För bättre samhällen 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För bättre samhällen 1"

Transkript

1 1 För bättre samhällen

2 Vi är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. Genom våra kompetenser erbjuder vi kundanpassade tjänster för stadsbyggnad och infrastruktur samt inom byggnads- och fastighetssektorn. Vi är en koncern med drygt medarbetare på ett 20-tal kontor runtom i landet, alla med tillgång till Tyréns samlade kunnande. Vi är drivande inom forskning och utveckling och vi har ett nära samarbete med universitet och högskolor. Vi samarbetar för bättre samhällen. 2 3

3 Vi är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. Genom våra kompetenser erbjuder vi kundanpassade tjänster för stadsbyggnad och infrastruktur samt inom byggnads- och fastighetssektorn. Vi är en koncern med drygt medarbetare på ett 20-tal kontor runtom i landet, alla med tillgång till Tyréns samlade kunnande. Vi är drivande inom forskning och utveckling och vi har ett nära samarbete med universitet och högskolor. Vi samarbetar för bättre samhällen. 4

4 FORSKNING OCH UTVECKLING Vår ägarstruktur med Sven Tyréns Stiftelse Idag genomsyras idéarbetet i hela vår i grunden ger oss unika möjligheter att på organisation av en rad prioriterade egen hand sätta upp och följa långsiktiga fokusområden. Vi arbetar intensivt med utvecklingsmål. Som företag har vi alltid prioriterat att själva driva utvecklingen av vår samlade kompetens. Vi ser det som ett självklart ansvar. Ett ansvar att söka svaren på morgondagens frågor redan idag. Ett ansvar att alltid kunna erbjuda goda lösningar. Man kan säga att allt vi gör strävar mot en helhet som resulterar i goda livsbetingelser. Goda livsbetingelser kräver hållbarhet och att vi överallt minimerar vårt miljömässiga fotavtryck. Därför är det viktigt för oss att använda våra resurser till att söka ny kunskap för en sådan utveckling. Vår medvetenhet visar sig tydligast i att vi de senaste åren dubblerat anslagen till forskning och utveckling, en satsning som gör oss unika i vår bransch. avancerade konstruktioner, effektivare byggprocesser, förnyelse och underhåll samt klimat, miljö och hälsa. Vi söker nya lösningar, förädlar de vi redan har och utnyttjar vår erfarenhet mer effektivt med hjälp av en intensiv utveckling inom alla våra områden. Vi fördjupar vår kunskap och utvecklar vår kompetens eftersom vi vet att framtiden ställer nya krav, både på våra kunder och på oss själva. För att möta dessa krav måste vi alltid kunna se helheten. Det är tillsammans med våra kunder som vi går i täten för att forma ett mer hållbart samhälle. Ett samhälle som kan erbjuda goda livsbetingelser. Sven Tyréns Stiftelse Stadstrender Studien går vidare Mot bakgrund av resultaten i vårt forsknings- och utvecklingsprojekt Stadstrender kan vi nu hjälpa till med att kartlägga er stads, kommuns eller stadsdels läge jämfört med er önskade position och utifrån er vision. Stadstrender är en multidisciplinär studie som utgår ifrån flera olika perspektiv: människorna, näringslivet, makthavarna och den fysiska miljön. I samarbete med Eskilstuna kommun arbetar vi med ett stadsutvecklingsprogram för att manifestera kommunens vision i form av en handlingsplan. Det här är bara ett exempel på hur vi kan tillämpa den kunskapsbas vi fått genom projektet. Hur lyckas man skapa och behålla stadens attraktionskraft gentemot invånare, besökare och näringsliv i en allt mer urbaniserad värld? Vilka frågor skulle du vilja ställa för just din kommun? ÖVERSVÄMNINGSANALYS Ny nationell höjdmodell Lantmäteriet har påbörjat arbetet med en ny nationell höjdmodell. I samarbete med Sandviken Energi har vi därför utvärderat hur den nya modellen praktiskt kan användas för kommunal översvämningsplanering. Som testområde har vi valt en del av Sandviken centrum. Utifrån höjdmodellen har vi sedan analyserat hur avrinning sker på markytan och vilka lågpunkter som kan översvämmas eller var det finns en risk för att översvämningar sker på grund av bristande kapacitet i dagvattenledningsnätet. Vår utvärdering fokuserar på ett begränsat område men den metodik och de verktyg som använts kan med fördel tillämpas för större områden, exempelvis hela kommuner. Bygga på avfallsupplag Pilotförsök samt genomförande Under våren 2010 startades ett pilotförsök för att analysera problem och möjliga lösningar för byggande och anläggande på gamla avfallsupplag. De största miljöproblemen gäller så kallad deponigas som bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material. Gasen bildas av metanproducerande rötningsbakterier och består av metan och koldioxid. Det kan bildas cirka tre kubikmeter metan per år för varje ton avfall och metangasproduktionen avklingar normalt med tiden i takt med att materialet i deponin bryts ner. Försöket gick ut på att stabilisera avfallet med cement och positiva resultat från pilotförsöket ledde till ett genomförande i full skala där en mer än tiofaldig ökning av bärigheten uppnåddes samtidigt som höjningen av ph-värdet förhindrar metanbildning på flera hundra års sikt. 6 7

5 Vi samarbetar för bättre samhällen FÖRDELNING KUNDGRUPPER Tyréns verksamhet består idag av sex marknader och ett tjugotal tjänsteområden. Sammanlagt erbjuder vi runt 350 specifika tjänster inom samhällsbyggnad. För det krävs ett väl utvecklat internt samarbete parat med en effektiv leverans till våra kunder. Vår inre samverkan sätter tydliga spår i vårt arbetssätt. Ett arbetssätt som vi kontinuerligt effektiviserar för att öka flexibiliteten vid bemanningen av våra uppdrag och bidra till ökad leveranssäkerhet och kvalitet. Långsiktighet är också ett ledord när vi med Sven Tyréns Stiftelse utvecklar nya kunskapsområden, och samma långsiktighet präglar även vårt arbete inom det kvalitetsoch miljöledningssystem vi använder för att löpande förbättra våra tjänster och därmed den samhällsnytta som de ger. Varje år genomförs ett klimatbokslut, en klimatinventering baserad på The Greenhouse Gas Protocol, en internationell beräkningsstandard. Inventeringen inkluderar samtliga Tyréns kontor och resultaten från vårt klimatarbete ligger till grund för vår fortsatta strävan att kontinuerligt sänka våra utsläpp. Water and Sanitation Support (WASSUP) är ett annat konkret exempel på vårt engagemang. Det är en ideell förening bildad av våra anställda som på kort tid har väckt ett stort intresse. Föreningen har som syfte att med insamlade pengar stödja utomstående projekt för konkreta resultat i form av rent dricksvatten, förbättrad grundvattensituation och funktionella ekologiska sanitetsanläggningar på utsatta platser i världen. WASSUP har tidigare investerat i Toaletter Utan Gränser och just nu finansierar man utbyggnaden av toaletter i Burkina Faso och brunnar i Tchad. Vi prioriterar samarbete såväl internt som i våra kunduppdrag, och det är också ett av de områden där våra kunder tycker att vi lyckas bäst. Att vi dessutom får höga betyg för att vi ger bra service, levererar god kvalitet och agerar pålitligt visar bara att vi lever som vi lär. Vi samarbetar för bättre samhällen. 8 9

6 10 MARKNADSOMRÅDEN

7 12 MARKNADSOMRÅDEN

8 SAMHÄLLSPLANERING Människa, samhälle, funktion och design. förutsättningarna för etablering eller Delar som alltid bildar en helhet och utveckling av kontorslokaler, handel och inspirerar oss i våra kunduppdrag inom bostäder. Utifrån era behov har samhällsplanering. De vägleder oss vi ett välutvecklat samarbete när vi arbetar med allt från mindre gestaltningsskisser till omfattande infrastrukturutredningar. Kommuner och exploatörer behöver ofta planeringsstöd för att väga in ekonomiska och sociala aspekter i sina beslut. Vi assisterar i strategiska frågor, genom hela planprocessen samt med bedömningar av miljöfrågor vid exploatering av verksamheter och bebyggelse. Vår kompetens ger dig goda underlag och lösningar inom stadsutveckling och regional utveckling. Vi har erfarenheten som hjälper dig att bedöma mellan strateger och planerare, landskapsarkitekter och tekniker för samordning av alla tjänsteområden vid planering av nya eller befintliga miljöer. Vi tar fram kreativa lösningar som analyseras utifrån kostnad, miljö och funktion. Under byggskedet och driftskedet erbjuder vi byggledning, besiktningar och stöd. Tillsammans skapar och beskriver vi en miljö där gestaltning går hand i hand med funktion, miljö och teknik. Vi skapar hållbara lösningar med människa, samhälle, funktion och design i centrum. Citytrender Kunskapsbank för framtiden Tyréns har sammanställt aktuella trender inom fastighetsutvecklingen i nitton av Syd- och Västsveriges största stadskärnor. Studien innehåller en mängd jämförande statistik och bedömningar viktiga för stadskärnans utveckling i städer som Jönköping, Malmö, Göteborg, Lund, Ängelholm, Linköping, Skövde eller Halmstad. Dessa uppgifter har sedan legat till grund för ett betyg för varje ort där en av städerna utses till vinnare. Betygen baseras på statistik, bearbetning och planerade förändringar, en enkätundersökning från samverkansorganisationerna i respektive stad samt platsbesök och intervjuer med nyckelpersoner från respektive stad. Citytrender är en viktig kunskapsbank för framtidens stadsutveckling. KIRUNA En stad som flyttar Att Kiruna stad måste omvandlas och till stora delar flyttas på grund av gruvdriften har blivit uppmärksammat världen över. Men hur flyttar man egentligen en stad? Tyréns har i konkurrens med andra konsultföretag i landet vunnit en upphandling för Kiruna kommun gällande olika typer av utredningar som ska ligga till grund för det kommande planeringsarbetet. Inom flera områden (trafikutredningar, landskapsanalys, markundersökningar, miljöutredningar, hydrologi, energiutredningar samt genomförandeutredningar) placerade vi oss främst och nu har det första uppdraget nyligen påbörjats. Det omfattar en studie av vilka fastighetsbestånd och storleken av dessa som kommer att påverkas av gruvans utbredning inom olika tidsintervall till och med år Helsingborg H+ Bred områdesanalys Just nu är vi engagerade i en pågående analys av området kring Bredgatan i Helsingborg. Samverkan Bredgatan är en del av stadsförnyelseprojektet H+, med målet att utveckla södra centrala Helsingborg och skapa ett öppet, kreativt och hållbart område mitt i staden. Dessutom deltar vi i ett gestaltningsuppdrag för planering och utformning av samma område. I projektet ingår även en analys för utveckling av resecentrum med funktioner för handel, kontor och mötesplatser. Ett spännande framtidsprojekt i en av landets mest dynamiska knytpunkter

9 BYGGNADER Vi erbjuder våra kunder helhetslösningar Modelling (BIM) har gjort oss till en av de strukturer kompletterat med spetskompetenser för alla typer av byggnadsprojekt. Som ledande inom området och våra konsulter inom avancerad användning av betong, projektledare tar vi totalansvar för kan ta på sig en mängd olika roller efter stål och trä samt kvalificerade tjänster inom genomförandet och våra konstruktörer analyserar samt utformar bärande strukturer. Vårt arbete inom Building Information behov. I takt med att vårt samhälle blir mer och mer bullerutsatt spelar dessutom våra akustiker en allt viktigare roll. Att samarbeta med alla parter är för oss en självklarhet och en grundförutsättning som leder till hög kvalitet och lönsamhet för våra kunder. Våra arbetssätt utvecklas ständigt i samarbete med våra kunder. Vårt sätt att organisera, administrera och leda projekt kompletteras med bred erfarenhet inom projekteringsledning, byggledning, installationssamordning samt besiktning och kontroll. Vi har en mångårig och erkänd kompetens som konstruktörer av bärande lättbyggnadsteknik och murverk. Genom helhetslösningar ger vi dig full tillgång till vår kompetens inom energi, fukt och byggnadsvård, akustik, projektering i 3D och dessutom en koppling till virtuellt byggande genom vår erfarenhet av ett stort antal nybyggnads- och ombyggnadsprojekt. Vårt ambitiösa egenfinansierade forskningsoch utvecklingsarbete gör att du bland våra medarbetare finner både industridoktorander, doktorer och adjungerade professorer. Vi samarbetar för helheten. Designcampus Projektet går vidare Etapp två av projekteringen vid Designcampus i Umeå har gått vidare inom våra områden konstruktion, akustik och brand. Designcampusområdet har nu utvecklats med ett nästan 40 meter högt bildmuseum samt en helt ny konsthögskola. Bildmuseet har en tekniskt komplex byggnadsstomme i stål och prefabricerad betong där i synnerhet strukturstabiliteten varit en särskild utmaning att lösa. Konsthögskolan är vidareutvecklad från det tidigare arktitektutbildningshuset där vi nu även utvecklat byggnadens stomme till att samtidigt föra både till- och frånluftskanalisation såväl horisontellt som vertikalt. Vi forsätter nu med etapp 3 som innehåller ett mer kommersiellt kontorshus med liknande principer vad gäller stomuppbyggnad, ventilation i stommen samt avancerade fasader i glas och trä. Krematoriet Skogskyrkogården I känslig miljö Skogskyrkogården behöver ett nytt krematorium som ska byggas i anslutning till det nu befintliga. Det nuvarande uppfyller inte dagens arbetsmiljökrav men byggnaden är ett kyrkligt kulturminne och kommer därför att stå kvar. Ett prestigefyllt uppdrag i känslig miljö som efter en internationell tävling vanns av arkitekt Johan Celsings förslag Sten i Skogen. Vårt uppdrag är att konstruera vad som kommer att bli en tegelbyggnad med källare och entréplan. Med tak i marktegel, betydligt tyngre än taktegel och med en takavvattning som använder sig av dolda rännor. De invändiga ytorna gjuts i vitbetong med gråbetong för icke synliga ytor. Våra medarbetare har sett över konstruktionen till kostnaderna i kalkylförslaget utan att göra avkall på vare sig kvalitet eller estetiska värden. Dockums Miljövänlig helhet Vi har utfört projekterings-, projekt- och byggledning samt byggarbetsmiljösamordning, planering och projektering för uppförandet av Dockums, en kontorsfastighet med i huvudsak Region Skåne som hyresgäst. Tyréns har även genomfört en parkeringsutredning för fastigheten som ett underlag för bygglovsansökan. Fastigheten är i sex våningsplan med garage i två våningar under mark. Kontoret är projekterat för att klara green building certifiering med stort fokus på att välja och samordna rätt installationer, stomme, fönsterstorlekar, ytterväggar, solskydd samt luft- och fukttätningar av klimatskalet. Vi projekterade i 3D med våra IT-experter i rollen som CAD-samordnare. Allt en del av den totalbild Tyréns har levererat i fastigheten, viktiga pusselbitar för en fungerande helhet

10 INFRASTRUKTUR Här samlas några våra kompetenser för att Alla de forsknings- och utvecklingsprojekt vi av våra mest aktuella nå fram till bästa möjliga driver inom området ökar kontinuerligt vår samhällsfrågor. Bra transporter är lösning i våra kunduppdrag. samlade kunskap och bidrar till utvecklingen en förutsättning för ekonomisk utveckling och god infrastruktur ska erbjuda den förutsättningen utan att samtidigt inkräkta vare sig på vår vardag eller på kvaliteten och tillgängligheten i vår närmiljö. Miljöoch klimatpåverkan måste kunna minimeras på samma gång som vi tillgodoser framtidens transportbehov. Med en geografisk spridning över hela landet och en kombination av spets- och breddkompetens engagerar vi oss i projekt i alla skeden och omfattningar. I allt från den stora förbifarten eller järnvägsstråket till utformningen av din busshållplats samarbetar Större infrastrukturprojekt kan innebära insatser från våra väg- och järnvägsprojektörer, landskapsarkitekter, VA-projektörer, trafikplanerare, geotekniker, brokonstruktörer, miljökonsulter, projektledare och andra medarbetare. Vi har erfarenhet och kunskap från såväl stora nationella projekt som att hitta effektiva och attraktiva lösningar för det lilla bostadsområdet. i hela vår bransch. De gör det möjligt för oss att främja den helhetssyn som krävs för att nå fram till minsta möjliga klimatpåverkan i kombination med goda livsbetingelser både för våra kunder och för alla framtida användare. Våra lösningar bidrar till samhällsutvecklingen och utgör en viktig del av människors vardag. Vare sig det är på vägen, i luften, på spåret, till sjöss, på cykelbanan eller i stadsmiljön. Citytunneln i malmö På räls under staden Citytunneln består av parallella tågtunnlar under Malmös centrala delar. Sedan 1999 har vi deltagit i projektet med vår samlade kompetens, ett arbete som inleddes med förstudie, järnvägsutredning och järnvägsplaner för hela Citytunneln. I projekteringsskedet tog vi bl. a. fram bygghandlingar för bana ovan mark, konstbyggnader, stationsbyggnader och plattformsmiljö samt upprättade bygglovshandlingar för station Hyllie, teknikbyggnader och pumpstationer. Även projektövergripande insatsplaner för räddningstjänsten togs fram liksom underlagsrapporter för vattenverksamhet, buller och vibrationer inför ansökan till Miljödomstolen. Under byggskedet har vi fungerat som beställarstöd för buller, vibrationer och stomljud samt för geoteknik vid Malmö C. I december 2010 förrättades den officiella invigningen, ett drygt halvår tidigare än planerat. NY MARIEHOLMSBRO Framgångsrikt samarbete i Göteborg Ett önskeuppdrag som innefattar nio av våra tjänsteområden tillsammans med en partner. Den nya Marieholmsbron bildar ett konkret exempel på vårt sätt att samarbeta både internt och externt. Den ökande järnvägstrafiken på Bohusbanan och Hamnbanan behöver ytterligare ett spår över Göta älv och uppdraget handlar om att ta fram en järnvägsplan och systemhandling för en 1,5 kilometer lång sträckning Olskroken Kville, som inkluderar Marieholmsbron. Bron är drygt en kilometer lång, varav ca 100 meter går över Göta älv samt Säveån (Natura 2000 område). Passagen över Göta älv utgörs av en luftvägsbro. Utformningen har bland annat styrts av spårgeometri, brotyp och utbyggnadsmöjligheter. Den kommande bron blir en lyftsvängbro som anläggs drygt 70 meter söder om den existerande bron. E18 Hjulsta-Kista Från idé till bygghandling För Trafikverket har vi arbetat fram bygghandlingar för projektet E18, delen Rinkeby - Rissne. Uppdraget bestod i att ta fram bygghandlingar för sju entreprenader innehållande fyra kilometer stadsmotorväg, två stycken överdäckningar (300 meter långa), broar, trafikplatser, överliggande cirkulationsplats, belysning, geotekniska förstärkningsåtgärder, landskapsanpassning samt uppdragsledning och samordning. Utmärkande för projektet har varit ett nära samarbete mellan Tyréns och Trafikverket. Ett samarbete som visat sig mycket framgångsrikt och nu kommer att användas som exempel för framtida projekt av samma slag. När vi skriver det här är bygghandling och förfrågningsunderlag avklarade och byggnationen på sträckan i full gång

11 KLIMAT OCH MILJÖ hälsofrågor och bekostar just nu ett vanligen flera gånger under ett projekt. Det särskilt industridoktorandprojekt kan handla om olika frågor, som exempelvis kring hälsa i miljökonsekvens- buller, grundvattenfrågor eller hantering av Miljö är mer än farliga utsläpp och hotade artbestånd. Miljö är också sådant som gör vardagen bättre. Det kan vara att sova gott om natten, känna trygghet eller att få uppleva orörd natur. Vilken utgångspunkt vi än väljer är hanteringen av klimat- och miljöfrågor idag en förutsättning för all samhällsbyggnad. När vi utreder miljökonsekvenser tar vi hänsyn både till hur naturen och hur människorna påverkas. Vi är hårt engagerade i beskrivningar (MKB) i infrastrukturprojekt. I barnkonsekvensbeskrivningar låter vi äntligen barnen komma till tals om vad som gör dem glada eller rädda. Den sociala konsekvensbeskrivningen undersöker om ett nytt planområde leder till ökad segregation eller till ökad jämställdhet. Vi har tagit fram ett stort antal MKB för väg- och järnvägsprojekt och får ofta fortsatt förtroende för att arbeta vidare med miljöfrågorna i projektens utförandeskede. Miljökonsekvensbeskrivningar upprättas överskottsmassor. Kopplingen mellan energioch miljöfrågor är dessutom mer aktuell än någonsin. Vi måste tänka på vilka, men också på hur mycket material vi använder. Genom smart produktutveckling minimerar vi inte bara de miljömässiga avtrycken utan skapar också en ökad kvalitet och lönsamhet i våra kunders byggprojekt. Risk för spridning av läkemedel Framtida miljöproblem Utvecklingsprojektet Nya och framtida miljöproblem handlar om risker för spridning av läkemedelsrester till vattendrag. Örebro universitet med professor Per- Erik Olsson och hans forskarlag har sett risker för påverkan eller störning av mänskliga celler när halterna av läkemedelsrester blir alltför stora. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet, Tyréns, Pelagia Miljökonsult och de kommunala VA-bolagen i Karlskoga, Västerås och Örebro. Vår uppgift är att göra en inledande övergripande riskanalys på samhällsnivå som inte utförts tidigare i den här omfattningen. En mängd olika kompetenser krävs för att genomföra en så omfattande riskanalys. Vindkraft på Kyrkberget Stor park i Dalarna Nordisk Vindkraft bygger en vindkraftpark med tio vindkraftverk på Kyrkberget i Dalarna. Projektet har tänkt driftsättning våren Vi har utfört den geotekniska undersökningen med tillhörande rapport och underlag samt säkerställt att de svenska anpassningarna till Eurocode beaktas vid dimensioneringen av grundläggningen och granskat ritningar. Vi har varit kvalitetsansvariga enligt plan- och bygglagen (PBL) samt hjälpt till med bygglovsansökan. Nordisk Vindkraft har anlitat oss i en byggledningsfunktion för att säkerställa normkrav för färdigställda delar. Utöver detta har vi även lett uppdrag mot mark och vägentreprenören för att dimensionera och göra markunderlag för vägbyggnationen samt efterföljande bärighetstester som en del av kontrollprogrammet. Boverket Idéer om avfall På uppdrag av Boverket har vi skrivit texter till en idébok om insamling av hushållsavfall. Boken vill inspirera framför allt kommuner till att göra insamlingen av hushållsavfall estetisk, tillgänglig och säker. Svensk avfallshantering har utvecklats snabbt sedan mitten av 1990-talet. Återvinningen har ökat och deponeringen av hushållsavfall har i stort sett upphört. Insamling och behandling av avfall är en infrastruktur som syns, luktar, låter och tar plats och som samhället inte kan klara sig utan. Boken innehåller en historisk tillbakablick och beskriver även en tänkt framtidsbild för avfallshanteringen. Vi har också inkluderat ett avsnitt om goda exempel på insamling av hushållsavfall. Idéboken kommer att publiceras under våren

12 VATTEN Vatten är grunden till allt liv. Vi arbetar med vatten i alla olika hänseenden och är en av de största vatten- och miljökonsulterna i Sverige. De projekt vi arbetar med sträcker sig från mycket tidiga planeringsstadier, förstudier och pilotförsök, via utredning och projektering, upphandling och projektledning till besiktning, utbildning och driftoptimering. Många av våra vattenprojekt innebär också genomförande av tillståndsprocesser med miljö- och konsekvensbeskrivningar (MKB). Vår breda kompetens gör att vi kan utföra alla typer av projekt relaterade till vatten. Allt samhällsbyggande påverkar våra vattenresurser. Vi märker tydligt hur vattenfrågorna får en alltmer framträdande plats i samhällsdebatten i takt med ett ökande fokus på miljö- och klimatfrågor. Därför planerar vi för att hitta de åtgärder som förebygger skadliga effekter. Vi måste kunna förstå framtiden för att göra rätt idag. Modernt samhällsbyggande kommer att kräva förståelse för nya samband, nya lösningar, mer energieffektiva system i det kretslopp som är vatten. Vad vi än kan förvänta oss av framtiden kan vi i alla fall räkna med vatten som en avgörande pusselbit i samhällets framtida behov. Slussen Den stora omvandlingen Att Slussen i Stockholm står inför en stor omvandling kan väl inte ha undgått någon. Vi är för närvarande involverade i projektet via en rad av våra tjänsteområden. Vi undersöker de geotekniska förhållandena inom Slussenområdet, såväl på land som i vatten. Vi har i uppdrag att sammanställa miljökonsekvensbeskrivningen för den nya detaljplanen. Vi ansvarar också för delar av miljöutredningarna gällande omregleringen av Mälaren. Risken för översvämningar bedöms redan som oacceptabelt stor och våra medarbetare utreder lokala och regionala miljökonsekvenser av den planerade tappningen och regleringen. Vi arbetar även med att detaljstudera trafikutformningen med gatustrukturer, terminalytor och andra förutsättningar som underlag till fortsatt detaljplane- och programarbete samt kommande systemhandlingar. VATTEN I TUNNLAR Efterinjektion mot läckage Telia har två utmaningar med sina tunnlar i bland annat Stockholm och Göteborg. Man ställs till svars för sjunkande grundvattennivåer eftersom vatten dels läcker in i tunnlarna och dels orsakar den största kostnaden för underhållet av tunnlarna. Under 2009/2010 utfördes ett utvecklingsprojekt med efterinjektering för att hitta ett nytt sätt att angripa problemen. Injekteringsarbeten genomfördes längs ett tunnelavsnitt där mätningar och kontroller i tunneln har genomförts före, under och efter injekteringen. Resultaten visar att metoden har lyckats bra. Telia har fått de underlag de behöver för att gå vidare och grunden till det goda resultatet ligger i det väl fungerande samarbetet mellan forskare, projektörer och utförare. Alla parter deltog från start till mål, ett bra exempel på vårt sätt att samarbeta. Vattenförsörjning Norrtälje Från strategi till handling Norrtälje kommun räknar med en stark expansion under de närmaste 30 åren. Många nya hushåll kommer att behöva anslutas till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet beslutade kommunen att välja Norrvatten som leverantör av dricksvatten och att bygga en ca 5,5 mil lång huvudvattenledning för att förbinda Norrtälje med Norrvattens nuvarande vattenledningsnät i Vallentuna och Åkersberga. Tyréns har förprojekterat huvudvattenledningen och även tagit fram förfrågningsunderlag på den första etappen. Uppdraget har innefattat att hitta den optimala ledningssträckan, att delta i samråd och söka miljödom för de passager som går genom sjöar samt att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. Vi har även bidragit med kompetens inom geoteknik (inklusive geofysik) och kartoch mätteknik

13 INDUSTRI I vårt samarbete med industrisektorn har I arbetet Tyréns riskanalyser utgår både från vi särskilt fokus på miljö, projektering, med riskhantering de behov och de lagar och regelverk informationshantering och riskhantering och säkerhet kan vi bidra som gäller för hanteringen inom varje och kan erbjuda en mycket bred bas av tjänster. Det kan handla om allt från den miljöprofilering som krävs för att attrahera med projektering av brandskydd utifrån förenklade och analytiska metoder för att alltid hitta den specifikt industriprojekt. Vi hjälper till vid tillståndsprocesser genom att stödja arbetet med att ta fram rutiner och utbildningar för kvantitativ riskanalys Nytt miljötillstånd Riskhantering Analys och handlingsprogram Mackmyra En whiskyby i Gävle både arbetskraft och kunder till att kapa kostnader genom att spara energi, minimera avfallsproblem och kemikalieanvändning. Vi kan miljöbalken och vet hur man driver tillståndsprocesser. Miljö- och energiområdena är ofta komplexa och föränderliga. Med hjälp av vår samlade erfarenhet kan du göra rätt direkt. bästa lösningen utifrån enskilda förutsättningar i skyddsbehov och personsäkerhet. personalen och deltar i processer och möten med myndigheter. Listan kan göras hur lång som helst, men det viktigaste hittar du hela tiden i vårt sätt att arbeta. Ett arbetssätt där bredden av vår samlade kunskap alltid kan ge dig tillgång till den spetskompetens du behöver. Vår helhetssyn gör att våra kunder kan specialisera sig. Kemira Kemi AB söker på eget initiativ om befintligt miljötillstånd för sin svavelsyrafabrik med tillhörande svaveldioxidhantering i en prövning enligt miljöbalken. Det är bakgrunden till ett synnerligen aktuellt och omskrivet projekt. Vi genomförde en kvantitativ riskanalys för svaveldioxidhanteringen och bedömde olika riskreducerande åtgärder. I brist på svenska riktlinjer genomförde vi en kvantitativ riskanalys (QRA) med beräkning av individrisk och samhällsrisk utifrån företagets grovriskanalys och den holländska guiden CPR. För sammanställningen krävdes ett omfattande arbete med att bedöma skadehändelser, kritisk påverkan, frekvenser, konsekvenser, väderstatistik och befolkningsdata. Resultatet gav ny fart åt en lokal debatt om anläggningens framtid. SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. På deras anläggning i Borlänge hanteras brandfarliga varor och andra kemikalier som medför att man utför riskhantering med krav från flera olika lagstiftningar. De största mängderna brandfarliga varor utgörs av gasol för uppvärmning av ugnar till stålbearbetningen. Inom anläggningen används även brandfarliga vätskor i form av färg för slutbehandling av plåt. Våra medarbetare har hjälpt SSAB med riskhantering, utbildning, klassningsplaner samt framtagande av explosionsskyddsdokument för hanteringen av brandfarliga varor. Vi har även tagit fram säkerhetsrapport och revisioner av handlingsprogrammet enligt Sevesolagstiftningen. Gävle kommun utvecklar sitt expansionsområde Västra Kungsbäck genom att låta Mackmyra Whisky expandera sin verksamhet med ett nytt exportdestilleri, över- och underjordiska lager, besöksanläggning med restaurang och övernattningsmöjligheter och byggnader för relaterade hantverk som tunnbinderi och glasblåseri. Området har använts som militärt övningsområde och skjutfält vilket gör att geoteknik och miljöprovtagning utgör stora delar i uppdraget. I en första etapp detaljprojekterar vi nya vägar, en ny bro samt gång- och cykelvägar till och inom området. Projekteringen omfattar också teknisk försörjning som el, VA, kommunikation och belysning. Vi projekterar även processvattnet till själva destilleriet

14 FLER SPÄNNANDE PROJEKT Spårväg City Nya spår i Stockholm TRYGGHETSPROJEKTET Perspektiv på trygghet Trädhus I trä bland träden go west Tung last Stadens ljud Utställning som hörs Spårväg City går från Kungsholmen i väster till Värtan i öster och är en förlängning av Djurgårdslinjen. Vi arbetar från tidiga skeden som linjesträckningsstudier och förstudier, till senare skeden som systemhandling, järnvägsplan och bygghandlingar. Vi arbetar också med gaturumsgestaltning, framkomlighet och andra viktiga parametrar. Utformningen av spårvägen samordnas med planer och studier om kringliggande bebyggelse och infrastruktur. Förlängningen ska öka tillgängligheten till Djurgården samt nya exploateringsområden i öster och väster genom T-Centralen, Stockholms Central och Sergels torg. Fokus ligger på framkomlighet utan större försämringar för övrig trafik. Utformning och placering av spår tar därför hänsyn till omgivande trafik där särskilt cykeltrafiken utgör en viktig del i planeringen. Vi har utarbetat en ny metod för kartläggning av upplevelser av trygghet och otrygghet utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Den bygger på ett aktivt medborgardeltagande där personer (hälften kvinnor, hälften män, i olika åldersgrupper) med anknytning till ett avgränsat område bjuds in att delta. Deras upplevelser av området dokumenteras och systematiseras i ett GIS-kartmaterial. Utifrån detta kan därefter tidsgeografiska rum skapas. Vi synliggör otrygghetsupplevelserna samt hur dessa förändras med tidpunkt på dygnet, hur upplevelserna ser ut för olika åldersgrupper och för kvinnor eller män. En workshop hålls sedan med deltagarna där vi fördjupar resonemangen för de mest kritiska platserna och för en diskussion om förslag till åtgärder. Två pilotstudier har nu genomförts för ett bostadsområde på Prästslätten i Karlshamn och stadsdelen Gunnesbo i Lunds kommun. Bland bokträden nära Hovdala Slott strax utanför Hässleholm finns ett av landets mest intressanta hus, en konferensbyggnad placerad bland trädtopparna. Man närmar sig byggnaden från en parkering där man går upp på den belysta spången som leder till huset uppe bland lövverken. Entresidan är sluten, och när man träder in i byggnaden öppnar rummen upp sig mot en fantastisk utsikt. För att inte skada träden och deras rotsystem är grundläggningen utförd med små stålpålar som är anpassade till trädens rötter. De smäckra pålarna bär upp hela byggnaden med tillhörande däck, där både huset och däcket är konstruerat helt i trä. Vi har deltagit i projektet med tjänster inom byggnadskonstruktioner, geoteknik och utsättning. Byggnaden används för konferenser och mottagningar. Metso Power fick i uppdrag att leverera nya delar till sodapannor som förstörts i den svåra jordbävningen i Chile Strax efteråt kontaktades Tyréns om möjligheten att med kort varsel projektera de transporthäckar som krävdes för dessa leveranser. Förutsättningarna var att få in tillräckligt många sektioner i det begränsade utrymme som erbjuds i ett av värdens största transportflygplan. Det här måste ske utan att överskrida viktbegränsningen 95,4 ton per flight, dessutom gällde det att få med allt material på de fyra flighter som var beställda. Transporthäckarna skulle även klara höga tröghetskrafter i alla riktingar. Vi antog utmaningen och efter projekterande parallellt med tillverkning kunde den första avresan fortlöpa perfekt och de tre övriga transporterna gick även de helt enligt planerna. Hur låter staden i framtiden? Arkitekturmuseet bjöd in till en utställning om sinnenas inverkan i stadsrummet. Sinnenas arkitektur gestaltade sig på två platser: Hur låter Slussen i framtiden? samt en permanent ljud- och ljusinstallation på Mariatorget i Stockholm. Utställningen väckte frågor om staden och våra sinnen. Vad innebär det att se och lyssna? Vi ser sådant som vi inte hör, vi hör sådant som vi inte ser spelar det någon roll? En central fråga är hur vi kan hantera stadens ljud med sikte på hållbar stadsutveckling. Vi ville få besökarna att lyssna på staden och att bli medvetna om ljuden i vår omgivning. Idag utformas städerna med ögat som norm, men stadsplanering bör även formas utifrån vad örat uppfattar. Det kanske är dags att efterlysa akustiska stadsplanerare? 26 27

15 KORT HISTORIK Sven Tyrén tog examen vid Chalmers tekniska Utredningen genomfördes under tre högskola år 1936 och grundade Tyréns AB år med medel från Statens nämnd för 1942, när han tog över John-Erik Ekströms byggnadsforskning och resulterade 1958 Konsulterande Ingenjörsbyrå. Hans ambition i omfattande förslag till standardisering av var redan från början att Tyréns skulle ligga konstruktörernas symboler och uttrycksmedel. i teknikens frontlinje och han såg som sin 28 uppgift att vidga och fördjupa den traditionella Sven Tyréns Stiftelse bildas 1976 och genom projektörsrollen. Sven var en visionär och stiftelsen finansierar vi idag årligen en mängd entreprenör som hela tiden strävade efter projekt, doktorander och adjungerade utveckling och nytänkande. Han ifrågasatte professorer för forskning och utveckling inom arbetssätt och initierade förändringar som gjorde vår sektor. På Tyréns inspireras vi fortfarande av det egna företaget branschledande samtidigt den anda som grundlades av Sven Tyrén. Våra som han utvecklade samhällsbyggnadssektorns medarbetare fortsätter att vara nyfikna, anamma byggmetoder, byggmaterial och redovisnings- ny teknik, nya lösningar och att ständigt vända metoder, hela tiden med fokus på affären på problemen för att se om vi verkligen ställer och ökad lönsamhet. På 50-talet var Sven rätt frågor. Det finns en nyfikenhet till att fördjupa Tyrén med och bildade HALTH, en grupp sig och att söka mer kunskap. Samma nyfikenhet byggnadskonstruktörer som utredde frågan som gjorde att Sven Tyrén startade vårt företag hur ändamålsenliga bygghandlingar ska se ut. den där gången för många år sedan. 29

16 KORT HISTORIK Sven Tyrén tog examen vid Chalmers tekniska Utredningen genomfördes under tre högskola år 1936 och grundade Tyréns AB år med medel från Statens nämnd för 1942, när han tog över John-Erik Ekströms byggnadsforskning och resulterade 1958 Konsulterande Ingenjörsbyrå. Hans ambition i omfattande förslag till standardisering av var redan från början att Tyréns skulle ligga konstruktörernas symboler och uttrycksmedel. i teknikens frontlinje och han såg som sin 30 uppgift att vidga och fördjupa den traditionella Sven Tyréns Stiftelse bildas 1976 och genom projektörsrollen. Sven var en visionär och stiftelsen finansierar vi idag årligen en mängd entreprenör som hela tiden strävade efter projekt, doktorander och adjungerade utveckling och nytänkande. Han ifrågasatte professorer för forskning och utveckling inom arbetssätt och initierade förändringar som gjorde vår sektor. På Tyréns inspireras vi fortfarande av det egna företaget branschledande samtidigt den anda som grundlades av Sven Tyrén. Våra som han utvecklade samhällsbyggnadssektorns medarbetare fortsätter att vara nyfikna, anamma byggmetoder, byggmaterial och redovisnings- ny teknik, nya lösningar och att ständigt vända metoder, hela tiden med fokus på affären på problemen för att se om vi verkligen ställer och ökad lönsamhet. På 50-talet var Sven rätt frågor. Det finns en nyfikenhet till att fördjupa Tyrén med och bildade HALTH, en grupp sig och att söka mer kunskap. Samma nyfikenhet byggnadskonstruktörer som utredde frågan som gjorde att Sven Tyrén startade vårt företag hur ändamålsenliga bygghandlingar ska se ut. den där gången för många år sedan.

17 2011 HUVUDKONTOR REGION SYD REGION VÄST REGION NORD Koncept och design av PS Agency /REGION ÖST Tyréns AB Tyréns AB Tyréns AB PS Agency väljer genomgående miljöcertifierade underleverantörer och Tyréns AB MALMÖ Lilla Badhusgatan 2 Västra Norrlandsgatan 10B prioriterar val av miljövänliga material, tryck, transporter och resesätt Stockholm Isbergs gata GÖTEBORG UMEÅ Peter Myndes Backe 16 Tel Tel Tel Tryck och efterbearbetning av Elanders Tel Fax Fax Fax Fax Foto: Krematoriet Skogskyrkogården, foto Johan Celsing Arkitektkontor Citytunneln, fotograf Klas Andersson Mackmyra, foto TEA, Thomas Eriksson Arkitekter Slussen, foto Foster + Partners och Berg Arkitektkontor Standstrender, fotograf Patrik Johansson, Eskilstuna Kommun Kvantitativ riskanalys, foto Kemira Kemi AB Kiruna, fotograf Stig Nyström 32 33

18 34

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Förbifart Stockholm Vinsta villaägareförening

Förbifart Stockholm Vinsta villaägareförening Förbifart Stockholm Vinsta villaägareförening 2014-03-05 Deltagare Trafikverket: Anna Rosenlind, projektledare tunnel Niclas Lindkvist, projektledare tunnel Vinsta Ola Landin, hydrogeolog Charlotte Geijer,

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se space studio arkitekt Måns Hallén konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se Företagspresentation Space studio är ett litet dynamiskt

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 )

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) DeCoDe community design for conflicting desires Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) Björn Hellström Projektledare Professor Konstfack & Tyréns AB bjorn.hellstrom@konstfack.se bjorn.hellstrom@tyrens.se

Läs mer

Inom stadsdelarna Olskroken, Gullbergsvass, Nordstaden Vasastaden, Annedal, Änggården, Johanneberg, Skår och Kallebäck

Inom stadsdelarna Olskroken, Gullbergsvass, Nordstaden Vasastaden, Annedal, Änggården, Johanneberg, Skår och Kallebäck Samrådsredogörelse Datum: 2014-11-25 Diarienummer SBK: 0635/11 Handläggare Filip Siewertz 031-368 15 01 Filip.siewertz@sbk.goteborg.se Diarienummer FK: 6466/12 Handläggare Susanne Calming 0705-563783 susanne.calming@fastighet.goteborg.se

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19 Umeåprojektet 2014 2 2015-01-19 Umeåprojektet är det enskilt största vägprojektet i Trafikverket Region Nord. Sedan 1980-talet har Umeå kommun och Vägverket/Trafikverket allt intensivare arbetat med att

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA ANLÄGGNING REGION MELLERSTA TOMMY PATRIKSSON, PROJEKTCHEF PEAB, ANLÄGGNING REGION MELLERSTA VI PÅ PEAB KAN TELECOM. OCKSÅ. Att Peab är ett rikstäckande bygg- och anläggningsföretag har väl knappast undgått

Läs mer

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Stöd för bygglovhandläggare Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Brand och räddningstjänstfrågor i byggprocessen Brand- och utrymningssäkerhet är en viktig del av en byggnads egenskaper. För att kunna

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

Vindkraftsseminarium Hallstaberget 2013-03-13. Sven Erik Granli Peab Anläggning AB. Storrotliden Fredrika

Vindkraftsseminarium Hallstaberget 2013-03-13. Sven Erik Granli Peab Anläggning AB. Storrotliden Fredrika Vindkraftsseminarium Hallstaberget 2013-03-13 Sven Erik Granli Peab Anläggning AB Storrotliden Fredrika Graninge, -26 och vindstilla 2 Innehåll Kort om Peab Våra resurser inom vindkraft Utmaningar Referensprojekt

Läs mer

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014.

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. 2 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM EN MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDEN. Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Varje år

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Tunnelbanan i Stockholm byggs ut och behovet av uppställnings- och underhållsplatser, så kallade depåer, ökar i takt med att antalet tåg

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Affärsområde Ljusskyltar

Affärsområde Ljusskyltar Vårt företag Ända sedan starten 1965 har Focus hjälpt det svenska näringslivet med profilerings- och informationslösningar. På 70-talet tog verksamheten ordentlig fart genom förvärvet av Philips Neon.

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

BOX OFFICE BOX OFFICE / INFORMATION BOX OFFICE / SITUATIONSPLAN BOX OFFICE Ett modernt koncept för kontorshus, med lika höga krav på estetik och design hand i hand med samma miljötänk som vi använder

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Broar I TRÄ SNABBT OCH MILJÖVÄNLIGT MED BROAR I TRÄ.

Broar I TRÄ SNABBT OCH MILJÖVÄNLIGT MED BROAR I TRÄ. www.situation.se Broar I TRÄ SNABBT OCH MILJÖVÄNLIGT MED BROAR I TRÄ. Moelven Töreboda AB Box 49 545 21 Töreboda Tel 0506-481 00 E-post info.toreboda@moelven.se www.moelven.se PROJEKTFAKTA 4-filig bilbro

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E BJÖRKRIS O Råd och riktlinjer Kvarter K L N I K F H M J C E B D A Antagen: 2012-01-12 BN 9 Innehåll Innehåll Inledning Bakgrund Behöver jag bygglov? Detaljplan Tillbyggnader i Björkris Avskärmning kring

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektledare UngBo

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektledare UngBo UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektledare UngBo VAD FÅR BOSTADSBRISTEN FÖR KONSEKVENSER? Individuella Demokratiska Finansiella Samhälleliga Malmö ska husera Sveriges

Läs mer

Blekinge Offshore. 2012 Blekinge Offshore AB, www.blekingeoffshore.se

Blekinge Offshore. 2012 Blekinge Offshore AB, www.blekingeoffshore.se Blekinge Offshore Projektbeskrivning Projektet omfattar uppförande av i första hand 700 vindkraftverk med en kapacitet på 2 500 MW och en beräknad produktion på 7-8 TWh per år inom Sveriges elområde 4.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Allmän beskrivning av företaget

Allmän beskrivning av företaget Allmän beskrivning av företaget 1 UPPGIFTER OM FÖRETAGET 1.1 Företagets organisation Tom Hansson Bygg- och fastighetsutveckling AB är ett företag som bedriver konsult-, utvecklings- och utbildningsverksamhet

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Maria Larsson. Miljöstrateg med fokus på risker och möjligheter kring ett klimat i förändring 2015-01-09

Maria Larsson. Miljöstrateg med fokus på risker och möjligheter kring ett klimat i förändring 2015-01-09 2015-01-09 Maria Larsson Miljöstrateg med fokus på risker och möjligheter kring ett klimat i förändring Jag brinner för att skapa samhällen och organisationer som bidrar till ekologisk hållbarhet och livskvalitet.

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Hur lyfter vi kompetensen

Hur lyfter vi kompetensen Hur lyfter vi kompetensen ANDERS LINDAHL KTH Järnvägsgruppen Avd Trafik och logistik Swedish Rail Skill Forum 1 Svensk järnväg har problem Systemet räcker inte till för transportbehoven Underhållet har

Läs mer

Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen

Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen Totalentreprenad med funktionsansvar och DoU i 20 år. Projekt E4 Sundsvall, delen Myre-Skönsmon 16 km väg varav 1,5 km bro. 1

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen The Sustainable City 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen E.ON möter de växande städernas miljöproblem med klimatsmarta och långsiktiga infrastrukturlösningar. Vi bygger morgondagens energisystem

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Varför översyn och förändringar?

Varför översyn och förändringar? Varför översyn och förändringar? Den långsiktiga planeringen är ineffektiv, trög och sektorsbunden Effektiva transporter och god logistik bygger på samverkan mellan trafikslagen Vi får allt mindre väg

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2013-12-11 Kommunfullmäktiges presidium KS13.1069 Innehåll Inledning 5 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 6 2 Framtidsbild 2018

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM

Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM Vi gör alla våra val i livet. En upptäckt lockar fram en annan och snart uppstår ett mönster som vi tidigare inte varit medvetna om. Så var det för oss. Vi var intresserade

Läs mer

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT.

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. FÖR DIG SOM VÄRDESÄTTER KREATIVITET, MILJÖ, HÅLLBARHET OCH ESTETIK. Idag kan du skapa fantastiska bostadsmiljöer av betong, med stor variation på både struktur,

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö 2011-04-26 Dp 5155 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Kjell-Åke Averstad Projektchef. Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Kjell-Åke Averstad Projektchef. Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Kjell-Åke Averstad Projektchef Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Kärnavfallsrådet Seminarium 26 NOVEMBER 2014 Agenda Varför Citybanan Vad är Citybanan Hur leder o styr vi projektet Kommunikation Nuläget

Läs mer

3 750 anställda i ett 20-tal länder. Engineering 1 050 employees

3 750 anställda i ett 20-tal länder. Engineering 1 050 employees ÅF 3 750 anställda i ett 20-tal länder ÅF Infrastruktur 1 100 employees Process 850 employees Engineering 1 050 employees System 400 employees Kontroll 275 employees 1 ÅF i korthet Division Expertis Konsulttjänster

Läs mer

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus Bengt Håkansson, Coor Service Management Coor Service Management - ledande aktören inom service management i Norden 3 Omsättning 2008 cirka 5 700 MSEK Medarbetare

Läs mer

MÄNNISKAN & MASKINEN

MÄNNISKAN & MASKINEN MÄNNISKAN & MASKINEN VARFÖR HYRA? Att enkelt säga vad som är smartast, är svårt. En sak kan vi dock med säkerhet säga - det finns ett antal parametrar som spelar in och här är de viktigaste: MÄNNISKAN

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS

DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS Första spadtaget för Kretsloppsparken, Alelyckan 2006. I EN BYGGPROCESS ÄR VI MÅNGA SOM SAMVERKAR När man genomför ett byggprojekt är många människor med vitt skilda kompetenser

Läs mer

Postal address Telephone E-mail Barkarbacken 9 +46 (0)23-315 30 (Office) lars.rosengren@bergkonsult.se SE-791 93 Falun SWEDEN

Postal address Telephone E-mail Barkarbacken 9 +46 (0)23-315 30 (Office) lars.rosengren@bergkonsult.se SE-791 93 Falun SWEDEN 1 (7) 2012-01-11 Lars Rosengren Född:1958-03-17 Civilstånd: Gift (5 barn) C.V. Sammanfattning: Lars har varit verksam inom bergteknik och bergmekanik sedan 1986. Sedan 2000 arbetar han som konsult under

Läs mer

Midroc Property Development AB

Midroc Property Development AB Att tänka annorlunda för ett hållbart samhälle! Prisvinnande kunskap och metodik Plats för både privatliv och näringsliv Social hållbarhet plats för hela livet Att tänka annorlunda för ett levande samhälle!

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Visioner och handlingsplan Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Lagstiftning Volatila energipriser Hyresgästers efterfrågan Varumärke Medarbetare Vad driver grönt? Gröna Fonder och Bankkapital Marknadsvärdet

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage PLAN BYGGNADSAREA: 27,8 KVM A FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT S BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

HUR BYGGER MAN SMART?

HUR BYGGER MAN SMART? HUR BYGGER MAN SMART? HUR KAN ALLA TJÄNA PÅ BYGGPROCESSEN? Vi har tänkt mycket på det här. Enkelt uttryckt handlar bra byggnation om att bygga med genomtänkta lösningar som gör det så svårt som möjligt

Läs mer

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien)

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien) 1/6 Ansökan byggförsäkring Offert/beställning Offert önskas på byggförsäkring för nedan projekt Byggförsäkring beställs för nedan beskrivna byggprojekt (vid detta val skickas premiefaktura utan föregående

Läs mer