KVALITETSREDOVISNING 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING 2011"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING 2011

2 Magelungen utveckling AB bildades 1993 då dåvarande Magelungens behandlingscenter knoppade av från SLL. Vi var då ett behandlingshem med 9 placerade ungdomar och 13 personal. Vi bildade ett personalägt aktiebolag för att driva behandlingsarbetet för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Vi har sedan dess vidareutvecklat företaget och de tjänster som vi erbjuder. Bland annat finns Terapikolonier AB inom organisationen som tillhandahåller koloniverksamhet för BUP-mottagningar på uppdrag av Stockholms läns landsting. Vi har även har SLL som uppdragsgivare vid enskilda placeringar vid våra behandlingshem och dagverksamheter i Stockholmsområdet. Idag består Magelungen Utveckling AB av behandlingshem, dagverksamheter, resursboende i kollektiv och lägenheter, kolloverksamheter, manualstyrda behandlingsprogram, öppenvårdsinsatser samt fristående skola på grund- och gymnasienivå, Vi bedriver även utbildningsverksamhet, forskning och utvärdering är integrerad i organisationen. Vi har genomgående goda resultat på de inspektioner som görs i våra verksamheter av Socialstyrelsen och Skolinspektionen. Målgruppen för våra verksamheter idag är barn, ungdomar och unga vuxna med psykiatrisk/psykosocial problematik, även med neuropsykiatriska diagnoser. Vissa av våra program vänder sig även till ungdomar med riskbeteende som kriminalitet och droger, som ex. MTFC och hemmaplanslösningar med KBT-inriktning. Vi har även utvecklat ett behandlingsprogram som vänder sig till skolfrånvarande elever, HSP. Samverkan I samtliga våra verksamheter är samverkan en avgörande faktor. Våra samarbetspartners är många kring de barn och ungdomar som vi arbetar med, förutom föräldrar och nätverk finns uppdragsgivare från Socialtjänsten, Skolan/Utbildningsförvaltning, Barn- och ungdomspsykiatri och ibland Vuxenpsykiatri. Vi har med andra ord lång erfarenhet av samarbete och metoder och modeller för att hitta strukturer som underlättar och fungerar för barn och ungdomars bästa. Vi har idag 200 medarbetare och finns i Stockholm, Södertälje, Västerås, Örebro, Jönköping, Helsingborg, Göteborg och Gävle. Våra medarbetare har genomgående hög kompetens: Leg psykologer, socionomer och beteendevetare samt behöriga lärare med vidare-utbildningar inom olika metoder och teoretiska skolor samt lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar och deras familjer. Vi ser oss som ett kompetensföretag och satsar på kompetensutveckling för att bibehålla spets och bredd i vårt utbud. Den medarbetarundersökning som genomfördes i januari gav mycket gott resultat. Vi hade ett NMI på 4,0 på en 5-gradig skala.

3 Delägarskap Magelhusen AB är ägarbolaget som ägs av anställda på Magelungen Utveckling AB. Årligen erbjuds nya medarbetare att bli delägare i företaget. Idag består ägargruppen av 123 aktieägare, med lika andelar ägande. Alla tillsvidareanställda har möjlighet att bli delägare, och tanken är att även den personal som väljer att stanna kvar vid BUP Botkyrka vid en övergång till Magelungen kommer att erbjudas delägarskap. Idén med personalägandet är att vi tycker att det är ideologiskt tilltalande, att de som arbetar i företaget är dess ägare. Ägarkonstruktionen säkrar företagets fortsatta utveckling och fortlevnad genom det breda ägandet som vi har valt ha. Dessutom innebär ägarmodellen att cirka hälften av resultatet återinvesteras i verksamheten, och på så sätt driver vi utvecklingen framåt. Vid den årsstämman väljs en styrelse som består av sju ledamöter: tre externa och fyra ägare som arbetar i verksamheterna. De externa ledamöternas roll är att tillföra kompetens och kunnande (se bilaga CV Styrelse och företagsledning). Styrelsen utformar de långsiktiga strategiska mål som Magelungens företagsledning har ansvar för att genomförs i organisationen. Företagsledningen består av Daniel Riddez, VD Mia Hübinette, vice VD Katarina Wessman, controller Tomas Lindgren, utvecklingsledare Stefan Berg, skolchef Magelungen som privat utförare Vi har under de nitton år som vi har verkat som privat utförare åt kommuner och landsting hela tiden utvecklat våra verksamheter och vårt utbud av tjänster. Vi har inte gjort några förluster under alla år. Vi är konkurrenskraftiga och erbjuder hög kvalitet. Vi har ett mycket gott renommé inom branschen. Vårt varumärke är starkt och förknippat med kompetens, samverkan och uppdragsfokus. Våra gemensamma värderingar i arbetet med barn och ungdomar och deras familjer har sin grund i det systemiska tänkandet som vilar på ett antal antaganden om levande och sociala system, människor och förändring: - Människan samspelar med sin omgivning utifrån sina biologiska, psykologiska, sociala, kulturella och socioekonomiska förmågor och förutsättningar. En människas beteende är alltid relevant utifrån hennes totala livssituation. Centralt är att utforska hur samspelsrelationer formar beteendemönster och livsberättelser. - Människor förändras hela tiden, utifrån egna interna aktivitet och i hennes samspel med andra. Alla människor upplever sin unika verklighet som de agerar

4 och reagerar utifrån. I språket gör vi sociala överenskommelser om hur vi beskriver verkligheten. - Professionellt förändringsarbete bygger på respekt för den enskilda människan och tydlighet i roller och befogenhet. Klienter/patienter skall bemötas utifrån sina unika förutsättningar och förhållanden. - Det centrala utifrån ett systemiskt perspektiv är att metoder ska passa de barn, ungdomar och familjer som vi möter för att skapa en arbetsallians, där de känner sig bemötta och bekräftade. I praktiken innebär detta att man kan använda metoder och tekniker från många skolor och teoribildningar för att uppnå önskat resultat. Vi är noggranna med att använda evidensbaserade och beprövade metoder som har vetenskapligt stöd och vi håller oss à jour med aktuell forskning inom medicin, psykologi, psykiatri och pedagogik. Vi hade när vi lämnade SLL 1993 en budget på 7 miljoner, idag ligger vår omsättning på 150 miljoner kronor. Företaget har vid fyra tillfällen blivit utsett till Gasellföretag av tidningen Dagens Industri och vi har uppmärksammats i media för vår ambition att beforska det förändringsarbete som vi erbjuder. Övergripande målområden Nöjda uppdragsgivare Att utföra uppdragen i enlighet med de mål avseende kvalitet och effektivitet som våra uppdragsgivare i kommun och landsting har gett oss. Att de familjer, ungdomar/barn ska bemötas med respekt och våra verksamheter ska vara en trygg miljö där alla insatser ska utgå från unika behov och förutsättningar och med barnet/ungdomens bästa i fokus. Nöjda medarbetare Strategier för att uppnå detta är att skapa en arbetsorganisation som stimulerar ansvarstagande, teamkänsla och medarbetarnas möjligheter att påverka sin arbetssituation. Metoderna för att uppnå detta är bland annat - att skapa förutsättningar för ett öppet klimat på arbetsplatsen - kontinuerlig kompetensutveckling genom utbildning, seminarier, planeringsdagar, konferenser, teammöten, diskussioner och möten med kollegor och samarbetspartners Innovation och utveckling Magelungen är ett kunskapsföretag med inriktning på komptensutveckling inom förändringsarbete, behandling, skola, forskning och ledarskap. Vi ska utveckla befintliga och nya koncept både inom Behandling och Skola Forskningsintegrering på alla enheter inom Magelungen. God lönsamhet som innebär 6% över en konjunkturcykel. Magelungen är ett idéburet företag som inte vinstmaximerar. Magelungens ekonomiska mål säkrar företagets fortlevnad och ger möjligheter till fortsatt utveckling.

5 VERKSAMHETSFAKTA Magelungen Utveckling AB bedriver verksamheter inom tre huvudområden; Behandlings- /förändringsarbete, Skola och Kompetensutveckling. Behandlingshemmen Magelungen Farsta och Magelungen Södermalm Magelungen Utredning kan erbjuda utredning på behandlingshemmet i Farsta eller i öppen vård. Dagverksamheter i Stockholm för tonåpringar: Älvsjögrupperna; 2 enheter, Södergrupperna; 3 enheter samt Svedmyragruppen för yngre barn. Dagverksamheter i Sverige: Södertälje, Västerås, Jönköping, Örebro; 3 enheter, Gävle samt Helsingborg Magelungens Resursenhet, träningsboende i kollektiv och lägenheter med kvalificerade resurser Magelungen Evidens erbjuder manualstyrda behandlingsprogram i fosterfamiljer - MTFC och i hemmet samt KBT-behandling som t ex HSP (hemmasittarprogram för skolfrånvarande elever) Magelungen Kolloverksamheter som erbjuder koloniverksamhet på sommaren och helger under året. Magelungen Skola är en fristående grund- och gymnasieskola. Skolan erbjuder undervisning i små grupper i samverkan med behandlingsenheterna. Nytt för i år har varit Resursskola, som är små elevgrupper med förstärkt elevhälsa där enbart Utbildningsförvaltningen är uppdragsgivare. Vi har även ett fokus på kompetensutveckling där vi under 2011 bedrivit utbildningsverksamhet: KBT 15 hp och Neuropsykiatri 7,5 hp i samverkan med Ersta Sköndal Högskola där medarbetare från Magelungen undervisar. Samtal med barn är en ett-årig utbildning som vi har haft tillsammans med Eva Redemo och Haldor Ovreeide. Ledningsgruppen utgörs av Vd Daniel Riddez, vice Vd Mia Hübinette, Katarina Wessman, controller, Stefan Berg, skolchef samt Tomas Lindgren, forskningsledare. Långsiktig planering, övergripande utveckling av företaget, nya projekt, avtal och upphandlingar, organisationsutveckling samt marknadsföring tillhör företagsledningens arbetsuppgifter. Katarina Wessman, controller/arbetsledning med övergripande ekonomiansvar och budgetstöd till organisationens chefer. Cheferna i organisationen är direkt underställda VD. Cheferna har budget, behandlings- och personalansvar för respektive enhet. Skolchef och rektorer ansvarar för att skolan uppfyller ställda krav.

6 Förutom de månadsanställda som finns inom organisationen finns ett antal resurspersoner anställda på konsultbasis: organisations-/affärsutvecklingscoaching, handledare och konsulter i verksamheterna, psykiatrisk konsultläkare, vetenskaplig konsult (forskning), mediakonsult och IT-konsult Omsättning kr ( kr) Resultat kr ( kr) Omsättning per verksamhetsområde (föregående år) Omsättning Resultat miljoner kr miljoner kr Magelungen är i dag en av de ledande aktörerna inom vård behandling och skola för ungdomar med psykosocial problematik. Vi har en lång erfarenhet och hög kompetens inom vårt område och arbetar intensivt med fortsatt kompetensutveckling och metodutveckling inom vård, behandling och skola. Genom våra egna erfarenheter, ständiga utvärderingar tillsammans med våra barn, ungdomar, deras föräldrar och uppdragsgivare söker vi ny kunskap för att förfina våra metoder och vårt förhållningssätt. Vi bedriver samtidigt egen forskning för att på så sätt evidensbasera det terapeutiska och pedagogiska arbete vi bedriver. Som kunskapsföretag vill vi vara ett föredöme och en drivkraft för utveckling inom vårt kompetensområde och för samhället i stort. En målbild vi har är att på fler orter i landet kunna erbjuda evidensbaserade insatser och resursstarka skolor för de mest utsatta barnen och deras familjer.

7 Ledningssystem i enlighet med SOSFS 2011:9 Det övergripande målet med ledningssystemet är att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i de verksamheter som vi har. Vi följer de olika regelverk som är aktuella i våra verksamheter: HSL, Socialtjänstlagen, Socialtjänstförordningen och LVU Lex Maria / Sarah både utifrån HSL och SoL Sekretesslagen och Lagen om registerkontroll Därutöver lyder vi under Skollagen, aktuell Arbetsmiljölagstiftning och Arbetsrättsliga lagar samt lagar avseende miljö och hälsa som t ex regelverk för Livsmedelshantering etc Företagsledningen ansvarar för att ledningssystemet är funktionellt och utvecklingsbefrämjande. Ansvaret för att arbetet bedrivs i enlighet med de riktlinjer som satts upp åligger chefen för enheten samt avseende elevhälsan på rektorer inom Magelungen. I verksamheterna sker ett arbete med att beskriva innehållet i identifierbara processer, där aktiviteter och rutiner tydligt finns dokumenterade. Riskanalys görs på olika nivåer i verksamheten. Dels på generell nivå på Magelungen där de övergripande målen är att vi ska erbjuda en trygg och säker verksamhet för de barn, ungdomar och familjer som vi möter, och dels i det vardagliga arbetet på enheten. I vårt arbete med ständiga förbättringar är vi angelägna om att även inkludera lärandet i det som vi utvecklar. Det vill säga att även fokusera själva processen i förbättringsarbetet för att kunna skapa generaliserbar kunskap om hur vi gör.

8 I Magelungen är ledningen (chef) på plats i verksamheten. Detta innebär att chefen också är arbetsledare på plats och deltar i arbetsgruppens inre arbete; morgonmöten, behandlingskonferenser. Chef finns tillgänglig för direktkontakt med klienter/patienter. Arbetet är i huvudsak teaminriktat både i handledning och i det direkta arbetet. Ur företagsledningsperspektiv finns en nära dialog med cheferna där kvalitetsfrågor ständigt är aktuellt. VD blir alltid informerad och är delaktig vid eventuella klagomål från uppdragsgivare, patienter/klienter. VD stämmer av månadsvis med respektive chef i relation till våra övergripande mål i relation till vårt uppdrag, kring nöjda kunder (uppdragsgivare, familj, barn/ungdom), nöjda medarbetare, pågående utvecklingsprojekt samt budget. På vårt intranät finns alla regler, föreskrifter, aktiviteter och dokument samlade. På verksamhets - och enhetsnivå skrivs årliga kvalitetsberättelser av verksamhetschef med fokus på förbättrings- och utvecklingsområden. Här sammanfattas hur man arbetat med kvalitet och säkerhet, vad som har gjorts och vilket resultat man har uppnått. Redovisningen (Kvalitetsberättelsen) skrivs utifrån gemensam struktur Kvalitetsredovisningen ska ge en övergripande bild och analys av Kvalitetsutvecklingen vid Magelungens verksamheter. Det huvudsakliga syftet med redovisningen är att främja kvalitetsarbetet och måluppfyllelsen vid enheten. Redovisningen ska ses som ett verktyg för uppföljning och utvärdering av verksamheten och som en plan för utvecklingsarbetet. Innehåll Uppdrag Enhetens uppdrag inom Magelungen Förutsättningar Medarbetare: antal, kompetens etc Lokaler: funktionalitet, läge etc Verksamheten Teori och metod Beskrivning av processer och aktiviteter i verksamheten Vad? Hur? Vem? Samverkan Hur samverkar vi? Beskrivning av processer och aktiviteter i verksamheten Vad? Hur? Vem? - Samarbete Riskanalys Egenkontroll Förbättringsområden Tillsyner Statistik Redogörelse för riskanalyser som görs i verksamheten - Journaler - Planeringsdagar; teman, innehåll - Forskningen - Brukarundersökningar Sammanställning och analys av synpunkter, klagomål, anmälningar och avvikelserapporter - åtgärder, förbättringar och resultat Återkoppling/resultat In-/utskrivningar Inom Magelungen har vi dessutom integrerat forskning och utvärdering i våra uppdrag. Magelungen har under lång tid bedrivit utvärdering/ forskning på den behandling som har skett inom företaget. Fokus är att mäta behandlingseffekter med hjälp av enkäter.

9 Grundtanken är att Magelungen ska använda en basmodul på alla enheter. Modellen ska vara så enkel och effektiv som möjligt. Respektive enhet kan sedan på egen hand lägga till forskningsmoduler utifrån egna önskemål och utvecklingsidéer i samråd med forskningsansvarig. Basmodulen består av in- och utmätning samt uppföljning: SDQ (Styrkor och svårigheter) 25 frågor som grupperas i fem delskalor om vardera 5 frågor. Emotionella problem, Beteendeproblem, Hyperaktivitets/uppmärksamhetsproblem, Kamratproblem samt Prosocialt beteende. SASB (Structural Analysis of Social Behavior). Självskattningsformulär för att mäta självbild. Livets stege. Ett enkelt sätt att mäta hur ungdomen ser på sin livssituation, vilket också säger hur ungdomen uppfattar sina möjligheter att påverka sitt liv. InBoB/ UppBoB. InBoB används vid inskrivning för att titta på vilka tidigare insatser, eventuella diagnoser m.m. UppBoB används vid uppföljning för att utvärdera MU samt titta på nuvarande livssituation. Vi har dessutom startat ytterligare ett projekt med fokus på skolframgång med en gedigen pedagogisk utredning som bas för den individuella utvecklingsplanen för eleven. Styrelsens arbete Styrelsen består av sju personer; Hans Richter (extern ordförande), Peter Friberg, Tomas Lindgren, Peter Sköld, Marie Svensson samt Irene Wennemo och Elisabeth Lindgren (externa ledamöter). Styrelsen har under året sammanträtt sex gånger och arbetat enligt den arbetsordning som årligen uppdateras. Styrelsen har utarbetat strategiska mål för bolaget och direktiv för VD i det övergripande ansvaret för Magelungen Utveckling AB. Företagsledningen arbetar aktivt med aktivitetsplan som är kopplade till övergripande mål i korthet Som kompetensföretag är vårt val av ägandestruktur en framgångsfaktor. Vårt företag har en unik lösning vad gäller möjligheten att en gång om året erbjuda våra fast anställda en möjlighet till att bli delägare i företaget Vi är samtidigt tydliga med att åtskilja ägandet från driften av företaget vilket innebär att det är på årsstämmor som ägarinflytande sker. På arbetsplatsen har Magelungen har att följa de regler som finns på arbetsmarknaden och det kollektivavtal som finns med KFO. Vi har en tydlig organisation med gemensamma mål, riktlinjer och värderingar som är formulerade för företaget. Med tydliga strukturer och tid för kompetensutveckling

10 skapar vi möjlighet till stor delaktighet och utveckling för medarbetare. Medarbetare och ledning har genom vårt intranät en möjlighet till kommunikation och delaktighet. Organisationen har en årlig konferens, ett Open-space där alla medarbetare bjuds in till samtal med varandra om det som är viktigt i organisationen. Under året har vi haft flera förfrågningar om skolplaceringar för barn med särskilda behov och vi har därmed projekterat för att till höstterminen starta en ytterligare gymnasieklass IA-programmet, en mellanstadiegrupp i Farsta och en högstadiegrupp i Älvsjö. Samtliga med hög lärartäthet och förstärkt elevhälsa. Skolplaceringarna finansieras av en förhöjd skolpeng som beviljas av kommunens skolförvaltning. Vi ser att det finns ett stort behov av rena skollösningar med en förstärkt elevhälsa. Utifrån de erfarenheter vi gjort under ett antal år med att arbeta med gruppen ungdomar som uteblir från skolan så kallade hemma-sittare har vi utvecklat ett manualbaserat behandlingsprogram Hemma- sittar-programmet (HSP). Programmet har utvecklats på vår enhet Evidens och med KBT som grund är det en intensiv behandling som är förlagd på ungdomens hemmaplan. Vi har haft en internutbildning i programmet för medarbetare från våra dagverksamheter i Stockholm, Helsingborg, Jönköping och i Västerås. Tanken är att vi ska kunna erbjuda insatsen till skolor/socialtjänst men även sälja utbildningar till kommuner för att de på egen hand ska kunna utföra behandling under handledning av Magelungen. På vårt Resursboende i Trollbäcken har vi infört dygnet-runt bemanning. Förändringen är gjord utifrån Socialstyrelsens skärpta krav på HVB vården för ungdomar under 18 år. Behandlingshemmen har genomfört en omorganisation av arbetet för att erbjuda våra ungdomar en heldagsskola med lärare och behandlare som arbetar i team. Vi har även ökat personalresurserna kvällstid för att öka säkerheten och möjligheten till att hjälpa ungdomarna till fritidsaktiviteter. Förändringen har skett i linje med de krav socialstyrelsen och skolinspektionen har ställt på ökad säkerhet och att ungdomar placerade på HVB ska ha en fullgod skola. I Örebro har verksamheten vuxit till att idag bestå av tre dagverksamheter, ett KBTteam som arbetar med öppenvård och ett cateringkök; Den goda maten. Köket lagar lunch till ungdomar, personal och säljer även lunch till företag i närområdet. En organisationsförändring har genomförts på våra dagverksamheter i Älvsjö/Farsta och på Södermalm i Stockholm. Vi har tillsatt en rektor för Älvsjö respektive Södermalm som har delat ledningsansvar tillsammans med behandlingschefer. Vi har under året framställt en fjärde forskningsrapport med en uppföljning av ungdomar placerade i våra dagverksamheter. Forskningen har idag en given och självklar position i organisationen. Vi har avsatt resurser motsvarande en heltid, en forskningsledare, forskningsansvariga på varje enhet och en handledare. Forskningen är ett signum för den satsning på kvalitet som är Magelungens absolut viktigaste framgångsfaktor. Under året som gått har vi genomfört ett antal utbildningar i egen regi och i samarbete med Ersta - Sköndals Högskola. Vi har även bjudit in till en serie kostnadsfria seminarier till kunder och kollegor. Magelungen har därmed tagit ett ytterligare kliv i att vara ett kunskapsföretag som är drivande i utvecklingen inom vårt kunskapsområde.

Kvalitetsredovisning Södermalm HVB 2012-2013

Kvalitetsredovisning Södermalm HVB 2012-2013 Kvalitetsredovisning Södermalm HVB 2012-2013 Uppdrag Behandlingshemmets uppdrag är att bereda ungdomar och deras familjer i åldrarna 13 20 år vård och behandling och skola, inom målgruppen psykiatrisk

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/2013

Kvalitetsredovisning 2012/2013 Kvalitetsredovisning 2012/2013 1 Socialförvaltningen 2 Inledning...4 1 Statliga styrmedel...5 1.1 Lagar...5 1.2 Föreskrifter och allmänna råd...5 1.3 Tillsyn...5 1.3.1 Ny tillsynsmyndighet...5 1.4 Terminologi...5

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011-2012. Magelungen Gävle/Uppsala. Upprättad av Camilla Rekke,

Kvalitetsredovisning 2011-2012. Magelungen Gävle/Uppsala. Upprättad av Camilla Rekke, Kvalitetsredovisning 2011-2012 Magelungen Gävle/Uppsala Upprättad av Camilla Rekke, enhetschef 1. Allmänt 2 Marknadsföring 3. Uppdrag inom Magelungen 4. Verksamheten processer och rutiner, teori och metod

Läs mer

Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan Läsår 14/15- Magelungens grundskola Gävle

Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan Läsår 14/15- Magelungens grundskola Gävle Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan Läsår 14/15- Magelungens grundskola Gävle Rektor: Fred Hussein Skolenhetskod: 64745639 SKOLID: 1164745639 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Verksamhetsberättelse, Magelungens

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitetsbokslut för Kvalitet inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. Förord Vi är stolta över att kunna presentera vårt årliga kvalitetsbokslut för Ambeas dotterbolag. Här redovisar vi grundligt och

Läs mer

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Uppdraget Vårt uppdrag är att vara ledande inom skola och behandling. Vi ska ge barn och ungdomar en möjlighet att utvecklas skolmässigt

Läs mer

KVALITETSRAPPORT INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013

KVALITETSRAPPORT INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013 KVALITETSRAPPORT INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013 LUDVIKA KOMMUN 1 (57) Innehåll 1. Inledning... 4 2. Statliga styrmedel... 4 2.1. Lagar... 4 2.2. Föreskrifter och allmänna råd... 4 2.3. Tillsyn - Ny

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Kvalitetsberättelse Svedmyragruppen Vårtermin 2013

Kvalitetsberättelse Svedmyragruppen Vårtermin 2013 Kvalitetsberättelse Svedmyragruppen Vårtermin 2013 Uppdrag: Svedmyragruppens uppdrag bygger på att möjliggöra och erbjuda dagliga strukturer, skola och stödjande kontakter för barn/ungdomar i åldern 10-15

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Kvalitetsgranskning av den fristående grundskolan Rudanskolan i Haninge kommun

Kvalitetsgranskning av den fristående grundskolan Rudanskolan i Haninge kommun Beslut Pysslingen Förskolor och Skolor AB Adolf Fredriks Kyrkogata 2 111 37 STOCKHOLM Rudanskolan Stationsvägen 11 136 40 HANINGE Rektors ledarskap 1 (9) Kvalitetsgranskning av den fristående grundskolan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE BOSSE RÅD, STÖD & KUNSKAPSCENTER. BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter ekonomisk förening org.nr. 769600-0160

VERKSAMHETSBERÄTTELSE BOSSE RÅD, STÖD & KUNSKAPSCENTER. BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter ekonomisk förening org.nr. 769600-0160 VERKSAMHETSBERÄTTELSE BOSSE RÅD, STÖD & KUNSKAPSCENTER 2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rubrik Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Vår vision och värdegrund 2 Råd och stödverksamheten 3 - avtalen 3 - VD

Läs mer

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Upplysningar om innehållet:

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Vad menar vi med perspektivbyte?

Vad menar vi med perspektivbyte? Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Vad menar vi med perspektivbyte? Som läsaren säkert känner till har Jönköpings kommun from den 1 januari 2013 även ansvar för hälso-och sjukvård i det ordinära

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Social- och arbetsmarknadsnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Social- och arbetsmarknadsnämnden Köpings kommun Rapporten skriven av: Maarit Verga, Ida Frödén, Jutta Lesell, Staffan Ekelund och Annabeth Hall November

Läs mer

UTVÄRDERING AV HÄLSA OCH LÄRANDE I SKOLAN. År: 2013. Författare: Joakim Tranquist. Omslagslayout: Grassman Ord & Bild.

UTVÄRDERING AV HÄLSA OCH LÄRANDE I SKOLAN. År: 2013. Författare: Joakim Tranquist. Omslagslayout: Grassman Ord & Bild. UTVÄRDERING AV HÄLSA OCH LÄRANDE I SKOLAN År: 2013. Författare: Joakim Tranquist. Omslagslayout: Grassman Ord & Bild. UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan sommaren 2012 haft i uppdrag

Läs mer

Genomlysning av missbruksvården i Järfälla kommun

Genomlysning av missbruksvården i Järfälla kommun Genomlysning av missbruksvården i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Johanna Ajneståhl-Rudén Dnr Son 2013/899 2015-05-15 1 (33) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. METOD... 3 4. REDOVISNING...

Läs mer

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA.

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA. Annsofie Falk Solgården & Tallbacksgårdens förskolor, Sandvikens Kommun Birgitta Kinnunen Pysslingen Förskolor Svampen, Johannelund, Stockholm Fördjupningsarbete i rektorsprogrammet, Block 5 HT 2012/ VT

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Kvalitetsgranskning av den fristående grundskolan Kunskapsskolan Fruängen i Stockholms kommun

Kvalitetsgranskning av den fristående grundskolan Kunskapsskolan Fruängen i Stockholms kommun Kunskapsskolan i Sverige AB Box 92146 120 08 STOCKHOLM Kunskapsskolan Fruängen Ellen Keys Gata 2-4 129 52 HÄGERSTEN Beslut Rektors ledarskap 1 (13) Kvalitetsgranskning av den fristående grundskolan Kunskapsskolan

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN BOSSE RÅD, STÖD & KUNSKAPSCENTER

VERKSAMHETSPLAN BOSSE RÅD, STÖD & KUNSKAPSCENTER VERKSAMHETSPLAN BOSSE RÅD, STÖD & KUNSKAPSCENTER 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rubrik Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Vår vision och värdegrund 2 Råd och stödverksamheten 3 - avtalen 3 - VD 4 - Gruppverksamheten

Läs mer

KALLELSE. BM - - Muntligt Nr Ärenden Dnr Handl. Sid 5. Revidering av socialnämndens

KALLELSE. BM - - Muntligt Nr Ärenden Dnr Handl. Sid 5. Revidering av socialnämndens KALLELSE Datum SOCIALNÄMNDEN 2015-02-10 Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Onsdagen den 18 februari 2015, 15:00 Plats Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm Nr Formalia Dnr Handl. Sid 1. Upprop - -

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Svanens förskola Norrköping Granskning genomförd i november 2012 av Annika Gabrielsson och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Svanens förskola

Läs mer