Örebro Reningsverk. Teknisk förvaltning Vattenrenare Fordonsgasproducent Revaq-certifierad Underhållare. Mattias Persson Lisa Osterman Jan Rönnkvist

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro Reningsverk. Teknisk förvaltning Vattenrenare Fordonsgasproducent Revaq-certifierad Underhållare. Mattias Persson Lisa Osterman Jan Rönnkvist"

Transkript

1 Örebro Reningsverk Teknisk förvaltning Vattenrenare Fordonsgasproducent Revaq-certifierad Underhållare Mattias Persson Lisa Osterman Jan Rönnkvist

2

3 Projektidé Modellering Simulering - Styrning Hjälp att fatta beslut. Utsläppshalter Gasproduktion Energiförbrukning Kemikalieförbrukning Miljöpåverkan (t ex växthusgasutsläpp)

4 Kärnvärden Admir Ibrisevic Roland Alsbro Linda Nilsson Pernilla Norwald

5 Utvinning av näringsämnen Syfte Utvinning av näringsämnen ur avloppsslam Motivering Konkurrenskraftig produkt i framtiden Minskad risk för spridning av kemiska föroreningar och dess ackumulering i naturen Minskad risk för negativa mikrobiologiska effekter och smittspridning

6 VÅR VÄRDEGRUND: Trovärdighet, framsynthet och helhet VARFÖR DET ÄR ROLIGT PÅ JOBBET: Kollegorna, att göra skillnad Modellering, styrning, IT-system, sensorer Projektledning Hammarby Sjöstadsverk m.m. Klara, Åsa, Magnus, Sofia Anders, Fredrik, Linda Östen Staffan Christian, Mila, Jesper Rune, Mats, Elin, m.fl.

7 Projektidé Titel: Karaktärisering av svenskt avloppsvatten för modellering av biosteget med aktivslammodeller Syfte: Att förbättra dataunderlaget för modellering av avloppsreningsverk i ASM-modellerna och därmed öka användandet av modeller i Sverige Motiv: Att karaktärisera avloppsvattnet i framförallt organiska fraktioner är den viktigaste faktorn för att lyckas väl med modellering av biosteget på reningsverk, men också det steg som oftast hoppas över eftersom det är labintensivt och tidskrävande. Projekttyp: Forskningsprojekt Projektet kan även utökas till att inte endast mäta på inkommande vatten, utan även andra delströmmar, för t.ex. modellering i ADM1 7

8 JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik Laboratorium Maria del Pilar Castillo Tillämpad teknikforskning Mats Edström Gustav Rogstrand Emissionsforskning Gödselforskning Lena Rodhe Certifiering Ola Palm

9 Pilotstudier för ökad biogasproduktion vid ARV JTI för samtal om ramfinansiering för 4-6 projekt under en treårsperiod Energimyndigheten 50 % av kostnaderna och reningsverket 50 % Områden redan identifierade som intressanta samrötning med för VA branschen ovanliga tilläggssubstrat hygienisering av hela slamflödet genom termofil efterrötning delavvattning utan polymer innan rötning Okning av biogasproduktion med X % genom tillsats av enzymer

10 Forskning Forskargruppen för VA-teknik Vision: Utveckling av innovativa tekniska reningsmetoder för mer effektiv avlopps- och vattenrening. Anammoxprocess för kväverening Minskad emission av växthusgaser Ökad biogasproduktion Fosforåtervining Hammarby Sjöstadsverk - KTH/IVL VA-kluster Mälardalen, Visbyprogram, Vinnova Undervisning 3 kurser inom masterprogram ca 15 examensarbetare/år Personal 2 profesorer (1 prof em.), 1 docent, 1 seniorforskare, 1 post doc, 6 doktorander Elzbieta Plaza Erik Levlin VA-teknik, Inst. Mark och Vattenteknik, KTH

11 Projektidé Systemlösningar för resurseffektiv avloppsrening baserad på ny teknik: Anammox i huvudströmmen Nitritation/anammox efter högbelastad aktivslamreaktor efter membranbioreaktor MBR efter UASB reaktor Mål: mer energieffektiv kväverening Membranteknik Mål: ökad reningseffekt med mindre volymer Superkritisk oxidation SCWO Mål: Maximal COD-reduktion (inkl. läkemedelsrester) kombinerat med energiutvinning Projekttyp: doktorandprojekt, exjobb, SVU-projekt VA-teknik, Inst. Mark och Vattenteknik, KTH

12 Vilka är vi? Utveckling Driftsäkerhet Resursutvinning Uppströmsarbete Effektivitet

13 Projektidéer inom klustret Industridoktorand monitoring Modelleringssamarbete

14 Industrial Electrical Engineering and Automation VA-kluster Mälardalens internat, augusti 2013, Stora Brännbo Avd för Industriell Elektroteknik och Automation (IEA), Lunds univ Forskning inom VA: modellering, simulering, styrstrategier, benchmarking, övervakning Applikationsområden: AS, AD, sedimentering, plant-wide och system-wide (nät/verk/recipient) analys, växthusgaser, energioptimering, koppling till LCA Personal inom VA: 1 prof em. (Gustaf Olsson), 1 docent (Ulf Jeppsson), 1 post doc (Erik Lindblom), 3 doktorander (Magnus Arnell, Kimberly Solon, Ramesh Saagi) Dr Ulf Jeppsson & MSc Magnus Arnell, 2013 Lund University, Sweden Vad gör IEA?

15 Industrial Electrical Engineering and Automation VA-kluster Mälardalens internat, augusti 2013, Stora Brännbo Vidareutveckling av BSM2 - Metanproduktion i ledningsnät & ARV - Rening av micropollutants - Inkludera samrötning - Modellering - Driftsstrategier - Effekter plant-wide - Modellering av Fys-Kem i rötkammaren och verket - Utökat antal rejektvattenreningstekniker e.g. SHARON - Växthusgasutsläpp - Effekter plant-wide, kopplat till rötning Dr Ulf Jeppsson & MSc Magnus Arnell, 2013 Lund University, Sweden Vad gör IEA?

16 Industrial Electrical Engineering and Automation VA-kluster Mälardalens internat, augusti 2013, Stora Brännbo Förslag på forskningprojekt (typ SVU, Formas, etc) Fortsatt utveckling av benchmarksystemen (GHG, energi, fys/kem, P & S) Växthusgasproblematiken (energi vs GHG) inklusive energieffektiva reningsprocesser och kombinerat med utökad rötning/biogasproduktion Test av ny generation av sedimenteringsmodeller Fullskalestudier med BSM2 samt LCA System-wide analys (avloppsnät/verk/recipient) och utveckling av dito styrstrategier (i enlighet med WFD) Modellering av reningsprocesser för micropollutants Dr Ulf Jeppsson & MSc Magnus Arnell, 2013 Lund University, Sweden Vad gör IEA?

17 Mälardalens Högskola Fem ord: Future Energy, AWQA, ingenjörsutbildning, forskning, miljöteknik Personer med anknytning till klustret: Monica Odlare Emma Nehrenheim Ivo Krustok Jesper Olsson Veronica Ribé Johan Lindmark Jaak Truu 17

18 Pågående utmaningar Halverade utsläppskrav (egna mål) Rejektbehandling? Industrivatten Utveckla reglertekniken Staden växer Kommunen vill ändra skyddszonen till 50/100 m Framtida slamhantering Andreas Nilsson, Håkan Forsberg, Agnieszka Juszkiewicz, Thomas Frostlid och vakant driftingenjör 8/20/2013

19 Projektidé Att tillsammans med leverantörer och ev. konsulter arbeta fram bättre och stabila on-line instrument. Många av oss ställs inför hårdare utsläppskrav, vi arbetar hårt med processoptimering genom ökade kunskaper inom reglerteknik men problem uppstår när vi inte kan förlita oss på våra on-linemätare. Det finns även brister i serviceorganisationerna, supporten behövs snabbare för att möta framtida krav. 8/20/2013

20 Norrköping vatten Ingeli Karlholm Utredningsingenjör Maria Rothman Enhetschef (drift) Magnus Eliasson Driftingenjör Norrköping vattens verksamhetspolicy Mångfald Medarbetare och arbetsmiljö Kvalitet Miljö Säkerhet Kommunikation

21 Syfte Projektidé Minska metanemission från biogasanläggningar Att kartlägga och mäta metanemission från biogasanläggningar samt utreda vilka åtgärder som kan göras för att reducera emissionen. Motivering Säkerhetsaspekter Minimera växthusgasutsläpp till atmosfären Ekonomi Lukt

22 Kretsloppsteknik Fo-grupp vid Inst f energi och teknologi, SLU Säker växtnäring i uthålliga kretslopp Projekt 1. Ammoniakhygienisering av avloppsslam för produktion av hygieniskt säkert biologiskt gödselmedel Björn Vinnerås, docent Annika Nordin, Post-Doc Projekt 2. Minska utsläppen av växthusgaser från svensk lagring och spridning av avloppsslam Håkan Jönsson, Professor Lena Rodhe (JTI) Agnes Willén, doktorand (SLU/JTI) Mikael Pell, professor, SLU VA-forskning ej i kluster men ämnesmässigt nära: BDT-vattenrening: 3 pers; Sahar Dalahmeh, Cecilia Lalander, Susanna Karlsson. Hygienisering, återföring och miljösystemanalys av toalettfraktioner: 2 pers; Jörgen Fidjeland, Johanna Spångberg.,

23 Ammoniakhygienisering av slam - nästa steg God hygienisering på 3 vintermånader vid doseringen 1,6 % urea Frågeställningar Effekt på olika slam TS Processtekniska faktorer Fällningskemikalie Polymer Reningssystem Säsongsberoende Fullskaleprocess Processutveckling Kostnadsoptimering Kominerad kompostering Kemisk behandling tex oxyaction Typ av projekt Lic (2 år) Söker finansiering Motfinans (SVU) 125kkr/år Totalkostnad 700kkr/år Aktiviteter Verifiering av metod Processutveckling Fullskaleimplementering Leverans Metod färdig att implementera/validera

24 Fem ord om Stockholm Vatten Modernt företag med lång historia Ledande vattenaktören i Sverige Arbetar för stockholmarnas och miljöns bästa i en stad som ständigt växer Rent vatten i dag och i framtiden Stockholm har vatten i världsklass Karin Lindh, Chef Utveckling & Investering Christer Laurell, Processingenjör Henriksdal Jonas Grundestam Strategisk processutvecklare

25 Projektidé Modellering av rötningsprocesser Vilka åtgärder kan man göra för att öka kapaciteten inom befintliga rötkammarvolymer? Slamåterföring, hydraulik, temperatur etc.? Ta fram en modell, ADM1, öka kunskap kring rötmodellen och använda i ett utredande förfarande. Begränsade volymer i berganläggning, begränsade möjligheter att öka rötkammarvolymen. Önskemål om ökad biogasproduktion. Projekttyp? SVU samarbete. Delprojekt i form av exjobb och konsultutredningar.

26 Projektidé Vad tjänar vi på att rena längre? Vad innebär en lägre halt Tot-p för den akvatiska miljön? Hur mycket påverkar en minskning från 0,3 mgtot-p/l till 0,1mg Tot-P/l? Studera biotillgängligheten i renat avloppsvatten, tillväxt av alger, för olika långt gående rening. Hitta mjukparameter som kan användas för att avgöra Projekttyp? Examensarbete med flera reningsverk inblandade.

27 Vi Värnar Vårt Vatten

28 Projektidé Problembeskrivning Avsättning av slam är idag kostsam och problematisk. Tänk om jord- och skogsbruket ej kan eller vill nyttja restprodukter från reningsverk och biogasanläggningar. Tänk om även anläggningsjordstillverkning och deponitäckning upphör. Deponering av organiskt avfall är inte en långsiktigt hållbar lösning. Naturvårdsverkets förslag till gränsvärden riskerar att omöjliggöra återföring av slamformig produkt i kretsloppet. Skärpning av Revaq går i samma riktning, om än i långsammare takt. Kostnaderna har bara det senaste året ökat kraftigt och flera aktörer som arbetat med slamanvändning har upphört med sin verksamhet. Ett flertal upphandlingar har ej resulterat i anbud eller kontrakt. Allt detta samtidigt som mängden slam ökar, inte minst för att vi vill göra mer biogas och på så sätt minska samhällets negativa miljöpåverkan. Vad gör vi? Storskalig monoförbränning inom Mälarregionen är kanske den mest realistiska framtida möjligheten. Var skall förbränningsanläggningen ligga för optimal logistik? Transport av material till anläggningen? Avsättning av värme? Kvittblivning/nyttjande av aska? Det förutsätter även återvinning av fosfor, men hur? Före eller efter avvattning, torkning eller förbränning? Kan vi återvinna mer genom struvitutfällning i rejekt från avvattning eller kondensat, eller kan vi kanske hitta nya effektivare metoder före avvattning? Kan vi komponera substraten på ett annorlunda vis eller utveckla våra rötprocesser? Förbehandla eller efterbehandla slammet? Askutvinning, typ Easy Mining, är det realistiskt? Eller kanske helt nya eller nygamla ideér som superkritiskvåtoxidation har en framtid? Vad har gjorts på andra ställen i världen? Vad har gjorts här tidigare? Vad pågår just nu? Finns det en lösning runt hörnet som fixar allt så att vi bara kan fortsätta att sitta med armarna i kors och hoppas? Eller ska vi lyfta frågan och inte bli tagna på sängen när framtiden väl är här?

29 Jenny Nordenberg Robert Sehlén Helena Stavklint Positiva Drivande Trovärdiga Malin Asplund

30 Projektidé Filamentkontroll med bakteriofager Projektmål: Hitta olika fager som kan lysera specifika typer av filamentbildande bakterier Syfte/motivering: Naturlig (och billig) metod att hantera ett stort problem i VA-branchen Projekttyp: Ev. exjobb i samarbete med expertis på SU?

31 Uppsala Vatten och Avfall AB Verksamhet: Kommunalt bolag med tjänster inom VA och avfallshantering Kontaktpersoner i klusterfrågor: Eric Cato (processingenjör, Kungsängsverket) Hans Holmström (utredningsingenjör, planering VA) 31

32 Projektidé? Problem: Svåravvattnat slam efter rötning i två steg med mellanliggande rötslamförtjockning och värmebehandling Exempel 1: Växjö pilotförsök i stor skala: Mesofil rötning Förtjockning (TS ca 9 %) Pastörisering (70 grader C) Mesofil rötning Exempel 2: Uppsala pilotförsök i lab-skala: Mesofil rötning Förtjockning (TS ca 8 %) Termofil rötning ( - Luftning) Tänkbara orsaker: - Temperaturen har förändrat slampartiklarnas laddningar? - Ingen bra polymer har testats? - Halten findisperst material i slammet har ökat kraftigt? - Något annat? 32

33 Avdelningen för systemteknik, Inst f informationsteknologi, Uppsala universitet Bengt Carlsson (prof), Jesus Zambarno (postdoc), Hongbin Liu (postdoc sept 2013). Johannes Nygren (trådlösa sensorer), Linda Åmand IVL/UU (reglerteknik), Tatiana Christiakova (modellering, feldetektering), NN (feldetektering) Resurseffektiv avloppsvattenrening Reglerteknik, modellering, optimering, simulering, feldetektering

34 Informationsteknologi Feldetektering i avloppsreningsverk Mål: Förbättrad datakvalite genom avancerad signalbehandling Tidigt och (semi-) automatiskt detektera fel i processen. Fokus: Övervakning av givare. Institutionen för informationsteknologi

35 Behandla avloppsvatten Producera dricksvatten VA-avdelningen, Tekniska förvaltningen Slam REVAQ Anneli Andersson Chan, processingenjör avlopp och biogas Biogas

36 Utmaningar / pågående projekt 1. Förbättrad kväverening Hybas och ANITA Mox 2. Förbättrad sjökvalitet Norra Bergundasjön 3. Optimerad biogasproduktion 4. Hygienisering av allt slam Cambi termisk hydrolys 5. REVAQ certifieringsarbete med slammet

37 Projektidé Flera tänkbara examensarbete inom pågående projekt: Följa upp utbyggnad Hybas Följa upp termisk hydrolys, CAMBI Uppströmsarbete REVAQ Nya externa substrat Anammox i huvudströmmen!? Diskussioner om fördjupat projekt med CAMBI med fokus på den mikrobiologiska processen (SLU, JTI, CAMBI och Växjö) Tänkbara finansiärer: SGC, SVU, CAMBI

Verksamhetsberättelse 2013 VA-kluster Mälardalen

Verksamhetsberättelse 2013 VA-kluster Mälardalen Verksamhetsberättelse 2013 Version 2014-02-20 Sundets reningsverk, Växjö (Foto: Växjö kommun) Sammanfattning är en del av Svenskt Vatten Utvecklings satsning på projektprogram inom VA-forskning för högskolor

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 VA-kluster Mälardalen

Verksamhetsberättelse 2011 VA-kluster Mälardalen Verksamhetsberättelse 2011 VA-kluster Mälardalen Himmerfjärdsverket, Grödinge (Foto: Linda Åmand) 1(42) Sammanfattning VA-kluster Mälardalen är en del av Svenskt Vatten Utvecklings satsning på projektprogram

Läs mer

Minska utsläpp av växthusgaser. avlopp och hantering av avloppsslam. Rapport Nr 2015-02. Svenskt Vatten Utveckling

Minska utsläpp av växthusgaser. avlopp och hantering av avloppsslam. Rapport Nr 2015-02. Svenskt Vatten Utveckling Rapport Nr 2015-02 Minska utsläpp av växthusgaser från rening av avlopp och hantering av avloppsslam Håkan Jönsson, Christian Junestedt, Agnes Willén, Jingjing Yang, Kåre Tjus, Christian Baresel, Lena

Läs mer

Nationella konferensen Avlopp & Miljö (#NAM)

Nationella konferensen Avlopp & Miljö (#NAM) INBJUDAN OCH PROGRAM Nationella konferensen Avlopp & Miljö (#NAM) Forum för kunskap och diskussion om dagvatten, spillvatten, avloppsanläggningar och dess betydelse för kretslopp, klimat och miljö. Örebro

Läs mer

Seminarieprogram VA-mässan 2014 SAMARBETSPARTNERS

Seminarieprogram VA-mässan 2014 SAMARBETSPARTNERS Seminarieprogram VA-mässan 2014 SAMARBETSPARTNERS Välkommmen till VA-mässans seminarier! Under VA-mässans alla dagar kommer vi liksom tidigare år att genomföra ett antal seminarier riktade till dig som

Läs mer

Vi strävar efter rent vatten på rätt plats i alla lägen

Vi strävar efter rent vatten på rätt plats i alla lägen Årsredovisning 2014 1 Innehåll Forskningschefen har ordet 3 Världsledande kompetens för uthålliga vattentjänster 4 Vi forskar om vatten 6 Samarbete vägen till framgång 10 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Vad är REVAQ? REVAQ är ett certifieringssystem för hållbar återföring av växtnäring, minskat flöde av farliga ämnen till reningsverk och hantering

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...5 2 Inledning...6 2.1 Bakgrund...6 2.2 Syfte och metod...7

Läs mer

Slam och kretslopp Slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk Konferens 27 februari 2013

Slam och kretslopp Slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk Konferens 27 februari 2013 Slam och kretslopp Slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk Konferens 27 februari 2013 RAPPORT KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN Omslagsbilder: Öv: Källsorterande avloppssystem, Illustration:

Läs mer

Analys av framtidens system för hantering av avloppsvatten och matavfall i Eskilstuna

Analys av framtidens system för hantering av avloppsvatten och matavfall i Eskilstuna UPTEC W10 017 Examensarbete 30 hp Mars 2010 Analys av framtidens system för hantering av avloppsvatten och matavfall i Eskilstuna Analysis of future systems for wastewater and biowaste treatment in Eskilstuna

Läs mer

Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013

Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013 Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013 Innehållsförteckning FÖRORD VILKA SVAR HAR VI FÅTT? BIOLOGISK BEHANDLING Skräddarsydd insamling för varje kommun Plaster

Läs mer

Utveckling. Svenskt Vatten. Ekonomi, organisation och kommunikation

Utveckling. Svenskt Vatten. Ekonomi, organisation och kommunikation Svenskt Vatten Utveckling Ekonomi, organisation och kommunikation Samverkan inom och mellan kommunala organisationer samt med näringsliv På många håll i Sverige pågår en strukturomvandling inom de kommunala

Läs mer

MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning

MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning Mars 2013 Slamanvändning och strategier för slamanvändning Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter, tryckfel

Läs mer

Strategiplan. för Ronneby Miljö & Teknik AB

Strategiplan. för Ronneby Miljö & Teknik AB Strategiplan för Ronneby Miljö & Teknik AB 1 0 2 2 2 0 2 0 Ronneby Miljö & Teknik AB Bolaget bildades 1999 och är helägt av AB Ronneby Helsobrunn, som i sin tur ägs till 100 % av Ronneby kommun. Vi hanterar

Läs mer

Budget 2015 med verksamhetsplan 2016-2019

Budget 2015 med verksamhetsplan 2016-2019 Rapport Diarienummer KF2014-015 Projektnummer Budget 2015 med verksamhetsplan 2016-2019 Käppalaförbundet Käppalaförbundet 2 (20) Innehållsförteckning 1 Vision och mål 3 1.1 Käppalaförbundets tre utvecklingsmål...

Läs mer

Ansökan till VINNOVA

Ansökan till VINNOVA Ansökan till VINNOVA Diarienummer 2014-01741 Avsänd av sökande 2014-03-27 12:58 Utlysning Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020-2014 B OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning

Läs mer

Inventering och teknik

Inventering och teknik Regionförbundet i Kalmar län Renare Vatten i Kalmar län Inventering och översiktlig analys av kunskap, aktiviteter och teknik Kalmar den 18: e mars 2015 Vatten och Samhällsteknik Uppdrag Inventering och

Läs mer

Resurseffektiva. LUFT & transporter HÅLLBAR HÅLLBART SAMHÄLLS- BYGGANDE. Vatten Mark ÅRSREDOVISNING PRODUKTER & AVFALL KLIMAT& ENERGI PRODUKTION

Resurseffektiva. LUFT & transporter HÅLLBAR HÅLLBART SAMHÄLLS- BYGGANDE. Vatten Mark ÅRSREDOVISNING PRODUKTER & AVFALL KLIMAT& ENERGI PRODUKTION ÅRSREDOVISNING IVL Svenska Miljöinstitutet Resurseffektiva PRODUKTER & AVFALL KLIMAT& ENERGI HÅLLBART SAMHÄLLS- BYGGANDE LUFT & transporter HÅLLBAR PRODUKTION Vatten Mark & ÅRET I KORTHET // VD HAR ORDET

Läs mer

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 2018 Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 Innehåll Ägardirektiv 13 Långsiktiga mål 14 Måluppföljning 15 Produktion och drift 16 Förvaltning 18 Utveckling och framtid

Läs mer

Tågarps avloppsreningsverk Svalöv

Tågarps avloppsreningsverk Svalöv Tågarps avloppsreningsverk Svalöv Miljörapport 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDDEL... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 4 Organisation... 4 Tillsynsmyndighet... 5 Verksamhetsområde... 5 Tågarps avloppsreningsverk...

Läs mer

Biogas i Gästrikeregionen - BiG

Biogas i Gästrikeregionen - BiG Biogas i Gästrikeregionen - BiG En systemanalys Ola Norrman Eriksson Teresa Hermansson 1 Förord Denna studie om etablering av biogas i Gästrikeregionen har utförts med stöd av forskningsstiftelsen Gästrikeregionens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Henriksdal på väg att bli norra Europas största industriella biogas anläggning. Vinst och förbättrad omsättning

ÅRSREDOVISNING. Henriksdal på väg att bli norra Europas största industriella biogas anläggning. Vinst och förbättrad omsättning ÅRSREDOVISNING 2014 Vinst och förbättrad omsättning Henriksdal på väg att bli norra Europas största industriella biogas anläggning Affärsmål 2020: Uppnå en årlig produktion om en TWh biogas SCANDINAVIAN

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

Projekt SWX-Energi. Rapport nr 31. Rötrester - åter till kretsloppet

Projekt SWX-Energi. Rapport nr 31. Rötrester - åter till kretsloppet Projekt SWX-Energi Rapport nr 31 Rötrester - åter till kretsloppet Ola Holby Förord Rapporten Rötrester åter till kretsloppet är en rapport som vill belysa kretsloppstänkande inom biogasindustrin. Den

Läs mer

Starkt engagemang för ett skånskt havs- och vattennätverk

Starkt engagemang för ett skånskt havs- och vattennätverk Nyhetsbrev Marint centrum Simrishamn Nr 1 2014 Starkt engagemang för ett skånskt havs- och vattennätverk I projektet InnoVatten driver Skånes Hav och Vatten och Marint centrum arbetet med att finna nya

Läs mer

Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1. Avloppsvattenbehandling med anaerob membranbioreaktor

Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1. Avloppsvattenbehandling med anaerob membranbioreaktor Projektpublikation nr 22 R nr 11, augusti 25 Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1 Avloppsvattenbehandling med anaerob membranbioreaktor En jämförande systemanalys avsee exergi, miljöpåverkan

Läs mer

VD har ordet. Martin Ragnar verkställande direktör. ritkontoren och nu väntar vi alla med spänning på

VD har ordet. Martin Ragnar verkställande direktör. ritkontoren och nu väntar vi alla med spänning på III Catalyzing energygas development for sustainable solutions Energigasteknisk UTVECKLING 2013 Gröna gaser Sommarskola Gas-/El-hybrid Internationellt 1 VD har ordet Ett år har passerat ett händelsrikt

Läs mer

Hallvard Ødegaard. Kommuner och lärosäten i projektprogrammen DRICKS. Chalmers tekniska högskola. VA-teknik Södra.

Hallvard Ødegaard. Kommuner och lärosäten i projektprogrammen DRICKS. Chalmers tekniska högskola. VA-teknik Södra. Rapport Nr 2014 22 En evaluering av Høgskoleprogrammet, Svenskt Vatten Utveckling Hallvard Ødegaard Kommuner och lärosäten i projektprogrammen DRICKS Chalmers tekniska högskola VA-teknik Södra Lunds universitet

Läs mer

Köksavfallskvarnar - ett möjligt insamlingssystem för organiskt hushållsavfall i Karlskoga kommun?

Köksavfallskvarnar - ett möjligt insamlingssystem för organiskt hushållsavfall i Karlskoga kommun? UPTEC W10 009 Examensarbete 30 hp Februari 2010 Köksavfallskvarnar - ett möjligt insamlingssystem för organiskt hushållsavfall i Karlskoga kommun? Food waste disposers - a potential collection system for

Läs mer

Biogasproduktion med slam från enskilda avlopp

Biogasproduktion med slam från enskilda avlopp Biogasproduktion med slam från enskilda avlopp - en förstudie i Ronneby kommun Författare Catarina Welin Ronneby 2011 Enskilt avlopp Kraftledning Slamsugningsbil Bräkneån Förstudien medfinansieras genom

Läs mer