Strukturerad journalgranskning inom somatisk slutenvård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strukturerad journalgranskning inom somatisk slutenvård"

Transkript

1 Dnr /2010 1(5) Strukturerad journalgranskning atisk slutenvård En inventering av användningen år I juni fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att genomföra en granskning av i hur stor utsträckning respektive arbetar med att systematiskt förhindra uppkomsten av vårdskador med hjälp av strukturerade journalgranskningar. Granskningen baseras på resultaten av en enkätundersökning avseende användningen av strukturerad journalgranskning sluten atisk vård genomfördes av Sveriges Kommuner och Landsting under maren. Inledning Grunden för allt förbättringsarbete patientsäkerhetrådet är att oönskade utfall identifieras, analyseras i syfte att finna orsakerna, att åtgärder vidtas och att åtgärdernas effekt utvärderas. Inom hälso- och sjukvården har sedan början av 1990-talet funnits krav på att vårdgivarna ska ha inrättat avvikelsehanteringssystem där personalen själv identifierar och rapporterar skador drabbat patienter. Under de senaste åren har det visats att antalet skador personalen rapporterar är mycket litet i jämförelse med vad kan identifieras med så kallad strukturerad journalgranskning [1,2]. Strukturerad journalgranskning innebär att man väljer ut ett antal vårdtillfällen och granskar journalerna på ett systematiskt och strukturerat sätt för att identifiera och karakterisera skador drabbat patienter. Metoden utvecklats för atisk slutenvård började användas i USA under 1980-talet och användes för första gången i större skala i den så kallade Harvard Medical Practice Study [3]. Sedan dess har metoden använts i många länder, bland annat i Sverige för att belysa patientsäkerheten på nationell nivå [4]. En metod för strukturerad journalgranskning på sjukhus- och kliniknivå introducerades i Sverige under år 2008 [5]. Metoden är en svensk anpassning av en metod (Global Trigger Tool) ursprungligen utvecklats av Institute for Healthcare Improvement i USA. I ett svenskt projekt har metoden nyligen byggts ut med ett sökverktyg för datoriserade journalsystem gör det möjligt att med hjälp av automatisk triggersökning identifiera möjliga vårdskador. Verktyget underlättar också sammanställning av resultat och ger en plattform för utvecklingsoch förbättringsarbete. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver ett fortsatt utvecklingsarbete för att undersöka möjligheterna att göra sökverktyget användbart i samtliga typer av datoriserade journal- SOCIALSTYRELSEN Stockholm Telefon Fax Org nr Plusgiro

2 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2010 2(5) system används i ens och regionernas atiska slutenvård. Denna utveckling skapar förutsättningar för och regioner att kunna bedriva ett systematiskt och nationellt samordnat patientsäkerhetsarbete baserat på strukturerad journalgranskning atisk slutenvård. Socialstyrelsen ser det angeläget att motsvarande metoder tas fram för övriga sektorer vården. Bakgrund I statens och SKL:s överenskommelse om en nationell satsning för ökad patientsäkerhet (S2010/9054/HS) är utgångspunkten en nollvision när det gäller vårdskador. Överenskommelsen löper från och med och till och med En gradvis minskning av antalet vårdskador ska uppnås genom att påskynda införandet av metoder, rutiner, teknik med mera förbättrar patientsäkerheten. För att öka fokus på arbetet är detta kopplat till prestationsbaserad ersättning. I års överenskommelse ingick fyra grundläggande krav och fyra prestationskrav (indikatorer). Inför kommande överenskommelser är parternas avsikt att ytterligare utveckla och höja ambitionsnivån genom att införa nya krav och sätta fokus på läkemedelsanvändning och strukturerad journalgranskning. Enkätundersökning I juni fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att genomföra en granskning av i hur stor utsträckning respektive arbetar med att systematiskt förhindra uppkomsten av vårdskador med hjälp av strukturerade journalgranskningar. Vid denna tidpunkt hade SKL redan initierat en enkätundersökning omfattade bland annat denna frågeställning. De resultat presenteras i denna rapport är återgivna helt eller delvis ur SKL:s rapport Inventering av hur strukturerade journalgranskning används på svenska sjukhus. SKL:s enkät sändes ut i juni till samtliga och regioner, och distribuerades till landets alla atiska sjukhus, fortsättningsvis kallas dessa sjukhus. Resultaten sammanställdes under september. Frågorna i enkäten belyser: i vilken omfattning strukturerad journalgranskning används metod att identifiera vårdskador, i vilken omfattning de ännu inte påbörjat strukturerad journalgranskning har en plan för att införa metoden, om journalgranskning sker på kliniknivå eller centralt på, i vilken grad resultaten sammanställs systematiskt till statistik,

3 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2010 3(5) i vilken grad resultaten av strukturerad journalgranskning analyseras och används underlag och utgångspunkt för utvecklingsarbete. Frågorna i enkäten belyser också ens behov av utbildning i strukturerad journalgranskning och vilka typer av datoriserade journalsystem används. Resultat Samtliga och regioner besvarade enkäten. Fortsättningsvis kallas regioner. Användning av strukturerad journalgranskning I SKL:s rapport (Bilaga 2) framgår att: Fyra (Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötland) hade infört strukturerad journalgranskning metod för att identifiera vårdskador på samtliga sjukhus och. I sju (Halland, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västernorrland, Västra Götaland och Örebro) hade metoden införts i olika omfattning. I tio hade metoden ännu inte införts. I fem av dessa (Dalarna, Gotland, Jämtland, Norrbotten och Västmanland) fanns ännu inte någon plan för att göra det. I några av de, där metoden införts vid vissa sjukhus, saknades vid andra sjukhus plan för införande. I de där strukturerad journalgranskning införts, varierade arbetsformerna. Vid vissa sjukhus genomfördes granskningen centraliserat. Andra sjukhus genomförde både centraliserade och klinikvisa granskningar. Fyra (Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötland) förde statistik över identifierade vårdskador på alla sjukhus. I ytterligare fem fördes statistik i varierande omfattning. Arbete med att systematiskt förhindra uppkomsten av vårdskador med hjälp av strukturerade journalgranskningar Av tabell 1 i SKL:s rapport (Bilaga 2) framgår att: Landstinget i Jönköpings län bedrev ett systematiskt patientsäkerhetsarbete baserat på strukturerad journalgranskning på alla sjukhus och. Landstinget Västernorrland bedrev ett sådant arbete vid samtliga sjukhus, dock inte på alla sjukhusens alla. Två (Kalmar och Östergötland), bedrev ett systematiskt patientsäkerhetsarbete baserat på journalgranskning på två av tre sjukhus. I fem (Skåne, Stockholm, Uppsala, Västra Götaland och Örebro) pågick ett

4 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2010 4(5) systematiskt förbättringsarbete i varierande utsträckning på sjukhusen och na. Tolv uppgav att man ännu inte resultat av strukturerad journalgranskning underlag för utvecklingsarbete. Sammanfattning Sammanfattningsvis har flera börjat använda strukturerad journalgranskning i arbetet med att systematiskt förhindra uppkomsten av vårdskador sedan metoden introducerades Socialstyrelsen ser det dock angeläget att samtliga metoden på ett systematiskt sätt för att förhindra vårdskador. Vidare anser Socialstyrelsen att det är angeläget att utveckla motsvarande metoder för andra sektorer vården. Bilagor Bilaga 1. Referenser Bilaga 2. Inventering av hur strukturerad journalgranskning används på svenska sjukhus

5 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2010 5(5) Bilaga 1. Referenser 1. Unbeck M, Muren O, Lillkrona U. Identification of adverse events at an orthopedics department in Sweden. Acta Orthopaedica 2008;79(3): Classen DC, Resar R, Griffin f, Federico F, Frankel T, Kimmel N, et al. Global Trigger Tool Shows That Adverse Events In Hospitals May Be Ten Times Greater Than Previously Measured. Health Affairs ; 30(4): Brennan TA, Leape LL, Laird NM, Hebert L, Localio AR, Lawthers AG, et al. Incidence of adverse events and negligence in hospitalized patients - results of the Harvard Medical Practice Study I. N Eng J Med. 1991;324(6): Soop M, Fryksmark U, Köster M, Haglund B. The incidence of Adverse events in Swedish hospitals: a retrospective medical record review study. Int. Journal for Quality in Health Care 2009;21(4) Handbok för patientsäkerhetsarbete Strukturerad journalgranskning för att identifiera och mäta förekomst av skador i vården enligt metoden Global Trigger Tool. Kommentus förlag 2008.

6 Bilaga 2 Inventering av hur strukturerad journalgranskning används på svenska sjukhus Carina Berglund, Urban Nylén oktober Inledning Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse om att förbättra patientsäkerhet under Överenskommelsen slår fast att utgångspunkten är en nollvision för vårdskador. Strukturerad journalgranskning är en metod ger ett mått på förekomsten av vårdskador. Den ger även en överblick av vilka typer av skador inträffar slutenvården vid sjukhus och. Därmed finns möjlighet att följa effekten av arbetet att förbättra patientsäkerheten. Global Trigger Tool, () 1 är den metod för strukturerad journalgranskning vunnit störst utbredning och tillämpning på svenska sjukhus. Flera arbetar för att utöka och införa metoden. Metoden innebär att ett slumpmässigt urval patientjournaler granskas systematiskt och retrospektivt av -utbildad sjuksköterska utifrån en mall med 53 definierade triggers. Exempel på triggers är fall, vårdrelaterad infektion, reoperation och trycksår. Utifrån funna triggers genomförs sedan en djupare granskning av -utbildad läkare för att bedöma om skada uppkommit. Har skada uppkommit bedöms det om denna var undvikbar, dvs. om det var en vårdskada. Not. 1. Strukturerad journalgranskning för att mäta och identifiera förekomst av skador i vården enligt metoden Global Trigger Tool 2008

7 -metoden har under 2010 vidareutvecklats i ett samverkansprojekt mellan Karolinska Universitets, Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen i Stockholms län och två IT-företag. Ett IT-verktyg, gör det möjligt att söka igenom hela journalen efter triggers, har tagits fram. På så vis kan möjliga vårdskador identifieras. Dessa journaler kan sedan granskas manuellt för att fastställa om vårdskada förekommit eller inte. Verktyget stödjer också sammanställning av granskningsresultaten och bidrar till att skapa en plattform för utvecklingsoch förbättringsarbete. Sammantaget innebär IT-verktyget en tidsbesparing, samtidigt systematiken i arbetet ökar och metoden blir mer lättanvänd och effektiv. IT-verktyget är infört på Karolinska Universitets och Capio St:Göran. Arbete pågår med att även införa IT-verktyget på övriga akutsjukhus (Danderyd, Norrtälje, Södertälje, Söder) Stockholms läns (SLL). Möjligheterna att använda IT-verktyget för strukturerad journalgranskning även övriga i Sverige undersöks. Innan detta kan genomföras, krävs en kartläggning av ens IT-tekniska förutsättningar. En grundförutsättning för IT-verktygets införande är att journaluppgifter, analysresultat och administrativa data lagras elektroniskt. För att kunna planera införandet av strukturerad journalgranskning, behövs en kartläggning av i vilken omfattning metoden används svensk sjukvård. Kartläggningen ska även visa hur resultaten används, hur utbildning i metodiken har organiserats och om tekniska grundförutsättningar finns för framtida införande av ett IT-verktyg. Nedan presenteras resultatet av en undersökning genomfördes under juni augusti. En enkät distribuerades till kontaktpersoner för patientsäkerhet varje i sin tur distribuerade enkäterna vidare till sjukhusen varje län. Utformning av enkäten Enkäten visar: > > i vilken omfattning strukturerad journalgranskning används metod att identifiera vårdskador, > > i vilken omfattning de ännu inte påbörjat strukturerad journalgranskning har en plan för att införa metoden, > > om journalgranskning sker på kliniknivå eller centralt på, > > i vilken grad resultaten sammanställs systematiskt till statistik, > > i vilken grad resultaten analyseras underlag för förbättrings- och utvecklingsarbete, > > i vilken omfattning journalsystemen är datoriserade, > > vilka journalsystem används, > > om organiserad utbildning i journalgranskning genomförts samt i vilken form, > > om intresse finns för utbildning i strukturerad journalgranskning i SKL:s regi.

8 Resultat Journalgranskning > > Enkätundersökningen genomfördes under juni augusti. Samtliga 21 /regioner besvarade den, men i en del enkäter finns bortfall när det gäller vissa svar. > > I fyra (Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötland) hade strukturerad journalgranskning införts metod för att identifiera vårdskador vid samtliga sjukhus och vid vissa. > > I ytterligare sju (Halland, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västernorrland, Västra Götaland och Örebro) har strukturerad journalgranskning införts i olika omfattning de sjukhus tillhör varje. > > I tio hade metoden ännu inte införts. I fem av dessa (Dalarna, Gotland, Jämtland, Norrbotten och Västmanland) fanns ännu inte någon plan för att införa strukturerad journalgranskning. I några av de där metoden införts vid vissa sjukhus, saknade andra en plan för införande. Skäl uppgavs var att nationella direktiv inväntades, plan var under utarbetande, man valde att avvakta tills analys av införande gjorts vid annat sjukhus samt pågående arbete med andra tidskrävande, övergripande projekt. > > I de där strukturerad journalgranskning införts varierade arbetsformerna. Vid vissa sjukhus genomfördes granskningen centraliserat. Andra valde att genomföra både sjukhuscentraliserade och klinikvisa granskningar. Med klinikvis granskning avses en organisation där granskningar utförs av metodutbildad personal kliniken medan sjukhuscentraliserad granskning genomförs på sjukhusövergripande nivå. I Västernorrland, Jönköping och Kronoberg arbetade man enbart utifrån sjukhuscentraliserad granskning. Vid en del av sjukhusen Kalmar, Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Östergötland genomfördes både sjukhuscentraliserade och klinikvisa granskningar. > > Statistik över identifierade vårdskador fördes i någon form tio. Endast Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötlands läns redovisade statistik från alla sjukhus. Systematiskt utvecklingsarbete vid samtliga sjukhus utifrån identifierade vårdskador bedrevs endast i Jönköpings län. Landstinget Västernorrland bedrev ett sådant arbete vid samtliga sjukhus, dock inte på alla. Inom övriga förekom utvecklingsarbete i varierande omfattning. > > Användningen av strukturerad journalgranskning vid enskilda sjukhus framgår av tabell 1. Journalsystem > > En förutsättning för att IT-stöd ska kunna införas är att journaluppgifter, laboratorieresultat och läkemedel hanteras i en samlad lagring av journaldata. Enkäten visade att de journalsystem användes var Cambio Cosmic, Melior, SYSteam Cross, TakeCare, VAS och Tieto. > > I sju (Kalmar, Östergötland, Jönköping, Västmanland, Kronoberg, Uppsala och på Capio S:t Görans Sjukhus i Stockholm) används Cambio Cosmic. Endast i delar av Uppsala (Akademiska Sjukhuset), delar av Stockholm (Capio S:t Görans Sjukhus) och i Östergötland var journalsystemet kopplat till ett datalager. > > I fyra användes journalsystemet Melior (Dalarna, Västra Götaland, Region Skåne samt Gävleborg). Endast i delar av Region Skåne och Gävleborg var journalsystemet kopplat till ett datalager. > > I tre (Västernorrland, Blekinge och Sörmland) användes SYSteam Cross. Inom dessa lagrades journaldata i ett datalager. > > På Gotland och i Stockholm användes Take Care. Vid några av sjukhusen Stockholms län fanns ett datalager.

9 > > I tre användes journalsystemet VAS (Jämtland, Halland och Norrbotten). > > I Örebro användes journalsystemet Tieto. Från två av tre sjukhus ett saknades uppgifter om vilket journalsystem användes. I fem, men i olika omfattning på sjukhusen, dokumenterades läkemedelsordinationerna i pappersjournal. Utbildning Utbildning i metodik för strukturerad journalgranskning har genomförts på olika sätt i olika. I vissa har personalen utbildats med hjälp av intern kompetens, medan andra har anlitat utomstående konsult för uppdraget. Ett (Halland), hade infört strukturerad journalgranskning på ett av sjukhusen utan att erbjuda någon organiserad utbildning. 19 av 21 /regioner har uttryckt behov och intresse av utbildning i strukturerad journalgranskning i SKL:s regi. Jönköpings och Östergötlands har arbetat längst och mest omfattande med strukturerad journalgranskning. Dessa angav att de inte hade behov av utbildning. Genomförd utbildning och utbildningsbehov vid enskilda sjukhus framgår av tabell 1. Kontaktpersoner 21 av 21 /regioner hade en eller flera kontaktpersoner för arbete med strukturerad journalgranskning. Då organisationen länen ser olika ut varierade det emellertid om kontaktpersonen/-erna ansvarade för et/regionen eller om ansvaret gällde ett sjukhus. 20 av 21 /regioner hade en kontaktperson för frågor om journalsystem och IT et. Även i dessa fall saknas uppgift för enstaka sjukhus samma. Slutsatser > > Strukturerad journalgranskning används i någon omfattning vid 11 av 21 /regioner. > > Av de 10 /regioner där strukturerad journalgranskning inte används, finns i 5 av en inte någon plan för införande. > > Vid de sjukhus där strukturerad journalgranskning används, varierar genomförandet utifrån om den görs centraliserat på eller de olika na. > > Statistik över identifierade vårdskador förs vid 10 av de 11 där strukturerad journalgranskning används. > > 19 av 21 /regioner uttrycker intresse av metodutbildning i strukturerad journalgranskning. > > I samtliga /regioner sker journaldokumentationen elektroniskt. Omfattningen varierar dock när det gäller elektronisk dokumentation av läkemedelsordinationer, mikrobiologiska- och kemlabsvar, förlossningsvård, intensivvård och röntgensvar. På enstaka sjukhus finns ett samlat datalager.

10 Tabell 1. Användningen av strukturerad journalgranskning, genomförd utbildning och utbildningsbehov redovisat per sjukhus. Landsting/region med tillhörande sjukhus är infört i någon grad Plan finns för att starta upp/utöka Centralt urval (10 30 journaler/ månad) för Blekinge Landsting Blekinge start okt-11 Samtliga Vissa Landstinget Dalarna Falun (samlat svar) Test Nej Test i liten skala Mora Test Nej Test i liten skala Klinikvis (K) alt. centralt (C) granskningsarbete Antal medicinska / infört Antal kirurgiska /- infört Uppföljning av statistik/ förbättringsarbete Utbildning given i egen regi=er Konsult=K Ingen formaliserad utb.=0 Ej aktuellt ännu=e 0 0/6 (2) 0/4 0/0 K K 0/1 0/1 Nej/ Nej K 0/1 0/1 Nej/ Nej Ludvika Nej 0 0/1 (ingår i F) E Avesta Nej 0 0/1 0 0 E Region Gotland Visby lasarett Nej 0 0/1 0/1 0 E Landstinget Gävleborg Bollnäs (samlat svar) Gävle Hudiksvalls sjukhus Sandviken Region Halland (samlat svar) Hallands sjukhus Halmstad Hallands sjukhus Varberg Hallands sjukhus Kungsbacka plan nov-11 C 3/4 (1 barn) 0/4 0/5 0 K Jämtlands läns Östersunds sjukhus Nej 0 0/5 (1) 0/5 (4 ingår) 1/1 Nej/ Nej 0 0 E Landstinget i Jönköpings län Höglandet C 100% 100% / ER Nej Ryhov C 100% 100% / ER Nej Värnamo C 100% 100% / ER Nej Landstinget i Kalmar län Kalmar (ingår i urval) K kir/c kir+med 5/5 1/6 / 0 Oskarshamn K/C 3/3 1/1 /Nej 0 Intresse för utbildning i SKL:s regi Västervik (ingår i urval) C 9/9 (1) 5/5 / K

11 Landsting/region med tillhörande sjukhus Landstinget Kronoberg är infört i någon grad Plan finns för att starta upp/utöka Centralt urval (10 30 journaler/ månad) för Samtliga Växsjö (ingår i urval) Ljungby (ingår i urval) Norrbottens läns Norrbottens samtliga sjukhus är uppdelade i divisioner Nej Väntar på direktiv Vissa Klinikvis (K) alt. centralt (C) granskningsarbete Antal medicinska / infört Antal kirurgiska /- infört 2 centrum 2 centrum Uppföljning av statistik/ förbättringsarbete Utbildning given i egen regi=er Konsult=K Ingen formaliserad utb.=0 Ej aktuellt ännu=e C /Nej C /Nej 0 0/23 (2) 0/14 0 E Region Skåne Helsingborg K 0/3 (1) 1/4 Nej/ ER Hässleholm planeras 0/1 0/1 0 planeras ER Kristianstad C 2/3 (1) 1/1 (ingår) /Nej ER Landskrona Nej 0/1 0/1 0 Skånes Universitetssjukhus (2012) K/C 0/24 (3) 4/19 (2) / ER Trelleborg (2012) tidigast /4 0/3 0 Ystad K 1/1 0/7 Nej/ Nej Ängelholm planeras Stockholms läns Capio St:Görans sjukhus Danderyds sjukhus AB Norrtälje sjukhus (TioHundra) Karolinska Universitets 0/2 0/1 0 planeras ER K/C 3/3 2/2 Nej/ ER+K Nej K 5/5 3/3 / ER planeras planeras 0/4 0/4 E K 6/19 14/14 / ER Nej Södertälje sjukhus K 1/1 1/1 / 0 Söder AB planeras 2012 Sörmlands (samlat svar) Mälar plan höst Nyköpings lasarett plan höst Kullbergska lasarettet plan höst K 0/12 6/6 Nej/ K 0/3 0/2 ER E E E Intresse för utbildning i SKL:s regi

12 Landsting/region med tillhörande sjukhus är infört i någon grad Plan finns för att starta upp/utöka Centralt urval (10 30 journaler/ månad) för Samtliga Vissa Klinikvis (K) alt. centralt (C) granskningsarbete Antal medicinska / infört Antal kirurgiska /- infört Uppföljning av statistik/ förbättringsarbete Utbildning given i egen regi=er Konsult=K Ingen formaliserad utb.=0 Ej aktuellt ännu=e Uppsala läns Akademiska Universitets Nej end. pilot 0/30 (5) 0/30 (5) 0 E Lasarettet i Enköping Nej K 2/2 0/1 / Landstinget i Värmland Arvika sjukhus planeras psykiatri 0/1 0/2 E Central Karlstad planeras Torsby sjukhus planeras Västerbottens (samlat svar) Norrlands Universitetssjukhus planeras 2012 Skelleftå lasarett planeras 2012 Lycksele lasarett planeras 2012 Landstinget Västernorrland Örnsköldsviks sjukhus Läns Sundsvall- Härnösand 0/10 (1) 0/9 E 0/1 0/2 E 0/7 0/7 E 0/2 0/3 E 0/2 0/3 E Nej C 1/2 (1) 1/2 (1) / C 1/10 (1) 0/3 (1) Nej/ K Sollefteå C 1/1 2/2 / Västmanlands läns Fagersta (samlat svar) 0/8 (1) 0/7 Nej E Köping Nej E Sala Nej E Västerås Nej E Västra Götalandsregionen Alingsås Lasarett C 1/1 1/1 / K Frösunda specialistsjukhus Nej 0/1 0/4 (2) Kungälvs sjukhus Nej 0/2 0/1 E Intresse för utbildning i SKL:s regi

13 Landsting/region med tillhörande sjukhus är infört i någon grad Plan finns för att starta upp/utöka Centralt urval (10 30 journaler/ månad) för Samtliga NU-sjukvården start höst-11 Vissa Klinikvis (K) alt. centralt (C) granskningsarbete Antal medicinska / infört Antal kirurgiska /- infört Uppföljning av statistik/ förbättringsarbete Utbildning given i egen regi=er Konsult=K Ingen formaliserad utb.=0 Ej aktuellt ännu=e C 5/6 (1) 4/4 / ER Nej K/C 4/22 (5) 6/12 (1) / E Skaraborgs sjukhus C 8/8 9/9 /Nej 0 Nej Södra Älvsborgs Sjukhus 0/5 (1) 0/5 0 Sahlgrenska Universitets Örebro läns Karlskoga C 1/1 3/3 / K Nej Lindebergs lasarett Nej 0/3 0/1 E Universitets i Örebro Nej 0/14 (1) 0/12 (1) E Landstinget i Östergötland Motala lasarett C 1/1 2/2 / ER Universitets i Linköping start höst-11 Vrinnevi, Norrköping start höst-11 * K/C 12/12* (3) 6/12 (1) / ER Nej K/C 1/9 (1) 3/6 /Nej ER Nej Intresse för utbildning i SKL:s regi *Granskning sker centraliserat Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Tfn:

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret BILAGA 5 täckningsgrad kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret Öppna jämförelser och utvärdering 2009 HJÄRTSJUKVÅRD Bilaga till Öppna jämförelser och utvärdering 2009, hjärtsjukvård, med artikelnummer

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2012-11-09 Dnr 5.2-42980/2012 1(6) Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse, Patientsäkerhetssatsning

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Kommunkod Verksamhetsinriktning Antal bibliotekssystem 01 Stockholms län 0180 Allmänna Biblioteket St Görans sjukhus. Fackbiblioteket är nedlagt. Allmänbibliotek

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Innehållsförteckning Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Danderyd Länssjukhus 3 Blekinge Länssjukhus 28 Karlskoga

Innehållsförteckning Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Danderyd Länssjukhus 3 Blekinge Länssjukhus 28 Karlskoga Sjukhusprofiler 2012 I diagrammen redovisas procentuella avvikelser mot vägt medelvärde för indikatorerna: Kostnad per DRG-poäng, blå stapel DRG-poäng per vårdtillfälle röd stapel Kostnad per vårdtillfälle,

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-01-29 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2015 Version: 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade

Läs mer

ECT-verksamhet i Sverige

ECT-verksamhet i Sverige Datum: 2015-11-13 Författare: Tove Elvin och Axel Nordenskjöld ECT-verksamhet i Sverige Verksamhetsåret 2014 Nationell sammanställning Inledning Kvalitetsregister ECT skickar årligen en verksamhetsenkät

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd Enheter t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens s landsting, Luleå, SE001495 Luleå Norrbottens Ben, Amnion 2019-05-22 Gällivare,

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2010 Innehåll Graviditet Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2011-05-12 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Kartlägga tillgången på och behovet av kvalificerad personal på mammografienheter i Sverige Mäta vilka konsekvenser en eventuell personalbrist får

Kartlägga tillgången på och behovet av kvalificerad personal på mammografienheter i Sverige Mäta vilka konsekvenser en eventuell personalbrist får 1 2 Kartlägga tillgången på och behovet av kvalificerad personal på mammografienheter i Sverige Mäta vilka konsekvenser en eventuell personalbrist får Undersöka hur en eventuell personalbrist skulle kunna

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Praktiskt exempel från Swedeheart

Praktiskt exempel från Swedeheart Stort värde av internationella jämförelser Praktiskt exempel från Swedeheart Tomas Jernberg Registerhållare SWEDEHEART Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Cath based. Valve Intervention

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Improving healthcare since 2004

Improving healthcare since 2004 Improving healthcare since 2004 Sveriges bästa sjukhus (?) 2010 Hur det ser ut om man använder Öppna Jämförelser till att göra rangordnande jämförelser. Dr. Arne Björnberg Oscar Hjertqvist arne.bjornberg@healthpowerhouse.com

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT

Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-10-17 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q3. Preliminära resultat för de tre första kvartalen 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Datum: 2017-01-20 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade individer...

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973-2006 Bilagan innehåller tabeller till diagrammen i rapporten (rådata till diagrammen) samt extramaterial

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Socialstyrelsen Höstmöte SFVH Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström

Socialstyrelsen Höstmöte SFVH Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström Socialstyrelsen Höstmöte SFVH 2016 Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström Socialstyrelsen leds av en styrelse som har det formella ansvaret att leda vår verksamhet. Ingemar Skogö, ordförande, Charlotta

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version MI 12 SM 1002 Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version Tätorter med minst 10 000 invånare Green areas within and around localities 2005 I korta drag Här presenteras resultaten

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister

Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister Bilaga till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2011 Bilaga 2 Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

RSV-rapport för vecka 10, 2014

RSV-rapport för vecka 10, 2014 RSV-rapport för vecka 10, 2014 Denna rapport publicerades den 13 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 10 (3-9 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall som diagnosticerades vecka 10 är i samma storleksordning

Läs mer

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 5 Landstingsprofiler

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 5 Landstingsprofiler Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård Bilaga 5 Landstingsprofiler Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader

Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Ø Ca 10 procent av alla vårdplatser upptas av patienter med VRI Ø Vårdrelaterade infektioner uppskattas årligen orsaka ca 750 000 extra vårddagar

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

RSV-rapport för vecka 12, 2014

RSV-rapport för vecka 12, 2014 RSV-rapport för vecka 12, 2014 Denna rapport publicerades den 27 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 12 (17-23 mars). Lägesbeskrivning Antalet RSV-diagnoser har legat på ungefär samma nivå veckorna

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

NYSAM

NYSAM NYSAM 2004 2005-11-21 Vårdkonsumtion 2004 - Ortopedi Antal läkarbesök per 1000 inv Västra Götaland US Uppsala Västerbotten Kronoberg Örebro Gävleborg Dalarna Sörmland Halland Gotland Jämtland 0 20 40 60

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

Hässleholm 0,0 60,0 40,0 Lidköping 0,0 60,0 40,0 Karlskoga 0,0 60,0 40,0 Gävle/Sandv. 0,0 61,3 38,7 Linköping 0,0 61,9 38,1 Danderyd 0,0 62,2 37,8

Hässleholm 0,0 60,0 40,0 Lidköping 0,0 60,0 40,0 Karlskoga 0,0 60,0 40,0 Gävle/Sandv. 0,0 61,3 38,7 Linköping 0,0 61,9 38,1 Danderyd 0,0 62,2 37,8 Webbtabell 1. Jämförelser mellan sjukhus av andelen patienter under 75 år med hjärninfarkt och förmaksflimmer som vid utskrivning från sjukhus behandlas med perorala antikoagulantia (warfarin). Uppgift

Läs mer

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke Fem årliga rapporter från Akutskede + 3- månadersuppföljning 1- årsuppföljning TIA (enbart webbpublikation) Anhörigas situation (fr o m i år) Rapport anpassad till patienter och anhöriga Årsrapporten:

Läs mer

Användningen av amalgam inom folktandvården m.m.

Användningen av amalgam inom folktandvården m.m. 2002-10-18 Dnr 53-9407-2002 1(13) Användningen av inom folktandvården m.m. Enkät om antalet utförda inom folktandvårdens vuxentandvård år 1998 Socialstyrelsen tillskrev i början av år 1999 landets tandvårdschefer/tandvårdsdirektörer

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012 Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012 14,0% Förekomst av vårdrelaterade infektioner (somatisk vård) 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% VT08 * HT08 VT09 HT09 VT10 HT10 VT11

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger. Marie Källman

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger. Marie Källman Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger Marie Källman 0 Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Ca 10 procent av alla vårdplatser upptas av patienter med VRI Vårdrelaterade

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat 3 Andel patienter med trycksår (kategori 1-4) 25,0% 2 15,0% 1 5,0% Slutenvård exkl. rättspsykiatri inkl. övrigt Exkl. barn både 2017 och 2016

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

BORIS resultat 2011. BORIS Barn Obesitas Register i Sverige. Viktoria Svensson / Claude Marcus BORIS styrgrupp

BORIS resultat 2011. BORIS Barn Obesitas Register i Sverige. Viktoria Svensson / Claude Marcus BORIS styrgrupp BORIS resultat 2011 BORIS Barn Obesitas Register i Sverige Viktoria Svensson / Claude Marcus BORIS styrgrupp BORIS resultat 2011 Tillväxt Antal patienter Deltagande enheter Resultat av arbete med att öka

Läs mer