SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen"

Transkript

1 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Tid och plats: Onsdagen den 12 februari 2014 kl. 13:30 Kommunhuset i Sjöbo, Sessionssalen Stefan Lundgren Ordförande Helén Odéen Sekreterare Justering Ärenden Två ledamöter ska utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet Enligt bifogad ärendeförteckning Ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till förvaltningssekreterare Hanna Malm, tfn , som kallar ersättare.

2 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Föredragningslista Kommunstyrelsen Ärende- Ärendemening Dnr nummer Ärenden 1 Information från Arbetsförmedlingen 2014/28 2 Information om upphandlingsregler 2014/31 3 Gemensam EU-strategi för SÖSK-kommunerna 2014/12 4 Infrastrukturstrategi för sydöstra Skåne 2014/30 5 Upphävande av tomtindelningar i Vollsjö och Lövestads 2013/163 tätorter 6 Uppföljning av intern kontroll 2013 för kommunstyrelsen 2014/22 7 Intern kontroll 2014 för kommunstyrelsen 2014/23 8 Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet 2014/36 för kommunledningsförvaltningen 9 Bidrag till Skånes Djurpark 2014/13 10 Revisorernas granskning av kommunens lokalförsörjning 2014/21 11 Taxor för sotning, brandskyddskontroll m.m. 2014/24 12 Dag för årsstämmor 2014/29 13 Anmälan av protokoll från kommunalförbund och gemensam nämnd 2014/20

3 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2014/28 Information från Arbetsförmedlingen Sammanfattning Arbetsförmedlingschef Christine Ekdahl-Persson lämnar aktuell information från Arbetsförmedlingen.

4 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Information om upphandlingsregler Dnr 2014/31 Sammanfattning Inköpare Charlotta Fröier informerar vid sammanträdet om upphandlingsregler.

5 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2014/12 Gemensam EU-strategi för SÖSK-kommunerna Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut SÖSK:s EU-strategi antas Sammanfattning Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) tog den 5 december 2013 beslut att föreslå sina kommuner Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad att anta en gemensam EU-strategi. Enligt beräkningar från Sveriges kommuner och landsting påverkas de kommunala besluten till cirka 60 procent av EU:s regelverk. Kommunerna är oerhört centrala aktörer i den Europeiska integrationsprocessen och medlemskapet innebär en rad utvecklings- och finansieringsmöjligheter som syftar till att stärka arbetsliv, boende, näringsliv och attraktion. Detta är en potential som sydöstra Skånes kommuner bör dra nytta av i det ordinarie utvecklingsarbetet. Syftet med strategin för det gemensamma arbetet kring EU-frågor är att klargöra för medlemskommunerna hur vi ska arbeta gemensamt med att generera utvecklingsprojekt till regionen, som grundas på kommunernas utvecklingsbehov utifrån väl gjorda verksamhetsanalyser (EU-projektanalyser). Med hjälp av strategin ska vi: - Bli väl förberedda inför programperioden Basera våra EU-projekt på långsiktiga visioner och ordinarie verksamhetsutveckling -Öka EU-kompetensen bland anställda Beslutsunderlag SÖSK:s EU-strategi

6 EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor

7 Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi vill vi nå en samsyn mellan olika aktörer i våra kommuner om hur vi vill att SÖSK ska utvecklas så att vi når våra mål för det gemensamma EU-arbetet Strategin ska ge svar på frågorna: Vad skall vi göra gemensamt framöver? Hur skall vi göra det? Vem skall göra det? Väl förberedda inför programperioden EU-projekt baserad på långsiktiga visioner och ordinarie verksamhetsutveckling Öka EU-kompetensen bland anställda 2

8 Syfte Enligt beräkningar från Sveriges kommuner och landsting påverkas de kommunala besluten till cirka 60 procent av EU:s regelverk. Kommunerna är oerhört centrala aktörer i den Europeiska integrationsprocessen och medlemskapet innebär en rad utvecklings- och finansieringsmöjligheter som syftar till att stärka arbetsliv, boende, näringsliv och attraktion. Detta är en potential som sydöstra Skånes kommuner bör dra nytta av i det ordinarie utvecklingsarbetet. Vidare innebär globaliseringen, med ökad rörlighet och teknisk utveckling som pådrivande faktorer, att goda exempel och bra förebilder bör sökas på många håll i världen. Internationella kontakter är av stor betydelse för lyckade erfarenhetsutbyten och kunskapsöverföring i olika internationella samarbeten. Dessa internationella projekt och samarbeten ska ha god förankring i kommunernas/sösk:s fastlagda prioriteringar. Syftet med strategin för det gemensamma arbetet kring EU-frågor är att klargöra för medlemskommunerna hur vi ska arbeta gemensamt med att generera utvecklingsprojekt till regionen, som grundas på kommunernas utvecklingsbehov utifrån väl gjorda verksamhetsanalyser (EPA). Detta innebär aktiva val där utvecklingsbehov vägs mot de beslutade prioriteringarna. 3

9 Mål och prioriteringar Målen för det gemensamma EU-arbetet är att: Bli väl förberedda inför den nya programperioden och bli bättre på att ta till vara på de finansieringsmöjligheter som erbjuds Få möjlighet att skapa hållbara EUprojekt som är baserade på långsiktiga visioner och förvaltningarnas ordinarie verksamhetsutveckling. Öka EU-kompetensen bland anställda i kommunerna, särskilt när det gäller projektutveckling via EU:s fonder och program. Genom att fastställa målsättningen för det gemensamma arbetet kring EUfrågor ökar förutsättningarna för kommunerna i sydöstra Skåne att bedriva ett effektivt och framgångsrikt arbete kring EU-projektutveckling Prioriterade områden Genom diskussioner vid ett antal SÖSK forum (för medlemskommunernas kommunstyrelses arbetsutskott) på temat EU har nedan prioriteringar för projektutveckling identifierats för gemensamma projekt i sydöstra Skåne: Infrastruktur Tillväxt/Näringsliv Kompetensutveckling Ungdomsarbetslöshet 4

10 Hur? Hur ska vi arbeta och vad ska vi göra för att nå målen? Verksamhetsutveckling genom EUprojektanalyser (EPA) EU-projektanalys (EPA) är en metod och process där man utgår från kommunernas politiska visioner, idéer och långsiktiga utvecklingsmål. Med utgångspunkt i dessa analyser görs i steg ett, en djupgående analys av de finansieringsmöjligheter som finns för att realisera målen med hjälp av EU:s stödprogram. I steg två prioriteras vilka områden/projekt som ska realiseras i form av ett EU-projekt. För att förbereda oss inför EU:s nästa programperiod har samtliga medlemskommuner tagit fram EU-projektanalyser under , i samarbete med Kommunförbundet SKåne. En gemensam SÖSK-EPA har tagits fram under 2013, som underlag för att skapa utvecklingsprojekt som ger förväntad nytta i regionen. Följande gemensamma prioriteringar har tagits fram i SÖSK, utifrån kommunernas enskilda EPA-analyser och i dialog med kommunernas ledande politiker (SÖSK Forum): Infrastruktur, Tillväxt/Näringsliv, Kompetensförsörjning samt ungdomsarbetslöshet.. Europa Direkt och projektutveckling Från och med 2013 har sydöstra Skåne ett Europa Direkt kontor placerat i Sjöbo. Europa Direkts ordinarie verksamhet är EU-information riktat mot allmänheten och målgrupperna näringsliv, ungdomar, föreningsliv och press och media i synnerhet. Utöver detta så kommer Europa Direkt Sydöstra Skåne att fokusera på projektutveckling för att generera (storskaliga) utvecklingsprojekt som grundas på kommunernas utvecklingsbehov utifrån väl gjorda verksamhetsanalyser (EPA). Från 2013 kommer en gemensam projektutvecklingsresurs på 30 procent att finnas i verksamheten. Detta möjliggörs genom att SÖSK:s medlemsavgift ökas från elva kronor per invånare till 21 kronor per invånare. Sju av dessa kronor avser Europa Direkts ordinarie verksamhet och tre kronor per invånare avser ren projektutveckling för kommunerna. EU-finansiering inarbetas i kommunernas löpande budgetprocess För att synliggöra resultaten av EPA arbetet/projektutvecklingen uppmuntras varje kommun att inarbeta rutiner för att särredovisa kommunens samtliga EU-stöd. (En gemensam kodsträng som används av samtliga förvaltningar i kommunen). Detta för att på ett enkelt sätt redovisa kommunens samtliga intäkter och medfinansiering i olika EU-projekt. Kompetensutveckling och nätverkande För att utveckla de gemensamma EPAprioriteringarna till genomförbara projekt som kan utveckla kommunernas verksamheter krävs en ökad kompetens i medlems kommunerna kring möjligheter inom EU:s fonder och program. Detta genomförs hösten 2013 för ett antal av kommunens tjänstemän i samarbete med Kommunförbundet Skåne. 5

11 En EU-projektanalysgrupp tillsattes 2012 med en representant från vardera medlemskommun och från och med 2013 även från Europa Direkt Sydöstra Skåne. Nätverkandet i såväl projektanalysgruppen som under utbildningen kan leda till att goda idéer fångas upp/sprids och utvecklas till genomförbara projekt utifrån utvecklingsbehoven i kommunernas verksamheter. Samarbete i EU-finansierade projekt och internationella nätverk (till exempel Fyra Hörn-samarbetet) bidrar till ökade resurser och är kompetenshöjande för de medarbetare som är involverade samt skapar attraktivitet i kommunerna och i konkurrensen om kvalificerad arbetskraft. Det är dock viktigt att sakfrågan styr valet av samarbetspartner, då nyttan av verksamheten ska stå i fokus. 6

12 VEM? Arbetsätt och ansvar Respektive kommun ansvarar för handläggning av EU- och internationella frågor i den egna kommunen. När det gäller det gemensamma EUarbetet gäller följande ansvarsördelning. EPA-gruppen Uppdraget för gruppen är att ta fram en gemensam EPA och en strategi för hur SÖSK ska arbeta med EU-projektanalyser samt att se till att dessa förankras, genomförs och följs upp i medlemskommunerna. Vidare att öka kompetensen kring verksamhetsutveckling med stöd av EU:s program och fonder genom att tillsammans med Kommunförbundet Skåne arrangera en projektledarutbildning. SÖSK:s samordnare ansvarar för att kalla samman denna grupp och uppmuntra till samverkan mellan medlemskommunerna. EPA-gruppen stöder SÖSK:s samordnare i arbetet med EU-relaterade frågor, så som SÖSK Forum med tema EU och genom att bevaka händelser i omvärlden som är viktiga för medlemskommunernas räkning. Gruppens representanter fungerar även som kontaktperson gentemot SÖSK kansliet samt Kommunförbundet Skånes Brysselkontor. Projektutvecklare på Europa Direkt Sydöstra Skåne Projektutvecklarens roll är att arbeta aktivt med projektrådgivning till medlemskommunerna och i de fall projekt planeras att genomföras med partners från ideella och privata sektorn även dessa. Projektutvecklarutbildning Under hösten 2013 genomförs en specialanpassad EU/projektutvecklingsutbildning för EPA-gruppen, utvecklingsgruppen för infrastruktur samt ytterligare ett antal tjänstemän från kommunerna. Denna strategi beslutades av Sydöstra Skånes samarbetskommitté den 5 december 2013 och gäller tills vidare. Revideras vid behov. 7

13

14 SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsen Dnr 2014/30 Infrastrukturstrategi för sydöstra Skåne Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Infrastrukturstrategi för sydöstra Skåne antas. Sammanfattning Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) tog den 5 december 2013 beslut att föreslå sina kommuner Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad att anta en gemensam infrastrukturstrategi. Beslutsunderlag Infrastrukturstrategi för sydöstra Skåne

15 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2013/163 Upphävande av tomtindelningar i Vollsjö och Lövestads tätorter Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Detaljplan för upphävande av tomtindelningar i Sjöbo tätort antas enligt bilagor till protokollet. Sammanfattning I Vollsjö och Lövestad tätorter finns ett antal äldre s.k. tomtindelningar. Eftersom tomtindelningarna i många fall är äldre än i dag gällande detaljplan för kvarteret kan tomtindelningarna vara ett hinder för den som behöver bygglov för till- och nybyggnad. I andra fall är fastighetsbildningen helt genomförd inom kvarteret och något behov finns inte längre för tomtindelningen. Den 2 maj 2011 började en ny plan- och bygglag (2010:900) gälla. Tomtindelningar gäller enligt övergångsbestämmelserna som detaljplanebestämmelser enligt 4 kap. 18 i den nya plan- och bygglagen, och upphävande av tomtindelningar sker alltså med ny detaljplan eller ändring av detaljplan. Samtliga tomtindelningar i Vollsjö och Lövestad tätorter kan upphävas genom ett tillägg till berörda detaljplaner som genomförs med enkelt planförfarande. Under planarbetet som genomfördes med syftet att häva tomtindelningarna i Sjöbo tätort, togs det parallellt fram ett underlag som omfattar Vollsjö och Lövestad tätorter. Planhandlingar har upprättats inför antagande. Beslutsunderlag Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 27 januari 2014 Planhandlingar (planbeskrivningar, kartor och förteckningar över tomtindelade fastigheter), FK

16 TJÄNSTESKRIVELSE (2) Planenheten Joel Tufvesson Kommunstyrelsen Upphävande av tomtindelningar i Vollsjö och Lövestad tätorter Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Förslagen godkänns för antagande. Sammanfattning av ärendet I Vollsjö och Lövestad tätorter finns ett antal äldre s.k. tomtindelningar. En tomtindelning har till syfte att fastlägga hur kvartersmark ska indelas i tomter. Tomtindelning var tidigare obligatoriskt för att kunna bilda fastigheter inom stadsplanelagda kvarter. Eftersom tomtindelningarna i många fall är äldre än i dag gällande detaljplan för kvarteret kan tomtindelningarna vara ett hinder för den som behöver bygglov för till- och nybyggnad. I andra fall är fastighetsbildningen helt genomförd inom kvarteret och något behov finns inte längre för tomtindelningen. Lövestad planområden med tomtindelningar Lövestad planområden med tomtindelningar De flesta fastigheter inom tätorterna Vollsjö och Lövestad omfattas av tomtindelningar. Gamla tomtindelningar bedöms idag kunna upphävas då de spelat ut sin roll. I de flesta fall är fastighetsbildningen helt genomförd enligt tomtindelningarna inom kvarteret vilket gör Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Gamla Torget 10 Sjöbo Telefon (växel) Fax Bankgiro Internet

17 2(2) att fastighetsindelningen är låst till befintlig struktur. Några större framtida förändringar är inte att vänta i dessa områden och därför behövs inte längre de gamla tomtindelningarna. Vollsjö planområden med tomtindelningar Vollsjö planområden med tomtindelningar Den 2 maj 2011 började en ny plan- och bygglag (2010:900) gälla. Tomtindelningar gäller enligt övergångsbestämmelserna som detaljplanebestämmelser enligt 4 kap. 18 i den nya plan- och bygglagen, och upphävande av tomtindelningar sker alltså med ny detaljplan eller ändring av detaljplan. Samtliga tomtindelningar i Vollsjö och Lövestad tätorter kan upphävas genom ett tillägg till berörda detaljplaner som genomförs med enkelt planförfarande. Under planarbetet som genomfördes med syftet att häva tomtindelningarna i Sjöbo tätort, togs det parallellt fram ett underlag som omfattar Vollsjö och Lövestad tätorter. Planhandlingar har upprättats inför antagande. Beslutsunderlag Planhandlingar (planbeskrivningar, kartor och förteckningar över tomtindelade fastigheter), FK sommaren 2013 våren 2014 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Joel Tufvesson Stadsarkitekt Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Gamla Torget 10 Sjöbo Telefon (växel) Fax Bankgiro Internet

18 tillhörande Upphävande av tomtindelningar i Vollsjö tätort, Sjöbo kommun, Skåne län MYNDIGHETER

19 ÖVRIGA JUSTERINGAR AV PLANEN

20

21 FÖRHANDSKOPIA ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING Upphävande av tomtindelningar i Vollsjö, Sjöbo kommun, Skåne län med enkelt planförfarande

22 2 FÖRHANDSKOPIA Planens syfte och huvuddrag Syftet med planen är att ta bort en gammal reglering av tomtindelning eftersom den kan vara ett hinder för framtida förändringar. Avsikten är att upphäva samtliga tomtindelningar i Vollsjö, eftersom de bland annat kan utgöra ett hinder för de boende att genomföra om- och tillbyggnader som tillåts i detaljplanerna. Handlingar Planbeskrivning Särskilt utlåtande Förteckning över berörda fastigheter med tomtindelningar Karta över berörda detaljplaner Samtliga tomtindelningar finns tillgängliga på miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen på Ommavägen 30. För visning av en berörd tomtindelning kontakta, Ingrid Jönsson tel för att boka en tid. Förenligt med 3, 4 och 5 Kapitlet miljöbalken Planförslaget bedöms förenligt med 3, 4 och 5 kapitlet miljöbalken (MB) i enlighet med 5 förordningen (1998:896) om hushållning med mark och vattenområden mm. Kommunala beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) har beslutat att detaljplan för upphävande av samtliga tomtindelningar i Vollsjö ska upprättas. Planförfarande Upphävandet av tomtindelningar behandlas enligt plan- och bygglagens regler om enkelt planförfarande, som tillägg till gällande planer. Förutsättningar och förändringar Bakgrund I Vollsjö finns idag ett stort antal äldre tomtindelningar. En tomtindelning har till syfte att fastlägga hur kvartersmark skall indelas i tomter. Tomtindelning var tidigare obligatoriskt för att kunna bilda fastigheter inom stadsplanelagda kvarter. Efter den 1 juli 1987 kom tomtindelningar enligt 1947 års byggnadslag och äldre lagar att gälla som fastighetsplaner. Från och med den 2 maj 2011 gäller fastighetsplaner som detaljplanebestämmelser vad avser fastighetsindelningen. (PBL övergångsbestämmelserna 9 p, PBL 4 kap 18 ) Tomtindelningarna kan vara ett hinder för den som söker bygglov för till-, om- och nybyggnad. I många fall är fastighetsbildningen helt genomförd inom kvarteret och något behov finns inte längre för tomtindelningen. Det finns totalt 137 fastigheter som berörs av tomtindelningar i Vollsjö. Upphävande av tomtindelningar Antagandehandling Planbeskrivning i Vollsjö, Sjöbo kommun, Skåne län

23 FÖRHANDSKOPIA Kv Parklinden, ett exempel på en tomtindelningskarta. 6 Parklinden Kv Parklinden, utdrag ur kommunens fastighetsregister. Utdrag ur för kv Parklinden gällande detaljplan 217: Stadsplan för Vollsjö Stationssamhälle, som vann laga kraft juni Upphävande av tomtindelningar Antagandehandling Planbeskrivning i Vollsjö, Sjöbo kommun, Skåne län

24 4 FÖRHANDSKOPIA Förslag Förslaget är att upphäva samtliga tomtindelningar i Vollsjö. Med upphävandet underlättas förändringar av fastighetsindelningen och framtida byggande. Idag är det inte möjligt att göra mindre justeringar av dessa fastigheter utan detaljplaneändring, då tomtindelningen inte får frångås. Tillägg till planbestämmelser/administrativa bestämmelser Genomförandetiden är fem år från det datum planen vinner laga kraft. Konsekvenser Upphävande av tomtindelningarna innebär ingen ändring av vare sig fastighetsbeteckningar, kvartersnamn eller fastighetsgränser. Upphävandet blir ett tillägg till detaljplanerna, och innebär ingen ändring av de i detaljplanen angivna detaljplanebestämmelserna. Användningen av marken och byggrätt regleras även fortsättningsvis genom detaljplan. Inga särskilda fastighetsregleringar väntas ske till följd av beslutet. Bedömning av miljöpåverkan Enligt 5 kapitlet 18 Plan och bygglagen (PBL) ska de bestämmelser om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program som finns i 6 kapitlet 11, 18 och 22 miljöbalken (MB) tillämpas, om detaljplanens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Kommunen bedömer, utifrån vad som beskrivs under konsekvenser, att genomförande av denna detaljplan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Genomförande Tidplan Samråd sommaren 2013 Underrättelse hösten 2013 Antagande vintern 2014 Ekonomi Initiativ till planen har tagits av Sjöbo kommun som svarar för samtliga kostnader. Medverkande Planarbetet har utförts av Landskapsarkitekt Kerstin Torseke Hulthén AB på uppdrag av stadsarkitekt Joel Tufvesson, som också deltagit i framtagandet av detaljplanen. Representanter för berörda kommunala förvaltningar och myndigheter har kontaktats under planarbetets gång. Joel Tufvesson Stadsarkitekt Kerstin Torseke Hulthén Planarkitekt Upphävande av tomtindelningar Antagandehandling Planbeskrivning i Vollsjö, Sjöbo kommun, Skåne län

25 Förteckning över berörda fastigheter med tomtindelningar Fastighet Fnr Detaljplan BJÖRKEN * BJÖRKEN * BJÖRKEN * BJÖRKEN * BJÖRKEN * / BJÖRKEN * BJÖRKEN * BJÖRKEN * / BJÖRKEN * BJÖRKEN * BJÖRKUDDEN * BJÖRKUDDEN * BJÖRKUDDEN * BJÖRKUDDEN * BJÖRKUDDEN * BJÖRKUDDEN * BOKEN * BOKEN * BOKEN * BOKEN * BOKEN * / BOKEN * DÄLDEN * / EKORREN * P EKORREN * P HANDSKEN * HERMELINEN * HERMELINEN * HERMELINEN * HERMELINEN * HERMELINEN * HERMELINEN * HERMELINEN * HJORTEN * HJORTEN * HJORTEN * HJORTEN * HJORTEN * HJORTEN * HJORTEN * HJORTEN * HJORTEN * / / 217- HJORTEN * Sida 1

26 Fastighet Fnr Detaljplan HJORTEN * HJORTEN * HJORTEN * HJORTEN * HJORTEN * / HÄGGEN * HÄGGEN * HÄGGEN * HÄGGEN * HÄGGEN * / HÄGGEN * HÄGGEN * HÄGGEN * HÄGGEN * HÄGGEN * HÄLLAN * HÄLLAN * HÄLLAN * HÄLLAN * HÄLLAN * / P HÄLLAN * HÄLLAN * HÄLLAN * ISBJÖRNEN * ISBJÖRNEN * ISBJÖRNEN * ISBJÖRNEN * ISBJÖRNEN * ISBJÖRNEN * OXELN * / OXELN * / OXELN * / OXELN * OXELN * OXELN * PARKLINDEN * PARKLINDEN * PARKLINDEN * PARKLINDEN * PARKLINDEN * PARKLINDEN * PIRATEN * PIRATEN * Sida 2

27 Fastighet Fnr Detaljplan RENEN * P RÖNNEN * RÖNNEN * RÖNNEN * RÖNNEN * RÖNNEN * RÖNNEN * RÖNNEN * RÖNNEN * RÖNNEN * STAREN * STAREN * STAREN * STAREN * STAREN * STAREN * STAREN * STAREN * STAREN * STAREN * STAREN * SÅNGLÄRKAN * SÅNGLÄRKAN * SÅNGLÄRKAN * SÅNGLÄRKAN * SÅNGLÄRKAN * SÅNGLÄRKAN * VAKTELN * VAKTELN * VAKTELN * VAKTELN * VAKTELN * VAKTELN * VAKTELN * VOLLSJÖ 23: VOLLSJÖ 31: VOLLSJÖ 31: / VOLLSJÖ 31: VOLLSJÖ 31: VOLLSJÖ 31: VOLLSJÖ 31: / / VOLLSJÖ 31: VOLLSJÖ 44: ÅGÅRDEN * ÅGÅRDEN * ÅGÅRDEN * ÅGÅRDEN * Sida 3

28 Fastighet Fnr Detaljplan ÄNGEN * ÄNGEN * ÄNGEN * ÄNGEN * Sida 4

29 tillhörande Upphävande av tomtindelningar i Lövestad tätort, Sjöbo kommun, Skåne län MYNDIGHETER

30 ÖVRIGA JUSTERINGAR AV PLANEN

31

32 FÖRHANDSKOPIA ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING Upphävande av tomtindelningar i Lövestad, Sjöbo kommun, Skåne län med enkelt planförfarande

33 FÖRHANDSKOPIA Planens syfte och huvuddrag Syftet med planen är att ta bort en gammal reglering av tomtindelning eftersom den kan vara ett hinder för framtida förändringar. Avsikten är att upphäva samtliga tomtindelningar i Lövestad, utom de som ingår i Stadsplan för södra delen av Lövestad som vann laga kraft Tomtindelningarna kan bland annat annat kan utgöra ett hinder för de boende att genomföra om- och tillbyggnader som tillåts i detaljplanerna. Handlingar Planbeskrivning Särskilt utlåtande Förteckning över berörda fastigheter med tomtindelningar Karta över berörda detaljplaner Samtliga tomtindelningar finns tillgängliga på miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen på Ommavägen 30. För visning av en berörd tomtindelning kontakta, Ingrid Jönsson tel för att boka en tid. Förenligt med 3, 4 och 5 Kapitlet miljöbalken Planförslaget bedöms förenligt med 3, 4 och 5 kapitlet miljöbalken (MB) i enlighet med 5 förordningen (1998:896) om hushållning med mark och vattenområden mm. Kommunala beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) har beslutat att detaljplan för upphävande av samtliga tomtindelningar i Lövestad ska upprättas. Planförfarande Upphävandet av tomtindelningar behandlas enligt plan- och bygglagens regler om enkelt planförfarande, som tillägg till gällande planer. Planförslaget har justerats efter samrådet så att det område som omfattas av Stadsplan för södra delen av Lövestad, som vann laga kraft , undantagits från planområdet. Förutsättningar och förändringar Bakgrund I Lövestad finns idag ett stort antal äldre tomtindelningar. En tomtindelning har till syfte att fastlägga hur kvartersmark skall indelas i tomter. Tomtindelning var tidigare obligatoriskt för att kunna bilda fastigheter inom stadsplanelagda kvarter. Efter den 1 juli 1987 kom tomtindelningar enligt 1947 års byggnadslag och äldre lagar att gälla som fastighetsplaner. Från och med den 2 maj 2011 gäller fastighetsplaner som detaljplanebestämmelser vad avser fastighetsindelningen. (PBL övergångsbestämmelserna 9 p, PBL 4 kap 18 ) Tomtindelningarna kan vara ett hinder för den som söker bygglov för till-, om- och nybyggnad. I många fall är fastighetsbildningen helt genomförd inom kvarteret och något behov finns inte längre för tomtindelningen. Totalt berörs164 fastigheter i Lövestad av tomtindelningar. Upphävande av tomtindelningar Antagandehandling Planbeskrivning i Lövestad,Sjöbo kommun, Skåne län

34 FÖRHANDSKOPIA Kv Syrenen, ett exempel på en tomtindelningskarta. 10 Syrenen Kv Syrenen, utdrag ur kommunens fastighetsregister. Utdrag ur för kv Syrenen gällande detaljplan 117: Stadsplan för Lövestads municipalsamhälle, som vann laga kraft januari Upphävande av tomtindelningar Antagandehandling Planbeskrivning i Lövestad, Sjöbo kommun, Skåne län

35 4 FÖRHANDSKOPIA Förslag Förslaget är att upphäva samtliga tomtindelningar i Lövestad utom de som ingår i Stadsplan för södra delen av Lövestad som vann laga kraft Med upphävandet underlättas förändringar av fastighetsindelningen och framtida byggande. Idag är det inte möjligt att göra mindre justeringar av dessa fastigheter utan detaljplaneändring, då tomtindelningen inte får frångås. Den stadsplan som inte ingår i planändringen omfattar bland annat Lövestad skola. Här är det aktuellt att ändra planen av andra skäl, då kan tomtindelningarna upphävas inom den processen. Tillägg till planbestämmelser/administrativa bestämmelser Genomförandetiden är fem år från det datum planen vinner laga kraft. Konsekvenser Upphävande av tomtindelningarna innebär ingen ändring av vare sig fastighetsbeteckningar, kvartersnamn eller fastighetsgränser. Upphävandet blir ett tillägg till detaljplanerna, och innebär ingen ändring av de i detaljplanen angivna detaljplanebestämmelserna. Användningen av marken och byggrätt regleras även fortsättningsvis genom detaljplan. Inga särskilda fastighetsregleringar väntas ske till följd av beslutet. Bedömning av miljöpåverkan Enligt 5 kapitlet 18 Plan och bygglagen (PBL) ska de bestämmelser om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program som finns i 6 kapitlet 11, 18 och 22 miljöbalken (MB) tillämpas, om detaljplanens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Kommunen bedömer, utifrån vad som beskrivs under konsekvenser, att genomförande av denna detaljplan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Genomförande Tidplan Samråd sommaren 2013 Underrättelse hösten 2013 Antagande vintern 2014 Ekonomi Initiativ till planen har tagits av Sjöbo kommun som svarar för samtliga kostnader. Medverkande Planarbetet har utförts av Landskapsarkitekt Kerstin Torseke Hulthén AB på uppdrag av stadsarkitekt Joel Tufvesson, som också deltagit i framtagandet av detaljplanen. Representanter för berörda kommunala förvaltningar och myndigheter har kontaktats under planarbetets gång. Joel Tufvesson Stadsarkitekt Kerstin Torseke Hulthén Planarkitekt Upphävande av tomtindelningar Antagandehandling Planbeskrivning i Lövestad,Sjöbo kommun, Skåne län

36 Förteckning över berörda fastigheter med tomtindelningar Fastighet Fnr Detaljplan AVENBOKEN * AVENBOKEN * AVENBOKEN * AVENBOKEN * AVENBOKEN * AVENBOKEN * AVENBOKEN * DUVAN * DUVAN * DUVAN * DUVAN * DUVAN * / DUVAN * DUVAN * EJDERN * EJDERN * FINKEN * FINKEN * FINKEN * GLASBJÖRKEN * GLASBJÖRKEN * GLASBJÖRKEN * GLASBJÖRKEN * KAJAN * KAJAN * KAJAN * KAJAN * KORNSPARVEN * KORNSPARVEN * KORNSPARVEN * KORNSPARVEN * KORNSPARVEN * KRÅKAN * KRÅKAN * KUNGSÖRNEN * KUNGSÖRNEN * KUNGSÖRNEN * KUNGSÖRNEN * KUNGSÖRNEN * KUNGSÖRNEN * KUNGSÖRNEN * KUNGSÖRNEN * KYRKOSKOGEN 1: LÖNNEN * LÖVESTAD S: LÖVESTAD 12: / / / Sida 1

37 Fastighet Fnr Detaljplan LÖVESTAD 12: LÖVESTAD 25: LÖVESTAD 37: / / / LÖVESTAD 37: NÖTSKRIKAN * NÖTSKRIKAN * NÖTSKRIKAN * RAPPHÖNAN * RAPPHÖNAN * RAPPHÖNAN * RAPPHÖNAN * RAPPHÖNAN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * / RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * SILVERTÄRNAN * SKRATTMÅSEN * SKRATTMÅSEN * SKRATTMÅSEN * SKRATTMÅSEN * SKRATTMÅSEN * SKRATTMÅSEN * STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * Sida 2

38 Fastighet Fnr Detaljplan STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * SVALAN * SVALAN * SVALAN * SVALAN * SVALAN * SVALAN * SYRENEN * SYRENEN * SYRENEN * SYRENEN * SYRENEN * SYRENEN * SYRENEN * SYRENEN * SÅNGSVANEN * SÅNGSVANEN * SÅNGSVANEN * SÅNGSVANEN * SÅNGSVANEN * SÅNGSVANEN * SÄDESÄRLAN * SÄDESÄRLAN * TALLEN * P TJÄDERN * TJÄDERN * TJÄDERN * TJÄDERN * TJÄDERN * TJÄDERN * TOFSLÄRKAN * TOFSLÄRKAN * TOFSLÄRKAN * TOFSLÄRKAN * TORNFALKEN * TORNFALKEN * TORNFALKEN * TORNFALKEN * ÖSTERGÖKEN * ÖSTERGÖKEN * ÖSTERGÖKEN * ÖSTERGÖKEN * Sida 3

39 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2014/22 Uppföljning av intern kontroll 2013 för kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Förslag redovisas vid sammanträdet. Sammanfattning Den interna kontrollplanen för 2013 ska följas upp. Beslutsunderlag Intern kontrollplan för 2013

40 Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2013 Rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvarig Frekvens/ slutfört Metod Rapportering till Riskbedömning Betalning av leverantörsfakturor i tid Kontrollera omfattningen och orsak till att leverantörsfakturor ej betalas i tid. Kontrollera att rutin följs Redovisningschef Försäljningskassor Redovisningschef En gång/år Stickprov Kommundirektör Kännbar/sannolik En gång/år Stickprov Kommundirektör Kännbar/möjlig Handkassor Upplägg av nya leverantörer i Inköp och faktura Kontrollera rutiner samt belopp Kontrollera leverantör mot ramavtal Redovisningschef En gång/år Stickprov Kommundirektör Kännbar/sannolik Ekonom En gång/år Stickprov Kommundirektör Lindrig/möjlig Hantering av leverantörsfakturor Kontrollera erhållna leverantörsfakturor gällande moms och felaktiga betalningar. Redovisningschef En gång/år Stickprov Kommundirektör Kännbar/sannolik

41 Rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvarig Frekvens/ slutfört Metod Rapportering till Riskbedömning Rutiner för registrering och avregistrering av stöldbegärlig utrustning (IT) Rutiner för beställningar Utbetalning av lön Hantering av kommunens konst Avstämning av registret Kontrollera befintliga rutiner för beställningar inom ramavtalet Om utbetald lön överensstämmer med anställningsavtalet Kontrollera att den fysiska placeringen av konst stämmer med konstregistret. Konst som inte finns i registret (ex gåvor på äldreboenden) registreras Kanslichef En gång / år Kanslichef En gång / år Enhetschef löner Kultursekreterare En gång per halvår 2 arbetsplatser Kommundirektör Kännbar/möjlig Genomgång av samtliga ramavtal som förvaltas av kommunstyrelsen/kommunledningsförva ltningen 25 slumpvis utvalda arbetstagare vid varje tillfälle Kommundirektör Kommundirektör vid årets slut Kännbar/möjlig Lindrig/möjlig En gång/år Stickprov (besök) Kommundirektör Kännbar/möjlig

42 Rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvarig Frekvens/ slutfört Metod Rapportering till Riskbedömning Utbetalningar av föreningsbidrag Att rätt bidrag betalas ut i rätt tid och att belopp stämmer mot beslut Administratör En gång / år Stickprov Kommundirektör Kännbar/möjlig

43 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2014/23 Intern kontroll 2014 för kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Förslag redovisas vid sammanträdet. Sammanfattning Kommunstyrelsen ska anta en plan för sin interna kontroll Beslutsunderlag Förslag till plan för intern kontroll 2014 för kommunstyrelsen

44 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2014/36 Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet för kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet för kommunledningsförvaltningen antas att gälla enligt bilaga till protokollet. Planen gäller till och med den 30 juni Sammanfattning Kommunfullmäktige antog i juni 2013 Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet att gälla från den 1 juli 2013 till och med den 30 juni I planen anges att varje nämnd ska upprätta sin egen handlingsplan, som beskriver de åtgärder man tänker vidta under perioden för att förverkliga intentionerna i den övergripande planen. Förslag till handlingsplan för kommunstyrelsens förvaltning har tagits fram. Beslutsunderlag Förslag till handlingsplan för kommunledningsförvaltningen

45 Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter för Kommunledningsförvaltningen Antagen i kommunstyrelsen 2014-

46 Bakgrund Kommunstyrelsen antog , plan för lika rättigheter och möjligheter och i direktiven ingick att varje nämnd skulle upprätta en egen handlingsplan för hur intentionerna i planen skulle förverkligas. Grundinställning Sjöbo kommun ska vara en öppen jämlik arbetsplats för alla. Alla anställda ska behandlas likvärdigt, ingen ska särbehandlas på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning eller av annan orsak. Ingen anställd i Sjöbo kommun ska utsättas för kränkande särbehandling dvs. mobbning, psykiskt eller fysiskt våld. Handlingsplanen gäller t.o.m Nedan följer de aktiva åtgärder förvaltningen kommer att arbeta med fram till ny plan antas Målinriktat arbete Kunskapen om innebörden i ett arbete för lika rättigheter och möjligheter bör höjas hos samtliga i kommunen. Nuläge: Jämlikhetsgruppen genomför utbildningar under höst 2013 och vår Åtgärd Samtliga chefer på förvaltningen ska under dessa tillfällen genomgå utbildningen. Handledningen som tillhör planen ska användas som underlag i det fortsatta arbetet på avdelningarnas arbetsplatsträffar. 4 Arbetsförhållande Kommunen ska aktivt arbeta för att oönskade deltidstjänster minimeras. Heltidsanställningar eller önskad sysselsättningsgrad ska eftersträvas och ofrivilliga deltidsanställningar ska vara avskaffade senast aug-15. Nuläge: På förvaltningen finns 51 anställda och av dem arbetar 10 deltid. 1 tjänst är på 50 %, fem 75 % och övriga mellan 80 och 87,5 %. Två personer har anmält att de vill ha utökad sysselsättningsgrad. Innan nyanställning sker skall varje arbetsledare noggrant undersöka om man genom förändring av arbetsrutiner o d kan erbjuda redan anställd personal utökad sysselsättningsgrad. Åtgärder Vid framtida vakanser ska de som begärt utökad sysselsättningsgrad erbjudas tjänsten i de fall det är möjligt. Samtliga tjänster på förvaltningen bör vara på minst 75 % 2

47 Kartlägga och åtgärda de hinder som försvårar möjligheterna att erbjuda heltidsanställning eller önskad sysselsättningsgrad. Ansvarig för kartläggning och åtgärder utses på kommunledningsförvaltningens gemensamma ledningsgrupp. 5 Underlätta att förena förvärvsarbete och föräldraskap Åtgärd Cheferna på förvaltningen ska ta ett ansvar för att skapa ett förhållningssätt och en attityd så att det är naturligt att förlägga möte, konferenser o d så de anställda som har små barn ska kunna delta och att även män att tar ut sin föräldraledighet och är hemma vid vård av barn. I de fall det inte är möjligt måste den anställde kunna ställa upp även på andra tider. Underlätta för arbetstagare med barn att arbeta på distans i de fall det fungerar i verksamheten. Vid längre föräldraledigheter ska samtal enligt riktlinjer i personal- och lönehandboken genomföras innan anställd går på föräldraledighet. 6 Förebygga och förhindra trakasserier Nuläge: Cheferna och medarbetare på förvaltningen har kunskap om att det finns en policy mot trakasserier och kränkande särbehandling. Samtliga anställda på vår förvaltning ska känna till policyn mot trakasserier och veta var de kan vända sig för råd och stöd i dessa frågor. Åtgärder En gång årligen på APT gå igenom policyn mot trakasserier och kränkande särbehandling 3

48 7 Rekrytering Åtgärd Vid rekrytering ska förvaltningen arbeta för en större mångfald och framtagna riktlinjer ska följas. Vara extra uppmärksamma så att ingen särbehandlas utan alltid utgå från meriter och erfarenhet. 8 och 9 Jämn könsfördelning Kommunen ska sträva efter att få en jämnare könsfördelning och bör därför använda sig av positiv särbehandling. Nuläge: Vi kan på förvaltningen se att det finns en sned könsfördelning 19 män, vilket motsvarar 36 % och 32 kvinnor. Siffrorna är inkl förvaltningschefer eftersom de är anställda av kommunstyrelsen. På personalavdelningen finns det bara kvinnor anställda. På IT-avdelningen finns en kvinna och sex män. På ekonomiavdelningen är det jämn könsfördelning. Kansliavdelningen och Kultur, tillväxt och fritid har flest kvinnor och Utvecklingsstaben är mer blandad. Åtgärd Vid nyanställningar sträva och anstränga sig för att få en jämnare könsfördelning inom yrkesgrupperna. 10 Lön Fortsätta arbetet med att uppnå Sjöbo kommuns lönepolitiska mål, att de anställda ska ha lika lön för likvärdigt arbete, utifrån sin prestation och sin förmåga att omsätta uppsatta mål till praktisk handling Åtgärd Efter varje löneöversyn ska en lönekartläggning göras på förvaltningens personal och om osakliga löneskillnader upptäcks ska de åtgärdas i kommande löneöversyner. Övrigt 4

49 Till dessa åtgärder kommer de som HR-avdelningen har ett ansvar för. De finns inte med här eftersom de rör hela kommunen. 5

50 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2014/13 Bidrag till Skånes Djurpark Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Förslag redovisas vid sammanträdet. Sammanfattning Kommunförbundet Skånes styrelse vädjar till medlemskommunerna att som ett engångsbidrag till en akut räddningsinsats snarast betala minst en krona per kommuninvånare till stiftelsen Skånes Djurpark. Beslutsunderlag Brev från Skånes Djurpark

51

52 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2014/21 Revisorernas granskning av kommunens lokalförsörjning Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Förslag redovisas vid samanträdet. Sammanfattning PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunens lokalförsörjning och kommit fram till att inte alla delar har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av kommunens lokalförsörjning. Under respektive kontrollmål i rapporten finns förslag på förbättringsområden. Beslutsunderlag Granskning av kommunens lokalförsörjning

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2014/24 Taxor för sotning, brandskyddskontroll m.m. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Taxor för verksamhet inom Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund fastställs enligt följande: Sotningstaxa 2013 Sotningstaxa 2014 Taxa för brandskyddskontroll 2013 Taxa för brandskyddskontroll 2014 Prislista för tjänster m.m. från 2013 Sammanfattning Med anledning av nyligen avkunnad dom i Högsta Förvaltningsdomstolen har direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund rekommenderat medlemskommunerna att fastställa taxor inom förbundets verksamhet. Beslutsunderlag Protokollsutdrag från SÖRF med bilagor

72

73

74

75

76

77

78

79

80 SOTNINGSTAXA (RENGÖRING) 2013 Tillämpningsområde: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommun 1. Objekt i villor och småhus Exkl. moms Inkl. moms 1.1 Grundavgift helårsbebott hus Inställelse för utförande av arbete enligt 1.3 under ordinarie sotningstur per gång 164, kr 1.2 Grundavgift fritidshus Inställelse för utförande av arbete enligt 1.3 under ordinarie sotningstur per gång 229, kr 1.3 Objektsavgift (kr/enhet) Sotning eller rensning av nedan nämnt objekt, jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal eller bikanal Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60 kw) Exkl. moms Inkl. moms eldad uteslutande med olja 186, kr eldad uteslutande med olja, miljögodkänd 223, kr eldad helt eller delvis med fast bränsle 223, kr eldad helt eller delvis med fast bränsle, miljögodkänd 239, kr Vanlig köksspis och övriga eldstäder 173, kr Braskamin 220, kr Imkanal, timersättning 441, kr Tilläggsavgift förbindelse- eller bikanal, upp till 1,0 m ingår ingår Tilläggsavgift förbindelse- eller bikanal, 1,0 2,5 m 28,69 35 kr Tilläggsavgift förbindelse- eller bikanal, 2,6 5,0 m 69,74 87 kr Tilläggsavgift förbindelse- eller bikanal, längre än 5 m, uttages timersättning enl. p 3.2 Sotningstaxa 2013 / Beslut Sida 1 (4)

81 1.4 Avgift för extra inställelse För extra inställelse, då fastighetsägaren eller nyttjaren av rensningspliktigt objekt utan giltigt skäl hindrat arbetets utförande på härför tillkännagiven tidpunkt, uttas för återbesök ersättning per man och timme med pris enligt p 3.2, samt transportersättning. Här jämte uttas ersättning för den ordinarie inställelsen enl. p 1.1 eller 2, samt en administrationsavgift. Exkl. moms Inkl. moms Administrationsavgift 102, kr 2. Övriga objekt (restaurangkök, flerfamiljshus och lantbruk m m) Exkl. moms Inkl. moms 2.1 Grundavgift För inställelse av objekt enl p 2.2 uttages ersättning för arbetets utförande per man och objekt 256, kr 2.2. Sotning av värmepanna och rökkanal jämte tillhörande rök- och förbindelsekanal. För den till rökkanalen anslutna största sotade värmepannan uttages ersättning enligt kolumn a, och för var och en av de övriga rengjorda värmepannorna enligt kolumn b. Kolumn a Kolumn b Normaleffekt Mcal/h (ca kw) Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms - 50 (60) Enligt p , kr (61 120) 345,47 431,84 217, kr ( ) 400,64 500,80 272, kr ( ) 459,93 574,91 331, kr ( ) 483,26 604,08 354, kr ( ) 517,83 647,29 389, kr För sotning eller rensning av annat än under p 1 och p 2.2 angivet objekt, uttages ersättning per man och timme med pris som anges i p 3.2. Parterna må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång (anteckning om detta sker i så fall i Kontrollboken). För arbete under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. Exkl. moms Inkl. moms 2.3 Inställelseavgift för imkanaler till större kök (ej bostadskök) uttages per man och objekt 256, kr Sotningstaxa 2013 / Beslut Sida 2 (4)

82 2.3 Tilläggsavgift Stoftavskiljare, rökgasfläkt, förbindelsekanal längre än fem (5) meter, uttages timersättning enligt p 3.2. Parterna må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång (anteckning om detta sker i så fall i Kontrollboken). För arbete under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. 3. Undersökningsarbeten mm (se bilaga 1) 3.1 För arbete, som utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas ersättning per man och timme med pris som anges i p 3.2, samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder. För övertidsarbete räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme. Exkl. moms Inkl. moms 3.2 Timersättning utgår med: 441, kr 4. Indexreglering av taxan Ersättning för sotningsarbeten enligt denna taxa revideras årligen med det av de centrala parterna Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund publicerat sotningsindex. Sotningstaxa 2013 / Beslut Sida 3 (4)

83 Bilaga 1 Övriga tjänster inkl resor och administrativa kostnader samt pris (exkl moms), som idag inte omfattas av sotningstaxan Borttagning av fågel/kajbo i rök- eller ventilationskanal 1 500,00 Borttagning av fågel/kajbo i rök- eller ventilationskanal i samband med ordinarie sotningsarbete 1 200,00 Rengöring av tjära i rökkanal 1 200,00 Rengöring av tjära i rökkanal i samband med ordinarie sotningsarbete 900,00 Besiktningsarbeten utförda enligt SSR Godkänd, för det första kontrollerade objektet (exkl moms) Installationsbesiktning 1 500,00 Statusbesiktning 1 500,00 Överlåtelsebesiktning 1 850,00 Sprängbesiktning 1 850,00 För varje tillkommande objekt och/eller kanal utöver det/den första 850,00 Beräkningsunderlag, termodynamik och rökgasflöde samt yttemperaturer 1 500,00 Maskinkostnadsersättningar (exkl moms) Högtryckstvätt 125,00 Vätskedammsugare 125,00 Skumpåläggare 125,00 Industridammsugare 125,00 Mekanisk rengöring med Tegras Rensning med robot, uppvärmd skumpåläggning, uppvärmd sköljning 705,00 Förbrukningsmateriel (exkl moms) Kem per liter 69,00 Trasor per kilogram 50,00 Plast per meter 20,00 Sotningstaxa 2013 / Beslut Sida 4 (4)

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 86 Tomelilla kommun Kommunfullmäktige Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 27 januari 2014 kl. 19.00 Plats: Intim, Folkets Park i Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-10-07 1(21)

Kommunstyrelsen 2009-10-07 1(21) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2009-10-07 1(21) Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl 17.00-19.05 Beslutande Bengt Svensson, ordförande Ingrid Larsson Jens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27, 140

Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27, 140 Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27, 140 Innehållsförteckning Syfte med jämställdhetsplanen... 2 Kommunens syn på jämställdhet och jämlikhet.... 2 Kommunens målsättning... 2 Arbetsförhållanden... 4

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande

Sofia Jarl (C) ordförande Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-11-21 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-14.30 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 1 (19) Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-12-17 192) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-01-01

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson Revisionsrapport Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet Marks kommun Februari 2010 Hans Axelsson 1 Sammanfattande bedömning Vi uppfattar att det finns kompetens, engagemang och en vilja att göra

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-12-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN. Nämnd. budget

BYGGNADSNÄMNDEN. Nämnd. budget BYGGNADSNÄMNDEN Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10 Landskrona stads Handlingsprogram för skydd mot olyckor. tillika handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten 2012-2014 Förslag till beslut om antagande RN

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 2014-10-21 Ledamöter i kommunstyrelsen, för kännedom till: ersättare i kommunstyrelsen, övriga mottagare av kommunstyrelsehandlingar Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 Detta material

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 19.15 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2014

Verksamhetsplan 2012-2014 Verksamhetsplan 2012-2014 Antagen av Socialnämnden 2011-11-24 #{enhet}# INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 135 Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter.

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen

SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Tid och plats: Onsdagen den 12 mars 2014 kl. 09:00 i Kommunhuset i Sjöbo, Sessionssalen OBS! Samling med kaffe från 08.30 Stefan Lundgren Ordförande

Läs mer

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting?

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Upplysningar om innehållet: Eva Thulin Skantze, eva.thulin.skantze@skl.se

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07

Kommunstyrelsen 2015-01-07 Kommunstyrelsen 2015-01-07 KOMMUNSTYRELSEN Mandattid: 2015-01-01-2018-12-31 Ledamöter Ordförande Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Jenny Jansson (S) 1:e vice ordförande Karl-Anders Andersson

Läs mer