Karriäruppföljning KTH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karriäruppföljning KTH"

Transkript

1 SCB Karriäruppföljning KTH KTH har givit Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att genomföra en enkät bland alla som tog ut en examen från en grundutbildning på KTH under 2010, 2011 och Syfte Syftet är att kartlägga arbetsmarknaden för dem som examinerats från KTH. Målet är att bidra till utvecklingen av KTHs utbildningar så att de anpassas efter studenternas och näringslivets behov, dvs. att öka anställningsbarheten för KTHs alumner. Kunskapen om alumnernas arbetsmarknad är också av stor betydelse för rekryteringen av nya studenter till KTHs olika program. Alla svar är viktiga För att resultaten ska bli tillförlitliga är det viktigt att få svar från så många som möjligt. Din medverkan är frivillig men ditt svar kan inte ersättas med någon annans. Vi hoppas att du ska se värdet med att delta i undersökningen. Lämna gärna dina svar via Internet Du kan välja att besvara frågorna via Användarnamn: Internet. Frågorna finner du på webbadressen Lösenord: Logga in med det användarid och lösenord som finns till höger. Om du väljer att besvara pappersblanketten skickar du in den i det portofria svarskuvertet. Vi ber dig svara på frågorna så snart som möjligt, och helst inom en vecka. Tack på förhand för din medverkan! Peter Gudmundson Rektor KTH Sophia Hober Fakultetens Dekanus KTH Kontakta oss gärna Undersökningens syfte eller hjälp med frågorna: Per-Anders Östling Telefon: E-post: Insamling av blanketten: Mattias Fritz Telefon: E-post: Postadress: Örebro

2 Hur lämnade uppgifter används För att inte fråga mer än nödvändigt kommer vi att komplettera dina svar med uppgifter om kön, ålder (grupperat), svensk/utländsk bakgrund, medborgarskap Sverige/övriga länder, föräldrars högsta utbildningsnivå samt uppgifter om din examen. Detta för att kunna framställa statistik om enkätfrågorna fördelat på viktiga redovisningsgrupper. Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat framställs och överlämnas till KTH. Skydd av lämnade uppgifter Uppgifterna som lämnas skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). De personer vid SCB som arbetar med undersökningen omfattas av reglerna om handlingssekretess och tystnadsplikt. Tabeller i aggregerad form där inga enskilda svar går att utläsa lämnas vidare till KTH. Regler för personuppgiftsbehandling finns även i personuppgiftslagen (1998:204) samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Information om personuppgifter Var och en har rätt att en gång per kalenderår få gratis information om egna personuppgifter som hanteras på myndigheten. Man har rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas, om det skulle visa sig att de behandlats i strid med personuppgiftslagen. Ansökan om sådan information, så kallat registerutdrag, ska ske skriftligt och vara egenhändigt undertecknat. Numret högst upp på blanketten och ovanför brevets första rubrik är bl.a. till för att SCB under insamlingen ska kunna se vilka som har svarat. Resultat Resultatet av denna undersökning kommer att publiceras på alumni-sidorna på KTHs webbplats: Behåll kontakten Aktivera din profil i KTHs alumninätverk och få kontakt med andra före detta studenter. Som medlem får du dessutom nyheter från KTH, tillgång till exklusiva jobbannonser, erbjudanden om karriärstöd och inbjudningar till event och återträffar. Läs mer och registrera dig på Questionnaire in English An English translation of the questionnaire is available on the Internet. You may find it at the web address Log in with the user id (Användarid) and password (Lösenord) from the previous page. Hjälp oss att underlätta bearbetningen av dina svar Enkäten läses maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför att: Använda kulspetspenna med svart eller blå färg Skriva tydliga siffror, så här: Skriva STORA bokstäver, så här: A Markera dina svar med kryss, så här: Om du svarat fel täck hela rutan med det felaktiga krysset, så här:

3 1. Har du haft något arbete efter din examen från KTH? Gå till fråga 5 2. Hur lång tid tog det innan du fick ditt första arbete? g fick arbetet före examen Inom 3 månader efter examen Mer än 3 månader men högst 6 månader efter examen Mer än 6 månader men högst 12 månader efter examen Mer än 12 månader efter examen g återgick till arbetet som jag var tjänstledig från under studietiden 3. På vilket sätt fick du kontakt med ditt första arbete? Ange högst två alternativ Examensarbetet Arbetsförmedlingen Rekryteringsföretag Platsannons Arbetsmarknadsdagar/ företagspresentationer på KTH Lade in CV i Internet-databas Fick erbjudande direkt från arbetsgivaren Kontaktade själv arbetsgivaren Bekanta, mitt personliga nätverk Annat, skriv i rutan: 4. Var nivån på dina betyg från KTH betydelsefulla när du fick ditt första arbete? Vet inte 5. Vilken är din nuvarande huvudsakliga sysselsättning? Vid tillfällig frånvaro mindre än 3 månader (sjukdom, semester, tjänstledighet), ange normal sysselsättning Arbete (ej doktorand eller egenföretagare) Gå till fråga 7 Föräldraledighet från arbete Gå till fråga 7 Egen företagare Gå till fråga 8 Delägare i fåmannaföretag Gå till fråga 8 Forskarstudier Studier i annan utbildning Arbetslöshet/arbetssökande Annat 6. Har du något arbete även om detta inte är din huvudsakliga sysselsättning? Gå till fråga Vilken typ av anställning har du idag? Tillsvidareanställning (fast tjänst) Provanställning Visstidsanställning (t.ex. projektanställd eller vikariat) Annan anställning 1

4 8. Arbetar du som konsult? 9. Vilken bransch arbetar du inom idag? Ange endast ett av de 73 alternativen Forskning/undervisning Forskningsinstitut Grundskola/Gymnasieskola/Komvux Universitet/högskola Annan forskning/undervisning, skriv i rutan: Forsknings- och teknikintensiv industri Biotek-/läkemedelsindustri Dator-/tele-/elektronikindustri Flyg-/rymdindustri Fordonsindustri (inklusive fordonskomponenter) Instrument-/apparatindustri (inklusive hushållsapparater) Maskin-/automationsindustri (inklusive hanteringssystem) Programvaruindustri (inklusive dataspel) Annan forsknings- och teknikintensiv industri, skriv i rutan: Handel och mäkleri Arbetsförmedling och rekrytering Detaljhandelskedja, butik Fastighetsmäklare Importör/grossist/varuförmedlare Nättjänster (callcenter, spel, nätmäkleri) Annan handel och mäkleri, skriv i rutan: Infraservice Avfallshantering/återvinning Bank/finans/försäkring Energiföretag (el, gas, fjärrvärme etc.) Mediaföretag (inklusive tidningar) Teleoperatör/datordrift Transport och logistikföretag Vattenverk/reningsverk Vägverk/gatukontor Annan infraservice, skriv i rutan: Konsultföretag Arkitekt Design Fastighetsutveckling/-förvaltning Industrikonsult (produktutveckling/produktion) IT-konsult Offentliga utredningar Patentbyrå Reklambyrå/PR-konsult Revisionsbyrå Strategi-/organisations-/managementkonsult Teknikkonsult (bygg/anläggning) Annan konsult, skriv i rutan: 2

5 Lokal konsumentservice Hotell, restaurang, nöjesetablissemang Reparation och service (bilar, hushållsapparater etc.) Serviceinrättningar (frisörer, bibliotek, begravningsbyråer etc.) Annan lokal konsumentservice, skriv i rutan: Massa-/pappersindustri Petrokemisk industri Textilindustri Annan processindustri, skriv i rutan: Råvarufångst Lokal producentservice Hantverksmässiga uppdrag (plåtslagare, installatör, reparationer etc.) Uthyrningsverksamhet Annan lokal producentservice, skriv i rutan: Gruvor, stenbrott, oljeprospektering Skogsbruk, jordbruk, fiske, boskapsskötsel Annan råvarufångst, skriv i rutan: Vård- och omsorg Offentlig förvaltning och intresseorganisationer Facklig organisation Forskningsstiftelser Försvar, tull, polis, brandväsende, räddningstjänst Kommunal förvaltning Länsstyrelse Statliga myndigheter och verk Annan offentlig förvaltning eller intresseorganisation, skriv i rutan: Friskvård och sjukvård Barn och äldreomsorg Annan vård och omsorg, skriv i rutan: Övrig tillverkningsindustri Beklädnadsindustri Byggindustri Konsumentvaruindustri Maskinverkstäder och andra legotillverkare Tryckeri Annan tillverkningsindustri, skriv i rutan: Processindustri Byggmaterial (t.ex. sågverk, tegel-/ cement-/spånskive-/glasindustri) Järn/stål/gjuteri/hårdmetall Kemi-/plast-/gummiindustri Livsmedelsindustri (inklusive dryckesindustri) 3

6 10. Vilken funktion (huvudsakliga arbetsuppgifter) har du i ditt nuvarande arbete? Ange endast ett alternativ! Administration Affärsutveckling Controller Finansiering Forskning Företagsledning Försäljning Human Relations Inköp Investors Relations IT-support Konstruktion/design Kundtjänst/help desk Kvalitet Laboratoriearbete Marknadsföring Materialadministration/logistik Planering Planläggnings-/layoutarbete Processledning/driftsövervakning Produktion inom kärnverksamhet (inklusive tjänster) Produktionsledning inom kärnverksamhet (inklusive tjänster) Produktionsutveckling/produktionsteknik/ rationalisering Produktutveckling Projektarbete Projektledning Public Relations Redovisning Systemutveckling Transportplanering/transporter Underhåll/driftsäkerhet Utbildning/undervisning Utredningsarbete Annat, skriv i rutan: 11. Inom vilket företag/organisation arbetar du? 12. Leder/styr du andra i ditt arbete, t.ex. som projektledare eller handledare? 13. Har du en chefsposition? 4

7 14. Vilken är din nuvarande grundlön per månad före skatt? Räkna upp till heltidslön. Räkna inte med övertid. kronor/månad 15. Hur många procent av en heltidstjänst omfattar ditt nuvarande arbete? procent av en heltidstjänst 16. Hur många gånger har du bytt tjänst efter examen? Räkna även med byten av tjänst inom samma företag Ingen En Två Tre eller fler 17. Har du studerat utanför Sverige (oavsett ämne och nivå på utbildningen)? 18. Vilka andra meriter/utbildningar hade du som var av betydelse då du fick ditt nuvarande arbete? Flera alternativ får anges Arbetslivserfarenhet (praktik, sommar- eller extraarbete, eget företag m.m.) Kår-, förenings- eller sektionsarbete Studier utanför Sverige Andra meriter, skriv i rutan: Annan utbildning, skriv i rutan: 5

8 19. Hur stor eller liten relevans har din KTH-utbildning relaterat till det dagliga arbete du utför? Mycket stor Ganska stor Varken stor eller liten Ganska liten Mycket liten 20. Når din KTH-utbildning upp till kompetenskraven i ditt nuvarande arbete?, delvis 21. I vilken utsträckning har du arbetsuppgifter i ditt nuvarande arbete som ställer krav på förmåga att Ange endast ett alternativ per rad. Inte alls Till viss del Till stor del Till mycket stor del Göra skriftliga och muntliga presentationer Förklara för lekmän/icke specialister Självständigt lösa problem Arbeta i team/samarbeta med andra Medverka i verksamhetsutveckling Leda andra Planera, budgetera och leda projekt Göra ekonomiska bedömningar Följa kunskapsutvecklingen inom ditt arbetsområde Utveckla kunskap inom din ämnesvetenskapliga bakgrund och metoder Tänka kritiskt Göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter Göra bedömningar med hänsyn till hållbar utveckling Stimulera till entreprenörskap 6

9 22. Vilken typ av arbete tänkte du dig när du sökte till KTH? 23. Tänkte du dig samma typ av arbete när du tog examen? Gå till fråga Vilken typ av arbete tänkte du dig när du tog examen? 25. Fick du det arbetet efter examen? 26. Har du ensam eller tillsammans med andra startat ett eget företag? Gå till fråga Vilket var huvudskälet till att du avstod från att starta företag? Alltför stora risker Brist på finansiering Alltför omfattande regelverk Inte intresserad 7

10 28. Är det något som du idag anser saknades eller var onödigt i din KTH-utbildning? 29. Är du nöjd med din utbildning? Mycket missnöjd Mycket nöjd 30. Hur bedömer du din utbildning på KTH när det gäller att Ange endast ett alternativ per rad! Mycket nöjd Ganska nöjd Ganska missnöjd Mycket Förekom missnöjd ej Göra skriftliga och muntliga presentationer Förklara för lekmän/icke specialister Självständigt lösa problem Arbeta i team/samarbeta med andra Leda andra Planera, budgetera och leda projekt Utveckla din förmåga att göra ekonomiska bedömningar Följa kunskapsutvecklingen inom huvudområdet för din utbildning Utveckla kunskap inom din ämnesvetenskapliga bakgrund och metoder Utveckla din förmåga till kritiskt tänkande Utveckla din förmåga att göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter Utveckla din förmåga att göra bedömningar med hänsyn till hållbar utveckling Stimulera till entreprenörskap 8

11 31. Hur bedömer du din utbildning på KTH när det gäller Ange endast ett alternativ per rad! Mycket nöjd Ganska nöjd Ganska missnöjd Mycket Förekom missnöjd ej Kopplingen till näringslivet Antal gästföreläsningar Inslag av praktiskt arbete Projektarbeten/fallstudier med näringslivet Karriärstöd Studievägledning Sociala aktiviteter Att skapa förståelse för yrkesrollen 32. Om du skulle välja universitet/högskola idag, skulle du då välja KTH igen?, samma utbildning på KTH, men annan utbildning på KTH Vet inte 33. Ta ställning till följande påståenden om din KTH-utbildning och arbetsmarknaden. Kontakterna med arbetsmarknaden under utbildningen var bra Den svenska arbetsmarknaden erbjuder många jobb Utbildningen är gångbar på den internationella arbetsmarknaden Med examen från KTH får man mer kvalificerade jobb än med motsvarande examen från andra lärosäten, delvis Vet inte 34. Hur kunde KTH bättre ha förberett dig inför arbetslivet? 9

12 35. Har du arbetat utanför Sverige efter examen?, jag arbetar för närvarande utanför Sverige, jag har tidigare arbetat utanför Sverige 36. Kan du tänka dig att arbeta utanför Sverige i framtiden? Vet inte 37. Är dina föräldrar födda i Sverige?, båda, en av dem, ingen av dem 38. Har dina föräldrar studerat på universitet/högskola?, båda, en av dem, ingen av dem Vet inte 10

13 39. Vad tycker du är det bästa med och mindre bra med din utbildning och din tid vid KTH? Tack för att du svarade på enkäten! 11

14 12

15 13

16 SCB 14022, Örebro MILJÖMÄRKT Trycksak

Karriäruppföljning 2015. Per-Anders Östling

Karriäruppföljning 2015. Per-Anders Östling Karriäruppföljning 2015 Per-Anders Östling 1 Innehåll Inledning... 3 Metod... 4 Arbetsliv... 7 Inträde på arbetsmarknaden... 7 Meriter vid tjänstetillsättning... 9 Nuvarande sysselsättning... 11 Egenföretagande...

Läs mer

Attityder till vuxenutbildningen

Attityder till vuxenutbildningen Oktober 2012 Attityder till vuxenutbildningen Skolverket genomför under hösten 2012 för första gången en attitydundersökning bland lärare och elever. Resultatet från undersökningen kommer att bli ett viktigt

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Ungar och medier 2014 2015-01-19 Inledning Enkätenheten vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under perioden september november 2014 en

Läs mer

Civilekonomer tre år efter examen

Civilekonomer tre år efter examen Civilekonomer tre år efter examen Rapport år 2013 Vilken väg har de tagit? 1. Civilekonomer i arbetslivet 2013 Rapport om civilekonomer som utexaminerades år 2009 Förord Rapporten Civilekonomer tre år

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Trosa kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Trosa kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Trosa kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 UResultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Laholms kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Laholms kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Laholms kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Sundsvalls kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Sundsvalls kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Sundsvalls kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Vellinge kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Vellinge kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Vellinge kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Jönköpings kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Jönköpings kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Jönköpings kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 UResultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Oxelösunds kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Oxelösunds kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Oxelösunds kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Håbo kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Håbo kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Håbo kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Johan Lundin och Robert Jönsson

Johan Lundin och Robert Jönsson Civilingenjörer i arbetslivet Riskhantering. - En undersökning av dem som genomgått utbildningen. Johan Lundin och Robert Jönsson Department of Fire Safety Engineering Lund University, Sweden Brandteknik

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Järfälla kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Järfälla kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Järfälla kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 UResultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Nässjö kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Nässjö kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Nässjö kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Upplands-Bro kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Upplands-Bro kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Upplands-Bro kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Borås stad. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Borås stad. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Borås stad Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tanums kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tanums kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tanums kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Staffanstorps kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Staffanstorps kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Staffanstorps kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Haninge kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Haninge kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Haninge kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 UResultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Sigtuna kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Sigtuna kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Sigtuna kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Danderyds kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Danderyds kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Danderyds kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Södertälje kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Södertälje kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Södertälje kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Värmdö kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Värmdö kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Värmdö kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Grums kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Grums kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Grums kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Alvesta kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Alvesta kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Alvesta kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Solna stad. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Solna stad. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Solna stad Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Strängnäs kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Strängnäs kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Strängnäs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer