Yttrande över förslag till åtgärdsprogram mot omgivningsbuller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över förslag till åtgärdsprogram mot omgivningsbuller"

Transkript

1 1 (4) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer HS Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 10 december 2014 Adressat: Uppsala kommun Gatu-och samhällsmiljönämnden Uppsala Yttrande över förslag till åtgärdsprogram mot omgivningsbuller Remiss från gatu- och samhällsmiljönämnden, dnr. GSN Remisstid: 2 december 2014 (förslängd remisstid till 12 december 2014) Förslag till beslut: Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till yttrande och översända det till gatu- och samhällsmiljönämnden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att justera beslutet omedelbart. För miljö- och hälsoskyddsnämnden Urban Wästljung ordförande Anna Axelsson chef för miljökontoret Bakgrund Omgivningsbuller är det miljöproblem i Europa som flest människor exponeras för. EUdirektivet för omgivningsbuller 2002/49/EG har omvandlats till svenska förhållanden i Förordningen om omgivningsbuller(2004:675). Enligt förordningen ska kommuner med mer än invånare vart femte år kartlägga omgivningsbuller i kommunen och ta fram ett åtgärdsprogram för att minska omgivningsbuller. I Uppsala genomfördes kartläggningen 2012 av konsultföretaget Ramböll. Åtgärdsprogrammet är framtaget av kommunen i samarbete med Ramböll. Förslag till åtgärdsprogram har nu skickats ut på remiss. Miljö-och hälsoskyddsnämnden anser att det är positivt att ett förslag till åtgärdsprogram har tagits fram och betonar vikten av att bullersaneringsåtgärder snarast påbörjas. Postadress: Uppsala kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Uppsala Telefon: (växel) Fax: E-post:

2 2 (4) Nämnden anser att alla åtgärder i åtgärdsprogrammet ska förses med tidplan så det tydligt framgår när olika åtgärder ska vidtas. Bostäder som är utsatta för de högsta bullernivåerna bör prioriteras. Det bör finnas en tidplan för när alla skolor och förskolor med för höga ljudnivåer (över 55 dba ekv. på hela ytan) ska vara åtgärdade och vem som ansvarar för åtgärder. Yttrande 1. Tabellerna 1, 2 och 3 (sid. 9-10) bör kompletteras med kolumner om antal flerfamiljshus respektive småhus. Ansvar för kommunen och Trafikverket bör redovisas separat. Tabellerna bör även kompletteras med kolumner för effekt, kostnad samt samhällsekonomisk nytta av åtgärderna. 2. Alla åtgärder i åtgärdsprogrammet behöver förses med en tidplan så det framgår när olika åtgärder ska vidtas. 3. Bostäder som är utsatta för de högsta bullernivåerna bör prioriteras för åtgärder. 4. Nämnden anser att vårdboenden hör till kategorin bostäder och att vårdboenden ska ingå i bullersaneringsprogrammet. 5. Åtgärdsprogrammet har en för låg ambitionsnivå för bullerutsatta skolor och förskolor. Åtgärder behöver ske i mycket snabbare takt. Förskolor, fritidshem och grundskolor bör prioriteras före gymnasieskolor. 6. Det bör finnas en målsättning för när alla skolor och förskolor med för höga ljudnivåer (över 55 dba ekv. på hela ytan 1 ) ska vara åtgärdade och vem som ansvarar för åtgärder. 7. Bullerplank och liknande åtgärder bör prioriteras framför t ex ändrad användning av gårdarna för att lekytan inte ska minskas i alltför hög grad. 8. Tabellerna över de mest utsatta skolorna och förskolorna på sid. 28 behöver uppdateras och korrigeras. 9. Höga ljudnivåer inomhus orsakade av trafikbuller i skolor och förskolor bör också åtgärdas så att max 45 dba och ekvivalent 30 dba inte överskrids Mark-och miljööverdomstolen (M ). Domen innebär att 55 dba ska klaras på hela skolgården och inte bara på 80 % av gården.

3 3 (4) Under mål i förslaget finns angivet en första programperiod Eftersom två av dessa år snart har passerat är det viktigt att åtgärder snarast påbörjas. Åtgärder bör drivas parallellt inom de tre prioriterade områdena bostäder, skolor och förskolor samt park-och naturområden så att riktvärden för trafikbuller klaras inom programperioden. Tydliga långsiktiga mål med tidssatta delmål bör fastställas. Under första programperioden finns angivet att minst tre bullerutsatta förskolor ska åtgärdas under programperioden. Nämnden anser att det är en för låg ambitionsnivå. Efter 10 år med den åtgärdstakten kommer fortfarande hälften av antalet skol- och förskolebarn vistas på skolgården där trafikbullernivåerna överstiger 55 dba. Åtgärder bör ske i mycket snabbare takt. Förskolor, fritidshem och grundskolor bör prioriteras före exempelvis gymnasieskolor. Det bör finnas en tydlig tidsplan för när alla skolor och förskolor med för höga ljudnivåer (över 55 ekv på hela ytan) ska vara åtgärdade och vem som ansvarar för åtgärder. Nämnden konstaterar att det finns en dom i Mark-och miljööverdomstolen (M ) som innebär att 55 dba ska klaras på hela skolgården och inte bara på 80 % av gården. Bullerplank och andra skyddsåtgärder bör prioriteras framför t ex ändrad användning av gårdarna, för att förhindra att lekytan minskas. Nämnden betraktar inte omdisponering av lekmiljöer utomhus som en bullerskyddsåtgärd utan ser det som en tillfällig lösning i avvaktan på en mer permanent åtgärd. Nämnden betonar att hela skolgården ska klara en ekvivalent ljudnivå på 55 dba. Tabellerna över de värst utsatta skolorna och förskolorna på sid. 28 behöver uppdateras och korrigeras, t ex har man blandat förskolor och familjedaghem, Storgårdens förskola vid Vattholmavägen har lagts ner, Jensen vid Döbelnsgatan är upptagen i förskoletabellen men inte i skoltabellen. Höga ljudnivåer inomhus orsakade av trafikbuller i skolor och förskolor bör även åtgärdas. Särskilt barn med hörselskada eller annat språk än det som används i förskolan påverkas negativt i sin språkinlärning om de vistas i en bullrig skolmiljö (påverkan av språkinlärning har nämnts på sidan 14). Sammanfattning av åtgärdsbehov bör redovisas i en tabell där det framgår antal exponerade individer, byggnader, antal byggnader att åtgärda samt kostnad (liknande som Örebro redovisat i sitt åtgärdsprogram). Denna sammanfattande redovisning av åtgärdsbehov bör separeras för kommunen och Trafikverket. Tabellerna 1, 2 och 3 (sid. 9-10) bör kompletteras med kolumner om antal flerfamiljshus respektive småhus. Ansvar för kommunen och Trafikverket bör redovisas separat. Bland bullerskyddsåtgärder på fasader bör det även ingå åtgärder som miljö- och hälsoskyddsnämnden kan ålägga fastighetsägare som inte genomför åtgärder. Den typen av åtgärd tillämpas i Stockholms och i Örebros åtgärdsprogram.

4 4 (4) Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att vårdboenden hör till kategorin bostäder och också ska ingå i bullersaneringsprogrammet. Den bedömningen gäller i andra kommuner som påbörjat sitt åtgärdsprogram. Tidigare genomförda bullerskyddsåtgärder (fasadåtgärder, skärmar och vallar) som nämns på sidan 15 bör redovisas separat i en tabell fördelat på olika gatuavsnitt och adresser för att underlätta arbetet med bullersanering. På sidan 18 hänvisas till Socialstyrelsens allmänna råd för buller inomhus (SOSFS 2005:6). Det allmänna rådet om buller gäller inte längre och har ersatts av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller (FOHMFS 2014:13). Bilagor Åtgärdsprogram buller Örebro kommun

5 ÅTGÄRDSPROGRAM MOT OMGIVNINGSBULLER KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING REMISSUTGÅVA

6

7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Åtgärdsprogram... sidan 4 Mål och visioner... 5 Åtgärder inom programperioden... 5 Genomförande... 7 Uppföljning och utvärdering... 8 Resurser... 8 Behovsbedömning... 8 Samhällsekonomisk nytta... 8 Samråd Förutsättningar... sidan 11 Bullerexponering Ljudexponerade ytor Påverkan av omgivningsbuller Tidigare arbete med buller Politiska mål och riktvärden Bullerkartläggning sidan 19 Historik Omfattning Metod Resultat av kartläggningen Referenser... sidan 29 Bilagor Bilaga 1 - Ekvivalent bullerutbredning från vägtrafik Bilaga 2 - Maximal bullerutbredning från vägtrafik Bilaga 3 - Ekvivalent bullerutbredning från tågtrafik Bilaga 4 - Maximal bullerutbredning från tågtrafik Åtgärdsprogrammet är framtaget av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän och konsulter. I arbetet har också funnits en styrgrupp med representanter för avdelningar i Uppsala kommun. Arbetsperioden har pågått under hösten 2012 och våren Projektledare Uppsala kommun: Sampo Hinnemo, Kontoret för samhällsutveckling Arbetsgrupp Uppsala kommun: Rolf Sundbom, Anneli Sundin, Mia Agvald-Jägborn Anton Willersten, Christer Justusson, Stefan Järdö Christer Solander Text: Erik Hedman, Ramböll Sverige; Johan Jönsson, Ramböll Sverige Extern granskning: Magnus Hillberg, Atkins Grafisk formgivning: Elvira Grandin, FOJAB arkitekter Foto: Ana Vera Burin Batarra om inget annat anges

8 ÅTGÄRDSPROGRAM Omgivningsbuller är ett av de största miljöhälsoproblemen inom Europa. Samstämmig forskning har visat att boende nära högtrafikerade vägar, järnvägar och flygplatser exponeras för skadliga ljudnivåer som påverkar människors hälsa negativt. Människor som utsätts för buller får bl a sömnstörningar som kan leda till förhöjt blodtryck, koncentrationssvårigheter, försvårad inlärning m.m. Långvarig exponering kan leda till negativa effekter på hjärt- och kärlsystemet. Bullerfrågan har genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG getts ytterligare vikt, genom det s. k. direktivet för omgivningsbuller. Huvudsyftet med direktivet är att fastställa ett gemensamt tillvägagångssätt för att förhindra, förebygga eller minska skadliga effekter på grund av exponering av omgivningsbuller. Direktivet slår fast att samtliga medlemsstater ska: Fastställa exponering från omgivningsbuller genom kartläggning av buller med metoder som är gemensamma för alla medlemsstater Tillgängliggöra information till allmänheten om omgivningsbuller och dess effekter Fastställa handlingsplaner för att förhindra och minska omgivningspåverkan från buller, baserat på resultaten från kartläggningen. Särskilt där exponeringsnivåerna kan medföra skadliga effekter på människors hälsa, och för att förhindra en höjning av bullernivån där den är idag är tillfredsställande. EU-direktivet har via svensk lagstiftning slagits fast och översatts till svenska förhållanden i Förordningen om omgivningsbuller (2004:675). I förordningen anges bl a krav på omfattning avseende kartläggning, åtgärdsprogram samt information till allmänheten. Enligt förordningen ska kommuner med mer än invånare vart femte år kartlägga omgivningsbullret inom kommunen samt ta fram ett åtgärdsprogram för att minska omgivningsbullret. Detta åtgärdsprogram är en följd av förordningen. Mål och visioner Den långsiktiga visionen är att inga människor som bor eller vistas längre tid i Uppsala kommun ska exponeras för nivåer av omgivningsbuller som riskerar att leda till negativa hälsoeffekter eller väsentligt begränsar möjligheten till utomhusvistelser i offentliga miljöer som natur- och parkområden. CC BY HELGE V KEITEL CC BY Omgivningsbuller påverkar hälsan negativt. 4 Åtgärdsprogram mot buller

9 CC BY SHAWNCAMPELL Generella mål Minska bullret vid källan Minska negativa hälsoeffekter på grund av bullerstörningar Minska bullerexponeringen för de mest känsliga grupperna, exempelvis barn under 13 år Förbättrad ljudmiljö på offentliga platser Ökad medvetenhet hos såväl beslutsfattare som allmänhet om bullers negativa effekter Mål under programperioden Samtliga bostäder som beräknas ha trafikbullernivåer utomhus vid fasad, 65 db(a) ekvivalentnivå eller högre, ska efter programperioden inte ha högre ljudnivåer inomhus än 30 db(a) ekvivalentnivå respektive 45 db(a) maximalnivå avseende trafikbuller. Utemiljön på minst tre Bullerutsatta förskolor ska åtgärdas till en nivå där ingen del av vistelseytan utomhus har ljudnivåer som överskrider 55 db(a) ekvivalentnivå avseende trafikbuller. Antalet bullerexponerade park- och naturområden inom Uppsala tätort ska minska och kunskapen om Uppsalabornas uppfattning om störningsgraden i de mest exponerade parkområdena ska öka. Långsiktiga mål till kommande programperioder Riktvärden för buller ska klaras för samtliga bostäder, såväl inomhus som vid uteplats Samtliga förskolor eller grundskolor ska ha lägre eller lika med 55 db(a) ekvivalentnivå från omgivningsbuller på minst 80 % av vistelseytan utomhus Minst hälften av det totala antalet skol- och förskolebarn ska kunna vistas utomhus på skolgårdar där trafikbullernivåerna är högst 55 db(a) ekvivalentnivå Samtliga boende inom kommunen ska inom gångavstånd ha tillgång till en park med god ljudmiljö Åtgärder inom programperioden Nedan redovisas tre huvudsakliga åtgärdsområden som utifrån målbeskrivningar och vision bör prioriteras under programperioden. Åtgärder för att minska bullernivåer utomhus och inomhus i de högst exponerade bostadsområdena Åtgärder för att minska bullernivåer utomhus vid de mest exponerade för- och grundskolorna Åtgärder för minska bullernivåer utomhus inom parker och rekreationsområden Åtgärdsprogrammet ska i så stor utsträckning som möjligt arbeta i riktning mot ett hållbarare transportsystem där föreslagna åtgärder på ett naturligt sätt sammanfaller med önskvärda effekter inom andra områden, som exempelvis åtgärdsprogrammet för luftkvalitet samt övergripande målsättningar i Översiktsplan Som första åtgärd bör möjligheten till att minska buller vid källan prioriteras framför åtgärder för att reducera ljudet mellan källa och mottagare. Det är naturligtvis också önskvärt att genomförda åtgärder kommer många människor till godo istället för enbart enskilda individer. Att minska ljudet vid källan är i många fall en tidskrävande process, då det handlar om behov av trafikomläggningar eller omställning av trafiksystemet. I avvaktan på denna typ av åtgärder kommer det att vara nödvändigt att rikta insatser till enskilda bostäder/bostadsområden, som exempelvis bullerreducerande åtgärder i byggnadsfasad. Vid prioritering av åtgärder är det dock viktigt att det blir en balans mellan riktade insatser till boende respektive allmänheten i övrigt. Detta för att öka möjligheten till att uppnå de generella målen för åtgärdsprogrammet. Vid avvägning av insatser för att reducera omgivningsbuller är det viktigt att beakta särskilt känsliga grupper som saknar möjlighet till att vistas på alternativa platser där acceptabla ljudnivåer förekommer. Likaså speciellt utsatta platser, exempelvis sådana som exponeras från flera olika typer av bullerkällor samtidigt. Åtgärdsprogram mot buller 5

10 Sammanställning av föreslagna åtgärder under programperioden. Åtgärd Beskrivning Ansvar Genomförandeperiod Informationskampanjer Riktade kampanjer med syfte att minska bullerpåverkan, ex. teknisk rådgivning via kommunens hemsida om bullerskärmar, fönsterbyten etc. eller om däckval, sänkt hastighet m.m. GSN, PBN, MHN Löpande inom ordinarie verksamhet Trafikstyrande Översyn av möjlighet till åtgärder minskade ljudnivåer med hjälp av GSN Klart 2017 trafikomläggningar Översyn av hastighetsbegränsningar som bullerdämpande åtgärd Trafiklugnande åtgärder med hjälp av byggnadstekniska åtgärder Översyn av möjligheter att förbjuda tung trafik under vissa tider på dygnet GSN GSN GSN Klart 2016 Löpande inom ordinarie verksamhet Klart 2015 Lågbullrande Översyn av möjlighet till införande vägbeläggningar av lågbullrande vägbeläggning GSN Klart 2015 På utvalda vägsträckor byte av särskilt bullrande beläggningsskikt GSN Löpande efter 2015 Bullervallar och bullerskärmar utmed det kommunala vägnätet Program för bullerskärmar och bullervallar som åtgärd för att dämpa ljudnivåer utmed det kommunala vägnätet Översyn över bullerskyddsåtgärder för att dämpa utomhusnivåer vid skolor och förskolor Idéhandbok över bullerskyddsåtgärder för att dämpa utomhusnivåer vid parker och naturområden, ex i nyplanering, omdisponering av ytor, ljudmaskering GSN Klart 2016 GSN Klart 2015 GSN Klart Åtgärdsprogram mot buller

11 Sammanställning av föreslagna åtgärder under programperioden. Åtgärd Beskrivning Ansvar Genomförandeperiod Bullervallar/bullerskärmar utmed det statliga vägnätet Fördjupad utredning om behov av att dämpa trafikbuller från det statliga vägnätet GSN, i samarbete med Trafikverket Klart 2016 Bullervallar/bullerskärmar utmed det statliga järnvägsnätet Fördjupad utredning om behov av att dämpa trafikbuller från det statliga järnvägsnätet GSN, i samarbete med Trafikverket Klart 2016 Fastighetsnära åtgärder Införande av bidragssystem för att hjälpa fastighetsägare att bullersanera sina bostäder GSN Klart 2014 Utredning om alternativa bullerskyddsåtgärder vid skolor och förskolor, ex omlokalisering av vistelseytor BUN Klart 2015 Tysta platser Utredning om möjlighet att anordna särskilt tysta platser i den offentliga miljön GSN Klart 2017 I sammanställningen på tidigare uppslag föreslås åtgärder för att minska omgivningspåverkan både för enskilda utsatta individer tillsammans med åtgärder för att minska omgivningspåverkan i områden av särskild betydelse för uppsalaborna. Inom programperioden planeras ett antal åtgärder som är särskilt riktade till att minska påverkan av omgivningsbuller. Delar av programperioden kommer också att användas till att inhämta djupare kunskap om bullersituationen i kommunen och till att arbeta fram ytterligare riktlinjer för hantering av bullerfrågorna. Andra åtgärder kommer att vara direkt riktade till bullersanering i exempelvis bostäder och skolor/ förskolor. Genomförande En programgrupp kommer att tillsättas med representanter för kontoret för samhällsutveckling och miljökontoret. Arbetet kommer att ledas genom en styrgrupp med representanter från samma kontor samt kommunledningskontoret och kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad. En projektledare från kontoret för samhällsutveckling kommer att utses med ansvar för att åtgärderna genomförs. I sammanställningen redovisas föreslagna åtgärder under programperioden. Åtgärderna behöver arbetas in kommunens budget både avseende personalresurser samt ekonomiska medel. Åtgärdsprogram mot buller 7

12 Uppföljning och utvärdering Styrgruppen får ansvar för uppföljning av arbetet, genom löpande avrapportering från programgruppen, genom årlig avrapportering till ansvariga nämnder; gatu- och samhällsmiljönämnden, plan- och byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden samt genom en samlad utvärdering under programperiodens sista år (2018). Resurser Resurser kommer att krävas för att genomföra de föreslagna åtgärderna i programmet. Beroende på investeringsnivån och i vilken omfattning de föreslagna åtgärderna kommer att genomföras kan det finnas behov av att förstärka personresurserna eller att förändra i verksamhetsplaner på kontoret för samhällsutveckling, miljökontoret och kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad. Programmet finansieras genom att åtgärderna inarbetas i budgetprocessen. De ramar som fullmäktige ger respektive nämnd ska följas. Behovsbedömning Planer och program som tas fram enligt 5 kap 5 miljöbalken ska miljöbedömas om genomförandet av dem kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta program anses dock inte medföra betydande miljöpåverkan så som avses i miljöbalken. Jämfört med nollalternativet, det vill säga den sannolika utvecklingen utan detta åtgärdsprogram, innebär genomförandet av åtgärdsprogrammet inte några avgörande hälsoförbättringar för Uppsalas befolkning. Dels för att Uppsala kommun redan idag arbetar med bullerskyddsåtgärder som gradvis förbättrar ljudmiljön och hälsan, dels för att de åtgärder som enklast kan genomföras under programperioden handlar om åtgärder nära mottagaren och som tjänar ett fåtal individer. Kraftfulla åtgärder vid källan, till exempel tystare fordon, och som skulle innebära betydande förändringar av ljudmiljön och gagna hela befolkningen, ligger utanför detta åtgärdsprograms räckvidd. Övriga åtgärder vid källan, till exempel trafikstyrning och sänkta hastigheter, tar lång tid att utveckla och implementera. Åtgärdsprogrammet innebär en klar ambitionshöjning och en långsamt förbättrad ljudmiljö och hälsa, inte minst tillsammans med kommande åtgärdsprogram, men några betydande skillnader kommer inte att kunna åstadkommas under denna programperiod. Samhällsekonomisk nytta Störningar och negativa hälsoeffekter från buller innebär en stor kostnad för samhället. Trafikverket har i sina samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn tagit fram värderingar av de kvantifierade och säkerställda konsekvenser som buller ger upphov till. Värderingen baseras 8 Åtgärdsprogram mot buller

13 på de för individen direkt och medvetna störningar (sjukdomsfall och sömnstörningar etc.) samt indirekta och omedvetna störningar som kostnader för sjukvård och produktionsbortfall till följd av sjukdomar orsakade av buller. Lönsamheten i bullerskyddsåtgärder varierar mellan olika fall. Generellt är vinsten med att åtgärda buller nära källan störst där befolkningsdensiteten är hög och i mer glesbefolkade områden är istället fastighetsnära åtgärder mer lönsamma. Valet av åtgärd styrs också av den fysiska möjligheten till åtgärder. I tätbebyggda stadskvarter finns sällan möjligheten att placera bullerskärmar längs vägen vilket gör att fastighetsnära åtgärder ändå blir den enda genomförbara åtgärden. Fastigheter med bullernivåer över 60 db(a) återfinns framförallt i de centrala delarna av Uppsala tätort. I huvudsak är det flerfamiljsbostäder som exponeras för höga ljudnivåer. Endast 10 % av antalet personer som exponeras för buller över 60 db(a) bor i en enfamiljsbostad. För många av dessa fastigheter är det svårt att på kort sikt påverka utomhusnivåer, vilket innebär att åtgärder framförallt får riktas mot att klara riktvärden för ljudnivåer inomhus. Att med hjälp av en tilläggsruta förbättra bullerdämpningen för alla fönster längs fasader som överskrider 60 db(a) från vägtrafik och 65 db(a) från spårtrafik i Uppsala kommun skulle kosta närmare 70 miljoner kronor. Åtgärderna skulle ge en samhällsekonomisk vinst på närmare sex kronor per investerad krona. Bedömningen har gjorts på en översiktlig nivå, vilket gör att det i vissa fall kan vara både lämpligare och mer lönsamt med andra åtgärder än fönsterförbättringar. Därför bör det bedömas i varje enskilt fall vilken åtgärd som är mest passande. Tabell 1. Bedömning av åtgärdsbehov och kostnad för fastigheter utsatta för buller över 60 db(a) från vägtrafik Intervall Utsatta personer Antal fönster Åtgärdskostnad NNK 65 db(a) * , db(a) , db(a) ,9 Totalt ,7 * = Under perioden 1996 till 2006 gavs stort antal fastigheter med bullernivåer över 65 db(a) bullerbidrag för åtgärder av fönster. Det innebär att många av dessa fönster redan är åtgärdade och att den verkliga kostnaden därför är betydligt mindre. Tabell 2. Bedömning av åtgärdsbehov och kostnad för fastigheter utsatta för ekvivalenta buller över 65 db(a) från järnvägstrafik Intervall Utsatta personer Antal fönster Åtgärdskostnad NNK 65 db(a) ,4 Åtgärdsprogram mot buller 9

14 Buller från järnvägstrafik kännetecknas av relativt få, men höga, bullertoppar, vilket särskilt under nattetid kan vara störande och leda till sömnsvårigheter. I Uppsala utsätts betydligt fler invånare för järnvägsbuller där de maximala bullernivåerna överstiger riktvärden än för ekvivalenta ljudnivåer. Det finns i dagsläget inga framtagna värderingar av betalningsviljan för att reducera maximala bullernivåer, trots att det har visats att betalningsviljan för att reducera enstaka höga bullertoppar kan vara betydande. Nedan görs en bedömning av kostnaden för att åtgärda fastigheter som i dagsläget utsätts för maximala bullernivåer över 80 db(a) från järnvägstrafik. Tabell 3. Bedömd åtgärdskostnad för fastigheter som utsätts för maximala bullernivåer över 80 db(a) från järnvägstrafik Intervall Utsatta personer Antal fönster Åtgärdskostnad 90 db(a) db(a) db(a Totalt Samråd Fylls i av kommunen. 10 Åtgärdsprogram mot buller

15 FÖRUTSÄTTNINGAR 2. Förutsättningar 2.1 Bullerexponering Närmare uppsalabors bostäder exponeras för bull antingen väg- eller tågtrafik. Detta innebär att en fjärded kommun exponeras för ljudnivåer över det riktvärde som bostäder avseende omgivningsbuller. Avseende de högsta trafiken, maximalnivåerna, så är exponeringen utifrån rik väsentligt högre för såväl vägtrafik som järnvägstrafik. H fasad är även en indikator på höga maximalnivåer inomh Tabell 4: Antal boende exponerade för ekvivalenta bullern tågtrafik Intervall Exponerade Exponerade Bullerexponering db(a) väg tåg Den stora majoriteten, ca 85 %, av bostäderna i Uppsala eq < Närmare uppsalabors bostäder exponeras för L tätort exponeras för ekvivalent vägtrafikbuller buller över 55 db(a) från antingen väg- eller tågtrafik. under L 55 db(a), men i de 15 % av bostäderna över Detta Förutsättningar eq innebär att en fjärdedel av invånarna i Uppsala db(a) bor en fjärdedel av alla invånare. Det visar att kommun exponeras för bullernivåer över det riktvärde Bullerexponering som gäller för nybyggnad av bostäder. Avseende lerproblematiken L eq 50 är 120 störst. 387 En högre andel flerfamiljs- det L eq är i de 45 tätbefolkade 168 delarna 515 av Uppsala 20 som 999 bul- 2.1 de Närmare högsta ljudtopparna uppsalabors från trafiken, maximalnivåerna, antingen så exponeras väg- ännu eller fler tågtrafik. för nivåer över Detta riktvärden innebär att småhus. L bostäder exponeras hus är för drabbade bullerav över höga 55 bullernivåer dba från jämfört med en eq fjärdedel Statistiskt 55 av sett 46 invånarna löper 591en boende i Uppsala i 3ett 235 flerfamiljshus L eq tre 60 som gånger gäller så 15hög för 409 risk nybyggnad att bo i ett 1av hus 019som är för utomhusnivå. Höga maximalnivåer vid fasad är kommun exponeras för ljudnivåer över det riktvärde även en indikator på höga nivåer inomhus. I tabellen exponerat för buller över riktvärdet 55 db(a) än en nedan bostäder visas en avseende sammanställning omgivningsbuller. av exponeringsberäkningar trafiken, från maximalnivåerna, väg- och tågtrafik. Siffrorna så är exponeringen kommer i Uppsala Avseende de högsta ljudtopparna från boende L eq i ett 65småhus. Endast % av enfamiljshusen 224 utifrån är riktvärden exponerade för vid vägtrafikbuller uteplats L över 55 från väsentligt den kommunomfattande högre för såväl bullerkartläggning vägtrafik som som järnvägstrafik. eq db(a) medan Höga nästan maximalnivåer 40 % av flerfamiljshusen vid är det. genomförts fasad är under även en indikator på höga maximalnivåer L eq inomhus, 75 där riktvärdet 0 avser 0 Tabell 4. Antal 4: Antal boende boende exponerade exponerade för ekvivalenta för ekvivalenta Tabell Tabell 5. bullernivåer Antal 5: boende Antal exponerade boende från väg- exponerade för maximala och bullernivåer för maximala bullerniv bullernivåer från väg- och tågtrafik tågtrafik från tågtrafik väg- och tågtrafik Intervall Exponerade Exponerade Intervall Exponerade Exponerade db(a) väg tåg db(a) väg tåg L eq < L max < L eq L max L eq L max L eq L max L eq L max L eq L max L eq L max L eq L max L eq L max Tabell 5: Antal boende exponerade för maximala bullernivåer från väg- och tågtrafik Åtgärdsprogram mot buller 11 Intervall Exponerade Exponerade db(a) väg tåg

16 40% 35% 30% Flerfamiljshus Småhus 25% 20% 15% 10% 5% Den stora majoriteten, ca 85 %, av bostäderna i Uppsala tätort exponeras för ekvivalent vägtrafikbuller under 55 db(a), men i de 15 % av bostäderna över 55 db(a) bor en fjärdedel av alla invånare. Det visar att det är i de tätbefolkade delarna < av Uppsala som 50-55bullerproblematiken är störst. Det visar också att en högre andel flerfamiljshus Intervall db(a) är drabbade av höga bullernivåer jämfört med småhus. Figur Statistiskt 1. Skillnad sett i fördelning löper en mellan boende småhus i ett och flerfamiljshus tre gånger så hög risk att bo i flerfamiljshus ett hus som i olika är bullerintervall. exponerat för Baserat buller på beräknade över riktvärdet 55 db(a) än en boende i ett ekvivalentnivåer från vägtrafik. småhus. Endast 10 % av enfamiljshusen i Uppsala är exponerade för vägtrafikbuller över 55 db(a) medan nästan 40 % av flerfamiljshusen är det. Tabell 6. Antal bostäder och andel av Uppsala tätorts bostäder Tabell som 6: Antal exponeras bostäder för ekvivalent och andel vägtrafikbuller av Uppsala i tätorts bostäder som exponeras för olika intervall. ekvivalent vägtrafikbuller i olika intervall. Intervall db(a) Antal bostäder Andel av samtliga bostäder (%) L eq < ,7 L eq ,1 L eq ,7 L eq ,7 L eq ,5 L eq ,6 L eq ,7 L eq ,0 L eq >75 0 0,0 Ljudexponerade ytor Två tredjedelar av Uppsala kommun har mycket låga bullernivåer (under 40 db(a)). På kommunnivå är det mindre än 5 % av ytan som exponeras för bullernivåer över riktvärdet för utomhusnivå 55 db(a), vilket kan betraktas som lågt. På dessa 5 % av ytan bor en fjärdedel av alla kommunens invånare. Närmare 30 % av Uppsala tätort är exponerad för bullernivåer över 55 db(a). 12 Åtgärdsprogram mot buller

17 2.2 Ljudexponerade ytor Två tredjedelar av Uppsala kommun har mycket låga bullernivåer (under 40 db(a)). På kommunnivå är det mindre än 5 % av ytan som exponeras för bullernivåer över riktvärdet för utomhusnivå 55 db(a), vilket kan betraktas som lågt. På dessa 5 % av ytan bor en fjärdedel av alla kommunens invånare. Tabell 7: Areor och andel av total kommunytan Tabell som 8. Areor exponeras 8: och Areor andel och av för Uppsala ekvivalent andel tätort av som Uppsala tätort som exp vägtrafikbuller i olika intervall. exponeras vägtrafikbuller för ekvivalent i vägtrafikbuller olika intervall. i olika intervall. Tabell 7. Areor och andel av total kommunytan som exponeras för ekvivalent vägtrafikbuller i olika intervall. Intervall db(a) Area (kvm) Andel av kommun (%) Intervall (db(a)) Area (kvm) Andel av tätort (%) L eq < ,8 L eq <40 4,0 8,0 L eq ,6 13,5 L eq ,7 17,2 L eq ,0 9,1 L eq ,9 25,4 L eq ,5 5,8 L eq ,1 20,0 L eq ,6 3,1 L eq ,5 14,9 L eq ,3 0,9 L eq ,1 8,0 L eq ,2 0,4 L eq ,0 3,9 L eq ,4 0,2 L eq ,0 2,0 L eq >75 2,4 0,1 L eq >75 0,4 0,7 Rapport Påverkan av omgivningsbuller 2.3 Omgivningsbuller och den blandade staden Upplevelsen beror av mer än bara ljudnivån Påverkan av omgivningsbuller Det pågår för närvarande mycket forskning kring hur 11 av 32 buller påverkar oss, och det kommer antagligen att Omgivningsbuller och den blandade staden Omgivningsbuller är idag ett av våra största miljöhälsoproblem som vi vet kan resultera i ohälsa för vet vi dröja länge innan vi har hela bilden klar för oss. Dock Omgivningsbuller med säkerhet att det inte är är idag tillräckligt ett av med våra största miljöhä enskilda individer vid exponering under lång tid. Det att redovisa resultera en ljudtrycksnivå i ohälsa för för enskilda att beskriva individer hur vid exponerin moderna samhället är fullt av oönskade ljud. Den störande moderna ett ljud samhället är, utan det beror är fullt på flera av faktorer. oönskade ljud. Den s snabba samhällsutvecklingen med industrialisering, Störningen kan beskrivas som en kombination av med industrialisering, transporter, exploatering, elek transporter, exploatering, elektrifiering mm. har faktorerna typ av ljud, vilket sammanhang ljudet på förhållandevis kort tid förändrat ljudlandskapet förekommer förhållandevis i och vem kort som uppfattar tid förändrat ljudet. Exempelvis ljudlandskapet radik radikalt. Buller har blivit ett miljöproblem med långtgående uppfattas miljöproblem musiken med på en fest långtgående som betydligt konsekvenser mindre för hä konsekvenser för hälsa och välbefinnande. störande många om man håll själv i Europa deltar i festen går det än om inte man längre att hitta ostö På många håll i Europa går det inte längre att hitta försöker sova i en grannlägenhet, även om ljudnivån i taget. ostörda ljudlandskap över huvud taget. den angränsande lägenheten är betydligt lägre. Bullerkartläggning Uppsala Unr Det pågår för närvarande mycket forskning kring hu kommer antagligen att dröja länge innan vi har hela vi med säkerhet att det inte är tillräckligt med att re kan beskrivas som en kombination av faktorerna typ på en fest som betydligt mindre störande om man s försöker sova i en grannlägenhet, även om ljudnivån Ett annat problem med dagens ljudmiljö är bristen på Det Ett har gjorts annat relativt problem mycket med forskning dagens i vilken ljudmiljö man är bristen p variation. Brus från trafik och annat finns överallt och studerat och upplevelse annat finns av specifika överallt bullerkällor. och tar Genom så mycket plats i an tar så mycket plats i anspråk att andra ljud till stor del att kombinera resultat från kartläggningar av ljudnivåer täcks över, vilket resulterar i en monoton ljudmiljö täcks utomhus över, och vilket undersökningar resulterar av de i en boendes monoton ljudmiljö u utan karaktär och platsspecificitet. upplevelser platsspecificitet. kan man ta fram samband mellan ljudnivå utomhus och störning. De flesta sådana här undersökningar Upplevelsen har gjorts för buller beror från av trafik. mer än bara ljudnivån Störning = Ljudnivå + att Sammanhang beskriva hur + störande Individ ett ljud är, utan det beror Figur 2. Komponenter som påverkar störningsupplevelsen i en verklig ljudet situation. förekommer i och vem som uppfattar ljudet. E lägenheten är betydligt lägre. Åtgärdsprogram mot buller 13

18 Inte bara en komfortfråga Den upplevda störningen är inte bara något som beskriver komfort utan ger ett mått på vilka hälsoeffekter bullret ger, exempelvis försvårande av samtal, koncentration, vila/återhämtning, sömnstörningar och olika stressrelaterade symptom. En tredjedel av befolkningen är känslig för buller och är därmed också mer sårbar för olika negativa effekter av buller. Senare tids forskning har t ex funnit att det finns ett samband mellan bullerexponering och ökad risk för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Barn särskilt utsatt grupp Omgivningsbuller har visat sig ha ett flertal negativa effekter på barn, bland annat vad gäller läsförmåga, inlärning, koncentration och problemlösningsförmåga. Vid riktigt höga ljudnivåer finns också en ökad risk för tinnitus eller hörselskada då barns hörsel inte är fullt utvecklad före 13-års ålder. Andra problem som kan uppstå i högljudda miljöer är heshet, ökad olycksrisk, minskad aptit och trötthet. Barn från områden utsatta för starkt trafikbuller, framför allt flygbuller, har i några utländska studier angetts kunna ha ökade halter av stresshormoner och högre blodtryck än barn från tystare områden. Ny forskning har bekräftat att buller i skolmiljö negativt påverkar barns språkinlärning. I skolor i Storbritannien, Nederländerna och Spanien har samband mellan flygbuller och försämrad läsförståelse påvisats, ett samband som kvarstod även efter att man korrigerat för effekter av en rad andra faktorer, som t.ex. föräldrarnas socioekonomiskaförhållanden. Det uppskattas att en ökning av bullernivån med 5 db(a) var kopplad till en försämrad läsförståelse motsvarande 2 månaders undervisning i Storbritannien och 1 månad i Nederländerna. (1) Det finns ett antal åtgärder som kan förbättra ljudmiljön inomhus i undervisningslokaler, bland annat ljudabsorberande material i tak, väggar och golv. Utomhus vid skolor och lekplatser rekommenderar WHO att buller från yttre källor inte överstiger 55 db LAeq (2). Den viktiga hälsoeffekten är här störningsreaktioner. Någon risk för hörselskador till följd av trafikbuller finns inte vid exponering för de ljudnivåer som förekommer i Sverige. Barn kan dock tänkas maskera störande trafikbuller med skadligt stark musik i hörlurar. Goda ljudlandskap i bostadsområden utomhus återfinns först när bullernivåerna från vägtrafik är lägre än 45 db LAeq, 24h (3). Miljööverdomstolen har i dom MÖD 2000:32 förelagt dåvarande Vägverket Region Sydöst att senast den 1 april 2001 ha uppfört ett bullerplank eller ha vidtagit annan bullerreducerande åtgärd vid Östra skolan, Motala kommun, så att den ekvivalenta ljudnivån inte någonstans på Östra skolans skolgård överstiger 55 db(a). Som argument för åläggandet hänvisas till att både elever och lärare på skolan upplever att bullret från vägen tidvis är störande, samtidigt som det saknas möjligheter att välja annan plats för rast. Hänvisningar till Socialstyrelsens allmänna råd görs, med bl. a. ökad risk för olyckor som följd av att barnen inte kan höra lärare ropa. Kostnaden för åtgärdandet ( kr) anses vara rimligt i förhållande till nyttan. Miljööverdomstolen finner vid en samlad bedömning att skäl föreligger för att ålägga väghållaren att vidta bullerreducerande åtgärder vid Östra skolan i Motala. CC BY FRUGAN 14 Åtgärdsprogram mot buller

19 Parker och naturområden Det är ett välkänt faktum att parker och rekreationsområden har betydelse för människors hälsa och möjlighet till avkoppling. I stadsmiljöer är bakgrundsnivån från framförallt trafikbuller ofta hög och platser utomhus för vila och återhämtning blir då allt viktigare. Ett av de krav som anges i förordningen om omgivningsbuller är att åtgärdsprogrammet ska innehålla en beskrivning av åtgärder för att skydda områden där ljudnivån anses utgöra en särskild kvalitet såsom parker, rekreationsområden, friluftsområden och andra natur- och kulturområden. Naturvårdsverket har angett riktvärden för parker och tätortsnära rekreationsområden. Riktvärden baseras på genomförda studier om människors förväntningar och upplevelser av ljudmiljön. I denna framgår att den ekvivalenta ljudnivån inte bör överstiga 50 db(a) i parker respektive 45 db(a) ekvivalentnivå i tätortsnära rekreationsområden. Tidigare arbete med buller Uppsala kommun arbetar kontinuerligt för att förebygga bullerproblematiken i tätorterna i samband med stadsplanering, bullersanering av bostäder, skötsel av kommunens allmänna ytor, när upphandlingar genomförs, osv. I tätbebyggda kvarter med hög trafikintensitet är trafikbullernivåerna utomhus ofta högre än de nationella riktvärdena som är antagna av riksdagen i samband med infrastrukturproposition från 1997 (prop. 1996/97:53). I många fall har kommunen genomfört riktade kampanjer till fastighetsägare där dygnsmedelnivån för buller överstiger 65 db vid ytterfasaden. Denna typ av kampanjer genomfördes periodvis mellan åren 1996 och Kampanjerna resulterade i att Uppsala kommun betalade ut ca 6 miljoner kronor i fönsterbidrag för byte av ca äldre 2-glasfönster. Dessa åtgärder beräknas ha förbättrat boendemiljön inomhus för drygt 2000 Uppsalabor. Figur 3. Karta över tidigare genomförd bullerinventering. Byggnader markerade med blått har fått kommunalt eller statligt bidrag för genomförande av bullerskyddsåtgärder. Byggnader i orange har höga ljudnivåer utomhus, men har inte fått bidrag. Åtgärdsprogram mot buller 15

20 CC BY CRYSTIAN CRUZ CC BY CRYSTIAN CRUZ Utöver åtgärder i byggnader har Uppsala kommun i samband med ombyggnader av gatunätet byggt eller gett bidrag för fem bullerplank för att skydda befintliga bostadsmiljöer. Under våren 2010 genomfördes även en omfattande inventering av befintliga bullerskärmar inom Uppsala tätort samt Storvreta. Sammanlagt identifierades ca 150 befintliga skärmar, vilka dokumenterades i en databas. Kommunen arbetar även med exempelvis följande Vid nyplanering tillämpas riksdagens riktvärden för utomhusbuller i kombination med Boverkets allmänna råd 2008:1 (Buller i planeringen) Vid upphandlingar inom kommunen ställs generella krav avseende bullerpåverkan från arbetsmaskiner och utförda tjänster Vid parkskötsel ska de arbetsfordon som används uppfylla särskilda bullernormer och arbeten får generellt enbart utföras dagtid mellan klockan Placering av busshållplatser för att minska störningar vid bostadshus Rutiner för hantering av tryckknappslådor vid trafiksignalreglerade övergångsställen Operativ tillsyn för anläggningar som kan medföra bullerstörningar exempel fläktar i restauranger och bostadshus, skjutbanor, krossanläggningar och mindre flygplatser Operativ tillsyn vid aktiviteter som musikarrangemang eller pålningsarbeten Lokaliseringspolicy vid nyplanering av skolor och förskolor Åtgärder vid källan Riktade bullerskyddsåtgärder kan delas upp i olika undergrupper. Den effektivaste åtgärden är att dämpa buller vid källan. Detta kan uppnås med åtgärder som: Kampanjer för att minska bilåkande Trafikreglering Hastighetsdämpande åtgärder Kollektivtrafikprioriteringar Satsning på cykelåtgärder Trygghetsåtgärder Åtgärder mellan källa och mottagare På ställen där bullret är svårt att dämpa vid källan kan följande åtgärder vara lämpliga att vidta: Uppförande av bullerskärmar/bullervallar Kompletterande bebyggelse Åtgärder vid mottagaren Om ljudet inte kan dämpas vid källa eller mellan källa och mottagare kan buller behöva dämpas vid byggnaders fasader. Exempel på åtgärder är: Fönsterbyten Tilläggsisolering runt fönster Byte av friskluftsdon 16 Åtgärdsprogram mot buller

21 Politiska mål och riktvärden EU-direktiv 2002/49/EG om bedömning och hantering av omgivningsbuller Direktivet är antaget av Europaparlamentet och Europeiska rådet. Syftet med direktivet är bl. a att få jämförbara uppgifter om exponering av omgivningsbuller inom medlemsstaterna, och på ett strategiskt sätt ge förutsättningar och ställa krav på kontinuerligt arbete för att minska den negativa påverkan av omgivningsbuller. Förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) Förordningen utgör det svenska införandet av direktivet. I förordningen tydliggörs krav på kommuner och trafikhuvudmän. Detta åtgärdsprogram är en följd av denna förordning. Proposition 1996/97:53 - Infrastrukturinriktning för framtida transporter Propositionen antogs av Riksdagen i mars 1997 och anger riktvärden för trafikbuller vid nyetablering eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur: 30 db(a) ekvivalentnivå inomhus, 45 db(a) maximalnivå inomhus nattetid, 55 db(a) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad), 70 db(a) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. 55 db(a) ekvivalentnivån utomhus för flygbuller FBN Vid tillämpning av riktvärden vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusvärdena inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning avser riktvärdet för buller utomhus 55 db(a) ekvivalentnivå vid uteplats och 60 db(a) ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt. Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö samt delmålet om buller I maj 1998 antog Riksdagen genom proposition 1997/98:145 bl. a miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Ett särskilt delmål om buller antogs i april 2001 genom proposition 2000/01:130: Antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar överskridande de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder skall ha minskat med 5 % till år 2010 jämfört med år Boverket, som ansvarar för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, konstaterade dock i sin underlagsrapport (2007) till fördjupad utvärdering av miljömålet att bullret i samhället är oförändrat eller till och med ökar. Boverket uteslöt dock inte möjligheten att delmålet till 2010 trots allt kan uppnås och föreslog en omformulering av delmålet, vilket resulterade i följande formuleringar: Delmål 2020 Trafikbullernivåerna utomhus vid bostadsmiljöer ska till år 2020 minska med minst 5 db(a) jämfört med 1998, främst genom minskat källbuller. Inriktningen ska vara effektivaste reduktion av störningar och att de mest bullerutsatta människorna och bostadsmiljöerna prioriteras samt att riktvärdena inomhus i bostadsrum uppnås. Det långsiktiga målet till 2050 är att ingen olägenhet för människors hälsa eller betydande negativ påverkan i övrigt på grund av buller från transportsystemen ska förekomma. Åtgärdsprogram mot buller 17

22 Riktvärden Naturvårdsverket ansvarar för att vägleda verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter i hur de ska använda miljöbalken. Naturvårdsverket ansvarar också för att bevaka de allmänna miljövårdsintressena i mål och ärenden som handläggs hos myndighet och i domstol och kan driva frågor eller yttra sig i ärenden som rör buller. I infrastrukturproposition från 2012 angavs att följande riktvärdena även fortsatt bör vara vägledande i planeringssammanhang: 30 db(a) ekvivalentnivå inomhus, 45 db(a) maximalnivå inomhus nattetid, 55 db(a) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad), 70 db(a) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. 55 db(a) ekvivalentnivå för rekreationsområden i tätort 40 db(a) ekvivalentnivå för friluftsområden där låg ljudnivå utgör en särskild kvalitet. Naturvårdsverket påpekar också att det vid tillämpning av riktvärdena ska tas hänsyn till vad som är tekniskt och ekonomisk rimligt. Boverket har utifrån naturvårdsverkets riktlinjer tagit fram Allmänna råd 2008:1, Buller i planeringen planera för bostäder i områden utsatta för buller från vägoch spårtrafik, vilket är en handledning för bebyggelseplanering i bullerutsatta områden. De riktvärden som anges i skriften utgår ifrån Naturvårdsverkets rekommendationer, men diskuterar djupare möjligheten till avsteg och kompensationsåtgärder vid avvägning mellan olika intressen. Boverkets riktvärden är det som i planeringssammanhang är vägledande gällande bullerfrågor. I socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus (SOSFS 2005:6) ges rekommendationer till stöd för tillämpningen av 9 kap. 3 miljöbalken. Socialstyrelsen skrift är framförallt en bedömningsgrund då fara för hälsan föreligger och används bland annat vid prövning av klagomål gällande buller. Rekommendationerna innehåller utökade riktvärden för lågfrekvent buller samt hur tonkomponenter och ljud från musikanläggningar kan hanteras. Kommunens mål och planeringsinriktning De riktvärden för buller som anges i Uppsala kommuns översiktsplan är i enighet med Naturvårdsverkets rekommendationer. För väg-, spår- och flygbuller gäller enligt översiktsplanen följande riktvärden: 30 db(a) ekvivalent inomhus 45 db(a) maximalnivå inomhus, nattetid 55 db(a) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 70 db(a) maximalnivå vid uteplats* 60 db(a) ekvivalentnivå för tågtrafik i bostadsområdet i övrigt För buller från industriell verksamhet bör följande riktvärden inte överskridas: 50 db(a) ekvivalent utomhus, dagtid db(a) ekvivalent utomhus, kvällstid db(a) ekvivalent utomhus, nattetid db(a) maximalnivå utomhus, nattetid * Riktvärdet 70 db(a) maximalnivå gäller också för uteplatser i anslutning till vård- och undervisningslokaler. För förskolegårdar, skolgårdar samt uteplats till lokaler med omsorg och vård bör inte heller 55 db(a) ekvivalentnivå överskridas. I översiktsplanen beskrivs en inriktning i stadens utveckling som innebär en ökad bebyggelsetäthet i centrala delar. Vid bostadskomplettering i områden där riktvärden för buller överskrids på trafiksidan ska ljudmiljön på innergårdar därför ges särskild vikt. Vid etableringar av skolor och förskolor i tätbebyggda områden ska bullerfrågan tas i beaktning vid planering av skolgårdar. Översiktsplanen betonar vikten av att skapa nya samt skydda befintliga områden med god ljudmiljö. Parker, tätortsnära friluftsområden och andra idag opåverkade områden ska värnas mot bullerpåverkan och kommunen ska aktivt arbeta för att utveckla stadens grönstruktur så att invånarna får tillgång till olika sociotopsvärden inom rimligt avstånd. Kommunen har tidigare tagit fram ett åtgärdsprogram för luftmiljön i centrala Uppsala. I åtgärdsprogrammet som togs fram 2009 beskrivs åtgärder som syftar på att förbättra luftkvalitén i centrala Uppsala. Bland åtgärderna ingick hastighetssänkning till 30 km/h i innerstaden, begränsningar i framkomlighet för att minska trafiken, satsningar på ökat cyklande samt miljözoner för tunga fordon. Samtliga av dessa mål är sådana att de samtidigt medverkar till en bättre bullermiljö i staden. Motsvarande är flera av åtgärderna mot buller som presenteras i detta åtgärdsprogram sådana att de påverkar luftmiljön positivt. Det finns alltså en samverkan mellan åtgärder som är värd att tas i beaktning. 18 Åtgärdsprogram mot buller

23 BULLERKARTLÄGGNING 2012 I den genomförda bullerkartläggningen har bullersituationen i Uppsala kommun kartlagts och redovisats. Bullerkartläggningen är grunden för hur kommunen ska arbeta med bullerfrågor under programperioden genom att visa på var problem finns, men också genom att visa på områden med god ljudnivå som är värda att bevara. Historik Den första bullerkartläggningen i Sverige (fas 1, år 2007) berörde enbart de tre största svenska kommunerna (Stockholm, Göteborg, Malmö) samt dåvarande Vägverket (vägar med fler än 6 miljoner fordon per år), Banverket (fler än tåg per år) och Transportstyrelsen (flygplatser med fler än flygrörelser per år). Fas 2, med inrapportering 2012 berörde ytterligare tio svenska kommuner (Helsingborg, Linköping, Norrköping, Örebro, Västerås, Umeå, Uppsala, Lund, Borås, Jönköping), samt vägar med fler än 3 miljoner fordon per år och järnvägar med mer än tåg per år (Trafikverket). Omfattning En kommunövergripande bullerkartläggning för Uppsala kommun har genomförts avseende trafiksituationen för väg- och tågtrafik år I kartläggningen har buller från vägtrafik respektive tågtrafik beräknats och redovisas i utbredningskartor samt fasadpunktskartor. Samtliga vägar inom kommunen oavsett väghållare och samtliga järnvägar som trafikeras med persontrafik och godstrafik har ingått i kartläggningen. Utifrån genomförda beräkningar har ett antal analyser genomförts som underlag till mål och åtgärder i åtgärdsprogrammet. Följande analyser har genomförts: beräkning av antal exponerade boende i kommunen år 2011 antal bostäder som ligger inom olika bullerintervall totalt antal km 2 bullerexponerad mark i olika bullerintervall Hot spots-analys analys av vilka bostadområden som har högst bullerexponering utifrån befolkningskoncentration analys av skolor och förskolors utomhusmiljö analys av bullerutbredning i park- och rekreationsområden Åtgärdsprogram mot buller 19

ÅTGÄRDSPROGRAM MOT OMGIVNINGSBULLER

ÅTGÄRDSPROGRAM MOT OMGIVNINGSBULLER ÅTGÄRDSPROGRAM MOT OMGIVNINGSBULLER KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING REMISSUTGÅVA INNEHÅLLSFÖRTECKNING Åtgärdsprogram... sidan 4 Mål och visioner... 5 Åtgärder inom programperioden... 5 Genomförande...

Läs mer

Kallelse till möte med kollektivtrafiknämnden den 27 november 2014

Kallelse till möte med kollektivtrafiknämnden den 27 november 2014 2014-11-19 Kollektivtrafikförvaltningen Helene Gustafsson Tfn 018-611 19 67 E-post helene.gustafsson@ul.se KTN Kallelse till möte med kollektivtrafiknämnden den 27 november 2014 Lokal: Landstingets konferenscentrum,

Läs mer

Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad

Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad Miljönämndens arbetsutskott 2010 04 15 27 1 Dnr 2009 2276 Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad Bilagor: Krav på bullerplank vid Mariebergsvägen, 09 2276 Tekniska förvaltningens

Läs mer

10589 Uddevalla kommun Åtgärdsprogram mot trafikbuller

10589 Uddevalla kommun Åtgärdsprogram mot trafikbuller Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10589 Uddevalla kommun Åtgärdsprogram mot trafikbuller Rapport 10589-12031300.doc Antal sidor: 10 Bilagor: Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-03-17

Läs mer

En god ljudmiljö i Örebro kommun

En god ljudmiljö i Örebro kommun En god ljudmiljö i Örebro kommun Örebro kommuns åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) Bullerseminarium 26 mars 2013 Tidplan 11 maj 2012: Kartläggningen presenterades

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM MOT OMGIVNINGSBULLER STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

ÅTGÄRDSPROGRAM MOT OMGIVNINGSBULLER STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ÅTGÄRDSPROGRAM MOT OMGIVNINGSBULLER 2013-2018 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Åtgärdsprogram... sidan 4 Mål och visioner... 4 Åtgärder inom programperioden... 5 Genomförande... 7 Uppföljning

Läs mer

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq=

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq= Diarienummer 225/003.313-03 _ìääéêìíêéçåáåö^ååéä îtwnq OMMVJMUJNMIêÉîOMNMJMOJMU rqpqûiikfkd Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47

Läs mer

Miljööverdomstolen har anhållit om Naturvårdsverkets skriftliga yttrande i rubricerat mål.

Miljööverdomstolen har anhållit om Naturvårdsverkets skriftliga yttrande i rubricerat mål. 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Kyriakos Zachariadis Tel: 08-698 1683 kyriakos.zachariadis @naturvardsverket.se YTTRANDE 2008-04-10 Dnr 544-2824-08 Rv SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Box

Läs mer

Yttrande över detaljplan för Lindbackens skola

Yttrande över detaljplan för Lindbackens skola MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Elisabet Aronsson 2016-08-10 018-727 43 26 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 17 augusti 2016 Yttrande över detaljplan för Lindbackens skola Remiss

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Rapport 10662-11101800.doc Antal sidor: 10 Bilagor: 01-06 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Jönköping 2011-10-19

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 B, Revision 1 Datum: 2010-03-29 Revision 1: 2010-04-22 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 B01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter

Läs mer

/12. Bedömningarna grundas på planer enligt Sweco Architects och -24. Förslaget redovisar fyra punkthus om ca 7 våningar.

/12. Bedömningarna grundas på planer enligt Sweco Architects och -24. Förslaget redovisar fyra punkthus om ca 7 våningar. 2012-05-03 1/12 AB Stockholmshem / Sweco Architects Rubinvägen, Hägersten Redovisning av trafikbuller 1 Inledning Nedan redovisas beräkning av trafikbuller för planerad nybyggnad av bostäder vid Rubinvägen

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 A Datum: 2009-06-11 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 A01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter Box 1924 SE 751 49 Uppsala Uppdrag:

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv. Nejlikan, Borås Rapport -11101100.doc Antal sidor: 9 Bilagor: 01 10 Uppdragsansvarig Jönköping g:\kontakt\dokument\\-11101100.doc Soundcon AB Järnvägsgatan

Läs mer

Fågelsång eller inglasad balkong. om vägtrafikbuller i tätort

Fågelsång eller inglasad balkong. om vägtrafikbuller i tätort Fågelsång eller inglasad balkong om vägtrafikbuller i tätort Ljuv musik, ljud och buller Det finns en tid i nästan varje människas liv när ljudet av mopedknatter är som ljuv musik. Men den perioden brukar

Läs mer

Långsiktigt mål enligt riksdagens beslut (proposition 1996/97:53):

Långsiktigt mål enligt riksdagens beslut (proposition 1996/97:53): 2008-04-27 1/7 Seniorgården AB Kv Porträttet, Tyresö strand Beräkning av trafikbuller 1 Inledning Nedan redovisas beräkning av vägtrafikbuller med hänsyn till planerad nybyggnad av seniorbostäder inom

Läs mer

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning Rapport nummer: 2012-066 r01 Datum: 2012-06-20 Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning L:\2012\2012-066 SS Lokomobilvägen, Nacka kommun, Nacka kommun\rapporter\2012-066 r01.docx Beställare: Nacka

Läs mer

Åtgärdsprogram mot buller

Åtgärdsprogram mot buller Åtgärdsprogram mot buller Kortsiktiga åtgärder och långsiktig strategi Systematiskt åtgärdsarbete - ej gata för gata Beskriver dagens bullersituation med utblick mot framtiden Vidtagna åtgärder och pågående

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan 1 (5) Handläggare Datum Uppdragsnr 571462 2012-03-05 Tel 010-505 60 71 Bilagor: A01-A02 Mobil 070-184 57 71 Hanna Hammarlund Fax 010-505 11 83 Mjölby kommun lars.lindstrom@afconsult.com 595 80 Mjölby Uppdragsansvarig

Läs mer

BULLERUTREDNING Lilla Åsa 23:165, Taberg, Jönköpings kommun

BULLERUTREDNING Lilla Åsa 23:165, Taberg, Jönköpings kommun Förskola Bostäder Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Bullerberäkning... 2 2.1 Metod och förutsättningar... 2 2.2 Riktvärden... 2 3. Resultat... 4 4. Slutsats och föreslagna åtgärder... 4 Bilagor 1. Ljudutbredningskarta,

Läs mer

Bullersituationen i Göteborg

Bullersituationen i Göteborg Bullersituationen i Göteborg Bullerövervakning Framför allt övervakar vi trafikbuller eftersom det är den typen av buller som människor i städer störs mest av Vägtrafik är mest störande av de olika trafikslagen

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning, Krutviken SVENSK BOSTADSUTVECKLING AB UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA

RAPPORT. Bullerutredning, Krutviken SVENSK BOSTADSUTVECKLING AB UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA SVENSK BOSTADSUTVECKLING AB Bullerutredning, Krutviken UPPDRAGSNUMMER 2175423000 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA ANDREAS PERSSON NICKLAS BERGKVIST Uppdragsledare, Akustiker Granskare, Akustiker repo001.docx

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

Bullerutredning kv Fritiden

Bullerutredning kv Fritiden Ystad Kommun Malmö 2014-06-17 Datum 2014-06-17 Uppdragsnummer 1320003845 Utgåva/Status 2 Erik Hedman Erik Hedman Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1

Läs mer

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Beställare: Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledare Konsult: Uppdragsledare Elisabet Börlin GF Konsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

REMISSVAR FÖRORDNING OM RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER, S2014/5195/PBB

REMISSVAR FÖRORDNING OM RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER, S2014/5195/PBB 2014-09-23 1 (5) Till: Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ansvarig tjänsteman: Magnus Ulaner Miljö- och hållbarhetschef HSB Riksförbund 010-442 03 51 magnus.ulaner@hsb.se REMISSVAR FÖRORDNING OM RIKTVÄRDEN

Läs mer

Kv Gamla Uppsala, Uppsala. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Rev

Kv Gamla Uppsala, Uppsala. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Rev Rapport nummer: 2016-060 r01 Datum: Rev 1 2016-05-03 Kv Gamla Uppsala, Uppsala Trafikbullerutredning L:\2016\2016-060 KO Gamla Uppsala, Junior Living Holding AB\Rapporter mm\2016-060 r01 Trafikbullerutredning_rev

Läs mer

Kv Plankan, Södermalm, Stockholm

Kv Plankan, Södermalm, Stockholm Projekt: 541973 Rapport: 541973 A Datum: 2009-04-14 Antal sidor: 7 Bilagor: A01-A03 Kv Plankan, Södermalm, Stockholm Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: AB Svenska Bostäder Mats Åhlander Box 95 162 12

Läs mer

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kärnekulla handelsområde, Habo Rapport -14111400.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Jönköping 2014-11-28 k:\lime easy\dokument\\-14111400.doc Soundcon

Läs mer

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun ÅF, Hallenborgs Gata 4 20125 Malmö Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, VAT nr SE556120647401 705138_Rapport_Beddinge_21_3_35_2_QA

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

PM-buller Igelboda (Igelboda 2:1 med flera fastigheter)

PM-buller Igelboda (Igelboda 2:1 med flera fastigheter) 1 (7) Datum: 2016-06-21 Planenheten, Nacka kommun Tomas Magnusson, planarkitekt PM-buller Igelboda (Igelboda 2:1 med flera fastigheter) Sammanställning av bullersituationen i detaljplan Igelboda. Upprättad

Läs mer

Tanums-Gissleröd Anneberg

Tanums-Gissleröd Anneberg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5229-B / / Rolf Cedås Tanums-Gissleröd Kartläggning av vägbuller för bostad Till denna rapport hör karta över planområde 5229-1 samt bullerkartor

Läs mer

RAPPORT R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun

RAPPORT R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun RAPPORT 10144859 R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun 2010-11-22 Upprättad av: Leonard Kolman Granskad av: Andreas Novak RAPPORT 10144859

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 2 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 2 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 3105451 Rapport: 3105451 D Datum: 2009-10-06 Antal sidor: 7 Bilagor: 3105451/D01 - D02 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 2 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Tyréns Temaplan

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning, Bärstad Förskola HAMMARÖ KOMMUN UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA

RAPPORT. Bullerutredning, Bärstad Förskola HAMMARÖ KOMMUN UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA HAMMARÖ KOMMUN Bullerutredning, Bärstad Förskola UPPDRAGSNUMMER 2334838200 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA CAMILLA BJÄRING ANDREAS R PERSSON RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare Handläggare, Akustiker Granskare,

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Projekt: 31-04414 Rapport: 31-04414-A Datum: 2006-10-25 Antal sidor: 6 Bilagor: 31-04414-A01 Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Bo Hedberg Strömkarlsvägen 60, 6 tr 167 62 Bromma

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

Abrahamsberg, Stockholm Trafikbullerutredning för detaljplan

Abrahamsberg, Stockholm Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT C 1 (6) Datum Uppdragsnr 560618 Leif Åkerlöf 2011-04-05 Tel 010-5056058 Bilagor: C01-C08 Mobil 070-1845758 ABACUS Fax 010-5051183 c/o Joliark leif.akerlof@afconsult.com Rapport 560618

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

E 18 genom Bålsta, Håbo kommun

E 18 genom Bålsta, Håbo kommun RAPPORT A 1 (5) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0)10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2015-04-08 Håbo kommun Emma Sandelin Uppdragsnr 704840 E18 genom Bålsta

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Nol 2:288 mfl Trafikbullerutredning

Nol 2:288 mfl Trafikbullerutredning Uppdragsnr: 10200402 1 (5) PM 10200402.1 Denna PM har reviderats 2014-10-08 med nya trafiksiffror för vägarna, samt en ny husplacering. Nytillkommet jämfört med förra versionen markeras med ett vertikalt

Läs mer

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan 12108 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (7) Kund Stena Fastigheter Projekt AB Tord Porsblad Box 16144 103 23 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-10 12108 Rapport (Förhandskopia) Bro station, Upplands Bro

Läs mer

/6. Enligt trafikflödesmätning i juni 2013 har Skulptörvägen knappt 1200 fordon per dygn. Denna lägre siffra har använts i beräkningen.

/6. Enligt trafikflödesmätning i juni 2013 har Skulptörvägen knappt 1200 fordon per dygn. Denna lägre siffra har använts i beräkningen. 2013-11-11 1/6 AB Borätt Kv Bysten 1, Johanneshov Redovisning av trafikbuller 1 Inledning Nedan redovisas beräkning av trafikbuller för nybyggnad av bostäder inom kvarteret Bysten 1, Skulptörvägen, Johanneshov.

Läs mer

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Rapport 10015-12010500.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2013-02-05

Läs mer

Söderbymalm 3:405, Haninge

Söderbymalm 3:405, Haninge Uppdrag: 547428 Rapport: 547428 B Datum: 2009-11-17 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-B03 Söderbymalm 3:405, Haninge Ombyggnad av kommunalhuset till bostäder Bullerutredning Uppdragsgivare: Peab Bostad AB Region

Läs mer

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Rapport 10458-10042600.doc Revidering 2 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

PM TRAFIKBULLER

PM TRAFIKBULLER Uppdragsnr: 10102717 1 (6) PM 080702 TRAFIKBULLER Detaljplan för gruppboende och Förskola i Kållekärr, Tjörns kommun Bullerberäkning L:\13\Tjörn\10102717_DP_Gruppboende_Förskola\3_Dokument\_PM\10100716

Läs mer

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning 2015-06-05 n:\104\01\1040169\6 leverans\särö c västra området pm 2015-06- 05.docx 2 (9) Detaljplan för Särö centrum,

Läs mer

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: r01 Datum: Revision 2:

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: r01 Datum: Revision 2: Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 DP Grankällan, Järvastaden Trafikbullerutredning för detaljplan L:\2012\2012-008 LE DP Grankällan, Järvastaden, Järvastaden AB\Rapporter\2012-008 r01.3.docx

Läs mer

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Elvir Kovacic Trafikplanerare Stadsbyggnadskontor Malmö TRAFIKBULLER miljöstörning som berör flest människor i Sverige. ca 20-25 % av inneboende i flerbostadshus

Läs mer

Trafikbuller vid Sundsvik 8:4, 8:5, mfl. Järnvägsparken

Trafikbuller vid Sundsvik 8:4, 8:5, mfl. Järnvägsparken Datum Sida 1 (10) ) Trafikbuller vid Sundsvik 8:4, 8:5, mfl. Järnvägsparken Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org nr Sunne kommun Miljö,plan och bygg växel 0565-16000 www.sunne.se

Läs mer

Bålsta 50:2, Håbo kommun

Bålsta 50:2, Håbo kommun 701300 RAPPORT B 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0) 10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-10-06 Håbo Kommun Domagoj Lovas Vår referens

Läs mer

Bullerskyddsprogram för Täby kommun

Bullerskyddsprogram för Täby kommun Bullerskyddsprogram för Täby kommun Illustration: Boverket, Kiran Gerhardsson antaget av Stadsbyggnadsnämnden 2009-10-20 Innehåll Inledning... 2 Ljudnivå och bedömning av buller... 2 Mål, ansvar och riktvärden...

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

Norrtälje hamn, kvarter 3 och 4

Norrtälje hamn, kvarter 3 och 4 Kund Index Living AB Magnus Ekman Box 7744 103 95 Stockholm Datum Uppdragsnummer 15087 2015-04-27 Rapport A Norrtälje hamn kvarter 3 och 4 Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01-A03 Rapport 15087

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN 1(8) DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN STRÖMSTADS KOMMUN detaljplan Göteborg FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon:

Läs mer

11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Trafikbullerutredning

11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Rapport 11727-15100700.doc rev 1 Antal sidor: 8 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-11-09 k:\lime easy\dokument\11727\11727-15100700.doc

Läs mer

RAPPORT 14223 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9)

RAPPORT 14223 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9) RAPPORT 14223 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9) Kund Signalisten Solna Erik Lindfors Datum Uppdragsnummer Bilagor 2014-12-04 14223 Rapport A (Förhandskopia) Palsternackan, Jungfrudansen, Solna Trafikbullerutredning

Läs mer

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Beställare: 471 80 SKÄRHAMN Beställarens representant: Frida Forsman Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr: 103

Läs mer

FÖP MOHEDA KOMPLETTERANDE BULLERBEDÖMNING

FÖP MOHEDA KOMPLETTERANDE BULLERBEDÖMNING RAPPORT FÖP MOHEDA KOMPLETTERANDE BULLERBEDÖMNING 2013-06-11 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 225602, Trafikutredning till FÖP Moheda Kompletterande bullerbedömning Slutrapport Datum: 2013-06-11 Medverkande

Läs mer

Hämplingen 21. Sammanfattning. Formbetong Anläggning AB. Att. Granskare Rapportnr Arbetsmaterial

Hämplingen 21. Sammanfattning. Formbetong Anläggning AB. Att. Granskare Rapportnr Arbetsmaterial c:\akustik\sp-7.3 projekt\hamplingen\13200193 hamplingen trafikbuller.doc Uppdrag Beställare Att Handläggare Hämplingen Formbetong Anläggning AB Jan Pons Granskare Rapportnr 13200193 Arbetsmaterial Datum

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Albin Hedenskog UPPRÄTTAD AV. Albin Hedenskog

UPPDRAGSLEDARE. Albin Hedenskog UPPRÄTTAD AV. Albin Hedenskog PM UPPDRAG Bullerutredning, Stenungsund PROJEKTNUMMER UPPDRAGSLEDARE Albin Hedenskog UPPRÄTTAD AV Albin Hedenskog DATUM 2011-03-16 Sammanfattning Kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan vid fastigheten

Läs mer

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Innehåll Riktvärden Utredningar Mätningar Kommande riktvärden 2014-11-28 www.tyrens.se 2 Trafikbuller

Läs mer

Trafikbullerutredning Bolinder Strand

Trafikbullerutredning Bolinder Strand Trafikbullerutredning Bolinder Strand Utredning med avseende på krav och riktvärden för trafikbuller Uppdragsgivare: JM AB Referens: Anders Joelson Ert referensnummer: P.061212.1.4.3.13 Vårt referensnummer:

Läs mer

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning 2014-11-11, rev 2014-11-28 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Mikael Eriksson TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende

Läs mer

PM, Väg E20 förbi Mariestad, Lokaliseringsstudie. Trafikbullerutredning för väglokalisering

PM, Väg E20 förbi Mariestad, Lokaliseringsstudie. Trafikbullerutredning för väglokalisering Rapport nummer: 2016-002 r01 Datum: 2016-06-21 Granskningskopia PM, Väg E20 förbi Mariestad, Lokaliseringsstudie Trafikbullerutredning för väglokalisering L:\2016\2016-002 MB E20 Vägtrafikbuller, Structor

Läs mer

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633 Kv Kantorn etapp 2 Trafikbullerutredning Sammanfattning Det finns goda förutsättningar att uppföra bostäder som uppfyller gällande riktvärden för trafikbuller. www.bjerking.se Sida 1 (13) Trafikbullerutredning

Läs mer

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus.

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus. 709578 RAPPORT A 1 (8) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-02 Skanska Stefan Canderyd Vår referens

Läs mer

Vårdboende Smedvägen, Järfälla kommun

Vårdboende Smedvägen, Järfälla kommun Handläggare Åsa Lindkvist Telefon 010-505 60 41 Mobil 070-184 57 41 E-post Asa.lindkvist@afconsult.com Datum 2015-12-10 Uppdragsnummer 714886 Beställare Svenska Vårdbyggen AB Vårdboende Smedvägen, Järfälla

Läs mer

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund RAPPORT 1 (5) Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.com Datum 2014-10-16 Malin Johansson Anders Personsgatan 2 401 80 Göteborg Uppdragsnr Trafikbullerberäkning

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen, Stockholm Trafikbullerutredning

Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen, Stockholm Trafikbullerutredning Projekt: 31-04704 Rapport: 31-04704-A Datum: 2007-05-15 Antal sidor: 8 Bilagor: 31-04704/A01 - A12 Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen, Stockholm Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Exploateringskontoret

Läs mer

RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11)

RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11) RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11) Kund Reierstam arkitektur & projektutveckling AB Göran Reierstam Stureplan 15, Stockholm Datum Uppdragsnummer 2013-08-16 13087 Rapport A (Förhandskopia) Kv Blåklinten,

Läs mer

Tågbullerutredning för del av Norrberga 1:294 och del av Sturefors 1:4 inom norra Sturefors, Linköpings kommun

Tågbullerutredning för del av Norrberga 1:294 och del av Sturefors 1:4 inom norra Sturefors, Linköpings kommun Vägverket Konsult Affärsområde Mitt Box 1910 65119 Karlstad Våxnäsgatan 10 www.vagverketkonsult.se Telefon: 054-140000 Texttelefon: 0243-750 90 Sara Nordmark sara.nordmark@vv.se Direkt: 054-140006 Mobil:

Läs mer

Strömstad ny sporthall, Buller PM

Strömstad ny sporthall, Buller PM PM 04:0 Strömstad ny sporthall, Buller PM AB Strömstadslokaler. Strömstad Dokumentinformation Titel: Strömstad ny sporthall, Buller PM AB Strömstadslokaler, Strömstad Datum: 04-0-06 Uppdragsansvarig: Handläggare:

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

RAPPORT 14005 A FÖRHANDSKOPIA 1 (12)

RAPPORT 14005 A FÖRHANDSKOPIA 1 (12) RAPPORT 14005 A FÖRHANDSKOPIA 1 (12) Kund HSB Bostad AB Karolina Rentzhog Box 8160 104 20 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2014-01-30 14005 Rapport A (Förhandskopia) Engelbrektshöjden, Järfälla Trafikbullerutredning

Läs mer

Föreläggande att utföra åtgärder mot trafikbuller

Föreläggande att utföra åtgärder mot trafikbuller Mijönämndens arbetsutskott 2009 02 12 10 1 Dnr 2006 1825 Föreläggande att utföra åtgärder mot trafikbuller Bilagor: Karta Sandviksgatan 18 22 Ärendebeskrivning Boende i bostadsrättsföreningen Luleåhus

Läs mer

11553 Sjöryd 1:20 i Mullsjö, Mullsjö kommun Trafikbullerutredning

11553 Sjöryd 1:20 i Mullsjö, Mullsjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11553 Sjöryd 1:20 i Mullsjö, Mullsjö kommun Rapport 11553-15030300.doc Antal sidor: 8 Bilagor: 01-05 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-03-03 k:\lime easy\dokument\11553\11553-15030300.doc

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Beställare: Ale kommun 449 80 Alafors Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

LSS-Boende, Sollentuna kommun Trafikbullerutredning

LSS-Boende, Sollentuna kommun Trafikbullerutredning RAPPORT A 1 (7) Handläggare Lars Lindström Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2014-05-23 Maxarkitekter Lotta Åberg Tyska brinken 19, 2 tr 111 27 Stockholm

Läs mer

Trafikbuller PM. Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19

Trafikbuller PM. Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19 Trafikbuller PM Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19 Medverkande Beställare: Konsult: Bullerutredning: Säffle kommun WSP Samhällsbyggnad, Karlstad Jonas Jonsson, 054-13 21 03, jonas.jonsson@wspgroup.se

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 24 Kv Lektionen, Sollentuna Rapport 24-13120.doc Antal sidor: Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-1 k:\lime easy\dokument\24\24-13120.doc Soundcon

Läs mer

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Rissneleden 6 i Sundbyberg AB c/o BGC Marcus Leander 106 42 Stockholm Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2012-01-18 11124 Rapport A (Förhandskopia) Kv Freden Större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning

Läs mer

Trygghetsboende vid Björkbacken i Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Trygghetsboende vid Björkbacken i Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Uppdrag: 543020 Rapport: 543020 A Datum: 2009-03-06 Antal sidor: 7 Bilagor: A01 Trygghetsboende vid Björkbacken i Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Uppdragsgivare: Tyresö kommun Sophia Norrman

Läs mer

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Beställare: Ale kommun 449 80 Alafors Beställarens representant: Emelie Johansson Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

Villabacken, Oxelösund

Villabacken, Oxelösund RAPPORT A 1 (6) Handläggare Tel +46 10 505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2013-11-27 Sweco Architects AB Att: Helena Hansson Box 8 721 03 Västerås Uppdragsnr 588691 Villabacken,

Läs mer