SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen"

Transkript

1 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Tid och plats: Onsdagen den 12 februari 2014 kl. 13:30 Kommunhuset i Sjöbo, Sessionssalen Stefan Lundgren Ordförande Helén Odéen Sekreterare Justering Ärenden Två ledamöter ska utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet Enligt bifogad ärendeförteckning Ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till förvaltningssekreterare Hanna Malm, tfn , som kallar ersättare.

2 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Föredragningslista Kommunstyrelsen Ärende- Ärendemening Dnr nummer Ärenden 1 Information från Arbetsförmedlingen 2014/28 2 Information om upphandlingsregler 2014/31 3 Gemensam EU-strategi för SÖSK-kommunerna 2014/12 4 Infrastrukturstrategi för sydöstra Skåne 2014/30 5 Upphävande av tomtindelningar i Vollsjö och Lövestads 2013/163 tätorter 6 Uppföljning av intern kontroll 2013 för kommunstyrelsen 2014/22 7 Intern kontroll 2014 för kommunstyrelsen 2014/23 8 Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet 2014/36 för kommunledningsförvaltningen 9 Bidrag till Skånes Djurpark 2014/13 10 Revisorernas granskning av kommunens lokalförsörjning 2014/21 11 Taxor för sotning, brandskyddskontroll m.m. 2014/24 12 Dag för årsstämmor 2014/29 13 Anmälan av protokoll från kommunalförbund och gemensam nämnd 2014/20

3 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2014/28 Information från Arbetsförmedlingen Sammanfattning Arbetsförmedlingschef Christine Ekdahl-Persson lämnar aktuell information från Arbetsförmedlingen.

4 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Information om upphandlingsregler Dnr 2014/31 Sammanfattning Inköpare Charlotta Fröier informerar vid sammanträdet om upphandlingsregler.

5 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2014/12 Gemensam EU-strategi för SÖSK-kommunerna Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut SÖSK:s EU-strategi antas Sammanfattning Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) tog den 5 december 2013 beslut att föreslå sina kommuner Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad att anta en gemensam EU-strategi. Enligt beräkningar från Sveriges kommuner och landsting påverkas de kommunala besluten till cirka 60 procent av EU:s regelverk. Kommunerna är oerhört centrala aktörer i den Europeiska integrationsprocessen och medlemskapet innebär en rad utvecklings- och finansieringsmöjligheter som syftar till att stärka arbetsliv, boende, näringsliv och attraktion. Detta är en potential som sydöstra Skånes kommuner bör dra nytta av i det ordinarie utvecklingsarbetet. Syftet med strategin för det gemensamma arbetet kring EU-frågor är att klargöra för medlemskommunerna hur vi ska arbeta gemensamt med att generera utvecklingsprojekt till regionen, som grundas på kommunernas utvecklingsbehov utifrån väl gjorda verksamhetsanalyser (EU-projektanalyser). Med hjälp av strategin ska vi: - Bli väl förberedda inför programperioden Basera våra EU-projekt på långsiktiga visioner och ordinarie verksamhetsutveckling -Öka EU-kompetensen bland anställda Beslutsunderlag SÖSK:s EU-strategi

6 EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor

7 Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi vill vi nå en samsyn mellan olika aktörer i våra kommuner om hur vi vill att SÖSK ska utvecklas så att vi når våra mål för det gemensamma EU-arbetet Strategin ska ge svar på frågorna: Vad skall vi göra gemensamt framöver? Hur skall vi göra det? Vem skall göra det? Väl förberedda inför programperioden EU-projekt baserad på långsiktiga visioner och ordinarie verksamhetsutveckling Öka EU-kompetensen bland anställda 2

8 Syfte Enligt beräkningar från Sveriges kommuner och landsting påverkas de kommunala besluten till cirka 60 procent av EU:s regelverk. Kommunerna är oerhört centrala aktörer i den Europeiska integrationsprocessen och medlemskapet innebär en rad utvecklings- och finansieringsmöjligheter som syftar till att stärka arbetsliv, boende, näringsliv och attraktion. Detta är en potential som sydöstra Skånes kommuner bör dra nytta av i det ordinarie utvecklingsarbetet. Vidare innebär globaliseringen, med ökad rörlighet och teknisk utveckling som pådrivande faktorer, att goda exempel och bra förebilder bör sökas på många håll i världen. Internationella kontakter är av stor betydelse för lyckade erfarenhetsutbyten och kunskapsöverföring i olika internationella samarbeten. Dessa internationella projekt och samarbeten ska ha god förankring i kommunernas/sösk:s fastlagda prioriteringar. Syftet med strategin för det gemensamma arbetet kring EU-frågor är att klargöra för medlemskommunerna hur vi ska arbeta gemensamt med att generera utvecklingsprojekt till regionen, som grundas på kommunernas utvecklingsbehov utifrån väl gjorda verksamhetsanalyser (EPA). Detta innebär aktiva val där utvecklingsbehov vägs mot de beslutade prioriteringarna. 3

9 Mål och prioriteringar Målen för det gemensamma EU-arbetet är att: Bli väl förberedda inför den nya programperioden och bli bättre på att ta till vara på de finansieringsmöjligheter som erbjuds Få möjlighet att skapa hållbara EUprojekt som är baserade på långsiktiga visioner och förvaltningarnas ordinarie verksamhetsutveckling. Öka EU-kompetensen bland anställda i kommunerna, särskilt när det gäller projektutveckling via EU:s fonder och program. Genom att fastställa målsättningen för det gemensamma arbetet kring EUfrågor ökar förutsättningarna för kommunerna i sydöstra Skåne att bedriva ett effektivt och framgångsrikt arbete kring EU-projektutveckling Prioriterade områden Genom diskussioner vid ett antal SÖSK forum (för medlemskommunernas kommunstyrelses arbetsutskott) på temat EU har nedan prioriteringar för projektutveckling identifierats för gemensamma projekt i sydöstra Skåne: Infrastruktur Tillväxt/Näringsliv Kompetensutveckling Ungdomsarbetslöshet 4

10 Hur? Hur ska vi arbeta och vad ska vi göra för att nå målen? Verksamhetsutveckling genom EUprojektanalyser (EPA) EU-projektanalys (EPA) är en metod och process där man utgår från kommunernas politiska visioner, idéer och långsiktiga utvecklingsmål. Med utgångspunkt i dessa analyser görs i steg ett, en djupgående analys av de finansieringsmöjligheter som finns för att realisera målen med hjälp av EU:s stödprogram. I steg två prioriteras vilka områden/projekt som ska realiseras i form av ett EU-projekt. För att förbereda oss inför EU:s nästa programperiod har samtliga medlemskommuner tagit fram EU-projektanalyser under , i samarbete med Kommunförbundet SKåne. En gemensam SÖSK-EPA har tagits fram under 2013, som underlag för att skapa utvecklingsprojekt som ger förväntad nytta i regionen. Följande gemensamma prioriteringar har tagits fram i SÖSK, utifrån kommunernas enskilda EPA-analyser och i dialog med kommunernas ledande politiker (SÖSK Forum): Infrastruktur, Tillväxt/Näringsliv, Kompetensförsörjning samt ungdomsarbetslöshet.. Europa Direkt och projektutveckling Från och med 2013 har sydöstra Skåne ett Europa Direkt kontor placerat i Sjöbo. Europa Direkts ordinarie verksamhet är EU-information riktat mot allmänheten och målgrupperna näringsliv, ungdomar, föreningsliv och press och media i synnerhet. Utöver detta så kommer Europa Direkt Sydöstra Skåne att fokusera på projektutveckling för att generera (storskaliga) utvecklingsprojekt som grundas på kommunernas utvecklingsbehov utifrån väl gjorda verksamhetsanalyser (EPA). Från 2013 kommer en gemensam projektutvecklingsresurs på 30 procent att finnas i verksamheten. Detta möjliggörs genom att SÖSK:s medlemsavgift ökas från elva kronor per invånare till 21 kronor per invånare. Sju av dessa kronor avser Europa Direkts ordinarie verksamhet och tre kronor per invånare avser ren projektutveckling för kommunerna. EU-finansiering inarbetas i kommunernas löpande budgetprocess För att synliggöra resultaten av EPA arbetet/projektutvecklingen uppmuntras varje kommun att inarbeta rutiner för att särredovisa kommunens samtliga EU-stöd. (En gemensam kodsträng som används av samtliga förvaltningar i kommunen). Detta för att på ett enkelt sätt redovisa kommunens samtliga intäkter och medfinansiering i olika EU-projekt. Kompetensutveckling och nätverkande För att utveckla de gemensamma EPAprioriteringarna till genomförbara projekt som kan utveckla kommunernas verksamheter krävs en ökad kompetens i medlems kommunerna kring möjligheter inom EU:s fonder och program. Detta genomförs hösten 2013 för ett antal av kommunens tjänstemän i samarbete med Kommunförbundet Skåne. 5

11 En EU-projektanalysgrupp tillsattes 2012 med en representant från vardera medlemskommun och från och med 2013 även från Europa Direkt Sydöstra Skåne. Nätverkandet i såväl projektanalysgruppen som under utbildningen kan leda till att goda idéer fångas upp/sprids och utvecklas till genomförbara projekt utifrån utvecklingsbehoven i kommunernas verksamheter. Samarbete i EU-finansierade projekt och internationella nätverk (till exempel Fyra Hörn-samarbetet) bidrar till ökade resurser och är kompetenshöjande för de medarbetare som är involverade samt skapar attraktivitet i kommunerna och i konkurrensen om kvalificerad arbetskraft. Det är dock viktigt att sakfrågan styr valet av samarbetspartner, då nyttan av verksamheten ska stå i fokus. 6

12 VEM? Arbetsätt och ansvar Respektive kommun ansvarar för handläggning av EU- och internationella frågor i den egna kommunen. När det gäller det gemensamma EUarbetet gäller följande ansvarsördelning. EPA-gruppen Uppdraget för gruppen är att ta fram en gemensam EPA och en strategi för hur SÖSK ska arbeta med EU-projektanalyser samt att se till att dessa förankras, genomförs och följs upp i medlemskommunerna. Vidare att öka kompetensen kring verksamhetsutveckling med stöd av EU:s program och fonder genom att tillsammans med Kommunförbundet Skåne arrangera en projektledarutbildning. SÖSK:s samordnare ansvarar för att kalla samman denna grupp och uppmuntra till samverkan mellan medlemskommunerna. EPA-gruppen stöder SÖSK:s samordnare i arbetet med EU-relaterade frågor, så som SÖSK Forum med tema EU och genom att bevaka händelser i omvärlden som är viktiga för medlemskommunernas räkning. Gruppens representanter fungerar även som kontaktperson gentemot SÖSK kansliet samt Kommunförbundet Skånes Brysselkontor. Projektutvecklare på Europa Direkt Sydöstra Skåne Projektutvecklarens roll är att arbeta aktivt med projektrådgivning till medlemskommunerna och i de fall projekt planeras att genomföras med partners från ideella och privata sektorn även dessa. Projektutvecklarutbildning Under hösten 2013 genomförs en specialanpassad EU/projektutvecklingsutbildning för EPA-gruppen, utvecklingsgruppen för infrastruktur samt ytterligare ett antal tjänstemän från kommunerna. Denna strategi beslutades av Sydöstra Skånes samarbetskommitté den 5 december 2013 och gäller tills vidare. Revideras vid behov. 7

13

14 SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsen Dnr 2014/30 Infrastrukturstrategi för sydöstra Skåne Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Infrastrukturstrategi för sydöstra Skåne antas. Sammanfattning Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) tog den 5 december 2013 beslut att föreslå sina kommuner Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad att anta en gemensam infrastrukturstrategi. Beslutsunderlag Infrastrukturstrategi för sydöstra Skåne

15 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2013/163 Upphävande av tomtindelningar i Vollsjö och Lövestads tätorter Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Detaljplan för upphävande av tomtindelningar i Sjöbo tätort antas enligt bilagor till protokollet. Sammanfattning I Vollsjö och Lövestad tätorter finns ett antal äldre s.k. tomtindelningar. Eftersom tomtindelningarna i många fall är äldre än i dag gällande detaljplan för kvarteret kan tomtindelningarna vara ett hinder för den som behöver bygglov för till- och nybyggnad. I andra fall är fastighetsbildningen helt genomförd inom kvarteret och något behov finns inte längre för tomtindelningen. Den 2 maj 2011 började en ny plan- och bygglag (2010:900) gälla. Tomtindelningar gäller enligt övergångsbestämmelserna som detaljplanebestämmelser enligt 4 kap. 18 i den nya plan- och bygglagen, och upphävande av tomtindelningar sker alltså med ny detaljplan eller ändring av detaljplan. Samtliga tomtindelningar i Vollsjö och Lövestad tätorter kan upphävas genom ett tillägg till berörda detaljplaner som genomförs med enkelt planförfarande. Under planarbetet som genomfördes med syftet att häva tomtindelningarna i Sjöbo tätort, togs det parallellt fram ett underlag som omfattar Vollsjö och Lövestad tätorter. Planhandlingar har upprättats inför antagande. Beslutsunderlag Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 27 januari 2014 Planhandlingar (planbeskrivningar, kartor och förteckningar över tomtindelade fastigheter), FK

16 TJÄNSTESKRIVELSE (2) Planenheten Joel Tufvesson Kommunstyrelsen Upphävande av tomtindelningar i Vollsjö och Lövestad tätorter Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Förslagen godkänns för antagande. Sammanfattning av ärendet I Vollsjö och Lövestad tätorter finns ett antal äldre s.k. tomtindelningar. En tomtindelning har till syfte att fastlägga hur kvartersmark ska indelas i tomter. Tomtindelning var tidigare obligatoriskt för att kunna bilda fastigheter inom stadsplanelagda kvarter. Eftersom tomtindelningarna i många fall är äldre än i dag gällande detaljplan för kvarteret kan tomtindelningarna vara ett hinder för den som behöver bygglov för till- och nybyggnad. I andra fall är fastighetsbildningen helt genomförd inom kvarteret och något behov finns inte längre för tomtindelningen. Lövestad planområden med tomtindelningar Lövestad planområden med tomtindelningar De flesta fastigheter inom tätorterna Vollsjö och Lövestad omfattas av tomtindelningar. Gamla tomtindelningar bedöms idag kunna upphävas då de spelat ut sin roll. I de flesta fall är fastighetsbildningen helt genomförd enligt tomtindelningarna inom kvarteret vilket gör Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Gamla Torget 10 Sjöbo Telefon (växel) Fax Bankgiro Internet

17 2(2) att fastighetsindelningen är låst till befintlig struktur. Några större framtida förändringar är inte att vänta i dessa områden och därför behövs inte längre de gamla tomtindelningarna. Vollsjö planområden med tomtindelningar Vollsjö planområden med tomtindelningar Den 2 maj 2011 började en ny plan- och bygglag (2010:900) gälla. Tomtindelningar gäller enligt övergångsbestämmelserna som detaljplanebestämmelser enligt 4 kap. 18 i den nya plan- och bygglagen, och upphävande av tomtindelningar sker alltså med ny detaljplan eller ändring av detaljplan. Samtliga tomtindelningar i Vollsjö och Lövestad tätorter kan upphävas genom ett tillägg till berörda detaljplaner som genomförs med enkelt planförfarande. Under planarbetet som genomfördes med syftet att häva tomtindelningarna i Sjöbo tätort, togs det parallellt fram ett underlag som omfattar Vollsjö och Lövestad tätorter. Planhandlingar har upprättats inför antagande. Beslutsunderlag Planhandlingar (planbeskrivningar, kartor och förteckningar över tomtindelade fastigheter), FK sommaren 2013 våren 2014 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Joel Tufvesson Stadsarkitekt Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Gamla Torget 10 Sjöbo Telefon (växel) Fax Bankgiro Internet

18 tillhörande Upphävande av tomtindelningar i Vollsjö tätort, Sjöbo kommun, Skåne län MYNDIGHETER

19 ÖVRIGA JUSTERINGAR AV PLANEN

20

21 FÖRHANDSKOPIA ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING Upphävande av tomtindelningar i Vollsjö, Sjöbo kommun, Skåne län med enkelt planförfarande

22 2 FÖRHANDSKOPIA Planens syfte och huvuddrag Syftet med planen är att ta bort en gammal reglering av tomtindelning eftersom den kan vara ett hinder för framtida förändringar. Avsikten är att upphäva samtliga tomtindelningar i Vollsjö, eftersom de bland annat kan utgöra ett hinder för de boende att genomföra om- och tillbyggnader som tillåts i detaljplanerna. Handlingar Planbeskrivning Särskilt utlåtande Förteckning över berörda fastigheter med tomtindelningar Karta över berörda detaljplaner Samtliga tomtindelningar finns tillgängliga på miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen på Ommavägen 30. För visning av en berörd tomtindelning kontakta, Ingrid Jönsson tel för att boka en tid. Förenligt med 3, 4 och 5 Kapitlet miljöbalken Planförslaget bedöms förenligt med 3, 4 och 5 kapitlet miljöbalken (MB) i enlighet med 5 förordningen (1998:896) om hushållning med mark och vattenområden mm. Kommunala beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) har beslutat att detaljplan för upphävande av samtliga tomtindelningar i Vollsjö ska upprättas. Planförfarande Upphävandet av tomtindelningar behandlas enligt plan- och bygglagens regler om enkelt planförfarande, som tillägg till gällande planer. Förutsättningar och förändringar Bakgrund I Vollsjö finns idag ett stort antal äldre tomtindelningar. En tomtindelning har till syfte att fastlägga hur kvartersmark skall indelas i tomter. Tomtindelning var tidigare obligatoriskt för att kunna bilda fastigheter inom stadsplanelagda kvarter. Efter den 1 juli 1987 kom tomtindelningar enligt 1947 års byggnadslag och äldre lagar att gälla som fastighetsplaner. Från och med den 2 maj 2011 gäller fastighetsplaner som detaljplanebestämmelser vad avser fastighetsindelningen. (PBL övergångsbestämmelserna 9 p, PBL 4 kap 18 ) Tomtindelningarna kan vara ett hinder för den som söker bygglov för till-, om- och nybyggnad. I många fall är fastighetsbildningen helt genomförd inom kvarteret och något behov finns inte längre för tomtindelningen. Det finns totalt 137 fastigheter som berörs av tomtindelningar i Vollsjö. Upphävande av tomtindelningar Antagandehandling Planbeskrivning i Vollsjö, Sjöbo kommun, Skåne län

23 FÖRHANDSKOPIA Kv Parklinden, ett exempel på en tomtindelningskarta. 6 Parklinden Kv Parklinden, utdrag ur kommunens fastighetsregister. Utdrag ur för kv Parklinden gällande detaljplan 217: Stadsplan för Vollsjö Stationssamhälle, som vann laga kraft juni Upphävande av tomtindelningar Antagandehandling Planbeskrivning i Vollsjö, Sjöbo kommun, Skåne län

24 4 FÖRHANDSKOPIA Förslag Förslaget är att upphäva samtliga tomtindelningar i Vollsjö. Med upphävandet underlättas förändringar av fastighetsindelningen och framtida byggande. Idag är det inte möjligt att göra mindre justeringar av dessa fastigheter utan detaljplaneändring, då tomtindelningen inte får frångås. Tillägg till planbestämmelser/administrativa bestämmelser Genomförandetiden är fem år från det datum planen vinner laga kraft. Konsekvenser Upphävande av tomtindelningarna innebär ingen ändring av vare sig fastighetsbeteckningar, kvartersnamn eller fastighetsgränser. Upphävandet blir ett tillägg till detaljplanerna, och innebär ingen ändring av de i detaljplanen angivna detaljplanebestämmelserna. Användningen av marken och byggrätt regleras även fortsättningsvis genom detaljplan. Inga särskilda fastighetsregleringar väntas ske till följd av beslutet. Bedömning av miljöpåverkan Enligt 5 kapitlet 18 Plan och bygglagen (PBL) ska de bestämmelser om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program som finns i 6 kapitlet 11, 18 och 22 miljöbalken (MB) tillämpas, om detaljplanens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Kommunen bedömer, utifrån vad som beskrivs under konsekvenser, att genomförande av denna detaljplan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Genomförande Tidplan Samråd sommaren 2013 Underrättelse hösten 2013 Antagande vintern 2014 Ekonomi Initiativ till planen har tagits av Sjöbo kommun som svarar för samtliga kostnader. Medverkande Planarbetet har utförts av Landskapsarkitekt Kerstin Torseke Hulthén AB på uppdrag av stadsarkitekt Joel Tufvesson, som också deltagit i framtagandet av detaljplanen. Representanter för berörda kommunala förvaltningar och myndigheter har kontaktats under planarbetets gång. Joel Tufvesson Stadsarkitekt Kerstin Torseke Hulthén Planarkitekt Upphävande av tomtindelningar Antagandehandling Planbeskrivning i Vollsjö, Sjöbo kommun, Skåne län

25 Förteckning över berörda fastigheter med tomtindelningar Fastighet Fnr Detaljplan BJÖRKEN * BJÖRKEN * BJÖRKEN * BJÖRKEN * BJÖRKEN * / BJÖRKEN * BJÖRKEN * BJÖRKEN * / BJÖRKEN * BJÖRKEN * BJÖRKUDDEN * BJÖRKUDDEN * BJÖRKUDDEN * BJÖRKUDDEN * BJÖRKUDDEN * BJÖRKUDDEN * BOKEN * BOKEN * BOKEN * BOKEN * BOKEN * / BOKEN * DÄLDEN * / EKORREN * P EKORREN * P HANDSKEN * HERMELINEN * HERMELINEN * HERMELINEN * HERMELINEN * HERMELINEN * HERMELINEN * HERMELINEN * HJORTEN * HJORTEN * HJORTEN * HJORTEN * HJORTEN * HJORTEN * HJORTEN * HJORTEN * HJORTEN * / / 217- HJORTEN * Sida 1

26 Fastighet Fnr Detaljplan HJORTEN * HJORTEN * HJORTEN * HJORTEN * HJORTEN * / HÄGGEN * HÄGGEN * HÄGGEN * HÄGGEN * HÄGGEN * / HÄGGEN * HÄGGEN * HÄGGEN * HÄGGEN * HÄGGEN * HÄLLAN * HÄLLAN * HÄLLAN * HÄLLAN * HÄLLAN * / P HÄLLAN * HÄLLAN * HÄLLAN * ISBJÖRNEN * ISBJÖRNEN * ISBJÖRNEN * ISBJÖRNEN * ISBJÖRNEN * ISBJÖRNEN * OXELN * / OXELN * / OXELN * / OXELN * OXELN * OXELN * PARKLINDEN * PARKLINDEN * PARKLINDEN * PARKLINDEN * PARKLINDEN * PARKLINDEN * PIRATEN * PIRATEN * Sida 2

27 Fastighet Fnr Detaljplan RENEN * P RÖNNEN * RÖNNEN * RÖNNEN * RÖNNEN * RÖNNEN * RÖNNEN * RÖNNEN * RÖNNEN * RÖNNEN * STAREN * STAREN * STAREN * STAREN * STAREN * STAREN * STAREN * STAREN * STAREN * STAREN * STAREN * SÅNGLÄRKAN * SÅNGLÄRKAN * SÅNGLÄRKAN * SÅNGLÄRKAN * SÅNGLÄRKAN * SÅNGLÄRKAN * VAKTELN * VAKTELN * VAKTELN * VAKTELN * VAKTELN * VAKTELN * VAKTELN * VOLLSJÖ 23: VOLLSJÖ 31: VOLLSJÖ 31: / VOLLSJÖ 31: VOLLSJÖ 31: VOLLSJÖ 31: VOLLSJÖ 31: / / VOLLSJÖ 31: VOLLSJÖ 44: ÅGÅRDEN * ÅGÅRDEN * ÅGÅRDEN * ÅGÅRDEN * Sida 3

28 Fastighet Fnr Detaljplan ÄNGEN * ÄNGEN * ÄNGEN * ÄNGEN * Sida 4

29 tillhörande Upphävande av tomtindelningar i Lövestad tätort, Sjöbo kommun, Skåne län MYNDIGHETER

30 ÖVRIGA JUSTERINGAR AV PLANEN

31

32 FÖRHANDSKOPIA ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING Upphävande av tomtindelningar i Lövestad, Sjöbo kommun, Skåne län med enkelt planförfarande

33 FÖRHANDSKOPIA Planens syfte och huvuddrag Syftet med planen är att ta bort en gammal reglering av tomtindelning eftersom den kan vara ett hinder för framtida förändringar. Avsikten är att upphäva samtliga tomtindelningar i Lövestad, utom de som ingår i Stadsplan för södra delen av Lövestad som vann laga kraft Tomtindelningarna kan bland annat annat kan utgöra ett hinder för de boende att genomföra om- och tillbyggnader som tillåts i detaljplanerna. Handlingar Planbeskrivning Särskilt utlåtande Förteckning över berörda fastigheter med tomtindelningar Karta över berörda detaljplaner Samtliga tomtindelningar finns tillgängliga på miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen på Ommavägen 30. För visning av en berörd tomtindelning kontakta, Ingrid Jönsson tel för att boka en tid. Förenligt med 3, 4 och 5 Kapitlet miljöbalken Planförslaget bedöms förenligt med 3, 4 och 5 kapitlet miljöbalken (MB) i enlighet med 5 förordningen (1998:896) om hushållning med mark och vattenområden mm. Kommunala beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) har beslutat att detaljplan för upphävande av samtliga tomtindelningar i Lövestad ska upprättas. Planförfarande Upphävandet av tomtindelningar behandlas enligt plan- och bygglagens regler om enkelt planförfarande, som tillägg till gällande planer. Planförslaget har justerats efter samrådet så att det område som omfattas av Stadsplan för södra delen av Lövestad, som vann laga kraft , undantagits från planområdet. Förutsättningar och förändringar Bakgrund I Lövestad finns idag ett stort antal äldre tomtindelningar. En tomtindelning har till syfte att fastlägga hur kvartersmark skall indelas i tomter. Tomtindelning var tidigare obligatoriskt för att kunna bilda fastigheter inom stadsplanelagda kvarter. Efter den 1 juli 1987 kom tomtindelningar enligt 1947 års byggnadslag och äldre lagar att gälla som fastighetsplaner. Från och med den 2 maj 2011 gäller fastighetsplaner som detaljplanebestämmelser vad avser fastighetsindelningen. (PBL övergångsbestämmelserna 9 p, PBL 4 kap 18 ) Tomtindelningarna kan vara ett hinder för den som söker bygglov för till-, om- och nybyggnad. I många fall är fastighetsbildningen helt genomförd inom kvarteret och något behov finns inte längre för tomtindelningen. Totalt berörs164 fastigheter i Lövestad av tomtindelningar. Upphävande av tomtindelningar Antagandehandling Planbeskrivning i Lövestad,Sjöbo kommun, Skåne län

34 FÖRHANDSKOPIA Kv Syrenen, ett exempel på en tomtindelningskarta. 10 Syrenen Kv Syrenen, utdrag ur kommunens fastighetsregister. Utdrag ur för kv Syrenen gällande detaljplan 117: Stadsplan för Lövestads municipalsamhälle, som vann laga kraft januari Upphävande av tomtindelningar Antagandehandling Planbeskrivning i Lövestad, Sjöbo kommun, Skåne län

35 4 FÖRHANDSKOPIA Förslag Förslaget är att upphäva samtliga tomtindelningar i Lövestad utom de som ingår i Stadsplan för södra delen av Lövestad som vann laga kraft Med upphävandet underlättas förändringar av fastighetsindelningen och framtida byggande. Idag är det inte möjligt att göra mindre justeringar av dessa fastigheter utan detaljplaneändring, då tomtindelningen inte får frångås. Den stadsplan som inte ingår i planändringen omfattar bland annat Lövestad skola. Här är det aktuellt att ändra planen av andra skäl, då kan tomtindelningarna upphävas inom den processen. Tillägg till planbestämmelser/administrativa bestämmelser Genomförandetiden är fem år från det datum planen vinner laga kraft. Konsekvenser Upphävande av tomtindelningarna innebär ingen ändring av vare sig fastighetsbeteckningar, kvartersnamn eller fastighetsgränser. Upphävandet blir ett tillägg till detaljplanerna, och innebär ingen ändring av de i detaljplanen angivna detaljplanebestämmelserna. Användningen av marken och byggrätt regleras även fortsättningsvis genom detaljplan. Inga särskilda fastighetsregleringar väntas ske till följd av beslutet. Bedömning av miljöpåverkan Enligt 5 kapitlet 18 Plan och bygglagen (PBL) ska de bestämmelser om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program som finns i 6 kapitlet 11, 18 och 22 miljöbalken (MB) tillämpas, om detaljplanens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Kommunen bedömer, utifrån vad som beskrivs under konsekvenser, att genomförande av denna detaljplan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Genomförande Tidplan Samråd sommaren 2013 Underrättelse hösten 2013 Antagande vintern 2014 Ekonomi Initiativ till planen har tagits av Sjöbo kommun som svarar för samtliga kostnader. Medverkande Planarbetet har utförts av Landskapsarkitekt Kerstin Torseke Hulthén AB på uppdrag av stadsarkitekt Joel Tufvesson, som också deltagit i framtagandet av detaljplanen. Representanter för berörda kommunala förvaltningar och myndigheter har kontaktats under planarbetets gång. Joel Tufvesson Stadsarkitekt Kerstin Torseke Hulthén Planarkitekt Upphävande av tomtindelningar Antagandehandling Planbeskrivning i Lövestad,Sjöbo kommun, Skåne län

36 Förteckning över berörda fastigheter med tomtindelningar Fastighet Fnr Detaljplan AVENBOKEN * AVENBOKEN * AVENBOKEN * AVENBOKEN * AVENBOKEN * AVENBOKEN * AVENBOKEN * DUVAN * DUVAN * DUVAN * DUVAN * DUVAN * / DUVAN * DUVAN * EJDERN * EJDERN * FINKEN * FINKEN * FINKEN * GLASBJÖRKEN * GLASBJÖRKEN * GLASBJÖRKEN * GLASBJÖRKEN * KAJAN * KAJAN * KAJAN * KAJAN * KORNSPARVEN * KORNSPARVEN * KORNSPARVEN * KORNSPARVEN * KORNSPARVEN * KRÅKAN * KRÅKAN * KUNGSÖRNEN * KUNGSÖRNEN * KUNGSÖRNEN * KUNGSÖRNEN * KUNGSÖRNEN * KUNGSÖRNEN * KUNGSÖRNEN * KUNGSÖRNEN * KYRKOSKOGEN 1: LÖNNEN * LÖVESTAD S: LÖVESTAD 12: / / / Sida 1

37 Fastighet Fnr Detaljplan LÖVESTAD 12: LÖVESTAD 25: LÖVESTAD 37: / / / LÖVESTAD 37: NÖTSKRIKAN * NÖTSKRIKAN * NÖTSKRIKAN * RAPPHÖNAN * RAPPHÖNAN * RAPPHÖNAN * RAPPHÖNAN * RAPPHÖNAN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * / RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * RÖDHAKEN * SILVERTÄRNAN * SKRATTMÅSEN * SKRATTMÅSEN * SKRATTMÅSEN * SKRATTMÅSEN * SKRATTMÅSEN * SKRATTMÅSEN * STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * Sida 2

38 Fastighet Fnr Detaljplan STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * STRÖMSTAREN * SVALAN * SVALAN * SVALAN * SVALAN * SVALAN * SVALAN * SYRENEN * SYRENEN * SYRENEN * SYRENEN * SYRENEN * SYRENEN * SYRENEN * SYRENEN * SÅNGSVANEN * SÅNGSVANEN * SÅNGSVANEN * SÅNGSVANEN * SÅNGSVANEN * SÅNGSVANEN * SÄDESÄRLAN * SÄDESÄRLAN * TALLEN * P TJÄDERN * TJÄDERN * TJÄDERN * TJÄDERN * TJÄDERN * TJÄDERN * TOFSLÄRKAN * TOFSLÄRKAN * TOFSLÄRKAN * TOFSLÄRKAN * TORNFALKEN * TORNFALKEN * TORNFALKEN * TORNFALKEN * ÖSTERGÖKEN * ÖSTERGÖKEN * ÖSTERGÖKEN * ÖSTERGÖKEN * Sida 3

39 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2014/22 Uppföljning av intern kontroll 2013 för kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Förslag redovisas vid sammanträdet. Sammanfattning Den interna kontrollplanen för 2013 ska följas upp. Beslutsunderlag Intern kontrollplan för 2013

40 Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2013 Rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvarig Frekvens/ slutfört Metod Rapportering till Riskbedömning Betalning av leverantörsfakturor i tid Kontrollera omfattningen och orsak till att leverantörsfakturor ej betalas i tid. Kontrollera att rutin följs Redovisningschef Försäljningskassor Redovisningschef En gång/år Stickprov Kommundirektör Kännbar/sannolik En gång/år Stickprov Kommundirektör Kännbar/möjlig Handkassor Upplägg av nya leverantörer i Inköp och faktura Kontrollera rutiner samt belopp Kontrollera leverantör mot ramavtal Redovisningschef En gång/år Stickprov Kommundirektör Kännbar/sannolik Ekonom En gång/år Stickprov Kommundirektör Lindrig/möjlig Hantering av leverantörsfakturor Kontrollera erhållna leverantörsfakturor gällande moms och felaktiga betalningar. Redovisningschef En gång/år Stickprov Kommundirektör Kännbar/sannolik

41 Rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvarig Frekvens/ slutfört Metod Rapportering till Riskbedömning Rutiner för registrering och avregistrering av stöldbegärlig utrustning (IT) Rutiner för beställningar Utbetalning av lön Hantering av kommunens konst Avstämning av registret Kontrollera befintliga rutiner för beställningar inom ramavtalet Om utbetald lön överensstämmer med anställningsavtalet Kontrollera att den fysiska placeringen av konst stämmer med konstregistret. Konst som inte finns i registret (ex gåvor på äldreboenden) registreras Kanslichef En gång / år Kanslichef En gång / år Enhetschef löner Kultursekreterare En gång per halvår 2 arbetsplatser Kommundirektör Kännbar/möjlig Genomgång av samtliga ramavtal som förvaltas av kommunstyrelsen/kommunledningsförva ltningen 25 slumpvis utvalda arbetstagare vid varje tillfälle Kommundirektör Kommundirektör vid årets slut Kännbar/möjlig Lindrig/möjlig En gång/år Stickprov (besök) Kommundirektör Kännbar/möjlig

42 Rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvarig Frekvens/ slutfört Metod Rapportering till Riskbedömning Utbetalningar av föreningsbidrag Att rätt bidrag betalas ut i rätt tid och att belopp stämmer mot beslut Administratör En gång / år Stickprov Kommundirektör Kännbar/möjlig

43 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2014/23 Intern kontroll 2014 för kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Förslag redovisas vid sammanträdet. Sammanfattning Kommunstyrelsen ska anta en plan för sin interna kontroll Beslutsunderlag Förslag till plan för intern kontroll 2014 för kommunstyrelsen

44 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2014/36 Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet för kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet för kommunledningsförvaltningen antas att gälla enligt bilaga till protokollet. Planen gäller till och med den 30 juni Sammanfattning Kommunfullmäktige antog i juni 2013 Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet att gälla från den 1 juli 2013 till och med den 30 juni I planen anges att varje nämnd ska upprätta sin egen handlingsplan, som beskriver de åtgärder man tänker vidta under perioden för att förverkliga intentionerna i den övergripande planen. Förslag till handlingsplan för kommunstyrelsens förvaltning har tagits fram. Beslutsunderlag Förslag till handlingsplan för kommunledningsförvaltningen

45 Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter för Kommunledningsförvaltningen Antagen i kommunstyrelsen 2014-

46 Bakgrund Kommunstyrelsen antog , plan för lika rättigheter och möjligheter och i direktiven ingick att varje nämnd skulle upprätta en egen handlingsplan för hur intentionerna i planen skulle förverkligas. Grundinställning Sjöbo kommun ska vara en öppen jämlik arbetsplats för alla. Alla anställda ska behandlas likvärdigt, ingen ska särbehandlas på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning eller av annan orsak. Ingen anställd i Sjöbo kommun ska utsättas för kränkande särbehandling dvs. mobbning, psykiskt eller fysiskt våld. Handlingsplanen gäller t.o.m Nedan följer de aktiva åtgärder förvaltningen kommer att arbeta med fram till ny plan antas Målinriktat arbete Kunskapen om innebörden i ett arbete för lika rättigheter och möjligheter bör höjas hos samtliga i kommunen. Nuläge: Jämlikhetsgruppen genomför utbildningar under höst 2013 och vår Åtgärd Samtliga chefer på förvaltningen ska under dessa tillfällen genomgå utbildningen. Handledningen som tillhör planen ska användas som underlag i det fortsatta arbetet på avdelningarnas arbetsplatsträffar. 4 Arbetsförhållande Kommunen ska aktivt arbeta för att oönskade deltidstjänster minimeras. Heltidsanställningar eller önskad sysselsättningsgrad ska eftersträvas och ofrivilliga deltidsanställningar ska vara avskaffade senast aug-15. Nuläge: På förvaltningen finns 51 anställda och av dem arbetar 10 deltid. 1 tjänst är på 50 %, fem 75 % och övriga mellan 80 och 87,5 %. Två personer har anmält att de vill ha utökad sysselsättningsgrad. Innan nyanställning sker skall varje arbetsledare noggrant undersöka om man genom förändring av arbetsrutiner o d kan erbjuda redan anställd personal utökad sysselsättningsgrad. Åtgärder Vid framtida vakanser ska de som begärt utökad sysselsättningsgrad erbjudas tjänsten i de fall det är möjligt. Samtliga tjänster på förvaltningen bör vara på minst 75 % 2

47 Kartlägga och åtgärda de hinder som försvårar möjligheterna att erbjuda heltidsanställning eller önskad sysselsättningsgrad. Ansvarig för kartläggning och åtgärder utses på kommunledningsförvaltningens gemensamma ledningsgrupp. 5 Underlätta att förena förvärvsarbete och föräldraskap Åtgärd Cheferna på förvaltningen ska ta ett ansvar för att skapa ett förhållningssätt och en attityd så att det är naturligt att förlägga möte, konferenser o d så de anställda som har små barn ska kunna delta och att även män att tar ut sin föräldraledighet och är hemma vid vård av barn. I de fall det inte är möjligt måste den anställde kunna ställa upp även på andra tider. Underlätta för arbetstagare med barn att arbeta på distans i de fall det fungerar i verksamheten. Vid längre föräldraledigheter ska samtal enligt riktlinjer i personal- och lönehandboken genomföras innan anställd går på föräldraledighet. 6 Förebygga och förhindra trakasserier Nuläge: Cheferna och medarbetare på förvaltningen har kunskap om att det finns en policy mot trakasserier och kränkande särbehandling. Samtliga anställda på vår förvaltning ska känna till policyn mot trakasserier och veta var de kan vända sig för råd och stöd i dessa frågor. Åtgärder En gång årligen på APT gå igenom policyn mot trakasserier och kränkande särbehandling 3

48 7 Rekrytering Åtgärd Vid rekrytering ska förvaltningen arbeta för en större mångfald och framtagna riktlinjer ska följas. Vara extra uppmärksamma så att ingen särbehandlas utan alltid utgå från meriter och erfarenhet. 8 och 9 Jämn könsfördelning Kommunen ska sträva efter att få en jämnare könsfördelning och bör därför använda sig av positiv särbehandling. Nuläge: Vi kan på förvaltningen se att det finns en sned könsfördelning 19 män, vilket motsvarar 36 % och 32 kvinnor. Siffrorna är inkl förvaltningschefer eftersom de är anställda av kommunstyrelsen. På personalavdelningen finns det bara kvinnor anställda. På IT-avdelningen finns en kvinna och sex män. På ekonomiavdelningen är det jämn könsfördelning. Kansliavdelningen och Kultur, tillväxt och fritid har flest kvinnor och Utvecklingsstaben är mer blandad. Åtgärd Vid nyanställningar sträva och anstränga sig för att få en jämnare könsfördelning inom yrkesgrupperna. 10 Lön Fortsätta arbetet med att uppnå Sjöbo kommuns lönepolitiska mål, att de anställda ska ha lika lön för likvärdigt arbete, utifrån sin prestation och sin förmåga att omsätta uppsatta mål till praktisk handling Åtgärd Efter varje löneöversyn ska en lönekartläggning göras på förvaltningens personal och om osakliga löneskillnader upptäcks ska de åtgärdas i kommande löneöversyner. Övrigt 4

49 Till dessa åtgärder kommer de som HR-avdelningen har ett ansvar för. De finns inte med här eftersom de rör hela kommunen. 5

50 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2014/13 Bidrag till Skånes Djurpark Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Förslag redovisas vid sammanträdet. Sammanfattning Kommunförbundet Skånes styrelse vädjar till medlemskommunerna att som ett engångsbidrag till en akut räddningsinsats snarast betala minst en krona per kommuninvånare till stiftelsen Skånes Djurpark. Beslutsunderlag Brev från Skånes Djurpark

51

52 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2014/21 Revisorernas granskning av kommunens lokalförsörjning Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Förslag redovisas vid samanträdet. Sammanfattning PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunens lokalförsörjning och kommit fram till att inte alla delar har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av kommunens lokalförsörjning. Under respektive kontrollmål i rapporten finns förslag på förbättringsområden. Beslutsunderlag Granskning av kommunens lokalförsörjning

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2014/24 Taxor för sotning, brandskyddskontroll m.m. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Taxor för verksamhet inom Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund fastställs enligt följande: Sotningstaxa 2013 Sotningstaxa 2014 Taxa för brandskyddskontroll 2013 Taxa för brandskyddskontroll 2014 Prislista för tjänster m.m. från 2013 Sammanfattning Med anledning av nyligen avkunnad dom i Högsta Förvaltningsdomstolen har direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund rekommenderat medlemskommunerna att fastställa taxor inom förbundets verksamhet. Beslutsunderlag Protokollsutdrag från SÖRF med bilagor

72

73

74

75

76

77

78

79

80 SOTNINGSTAXA (RENGÖRING) 2013 Tillämpningsområde: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommun 1. Objekt i villor och småhus Exkl. moms Inkl. moms 1.1 Grundavgift helårsbebott hus Inställelse för utförande av arbete enligt 1.3 under ordinarie sotningstur per gång 164, kr 1.2 Grundavgift fritidshus Inställelse för utförande av arbete enligt 1.3 under ordinarie sotningstur per gång 229, kr 1.3 Objektsavgift (kr/enhet) Sotning eller rensning av nedan nämnt objekt, jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal eller bikanal Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60 kw) Exkl. moms Inkl. moms eldad uteslutande med olja 186, kr eldad uteslutande med olja, miljögodkänd 223, kr eldad helt eller delvis med fast bränsle 223, kr eldad helt eller delvis med fast bränsle, miljögodkänd 239, kr Vanlig köksspis och övriga eldstäder 173, kr Braskamin 220, kr Imkanal, timersättning 441, kr Tilläggsavgift förbindelse- eller bikanal, upp till 1,0 m ingår ingår Tilläggsavgift förbindelse- eller bikanal, 1,0 2,5 m 28,69 35 kr Tilläggsavgift förbindelse- eller bikanal, 2,6 5,0 m 69,74 87 kr Tilläggsavgift förbindelse- eller bikanal, längre än 5 m, uttages timersättning enl. p 3.2 Sotningstaxa 2013 / Beslut Sida 1 (4)

81 1.4 Avgift för extra inställelse För extra inställelse, då fastighetsägaren eller nyttjaren av rensningspliktigt objekt utan giltigt skäl hindrat arbetets utförande på härför tillkännagiven tidpunkt, uttas för återbesök ersättning per man och timme med pris enligt p 3.2, samt transportersättning. Här jämte uttas ersättning för den ordinarie inställelsen enl. p 1.1 eller 2, samt en administrationsavgift. Exkl. moms Inkl. moms Administrationsavgift 102, kr 2. Övriga objekt (restaurangkök, flerfamiljshus och lantbruk m m) Exkl. moms Inkl. moms 2.1 Grundavgift För inställelse av objekt enl p 2.2 uttages ersättning för arbetets utförande per man och objekt 256, kr 2.2. Sotning av värmepanna och rökkanal jämte tillhörande rök- och förbindelsekanal. För den till rökkanalen anslutna största sotade värmepannan uttages ersättning enligt kolumn a, och för var och en av de övriga rengjorda värmepannorna enligt kolumn b. Kolumn a Kolumn b Normaleffekt Mcal/h (ca kw) Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms - 50 (60) Enligt p , kr (61 120) 345,47 431,84 217, kr ( ) 400,64 500,80 272, kr ( ) 459,93 574,91 331, kr ( ) 483,26 604,08 354, kr ( ) 517,83 647,29 389, kr För sotning eller rensning av annat än under p 1 och p 2.2 angivet objekt, uttages ersättning per man och timme med pris som anges i p 3.2. Parterna må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång (anteckning om detta sker i så fall i Kontrollboken). För arbete under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. Exkl. moms Inkl. moms 2.3 Inställelseavgift för imkanaler till större kök (ej bostadskök) uttages per man och objekt 256, kr Sotningstaxa 2013 / Beslut Sida 2 (4)

82 2.3 Tilläggsavgift Stoftavskiljare, rökgasfläkt, förbindelsekanal längre än fem (5) meter, uttages timersättning enligt p 3.2. Parterna må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång (anteckning om detta sker i så fall i Kontrollboken). För arbete under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. 3. Undersökningsarbeten mm (se bilaga 1) 3.1 För arbete, som utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas ersättning per man och timme med pris som anges i p 3.2, samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder. För övertidsarbete räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme. Exkl. moms Inkl. moms 3.2 Timersättning utgår med: 441, kr 4. Indexreglering av taxan Ersättning för sotningsarbeten enligt denna taxa revideras årligen med det av de centrala parterna Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund publicerat sotningsindex. Sotningstaxa 2013 / Beslut Sida 3 (4)

83 Bilaga 1 Övriga tjänster inkl resor och administrativa kostnader samt pris (exkl moms), som idag inte omfattas av sotningstaxan Borttagning av fågel/kajbo i rök- eller ventilationskanal 1 500,00 Borttagning av fågel/kajbo i rök- eller ventilationskanal i samband med ordinarie sotningsarbete 1 200,00 Rengöring av tjära i rökkanal 1 200,00 Rengöring av tjära i rökkanal i samband med ordinarie sotningsarbete 900,00 Besiktningsarbeten utförda enligt SSR Godkänd, för det första kontrollerade objektet (exkl moms) Installationsbesiktning 1 500,00 Statusbesiktning 1 500,00 Överlåtelsebesiktning 1 850,00 Sprängbesiktning 1 850,00 För varje tillkommande objekt och/eller kanal utöver det/den första 850,00 Beräkningsunderlag, termodynamik och rökgasflöde samt yttemperaturer 1 500,00 Maskinkostnadsersättningar (exkl moms) Högtryckstvätt 125,00 Vätskedammsugare 125,00 Skumpåläggare 125,00 Industridammsugare 125,00 Mekanisk rengöring med Tegras Rensning med robot, uppvärmd skumpåläggning, uppvärmd sköljning 705,00 Förbrukningsmateriel (exkl moms) Kem per liter 69,00 Trasor per kilogram 50,00 Plast per meter 20,00 Sotningstaxa 2013 / Beslut Sida 4 (4)

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Taxa för sotning och brandskyddskontroll

Taxa för sotning och brandskyddskontroll FÖRFATTNING 4.5.4 Antagen av kommunstyrelsen 121/14 2014-KS-372 Taxa för sotning och brandskyddskontroll 1 TAXA FÖR SOTNING OCH BRANDSKYDDSKONTROLL Tillämpningsområde För utförande av enligt lagen om skydd

Läs mer

SOTNINGSTAXA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN. Gäller från 2015-05-01

SOTNINGSTAXA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN. Gäller från 2015-05-01 SOTNINGSTAXA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN. Gäller från Tillämpningsområde: Härjedalens sotningsdistrikt För utförande av enligt lag om skydd mot olyckor föreskrivet sotnings- och rengöringsarbete, undersökningsarbete

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT

VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 883.3 SOTNINGSTAXA VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT FASTSTÄLLD ENLIGT SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDETS CIRKULÄR 2002:83 OM INDEXJUSTERING AV SOTNINGS- TAXA VID LOKALA

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2012/238 174 KFS 2013:20 Sotningstaxa för Falköpings kommun (Antagen av kommunfullmäktige den 12 december 2011 vad gäller taxekonstruktionen) (Gäller

Läs mer

1.1 Inställelseavgift fast avgift Inställelse för utförande av arbete enligt 1.1. under ordinarie sotningstur per gång och man.

1.1 Inställelseavgift fast avgift Inställelse för utförande av arbete enligt 1.1. under ordinarie sotningstur per gång och man. SOTNINGSTAXA FÖR BRÄCKE KOMMUN. Gäller från Tillämpningsområde: Bräcke sotningsdistrikt För utförande av enligt lag om skydd mot olyckor föreskrivet sotnings- och rensningsarbete, brandskyddskontroll eller

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 19 och 21 december 2011 vad gäller taxekonstruktionen att gälla från och med den 1 april 2012

Antagen av kommunfullmäktige den 19 och 21 december 2011 vad gäller taxekonstruktionen att gälla från och med den 1 april 2012 2013:14 Sotningstaxa för Tidaholms kommun Antagen av kommunfullmäktige den 19 och 21 december 2011 vad gäller taxekonstruktionen att gälla från och med den 1 april 2012 Objektstider och taxa antagen av

Läs mer

Taxa förebyggande brandskydd

Taxa förebyggande brandskydd Bilaga 1 Taxa förebyggande brandskydd Tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara. Avgiften för tillsyn består av två delar, dels

Läs mer

Svedala Kommuns 2:18 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 2:18 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Sotningstaxa fastställd av kommunfullmäktige 2014-09-08, 102 Gäller från 2014-10-01 För utförande av enligt lagen om skydd mot olyckor föreskrivet sotnings- och rensningsarbete,

Läs mer

1 Helårsbebott hus (Antal minuter x 428/60)..10,7 x 428/60 76. 2 Fritidshus (Antal minuter x 428/60).19,7 x 428/60 141

1 Helårsbebott hus (Antal minuter x 428/60)..10,7 x 428/60 76. 2 Fritidshus (Antal minuter x 428/60).19,7 x 428/60 141 SOTNINGSTAXA (efter indexuppräkning 1 juni 2014) Tillämpningsområde VADSTENA KOMMUN Sotningstaxa beslutad av Kommunfullmäktige 2002-12-03, 241; reviderad av Bygg- och miljönämnden 2014-05- 06, 53 För utförande

Läs mer

Räddningsnämnden. Ärendenr: KS 2016/170 Fastställd: Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING. Taxa sotning

Räddningsnämnden. Ärendenr: KS 2016/170 Fastställd: Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING. Taxa sotning Räddningsnämnden Ärendenr: KS 2016/170 Fastställd: 2016-06-02 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Taxa sotning 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sotningstaxa för Tidaholms kommun... 3 1. Objekt

Läs mer

Taxa för sotning (rengöring) och brandskyddskontroll i Eslövs kommun

Taxa för sotning (rengöring) och brandskyddskontroll i Eslövs kommun ESLÖVS KOMMUN Miljö och Samhällsbyggnad Ingela Lundqvist, 62885 MOS.2014.0112-2014-01-24 INVESTORS 944 IN PEOPLE Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Taxa för sotning (rengöring) och brandskyddskontroll

Läs mer

TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING) GOTLANDS KOMMUN

TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING) GOTLANDS KOMMUN , 7 TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING) GOTLANDS KOMMUN Gäller från och med 1 mars 2005. Taxa gällande för utförande av enligt lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor föreskrivet sotnings- och rensningsarbete.

Läs mer

Taxa för brandskyddskontroll och sotning/rengöring fr.o.m. 1 april 2007

Taxa för brandskyddskontroll och sotning/rengöring fr.o.m. 1 april 2007 Utlåtande 2007:43 RIII (Dnr 307-13/2007) Taxa för brandskyddskontroll och sotning/rengöring fr.o.m. 1 april 2007 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Taxor för brandskyddskontroll

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Prislista för sotning och brandskyddskontroll Kramfors.

Prislista för sotning och brandskyddskontroll Kramfors. Prislista för sotning och brandskyddskontroll Kramfors. Sotningstaxa (exkl. moms) Period 2016 06 01 2017 0 01 1. Objekt i småhus 1.1 Grundavgift Inställelse för utförande av arbete enligt 1.2. under ordinarie

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 41 / 2006 TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING) OCH BRANDSKYDDSKONTROLL antagen av kommunfullmäktige den 19 juni 2006 och gällande från den 1 juli 2006, uppdaterad 1 juli 2010.

Läs mer

Taxa för sotning Uddevalla kommun 2015-01-01--2016-03-31

Taxa för sotning Uddevalla kommun 2015-01-01--2016-03-31 Blad 1 Fastställda av kommunfullmäktige 10 december 2014, 231 Taxa för sotning Uddevalla kommun 2015-01-01--2016-03-31 För utförande av enligt lagen(2003:778) om skydd mot olyckor föreskrivet sotnings-

Läs mer

Org.nr: 556544-5573. 1.1 Grundavgift Inställelse för utförande av arbete enligt 1.2 under ordinarie sotningstur per gång.

Org.nr: 556544-5573. 1.1 Grundavgift Inställelse för utförande av arbete enligt 1.2 under ordinarie sotningstur per gång. Bilaga 5, 1 (10) Blankett för offert sotning och brandskyddskontroll OM FÖRETAGET 2014-04-01 Anbudsgivare: Skorstensfejarna LJ AB Adress: Navestadsgatan 48, 603 66 NORRKÖPING Telefon: 010-495 21 63 Kontaktperson:

Läs mer

PROTOKOLL Räddningsnämnden

PROTOKOLL Räddningsnämnden PROTOKOLL Räddningsnämnden Sida 1 (4) Paragrafer Sammanträdesdatum 2011-04-13 8 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, sessionssalen, 2011-04-13 kl 13.30-13.40 Beslutande Madeleine Atlas, ordförande Jens

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Ändring av detaljplan för Munkaholmsområdet (fastighetsplan) i Skurup, Skurups kommun

Ändring av detaljplan för Munkaholmsområdet (fastighetsplan) i Skurup, Skurups kommun Ändring av detaljplan för Munkaholmsområdet (fastighetsplan) i Skurup, Skurups kommun Planenheten har tagit fram en ändring av detaljplanen i Munkaholmsområdet. Anledningen är att fastighetsplanerna/tomtindelningarna

Läs mer

ÄNGELHOLM~.~OMMUN. RiddningstJansten. 2tl Ont:...,... ~

ÄNGELHOLM~.~OMMUN. RiddningstJansten. 2tl Ont:...,... ~ ÄNGELHOLM~.~OMMUN RiddningstJansten Sid 1 (1 ) 2tl11-05- 23 2012-05-22 S\MAB Ont:...,... ~ Ängelholms kommun Räddningstjänsten 262 80 Ängelholm Avtal om sotning och Brandskyddskontroll i Ängelholm kommun,

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Ånge kommun. 3 20,70 kr

Ånge kommun. 3 20,70 kr Period: 2010-07-01-2013-03-31 C=B*6,127 Taxevillkor för rengöring (sotning) Tillämpningsområde: Ånge Kommun Angivna avgifter exkl. moms. För utförande av rengöring (sotning), undersökningsarbete eller

Läs mer

2010 Sotningsindex gällande fr.o.m. 2010-07-01 2,45%

2010 Sotningsindex gällande fr.o.m. 2010-07-01 2,45% Taxa för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) i Gislaveds och Gnosjö kommuner Antagen att gälla från 2010-07-01 Taxan indexuppräknas årligen med index överenskommet mellan SKL (Sveriges kommuner

Läs mer

Ytterligare information kan fås av undertecknad på tel

Ytterligare information kan fås av undertecknad på tel Detaljplan för kv Macklean m.fl. i Skurup, Skurups kommun Kyrkogatan kommer att byggas om under 2012 och fastighetsplanerna/tomtindelningarna är ett hinder när kommunen ska göra en fastighetsreglering.

Läs mer

Ändring av detaljplan för kvarteret Segelmakaren (Upphävande av tomtindelning)

Ändring av detaljplan för kvarteret Segelmakaren (Upphävande av tomtindelning) 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-07 Samhällsbyggnadskontoret Stadsbyggnadsnämnden Ändring av detaljplan för kvarteret Segelmakaren (Upphävande av tomtindelning) Dnr: 2015-02488-214 Sammanfattning av ärendet

Läs mer

Upphävande av tomtindelningar genom ändring av detaljplan A369 och stadsplan A165 i Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län

Upphävande av tomtindelningar genom ändring av detaljplan A369 och stadsplan A165 i Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län 2016-11-15 D n r : 2 0 1 5 / 3 7 0 2 S a m r å d s h a n d l i n g Upphävande av tomtindelningar genom ändring av detaljplan A369 och stadsplan A165 i Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING TILLLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. Tillägg till planbeskrivning för del av kv. Åsen i Grythyttan i Hällefors kommun, Örebro län

ANTAGANDEHANDLING TILLLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. Tillägg till planbeskrivning för del av kv. Åsen i Grythyttan i Hällefors kommun, Örebro län datum 2015-02-19 diarienummer 2014-S520 Dp HA 111 ANTAGANDEHANDLING TILLLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillägg till planbeskrivning för del av kv. Åsen i Grythyttan i Hällefors kommun, Örebro län Bild 1: Illustration

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Datum 2016-03-17 Arbetsunderlag/Samråd 2016-05-12 Samrådshandlingar Dnr 87/2016-214 1 (7) Kvarteret Läkaren Ändring av detaljplan: Tillägg till stadsplan arkiv nr D42, samt detaljplanerna arkiv nr D79

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 48, 2009-03-24 Reviderad: KS 96, 2012-04-24 Karlshamns kommun 1. Inledning Alla har olika bakgrund, erfarenheter

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Taxevillkor för rengöring (sotning) Tillämpningsområde: Hylte Kommun Fr o m 2012-07-01 Angivna avgifter exkl. moms. Angivna avgifter exkl. moms.

Taxevillkor för rengöring (sotning) Tillämpningsområde: Hylte Kommun Fr o m 2012-07-01 Angivna avgifter exkl. moms. Angivna avgifter exkl. moms. Taxevillkor för rengöring (sotning) Tillämpningsområde: Hylte Kommun Fr o m 2012-07-01 Angivna avgifter exkl. moms. Angivna avgifter exkl. moms. För utförande av rengöring (sotning), undersökningsarbete

Läs mer

B ~~h~ ililaga 1CS 2015/70/1

B ~~h~ ililaga 1CS 2015/70/1 B ~~h~ ililaga 1CS 2015/70/1 1 (1) 2015-03-25 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Medborgarkontoret Virve Svedlund Förslag till ny sotningstaxa 2015 sotningsindex för 2015 är fastställt till 1,87 %för den kommun,

Läs mer

Samråd om tillägg till planbestämmelser för fastigheten Blända 9 inom DETALJPLAN FÖR KV DAMMEN MFL I SKURUP, SKURUPS KOMMUN

Samråd om tillägg till planbestämmelser för fastigheten Blända 9 inom DETALJPLAN FÖR KV DAMMEN MFL I SKURUP, SKURUPS KOMMUN 1 (1) Förvaltning Datum Diarienummer Serviceförvaltningen 2016-09-27 KS Berörda sakägare Berörda myndigheter Samråd om tillägg till planbestämmelser för fastigheten Blända 9 inom DETALJPLAN FÖR KV DAMMEN

Läs mer

Ändring genom tillägg till stadsplan för Kungsängens industriområde (Pl 56 U), avseende Kungsängen 21:2 och 21:3 Förenklat planförfarande

Ändring genom tillägg till stadsplan för Kungsängens industriområde (Pl 56 U), avseende Kungsängen 21:2 och 21:3 Förenklat planförfarande P LAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Annika Danielson 2016 000975 Planbeskrivning Ändring genom tillägg till stadsplan för Kungsängens industriområde (Pl 56 U), avseende Kungsängen 21:2

Läs mer

Strategi EU-kontor Skåne Nordost

Strategi EU-kontor Skåne Nordost Strategi EU-kontor Skåne Nordost 1 Innehållsförteckning 1. Syfte sid. 3 2.1 Mål/inriktning sid. 3 2.2 EU 2020 sid. 4 3.1 Verksamhetsutveckling sid. 4 3.2 Metod och genomförande sid.5 4.1 Strategisk påverkan/samverkan

Läs mer

Detaljplan för Sunnersta 69:3 Tillägg till gällande detaljplan för del av nordvästra Sunnersta,

Detaljplan för Sunnersta 69:3 Tillägg till gällande detaljplan för del av nordvästra Sunnersta, PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2014-04-17 PBN 2013-2006 018-727 47 52 Detaljplan för Sunnersta 69:3 Tillägg till gällande detaljplan för del av nordvästra

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sydöstra Skånes Räddningstjänst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sydöstra Skånes Räddningstjänst Datum Plats och tid Brandstationen, Metallgatan 2, Ystad 10:00 10:50, 11:00 12:00 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Fatlum Avdullahu (Tomelilla) (C), ersättare Peter Boström (Tomelilla) (S), ersättare

Läs mer

PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER

PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER Arbetsförhållanden Utveckling och lönefrågor Rekrytering Trakasserier 2016-2018 DISKRIMINERINGSLAGEN SFS 2008:567, KAP 3, 13 Inledning Räddningstjänsten SÖRFs

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN MILJÖFÖRVALTNINGEN 2007-10-11 SID 1 (5) Kontaktperson Ingegärd Bergsmark BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN Inledning Arbetet med mångfald och jämställdhet styrs av lagstiftning och stadens interna

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Taxa för Brandkåren Attundas myndighetsutövning 2014 KS-2014/190

Taxa för Brandkåren Attundas myndighetsutövning 2014 KS-2014/190 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Lennart Zetterlund Datum KS-2014/190 2014-02-17 Kommunstyrelsen Taxa för Brandkåren Attundas myndighetsutövning 2014 KS-2014/190 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Upphävande av Tomtindelningar/Fastighetsplaner för fastigheterna Krattan 1 och Yxan 1. I Västerviks kommun

Upphävande av Tomtindelningar/Fastighetsplaner för fastigheterna Krattan 1 och Yxan 1. I Västerviks kommun Kallelse/Samrådshandling KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-05-08 Upphävande av Tomtindelningar/Fastighetsplaner för fastigheterna Krattan 1 och Yxan 1. I Västerviks kommun Planbeskrivning

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 2016-10-18 Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Jämställdhet och mångfaldsplan 2017 1. Inledning Diskrimineringslagen

Läs mer

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Styrdokument Kommunledningskontoret 2016-09-12 Viktoria Färm 08 590 971 06 Dnr viktoria.farm@upplandsvasby.se KS/2016:214 Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Nivå: Kommungemensamt styrdokument

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan PLAN Jämställdhetsplan 2016 2018 Fastställd av regionfullmäktige Framtagen av ledningskontoret Datum 2015-10-12 Gäller 2016 2018 Ärendenr RS 2015/71 Innehåll Region Gotlands Likabehandlingspolicy... 2

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av kv Jasminen (115B) inom stadsdelen Mariekälla, Södertälje kommun PLANBESKRIVNING OCH TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

Ändring av detaljplan för del av kv Jasminen (115B) inom stadsdelen Mariekälla, Södertälje kommun PLANBESKRIVNING OCH TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Samhällsbyggnadskontoret Ändring av detaljplan för del av kv Jasminen (115B) inom stadsdelen Mariekälla, Södertälje kommun - Upphävande av tomtindelning för fastigheten Jasminen 4 i Södertälje PLANBESKRIVNING

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Ändring av detaljplan fastställd som Stadsplan för stadsdelen Hovslätt uti Jönköping

Ändring av detaljplan fastställd som Stadsplan för stadsdelen Hovslätt uti Jönköping Ändring av detaljplan fastställd som Stadsplan för stadsdelen Hovslätt uti Jönköping Avseende upphävande av fastighetindelningsbestämmelse fastställda som tomtindelning. Hovslätt, Jönköpings kommun Samrådshandling

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sydöstra Skånes Räddningstjänst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sydöstra Skånes Räddningstjänst Datum Plats och tid Brandstationen, Metallgatan 2, Ystad 09:00 9:45, 10:10 10:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C), ersättare Peter Boström (Tomelilla) (S), ersättare

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING TILLLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. Tillägg till planbeskrivning för del av kv. Åsen i Grythyttan i Hällefors kommun, Örebro län

GRANSKNINGSHANDLING TILLLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. Tillägg till planbeskrivning för del av kv. Åsen i Grythyttan i Hällefors kommun, Örebro län datum 2014-12-03 diarienummer 2014-S520 Dp xxxx GRANSKNINGSHANDLING TILLLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillägg till planbeskrivning för del av kv. Åsen i Grythyttan i Hällefors kommun, Örebro län Bild 1: Illustration

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2015-09-17, 90, Dnr 2014/0523 KS Innehållsförteckning Inledning... 2 Definitioner... 2 Ett område i kommunens personalpolicy...

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

T I L L Ä G G T I L L P L A N B E S K R I V N I N G AR

T I L L Ä G G T I L L P L A N B E S K R I V N I N G AR ANTAGANDEHANDLING 2015-06-02 Tillägg till Stadsplan för fastigheten Holje 2:19 m.fl. Detaljplan för Holje 204:1 m.fl. Ändring av detaljplan för Holje 204:1 m.fl. T I L L Ä G G T I L L P L A N B E S K R

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Upprättad Arkivnummer 0181K-P1697A. Reviderad LAGA KRAFTHANDLING Laga Kraft

Upprättad Arkivnummer 0181K-P1697A. Reviderad LAGA KRAFTHANDLING Laga Kraft Samhällsbyggnadskontoret Dnr 2015 02488-214 Upprättad 2016-01-07 Arkivnummer 0181K-P1697A Reviderad 2016-02-22 LAGA KRAFTHANDLING Laga Kraft 2016-04-13 Planbeskrivning Ändring av detaljplan för del av

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen 1 Gällande lagar och regler i Sverige visar inte några påtagliga skillnader när det gäller rättigheter och skyldigheter för kvinnor och

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3 Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare arbetstagare 2015. Bilaga 3 Nämndens uppdrag till förvaltningen Prioriterat mål: De som vill arbeta heltid

Läs mer

Såhär är taxan uppbyggd

Såhär är taxan uppbyggd Såhär är taxan uppbyggd Sotning Grundavgift Objektsavgift Vad ska jag betala för? Grundavgift Brandskyddskontroll Objektavgift Vid ett normalbesök från skorstensfejarmästaren genomförs: - Sotning eller

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Mattias Wirsén, tfn 13 55 23 Likabehandlingsplan 2016-2019 För lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet Antagen av Kommunstyrelsen 2016-05-25.

Läs mer

Ändring och upphävande av DP 1814-P57 del av fastighet Hidinge-Lanna 3:70 m.fl. Knista församling i Lekebergs kommun

Ändring och upphävande av DP 1814-P57 del av fastighet Hidinge-Lanna 3:70 m.fl. Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Ändring och upphävande av DP 1814-P57 del av fastighet Hidinge-Lanna 3:70 m.fl. Knista församling i Lekebergs kommun Samråd: 20 maj, 2011-20 juni, 2011 Antagen av KF: 22

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan genom tillägg för del av Kvarteret Linden i Frövi, Lindesbergs kommun, Örebro län

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan genom tillägg för del av Kvarteret Linden i Frövi, Lindesbergs kommun, Örebro län LAGA KRAFT 2013-05-24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S528 Plan nr 430 Ändring av detaljplan genom tillägg för del av Kvarteret Linden i Frövi, Lindesbergs kommun, Örebro län Ändring av detaljplan genom

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 1(10) 2015-06-17 KS 2015/156 Kommunstyrelsen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018 2(10) Innehåll Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018... 1 1.

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Förslag till ny sotningstaxa

Förslag till ny sotningstaxa Utlåtande 2003: RI (Dnr 307-2667/2003) Förslag till ny sotningstaxa Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Sotningstaxan antas i enlighet med förslaget från brand- och räddningsnämnden.

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer