SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen"

Transkript

1 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Tid och plats: Onsdagen den 12 februari 2014 kl. 13:30 Kommunhuset i Sjöbo, Sessionssalen Stefan Lundgren Ordförande Helén Odéen Sekreterare Justering Ärenden Två ledamöter ska utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet Enligt bifogad ärendeförteckning Ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till förvaltningssekreterare Hanna Malm, tfn , som kallar ersättare.

2 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Föredragningslista Kommunstyrelsen Ärende- Ärendemening Dnr nummer Ärenden 1 Information från Arbetsförmedlingen 2014/28 2 Information om upphandlingsregler 2014/31 3 Gemensam EU-strategi för SÖSK-kommunerna 2014/12 4 Infrastrukturstrategi för sydöstra Skåne 2014/30 5 Upphävande av tomtindelningar i Vollsjö och Lövestads 2013/163 tätorter 6 Uppföljning av intern kontroll 2013 för kommunstyrelsen 2014/22 7 Intern kontroll 2014 för kommunstyrelsen 2014/23 8 Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet 2014/36 för kommunledningsförvaltningen 9 Bidrag till Skånes Djurpark 2014/13 10 Revisorernas granskning av kommunens lokalförsörjning 2014/21 11 Taxor för sotning, brandskyddskontroll m.m. 2014/24 12 Dag för årsstämmor 2014/29 13 Anmälan av protokoll från kommunalförbund och gemensam nämnd 2014/20

3 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2014/28 Information från Arbetsförmedlingen Sammanfattning Arbetsförmedlingschef Christine Ekdahl-Persson lämnar aktuell information från Arbetsförmedlingen.

4 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Information om upphandlingsregler Dnr 2014/31 Sammanfattning Inköpare Charlotta Fröier informerar vid sammanträdet om upphandlingsregler.

5 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2014/12 Gemensam EU-strategi för SÖSK-kommunerna Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut SÖSK:s EU-strategi antas Sammanfattning Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) tog den 5 december 2013 beslut att föreslå sina kommuner Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad att anta en gemensam EU-strategi. Enligt beräkningar från Sveriges kommuner och landsting påverkas de kommunala besluten till cirka 60 procent av EU:s regelverk. Kommunerna är oerhört centrala aktörer i den Europeiska integrationsprocessen och medlemskapet innebär en rad utvecklings- och finansieringsmöjligheter som syftar till att stärka arbetsliv, boende, näringsliv och attraktion. Detta är en potential som sydöstra Skånes kommuner bör dra nytta av i det ordinarie utvecklingsarbetet. Syftet med strategin för det gemensamma arbetet kring EU-frågor är att klargöra för medlemskommunerna hur vi ska arbeta gemensamt med att generera utvecklingsprojekt till regionen, som grundas på kommunernas utvecklingsbehov utifrån väl gjorda verksamhetsanalyser (EU-projektanalyser). Med hjälp av strategin ska vi: - Bli väl förberedda inför programperioden Basera våra EU-projekt på långsiktiga visioner och ordinarie verksamhetsutveckling -Öka EU-kompetensen bland anställda Beslutsunderlag SÖSK:s EU-strategi

6 EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor

7 Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi vill vi nå en samsyn mellan olika aktörer i våra kommuner om hur vi vill att SÖSK ska utvecklas så att vi når våra mål för det gemensamma EU-arbetet Strategin ska ge svar på frågorna: Vad skall vi göra gemensamt framöver? Hur skall vi göra det? Vem skall göra det? Väl förberedda inför programperioden EU-projekt baserad på långsiktiga visioner och ordinarie verksamhetsutveckling Öka EU-kompetensen bland anställda 2

8 Syfte Enligt beräkningar från Sveriges kommuner och landsting påverkas de kommunala besluten till cirka 60 procent av EU:s regelverk. Kommunerna är oerhört centrala aktörer i den Europeiska integrationsprocessen och medlemskapet innebär en rad utvecklings- och finansieringsmöjligheter som syftar till att stärka arbetsliv, boende, näringsliv och attraktion. Detta är en potential som sydöstra Skånes kommuner bör dra nytta av i det ordinarie utvecklingsarbetet. Vidare innebär globaliseringen, med ökad rörlighet och teknisk utveckling som pådrivande faktorer, att goda exempel och bra förebilder bör sökas på många håll i världen. Internationella kontakter är av stor betydelse för lyckade erfarenhetsutbyten och kunskapsöverföring i olika internationella samarbeten. Dessa internationella projekt och samarbeten ska ha god förankring i kommunernas/sösk:s fastlagda prioriteringar. Syftet med strategin för det gemensamma arbetet kring EU-frågor är att klargöra för medlemskommunerna hur vi ska arbeta gemensamt med att generera utvecklingsprojekt till regionen, som grundas på kommunernas utvecklingsbehov utifrån väl gjorda verksamhetsanalyser (EPA). Detta innebär aktiva val där utvecklingsbehov vägs mot de beslutade prioriteringarna. 3

9 Mål och prioriteringar Målen för det gemensamma EU-arbetet är att: Bli väl förberedda inför den nya programperioden och bli bättre på att ta till vara på de finansieringsmöjligheter som erbjuds Få möjlighet att skapa hållbara EUprojekt som är baserade på långsiktiga visioner och förvaltningarnas ordinarie verksamhetsutveckling. Öka EU-kompetensen bland anställda i kommunerna, särskilt när det gäller projektutveckling via EU:s fonder och program. Genom att fastställa målsättningen för det gemensamma arbetet kring EUfrågor ökar förutsättningarna för kommunerna i sydöstra Skåne att bedriva ett effektivt och framgångsrikt arbete kring EU-projektutveckling Prioriterade områden Genom diskussioner vid ett antal SÖSK forum (för medlemskommunernas kommunstyrelses arbetsutskott) på temat EU har nedan prioriteringar för projektutveckling identifierats för gemensamma projekt i sydöstra Skåne: Infrastruktur Tillväxt/Näringsliv Kompetensutveckling Ungdomsarbetslöshet 4

10 Hur? Hur ska vi arbeta och vad ska vi göra för att nå målen? Verksamhetsutveckling genom EUprojektanalyser (EPA) EU-projektanalys (EPA) är en metod och process där man utgår från kommunernas politiska visioner, idéer och långsiktiga utvecklingsmål. Med utgångspunkt i dessa analyser görs i steg ett, en djupgående analys av de finansieringsmöjligheter som finns för att realisera målen med hjälp av EU:s stödprogram. I steg två prioriteras vilka områden/projekt som ska realiseras i form av ett EU-projekt. För att förbereda oss inför EU:s nästa programperiod har samtliga medlemskommuner tagit fram EU-projektanalyser under , i samarbete med Kommunförbundet SKåne. En gemensam SÖSK-EPA har tagits fram under 2013, som underlag för att skapa utvecklingsprojekt som ger förväntad nytta i regionen. Följande gemensamma prioriteringar har tagits fram i SÖSK, utifrån kommunernas enskilda EPA-analyser och i dialog med kommunernas ledande politiker (SÖSK Forum): Infrastruktur, Tillväxt/Näringsliv, Kompetensförsörjning samt ungdomsarbetslöshet.. Europa Direkt och projektutveckling Från och med 2013 har sydöstra Skåne ett Europa Direkt kontor placerat i Sjöbo. Europa Direkts ordinarie verksamhet är EU-information riktat mot allmänheten och målgrupperna näringsliv, ungdomar, föreningsliv och press och media i synnerhet. Utöver detta så kommer Europa Direkt Sydöstra Skåne att fokusera på projektutveckling för att generera (storskaliga) utvecklingsprojekt som grundas på kommunernas utvecklingsbehov utifrån väl gjorda verksamhetsanalyser (EPA). Från 2013 kommer en gemensam projektutvecklingsresurs på 30 procent att finnas i verksamheten. Detta möjliggörs genom att SÖSK:s medlemsavgift ökas från elva kronor per invånare till 21 kronor per invånare. Sju av dessa kronor avser Europa Direkts ordinarie verksamhet och tre kronor per invånare avser ren projektutveckling för kommunerna. EU-finansiering inarbetas i kommunernas löpande budgetprocess För att synliggöra resultaten av EPA arbetet/projektutvecklingen uppmuntras varje kommun att inarbeta rutiner för att särredovisa kommunens samtliga EU-stöd. (En gemensam kodsträng som används av samtliga förvaltningar i kommunen). Detta för att på ett enkelt sätt redovisa kommunens samtliga intäkter och medfinansiering i olika EU-projekt. Kompetensutveckling och nätverkande För att utveckla de gemensamma EPAprioriteringarna till genomförbara projekt som kan utveckla kommunernas verksamheter krävs en ökad kompetens i medlems kommunerna kring möjligheter inom EU:s fonder och program. Detta genomförs hösten 2013 för ett antal av kommunens tjänstemän i samarbete med Kommunförbundet Skåne. 5

11 En EU-projektanalysgrupp tillsattes 2012 med en representant från vardera medlemskommun och från och med 2013 även från Europa Direkt Sydöstra Skåne. Nätverkandet i såväl projektanalysgruppen som under utbildningen kan leda till att goda idéer fångas upp/sprids och utvecklas till genomförbara projekt utifrån utvecklingsbehoven i kommunernas verksamheter. Samarbete i EU-finansierade projekt och internationella nätverk (till exempel Fyra Hörn-samarbetet) bidrar till ökade resurser och är kompetenshöjande för de medarbetare som är involverade samt skapar attraktivitet i kommunerna och i konkurrensen om kvalificerad arbetskraft. Det är dock viktigt att sakfrågan styr valet av samarbetspartner, då nyttan av verksamheten ska stå i fokus. 6

12 VEM? Arbetsätt och ansvar Respektive kommun ansvarar för handläggning av EU- och internationella frågor i den egna kommunen. När det gäller det gemensamma EUarbetet gäller följande ansvarsördelning. EPA-gruppen Uppdraget för gruppen är att ta fram en gemensam EPA och en strategi för hur SÖSK ska arbeta med EU-projektanalyser samt att se till att dessa förankras, genomförs och följs upp i medlemskommunerna. Vidare att öka kompetensen kring verksamhetsutveckling med stöd av EU:s program och fonder genom att tillsammans med Kommunförbundet Skåne arrangera en projektledarutbildning. SÖSK:s samordnare ansvarar för att kalla samman denna grupp och uppmuntra till samverkan mellan medlemskommunerna. EPA-gruppen stöder SÖSK:s samordnare i arbetet med EU-relaterade frågor, så som SÖSK Forum med tema EU och genom att bevaka händelser i omvärlden som är viktiga för medlemskommunernas räkning. Gruppens representanter fungerar även som kontaktperson gentemot SÖSK kansliet samt Kommunförbundet Skånes Brysselkontor. Projektutvecklare på Europa Direkt Sydöstra Skåne Projektutvecklarens roll är att arbeta aktivt med projektrådgivning till medlemskommunerna och i de fall projekt planeras att genomföras med partners från ideella och privata sektorn även dessa. Projektutvecklarutbildning Under hösten 2013 genomförs en specialanpassad EU/projektutvecklingsutbildning för EPA-gruppen, utvecklingsgruppen för infrastruktur samt ytterligare ett antal tjänstemän från kommunerna. Denna strategi beslutades av Sydöstra Skånes samarbetskommitté den 5 december 2013 och gäller tills vidare. Revideras vid behov. 7

13

14 SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsen Dnr 2014/30 Infrastrukturstrategi för sydöstra Skåne Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Infrastrukturstrategi för sydöstra Skåne antas. Sammanfattning Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) tog den 5 december 2013 beslut att föreslå sina kommuner Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad att anta en gemensam infrastrukturstrategi. Beslutsunderlag Infrastrukturstrategi för sydöstra Skåne

15 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2013/163 Upphävande av tomtindelningar i Vollsjö och Lövestads tätorter Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Detaljplan för upphävande av tomtindelningar i Sjöbo tätort antas enligt bilagor till protokollet. Sammanfattning I Vollsjö och Lövestad tätorter finns ett antal äldre s.k. tomtindelningar. Eftersom tomtindelningarna i många fall är äldre än i dag gällande detaljplan för kvarteret kan tomtindelningarna vara ett hinder för den som behöver bygglov för till- och nybyggnad. I andra fall är fastighetsbildningen helt genomförd inom kvarteret och något behov finns inte längre för tomtindelningen. Den 2 maj 2011 började en ny plan- och bygglag (2010:900) gälla. Tomtindelningar gäller enligt övergångsbestämmelserna som detaljplanebestämmelser enligt 4 kap. 18 i den nya plan- och bygglagen, och upphävande av tomtindelningar sker alltså med ny detaljplan eller ändring av detaljplan. Samtliga tomtindelningar i Vollsjö och Lövestad tätorter kan upphävas genom ett tillägg till berörda detaljplaner som genomförs med enkelt planförfarande. Under planarbetet som genomfördes med syftet att häva tomtindelningarna i Sjöbo tätort, togs det parallellt fram ett underlag som omfattar Vollsjö och Lövestad tätorter. Planhandlingar har upprättats inför antagande. Beslutsunderlag Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 27 januari 2014 Planhandlingar (planbeskrivningar, kartor och förteckningar över tomtindelade fastigheter), FK

16 TJÄNSTESKRIVELSE (2) Planenheten Joel Tufvesson Kommunstyrelsen Upphävande av tomtindelningar i Vollsjö och Lövestad tätorter Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Förslagen godkänns för antagande. Sammanfattning av ärendet I Vollsjö och Lövestad tätorter finns ett antal äldre s.k. tomtindelningar. En tomtindelning har till syfte att fastlägga hur kvartersmark ska indelas i tomter. Tomtindelning var tidigare obligatoriskt för att kunna bilda fastigheter inom stadsplanelagda kvarter. Eftersom tomtindelningarna i många fall är äldre än i dag gällande detaljplan för kvarteret kan tomtindelningarna vara ett hinder för den som behöver bygglov för till- och nybyggnad. I andra fall är fastighetsbildningen helt genomförd inom kvarteret och något behov finns inte längre för tomtindelningen. Lövestad planområden med tomtindelningar Lövestad planområden med tomtindelningar De flesta fastigheter inom tätorterna Vollsjö och Lövestad omfattas av tomtindelningar. Gamla tomtindelningar bedöms idag kunna upphävas då de spelat ut sin roll. I de flesta fall är fastighetsbildningen helt genomförd enligt tomtindelningarna inom kvarteret vilket gör Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Gamla Torget 10 Sjöbo Telefon (växel) Fax Bankgiro Internet

17 2(2) att fastighetsindelningen är låst till befintlig struktur. Några större framtida förändringar är inte att vänta i dessa områden och därför behövs inte längre de gamla tomtindelningarna. Vollsjö planområden med tomtindelningar Vollsjö planområden med tomtindelningar Den 2 maj 2011 började en ny plan- och bygglag (2010:900) gälla. Tomtindelningar gäller enligt övergångsbestämmelserna som detaljplanebestämmelser enligt 4 kap. 18 i den nya plan- och bygglagen, och upphävande av tomtindelningar sker alltså med ny detaljplan eller ändring av detaljplan. Samtliga tomtindelningar i Vollsjö och Lövestad tätorter kan upphävas genom ett tillägg till berörda detaljplaner som genomförs med enkelt planförfarande. Under planarbetet som genomfördes med syftet att häva tomtindelningarna i Sjöbo tätort, togs det parallellt fram ett underlag som omfattar Vollsjö och Lövestad tätorter. Planhandlingar har upprättats inför antagande. Beslutsunderlag Planhandlingar (planbeskrivningar, kartor och förteckningar över tomtindelade fastigheter), FK sommaren 2013 våren 2014 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Joel Tufvesson Stadsarkitekt Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Gamla Torget 10 Sjöbo Telefon (växel) Fax Bankgiro Internet

18 tillhörande Upphävande av tomtindelningar i Vollsjö tätort, Sjöbo kommun, Skåne län MYNDIGHETER

19 ÖVRIGA JUSTERINGAR AV PLANEN

20

21 FÖRHANDSKOPIA ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING Upphävande av tomtindelningar i Vollsjö, Sjöbo kommun, Skåne län med enkelt planförfarande

22 2 FÖRHANDSKOPIA Planens syfte och huvuddrag Syftet med planen är att ta bort en gammal reglering av tomtindelning eftersom den kan vara ett hinder för framtida förändringar. Avsikten är att upphäva samtliga tomtindelningar i Vollsjö, eftersom de bland annat kan utgöra ett hinder för de boende att genomföra om- och tillbyggnader som tillåts i detaljplanerna. Handlingar Planbeskrivning Särskilt utlåtande Förteckning över berörda fastigheter med tomtindelningar Karta över berörda detaljplaner Samtliga tomtindelningar finns tillgängliga på miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen på Ommavägen 30. För visning av en berörd tomtindelning kontakta, Ingrid Jönsson tel för att boka en tid. Förenligt med 3, 4 och 5 Kapitlet miljöbalken Planförslaget bedöms förenligt med 3, 4 och 5 kapitlet miljöbalken (MB) i enlighet med 5 förordningen (1998:896) om hushållning med mark och vattenområden mm. Kommunala beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) har beslutat att detaljplan för upphävande av samtliga tomtindelningar i Vollsjö ska upprättas. Planförfarande Upphävandet av tomtindelningar behandlas enligt plan- och bygglagens regler om enkelt planförfarande, som tillägg till gällande planer. Förutsättningar och förändringar Bakgrund I Vollsjö finns idag ett stort antal äldre tomtindelningar. En tomtindelning har till syfte att fastlägga hur kvartersmark skall indelas i tomter. Tomtindelning var tidigare obligatoriskt för att kunna bilda fastigheter inom stadsplanelagda kvarter. Efter den 1 juli 1987 kom tomtindelningar enligt 1947 års byggnadslag och äldre lagar att gälla som fastighetsplaner. Från och med den 2 maj 2011 gäller fastighetsplaner som detaljplanebestämmelser vad avser fastighetsindelningen. (PBL övergångsbestämmelserna 9 p, PBL 4 kap 18 ) Tomtindelningarna kan vara ett hinder för den som söker bygglov för till-, om- och nybyggnad. I många fall är fastighetsbildningen helt genomförd inom kvarteret och något behov finns inte längre för tomtindelningen. Det finns totalt 137 fastigheter som berörs av tomtindelningar i Vollsjö. Upphävande av tomtindelningar Antagandehandling Planbeskrivning i Vollsjö, Sjöbo kommun, Skåne län

23 FÖRHANDSKOPIA Kv Parklinden, ett exempel på en tomtindelningskarta. 6 Parklinden Kv Parklinden, utdrag ur kommunens fastighetsregister. Utdrag ur för kv Parklinden gällande detaljplan 217: Stadsplan för Vollsjö Stationssamhälle, som vann laga kraft juni Upphävande av tomtindelningar Antagandehandling Planbeskrivning i Vollsjö, Sjöbo kommun, Skåne län

24 4 FÖRHANDSKOPIA Förslag Förslaget är att upphäva samtliga tomtindelningar i Vollsjö. Med upphävandet underlättas förändringar av fastighetsindelningen och framtida byggande. Idag är det inte möjligt att göra mindre justeringar av dessa fastigheter utan detaljplaneändring, då tomtindelningen inte får frångås. Tillägg till planbestämmelser/administrativa bestämmelser Genomförandetiden är fem år från det datum planen vinner laga kraft. Konsekvenser Upphävande av tomtindelningarna innebär ingen ändring av vare sig fastighetsbeteckningar, kvartersnamn eller fastighetsgränser. Upphävandet blir ett tillägg till detaljplanerna, och innebär ingen ändring av de i detaljplanen angivna detaljplanebestämmelserna. Användningen av marken och byggrätt regleras även fortsättningsvis genom detaljplan. Inga särskilda fastighetsregleringar väntas ske till följd av beslutet. Bedömning av miljöpåverkan Enligt 5 kapitlet 18 Plan och bygglagen (PBL) ska de bestämmelser om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program som finns i 6 kapitlet 11, 18 och 22 miljöbalken (MB) tillämpas, om detaljplanens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Kommunen bedömer, utifrån vad som beskrivs under konsekvenser, att genomförande av denna detaljplan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Genomförande Tidplan Samråd sommaren 2013 Underrättelse hösten 2013 Antagande vintern 2014 Ekonomi Initiativ till planen har tagits av Sjöbo kommun som svarar för samtliga kostnader. Medverkande Planarbetet har utförts av Landskapsarkitekt Kerstin Torseke Hulthén AB på uppdrag av stadsarkitekt Joel Tufvesson, som också deltagit i framtagandet av detaljplanen. Representanter för berörda kommunala förvaltningar och myndigheter har kontaktats under planarbetets gång. Joel Tufvesson Stadsarkitekt Kerstin Torseke Hulthén Planarkitekt Upphävande av tomtindelningar Antagandehandling Planbeskrivning i Vollsjö, Sjöbo kommun, Skåne län

25 Förteckning över berörda fastigheter med tomtindelningar Fastighet Fnr Detaljplan BJÖRKEN * BJÖRKEN * BJÖRKEN * BJÖRKEN * BJÖRKEN * / BJÖRKEN * BJÖRKEN * BJÖRKEN * / BJÖRKEN * BJÖRKEN * BJÖRKUDDEN * BJÖRKUDDEN * BJÖRKUDDEN * BJÖRKUDDEN * BJÖRKUDDEN * BJÖRKUDDEN * BOKEN * BOKEN * BOKEN * BOKEN * BOKEN * / BOKEN * DÄLDEN * / EKORREN * P EKORREN * P HANDSKEN * HERMELINEN * HERMELINEN * HERMELINEN * HERMELINEN * HERMELINEN * HERMELINEN * HERMELINEN * HJORTEN * HJORTEN * HJORTEN * HJORTEN * HJORTEN * HJORTEN * HJORTEN * HJORTEN * HJORTEN * / / 217- HJORTEN * Sida 1

26 Fastighet Fnr Detaljplan HJORTEN * HJORTEN * HJORTEN * HJORTEN * HJORTEN * / HÄGGEN * HÄGGEN * HÄGGEN * HÄGGEN * HÄGGEN * / HÄGGEN * HÄGGEN * HÄGGEN * HÄGGEN * HÄGGEN * HÄLLAN * HÄLLAN * HÄLLAN * HÄLLAN * HÄLLAN * / P HÄLLAN * HÄLLAN * HÄLLAN * ISBJÖRNEN * ISBJÖRNEN * ISBJÖRNEN * ISBJÖRNEN * ISBJÖRNEN * ISBJÖRNEN * OXELN * / OXELN * / OXELN * / OXELN * OXELN * OXELN * PARKLINDEN * PARKLINDEN * PARKLINDEN * PARKLINDEN * PARKLINDEN * PARKLINDEN * PIRATEN * PIRATEN * Sida 2

27 Fastighet Fnr Detaljplan RENEN * P RÖNNEN * RÖNNEN * RÖNNEN * RÖNNEN * RÖNNEN * RÖNNEN * RÖNNEN * RÖNNEN * RÖNNEN * STAREN * STAREN * STAREN * STAREN * STAREN * STAREN * STAREN * STAREN * STAREN * STAREN * STAREN * SÅNGLÄRKAN * SÅNGLÄRKAN * SÅNGLÄRKAN * SÅNGLÄRKAN * SÅNGLÄRKAN * SÅNGLÄRKAN * VAKTELN * VAKTELN * VAKTELN * VAKTELN * VAKTELN * VAKTELN * VAKTELN * VOLLSJÖ 23: VOLLSJÖ 31: VOLLSJÖ 31: / VOLLSJÖ 31: VOLLSJÖ 31: VOLLSJÖ 31: VOLLSJÖ 31: / / VOLLSJÖ 31: VOLLSJÖ 44: ÅGÅRDEN * ÅGÅRDEN * ÅGÅRDEN * ÅGÅRDEN * Sida 3

28 Fastighet Fnr Detaljplan ÄNGEN * ÄNGEN * ÄNGEN * ÄNGEN * Sida 4

29 tillhörande Upphävande av tomtindelningar i Lövestad tätort, Sjöbo kommun, Skåne län MYNDIGHETER

30 ÖVRIGA JUSTERINGAR AV PLANEN

31

32 FÖRHANDSKOPIA ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING Upphävande av tomtindelningar i Lövestad, Sjöbo kommun, Skåne län med enkelt planförfarande

33 FÖRHANDSKOPIA Planens syfte och huvuddrag Syftet med planen är att ta bort en gammal reglering av tomtindelning eftersom den kan vara ett hinder för framtida förändringar. Avsikten är att upphäva samtliga tomtindelningar i Lövestad, utom de som ingår i Stadsplan för södra delen av Lövestad som vann laga kraft Tomtindelningarna kan bland annat annat kan utgöra ett hinder för de boende att genomföra om- och tillbyggnader som tillåts i detaljplanerna. Handlingar Planbeskrivning Särskilt utlåtande Förteckning över berörda fastigheter med tomtindelningar Karta över berörda detaljplaner Samtliga tomtindelningar finns tillgängliga på miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen på Ommavägen 30. För visning av en berörd tomtindelning kontakta, Ingrid Jönsson tel för att boka en tid. Förenligt med 3, 4 och 5 Kapitlet miljöbalken Planförslaget bedöms förenligt med 3, 4 och 5 kapitlet miljöbalken (MB) i enlighet med 5 förordningen (1998:896) om hushållning med mark och vattenområden mm. Kommunala beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) har beslutat att detaljplan för upphävande av samtliga tomtindelningar i Lövestad ska upprättas. Planförfarande Upphävandet av tomtindelningar behandlas enligt plan- och bygglagens regler om enkelt planförfarande, som tillägg till gällande planer. Planförslaget har justerats efter samrådet så att det område som omfattas av Stadsplan för södra delen av Lövestad, som vann laga kraft , undantagits från planområdet. Förutsättningar och förändringar Bakgrund I Lövestad finns idag ett stort antal äldre tomtindelningar. En tomtindelning har till syfte att fastlägga hur kvartersmark skall indelas i tomter. Tomtindelning var tidigare obligatoriskt för att kunna bilda fastigheter inom stadsplanelagda kvarter. Efter den 1 juli 1987 kom tomtindelningar enligt 1947 års byggnadslag och äldre lagar att gälla som fastighetsplaner. Från och med den 2 maj 2011 gäller fastighetsplaner som detaljplanebestämmelser vad avser fastighetsindelningen. (PBL övergångsbestämmelserna 9 p, PBL 4 kap 18 ) Tomtindelningarna kan vara ett hinder för den som söker bygglov för till-, om- och nybyggnad. I många fall är fastighetsbildningen helt genomförd inom kvarteret och något behov finns inte längre för tomtindelningen. Totalt berörs164 fastigheter i Lövestad av tomtindelningar. Upphävande av tomtindelningar Antagandehandling Planbeskrivning i Lövestad,Sjöbo kommun, Skåne län

34 FÖRHANDSKOPIA Kv Syrenen, ett exempel på en tomtindelningskarta. 10 Syrenen Kv Syrenen, utdrag ur kommunens fastighetsregister. Utdrag ur för kv Syrenen gällande detaljplan 117: Stadsplan för Lövestads municipalsamhälle, som vann laga kraft januari Upphävande av tomtindelningar Antagandehandling Planbeskrivning i Lövestad, Sjöbo kommun, Skåne län

35 4 FÖRHANDSKOPIA Förslag Förslaget är att upphäva samtliga tomtindelningar i Lövestad utom de som ingår i Stadsplan för södra delen av Lövestad som vann laga kraft Med upphävandet underlättas förändringar av fastighetsindelningen och framtida byggande. Idag är det inte möjligt att göra mindre justeringar av dessa fastigheter utan detaljplaneändring, då tomtindelningen inte får frångås. Den stadsplan som inte ingår i planändringen omfattar bland annat Lövestad skola. Här är det aktuellt att ändra planen av andra skäl, då kan tomtindelningarna upphävas inom den processen. Tillägg till planbestämmelser/administrativa bestämmelser Genomförandetiden är fem år från det datum planen vinner laga kraft. Konsekvenser Upphävande av tomtindelningarna innebär ingen ändring av vare sig fastighetsbeteckningar, kvartersnamn eller fastighetsgränser. Upphävandet blir ett tillägg till detaljplanerna, och innebär ingen ändring av de i detaljplanen angivna detaljplanebestämmelserna. Användningen av marken och byggrätt regleras även fortsättningsvis genom detaljplan. Inga särskilda fastighetsregleringar väntas ske till följd av beslutet. Bedömning av miljöpåverkan Enligt 5 kapitlet 18 Plan och bygglagen (PBL) ska de bestämmelser om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program som finns i 6 kapitlet 11, 18 och 22 miljöbalken (MB) tillämpas, om detaljplanens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Kommunen bedömer, utifrån vad som beskrivs under konsekvenser, att genomförande av denna detaljplan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Genomförande Tidplan Samråd sommaren 2013 Underrättelse hösten 2013 Antagande vintern 2014 Ekonomi Initiativ till planen har tagits av Sjöbo kommun som svarar för samtliga kostnader. Medverkande Planarbetet har utförts av Landskapsarkitekt Kerstin Torseke Hulthén AB på uppdrag av stadsarkitekt Joel Tufvesson, som också deltagit i framtagandet av detaljplanen. Representanter för berörda kommunala förvaltningar och myndigheter har kontaktats under planarbetets gång. Joel Tufvesson Stadsarkitekt Kerstin Torseke Hulthén Planarkitekt Upphävande av tomtindelningar Antagandehandling Planbeskrivning i Lövestad,Sjöbo kommun, Skåne län

36 Förteckning över berörda fastigheter med tomtindelningar Fastighet Fnr Detaljplan AVENBOKEN * AVENBOKEN * AVENBOKEN * AVENBOKEN * AVENBOKEN * AVENBOKEN * AVENBOKEN * DUVAN * DUVAN * DUVAN * DUVAN * DUVAN * / DUVAN * DUVAN * EJDERN * EJDERN * FINKEN * FINKEN * FINKEN * GLASBJÖRKEN * GLASBJÖRKEN * GLASBJÖRKEN * GLASBJÖRKEN * KAJAN * KAJAN * KAJAN * KAJAN * KORNSPARVEN * KORNSPARVEN * KORNSPARVEN * KORNSPARVEN * KORNSPARVEN * KRÅKAN * KRÅKAN * KUNGSÖRNEN * KUNGSÖRNEN * KUNGSÖRNEN * KUNGSÖRNEN * KUNGSÖRNEN * KUNGSÖRNEN * KUNGSÖRNEN * KUNGSÖRNEN * KYRKOSKOGEN 1: LÖNNEN * LÖVESTAD S: LÖVESTAD 12: / / / Sida 1

37 Fastighet Fnr Detaljplan LÖVESTAD 12: LÖVESTAD 25: LÖVESTAD 37: / / / LÖVESTAD 37: NÖTSKRIKAN * NÖTSKRIKAN * NÖTSKRIKAN * RAPPHÖNAN * RAPPHÖNAN * RAPPHÖNAN * RAPPHÖNAN * RAPPHÖNAN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * / RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * SILVERTÄRNAN * SKRATTMÅSEN * SKRATTMÅSEN * SKRATTMÅSEN * SKRATTMÅSEN * SKRATTMÅSEN * SKRATTMÅSEN * STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * Sida 2

38 Fastighet Fnr Detaljplan STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * SVALAN * SVALAN * SVALAN * SVALAN * SVALAN * SVALAN * SYRENEN * SYRENEN * SYRENEN * SYRENEN * SYRENEN * SYRENEN * SYRENEN * SYRENEN * SÅNGSVANEN * SÅNGSVANEN * SÅNGSVANEN * SÅNGSVANEN * SÅNGSVANEN * SÅNGSVANEN * SÄDESÄRLAN * SÄDESÄRLAN * TALLEN * P TJÄDERN * TJÄDERN * TJÄDERN * TJÄDERN * TJÄDERN * TJÄDERN * TOFSLÄRKAN * TOFSLÄRKAN * TOFSLÄRKAN * TOFSLÄRKAN * TORNFALKEN * TORNFALKEN * TORNFALKEN * TORNFALKEN * ÖSTERGÖKEN * ÖSTERGÖKEN * ÖSTERGÖKEN * ÖSTERGÖKEN * Sida 3

39 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2014/22 Uppföljning av intern kontroll 2013 för kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Förslag redovisas vid sammanträdet. Sammanfattning Den interna kontrollplanen för 2013 ska följas upp. Beslutsunderlag Intern kontrollplan för 2013

40 Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2013 Rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvarig Frekvens/ slutfört Metod Rapportering till Riskbedömning Betalning av leverantörsfakturor i tid Kontrollera omfattningen och orsak till att leverantörsfakturor ej betalas i tid. Kontrollera att rutin följs Redovisningschef Försäljningskassor Redovisningschef En gång/år Stickprov Kommundirektör Kännbar/sannolik En gång/år Stickprov Kommundirektör Kännbar/möjlig Handkassor Upplägg av nya leverantörer i Inköp och faktura Kontrollera rutiner samt belopp Kontrollera leverantör mot ramavtal Redovisningschef En gång/år Stickprov Kommundirektör Kännbar/sannolik Ekonom En gång/år Stickprov Kommundirektör Lindrig/möjlig Hantering av leverantörsfakturor Kontrollera erhållna leverantörsfakturor gällande moms och felaktiga betalningar. Redovisningschef En gång/år Stickprov Kommundirektör Kännbar/sannolik

41 Rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvarig Frekvens/ slutfört Metod Rapportering till Riskbedömning Rutiner för registrering och avregistrering av stöldbegärlig utrustning (IT) Rutiner för beställningar Utbetalning av lön Hantering av kommunens konst Avstämning av registret Kontrollera befintliga rutiner för beställningar inom ramavtalet Om utbetald lön överensstämmer med anställningsavtalet Kontrollera att den fysiska placeringen av konst stämmer med konstregistret. Konst som inte finns i registret (ex gåvor på äldreboenden) registreras Kanslichef En gång / år Kanslichef En gång / år Enhetschef löner Kultursekreterare En gång per halvår 2 arbetsplatser Kommundirektör Kännbar/möjlig Genomgång av samtliga ramavtal som förvaltas av kommunstyrelsen/kommunledningsförva ltningen 25 slumpvis utvalda arbetstagare vid varje tillfälle Kommundirektör Kommundirektör vid årets slut Kännbar/möjlig Lindrig/möjlig En gång/år Stickprov (besök) Kommundirektör Kännbar/möjlig

42 Rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvarig Frekvens/ slutfört Metod Rapportering till Riskbedömning Utbetalningar av föreningsbidrag Att rätt bidrag betalas ut i rätt tid och att belopp stämmer mot beslut Administratör En gång / år Stickprov Kommundirektör Kännbar/möjlig

43 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2014/23 Intern kontroll 2014 för kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Förslag redovisas vid sammanträdet. Sammanfattning Kommunstyrelsen ska anta en plan för sin interna kontroll Beslutsunderlag Förslag till plan för intern kontroll 2014 för kommunstyrelsen

44 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2014/36 Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet för kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet för kommunledningsförvaltningen antas att gälla enligt bilaga till protokollet. Planen gäller till och med den 30 juni Sammanfattning Kommunfullmäktige antog i juni 2013 Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet att gälla från den 1 juli 2013 till och med den 30 juni I planen anges att varje nämnd ska upprätta sin egen handlingsplan, som beskriver de åtgärder man tänker vidta under perioden för att förverkliga intentionerna i den övergripande planen. Förslag till handlingsplan för kommunstyrelsens förvaltning har tagits fram. Beslutsunderlag Förslag till handlingsplan för kommunledningsförvaltningen

45 Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter för Kommunledningsförvaltningen Antagen i kommunstyrelsen 2014-

46 Bakgrund Kommunstyrelsen antog , plan för lika rättigheter och möjligheter och i direktiven ingick att varje nämnd skulle upprätta en egen handlingsplan för hur intentionerna i planen skulle förverkligas. Grundinställning Sjöbo kommun ska vara en öppen jämlik arbetsplats för alla. Alla anställda ska behandlas likvärdigt, ingen ska särbehandlas på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning eller av annan orsak. Ingen anställd i Sjöbo kommun ska utsättas för kränkande särbehandling dvs. mobbning, psykiskt eller fysiskt våld. Handlingsplanen gäller t.o.m Nedan följer de aktiva åtgärder förvaltningen kommer att arbeta med fram till ny plan antas Målinriktat arbete Kunskapen om innebörden i ett arbete för lika rättigheter och möjligheter bör höjas hos samtliga i kommunen. Nuläge: Jämlikhetsgruppen genomför utbildningar under höst 2013 och vår Åtgärd Samtliga chefer på förvaltningen ska under dessa tillfällen genomgå utbildningen. Handledningen som tillhör planen ska användas som underlag i det fortsatta arbetet på avdelningarnas arbetsplatsträffar. 4 Arbetsförhållande Kommunen ska aktivt arbeta för att oönskade deltidstjänster minimeras. Heltidsanställningar eller önskad sysselsättningsgrad ska eftersträvas och ofrivilliga deltidsanställningar ska vara avskaffade senast aug-15. Nuläge: På förvaltningen finns 51 anställda och av dem arbetar 10 deltid. 1 tjänst är på 50 %, fem 75 % och övriga mellan 80 och 87,5 %. Två personer har anmält att de vill ha utökad sysselsättningsgrad. Innan nyanställning sker skall varje arbetsledare noggrant undersöka om man genom förändring av arbetsrutiner o d kan erbjuda redan anställd personal utökad sysselsättningsgrad. Åtgärder Vid framtida vakanser ska de som begärt utökad sysselsättningsgrad erbjudas tjänsten i de fall det är möjligt. Samtliga tjänster på förvaltningen bör vara på minst 75 % 2

47 Kartlägga och åtgärda de hinder som försvårar möjligheterna att erbjuda heltidsanställning eller önskad sysselsättningsgrad. Ansvarig för kartläggning och åtgärder utses på kommunledningsförvaltningens gemensamma ledningsgrupp. 5 Underlätta att förena förvärvsarbete och föräldraskap Åtgärd Cheferna på förvaltningen ska ta ett ansvar för att skapa ett förhållningssätt och en attityd så att det är naturligt att förlägga möte, konferenser o d så de anställda som har små barn ska kunna delta och att även män att tar ut sin föräldraledighet och är hemma vid vård av barn. I de fall det inte är möjligt måste den anställde kunna ställa upp även på andra tider. Underlätta för arbetstagare med barn att arbeta på distans i de fall det fungerar i verksamheten. Vid längre föräldraledigheter ska samtal enligt riktlinjer i personal- och lönehandboken genomföras innan anställd går på föräldraledighet. 6 Förebygga och förhindra trakasserier Nuläge: Cheferna och medarbetare på förvaltningen har kunskap om att det finns en policy mot trakasserier och kränkande särbehandling. Samtliga anställda på vår förvaltning ska känna till policyn mot trakasserier och veta var de kan vända sig för råd och stöd i dessa frågor. Åtgärder En gång årligen på APT gå igenom policyn mot trakasserier och kränkande särbehandling 3

48 7 Rekrytering Åtgärd Vid rekrytering ska förvaltningen arbeta för en större mångfald och framtagna riktlinjer ska följas. Vara extra uppmärksamma så att ingen särbehandlas utan alltid utgå från meriter och erfarenhet. 8 och 9 Jämn könsfördelning Kommunen ska sträva efter att få en jämnare könsfördelning och bör därför använda sig av positiv särbehandling. Nuläge: Vi kan på förvaltningen se att det finns en sned könsfördelning 19 män, vilket motsvarar 36 % och 32 kvinnor. Siffrorna är inkl förvaltningschefer eftersom de är anställda av kommunstyrelsen. På personalavdelningen finns det bara kvinnor anställda. På IT-avdelningen finns en kvinna och sex män. På ekonomiavdelningen är det jämn könsfördelning. Kansliavdelningen och Kultur, tillväxt och fritid har flest kvinnor och Utvecklingsstaben är mer blandad. Åtgärd Vid nyanställningar sträva och anstränga sig för att få en jämnare könsfördelning inom yrkesgrupperna. 10 Lön Fortsätta arbetet med att uppnå Sjöbo kommuns lönepolitiska mål, att de anställda ska ha lika lön för likvärdigt arbete, utifrån sin prestation och sin förmåga att omsätta uppsatta mål till praktisk handling Åtgärd Efter varje löneöversyn ska en lönekartläggning göras på förvaltningens personal och om osakliga löneskillnader upptäcks ska de åtgärdas i kommande löneöversyner. Övrigt 4

49 Till dessa åtgärder kommer de som HR-avdelningen har ett ansvar för. De finns inte med här eftersom de rör hela kommunen. 5

50 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2014/13 Bidrag till Skånes Djurpark Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Förslag redovisas vid sammanträdet. Sammanfattning Kommunförbundet Skånes styrelse vädjar till medlemskommunerna att som ett engångsbidrag till en akut räddningsinsats snarast betala minst en krona per kommuninvånare till stiftelsen Skånes Djurpark. Beslutsunderlag Brev från Skånes Djurpark

51

52 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2014/21 Revisorernas granskning av kommunens lokalförsörjning Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Förslag redovisas vid samanträdet. Sammanfattning PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunens lokalförsörjning och kommit fram till att inte alla delar har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av kommunens lokalförsörjning. Under respektive kontrollmål i rapporten finns förslag på förbättringsområden. Beslutsunderlag Granskning av kommunens lokalförsörjning

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2014/24 Taxor för sotning, brandskyddskontroll m.m. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Taxor för verksamhet inom Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund fastställs enligt följande: Sotningstaxa 2013 Sotningstaxa 2014 Taxa för brandskyddskontroll 2013 Taxa för brandskyddskontroll 2014 Prislista för tjänster m.m. från 2013 Sammanfattning Med anledning av nyligen avkunnad dom i Högsta Förvaltningsdomstolen har direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund rekommenderat medlemskommunerna att fastställa taxor inom förbundets verksamhet. Beslutsunderlag Protokollsutdrag från SÖRF med bilagor

72

73

74

75

76

77

78

79

80 SOTNINGSTAXA (RENGÖRING) 2013 Tillämpningsområde: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommun 1. Objekt i villor och småhus Exkl. moms Inkl. moms 1.1 Grundavgift helårsbebott hus Inställelse för utförande av arbete enligt 1.3 under ordinarie sotningstur per gång 164, kr 1.2 Grundavgift fritidshus Inställelse för utförande av arbete enligt 1.3 under ordinarie sotningstur per gång 229, kr 1.3 Objektsavgift (kr/enhet) Sotning eller rensning av nedan nämnt objekt, jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal eller bikanal Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60 kw) Exkl. moms Inkl. moms eldad uteslutande med olja 186, kr eldad uteslutande med olja, miljögodkänd 223, kr eldad helt eller delvis med fast bränsle 223, kr eldad helt eller delvis med fast bränsle, miljögodkänd 239, kr Vanlig köksspis och övriga eldstäder 173, kr Braskamin 220, kr Imkanal, timersättning 441, kr Tilläggsavgift förbindelse- eller bikanal, upp till 1,0 m ingår ingår Tilläggsavgift förbindelse- eller bikanal, 1,0 2,5 m 28,69 35 kr Tilläggsavgift förbindelse- eller bikanal, 2,6 5,0 m 69,74 87 kr Tilläggsavgift förbindelse- eller bikanal, längre än 5 m, uttages timersättning enl. p 3.2 Sotningstaxa 2013 / Beslut Sida 1 (4)

81 1.4 Avgift för extra inställelse För extra inställelse, då fastighetsägaren eller nyttjaren av rensningspliktigt objekt utan giltigt skäl hindrat arbetets utförande på härför tillkännagiven tidpunkt, uttas för återbesök ersättning per man och timme med pris enligt p 3.2, samt transportersättning. Här jämte uttas ersättning för den ordinarie inställelsen enl. p 1.1 eller 2, samt en administrationsavgift. Exkl. moms Inkl. moms Administrationsavgift 102, kr 2. Övriga objekt (restaurangkök, flerfamiljshus och lantbruk m m) Exkl. moms Inkl. moms 2.1 Grundavgift För inställelse av objekt enl p 2.2 uttages ersättning för arbetets utförande per man och objekt 256, kr 2.2. Sotning av värmepanna och rökkanal jämte tillhörande rök- och förbindelsekanal. För den till rökkanalen anslutna största sotade värmepannan uttages ersättning enligt kolumn a, och för var och en av de övriga rengjorda värmepannorna enligt kolumn b. Kolumn a Kolumn b Normaleffekt Mcal/h (ca kw) Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms - 50 (60) Enligt p , kr (61 120) 345,47 431,84 217, kr ( ) 400,64 500,80 272, kr ( ) 459,93 574,91 331, kr ( ) 483,26 604,08 354, kr ( ) 517,83 647,29 389, kr För sotning eller rensning av annat än under p 1 och p 2.2 angivet objekt, uttages ersättning per man och timme med pris som anges i p 3.2. Parterna må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång (anteckning om detta sker i så fall i Kontrollboken). För arbete under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. Exkl. moms Inkl. moms 2.3 Inställelseavgift för imkanaler till större kök (ej bostadskök) uttages per man och objekt 256, kr Sotningstaxa 2013 / Beslut Sida 2 (4)

82 2.3 Tilläggsavgift Stoftavskiljare, rökgasfläkt, förbindelsekanal längre än fem (5) meter, uttages timersättning enligt p 3.2. Parterna må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång (anteckning om detta sker i så fall i Kontrollboken). För arbete under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. 3. Undersökningsarbeten mm (se bilaga 1) 3.1 För arbete, som utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas ersättning per man och timme med pris som anges i p 3.2, samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder. För övertidsarbete räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme. Exkl. moms Inkl. moms 3.2 Timersättning utgår med: 441, kr 4. Indexreglering av taxan Ersättning för sotningsarbeten enligt denna taxa revideras årligen med det av de centrala parterna Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund publicerat sotningsindex. Sotningstaxa 2013 / Beslut Sida 3 (4)

83 Bilaga 1 Övriga tjänster inkl resor och administrativa kostnader samt pris (exkl moms), som idag inte omfattas av sotningstaxan Borttagning av fågel/kajbo i rök- eller ventilationskanal 1 500,00 Borttagning av fågel/kajbo i rök- eller ventilationskanal i samband med ordinarie sotningsarbete 1 200,00 Rengöring av tjära i rökkanal 1 200,00 Rengöring av tjära i rökkanal i samband med ordinarie sotningsarbete 900,00 Besiktningsarbeten utförda enligt SSR Godkänd, för det första kontrollerade objektet (exkl moms) Installationsbesiktning 1 500,00 Statusbesiktning 1 500,00 Överlåtelsebesiktning 1 850,00 Sprängbesiktning 1 850,00 För varje tillkommande objekt och/eller kanal utöver det/den första 850,00 Beräkningsunderlag, termodynamik och rökgasflöde samt yttemperaturer 1 500,00 Maskinkostnadsersättningar (exkl moms) Högtryckstvätt 125,00 Vätskedammsugare 125,00 Skumpåläggare 125,00 Industridammsugare 125,00 Mekanisk rengöring med Tegras Rensning med robot, uppvärmd skumpåläggning, uppvärmd sköljning 705,00 Förbrukningsmateriel (exkl moms) Kem per liter 69,00 Trasor per kilogram 50,00 Plast per meter 20,00 Sotningstaxa 2013 / Beslut Sida 4 (4)

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT

VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 883.3 SOTNINGSTAXA VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT FASTSTÄLLD ENLIGT SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDETS CIRKULÄR 2002:83 OM INDEXJUSTERING AV SOTNINGS- TAXA VID LOKALA

Läs mer

Svedala Kommuns 2:18 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 2:18 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Sotningstaxa fastställd av kommunfullmäktige 2014-09-08, 102 Gäller från 2014-10-01 För utförande av enligt lagen om skydd mot olyckor föreskrivet sotnings- och rensningsarbete,

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

ÄNDRING AV OCH TILLÄGG TILL FÖRSLAG TILL STADSPLAN FÖR HARRSTORPSOMRÅDET I MÖNSTERÅS KÖPING

ÄNDRING AV OCH TILLÄGG TILL FÖRSLAG TILL STADSPLAN FÖR HARRSTORPSOMRÅDET I MÖNSTERÅS KÖPING ÄNDRING AV OCH TILLÄGG TILL FÖRSLAG TILL STADSPLAN FÖR HARRSTORPSOMRÅDET I MÖNSTERÅS KÖPING FASTSTÄLLD DEN 27 FEBRUARI 1959 UPPHÄVANDE AV TOMTINDELNINGAR/FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER FÖR KV ALSIKEKLÖVERN

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-20. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2012-12-20. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-20 PLATS OCH TID Kil Arena, torsdag 20 december 2012, kl. 18.00 OBS! tiden FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl.

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Planområde A Antagandehandling 2011-05-02 Dnr. Tsn 2011-477 ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning av planförslaget Ändringen av detaljplan

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION... 3 3 DEFINITIONER... 3 3.1 Definition av mångfald... 3 3.2

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015 CSK 1 Syfte Gäller för Hela Trollhättans Stad Referensdokument Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen, Föräldraledighetslagen Ansvar och genomförande Uppföljning Arbetsmiljöenkät Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434 LAGA KRAFT 2014-03-25 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434 Ändring av detaljplan genom tillägg för Del av Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER Den 2 maj 2011 började

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016 ) Datum Sida 2013-11-05 1 (10) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28, 95 Balansacertifierad 2013-10-18 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING MÅL Haninge kommun är en jämlik kommun där medarbetarnas olikheter betraktas som en tillgång i den dagliga verksamheten och bidrar till ökad tillgänglighet

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 86 Tomelilla kommun Kommunfullmäktige Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 27 januari 2014 kl. 19.00 Plats: Intim, Folkets Park i Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv 2013-2015 Gäller från 2013 t.o.m. 2015 Dnr CK 2012-0246 Ansvarig HR-direktör Innehåll 1. Syfte och mål 2. Bakgrund 3. Definitioner och begrepp 4. Samverkan

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Jämställdhetspolicy på lika villkor

Jämställdhetspolicy på lika villkor Jäms spo t e h d l täl på lika villkor licy PÅ LIKA VILLKOR Jämställdhetspolicy INNEHÅLLSförteckning Strategisk arbetsgivarpolitik Varför Jämställdhetspolicy? Bakgrund Innehållet i arbetet med jämställdhet

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27, 140

Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27, 140 Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27, 140 Innehållsförteckning Syfte med jämställdhetsplanen... 2 Kommunens syn på jämställdhet och jämlikhet.... 2 Kommunens målsättning... 2 Arbetsförhållanden... 4

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Intern- och egenkontrollplan 2015

Intern- och egenkontrollplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-01-15 SN 2015/0033.11.01 0480-450885 Socialnämnden Intern- och plan 2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta intern-

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375 LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010 Dnr Ks/2010:375 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch:

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR REGIONKANSLIET, REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET, KULTURSEKRETARIATET, MILJÖSEKRETARIATET, PATIENTNÄMNDERNAS KANSLIER OCH REVISIONSENHETEN 2006-2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Likabehandlingsplan 2012-2013

Likabehandlingsplan 2012-2013 Likabehandlingsplan 2012-2013 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18, 60 1. Inledning Likabehandlingsplanen gäller förhållandet mellan arbetsgivare och medarbetare i Malung-Sälens kommun. Planen är ett

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN ORSA KOMMUN KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN 1 (6) INLEDNING Allmänt Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är genom detta samverkansavtal överens om att gemensamt sträva efter att främja den kommunala

Läs mer

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Beslut i kommunfullmäktige 2012-02-27 Inledning Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-03-08 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2012-08-17, kl 08.30 11.30 ande Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Dnr TFN-2013-1773 Dpl 16 Bakgrund Syftet med jämställdhetsarbetet är att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-01-10 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef Tjänsteskrivelse anders.henriksson@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFN-2013-290

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 16 juni 2015 kl. 8:30-9:35 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 49-53 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer