Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun"

Transkript

1 Inspektionsrapport från Skolverket 2007:23 Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter

2 Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Alneskolan Arnässkolan Banafjälskolan, Idbynskolan och Hemlingskolan Bjästaskolan Björnaskolan Bredbynskolan Domsjöskolan Geneskolan Gottne och Mellansels skolor Haffstaskolan Husumskolan Hållängetskolan Höglandskolan Järvedskolan Köpmanholmenskolan Myckelgensjö och Norrflärke skolor Mycklingskolan Sidensjöskolan Själevadskolan Skorped och Mo skolor Skärpeskolan Solbergsskolan Sundskolan Sörlidenskolan Trehörningssjöskolan och Gideå skola Ängetskolan Örnsköldsskolan Gymnasieskolor Nolaskolan Parkskolan Vuxenutbildning

3 Beslut Örnsköldsviks kommun Örnsköldsvik (14) Dnr :1552 Genomförd utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Skolverket har genomfört inspektion i Örnsköldsvik av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen samt vuxnas lärande. Besök gjordes i kommunens skolor och andra verksamheter under perioden den 6 september 2006 till den 15 december Vid utbildningsinspektion tar Skolverket ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande i kommunen att nå de nationella målen. Inspektionen granskar utbildningens kvalitet samt bedömer om kommunen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Utbildningsinspektionen behandlar tre områden; verksamhetens resultat, genomförande och förutsättningar. Inspektionsrapporten syftar dock inte till att ge en heltäckande bild av all förskole- och skolverksamhet vid den aktuella tidpunkten utan prioriterar särskilt starka sidor eller påtagliga svagheter i verksamheterna. Övergripande information och exempel på kriterier för bedömningen finns publicerade på Skolverkets webbplats (www.skolverket.se). Av bilagda rapporter framgår vilka skolor och verksamheter som inspekterats och hur inspektionen genomförts samt de bedömningar som gjorts av inspektörerna. Förutom en övergripande rapport om kommunens hela ansvarsområde för förskoleverksamheten, skolan, skolbarnsomsorgen och vuxnas lärande finns även rapporter om varje kommunal skola, rektorsområde eller verksamhet i kommunen. Detta beslut redovisar brister på kommunnivå, brister på skol- och verksamhetsnivå som kommunen snarast måste åtgärda (bristområden) samt kommunövergripande områden där kommunen bör initiera ett utvecklingsarbete och vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra kvaliteten (förbättringsområden). I skol-/verksamhetsrapporterna framförs ytterligare förbättringsområden avseende kvaliteten på skol- och verksamhetsnivå, där kommunen i det fortsatta kvalitetsarbetet ansvarar för att förbättringar och utveckling av verksamheterna kommer till stånd. Senast inom tre månader från dagen för beslutet, senast den 30 april 2007 skall Örnsköldsviks kommun redovisa till Skolverket, enheten i Umeå, vilka åtgärder som vidtagits i kommunen samt brister på skol- och verksamhetsnivå. I bilaga till beslutet anges vilka skolor och verksamheter som berörs. Skolverket avser även att vid kommande inspektionstillfälle följa upp effekterna av inspektionen på kommunnivå samt på skol- och verksamhetsnivå. Postadress: Nygatan Umeå Besöksadress: Nygatan Telefon: vx Fax:

4 Beslut (14) Dnr :1552 Skolverkets beslut med anledning av inspektionen Skolverket bedömer att elever och studerande i Örnsköldsviks kommun får en utbildning av i huvudsak god kvalitet. Engagerad och välutbildad personal samt god tillgång till specialpedagogisk kompetens bidrar till detta. Skillnader i resultat mellan kommunens grundskolor och mellan pojkars och flickors resultat är dock stora och bör i högre utsträckning analyseras och följas upp. Sörlidenskolans anmärkningsvärt låga resultat måste uppmärksammas och förbättras. Detsamma gäller de förhållandevis stora skillnaderna i resultat mellan gymnasieskolans olika program. Förhållningssättet mellan elever och mellan elever och personal präglas av ömsesidig respekt. I grundskolans högre årskurser förekommer dock kränkningar och ett hårt språkbruk, en tendens som också märks bland yngre elever i vissa skolor. På några skolor behöver elevernas lärandemiljö förbättras, framför allt i årskurserna 7 9. Kommunen måste därför försäkra sig om att det målinriktade värdegrundsarbetet förstärks i kommunens alla skolor och vidta åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Kommunen har inför innevarande läsår förändrat sin ledningsorganisation som redan nu är anpassad för en framtida elevminskning. Omorganisationen har varit i bruk endast en kort tid och många av rektorerna är nyanställda. Dessutom har ett nytt kvalitetssystem införts som bygger på arbetslagens inventering av vardagsproblem. Mot bakgrund av detta är det svårt att bedöma hur kommunens styrning och ledning av skolverksamheten fungerar. Skolverket bedömer det dock som en brist att flertalet av de enskilda skolorna saknar både arbetsplan och kvalitetsredovisning, som svarar mot de krav som ställs i författningarna. Även kommunens kvalitetsredovisning är bristfällig, bland annat därför att den inte behandlar alla skolformer. Den pedagogiska verksamheten bedrivs mestadels på ett professionellt sätt, men Skolverket bedömer att kommunen och skolorna i högre grad bör arbeta för att stimulera elevers och föräldrars medverkan i och inflytande över skolverksamheten. Kommunen måste också ta ansvar för att alla elever får både undervisning i samtliga ämnen och den undervisningstid de har rätt till. Vidare gäller detta även för skolornas information om samt organisation och genomförande av elevens val, språkval och modersmålsundervisning. På de flesta skolor behöver också dokumentationen och uppföljningen av elevers resultat förbättras. Kommunen behöver förbättra sin information till vårdnadshavarna om vad grundskola respektive särskola innebär, samt vilka konsekvenser de båda alternativen får för barnet på kort och lång sikt. Det är också av vikt att kommunen utan dröjsmål påbörjar en utredning för att klargöra om eleven har rätt att tas emot i särskola och att vårdnadshavarna får väl avvägd information om de båda skolformerna för att kunna göra ett rimligt ställningstagande. Skolverket bedömer att kommunen måste ta ett större ansvar för att de elever, som bedöms ha rätt att tas emot i särskola, får en undervisning och ett innehåll som är anpassat till deras förutsättningar. Kommunen måste också vidta åtgärder så att skolorna inte tar ut avgifter eller belastar föräldrar med kostnader som kan strida mot skollagen.

5 Beslut (14) Dnr :1552 Sammantaget måste kommunen således ta ansvar för att de författningar som gäller på skolans område också tillämpas ute i verksamheterna. Inspektionen visar att kommunens egentillsyn över verksamheten måste förbättras. Skolverket bedömer att följande brister måste åtgärdas på kommunnivå. - Kommunens styrning, ledning och egentillsyn säkerställer inte att verksamheterna bedrivs i enlighet med bestämmelserna (1 kap. 12 skollagen). - Kommunens kvalitetsredovisning omfattar inte samtliga skolformer. Den innehåller inte någon tydlig bedömning av i vilken utsträckning de nationella målen har förverkligats eller en redogörelse för vilka åtgärder kommunen avser att vidta för ökad måluppfyllelse (1 och 3 förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Färdigställda likabehandlingsplaner saknas i de flesta skolor och i vuxenutbildningen (6 lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling). I bilaga till beslutet anges sådana brister på skol- och verksamhetsnivå som kommunen måste åtgärda. Vidare bedömer Skolverket att följande områden är i behov av förbättringsinsatser. - Elevers och föräldrars medverkan i och inflytande över verksamheten inom förskolan och grundskolan bör förbättras. - Kommunens uppföljning och analys av skillnaderna i resultat mellan pojkar och flickor samt mellan olika grundskolor och mellan gymnasieprogram bör förbättras. - Kommunens och grundskolornas uppföljning och analys av elevernas kunskapsutveckling i samtliga ämnen bör förbättras. Detta gäller även för elever mottagna i särskolan. - Kommunen bör säkerställa att det bedrivs ett målinriktat värdegrundsarbete i kommunens alla skolor. - Samverkan mellan förskola och skola bör förbättras. - Kommunen måste ta ett större ansvar för att elever, som bedöms ha rätt att mottas i särskola, får en undervisning med ett innehåll som är anpassat till deras behov. Föräldrar måste ges väl avvägd information för att kunna göra ett rimligt ställningstagande. - Förskolorna bör i högre grad medverka till att barn får möjlighet att utveckla sitt modersmål.

6 Beslut (14) Dnr :1552 På Skolverkets vägnar Marie-Hélène Ahnborg Avdelningschef Pererik Hagberg Undervisningsråd I ärendets slutliga handläggning har också deltagit juristerna Alf Johansson och Ulrika Lindmark, undervisningsråden Agnetha Burström och Jonas Hedström samt enhetschef Elisabeth Ahlgren. Kopia till Enligt fastställd sändlista Bilaga Förteckning över skolor och verksamheter där Skolverket kräver åtgärder

7 Bilaga 5 (14) Följande brister vid respektive skola eller verksamhet måste åtgärdas Förskoleverksamhet - Kommunen bedriver verksamhet i form av så kallade dagbarnvårdarkollektiv, som inte motsvarar vare sig förskola eller familjedaghem (2a kap. 2 skollagen). Grundskolor Alneskolan - Skolan har ingen upprättad arbetsplan (2 kap. 23 grundskoleförordningen). - Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Skolans har inte upprättat en kvalitetsredovisning enligt författningarnas krav (förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Alla elever erbjuds inte svenska eller engelska inom ramen för språkvalet (2 kap grundskoleförordningen). Arnässkolan - Skolan saknar beslut avseende anpassad studiegång (5 kap. 10 grundskoleförordningen). - Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Skolan har inte upprättat en kvalitetsredovisning som innehåller en bedömning av i vilken utsträckning skolan har förverkligat de nationella målen för utbildningen och redogörelse för vilka åtgärder skolan avser att vidta för ökad måluppfyllelse (förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). Banafjälskolan - Skolan saknar beslut avseende särskilda undervisningsgrupper (5 kap. 5 grundskoleförordningen). - Skolan saknar beslut avseende anpassad studiegång (5 kap. 10 grundskoleförordningen). - Elever läser efter grundsärskolans kursplaner utan att vara mottagna i denna skolform (4 kap. 1 skollagen och 2 kap. 6 grundskoleförordningen). - Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Skolan har inte en kvalitetsredovisning som innehåller en bedömning av i vilken utsträckning den enskilda skolan har förverkligat de nationella målen för ut-

8 Bilaga 6 (14) bildningen och redogörelse för vilka åtgärder skolan avser att vidta för ökad måluppfyllelse (förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Skolan erbjuder inte elevens val (2 kap grundskoleförordningen). Bjästaskolan - Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Läsåret har mindre än 178 skoldagar (4 kap. 1 grundskoleförordningen). - Alla elever erbjuds inte undervisning så att de kan nå målen i ämnena hem- och konsumentkunskap och teknik i årskurs 5 (2 kap. 6 grundskoleförordningen och bilaga 3 skollagen). Björnaskolan - Skolan bedriver inte ett målinriktat arbete för att motverka alla former av kränkande behandling (1 kap. 2 skollagen och läroplanen för det obligatoriska skolväsendet). - Skolan erbjuder inte eleverna den garanterade undervisningstiden i ett flertal ämnen (bilaga 3 skollagen). - Eleverna ges inte förutsättningar att nå målen för årskurs 5 i hem- och konsumentkunskap (2 kap. 6 grundskoleförordningen och förordningen om kursplaner i grundskolan). - Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Skolan upprättar inte åtgärdsprogram (5 kap. 1 grundskoleförordningen). - Skolans nivågruppering leder till att vissa elever inte kan nå alla betygssteg (läroplan för det obligatoriska skolväsendet och förordning om kursplaner för grundskolan). - Skolan genomför inte alltid utvecklingssamtal varje termin (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Kvalitetsredovisningen följer inte kraven i förordningen (förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Elevens val erbjuds inte (2 kap grundskoleförordningen). - Elever har anpassad studiegång utan att beslut fattats (5 kap. 10 grundskoleförordningen). - Eleverna har inte möjlighet att välja endast ett av språken engelska eller svenska inom ramen för språkvalet (2 kap. 18 grundskoleförordningen). Bredbynskolan - Eleverna ges inte förutsättningar att nå målen för årskurs 5 i hem- och konsumentkunskap (2 kap. 6 grundskoleförordningen och förordningen om kursplaner i grundskolan).

9 Bilaga 7 (14) - Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet erbjuds inte till de elever som har rätt till det (2 kap och 5 kap. 2 3 grundskoleförordningen). - Eleverna har inte möjlighet att välja endast ett av språken engelska eller svenska inom ramen för språkvalet (2 kap. 18 grundskoleförordningen). - Konfirmationsundervisning erbjuds inom ramen för elevens val (1 kap. läroplan för det obligatoriska skolväsendet). - Åtgärdsprogram utarbetas inte för alla elever i behov av särskilt stöd (5 kap. 1 grundskoleförordningen). - Skolan upprättar inte en årlig kvalitetsredovisning (förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.) Domsjöskolan - Elever har anpassad studiegång utan att beslut fattats (5 kap. 10 grundskoleförordningen). - Eleverna erbjuds inte undervisning i den omfattningen att de kan nå målen i teknik samt i hem- och konsumentkunskap för årskurs 5 (2 kap. 6 grundskoleförordningen och bilaga 3 skollagen). Geneskolan - Alla elever i behov av särskilt stöd får inte det (4 kap. 1 skollagen). - Skolan upprättar inte någon egen skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten (förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Skolan har inte upprättat arbetsplan (2 kap. 23 grundskoleförordningen). - Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Eleverna har inte möjlighet att välja endast ett av språken svenska eller engelska inom ramen för språkvalet (2 kap. 18 grundskoleförordningen). - Skolan genomför inte elevens val i enlighet med författningarnas krav (2 kap grundskoleförordningen). - Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet erbjuds inte till elever som har rätt till det (2 kap och 5 kap 2 3 grundskoleförordningen). Gideåskolan - Elevens val genomförs inte vid skolan (2 kap grundskoleförordningen). - Hem- och konsumentkunskap genomförs inte vid skolan (2 kap. 6 grundskoleförordningen och bilaga 3 skollagen).

10 Bilaga 8 (14) - Vid Gideåskolan erbjuds ämnet musik som ett frivilligt ämne i vissa klasser. Ämnet musik är ett obligatoriskt ämne som ingår i timplanen (2 kap. 6 grundskoleförordningen och bilaga 3 skollagen). Gottneskolan - Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever. (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Eleverna ges inte möjlighet att nå målen i årskurs 5 i hem- och konsumentkunskap (2 kap. 6 grundskoleförordningen). - Skolan ger inte alla elever det stöd de har rätt till. (4 kap. 1 skollagen). - Skolan upprättar inte någon egen skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. (förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Skolan saknar en upprättad arbetsplan (2 kap. 23 grundskoleförordningen). Haffstaskolan - Kvalitetsredovisningen följer inte kraven i förordningen (förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Skolan ger inte alla elever det stöd de har rätt till (4 kap. 1 skollagen). Hemlingskolan - Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Skolan har inte en kvalitetsredovisning som innehåller en bedömning av i vilken utsträckning den enskilda skolan har förverkligat de nationella målen för utbildningen och redogörelse för vilka åtgärder skolan avser att vidta för ökad måluppfyllelse (förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Skolan erbjuder inte elevens val (2 kap grundskoleförordningen). Husumskolan - Skolan har inte upprättat arbetsplan (2 kap. 23 grundskoleförordningen). - Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Skolan saknar kvalitetsredovisning enligt författningarnas krav (förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Modersmålsundervisning erbjuds inte alla elever som behöver det (2 kap grundskoleförordningen). - Studiehandledning på modersmålet erbjuds inte alla elever som behöver det (5 kap. 2 3 grundskoleförordningen).

11 Bilaga 9 (14) - Svenska som andraspråk anordnas inte för alla elever som har behov av det och undervisningen anordnas inte i stället för undervisning i svenska (2 kap grundskoleförordningen). - Alla elever erbjuds inte svenska eller engelska inom ramen för språkvalet (2 kap grundskoleförordningen). Hållängetskolan - Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Skolan upprättar inte någon egen skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten (förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Skolan utarbetar inte någon arbetsplan för genomförandet av de fastställda målen för utbildningen (2 kap. 23 grundskoleförordningen). Höglandskolan - Skolans kvalitetsredovisning lever inte upp till författningarnas krav (förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m m). - Skolan har inte upprättat arbetsplan (2 kap. 12 grundskoleförordningen). Idbynskolan - Skolan saknar beslut avseende anpassad studiegång (5 kap. 10 grundskoleförordningen). - Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Skolan har inte en kvalitetsredovisning som innehåller en bedömning av i vilken utsträckning den enskilda skolan har förverkligat de nationella målen för utbildningen och redogörelse för vilka åtgärder skolan avser att vidta för ökad måluppfyllelse (förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Skolan erbjuder inte elevens val (2 kap grundskoleförordningen). Järvedskolan - Skolans kvalitetsredovisning följer inte gällande förordning (förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). Köpmanholmenskolan - Skolan ger inte alla elever det stöd de har rätt till. (5 kap. 1 grundskoleförordningen) - Skolan genomför inte elevens val (2 kap grundskoleförordningen).

12 Bilaga 10 (14) - Skolan upprättar inte någon egen skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. (förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Skolan har inte en arbetsplan för genomförandet av de fastställda målen för utbildningen (2 kap. 23 grundskoleförordningen). - Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever. (7 kap. 2 grundskoleförordningen). Mellanselskolan - Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever. (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Eleverna ges inte möjlighet att nå målen i årskurs 5 i hem- och konsumentkunskap (2 kap. 6 grundskoleförordningen). - Skolan ger inte alla elever det stöd de har rätt till (4 kap. 1 skollagen). - Skolan upprättar inte någon egen skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten (förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Skolan har inte upprättat en arbetsplan (2 kap. 23 grundskoleförordningen). Moskolan - Eleverna ges inte möjlighet att nå målen i årskurs 5 i hem- och konsumentkunskap (2 kap. 6 grundskoleförordningen). - Modersmålsundervisning erbjuds inte alla elever som behöver det (2 kap grundskoleförordningen). - Studiehandledning på modersmålet erbjuds inte alla elever som behöver det (5 kap. 2 3 grundskoleförordningen). - Skolan har inte upprättat arbetsplan (2 kap. 23 grundskoleförordningen). - Skolan har inte upprättat kvalitetsredovisning (förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet mm). Myckelgensjöskolan - Skolan har inte utarbetat arbetsplan (2 kap. 23 grundskoleförordningen). - Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Skolan har inte upprättat egen kvalitetsredovisning (förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). Mycklingskolan - Kvalitetsredovisningen följer inte kraven i förordningen (förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.).

13 Bilaga 11 (14) - Skolan genomför inte elevens val enligt författningarna (2 kap grundskoleförordningen). - Utvecklingssamtal genomförs inte varje termin och har inte det innehåll som författningarna kräver (7 kap. 2 grundskoleförordningen). Norrflärkeskolan - Skolan har inte utarbetat arbetsplan (2 kap. 23 grundskoleförordningen). - Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Skolan bedriver inte ett målinriktat arbete för att motverka alla former av kränkande behandling (1 kap. 2 skollagen och läroplanen för det obligatoriska skolväsendet). - Skolan har inte upprättat egen kvalitetsredovisning (förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). Sidensjöskolan - Skolan har inte fattat beslut om anpassad studiegång (5 kap. 10 grundskoleförordningen). - Skolan upprättar inte någon egen skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten (förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever (7 kap. 2 grundskoleförordningen). Själevadskolan - Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Skolan har inte upprättat en kvalitetsredovisning som innehåller en bedömning av i vilken utsträckning den enskilda skolan har förverkligat de nationella målen för utbildningen och redogörelse för vilka åtgärder skolan avser att vidta för ökad måluppfyllelse (förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). Skorpedskolan - Eleverna ges inte möjlighet att nå målen i årskurs 5 i hem- och konsumentkunskap (2 kap. 6 grundskoleförordningen). - Modersmålsundervisning erbjuds inte alla elever som behöver det (2 kap grundskoleförordningen). - Studiehandledning på modersmålet erbjuds inte alla elever som behöver det (5 kap. 2 3 grundskoleförordningen).

14 Bilaga 12 (14) - Åtgärdsprogram utarbetas inte för alla elever i behov av särskilt stöd (5 kap. 1 grundskoleförordningen). - Skolan har inte upprättat arbetsplan (2 kap. 23 grundskoleförordningen). - Skolan har inte upprättat egen kvalitetsredovisning (förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet mm). Skärpeskolan - Skolan utarbetar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Skolan har inte upprättat en kvalitetsredovisning som innehåller en bedömning av i vilken utsträckning skolan har förverkligat de nationella målen för utbildningen. Vidare saknas en redogörelse för vilka åtgärder skolan avser att vidta för ökad måluppfyllelse (förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). Solbergskolan - Solbergskolan har inte upprättat en kvalitetsredovisning som motsvarar författningarnas krav (förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). Sundskolan - Skolan utarbetar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Skolan har inte upprättat en egen kvalitetsredovisning (förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Skolan har inte upprättat arbetsplan (2 kap. 23 grundskoleförordningen). Sörlidenskolan - Alla elever i behov av särskilt stöd får inte det stöd de behöver (4 kap. 1 skollagen och 5 kap. 4 5 grundskoleförordningen). - Språkval innehåller alternativ som saknas i grundskoleförordningen och elevens val genomförs inte alltid för att bredda och fördjupa elevens kunskaper (2 kap. 17 grundskoleförordningen och 2 kap. 19 grundskoleförordningen). - Studiehandledning på modersmål erbjuds inte för de elever som behöver det (5 kap. 2 3 grundskoleförordningen). - Lärandemiljön för skolans äldre elever är bristfällig och kränkningar är vanligt förekommande (1 kap. 2 skollagen och läroplanen för det obligatoriska skolväsendet). - Vid betygssättning i ämnet idrott och hälsa används ett kriterium för betygssteget mycket väl godkänd som saknar giltighet när det gäller betygssättning (7 kap. 8 grundskoleförordningen). - Läsåret har mindre än 178 skoldagar (4 kap. 1 grundskoleförordningen).

15 Bilaga 13 (14) Ängetskolan - Skolan utarbetar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Skolans kvalitetsredovisning lever inte upp till författningarnas krav (förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Alla elever ges inte förutsättningar att nå målen för ämnet musik i årskurs 5 (2 kap. 6 grundskoleförordningen). - Eleverna har inte möjlighet att välja endast ett av språken engelska eller svenska inom ramen för språkvalet (2 kap. 18 grundskoleförordningen). Örnsköldskolan - För skolan finns ingen kvalitetsredovisning (förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Skolan erbjuder inte elevens val (2 kap grundskoleförordningen). - Skolan erbjuder inte modersmålsundervisning till alla som har rätt till sådan undervisning (2 kap grundskoleförordningen). - Skolan erbjuder inte studiehandledning på modersmålet (5 kap. 2 grundskoleförordningen). Gymnasieskolor Nolaskolan - Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet erbjuds inte för de elever som behöver det (5 kap. 7 och 8 kap. 5 gymnasieförordningen). - Betyg sätts inte alltid efter avslutad kurs (7 kap. 1 gymnasieförordningen). Parkskolan - Utvecklingssamtal genomförs inte varje termin för alla elever (7 kap. 19 gymnasieförordningen). - Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet erbjuds inte till elever som är berättigade till detta (8 kap. 5 gymnasieförordningen och 5 kap. 7 gymnasieförordningen). - Elever på individuellt program följer gymnasiesärskolans kursplaner utan att vara mottagna i skolformen och får dessutom betyg enligt gymnasiesärskoleförordningen (6 kap. 7 skollagen). Vuxenutbildning - Kommunen måste tydliggöra ledning och styrning inom den samlade vuxenutbildningen och snarast upprätta en tydlig delegationsordning. (2 kap. 1 skollagen och 6 kap. 36 kommunallagen).

16 Bilaga 14 (14) - Vuxenutbildningens kvalitetsredovisning innehåller inte en bedömning av i vilken utsträckning de nationella målen för utbildningen har förverkligats eller redogörelse för vilka åtgärder vuxenutbildningen avser att vidta för ökad måluppfyllelse (förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Kommunen verkar inte aktivt för att nå dem i kommunen som har rätt till grundläggande vuxenutbildning och motivera dem att delta i utbildningen (11 kap. 9 skollagen). - Betyg sätts inte på avslutad kurs eller delkurs inom den del av särvux som motsvarar grundsärskolan eller inom gymnasial särvux (4 kap. 1 särvuxförordningen).

17 Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Dnr :1552 Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Verksamhetens omfattning och organisation vid inspektionstillfället...2 Sammanfattande bedömning...3 Bedömning av resultaten...4 Bedömning av verksamheten...9 Bedömning av förutsättningarna för utbildningen...17 Inledning Skolverket har granskat verksamheten inom förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, barn- och ungdomsutbildning och vuxenutbildning i Örnsköldsviks kommun. Skolverket sände den 11 maj 2006 skriftlig information till kommunen om att verksamheten skulle inspekteras och om inspektionens syfte och genomförande. Kommunens styrelse och centrala förvaltning för verksamheterna och samtliga skolor har besökts under perioden den 5 september till den 15 december De ansvariga inspektörerna framgår i slutet av denna rapport och rapporter från skolorna. Inspektionen riktas mot hur verksamheten genomförs samt dess förutsättningar och resultat. Bedömningarna av kvaliteten och av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen och riktlinjerna i läroplaner och övriga författningar för det offentliga skolväsendet. Närmare information om inspektionen finns i separata material och på Skolverkets webbsida (www.skolverket.se /Inspektion). De rekommendationer och krav på åtgärder som inspektörerna anger i den sammanfattande bedömningen i denna rapport framgår även av Skolverkets beslut enligt separat skrivelse till huvudmannen för skolan/skolorna. Denna skriftliga rapport kompletteras med muntlig återrapportering av inspektörerna till företrädare för huvudmannen och verksamheterna. Underlag Underlaget för inspektörernas bedömningar är dels dokument från kommunen och skolorna, dels den information som inspektörerna samlat in vid observationer, intervjuer och samtal under besöket. Även annan information om kommunen och skolan som finns i Skolverkets nationella uppföljningssystem eller finns publicerat utgör underlag. I Örnsköldsviks kommun genomfördes intervjuer med representanter från barn- och utbildningsnämnden, humanistiska nämnden samt från båda förvaltningarna. Samtliga grundskolor, gymnasiesko- 1

18 lor, särskoleverksamheten och vuxenutbildningen har besökts. Intervjuer har genomförts med elever, föräldrar, personal och skolledning. Vidare har intervjuer genomförts med representanter för föräldrar och personal från ett antal förskolor. Även rektorer med ansvar för förskoleverksamhet har intervjuats. Underlag från inspektioner i de kommunala skolorna redovisas i separata skolrapporter. Företrädare för kommunen har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifterna i rapporten. Verksamhetens omfattning och organisation vid inspektionstillfället Örnsköldsviks kommun Antal barn/elever/studerande Förskoleverksamhet 2400 Skolbarnsomsorg 1520 Förskoleklass 501 Grundskola 6500 Obligatorisk särskola 33 Gymnasieskola 2285 Gymnasiesärskola 79 Kommunal vuxenutbildning 852 Vuxenutbildning för utvecklingsstörda 81 Svenskundervisning för invandrare 142 Antalet invånare i Örnsköldsviks kommun är cirka Kommunen är vidsträckt och 42 procent av eleverna åker skolskjuts till sina skolor. Utvecklingen pekar emot att elevantalet ökar i centralorten och minskar i glesbygd. Inom de närmaste åren förväntas dock elevantalet sjunka i kommunen som helhet och beräknas, enligt uppgift, ha minskat år 2008 med 700 elever. Detta är en av anledningarna till den omorganisation som trädde i kraft vid höstterminsstarten Kommunens barn- och utbildningsnämnd ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasieskola. Den humanistiska nämnden ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen, svenskundervisning för invandrare samt vuxenutbildning för utvecklingsstörda. I kommunen finns en fristående grundskola och en fristående gymnasieskola. Båda bedöms i egna rapporter. Från att tidigare ha varit organiserad i 11 rektorsområden är idag förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och grundskolan sedan höstterminen 2006 organiserad i sju skolområden, bestående av 36 grundskolor och ett femtiotal förskolor samt familjedaghem. Skolbarnsomsorgen är mestadels organiserad som fritidshem med avdelningar som är integrerade i grundskolorna. Elever mottagna i särskolan undervisas både integrerade i grundskoleklasser och i särskolegrupper. Det finns två kommunala gymnasieskolor som tillsammans erbjuder utbildning på 15 nationella program. Från och med hösten 2006 är de båda gymnasieenheterna en gymnasieskola med två enheter, under ledning av en gemensam gymnasiechef och ett antal rektorer. Vid gymnasieskolornas olika program integre- 2

19 ras också elever antagna till riksidrottsgymnasier i ishockey och backhoppning samt elever antagna till regionalt fotbollsgymnasium och ett nystartat golfgymnasium. Gymnasiesärskolans verksamheter finns i Parkskolans lokaler och benämns Resursgymnasiet. I Örnsköldsviks kommun ansvarar sedan 1 januari, 2003 den humanistiska nämnden för verksamheten avseende kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) och svenskundervisning för invandrare (sfi). Humanistiska nämnden är en så kallad beställarnämnd, vilket innebär att nämnden beställer utbildning och annan verksamhet av antingen kommunala eller externa utbildningsanordnare. Nämnden tecknar avtal med komvux (egenregin), som genomför 75 procent av beräknad utbildningsvolym. Resterande 25 procent skall upphandlas hos externa utbildningsanordnare. Detta inriktningsbeslut gäller även under Kommunen anser att en mångfald av anordnare underlättar för den enskilde att välja efter behov, mål och förutsättningar. Komvux får sitt utbildningsuppdrag direkt från humanistiska nämnden medan de externa konkurrerar om uppdragen genom ett anbudsförfarande. Förvaltningschef eller vuxenutbildningschef beslutar enligt delegation vilka anordnare som blir aktuella för uppdragen. Sammanfattande bedömning Skolverket bedömer att elever och studerande i Örnsköldsviks kommun får en utbildning av i huvudsak god kvalitet. Engagerad och välutbildad personal samt god tillgång till specialpedagogisk kompetens bidrar till detta. Skillnader i resultat mellan kommunens grundskolor och mellan pojkars och flickors resultat är dock stora och bör i högre utsträckning analyseras och följas upp. Sörlidenskolans anmärkningsvärt låga resultat måste uppmärksammas och förbättras. Detsamma gäller de förhållandevis stora skillnaderna i resultat mellan gymnasieskolans olika program. Förhållningssättet mellan elever och mellan elever och personal präglas av ömsesidig respekt. I grundskolans högre årskurser förekommer dock kränkningar och ett hårt språkbruk, en tendens som också märks bland yngre elever i vissa skolor. På några skolor behöver elevernas lärandemiljö förbättras, framför allt i årskurserna 7 9. Kommunen måste därför försäkra sig om att det målinriktade värdegrundsarbetet förstärks i kommunens alla skolor och vidta åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Kommunen har inför innevarande läsår förändrat sin ledningsorganisation som redan nu är anpassad för en framtida elevminskning. Omorganisationen har varit i bruk endast en kort tid och många av rektorerna är nyanställda. Dessutom har ett nytt kvalitetssystem införts som bygger på arbetslagens inventering av vardagsproblem. Mot bakgrund av detta är det svårt att bedöma hur kommunens styrning och ledning av skolverksamheten fungerar. Skolverket bedömer det dock som en brist att flertalet av de enskilda skolorna saknar både arbetsplan och kvalitetsredovisning, som svarar mot de krav som ställs i författningarna. Även kommunens kvalitetsredovisning är bristfällig, bland annat därför att den inte behandlar alla skolformer. Den pedagogiska verksamheten bedrivs mestadels på ett professionellt sätt, men Skolverket bedömer att kommunen och skolorna i högre grad bör arbeta för att stimulera elevers och föräldrars medverkan i och inflytande över skolverksamheten. Kommunen måste också ta ansvar för att alla elever får både 3

20 undervisning i samtliga ämnen och den undervisningstid de har rätt till. Vidare gäller detta även för skolornas information om samt organisation och genomförande av elevens val, språkval och modersmålsundervisning. På de flesta skolor behöver också dokumentationen och uppföljningen av elevers resultat förbättras. Kommunen behöver förbättra sin information till vårdnadshavarna om vad grundskola respektive särskola innebär, samt vilka konsekvenser de båda alternativen får för barnet på kort och lång sikt. Det är också av vikt att kommunen utan dröjsmål påbörjar en utredning för att klargöra om eleven har rätt att tas emot i särskola och att vårdnadshavarna får väl avvägd information om de båda skolformerna för att kunna göra ett rimligt ställningstagande. Skolverket bedömer att kommunen måste ta ett större ansvar för att de elever, som bedöms ha rätt att tas emot i särskola, får en undervisning och ett innehåll som är anpassat till deras förutsättningar. Kommunen måste också vidta åtgärder så att skolorna inte tar ut avgifter eller belastar föräldrar med kostnader som kan strida mot skollagen. Sammantaget måste kommunen således ta ansvar för att de författningar som gäller på skolans område också tillämpas ute i verksamheterna. Inspektionen visar att kommunens egentillsyn över verksamheten måste förbättras. I Skolverkets beslut finns närmare redovisat inom vilka områden i verksamheten som kommunen bör initiera ett utvecklingsarbete och vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra kvaliteten. Vidare redovisas i beslutet sådana brister i verksamheten som kommunen snarast måste åtgärda. I skolrapporterna framförs ytterligare brister i verksamheterna samt påpekanden och rekommendationer avseende kvaliteten. Bedömning av resultaten Inspektörerna har granskat om barnen och eleverna i de olika verksamheterna utvecklas och når kunskaper, normer och värden enligt de nationella målen för lärandet, särskilt angivna i läroplanerna för förskolan (Lpfö 98), det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) och det frivilliga skolväsendet (Lpf 94). Inspektörernas bedömningar av resultaten i kommunens skolor finns närmare beskrivna i respektive skolrapport. Nedan görs en bedömning av kommunens övergripande ansvar för resultaten i verksamheterna. Förskoleverksamheten Utveckling, lärande samt normer och värden Enligt genomförda intervjuer arbetar personalen målmedvetet med att barnen ska trivas och känna sig trygga. Personalen stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande och arbetar aktivt för att ge dem nya erfarenheter och kunskaper. Barnens lek och kreativitet betonas och ges stort utrymme i det dagliga arbetet. I kommunen pågår också ett utvecklingsarbete för att förbättra kvaliteten och måluppfyllelsen i förskolan. Vid intervjuer framkommer att föräldrar i huvudsak är mycket nöjda med förskolornas verksamhet. Föräldrar uppskattar personalens arbete och menar att verksamheten fyller en viktig funktion i barnens utveckling. Storleken på barngrupperna har dock skapat en oro bland föräldrar för att deras barn inte ska bli 4

21 sedda. Det framkommer också farhågor för att det pedagogiska arbetet med enskilda barns behov inte ska kunna tillgodoses i tillräckligt stor omfattning. Förskoleverksamheten finns omnämnd i kommunens kvalitetsredovisning. Redovisningen saknar dock en bedömning av hur väl förskolorna arbetat i riktning mot läroplanens mål att sträva mot. Vidare saknas en bedömning av hur faktorer som exempelvis resurser, personalens kompetens, barngruppernas storlek, lokaler och miljö påverkar förskolornas möjlighet att arbeta enligt läroplanen. Inspektörerna bedömer att kommunen bör förbättra sin uppföljning av förskoleverksamhetens resultat för att i högre grad kunna bedöma i vilken utsträckning verksamheten når de nationella målen. Kunskapsutveckling Barn- och ungdomsutbildningen Nedanstående tabell visar att grundskoleelevernas resultat för år 2006 har försämrats något i jämförelse med de två föregående åren men att resultaten i stort är bättre än riksgenomsnittet. Dock kan noteras att det genomsnittliga meritvärdet i kommunens grundskolor har försämrats något sedan föregående år och nu ligger lägre än riksgenomsnittet. Det kan också noteras att betygsresultaten varierar mellan de olika skolorna. I Hållängetskolan har 87,5 procent av eleverna uppnått målen i samtliga ämnen, alla elever i Bredbynskolan var behöriga till nationellt program år 2006 och Höglandskolan har det högsta genomsnittliga meritvärdet på 222,3. I Sörlidenskolan däremot har en anmärkningsvärt låg andel av eleverna, 59 procent, uppnått målen i samtliga ämnen år 2006 och det genomsnittliga meritvärdet är endast 159,5. Det är därför angeläget för kommunen att analysera orsakerna till detta och vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra resultaten även på Sörlidenskolan. Tabell 1: Betygsresultaten i Örnsköldsviks grundskolor år Andel elever som nått målen i alla ämnen Andel elever som ej nått målen i två eller fler ämnen 5 Andel elever behöriga till gymnasieskolan År Örnsköldsviks kommuns grundskolor 83,4 82,9 80,2 9,6 9,2 13,2 92,0 91,9 89,8 213,8 209,2 201,9 Riket 75,9 75,5 76,0 14,5 14,5 14,4 89,6 89,2 89,5 206,9 206,3 206,8 Alneskolan 86,7 85,7 83,0 8,9 8,2 9,4 93,3 95,9 90,6 208,6 217,7 207,0 Bjästaskolan 88,9 83,3 81,6 8,6 6,9 9,7 95,1 93,1 90,3 217,7 208,7 209,9 Björnaskolan 73,5 85,2 81,3 10,2 7,4 15,6 98, ,2 213,8 219,1 207,6 Bredbynskolan 98,1 93,1 87,0 1,9 4,2 10, , ,5 207,6 214,0 Geneskolan 83,3 72,6 80,7 10,7 15,0 11,9 91,7 84,1 86,2 214,0 196,0 190,1 Husumskolan 76,6 84,9 66,2 17,2 7,6 22,5 92,2 96,2 83,1 209,7 218,7 189,6 Genomsnittligt meritvärde Hållängetskolan 86,0 86,4 87,5 2,0 6,1 9,4 96,0 90,9 96,9 215,7 215,8 203,4 Höglandskolan 89,3 96,7 83,9 7,1 3,3 6,5 92,9 98,3 91,9 224,3 220,8 222,3 Själevadskolan 81,1 78,5 83,7 13,3 11,4 11,6 86,7 89,9 90,7 201,3 201,3 197,1 Sörlidenskolan 69,0 65,3 59,2 13,8 18,4 32,7 77,6 77,3 65,3 201,6 181,7 159,5 Ängetskolan 86,0 86,2 84,4 7,0 10,4 10,4 93,0 92,3 97,4 226,7 223,8 212,1 Källa: Skolverkets statistik Inspektörerna konstaterar också att det finns stora skillnader mellan pojkars och flickors betygsresultat i kommunens grundskolor, vilket framgår av Skol-

22 verkets statistik och finns närmare beskrivet i respektive skolrapport. Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna i kommunens grundskolor år 2006 är för pojkar 187,9 och för flickor 217,6. Vidare framkommer att det är stora skillnader i pojkars och flickors betygsresultat mellan ämnen. Exempelvis når flickor i betydligt högre grad betygssteget mycket väl godkänd i ämnena hem- och konsumentkunskap, religionskunskap och svenska jämfört med pojkarna. I övriga ämnen är skillnaderna mellan pojkars och flickors betygsresultat relativt små. Flickorna har svårast att uppnå målen i årskurs 9 i ämnena fysik, matematik samt idrott och hälsa. Pojkarna har svårast att uppnå målen i ämnena engelska, kemi och samhällskunskap. Mot bakgrund av skillnaden i betygsresultat mellan grundskolorna, mellan elevernas betygsresultat i vissa ämnen och mellan pojkars och flickors resultat, är det angeläget för kommunen att närmare analysera orsakerna till detta och låta den analysen ligga till grund för åtgärder. Tabell 2: Resultat nationella ämnesprov årskurs 9 år 2005 Andel (%) som minst uppnått resultatet G i Svenska Kommunen 2005 Riket Andel (%) som minst uppnått resultatet G i Matematik Andel (%) som minst uppnått resultatet G i Engelska Källa: Skolverkets statistik Inspektörerna konstaterar att andelen elever som uppnått minst godkänd på nationella ämnesprov i årskurs 9 i kommunen överensstämmer i stort med riksresultaten. Av statistiken framgår dock att nära en fjärdedel av eleverna inte har genomfört det nationella ämnesprovet i svenska år Detta innebär således att statistiken i tabell 2 ger en missvisande bild av hur väl eleverna i kommunens grundskolor klarar målen i ämnesprovet i svenska. Inspektörerna vill påminna kommunen om att de nationella proven är obligatoriska och att det därför inte är acceptabelt att en så stor andel av eleverna inte deltar i provet i svenska. Kommunen bör även analysera orsakerna till detta. 6

23 Tabell 3: Örnsköldsviks kommuns gymnasieskolors resultat år 2004 och 2005 jämfört med riket Nolaskolan Nolaskolan Parkskolan Parkskolan Riket År Andel elever med slutbetyg, varav behöriga till universitets- och högskolestudier (procent) Andel elever som fullföljde gymnasieutbildningen inom fyra år (procent) Andel elever med reducerat program (procent) Andel elever med utökat program (procent) Genomsnittlig betygspoäng 86,6 86,1 82,2 85,7 82,8 89,3 94,1 93,6 93, ,6 80,2 83,4 79,7 76 0,7 0,4 6,2 5,8 5 16,2 20,2 48,2 52, ,8 15,3 13,9 13,8 14,1 Källa: Skolverkets statistik Den genomsnittliga betygspoängen för eleverna i kommunens båda gymnasieskolor ligger något under riksgenomsnittet för Parkskolan och en dryg poäng över för Nolaskolan. Variationen mellan olika program är stor. På många yrkesförberedande program ligger betygsgenomsnittet betydligt lägre än genomsnittet för de studieförberedande programmen. År 2005 hade naturvetenskapsprogrammet det högsta genomsnittliga betygsvärdet på 17,8 och industriprogrammet det lägsta på 11,6. Inspektörerna bedömer att kommunen bör analysera orsakerna till dessa skillnader. Andelen elever som får slutbetyg inom 4 år ligger över riksgenomsnittet, liksom även andelen elever med slutbetyg på nationella program i kommunen. En förvånansvärt stor andel elever, framför allt på Parkskolan, får slutbetyg med utökat program och många elever på exempelvis byggprogrammet och fordonsprogrammet har mellan 2500 och 3000 poäng i slutbetyget Sammanställningar av elevernas resultat inom den obligatoriska särskolan eller av deras kunskapsutveckling görs varken på skol- eller kommunnivå. På grundval av de besök och intervjuer som gjorts är inspektörernas intryck att gymnasiesärskolans elever ges goda möjligheter att utveckla sina kunskaper och färdigheter. På övergripande nivå görs dock inte heller här några utvärderingar och uppföljningar, som visar i vilken grad eleverna når kursplanemålen. Detta har inte efterfrågats av förvaltningen och inspektörerna bedömer att kommunen bör utveckla rutiner för att följa upp och utvärdera elevernas kunskapsresultat. Vuxenutbildningen Andelen deltagare inom den grundläggande vuxenutbildningen, som fullföljt påbörjad kurs är 84,8 procent. Utöver denna redovisning görs inte någon ytterligare utvärdering eller analys kring verksamheternas resultat och inspektörerna bedömer att så bör ske. Andelen studerande inom den gymnasiala vuxenutbildningen som fullföljde påbörjad kurs uppgick till 82 procent våren De 7

24 studerande inom vuxenutbildningen avbryter sina studier i stor utsträckning, men anledningarna till studieavbrott är i många fall att den studerande fått arbete eller påbörjat andra studier. Normer och värden Barn- och ungdomsutbildningen Skollagen slår fast att eleverna skall ha inflytande över skolarbetet. Inspektionen visar att elevernas möjlighet till inflytande och delaktighet genom formellt inflytande i olika samverkansorgan, till exempel klassråd, elevråd och i förekommande fall även skolkonferens, finns på de flesta skolor. Det finns dock stora skillnader mellan och inom skolorna om elever upplever att de har något reellt inflytande. På många håll finns rutinerna för det formella elevinflytandet, men ofta saknas intresset och engagemanget i de skolgemensamma frågorna. Även elevernas möjlighet till inflytande över undervisningen och det egna lärandet varierar i hög grad mellan skolorna. Ofta begränsas denna möjlighet till inflytande och medverkan av att eleverna inte i tillräckligt hög utsträckning känner till målen för utbildningen. Det är inspektörernas bedömning att kommunen och de enskilda skolorna måste lägga större kraft vid att stimulera elevers vilja till engagemang i skolgemensamma frågor och inflytande över undervisningen. Inspektionen visar att skolorna arbetar med normer och värden. En enkätundersökning som gjordes i kommunen år 2005 bland barn och ungdomar i åldrarna 10, 13 och 16 år visar att 90 procent av eleverna i årskurs 4, 7 samt i första året på gymnasieskolan, anser att de trivs bra eller ganska bra med skolarbetet. Av inspektionen framkommer att det, på de flesta skolor, råder en god stämning och att eleverna trivs och känner sig trygga. Mobbning och kränkningar tycks förekomma i liten omfattning och incidenter som inträffar tas i de flesta fall upp av skolledning och personal. Det finns emellertid också exempel på att personalen inte reagerat och agerat tillräckligt kraftfullt när incidenter inträffat vid vissa skolor. På några skolor, framförallt i grundskolans senare årskurser, framträder även en bild av det råder ett klimat, där kränkningar och hårt språkbruk är vanligt. Tyvärr är detta en tendens som också märks i några skolor bland de yngre eleverna. Inspektörerna bedömer därför att det är angeläget för kommunen att försäkra sig om att skolorna förstärker sitt målinriktade värdegrundsarbete och vidtar åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Skolverket vill i detta sammanhang uppmärksamma kommunen på att det från och med den 1 april 2006 råder ett uttryckligt förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67). Lagens ändamål är att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Kommunen är skyldig att bedriva ett målinriktat arbete för att främja dessa ändamål och bland annat se till att det upprättas en likabehandlingsplan i varje skola och förskola. I planen skall åtgärder redovisas och den skall följas upp varje år. Skolorna har kommit olika långt i arbetet med att ta fram sina likabehandlingsplaner. Inspektörerna bedömer att flertalet skolor vid inspektionstillfället saknar en likabehandlingsplan, men att det pågår ett arbete med att ta 8

Utbildningsinspektion i Diö skola

Utbildningsinspektion i Diö skola Utbildningsinspektion i Älmhults kommun Diö skola Dnr 53-2007:1822 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Diö skola Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Diö skola...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun

Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:41 Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Lekenskolan, Tärnstigens

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Mölndals kommun

Utbildningsinspektion i Mölndals kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:81 Utbildningsinspektion i Mölndals kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskola Almåsskolan Balltorpsskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Beslut Tjörns kommun 471 80 Tjörn 2007-08-23 1 (4) Dnr 53-2006:3236 Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Skolverket har genomfört inspektion i Tjörns kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Bergsjö Centralskola Skolvägen 9 820 70 Bergsjö 2010-11-04 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Bergsjö Centralskola i Nordanstigs kommun 2010-11-05 Skolbeslut Tillsyn i Bergsjö Centralskola

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Götene kommun Lundabyn Dnr 53-2006:3231 Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Trollhättans kommun

Utbildningsinspektion i Trollhättans kommun Inspektionsrapport från Skolverket 53-2006:1616 Utbildningsinspektion i Trollhättans kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Björndalsskolan Dalkjusans skola

Läs mer

Utbildningsinspektion i Vilhelmina kommun

Utbildningsinspektion i Vilhelmina kommun Inspektionsrapport från Skolverket 53-2007:3606 Utbildningsinspektion i Vilhelmina kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Särskoleverksamhet

Läs mer

Utbildningsinspektion i Eksjö kommun

Utbildningsinspektion i Eksjö kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:67 Utbildningsinspektion i Eksjö kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter grundskolan Grevhagsskolan F 6 Hultskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Nybyggeskolan

Regelbunden tillsyn i Nybyggeskolan Regelbunden tillsyn i Nybyggeskolan årskurs 7-9 årskurs 7-10 Inledning Regelbunden tillsyn i Västerås kommun Nybyggeskolan Dnr 43-2008:0138 Skolinspektionen har granskat verksamheten i Västerås kommun

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Regelbunden tillsyn i Landskrona kommun Västervångskolan Dnr 53-2008:1776 Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Genomförd utbildningsinspektion i Norrköpings kommun

Genomförd utbildningsinspektion i Norrköpings kommun Beslut Norrköpings kommun Rådhuset 601 81 Norrköping 2008-05-06 1 (4) Dnr 53-2007:1393 Genomförd utbildningsinspektion i Norrköpings kommun Skolverket har genomfört inspektion i Norrköpings kommun av förskoleverksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Edenryds och Gualövs skolor Dnr 53-2006:1437 Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Västerås kommun Herrgärdsskolan Dnr 43-2008:0138 Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan Förskoleklass Grundskola årskurs 1-6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i

Läs mer

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Båtsmansskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Grundskola årskurserna 6 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Båtsmansskolan...2

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan

Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan Utbildningsinspektion i Uddevalla kommun Sandersdalsskolan Dnr 53-2006:3406 Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-01-20 Dnr 43-2010 :852 Beslut för grundskola efter tillsyn i Falkenbergsskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Falkenbergsskolan 2011-01-20 2 (8) Dnr 43-2010: 852 Rektorerna vid Falkenbergsskolan

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Bruksgymnasiet Gymnasievägen 1 747 40 Gimo 2011-03-30 Dnr 43-2010:5173 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Bruksgymnasiet i Östhammars kommun 2011-03-30 Skolbeslut Tillsyn i Bruksgymnasiet

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Videdalsskolan och Risebergaskolan 2010-05-04 Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Videdalsskolan och Risebergaskolan i Husie stadsdel, Malmö kommun Skolbeslut Tillsyn i Videdalsskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Änggårdsskolan Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:70 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Alvikenskolan F 6 Dalaskolan Norra

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Rappestad/Västerlösa skolor Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Utbildningsinspektion i Åmåls kommun

Utbildningsinspektion i Åmåls kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:61 Utbildningsinspektion i Åmåls kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Kristinebergsskolan Landsbygden-Västermalms

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i Osby kommun

Utbildningsinspektion i Osby kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:35 Utbildningsinspektion i Osby kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter F 9-verksamheter Spår A Hasslarödsskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Forshaga kommun Grossbolsskolan Dnr 53-2005:3228 Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Vikskolan 1 (3) Magnetica Education AB Box 5017 194 05 Upplands Väsby Tillsyn i Vikskolan Fristående

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2011-02-18 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Lundbyskolan i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Lundbyskolan Örebro kommun 2011-02-18 2 (11) Dnr 43-2010:2373 Rektor vid

Läs mer

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut 2011-03-04 Dnr 44-2010:2510 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut Tillsyn i Europaportens grundskola 2011-03-04 1 (2) Dnr 44-2010:2510

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Viksjöskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Viksjöskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Djupdalsskolan, RH-enhet, Leskulla.carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Djupdalsskolan, RH-enhet, i Sollentuna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Stenhamreskolan och Tallåsens skola

Regelbunden tillsyn i Stenhamreskolan och Tallåsens skola Regelbunden tillsyn i Ljusdals kommun och Dnr 43-2009:372 Regelbunden tillsyn i och Tallåsens skola Förskoleklass Grundskola 1-6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ljusdals kommun och

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-12-21 Gävle kommun Rektorn vid Fridhemsskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fridhemsskolan i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående skolan Futuraskolan Bergtorp (f d Bergtorpsskolan) i Täby kommun Futuraskolan AB marie.burman@futuraskolan.se Rektorn vid Futuraskolan Bergtorp monica.akerberg@bergtorpsskolan.se

Läs mer

Utbildningsinspektion i Grums kommun

Utbildningsinspektion i Grums kommun Inspektionsrapport från Skolverket 53-2007:3725 Utbildningsinspektion i Grums kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Särskolan Skolrapporter

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14 Beslut Jensen College Education AB jakob.ladenstedt@jenseneducation.se lars.salbratt@jensengymnasium.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg Tillsyn av den

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Moheda- och Vegbyskolan Banérsgatan 15 342 61 Moheda 2010-06-08 Dnr 43-2009:4033 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Moheda- och Vegbyskolan i Alvesta kommun Skolbeslut Tillsyn i Moheda-

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kvarnbyskolan, grundskola årskurserna 7 9

Utbildningsinspektion i Kvarnbyskolan, grundskola årskurserna 7 9 Utbildningsinspektion i Mölndals kommun Kvarnbyskolan Dnr 53-2006:1618 Utbildningsinspektion i Kvarnbyskolan, grundskola årskurserna 7 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Dingtuna skolor (Dingtuna skola och Ekeby skola)

Regelbunden tillsyn i Dingtuna skolor (Dingtuna skola och Ekeby skola) Regelbunden tillsyn i Dingtuna skolor (Dingtuna skola och Ekeby skola) Förskoleklass Grundskola årskurs 1-6 Inledning Regelbunden tillsyn i Västerås kommun Dingtuna skolor Dnr 43-2008:0138 Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Skälbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Skälbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola Beslut Östhammars särskola och Östhammars resursskola Vretavägen 3 747 40 Gimo 2011-03-07 Dnr Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola efter tillsyn av Östhammars särskola och Östhammars resursskola

Läs mer

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut 2011-03-17 Dnr 44-2010:4175 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Hannaskolan 2011-03-17 2 (7) Dnr 44-2010:4175 Stiftelsen Hannaskolan Tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-14 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Strömnäs skola i Piteå kommun 2010-10-14 Skolbeslut Tillsyn i Strömnäs skola Datum: 2010-10-14 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Carina

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kalix kommun

Utbildningsinspektion i Kalix kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2005:88 Utbildningsinspektion i Kalix kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Centrumskolan Ytterbyns och Pålänge skolor

Läs mer

Utbildningsinspektion i Danderyds kommun

Utbildningsinspektion i Danderyds kommun Inspektionsrapport från Skolverket 53-2006:3380 Utbildningsinspektion i Danderyds kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Brageskolan, Enebyskolan och Hagaskolan

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Klagshamnsskolan och Strandskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige Tillsyn i Klagshamnsskolan/Strandskolan 2010-07-01 1 (4) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter

Läs mer

Utbildningsinspektion i Hultetskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Hultetskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nässjö kommun Hultetskolan Dnr 53-2006:3200 Utbildningsinspektion i Hultetskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Hultetskolan...2

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Skanör Falsterbo Montessoriskola, Vellinge kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Skanör Falsterbo Montessoriskola, Vellinge kommun Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Skanör Falsterbo Montessoriskola, Vellinge kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2008:697 Beslut Skanör Falsterbo Montessoriskola

Läs mer

Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan

Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan Regelbunden tillsyn i Lunds kommun International School of Lund Katedralskolan Dnr 43-2008:490 Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Antonskolan, Kristianstad

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Antonskolan, Kristianstad Inspektionsrapport från Skolverket 54-2007:1946 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Antonskolan, Kristianstad Bes lut Skolrapport Beslut Antonskolan AB Lasarettsboulevarden 22 291 33 Kristianstad

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Hålabäcksskolan Dnr 43-2009:399 Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Grundskola årskurserna 6 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Kungsbacka

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-26 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Norrbyskolan i Piteå kommun 2010-10-26 Skolbeslut Tillsyn i Norrbyskolan Datum: 2010-10-26 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Göran

Läs mer

Utbildningsinspektion i Varbergs kommun

Utbildningsinspektion i Varbergs kommun Inspektionsrapport från Skolverket 53-2006:3405 Utbildningsinspektion i Varbergs kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-03-03 Dnr 43-2010:852 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Hagbyskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Hagbyskolan 2011-03-03 2 (10) Dnr 43-2010:852 Rektorn vid Hagbyskolan Kyrkallén

Läs mer

Skolbeslut för Vuxenutbildning

Skolbeslut för Vuxenutbildning Beslut 2011-06-22 Dnr 43-2010:5071 Skolbeslut för Vuxenutbildning efter tillsyn av Vuxenutbildningen i Halmstads kommun Beslut 2011-06-21 1 (3) Dnr 43-2010:5071 Halmstads kommun Rektorerna vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Täby Enskilda Gymnasium i Täby kommun Täby Enskilda Gymnasium AB e-post: erik.drakenberg@tabyenskilda.se Rektorn vid Täby Enskilda

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor vid Källängens skola ann.krantz@lidingo.se patrik.nimmerstam@lidingo.se för grundskola efter tillsyn av Källängens skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan

Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan Utbildningsinspektion i Östersunds kommun Odenslundsskolan Dnr 53-2006:3324 Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan Förskoleklass Grundskola årskurs 1-5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i Hagalidskolan, grundskola årskurs 6 9

Utbildningsinspektion i Hagalidskolan, grundskola årskurs 6 9 Utbildningsinspektion i Staffanstorps kommun Hagalidskolan Dnr 53-2006:3275 Utbildningsinspektion i Hagalidskolan, grundskola årskurs 6 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Tibro kommun

Beslut. efter tillsyn i Tibro kommun Tibro kommun kommun@tibro.se efter tillsyn i Tibro kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se 2 (8)

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Geneskolan Hammarvägen 9 2010-11-02 Dnr 43-2010:2569 892 31 Domsjö Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Geneskolan i Örnsköldsviks kommun 2010-11-02 Skolbeslut Tillsyn i Geneskolan Datum:

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola Beslut 2013-02-25 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Kungsholmens grundskola ulf.berg@stockholm.se Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola efter tillsyn av Kungsholmens

Läs mer

Beslut för grundskola och grundsärskola

Beslut för grundskola och grundsärskola Beslut 2011-12-20 Dnr 43-2011:3772 Kumla kommun kommun@kumla.se Rektorn vid Kumlaby 6-9 viktoria.holmgren@kumla.se Beslut för grundskola och grundsärskola efter tillsyn i Kumlaby skola 6 9 Kumla kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Vendestigens skola Rektorn vid Vendestigens skola Beslut för grundskola efter tillsyn av Vendestigens skola i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola

Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola Regelbunden tillsyn i Söderköpings kommun Sankt Anna skola Dnr 43-2008:657 Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola Förskoleklass Grundskola 1 6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Söderköpings

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Dansäter skola i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175

Regelbunden tillsyn i Dansäter skola i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175 Regelbunden tillsyn i Dansäter skola i Motala kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:175 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Dansäter skola Motala kommun Datum 2009-06-18 Dnr 43-2009:175

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 2 Viktor Rydberg gymnasium Djursholm Rektorn vid Viktor Rydberg gymnasium Djursholm för gymnasieskola efter tillsyn av Viktor Rydberg gymnasium Djursholm i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Utbildningsinspektion i Halmstads kommun

Utbildningsinspektion i Halmstads kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:122 Utbildningsinspektion i Halmstads kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Andersbergsskolan F 5 Brearedsskolan

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Inspira Förskolor och skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Silverbäckens skola Ingela.Landen@inspira-fos.se Beslut för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Silverbäckens

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Regelbunden tillsyn i Ekerö kommun Individuella gymnasiet Dnr 43-2009:675 Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ekerö kommun

Läs mer

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun irn Beslut Dnr 44-2015:9774 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun 2(7) Dnr 44-2015:9774

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Brålanda rektorsområde

Regelbunden tillsyn i Brålanda rektorsområde Regelbunden tillsyn i Vänersborg kommun Brålanda rektorsområde Dnr 43-SV2008:537 Regelbunden tillsyn i Brålanda rektorsområde Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 6 Inledning Skolinspektionen har granskat

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 2 Beslut Vittra i Jakobsberg Rektorn vid Vittra i Jakobsberg Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Vittra i Jakobsberg i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Skanörs skola

Regelbunden tillsyn i Skanörs skola Regelbunden tillsyn i Vellinge kommun Skanörs skola Dnr 43-2008:437 Regelbunden tillsyn i Skanörs skola Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Vellinge

Läs mer

Skolbeslut för Gymnasieskola

Skolbeslut för Gymnasieskola Skolbeslut Tillsyn i skolan Tidaholm Datum: 2010-04-26 1 (14) Dnr 2010:4181 Skolbeslut för Gymnasieskola efter tillsyn av Rudbecksgymnasiet i Tidaholm kommun 2010-04-26 Skolbeslut Tillsyn i skolan Tidaholm

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun Beslut Föreningen Mikaelgårdens Läkepedagogiska Institut Mikaelgården 153 91 JÄRNA 1 (3) Tillsyn i

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:127 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Bes lut S kolrapport Beslut Mona Hurtig Skol AB Solskiftegatan 4 442 53

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB.

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB. Nya skolan i Trollhättan AB Lasarettsvägen 17 461 52 Trollhättan Beslut 2010-05-25 Dnr 44-2009:4143 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun 1 (5) Nynäshamns kommun kommunstyrelsen@nynashamn.se Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun Beslut Skolinspektionen bedömer att Nynäshamns kommun har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus Dnr 44-2010:5384 Rytmus 2011-06-15 Theres Svenssons gata 8 417 55 Göteborg info.goteborg@rytmus.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun Beslut 2011-06-15 1(9)

Läs mer

Utbildningsinspektion i Älta skola, förskoleklass och årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Älta skola, förskoleklass och årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nacka kommun Älta skola Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Älta skola, förskoleklass och årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nässjö kommun

Utbildningsinspektion i Nässjö kommun Inspektionsrapport från Skolverket Dnr. 53-2006:3200 Utbildningsinspektion i Nässjö kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Annebergsskolan, Flisby

Läs mer