Energieffektivisering av landsbygdsbutiker i Örebro län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektivisering av landsbygdsbutiker i Örebro län"

Transkript

1 Energieffektivisering av landsbygdsbutiker i Örebro län Slutrapport Energimyndigheten Dnr Projektnr:

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning Summary Projektbeskrivning Syfte Målgrupp och intressenter Mål... 5 Genomförande... 5 Resultat... 7 Utbildning av energi- och klimatrådgivare.. 7 Butikernas engagemang, energianvändning, besparingspotential och energieffektiviseringsåtgärder... 8 Informationsspridning Måluppfyllelse Erfarenheter och slutsatser Bilagor Bilaga 1. Utbildningsmaterial till EKR Bilaga 2. Checklista EKR Bilaga 3. Checklista till butikernas eget arbete Bilaga 4. Inbjudan till butikerna Bilaga 5. Ett exempel på en åtgärdsrapport Bilaga 6. Webbenkät till butiksägare Bilaga 7. Inspirationsbroschyr Klok handlare Bilaga 8. Mediainslag Bilaga 9. Inbjudan till butikskonferensen Bilaga 10. Programmet till butikskonferensen 2

3 SAMMANFATTNING Projektet Energieffektivisering av landsbygdsbutiker i Örebro län har tagit fram en butiksutbildning för energi- och klimatrådgivarna samt verktyg, utbildningsmaterial, checklistor och en inspirationsbroschyr) för vidare arbete med butiker både inom länet och nationellt. Alla de femton butiker som var med i projektet fick en konsultledd energianalys, har börjat med energieffektiviseringsåtgärder och tagit upp energifrågan på agendan. Besparingspotentialen av el (exkl. uppvärmning) bedömdes i genomsnitt till 14 procent och av uppvärmning till 27 procent. Sex butiker har under projekttiden sökt investeringsstöd från Länsstyrelsen för energieffektiviseringsåtgärder, ytterligare sju har planerat att göra det efter projekttiden. Målet var att alla butiker skulle söka stöd. Resultatet anses vara gott med tanke på att alla butiker är små och har relativt ansträngda ekonomier, fyra butiker av femton bytte dessutom ägare under projekttiden. Övriga projektmål uppnåddes. Projektet har av alla deltagande parter upplevts som mycket lyckat. Det breda perspektivet har varit speciellt intressant i projektet: energieffektivisering, butikernas servicestrategiska funktion och de ekonomiska incitamenten. Projektet genomfördes under perioden november december Projektet har finansierats med medel från Energimyndigheten och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Länsstyrelsen Örebro län. SUMMARY The project " Energieffektivisering av landsbygdsbutiker i Örebro län has developed a advising model for the energy and climate advisers including education material (PowerPoint), checklists and an inspiration booklet for further work with supermarkets both in the county and nationally. All the fifteen supermarkets that were involved in the project have got an energy analysis and done energy efficiency measures and raised the energy issue on the agenda. The saving potential of electricity were judged on average to 14 percent and of heating energy to 27 percent. Six super markets have during the project sought investment support from the County Board, a further seven have planned to do it after the project period. The result is considered good, all the supermarkets are small and have relatively strained economies. Four stores of fifteen also changed owners during the project. The project has by all participants perceived as very successful. The broad perspective has been particularly interesting in the project: energy efficiency, service strategic function of the supermarkets and the economic incentives! The project was conducted during the period November December The project was financed by the Swedish Energy Agency and the European Agricultural Fund for Rural Development by the County Board of Örebro County. PROJEKTBESKRIVNING Syfte Det primära syftet med projektet var att uppmärksamma ett antal landsbygdsbutiker på energianvändning i butiken, att få ägarna att göra energieffektiviseringsåtgärder, söka investeringsstöd och följaktligen ge möjligheter till en förbättrad ekonomi. 3

4 Ett annat syfte var att energi- och klimatrådgivarna genom projektet skall få utbildning om butiksrådgivning och beredskap att ge rådgivning även till andra butiker än de relativt små landsbygdsbutikerna. Allt utbildningsmaterial, checklistor, informationsbroschyr skulle spridas nationellt så att andra energikontor, energi- och klimatrådgivare, butiker och övriga intressenter skulle kunna ha möjlighet att ta del av informationen och arbeta med energieffektivisering av livsmedelsbutiker. Målgrupper och intressenter Gles- och landsbygdsbutiker är en intressant målgrupp att göra energieffektiviseringsinsatser för. Butikerna har ofta små ekonomiska marginaler, möjligheterna för nyinvesteringar är ofta begränsade. Butiksägarna har ofta inte tid för att sätta sig in i att fundera och planera för energilösningar eller ta reda på möjligheter för förbättringar. Målgruppen är tydlig, energibesparingspotentialen är relativt stor och arbetsmetodiken kan lätt skalas upp till andra butiker och till andra delar av landet. Eftersom butikerna genom Länsstyrelserna har mycket goda möjligheter att få investeringsstöd till nya energieffektiva utrustningar med 50 procent medfinansieringsandel (upp till 85 procent om investeringar med lagkrav behöver göras) är förutsättningarna för att energibesparingar uppnås stora. Energi- och klimatrådgivningen är en viktig aktör i arbetet för att hjälpa butiker med sin energianvändning och för att få igång processen till ett mer energieffektivt tänkande och för att få butikerna att göra åtgärder. Möjligheten till investeringsbidrag är förstås en stark stimulans för ett lyckat arbete. Butikerna har ofta relativt likartad energianvändning, mycket av energin går åt till belysning och kyl- och frysdiskar. Genom att ge en bra utbildningsgrund för rådgivarna kan dessa på ett relativt enkelt sätt använda sina kunskaper utanför projektet även till andra butiker som inte kan inkluderas i detta projekt. Man kan också konstatera att problembilden är likartad i hela landet. Därför är projektet lätt att senare skala upp. Energikonsulten instruerar en butiksägare och energi- och klimatrådgivare. 4

5 Mål Projektets mål var följande: 1. att ta fram en utbildning och utbildningsmaterial för energi- och klimatrådgivning i butiksmiljöer. 2. att genomföra en pilotutbildning i butiksrådgivning för energi- och klimatrådgivarna i Örebro län. 3. att få minst 15 landsbygdsbutiksägare att genomföra en konsultledd energianalys. 4. att få minst 15 landsbygdsbutiksägare att söka bidrag för investeringar som ger både energieffektivisering och bättre ekonomi för verksamheten. 5. att ta fram en broschyr med omfattning av fyra A4-sidor. Syftet med broschyren är att sätta igång energieffektiviseringsarbetet, ge praktiska verktyg, enkla kalkyler med återbetalningstider, information om hur åtgärderna påverkar butiksmiljöerna för övrigt, goda exempel m.m. Broschyren ska även innehålla information om olika typer av investeringsbidrag. Det långsiktiga målet som ligger utanför projektet var att nå energibesparingar på 5-10 % i butiker som inte gör nyinvesteringar och 15-25% energibesparing i butiker som gör investeringar. GENOMFÖRANDE Projektledare har varit Päivi Lehtikangas på Energikontoret Örebro län. I referensgruppen deltog Pär Palonen, energi- och klimatrådgivare från Karlskoga/Degerfors kommuner, Eiler Lundahl från Landsbygdsmentorerna och Patrik Pettersson Länsstyrelsen i Örebro län. Projektet har genomförts i följande steg: 1. Framtagande av en utbildning för energi- och klimatrådgivare. Utbildningsmaterial har tagits fram för en heldags utbildning för EKR, se bilaga 1. Materialet kan användas i utbildning även utanför projektet när rådgivningen arbetar med andra butiker än de som är involverade i projektet, regionalt och nationellt. Materialet skall också kunna användas av butikerna själva. Checklistor till butikernas egna energiarbete samt till rådgivarna togs fram för utbildningstillfället och användes som kursmaterial, se bilaga 2 och 3. Allt material är publicerat på som en PDF-fil. 2. Genomförande av utbildning 18/ Som utbildare anlitades Magnus Rehnby och Sebastian Örjenfelt från Bengt Dahlgren AB. Utbildningen utvärderades av rådgivarna. 3. Utöver den ursprungliga projektplanen fick rådgivarna dessutom en utbildning av Länsstyrelsens handläggare om investeringsstöd för butiker. 5

6 4. Rekrytering av butikerna. Urval av 15 butiker gjordes enligt Länsstyrelsens rekommendationer. Butikerna skulle vara s.k. servicestrategiska butiker och ha en omsättning mindre än 10 milj.kr/år. De utvalda butikerna skulle ha förutsättningar för att finnas kvar och göra energieffektiviseringsinvesteringar och -åtgärder. 5. Kontakt med butikerna med trestegsstrategi: brev, telefonkontakt och besök. Se inbjudan, bilaga 4. Energikontoret tog den första kontakten med butikerna med brev och presenterade projektet samt erbjöd kostnadsfria konsultledda energianalyser. Efter några dagar gjordes telefonsamtal till resp. butik. Efter genomgången teoriutbildning besökte rådgivarna de butiker som hade tackat ja till projektet och presenterade sig själva och sin yrkesroll. Rådgivarna gjorde en enkel kartläggning av butikens energisituation enligt checklistan Detta underlag användes senare som hjälp till energikonsultens arbete. 6. Konsultledd energikartläggning. Arbetet genomfördes mellan maj och oktober Konsultarbetet per butik tog i genomsnitt en halv dag. Åtgärdsrapporten levererade konsulten senare. Energi- och klimatrådgivare från den kommun där butiken fanns var alltid med i kartläggningsarbetet, dessutom deltog en till två andra rådgivare i arbetet. På detta sätt fick varje rådgivare vara med i två eller tre olika butiker och fick en tillämpande del till sin butiksrådgivningsutbildning. Rapporternas omfattning var cirka 20 sidor, ett exempel på en rapport i bilaga Energi- och klimatrådgivarna som bollplank/åtgärdsfas. Efter att butiken fick åtgärdsprogrammet från konsulten, tog butikens egen energi- och klimatrådgivare kontakt med butiksägaren för genomgång av förslagen. Om butiksägaren var intresserad av att söka investeringsstöd hjälpte rådgivaren även med detta. 8. Utvärdering av projektarbetet. Ett utvärderingsmöte anordnades i oktober 2011 när analysarbetet var klart tillsammans med alla energi- och klimatrådgivare, energikonsulten Sebastian Örjenfelt och referensgruppen. Materialgenomgång inför den slutliga publiceringen. Åtgärdsförlagen och besparingspotentialen diskuterades. 9. Utvärdering av butikernas arbete. En enkätundersökning gjordes där butiksinnehavarna fick svara på frågor angående energieffektiviseringsarbete, rådgivarnas betydelse i processen, vilka faktorer som kan påverka butikernas investeringsbeslut med mer, se bilaga 6. Energikontoret gjorde en sammanställning av åtgärdsrapporterna samt att det följdes upp hur många av butikerna som har lämnat in ansökningar för investeringsbidrag eller har planer att göra detta. 10. En inspirationsbroschyr: Klok handlare på 16 A5-sidor togs fram, bilaga 7. Broschyren innehåller exempel på åtgärder sorterade efter investeringsnivån, två av projektets butiker är presenterade mer i detalj, länkar, information om möjligheter för ekonomiskt stöd med mera. Broschyren har tryckts i 5000 exempel och spridits ut i landet genom energikontoren till energi- och klimatrådgivarnätverken, via ICA, Axfood, Coop, via länsstyrelser, Energimyndigheten, Tillväxtverket, landsbygdsmentorerna osv. 11. Övrig informationsspridning. Projektet uppmärksammades t.ex. genom SVTs nyhetssändning och reportage En helsidesartikel skrevs av Karlskoga Kuriren. Bilaga 8. Tillväxtverket kom under sommaren 2012 ut med en skrift Service - en förutsättning för tillväxt där projektet beskrevs med en artikel. 6

7 12. Utöver projektplanen. Projektet har blivit uppmärksammat på olika håll och referensgruppen såg ett behov av att anordna en nationell butikskonferens. Detta skulle göras inom den befintliga budgetramen med en förlängd tidsbudget. Konferensen anordnades den 20 november. Se inbjudan och programmet, bilagorna 9 och 10. SVTs TV-team på plats i butiken i Vedevåg. RESULTAT Utbildning av energi- och klimatrådgivare Målet med projektet var att ta fram en utbildning och utbildningsmaterial för energi- och klimatrådgivning i butiksmiljöer samt att genomföra en pilotutbildning om butiksrådgivning för energi- och klimatrådgivarna i Örebro län (se Mål 1 och Mål 2, kapitel Projektbeskrivning/ Mål ). Energi- och klimatrådgivarna skulle genom projektet få beredskap att ge rådgivning även till andra butiker än de relativt små landsbygdsbutikerna. Utbildningen beskrivs i Genomförande, punkt 1. Utbildningen utvärderades på skala 1-6 där 6=perfekt, 1= värdelös. Resultaten visade följande: 1) Utbildningens innehåll. Resultat: 5,5 2) Föreläsare. Resultat: 5,75 3) Känner du dig redo för ditt jobb i butikerna. Resultat: 5,3 4) Övriga kommentarer: Checklistorna lite tunga. Av resultaten kan utläsas att utbildningen upplevdes lyckad av energi- och klimatrådgivarna. 7

8 Butikernas engagemang, energianvändning, besparingspotential och energieffektiviseringsåtgärder Butikers engagemang och upplevelse av projektet Målet var att få minst 15 landsbygdsbutiksägare att genomföra en konsultledd energianalys (se Mål 3, kapitel Projektbeskrivning/ Mål ). Rekryteringen var enkel och målet uppnåddes. De deltagande butikerna var följande: Butik Kommun Ansv. rådgivare Johanssons Livs i Åsbro AB (ICA Nära Hörnan) Askersund Lars Johansson Tiveds Handel AB Laxå Lars Johansson Hjortkvarns Livsmedel Hallsberg Thomas Giege Sköllersta Handlar n Hallsberg Thomas Giege Östansjö Handelsbod HB Hallsberg Thomas Giege Ekeby Livs Kumla Catharina Ludvigsson Handlar n i Svartå Degerfors Pär Palonen ICA Nära Åtorp Degerfors Pär Palonen Träffen Mullhyttan AB Lekeberg Thomas Giege Coop Konsum Garphyttan Örebro Mats Brengdahl Handlar n i Kilsmo Örebro Mats Brengdahl Vedlunds Handlar n Örebro Mats Brengdahl ICA Nära Stora Mellösa Örebro Mats Brengdahl Gyttorps Livs HB Nora Nina Andreasson Kvarnbacka Livs Lindesberg Nina Andreasson Vid varje butiksanalys deltog butiksägarna den mesta av tiden när kartläggningen pågick. Efter kartläggningen hade konsulten, rådgivarna och butiksägaren ett kort möte då butikens situation och fortsatta arbete diskuterades. Fyra av butikerna bytte ägare efter genomgången analys men de nya ägarna fick ta över åtgärdsrapporterna och har fått stöd av energi- och klimatrådgivarna. Alla dessa nya ägare har tagit upp energifrågan i sin agenda. Efter ca 12 månader från energianalysen skickades en enkät till butikerna där deras upplevelse av projektet undersöktes. I samma enkät redogjordes även för de åtgärder som var gjorda och som planerades att göras. Butikerna tyckte att det var positivt att delta i projektet och de var mycket nöjda med alla parter: projektledningen, rådgivarna, konsultens och länsstyrelsens arbete. Vissa var lite skeptiska i början och förstod inte hur detta skulle hjälpa dem men har ändrat sig under projekttiden. Intresset för energifrågor har ökat generellt, och man har i flera fall blivit förvånad över effektiviseringspotentialerna och har inte varit medvetna om hur mycket små saker man kan göra för att förbättra ekonomin. Flera säger sig ha fått en annan syn på energiförbrukningen. Energianvändning Analyserna visade att energianvändningen till kyla i projektets butiker var relativt sett större än genomsnittet i livsmedelsbutikerna och att belysningens energianvändning är mindre än i 8

9 genomsnitt. Det är rimligt att förstå att kylmöblernas användning är svårare att optimera i en liten butik än i de större. Fördelning av energiförbrukningen i en livsmedelsbutik nationellt. Fördelning av energiförbrukningen i projektets livsmedelsbutiker. Medelförbrukning per m 2 i butiker som hade el som värmekälla var 415 kwh/m 2 och de som hade annan uppvärmning hade en elförbrukning på i genomsnitt 335 kwh/m 2. Se statistiken per butik i figur 1. Figur 1. Femton butikers elförbrukning (kwh/m 2 ). 9

10 Energibesparingspotential Butikerna fick alla ett stort antal förslag på energieffektiviseringsåtgärder. De vanligaste åtgärdsförslagen av energikonsulten var: 1) Täta entrédörrar och portar och se till att de inte är öppna onödigt långa tider. 2) Montera frontglas till de vertikala diskarna. 3) Se till att ha rät temperatur i kyl- och frysdiskar, de är ofta onödigt kalla. 4) Koppla ur plugin-kylar när de inte behövs. 5) Överlasta inte kyl- och frysdiskar. 6) Täta kylrumsdörrar 7) Följ upp energistatistiken systematiskt, var observant! 8) Var uppmärksam med avfrostningar, kanske räcker ett färre antal? Styr avfrostningstiderna enligt tidstariffen. 9) Styr belysningen. Var behövs ljus, hur mycket och när? 10) Bygg bort fönsterpartier om inte dagsljuset behövs. Dessutom ett åtgärdsförslag som är mycket viktigt är att alltid hålla kylmöblernas kompressorer rena. Åtgärdsförslagen sorterades efter investeringskostnaden. Dessa är välbeskrivna i broschyren En klok handlare, bilaga 7. En granskning gjordes mellan relationen investeringskostnad och payoff-tiden av de föreslagna åtgärderna, se figur 2. Alla föreslagna åtgärder är inte med i statistiken eftersom det i många fall var omöjligt att ange en återbetalningstid. Sådana åtgärder är t.ex. arbetsmiljöåtgärderna. Statistiken visar ett svagt samband mellan det investerade beloppet och återbetalningstiden. De åtgärder som var dyrast med relativt korta återbetalningstider var installation av styrsystem till ventilationen (140 tkr, 4 år), lock till frysarna (130 tkr, 8 år), tilläggsisolering av vinden (120 tkr, 6 år). De minst lönsamma åtgärderna med relativt låg investeringskostnad men mycket långa återbetalningstider var exempelvis ny entrédörr, luftsluss till ytterdörren eller åtgärder av ventilationen. Alla dessa åtgärder har dock en stor betydelse ur arbetsmiljösynpunkt. Anmärkningsvärt är att det finns ett mycket stort antal åtgärder som är mycket billiga och har en kort återbetalningstid. Åtgärder av denna typ är exempelvis justering av temperaturer, ventilationen, rengöring, installation av timers. Noteras ska att investeringskostnaden är beräknad på en kostnad utan investeringsstöd som exempelvis på 50 % nivå förkortar återbetalningstiden till hälften. 10

11 Figur 2. Relationen investeringskostnad och payoff-tiden av de föreslagna åtgärderna. En sammanställning av energianalyserna och besparingspotentialen redovisas i tabell 1. Tabell 1. Sammanställning av energianalyser 1 Medelvärde Totalt, 15 butiker (MWh) per butik (MWh) % Energianvändning inkl. elvärme Energianvändning för ,5 uppvärmning exkl. elvärme Total energianvändning därav elanvändning Besparingspotential: 2 Energi, tot. 320 % av elkostnaden 14 % av värmekostnaden 27 Sammanställningen omfattar 15 butiker varav åtta hade el som uppvärmningsenergi. De övriga sju butiker värms med pellets eller fjärrvärme, se Energi för uppvärmning. Besparingspotential genom de föreslagna åtgärderna. 1 2 Energibesparingspotentialen på elenergi ligger mellan 10 och 27 procent om de föreslagna åtgärderna genomförs, i genomsnitt 14 procent. Uppvärmningskostnaden minskar uppskattningsvis mellan 12 och 33 procent med åtgärder, i genomsnitt 27 procent. Energieffektiviseringsåtgärder Ett ytterligare projektmål var att alla 15 landsbygdsbutiksägare skulle göra åtgärder och söka investeringsstöd under projektperioden som ger både energieffektivisering och bättre ekonomi till verksamheten (se Mål 4, kapitel Projektbeskrivning/ Mål ). Efter kartläggningsarbetet 11

12 har rådgivarna systematiskt haft kontakt med sina butiker och uppmuntrat butikerna till att göra de lönsamma åtgärderna samt att söka investeringsstöd om det har varit relevant. Dessutom har landsbygdsmentorn haft kontakt med butikerna ang. detta. Resultatet var att sex butiker har ansökt investeringsstöd under projekttiden, se tabell 2. Ytterligare en butik lämnade in ansökan men har tagit tillbaka den i samband med ägarbytet. Resultat anses vara gott trots att projektmålet inte uppnåddes. Detta med tanke på att alla butiker är mycket små och har relativt ansträngda ekonomier. Fyra av butikerna bytte dessutom ägare under projekttiden. Ytterligare sju butiker har planerat göra åtgärder och söka investeringsstöd senare. En del åtgärder har gjorts under projekttiden men i allmänhet har butikerna inte kommit så långt i arbetet så att större åtgärder skulle ha kommit igång. Butikerna har därför svårt att ange vilka åtgärder som exakt kommer att genomföras under den närmaste tiden och hur stora besparingarna blir. Åtgärdsrapporterna är ett dokument som kommer att användas under flera år som underlag till framtida åtgärder. Tabell 2. De olika butikers genomförda och planerade energieffektiviseringsåtgärder. Butiksorten Genomförda åtgärder under projekttiden Besparing Sökt stöd Senare investeringar Ekeby Skaffat lock till Minst 5000 Skaffa inglasning till kylen frysboxarna kr/år Slutat använda elelement Minst 5000 och börjat med LVP kr/år Säkrat ner från 65A till 8500 kr/år 35A Tived Timer till dryckekylar Ny charkkyl 2013 Glasdörrar till kylen hösten 2012, varmare i butiken 12 Ombyggnad av entré 2013 Luftvärmepump Närkes Kil Införskaffat markiser Isolera eller sätta igen ett fönster Justerat avfrostning Sätta in en luftkonvektor Sköllersta Timer på drickakyl Glasdörrar till kött- och charkkyldiskar Byte av fönster Se över belysningen Ett nytt värmesystem Justering av ventilationsanläggningen för bättre arbetsmiljö Glasdörrar till kyldiskar Byte av frysdisk 2013 Glaslock över kylar Hjortkvarn Satt timers Nya glasrutor till framsidan av butiken Satt upp gardiner till Byta markiser kyldiskar Byte av delar till kylrum Frontglas till kyldiskar Planerar söka stöd

13 Östansjö Gyttorp Rengöring av kylar/frysar Timer på drickakyl Bytt entré, installerat luftsluss. Eventuellt byta ut frysskåp Frontdörrar till kyldiskar Glaslock till frysdisk. Frontglas till ostkyldisk. Förbättra konstruktionen med plaststrips till grönsaksrummet. Vedevåg Byte av kyldiskar Sätta upp solfilm på fönster Stora Mellösa Konverterat oljebrännaren till en pelletsbrännare Installerat nya kylmöbler Åtorp Timer på alla pluginkylar så att de stängs av på natten. Ca 5 % minskad energiförbru kning, ca 7500 kwh. Skulle även vilja sätta glas på öppna disken men det är en investering på ca tkr. Kontrollerat och justerat temperaturer t.ex. i på glassfrysar m.m. Justerat ventilationen så den är av efter stängning och går på på morgonen. Mullhyttan Installation av timers NEJ Vill byta lysrörsarmaturen i hela butiken Svartå LED-belysning NEJ Byte av fönsterrutor m.m. Åsbro Ombyggnation entréingång Utöver de butiker som var med i projektet har ytterligare två butiker gjort energieffektiviseringsåtgärder med hjälp av stöd från Länsstyrelsen. Dessa åtgärder, byte av entrédörr och byte av lysrörsarmaturer, kan ses som spinn-off effekt då framför allt länsstyrelsens handläggare i butiksfrågor har informerat butikerna om projektet och om möjligheterna med att investera. Informationsspridning En inspirationsbroschyr har tagits fram (se Mål 5, kapitel Projektbeskrivning/ Mål ), den omfattar 16 A5-sidor och är tryckt i 5000 ex. Syftet med broschyren är att sätta igång energieffektiviseringsarbetet. Den ger praktiska verktyg, enkla kalkyler mer återbetalningstider, information om hur åtgärderna påverkar butiksmiljöerna för övrigt. Den innehåller exempel på åtgärder sorterade efter investeringsnivån, två av projektets butiker är presenterade mer i detalj, länkar med mer. Broschyren har distribuerats ut i landet genom energikontoren till energi- och klimatrådgivarnätverken, via ICA, Axfood, Coop, länsstyrelser, Energimyndigheten, Tillväxtverket, landsbygdsmentorerna och så vidare. 13

14 Allt utbildningsmaterial, checklistorna och inspirationsbroschyren har spridits nationellt så att andra energikontor, energi- och klimatrådgivare, butiker och övriga intressenter har fått möjlighet att ta del av informationen och nya verktyg för arbetet med energieffektivisering av livsmedelsbutiker. Allt material har publicerats på energikontorets hemsida som PDF-filer. Det primära syftet med projektet var att uppmärksamma femton landsbygdsbutiker på energianvändningen i butiken, att få ägarna att göra energieffektiviseringsåtgärder och följaktligen ge möjligheter till en förbättrad ekonomi. Genom mediaexponering via TV och tidningar har frågan uppmärksammats ytterligare. Det är dock svårt att ange vilken omfattning. Referensgruppens representanter för Landsbygdsmentorerna och Länsstyrelsen arbetar dagligen med livsmedelsbutiker och har också spridit information och energikunskaper och har lyckats inspirera även andra butiker än de som var inblandade i projektet. Projektledningen har fått motta ett stort antal telefonsamtal och mejl från olika livsmedelsbutikintressenter under projekttiden som också visar att information om projektet har gått vidare i landet. Måluppfyllelse Sammanfattningsvis konstateras att alla andra projektmål utom målet för att alla 15 deltagande butiker skulle söka ekonomiskt stöd från länsstyrelsen har uppfyllts. Endast sex butiker hann söka stöd under projekttiden men med mycket stor säkerhet kommer ytterligare sju butiker att göra detta under år Det långsiktiga målet som ligger utanför projektet var att nå energibesparingar på 5-10 procent i butiker som inte gör nyinvesteringar och procent energibesparing i butiker som gör investeringar. Denna målnivå känns rimlig med tanke på den potential som energikartläggningarna har visat och med tanke på butiksägarnas intresse för energisparåtgärder. ERFARENHETER OCH SLUTSATSER Det primära gällande butikerna är inte att butiksägarna själva ska bli energiexperter utan snarare att de skall kunna ställa krav på rätt sätt på de entreprenörer som de anlitar. Det konstaterades att det saknas ofta en helhetssyn, inte allt för sällan motverkar ventilation, kyla och värme varandra eftersom det är olika entreprenörer som har byggt systemen utan att se till att de fungerar tillsammans. En lösning på problemet är att butiksägaren bokar t.ex. servicen av dessa olika delar samtidigt så att de olika parterna kan kommunicera med varandra eller på annat sätt underlätta parterna att hitta varandra. Under projektets gång konstaterades många gånger att fastighetsägarens och butiksägarens roller kan vara komplicerade när butiksägaren hyr in sig. Butiksägaren har svårt att göra investeringar i en annans fastighet även om de är mycket viktiga ur energieffektiviserings- 14

15 och ekonomisk synpunkt, speciellt om kommunikationen mellan parterna inte är den bästa. Det konstaterades också att för överbrygga eventuella problem är det värdefullt att involvera fastighetsägaren tidigt. EKR kan ha möjlighet att hjälpa till med förhandlingarna som en objektiv part. Länsstyrelsens finansieringshjälp är ju oftast mycket förmånlig för butikerna. Ibland kan det ändå vara svårt att få ihop motfinansieringsdelen. I sådana fall kan ett tredjepartsavtal vara en bra väg för att få åtgärder gjorda då energieffektiviseringsvinsterna finansierar resten av investeringen. När åtgärden är betald får butiksägaren nyttan med investeringen. För att ytterligare underlätta att göra finansieringen förmånligare kan gemensamma upphandlingar vara ett sätt at få ner investeringsbeloppen. En typisk sådan åtgärd skulle kunna vara lock över frysdiskarna. Projektet har inneburit en reell kompetenshöjning för de flesta energi- och klimatrådgivare. Rådgivarna har befunnit sig på olika kunskapsnivåer i utgångsläget, men efter utbildningen är de flesta trygga i sin roll som butiksrådgivare. För Energikontoret har projektet inneburit ökade kunskaper om butikernas möjligheter att effektivisera sin energianvändning. Efterfrågan på information om projektet har varit stort redan under projekttiden vilket visar att målgruppen definitivt är viktig. Resultaten från projektet visar att energieffektiviseringspotentialen är betydande men att investeringströgheten är relativt stor. Trots de förmånliga stödåtgärderna som länsstyrelsen erbjuder har ändå inte alla utnyttjat möjligheten. Målgruppen som vi valde var de minsta butikerna som kanske har de besvärligaste ekonomiska förhållanden. Butikerna har fått en hjälp genom en direkt kontakt med rådgivarna och konsulten med tydliga åtgärdsrapporter och ändå känns det som mer borde ha hänt under projektperioden. En fundering är om butiksägarna skulle behövt ännu mer konkret hjälp med att börja med de enklaste och billigaste åtgärderna. Sedan kanske hade de positiva effekterna av dessa åtgärder stimulerat butiksägarna att ta steget vidare med större åtgärder och investeringar. Rådgivarnas roll är oerhört viktig i detta inspirationsarbete. Projektet har lett till nya idéer angående arbete med livsmedelsbutiker. En av idéerna är exempelvis ett nationellt seminarium om butikernas energianvändning. Denna idé verkställdes redan under projekttiden, den 20:nde november ägde konferensen rum, se inbjudan och program i bilagorna 9 och 10. Projekttiden förlängdes med fyra månader på grund av denna aktivitet. Projektet har upplevts av alla deltagande parter som mycket lyckat. Det breda perspektivet har varit speciellt intressant i projektet: energieffektivisering, butikers servicestrategiska funktion och de ekonomiska incitamenten! Övriga idéer är ökat samarbete med kommuners Miljö och hälsa och framför allt samordning av insamling av data i samma dokument både för miljöinspektörers ändamål och för butikers egen energiuppföljning. Örebro den 17 december 2012 Päivi Lehtikangas Projektledare Energikontoret Regionförbundet Örebro 15

141104 Webbaserad utbildning Den energikloka livsmedelsbutiken

141104 Webbaserad utbildning Den energikloka livsmedelsbutiken 141104 Webbaserad utbildning Den energikloka livsmedelsbutiken Ulla Lindberg SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Päivi Lehtikangas Energikontoret Regionförbundet Örebro Utbildningen är finansierad

Läs mer

Energieffektiva småföretag. Slutrapport 2014-07-10

Energieffektiva småföretag. Slutrapport 2014-07-10 Energieffektiva småföretag Slutrapport 2014-07-10 Länsstyrelsens Dnr 420-7714-2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning..... 3 Syfte....... 3 Verksamhetsmål... 3 Genomförande... 4 Resultat... 6 Erfarenheter

Läs mer

en klok handlare LÄS OM hur du kan energieffektivisera din butik

en klok handlare LÄS OM hur du kan energieffektivisera din butik en klok handlare LÄS OM hur du kan energieffektivisera din butik 1 lägre kostnader trivsammare butik bättre arbetsmiljö jämnare varukvalité. En klok handlare energieffektiviserar. På köpet får vi ett hållbarare

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Agenda 10.35-11.15 Presentation av Dalarnas arbete 11.15-11.30 Frågor 11.30-12.00 Andra läns energiarbete med livsmedelsbutiker

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Energieffektiva företag i samverkan Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin Projektfinansiering Statens Energimyndighet Länsstyrelsen Örebro län Företag och kommunala energirådgivare Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Energismarta handlare. Så kan du sänka dina energikostnader

Energismarta handlare. Så kan du sänka dina energikostnader Energismarta handlare Så kan du sänka dina energikostnader 1 Lägre kostnader Trivsammare butik Bättre arbetsmiljö Jämnare varukvalité Minskad miljöpåverkan En klok handlare energieffektiviserar Energikartläggningar

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Ett riktigt bra samarbete pågår

Ett riktigt bra samarbete pågår Ett riktigt bra samarbete pågår BeLivs med Axfood Kommunala energi- och klimatrådgivare SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut K-Konsult Contento Energikontoret Regionförbundet Örebro Energimyndigheten

Läs mer

Energi och klimatarbete för idrottsföreningar i praktiken

Energi och klimatarbete för idrottsföreningar i praktiken Energi och klimatarbete för idrottsföreningar i praktiken Idrottsanläggningar och energi 1,8 TWh energi i används per år i svenska idrottsanläggningar inomhus och utomhus Elanvändningen ökar Ökade kostnader

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi 2 Energihushållning är allas ansvar Energieffektiviseringar leder till minskad användning av energi och därmed indirekt till minskade utsläpp av växthusgaser

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Hållbar utveckling Väst Västra Götalands regionala energikontor Joakim Achim Friedrich 031 3891483 joakim.friedrich@hallbarutvecklingvast.se Vad är en

Läs mer

Energieffektivare småföretag

Energieffektivare småföretag Energieffektivare småföretag Sänker kostnaderna och tar klimatansvar Välj energieffektivitet som verktyg för att spara pengar Sveriges småföretag har varit vana vid relativt låga energipriser, men kan

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd Oktober 2014. Energitillsyn 2014, inriktning fordonstvättar och lackerare. Delrapportering

Miljö- och hälsoskydd Oktober 2014. Energitillsyn 2014, inriktning fordonstvättar och lackerare. Delrapportering Miljö- och hälsoskydd Oktober 2014 Energitillsyn 2014, inriktning fordonstvättar och lackerare Delrapportering 2 Energitillsyn 2014 Delrapport Sammanfattning Under 2014 har Energi- och klimatrådgivningen

Läs mer

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad dm 4&Z- Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad Diarienummer för ursprunglig ansökan: Dnr 462-2727/2005 Projektets nummer och namn: Nr B107 Utredning avseende utbyte av direktverkande

Läs mer

Minnesanteckningar från konferensdagen Projekt Energieffektivisering, hur gör vi?

Minnesanteckningar från konferensdagen Projekt Energieffektivisering, hur gör vi? MINNESANTECKNINGAR 1(7) Minnesanteckningar från konferensdagen Projekt Energieffektivisering, hur gör vi? Plats: Länsstyrelsen i Malmö Tid/datum: kl 9-16, den 25 november 2014 Konferensen anordnades av

Läs mer

Energieffektivisering i småhus Johan Heier

Energieffektivisering i småhus Johan Heier Energieffektivisering i småhus Johan Heier Högskolan Dalarna/EMC/ByggDialog Dalarna jhe@du.se Innehåll Inledning Dalarna 50% energieffektivisering till 2050? - Presentation av Philipp Weiss arbete ByggDialog

Läs mer

Energieffektivisering inom industrin. Patrik Thollander Linköpings Universitet

Energieffektivisering inom industrin. Patrik Thollander Linköpings Universitet Energieffektivisering inom industrin Patrik Thollander Linköpings Universitet 2009-11-30 Sid 2 Linköpings universitet 2009-11-30 Sid 3 Linköpings universitet Energianvändning i gjuteriindustrin 2009-11-30

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Kvällen. Inledning och presentation

Kvällen. Inledning och presentation Idrott och energi Kvällen Inledning och presentation Information om projektet Energismart idrottsförening Energiarbete på anläggning Goda exempel Fikapaus Information om material och stöd från SISU Eknomiskt

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Datum 2015-08-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-08-26 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Editshem 6 Kalkylerna grundas

Läs mer

Snabbenkät bland besökare på Hem & Villamässan

Snabbenkät bland besökare på Hem & Villamässan Snabbenkät bland besökare på Hem & Villamässan Genomförd 2007-10-07 Utformad av Per Bengtson, Energirådgivningen Metod... 1 Genomförande... 1 Resultat... 1 Slutsatser... 4 Bilaga: Snabbenkät bland besökare

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan

Energieffektiva företag i samverkan Energieffektiva företag i samverkan Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder ca 75-100 GWh (Fjärrvärme, gas,

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

Hinder och Drivkrafter

Hinder och Drivkrafter Hinder och Drivkrafter Projekt Branschvis Energieffektivisering Mars 2015 Louise Trygg, Högskolan Dalarna Hans Ersson, Högskolan Dalarna Mattias Gradén, Högskolan Dalarna Marit Ragnarsson, Länsstyrelsen

Läs mer

Energianalys. ICA Maxi Sandviken

Energianalys. ICA Maxi Sandviken Energianalys ICA Maxi Sandviken Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd av Ulf Larsson Gävle tekniska högskola i samarbete med Peter Karlsson Industriell Laststyrning samt projektledare

Läs mer

10 tips för energieffektiva idrottsanläggningar

10 tips för energieffektiva idrottsanläggningar 10 tips för energieffektiva idrottsanläggningar Erfarenheter från projektet Uthållig idrott Katarina Bååth Utvecklingsledare energi- och klimat Energikontoret Region Örebro län Vem är jag? - Utvecklingsledare

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X).

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Bilaga 1 Enkät Frågeformulär Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Typ av hinder 1 Hinder för energieffektiviseringar Studier genomförda av forskare identifierar vanligtvis energieffektiviseringsmöjligheter

Läs mer

Tillägg och kommentarer till Energiberäkningar KV Gnejsen. Göran Sandström, & Mats Lindström Samfälligheten Gnejsen 2010-10-11

Tillägg och kommentarer till Energiberäkningar KV Gnejsen. Göran Sandström, & Mats Lindström Samfälligheten Gnejsen 2010-10-11 Tillägg och kommentarer till Energiberäkningar KV Gnejsen. Göran Sandström, & Mats Lindström Samfälligheten Gnejsen 2010-10-11 Inledning Detta dokument är ett komplement till Energiberäkningar KV Gnejsen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Energianalys. Lokstallet Vansbro

Energianalys. Lokstallet Vansbro Energianalys Lokstallet Vansbro Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Datum 2015-05-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-05-25 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19 Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Kommunal Teknik 2009 1 2 3 AB Gavlegårdarna Gavlegårdarna är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag utanför storstäderna med 16 000 lägenheter,

Läs mer

Vinst för er vinst för Sverige!

Vinst för er vinst för Sverige! Stockholm/Östersund i april 2011 Vinst för er vinst för Sverige! Undersökning om energisystem för föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar Bygdegårdarnas Riksförbund

Läs mer

Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi

Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi Energiprojekt 2013-2015 2004 bildades energi grupp inom miljörådet. 2005 bildades två grupper inom Landstingsfastigheter: - Energi grupp förvaltare.

Läs mer

Total investering Tkr: Information om specifika åtgärder, investeringar, besparingar samt LCC, se avsnitt 1 7.

Total investering Tkr: Information om specifika åtgärder, investeringar, besparingar samt LCC, se avsnitt 1 7. Rapport Energikartläggning Projekt (fastighet) Ansvarig EEF-samordnare (namn och företag) Beställare (namn och företag) Telefon, EEF-samordnare Telefon, beställare E-post, EEF-samordnare E-post, beställare

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Egenkontroll. för fastighetsägare Energianvändning. Effektivisera din verksamhet med egenkontroll spara energi och pengar

Egenkontroll. för fastighetsägare Energianvändning. Effektivisera din verksamhet med egenkontroll spara energi och pengar Egenkontroll för fastighetsägare Energianvändning Effektivisera din verksamhet med egenkontroll spara energi och pengar September 2006 i n f o r m at i o n t i l l fa s t i g h e t s äg a r e Spara pengar

Läs mer

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Dag Lundblad Energimyndigheten Övergripande om åtgärder valmöjligheter i ett kontinuerligt & systematiskt och strategiskt arbete genomförande under

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1 Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11 75591 Uppsala Datum 2015-05-27 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kollanda 1:19

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kollanda 1:19 Utgåva 1:1 2012-04-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Kollanda 1:19 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Vikten av att se helheten redan från början! Driftkostnad 90 % Byggkostnad 9 % Projekteringskostnad 1 % Nuläge energieffektivisering Energianvändningen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Smart energimätning i din ICA-butik MANAGE YOUR ENERGY

Smart energimätning i din ICA-butik MANAGE YOUR ENERGY Smart energimätning i din ICA-butik MANAGE YOUR ENERGY Om Megacon Megacon AB startades 1984 med försäljning av mätinstrument och elsäkerhetsprodukter. Sedan 1997 säljer Megacon egenutvecklade produkter

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fatet 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen Energiprojekt med statligt stöd på 30 procent genomförda under perioden 1maj 2005 till 31 december 2008 Olika typer

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun 16 december 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På

Läs mer

FÖRSTUDIE ENERGILEDNINGSSYSTEM I HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKÅNES ENERGITING 17 JUNI 2015 CHARLOTTA GIBRAND ENERGIKONSULT, PÖYRY SWEDEN AB

FÖRSTUDIE ENERGILEDNINGSSYSTEM I HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKÅNES ENERGITING 17 JUNI 2015 CHARLOTTA GIBRAND ENERGIKONSULT, PÖYRY SWEDEN AB FÖRSTUDIE ENERGILEDNINGSSYSTEM I HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKÅNES ENERGITING 17 JUNI CHARLOTTA GIBRAND ENERGIKONSULT, PÖYRY SWEDEN AB PÖYRY DIN GLOBALA LOKALA PARTNER Pöyry är ett internationellt konsult- och

Läs mer

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Om att sätta mål för energieffektivisering För att kunna uppnå uppsatta mål behöver normalt ett antal genomgripande åtgärder genomföras som fodrar

Läs mer

Energianalys. ICA Maxi Gävle

Energianalys. ICA Maxi Gävle Energianalys ICA Maxi Gävle Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd av Ulf Larsson Gävle tekniska högskola i samarbete med Peter Karlsson Industriell Laststyrning samt projektledare

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Byte till energieffektivare belysning har en besparingspotential på 35 MWh/år.

Byte till energieffektivare belysning har en besparingspotential på 35 MWh/år. Energianalys Göthes Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande energianvändning

Läs mer

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 AKTIVITETER... 4 Företagskväll på Norrgården... 4 40-års kalas för kommunen... 4 Ista n utan min bil / Europeiska

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar. Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012

Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar. Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012 Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012 Agenda - Falun 18 april 2012 Introduktion Partners & deltagare Ny hemsida Stoppsladd resultat fas 1-2 Energianvändning

Läs mer

Metodisk energieffektivisering

Metodisk energieffektivisering Ett seminarium om arbetsmetodik vid genomförandet av energibesparande åtgärder i byggnader Tid & plats: Malmö tisdag 13 april 2010 Stockholm torsdag 15 april 2010 Göteborg onsdag 21 april 2010 Avgift:

Läs mer

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg AGENDA Energitjänstedirektivet Hur hjälper Miljöstyrningsrådet till Livscykelkostnad

Läs mer

Energi i tillsynen. - ett miljöskyddsprojekt 2010-2011. Jimmi Hård

Energi i tillsynen. - ett miljöskyddsprojekt 2010-2011. Jimmi Hård Energi i tillsynen - ett miljöskyddsprojekt 2010-2011 Jimmi Hård 2012-02-28 1 (6) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. BAKGRUND...2 2. SYFTE...2 3. METOD...3 4. REDOVISNING AV ENERGIKARTLÄGGNING OCH ENERGIPLAN...4

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 ÅSA WAHLSTRÖM Förstudie 2008-2009 Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation

Läs mer

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Magnus Kristiansson Sveriges Kommuner och Landsting 1 Disposition Vad är EPC? EPC - en balansakt EPC - ger gott resultat Energideklarationer 2 Energy performance contracting

Läs mer

Verktyg för energieffektivisering

Verktyg för energieffektivisering Verktyg för energieffektivisering Vi hjälper våra partners att skapa energismarta fastigheter Effektiv energianvändning... Stora besparingsmöjligheter Kontor och bostäder står för 40 % av Europas energiförbrukning.

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Energikartläggningar Livsmedelsbutiker våren 2014

Energikartläggningar Livsmedelsbutiker våren 2014 Energikartläggningar Livsmedelsbutiker våren 2014 ICA Nära Idre fjäll ICA Stöten ICA Tandådalen Kläppen Nära Dig Europeiska regionala utvecklingsfonden Bilaga 6, S30441-55-11 GREEN 2020 slutrapport av

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Blåhaken 2 Datum: 2014-10-23 Adress: Domherregränd 3, 313 30 Oskarström Rapportnummer: 943 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB Bilaga: Enkät för energieffektivisering Energikartläggning Företag: Edita Bobergs AB Anläggningsnummer:... Verksamhet A B C Branchkod: 18122 (SNI 2007) Miljöledningssystem: ISO 14001 Kontaktperson energifrågor:

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Innovation by experience

Innovation by experience Samarbete för lägre energikostnad Innovation by experience Det finns mycket som tyder på att energipriserna kommer att öka i framtiden. Oljeutvinningen närmar sig sitt kapacitetstak och konflikter i vår

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HJÄLMAREN-SKÖNTORP

Bostadsrättsföreningen HJÄLMAREN-SKÖNTORP Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen HJÄLMAREN-SKÖNTORP 769604-3863 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 KALLELSETILLFÖRENINGSSTÄMMA MedlemmarnaiBRFHjälmaren Sköntorpkallashärmedtillordinarieföreningsstämma.

Läs mer

Att beställa och genomföra energikartläggningar

Att beställa och genomföra energikartläggningar Datum 1 (10) Att beställa och genomföra energikartläggningar Lantbruk EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (10) Att beställa och genomföra energikartläggning lantbruk Här presenteras information om vad som

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län 2012 Foton: Roza Czulowska och Björn Olsson Energihushållning är allas

Läs mer

Välkomna Till EN EFFEKT. Ett projekt för att energieffektivisera företag i Halland

Välkomna Till EN EFFEKT. Ett projekt för att energieffektivisera företag i Halland Välkomna Till EN EFFEKT Ett projekt för att energieffektivisera företag i Halland Program för dagen 09:00 Fika och mingel 09:20 Presentation av Region Halland och början av ett samverkansprojekt. 09:30

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult Energirapport Dimbo 31:1 Dimbo Älvängen, Tidaholm Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult 2015 08 04 Certifikatsnummer: 5518 Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla begrepp vad

Läs mer

Lund. Staden i världen

Lund. Staden i världen Lund Staden i världen Presentation Jan-Christer Sandh Fastighetschef Mikael Jönsson Chef Teknik & Service Jan Larsson Driftingenjör Patrik Sjöstrand Energioptimerare Staden i världen Internationell stad

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen.

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen. Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag Snåla med energin. Du får stöd på vägen. 1 2 Världens klimatsmartaste kraft är människans egen. Handlingskraften! Visst är det viktigt att välja rätt energislag.

Läs mer

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN Var med och utveckla er kommuns strategiska arbete med ekonomiskt lönsam energieffektivisering i det kommunala byggnadsbeståndet

Läs mer

Rapport: Fastighetsuppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter om fastigheten

Rapport: Fastighetsuppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter om fastigheten Rapport: Fastighetsuppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter om fastigheten Fastighetsbeteckning Grankotten mindre 14 Ägarens namn Adress Postadress Energiexpert Brf Månberget Hus A 14930 Nynäshamn

Läs mer

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda Energitillsyn 2011 Jönköpings län Miljösamverkan f Samarbetsprojekt för effektivare miljötillsyn i Jönköpings län Miljösamverkan f är ett samarbete mellan kommunerna

Läs mer