KVALITETSREDOVISNING 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING 2011"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING 2011

2 Magelungen utveckling AB bildades 1993 då dåvarande Magelungens behandlingscenter knoppade av från SLL. Vi var då ett behandlingshem med 9 placerade ungdomar och 13 personal. Vi bildade ett personalägt aktiebolag för att driva behandlingsarbetet för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Vi har sedan dess vidareutvecklat företaget och de tjänster som vi erbjuder. Bland annat finns Terapikolonier AB inom organisationen som tillhandahåller koloniverksamhet för BUP-mottagningar på uppdrag av Stockholms läns landsting. Vi har även har SLL som uppdragsgivare vid enskilda placeringar vid våra behandlingshem och dagverksamheter i Stockholmsområdet. Idag består Magelungen Utveckling AB av behandlingshem, dagverksamheter, resursboende i kollektiv och lägenheter, kolloverksamheter, manualstyrda behandlingsprogram, öppenvårdsinsatser samt fristående skola på grund- och gymnasienivå, Vi bedriver även utbildningsverksamhet, forskning och utvärdering är integrerad i organisationen. Vi har genomgående goda resultat på de inspektioner som görs i våra verksamheter av Socialstyrelsen och Skolinspektionen. Målgruppen för våra verksamheter idag är barn, ungdomar och unga vuxna med psykiatrisk/psykosocial problematik, även med neuropsykiatriska diagnoser. Vissa av våra program vänder sig även till ungdomar med riskbeteende som kriminalitet och droger, som ex. MTFC och hemmaplanslösningar med KBT-inriktning. Vi har även utvecklat ett behandlingsprogram som vänder sig till skolfrånvarande elever, HSP. Samverkan I samtliga våra verksamheter är samverkan en avgörande faktor. Våra samarbetspartners är många kring de barn och ungdomar som vi arbetar med, förutom föräldrar och nätverk finns uppdragsgivare från Socialtjänsten, Skolan/Utbildningsförvaltning, Barn- och ungdomspsykiatri och ibland Vuxenpsykiatri. Vi har med andra ord lång erfarenhet av samarbete och metoder och modeller för att hitta strukturer som underlättar och fungerar för barn och ungdomars bästa. Vi har idag 200 medarbetare och finns i Stockholm, Södertälje, Västerås, Örebro, Jönköping, Helsingborg, Göteborg och Gävle. Våra medarbetare har genomgående hög kompetens: Leg psykologer, socionomer och beteendevetare samt behöriga lärare med vidare-utbildningar inom olika metoder och teoretiska skolor samt lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar och deras familjer. Vi ser oss som ett kompetensföretag och satsar på kompetensutveckling för att bibehålla spets och bredd i vårt utbud. Den medarbetarundersökning som genomfördes i januari gav mycket gott resultat. Vi hade ett NMI på 4,0 på en 5-gradig skala.

3 Delägarskap Magelhusen AB är ägarbolaget som ägs av anställda på Magelungen Utveckling AB. Årligen erbjuds nya medarbetare att bli delägare i företaget. Idag består ägargruppen av 123 aktieägare, med lika andelar ägande. Alla tillsvidareanställda har möjlighet att bli delägare, och tanken är att även den personal som väljer att stanna kvar vid BUP Botkyrka vid en övergång till Magelungen kommer att erbjudas delägarskap. Idén med personalägandet är att vi tycker att det är ideologiskt tilltalande, att de som arbetar i företaget är dess ägare. Ägarkonstruktionen säkrar företagets fortsatta utveckling och fortlevnad genom det breda ägandet som vi har valt ha. Dessutom innebär ägarmodellen att cirka hälften av resultatet återinvesteras i verksamheten, och på så sätt driver vi utvecklingen framåt. Vid den årsstämman väljs en styrelse som består av sju ledamöter: tre externa och fyra ägare som arbetar i verksamheterna. De externa ledamöternas roll är att tillföra kompetens och kunnande (se bilaga CV Styrelse och företagsledning). Styrelsen utformar de långsiktiga strategiska mål som Magelungens företagsledning har ansvar för att genomförs i organisationen. Företagsledningen består av Daniel Riddez, VD Mia Hübinette, vice VD Katarina Wessman, controller Tomas Lindgren, utvecklingsledare Stefan Berg, skolchef Magelungen som privat utförare Vi har under de nitton år som vi har verkat som privat utförare åt kommuner och landsting hela tiden utvecklat våra verksamheter och vårt utbud av tjänster. Vi har inte gjort några förluster under alla år. Vi är konkurrenskraftiga och erbjuder hög kvalitet. Vi har ett mycket gott renommé inom branschen. Vårt varumärke är starkt och förknippat med kompetens, samverkan och uppdragsfokus. Våra gemensamma värderingar i arbetet med barn och ungdomar och deras familjer har sin grund i det systemiska tänkandet som vilar på ett antal antaganden om levande och sociala system, människor och förändring: - Människan samspelar med sin omgivning utifrån sina biologiska, psykologiska, sociala, kulturella och socioekonomiska förmågor och förutsättningar. En människas beteende är alltid relevant utifrån hennes totala livssituation. Centralt är att utforska hur samspelsrelationer formar beteendemönster och livsberättelser. - Människor förändras hela tiden, utifrån egna interna aktivitet och i hennes samspel med andra. Alla människor upplever sin unika verklighet som de agerar

4 och reagerar utifrån. I språket gör vi sociala överenskommelser om hur vi beskriver verkligheten. - Professionellt förändringsarbete bygger på respekt för den enskilda människan och tydlighet i roller och befogenhet. Klienter/patienter skall bemötas utifrån sina unika förutsättningar och förhållanden. - Det centrala utifrån ett systemiskt perspektiv är att metoder ska passa de barn, ungdomar och familjer som vi möter för att skapa en arbetsallians, där de känner sig bemötta och bekräftade. I praktiken innebär detta att man kan använda metoder och tekniker från många skolor och teoribildningar för att uppnå önskat resultat. Vi är noggranna med att använda evidensbaserade och beprövade metoder som har vetenskapligt stöd och vi håller oss à jour med aktuell forskning inom medicin, psykologi, psykiatri och pedagogik. Vi hade när vi lämnade SLL 1993 en budget på 7 miljoner, idag ligger vår omsättning på 150 miljoner kronor. Företaget har vid fyra tillfällen blivit utsett till Gasellföretag av tidningen Dagens Industri och vi har uppmärksammats i media för vår ambition att beforska det förändringsarbete som vi erbjuder. Övergripande målområden Nöjda uppdragsgivare Att utföra uppdragen i enlighet med de mål avseende kvalitet och effektivitet som våra uppdragsgivare i kommun och landsting har gett oss. Att de familjer, ungdomar/barn ska bemötas med respekt och våra verksamheter ska vara en trygg miljö där alla insatser ska utgå från unika behov och förutsättningar och med barnet/ungdomens bästa i fokus. Nöjda medarbetare Strategier för att uppnå detta är att skapa en arbetsorganisation som stimulerar ansvarstagande, teamkänsla och medarbetarnas möjligheter att påverka sin arbetssituation. Metoderna för att uppnå detta är bland annat - att skapa förutsättningar för ett öppet klimat på arbetsplatsen - kontinuerlig kompetensutveckling genom utbildning, seminarier, planeringsdagar, konferenser, teammöten, diskussioner och möten med kollegor och samarbetspartners Innovation och utveckling Magelungen är ett kunskapsföretag med inriktning på komptensutveckling inom förändringsarbete, behandling, skola, forskning och ledarskap. Vi ska utveckla befintliga och nya koncept både inom Behandling och Skola Forskningsintegrering på alla enheter inom Magelungen. God lönsamhet som innebär 6% över en konjunkturcykel. Magelungen är ett idéburet företag som inte vinstmaximerar. Magelungens ekonomiska mål säkrar företagets fortlevnad och ger möjligheter till fortsatt utveckling.

5 VERKSAMHETSFAKTA Magelungen Utveckling AB bedriver verksamheter inom tre huvudområden; Behandlings- /förändringsarbete, Skola och Kompetensutveckling. Behandlingshemmen Magelungen Farsta och Magelungen Södermalm Magelungen Utredning kan erbjuda utredning på behandlingshemmet i Farsta eller i öppen vård. Dagverksamheter i Stockholm för tonåpringar: Älvsjögrupperna; 2 enheter, Södergrupperna; 3 enheter samt Svedmyragruppen för yngre barn. Dagverksamheter i Sverige: Södertälje, Västerås, Jönköping, Örebro; 3 enheter, Gävle samt Helsingborg Magelungens Resursenhet, träningsboende i kollektiv och lägenheter med kvalificerade resurser Magelungen Evidens erbjuder manualstyrda behandlingsprogram i fosterfamiljer - MTFC och i hemmet samt KBT-behandling som t ex HSP (hemmasittarprogram för skolfrånvarande elever) Magelungen Kolloverksamheter som erbjuder koloniverksamhet på sommaren och helger under året. Magelungen Skola är en fristående grund- och gymnasieskola. Skolan erbjuder undervisning i små grupper i samverkan med behandlingsenheterna. Nytt för i år har varit Resursskola, som är små elevgrupper med förstärkt elevhälsa där enbart Utbildningsförvaltningen är uppdragsgivare. Vi har även ett fokus på kompetensutveckling där vi under 2011 bedrivit utbildningsverksamhet: KBT 15 hp och Neuropsykiatri 7,5 hp i samverkan med Ersta Sköndal Högskola där medarbetare från Magelungen undervisar. Samtal med barn är en ett-årig utbildning som vi har haft tillsammans med Eva Redemo och Haldor Ovreeide. Ledningsgruppen utgörs av Vd Daniel Riddez, vice Vd Mia Hübinette, Katarina Wessman, controller, Stefan Berg, skolchef samt Tomas Lindgren, forskningsledare. Långsiktig planering, övergripande utveckling av företaget, nya projekt, avtal och upphandlingar, organisationsutveckling samt marknadsföring tillhör företagsledningens arbetsuppgifter. Katarina Wessman, controller/arbetsledning med övergripande ekonomiansvar och budgetstöd till organisationens chefer. Cheferna i organisationen är direkt underställda VD. Cheferna har budget, behandlings- och personalansvar för respektive enhet. Skolchef och rektorer ansvarar för att skolan uppfyller ställda krav.

6 Förutom de månadsanställda som finns inom organisationen finns ett antal resurspersoner anställda på konsultbasis: organisations-/affärsutvecklingscoaching, handledare och konsulter i verksamheterna, psykiatrisk konsultläkare, vetenskaplig konsult (forskning), mediakonsult och IT-konsult Omsättning kr ( kr) Resultat kr ( kr) Omsättning per verksamhetsområde (föregående år) Omsättning Resultat miljoner kr miljoner kr Magelungen är i dag en av de ledande aktörerna inom vård behandling och skola för ungdomar med psykosocial problematik. Vi har en lång erfarenhet och hög kompetens inom vårt område och arbetar intensivt med fortsatt kompetensutveckling och metodutveckling inom vård, behandling och skola. Genom våra egna erfarenheter, ständiga utvärderingar tillsammans med våra barn, ungdomar, deras föräldrar och uppdragsgivare söker vi ny kunskap för att förfina våra metoder och vårt förhållningssätt. Vi bedriver samtidigt egen forskning för att på så sätt evidensbasera det terapeutiska och pedagogiska arbete vi bedriver. Som kunskapsföretag vill vi vara ett föredöme och en drivkraft för utveckling inom vårt kompetensområde och för samhället i stort. En målbild vi har är att på fler orter i landet kunna erbjuda evidensbaserade insatser och resursstarka skolor för de mest utsatta barnen och deras familjer.

7 Ledningssystem i enlighet med SOSFS 2011:9 Det övergripande målet med ledningssystemet är att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i de verksamheter som vi har. Vi följer de olika regelverk som är aktuella i våra verksamheter: HSL, Socialtjänstlagen, Socialtjänstförordningen och LVU Lex Maria / Sarah både utifrån HSL och SoL Sekretesslagen och Lagen om registerkontroll Därutöver lyder vi under Skollagen, aktuell Arbetsmiljölagstiftning och Arbetsrättsliga lagar samt lagar avseende miljö och hälsa som t ex regelverk för Livsmedelshantering etc Företagsledningen ansvarar för att ledningssystemet är funktionellt och utvecklingsbefrämjande. Ansvaret för att arbetet bedrivs i enlighet med de riktlinjer som satts upp åligger chefen för enheten samt avseende elevhälsan på rektorer inom Magelungen. I verksamheterna sker ett arbete med att beskriva innehållet i identifierbara processer, där aktiviteter och rutiner tydligt finns dokumenterade. Riskanalys görs på olika nivåer i verksamheten. Dels på generell nivå på Magelungen där de övergripande målen är att vi ska erbjuda en trygg och säker verksamhet för de barn, ungdomar och familjer som vi möter, och dels i det vardagliga arbetet på enheten. I vårt arbete med ständiga förbättringar är vi angelägna om att även inkludera lärandet i det som vi utvecklar. Det vill säga att även fokusera själva processen i förbättringsarbetet för att kunna skapa generaliserbar kunskap om hur vi gör.

8 I Magelungen är ledningen (chef) på plats i verksamheten. Detta innebär att chefen också är arbetsledare på plats och deltar i arbetsgruppens inre arbete; morgonmöten, behandlingskonferenser. Chef finns tillgänglig för direktkontakt med klienter/patienter. Arbetet är i huvudsak teaminriktat både i handledning och i det direkta arbetet. Ur företagsledningsperspektiv finns en nära dialog med cheferna där kvalitetsfrågor ständigt är aktuellt. VD blir alltid informerad och är delaktig vid eventuella klagomål från uppdragsgivare, patienter/klienter. VD stämmer av månadsvis med respektive chef i relation till våra övergripande mål i relation till vårt uppdrag, kring nöjda kunder (uppdragsgivare, familj, barn/ungdom), nöjda medarbetare, pågående utvecklingsprojekt samt budget. På vårt intranät finns alla regler, föreskrifter, aktiviteter och dokument samlade. På verksamhets - och enhetsnivå skrivs årliga kvalitetsberättelser av verksamhetschef med fokus på förbättrings- och utvecklingsområden. Här sammanfattas hur man arbetat med kvalitet och säkerhet, vad som har gjorts och vilket resultat man har uppnått. Redovisningen (Kvalitetsberättelsen) skrivs utifrån gemensam struktur Kvalitetsredovisningen ska ge en övergripande bild och analys av Kvalitetsutvecklingen vid Magelungens verksamheter. Det huvudsakliga syftet med redovisningen är att främja kvalitetsarbetet och måluppfyllelsen vid enheten. Redovisningen ska ses som ett verktyg för uppföljning och utvärdering av verksamheten och som en plan för utvecklingsarbetet. Innehåll Uppdrag Enhetens uppdrag inom Magelungen Förutsättningar Medarbetare: antal, kompetens etc Lokaler: funktionalitet, läge etc Verksamheten Teori och metod Beskrivning av processer och aktiviteter i verksamheten Vad? Hur? Vem? Samverkan Hur samverkar vi? Beskrivning av processer och aktiviteter i verksamheten Vad? Hur? Vem? - Samarbete Riskanalys Egenkontroll Förbättringsområden Tillsyner Statistik Redogörelse för riskanalyser som görs i verksamheten - Journaler - Planeringsdagar; teman, innehåll - Forskningen - Brukarundersökningar Sammanställning och analys av synpunkter, klagomål, anmälningar och avvikelserapporter - åtgärder, förbättringar och resultat Återkoppling/resultat In-/utskrivningar Inom Magelungen har vi dessutom integrerat forskning och utvärdering i våra uppdrag. Magelungen har under lång tid bedrivit utvärdering/ forskning på den behandling som har skett inom företaget. Fokus är att mäta behandlingseffekter med hjälp av enkäter.

9 Grundtanken är att Magelungen ska använda en basmodul på alla enheter. Modellen ska vara så enkel och effektiv som möjligt. Respektive enhet kan sedan på egen hand lägga till forskningsmoduler utifrån egna önskemål och utvecklingsidéer i samråd med forskningsansvarig. Basmodulen består av in- och utmätning samt uppföljning: SDQ (Styrkor och svårigheter) 25 frågor som grupperas i fem delskalor om vardera 5 frågor. Emotionella problem, Beteendeproblem, Hyperaktivitets/uppmärksamhetsproblem, Kamratproblem samt Prosocialt beteende. SASB (Structural Analysis of Social Behavior). Självskattningsformulär för att mäta självbild. Livets stege. Ett enkelt sätt att mäta hur ungdomen ser på sin livssituation, vilket också säger hur ungdomen uppfattar sina möjligheter att påverka sitt liv. InBoB/ UppBoB. InBoB används vid inskrivning för att titta på vilka tidigare insatser, eventuella diagnoser m.m. UppBoB används vid uppföljning för att utvärdera MU samt titta på nuvarande livssituation. Vi har dessutom startat ytterligare ett projekt med fokus på skolframgång med en gedigen pedagogisk utredning som bas för den individuella utvecklingsplanen för eleven. Styrelsens arbete Styrelsen består av sju personer; Hans Richter (extern ordförande), Peter Friberg, Tomas Lindgren, Peter Sköld, Marie Svensson samt Irene Wennemo och Elisabeth Lindgren (externa ledamöter). Styrelsen har under året sammanträtt sex gånger och arbetat enligt den arbetsordning som årligen uppdateras. Styrelsen har utarbetat strategiska mål för bolaget och direktiv för VD i det övergripande ansvaret för Magelungen Utveckling AB. Företagsledningen arbetar aktivt med aktivitetsplan som är kopplade till övergripande mål i korthet Som kompetensföretag är vårt val av ägandestruktur en framgångsfaktor. Vårt företag har en unik lösning vad gäller möjligheten att en gång om året erbjuda våra fast anställda en möjlighet till att bli delägare i företaget Vi är samtidigt tydliga med att åtskilja ägandet från driften av företaget vilket innebär att det är på årsstämmor som ägarinflytande sker. På arbetsplatsen har Magelungen har att följa de regler som finns på arbetsmarknaden och det kollektivavtal som finns med KFO. Vi har en tydlig organisation med gemensamma mål, riktlinjer och värderingar som är formulerade för företaget. Med tydliga strukturer och tid för kompetensutveckling

10 skapar vi möjlighet till stor delaktighet och utveckling för medarbetare. Medarbetare och ledning har genom vårt intranät en möjlighet till kommunikation och delaktighet. Organisationen har en årlig konferens, ett Open-space där alla medarbetare bjuds in till samtal med varandra om det som är viktigt i organisationen. Under året har vi haft flera förfrågningar om skolplaceringar för barn med särskilda behov och vi har därmed projekterat för att till höstterminen starta en ytterligare gymnasieklass IA-programmet, en mellanstadiegrupp i Farsta och en högstadiegrupp i Älvsjö. Samtliga med hög lärartäthet och förstärkt elevhälsa. Skolplaceringarna finansieras av en förhöjd skolpeng som beviljas av kommunens skolförvaltning. Vi ser att det finns ett stort behov av rena skollösningar med en förstärkt elevhälsa. Utifrån de erfarenheter vi gjort under ett antal år med att arbeta med gruppen ungdomar som uteblir från skolan så kallade hemma-sittare har vi utvecklat ett manualbaserat behandlingsprogram Hemma- sittar-programmet (HSP). Programmet har utvecklats på vår enhet Evidens och med KBT som grund är det en intensiv behandling som är förlagd på ungdomens hemmaplan. Vi har haft en internutbildning i programmet för medarbetare från våra dagverksamheter i Stockholm, Helsingborg, Jönköping och i Västerås. Tanken är att vi ska kunna erbjuda insatsen till skolor/socialtjänst men även sälja utbildningar till kommuner för att de på egen hand ska kunna utföra behandling under handledning av Magelungen. På vårt Resursboende i Trollbäcken har vi infört dygnet-runt bemanning. Förändringen är gjord utifrån Socialstyrelsens skärpta krav på HVB vården för ungdomar under 18 år. Behandlingshemmen har genomfört en omorganisation av arbetet för att erbjuda våra ungdomar en heldagsskola med lärare och behandlare som arbetar i team. Vi har även ökat personalresurserna kvällstid för att öka säkerheten och möjligheten till att hjälpa ungdomarna till fritidsaktiviteter. Förändringen har skett i linje med de krav socialstyrelsen och skolinspektionen har ställt på ökad säkerhet och att ungdomar placerade på HVB ska ha en fullgod skola. I Örebro har verksamheten vuxit till att idag bestå av tre dagverksamheter, ett KBTteam som arbetar med öppenvård och ett cateringkök; Den goda maten. Köket lagar lunch till ungdomar, personal och säljer även lunch till företag i närområdet. En organisationsförändring har genomförts på våra dagverksamheter i Älvsjö/Farsta och på Södermalm i Stockholm. Vi har tillsatt en rektor för Älvsjö respektive Södermalm som har delat ledningsansvar tillsammans med behandlingschefer. Vi har under året framställt en fjärde forskningsrapport med en uppföljning av ungdomar placerade i våra dagverksamheter. Forskningen har idag en given och självklar position i organisationen. Vi har avsatt resurser motsvarande en heltid, en forskningsledare, forskningsansvariga på varje enhet och en handledare. Forskningen är ett signum för den satsning på kvalitet som är Magelungens absolut viktigaste framgångsfaktor. Under året som gått har vi genomfört ett antal utbildningar i egen regi och i samarbete med Ersta - Sköndals Högskola. Vi har även bjudit in till en serie kostnadsfria seminarier till kunder och kollegor. Magelungen har därmed tagit ett ytterligare kliv i att vara ett kunskapsföretag som är drivande i utvecklingen inom vårt kunskapsområde.

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola.

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft för utveckling in om vårt kompetensområde

Läs mer

Ledningssystem för kvalitetsutveckling

Ledningssystem för kvalitetsutveckling Ledningssystem för kvalitetsutveckling Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Uppdraget Vårt uppdrag är att vara ledande inom skola och behandling. Vi ska ge barn och ungdomar en möjlighet att utvecklas skolmässigt

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsplan för Magelungen Utvecklings skolor

Systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsplan för Magelungen Utvecklings skolor Systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsplan för Magelungen Utvecklings skolor 2015-2016 Stockholm 15-11-24 Magelungens skolor är för närvarande belägna i: Grundskolor Bakgrund Helsingborg Skola med

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Eksätra HVB Kontaktuppgifter Besöksadress Vårdsätravägen 74 756 55 Uppsala Telefon 018-727 23 25 vardochomsorg.uppsala.se www.uppsala.se www.sober.uppsala.se Sida 2 av 5 Organisatorisk

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Magelungen Utveckling AB är ett personalägt företag

Magelungen Utveckling AB är ett personalägt företag Robert Palmér Kognitiv beteendeterapeut Steg 1 utbildning med inriktning på barn och ungdomar Ia Sundberg Lax Kognitiv beteendeterapeut Steg 1 utbildning med inriktning på barn och ungdomar info@magelungen.com

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08. Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan. Upprättad av Jonas Nestor enhetschef

Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08. Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan. Upprättad av Jonas Nestor enhetschef Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08 Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan Upprättad av Jonas Nestor enhetschef 1.Allmänt 1 2.Verksamhetens innehåll 1 3.Inskrivningsförfarande 1 4.Beläggning 2

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Huvudman Magelungen utveckling AB

Huvudman Magelungen utveckling AB T2_1 2010 v 1.0 BESLUT Tillsynsavdelningen Eva Stoor Karlberg eva.stoor-karlberg@socialstyrelsen.se 2012-04-16 Dnr 9.1-375/2012 1(6) Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 STOCKHOLM Huvudman Magelungen

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsform, uppdrag och innehåll: Mottagningen i Motala ansvarar för Motala och Vadstena kommuner. I kommunerna finns nästan 10 000 barn

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

Kvalitetsrapport Fritidshem

Kvalitetsrapport Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem Fritidshemmets namn Rektor.. 1. Beskrivning av verksamheten 2 En kort presentation av fritidhemmet, t.ex. text från Om Fritidshemmet på er hemsida. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete -grundstruktur/ramverk enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Alingsås kommun Dokumenttyp: Styrande dokument Fastställt av: Fastställelsedatum: 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

Jakobsdal HVB, Credere.

Jakobsdal HVB, Credere. Vård & Omsorg Jakobsdal HVB, Credere. i Stenungsunds kommun. Behandlingsverksamheten riktar sig till flickor och pojkar mellan 12-18 år. Upptagningsområde: Hela landet SoL och LVU Foto: Ted Olsson Jakobsdal

Läs mer

Kvalitetsrapport Förskola

Kvalitetsrapport Förskola Kvalitetsrapport Förskola Läsåret 2015/2016 Förskolans namn.. Förskolechef. 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation: ledning, pedagoger, arbetslag

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning HVB Rosenhill Kontaktuppgifter Besöksadress Fältvägen 10 Telefon 018-727 82 87 www.sober.uppsala.se vardochomsorg.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av 5 Organisatorisk tillhörighet

Läs mer

Rapport från tillsyn av Magelungens Behandlingscenter, Gaveliusgruppen

Rapport från tillsyn av Magelungens Behandlingscenter, Gaveliusgruppen A Socialtjänst- och Arbetsmarknadsförvaltningen RESURSTEAMEN BARN OCH UNGDOM Adoption Familjehem Placeringskonsultation B C D E Rapport från tillsyn av Magelungens Behandlingscenter, Gaveliusgruppen Datum

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Gemensam värdegrund Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Varför en gemensam värdegrund? Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet har tillsammans gjort denna värdegrund. I den ger vi vår gemensamma

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser n Bilaga 2 Dnr 13-401/6081 Sida 1 (7) 2013-09-10 Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för specialpedagog/speciallärare... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

BESLUT. 2011-01-21 Dnr. Stora Långared 447 94 Vårgårda

BESLUT. 2011-01-21 Dnr. Stora Långared 447 94 Vårgårda jl Socialstyrelsen T/Region SydvästlSek2 Maria Björklund maria.bjorklund@socialstyrelsen.se BESLUT 2011-01-21 Dnr 1(14) Arken Vård och Behandling AB Stora Långared 447 94 Vårgårda Huvudman Arken Vård och

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30 Bilaga Utvecklingssamtal vid Umeå universitet Mall till stöd för utvecklingssamtal Personalenheten 2012-03-30 Genomföra och dokumentera Genomför dina samtal utifrån tre tidsperspektiv Tillbakablick Nuläge

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Kompetensutveckling Primärvården Fyrbodal

Kompetensutveckling Primärvården Fyrbodal Kompetensutveckling Primärvården Fyrbodal Kompetensutvecklingsrådet 2007-05-14 KompetensutvPvFyrbodalVer2.doc Skapat den 2007-08-09 13:50:00 Inledning Behöver du som chef något att luta dig mot vid utvecklingssamtalen

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Ledningssystem för skolhälsovård/skolläkare, skolsköterska

Ledningssystem för skolhälsovård/skolläkare, skolsköterska UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (7) 2010-03-01 Bilaga 2 Ledningssystem för skolhälsovård/skolläkare, skolsköterska (Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso-

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se. Individ- och familjenämnden

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se. Individ- och familjenämnden TJÄNSTESKRIVELSE (2) Sociala nämndernas förvaltning 205-02- Dnr: 205/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Uppföljning av nätverksmöten och föräldrautbildning,

Läs mer

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning Ansvarig Bengt Gustafson, tf verksamhetschef Dokumentnamn 5.1.2 Egenkontroll och kvalitetsuppföljning Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Resursskola - En del av särskilt stöd Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn- och ungdomsförvaltningen - 2013 1 Resursskola en del av särskilt stöd Enligt Allmänna råden

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Utvecklingsplan Hallen

Utvecklingsplan Hallen 2013-01-14 Utvecklingsplan Hallen Rubrik Förbättringsområde Mål med åtgärder Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig Ledning/organisation Verksamheten behöver tydligare struktur gällande information gällande

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN

LOKAL ARBETSPLAN LOKAL ARBETSPLAN 2015-2016 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

ATT ARBETA MED PUNK-HANDBOKEN HUR UTFÖRS KVALITETSARBETET?

ATT ARBETA MED PUNK-HANDBOKEN HUR UTFÖRS KVALITETSARBETET? 1 2 ATT ARBETA MED PUNK-HANDBOKEN HUR UTFÖRS KVALITETSARBETET? 2.1 Kunskap, engagemang och lust Kunskap, engagemang och lust är viktiga drivkrafter för alla former av förändringsarbete. Arbetet med kvalitetsutveckling

Läs mer

En kvalitetsutveckling för HVB

En kvalitetsutveckling för HVB En kvalitetsutveckling för HVB Hem för vård eller boende för barn, unga och familjer Hur kan vi möta barns och ungas behov ännu bättre? Den första nationella tillsynen ger svar! När barn och unga placeras

Läs mer

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd 2015-05-17 1 (6) PM Anna Spångmark och Susanna Dennerlöv Sociala kvalitetsenheten Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd Uppföljning genomförd genom: Besök 2015-03-23 Intervju med arbetsledare

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Bakgrund och uppdrag Skollagen 1 kap. 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Läs mer

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar Bakgrund *Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade har bestämmelser om att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2016 2017-01-08 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Uppföljning 2014-03-28 Macorena AB

Uppföljning 2014-03-28 Macorena AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20140328 Macorena AB Granskare: Metod: Webbenkät, verksamhetsbesök, intervju med VC, granskning av rutiner, genomförandeplaner och dokumentation. Företagets

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN

UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN Elevhälsan och särskilt den medicinska delen av elevhälsan har ett omfattande regelverk. Det handlar om allt från internationella konventioner och överenskommelser

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser Bilaga 3 Dnr 1.3.2-9645/2016 Sida 1 (7) 2016-11-29 Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-04-23 Handläggare: Monika Lind Telefon: 08-508 18 122 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-05-23 Avvikelsehantering inom äldreomsorgen

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Personligt ombud Sid 1 av 11 1 Information om ledningssystemet sid 3 Omfattning, uppdrag, processer, intressenter 2 Dokumentstyrning... sid 6 Styrande dokument

Läs mer

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen JiL Socialstyrelsen BESLUT 2012-10-23 Dnr 9.1-46133/2012 1(6) T/RegionalatillsynsenhetenSydöst/Sek3 StefanRoman, Stefan.Romangsocialstyrelsen.se 4:e våningen i Jönköping AB Barnarpsgatan 36 553 16 Jönköping

Läs mer

Uppföljning avlösar- och ledsagarservice

Uppföljning avlösar- och ledsagarservice Sida 1 (11) Enhetens namn: Zakett assistans & ledsagning Enhetens adress: Grönviksvägen 121, Bromma Företag: Zakett assistans & ledsagning HB Hemsida: www.zakett.se Enhetschef: Jan Uvebrandt Telefon: 08-400

Läs mer

Hemmasittare. Ia Sundberg Lax & Robert Palmér Magelungen Utveckling AB Hemmasittarprogrammet (HSP) www.magelungen.com

Hemmasittare. Ia Sundberg Lax & Robert Palmér Magelungen Utveckling AB Hemmasittarprogrammet (HSP) www.magelungen.com Hemmasittare Ia Sundberg Lax & Robert Palmér Magelungen Utveckling AB Hemmasittarprogrammet (HSP) www.magelungen.com Några frågor som väcktes hos oss Hur definierar vi hemmasittare? Hur kan vi förstå problematiken

Läs mer

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Komplement till Policy och arbetsgång för elevhälsa Partille kommun, oktober 2008 1 Innehåll Inledning Elevhälsa och lärande hand i hand 3 Öjersjös vision

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola r Beslut Dnr 44-2015:4063 Villberga Familjecenter Aktiebolag Org.nr. 556571-6650 Beslut för grundskola efter tillsyn i Bergtallens skola belägen i Enköpings kommun 2 (10) Tillsyn i Bergtallens skola har

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072 1 (5) Utvecklings och kvalitetsavdelningen Ann Louise Brolin 0340-697198 ann.louise.brolin@varberg.se KVALITETSREVISION Socialtjänstlagen (SoL 3kap 3) anger att Insatser inom socialtjänsten skall vara

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9598 Stockholms montessoriskola aktiebolag Org.nr. 556460-9666 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stockholms Montessoriskola Anne Frank belägen i Stockholms kommun 2 (9)

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur)

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015-03-23 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) INLEDNING BAKGRUND Socialtjänstlagen 1 (SoL), lagen och stöd och service till vissa funktionshindrade 2 (LSS) och

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Uppföljning boendestöd

Uppföljning boendestöd Sida 1 (10) Enhetens namn: Omsorgshusets Boendestöd Enhetens adress: Kärrtorpsvägen 9, 121 55 Johanneshov Företag: Omsorgshuset Stockholm AB Hemsida: www.omsorgshuset.se Enhetschef: Ann Wickström Telefon:

Läs mer