Tryckindustri/Finanstryck Höglund. Janne samt Alm Bengt Bildtjänst, Nyköpings Skoog, Lasse oto: F Årsredovisning 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "0413021 Tryckindustri/Finanstryck Höglund. Janne samt Alm Bengt Bildtjänst, Nyköpings Skoog, Lasse oto: F Årsredovisning 2003 www.klovern."

Transkript

1 Årsredovisning 2003

2 Innehåll Året i korthet VD har ordet Affärsidé, mål och strategier Aktien och ägarna Organisation och medarbetare Marknadsbeskrivningar Kunder Miljö Köp och försäljningar Fastighetsutveckling Fastigheter Fastighetsvärdering Konkurrentjämförelser Finansiering och känslighetsanalys Skattesituation Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Resultaträkningar Balansräkningar Förändring av eget kapital Kassaflödesanalyser Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Noter Revisionsberättelse Nyckeltal Styrelse Ledning och revisorer Fastighetsförteckning Sålda fastigheter Definitioner Enhetschefer Adresser och kontaktpersoner Mia Fogelgren på Klövern-enheten StrandFastigheter i möte med Sven Wigerblad, Scientific Golfers samt Karin Lindsten, Framsteg. Omslagsfoto: Riksbanken 5, Nyköping.

3 Året i korthet Under 2003 har uppbyggnaden av Klövern fortsatt i linje med den strategiska plan som styrelsen fastställt. Klövern har lagt grunden för fortsatt expansion på befintliga prioriterade marknader. Tio väl fungerande lokala enheter har byggts upp och bildar tillsammans med huvudkontoret Klövern. Under andra halvåret förvärvades två stora paket med fastigheter belägna i Kalmar, Karlstad, Linköping, Norrköping och Örebro från Akelius och Mandamus. Trots många försäljningar fördubblades antalet kvadratmeter i fastighetsbeståndet. Vid årets utgång ägde Klövern 103 fastigheter, omfattande kvm, till ett bokfört värde av ca 2,9 Mdkr. Under våren åternoterades Klövern på Stockholmsbörsens O-lista. Från och med 1 januari 2004 är Klövern noterat på O-listans Attract Hyresintäkter, Mkr Driftöverskott, Mkr Resultat av fastighetsförsäljningar, Mkr 19 0 Resultat exkl. jämförelsestörande poster och skatt, Mkr Resultat per aktie exkl. jämförelsestörande poster och skatt, kr 1,65 1,61 Kassaflöde, Mkr Utdelning per aktie, kr 0,50* 0,00 * Förslag Ordinarie bolagsstämma 2004 Klövern AB:s ordinarie bolagsstämma äger rum onsdagen den 21 april 2004, klockan i Restaurangskolan, Nyköping Strand i Nyköping. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 8 april 2004 dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 14 april 2004, kl , under adress: Klövern AB, Box 1024, Nyköping, per telefon eller via Klövern AB:s hemsida Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden vid stämman. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 8 april 2004 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att deltaga i stämman. Begäran om sådan registrering görs hos den bank eller värdepappersinstitut som förvaltar aktierna. Om deltagande sker med stöd av fullmakt ska denna insändas i original i anslutning till anmälan. Till sådan anmälan bifogas också registreringsbevis. Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 0,50 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning, innebärande rätt att erhålla utdelning, föreslås den 26 april Beslutar bolagsstämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC torsdagen den 29 april

4 VD har ordet Klövern har kännetecknats av stark expansion och nybyggaranda under Vid inledningen av året hade bolaget 80 tämligen nyförvärvade fastigheter till ett bokfört värde av Mkr och 17 anställda. Ett år senare har bolaget 103 fastigheter till ett bokfört värde av Mkr och 37 medarbetare. Bolaget är etablerat i tio städer och står mycket väl rustat inför Åter till O-listan Vid början av 2003 inleddes ett omfattande arbete i syfte att åternotera Klövern på Stockholmsbörsens O-lista. Klövern (tidigare Adcore AB) hade placerats på O-listans observationsavdelning i maj 2002 när verksamhetsinriktningen ändrades från IT-konsulttjänster till fastigheter. Stockholmsbörsen beslutade samtidigt att bolaget skulle genomgå ny noteringsprövning. Efter genomförd granskningsprocess kom Stockholmsbörsens bolagskommitté fram till att Klövern uppfyllde de krav som gäller för notering av bolagets aktier på börsens O-lista och handeln återupptogs den 30 april Noteringen på O-listan förenklar Klöverns kapitalförsörjning. Intresset för aktien var stort under hösten 2003 och omsättningen sköt i höjden. Vid inledningen av 2004 noterades Klövern på Attract 40, det vill säga de 40 aktier på O-listan som har högst likviditet i aktien. Detta kan i sin tur bidra till att ytterligare öka intresset för aktien. Kursutvecklingen har varit god under året. Börskursen steg med 40 procent vilket var mer än Carnegies fastighetsindex som steg med 35 procent. Förvärv och försäljningar Vid ingången av 2003 hade Klövern 80 fastigheter till ett värde av ca Mkr i 40 olika kommuner. Vid utgången av året hade antalet fastigheter ökat till 103. Samtidigt hade innehavet koncentrerats till 31 kommuner. Under samma period steg hyresintäkterna kraftigt, vilket innebar att hyresintäkten från våra nio största städer i genomsnitt fördubblades. Ambitionen för verksamhetsåret var att förvärva fastigheter för minst 500 Mkr. Under året förvärvades 38 fastigheter med ett bokfört värde om Mkr. Fastigheterna ingick i två olika paket som förvärvades från Akelius respektive Mandamus. Försäljningarna har huvudsakligen skett till lokala köpare på små orter i södra Sverige. På grund av orternas storlek är antalet intresserade köpare många gånger begränsat. Mot bakgrund av detta är det glädjande att Klövern inte bara lyckats avyttra nära en femtedel av fastighetsbeståndet bolaget hade i början av året, utan också att göra det med 19 Mkr i förädlingsvinst. Utvecklingsprojekt Att förvärva svenska kommersiella fastigheter med hög vakansgrad och förädla dessa, i syfte att höja 2

5 VD har ordet uthyrningsgraden samt värdet på fastigheten och senare vid optimalt tillfälle avyttra fastigheten, ingår som en viktig del i Klöverns affärsidé. Under 2003 har vi bedrivit fyra större samt några mindre ombyggnadsprojekt med en sammanlagd investering om 90 Mkr, varav fastigheten Svärdet i Norrköping är ett och fastigheten Ana 13 i Nyköping ett annat. I Ana 13 är Klöverns huvudkontor inrymt. Organisation och medarbetare Klöverns kraftiga expansion har inneburit att antalet medarbetare vuxit rejält under året. Som alltid i faser av stora förändringar kan det ibland innebära att verksamheten växer snabbare än antalet medarbetare, vilket har varit fallet hos Klövern. Detta har fått till följd att medarbetarna, sett som individer, vuxit under året. Utan deras kompetens och stora engagemang hade Klöverns positiva utveckling inte varit möjlig. För att säkerställa att legala krav följs har mycket arbete lagts på att ta fram rutiner och policys. Vid årets slut hade organisationen en utformning och omfattning som är rätt anpassad och stabil. Vi har byggt upp ett antal nya lokala affärsenheter med egen bemanning under året: Karlstad, Örebro, Kalmar och Linköping. Under 2004 kommer vi att fortsätta med att stärka dessa enheter och bygga fler på orter där vi uppnått en kritisk volym av fastigheter som t ex i Borås, där Klövern i januari 2004 tillträdde fastigheter för 200 Mkr. Nya kunder och tjänster Klövern är en aktiv hyresvärd som vill skapa ömsesidigt gynnsamma relationer med hyresgästerna. Relationerna tillsammans med den kunskap som vi skaffat oss om våra kunders ständigt förändrade behov har vidareutvecklat vårt sätt att arbeta. Förutom att vi ska tillgodose kundens behov av lokaler eftersträvar vi också att tillföra kunden mervärden i form av andra tjänster. Under 2003 har vi inlett ett samarbete med Song Network som innebär att vi i dagsläget kan erbjuda våra hyresgäster bredbandsuppkoppling och på sikt även telefoni och andra tjänster till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Klövern har under året välkomnat ett flertal nya hyresgäster. Bland de större noteras Integrationsverket i Norrköping samt Flextronics i Karlstad, Gävle och Uppsala. Resultat Att bygga upp en helt ny verksamhet med en fungerande organisation är kostnadskrävande. På samma sätt ger förvärv av tomma fastigheter initialt upphov till ett resultatbortfall till dess fastigheterna är färdigförädlade och kan generera vinster. Trots det, och tack vare bland annat gott affärsmannaskap samt stark expansion, lyckades Klövern uppvisa ett tillfredsställande resultat för Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster och skatt steg med 64 Mkr till 87 Mkr. Framtid Den koncentration av fastighetsbeståndet och verksamheten som inleddes under 2003 kommer att fortsätta även under Målet är att fastighetsbeståndet i varje stad ska uppgå till minst kvm och/eller generera minst 50 Mkr i hyresintäkter. Målsättningen är att fastigheterna ska administreras och förädlas med ett aktivt entreprenörs- och affärsmannaskap av vår egen lokalt förankrade personal. Idag har Klövern fastigheter på 31 orter. Om något år är vi sannolikt bara representerade på ett tjugotal orter. Men vi kommer att ha mer att erbjuda, både i form av alternativa lokaler, andra tjänster och inte minst personlig service av engagerade medarbetare. Detta lägger grunden för en fortsatt positiv utveckling av lönsamheten. År 2004 kommer att kännetecknas av expansion på våra prioriterade marknader. Nyköping 4 mars 2004 Gustaf Hermelin Verkställande direktör 3

6 Affärsidé, mål och strategier Klöverns affärsidé är att som partner med lokal förankring aktivt förvärva, utveckla och sälja fastigheter utanför storstadsregionerna i Sverige. Klövern har en vision om att stärka det lokala näringslivet till gagn för utveckling av företag och individer. Klöverns organisation kännetecknas av servicetänkande, entreprenörsanda och gott affärsmannaskap. Klöverns medarbetare verkar för mottot att var dag underlätta kundens vardag. Finansiella mål Avkastningen på eget kapital ska långsiktigt uppgå till 15 procent, soliditeten ska överstiga 20 procent och räntetäckningsgraden ska vara lägst 130 procent. Utdelningspolicy Klövern ska långsiktigt överföra minst 50 procent av resultatet efter skatt till aktieägarna genom utdelning alternativt återköp av egna aktier. Vid bedömning av överföringens storlek ska beaktas bolagets investeringsalternativ, finansiella ställning och kapitalstruktur. Kund Klövern ska skapa ömsesidigt lönande kundrelationer. Förutom lokaler ska Klövern leverera aktiviteter och tjänster som ger kunden mervärden. Klövern strävar efter en jämn fördelning av intäkterna från lokalt ägda företag, publika och/eller rikstäckande företag samt offentlig verksamhet. Fastighetsportföljen Innehavet ska i första hand ökas genom förvärv av kommersiella fastighetsbestånd i prioriterade städer. Del av finansiering för respektive förvärv ska företrädesvis ske genom apportemission. Investeringar i befintliga fastigheter ska förbättra direktavkastningen och avkastning på eget kapital för varje enskilt objekt. Stor vikt läggs vid att ekonomiskt och miljömässigt optimera fastighetsbeståndets drift och skötsel. Dessutom utvärderas fastighetsportföljens sammansättning kontinuerligt. Bostadsfastigheter, geografiskt oprioriterade fastigheter eller fastigheter som inte bedöms generera en avkastning motsvarande Klöverns krav kommer att avyttras när tidpunkten bedöms vara optimal. I syfte att generera förädlingsvinster kommer fastigheter och bestånd att säljas efter utveckling och optimering. Marknad Klövern ska bli en betydande aktör på fastighetsmarknaden för kommersiella lokaler utanför storstadsregionerna i Sverige. Strategin är att skapa geografiska och funktionella enheter om minst kvm uthyrningsbar yta och/eller med hyresintäkter på minst 50 Mkr. Samtliga delar i organisationen ska ha en stark lokal förankring och målsättningen är att skapa ledande marknadspositioner. 4

7 Aktien och ägarna Aktiekapital och ägarförhållanden Den 31 december 2003 uppgick aktiekapitalet i Klövern till kronor. Det totala antalet aktier uppgick till fördelat på A-aktier och B-aktier med ett nominellt värde om 5 kr per aktie. Aktier av serie A var berättigade till en röst per aktie och serie B till en tiondels röst per aktie. Vid årsskiftet uppgick antalet ägare i Klövern till Fördelningen, med angivande av de tio största ägarnas innehav, visas nedan. Antal Antal Antal Totalt Innehav Röster Ägare ägare A-aktier B-aktier antal aktier (%) (%) Lantbrukarnas Riksförbund ,6 13,1 Länsförsäkringar Södermanland ,4 3,6 Catella Fonder ,3 3,6 Nect Holding B.V ,4 4,5 SEB Fonder ,9 2,6 Gustaf Hermelin ,8 2,6 Akelius Insurance ,8 1,9 Erik Paulsson ,6 4,2 Länsförsäkringar Fonder ,6 1,7 Investment AB Öresund ,6 3,5 Summa 10 största ägare ,0 41,3 Övriga ägare ,0 58,7 Totalt samtliga ägare ,0 100,0 Aktiekapitalets förändring Aktiekapital i SEK Antal aktier Nominellt Dag Månad År Transaktion Förändring Totalt Förändring Totalt antal SEK/aktie 4 februari 1994 Bolaget grundas , ,00 8 september 1994 Nyemission , , ,00 22 september 1995 Nyemission , , ,00 20 juni 1996 Fondemission , , ,00 8 juli 1996 Nyemission 1) , , ,00 10 december 1996 Aktiesplit 1: , ,00 10 december 1996 Fondemission , , ,00 18 december 1996 Apportemission 2) , , ,00 16 maj 1997 Apportemission 3) , , ,00 26 juni 1997 Nyemission 4) , , ,00 26 augusti 1997 Apportemission 5) 5 000, , ,00 19 september 1997 Apportemission 6) , , ,00 19 september 1997 Apportemission 7) , , ,00 19 september 1997 Apportemission 8) , , ,00 17 oktober 1997 Apportemission 9) , , ,00 3 mars 1998 Apportemission 10) , , ,00 16 april 1998 Apportemission 11) , , ,00 17 april 1998 Apportemission 12) , , ,00 4 februari 1999 Apportemission 13) , , ,00 12 januari 2000 Apportemission 14) , , ,00 13 januari 2000 Apportemission 15) , , ,00 14 februari 2000 Apportemission 16) , , ,00 16 februari 2000 Apportemission 17) , , ,00 16 februari 2000 Apportemission 18) , , ,00 5

8 Aktien och ägarna Aktiekapital i SEK Antal aktier Nominellt Dag Månad År Transaktion Förändring Totalt Förändring Totalt antal SEK/aktie 16 februari 2000 Aktiesplit 1: , ,10 13 mars 2000 Nyemission 19) , , ,10 16 juni 2000 Apportemission 20) , , ,10 28 juni 2000 Nyemission 21) , , ,10 25 juli 2000 Apportemission 22) , , ,10 25 juli 2000 Apportemission 23) , , ,10 22 september 2000 Nyemission 24) , , ,10 22 september 2000 Nyemission 25) , , ,10 28 september 2000 Apportemission 26) , , ,10 5 oktober 2000 Apportemission 27) , , ,10 6 oktober 2000 Apportemission 28) , , ,10 18 oktober 2000 Nyemission 29) 7 037, , ,10 17 november 2000 Nyemission 30) 1 000, , ,10 17 november 2000 Nyemission 31) 2 787, , ,10 23 november 2000 Apportemission 32) , , ,10 28 februari 2001 Apportemission 33) , , ,10 2 mars 2001 Apportemission 34) , , ,10 6 mars 2001 Nyemission 35) 557, , ,10 19 april 2001 Apportemission 36) 6 265, , ,10 28 juni 2001 Apportemission 37) , , ,10 18 oktober 2001 Riktad nyemission 38) , , ,10 18 juni 2002 Riktad nyemission 39) 2, , ,10 27 juni 2002 Omvänd split 1:250 40) , ,00 27 juni 2002 Nedsättning av aktiekapital 41) , ,00 5,00 7 augusti 2002 Företrädesemission 42) , , ,00 17 december 2002 Apportemission 43) , , ,00 15 augusti 2003 Apportemission 44) ,00 15 augusti 2003 Apportemission 45) ,00 25 september 2003 Inlösen konvertibelt lån 46) ,00 17 okotber 2003 Apportemission 47) ,00 1) Nyemisson tecknad av institutioner, företrädesvis fondbolag och försäkringsbolag samt allmänhet till en emissionskurs om kronor per aktie. 2) Apportemission riktad till säljare av PM Invest till en emissionskurs om 29 kronor per aktie. 3) Apportemission riktad till säljare av XMS till en emissionskurs om 80 kronor per aktie. 4) Nyemission tecknad av allmänhet och institutioner till en emissionskurs om 80 kronor per aktie. 5) Apportemission riktad till säljare av Planet Scandinavia till en emissionskurs om 80 kronor per aktie. 6) Apportemission riktad till säljare av CultCom till en emissionskurs om 79 kronor per aktie. 7) Apportemission riktad till säljare av Strateg Communication till en emissionskurs om 79 kronor per aktie. 8) Apportemission riktad till säljare av Next till en emissionskurs om 75 kronor per aktie. 9) Apportemission riktad till säljare av AbriCom till en emissionskurs om 80 kronor per aktie. 10) Apportemission riktad till säljare av IGiS till en emissionskurs om 125 kronor per aktie. 11) Apportemission riktad till säljare av DexpertGruppen till en emissionskurs om 150 kronor per aktie. 12) Apportemission riktad till säljare av LiGa till en emissionskurs om 150 kronor per aktie. 13) Apportemission riktad till säljare av Interaction Design till en emissionskurs om 126,10 kronor per aktie. 14) Apportemission riktad till säljare av Veritema till en emissionskurs om 241,55 kronor per aktie. 15) Apportemission riktad till säljare av ELK till en emissionskurs om 506,40 kronor per aktie. 16) Apportemission riktad till säljare av Netmill till en emissionskurs om 382,60 kronor per aktie. 17) Apportemission riktad till säljare av BMR till en emissionskurs om 766 kronor per aktie. 18) Apportemission riktad till säljare av Pyramid till en emissionskurs om 912,40 kronor per aktie. 19) Företrädesrättsemission till aktieägare till en emissionskurs om 65 kronor per aktie. 20) Samgående mellan Connecta och Information Highway. 21) Nyemission efter konvertering av konvertibler, konverteringskurs 9,40 kronor per aktie. 22) Apportemission riktad till säljare av Implement till en emissionskurs om 139,85 kronor per aktie. 23) Apportemission riktad till säljare av berens/partner till en emissionskurs om 128,80 kronor per aktie. 24) Nyemission efter utnyttjande av teckningsoptioner till en emissionskurs om 22,40 kronor per aktie. 25) Nyemission efter utnyttjande av teckningsoptioner till en emissionskurs om 9,50 kronor per aktie. 26) Apportemission riktad till säljare av GroupeG till en emissionskurs om 73,55 kronor per aktie. 27) Apportemission riktad till säljare av FacingFacts till en emissionskurs om 83,70 kronor per aktie. 28) Apportemission riktad till säljare av Capito till en emissionskurs om 91,05 kronor per aktie. 29) Nyemission efter konvertering av konvertibler, konverteringskurs 9,40 kronor per aktie. 30) Nyemission efter utnyttjande av teckningsoptioner till en emissionskurs om 22,40 kronor per aktie. 31) Nyemission efter utnyttjande av teckningsoptioner till en emissionskurs om 9,50 kronor per aktie. 32) Apportemission riktad till säljare av Aseantic till en emissionskurs om 45,95 kronor per aktie. 33) Apportemission riktad till säljare av Cell Strategy till en emissionskurs om 11,70 kronor per aktie. 34) Apportemission riktad till säljare av Cell Strategy till en emissionskurs om 11,70 kronor per aktie. 35) Nyemission efter utnyttjande av teckningsoptioner till en emissionskurs om 9,50 kronor per aktie. 36) Apportemission riktad till säljare av E*Cube till en emissionskurs om 11,75 kronor per aktie. 37) Apportemission riktad till säljare av Cell Strategy i Tyskland till en emissionskurs om 1,50 kronor per aktie. 38) Riktad nyemission tecknad av institutioner och konsortium av privatpersoner till en aktiekurs om 0,40 kronor. 39) Riktad nyemission till en emissionskurs om 0,50 kronor, i syfte att inför förestående omvänd split göra antalet utestående aktier jämnt delbart med ) Omvänd split 1:250, varvid 250 aktier sammanlagts till en aktie genom förändring av aktiernas nominella belopp. 41) Nedsättning av aktiekapital i samband med utskiftning av aktierna i Connecta AB (Adcore Consulting AB). 42) Företrädesemission till aktieägare där en A-aktie berättigade till teckning av tio B-aktier till en teckningskurs om 11 kronor per aktie. 43) Apportemission riktad till säljare av StrandFastigheter i Nyköping AB och StrömFastigheter i Norrköping AB till en teckningskurs om 10,50 kronor per aktie. 44) Apportemission till en teckningskurs om 13,00 kronor per aktie riktad till Akelius Kontor AB vid försäljning av fastigheter till Klövern. 45) Apportemission till en teckningskurs om 13,00 kronor per aktie riktad till Mandamus Fastigheter AB vid försäljning av fastigheter till Klövern. 46) Inlösen av del av konvertibelt förlagslån till teckningskursen 11,00 kronor per aktie. 47) Apportemission till en teckningskurs om 13,00 kronor per aktie riktad till Akelius Kontor AB vid försäljning av fastigheter till Klövern. 6

9 Aktien och ägarna Avnotering av Klöverns aktie av serie A I enlighet med beslut fattat på ordinarie bolagsstämma i Klövern AB 23 april 2003, att samtliga aktier i Klövern av serie A skulle omvandlas till aktier av serie B per 2 januari 2004, lämnades begäran in till Stockholmsbörsen att avnotera Klöverns A-aktie från O-listan per 2 januari Detta innebar att sista dag för handel med Klöverns A-aktie var den 30 december I januari 2004 konverterades samtliga A-aktier till B-aktier. Efter beslut på extra bolagsstämma den 27 januari 2004 finns endast ett aktieslag - Klövern - med en röst per aktie. Konvertibelt förlagslån Klövern emitterade under 2002 ett konvertibelt förlagslån om 50 Mkr. Lånet Klövern K2b är noterat och löper till och med den 30 juni 2004 med 6,25 procents ränta. Konvertering till aktier kan ske 15 augusti juni 2004 till en konverteringskurs om 11 kronor per aktie. Vid full konvertering på grund av skuldebrevet kan aktier tillkomma. Per 31 december 2003 hade aktier tillkommit på grund av konvertering, och det konvertibla förlagslånet uppgick vid samma tidpunkt till 49 Mkr. Deklarationskurs och anskaffningsvärde Klöverns aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista, vilket innebär att aktierna inte är skattepliktiga i förmögenhetsskattehänseende. År 2002 delade Klövern AB ut aktierna i Adcore Consulting AB numera Connecta AB. Enligt RSV 2002:32 bör, i samband med utdelningen av Connecta AB under 2002, 30 procent av anskaffningsutgiften för aktier i Klövern AB hänföras till dessa aktier och 70 procent till Adcore Consulting AB. Kursutveckling Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Klövern B-aktie SX All-Share Index År 2003 utdelade Wihlborgs Klövernaktier till sina aktieägare. Skattemässigt anskaffningsvärde för Klövernaktierna beräknas utifrån det utdelningsvärde som fastställdes för aktieandelarna (6 x 1,75 kr) det vill säga 10,50 kr. Teckningsoptioner Carnegie Real Estate Index Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl.efteranm.) Kursen på Klöverns B-aktie har under året ökat från 11,40 kr per aktie till 16,00 kr per aktie vilket motsvarar en uppgång på 40 procent. Stockholmsbörsens All-share index steg under samma period med 30 procent och Carnegies fastighetsindex (CREX) med 35 procent. Under 2003 omsattes 36,7 miljoner Klövernaktier för totalt 493 Mkr och Klöverns börsvärde vid 2003 års utgång var Mkr Under 2002 utgavs i dåvarande Adcore ett kvarvarande teckningsoptionsprogram. Såväl antalet aktier per option som teckningspris per aktie har omräknats till följd av sammanläggning, nyemission och nedsättning av aktiekapital med utskiftning till aktieägarna under Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer antalet aktier att öka med Nivån på aktiernas teckningskurs gör att optionerna ej ger effekter på utspädning och nyckeltal per SIX teckningsoptionsprogram Återstående Omräknat antal Omräknad teckningskurs Program År Teckningsperiod antal optioner aktier per option per aktie, kr Teckningsoption To , ,49 Totalt

10 Organisation och medarbetare Klövern Eskilstuna Klövern Falun Klövern Kalmar Klövern Karlstad Klövern Linköping KLÖVERN Huvudkontoret Klövern Nord Klövern Uppsala Klövern Örebro StrandFastigheter Nyköping StrömFastigheter Norrköping Decentraliserad organisation Lokal förankring är av avgörande betydelse för relationen till kunden och därmed också Klöverns resultat. Medarbetarna ska känna sin kundkrets, vara tillgängliga och snabbt kunna möta kundens behov. Målet är att ha en decentraliserad organisation med engagerade medarbetare som tar väl hand om sina kunder och verkar för ömsesidigt lönande relationer. Klövernkoncernen är organiserad i ett huvudkontor, beläget i Nyköping, och tio enheter belägna i olika delar av Sverige utifrån fastigheternas geografiska läge. Huvudkontoret ansvarar för ekonomi, finansiering, information och investor relations. Lokala enheter De lokala enheterna sköter driften av fastigheterna och de kontinuerliga kontakterna med hyresgästerna. Merparten av fastighetsdriften sköts av Klöverns egen personal. Varje enhet har en ansvarig som i tätt samarbete med Klöverns ledning lägger upp riktlinjerna för enhetens verksamhet. Den ekonomiska administrationen handhas av huvudkontoret, men varje enhet har ansvaret för ekonomisk planering och uppföljning. Gott affärsmannaskap Klöverns verksamhet präglas av grundvärderingarna: hänsynstagande, ansvarskännande och tillit. Medarbetarna eftersträvar hög kvalitet och förnyelse i tankesätt och utförande. Organisationen är uppbyggd så att Klöverns medarbetare verkar för mottot att var dag underlätta kundens vardag. I enlighet med detta motto arbetas efter ledord som servicetänkande, entreprenörsanda och gott affärsmannaskap. Varje medarbetare har ett definierat ansvarsområde med möjligheter att påverka den dagliga verksamheten. Medarbetarna Det totala antalet medarbetare uppgick till 37 vid årsskiftet efter en ökning med 20 personer under året. Den stora ökningen beror naturligtvis på att företaget med nuvarande inriktning startade så sent som sommaren 2002 och att verksamheten expanderade kraftigt under Av det totala antalet anställda var 13 kvinnor och 24 män. Drygt en tredjedel av de anställda arbetade på huvudkontoret. Genomsnittsåldern uppgick till 44 år. Utbildning Klövern ska löpande underhålla, utveckla och öka medarbetarnas samlade kompetens, dels för att med största möjliga kunskap kunna möta kundens behov, dels för att medarbetarna ska känna tillfredsställelse i arbetet. Som ett komplement till det personliga utvecklingsprogrammet har företaget inlett ett utbildningsprogram där samtliga anställda kommer att ges möjlighet till kompetensutveckling. 8

11 Marknadsbeskrivningar Eskilstuna Eskilstuna är en gammal industristad som omvandlats till att omfatta en allt större tjänstesektor. Arbetslösheten brukar vara högre än i riket som helhet och det gällde även Eskilstunas målmedvetna bearbetning av Stockholm och övriga Mälardalen har börjat ge tydlig effekt i form av företagsetableringar och inflyttning av privatpersoner. Efter några år med sjunkande befolkningstillväxt i mitten av 1990-talet vändes utvecklingen under slutet av 2003, då befolkningen ökade med 598 personer till preliminärt invånare totalt. Stora arbetsgivare är bl a Eskilstuna Kommun, Landstinget, Volvo inkl Volvo Construction Equipment Components, Assa, IBM, Outokumpu och Posten. Vakansgraden för kontor ligger förhållandevis stabilt på 5 10 procent där det lägre värdet gäller för de bäst belägna kontoren. Hyresnivån ligger på kr per kvm i A-läge. För industri- och lagerlokaler ligger vakansgraden på mellan 3 och 8 procent. Hyresnivån varierar mellan 400 och 600 kr per kvm beroende på läge. KF Fastigheter genomför en investering om ca 500 Mkr i Tuna Park, ett nytt köpcentrum, i Eskilstuna. Anläggningen kommer att inrymma ca 60 butiker och omfatta ca kvm. Det nya centrumet beräknas stå klart under hösten Falun Falun har en stor andel offentlig verksamhet. Arbetslösheten ligger endast marginellt högre än för hela landet och detsamma gäller för andelen sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Befolkningen har ökat under de senaste tre åren och under 2003 steg invånarantalet med 169 personer till Stora arbetsgivare är Scania, Stora Enso, Tidningstjänst samt Ericsson Network vid sidan av kommun och landsting. Kontorsvakanserna är oförändrade på en stabil marknad. I A-läge är ca 5 procent av ytorna vakanta medan vakansgraden i C-läge ligger på procent. Hyrorna ligger mellan 550 och 950 kr per kvm beroende på läge. Vakansgraden för industri- och lagerlokaler ligger kvar på en hög nivå, 5 20 procent, beroende på läge. Hyresnivån har dock förbättrats något till ca kr per kvm. Kalmar Kalmar är i likhet med flertalet av Klöverns prioriterade städer en residensstad, vilket innebär att den offentliga sektorn spelar en stor roll i näringslivet. Ett snabbt växande privat näringsliv innebär dock att balansen håller på att utjämnas. Den öppna arbetslösheten har ökat under året. Nivån är högre än genomsnittet för landet. Befolkningen har stigit varje enskilt år sedan 1999 och 2003 var inget undantag. Antalet invånare i Kalmar steg med 349 personer till totalt Stora arbetsgivare är förutom kommunen och landstinget, Högskolan i Kalmar, Bombardier, Kalmarsunds Gymnasieförbund, Samhall och Rikspolisstyrelsen. Vakansgraden för kontor har ökat något under året och skiljer sig kraftigt åt beroende på läge. För A-läge uppgår vakansgraden till mellan 3 och 5 procent för att sedan stiga upp mot procent i C-läge. Hyresnivåerna ligger mellan kr per kvm i bästa läge och ungefär hälften i C-läge. Industrivakanserna ligger på 5 10 procent och hyresnivåerna på beroende på läge. Bland större affärer noteras Akademiska Hus förvärv av två fastigheter i gästhamnen i Kalmar från Skanska för 193 Mkr. Karlstad Ett väl differentierat näringsliv med såväl stor tjänstesektor som industri- och handelssektor har gjort att Karlstad klarat sig förhållandevis väl genom olika konjunktursvängningar. Arbetslösheten ligger något lägre än i riket som helhet, medan andelen sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder överstiger genomsnittet för landet. Folkmängden har ökat under flera år och uppgick vid utgången av 2003 till efter en ökning med 409 personer. Stora arbetsgivare är Karlstad Kommun, Landstinget, Karlstads Universitet, Konsum Värmland. Metso Paper, Posten Sverige, Tieto Enator samt Tidningstjänst. 9

12 Marknadsbeskrivningar Vakansgraden för kontor har stigit något under året och ligger mellan 6 och 14 procent beroende på läge. En ökad vakans har också inneburit en prispress på hyrorna. Kontorshyror i A-läge ligger på ca kr per kvm och drygt hälften i C-läge. Vakanserna i industri- och lagerlokaler ligger mer stabilt kring 7 procent i A-läge och i C-läge. Hyresnivåerna varierar mellan kr per kvm. Största affär under året var Klöverns förvärv av Mandamus fastigheter. Det finns ett antal större projekt på gång i Karlstad. Stora Enso har beslutat om en investering på ca Mkr i Skoghall. Vid Karlstad Universitet fortsätter utbyggnaden, nu i form av studentbostäder. I centrala Karlstad väntas det s k Mitt-i-City projektet med nya bostäder och handelslokaler starta under Linköping Linköpings fastighetsmarknad har drabbats hårt av konjunkturnedgången i allmänhet och nedgången inom IT- och telekomsektorn i synnerhet. Endast Stockholm har drabbats hårdare. Förklaringen ligger delvis i det stora antalet fastighetsprojekt som genomförts under senare år. Nedgången har dock inte drabbat hela fastighetsmarknaden. Staden har ett stort universitet som attraherar många studenter. Efterfrågan på bostäder är stor och det besvärliga konjunkturläget hindrade inte Linköping från att växa kraftigt under Befolkningsökningen uppgick till hela personer vilket gav en total befolkning på Arbetslösheten var snarlik den i landet som helhet. Bland större arbetsgivare noteras Saab, Universitetet, Ericsson samt Swedish Meats vid sidan av landsting och kommun. I centrala Linköping ligger vakansgraden på modesta 5 10 procent. I Mjärdeviområdet däremot är vakansgraden mycket hög, upp mot 30 procent. Än så länge noteras ingen vändning i vakansläget. Hyresnivåerna har sjunkit något i B-lägen, men ligger kvar på kr per kvm i A-lägen. Efterfrågan är större på lager än på industrilokaler. Vakanserna varierar mellan 5 och 15 procent och hyrorna mellan 300 och 650 kr per kvm. Under hösten sålde Vasakronan sitt bestånd till Norrporten för 778 Mkr. Norrköping Norrköping har under de senaste åren drabbats av flera negativa händelser inom näringslivet, men dessa har också i viss mån påskyndat stadens omvandling från industri- till tjänstemannastad. Förläggningen av en filial till Linköpings universitet har bidragit till utvecklingen. Arbetslösheten har ökat under året och ligger kvar på en nivå klart högre än riket som helhet. Befolkningen har under de senaste tre åren ökat kraftigt. Under 2003 stannade ökningen på 668 personer och den totala folkmängden uppgick till Stora arbetsgivare är förutom kommun och landsting Holmen Paper, Posten Sverige, Luftfartsverket och Whirlpool Sweden. Kontorsvakanserna har stigit något för att ligga på 5 15 procent beroende på läge. Ökningen har dock inte fått någon inverkan på hyresnivåerna. I centrala Norrköping ligger hyresnivåerna på kr per kvm och i C-läge på ca 500 kr per kvm. Vakanserna för industri- och lagerlokaler i bra lägen är mycket låga. Hyresnivåerna ligger kring kr per kvm. Nyköping Nyköping har en stor offentlig sektor, men även industri-, handels- och privata tjänsteföretag. Närheten till Stockholm och den kraftiga expansionen av Stockholm/Skavsta flygplats kommer med stor sannolikhet att innebära ett uppsving för staden. Andelen personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och andelen arbetslösa ligger på en i stort sett identisk nivå med riket som helhet efter att ha stigit något under året. Befolkningen ökade marginellt, 72 personer, under Totalt antal invånare uppgår till personer. Staden har flera stora arbetsgivare förutom kommun och landsting. Däribland märks bl a Thorsman & Co, ABB Automation, Studsvik och Rikspolisstyrelsen. 10

13 Marknadsbeskrivningar Vakansgraden för kontor ligger ganska stabilt kring 5 procent i A-läge för att stiga upp mot procent i C-läge. Hyresnivån i bästa läge har varit oförändrad under 2003 på kr per kvm. I C-läge ligger hyresnivåerna på ungefär hälften. Utvecklingen av Skavsta flygplats har inneburit ökat efterfrågan på industri- och lagerlokaler och väntas ha en svagt positiv effekt även framöver. Hyresnivåerna ligger mellan 350 och 500 kr per kvm. Uppsala I Uppsala dominerar IT och telekom tillsammans med tillverkningsindustri inom högteknologi och bioteknik. Såväl andelen arbetslösa som andelen sysselsatta i åtgärder ligger under nivån för hela riket. Befolkningen har ökat med nära personer under 2003 till totalt och beräknas fortsätta öka. Bristen på bostäder utgör dock en hämmande faktor. Stora arbetsgivare är universitetet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Pharmacia, Posten Sverige samt Amersham Bioscience förutom kommun och landsting. Vakanserna är relativt låga för kontor i A-läge, 1 5 procent, för att öka ganska kraftigt i sämre lägen. Hyrorna ligger på ca kr per kvm i bästa läge och på kr i C-läge. Industrivakanserna ligger på 7 15 procent och hyresnivåerna är kr per kvm beroende på läge. Örebro I Örebro finns både tung industri med högteknologisk forskning och kvalificerad tjänsteproduktion. Den traditionella servicesektorn är stark i Örebro. Den stabila befolkningsutvecklingen under senare år fortsatte även under Befolkningen steg med 768 personer till och utvecklingen väntas fortsätta. Den öppna arbetslösheten ligger något över genomsnittet för riket. Stora arbetsgivare vid sidan av kommun och landsting är bl a Örebro Universitet, Atlas Copco, SCB samt Posten Sverige. Vakansgraden för kontor i bästa läge är låg och stabil. Hyresnivån ligger kring kr per kvm. Även industrivakanserna bedöms vara stabila kring 5 10 procent beroende på läge. Hyresnivån varierar från ca 450 till 650 kr per kvm. Örebros ställning som logistikcentrum har stärkts de senaste åren. Läget mitt i Mellansverige, där E20 och E18 möts, är bra för lagerhållning och omlastning. Mellan Örebro och Kumla har det byggts ett logistikcentrum, där DHL är en stor aktör. Vid knutpunkten mellan E18 och E20 planeras ett stort servicesställe för lastbilar. Under 2003 har ett kongresscentrum, Convectum, uppförts. 11

14 Kunder Närhet till kunden Fördelning av kontraktsvärde per typ av hyresgäst En god kundrelation är en avgörande framgångsfaktor för i stort sett alla företag. Enligt Klöverns synsätt är det betydligt enklare att bygga upp en god relation till kunden genom att vara lokalt förankrad, känna kundens vardag och kunna mötas personligen än att befinna sig på distans. Den lokala närvaron upprätthålls huvudsakligen med egen personal. Publika företag 27% Lokala företag 34% Offentlig verksamhet 39% Kundstruktur Klöverns affärsinriktning mot kommersiella fastigheter innebär att merparten av kunderna utgörs av juridiska personer. En jämn fördelning mellan lokalt ägda företag, publika och/eller rikstäckande företag samt offentlig verksamhet eftersträvas. Vid årsskiftet 2002/2003 svarade offentlig verksamhet för 43 procent av kontraktsvärdet, lokala företag för 35 procent och publika och/eller rikstäckande företag för 22 procent. Vid senaste årsskiftet hade fördelningen utjämnats något som framgår av nedanstående diagram. De tio största kunderna svarar för 41 procent av Klöverns kontraktsvärde. Endast två hyresgäster har kontraktsvärden som överstiger 5 procent av Klöverns totala kontraktsvärde. Störst hyresgäst är Postenkoncernen med 15 procent av det totala kontraktsvärdet. klöverns största hyresgäster Kontrakts- Andel av totalt Genomsnittlig Hyresgäst värde, Mkr kontraktsvärde, % kontraktstid, år Posten ,5 Ericsson ,9 Tieto Enator ,5 Vägverket ,0 Karlstad Kommun ,8 Nyköpings kommun 8 2 3,8 Saab 5 1 1,1 Lernia 5 1 1,7 Skattemyndigheten 4 1 3,9 Telia 4 1 2,1 Totalt 10 största ,0 12

15 Miljö Miljöarbete Omtanken om miljön integreras som en naturlig del i det dagliga arbetet på Klövern. Bra arbets- och boendemiljöer såväl inom- som utomhus ger nöjda hyresgäster. Målet är att alla inom organisationen ska känna ansvar och genom sitt engagemang aktivt bidra till att den miljöpolicy som tagits fram också efterlevs. Genom samverkan i ett vidare perspektiv involverar Klövern såväl anställda som kunder, leverantörer, entreprenörer och lokala myndigheter i arbetet för en långsiktigt gynnsam miljöutveckling. Miljöpolicy Den miljöpolicy som Klövern tagit fram konkretiseras på flera olika sätt i Klöverns verksamhet. Den finns med som en förutsättning vid entreprenadupphandling för att uppnå selektiv rivning där delar av byggnadsmaterialet återvinns. Företaget väljer produkter och tjänster med minsta möjliga belastning på miljön samt strävar efter att reducera pappersförbrukningen och användandet av kemikalier. Ett annat konkret resultat av Klöverns miljöpolicy är att källsortering påbörjats och kommer att införas i samtliga fastigheter. Arbetet med källsortering har visat sig uppnå önskad lönsamhetseffekt. Under 2003 har inventering av el- och värmeabonnemang utförts för att skapa underlag för energioptimering och elupphandling. Vidare har påbörjats genomgång av ventilationsanläggningars drifttider för att i energisparsyfte minska dessa och därmed spara energi. Genom att på detta sätt göra insatser för miljön vill Klövern dels bidra till ett mer aktivt miljötänkande, men även möta kundernas krav på miljömedvetenhet. 13

16 Landshövdingen i Östergötland Björn Eriksson samt Integrationsverkets generaldirektör Andreas Carlgren invigde den 9 september 2003 Integrationsverkets nya lokaler i fastigheten Svärdet i Norrköping. Fastigheten var i det närmaste tom när beslutet om fastighetsutveckling togs. Efter förädling är den fullt uthyrd.

17 Köp och försäljningar Köp och försäljningar av fastigheter ingår som en viktig del i Klöverns verksamhet. Eftersom bolaget är relativt nystartat, och har en uttalad ambition att växa, har omfattningen av förvärven av naturliga skäl varit större än försäljningarna fram till och med slutet av Under 2003 har Klövern sålt 15 fastigheter med ett bokfört värde om 185 Mkr. Sålda fastigheter finns specificerade på sid 46. Försäljningarna utgjorde 18 procent av antalet fastigheter vid början av år Samtliga försäljningar avsåg orter där Klöverns fastighetsbestånd var av mycket begränsad omfattning, ofta bara en fastighet. I och med försäljningarna på orter med enstaka fastigheter uppnås effektivare drift inom Klöverns geografiska enheter. Antalet förvärvade fastigheter uppgick till 38 under året med ett bokfört värde om Mkr. Samtliga fastigheter ingick i två paket som förvärvades från Akelius respektive Mandamus under andra halvåret. Fastigheterna är belägna i Kalmar, Karlstad, Linköping, Norrköping och Örebro/Kumla. fastighetsförvärv Hyresvärde Enhet Antal Area, kvm Bokfört värde, Mkr Helårsbasis, Mkr Örebro Karlstad Nyköping Linköping Norrköping Kalmar Nord Uppsala Eskilstuna Falun Totalt

18 Fastighetsutveckling Att förvärva fastigheter med låg uthyrningsgrad förädla dessa i syfte att minska vakanserna och därmed också höja värdet samt avkastningen, ingår som en naturlig del i Klöverns affärsidé. En investering i form av fastighetsutveckling innebär en genomgripande förändring av fastigheten såsom om- eller tillbyggnad och kan i det närmaste jämföras med fastighetsförvärv. Specifika hyresgästanpassningar kostnadsförs under hyresperioden. Under 2003 var fyra fastigheter föremål för större ombyggnader: Ana 13 i Nyköping, Svärdet 8 i Norrköping, Skepparen 15 i Karlstad och Kungsängen 10:1-2 i Uppsala. Förutom dessa utvecklades ytterligare ett antal fastigheter om än i mindre omfattning. Totalt investerades 90 Mkr i fastighetsutveckling under året. Ana 13 i Nyköping Arbetet med att omvandla Ana 13 i Nyköping från den ursprungliga spisbrödsfabriken och senast bilverkstaden till ett modernt huvudkontor för Klövern påbörjades redan Fastigheten var i behov av en mycket omfattande ombyggnation där i stort sett hela interiören och exteriören påverkades. Under ombyggnationen har stor omsorg lagts på att försiktigt anpassa byggnadens äldre karaktär till en nutida arbetsmiljö. Arbetet färdigställdes våren 2003 och inflyttning skedde i april. Klövern har investerat 10 Mkr under Fastigheten är belägen mitt emot Nyköpings slott i området Nyköping Strand som hållet på att omvandlas från ett industri- och kontorsområde till ett kontors- och bostadsområde. Svärdet i Norrköping I samband med förvärvet av StrömFastigheter i Norrköping AB övertog Klövern fastigheten Svärdet i Norrköping. Då pågick första etappen av en omfattande utveckling av fastigheten, med syfte att omdana den till stora delar vakanta fastigheten, från tidigt sextiotal, till en modern arbetsplats. Efter Arbetsförmedlingens inflytt i april 2002 har arbetet fortsatt, med bl a flytt av en restaurang inom byggnaden för att öka tillgängligheten samt ombyggnad av de kontorsytor för Integrationsverket som färdigställdes hösten Uthyrningsgraden är efter förädling över 97 procent. Den avslutande investeringsetappen under 2003 uppgick till 36 Mkr. Skepparen 15 I Karlstadfastigheten Skepparen 15 var ca kvm vakant vid Klöverns tillträde i mitten av Fastigheten inrymmer till stor del utbildningsverksamhet och planen blev att försöka komplettera dessa verksamheter. I en första etapp byggdes under våren 2003 ca kvm otidsenliga skollokaler om för friskolan John Bauer-gymnasiet. Friskolan har kommit att bli Klöverns hyresgäst på flera orter. Andra etappen för denna hyresgäst kommer att påbörjas våren Bottenplanet i mittskeppet, som inrymt bl a ett storskaligt skolkök och som till betydande del begränsades i användning av lokaliseringen av ett stort skyddsrum, har förvandlats till ett modernt landskapskontor för Flextronics. Flextronics har därefter blivit ny hyresgäst även i Gävle och Uppsala. Nu återstår endast ca kvm av vakansen i Skepparen. Den totala investesteringen under 2003 uppgick till 12 Mkr. Kungsängen Uppsala De f d Postenfastigheterna Kungsängen 10:1 och 10:2 var mitt inne i en omvälvande förändring då Klövern under 2002 förvärvade fastigheterna. Posten lämnade en stor del av ytorna och koncentrerade sin verksamhet till delar av bottenplanet. Fastigheternas utmärkta läge ca 100 meter från centralen och flexibiliteten i den stora byggnaden, möjliggjorde utveckling av fastigheterna. En stor del av Kungsängen 10:1 har byggts om för det norskägda dataföretaget ProfDoc. Andra vakanta delar av byggnaden har hyrts ut utan större ombyggnader. Gårdshuset, Kungsängen 10:2, har genomgått en omfattande upprustning och har i sin helhet hyrts ut till kommunen. Under 2003 uppgick investeringen till 17 Mkr. 16

19 Fastigheten Ana 13 i Nyköping utvecklades under 2003 från nedsliten bilverkstad till modernt huvudkontor för Klövern.

20 Fastigheter Klövern hade vid utgången av 2003 totalt 103 fastigheter belägna i 31 olika kommuner, från Luleå i norr till Kristianstad i söder. Den totala ytan uppgick till nära kvm. Nettoökningen under året var 23 fastigheter omfattande nära kvm. Den ekonomiska uthyrningsgraden sjönk med 1 procentenhet till 88 procent. Minskningen beror främst på att Klövern förvärvat fastigheter med låg uthyrningsgrad i syfte att förädla dessa för att på sikt uppnå högre direktavkastning och därmed höja fastigheternas värde. Fastighetsbeståndet var indelat i tio geografiska enheter: Örebro, Karlstad, Nyköping, Linköping, Norrköping, Kalmar, Nord, Uppsala, Eskilstuna och Falun. I dessa enheter arbetar framförallt Klöverns egen personal men till viss del även inhyrd personal. Drygt 87 procent av hyresvärdet finns i de sju största enheterna. Kommersiell inriktning Klövern är fokuserat på kommersiella lokaler. Drygt 51 procent av det totala hyresvärdet avser kontorslokaler. Därefter följer industri och lager. Andelen bostäder uppgår endast till cirka 2 procent av det totala hyresvärdet. Den genomsnittliga kontraktstiden uppgår till 2,7 år. 27 procent av hyreskontrakten, mätt som andel av kontraktsvärdet, förfaller till omförhandling under Fördelning av hyresvärde per enhet 87% av hyresvärdet finns i de 7 största enheterna Falun 3% Eskilstuna 4% Uppsala 6% Nord 7% Kalmar 8% Örebro 18% Karlstad 16% Norrköping 11% Linköping 12% Nyköping 15% Fördelning av hyresvärde per lokaltyp 83% av hyresvärdet finns i lokaltyperna kontor och industri/lager Bostäder 2% Övrigt 3% Utbildning 4% Butiker 8% Kontor 51% Industri/lager 32% FALUN UPPSALA KARLSTAD ESKILSTUNA ÖREBRO NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING KALMAR 18

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77).

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77). 20 augusti 2004 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2004 Hyresintäkterna uppgick till 212 Mkr (133) Periodens resultat efter skatt ökade till 81 Mkr (42) Resultat per aktie uppgick till 0,96 kr (0,96)

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Stockholm, 17 februari 2014 Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 mars

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2005 Hyresintäkterna uppgick till 302 Mkr (212) Periodens resultat efter skatt ökade till 164 Mkr (84) Resultat per aktie ökade till 1,47 kr (1,08) Klövern expanderar

Läs mer

Adcore skapar nytt fastighetsbolag och säkrar finansiering till konsultverksamheten

Adcore skapar nytt fastighetsbolag och säkrar finansiering till konsultverksamheten 2002-05-16 kl. 11.15, sida 1 (5) Adcore skapar nytt fastighetsbolag och säkrar finansiering till konsultverksamheten Adcores konsultrörelse, Adcore Consulting, byter namn till Connecta AB Connecta skiftas

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB Aktieägarna i Fastilium Property Group AB (publ), org. nr 556705-1965, kallas härmed till årsstämma den 25 juni 2015 kl. 14:00 i bolagets lokaler på

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ), org.nr. 556540-1493, ( Venue Retail Group eller Bolaget ) kallas härmed till

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Året i korthet. Kallelse till bolagsstämma. Årets resultat. Försäljningar och förvärv. Händelser efter årets utgång. Utdelning

Året i korthet. Kallelse till bolagsstämma. Årets resultat. Försäljningar och förvärv. Händelser efter årets utgång. Utdelning årsredovisning 2004 Innehåll Året i korthet...................................................... 1 Kallelse till bolagsstämma........................................ 1 VD har ordet.......................................................

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen.

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen. 1(10) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2011/2015 ) samt emission och överlåtelse av högst

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Pressmeddelande 2003-02-04

Pressmeddelande 2003-02-04 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2003-02-04 Wihlborgs förbättrade resultatet med 43% till över en miljard kr Bokslutskommuniké 2002 Resultat efter finansiella poster ökade med 43% till 1

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 9 A B Svenska Bostadsfonden 9 Getingen 2009 förvaltningsber ättelse 2009 SVENSK A BOSTADSFONDEN 9 AB Faktaruta Startår: 2009 Antal lägenheter:

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.), organisationsnummer 556052-4984, kallas härmed till årsstämma 27 april 2015, kl. 13.00 på bolagets

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 Pressmeddelande Stockholm den 24 mars 2003 Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressmeddelande

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran. Svenska Bostadsfonden 1 Mörten

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran. Svenska Bostadsfonden 1 Mörten Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran Svenska Bostadsfonden 1 Svalan Svenska Bostadsfonden 1 Mörten 2009 förvaltningsber ättelse 2009 SVENSK

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB >2 800 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) >1 100 aktieägare i Sverige (huvudsakligen privatpersoner) Boligutleie Holding I AS (Norge)

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 2 september 2015 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 28 september 2015 klockan

Läs mer

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015;

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015; Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), organisationsnummer 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 oktober

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 8 A B. Svenska Bostadsfonden 8 Läderfabriken. Svenska Bostadsfonden 8 Uttern

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 8 A B. Svenska Bostadsfonden 8 Läderfabriken. Svenska Bostadsfonden 8 Uttern Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 8 A B Svenska Bostadsfonden 8 Läderfabriken Svenska Bostadsfonden 8 Uttern 2008 förvaltningsber ättelse 2008 SVENSK A BOSTADSFONDEN 8 AB Faktaruta

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) Aktieägarna i Intuitive Aerial AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015 klockan 14.00 vid Sky Hotel Apartments, Tornbyvägen

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Bilaga 6 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Dagordningen punkt 14 Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier Bakgrund och skälen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), org.nr 556670-2584, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 mars 2015, kl. 17.00 i IVA Konferenscenter,

Läs mer

Innehåll. Foton främre omslag: Hepatica nobilis Pontus och Eva på Klöverns huvudkontor Helgafjäll 7 i Kista. Foto denna sida:

Innehåll. Foton främre omslag: Hepatica nobilis Pontus och Eva på Klöverns huvudkontor Helgafjäll 7 i Kista. Foto denna sida: årsredovisning 2006 Innehåll Året i korthet... 1 Årsstämma 2007... 1 VD har ordet... 2 Affärsidé, mål och strategier... 4 Aktien och ägarna... 7 Organisation och medarbetare... 10 Miljö... 12 Kunder...

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Spektern AGENDA Fredrik Wirdenius VD Konjunkturläget Vasakronan Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Delårsrapport jan - jun 2011 Björn Lindström Finanschef

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Aktieägarna i Conpharm AB (publ), med organisationsnummer 556229-2820, kallas härmed till årsstämma fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 i World Trade Center,

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Forwood AB (publ) Denna trycksak medföljer som annonsbilaga i tidningen, allt ansvar för dess innehåll vilar på Forwood AB (publ). Inbjudan att teckna aktier Styrelsen

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 BILAGA 5 Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 Bakgrund 1999 beslutade styrelsen att införa ett köpoptionsprogram i Swedish Match.

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Genomsnittlig avkastning

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CREADES

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CREADES KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CREADES Aktieägarna i kallas till årsstämma torsdagen den 16 april 2015 klockan 15.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken 4, Stockholm. Anmälan m m Rätt att delta i stämman

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 Aktieägarna i Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713, kallas härmed till årlig bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, den

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455 BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har

Läs mer

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16)

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16) Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16) Styrelsen föreslår att årsstämman (i) beslutar om införandet av ett Personaloptionsprogram

Läs mer

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Punkt 9 Kontant utdelning och avstämningsdag Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,75

Läs mer

Teckningstid Ökning av aktiekapitalet Teckningskurs för aktie Tid för utnyttjande av Teckningsoptionerna Utdelning

Teckningstid Ökning av aktiekapitalet Teckningskurs för aktie Tid för utnyttjande av Teckningsoptionerna Utdelning Punkt 15 Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av Teckningsoptioner teckningsoptionsprogram 2015/2019

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 Hyresintäkterna uppgick till 182 Mkr (139) Periodens resultat efter skatt ökade till 183 Mkr (42) Resultat per aktie ökade till 1,52 kr (0,39) Av resultatet utgör värdeförändringar

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Genovis AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Genovis AB (publ) Kallelse till årsstämma i Genovis AB (publ) Aktieägarna i Genovis AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2015 Klockan 13:00, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund. Anmälan sker i receptionen

Läs mer

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ)

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), 556670-2584, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 24

Läs mer

Aktieägarna i Karolinska Development AB (publ) kallas till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Karolinska Development AB (publ) kallas till extra bolagsstämma Aktieägarna i Karolinska Development AB (publ) kallas till extra bolagsstämma Aktieägarna i Karolinska Development AB (publ), org. nr. 556707-5048, ( Karolinska Development eller Bolaget ), kallas till

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Pressmeddelande 2014-03-25 Kallelse till årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Aktieägarna i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, kallas till årsstämma torsdagen den 24

Läs mer

Styrelsen föreslår advokat Mikael Borg som ordförande vid stämman.

Styrelsen föreslår advokat Mikael Borg som ordförande vid stämman. Styrelsens för Serendipity Innovations AB (publ) fullständiga beslutsförslag till årsstämma den 10 juni 2015 Förslag under punkten 2; Val av ordförande vid stämman Styrelsen föreslår advokat Mikael Borg

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2002

Delårsrapport januari mars 2002 Delårsrapport januari mars 2002 Delårsrapport januari mars 2002 Resultat efter finansiella poster ökade till 141 Mkr (134) 7 fastigheter avyttrades med en vinst om 45 Mkr Resultat Resultatet efter finansiella

Läs mer

Redab Properties Plc. Erbjudande. Ny unit för nyemission. Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st

Redab Properties Plc. Erbjudande. Ny unit för nyemission. Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st Redab Properties Plc Erbjudande Ny unit för nyemission Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st * Nyteckning * Konvertering, d v s omvandling av Subordinated Loan och/eller Debenture Loan Detta är inget prospekt

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) Aktieägarna i Fastighets AB Balder (publ), org nr 556525-6905, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2013 kl 16.00 på Restaurang Palace, Södra Hamngatan

Läs mer