Energieffektivisering av landsbygdsbutiker i Örebro län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektivisering av landsbygdsbutiker i Örebro län"

Transkript

1 Energieffektivisering av landsbygdsbutiker i Örebro län Slutrapport Energimyndigheten Dnr Projektnr:

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning Summary Projektbeskrivning Syfte Målgrupp och intressenter Mål... 5 Genomförande... 5 Resultat... 7 Utbildning av energi- och klimatrådgivare.. 7 Butikernas engagemang, energianvändning, besparingspotential och energieffektiviseringsåtgärder... 8 Informationsspridning Måluppfyllelse Erfarenheter och slutsatser Bilagor Bilaga 1. Utbildningsmaterial till EKR Bilaga 2. Checklista EKR Bilaga 3. Checklista till butikernas eget arbete Bilaga 4. Inbjudan till butikerna Bilaga 5. Ett exempel på en åtgärdsrapport Bilaga 6. Webbenkät till butiksägare Bilaga 7. Inspirationsbroschyr Klok handlare Bilaga 8. Mediainslag Bilaga 9. Inbjudan till butikskonferensen Bilaga 10. Programmet till butikskonferensen 2

3 SAMMANFATTNING Projektet Energieffektivisering av landsbygdsbutiker i Örebro län har tagit fram en butiksutbildning för energi- och klimatrådgivarna samt verktyg, utbildningsmaterial, checklistor och en inspirationsbroschyr) för vidare arbete med butiker både inom länet och nationellt. Alla de femton butiker som var med i projektet fick en konsultledd energianalys, har börjat med energieffektiviseringsåtgärder och tagit upp energifrågan på agendan. Besparingspotentialen av el (exkl. uppvärmning) bedömdes i genomsnitt till 14 procent och av uppvärmning till 27 procent. Sex butiker har under projekttiden sökt investeringsstöd från Länsstyrelsen för energieffektiviseringsåtgärder, ytterligare sju har planerat att göra det efter projekttiden. Målet var att alla butiker skulle söka stöd. Resultatet anses vara gott med tanke på att alla butiker är små och har relativt ansträngda ekonomier, fyra butiker av femton bytte dessutom ägare under projekttiden. Övriga projektmål uppnåddes. Projektet har av alla deltagande parter upplevts som mycket lyckat. Det breda perspektivet har varit speciellt intressant i projektet: energieffektivisering, butikernas servicestrategiska funktion och de ekonomiska incitamenten. Projektet genomfördes under perioden november december Projektet har finansierats med medel från Energimyndigheten och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Länsstyrelsen Örebro län. SUMMARY The project " Energieffektivisering av landsbygdsbutiker i Örebro län has developed a advising model for the energy and climate advisers including education material (PowerPoint), checklists and an inspiration booklet for further work with supermarkets both in the county and nationally. All the fifteen supermarkets that were involved in the project have got an energy analysis and done energy efficiency measures and raised the energy issue on the agenda. The saving potential of electricity were judged on average to 14 percent and of heating energy to 27 percent. Six super markets have during the project sought investment support from the County Board, a further seven have planned to do it after the project period. The result is considered good, all the supermarkets are small and have relatively strained economies. Four stores of fifteen also changed owners during the project. The project has by all participants perceived as very successful. The broad perspective has been particularly interesting in the project: energy efficiency, service strategic function of the supermarkets and the economic incentives! The project was conducted during the period November December The project was financed by the Swedish Energy Agency and the European Agricultural Fund for Rural Development by the County Board of Örebro County. PROJEKTBESKRIVNING Syfte Det primära syftet med projektet var att uppmärksamma ett antal landsbygdsbutiker på energianvändning i butiken, att få ägarna att göra energieffektiviseringsåtgärder, söka investeringsstöd och följaktligen ge möjligheter till en förbättrad ekonomi. 3

4 Ett annat syfte var att energi- och klimatrådgivarna genom projektet skall få utbildning om butiksrådgivning och beredskap att ge rådgivning även till andra butiker än de relativt små landsbygdsbutikerna. Allt utbildningsmaterial, checklistor, informationsbroschyr skulle spridas nationellt så att andra energikontor, energi- och klimatrådgivare, butiker och övriga intressenter skulle kunna ha möjlighet att ta del av informationen och arbeta med energieffektivisering av livsmedelsbutiker. Målgrupper och intressenter Gles- och landsbygdsbutiker är en intressant målgrupp att göra energieffektiviseringsinsatser för. Butikerna har ofta små ekonomiska marginaler, möjligheterna för nyinvesteringar är ofta begränsade. Butiksägarna har ofta inte tid för att sätta sig in i att fundera och planera för energilösningar eller ta reda på möjligheter för förbättringar. Målgruppen är tydlig, energibesparingspotentialen är relativt stor och arbetsmetodiken kan lätt skalas upp till andra butiker och till andra delar av landet. Eftersom butikerna genom Länsstyrelserna har mycket goda möjligheter att få investeringsstöd till nya energieffektiva utrustningar med 50 procent medfinansieringsandel (upp till 85 procent om investeringar med lagkrav behöver göras) är förutsättningarna för att energibesparingar uppnås stora. Energi- och klimatrådgivningen är en viktig aktör i arbetet för att hjälpa butiker med sin energianvändning och för att få igång processen till ett mer energieffektivt tänkande och för att få butikerna att göra åtgärder. Möjligheten till investeringsbidrag är förstås en stark stimulans för ett lyckat arbete. Butikerna har ofta relativt likartad energianvändning, mycket av energin går åt till belysning och kyl- och frysdiskar. Genom att ge en bra utbildningsgrund för rådgivarna kan dessa på ett relativt enkelt sätt använda sina kunskaper utanför projektet även till andra butiker som inte kan inkluderas i detta projekt. Man kan också konstatera att problembilden är likartad i hela landet. Därför är projektet lätt att senare skala upp. Energikonsulten instruerar en butiksägare och energi- och klimatrådgivare. 4

5 Mål Projektets mål var följande: 1. att ta fram en utbildning och utbildningsmaterial för energi- och klimatrådgivning i butiksmiljöer. 2. att genomföra en pilotutbildning i butiksrådgivning för energi- och klimatrådgivarna i Örebro län. 3. att få minst 15 landsbygdsbutiksägare att genomföra en konsultledd energianalys. 4. att få minst 15 landsbygdsbutiksägare att söka bidrag för investeringar som ger både energieffektivisering och bättre ekonomi för verksamheten. 5. att ta fram en broschyr med omfattning av fyra A4-sidor. Syftet med broschyren är att sätta igång energieffektiviseringsarbetet, ge praktiska verktyg, enkla kalkyler med återbetalningstider, information om hur åtgärderna påverkar butiksmiljöerna för övrigt, goda exempel m.m. Broschyren ska även innehålla information om olika typer av investeringsbidrag. Det långsiktiga målet som ligger utanför projektet var att nå energibesparingar på 5-10 % i butiker som inte gör nyinvesteringar och 15-25% energibesparing i butiker som gör investeringar. GENOMFÖRANDE Projektledare har varit Päivi Lehtikangas på Energikontoret Örebro län. I referensgruppen deltog Pär Palonen, energi- och klimatrådgivare från Karlskoga/Degerfors kommuner, Eiler Lundahl från Landsbygdsmentorerna och Patrik Pettersson Länsstyrelsen i Örebro län. Projektet har genomförts i följande steg: 1. Framtagande av en utbildning för energi- och klimatrådgivare. Utbildningsmaterial har tagits fram för en heldags utbildning för EKR, se bilaga 1. Materialet kan användas i utbildning även utanför projektet när rådgivningen arbetar med andra butiker än de som är involverade i projektet, regionalt och nationellt. Materialet skall också kunna användas av butikerna själva. Checklistor till butikernas egna energiarbete samt till rådgivarna togs fram för utbildningstillfället och användes som kursmaterial, se bilaga 2 och 3. Allt material är publicerat på som en PDF-fil. 2. Genomförande av utbildning 18/ Som utbildare anlitades Magnus Rehnby och Sebastian Örjenfelt från Bengt Dahlgren AB. Utbildningen utvärderades av rådgivarna. 3. Utöver den ursprungliga projektplanen fick rådgivarna dessutom en utbildning av Länsstyrelsens handläggare om investeringsstöd för butiker. 5

6 4. Rekrytering av butikerna. Urval av 15 butiker gjordes enligt Länsstyrelsens rekommendationer. Butikerna skulle vara s.k. servicestrategiska butiker och ha en omsättning mindre än 10 milj.kr/år. De utvalda butikerna skulle ha förutsättningar för att finnas kvar och göra energieffektiviseringsinvesteringar och -åtgärder. 5. Kontakt med butikerna med trestegsstrategi: brev, telefonkontakt och besök. Se inbjudan, bilaga 4. Energikontoret tog den första kontakten med butikerna med brev och presenterade projektet samt erbjöd kostnadsfria konsultledda energianalyser. Efter några dagar gjordes telefonsamtal till resp. butik. Efter genomgången teoriutbildning besökte rådgivarna de butiker som hade tackat ja till projektet och presenterade sig själva och sin yrkesroll. Rådgivarna gjorde en enkel kartläggning av butikens energisituation enligt checklistan Detta underlag användes senare som hjälp till energikonsultens arbete. 6. Konsultledd energikartläggning. Arbetet genomfördes mellan maj och oktober Konsultarbetet per butik tog i genomsnitt en halv dag. Åtgärdsrapporten levererade konsulten senare. Energi- och klimatrådgivare från den kommun där butiken fanns var alltid med i kartläggningsarbetet, dessutom deltog en till två andra rådgivare i arbetet. På detta sätt fick varje rådgivare vara med i två eller tre olika butiker och fick en tillämpande del till sin butiksrådgivningsutbildning. Rapporternas omfattning var cirka 20 sidor, ett exempel på en rapport i bilaga Energi- och klimatrådgivarna som bollplank/åtgärdsfas. Efter att butiken fick åtgärdsprogrammet från konsulten, tog butikens egen energi- och klimatrådgivare kontakt med butiksägaren för genomgång av förslagen. Om butiksägaren var intresserad av att söka investeringsstöd hjälpte rådgivaren även med detta. 8. Utvärdering av projektarbetet. Ett utvärderingsmöte anordnades i oktober 2011 när analysarbetet var klart tillsammans med alla energi- och klimatrådgivare, energikonsulten Sebastian Örjenfelt och referensgruppen. Materialgenomgång inför den slutliga publiceringen. Åtgärdsförlagen och besparingspotentialen diskuterades. 9. Utvärdering av butikernas arbete. En enkätundersökning gjordes där butiksinnehavarna fick svara på frågor angående energieffektiviseringsarbete, rådgivarnas betydelse i processen, vilka faktorer som kan påverka butikernas investeringsbeslut med mer, se bilaga 6. Energikontoret gjorde en sammanställning av åtgärdsrapporterna samt att det följdes upp hur många av butikerna som har lämnat in ansökningar för investeringsbidrag eller har planer att göra detta. 10. En inspirationsbroschyr: Klok handlare på 16 A5-sidor togs fram, bilaga 7. Broschyren innehåller exempel på åtgärder sorterade efter investeringsnivån, två av projektets butiker är presenterade mer i detalj, länkar, information om möjligheter för ekonomiskt stöd med mera. Broschyren har tryckts i 5000 exempel och spridits ut i landet genom energikontoren till energi- och klimatrådgivarnätverken, via ICA, Axfood, Coop, via länsstyrelser, Energimyndigheten, Tillväxtverket, landsbygdsmentorerna osv. 11. Övrig informationsspridning. Projektet uppmärksammades t.ex. genom SVTs nyhetssändning och reportage En helsidesartikel skrevs av Karlskoga Kuriren. Bilaga 8. Tillväxtverket kom under sommaren 2012 ut med en skrift Service - en förutsättning för tillväxt där projektet beskrevs med en artikel. 6

7 12. Utöver projektplanen. Projektet har blivit uppmärksammat på olika håll och referensgruppen såg ett behov av att anordna en nationell butikskonferens. Detta skulle göras inom den befintliga budgetramen med en förlängd tidsbudget. Konferensen anordnades den 20 november. Se inbjudan och programmet, bilagorna 9 och 10. SVTs TV-team på plats i butiken i Vedevåg. RESULTAT Utbildning av energi- och klimatrådgivare Målet med projektet var att ta fram en utbildning och utbildningsmaterial för energi- och klimatrådgivning i butiksmiljöer samt att genomföra en pilotutbildning om butiksrådgivning för energi- och klimatrådgivarna i Örebro län (se Mål 1 och Mål 2, kapitel Projektbeskrivning/ Mål ). Energi- och klimatrådgivarna skulle genom projektet få beredskap att ge rådgivning även till andra butiker än de relativt små landsbygdsbutikerna. Utbildningen beskrivs i Genomförande, punkt 1. Utbildningen utvärderades på skala 1-6 där 6=perfekt, 1= värdelös. Resultaten visade följande: 1) Utbildningens innehåll. Resultat: 5,5 2) Föreläsare. Resultat: 5,75 3) Känner du dig redo för ditt jobb i butikerna. Resultat: 5,3 4) Övriga kommentarer: Checklistorna lite tunga. Av resultaten kan utläsas att utbildningen upplevdes lyckad av energi- och klimatrådgivarna. 7

8 Butikernas engagemang, energianvändning, besparingspotential och energieffektiviseringsåtgärder Butikers engagemang och upplevelse av projektet Målet var att få minst 15 landsbygdsbutiksägare att genomföra en konsultledd energianalys (se Mål 3, kapitel Projektbeskrivning/ Mål ). Rekryteringen var enkel och målet uppnåddes. De deltagande butikerna var följande: Butik Kommun Ansv. rådgivare Johanssons Livs i Åsbro AB (ICA Nära Hörnan) Askersund Lars Johansson Tiveds Handel AB Laxå Lars Johansson Hjortkvarns Livsmedel Hallsberg Thomas Giege Sköllersta Handlar n Hallsberg Thomas Giege Östansjö Handelsbod HB Hallsberg Thomas Giege Ekeby Livs Kumla Catharina Ludvigsson Handlar n i Svartå Degerfors Pär Palonen ICA Nära Åtorp Degerfors Pär Palonen Träffen Mullhyttan AB Lekeberg Thomas Giege Coop Konsum Garphyttan Örebro Mats Brengdahl Handlar n i Kilsmo Örebro Mats Brengdahl Vedlunds Handlar n Örebro Mats Brengdahl ICA Nära Stora Mellösa Örebro Mats Brengdahl Gyttorps Livs HB Nora Nina Andreasson Kvarnbacka Livs Lindesberg Nina Andreasson Vid varje butiksanalys deltog butiksägarna den mesta av tiden när kartläggningen pågick. Efter kartläggningen hade konsulten, rådgivarna och butiksägaren ett kort möte då butikens situation och fortsatta arbete diskuterades. Fyra av butikerna bytte ägare efter genomgången analys men de nya ägarna fick ta över åtgärdsrapporterna och har fått stöd av energi- och klimatrådgivarna. Alla dessa nya ägare har tagit upp energifrågan i sin agenda. Efter ca 12 månader från energianalysen skickades en enkät till butikerna där deras upplevelse av projektet undersöktes. I samma enkät redogjordes även för de åtgärder som var gjorda och som planerades att göras. Butikerna tyckte att det var positivt att delta i projektet och de var mycket nöjda med alla parter: projektledningen, rådgivarna, konsultens och länsstyrelsens arbete. Vissa var lite skeptiska i början och förstod inte hur detta skulle hjälpa dem men har ändrat sig under projekttiden. Intresset för energifrågor har ökat generellt, och man har i flera fall blivit förvånad över effektiviseringspotentialerna och har inte varit medvetna om hur mycket små saker man kan göra för att förbättra ekonomin. Flera säger sig ha fått en annan syn på energiförbrukningen. Energianvändning Analyserna visade att energianvändningen till kyla i projektets butiker var relativt sett större än genomsnittet i livsmedelsbutikerna och att belysningens energianvändning är mindre än i 8

9 genomsnitt. Det är rimligt att förstå att kylmöblernas användning är svårare att optimera i en liten butik än i de större. Fördelning av energiförbrukningen i en livsmedelsbutik nationellt. Fördelning av energiförbrukningen i projektets livsmedelsbutiker. Medelförbrukning per m 2 i butiker som hade el som värmekälla var 415 kwh/m 2 och de som hade annan uppvärmning hade en elförbrukning på i genomsnitt 335 kwh/m 2. Se statistiken per butik i figur 1. Figur 1. Femton butikers elförbrukning (kwh/m 2 ). 9

10 Energibesparingspotential Butikerna fick alla ett stort antal förslag på energieffektiviseringsåtgärder. De vanligaste åtgärdsförslagen av energikonsulten var: 1) Täta entrédörrar och portar och se till att de inte är öppna onödigt långa tider. 2) Montera frontglas till de vertikala diskarna. 3) Se till att ha rät temperatur i kyl- och frysdiskar, de är ofta onödigt kalla. 4) Koppla ur plugin-kylar när de inte behövs. 5) Överlasta inte kyl- och frysdiskar. 6) Täta kylrumsdörrar 7) Följ upp energistatistiken systematiskt, var observant! 8) Var uppmärksam med avfrostningar, kanske räcker ett färre antal? Styr avfrostningstiderna enligt tidstariffen. 9) Styr belysningen. Var behövs ljus, hur mycket och när? 10) Bygg bort fönsterpartier om inte dagsljuset behövs. Dessutom ett åtgärdsförslag som är mycket viktigt är att alltid hålla kylmöblernas kompressorer rena. Åtgärdsförslagen sorterades efter investeringskostnaden. Dessa är välbeskrivna i broschyren En klok handlare, bilaga 7. En granskning gjordes mellan relationen investeringskostnad och payoff-tiden av de föreslagna åtgärderna, se figur 2. Alla föreslagna åtgärder är inte med i statistiken eftersom det i många fall var omöjligt att ange en återbetalningstid. Sådana åtgärder är t.ex. arbetsmiljöåtgärderna. Statistiken visar ett svagt samband mellan det investerade beloppet och återbetalningstiden. De åtgärder som var dyrast med relativt korta återbetalningstider var installation av styrsystem till ventilationen (140 tkr, 4 år), lock till frysarna (130 tkr, 8 år), tilläggsisolering av vinden (120 tkr, 6 år). De minst lönsamma åtgärderna med relativt låg investeringskostnad men mycket långa återbetalningstider var exempelvis ny entrédörr, luftsluss till ytterdörren eller åtgärder av ventilationen. Alla dessa åtgärder har dock en stor betydelse ur arbetsmiljösynpunkt. Anmärkningsvärt är att det finns ett mycket stort antal åtgärder som är mycket billiga och har en kort återbetalningstid. Åtgärder av denna typ är exempelvis justering av temperaturer, ventilationen, rengöring, installation av timers. Noteras ska att investeringskostnaden är beräknad på en kostnad utan investeringsstöd som exempelvis på 50 % nivå förkortar återbetalningstiden till hälften. 10

11 Figur 2. Relationen investeringskostnad och payoff-tiden av de föreslagna åtgärderna. En sammanställning av energianalyserna och besparingspotentialen redovisas i tabell 1. Tabell 1. Sammanställning av energianalyser 1 Medelvärde Totalt, 15 butiker (MWh) per butik (MWh) % Energianvändning inkl. elvärme Energianvändning för ,5 uppvärmning exkl. elvärme Total energianvändning därav elanvändning Besparingspotential: 2 Energi, tot. 320 % av elkostnaden 14 % av värmekostnaden 27 Sammanställningen omfattar 15 butiker varav åtta hade el som uppvärmningsenergi. De övriga sju butiker värms med pellets eller fjärrvärme, se Energi för uppvärmning. Besparingspotential genom de föreslagna åtgärderna. 1 2 Energibesparingspotentialen på elenergi ligger mellan 10 och 27 procent om de föreslagna åtgärderna genomförs, i genomsnitt 14 procent. Uppvärmningskostnaden minskar uppskattningsvis mellan 12 och 33 procent med åtgärder, i genomsnitt 27 procent. Energieffektiviseringsåtgärder Ett ytterligare projektmål var att alla 15 landsbygdsbutiksägare skulle göra åtgärder och söka investeringsstöd under projektperioden som ger både energieffektivisering och bättre ekonomi till verksamheten (se Mål 4, kapitel Projektbeskrivning/ Mål ). Efter kartläggningsarbetet 11

12 har rådgivarna systematiskt haft kontakt med sina butiker och uppmuntrat butikerna till att göra de lönsamma åtgärderna samt att söka investeringsstöd om det har varit relevant. Dessutom har landsbygdsmentorn haft kontakt med butikerna ang. detta. Resultatet var att sex butiker har ansökt investeringsstöd under projekttiden, se tabell 2. Ytterligare en butik lämnade in ansökan men har tagit tillbaka den i samband med ägarbytet. Resultat anses vara gott trots att projektmålet inte uppnåddes. Detta med tanke på att alla butiker är mycket små och har relativt ansträngda ekonomier. Fyra av butikerna bytte dessutom ägare under projekttiden. Ytterligare sju butiker har planerat göra åtgärder och söka investeringsstöd senare. En del åtgärder har gjorts under projekttiden men i allmänhet har butikerna inte kommit så långt i arbetet så att större åtgärder skulle ha kommit igång. Butikerna har därför svårt att ange vilka åtgärder som exakt kommer att genomföras under den närmaste tiden och hur stora besparingarna blir. Åtgärdsrapporterna är ett dokument som kommer att användas under flera år som underlag till framtida åtgärder. Tabell 2. De olika butikers genomförda och planerade energieffektiviseringsåtgärder. Butiksorten Genomförda åtgärder under projekttiden Besparing Sökt stöd Senare investeringar Ekeby Skaffat lock till Minst 5000 Skaffa inglasning till kylen frysboxarna kr/år Slutat använda elelement Minst 5000 och börjat med LVP kr/år Säkrat ner från 65A till 8500 kr/år 35A Tived Timer till dryckekylar Ny charkkyl 2013 Glasdörrar till kylen hösten 2012, varmare i butiken 12 Ombyggnad av entré 2013 Luftvärmepump Närkes Kil Införskaffat markiser Isolera eller sätta igen ett fönster Justerat avfrostning Sätta in en luftkonvektor Sköllersta Timer på drickakyl Glasdörrar till kött- och charkkyldiskar Byte av fönster Se över belysningen Ett nytt värmesystem Justering av ventilationsanläggningen för bättre arbetsmiljö Glasdörrar till kyldiskar Byte av frysdisk 2013 Glaslock över kylar Hjortkvarn Satt timers Nya glasrutor till framsidan av butiken Satt upp gardiner till Byta markiser kyldiskar Byte av delar till kylrum Frontglas till kyldiskar Planerar söka stöd

13 Östansjö Gyttorp Rengöring av kylar/frysar Timer på drickakyl Bytt entré, installerat luftsluss. Eventuellt byta ut frysskåp Frontdörrar till kyldiskar Glaslock till frysdisk. Frontglas till ostkyldisk. Förbättra konstruktionen med plaststrips till grönsaksrummet. Vedevåg Byte av kyldiskar Sätta upp solfilm på fönster Stora Mellösa Konverterat oljebrännaren till en pelletsbrännare Installerat nya kylmöbler Åtorp Timer på alla pluginkylar så att de stängs av på natten. Ca 5 % minskad energiförbru kning, ca 7500 kwh. Skulle även vilja sätta glas på öppna disken men det är en investering på ca tkr. Kontrollerat och justerat temperaturer t.ex. i på glassfrysar m.m. Justerat ventilationen så den är av efter stängning och går på på morgonen. Mullhyttan Installation av timers NEJ Vill byta lysrörsarmaturen i hela butiken Svartå LED-belysning NEJ Byte av fönsterrutor m.m. Åsbro Ombyggnation entréingång Utöver de butiker som var med i projektet har ytterligare två butiker gjort energieffektiviseringsåtgärder med hjälp av stöd från Länsstyrelsen. Dessa åtgärder, byte av entrédörr och byte av lysrörsarmaturer, kan ses som spinn-off effekt då framför allt länsstyrelsens handläggare i butiksfrågor har informerat butikerna om projektet och om möjligheterna med att investera. Informationsspridning En inspirationsbroschyr har tagits fram (se Mål 5, kapitel Projektbeskrivning/ Mål ), den omfattar 16 A5-sidor och är tryckt i 5000 ex. Syftet med broschyren är att sätta igång energieffektiviseringsarbetet. Den ger praktiska verktyg, enkla kalkyler mer återbetalningstider, information om hur åtgärderna påverkar butiksmiljöerna för övrigt. Den innehåller exempel på åtgärder sorterade efter investeringsnivån, två av projektets butiker är presenterade mer i detalj, länkar med mer. Broschyren har distribuerats ut i landet genom energikontoren till energi- och klimatrådgivarnätverken, via ICA, Axfood, Coop, länsstyrelser, Energimyndigheten, Tillväxtverket, landsbygdsmentorerna och så vidare. 13

14 Allt utbildningsmaterial, checklistorna och inspirationsbroschyren har spridits nationellt så att andra energikontor, energi- och klimatrådgivare, butiker och övriga intressenter har fått möjlighet att ta del av informationen och nya verktyg för arbetet med energieffektivisering av livsmedelsbutiker. Allt material har publicerats på energikontorets hemsida som PDF-filer. Det primära syftet med projektet var att uppmärksamma femton landsbygdsbutiker på energianvändningen i butiken, att få ägarna att göra energieffektiviseringsåtgärder och följaktligen ge möjligheter till en förbättrad ekonomi. Genom mediaexponering via TV och tidningar har frågan uppmärksammats ytterligare. Det är dock svårt att ange vilken omfattning. Referensgruppens representanter för Landsbygdsmentorerna och Länsstyrelsen arbetar dagligen med livsmedelsbutiker och har också spridit information och energikunskaper och har lyckats inspirera även andra butiker än de som var inblandade i projektet. Projektledningen har fått motta ett stort antal telefonsamtal och mejl från olika livsmedelsbutikintressenter under projekttiden som också visar att information om projektet har gått vidare i landet. Måluppfyllelse Sammanfattningsvis konstateras att alla andra projektmål utom målet för att alla 15 deltagande butiker skulle söka ekonomiskt stöd från länsstyrelsen har uppfyllts. Endast sex butiker hann söka stöd under projekttiden men med mycket stor säkerhet kommer ytterligare sju butiker att göra detta under år Det långsiktiga målet som ligger utanför projektet var att nå energibesparingar på 5-10 procent i butiker som inte gör nyinvesteringar och procent energibesparing i butiker som gör investeringar. Denna målnivå känns rimlig med tanke på den potential som energikartläggningarna har visat och med tanke på butiksägarnas intresse för energisparåtgärder. ERFARENHETER OCH SLUTSATSER Det primära gällande butikerna är inte att butiksägarna själva ska bli energiexperter utan snarare att de skall kunna ställa krav på rätt sätt på de entreprenörer som de anlitar. Det konstaterades att det saknas ofta en helhetssyn, inte allt för sällan motverkar ventilation, kyla och värme varandra eftersom det är olika entreprenörer som har byggt systemen utan att se till att de fungerar tillsammans. En lösning på problemet är att butiksägaren bokar t.ex. servicen av dessa olika delar samtidigt så att de olika parterna kan kommunicera med varandra eller på annat sätt underlätta parterna att hitta varandra. Under projektets gång konstaterades många gånger att fastighetsägarens och butiksägarens roller kan vara komplicerade när butiksägaren hyr in sig. Butiksägaren har svårt att göra investeringar i en annans fastighet även om de är mycket viktiga ur energieffektiviserings- 14

15 och ekonomisk synpunkt, speciellt om kommunikationen mellan parterna inte är den bästa. Det konstaterades också att för överbrygga eventuella problem är det värdefullt att involvera fastighetsägaren tidigt. EKR kan ha möjlighet att hjälpa till med förhandlingarna som en objektiv part. Länsstyrelsens finansieringshjälp är ju oftast mycket förmånlig för butikerna. Ibland kan det ändå vara svårt att få ihop motfinansieringsdelen. I sådana fall kan ett tredjepartsavtal vara en bra väg för att få åtgärder gjorda då energieffektiviseringsvinsterna finansierar resten av investeringen. När åtgärden är betald får butiksägaren nyttan med investeringen. För att ytterligare underlätta att göra finansieringen förmånligare kan gemensamma upphandlingar vara ett sätt at få ner investeringsbeloppen. En typisk sådan åtgärd skulle kunna vara lock över frysdiskarna. Projektet har inneburit en reell kompetenshöjning för de flesta energi- och klimatrådgivare. Rådgivarna har befunnit sig på olika kunskapsnivåer i utgångsläget, men efter utbildningen är de flesta trygga i sin roll som butiksrådgivare. För Energikontoret har projektet inneburit ökade kunskaper om butikernas möjligheter att effektivisera sin energianvändning. Efterfrågan på information om projektet har varit stort redan under projekttiden vilket visar att målgruppen definitivt är viktig. Resultaten från projektet visar att energieffektiviseringspotentialen är betydande men att investeringströgheten är relativt stor. Trots de förmånliga stödåtgärderna som länsstyrelsen erbjuder har ändå inte alla utnyttjat möjligheten. Målgruppen som vi valde var de minsta butikerna som kanske har de besvärligaste ekonomiska förhållanden. Butikerna har fått en hjälp genom en direkt kontakt med rådgivarna och konsulten med tydliga åtgärdsrapporter och ändå känns det som mer borde ha hänt under projektperioden. En fundering är om butiksägarna skulle behövt ännu mer konkret hjälp med att börja med de enklaste och billigaste åtgärderna. Sedan kanske hade de positiva effekterna av dessa åtgärder stimulerat butiksägarna att ta steget vidare med större åtgärder och investeringar. Rådgivarnas roll är oerhört viktig i detta inspirationsarbete. Projektet har lett till nya idéer angående arbete med livsmedelsbutiker. En av idéerna är exempelvis ett nationellt seminarium om butikernas energianvändning. Denna idé verkställdes redan under projekttiden, den 20:nde november ägde konferensen rum, se inbjudan och program i bilagorna 9 och 10. Projekttiden förlängdes med fyra månader på grund av denna aktivitet. Projektet har upplevts av alla deltagande parter som mycket lyckat. Det breda perspektivet har varit speciellt intressant i projektet: energieffektivisering, butikers servicestrategiska funktion och de ekonomiska incitamenten! Övriga idéer är ökat samarbete med kommuners Miljö och hälsa och framför allt samordning av insamling av data i samma dokument både för miljöinspektörers ändamål och för butikers egen energiuppföljning. Örebro den 17 december 2012 Päivi Lehtikangas Projektledare Energikontoret Regionförbundet Örebro 15

141104 Webbaserad utbildning Den energikloka livsmedelsbutiken

141104 Webbaserad utbildning Den energikloka livsmedelsbutiken 141104 Webbaserad utbildning Den energikloka livsmedelsbutiken Ulla Lindberg SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Päivi Lehtikangas Energikontoret Regionförbundet Örebro Utbildningen är finansierad

Läs mer

Energieffektiva småföretag. Slutrapport 2014-07-10

Energieffektiva småföretag. Slutrapport 2014-07-10 Energieffektiva småföretag Slutrapport 2014-07-10 Länsstyrelsens Dnr 420-7714-2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning..... 3 Syfte....... 3 Verksamhetsmål... 3 Genomförande... 4 Resultat... 6 Erfarenheter

Läs mer

en klok handlare LÄS OM hur du kan energieffektivisera din butik

en klok handlare LÄS OM hur du kan energieffektivisera din butik en klok handlare LÄS OM hur du kan energieffektivisera din butik 1 lägre kostnader trivsammare butik bättre arbetsmiljö jämnare varukvalité. En klok handlare energieffektiviserar. På köpet får vi ett hållbarare

Läs mer

Nominering - årets miljösatsning Med checklista

Nominering - årets miljösatsning Med checklista Nominering - årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Energieffektivisering i landsbygdsbutiker i Örebro län Journalnummer:

Läs mer

Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag.

Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag. 1 Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag. En pågående förstudie: Energieffektiva företag i Östra Mellansverige Syfte

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Agenda 10.35-11.15 Presentation av Dalarnas arbete 11.15-11.30 Frågor 11.30-12.00 Andra läns energiarbete med livsmedelsbutiker

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Energieffektivisering i landzbygdsbutiker!

Energieffektivisering i landzbygdsbutiker! 1 Till Länsstyrelsen Jämtlands län 831 86 Östersund Energieffektivisering i landzbygdsbutiker! Slutrapport 2 1. Inledning Föreliggande slutrapport avser projektet Energieffektivisering i landzbygdsbutiker

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Projektbeskrivning 1 Syfte 1 Mål 1 Förväntat resultat 1

Projektbeskrivning 1 Syfte 1 Mål 1 Förväntat resultat 1 Projektet Bättre energiråd till tillverkningsindustrin, BETTI, genomfördes mellan september 2005 och december 2006 i Östergötlands och Örebro län. Totalt deltog 17 kommunala energirådgivare och 22 små

Läs mer

Energieffektiva småföretag i Örebro län. Malmö 141125

Energieffektiva småföretag i Örebro län. Malmö 141125 Energieffektiva småföretag i Örebro län Malmö 141125 Det är nästan alltid lättare att öka företagets lönsamhet genom att spara i energikostnaderna än att öka verksamhetens vinst genom ökad försäljning

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Energieffektiva företag i samverkan Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Energimedvetna. ICA-handlare spar energi & pengar!

Energimedvetna. ICA-handlare spar energi & pengar! Energimedvetna ICA-handlare spar energi & pengar! Hur energieffektiv är din butik? TACK VARE MER moderna och energismarta installationer har ICA-butikernas elenergiutveckling varit positiv de senaste åren,

Läs mer

Energieffektivisera din bostadsrättsförening GODA EXEMPEL OCH EKONOMISKA STÖD

Energieffektivisera din bostadsrättsförening GODA EXEMPEL OCH EKONOMISKA STÖD 2017 Energieffektivisera din bostadsrättsförening GODA EXEMPEL OCH EKONOMISKA STÖD BRF Seglatsen hittade gömda besparingar på 485 000 kr/år Bostadsrättsföreningen Seglatsens fastigheter byggdes 2007. Ändå

Läs mer

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER Författare: Anna-Lena Lane Projektnummer: BF01 År: 2012 Onlinemätningar i butiker Rapport förstudie Anna-Lena Lane SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Projektnummer: BF01

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin Projektfinansiering Statens Energimyndighet Länsstyrelsen Örebro län Företag och kommunala energirådgivare Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings

Läs mer

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning. Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning. Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops Energifrågan i tillsynen är viktig! Energifrågan är ofta osynlig All energianvändning medför miljöpåverkan Energieffektivisering

Läs mer

Storsatsning på energieffektivisering i företag. Loggor

Storsatsning på energieffektivisering i företag. Loggor Storsatsning på energieffektivisering i företag Loggor Ingela Valeur Länsstyrelsen Skåne Anna Evander Energikontoret Skåne Varför jobba med energifrågor? Koll på läget! Minska energianvändningen sparar

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Stöd för energikartläggning. Ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning. Få koll på energin i företaget!

Stöd för energikartläggning. Ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning. Få koll på energin i företaget! Stöd för energikartläggning Ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning. Få koll på energin i företaget! Spara energi öka vinsten! Vänta inte på: Energiprishöjningar

Läs mer

Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering

Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering Projektet Incitament för energieffektivisering ska stödja små och medelstora företag som omfattas av miljötillsyn att komma

Läs mer

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt Innehåll Välkommen in i min energivärld! 5 Energisituationen i världen 8 Vad finns det då för alternativ till oljan? 9 Energisituationen i EU-(EG-)området 10 Energisituationen i Sverige 11 Varför har energifrågan

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande Guide för små och medelstora företag Enklaste vägen till energieffektivt företagande 2 Guide för små och medelstora företag vi vill hjälpa företag att minska sina kostnader och sin miljöbelastning genom

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi 2 Energihushållning är allas ansvar Energieffektiviseringar leder till minskad användning av energi och därmed indirekt till minskade utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Nu drar årets insatsprojekt igång

Nu drar årets insatsprojekt igång 1 (7) Avdelningen för energieffektivisering Enheten för resurseffektivt samhälle Morgan Dahlman Nu drar årets insatsprojekt igång Det valda insatsprojektet handlar om timersstyrning av drickakylar, vilket

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Energismarta handlare. Så kan du sänka dina energikostnader

Energismarta handlare. Så kan du sänka dina energikostnader Energismarta handlare Så kan du sänka dina energikostnader 1 Lägre kostnader Trivsammare butik Bättre arbetsmiljö Jämnare varukvalité Minskad miljöpåverkan En klok handlare energieffektiviserar Energikartläggningar

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Resultaten från BEE. EIDs styrgrypp,13 oktober 2015 Marit Ragnarsson, Näringslivsenheten, Länsstyrelsen Dalarna

Resultaten från BEE. EIDs styrgrypp,13 oktober 2015 Marit Ragnarsson, Näringslivsenheten, Länsstyrelsen Dalarna Resultaten från BEE EIDs styrgrypp,13 oktober 2015 Marit Ragnarsson, Näringslivsenheten, Länsstyrelsen Dalarna Samverkansforum för ett energieffektivt näringsliv = Industridialogen Kartläggning av möjliga

Läs mer

Energi och klimatarbete för idrottsföreningar i praktiken

Energi och klimatarbete för idrottsföreningar i praktiken Energi och klimatarbete för idrottsföreningar i praktiken Idrottsanläggningar och energi 1,8 TWh energi i används per år i svenska idrottsanläggningar inomhus och utomhus Elanvändningen ökar Ökade kostnader

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman 2014 Några påståenden Livsmedelskyla har väldigt stor förbättringspotential Alla butiker kan värma sig själva Installationer behöver

Läs mer

Slutrapport. Projektet - Grönare värme med vatten, Projekt nr

Slutrapport. Projektet - Grönare värme med vatten, Projekt nr Slutrapport Projektet - Grönare värme med vatten, Projekt nr 31789-1 Företag/organisation Energikontoret i Mälardalen AB Postadress Portgatan 3 Postnummer/Ort 633 42 ESKILSTUNA Projektledare (förnamn,

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Ett riktigt bra samarbete pågår

Ett riktigt bra samarbete pågår Ett riktigt bra samarbete pågår BeLivs med Axfood Kommunala energi- och klimatrådgivare SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut K-Konsult Contento Energikontoret Regionförbundet Örebro Energimyndigheten

Läs mer

På jakt efter energibesparinga inom handel!

På jakt efter energibesparinga inom handel! På jakt efter energibesparinga inom handel! IEE/12/671/S12.644734 Projekttid: 1/4 2013 30/9 2015 Författarna har ensamma ansvaret för innehållet i denna publikation. Den företräder inte nödvändigtvis Europeiska

Läs mer

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk Energieffektivisering och hållbara val vid renovering Katarina Westerbjörk Tre dimensioner av hållbarhet Ekonomisk hållbarhet/lönsamhet/ekonomisk tillväxt BRF har inga vinstkrav Bästa investeringen för

Läs mer

Slutkonferens 17 september 2014, Örebro

Slutkonferens 17 september 2014, Örebro Slutkonferens 17 september 2014, Örebro Tillsammans Åtta energikontor: Energikontor Sydost Energikontoret Regionförbundet Örebro Energikontoret Skåne Energikontoret Värmland Energikontoret Östra Götaland

Läs mer

B20 Energikartläggning av centrumanläggningar i ytterstad Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad

B20 Energikartläggning av centrumanläggningar i ytterstad Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad ''/>//; i»^«.«-* Centrum Kompaniet B20 Energikartläggning av centrumanläggningar i ytterstad Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad Centrumkompaniet i Stockholm AB Marcus Göpel, 061213

Läs mer

Coacher för energi och klimat

Coacher för energi och klimat Coacher för energi och klimat Handläggare i coachprojektet Gustaf Länn projektledare Liv Balkmar bitr. projektledare Pia Norrman bitr. projektledare Lisa Widlund adm. handläggare Marie Lindell administration

Läs mer

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk Energieffektivisering och hållbara val vid renovering Katarina Westerbjörk Om mig WSP Teknikkonsultföretag inom hållbar samhällutveckling - Byggnader, Transporter, Industri, Stadsutveckling - Tidiga analyser

Läs mer

Energieffektivisering i småhus Johan Heier

Energieffektivisering i småhus Johan Heier Energieffektivisering i småhus Johan Heier Högskolan Dalarna/EMC/ByggDialog Dalarna jhe@du.se Innehåll Inledning Dalarna 50% energieffektivisering till 2050? - Presentation av Philipp Weiss arbete ByggDialog

Läs mer

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad dm 4&Z- Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad Diarienummer för ursprunglig ansökan: Dnr 462-2727/2005 Projektets nummer och namn: Nr B107 Utredning avseende utbyte av direktverkande

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Hållbar utveckling Väst Västra Götalands regionala energikontor Joakim Achim Friedrich 031 3891483 joakim.friedrich@hallbarutvecklingvast.se Vad är en

Läs mer

Snabbenkät bland besökare på Hem & Villamässan

Snabbenkät bland besökare på Hem & Villamässan Snabbenkät bland besökare på Hem & Villamässan Genomförd 2007-10-07 Utformad av Per Bengtson, Energirådgivningen Metod... 1 Genomförande... 1 Resultat... 1 Slutsatser... 4 Bilaga: Snabbenkät bland besökare

Läs mer

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20 Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter Jonas Kristiansson 2014-05-20 Nuläge energieffektivisering Energianvändningen inom fastighetsbranschen är den mest betydande miljöaspekten

Läs mer

1. Energikontor Norr AB 2. Energikontoret Jämtland Härjedalen 3. Energikontor Västernorrland 4. Energikontor Gävleborg 5. Energikontor Dalarna 6.

1. Energikontor Norr AB 2. Energikontoret Jämtland Härjedalen 3. Energikontor Västernorrland 4. Energikontor Gävleborg 5. Energikontor Dalarna 6. 1. Energikontor Norr AB 2. Energikontoret Jämtland Härjedalen 3. Energikontor Västernorrland 4. Energikontor Gävleborg 5. Energikontor Dalarna 6. Energikontor Värmland 7. Energikontor Region Örebro län

Läs mer

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Företagen ska spara energi Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning

Läs mer

Därefter kontaktas de som anmält intresse via telefon för tidsbokning.

Därefter kontaktas de som anmält intresse via telefon för tidsbokning. Processbeskrivning Rådgivning mot större kunder som företag, organisationer, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kräver både förberedelser och uppföljning. Det kan beskrivas som en process med flera

Läs mer

Gate Energy - Energitjänster

Gate Energy - Energitjänster 2017 Gate Energy - Energitjänster Gate Intelligent Building Support AB Gate Energy Energiutredningar för fastigheter De största kostnadsposterna inom fastighetsförvaltning idag är el och uppvärmning. Dessa

Läs mer

Incitament för energieffektivisering. Frida Simonson & Elin Einarson Lindvall,

Incitament för energieffektivisering. Frida Simonson & Elin Einarson Lindvall, Incitament för energieffektivisering Frida Simonson & Elin Einarson Lindvall, 2017-03-10 Lagstiftning Ekonomiska stöd Rådgivning Styrmedel för energieffektivisering- nationellt Incitament för energieffektivisering

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tövädret 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tövädret 5 Utgåva 1:1 2014-04-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tövädret 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

EN KLOK HANDLARE. Checklista för energianalys

EN KLOK HANDLARE. Checklista för energianalys EN KLOK HANDLARE Checklista för energianalys INNEHÅLL Steg 1 Inventering av butiken och energianvändningen 1.1 Uppgifter om utförarna 3 1.2 Butiks- och fastighetsdata 3 1.3 Energistatistik 5 1.4 Beskrivning

Läs mer

Kvällen. Inledning och presentation

Kvällen. Inledning och presentation Idrott och energi Kvällen Inledning och presentation Information om projektet Energismart idrottsförening Energiarbete på anläggning Goda exempel Fikapaus Information om material och stöd från SISU Eknomiskt

Läs mer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Viktigt för uppdraget har varit att samråda med berörda intressenter och aktörer för att få ta del av deras synpunkter, kunskaper och erfarenheter.

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

IESN- Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv (Mål 2, januari 2009 augusti 2011)

IESN- Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv (Mål 2, januari 2009 augusti 2011) IESN- Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv (Mål 2, januari 2009 augusti 2011) Bakgrund: Energieffektivt företagande i Norrbotten (Mål 1, 2005-2007) 80 små och medelstora företag samlade

Läs mer

Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar

Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar För en förening som äger en egen anläggning, arrenderar eller driver anläggning med driftansvar så kan driftskostnaderna vara höga och en stor

Läs mer

Slutrapport. Energieffektiva Bostadsrättsföreningar. Diarienummer: Projektnummer:

Slutrapport. Energieffektiva Bostadsrättsföreningar. Diarienummer: Projektnummer: Slutrapport Energieffektiva Diarienummer:2012-008451 Projektnummer: 37093-1 Företag/organisation Energikontoret i Mälardalen AB Postadress Kungsgatan 43 Postnummer/Ort 632 20 Eskilstuna Projektledare (förnamn,

Läs mer

WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey

WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey D5.2 National Evaluation Reports Kvantifiering av effekterna av Energiambassadörerna Sverige Sammanställd av Lena Eckerberg, Energikontor Sydost Framtidsvägen

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Energieffektiva kök - storkök och professionella kök BELIVS INNOVATIONSKLUSTER

Energieffektiva kök - storkök och professionella kök BELIVS INNOVATIONSKLUSTER Energieffektiva kök - storkök och professionella kök BELIVS INNOVATIONSKLUSTER För ökad energieffektivisering i livsmedelslokaler 2016-10-13, Stockholm Ulla Lindberg, Koordinator VÄLKOMNA Bakgrund och

Läs mer

Energianalys. Kjelles Blom och Fritidsmarknad

Energianalys. Kjelles Blom och Fritidsmarknad Energianalys Kjelles Blom och Fritidsmarknad Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Den coola livsmedelskedjan & BeLivs Beställargrupp Livsmedelslokaler Ulla Lindberg

Den coola livsmedelskedjan & BeLivs Beställargrupp Livsmedelslokaler Ulla Lindberg Den coola livsmedelskedjan & BeLivs Beställargrupp Livsmedelslokaler Ulla Lindberg SIK Medlemsdag 2012-03-07 Att spara energi och samtidigt öka livsmedelssäkerheten - Butiken Målgrupp: - Butiksägare -

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9 Utgåva 1:1 2014-12-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunnskullen 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Minnesanteckningar från konferensdagen Projekt Energieffektivisering, hur gör vi?

Minnesanteckningar från konferensdagen Projekt Energieffektivisering, hur gör vi? MINNESANTECKNINGAR 1(7) Minnesanteckningar från konferensdagen Projekt Energieffektivisering, hur gör vi? Plats: Länsstyrelsen i Malmö Tid/datum: kl 9-16, den 25 november 2014 Konferensen anordnades av

Läs mer

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X).

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Bilaga 1 Enkät Frågeformulär Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Typ av hinder 1 Hinder för energieffektiviseringar Studier genomförda av forskare identifierar vanligtvis energieffektiviseringsmöjligheter

Läs mer

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen Energiprojekt med statligt stöd på 30 procent genomförda under perioden 1maj 2005 till 31 december 2008 Olika typer

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Drivkrafter för energieffektivisering i små- och medelstora industriföretag. Del av projektet MEGA

Drivkrafter för energieffektivisering i små- och medelstora industriföretag. Del av projektet MEGA Drivkrafter för energieffektivisering i små- och medelstora industriföretag Del av projektet MEGA Patrik Thollander, Linköpings Universitet Magnus Tyrberg, Energikontor, Sydost Januari, 2008 1 Inledning

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd Oktober 2014. Energitillsyn 2014, inriktning fordonstvättar och lackerare. Delrapportering

Miljö- och hälsoskydd Oktober 2014. Energitillsyn 2014, inriktning fordonstvättar och lackerare. Delrapportering Miljö- och hälsoskydd Oktober 2014 Energitillsyn 2014, inriktning fordonstvättar och lackerare Delrapportering 2 Energitillsyn 2014 Delrapport Sammanfattning Under 2014 har Energi- och klimatrådgivningen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Optimering -av energibesparingar i en villa.

Optimering -av energibesparingar i en villa. Optimering -av energibesparingar i en villa. Mats Karlström ce01mkm@ing.umu.se Stefan Lahti ce01sli@ing.umu.se Handledare: Lars Bäckström Inledning Än idag finns det många hus i Sverige som använder direktverkande

Läs mer

Energianalys. ICA Nära Gagnef-Hallen

Energianalys. ICA Nära Gagnef-Hallen Energianalys ICA Nära Gagnef-Hallen Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd, med början i november 2008, av Peter Karlsson och Eva Karlsson Industriell Laststyrning i samarbete med

Läs mer

Energieffektivisering så här bra kan det bli

Energieffektivisering så här bra kan det bli Energieffektivisering så här bra kan det bli BELIVS INNOVATIONSKLUSTER 2016-06-14 --15, Hållbar utveckling Väst / Göteborg Ulla Lindberg Energikontor Sydost AB / Kosta Lennart Rolfsman Några exempel 1.

Läs mer

Proeff III PROjekt för EnergieFfektivisering till Företag genom tillsyn och rådgivning. 2014-11-25 Veronica Lindeberg, Länsstyrelsen Skåne

Proeff III PROjekt för EnergieFfektivisering till Företag genom tillsyn och rådgivning. 2014-11-25 Veronica Lindeberg, Länsstyrelsen Skåne Proeff III PROjekt för EnergieFfektivisering till Företag genom tillsyn och rådgivning 2014-11-25 Veronica Lindeberg, Länsstyrelsen Skåne Detta har hänt I Skåne har vi drivit projekten PROEFF I, PROEFF

Läs mer

EN KLOK HANDLARE Checklista för butikens eget energiarbete

EN KLOK HANDLARE Checklista för butikens eget energiarbete EN KLOK HANDLARE Checklista för butikens eget energiarbete INLEDNING Generellt sagt går hälften av butikers energi till kylar och frysar, en fjärdedel till belysning och resten till ventilation, uppvärmning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Edsala 5:330

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Edsala 5:330 Utgåva 1:1 2014-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Edsala 5:330 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Motion om energibesparingar

Motion om energibesparingar 2007-12-17 327 688 Kommunstyrelsen 2008-11-10 243 453 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 245 607 Dnr 07.820-008 deckf36 Motion om energibesparingar Ärendebeskrivning Annika Sundström, för vänsterpartiet,

Läs mer

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning Stockholm, 16 November 2006 THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME Riktlinjer för energiledning Innehåll 1. Introduktion... 1 2. Energipolicy... 2 3. Mål... 2 4. Energiansvarig... 3 5. Arbetssätt... 3 6.

Läs mer

MILJÖKONTORET LAHOLM Brittmarie Jansson ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN Heidi Norrström.

MILJÖKONTORET LAHOLM Brittmarie Jansson ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN Heidi Norrström. MILJÖKONTORET LAHOLM Brittmarie Jansson ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN Heidi Norrström BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN MILJÖMÅL: MINSKA UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER MED 4% TILL 2010 KLIMATSTRATEGI 2005 OCH ENERGISTRATEGI

Läs mer

Projekt Energieffektivisering i företag Nationell konferens. Malmö, 25 nov 2014 Marit Ragnarsson, Näringslivsenheten, Länsstyrelsen Dalarna

Projekt Energieffektivisering i företag Nationell konferens. Malmö, 25 nov 2014 Marit Ragnarsson, Näringslivsenheten, Länsstyrelsen Dalarna Projekt Energieffektivisering i företag Nationell konferens Malmö, 25 nov 2014 Marit Ragnarsson, Näringslivsenheten, Länsstyrelsen Dalarna Energiintelligent Dalarna - Regional samverkan INNOVATION och

Läs mer

Organisering för energieffektivitet i sjöfarten

Organisering för energieffektivitet i sjöfarten Organisering för energieffektivitet i sjöfarten Hannes Johnson, M.Sc. Sustainable Ship Propulsion, Chalmers hannes.johnson@chalmers.se Varför organisering? Energieffektivitet ur ett redarperspektiv Hur

Läs mer

Enkätsvaren samlades in under februari månad. Magnus Lindoffsson, projektledare RELACS Energikontor Sydost AB

Enkätsvaren samlades in under februari månad. Magnus Lindoffsson, projektledare RELACS Energikontor Sydost AB Marknadsundersökningen inom ramen för RELACS har gjorts i samarbete mellan Energikontor Sydost AB och kommunikationspecialisten Herr H Kommunikation. Herr H har utifrån projektbeskrivning, projektets enkätmall

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Total investering Tkr: Information om specifika åtgärder, investeringar, besparingar samt LCC, se avsnitt 1 7.

Total investering Tkr: Information om specifika åtgärder, investeringar, besparingar samt LCC, se avsnitt 1 7. Rapport Energikartläggning Projekt (fastighet) Ansvarig EEF-samordnare (namn och företag) Beställare (namn och företag) Telefon, EEF-samordnare Telefon, beställare E-post, EEF-samordnare E-post, beställare

Läs mer

Har du koll på ditt företags energianvändning? STÄRK DITT FÖRETAG MED EFFEKTIVARE ENERGIANVÄNDNING

Har du koll på ditt företags energianvändning? STÄRK DITT FÖRETAG MED EFFEKTIVARE ENERGIANVÄNDNING Har du koll på ditt företags energianvändning? STÄRK DITT FÖRETAG MED EFFEKTIVARE ENERGIANVÄNDNING Vi erbjuder flera olika typer av stöd. Både för ditt företag och för en hållbar framtid. Vilket stöd som

Läs mer

Energieffektivare småföretag

Energieffektivare småföretag Energieffektivare småföretag Sänker kostnaderna och tar klimatansvar Välj energieffektivitet som verktyg för att spara pengar Sveriges småföretag har varit vana vid relativt låga energipriser, men kan

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Energibesparande åtgärder. Idrottslyftet / Skåneidrotten

Energibesparande åtgärder. Idrottslyftet / Skåneidrotten Energibesparande åtgärder Idrottslyftet / Skåneidrotten Energiåtgärder översikt År 5 (halva 2011+2012) 7 projekt Totalt beviljade IL 1 298 000 kr Total investering 3 794 000 kr 2013 5 projekt Totalt beviljade

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20 Utgåva 1:1 2013-05-06 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bö 36:20 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer