För bättre samhällen 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För bättre samhällen 1"

Transkript

1 1 För bättre samhällen

2 Vi är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. Genom våra kompetenser erbjuder vi kundanpassade tjänster för stadsbyggnad och infrastruktur samt inom byggnads- och fastighetssektorn. Vi är en koncern med drygt medarbetare på ett 20-tal kontor runtom i landet, alla med tillgång till Tyréns samlade kunnande. Vi är drivande inom forskning och utveckling och vi har ett nära samarbete med universitet och högskolor. Vi samarbetar för bättre samhällen. 2 3

3 Vi är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. Genom våra kompetenser erbjuder vi kundanpassade tjänster för stadsbyggnad och infrastruktur samt inom byggnads- och fastighetssektorn. Vi är en koncern med drygt medarbetare på ett 20-tal kontor runtom i landet, alla med tillgång till Tyréns samlade kunnande. Vi är drivande inom forskning och utveckling och vi har ett nära samarbete med universitet och högskolor. Vi samarbetar för bättre samhällen. 4

4 FORSKNING OCH UTVECKLING Vår ägarstruktur med Sven Tyréns Stiftelse Idag genomsyras idéarbetet i hela vår i grunden ger oss unika möjligheter att på organisation av en rad prioriterade egen hand sätta upp och följa långsiktiga fokusområden. Vi arbetar intensivt med utvecklingsmål. Som företag har vi alltid prioriterat att själva driva utvecklingen av vår samlade kompetens. Vi ser det som ett självklart ansvar. Ett ansvar att söka svaren på morgondagens frågor redan idag. Ett ansvar att alltid kunna erbjuda goda lösningar. Man kan säga att allt vi gör strävar mot en helhet som resulterar i goda livsbetingelser. Goda livsbetingelser kräver hållbarhet och att vi överallt minimerar vårt miljömässiga fotavtryck. Därför är det viktigt för oss att använda våra resurser till att söka ny kunskap för en sådan utveckling. Vår medvetenhet visar sig tydligast i att vi de senaste åren dubblerat anslagen till forskning och utveckling, en satsning som gör oss unika i vår bransch. avancerade konstruktioner, effektivare byggprocesser, förnyelse och underhåll samt klimat, miljö och hälsa. Vi söker nya lösningar, förädlar de vi redan har och utnyttjar vår erfarenhet mer effektivt med hjälp av en intensiv utveckling inom alla våra områden. Vi fördjupar vår kunskap och utvecklar vår kompetens eftersom vi vet att framtiden ställer nya krav, både på våra kunder och på oss själva. För att möta dessa krav måste vi alltid kunna se helheten. Det är tillsammans med våra kunder som vi går i täten för att forma ett mer hållbart samhälle. Ett samhälle som kan erbjuda goda livsbetingelser. Sven Tyréns Stiftelse Stadstrender Studien går vidare Mot bakgrund av resultaten i vårt forsknings- och utvecklingsprojekt Stadstrender kan vi nu hjälpa till med att kartlägga er stads, kommuns eller stadsdels läge jämfört med er önskade position och utifrån er vision. Stadstrender är en multidisciplinär studie som utgår ifrån flera olika perspektiv: människorna, näringslivet, makthavarna och den fysiska miljön. I samarbete med Eskilstuna kommun arbetar vi med ett stadsutvecklingsprogram för att manifestera kommunens vision i form av en handlingsplan. Det här är bara ett exempel på hur vi kan tillämpa den kunskapsbas vi fått genom projektet. Hur lyckas man skapa och behålla stadens attraktionskraft gentemot invånare, besökare och näringsliv i en allt mer urbaniserad värld? Vilka frågor skulle du vilja ställa för just din kommun? ÖVERSVÄMNINGSANALYS Ny nationell höjdmodell Lantmäteriet har påbörjat arbetet med en ny nationell höjdmodell. I samarbete med Sandviken Energi har vi därför utvärderat hur den nya modellen praktiskt kan användas för kommunal översvämningsplanering. Som testområde har vi valt en del av Sandviken centrum. Utifrån höjdmodellen har vi sedan analyserat hur avrinning sker på markytan och vilka lågpunkter som kan översvämmas eller var det finns en risk för att översvämningar sker på grund av bristande kapacitet i dagvattenledningsnätet. Vår utvärdering fokuserar på ett begränsat område men den metodik och de verktyg som använts kan med fördel tillämpas för större områden, exempelvis hela kommuner. Bygga på avfallsupplag Pilotförsök samt genomförande Under våren 2010 startades ett pilotförsök för att analysera problem och möjliga lösningar för byggande och anläggande på gamla avfallsupplag. De största miljöproblemen gäller så kallad deponigas som bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material. Gasen bildas av metanproducerande rötningsbakterier och består av metan och koldioxid. Det kan bildas cirka tre kubikmeter metan per år för varje ton avfall och metangasproduktionen avklingar normalt med tiden i takt med att materialet i deponin bryts ner. Försöket gick ut på att stabilisera avfallet med cement och positiva resultat från pilotförsöket ledde till ett genomförande i full skala där en mer än tiofaldig ökning av bärigheten uppnåddes samtidigt som höjningen av ph-värdet förhindrar metanbildning på flera hundra års sikt. 6 7

5 Vi samarbetar för bättre samhällen FÖRDELNING KUNDGRUPPER Tyréns verksamhet består idag av sex marknader och ett tjugotal tjänsteområden. Sammanlagt erbjuder vi runt 350 specifika tjänster inom samhällsbyggnad. För det krävs ett väl utvecklat internt samarbete parat med en effektiv leverans till våra kunder. Vår inre samverkan sätter tydliga spår i vårt arbetssätt. Ett arbetssätt som vi kontinuerligt effektiviserar för att öka flexibiliteten vid bemanningen av våra uppdrag och bidra till ökad leveranssäkerhet och kvalitet. Långsiktighet är också ett ledord när vi med Sven Tyréns Stiftelse utvecklar nya kunskapsområden, och samma långsiktighet präglar även vårt arbete inom det kvalitetsoch miljöledningssystem vi använder för att löpande förbättra våra tjänster och därmed den samhällsnytta som de ger. Varje år genomförs ett klimatbokslut, en klimatinventering baserad på The Greenhouse Gas Protocol, en internationell beräkningsstandard. Inventeringen inkluderar samtliga Tyréns kontor och resultaten från vårt klimatarbete ligger till grund för vår fortsatta strävan att kontinuerligt sänka våra utsläpp. Water and Sanitation Support (WASSUP) är ett annat konkret exempel på vårt engagemang. Det är en ideell förening bildad av våra anställda som på kort tid har väckt ett stort intresse. Föreningen har som syfte att med insamlade pengar stödja utomstående projekt för konkreta resultat i form av rent dricksvatten, förbättrad grundvattensituation och funktionella ekologiska sanitetsanläggningar på utsatta platser i världen. WASSUP har tidigare investerat i Toaletter Utan Gränser och just nu finansierar man utbyggnaden av toaletter i Burkina Faso och brunnar i Tchad. Vi prioriterar samarbete såväl internt som i våra kunduppdrag, och det är också ett av de områden där våra kunder tycker att vi lyckas bäst. Att vi dessutom får höga betyg för att vi ger bra service, levererar god kvalitet och agerar pålitligt visar bara att vi lever som vi lär. Vi samarbetar för bättre samhällen. 8 9

6 10 MARKNADSOMRÅDEN

7 12 MARKNADSOMRÅDEN

8 SAMHÄLLSPLANERING Människa, samhälle, funktion och design. förutsättningarna för etablering eller Delar som alltid bildar en helhet och utveckling av kontorslokaler, handel och inspirerar oss i våra kunduppdrag inom bostäder. Utifrån era behov har samhällsplanering. De vägleder oss vi ett välutvecklat samarbete när vi arbetar med allt från mindre gestaltningsskisser till omfattande infrastrukturutredningar. Kommuner och exploatörer behöver ofta planeringsstöd för att väga in ekonomiska och sociala aspekter i sina beslut. Vi assisterar i strategiska frågor, genom hela planprocessen samt med bedömningar av miljöfrågor vid exploatering av verksamheter och bebyggelse. Vår kompetens ger dig goda underlag och lösningar inom stadsutveckling och regional utveckling. Vi har erfarenheten som hjälper dig att bedöma mellan strateger och planerare, landskapsarkitekter och tekniker för samordning av alla tjänsteområden vid planering av nya eller befintliga miljöer. Vi tar fram kreativa lösningar som analyseras utifrån kostnad, miljö och funktion. Under byggskedet och driftskedet erbjuder vi byggledning, besiktningar och stöd. Tillsammans skapar och beskriver vi en miljö där gestaltning går hand i hand med funktion, miljö och teknik. Vi skapar hållbara lösningar med människa, samhälle, funktion och design i centrum. Citytrender Kunskapsbank för framtiden Tyréns har sammanställt aktuella trender inom fastighetsutvecklingen i nitton av Syd- och Västsveriges största stadskärnor. Studien innehåller en mängd jämförande statistik och bedömningar viktiga för stadskärnans utveckling i städer som Jönköping, Malmö, Göteborg, Lund, Ängelholm, Linköping, Skövde eller Halmstad. Dessa uppgifter har sedan legat till grund för ett betyg för varje ort där en av städerna utses till vinnare. Betygen baseras på statistik, bearbetning och planerade förändringar, en enkätundersökning från samverkansorganisationerna i respektive stad samt platsbesök och intervjuer med nyckelpersoner från respektive stad. Citytrender är en viktig kunskapsbank för framtidens stadsutveckling. KIRUNA En stad som flyttar Att Kiruna stad måste omvandlas och till stora delar flyttas på grund av gruvdriften har blivit uppmärksammat världen över. Men hur flyttar man egentligen en stad? Tyréns har i konkurrens med andra konsultföretag i landet vunnit en upphandling för Kiruna kommun gällande olika typer av utredningar som ska ligga till grund för det kommande planeringsarbetet. Inom flera områden (trafikutredningar, landskapsanalys, markundersökningar, miljöutredningar, hydrologi, energiutredningar samt genomförandeutredningar) placerade vi oss främst och nu har det första uppdraget nyligen påbörjats. Det omfattar en studie av vilka fastighetsbestånd och storleken av dessa som kommer att påverkas av gruvans utbredning inom olika tidsintervall till och med år Helsingborg H+ Bred områdesanalys Just nu är vi engagerade i en pågående analys av området kring Bredgatan i Helsingborg. Samverkan Bredgatan är en del av stadsförnyelseprojektet H+, med målet att utveckla södra centrala Helsingborg och skapa ett öppet, kreativt och hållbart område mitt i staden. Dessutom deltar vi i ett gestaltningsuppdrag för planering och utformning av samma område. I projektet ingår även en analys för utveckling av resecentrum med funktioner för handel, kontor och mötesplatser. Ett spännande framtidsprojekt i en av landets mest dynamiska knytpunkter

9 BYGGNADER Vi erbjuder våra kunder helhetslösningar Modelling (BIM) har gjort oss till en av de strukturer kompletterat med spetskompetenser för alla typer av byggnadsprojekt. Som ledande inom området och våra konsulter inom avancerad användning av betong, projektledare tar vi totalansvar för kan ta på sig en mängd olika roller efter stål och trä samt kvalificerade tjänster inom genomförandet och våra konstruktörer analyserar samt utformar bärande strukturer. Vårt arbete inom Building Information behov. I takt med att vårt samhälle blir mer och mer bullerutsatt spelar dessutom våra akustiker en allt viktigare roll. Att samarbeta med alla parter är för oss en självklarhet och en grundförutsättning som leder till hög kvalitet och lönsamhet för våra kunder. Våra arbetssätt utvecklas ständigt i samarbete med våra kunder. Vårt sätt att organisera, administrera och leda projekt kompletteras med bred erfarenhet inom projekteringsledning, byggledning, installationssamordning samt besiktning och kontroll. Vi har en mångårig och erkänd kompetens som konstruktörer av bärande lättbyggnadsteknik och murverk. Genom helhetslösningar ger vi dig full tillgång till vår kompetens inom energi, fukt och byggnadsvård, akustik, projektering i 3D och dessutom en koppling till virtuellt byggande genom vår erfarenhet av ett stort antal nybyggnads- och ombyggnadsprojekt. Vårt ambitiösa egenfinansierade forskningsoch utvecklingsarbete gör att du bland våra medarbetare finner både industridoktorander, doktorer och adjungerade professorer. Vi samarbetar för helheten. Designcampus Projektet går vidare Etapp två av projekteringen vid Designcampus i Umeå har gått vidare inom våra områden konstruktion, akustik och brand. Designcampusområdet har nu utvecklats med ett nästan 40 meter högt bildmuseum samt en helt ny konsthögskola. Bildmuseet har en tekniskt komplex byggnadsstomme i stål och prefabricerad betong där i synnerhet strukturstabiliteten varit en särskild utmaning att lösa. Konsthögskolan är vidareutvecklad från det tidigare arktitektutbildningshuset där vi nu även utvecklat byggnadens stomme till att samtidigt föra både till- och frånluftskanalisation såväl horisontellt som vertikalt. Vi forsätter nu med etapp 3 som innehåller ett mer kommersiellt kontorshus med liknande principer vad gäller stomuppbyggnad, ventilation i stommen samt avancerade fasader i glas och trä. Krematoriet Skogskyrkogården I känslig miljö Skogskyrkogården behöver ett nytt krematorium som ska byggas i anslutning till det nu befintliga. Det nuvarande uppfyller inte dagens arbetsmiljökrav men byggnaden är ett kyrkligt kulturminne och kommer därför att stå kvar. Ett prestigefyllt uppdrag i känslig miljö som efter en internationell tävling vanns av arkitekt Johan Celsings förslag Sten i Skogen. Vårt uppdrag är att konstruera vad som kommer att bli en tegelbyggnad med källare och entréplan. Med tak i marktegel, betydligt tyngre än taktegel och med en takavvattning som använder sig av dolda rännor. De invändiga ytorna gjuts i vitbetong med gråbetong för icke synliga ytor. Våra medarbetare har sett över konstruktionen till kostnaderna i kalkylförslaget utan att göra avkall på vare sig kvalitet eller estetiska värden. Dockums Miljövänlig helhet Vi har utfört projekterings-, projekt- och byggledning samt byggarbetsmiljösamordning, planering och projektering för uppförandet av Dockums, en kontorsfastighet med i huvudsak Region Skåne som hyresgäst. Tyréns har även genomfört en parkeringsutredning för fastigheten som ett underlag för bygglovsansökan. Fastigheten är i sex våningsplan med garage i två våningar under mark. Kontoret är projekterat för att klara green building certifiering med stort fokus på att välja och samordna rätt installationer, stomme, fönsterstorlekar, ytterväggar, solskydd samt luft- och fukttätningar av klimatskalet. Vi projekterade i 3D med våra IT-experter i rollen som CAD-samordnare. Allt en del av den totalbild Tyréns har levererat i fastigheten, viktiga pusselbitar för en fungerande helhet

10 INFRASTRUKTUR Här samlas några våra kompetenser för att Alla de forsknings- och utvecklingsprojekt vi av våra mest aktuella nå fram till bästa möjliga driver inom området ökar kontinuerligt vår samhällsfrågor. Bra transporter är lösning i våra kunduppdrag. samlade kunskap och bidrar till utvecklingen en förutsättning för ekonomisk utveckling och god infrastruktur ska erbjuda den förutsättningen utan att samtidigt inkräkta vare sig på vår vardag eller på kvaliteten och tillgängligheten i vår närmiljö. Miljöoch klimatpåverkan måste kunna minimeras på samma gång som vi tillgodoser framtidens transportbehov. Med en geografisk spridning över hela landet och en kombination av spets- och breddkompetens engagerar vi oss i projekt i alla skeden och omfattningar. I allt från den stora förbifarten eller järnvägsstråket till utformningen av din busshållplats samarbetar Större infrastrukturprojekt kan innebära insatser från våra väg- och järnvägsprojektörer, landskapsarkitekter, VA-projektörer, trafikplanerare, geotekniker, brokonstruktörer, miljökonsulter, projektledare och andra medarbetare. Vi har erfarenhet och kunskap från såväl stora nationella projekt som att hitta effektiva och attraktiva lösningar för det lilla bostadsområdet. i hela vår bransch. De gör det möjligt för oss att främja den helhetssyn som krävs för att nå fram till minsta möjliga klimatpåverkan i kombination med goda livsbetingelser både för våra kunder och för alla framtida användare. Våra lösningar bidrar till samhällsutvecklingen och utgör en viktig del av människors vardag. Vare sig det är på vägen, i luften, på spåret, till sjöss, på cykelbanan eller i stadsmiljön. Citytunneln i malmö På räls under staden Citytunneln består av parallella tågtunnlar under Malmös centrala delar. Sedan 1999 har vi deltagit i projektet med vår samlade kompetens, ett arbete som inleddes med förstudie, järnvägsutredning och järnvägsplaner för hela Citytunneln. I projekteringsskedet tog vi bl. a. fram bygghandlingar för bana ovan mark, konstbyggnader, stationsbyggnader och plattformsmiljö samt upprättade bygglovshandlingar för station Hyllie, teknikbyggnader och pumpstationer. Även projektövergripande insatsplaner för räddningstjänsten togs fram liksom underlagsrapporter för vattenverksamhet, buller och vibrationer inför ansökan till Miljödomstolen. Under byggskedet har vi fungerat som beställarstöd för buller, vibrationer och stomljud samt för geoteknik vid Malmö C. I december 2010 förrättades den officiella invigningen, ett drygt halvår tidigare än planerat. NY MARIEHOLMSBRO Framgångsrikt samarbete i Göteborg Ett önskeuppdrag som innefattar nio av våra tjänsteområden tillsammans med en partner. Den nya Marieholmsbron bildar ett konkret exempel på vårt sätt att samarbeta både internt och externt. Den ökande järnvägstrafiken på Bohusbanan och Hamnbanan behöver ytterligare ett spår över Göta älv och uppdraget handlar om att ta fram en järnvägsplan och systemhandling för en 1,5 kilometer lång sträckning Olskroken Kville, som inkluderar Marieholmsbron. Bron är drygt en kilometer lång, varav ca 100 meter går över Göta älv samt Säveån (Natura 2000 område). Passagen över Göta älv utgörs av en luftvägsbro. Utformningen har bland annat styrts av spårgeometri, brotyp och utbyggnadsmöjligheter. Den kommande bron blir en lyftsvängbro som anläggs drygt 70 meter söder om den existerande bron. E18 Hjulsta-Kista Från idé till bygghandling För Trafikverket har vi arbetat fram bygghandlingar för projektet E18, delen Rinkeby - Rissne. Uppdraget bestod i att ta fram bygghandlingar för sju entreprenader innehållande fyra kilometer stadsmotorväg, två stycken överdäckningar (300 meter långa), broar, trafikplatser, överliggande cirkulationsplats, belysning, geotekniska förstärkningsåtgärder, landskapsanpassning samt uppdragsledning och samordning. Utmärkande för projektet har varit ett nära samarbete mellan Tyréns och Trafikverket. Ett samarbete som visat sig mycket framgångsrikt och nu kommer att användas som exempel för framtida projekt av samma slag. När vi skriver det här är bygghandling och förfrågningsunderlag avklarade och byggnationen på sträckan i full gång

11 KLIMAT OCH MILJÖ hälsofrågor och bekostar just nu ett vanligen flera gånger under ett projekt. Det särskilt industridoktorandprojekt kan handla om olika frågor, som exempelvis kring hälsa i miljökonsekvens- buller, grundvattenfrågor eller hantering av Miljö är mer än farliga utsläpp och hotade artbestånd. Miljö är också sådant som gör vardagen bättre. Det kan vara att sova gott om natten, känna trygghet eller att få uppleva orörd natur. Vilken utgångspunkt vi än väljer är hanteringen av klimat- och miljöfrågor idag en förutsättning för all samhällsbyggnad. När vi utreder miljökonsekvenser tar vi hänsyn både till hur naturen och hur människorna påverkas. Vi är hårt engagerade i beskrivningar (MKB) i infrastrukturprojekt. I barnkonsekvensbeskrivningar låter vi äntligen barnen komma till tals om vad som gör dem glada eller rädda. Den sociala konsekvensbeskrivningen undersöker om ett nytt planområde leder till ökad segregation eller till ökad jämställdhet. Vi har tagit fram ett stort antal MKB för väg- och järnvägsprojekt och får ofta fortsatt förtroende för att arbeta vidare med miljöfrågorna i projektens utförandeskede. Miljökonsekvensbeskrivningar upprättas överskottsmassor. Kopplingen mellan energioch miljöfrågor är dessutom mer aktuell än någonsin. Vi måste tänka på vilka, men också på hur mycket material vi använder. Genom smart produktutveckling minimerar vi inte bara de miljömässiga avtrycken utan skapar också en ökad kvalitet och lönsamhet i våra kunders byggprojekt. Risk för spridning av läkemedel Framtida miljöproblem Utvecklingsprojektet Nya och framtida miljöproblem handlar om risker för spridning av läkemedelsrester till vattendrag. Örebro universitet med professor Per- Erik Olsson och hans forskarlag har sett risker för påverkan eller störning av mänskliga celler när halterna av läkemedelsrester blir alltför stora. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet, Tyréns, Pelagia Miljökonsult och de kommunala VA-bolagen i Karlskoga, Västerås och Örebro. Vår uppgift är att göra en inledande övergripande riskanalys på samhällsnivå som inte utförts tidigare i den här omfattningen. En mängd olika kompetenser krävs för att genomföra en så omfattande riskanalys. Vindkraft på Kyrkberget Stor park i Dalarna Nordisk Vindkraft bygger en vindkraftpark med tio vindkraftverk på Kyrkberget i Dalarna. Projektet har tänkt driftsättning våren Vi har utfört den geotekniska undersökningen med tillhörande rapport och underlag samt säkerställt att de svenska anpassningarna till Eurocode beaktas vid dimensioneringen av grundläggningen och granskat ritningar. Vi har varit kvalitetsansvariga enligt plan- och bygglagen (PBL) samt hjälpt till med bygglovsansökan. Nordisk Vindkraft har anlitat oss i en byggledningsfunktion för att säkerställa normkrav för färdigställda delar. Utöver detta har vi även lett uppdrag mot mark och vägentreprenören för att dimensionera och göra markunderlag för vägbyggnationen samt efterföljande bärighetstester som en del av kontrollprogrammet. Boverket Idéer om avfall På uppdrag av Boverket har vi skrivit texter till en idébok om insamling av hushållsavfall. Boken vill inspirera framför allt kommuner till att göra insamlingen av hushållsavfall estetisk, tillgänglig och säker. Svensk avfallshantering har utvecklats snabbt sedan mitten av 1990-talet. Återvinningen har ökat och deponeringen av hushållsavfall har i stort sett upphört. Insamling och behandling av avfall är en infrastruktur som syns, luktar, låter och tar plats och som samhället inte kan klara sig utan. Boken innehåller en historisk tillbakablick och beskriver även en tänkt framtidsbild för avfallshanteringen. Vi har också inkluderat ett avsnitt om goda exempel på insamling av hushållsavfall. Idéboken kommer att publiceras under våren

12 VATTEN Vatten är grunden till allt liv. Vi arbetar med vatten i alla olika hänseenden och är en av de största vatten- och miljökonsulterna i Sverige. De projekt vi arbetar med sträcker sig från mycket tidiga planeringsstadier, förstudier och pilotförsök, via utredning och projektering, upphandling och projektledning till besiktning, utbildning och driftoptimering. Många av våra vattenprojekt innebär också genomförande av tillståndsprocesser med miljö- och konsekvensbeskrivningar (MKB). Vår breda kompetens gör att vi kan utföra alla typer av projekt relaterade till vatten. Allt samhällsbyggande påverkar våra vattenresurser. Vi märker tydligt hur vattenfrågorna får en alltmer framträdande plats i samhällsdebatten i takt med ett ökande fokus på miljö- och klimatfrågor. Därför planerar vi för att hitta de åtgärder som förebygger skadliga effekter. Vi måste kunna förstå framtiden för att göra rätt idag. Modernt samhällsbyggande kommer att kräva förståelse för nya samband, nya lösningar, mer energieffektiva system i det kretslopp som är vatten. Vad vi än kan förvänta oss av framtiden kan vi i alla fall räkna med vatten som en avgörande pusselbit i samhällets framtida behov. Slussen Den stora omvandlingen Att Slussen i Stockholm står inför en stor omvandling kan väl inte ha undgått någon. Vi är för närvarande involverade i projektet via en rad av våra tjänsteområden. Vi undersöker de geotekniska förhållandena inom Slussenområdet, såväl på land som i vatten. Vi har i uppdrag att sammanställa miljökonsekvensbeskrivningen för den nya detaljplanen. Vi ansvarar också för delar av miljöutredningarna gällande omregleringen av Mälaren. Risken för översvämningar bedöms redan som oacceptabelt stor och våra medarbetare utreder lokala och regionala miljökonsekvenser av den planerade tappningen och regleringen. Vi arbetar även med att detaljstudera trafikutformningen med gatustrukturer, terminalytor och andra förutsättningar som underlag till fortsatt detaljplane- och programarbete samt kommande systemhandlingar. VATTEN I TUNNLAR Efterinjektion mot läckage Telia har två utmaningar med sina tunnlar i bland annat Stockholm och Göteborg. Man ställs till svars för sjunkande grundvattennivåer eftersom vatten dels läcker in i tunnlarna och dels orsakar den största kostnaden för underhållet av tunnlarna. Under 2009/2010 utfördes ett utvecklingsprojekt med efterinjektering för att hitta ett nytt sätt att angripa problemen. Injekteringsarbeten genomfördes längs ett tunnelavsnitt där mätningar och kontroller i tunneln har genomförts före, under och efter injekteringen. Resultaten visar att metoden har lyckats bra. Telia har fått de underlag de behöver för att gå vidare och grunden till det goda resultatet ligger i det väl fungerande samarbetet mellan forskare, projektörer och utförare. Alla parter deltog från start till mål, ett bra exempel på vårt sätt att samarbeta. Vattenförsörjning Norrtälje Från strategi till handling Norrtälje kommun räknar med en stark expansion under de närmaste 30 åren. Många nya hushåll kommer att behöva anslutas till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet beslutade kommunen att välja Norrvatten som leverantör av dricksvatten och att bygga en ca 5,5 mil lång huvudvattenledning för att förbinda Norrtälje med Norrvattens nuvarande vattenledningsnät i Vallentuna och Åkersberga. Tyréns har förprojekterat huvudvattenledningen och även tagit fram förfrågningsunderlag på den första etappen. Uppdraget har innefattat att hitta den optimala ledningssträckan, att delta i samråd och söka miljödom för de passager som går genom sjöar samt att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. Vi har även bidragit med kompetens inom geoteknik (inklusive geofysik) och kartoch mätteknik

13 INDUSTRI I vårt samarbete med industrisektorn har I arbetet Tyréns riskanalyser utgår både från vi särskilt fokus på miljö, projektering, med riskhantering de behov och de lagar och regelverk informationshantering och riskhantering och säkerhet kan vi bidra som gäller för hanteringen inom varje och kan erbjuda en mycket bred bas av tjänster. Det kan handla om allt från den miljöprofilering som krävs för att attrahera med projektering av brandskydd utifrån förenklade och analytiska metoder för att alltid hitta den specifikt industriprojekt. Vi hjälper till vid tillståndsprocesser genom att stödja arbetet med att ta fram rutiner och utbildningar för kvantitativ riskanalys Nytt miljötillstånd Riskhantering Analys och handlingsprogram Mackmyra En whiskyby i Gävle både arbetskraft och kunder till att kapa kostnader genom att spara energi, minimera avfallsproblem och kemikalieanvändning. Vi kan miljöbalken och vet hur man driver tillståndsprocesser. Miljö- och energiområdena är ofta komplexa och föränderliga. Med hjälp av vår samlade erfarenhet kan du göra rätt direkt. bästa lösningen utifrån enskilda förutsättningar i skyddsbehov och personsäkerhet. personalen och deltar i processer och möten med myndigheter. Listan kan göras hur lång som helst, men det viktigaste hittar du hela tiden i vårt sätt att arbeta. Ett arbetssätt där bredden av vår samlade kunskap alltid kan ge dig tillgång till den spetskompetens du behöver. Vår helhetssyn gör att våra kunder kan specialisera sig. Kemira Kemi AB söker på eget initiativ om befintligt miljötillstånd för sin svavelsyrafabrik med tillhörande svaveldioxidhantering i en prövning enligt miljöbalken. Det är bakgrunden till ett synnerligen aktuellt och omskrivet projekt. Vi genomförde en kvantitativ riskanalys för svaveldioxidhanteringen och bedömde olika riskreducerande åtgärder. I brist på svenska riktlinjer genomförde vi en kvantitativ riskanalys (QRA) med beräkning av individrisk och samhällsrisk utifrån företagets grovriskanalys och den holländska guiden CPR. För sammanställningen krävdes ett omfattande arbete med att bedöma skadehändelser, kritisk påverkan, frekvenser, konsekvenser, väderstatistik och befolkningsdata. Resultatet gav ny fart åt en lokal debatt om anläggningens framtid. SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. På deras anläggning i Borlänge hanteras brandfarliga varor och andra kemikalier som medför att man utför riskhantering med krav från flera olika lagstiftningar. De största mängderna brandfarliga varor utgörs av gasol för uppvärmning av ugnar till stålbearbetningen. Inom anläggningen används även brandfarliga vätskor i form av färg för slutbehandling av plåt. Våra medarbetare har hjälpt SSAB med riskhantering, utbildning, klassningsplaner samt framtagande av explosionsskyddsdokument för hanteringen av brandfarliga varor. Vi har även tagit fram säkerhetsrapport och revisioner av handlingsprogrammet enligt Sevesolagstiftningen. Gävle kommun utvecklar sitt expansionsområde Västra Kungsbäck genom att låta Mackmyra Whisky expandera sin verksamhet med ett nytt exportdestilleri, över- och underjordiska lager, besöksanläggning med restaurang och övernattningsmöjligheter och byggnader för relaterade hantverk som tunnbinderi och glasblåseri. Området har använts som militärt övningsområde och skjutfält vilket gör att geoteknik och miljöprovtagning utgör stora delar i uppdraget. I en första etapp detaljprojekterar vi nya vägar, en ny bro samt gång- och cykelvägar till och inom området. Projekteringen omfattar också teknisk försörjning som el, VA, kommunikation och belysning. Vi projekterar även processvattnet till själva destilleriet

14 FLER SPÄNNANDE PROJEKT Spårväg City Nya spår i Stockholm TRYGGHETSPROJEKTET Perspektiv på trygghet Trädhus I trä bland träden go west Tung last Stadens ljud Utställning som hörs Spårväg City går från Kungsholmen i väster till Värtan i öster och är en förlängning av Djurgårdslinjen. Vi arbetar från tidiga skeden som linjesträckningsstudier och förstudier, till senare skeden som systemhandling, järnvägsplan och bygghandlingar. Vi arbetar också med gaturumsgestaltning, framkomlighet och andra viktiga parametrar. Utformningen av spårvägen samordnas med planer och studier om kringliggande bebyggelse och infrastruktur. Förlängningen ska öka tillgängligheten till Djurgården samt nya exploateringsområden i öster och väster genom T-Centralen, Stockholms Central och Sergels torg. Fokus ligger på framkomlighet utan större försämringar för övrig trafik. Utformning och placering av spår tar därför hänsyn till omgivande trafik där särskilt cykeltrafiken utgör en viktig del i planeringen. Vi har utarbetat en ny metod för kartläggning av upplevelser av trygghet och otrygghet utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Den bygger på ett aktivt medborgardeltagande där personer (hälften kvinnor, hälften män, i olika åldersgrupper) med anknytning till ett avgränsat område bjuds in att delta. Deras upplevelser av området dokumenteras och systematiseras i ett GIS-kartmaterial. Utifrån detta kan därefter tidsgeografiska rum skapas. Vi synliggör otrygghetsupplevelserna samt hur dessa förändras med tidpunkt på dygnet, hur upplevelserna ser ut för olika åldersgrupper och för kvinnor eller män. En workshop hålls sedan med deltagarna där vi fördjupar resonemangen för de mest kritiska platserna och för en diskussion om förslag till åtgärder. Två pilotstudier har nu genomförts för ett bostadsområde på Prästslätten i Karlshamn och stadsdelen Gunnesbo i Lunds kommun. Bland bokträden nära Hovdala Slott strax utanför Hässleholm finns ett av landets mest intressanta hus, en konferensbyggnad placerad bland trädtopparna. Man närmar sig byggnaden från en parkering där man går upp på den belysta spången som leder till huset uppe bland lövverken. Entresidan är sluten, och när man träder in i byggnaden öppnar rummen upp sig mot en fantastisk utsikt. För att inte skada träden och deras rotsystem är grundläggningen utförd med små stålpålar som är anpassade till trädens rötter. De smäckra pålarna bär upp hela byggnaden med tillhörande däck, där både huset och däcket är konstruerat helt i trä. Vi har deltagit i projektet med tjänster inom byggnadskonstruktioner, geoteknik och utsättning. Byggnaden används för konferenser och mottagningar. Metso Power fick i uppdrag att leverera nya delar till sodapannor som förstörts i den svåra jordbävningen i Chile Strax efteråt kontaktades Tyréns om möjligheten att med kort varsel projektera de transporthäckar som krävdes för dessa leveranser. Förutsättningarna var att få in tillräckligt många sektioner i det begränsade utrymme som erbjuds i ett av värdens största transportflygplan. Det här måste ske utan att överskrida viktbegränsningen 95,4 ton per flight, dessutom gällde det att få med allt material på de fyra flighter som var beställda. Transporthäckarna skulle även klara höga tröghetskrafter i alla riktingar. Vi antog utmaningen och efter projekterande parallellt med tillverkning kunde den första avresan fortlöpa perfekt och de tre övriga transporterna gick även de helt enligt planerna. Hur låter staden i framtiden? Arkitekturmuseet bjöd in till en utställning om sinnenas inverkan i stadsrummet. Sinnenas arkitektur gestaltade sig på två platser: Hur låter Slussen i framtiden? samt en permanent ljud- och ljusinstallation på Mariatorget i Stockholm. Utställningen väckte frågor om staden och våra sinnen. Vad innebär det att se och lyssna? Vi ser sådant som vi inte hör, vi hör sådant som vi inte ser spelar det någon roll? En central fråga är hur vi kan hantera stadens ljud med sikte på hållbar stadsutveckling. Vi ville få besökarna att lyssna på staden och att bli medvetna om ljuden i vår omgivning. Idag utformas städerna med ögat som norm, men stadsplanering bör även formas utifrån vad örat uppfattar. Det kanske är dags att efterlysa akustiska stadsplanerare? 26 27

15 KORT HISTORIK Sven Tyrén tog examen vid Chalmers tekniska Utredningen genomfördes under tre högskola år 1936 och grundade Tyréns AB år med medel från Statens nämnd för 1942, när han tog över John-Erik Ekströms byggnadsforskning och resulterade 1958 Konsulterande Ingenjörsbyrå. Hans ambition i omfattande förslag till standardisering av var redan från början att Tyréns skulle ligga konstruktörernas symboler och uttrycksmedel. i teknikens frontlinje och han såg som sin 28 uppgift att vidga och fördjupa den traditionella Sven Tyréns Stiftelse bildas 1976 och genom projektörsrollen. Sven var en visionär och stiftelsen finansierar vi idag årligen en mängd entreprenör som hela tiden strävade efter projekt, doktorander och adjungerade utveckling och nytänkande. Han ifrågasatte professorer för forskning och utveckling inom arbetssätt och initierade förändringar som gjorde vår sektor. På Tyréns inspireras vi fortfarande av det egna företaget branschledande samtidigt den anda som grundlades av Sven Tyrén. Våra som han utvecklade samhällsbyggnadssektorns medarbetare fortsätter att vara nyfikna, anamma byggmetoder, byggmaterial och redovisnings- ny teknik, nya lösningar och att ständigt vända metoder, hela tiden med fokus på affären på problemen för att se om vi verkligen ställer och ökad lönsamhet. På 50-talet var Sven rätt frågor. Det finns en nyfikenhet till att fördjupa Tyrén med och bildade HALTH, en grupp sig och att söka mer kunskap. Samma nyfikenhet byggnadskonstruktörer som utredde frågan som gjorde att Sven Tyrén startade vårt företag hur ändamålsenliga bygghandlingar ska se ut. den där gången för många år sedan. 29

16 KORT HISTORIK Sven Tyrén tog examen vid Chalmers tekniska Utredningen genomfördes under tre högskola år 1936 och grundade Tyréns AB år med medel från Statens nämnd för 1942, när han tog över John-Erik Ekströms byggnadsforskning och resulterade 1958 Konsulterande Ingenjörsbyrå. Hans ambition i omfattande förslag till standardisering av var redan från början att Tyréns skulle ligga konstruktörernas symboler och uttrycksmedel. i teknikens frontlinje och han såg som sin 30 uppgift att vidga och fördjupa den traditionella Sven Tyréns Stiftelse bildas 1976 och genom projektörsrollen. Sven var en visionär och stiftelsen finansierar vi idag årligen en mängd entreprenör som hela tiden strävade efter projekt, doktorander och adjungerade utveckling och nytänkande. Han ifrågasatte professorer för forskning och utveckling inom arbetssätt och initierade förändringar som gjorde vår sektor. På Tyréns inspireras vi fortfarande av det egna företaget branschledande samtidigt den anda som grundlades av Sven Tyrén. Våra som han utvecklade samhällsbyggnadssektorns medarbetare fortsätter att vara nyfikna, anamma byggmetoder, byggmaterial och redovisnings- ny teknik, nya lösningar och att ständigt vända metoder, hela tiden med fokus på affären på problemen för att se om vi verkligen ställer och ökad lönsamhet. På 50-talet var Sven rätt frågor. Det finns en nyfikenhet till att fördjupa Tyrén med och bildade HALTH, en grupp sig och att söka mer kunskap. Samma nyfikenhet byggnadskonstruktörer som utredde frågan som gjorde att Sven Tyrén startade vårt företag hur ändamålsenliga bygghandlingar ska se ut. den där gången för många år sedan.

17 2011 HUVUDKONTOR REGION SYD REGION VÄST REGION NORD Koncept och design av PS Agency /REGION ÖST Tyréns AB Tyréns AB Tyréns AB PS Agency väljer genomgående miljöcertifierade underleverantörer och Tyréns AB MALMÖ Lilla Badhusgatan 2 Västra Norrlandsgatan 10B prioriterar val av miljövänliga material, tryck, transporter och resesätt Stockholm Isbergs gata GÖTEBORG UMEÅ Peter Myndes Backe 16 Tel Tel Tel Tryck och efterbearbetning av Elanders Tel Fax Fax Fax Fax Foto: Krematoriet Skogskyrkogården, foto Johan Celsing Arkitektkontor Citytunneln, fotograf Klas Andersson Mackmyra, foto TEA, Thomas Eriksson Arkitekter Slussen, foto Foster + Partners och Berg Arkitektkontor Standstrender, fotograf Patrik Johansson, Eskilstuna Kommun Kvantitativ riskanalys, foto Kemira Kemi AB Kiruna, fotograf Stig Nyström 32 33

18 34

ta tåget till våning 159 12 en klimatförändring vi kan påverka Harvard ANvänder 20 Mikrofoner berättar om rälens status INNOVATION TYRÉNS 2014-2015 1

ta tåget till våning 159 12 en klimatförändring vi kan påverka Harvard ANvänder 20 Mikrofoner berättar om rälens status INNOVATION TYRÉNS 2014-2015 1 tyréns FORSKNING & UTVECKLING 2014/2015 ta tåget till våning 159 Harvard ANvänder TYRÉNS SOM EXPERTER 7 LYHÖRD PLANPROCESS FÖR 8-9 SOCIALT HÅLLBARA STÄDER 12 en klimatförändring vi kan påverka 20 Mikrofoner

Läs mer

Projekt. Affärer VÄRTAN 4/14 TRAFIKPLATS. Ett av WSPs största brouppdrag FOTO: MIKAEL ULLÉN

Projekt. Affärer VÄRTAN 4/14 TRAFIKPLATS. Ett av WSPs största brouppdrag FOTO: MIKAEL ULLÉN Projekt & Affärer 4/14 TRAFIKPLATS VÄRTAN Ett av WSPs största brouppdrag FOTO: MIKAEL ULLÉN VISIONER OCH MOD Kanske har några av er sett WSPs pågående rekryteringskampanj där vi säger att det krävs mod

Läs mer

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 Omslag: WSP DESIGNING FUTURE CITIES Som en del i WSPs satsning, Designing Future Cities, inbjöds unga modedesigner från sex olika länder att tolka och visualisera framtidens

Läs mer

Framsidan: K:5 Modevaruhuset, Vällingby Beställare: AB Svenska Bostäder Fotograf: Ulf Lundin

Framsidan: K:5 Modevaruhuset, Vällingby Beställare: AB Svenska Bostäder Fotograf: Ulf Lundin ÅRSBOK 2008 Framsidan: K:5 Modevaruhuset, Vällingby Beställare: AB Svenska Bostäder Fotograf: Ulf Lundin ÅRSBOK 2008 TYRÉNS ÅRSBOK 3 »UTAN NYFIKENHET KAN MAN INTE LYCKAS. ATT HELA TIDEN FÖLJA UTVECKLINGEN

Läs mer

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 VD-ORD. 2013 var året då allt ifrågasättande blåste bort. Efter en lång osäker period med politisk oenighet om Älvstranden Utvecklings framtid var det oerhört

Läs mer

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 1/13 FOTO: PER-ERIK ADAMSSON FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE VI MÅSTE MÄTA FÖR ATT VETA Så här i början av året och bokslutstider är det intressant

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

Det urbana stationssamhället Forsknings- och praktikeröversikt

Det urbana stationssamhället Forsknings- och praktikeröversikt Mistra Urban Futures Rapport 2013:3 Det urbana stationssamhället Forsknings- och praktikeröversikt Alice Dahlstrand, Trafikverket Joakim Forsemalm, Göteborgs universitet Karl Palmås, Chalmers Det urbana

Läs mer

2/14. Projekt. Affärer TÄTARE BEBYGGELSE KAN GE GRÖNARE STÄDER UNITED BY OUR DIFFERENCE

2/14. Projekt. Affärer TÄTARE BEBYGGELSE KAN GE GRÖNARE STÄDER UNITED BY OUR DIFFERENCE Projekt & Affärer 2/14 TÄTARE BEBYGGELSE KAN GE GRÖNARE STÄDER UNITED BY OUR DIFFERENCE VI SES I ALMEDALEN! Det har blivit en tradition nu att WSP deltar i Almedalsveckan för att visa upp vår bredd och

Läs mer

SWECO ÅRSREDOVISNING 2010

SWECO ÅRSREDOVISNING 2010 SWECO ÅRSREDOVISNING 2010 Sweco i korthet Inom Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att skapa helhetslösningar som bidrar till utveck engineering and design. Vi gör det möjligt

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Sweco i korthet. projektexport till ett 90-tal länder runt om i världen. Resultat och nyckeltal, koncernen. Koncernens rörelse resultat 2009

Sweco i korthet. projektexport till ett 90-tal länder runt om i världen. Resultat och nyckeltal, koncernen. Koncernens rörelse resultat 2009 Sweco i korthet Inom Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att skapa helhetslösningar som bidrar till u design. Med det menar vi helt enkelt att vi gör det möjligt för alla våra

Läs mer

bygg för framtiden Stefan Attefall om bostadsmarknaden och de utmaningar vi står inför Projektledning Forum för morgondagens byggindustri Kraftvärme

bygg för framtiden Stefan Attefall om bostadsmarknaden och de utmaningar vi står inför Projektledning Forum för morgondagens byggindustri Kraftvärme annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons bygg för framtiden Forum för morgondagens byggindustri mars 2012 Projektledning viktigt med rätt kompetens Kraftvärme 33 miljarder till utbyggnad

Läs mer

4/13. Projekt. Affärer UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

4/13. Projekt. Affärer UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 4/13 UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP FOTO: PER-ERIK ADAMSSON UNITED BY OUR DIFFERENCE ELVA FANTASTISKA ÅR Som ni kan se på annan plats här i tidningen så kommer WSP Sverige

Läs mer

3/13. Projekt. Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA UNITED BY OUR DIFFERENCE ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS

3/13. Projekt. Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA UNITED BY OUR DIFFERENCE ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS Projekt & Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA 3/13 ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS UNITED BY OUR DIFFERENCE VI ÄR PÅ SPÅRET Som konsultföretag gäller det att aldrig slå sig till ro. Vill man leda utvecklingen

Läs mer

Lärarhandledning Byggprocessen

Lärarhandledning Byggprocessen Lärarhandledning Byggprocessen 1.Introduktion (Introbild, vid start namnet på föreläsaren) (I bilden kommer i tur och ordning följande ledord fram: Grundat 1934, 82 ägare från branschen, informationsverktyg

Läs mer

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun Jessica Carragher Wallner, Nilla Persson, KAIROS FUTURE, 2012-12-20 Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun HÖSTEN 2012 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTANDE DISKUSSION Vilka kompetenser blir morgondagens

Läs mer

INBLICK EN TIDNING FRÅN RAMBÖLL NUMMER 1 / 2010

INBLICK EN TIDNING FRÅN RAMBÖLL NUMMER 1 / 2010 INBLICK EN TIDNING FRÅN RAMBÖLL NUMMER 1 / 2010 förnyar gamla traditioner mackmyra Marlène Hök från disneyland till shoppinggallerior tema: energi Grön energi på frammarsch Ramböll Inblick #1 2010 Inblick

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÅLLBAR STADSUTVECKLING

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÅLLBAR STADSUTVECKLING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 10 HÅLLBAR STADSUTVECKLING 3STEG SAMVERKAN FÖR HÅLLBARHET Lena

Läs mer

Trovärdighet och omtänksamhet. Svevia är det trovärdiga och omtänksamma entreprenadföretaget som vågar vara nytänkande.

Trovärdighet och omtänksamhet. Svevia är det trovärdiga och omtänksamma entreprenadföretaget som vågar vara nytänkande. Årsredovisning 2010 Innehåll Svevia i siffror 1 VD har ordet 2 Vision, mål och strategier 4 Omvärld och marknad 6 Kärnverksamhet Drift 8 Kärnverksamhet Anläggning 10 Strategiska specialverksamheter 12

Läs mer

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. "tågtrafiken är rustad för vintern"

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. tågtrafiken är rustad för vintern annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING GRUNDEN FÖR TILLVÄXT OCH HÅLLBARHET NoVeMBeR 2011 Hamnar livsnerven för tunga industrier Flygledartorn snart fjärrstyrda

Läs mer

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15 Lyssna! Tidig medborgardialog gör det lättare att göra rätt redan från start. Know + nomad = Knowmad. Möt den nya tidens kunniga och innovativa hoppjerkor. SAMHÄLLS- SAMHÄLLSBYGGAREN 01/15 BYGGAREN 01

Läs mer

BRANSCHNYTT SENASTE. NCC säljer handels- och kontorsprojekt i Malmö BRANSCHNYTT

BRANSCHNYTT SENASTE. NCC säljer handels- och kontorsprojekt i Malmö BRANSCHNYTT BRANSCHNYTT SENASTE BRANSCHNYTT NCC säljer handels- och kontorsprojekt i Malmö NCC säljer en kontorsfastighet samt en handelsfastighet med garage i Triangeln i centrala Malmö för 1 195 MSEK. Köpare är

Läs mer

Rapport 2013:18. Bostadsmarknaden i Dalarna 2013. Från överskott till bostadsbrist

Rapport 2013:18. Bostadsmarknaden i Dalarna 2013. Från överskott till bostadsbrist Rapport 2013:18 Bostadsmarknaden i Dalarna 2013 Från överskott till bostadsbrist Omslagsbild: Mostphotos.com/Sune Grabbe. Rapporten kan beställas från Länsstyrelsen Dalarna, telefon 001 225 00 00. Den

Läs mer

Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011

Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011 Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011 Engagemanget och kompetensen hos Vasakronans medarbetare är nyckeln till vårt framgångsrika hållbarhetsarbete. styrning Vasakronans uppdrag från samheten

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

Årets resultat (MSEK). Omsättning avser årets nettoomsättning (MSEK). Medarbetare avser medelantal anställda.

Årets resultat (MSEK). Omsättning avser årets nettoomsättning (MSEK). Medarbetare avser medelantal anställda. Årets resultat (MSEK). Omsättning avser årets nettoomsättning (MSEK). Medarbetare avser medelantal anställda. Innehåll Verksamhetsbeskrivning VD har ordet 3 Svevia på marknaden 6 Kärnverksamhet drift 10

Läs mer

Städer som sticker ut Stadskvalitet i Skaraborg

Städer som sticker ut Stadskvalitet i Skaraborg Städer som sticker ut Stadskvalitet i Skaraborg En förstudie om kultur, stadsrum och hållbar utveckling David Björklund 1 Innehållsförteckning INLEDNING OCH SAMMANFATTNING s 2 BAKGRUND s 4 BEGREPP s 7

Läs mer

Samhällsbyggande för klimatet. Kommuner och landsting som visar vägen

Samhällsbyggande för klimatet. Kommuner och landsting som visar vägen Samhällsbyggande för klimatet Kommuner och landsting som visar vägen Förord Med denna rapport vill vi lyfta fram hållbart samhällsbyggande, energieffektivisering och förnybar energi med stora potentialer

Läs mer