Strukturerad journalgranskning inom somatisk slutenvård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strukturerad journalgranskning inom somatisk slutenvård"

Transkript

1 Dnr /2010 1(5) Strukturerad journalgranskning atisk slutenvård En inventering av användningen år I juni fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att genomföra en granskning av i hur stor utsträckning respektive arbetar med att systematiskt förhindra uppkomsten av vårdskador med hjälp av strukturerade journalgranskningar. Granskningen baseras på resultaten av en enkätundersökning avseende användningen av strukturerad journalgranskning sluten atisk vård genomfördes av Sveriges Kommuner och Landsting under maren. Inledning Grunden för allt förbättringsarbete patientsäkerhetrådet är att oönskade utfall identifieras, analyseras i syfte att finna orsakerna, att åtgärder vidtas och att åtgärdernas effekt utvärderas. Inom hälso- och sjukvården har sedan början av 1990-talet funnits krav på att vårdgivarna ska ha inrättat avvikelsehanteringssystem där personalen själv identifierar och rapporterar skador drabbat patienter. Under de senaste åren har det visats att antalet skador personalen rapporterar är mycket litet i jämförelse med vad kan identifieras med så kallad strukturerad journalgranskning [1,2]. Strukturerad journalgranskning innebär att man väljer ut ett antal vårdtillfällen och granskar journalerna på ett systematiskt och strukturerat sätt för att identifiera och karakterisera skador drabbat patienter. Metoden utvecklats för atisk slutenvård började användas i USA under 1980-talet och användes för första gången i större skala i den så kallade Harvard Medical Practice Study [3]. Sedan dess har metoden använts i många länder, bland annat i Sverige för att belysa patientsäkerheten på nationell nivå [4]. En metod för strukturerad journalgranskning på sjukhus- och kliniknivå introducerades i Sverige under år 2008 [5]. Metoden är en svensk anpassning av en metod (Global Trigger Tool) ursprungligen utvecklats av Institute for Healthcare Improvement i USA. I ett svenskt projekt har metoden nyligen byggts ut med ett sökverktyg för datoriserade journalsystem gör det möjligt att med hjälp av automatisk triggersökning identifiera möjliga vårdskador. Verktyget underlättar också sammanställning av resultat och ger en plattform för utvecklingsoch förbättringsarbete. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver ett fortsatt utvecklingsarbete för att undersöka möjligheterna att göra sökverktyget användbart i samtliga typer av datoriserade journal- SOCIALSTYRELSEN Stockholm Telefon Fax Org nr Plusgiro

2 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2010 2(5) system används i ens och regionernas atiska slutenvård. Denna utveckling skapar förutsättningar för och regioner att kunna bedriva ett systematiskt och nationellt samordnat patientsäkerhetsarbete baserat på strukturerad journalgranskning atisk slutenvård. Socialstyrelsen ser det angeläget att motsvarande metoder tas fram för övriga sektorer vården. Bakgrund I statens och SKL:s överenskommelse om en nationell satsning för ökad patientsäkerhet (S2010/9054/HS) är utgångspunkten en nollvision när det gäller vårdskador. Överenskommelsen löper från och med och till och med En gradvis minskning av antalet vårdskador ska uppnås genom att påskynda införandet av metoder, rutiner, teknik med mera förbättrar patientsäkerheten. För att öka fokus på arbetet är detta kopplat till prestationsbaserad ersättning. I års överenskommelse ingick fyra grundläggande krav och fyra prestationskrav (indikatorer). Inför kommande överenskommelser är parternas avsikt att ytterligare utveckla och höja ambitionsnivån genom att införa nya krav och sätta fokus på läkemedelsanvändning och strukturerad journalgranskning. Enkätundersökning I juni fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att genomföra en granskning av i hur stor utsträckning respektive arbetar med att systematiskt förhindra uppkomsten av vårdskador med hjälp av strukturerade journalgranskningar. Vid denna tidpunkt hade SKL redan initierat en enkätundersökning omfattade bland annat denna frågeställning. De resultat presenteras i denna rapport är återgivna helt eller delvis ur SKL:s rapport Inventering av hur strukturerade journalgranskning används på svenska sjukhus. SKL:s enkät sändes ut i juni till samtliga och regioner, och distribuerades till landets alla atiska sjukhus, fortsättningsvis kallas dessa sjukhus. Resultaten sammanställdes under september. Frågorna i enkäten belyser: i vilken omfattning strukturerad journalgranskning används metod att identifiera vårdskador, i vilken omfattning de ännu inte påbörjat strukturerad journalgranskning har en plan för att införa metoden, om journalgranskning sker på kliniknivå eller centralt på, i vilken grad resultaten sammanställs systematiskt till statistik,

3 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2010 3(5) i vilken grad resultaten av strukturerad journalgranskning analyseras och används underlag och utgångspunkt för utvecklingsarbete. Frågorna i enkäten belyser också ens behov av utbildning i strukturerad journalgranskning och vilka typer av datoriserade journalsystem används. Resultat Samtliga och regioner besvarade enkäten. Fortsättningsvis kallas regioner. Användning av strukturerad journalgranskning I SKL:s rapport (Bilaga 2) framgår att: Fyra (Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötland) hade infört strukturerad journalgranskning metod för att identifiera vårdskador på samtliga sjukhus och. I sju (Halland, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västernorrland, Västra Götaland och Örebro) hade metoden införts i olika omfattning. I tio hade metoden ännu inte införts. I fem av dessa (Dalarna, Gotland, Jämtland, Norrbotten och Västmanland) fanns ännu inte någon plan för att göra det. I några av de, där metoden införts vid vissa sjukhus, saknades vid andra sjukhus plan för införande. I de där strukturerad journalgranskning införts, varierade arbetsformerna. Vid vissa sjukhus genomfördes granskningen centraliserat. Andra sjukhus genomförde både centraliserade och klinikvisa granskningar. Fyra (Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötland) förde statistik över identifierade vårdskador på alla sjukhus. I ytterligare fem fördes statistik i varierande omfattning. Arbete med att systematiskt förhindra uppkomsten av vårdskador med hjälp av strukturerade journalgranskningar Av tabell 1 i SKL:s rapport (Bilaga 2) framgår att: Landstinget i Jönköpings län bedrev ett systematiskt patientsäkerhetsarbete baserat på strukturerad journalgranskning på alla sjukhus och. Landstinget Västernorrland bedrev ett sådant arbete vid samtliga sjukhus, dock inte på alla sjukhusens alla. Två (Kalmar och Östergötland), bedrev ett systematiskt patientsäkerhetsarbete baserat på journalgranskning på två av tre sjukhus. I fem (Skåne, Stockholm, Uppsala, Västra Götaland och Örebro) pågick ett

4 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2010 4(5) systematiskt förbättringsarbete i varierande utsträckning på sjukhusen och na. Tolv uppgav att man ännu inte resultat av strukturerad journalgranskning underlag för utvecklingsarbete. Sammanfattning Sammanfattningsvis har flera börjat använda strukturerad journalgranskning i arbetet med att systematiskt förhindra uppkomsten av vårdskador sedan metoden introducerades Socialstyrelsen ser det dock angeläget att samtliga metoden på ett systematiskt sätt för att förhindra vårdskador. Vidare anser Socialstyrelsen att det är angeläget att utveckla motsvarande metoder för andra sektorer vården. Bilagor Bilaga 1. Referenser Bilaga 2. Inventering av hur strukturerad journalgranskning används på svenska sjukhus

5 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2010 5(5) Bilaga 1. Referenser 1. Unbeck M, Muren O, Lillkrona U. Identification of adverse events at an orthopedics department in Sweden. Acta Orthopaedica 2008;79(3): Classen DC, Resar R, Griffin f, Federico F, Frankel T, Kimmel N, et al. Global Trigger Tool Shows That Adverse Events In Hospitals May Be Ten Times Greater Than Previously Measured. Health Affairs ; 30(4): Brennan TA, Leape LL, Laird NM, Hebert L, Localio AR, Lawthers AG, et al. Incidence of adverse events and negligence in hospitalized patients - results of the Harvard Medical Practice Study I. N Eng J Med. 1991;324(6): Soop M, Fryksmark U, Köster M, Haglund B. The incidence of Adverse events in Swedish hospitals: a retrospective medical record review study. Int. Journal for Quality in Health Care 2009;21(4) Handbok för patientsäkerhetsarbete Strukturerad journalgranskning för att identifiera och mäta förekomst av skador i vården enligt metoden Global Trigger Tool. Kommentus förlag 2008.

6 Bilaga 2 Inventering av hur strukturerad journalgranskning används på svenska sjukhus Carina Berglund, Urban Nylén oktober Inledning Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse om att förbättra patientsäkerhet under Överenskommelsen slår fast att utgångspunkten är en nollvision för vårdskador. Strukturerad journalgranskning är en metod ger ett mått på förekomsten av vårdskador. Den ger även en överblick av vilka typer av skador inträffar slutenvården vid sjukhus och. Därmed finns möjlighet att följa effekten av arbetet att förbättra patientsäkerheten. Global Trigger Tool, () 1 är den metod för strukturerad journalgranskning vunnit störst utbredning och tillämpning på svenska sjukhus. Flera arbetar för att utöka och införa metoden. Metoden innebär att ett slumpmässigt urval patientjournaler granskas systematiskt och retrospektivt av -utbildad sjuksköterska utifrån en mall med 53 definierade triggers. Exempel på triggers är fall, vårdrelaterad infektion, reoperation och trycksår. Utifrån funna triggers genomförs sedan en djupare granskning av -utbildad läkare för att bedöma om skada uppkommit. Har skada uppkommit bedöms det om denna var undvikbar, dvs. om det var en vårdskada. Not. 1. Strukturerad journalgranskning för att mäta och identifiera förekomst av skador i vården enligt metoden Global Trigger Tool 2008

7 -metoden har under 2010 vidareutvecklats i ett samverkansprojekt mellan Karolinska Universitets, Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen i Stockholms län och två IT-företag. Ett IT-verktyg, gör det möjligt att söka igenom hela journalen efter triggers, har tagits fram. På så vis kan möjliga vårdskador identifieras. Dessa journaler kan sedan granskas manuellt för att fastställa om vårdskada förekommit eller inte. Verktyget stödjer också sammanställning av granskningsresultaten och bidrar till att skapa en plattform för utvecklingsoch förbättringsarbete. Sammantaget innebär IT-verktyget en tidsbesparing, samtidigt systematiken i arbetet ökar och metoden blir mer lättanvänd och effektiv. IT-verktyget är infört på Karolinska Universitets och Capio St:Göran. Arbete pågår med att även införa IT-verktyget på övriga akutsjukhus (Danderyd, Norrtälje, Södertälje, Söder) Stockholms läns (SLL). Möjligheterna att använda IT-verktyget för strukturerad journalgranskning även övriga i Sverige undersöks. Innan detta kan genomföras, krävs en kartläggning av ens IT-tekniska förutsättningar. En grundförutsättning för IT-verktygets införande är att journaluppgifter, analysresultat och administrativa data lagras elektroniskt. För att kunna planera införandet av strukturerad journalgranskning, behövs en kartläggning av i vilken omfattning metoden används svensk sjukvård. Kartläggningen ska även visa hur resultaten används, hur utbildning i metodiken har organiserats och om tekniska grundförutsättningar finns för framtida införande av ett IT-verktyg. Nedan presenteras resultatet av en undersökning genomfördes under juni augusti. En enkät distribuerades till kontaktpersoner för patientsäkerhet varje i sin tur distribuerade enkäterna vidare till sjukhusen varje län. Utformning av enkäten Enkäten visar: > > i vilken omfattning strukturerad journalgranskning används metod att identifiera vårdskador, > > i vilken omfattning de ännu inte påbörjat strukturerad journalgranskning har en plan för att införa metoden, > > om journalgranskning sker på kliniknivå eller centralt på, > > i vilken grad resultaten sammanställs systematiskt till statistik, > > i vilken grad resultaten analyseras underlag för förbättrings- och utvecklingsarbete, > > i vilken omfattning journalsystemen är datoriserade, > > vilka journalsystem används, > > om organiserad utbildning i journalgranskning genomförts samt i vilken form, > > om intresse finns för utbildning i strukturerad journalgranskning i SKL:s regi.

8 Resultat Journalgranskning > > Enkätundersökningen genomfördes under juni augusti. Samtliga 21 /regioner besvarade den, men i en del enkäter finns bortfall när det gäller vissa svar. > > I fyra (Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötland) hade strukturerad journalgranskning införts metod för att identifiera vårdskador vid samtliga sjukhus och vid vissa. > > I ytterligare sju (Halland, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västernorrland, Västra Götaland och Örebro) har strukturerad journalgranskning införts i olika omfattning de sjukhus tillhör varje. > > I tio hade metoden ännu inte införts. I fem av dessa (Dalarna, Gotland, Jämtland, Norrbotten och Västmanland) fanns ännu inte någon plan för att införa strukturerad journalgranskning. I några av de där metoden införts vid vissa sjukhus, saknade andra en plan för införande. Skäl uppgavs var att nationella direktiv inväntades, plan var under utarbetande, man valde att avvakta tills analys av införande gjorts vid annat sjukhus samt pågående arbete med andra tidskrävande, övergripande projekt. > > I de där strukturerad journalgranskning införts varierade arbetsformerna. Vid vissa sjukhus genomfördes granskningen centraliserat. Andra valde att genomföra både sjukhuscentraliserade och klinikvisa granskningar. Med klinikvis granskning avses en organisation där granskningar utförs av metodutbildad personal kliniken medan sjukhuscentraliserad granskning genomförs på sjukhusövergripande nivå. I Västernorrland, Jönköping och Kronoberg arbetade man enbart utifrån sjukhuscentraliserad granskning. Vid en del av sjukhusen Kalmar, Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Östergötland genomfördes både sjukhuscentraliserade och klinikvisa granskningar. > > Statistik över identifierade vårdskador fördes i någon form tio. Endast Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötlands läns redovisade statistik från alla sjukhus. Systematiskt utvecklingsarbete vid samtliga sjukhus utifrån identifierade vårdskador bedrevs endast i Jönköpings län. Landstinget Västernorrland bedrev ett sådant arbete vid samtliga sjukhus, dock inte på alla. Inom övriga förekom utvecklingsarbete i varierande omfattning. > > Användningen av strukturerad journalgranskning vid enskilda sjukhus framgår av tabell 1. Journalsystem > > En förutsättning för att IT-stöd ska kunna införas är att journaluppgifter, laboratorieresultat och läkemedel hanteras i en samlad lagring av journaldata. Enkäten visade att de journalsystem användes var Cambio Cosmic, Melior, SYSteam Cross, TakeCare, VAS och Tieto. > > I sju (Kalmar, Östergötland, Jönköping, Västmanland, Kronoberg, Uppsala och på Capio S:t Görans Sjukhus i Stockholm) används Cambio Cosmic. Endast i delar av Uppsala (Akademiska Sjukhuset), delar av Stockholm (Capio S:t Görans Sjukhus) och i Östergötland var journalsystemet kopplat till ett datalager. > > I fyra användes journalsystemet Melior (Dalarna, Västra Götaland, Region Skåne samt Gävleborg). Endast i delar av Region Skåne och Gävleborg var journalsystemet kopplat till ett datalager. > > I tre (Västernorrland, Blekinge och Sörmland) användes SYSteam Cross. Inom dessa lagrades journaldata i ett datalager. > > På Gotland och i Stockholm användes Take Care. Vid några av sjukhusen Stockholms län fanns ett datalager.

9 > > I tre användes journalsystemet VAS (Jämtland, Halland och Norrbotten). > > I Örebro användes journalsystemet Tieto. Från två av tre sjukhus ett saknades uppgifter om vilket journalsystem användes. I fem, men i olika omfattning på sjukhusen, dokumenterades läkemedelsordinationerna i pappersjournal. Utbildning Utbildning i metodik för strukturerad journalgranskning har genomförts på olika sätt i olika. I vissa har personalen utbildats med hjälp av intern kompetens, medan andra har anlitat utomstående konsult för uppdraget. Ett (Halland), hade infört strukturerad journalgranskning på ett av sjukhusen utan att erbjuda någon organiserad utbildning. 19 av 21 /regioner har uttryckt behov och intresse av utbildning i strukturerad journalgranskning i SKL:s regi. Jönköpings och Östergötlands har arbetat längst och mest omfattande med strukturerad journalgranskning. Dessa angav att de inte hade behov av utbildning. Genomförd utbildning och utbildningsbehov vid enskilda sjukhus framgår av tabell 1. Kontaktpersoner 21 av 21 /regioner hade en eller flera kontaktpersoner för arbete med strukturerad journalgranskning. Då organisationen länen ser olika ut varierade det emellertid om kontaktpersonen/-erna ansvarade för et/regionen eller om ansvaret gällde ett sjukhus. 20 av 21 /regioner hade en kontaktperson för frågor om journalsystem och IT et. Även i dessa fall saknas uppgift för enstaka sjukhus samma. Slutsatser > > Strukturerad journalgranskning används i någon omfattning vid 11 av 21 /regioner. > > Av de 10 /regioner där strukturerad journalgranskning inte används, finns i 5 av en inte någon plan för införande. > > Vid de sjukhus där strukturerad journalgranskning används, varierar genomförandet utifrån om den görs centraliserat på eller de olika na. > > Statistik över identifierade vårdskador förs vid 10 av de 11 där strukturerad journalgranskning används. > > 19 av 21 /regioner uttrycker intresse av metodutbildning i strukturerad journalgranskning. > > I samtliga /regioner sker journaldokumentationen elektroniskt. Omfattningen varierar dock när det gäller elektronisk dokumentation av läkemedelsordinationer, mikrobiologiska- och kemlabsvar, förlossningsvård, intensivvård och röntgensvar. På enstaka sjukhus finns ett samlat datalager.

10 Tabell 1. Användningen av strukturerad journalgranskning, genomförd utbildning och utbildningsbehov redovisat per sjukhus. Landsting/region med tillhörande sjukhus är infört i någon grad Plan finns för att starta upp/utöka Centralt urval (10 30 journaler/ månad) för Blekinge Landsting Blekinge start okt-11 Samtliga Vissa Landstinget Dalarna Falun (samlat svar) Test Nej Test i liten skala Mora Test Nej Test i liten skala Klinikvis (K) alt. centralt (C) granskningsarbete Antal medicinska / infört Antal kirurgiska /- infört Uppföljning av statistik/ förbättringsarbete Utbildning given i egen regi=er Konsult=K Ingen formaliserad utb.=0 Ej aktuellt ännu=e 0 0/6 (2) 0/4 0/0 K K 0/1 0/1 Nej/ Nej K 0/1 0/1 Nej/ Nej Ludvika Nej 0 0/1 (ingår i F) E Avesta Nej 0 0/1 0 0 E Region Gotland Visby lasarett Nej 0 0/1 0/1 0 E Landstinget Gävleborg Bollnäs (samlat svar) Gävle Hudiksvalls sjukhus Sandviken Region Halland (samlat svar) Hallands sjukhus Halmstad Hallands sjukhus Varberg Hallands sjukhus Kungsbacka plan nov-11 C 3/4 (1 barn) 0/4 0/5 0 K Jämtlands läns Östersunds sjukhus Nej 0 0/5 (1) 0/5 (4 ingår) 1/1 Nej/ Nej 0 0 E Landstinget i Jönköpings län Höglandet C 100% 100% / ER Nej Ryhov C 100% 100% / ER Nej Värnamo C 100% 100% / ER Nej Landstinget i Kalmar län Kalmar (ingår i urval) K kir/c kir+med 5/5 1/6 / 0 Oskarshamn K/C 3/3 1/1 /Nej 0 Intresse för utbildning i SKL:s regi Västervik (ingår i urval) C 9/9 (1) 5/5 / K

11 Landsting/region med tillhörande sjukhus Landstinget Kronoberg är infört i någon grad Plan finns för att starta upp/utöka Centralt urval (10 30 journaler/ månad) för Samtliga Växsjö (ingår i urval) Ljungby (ingår i urval) Norrbottens läns Norrbottens samtliga sjukhus är uppdelade i divisioner Nej Väntar på direktiv Vissa Klinikvis (K) alt. centralt (C) granskningsarbete Antal medicinska / infört Antal kirurgiska /- infört 2 centrum 2 centrum Uppföljning av statistik/ förbättringsarbete Utbildning given i egen regi=er Konsult=K Ingen formaliserad utb.=0 Ej aktuellt ännu=e C /Nej C /Nej 0 0/23 (2) 0/14 0 E Region Skåne Helsingborg K 0/3 (1) 1/4 Nej/ ER Hässleholm planeras 0/1 0/1 0 planeras ER Kristianstad C 2/3 (1) 1/1 (ingår) /Nej ER Landskrona Nej 0/1 0/1 0 Skånes Universitetssjukhus (2012) K/C 0/24 (3) 4/19 (2) / ER Trelleborg (2012) tidigast /4 0/3 0 Ystad K 1/1 0/7 Nej/ Nej Ängelholm planeras Stockholms läns Capio St:Görans sjukhus Danderyds sjukhus AB Norrtälje sjukhus (TioHundra) Karolinska Universitets 0/2 0/1 0 planeras ER K/C 3/3 2/2 Nej/ ER+K Nej K 5/5 3/3 / ER planeras planeras 0/4 0/4 E K 6/19 14/14 / ER Nej Södertälje sjukhus K 1/1 1/1 / 0 Söder AB planeras 2012 Sörmlands (samlat svar) Mälar plan höst Nyköpings lasarett plan höst Kullbergska lasarettet plan höst K 0/12 6/6 Nej/ K 0/3 0/2 ER E E E Intresse för utbildning i SKL:s regi

12 Landsting/region med tillhörande sjukhus är infört i någon grad Plan finns för att starta upp/utöka Centralt urval (10 30 journaler/ månad) för Samtliga Vissa Klinikvis (K) alt. centralt (C) granskningsarbete Antal medicinska / infört Antal kirurgiska /- infört Uppföljning av statistik/ förbättringsarbete Utbildning given i egen regi=er Konsult=K Ingen formaliserad utb.=0 Ej aktuellt ännu=e Uppsala läns Akademiska Universitets Nej end. pilot 0/30 (5) 0/30 (5) 0 E Lasarettet i Enköping Nej K 2/2 0/1 / Landstinget i Värmland Arvika sjukhus planeras psykiatri 0/1 0/2 E Central Karlstad planeras Torsby sjukhus planeras Västerbottens (samlat svar) Norrlands Universitetssjukhus planeras 2012 Skelleftå lasarett planeras 2012 Lycksele lasarett planeras 2012 Landstinget Västernorrland Örnsköldsviks sjukhus Läns Sundsvall- Härnösand 0/10 (1) 0/9 E 0/1 0/2 E 0/7 0/7 E 0/2 0/3 E 0/2 0/3 E Nej C 1/2 (1) 1/2 (1) / C 1/10 (1) 0/3 (1) Nej/ K Sollefteå C 1/1 2/2 / Västmanlands läns Fagersta (samlat svar) 0/8 (1) 0/7 Nej E Köping Nej E Sala Nej E Västerås Nej E Västra Götalandsregionen Alingsås Lasarett C 1/1 1/1 / K Frösunda specialistsjukhus Nej 0/1 0/4 (2) Kungälvs sjukhus Nej 0/2 0/1 E Intresse för utbildning i SKL:s regi

13 Landsting/region med tillhörande sjukhus är infört i någon grad Plan finns för att starta upp/utöka Centralt urval (10 30 journaler/ månad) för Samtliga NU-sjukvården start höst-11 Vissa Klinikvis (K) alt. centralt (C) granskningsarbete Antal medicinska / infört Antal kirurgiska /- infört Uppföljning av statistik/ förbättringsarbete Utbildning given i egen regi=er Konsult=K Ingen formaliserad utb.=0 Ej aktuellt ännu=e C 5/6 (1) 4/4 / ER Nej K/C 4/22 (5) 6/12 (1) / E Skaraborgs sjukhus C 8/8 9/9 /Nej 0 Nej Södra Älvsborgs Sjukhus 0/5 (1) 0/5 0 Sahlgrenska Universitets Örebro läns Karlskoga C 1/1 3/3 / K Nej Lindebergs lasarett Nej 0/3 0/1 E Universitets i Örebro Nej 0/14 (1) 0/12 (1) E Landstinget i Östergötland Motala lasarett C 1/1 2/2 / ER Universitets i Linköping start höst-11 Vrinnevi, Norrköping start höst-11 * K/C 12/12* (3) 6/12 (1) / ER Nej K/C 1/9 (1) 3/6 /Nej ER Nej Intresse för utbildning i SKL:s regi *Granskning sker centraliserat Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Tfn:

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader

Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Ø Ca 10 procent av alla vårdplatser upptas av patienter med VRI Ø Vårdrelaterade infektioner uppskattas årligen orsaka ca 750 000 extra vårddagar

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger. Marie Källman

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger. Marie Källman Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger Marie Källman 0 Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Ca 10 procent av alla vårdplatser upptas av patienter med VRI Vårdrelaterade

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke Fem årliga rapporter från Akutskede + 3- månadersuppföljning 1- årsuppföljning TIA (enbart webbpublikation) Anhörigas situation (fr o m i år) Rapport anpassad till patienter och anhöriga Årsrapporten:

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012 Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012 14,0% Förekomst av vårdrelaterade infektioner (somatisk vård) 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% VT08 * HT08 VT09 HT09 VT10 HT10 VT11

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2013-01-01-2013-12-31 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 27 april 2015 1 Akademiska sjukhuset Neurokirurgisk vård 309

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger. Hans Rutberg

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger. Hans Rutberg Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger Hans Rutberg 0 Mikroorganismer smittar oavsett om de är resistenta eller ej! HUR FÅR VI GODA IDÉER ATT SMITTA OCH BLI RESISTENTA? Någon som behöver

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie Rapportering av ECT-behandling till patientregistret en kvalitetsstudie Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Vägledning För registrering av 3-månadersuppföljningen Version 14 2015

Vägledning För registrering av 3-månadersuppföljningen Version 14 2015 Vägledning För registrering av 3-månadersuppföljningen Version 14 2015 Reviderad 2015-06-02 Innehållsförteckning Uppföljningsformulär 3 månader efter stroke 2 Efter strokeinsjuknandet 5 Stöd, Rehabilitering.6

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Sidan 1 av10 Inledning 3 Tolkningsram 3 Vad är rehabilitering? 3 Frågeställning 4 Metod, problem och felkällor 4 Svårt att

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Tillgång till prov för forskning

Tillgång till prov för forskning Tillgång till prov för forskning Provsamlingar för forskning Alla prov tagna inom vården för vård eller forskning tillhör sjukvårdshuvudmannens ansvarsområde Prov måste alltid inrättas/registreras i någon

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver extra hjälp och vård i samband

Läs mer

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer. SK- kurs Akut stroke 2013-02- 08. VEM BESTÄMMER I SVENSK STROKEVÅRD? Kjell Asplund

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer. SK- kurs Akut stroke 2013-02- 08. VEM BESTÄMMER I SVENSK STROKEVÅRD? Kjell Asplund Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer SK- kurs Akut stroke 2013-02- 08 VEM BESTÄMMER I SVENSK STROKEVÅRD? Kjell Asplund VEM BESTÄMMER I SVENSK STROKEVÅRD? Staten? LandsFngen? Lokal sjukvårds/sjukhusledning?

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen.

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. Seminarium 3:2 Föreläsare Lars Jervall, IT-direktör Landstinget,Östergötland och IT-strateg Beställarfunktionen Nationell IT, SKL lars.jerlvall@lio.se IT-strategin

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle.

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle. Sveriges bästa dokumenthanteringsleverantörer län för län Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus Värdebaserad uppföljning av förlossningsvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem. Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning.

Läs mer

Läkarsekreterarforum 2012

Läkarsekreterarforum 2012 Patientdatalagen, journaler på nätet, sociala medier lagar och regler Läkarsekreterarforum 2012 Jens Larsson, 0706-110179 Jens Larsson, Chefsjurist Tryckfrihetsförordningen 1766 Jens Larsson, Chefsjurist

Läs mer

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landsting och regioner har behov av att hitta bra mått för uppföljning och jämförelser inom personalområdet. Jämförelser mellan

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect Län för län bästa leverantör av telefonitjänster Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna av telefonitjänster,

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna FAKTABAS REVISION 2012 1 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiska förutsättningar... 4 Budgetberedning... 4 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 4 Otillräckliga resurser?... 5 Revisorernas arvoden...

Läs mer

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Per-Åke Jarnheimer, överläkare Smittskydd och Vårdhygien Thomas Neumark, disktriktsläkare/forskare Ola Nordqvist, apotekare och Stramakoordinator

Läs mer

ACG Case-Mix System. Användarmöte 2012. Ensolution AB, +46 (0) 8-640 70 00, www.ensolution.se

ACG Case-Mix System. Användarmöte 2012. Ensolution AB, +46 (0) 8-640 70 00, www.ensolution.se ACG Case-Mix System Användarmöte 2012 Ensolution AB, +46 (0) 8-640 70 00, www.ensolution.se Program 09.30-10.00 Registrering och kaffe 10.00-10.10 Inledning av Andreas Johansson, Ensolution AB 10.10-10.30

Läs mer

Preliminär. Vägledning. För registrering av 3-månadersuppföljningen Version 15

Preliminär. Vägledning. För registrering av 3-månadersuppföljningen Version 15 Preliminär Vägledning För registrering av 3-månadersuppföljningen Version 15 Innehållsförteckning Uppföljnigsformulär 3 månader efter stroke.2 Efter strokeinsjuknandet..5 Stöd Rehabilitering.6 Hälsa 8

Läs mer

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar Upphandling Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3).

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3). Influensarapport för 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget 13 (23/3-29/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Fortsatt framgång för IWutbildningen

Fortsatt framgång för IWutbildningen Fortsatt framgång för IWutbildningen IW-läget i Sverige Gymnasiestatistik Vi måste hjälpas åt att sprida kunskapen om IW till företagen! Pia Borg/Lars Johansson, Svetskommissionen Svetslärarmötet 15-16

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020 Indikationer för behandling inom ortopedi Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 23-22 Operation för diskbråck Operation för spinal stenos Operation för segmentell smärta

Läs mer

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD BUSA Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD Vad är rimligt att monitorera? Det vi vet är verksamt i behandling Det vården själv anser viktigt Det som mäster förändring Vilka ska vara med och vilka

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

SWEDEHEART. Gullstandard for kvalitetsregister? Kristina Hambraeus, MD Överläkare, Kardiologkliniken Falun

SWEDEHEART. Gullstandard for kvalitetsregister? Kristina Hambraeus, MD Överläkare, Kardiologkliniken Falun SWEDEHEART Gullstandard for kvalitetsregister? Kristina Hambraeus, MD Överläkare, Kardiologkliniken Falun SWEDEHEART Swedish Web-system for Enhancement and Development of Evidence-based care in Heart disease

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Tabellbilaga till rapport Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Rapporten har rekv nr 80 24 99 Boken beställs från AMS Närservice, Box 6,

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Villapanelrapport Februari 2010

Villapanelrapport Februari 2010 Villapanelrapport Februari 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande rapport

Läs mer

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 Innehållsförteckning Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 5 Verksamhetsåret 2012 5 Obstetrisk verksamhet 6 2012:22 Erbjuds

Läs mer