KVALITETSREDOVISNING 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING 2011"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING 2011

2 Magelungen utveckling AB bildades 1993 då dåvarande Magelungens behandlingscenter knoppade av från SLL. Vi var då ett behandlingshem med 9 placerade ungdomar och 13 personal. Vi bildade ett personalägt aktiebolag för att driva behandlingsarbetet för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Vi har sedan dess vidareutvecklat företaget och de tjänster som vi erbjuder. Bland annat finns Terapikolonier AB inom organisationen som tillhandahåller koloniverksamhet för BUP-mottagningar på uppdrag av Stockholms läns landsting. Vi har även har SLL som uppdragsgivare vid enskilda placeringar vid våra behandlingshem och dagverksamheter i Stockholmsområdet. Idag består Magelungen Utveckling AB av behandlingshem, dagverksamheter, resursboende i kollektiv och lägenheter, kolloverksamheter, manualstyrda behandlingsprogram, öppenvårdsinsatser samt fristående skola på grund- och gymnasienivå, Vi bedriver även utbildningsverksamhet, forskning och utvärdering är integrerad i organisationen. Vi har genomgående goda resultat på de inspektioner som görs i våra verksamheter av Socialstyrelsen och Skolinspektionen. Målgruppen för våra verksamheter idag är barn, ungdomar och unga vuxna med psykiatrisk/psykosocial problematik, även med neuropsykiatriska diagnoser. Vissa av våra program vänder sig även till ungdomar med riskbeteende som kriminalitet och droger, som ex. MTFC och hemmaplanslösningar med KBT-inriktning. Vi har även utvecklat ett behandlingsprogram som vänder sig till skolfrånvarande elever, HSP. Samverkan I samtliga våra verksamheter är samverkan en avgörande faktor. Våra samarbetspartners är många kring de barn och ungdomar som vi arbetar med, förutom föräldrar och nätverk finns uppdragsgivare från Socialtjänsten, Skolan/Utbildningsförvaltning, Barn- och ungdomspsykiatri och ibland Vuxenpsykiatri. Vi har med andra ord lång erfarenhet av samarbete och metoder och modeller för att hitta strukturer som underlättar och fungerar för barn och ungdomars bästa. Vi har idag 200 medarbetare och finns i Stockholm, Södertälje, Västerås, Örebro, Jönköping, Helsingborg, Göteborg och Gävle. Våra medarbetare har genomgående hög kompetens: Leg psykologer, socionomer och beteendevetare samt behöriga lärare med vidare-utbildningar inom olika metoder och teoretiska skolor samt lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar och deras familjer. Vi ser oss som ett kompetensföretag och satsar på kompetensutveckling för att bibehålla spets och bredd i vårt utbud. Den medarbetarundersökning som genomfördes i januari gav mycket gott resultat. Vi hade ett NMI på 4,0 på en 5-gradig skala.

3 Delägarskap Magelhusen AB är ägarbolaget som ägs av anställda på Magelungen Utveckling AB. Årligen erbjuds nya medarbetare att bli delägare i företaget. Idag består ägargruppen av 123 aktieägare, med lika andelar ägande. Alla tillsvidareanställda har möjlighet att bli delägare, och tanken är att även den personal som väljer att stanna kvar vid BUP Botkyrka vid en övergång till Magelungen kommer att erbjudas delägarskap. Idén med personalägandet är att vi tycker att det är ideologiskt tilltalande, att de som arbetar i företaget är dess ägare. Ägarkonstruktionen säkrar företagets fortsatta utveckling och fortlevnad genom det breda ägandet som vi har valt ha. Dessutom innebär ägarmodellen att cirka hälften av resultatet återinvesteras i verksamheten, och på så sätt driver vi utvecklingen framåt. Vid den årsstämman väljs en styrelse som består av sju ledamöter: tre externa och fyra ägare som arbetar i verksamheterna. De externa ledamöternas roll är att tillföra kompetens och kunnande (se bilaga CV Styrelse och företagsledning). Styrelsen utformar de långsiktiga strategiska mål som Magelungens företagsledning har ansvar för att genomförs i organisationen. Företagsledningen består av Daniel Riddez, VD Mia Hübinette, vice VD Katarina Wessman, controller Tomas Lindgren, utvecklingsledare Stefan Berg, skolchef Magelungen som privat utförare Vi har under de nitton år som vi har verkat som privat utförare åt kommuner och landsting hela tiden utvecklat våra verksamheter och vårt utbud av tjänster. Vi har inte gjort några förluster under alla år. Vi är konkurrenskraftiga och erbjuder hög kvalitet. Vi har ett mycket gott renommé inom branschen. Vårt varumärke är starkt och förknippat med kompetens, samverkan och uppdragsfokus. Våra gemensamma värderingar i arbetet med barn och ungdomar och deras familjer har sin grund i det systemiska tänkandet som vilar på ett antal antaganden om levande och sociala system, människor och förändring: - Människan samspelar med sin omgivning utifrån sina biologiska, psykologiska, sociala, kulturella och socioekonomiska förmågor och förutsättningar. En människas beteende är alltid relevant utifrån hennes totala livssituation. Centralt är att utforska hur samspelsrelationer formar beteendemönster och livsberättelser. - Människor förändras hela tiden, utifrån egna interna aktivitet och i hennes samspel med andra. Alla människor upplever sin unika verklighet som de agerar

4 och reagerar utifrån. I språket gör vi sociala överenskommelser om hur vi beskriver verkligheten. - Professionellt förändringsarbete bygger på respekt för den enskilda människan och tydlighet i roller och befogenhet. Klienter/patienter skall bemötas utifrån sina unika förutsättningar och förhållanden. - Det centrala utifrån ett systemiskt perspektiv är att metoder ska passa de barn, ungdomar och familjer som vi möter för att skapa en arbetsallians, där de känner sig bemötta och bekräftade. I praktiken innebär detta att man kan använda metoder och tekniker från många skolor och teoribildningar för att uppnå önskat resultat. Vi är noggranna med att använda evidensbaserade och beprövade metoder som har vetenskapligt stöd och vi håller oss à jour med aktuell forskning inom medicin, psykologi, psykiatri och pedagogik. Vi hade när vi lämnade SLL 1993 en budget på 7 miljoner, idag ligger vår omsättning på 150 miljoner kronor. Företaget har vid fyra tillfällen blivit utsett till Gasellföretag av tidningen Dagens Industri och vi har uppmärksammats i media för vår ambition att beforska det förändringsarbete som vi erbjuder. Övergripande målområden Nöjda uppdragsgivare Att utföra uppdragen i enlighet med de mål avseende kvalitet och effektivitet som våra uppdragsgivare i kommun och landsting har gett oss. Att de familjer, ungdomar/barn ska bemötas med respekt och våra verksamheter ska vara en trygg miljö där alla insatser ska utgå från unika behov och förutsättningar och med barnet/ungdomens bästa i fokus. Nöjda medarbetare Strategier för att uppnå detta är att skapa en arbetsorganisation som stimulerar ansvarstagande, teamkänsla och medarbetarnas möjligheter att påverka sin arbetssituation. Metoderna för att uppnå detta är bland annat - att skapa förutsättningar för ett öppet klimat på arbetsplatsen - kontinuerlig kompetensutveckling genom utbildning, seminarier, planeringsdagar, konferenser, teammöten, diskussioner och möten med kollegor och samarbetspartners Innovation och utveckling Magelungen är ett kunskapsföretag med inriktning på komptensutveckling inom förändringsarbete, behandling, skola, forskning och ledarskap. Vi ska utveckla befintliga och nya koncept både inom Behandling och Skola Forskningsintegrering på alla enheter inom Magelungen. God lönsamhet som innebär 6% över en konjunkturcykel. Magelungen är ett idéburet företag som inte vinstmaximerar. Magelungens ekonomiska mål säkrar företagets fortlevnad och ger möjligheter till fortsatt utveckling.

5 VERKSAMHETSFAKTA Magelungen Utveckling AB bedriver verksamheter inom tre huvudområden; Behandlings- /förändringsarbete, Skola och Kompetensutveckling. Behandlingshemmen Magelungen Farsta och Magelungen Södermalm Magelungen Utredning kan erbjuda utredning på behandlingshemmet i Farsta eller i öppen vård. Dagverksamheter i Stockholm för tonåpringar: Älvsjögrupperna; 2 enheter, Södergrupperna; 3 enheter samt Svedmyragruppen för yngre barn. Dagverksamheter i Sverige: Södertälje, Västerås, Jönköping, Örebro; 3 enheter, Gävle samt Helsingborg Magelungens Resursenhet, träningsboende i kollektiv och lägenheter med kvalificerade resurser Magelungen Evidens erbjuder manualstyrda behandlingsprogram i fosterfamiljer - MTFC och i hemmet samt KBT-behandling som t ex HSP (hemmasittarprogram för skolfrånvarande elever) Magelungen Kolloverksamheter som erbjuder koloniverksamhet på sommaren och helger under året. Magelungen Skola är en fristående grund- och gymnasieskola. Skolan erbjuder undervisning i små grupper i samverkan med behandlingsenheterna. Nytt för i år har varit Resursskola, som är små elevgrupper med förstärkt elevhälsa där enbart Utbildningsförvaltningen är uppdragsgivare. Vi har även ett fokus på kompetensutveckling där vi under 2011 bedrivit utbildningsverksamhet: KBT 15 hp och Neuropsykiatri 7,5 hp i samverkan med Ersta Sköndal Högskola där medarbetare från Magelungen undervisar. Samtal med barn är en ett-årig utbildning som vi har haft tillsammans med Eva Redemo och Haldor Ovreeide. Ledningsgruppen utgörs av Vd Daniel Riddez, vice Vd Mia Hübinette, Katarina Wessman, controller, Stefan Berg, skolchef samt Tomas Lindgren, forskningsledare. Långsiktig planering, övergripande utveckling av företaget, nya projekt, avtal och upphandlingar, organisationsutveckling samt marknadsföring tillhör företagsledningens arbetsuppgifter. Katarina Wessman, controller/arbetsledning med övergripande ekonomiansvar och budgetstöd till organisationens chefer. Cheferna i organisationen är direkt underställda VD. Cheferna har budget, behandlings- och personalansvar för respektive enhet. Skolchef och rektorer ansvarar för att skolan uppfyller ställda krav.

6 Förutom de månadsanställda som finns inom organisationen finns ett antal resurspersoner anställda på konsultbasis: organisations-/affärsutvecklingscoaching, handledare och konsulter i verksamheterna, psykiatrisk konsultläkare, vetenskaplig konsult (forskning), mediakonsult och IT-konsult Omsättning kr ( kr) Resultat kr ( kr) Omsättning per verksamhetsområde (föregående år) Omsättning Resultat miljoner kr miljoner kr Magelungen är i dag en av de ledande aktörerna inom vård behandling och skola för ungdomar med psykosocial problematik. Vi har en lång erfarenhet och hög kompetens inom vårt område och arbetar intensivt med fortsatt kompetensutveckling och metodutveckling inom vård, behandling och skola. Genom våra egna erfarenheter, ständiga utvärderingar tillsammans med våra barn, ungdomar, deras föräldrar och uppdragsgivare söker vi ny kunskap för att förfina våra metoder och vårt förhållningssätt. Vi bedriver samtidigt egen forskning för att på så sätt evidensbasera det terapeutiska och pedagogiska arbete vi bedriver. Som kunskapsföretag vill vi vara ett föredöme och en drivkraft för utveckling inom vårt kompetensområde och för samhället i stort. En målbild vi har är att på fler orter i landet kunna erbjuda evidensbaserade insatser och resursstarka skolor för de mest utsatta barnen och deras familjer.

7 Ledningssystem i enlighet med SOSFS 2011:9 Det övergripande målet med ledningssystemet är att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i de verksamheter som vi har. Vi följer de olika regelverk som är aktuella i våra verksamheter: HSL, Socialtjänstlagen, Socialtjänstförordningen och LVU Lex Maria / Sarah både utifrån HSL och SoL Sekretesslagen och Lagen om registerkontroll Därutöver lyder vi under Skollagen, aktuell Arbetsmiljölagstiftning och Arbetsrättsliga lagar samt lagar avseende miljö och hälsa som t ex regelverk för Livsmedelshantering etc Företagsledningen ansvarar för att ledningssystemet är funktionellt och utvecklingsbefrämjande. Ansvaret för att arbetet bedrivs i enlighet med de riktlinjer som satts upp åligger chefen för enheten samt avseende elevhälsan på rektorer inom Magelungen. I verksamheterna sker ett arbete med att beskriva innehållet i identifierbara processer, där aktiviteter och rutiner tydligt finns dokumenterade. Riskanalys görs på olika nivåer i verksamheten. Dels på generell nivå på Magelungen där de övergripande målen är att vi ska erbjuda en trygg och säker verksamhet för de barn, ungdomar och familjer som vi möter, och dels i det vardagliga arbetet på enheten. I vårt arbete med ständiga förbättringar är vi angelägna om att även inkludera lärandet i det som vi utvecklar. Det vill säga att även fokusera själva processen i förbättringsarbetet för att kunna skapa generaliserbar kunskap om hur vi gör.

8 I Magelungen är ledningen (chef) på plats i verksamheten. Detta innebär att chefen också är arbetsledare på plats och deltar i arbetsgruppens inre arbete; morgonmöten, behandlingskonferenser. Chef finns tillgänglig för direktkontakt med klienter/patienter. Arbetet är i huvudsak teaminriktat både i handledning och i det direkta arbetet. Ur företagsledningsperspektiv finns en nära dialog med cheferna där kvalitetsfrågor ständigt är aktuellt. VD blir alltid informerad och är delaktig vid eventuella klagomål från uppdragsgivare, patienter/klienter. VD stämmer av månadsvis med respektive chef i relation till våra övergripande mål i relation till vårt uppdrag, kring nöjda kunder (uppdragsgivare, familj, barn/ungdom), nöjda medarbetare, pågående utvecklingsprojekt samt budget. På vårt intranät finns alla regler, föreskrifter, aktiviteter och dokument samlade. På verksamhets - och enhetsnivå skrivs årliga kvalitetsberättelser av verksamhetschef med fokus på förbättrings- och utvecklingsområden. Här sammanfattas hur man arbetat med kvalitet och säkerhet, vad som har gjorts och vilket resultat man har uppnått. Redovisningen (Kvalitetsberättelsen) skrivs utifrån gemensam struktur Kvalitetsredovisningen ska ge en övergripande bild och analys av Kvalitetsutvecklingen vid Magelungens verksamheter. Det huvudsakliga syftet med redovisningen är att främja kvalitetsarbetet och måluppfyllelsen vid enheten. Redovisningen ska ses som ett verktyg för uppföljning och utvärdering av verksamheten och som en plan för utvecklingsarbetet. Innehåll Uppdrag Enhetens uppdrag inom Magelungen Förutsättningar Medarbetare: antal, kompetens etc Lokaler: funktionalitet, läge etc Verksamheten Teori och metod Beskrivning av processer och aktiviteter i verksamheten Vad? Hur? Vem? Samverkan Hur samverkar vi? Beskrivning av processer och aktiviteter i verksamheten Vad? Hur? Vem? - Samarbete Riskanalys Egenkontroll Förbättringsområden Tillsyner Statistik Redogörelse för riskanalyser som görs i verksamheten - Journaler - Planeringsdagar; teman, innehåll - Forskningen - Brukarundersökningar Sammanställning och analys av synpunkter, klagomål, anmälningar och avvikelserapporter - åtgärder, förbättringar och resultat Återkoppling/resultat In-/utskrivningar Inom Magelungen har vi dessutom integrerat forskning och utvärdering i våra uppdrag. Magelungen har under lång tid bedrivit utvärdering/ forskning på den behandling som har skett inom företaget. Fokus är att mäta behandlingseffekter med hjälp av enkäter.

9 Grundtanken är att Magelungen ska använda en basmodul på alla enheter. Modellen ska vara så enkel och effektiv som möjligt. Respektive enhet kan sedan på egen hand lägga till forskningsmoduler utifrån egna önskemål och utvecklingsidéer i samråd med forskningsansvarig. Basmodulen består av in- och utmätning samt uppföljning: SDQ (Styrkor och svårigheter) 25 frågor som grupperas i fem delskalor om vardera 5 frågor. Emotionella problem, Beteendeproblem, Hyperaktivitets/uppmärksamhetsproblem, Kamratproblem samt Prosocialt beteende. SASB (Structural Analysis of Social Behavior). Självskattningsformulär för att mäta självbild. Livets stege. Ett enkelt sätt att mäta hur ungdomen ser på sin livssituation, vilket också säger hur ungdomen uppfattar sina möjligheter att påverka sitt liv. InBoB/ UppBoB. InBoB används vid inskrivning för att titta på vilka tidigare insatser, eventuella diagnoser m.m. UppBoB används vid uppföljning för att utvärdera MU samt titta på nuvarande livssituation. Vi har dessutom startat ytterligare ett projekt med fokus på skolframgång med en gedigen pedagogisk utredning som bas för den individuella utvecklingsplanen för eleven. Styrelsens arbete Styrelsen består av sju personer; Hans Richter (extern ordförande), Peter Friberg, Tomas Lindgren, Peter Sköld, Marie Svensson samt Irene Wennemo och Elisabeth Lindgren (externa ledamöter). Styrelsen har under året sammanträtt sex gånger och arbetat enligt den arbetsordning som årligen uppdateras. Styrelsen har utarbetat strategiska mål för bolaget och direktiv för VD i det övergripande ansvaret för Magelungen Utveckling AB. Företagsledningen arbetar aktivt med aktivitetsplan som är kopplade till övergripande mål i korthet Som kompetensföretag är vårt val av ägandestruktur en framgångsfaktor. Vårt företag har en unik lösning vad gäller möjligheten att en gång om året erbjuda våra fast anställda en möjlighet till att bli delägare i företaget Vi är samtidigt tydliga med att åtskilja ägandet från driften av företaget vilket innebär att det är på årsstämmor som ägarinflytande sker. På arbetsplatsen har Magelungen har att följa de regler som finns på arbetsmarknaden och det kollektivavtal som finns med KFO. Vi har en tydlig organisation med gemensamma mål, riktlinjer och värderingar som är formulerade för företaget. Med tydliga strukturer och tid för kompetensutveckling

10 skapar vi möjlighet till stor delaktighet och utveckling för medarbetare. Medarbetare och ledning har genom vårt intranät en möjlighet till kommunikation och delaktighet. Organisationen har en årlig konferens, ett Open-space där alla medarbetare bjuds in till samtal med varandra om det som är viktigt i organisationen. Under året har vi haft flera förfrågningar om skolplaceringar för barn med särskilda behov och vi har därmed projekterat för att till höstterminen starta en ytterligare gymnasieklass IA-programmet, en mellanstadiegrupp i Farsta och en högstadiegrupp i Älvsjö. Samtliga med hög lärartäthet och förstärkt elevhälsa. Skolplaceringarna finansieras av en förhöjd skolpeng som beviljas av kommunens skolförvaltning. Vi ser att det finns ett stort behov av rena skollösningar med en förstärkt elevhälsa. Utifrån de erfarenheter vi gjort under ett antal år med att arbeta med gruppen ungdomar som uteblir från skolan så kallade hemma-sittare har vi utvecklat ett manualbaserat behandlingsprogram Hemma- sittar-programmet (HSP). Programmet har utvecklats på vår enhet Evidens och med KBT som grund är det en intensiv behandling som är förlagd på ungdomens hemmaplan. Vi har haft en internutbildning i programmet för medarbetare från våra dagverksamheter i Stockholm, Helsingborg, Jönköping och i Västerås. Tanken är att vi ska kunna erbjuda insatsen till skolor/socialtjänst men även sälja utbildningar till kommuner för att de på egen hand ska kunna utföra behandling under handledning av Magelungen. På vårt Resursboende i Trollbäcken har vi infört dygnet-runt bemanning. Förändringen är gjord utifrån Socialstyrelsens skärpta krav på HVB vården för ungdomar under 18 år. Behandlingshemmen har genomfört en omorganisation av arbetet för att erbjuda våra ungdomar en heldagsskola med lärare och behandlare som arbetar i team. Vi har även ökat personalresurserna kvällstid för att öka säkerheten och möjligheten till att hjälpa ungdomarna till fritidsaktiviteter. Förändringen har skett i linje med de krav socialstyrelsen och skolinspektionen har ställt på ökad säkerhet och att ungdomar placerade på HVB ska ha en fullgod skola. I Örebro har verksamheten vuxit till att idag bestå av tre dagverksamheter, ett KBTteam som arbetar med öppenvård och ett cateringkök; Den goda maten. Köket lagar lunch till ungdomar, personal och säljer även lunch till företag i närområdet. En organisationsförändring har genomförts på våra dagverksamheter i Älvsjö/Farsta och på Södermalm i Stockholm. Vi har tillsatt en rektor för Älvsjö respektive Södermalm som har delat ledningsansvar tillsammans med behandlingschefer. Vi har under året framställt en fjärde forskningsrapport med en uppföljning av ungdomar placerade i våra dagverksamheter. Forskningen har idag en given och självklar position i organisationen. Vi har avsatt resurser motsvarande en heltid, en forskningsledare, forskningsansvariga på varje enhet och en handledare. Forskningen är ett signum för den satsning på kvalitet som är Magelungens absolut viktigaste framgångsfaktor. Under året som gått har vi genomfört ett antal utbildningar i egen regi och i samarbete med Ersta - Sköndals Högskola. Vi har även bjudit in till en serie kostnadsfria seminarier till kunder och kollegor. Magelungen har därmed tagit ett ytterligare kliv i att vara ett kunskapsföretag som är drivande i utvecklingen inom vårt kunskapsområde.

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola.

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft för utveckling in om vårt kompetensområde

Läs mer

Ledningssystem för kvalitetsutveckling

Ledningssystem för kvalitetsutveckling Ledningssystem för kvalitetsutveckling Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft

Läs mer

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Uppdraget Vårt uppdrag är att vara ledande inom skola och behandling. Vi ska ge barn och ungdomar en möjlighet att utvecklas skolmässigt

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08. Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan. Upprättad av Jonas Nestor enhetschef

Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08. Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan. Upprättad av Jonas Nestor enhetschef Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08 Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan Upprättad av Jonas Nestor enhetschef 1.Allmänt 1 2.Verksamhetens innehåll 1 3.Inskrivningsförfarande 1 4.Beläggning 2

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Huvudman Magelungen utveckling AB

Huvudman Magelungen utveckling AB T2_1 2010 v 1.0 BESLUT Tillsynsavdelningen Eva Stoor Karlberg eva.stoor-karlberg@socialstyrelsen.se 2012-04-16 Dnr 9.1-375/2012 1(6) Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 STOCKHOLM Huvudman Magelungen

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Jakobsdal HVB, Credere.

Jakobsdal HVB, Credere. Vård & Omsorg Jakobsdal HVB, Credere. i Stenungsunds kommun. Behandlingsverksamheten riktar sig till flickor och pojkar mellan 12-18 år. Upptagningsområde: Hela landet SoL och LVU Foto: Ted Olsson Jakobsdal

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Kvalitetsberättelse Magelungen Gävle / Uppsala 2013

Kvalitetsberättelse Magelungen Gävle / Uppsala 2013 Kvalitetsberättelse Magelungen Gävle / Uppsala 2013 Innehåll 1. Uppdrag 2. Förutsättningar 3. Verksamheten 4. Samverkan 5. Riskanalys 6. Avvikelserapportering 7. Synpunkter och klagomål 8. Egenkontroll

Läs mer

Tillsyn av Magelungens behandlingscenter, Älvsjögruppen Tillståndspliktig öppenvårdsverksamhet, Stockholms kommun

Tillsyn av Magelungens behandlingscenter, Älvsjögruppen Tillståndspliktig öppenvårdsverksamhet, Stockholms kommun 1 (11) Socialavdelningen Gunilla Cederström 08/785 40 61 Magelungen behandlingscenter AB Tjärhovsgatan 32 116 21 STOCKHOLM Tillsyn av Magelungens behandlingscenter, Älvsjögruppen Tillståndspliktig öppenvårdsverksamhet,

Läs mer

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen JiL Socialstyrelsen BESLUT 2012-10-23 Dnr 9.1-46133/2012 1(6) T/RegionalatillsynsenhetenSydöst/Sek3 StefanRoman, Stefan.Romangsocialstyrelsen.se 4:e våningen i Jönköping AB Barnarpsgatan 36 553 16 Jönköping

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Tjörns kommun Handläggare: Magdalena Patriksson Datum: 2013-11-06 Socialnämnden 2013-11-20 188 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009. Magelungen Örebro, Nobel,Södra och (Norra)

Kvalitetsredovisning 2009. Magelungen Örebro, Nobel,Södra och (Norra) Kvalitetsredovisning 2009 Magelungen Örebro, Nobel,Södra och (Norra) Allmänt: Under 2009 har Magelungen Örebro och dess dagverksamheter fortsatt att bygga organisationen. De verksamheter som Magelungen

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Personligt ombud Sid 1 av 11 1 Information om ledningssystemet sid 3 Omfattning, uppdrag, processer, intressenter 2 Dokumentstyrning... sid 6 Styrande dokument

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun

Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun SOCIALNÄMNDEN SÖDERHAMNS KOMMUN Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun - i verksamheter enligt SoL, LVU och LVM Utgångspunkter, principer och ansvar Fastställd av socialnämnden 2013

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Hemmasittare. Ia Sundberg Lax & Robert Palmér Magelungen Utveckling AB Hemmasittarprogrammet (HSP) www.magelungen.com

Hemmasittare. Ia Sundberg Lax & Robert Palmér Magelungen Utveckling AB Hemmasittarprogrammet (HSP) www.magelungen.com Hemmasittare Ia Sundberg Lax & Robert Palmér Magelungen Utveckling AB Hemmasittarprogrammet (HSP) www.magelungen.com Några frågor som väcktes hos oss Hur definierar vi hemmasittare? Hur kan vi förstå problematiken

Läs mer

robert.palmer@magelungen.com, 070-722 95 36 ia.sundberglax@magelungen.com, 070-745 36 61 www.magelungen.com

robert.palmer@magelungen.com, 070-722 95 36 ia.sundberglax@magelungen.com, 070-745 36 61 www.magelungen.com Robert Palmér HSP-samordnare Steg 1 KBT inriktning barn och ungdomar Ia Sundberg Lax HSP-samordnare Steg 1 KBT inriktning barn och ungdomar robert.palmer@magelungen.com, 070-722 95 36 ia.sundberglax@magelungen.com,

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Ledningssystem för kvalitet och säkerhet Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att insatserna ska vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Lomma kommun i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Lomma kommun i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialförvaltningen Foto: Karolina Edgren Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Lomma kommun i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Utgångspunkter, principer och ansvar

Läs mer

inspektionen for vard och omsorg 2013-06-19 Dnr 8.4.2-17710/2013 1(4)

inspektionen for vard och omsorg 2013-06-19 Dnr 8.4.2-17710/2013 1(4) BESLUT inspektionen for vard och omsorg 2013-06-19 Dnr 8.4.2-17710/2013 1(4) Sydvast/Socialtjanst 1 Inger Ekh Inger.Ekh@ivo.sc Bergasa HVB AB Tornasvagen 11 314 98 Torup Arendet Tillsyn av HVB barn och

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Bakgrund och uppdrag Skollagen 1 kap. 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Läs mer

Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun

Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för familjerådgivning i Varbergs kommun är antagna av socialnämnden 2015-01-29 14. Dessa ersätter tidigare kvalitetskrav

Läs mer

KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014. Socialförvaltningen. Ovanåkers kommun

KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014. Socialförvaltningen. Ovanåkers kommun KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 KVALITETSPLANENS FORTSATTA DISPOSITION... 2 GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012 Socialstyrelsens föreskrifter f och allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete Träder i kraft 1 januari 2012 SOSFS 2011:9 ersätter Socialstyrelsens ledningssystem

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-08 Lena Bölander verksamhetschef i samarbete med Camilla Furuskär sjuksköterska Mallen är anpassad av Nytida

Läs mer

Stöd och behandling för en enklare vardag

Stöd och behandling för en enklare vardag STOCKHOLM 2010-09-15 Stöd och behandling för en enklare vardag Nya förslag om vården för barn och unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser Alla barn har rätt till en god uppväxt Allt fler barn och unga

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Tre skolmyndigheter Skolverket Skolinspektionen Specialpedagogiska skolmyndigheten Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

Sveriges skolkuratorers förening Fortbildningsdagar 6-7 oktober 2014

Sveriges skolkuratorers förening Fortbildningsdagar 6-7 oktober 2014 Sveriges skolkuratorers förening Fortbildningsdagar 6-7 oktober 2014 Johanna Freed 2014-10-06 Varför en ny vägledning? Professionernas önskemål Skollagen definierar elevhälsan som samlad funktion Uppdrag

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2014-03-13 Dnr 8.4.2-568/2014 1(55) Avdelning mitt Anna Hugelius anna.hugelius@ivo.se Båktorp AB Tunaholm 1 611 95 Nyköping Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol-

Läs mer

2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615. Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se

2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615. Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se 2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615 Kopia till Uppdrag att föreslå organisation för elevhälsoarbetet och särskola Förslag

Läs mer

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2014

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2014 Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2014 Verksamhetsområde: Psykiatripartners Resurs AB blev under våren 2013 ett fristående företag som ägs av ledningen för verksamheterna. Psykiatripartners

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2011/vt 2012. Magelungen Gävle/Uppsala. Upprättad av Camilla Rekke,

Kvalitetsredovisning ht 2011/vt 2012. Magelungen Gävle/Uppsala. Upprättad av Camilla Rekke, Kvalitetsredovisning ht 2011/vt 2012 Magelungen Gävle/Uppsala Upprättad av Camilla Rekke, enhetschef 1. Allmänt 2 Marknadsföring 3. Verksamhetens innehåll 4. Inskrivningsförfarande 5. Beläggning /efterfrågan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin barn o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö Systematiskt kvalitetsarbete för hälso- o sjukvården i elevhälsan

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

Utredningen om utsatta barn i skolan U 2009: 05

Utredningen om utsatta barn i skolan U 2009: 05 U 2009: 05 Carl-Anders Ifvarsson, utredare Eva Edström Fors, huvudsekreterare Eva-Lotta Eriksson, sekreterare Somia Frej, sekreterare Karin Månsson, sekreterare, jurist Uppdrag i utredningen kartläggning

Läs mer

Processledning i praktiken. Monica Tägtström Bergman

Processledning i praktiken. Monica Tägtström Bergman Processledning i praktiken Monica Tägtström Bergman Processledning i Förskola Processorientering och processledning är av avgörande betydelse för ett framgångsrikt kvalitetsarbete. Så här gör vi i Vård

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Bakgrund och syfte Kommunerna i Stockholm län och Stockholms Läns Landsting har nedtecknat ett

Läs mer

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten Kvalitetsledningssystem i Socialtjänsten 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.1 Inledning 1.1.1 Varför ett ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten 1.1.2 Vad ingår i ledningssystem

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Individ- och familjeomsorg 2014, Stadsområdesförvaltning Väster

Tjänsteskrivelse. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Individ- och familjeomsorg 2014, Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-02-04 Vår referens Eva Hansson Socialsekreterare Tjänsteskrivelse Eva.Hansson@malmo.se Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Individ-

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialförvaltningen 2012-08-10 1 Innehållsförteckning Varför ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete?...3 Ledningssystemets uppbyggnad enligt

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Samarbetsskola i Uddevalla Samarbetsskolan är en miljöterapeutisk enhet med integrerad pedagogik och behandling

Samarbetsskola i Uddevalla Samarbetsskolan är en miljöterapeutisk enhet med integrerad pedagogik och behandling 1 (5) Handläggare Områdeschef Ulla Hansson tfn 0522-69 72 01 Verksamhetschef Gerd Karlsson tfn 0521-27 61 60 Avdelningschef Maria Kullander tfn 0522-69 70 48 Samarbetsskola i Uddevalla Samarbetsskolan

Läs mer

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng)

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) Mål Efter avslutad utbildning skall den studerande visa sådan kunskap

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN

VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-03-01 VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-03-01 RONNEBY KOMMUN Verksamhetsbeskrivningens syfte Dokumentet ska klargöra varför vi finns till och för vilka samt vilka resurser som finns i

Läs mer

De olika kompetensernas uppdrag och arbetsuppgifter Rektors uppdrag

De olika kompetensernas uppdrag och arbetsuppgifter Rektors uppdrag Övergripande handlingsplan för barn- och elevhälsoteamet i Arjeplogs Kommun Elevernas framgångar och svårigheter är ofta resultatet av den samlade livssituationen och därför måste alla som träffar eleverna

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA DEL. Ht 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA DEL. Ht 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA DEL Ht 2014-2015 Elevhälsan I verksamhetsplanen används begreppet elevhälsan som då avser skolsköterskornas och skolläkarnas verksamhet. Mål Målsättningen för

Läs mer

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Anna Backman, ADHD-center Habilitering & Hälsa Ulla Otterstadh, BUP Kognitivt stöd Annika Brar, Habilitering & Hälsa / Vuxenpsykiatri 2014-05-08

Läs mer