Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun"

Transkript

1 Inspektionsrapport från Skolverket 2007:23 Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter

2 Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Alneskolan Arnässkolan Banafjälskolan, Idbynskolan och Hemlingskolan Bjästaskolan Björnaskolan Bredbynskolan Domsjöskolan Geneskolan Gottne och Mellansels skolor Haffstaskolan Husumskolan Hållängetskolan Höglandskolan Järvedskolan Köpmanholmenskolan Myckelgensjö och Norrflärke skolor Mycklingskolan Sidensjöskolan Själevadskolan Skorped och Mo skolor Skärpeskolan Solbergsskolan Sundskolan Sörlidenskolan Trehörningssjöskolan och Gideå skola Ängetskolan Örnsköldsskolan Gymnasieskolor Nolaskolan Parkskolan Vuxenutbildning

3 Beslut Örnsköldsviks kommun Örnsköldsvik (14) Dnr :1552 Genomförd utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Skolverket har genomfört inspektion i Örnsköldsvik av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen samt vuxnas lärande. Besök gjordes i kommunens skolor och andra verksamheter under perioden den 6 september 2006 till den 15 december Vid utbildningsinspektion tar Skolverket ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande i kommunen att nå de nationella målen. Inspektionen granskar utbildningens kvalitet samt bedömer om kommunen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Utbildningsinspektionen behandlar tre områden; verksamhetens resultat, genomförande och förutsättningar. Inspektionsrapporten syftar dock inte till att ge en heltäckande bild av all förskole- och skolverksamhet vid den aktuella tidpunkten utan prioriterar särskilt starka sidor eller påtagliga svagheter i verksamheterna. Övergripande information och exempel på kriterier för bedömningen finns publicerade på Skolverkets webbplats (www.skolverket.se). Av bilagda rapporter framgår vilka skolor och verksamheter som inspekterats och hur inspektionen genomförts samt de bedömningar som gjorts av inspektörerna. Förutom en övergripande rapport om kommunens hela ansvarsområde för förskoleverksamheten, skolan, skolbarnsomsorgen och vuxnas lärande finns även rapporter om varje kommunal skola, rektorsområde eller verksamhet i kommunen. Detta beslut redovisar brister på kommunnivå, brister på skol- och verksamhetsnivå som kommunen snarast måste åtgärda (bristområden) samt kommunövergripande områden där kommunen bör initiera ett utvecklingsarbete och vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra kvaliteten (förbättringsområden). I skol-/verksamhetsrapporterna framförs ytterligare förbättringsområden avseende kvaliteten på skol- och verksamhetsnivå, där kommunen i det fortsatta kvalitetsarbetet ansvarar för att förbättringar och utveckling av verksamheterna kommer till stånd. Senast inom tre månader från dagen för beslutet, senast den 30 april 2007 skall Örnsköldsviks kommun redovisa till Skolverket, enheten i Umeå, vilka åtgärder som vidtagits i kommunen samt brister på skol- och verksamhetsnivå. I bilaga till beslutet anges vilka skolor och verksamheter som berörs. Skolverket avser även att vid kommande inspektionstillfälle följa upp effekterna av inspektionen på kommunnivå samt på skol- och verksamhetsnivå. Postadress: Nygatan Umeå Besöksadress: Nygatan Telefon: vx Fax:

4 Beslut (14) Dnr :1552 Skolverkets beslut med anledning av inspektionen Skolverket bedömer att elever och studerande i Örnsköldsviks kommun får en utbildning av i huvudsak god kvalitet. Engagerad och välutbildad personal samt god tillgång till specialpedagogisk kompetens bidrar till detta. Skillnader i resultat mellan kommunens grundskolor och mellan pojkars och flickors resultat är dock stora och bör i högre utsträckning analyseras och följas upp. Sörlidenskolans anmärkningsvärt låga resultat måste uppmärksammas och förbättras. Detsamma gäller de förhållandevis stora skillnaderna i resultat mellan gymnasieskolans olika program. Förhållningssättet mellan elever och mellan elever och personal präglas av ömsesidig respekt. I grundskolans högre årskurser förekommer dock kränkningar och ett hårt språkbruk, en tendens som också märks bland yngre elever i vissa skolor. På några skolor behöver elevernas lärandemiljö förbättras, framför allt i årskurserna 7 9. Kommunen måste därför försäkra sig om att det målinriktade värdegrundsarbetet förstärks i kommunens alla skolor och vidta åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Kommunen har inför innevarande läsår förändrat sin ledningsorganisation som redan nu är anpassad för en framtida elevminskning. Omorganisationen har varit i bruk endast en kort tid och många av rektorerna är nyanställda. Dessutom har ett nytt kvalitetssystem införts som bygger på arbetslagens inventering av vardagsproblem. Mot bakgrund av detta är det svårt att bedöma hur kommunens styrning och ledning av skolverksamheten fungerar. Skolverket bedömer det dock som en brist att flertalet av de enskilda skolorna saknar både arbetsplan och kvalitetsredovisning, som svarar mot de krav som ställs i författningarna. Även kommunens kvalitetsredovisning är bristfällig, bland annat därför att den inte behandlar alla skolformer. Den pedagogiska verksamheten bedrivs mestadels på ett professionellt sätt, men Skolverket bedömer att kommunen och skolorna i högre grad bör arbeta för att stimulera elevers och föräldrars medverkan i och inflytande över skolverksamheten. Kommunen måste också ta ansvar för att alla elever får både undervisning i samtliga ämnen och den undervisningstid de har rätt till. Vidare gäller detta även för skolornas information om samt organisation och genomförande av elevens val, språkval och modersmålsundervisning. På de flesta skolor behöver också dokumentationen och uppföljningen av elevers resultat förbättras. Kommunen behöver förbättra sin information till vårdnadshavarna om vad grundskola respektive särskola innebär, samt vilka konsekvenser de båda alternativen får för barnet på kort och lång sikt. Det är också av vikt att kommunen utan dröjsmål påbörjar en utredning för att klargöra om eleven har rätt att tas emot i särskola och att vårdnadshavarna får väl avvägd information om de båda skolformerna för att kunna göra ett rimligt ställningstagande. Skolverket bedömer att kommunen måste ta ett större ansvar för att de elever, som bedöms ha rätt att tas emot i särskola, får en undervisning och ett innehåll som är anpassat till deras förutsättningar. Kommunen måste också vidta åtgärder så att skolorna inte tar ut avgifter eller belastar föräldrar med kostnader som kan strida mot skollagen.

5 Beslut (14) Dnr :1552 Sammantaget måste kommunen således ta ansvar för att de författningar som gäller på skolans område också tillämpas ute i verksamheterna. Inspektionen visar att kommunens egentillsyn över verksamheten måste förbättras. Skolverket bedömer att följande brister måste åtgärdas på kommunnivå. - Kommunens styrning, ledning och egentillsyn säkerställer inte att verksamheterna bedrivs i enlighet med bestämmelserna (1 kap. 12 skollagen). - Kommunens kvalitetsredovisning omfattar inte samtliga skolformer. Den innehåller inte någon tydlig bedömning av i vilken utsträckning de nationella målen har förverkligats eller en redogörelse för vilka åtgärder kommunen avser att vidta för ökad måluppfyllelse (1 och 3 förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Färdigställda likabehandlingsplaner saknas i de flesta skolor och i vuxenutbildningen (6 lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling). I bilaga till beslutet anges sådana brister på skol- och verksamhetsnivå som kommunen måste åtgärda. Vidare bedömer Skolverket att följande områden är i behov av förbättringsinsatser. - Elevers och föräldrars medverkan i och inflytande över verksamheten inom förskolan och grundskolan bör förbättras. - Kommunens uppföljning och analys av skillnaderna i resultat mellan pojkar och flickor samt mellan olika grundskolor och mellan gymnasieprogram bör förbättras. - Kommunens och grundskolornas uppföljning och analys av elevernas kunskapsutveckling i samtliga ämnen bör förbättras. Detta gäller även för elever mottagna i särskolan. - Kommunen bör säkerställa att det bedrivs ett målinriktat värdegrundsarbete i kommunens alla skolor. - Samverkan mellan förskola och skola bör förbättras. - Kommunen måste ta ett större ansvar för att elever, som bedöms ha rätt att mottas i särskola, får en undervisning med ett innehåll som är anpassat till deras behov. Föräldrar måste ges väl avvägd information för att kunna göra ett rimligt ställningstagande. - Förskolorna bör i högre grad medverka till att barn får möjlighet att utveckla sitt modersmål.

6 Beslut (14) Dnr :1552 På Skolverkets vägnar Marie-Hélène Ahnborg Avdelningschef Pererik Hagberg Undervisningsråd I ärendets slutliga handläggning har också deltagit juristerna Alf Johansson och Ulrika Lindmark, undervisningsråden Agnetha Burström och Jonas Hedström samt enhetschef Elisabeth Ahlgren. Kopia till Enligt fastställd sändlista Bilaga Förteckning över skolor och verksamheter där Skolverket kräver åtgärder

7 Bilaga 5 (14) Följande brister vid respektive skola eller verksamhet måste åtgärdas Förskoleverksamhet - Kommunen bedriver verksamhet i form av så kallade dagbarnvårdarkollektiv, som inte motsvarar vare sig förskola eller familjedaghem (2a kap. 2 skollagen). Grundskolor Alneskolan - Skolan har ingen upprättad arbetsplan (2 kap. 23 grundskoleförordningen). - Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Skolans har inte upprättat en kvalitetsredovisning enligt författningarnas krav (förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Alla elever erbjuds inte svenska eller engelska inom ramen för språkvalet (2 kap grundskoleförordningen). Arnässkolan - Skolan saknar beslut avseende anpassad studiegång (5 kap. 10 grundskoleförordningen). - Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Skolan har inte upprättat en kvalitetsredovisning som innehåller en bedömning av i vilken utsträckning skolan har förverkligat de nationella målen för utbildningen och redogörelse för vilka åtgärder skolan avser att vidta för ökad måluppfyllelse (förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). Banafjälskolan - Skolan saknar beslut avseende särskilda undervisningsgrupper (5 kap. 5 grundskoleförordningen). - Skolan saknar beslut avseende anpassad studiegång (5 kap. 10 grundskoleförordningen). - Elever läser efter grundsärskolans kursplaner utan att vara mottagna i denna skolform (4 kap. 1 skollagen och 2 kap. 6 grundskoleförordningen). - Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Skolan har inte en kvalitetsredovisning som innehåller en bedömning av i vilken utsträckning den enskilda skolan har förverkligat de nationella målen för ut-

8 Bilaga 6 (14) bildningen och redogörelse för vilka åtgärder skolan avser att vidta för ökad måluppfyllelse (förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Skolan erbjuder inte elevens val (2 kap grundskoleförordningen). Bjästaskolan - Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Läsåret har mindre än 178 skoldagar (4 kap. 1 grundskoleförordningen). - Alla elever erbjuds inte undervisning så att de kan nå målen i ämnena hem- och konsumentkunskap och teknik i årskurs 5 (2 kap. 6 grundskoleförordningen och bilaga 3 skollagen). Björnaskolan - Skolan bedriver inte ett målinriktat arbete för att motverka alla former av kränkande behandling (1 kap. 2 skollagen och läroplanen för det obligatoriska skolväsendet). - Skolan erbjuder inte eleverna den garanterade undervisningstiden i ett flertal ämnen (bilaga 3 skollagen). - Eleverna ges inte förutsättningar att nå målen för årskurs 5 i hem- och konsumentkunskap (2 kap. 6 grundskoleförordningen och förordningen om kursplaner i grundskolan). - Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Skolan upprättar inte åtgärdsprogram (5 kap. 1 grundskoleförordningen). - Skolans nivågruppering leder till att vissa elever inte kan nå alla betygssteg (läroplan för det obligatoriska skolväsendet och förordning om kursplaner för grundskolan). - Skolan genomför inte alltid utvecklingssamtal varje termin (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Kvalitetsredovisningen följer inte kraven i förordningen (förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Elevens val erbjuds inte (2 kap grundskoleförordningen). - Elever har anpassad studiegång utan att beslut fattats (5 kap. 10 grundskoleförordningen). - Eleverna har inte möjlighet att välja endast ett av språken engelska eller svenska inom ramen för språkvalet (2 kap. 18 grundskoleförordningen). Bredbynskolan - Eleverna ges inte förutsättningar att nå målen för årskurs 5 i hem- och konsumentkunskap (2 kap. 6 grundskoleförordningen och förordningen om kursplaner i grundskolan).

9 Bilaga 7 (14) - Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet erbjuds inte till de elever som har rätt till det (2 kap och 5 kap. 2 3 grundskoleförordningen). - Eleverna har inte möjlighet att välja endast ett av språken engelska eller svenska inom ramen för språkvalet (2 kap. 18 grundskoleförordningen). - Konfirmationsundervisning erbjuds inom ramen för elevens val (1 kap. läroplan för det obligatoriska skolväsendet). - Åtgärdsprogram utarbetas inte för alla elever i behov av särskilt stöd (5 kap. 1 grundskoleförordningen). - Skolan upprättar inte en årlig kvalitetsredovisning (förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.) Domsjöskolan - Elever har anpassad studiegång utan att beslut fattats (5 kap. 10 grundskoleförordningen). - Eleverna erbjuds inte undervisning i den omfattningen att de kan nå målen i teknik samt i hem- och konsumentkunskap för årskurs 5 (2 kap. 6 grundskoleförordningen och bilaga 3 skollagen). Geneskolan - Alla elever i behov av särskilt stöd får inte det (4 kap. 1 skollagen). - Skolan upprättar inte någon egen skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten (förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Skolan har inte upprättat arbetsplan (2 kap. 23 grundskoleförordningen). - Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Eleverna har inte möjlighet att välja endast ett av språken svenska eller engelska inom ramen för språkvalet (2 kap. 18 grundskoleförordningen). - Skolan genomför inte elevens val i enlighet med författningarnas krav (2 kap grundskoleförordningen). - Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet erbjuds inte till elever som har rätt till det (2 kap och 5 kap 2 3 grundskoleförordningen). Gideåskolan - Elevens val genomförs inte vid skolan (2 kap grundskoleförordningen). - Hem- och konsumentkunskap genomförs inte vid skolan (2 kap. 6 grundskoleförordningen och bilaga 3 skollagen).

10 Bilaga 8 (14) - Vid Gideåskolan erbjuds ämnet musik som ett frivilligt ämne i vissa klasser. Ämnet musik är ett obligatoriskt ämne som ingår i timplanen (2 kap. 6 grundskoleförordningen och bilaga 3 skollagen). Gottneskolan - Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever. (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Eleverna ges inte möjlighet att nå målen i årskurs 5 i hem- och konsumentkunskap (2 kap. 6 grundskoleförordningen). - Skolan ger inte alla elever det stöd de har rätt till. (4 kap. 1 skollagen). - Skolan upprättar inte någon egen skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. (förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Skolan saknar en upprättad arbetsplan (2 kap. 23 grundskoleförordningen). Haffstaskolan - Kvalitetsredovisningen följer inte kraven i förordningen (förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Skolan ger inte alla elever det stöd de har rätt till (4 kap. 1 skollagen). Hemlingskolan - Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Skolan har inte en kvalitetsredovisning som innehåller en bedömning av i vilken utsträckning den enskilda skolan har förverkligat de nationella målen för utbildningen och redogörelse för vilka åtgärder skolan avser att vidta för ökad måluppfyllelse (förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Skolan erbjuder inte elevens val (2 kap grundskoleförordningen). Husumskolan - Skolan har inte upprättat arbetsplan (2 kap. 23 grundskoleförordningen). - Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Skolan saknar kvalitetsredovisning enligt författningarnas krav (förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Modersmålsundervisning erbjuds inte alla elever som behöver det (2 kap grundskoleförordningen). - Studiehandledning på modersmålet erbjuds inte alla elever som behöver det (5 kap. 2 3 grundskoleförordningen).

11 Bilaga 9 (14) - Svenska som andraspråk anordnas inte för alla elever som har behov av det och undervisningen anordnas inte i stället för undervisning i svenska (2 kap grundskoleförordningen). - Alla elever erbjuds inte svenska eller engelska inom ramen för språkvalet (2 kap grundskoleförordningen). Hållängetskolan - Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Skolan upprättar inte någon egen skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten (förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Skolan utarbetar inte någon arbetsplan för genomförandet av de fastställda målen för utbildningen (2 kap. 23 grundskoleförordningen). Höglandskolan - Skolans kvalitetsredovisning lever inte upp till författningarnas krav (förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m m). - Skolan har inte upprättat arbetsplan (2 kap. 12 grundskoleförordningen). Idbynskolan - Skolan saknar beslut avseende anpassad studiegång (5 kap. 10 grundskoleförordningen). - Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Skolan har inte en kvalitetsredovisning som innehåller en bedömning av i vilken utsträckning den enskilda skolan har förverkligat de nationella målen för utbildningen och redogörelse för vilka åtgärder skolan avser att vidta för ökad måluppfyllelse (förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Skolan erbjuder inte elevens val (2 kap grundskoleförordningen). Järvedskolan - Skolans kvalitetsredovisning följer inte gällande förordning (förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). Köpmanholmenskolan - Skolan ger inte alla elever det stöd de har rätt till. (5 kap. 1 grundskoleförordningen) - Skolan genomför inte elevens val (2 kap grundskoleförordningen).

12 Bilaga 10 (14) - Skolan upprättar inte någon egen skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. (förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Skolan har inte en arbetsplan för genomförandet av de fastställda målen för utbildningen (2 kap. 23 grundskoleförordningen). - Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever. (7 kap. 2 grundskoleförordningen). Mellanselskolan - Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever. (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Eleverna ges inte möjlighet att nå målen i årskurs 5 i hem- och konsumentkunskap (2 kap. 6 grundskoleförordningen). - Skolan ger inte alla elever det stöd de har rätt till (4 kap. 1 skollagen). - Skolan upprättar inte någon egen skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten (förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Skolan har inte upprättat en arbetsplan (2 kap. 23 grundskoleförordningen). Moskolan - Eleverna ges inte möjlighet att nå målen i årskurs 5 i hem- och konsumentkunskap (2 kap. 6 grundskoleförordningen). - Modersmålsundervisning erbjuds inte alla elever som behöver det (2 kap grundskoleförordningen). - Studiehandledning på modersmålet erbjuds inte alla elever som behöver det (5 kap. 2 3 grundskoleförordningen). - Skolan har inte upprättat arbetsplan (2 kap. 23 grundskoleförordningen). - Skolan har inte upprättat kvalitetsredovisning (förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet mm). Myckelgensjöskolan - Skolan har inte utarbetat arbetsplan (2 kap. 23 grundskoleförordningen). - Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Skolan har inte upprättat egen kvalitetsredovisning (förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). Mycklingskolan - Kvalitetsredovisningen följer inte kraven i förordningen (förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.).

13 Bilaga 11 (14) - Skolan genomför inte elevens val enligt författningarna (2 kap grundskoleförordningen). - Utvecklingssamtal genomförs inte varje termin och har inte det innehåll som författningarna kräver (7 kap. 2 grundskoleförordningen). Norrflärkeskolan - Skolan har inte utarbetat arbetsplan (2 kap. 23 grundskoleförordningen). - Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Skolan bedriver inte ett målinriktat arbete för att motverka alla former av kränkande behandling (1 kap. 2 skollagen och läroplanen för det obligatoriska skolväsendet). - Skolan har inte upprättat egen kvalitetsredovisning (förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). Sidensjöskolan - Skolan har inte fattat beslut om anpassad studiegång (5 kap. 10 grundskoleförordningen). - Skolan upprättar inte någon egen skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten (förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever (7 kap. 2 grundskoleförordningen). Själevadskolan - Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Skolan har inte upprättat en kvalitetsredovisning som innehåller en bedömning av i vilken utsträckning den enskilda skolan har förverkligat de nationella målen för utbildningen och redogörelse för vilka åtgärder skolan avser att vidta för ökad måluppfyllelse (förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). Skorpedskolan - Eleverna ges inte möjlighet att nå målen i årskurs 5 i hem- och konsumentkunskap (2 kap. 6 grundskoleförordningen). - Modersmålsundervisning erbjuds inte alla elever som behöver det (2 kap grundskoleförordningen). - Studiehandledning på modersmålet erbjuds inte alla elever som behöver det (5 kap. 2 3 grundskoleförordningen).

14 Bilaga 12 (14) - Åtgärdsprogram utarbetas inte för alla elever i behov av särskilt stöd (5 kap. 1 grundskoleförordningen). - Skolan har inte upprättat arbetsplan (2 kap. 23 grundskoleförordningen). - Skolan har inte upprättat egen kvalitetsredovisning (förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet mm). Skärpeskolan - Skolan utarbetar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Skolan har inte upprättat en kvalitetsredovisning som innehåller en bedömning av i vilken utsträckning skolan har förverkligat de nationella målen för utbildningen. Vidare saknas en redogörelse för vilka åtgärder skolan avser att vidta för ökad måluppfyllelse (förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). Solbergskolan - Solbergskolan har inte upprättat en kvalitetsredovisning som motsvarar författningarnas krav (förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). Sundskolan - Skolan utarbetar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Skolan har inte upprättat en egen kvalitetsredovisning (förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Skolan har inte upprättat arbetsplan (2 kap. 23 grundskoleförordningen). Sörlidenskolan - Alla elever i behov av särskilt stöd får inte det stöd de behöver (4 kap. 1 skollagen och 5 kap. 4 5 grundskoleförordningen). - Språkval innehåller alternativ som saknas i grundskoleförordningen och elevens val genomförs inte alltid för att bredda och fördjupa elevens kunskaper (2 kap. 17 grundskoleförordningen och 2 kap. 19 grundskoleförordningen). - Studiehandledning på modersmål erbjuds inte för de elever som behöver det (5 kap. 2 3 grundskoleförordningen). - Lärandemiljön för skolans äldre elever är bristfällig och kränkningar är vanligt förekommande (1 kap. 2 skollagen och läroplanen för det obligatoriska skolväsendet). - Vid betygssättning i ämnet idrott och hälsa används ett kriterium för betygssteget mycket väl godkänd som saknar giltighet när det gäller betygssättning (7 kap. 8 grundskoleförordningen). - Läsåret har mindre än 178 skoldagar (4 kap. 1 grundskoleförordningen).

15 Bilaga 13 (14) Ängetskolan - Skolan utarbetar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Skolans kvalitetsredovisning lever inte upp till författningarnas krav (förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Alla elever ges inte förutsättningar att nå målen för ämnet musik i årskurs 5 (2 kap. 6 grundskoleförordningen). - Eleverna har inte möjlighet att välja endast ett av språken engelska eller svenska inom ramen för språkvalet (2 kap. 18 grundskoleförordningen). Örnsköldskolan - För skolan finns ingen kvalitetsredovisning (förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Skolan erbjuder inte elevens val (2 kap grundskoleförordningen). - Skolan erbjuder inte modersmålsundervisning till alla som har rätt till sådan undervisning (2 kap grundskoleförordningen). - Skolan erbjuder inte studiehandledning på modersmålet (5 kap. 2 grundskoleförordningen). Gymnasieskolor Nolaskolan - Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet erbjuds inte för de elever som behöver det (5 kap. 7 och 8 kap. 5 gymnasieförordningen). - Betyg sätts inte alltid efter avslutad kurs (7 kap. 1 gymnasieförordningen). Parkskolan - Utvecklingssamtal genomförs inte varje termin för alla elever (7 kap. 19 gymnasieförordningen). - Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet erbjuds inte till elever som är berättigade till detta (8 kap. 5 gymnasieförordningen och 5 kap. 7 gymnasieförordningen). - Elever på individuellt program följer gymnasiesärskolans kursplaner utan att vara mottagna i skolformen och får dessutom betyg enligt gymnasiesärskoleförordningen (6 kap. 7 skollagen). Vuxenutbildning - Kommunen måste tydliggöra ledning och styrning inom den samlade vuxenutbildningen och snarast upprätta en tydlig delegationsordning. (2 kap. 1 skollagen och 6 kap. 36 kommunallagen).

16 Bilaga 14 (14) - Vuxenutbildningens kvalitetsredovisning innehåller inte en bedömning av i vilken utsträckning de nationella målen för utbildningen har förverkligats eller redogörelse för vilka åtgärder vuxenutbildningen avser att vidta för ökad måluppfyllelse (förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Kommunen verkar inte aktivt för att nå dem i kommunen som har rätt till grundläggande vuxenutbildning och motivera dem att delta i utbildningen (11 kap. 9 skollagen). - Betyg sätts inte på avslutad kurs eller delkurs inom den del av särvux som motsvarar grundsärskolan eller inom gymnasial särvux (4 kap. 1 särvuxförordningen).

17 Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Dnr :1552 Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Verksamhetens omfattning och organisation vid inspektionstillfället...2 Sammanfattande bedömning...3 Bedömning av resultaten...4 Bedömning av verksamheten...9 Bedömning av förutsättningarna för utbildningen...17 Inledning Skolverket har granskat verksamheten inom förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, barn- och ungdomsutbildning och vuxenutbildning i Örnsköldsviks kommun. Skolverket sände den 11 maj 2006 skriftlig information till kommunen om att verksamheten skulle inspekteras och om inspektionens syfte och genomförande. Kommunens styrelse och centrala förvaltning för verksamheterna och samtliga skolor har besökts under perioden den 5 september till den 15 december De ansvariga inspektörerna framgår i slutet av denna rapport och rapporter från skolorna. Inspektionen riktas mot hur verksamheten genomförs samt dess förutsättningar och resultat. Bedömningarna av kvaliteten och av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen och riktlinjerna i läroplaner och övriga författningar för det offentliga skolväsendet. Närmare information om inspektionen finns i separata material och på Skolverkets webbsida (www.skolverket.se /Inspektion). De rekommendationer och krav på åtgärder som inspektörerna anger i den sammanfattande bedömningen i denna rapport framgår även av Skolverkets beslut enligt separat skrivelse till huvudmannen för skolan/skolorna. Denna skriftliga rapport kompletteras med muntlig återrapportering av inspektörerna till företrädare för huvudmannen och verksamheterna. Underlag Underlaget för inspektörernas bedömningar är dels dokument från kommunen och skolorna, dels den information som inspektörerna samlat in vid observationer, intervjuer och samtal under besöket. Även annan information om kommunen och skolan som finns i Skolverkets nationella uppföljningssystem eller finns publicerat utgör underlag. I Örnsköldsviks kommun genomfördes intervjuer med representanter från barn- och utbildningsnämnden, humanistiska nämnden samt från båda förvaltningarna. Samtliga grundskolor, gymnasiesko- 1

18 lor, särskoleverksamheten och vuxenutbildningen har besökts. Intervjuer har genomförts med elever, föräldrar, personal och skolledning. Vidare har intervjuer genomförts med representanter för föräldrar och personal från ett antal förskolor. Även rektorer med ansvar för förskoleverksamhet har intervjuats. Underlag från inspektioner i de kommunala skolorna redovisas i separata skolrapporter. Företrädare för kommunen har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifterna i rapporten. Verksamhetens omfattning och organisation vid inspektionstillfället Örnsköldsviks kommun Antal barn/elever/studerande Förskoleverksamhet 2400 Skolbarnsomsorg 1520 Förskoleklass 501 Grundskola 6500 Obligatorisk särskola 33 Gymnasieskola 2285 Gymnasiesärskola 79 Kommunal vuxenutbildning 852 Vuxenutbildning för utvecklingsstörda 81 Svenskundervisning för invandrare 142 Antalet invånare i Örnsköldsviks kommun är cirka Kommunen är vidsträckt och 42 procent av eleverna åker skolskjuts till sina skolor. Utvecklingen pekar emot att elevantalet ökar i centralorten och minskar i glesbygd. Inom de närmaste åren förväntas dock elevantalet sjunka i kommunen som helhet och beräknas, enligt uppgift, ha minskat år 2008 med 700 elever. Detta är en av anledningarna till den omorganisation som trädde i kraft vid höstterminsstarten Kommunens barn- och utbildningsnämnd ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasieskola. Den humanistiska nämnden ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen, svenskundervisning för invandrare samt vuxenutbildning för utvecklingsstörda. I kommunen finns en fristående grundskola och en fristående gymnasieskola. Båda bedöms i egna rapporter. Från att tidigare ha varit organiserad i 11 rektorsområden är idag förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och grundskolan sedan höstterminen 2006 organiserad i sju skolområden, bestående av 36 grundskolor och ett femtiotal förskolor samt familjedaghem. Skolbarnsomsorgen är mestadels organiserad som fritidshem med avdelningar som är integrerade i grundskolorna. Elever mottagna i särskolan undervisas både integrerade i grundskoleklasser och i särskolegrupper. Det finns två kommunala gymnasieskolor som tillsammans erbjuder utbildning på 15 nationella program. Från och med hösten 2006 är de båda gymnasieenheterna en gymnasieskola med två enheter, under ledning av en gemensam gymnasiechef och ett antal rektorer. Vid gymnasieskolornas olika program integre- 2

19 ras också elever antagna till riksidrottsgymnasier i ishockey och backhoppning samt elever antagna till regionalt fotbollsgymnasium och ett nystartat golfgymnasium. Gymnasiesärskolans verksamheter finns i Parkskolans lokaler och benämns Resursgymnasiet. I Örnsköldsviks kommun ansvarar sedan 1 januari, 2003 den humanistiska nämnden för verksamheten avseende kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) och svenskundervisning för invandrare (sfi). Humanistiska nämnden är en så kallad beställarnämnd, vilket innebär att nämnden beställer utbildning och annan verksamhet av antingen kommunala eller externa utbildningsanordnare. Nämnden tecknar avtal med komvux (egenregin), som genomför 75 procent av beräknad utbildningsvolym. Resterande 25 procent skall upphandlas hos externa utbildningsanordnare. Detta inriktningsbeslut gäller även under Kommunen anser att en mångfald av anordnare underlättar för den enskilde att välja efter behov, mål och förutsättningar. Komvux får sitt utbildningsuppdrag direkt från humanistiska nämnden medan de externa konkurrerar om uppdragen genom ett anbudsförfarande. Förvaltningschef eller vuxenutbildningschef beslutar enligt delegation vilka anordnare som blir aktuella för uppdragen. Sammanfattande bedömning Skolverket bedömer att elever och studerande i Örnsköldsviks kommun får en utbildning av i huvudsak god kvalitet. Engagerad och välutbildad personal samt god tillgång till specialpedagogisk kompetens bidrar till detta. Skillnader i resultat mellan kommunens grundskolor och mellan pojkars och flickors resultat är dock stora och bör i högre utsträckning analyseras och följas upp. Sörlidenskolans anmärkningsvärt låga resultat måste uppmärksammas och förbättras. Detsamma gäller de förhållandevis stora skillnaderna i resultat mellan gymnasieskolans olika program. Förhållningssättet mellan elever och mellan elever och personal präglas av ömsesidig respekt. I grundskolans högre årskurser förekommer dock kränkningar och ett hårt språkbruk, en tendens som också märks bland yngre elever i vissa skolor. På några skolor behöver elevernas lärandemiljö förbättras, framför allt i årskurserna 7 9. Kommunen måste därför försäkra sig om att det målinriktade värdegrundsarbetet förstärks i kommunens alla skolor och vidta åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Kommunen har inför innevarande läsår förändrat sin ledningsorganisation som redan nu är anpassad för en framtida elevminskning. Omorganisationen har varit i bruk endast en kort tid och många av rektorerna är nyanställda. Dessutom har ett nytt kvalitetssystem införts som bygger på arbetslagens inventering av vardagsproblem. Mot bakgrund av detta är det svårt att bedöma hur kommunens styrning och ledning av skolverksamheten fungerar. Skolverket bedömer det dock som en brist att flertalet av de enskilda skolorna saknar både arbetsplan och kvalitetsredovisning, som svarar mot de krav som ställs i författningarna. Även kommunens kvalitetsredovisning är bristfällig, bland annat därför att den inte behandlar alla skolformer. Den pedagogiska verksamheten bedrivs mestadels på ett professionellt sätt, men Skolverket bedömer att kommunen och skolorna i högre grad bör arbeta för att stimulera elevers och föräldrars medverkan i och inflytande över skolverksamheten. Kommunen måste också ta ansvar för att alla elever får både 3

20 undervisning i samtliga ämnen och den undervisningstid de har rätt till. Vidare gäller detta även för skolornas information om samt organisation och genomförande av elevens val, språkval och modersmålsundervisning. På de flesta skolor behöver också dokumentationen och uppföljningen av elevers resultat förbättras. Kommunen behöver förbättra sin information till vårdnadshavarna om vad grundskola respektive särskola innebär, samt vilka konsekvenser de båda alternativen får för barnet på kort och lång sikt. Det är också av vikt att kommunen utan dröjsmål påbörjar en utredning för att klargöra om eleven har rätt att tas emot i särskola och att vårdnadshavarna får väl avvägd information om de båda skolformerna för att kunna göra ett rimligt ställningstagande. Skolverket bedömer att kommunen måste ta ett större ansvar för att de elever, som bedöms ha rätt att tas emot i särskola, får en undervisning och ett innehåll som är anpassat till deras förutsättningar. Kommunen måste också vidta åtgärder så att skolorna inte tar ut avgifter eller belastar föräldrar med kostnader som kan strida mot skollagen. Sammantaget måste kommunen således ta ansvar för att de författningar som gäller på skolans område också tillämpas ute i verksamheterna. Inspektionen visar att kommunens egentillsyn över verksamheten måste förbättras. I Skolverkets beslut finns närmare redovisat inom vilka områden i verksamheten som kommunen bör initiera ett utvecklingsarbete och vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra kvaliteten. Vidare redovisas i beslutet sådana brister i verksamheten som kommunen snarast måste åtgärda. I skolrapporterna framförs ytterligare brister i verksamheterna samt påpekanden och rekommendationer avseende kvaliteten. Bedömning av resultaten Inspektörerna har granskat om barnen och eleverna i de olika verksamheterna utvecklas och når kunskaper, normer och värden enligt de nationella målen för lärandet, särskilt angivna i läroplanerna för förskolan (Lpfö 98), det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) och det frivilliga skolväsendet (Lpf 94). Inspektörernas bedömningar av resultaten i kommunens skolor finns närmare beskrivna i respektive skolrapport. Nedan görs en bedömning av kommunens övergripande ansvar för resultaten i verksamheterna. Förskoleverksamheten Utveckling, lärande samt normer och värden Enligt genomförda intervjuer arbetar personalen målmedvetet med att barnen ska trivas och känna sig trygga. Personalen stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande och arbetar aktivt för att ge dem nya erfarenheter och kunskaper. Barnens lek och kreativitet betonas och ges stort utrymme i det dagliga arbetet. I kommunen pågår också ett utvecklingsarbete för att förbättra kvaliteten och måluppfyllelsen i förskolan. Vid intervjuer framkommer att föräldrar i huvudsak är mycket nöjda med förskolornas verksamhet. Föräldrar uppskattar personalens arbete och menar att verksamheten fyller en viktig funktion i barnens utveckling. Storleken på barngrupperna har dock skapat en oro bland föräldrar för att deras barn inte ska bli 4

21 sedda. Det framkommer också farhågor för att det pedagogiska arbetet med enskilda barns behov inte ska kunna tillgodoses i tillräckligt stor omfattning. Förskoleverksamheten finns omnämnd i kommunens kvalitetsredovisning. Redovisningen saknar dock en bedömning av hur väl förskolorna arbetat i riktning mot läroplanens mål att sträva mot. Vidare saknas en bedömning av hur faktorer som exempelvis resurser, personalens kompetens, barngruppernas storlek, lokaler och miljö påverkar förskolornas möjlighet att arbeta enligt läroplanen. Inspektörerna bedömer att kommunen bör förbättra sin uppföljning av förskoleverksamhetens resultat för att i högre grad kunna bedöma i vilken utsträckning verksamheten når de nationella målen. Kunskapsutveckling Barn- och ungdomsutbildningen Nedanstående tabell visar att grundskoleelevernas resultat för år 2006 har försämrats något i jämförelse med de två föregående åren men att resultaten i stort är bättre än riksgenomsnittet. Dock kan noteras att det genomsnittliga meritvärdet i kommunens grundskolor har försämrats något sedan föregående år och nu ligger lägre än riksgenomsnittet. Det kan också noteras att betygsresultaten varierar mellan de olika skolorna. I Hållängetskolan har 87,5 procent av eleverna uppnått målen i samtliga ämnen, alla elever i Bredbynskolan var behöriga till nationellt program år 2006 och Höglandskolan har det högsta genomsnittliga meritvärdet på 222,3. I Sörlidenskolan däremot har en anmärkningsvärt låg andel av eleverna, 59 procent, uppnått målen i samtliga ämnen år 2006 och det genomsnittliga meritvärdet är endast 159,5. Det är därför angeläget för kommunen att analysera orsakerna till detta och vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra resultaten även på Sörlidenskolan. Tabell 1: Betygsresultaten i Örnsköldsviks grundskolor år Andel elever som nått målen i alla ämnen Andel elever som ej nått målen i två eller fler ämnen 5 Andel elever behöriga till gymnasieskolan År Örnsköldsviks kommuns grundskolor 83,4 82,9 80,2 9,6 9,2 13,2 92,0 91,9 89,8 213,8 209,2 201,9 Riket 75,9 75,5 76,0 14,5 14,5 14,4 89,6 89,2 89,5 206,9 206,3 206,8 Alneskolan 86,7 85,7 83,0 8,9 8,2 9,4 93,3 95,9 90,6 208,6 217,7 207,0 Bjästaskolan 88,9 83,3 81,6 8,6 6,9 9,7 95,1 93,1 90,3 217,7 208,7 209,9 Björnaskolan 73,5 85,2 81,3 10,2 7,4 15,6 98, ,2 213,8 219,1 207,6 Bredbynskolan 98,1 93,1 87,0 1,9 4,2 10, , ,5 207,6 214,0 Geneskolan 83,3 72,6 80,7 10,7 15,0 11,9 91,7 84,1 86,2 214,0 196,0 190,1 Husumskolan 76,6 84,9 66,2 17,2 7,6 22,5 92,2 96,2 83,1 209,7 218,7 189,6 Genomsnittligt meritvärde Hållängetskolan 86,0 86,4 87,5 2,0 6,1 9,4 96,0 90,9 96,9 215,7 215,8 203,4 Höglandskolan 89,3 96,7 83,9 7,1 3,3 6,5 92,9 98,3 91,9 224,3 220,8 222,3 Själevadskolan 81,1 78,5 83,7 13,3 11,4 11,6 86,7 89,9 90,7 201,3 201,3 197,1 Sörlidenskolan 69,0 65,3 59,2 13,8 18,4 32,7 77,6 77,3 65,3 201,6 181,7 159,5 Ängetskolan 86,0 86,2 84,4 7,0 10,4 10,4 93,0 92,3 97,4 226,7 223,8 212,1 Källa: Skolverkets statistik Inspektörerna konstaterar också att det finns stora skillnader mellan pojkars och flickors betygsresultat i kommunens grundskolor, vilket framgår av Skol-

22 verkets statistik och finns närmare beskrivet i respektive skolrapport. Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna i kommunens grundskolor år 2006 är för pojkar 187,9 och för flickor 217,6. Vidare framkommer att det är stora skillnader i pojkars och flickors betygsresultat mellan ämnen. Exempelvis når flickor i betydligt högre grad betygssteget mycket väl godkänd i ämnena hem- och konsumentkunskap, religionskunskap och svenska jämfört med pojkarna. I övriga ämnen är skillnaderna mellan pojkars och flickors betygsresultat relativt små. Flickorna har svårast att uppnå målen i årskurs 9 i ämnena fysik, matematik samt idrott och hälsa. Pojkarna har svårast att uppnå målen i ämnena engelska, kemi och samhällskunskap. Mot bakgrund av skillnaden i betygsresultat mellan grundskolorna, mellan elevernas betygsresultat i vissa ämnen och mellan pojkars och flickors resultat, är det angeläget för kommunen att närmare analysera orsakerna till detta och låta den analysen ligga till grund för åtgärder. Tabell 2: Resultat nationella ämnesprov årskurs 9 år 2005 Andel (%) som minst uppnått resultatet G i Svenska Kommunen 2005 Riket Andel (%) som minst uppnått resultatet G i Matematik Andel (%) som minst uppnått resultatet G i Engelska Källa: Skolverkets statistik Inspektörerna konstaterar att andelen elever som uppnått minst godkänd på nationella ämnesprov i årskurs 9 i kommunen överensstämmer i stort med riksresultaten. Av statistiken framgår dock att nära en fjärdedel av eleverna inte har genomfört det nationella ämnesprovet i svenska år Detta innebär således att statistiken i tabell 2 ger en missvisande bild av hur väl eleverna i kommunens grundskolor klarar målen i ämnesprovet i svenska. Inspektörerna vill påminna kommunen om att de nationella proven är obligatoriska och att det därför inte är acceptabelt att en så stor andel av eleverna inte deltar i provet i svenska. Kommunen bör även analysera orsakerna till detta. 6

23 Tabell 3: Örnsköldsviks kommuns gymnasieskolors resultat år 2004 och 2005 jämfört med riket Nolaskolan Nolaskolan Parkskolan Parkskolan Riket År Andel elever med slutbetyg, varav behöriga till universitets- och högskolestudier (procent) Andel elever som fullföljde gymnasieutbildningen inom fyra år (procent) Andel elever med reducerat program (procent) Andel elever med utökat program (procent) Genomsnittlig betygspoäng 86,6 86,1 82,2 85,7 82,8 89,3 94,1 93,6 93, ,6 80,2 83,4 79,7 76 0,7 0,4 6,2 5,8 5 16,2 20,2 48,2 52, ,8 15,3 13,9 13,8 14,1 Källa: Skolverkets statistik Den genomsnittliga betygspoängen för eleverna i kommunens båda gymnasieskolor ligger något under riksgenomsnittet för Parkskolan och en dryg poäng över för Nolaskolan. Variationen mellan olika program är stor. På många yrkesförberedande program ligger betygsgenomsnittet betydligt lägre än genomsnittet för de studieförberedande programmen. År 2005 hade naturvetenskapsprogrammet det högsta genomsnittliga betygsvärdet på 17,8 och industriprogrammet det lägsta på 11,6. Inspektörerna bedömer att kommunen bör analysera orsakerna till dessa skillnader. Andelen elever som får slutbetyg inom 4 år ligger över riksgenomsnittet, liksom även andelen elever med slutbetyg på nationella program i kommunen. En förvånansvärt stor andel elever, framför allt på Parkskolan, får slutbetyg med utökat program och många elever på exempelvis byggprogrammet och fordonsprogrammet har mellan 2500 och 3000 poäng i slutbetyget Sammanställningar av elevernas resultat inom den obligatoriska särskolan eller av deras kunskapsutveckling görs varken på skol- eller kommunnivå. På grundval av de besök och intervjuer som gjorts är inspektörernas intryck att gymnasiesärskolans elever ges goda möjligheter att utveckla sina kunskaper och färdigheter. På övergripande nivå görs dock inte heller här några utvärderingar och uppföljningar, som visar i vilken grad eleverna når kursplanemålen. Detta har inte efterfrågats av förvaltningen och inspektörerna bedömer att kommunen bör utveckla rutiner för att följa upp och utvärdera elevernas kunskapsresultat. Vuxenutbildningen Andelen deltagare inom den grundläggande vuxenutbildningen, som fullföljt påbörjad kurs är 84,8 procent. Utöver denna redovisning görs inte någon ytterligare utvärdering eller analys kring verksamheternas resultat och inspektörerna bedömer att så bör ske. Andelen studerande inom den gymnasiala vuxenutbildningen som fullföljde påbörjad kurs uppgick till 82 procent våren De 7

24 studerande inom vuxenutbildningen avbryter sina studier i stor utsträckning, men anledningarna till studieavbrott är i många fall att den studerande fått arbete eller påbörjat andra studier. Normer och värden Barn- och ungdomsutbildningen Skollagen slår fast att eleverna skall ha inflytande över skolarbetet. Inspektionen visar att elevernas möjlighet till inflytande och delaktighet genom formellt inflytande i olika samverkansorgan, till exempel klassråd, elevråd och i förekommande fall även skolkonferens, finns på de flesta skolor. Det finns dock stora skillnader mellan och inom skolorna om elever upplever att de har något reellt inflytande. På många håll finns rutinerna för det formella elevinflytandet, men ofta saknas intresset och engagemanget i de skolgemensamma frågorna. Även elevernas möjlighet till inflytande över undervisningen och det egna lärandet varierar i hög grad mellan skolorna. Ofta begränsas denna möjlighet till inflytande och medverkan av att eleverna inte i tillräckligt hög utsträckning känner till målen för utbildningen. Det är inspektörernas bedömning att kommunen och de enskilda skolorna måste lägga större kraft vid att stimulera elevers vilja till engagemang i skolgemensamma frågor och inflytande över undervisningen. Inspektionen visar att skolorna arbetar med normer och värden. En enkätundersökning som gjordes i kommunen år 2005 bland barn och ungdomar i åldrarna 10, 13 och 16 år visar att 90 procent av eleverna i årskurs 4, 7 samt i första året på gymnasieskolan, anser att de trivs bra eller ganska bra med skolarbetet. Av inspektionen framkommer att det, på de flesta skolor, råder en god stämning och att eleverna trivs och känner sig trygga. Mobbning och kränkningar tycks förekomma i liten omfattning och incidenter som inträffar tas i de flesta fall upp av skolledning och personal. Det finns emellertid också exempel på att personalen inte reagerat och agerat tillräckligt kraftfullt när incidenter inträffat vid vissa skolor. På några skolor, framförallt i grundskolans senare årskurser, framträder även en bild av det råder ett klimat, där kränkningar och hårt språkbruk är vanligt. Tyvärr är detta en tendens som också märks i några skolor bland de yngre eleverna. Inspektörerna bedömer därför att det är angeläget för kommunen att försäkra sig om att skolorna förstärker sitt målinriktade värdegrundsarbete och vidtar åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Skolverket vill i detta sammanhang uppmärksamma kommunen på att det från och med den 1 april 2006 råder ett uttryckligt förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67). Lagens ändamål är att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Kommunen är skyldig att bedriva ett målinriktat arbete för att främja dessa ändamål och bland annat se till att det upprättas en likabehandlingsplan i varje skola och förskola. I planen skall åtgärder redovisas och den skall följas upp varje år. Skolorna har kommit olika långt i arbetet med att ta fram sina likabehandlingsplaner. Inspektörerna bedömer att flertalet skolor vid inspektionstillfället saknar en likabehandlingsplan, men att det pågår ett arbete med att ta 8

Utbildningsinspektion i Borås kommun

Utbildningsinspektion i Borås kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:120 Utbildningsinspektion i Borås kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Aplaredskolan och Gånghesterskolan

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Falköpings kommun S:t Sigfridsgatan 9 521 81 Falköping 1 (22) Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Falköpings kommun av förskoleverksamheten,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Huddinge kommun

Utbildningsinspektion i Huddinge kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2005:41 Utbildningsinspektion i Huddinge kommun Beslut Kommunrapport Skolrapporter Beslut Huddinge kommun 141 85 Huddinge 2005-06-29 1 (6) Genomförd utbildningsinspektion

Läs mer

Utbildningsinspektion i Norrtälje kommun

Utbildningsinspektion i Norrtälje kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:51 Utbildningsinspektion i Norrtälje kommun Beslut Kommunrapport Skolrapporter Beslut Norrtälje kommun Box 803 761 28 Norrtälje 2004-09-28 1 (4) Genomförd utbildningsinspektion

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun

Utbildningsinspektion i Malmö kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:22 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Beslut Kommunrapport Sfi rapport Beslut Malmö kommun 205 80 MALMÖ 2006-03-01 1 (18) Genomförd utbildningsinspektion i Malmö

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Göteborgs kommun stadsdelen Torslanda

Göteborgs kommun stadsdelen Torslanda Inspektionsrapport från Skolverket 2005:26 Utbildningsinspektion i Göteborgs kommun stadsdelen Torslanda Delbes lut S tads dels rapport S kolrapporter Beslut Göteborgs kommun 404 82 GÖTEBORG 2005-05-11

Läs mer

Göteborgs kommun stadsdelen Kärra-Rödbo

Göteborgs kommun stadsdelen Kärra-Rödbo Inspektionsrapport från Skolverket 2005:24 Utbildningsinspektion i Göteborgs kommun stadsdelen Kärra-Rödbo Delbes lut S tads dels rapport S kolrapporter Beslut Göteborgs kommun 404 82 GÖTEBORG 2005-05-11

Läs mer

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:9 Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-11 1 (3) Knivsta kommun 741 75 Knivsta Genomförd utbildningsinspektion

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ånge kommun

Utbildningsinspektion i Ånge kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:20 Utbildningsinspektion i Ånge kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-19 1 (3) Ånge kommun 841 81 ÅNGE Genomförd utbildningsinspektion i Ånge

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010 Ordförandens förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-14 Ärende 1. Informations- och frågestund Beteckning BUN/2010:4 Läggs till handlingarna 2. Meddelanden BUN/2010:5

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Haninge kommun. Skolinspektionen. Haninge kommun haiimgekommmi@haninge. se. 2014-09-05 Dnr 43-2013:4713

Beslut. efter tillsyn i Haninge kommun. Skolinspektionen. Haninge kommun haiimgekommmi@haninge. se. 2014-09-05 Dnr 43-2013:4713 Beslut Haninge kommun haiimgekommmi@haninge. se Beslut efter tillsyn i Haninge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Hyllie

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Hyllie Inspektionsrapport från Skolverket 2006:26 Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Hyllie Stadsdelsrapport S kolrapporter Innehåll Stadsdelrapport Skolrapporter Holma rektorsområde Kroksbäcksskolans

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Inspektionsrapport från Skolverket 2006:28 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Utbildningsinspektion i Stockholms kommun

Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Verksamhetens omfattning och organisation vid inspektionen...2 Sammanfattande

Läs mer

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund Beslut 2011-10-06 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Dnr 43-2010:2243 Beslut efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund 2(16) Innehållsförteckning Helhetsbedömning... 3 Allmänt om tillsynen...

Läs mer

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Centrum

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Centrum Inspektionsrapport från Skolverket 2004:57 Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Centrum Skolrapporter Område Centrum Gustav Adolfskolan Husensjö skola Nanny Palmkvistskolan Slottsvångsskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Lidköpings kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Lidköpings kommun (f.d.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst Inspektionsrapport från Skolverket 2004:54 Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst Skolrapporter Område Öst Adolfsbergs rektorsområde Brunnsparksskolan Bårslövs skola Elinebergsskolan Mörarps

Läs mer

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Väst

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Väst Inspektionsrapport från Skolverket 2004:58 Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Väst Skolrapporter Område Väst Borgmästarskolan, Rönnbäcksskolan Laröds rektorsområde Magnus Stenbocksskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Vuxenutbildningen Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet/verksamheten...2

Läs mer

Skolverkets lägesbedömning 2006

Skolverkets lägesbedömning 2006 RAPPORT 288 2006 Skolverkets lägesbedömning 2006 Förskola, skola och vuxenutbildning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadresss:

Läs mer

Utbildningsinspektion i Sundsvalls kommun distrikten Höglunda, Nacksta och Selånger

Utbildningsinspektion i Sundsvalls kommun distrikten Höglunda, Nacksta och Selånger Inspektionsrapport från från Skolverket 2005:39 Utbildningsinspektion i Sundsvalls kommun distrikten Höglunda, Nacksta och Selånger Skolrapporter Skolrapporter Innehåll Skolrapporter Höglunda/Nacksta Höglundaskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Lernia College AB Rektorn vid Portalens Gymnasium i Borås kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Portalens Gymnasium i Borås kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Stockholms Internationella Restaurangskola i Stockholms kommun Theducation AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (11) Tillsyn vid Stockholms

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007 AAr:rrrr; rr.r:..rr, rr;.. Beslut Östersunds kommun Beslut efter tillsyn i Östersunds kommun Skoiinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008

Kvalitetsredovisning 2008 BÅSTADS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret 2009-04-20 Kvalitetsredovisning 2008 I enlighet med Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet mm 1997:702 med ändringar 2005:609 samt 2006:279 och

Läs mer