För bättre samhällen 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För bättre samhällen 1"

Transkript

1 1 För bättre samhällen

2 Vi är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. Genom våra kompetenser erbjuder vi kundanpassade tjänster för stadsbyggnad och infrastruktur samt inom byggnads- och fastighetssektorn. Vi är en koncern med drygt medarbetare på ett 20-tal kontor runtom i landet, alla med tillgång till Tyréns samlade kunnande. Vi är drivande inom forskning och utveckling och vi har ett nära samarbete med universitet och högskolor. Vi samarbetar för bättre samhällen. 2 3

3 Vi är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. Genom våra kompetenser erbjuder vi kundanpassade tjänster för stadsbyggnad och infrastruktur samt inom byggnads- och fastighetssektorn. Vi är en koncern med drygt medarbetare på ett 20-tal kontor runtom i landet, alla med tillgång till Tyréns samlade kunnande. Vi är drivande inom forskning och utveckling och vi har ett nära samarbete med universitet och högskolor. Vi samarbetar för bättre samhällen. 4

4 FORSKNING OCH UTVECKLING Vår ägarstruktur med Sven Tyréns Stiftelse Idag genomsyras idéarbetet i hela vår i grunden ger oss unika möjligheter att på organisation av en rad prioriterade egen hand sätta upp och följa långsiktiga fokusområden. Vi arbetar intensivt med utvecklingsmål. Som företag har vi alltid prioriterat att själva driva utvecklingen av vår samlade kompetens. Vi ser det som ett självklart ansvar. Ett ansvar att söka svaren på morgondagens frågor redan idag. Ett ansvar att alltid kunna erbjuda goda lösningar. Man kan säga att allt vi gör strävar mot en helhet som resulterar i goda livsbetingelser. Goda livsbetingelser kräver hållbarhet och att vi överallt minimerar vårt miljömässiga fotavtryck. Därför är det viktigt för oss att använda våra resurser till att söka ny kunskap för en sådan utveckling. Vår medvetenhet visar sig tydligast i att vi de senaste åren dubblerat anslagen till forskning och utveckling, en satsning som gör oss unika i vår bransch. avancerade konstruktioner, effektivare byggprocesser, förnyelse och underhåll samt klimat, miljö och hälsa. Vi söker nya lösningar, förädlar de vi redan har och utnyttjar vår erfarenhet mer effektivt med hjälp av en intensiv utveckling inom alla våra områden. Vi fördjupar vår kunskap och utvecklar vår kompetens eftersom vi vet att framtiden ställer nya krav, både på våra kunder och på oss själva. För att möta dessa krav måste vi alltid kunna se helheten. Det är tillsammans med våra kunder som vi går i täten för att forma ett mer hållbart samhälle. Ett samhälle som kan erbjuda goda livsbetingelser. Sven Tyréns Stiftelse Stadstrender Studien går vidare Mot bakgrund av resultaten i vårt forsknings- och utvecklingsprojekt Stadstrender kan vi nu hjälpa till med att kartlägga er stads, kommuns eller stadsdels läge jämfört med er önskade position och utifrån er vision. Stadstrender är en multidisciplinär studie som utgår ifrån flera olika perspektiv: människorna, näringslivet, makthavarna och den fysiska miljön. I samarbete med Eskilstuna kommun arbetar vi med ett stadsutvecklingsprogram för att manifestera kommunens vision i form av en handlingsplan. Det här är bara ett exempel på hur vi kan tillämpa den kunskapsbas vi fått genom projektet. Hur lyckas man skapa och behålla stadens attraktionskraft gentemot invånare, besökare och näringsliv i en allt mer urbaniserad värld? Vilka frågor skulle du vilja ställa för just din kommun? ÖVERSVÄMNINGSANALYS Ny nationell höjdmodell Lantmäteriet har påbörjat arbetet med en ny nationell höjdmodell. I samarbete med Sandviken Energi har vi därför utvärderat hur den nya modellen praktiskt kan användas för kommunal översvämningsplanering. Som testområde har vi valt en del av Sandviken centrum. Utifrån höjdmodellen har vi sedan analyserat hur avrinning sker på markytan och vilka lågpunkter som kan översvämmas eller var det finns en risk för att översvämningar sker på grund av bristande kapacitet i dagvattenledningsnätet. Vår utvärdering fokuserar på ett begränsat område men den metodik och de verktyg som använts kan med fördel tillämpas för större områden, exempelvis hela kommuner. Bygga på avfallsupplag Pilotförsök samt genomförande Under våren 2010 startades ett pilotförsök för att analysera problem och möjliga lösningar för byggande och anläggande på gamla avfallsupplag. De största miljöproblemen gäller så kallad deponigas som bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material. Gasen bildas av metanproducerande rötningsbakterier och består av metan och koldioxid. Det kan bildas cirka tre kubikmeter metan per år för varje ton avfall och metangasproduktionen avklingar normalt med tiden i takt med att materialet i deponin bryts ner. Försöket gick ut på att stabilisera avfallet med cement och positiva resultat från pilotförsöket ledde till ett genomförande i full skala där en mer än tiofaldig ökning av bärigheten uppnåddes samtidigt som höjningen av ph-värdet förhindrar metanbildning på flera hundra års sikt. 6 7

5 Vi samarbetar för bättre samhällen FÖRDELNING KUNDGRUPPER Tyréns verksamhet består idag av sex marknader och ett tjugotal tjänsteområden. Sammanlagt erbjuder vi runt 350 specifika tjänster inom samhällsbyggnad. För det krävs ett väl utvecklat internt samarbete parat med en effektiv leverans till våra kunder. Vår inre samverkan sätter tydliga spår i vårt arbetssätt. Ett arbetssätt som vi kontinuerligt effektiviserar för att öka flexibiliteten vid bemanningen av våra uppdrag och bidra till ökad leveranssäkerhet och kvalitet. Långsiktighet är också ett ledord när vi med Sven Tyréns Stiftelse utvecklar nya kunskapsområden, och samma långsiktighet präglar även vårt arbete inom det kvalitetsoch miljöledningssystem vi använder för att löpande förbättra våra tjänster och därmed den samhällsnytta som de ger. Varje år genomförs ett klimatbokslut, en klimatinventering baserad på The Greenhouse Gas Protocol, en internationell beräkningsstandard. Inventeringen inkluderar samtliga Tyréns kontor och resultaten från vårt klimatarbete ligger till grund för vår fortsatta strävan att kontinuerligt sänka våra utsläpp. Water and Sanitation Support (WASSUP) är ett annat konkret exempel på vårt engagemang. Det är en ideell förening bildad av våra anställda som på kort tid har väckt ett stort intresse. Föreningen har som syfte att med insamlade pengar stödja utomstående projekt för konkreta resultat i form av rent dricksvatten, förbättrad grundvattensituation och funktionella ekologiska sanitetsanläggningar på utsatta platser i världen. WASSUP har tidigare investerat i Toaletter Utan Gränser och just nu finansierar man utbyggnaden av toaletter i Burkina Faso och brunnar i Tchad. Vi prioriterar samarbete såväl internt som i våra kunduppdrag, och det är också ett av de områden där våra kunder tycker att vi lyckas bäst. Att vi dessutom får höga betyg för att vi ger bra service, levererar god kvalitet och agerar pålitligt visar bara att vi lever som vi lär. Vi samarbetar för bättre samhällen. 8 9

6 10 MARKNADSOMRÅDEN

7 12 MARKNADSOMRÅDEN

8 SAMHÄLLSPLANERING Människa, samhälle, funktion och design. förutsättningarna för etablering eller Delar som alltid bildar en helhet och utveckling av kontorslokaler, handel och inspirerar oss i våra kunduppdrag inom bostäder. Utifrån era behov har samhällsplanering. De vägleder oss vi ett välutvecklat samarbete när vi arbetar med allt från mindre gestaltningsskisser till omfattande infrastrukturutredningar. Kommuner och exploatörer behöver ofta planeringsstöd för att väga in ekonomiska och sociala aspekter i sina beslut. Vi assisterar i strategiska frågor, genom hela planprocessen samt med bedömningar av miljöfrågor vid exploatering av verksamheter och bebyggelse. Vår kompetens ger dig goda underlag och lösningar inom stadsutveckling och regional utveckling. Vi har erfarenheten som hjälper dig att bedöma mellan strateger och planerare, landskapsarkitekter och tekniker för samordning av alla tjänsteområden vid planering av nya eller befintliga miljöer. Vi tar fram kreativa lösningar som analyseras utifrån kostnad, miljö och funktion. Under byggskedet och driftskedet erbjuder vi byggledning, besiktningar och stöd. Tillsammans skapar och beskriver vi en miljö där gestaltning går hand i hand med funktion, miljö och teknik. Vi skapar hållbara lösningar med människa, samhälle, funktion och design i centrum. Citytrender Kunskapsbank för framtiden Tyréns har sammanställt aktuella trender inom fastighetsutvecklingen i nitton av Syd- och Västsveriges största stadskärnor. Studien innehåller en mängd jämförande statistik och bedömningar viktiga för stadskärnans utveckling i städer som Jönköping, Malmö, Göteborg, Lund, Ängelholm, Linköping, Skövde eller Halmstad. Dessa uppgifter har sedan legat till grund för ett betyg för varje ort där en av städerna utses till vinnare. Betygen baseras på statistik, bearbetning och planerade förändringar, en enkätundersökning från samverkansorganisationerna i respektive stad samt platsbesök och intervjuer med nyckelpersoner från respektive stad. Citytrender är en viktig kunskapsbank för framtidens stadsutveckling. KIRUNA En stad som flyttar Att Kiruna stad måste omvandlas och till stora delar flyttas på grund av gruvdriften har blivit uppmärksammat världen över. Men hur flyttar man egentligen en stad? Tyréns har i konkurrens med andra konsultföretag i landet vunnit en upphandling för Kiruna kommun gällande olika typer av utredningar som ska ligga till grund för det kommande planeringsarbetet. Inom flera områden (trafikutredningar, landskapsanalys, markundersökningar, miljöutredningar, hydrologi, energiutredningar samt genomförandeutredningar) placerade vi oss främst och nu har det första uppdraget nyligen påbörjats. Det omfattar en studie av vilka fastighetsbestånd och storleken av dessa som kommer att påverkas av gruvans utbredning inom olika tidsintervall till och med år Helsingborg H+ Bred områdesanalys Just nu är vi engagerade i en pågående analys av området kring Bredgatan i Helsingborg. Samverkan Bredgatan är en del av stadsförnyelseprojektet H+, med målet att utveckla södra centrala Helsingborg och skapa ett öppet, kreativt och hållbart område mitt i staden. Dessutom deltar vi i ett gestaltningsuppdrag för planering och utformning av samma område. I projektet ingår även en analys för utveckling av resecentrum med funktioner för handel, kontor och mötesplatser. Ett spännande framtidsprojekt i en av landets mest dynamiska knytpunkter

9 BYGGNADER Vi erbjuder våra kunder helhetslösningar Modelling (BIM) har gjort oss till en av de strukturer kompletterat med spetskompetenser för alla typer av byggnadsprojekt. Som ledande inom området och våra konsulter inom avancerad användning av betong, projektledare tar vi totalansvar för kan ta på sig en mängd olika roller efter stål och trä samt kvalificerade tjänster inom genomförandet och våra konstruktörer analyserar samt utformar bärande strukturer. Vårt arbete inom Building Information behov. I takt med att vårt samhälle blir mer och mer bullerutsatt spelar dessutom våra akustiker en allt viktigare roll. Att samarbeta med alla parter är för oss en självklarhet och en grundförutsättning som leder till hög kvalitet och lönsamhet för våra kunder. Våra arbetssätt utvecklas ständigt i samarbete med våra kunder. Vårt sätt att organisera, administrera och leda projekt kompletteras med bred erfarenhet inom projekteringsledning, byggledning, installationssamordning samt besiktning och kontroll. Vi har en mångårig och erkänd kompetens som konstruktörer av bärande lättbyggnadsteknik och murverk. Genom helhetslösningar ger vi dig full tillgång till vår kompetens inom energi, fukt och byggnadsvård, akustik, projektering i 3D och dessutom en koppling till virtuellt byggande genom vår erfarenhet av ett stort antal nybyggnads- och ombyggnadsprojekt. Vårt ambitiösa egenfinansierade forskningsoch utvecklingsarbete gör att du bland våra medarbetare finner både industridoktorander, doktorer och adjungerade professorer. Vi samarbetar för helheten. Designcampus Projektet går vidare Etapp två av projekteringen vid Designcampus i Umeå har gått vidare inom våra områden konstruktion, akustik och brand. Designcampusområdet har nu utvecklats med ett nästan 40 meter högt bildmuseum samt en helt ny konsthögskola. Bildmuseet har en tekniskt komplex byggnadsstomme i stål och prefabricerad betong där i synnerhet strukturstabiliteten varit en särskild utmaning att lösa. Konsthögskolan är vidareutvecklad från det tidigare arktitektutbildningshuset där vi nu även utvecklat byggnadens stomme till att samtidigt föra både till- och frånluftskanalisation såväl horisontellt som vertikalt. Vi forsätter nu med etapp 3 som innehåller ett mer kommersiellt kontorshus med liknande principer vad gäller stomuppbyggnad, ventilation i stommen samt avancerade fasader i glas och trä. Krematoriet Skogskyrkogården I känslig miljö Skogskyrkogården behöver ett nytt krematorium som ska byggas i anslutning till det nu befintliga. Det nuvarande uppfyller inte dagens arbetsmiljökrav men byggnaden är ett kyrkligt kulturminne och kommer därför att stå kvar. Ett prestigefyllt uppdrag i känslig miljö som efter en internationell tävling vanns av arkitekt Johan Celsings förslag Sten i Skogen. Vårt uppdrag är att konstruera vad som kommer att bli en tegelbyggnad med källare och entréplan. Med tak i marktegel, betydligt tyngre än taktegel och med en takavvattning som använder sig av dolda rännor. De invändiga ytorna gjuts i vitbetong med gråbetong för icke synliga ytor. Våra medarbetare har sett över konstruktionen till kostnaderna i kalkylförslaget utan att göra avkall på vare sig kvalitet eller estetiska värden. Dockums Miljövänlig helhet Vi har utfört projekterings-, projekt- och byggledning samt byggarbetsmiljösamordning, planering och projektering för uppförandet av Dockums, en kontorsfastighet med i huvudsak Region Skåne som hyresgäst. Tyréns har även genomfört en parkeringsutredning för fastigheten som ett underlag för bygglovsansökan. Fastigheten är i sex våningsplan med garage i två våningar under mark. Kontoret är projekterat för att klara green building certifiering med stort fokus på att välja och samordna rätt installationer, stomme, fönsterstorlekar, ytterväggar, solskydd samt luft- och fukttätningar av klimatskalet. Vi projekterade i 3D med våra IT-experter i rollen som CAD-samordnare. Allt en del av den totalbild Tyréns har levererat i fastigheten, viktiga pusselbitar för en fungerande helhet

10 INFRASTRUKTUR Här samlas några våra kompetenser för att Alla de forsknings- och utvecklingsprojekt vi av våra mest aktuella nå fram till bästa möjliga driver inom området ökar kontinuerligt vår samhällsfrågor. Bra transporter är lösning i våra kunduppdrag. samlade kunskap och bidrar till utvecklingen en förutsättning för ekonomisk utveckling och god infrastruktur ska erbjuda den förutsättningen utan att samtidigt inkräkta vare sig på vår vardag eller på kvaliteten och tillgängligheten i vår närmiljö. Miljöoch klimatpåverkan måste kunna minimeras på samma gång som vi tillgodoser framtidens transportbehov. Med en geografisk spridning över hela landet och en kombination av spets- och breddkompetens engagerar vi oss i projekt i alla skeden och omfattningar. I allt från den stora förbifarten eller järnvägsstråket till utformningen av din busshållplats samarbetar Större infrastrukturprojekt kan innebära insatser från våra väg- och järnvägsprojektörer, landskapsarkitekter, VA-projektörer, trafikplanerare, geotekniker, brokonstruktörer, miljökonsulter, projektledare och andra medarbetare. Vi har erfarenhet och kunskap från såväl stora nationella projekt som att hitta effektiva och attraktiva lösningar för det lilla bostadsområdet. i hela vår bransch. De gör det möjligt för oss att främja den helhetssyn som krävs för att nå fram till minsta möjliga klimatpåverkan i kombination med goda livsbetingelser både för våra kunder och för alla framtida användare. Våra lösningar bidrar till samhällsutvecklingen och utgör en viktig del av människors vardag. Vare sig det är på vägen, i luften, på spåret, till sjöss, på cykelbanan eller i stadsmiljön. Citytunneln i malmö På räls under staden Citytunneln består av parallella tågtunnlar under Malmös centrala delar. Sedan 1999 har vi deltagit i projektet med vår samlade kompetens, ett arbete som inleddes med förstudie, järnvägsutredning och järnvägsplaner för hela Citytunneln. I projekteringsskedet tog vi bl. a. fram bygghandlingar för bana ovan mark, konstbyggnader, stationsbyggnader och plattformsmiljö samt upprättade bygglovshandlingar för station Hyllie, teknikbyggnader och pumpstationer. Även projektövergripande insatsplaner för räddningstjänsten togs fram liksom underlagsrapporter för vattenverksamhet, buller och vibrationer inför ansökan till Miljödomstolen. Under byggskedet har vi fungerat som beställarstöd för buller, vibrationer och stomljud samt för geoteknik vid Malmö C. I december 2010 förrättades den officiella invigningen, ett drygt halvår tidigare än planerat. NY MARIEHOLMSBRO Framgångsrikt samarbete i Göteborg Ett önskeuppdrag som innefattar nio av våra tjänsteområden tillsammans med en partner. Den nya Marieholmsbron bildar ett konkret exempel på vårt sätt att samarbeta både internt och externt. Den ökande järnvägstrafiken på Bohusbanan och Hamnbanan behöver ytterligare ett spår över Göta älv och uppdraget handlar om att ta fram en järnvägsplan och systemhandling för en 1,5 kilometer lång sträckning Olskroken Kville, som inkluderar Marieholmsbron. Bron är drygt en kilometer lång, varav ca 100 meter går över Göta älv samt Säveån (Natura 2000 område). Passagen över Göta älv utgörs av en luftvägsbro. Utformningen har bland annat styrts av spårgeometri, brotyp och utbyggnadsmöjligheter. Den kommande bron blir en lyftsvängbro som anläggs drygt 70 meter söder om den existerande bron. E18 Hjulsta-Kista Från idé till bygghandling För Trafikverket har vi arbetat fram bygghandlingar för projektet E18, delen Rinkeby - Rissne. Uppdraget bestod i att ta fram bygghandlingar för sju entreprenader innehållande fyra kilometer stadsmotorväg, två stycken överdäckningar (300 meter långa), broar, trafikplatser, överliggande cirkulationsplats, belysning, geotekniska förstärkningsåtgärder, landskapsanpassning samt uppdragsledning och samordning. Utmärkande för projektet har varit ett nära samarbete mellan Tyréns och Trafikverket. Ett samarbete som visat sig mycket framgångsrikt och nu kommer att användas som exempel för framtida projekt av samma slag. När vi skriver det här är bygghandling och förfrågningsunderlag avklarade och byggnationen på sträckan i full gång

11 KLIMAT OCH MILJÖ hälsofrågor och bekostar just nu ett vanligen flera gånger under ett projekt. Det särskilt industridoktorandprojekt kan handla om olika frågor, som exempelvis kring hälsa i miljökonsekvens- buller, grundvattenfrågor eller hantering av Miljö är mer än farliga utsläpp och hotade artbestånd. Miljö är också sådant som gör vardagen bättre. Det kan vara att sova gott om natten, känna trygghet eller att få uppleva orörd natur. Vilken utgångspunkt vi än väljer är hanteringen av klimat- och miljöfrågor idag en förutsättning för all samhällsbyggnad. När vi utreder miljökonsekvenser tar vi hänsyn både till hur naturen och hur människorna påverkas. Vi är hårt engagerade i beskrivningar (MKB) i infrastrukturprojekt. I barnkonsekvensbeskrivningar låter vi äntligen barnen komma till tals om vad som gör dem glada eller rädda. Den sociala konsekvensbeskrivningen undersöker om ett nytt planområde leder till ökad segregation eller till ökad jämställdhet. Vi har tagit fram ett stort antal MKB för väg- och järnvägsprojekt och får ofta fortsatt förtroende för att arbeta vidare med miljöfrågorna i projektens utförandeskede. Miljökonsekvensbeskrivningar upprättas överskottsmassor. Kopplingen mellan energioch miljöfrågor är dessutom mer aktuell än någonsin. Vi måste tänka på vilka, men också på hur mycket material vi använder. Genom smart produktutveckling minimerar vi inte bara de miljömässiga avtrycken utan skapar också en ökad kvalitet och lönsamhet i våra kunders byggprojekt. Risk för spridning av läkemedel Framtida miljöproblem Utvecklingsprojektet Nya och framtida miljöproblem handlar om risker för spridning av läkemedelsrester till vattendrag. Örebro universitet med professor Per- Erik Olsson och hans forskarlag har sett risker för påverkan eller störning av mänskliga celler när halterna av läkemedelsrester blir alltför stora. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet, Tyréns, Pelagia Miljökonsult och de kommunala VA-bolagen i Karlskoga, Västerås och Örebro. Vår uppgift är att göra en inledande övergripande riskanalys på samhällsnivå som inte utförts tidigare i den här omfattningen. En mängd olika kompetenser krävs för att genomföra en så omfattande riskanalys. Vindkraft på Kyrkberget Stor park i Dalarna Nordisk Vindkraft bygger en vindkraftpark med tio vindkraftverk på Kyrkberget i Dalarna. Projektet har tänkt driftsättning våren Vi har utfört den geotekniska undersökningen med tillhörande rapport och underlag samt säkerställt att de svenska anpassningarna till Eurocode beaktas vid dimensioneringen av grundläggningen och granskat ritningar. Vi har varit kvalitetsansvariga enligt plan- och bygglagen (PBL) samt hjälpt till med bygglovsansökan. Nordisk Vindkraft har anlitat oss i en byggledningsfunktion för att säkerställa normkrav för färdigställda delar. Utöver detta har vi även lett uppdrag mot mark och vägentreprenören för att dimensionera och göra markunderlag för vägbyggnationen samt efterföljande bärighetstester som en del av kontrollprogrammet. Boverket Idéer om avfall På uppdrag av Boverket har vi skrivit texter till en idébok om insamling av hushållsavfall. Boken vill inspirera framför allt kommuner till att göra insamlingen av hushållsavfall estetisk, tillgänglig och säker. Svensk avfallshantering har utvecklats snabbt sedan mitten av 1990-talet. Återvinningen har ökat och deponeringen av hushållsavfall har i stort sett upphört. Insamling och behandling av avfall är en infrastruktur som syns, luktar, låter och tar plats och som samhället inte kan klara sig utan. Boken innehåller en historisk tillbakablick och beskriver även en tänkt framtidsbild för avfallshanteringen. Vi har också inkluderat ett avsnitt om goda exempel på insamling av hushållsavfall. Idéboken kommer att publiceras under våren

12 VATTEN Vatten är grunden till allt liv. Vi arbetar med vatten i alla olika hänseenden och är en av de största vatten- och miljökonsulterna i Sverige. De projekt vi arbetar med sträcker sig från mycket tidiga planeringsstadier, förstudier och pilotförsök, via utredning och projektering, upphandling och projektledning till besiktning, utbildning och driftoptimering. Många av våra vattenprojekt innebär också genomförande av tillståndsprocesser med miljö- och konsekvensbeskrivningar (MKB). Vår breda kompetens gör att vi kan utföra alla typer av projekt relaterade till vatten. Allt samhällsbyggande påverkar våra vattenresurser. Vi märker tydligt hur vattenfrågorna får en alltmer framträdande plats i samhällsdebatten i takt med ett ökande fokus på miljö- och klimatfrågor. Därför planerar vi för att hitta de åtgärder som förebygger skadliga effekter. Vi måste kunna förstå framtiden för att göra rätt idag. Modernt samhällsbyggande kommer att kräva förståelse för nya samband, nya lösningar, mer energieffektiva system i det kretslopp som är vatten. Vad vi än kan förvänta oss av framtiden kan vi i alla fall räkna med vatten som en avgörande pusselbit i samhällets framtida behov. Slussen Den stora omvandlingen Att Slussen i Stockholm står inför en stor omvandling kan väl inte ha undgått någon. Vi är för närvarande involverade i projektet via en rad av våra tjänsteområden. Vi undersöker de geotekniska förhållandena inom Slussenområdet, såväl på land som i vatten. Vi har i uppdrag att sammanställa miljökonsekvensbeskrivningen för den nya detaljplanen. Vi ansvarar också för delar av miljöutredningarna gällande omregleringen av Mälaren. Risken för översvämningar bedöms redan som oacceptabelt stor och våra medarbetare utreder lokala och regionala miljökonsekvenser av den planerade tappningen och regleringen. Vi arbetar även med att detaljstudera trafikutformningen med gatustrukturer, terminalytor och andra förutsättningar som underlag till fortsatt detaljplane- och programarbete samt kommande systemhandlingar. VATTEN I TUNNLAR Efterinjektion mot läckage Telia har två utmaningar med sina tunnlar i bland annat Stockholm och Göteborg. Man ställs till svars för sjunkande grundvattennivåer eftersom vatten dels läcker in i tunnlarna och dels orsakar den största kostnaden för underhållet av tunnlarna. Under 2009/2010 utfördes ett utvecklingsprojekt med efterinjektering för att hitta ett nytt sätt att angripa problemen. Injekteringsarbeten genomfördes längs ett tunnelavsnitt där mätningar och kontroller i tunneln har genomförts före, under och efter injekteringen. Resultaten visar att metoden har lyckats bra. Telia har fått de underlag de behöver för att gå vidare och grunden till det goda resultatet ligger i det väl fungerande samarbetet mellan forskare, projektörer och utförare. Alla parter deltog från start till mål, ett bra exempel på vårt sätt att samarbeta. Vattenförsörjning Norrtälje Från strategi till handling Norrtälje kommun räknar med en stark expansion under de närmaste 30 åren. Många nya hushåll kommer att behöva anslutas till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet beslutade kommunen att välja Norrvatten som leverantör av dricksvatten och att bygga en ca 5,5 mil lång huvudvattenledning för att förbinda Norrtälje med Norrvattens nuvarande vattenledningsnät i Vallentuna och Åkersberga. Tyréns har förprojekterat huvudvattenledningen och även tagit fram förfrågningsunderlag på den första etappen. Uppdraget har innefattat att hitta den optimala ledningssträckan, att delta i samråd och söka miljödom för de passager som går genom sjöar samt att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. Vi har även bidragit med kompetens inom geoteknik (inklusive geofysik) och kartoch mätteknik

13 INDUSTRI I vårt samarbete med industrisektorn har I arbetet Tyréns riskanalyser utgår både från vi särskilt fokus på miljö, projektering, med riskhantering de behov och de lagar och regelverk informationshantering och riskhantering och säkerhet kan vi bidra som gäller för hanteringen inom varje och kan erbjuda en mycket bred bas av tjänster. Det kan handla om allt från den miljöprofilering som krävs för att attrahera med projektering av brandskydd utifrån förenklade och analytiska metoder för att alltid hitta den specifikt industriprojekt. Vi hjälper till vid tillståndsprocesser genom att stödja arbetet med att ta fram rutiner och utbildningar för kvantitativ riskanalys Nytt miljötillstånd Riskhantering Analys och handlingsprogram Mackmyra En whiskyby i Gävle både arbetskraft och kunder till att kapa kostnader genom att spara energi, minimera avfallsproblem och kemikalieanvändning. Vi kan miljöbalken och vet hur man driver tillståndsprocesser. Miljö- och energiområdena är ofta komplexa och föränderliga. Med hjälp av vår samlade erfarenhet kan du göra rätt direkt. bästa lösningen utifrån enskilda förutsättningar i skyddsbehov och personsäkerhet. personalen och deltar i processer och möten med myndigheter. Listan kan göras hur lång som helst, men det viktigaste hittar du hela tiden i vårt sätt att arbeta. Ett arbetssätt där bredden av vår samlade kunskap alltid kan ge dig tillgång till den spetskompetens du behöver. Vår helhetssyn gör att våra kunder kan specialisera sig. Kemira Kemi AB söker på eget initiativ om befintligt miljötillstånd för sin svavelsyrafabrik med tillhörande svaveldioxidhantering i en prövning enligt miljöbalken. Det är bakgrunden till ett synnerligen aktuellt och omskrivet projekt. Vi genomförde en kvantitativ riskanalys för svaveldioxidhanteringen och bedömde olika riskreducerande åtgärder. I brist på svenska riktlinjer genomförde vi en kvantitativ riskanalys (QRA) med beräkning av individrisk och samhällsrisk utifrån företagets grovriskanalys och den holländska guiden CPR. För sammanställningen krävdes ett omfattande arbete med att bedöma skadehändelser, kritisk påverkan, frekvenser, konsekvenser, väderstatistik och befolkningsdata. Resultatet gav ny fart åt en lokal debatt om anläggningens framtid. SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. På deras anläggning i Borlänge hanteras brandfarliga varor och andra kemikalier som medför att man utför riskhantering med krav från flera olika lagstiftningar. De största mängderna brandfarliga varor utgörs av gasol för uppvärmning av ugnar till stålbearbetningen. Inom anläggningen används även brandfarliga vätskor i form av färg för slutbehandling av plåt. Våra medarbetare har hjälpt SSAB med riskhantering, utbildning, klassningsplaner samt framtagande av explosionsskyddsdokument för hanteringen av brandfarliga varor. Vi har även tagit fram säkerhetsrapport och revisioner av handlingsprogrammet enligt Sevesolagstiftningen. Gävle kommun utvecklar sitt expansionsområde Västra Kungsbäck genom att låta Mackmyra Whisky expandera sin verksamhet med ett nytt exportdestilleri, över- och underjordiska lager, besöksanläggning med restaurang och övernattningsmöjligheter och byggnader för relaterade hantverk som tunnbinderi och glasblåseri. Området har använts som militärt övningsområde och skjutfält vilket gör att geoteknik och miljöprovtagning utgör stora delar i uppdraget. I en första etapp detaljprojekterar vi nya vägar, en ny bro samt gång- och cykelvägar till och inom området. Projekteringen omfattar också teknisk försörjning som el, VA, kommunikation och belysning. Vi projekterar även processvattnet till själva destilleriet

14 FLER SPÄNNANDE PROJEKT Spårväg City Nya spår i Stockholm TRYGGHETSPROJEKTET Perspektiv på trygghet Trädhus I trä bland träden go west Tung last Stadens ljud Utställning som hörs Spårväg City går från Kungsholmen i väster till Värtan i öster och är en förlängning av Djurgårdslinjen. Vi arbetar från tidiga skeden som linjesträckningsstudier och förstudier, till senare skeden som systemhandling, järnvägsplan och bygghandlingar. Vi arbetar också med gaturumsgestaltning, framkomlighet och andra viktiga parametrar. Utformningen av spårvägen samordnas med planer och studier om kringliggande bebyggelse och infrastruktur. Förlängningen ska öka tillgängligheten till Djurgården samt nya exploateringsområden i öster och väster genom T-Centralen, Stockholms Central och Sergels torg. Fokus ligger på framkomlighet utan större försämringar för övrig trafik. Utformning och placering av spår tar därför hänsyn till omgivande trafik där särskilt cykeltrafiken utgör en viktig del i planeringen. Vi har utarbetat en ny metod för kartläggning av upplevelser av trygghet och otrygghet utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Den bygger på ett aktivt medborgardeltagande där personer (hälften kvinnor, hälften män, i olika åldersgrupper) med anknytning till ett avgränsat område bjuds in att delta. Deras upplevelser av området dokumenteras och systematiseras i ett GIS-kartmaterial. Utifrån detta kan därefter tidsgeografiska rum skapas. Vi synliggör otrygghetsupplevelserna samt hur dessa förändras med tidpunkt på dygnet, hur upplevelserna ser ut för olika åldersgrupper och för kvinnor eller män. En workshop hålls sedan med deltagarna där vi fördjupar resonemangen för de mest kritiska platserna och för en diskussion om förslag till åtgärder. Två pilotstudier har nu genomförts för ett bostadsområde på Prästslätten i Karlshamn och stadsdelen Gunnesbo i Lunds kommun. Bland bokträden nära Hovdala Slott strax utanför Hässleholm finns ett av landets mest intressanta hus, en konferensbyggnad placerad bland trädtopparna. Man närmar sig byggnaden från en parkering där man går upp på den belysta spången som leder till huset uppe bland lövverken. Entresidan är sluten, och när man träder in i byggnaden öppnar rummen upp sig mot en fantastisk utsikt. För att inte skada träden och deras rotsystem är grundläggningen utförd med små stålpålar som är anpassade till trädens rötter. De smäckra pålarna bär upp hela byggnaden med tillhörande däck, där både huset och däcket är konstruerat helt i trä. Vi har deltagit i projektet med tjänster inom byggnadskonstruktioner, geoteknik och utsättning. Byggnaden används för konferenser och mottagningar. Metso Power fick i uppdrag att leverera nya delar till sodapannor som förstörts i den svåra jordbävningen i Chile Strax efteråt kontaktades Tyréns om möjligheten att med kort varsel projektera de transporthäckar som krävdes för dessa leveranser. Förutsättningarna var att få in tillräckligt många sektioner i det begränsade utrymme som erbjuds i ett av värdens största transportflygplan. Det här måste ske utan att överskrida viktbegränsningen 95,4 ton per flight, dessutom gällde det att få med allt material på de fyra flighter som var beställda. Transporthäckarna skulle även klara höga tröghetskrafter i alla riktingar. Vi antog utmaningen och efter projekterande parallellt med tillverkning kunde den första avresan fortlöpa perfekt och de tre övriga transporterna gick även de helt enligt planerna. Hur låter staden i framtiden? Arkitekturmuseet bjöd in till en utställning om sinnenas inverkan i stadsrummet. Sinnenas arkitektur gestaltade sig på två platser: Hur låter Slussen i framtiden? samt en permanent ljud- och ljusinstallation på Mariatorget i Stockholm. Utställningen väckte frågor om staden och våra sinnen. Vad innebär det att se och lyssna? Vi ser sådant som vi inte hör, vi hör sådant som vi inte ser spelar det någon roll? En central fråga är hur vi kan hantera stadens ljud med sikte på hållbar stadsutveckling. Vi ville få besökarna att lyssna på staden och att bli medvetna om ljuden i vår omgivning. Idag utformas städerna med ögat som norm, men stadsplanering bör även formas utifrån vad örat uppfattar. Det kanske är dags att efterlysa akustiska stadsplanerare? 26 27

15 KORT HISTORIK Sven Tyrén tog examen vid Chalmers tekniska Utredningen genomfördes under tre högskola år 1936 och grundade Tyréns AB år med medel från Statens nämnd för 1942, när han tog över John-Erik Ekströms byggnadsforskning och resulterade 1958 Konsulterande Ingenjörsbyrå. Hans ambition i omfattande förslag till standardisering av var redan från början att Tyréns skulle ligga konstruktörernas symboler och uttrycksmedel. i teknikens frontlinje och han såg som sin 28 uppgift att vidga och fördjupa den traditionella Sven Tyréns Stiftelse bildas 1976 och genom projektörsrollen. Sven var en visionär och stiftelsen finansierar vi idag årligen en mängd entreprenör som hela tiden strävade efter projekt, doktorander och adjungerade utveckling och nytänkande. Han ifrågasatte professorer för forskning och utveckling inom arbetssätt och initierade förändringar som gjorde vår sektor. På Tyréns inspireras vi fortfarande av det egna företaget branschledande samtidigt den anda som grundlades av Sven Tyrén. Våra som han utvecklade samhällsbyggnadssektorns medarbetare fortsätter att vara nyfikna, anamma byggmetoder, byggmaterial och redovisnings- ny teknik, nya lösningar och att ständigt vända metoder, hela tiden med fokus på affären på problemen för att se om vi verkligen ställer och ökad lönsamhet. På 50-talet var Sven rätt frågor. Det finns en nyfikenhet till att fördjupa Tyrén med och bildade HALTH, en grupp sig och att söka mer kunskap. Samma nyfikenhet byggnadskonstruktörer som utredde frågan som gjorde att Sven Tyrén startade vårt företag hur ändamålsenliga bygghandlingar ska se ut. den där gången för många år sedan. 29

16 KORT HISTORIK Sven Tyrén tog examen vid Chalmers tekniska Utredningen genomfördes under tre högskola år 1936 och grundade Tyréns AB år med medel från Statens nämnd för 1942, när han tog över John-Erik Ekströms byggnadsforskning och resulterade 1958 Konsulterande Ingenjörsbyrå. Hans ambition i omfattande förslag till standardisering av var redan från början att Tyréns skulle ligga konstruktörernas symboler och uttrycksmedel. i teknikens frontlinje och han såg som sin 30 uppgift att vidga och fördjupa den traditionella Sven Tyréns Stiftelse bildas 1976 och genom projektörsrollen. Sven var en visionär och stiftelsen finansierar vi idag årligen en mängd entreprenör som hela tiden strävade efter projekt, doktorander och adjungerade utveckling och nytänkande. Han ifrågasatte professorer för forskning och utveckling inom arbetssätt och initierade förändringar som gjorde vår sektor. På Tyréns inspireras vi fortfarande av det egna företaget branschledande samtidigt den anda som grundlades av Sven Tyrén. Våra som han utvecklade samhällsbyggnadssektorns medarbetare fortsätter att vara nyfikna, anamma byggmetoder, byggmaterial och redovisnings- ny teknik, nya lösningar och att ständigt vända metoder, hela tiden med fokus på affären på problemen för att se om vi verkligen ställer och ökad lönsamhet. På 50-talet var Sven rätt frågor. Det finns en nyfikenhet till att fördjupa Tyrén med och bildade HALTH, en grupp sig och att söka mer kunskap. Samma nyfikenhet byggnadskonstruktörer som utredde frågan som gjorde att Sven Tyrén startade vårt företag hur ändamålsenliga bygghandlingar ska se ut. den där gången för många år sedan.

17 2011 HUVUDKONTOR REGION SYD REGION VÄST REGION NORD Koncept och design av PS Agency /REGION ÖST Tyréns AB Tyréns AB Tyréns AB PS Agency väljer genomgående miljöcertifierade underleverantörer och Tyréns AB MALMÖ Lilla Badhusgatan 2 Västra Norrlandsgatan 10B prioriterar val av miljövänliga material, tryck, transporter och resesätt Stockholm Isbergs gata GÖTEBORG UMEÅ Peter Myndes Backe 16 Tel Tel Tel Tryck och efterbearbetning av Elanders Tel Fax Fax Fax Fax Foto: Krematoriet Skogskyrkogården, foto Johan Celsing Arkitektkontor Citytunneln, fotograf Klas Andersson Mackmyra, foto TEA, Thomas Eriksson Arkitekter Slussen, foto Foster + Partners och Berg Arkitektkontor Standstrender, fotograf Patrik Johansson, Eskilstuna Kommun Kvantitativ riskanalys, foto Kemira Kemi AB Kiruna, fotograf Stig Nyström 32 33

18 34

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig?

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig? Brand & Risk Hur kan vi hjälpa dig? WSP BRAND & RISK Vårt erbjudande Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom tjänsteområdena hus och industri, transport och infrastruktur samt miljö. Vår totala

Läs mer

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Branschens egen kravmärkning.

Branschens egen kravmärkning. B i l d : L a s s e F o r s b e r g T v å b i l d a r e. Branschens egen kravmärkning. Utmärkt Bygge underlättar samarbetet och effekti- viserar byggprocessen för alla aktörer i ett projekt. Konkret innebär

Läs mer

Komplettering av ansökan till projekt nr 46 Stadens ljud samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet

Komplettering av ansökan till projekt nr 46 Stadens ljud samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet 2011-10-17 Malin Rizell malin.rizell@helsingborg.se Tel 042-107569 Dnr 28/2011 Delegationen för Hållbara städer Boverket Komplettering av ansökan till projekt nr 46 Stadens ljud samexistens och metodutveckling

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

Kan du din betong? Betong har funnits i flera tusen år. Det är vår tids mest använda byggmaterial och dess mångsidighet är oöverträffad.

Kan du din betong? Betong har funnits i flera tusen år. Det är vår tids mest använda byggmaterial och dess mångsidighet är oöverträffad. Kan du din betong? Betong har funnits i flera tusen år. Det är vår tids mest använda byggmaterial och dess mångsidighet är oöverträffad. I Sverige produceras årligen cirka fem miljoner kubik meter betong.

Läs mer

Till dig som inte drömmer om betong...

Till dig som inte drömmer om betong... Till dig som inte drömmer om betong... ... men som kanske borde göra det. Betong är ett framtidsmaterial med en flertusenårig historia. Det är ett robust och hållbart byggmaterial med många fördelar, inte

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

SnABbT, snyggt och hållbart

SnABbT, snyggt och hållbart Snabbt, snyggt och hållbart 2017-05-27 1 SnABbT, snyggt och hållbart KuLtUR -och DemOKratiMiniStER AliCE BaH KuHnKE, bostads- och digitaliseringsminister PetER ErIKsSON och miljöminister KaroliNA SkOG,

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se space studio arkitekt Måns Hallén konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se Företagspresentation Space studio är ett litet dynamiskt

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Detaljplan för del av Torsken 3

Detaljplan för del av Torsken 3 SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-11-22 SBN/2011:220 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för del av Torsken 3 inom stadsdelen Bergshamra, upprättad i november 2012 Handlingar Utöver

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...?

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Jonas Kamleh Enhetschef för Klimat och Naturresurser Avdelningen för Stadsutveckling och strategi Miljöförvaltningen, Malmö stad Ja. och kanske lite

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet.

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet. MILJÖPOLICY Vårt mål är att, tillsammans med våra hyresgäster, skapa en miljö som är trivsam, funktionell och miljöanpassad. För att lyckas med detta har vi påbörjat ett miljöarbete som involverar alla

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg 2 1 3 4 Härligt Att platser upplevs fantastiska och härliga är viktigt rent mänskligt men även för att kunna konkurrera i vårt mobila samhälle där folk är villiga att pendla för att bosätta sig där det

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen Inte för de fyrkantiga Historien om Glasvasen 02 Ett torg i solen Idén om ett hus utan baksidor och med en mjukt rundad form föddes redan 2009. Flera arkitektkontor fick i uppdrag att visa hur området

Läs mer

Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt

Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt I samarbete med 1 Vad är IPM? IPM, Independent Project Monitoring, är en oberoende projektövervakningsfunktion

Läs mer

Att rita, konstruera och planera färdigt innan produktionsstart. Att avsätta tillräckliga resurser för projekt- och platsledning. Att stötta varandra.

Att rita, konstruera och planera färdigt innan produktionsstart. Att avsätta tillräckliga resurser för projekt- och platsledning. Att stötta varandra. UTMÄRKT BYGGE Utgåva 2 April 2007 Ämnesområden m e n 1. SAMVERKAN A........................ 4 Att arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Att respektera varandras roller. 2. PLANERING N OCH PROJEKTERING

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. 2015-08-27 Q&A Skeppsbron Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. Detta händer just nu I augusti i år invigdes

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Förbifart Stockholm Vinsta villaägareförening

Förbifart Stockholm Vinsta villaägareförening Förbifart Stockholm Vinsta villaägareförening 2014-03-05 Deltagare Trafikverket: Anna Rosenlind, projektledare tunnel Niclas Lindkvist, projektledare tunnel Vinsta Ola Landin, hydrogeolog Charlotte Geijer,

Läs mer

Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer?

Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer? Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer? Eva Hägglund Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 1 Hållbar stadutveckling SKL:s Positionspapper

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Infrakulvert Vallastaden

Infrakulvert Vallastaden Infrakulvert Vallastaden Ett samarbete för framtiden Tekniska verken i Linköping och Uponor Infra är båda innovativa företag, som med stora kunskaper och engagemang jobbar utifrån det gemensamma målet

Läs mer

DP 1724 2010-03-08 Dnr 07:10067-BN 540 Sofie Andersson Rosell Tel 021-39 15 02. Detaljplan för LYCKSTA 1:17, Romfartuna, Västerås

DP 1724 2010-03-08 Dnr 07:10067-BN 540 Sofie Andersson Rosell Tel 021-39 15 02. Detaljplan för LYCKSTA 1:17, Romfartuna, Västerås DP 1724 2010-03-08 Dnr 07:10067-BN 540 Sofie Andersson Rosell Tel 021-39 15 02 Detaljplan för LYCKSTA 1:17, Romfartuna, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta med

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Rapport med slutsatser och fortsatt arbetsinrikning efter workshop om överdäckning

Rapport med slutsatser och fortsatt arbetsinrikning efter workshop om överdäckning Rapport med slutsatser och fortsatt arbetsinrikning efter workshop om överdäckning På idéseminarium med professionella aktörer samt på möte med allmänheten i början av mars, fick vi många synpunkter hur

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. -Från tanke till handling-, Ramprogram, 2002 6

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. -Från tanke till handling-, Ramprogram, 2002 6 vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping B a k g r u n d - H i s t o r i a - N u t i d PLANFÖRUTSÄTTNINGAR Jönköping ligger i den norra delen av småland vid Vätterns sydligaste

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Västlänken. Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage

Västlänken. Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage Västlänken Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage 2 2015-01-23 Västlänken gör det enklare att resa - och bidrar till ett attraktivt, växande och hållbart Västsverige. 3 2015-01-23 4 2015-01-23 5 2015-01-23

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

CBI Betonginstitutet Kvalitetssäkrade systemlösningar för GRÖNA TAK med nolltolerans mot läckage

CBI Betonginstitutet Kvalitetssäkrade systemlösningar för GRÖNA TAK med nolltolerans mot läckage CBI Betonginstitutet Kvalitetssäkrade systemlösningar för GRÖNA TAK med nolltolerans mot läckage Kvalitetssäkrade systemlösningar för gröna anläggningar/tak på betongbjälklag med nolltolerans mot läckage

Läs mer

Stationen Centralen är en av stationerna på den nya dubbelspårsträckningen Västlänken, som i huvudsakligen utgörs av en tunnel mellan

Stationen Centralen är en av stationerna på den nya dubbelspårsträckningen Västlänken, som i huvudsakligen utgörs av en tunnel mellan PROJEKTKATALOG För bättre samhällen innehåll Västlänken station centralen SIID 04 Cittytunnel malmö På räls under staden SIID 05 Kuggen en prisbelönt konstruktion SIID 06 Väven en kulturhus för en kulturhuvustad

Läs mer

Välkomna till informationsmöte Norra Gotland 2017

Välkomna till informationsmöte Norra Gotland 2017 Välkomna till informationsmöte Norra Gotland 2017 18.00 Dörrarna öppnar 18.30 Välkommen önskar Siral med bakgrund till satsningen och visionen med projektet. Triventus Consulting beskriver sedan processen

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra Planläggningsbeskrivning 2016-03-30 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

PLANERAD UTBYGGNAD AV BEFINTLIG CENTRUMBEBYGGELSE

PLANERAD UTBYGGNAD AV BEFINTLIG CENTRUMBEBYGGELSE Koncept Sida 2013-09-20 1(5) TUMBA CENTRUM BOTKYRKA KOMMUN PLANERAD UTBYGGNAD AV BEFINTLIG CENTRUMBEBYGGELSE PM angående mark- och grundläggningsförhållanden Uppdrag 1830 ULF JOHNSON GEO AB Karlbergsvägen

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

ärnvägssektorn utgör en stor och mycket viktig del av WSP:s verksamhet. Genom samordning av verksamheterna inom WSP Järnväg är vi en mycket stark

ärnvägssektorn utgör en stor och mycket viktig del av WSP:s verksamhet. Genom samordning av verksamheterna inom WSP Järnväg är vi en mycket stark WSP Järnväg ärnvägssektorn utgör en stor och mycket viktig del av WSP:s verksamhet. Genom samordning av verksamheterna inom WSP Järnväg är vi en mycket stark aktör på marknaden med en bred och djup kompetens

Läs mer

Faktaunderlag Västlänken

Faktaunderlag Västlänken Faktaunderlag Västlänken Politisk förankring och juridisk status 160219 (berör ej projektet Olskroken planskildhet) Informationsmaterial Ingress 2010 beslöt*1 riksdagen att Västlänken ska byggas. En tågtunnel

Läs mer

Hållbar stadsutveckling stärker Skåne Metod och exempel. Mötesplats Skåne 20130816 2013-08-15 1

Hållbar stadsutveckling stärker Skåne Metod och exempel. Mötesplats Skåne 20130816 2013-08-15 1 Hållbar stadsutveckling stärker Skåne Metod och exempel Mötesplats Skåne 20130816 2013-08-15 1 2013-08-15 2 Lund 1971 Malmö 2012 2013-08-15 3 100 medarbetare 7 studios Fastighetsutveckling Stadsutveckling

Läs mer

Kort beskrivning av GIS:

Kort beskrivning av GIS: 1 Kort beskrivning av GIS: Geografiska Informations System, GIS, är datorbaserade system för insamling, lagring, bearbetning, analyser och presentation av geografiska data, d.v.s. information som kan kopplas

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer

Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer Vi siktar högt. Men arbetar jordnära. Sandström erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom Mark & Miljö, Bygg & Anläggning

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi!

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi! Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun Så här jobbar vi! Exempel på vad som gjorts den senaste tiden Strategiskt arbete Översiktsplan (Kf 2012-05) Gång- och cykelplan ( Kf April2012) Energi- och klimatstrategi

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Säkerhet FÖR FASTIGHETER

Säkerhet FÖR FASTIGHETER Säkerhet FÖR FASTIGHETER Risker All verksamhet är förknippad med risker och har behov av effektiv riskhantering. Riskprofilen skiljer sig kraftigt mellan olika verksamheter men är lika viktig att ta hänsyn

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 CENTRALHUSET

ÅRETS BYGGEN 2003 CENTRALHUSET 72 HUS GÖTEBORG Jurymotivering: Den spännande omvandlingsprocessen av Centralstationsområdet i Göteborg fortsätter. Här i form av kontor och hotell i norsk trend- och materialkänslig design. FOTO: ULF

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA ANLÄGGNING REGION MELLERSTA TOMMY PATRIKSSON, PROJEKTCHEF PEAB, ANLÄGGNING REGION MELLERSTA VI PÅ PEAB KAN TELECOM. OCKSÅ. Att Peab är ett rikstäckande bygg- och anläggningsföretag har väl knappast undgått

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål 2016-01-27 1 Uppdrag Tyréns AB har på uppdrag av TrondBygg Holding AB (markägaren till fastigheterna

Läs mer

Vi gör så att Gävle växer

Vi gör så att Gävle växer Gävle kommun 801 84 Gävle www.gavle.se Vi gör så att Gävle växer Jobba med oss! satsar för framtiden och erbjuder varje år praktikplatser, examensjobb och traineeplatser. Praktik Vi söker engagerade universitets-

Läs mer

Sociala och ekonomiska konsekvenser som berör projekt och planer inom Stadsmiljöavdelningens ansvarsområden

Sociala och ekonomiska konsekvenser som berör projekt och planer inom Stadsmiljöavdelningens ansvarsområden Checklista Hållbar utveckling vad gäller sociala och ekonomiska aspekter. De ekologiska aspekterna tas upp i Beslutsunderlag för BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Sociala

Läs mer

Kvalitetssäkrade systemlösningar för gröna anläggningar/tak på betongbjälklag med nolltolerans mot läckage

Kvalitetssäkrade systemlösningar för gröna anläggningar/tak på betongbjälklag med nolltolerans mot läckage CBI Betonginstitutet GRÖNA TAK Kvalitetssäkrade systemlösningar för gröna anläggningar/tak på betongbjälklag med nolltolerans mot läckage Vinnova UDI Steg 2 Samverkansprojekt inom Hållbara Attraktiva Städer

Läs mer

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra!

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra! Inte som alla andra! Kort Fakta! Total yta: 21 000 kvm Varav utställningshall: 14 000 kvm Konferensavdelning: 300, 200 och 200 personer ( 650 och 200) Restauranger och kök: 2 st. Grönt sedumtak: 17 000

Läs mer

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektledare UngBo

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektledare UngBo UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektledare UngBo VAD FÅR BOSTADSBRISTEN FÖR KONSEKVENSER? Individuella Demokratiska Finansiella Samhälleliga Malmö ska husera Sveriges

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med NCC Property Development avseende uppförande av kommersiell fastighet på Norra Stationsområdet, Stockholm kommun.

Överenskommelse om exploatering med NCC Property Development avseende uppförande av kommersiell fastighet på Norra Stationsområdet, Stockholm kommun. Jörgen Palm Stora Projekt Telefon: 08-508 263 04 jorgen.palm@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2010-08-26 Överenskommelse om exploatering med NCC Property Development avseende uppförande av kommersiell

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Utmaningar och möjligheter med levande väggar i ett svenskt klimat

Utmaningar och möjligheter med levande väggar i ett svenskt klimat POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT Utmaningar och möjligheter med levande väggar i ett svenskt klimat En erfarenhetsstudie Johanna Andersson & Anja Karlsson IVL Svenska Miljöinstitutet 2014 Författare: Johanna

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Förbifart Stockholm 2013 och framåt

Förbifart Stockholm 2013 och framåt Förbifart Stockholm 2013 och framåt Förstudie Vägutredning REGERINGENS TILLÅTLIGHETS-PRÖVNING MKB, 2009 ARBETSPLAN MKB ÖVRIGA PRÖVNINGAR (Natura 2000) (Natur- kulturreservat) KOMMUNALA DETALJPLANER MILJÖDOMAR

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Kurssekreterare Postadress: Besöksadress: Telefon:

Kurssekreterare Postadress: Besöksadress: Telefon: Gemensamt kursprogram: Projektarbete i byggprocessen VBE675 - Ledning 7,5 hp VBE680 - Programarbete, samhällsplanering och gestaltning 7,5 hp VBE685 - Projektering och design 7,5 hp VBE690 - Produktion,

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Vi antar utmaningen: 2020 är Malmö världsbäst på hållbar stadsutveckling Malmö har bakom sig mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet.

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Vi bygger attraktiva Kalmar

Vi bygger attraktiva Kalmar Vi bygger attraktiva Kalmar Staden som växer Samhällsbyggnadskontoret ser till att Kalmar växer. Precis som det låter är samhällsbyggnad ett brett spektrum där stadsplanering, lantmäteri, miljö, och trafikplanering

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer