Verksamhetsberättelse år Patientnämnden Landstinget Västmanland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse år 2012. Patientnämnden Landstinget Västmanland"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse år 2012 Patientnämnden Landstinget Västmanland 1

2 2

3 Ordföranden har ordet Ännu ett år till ända. Antalet kontakter med patienter har varit färre än tidigare år; Det är 130 färre än år Patientnämnden ändrade sitt arbetssätt under år Möten mellan nämnden och vården prioriterades. Under år 2012 har nämndens kansli flyttat till nya lokaler i det gamla lasarettet (ingång fyra). Lokalerna är bättre liksom läget men hyran och andra kostnader har ökat. I nämndens arbete har ett antal vanligt förekommande problem visat sig. Ett sådant är remisshanteringen. Patienter som rapporterar problem med remisser som blir liggande, som inte kommit iväg eller där patient och vård missuppfattat varandra är en vanlig orsak till kontakt med nämnden. Ett annat område som vi upplever som återkommande är läkemedelsförskrivning och receptförnyelse. Särskilt gäller detta olika typer av ångestdämpande eller smärtlindrande läkemedel, där patienter lätt upplever stor oro om läkemedlet är på upphällningen och det är problem med förnyelsen. Ett tredje område är provtagning och provsvar. Många patienter upplever oro i onödan därför att svaren blir liggande utan att redovisas. Remisser, läkemedelshantering, recept, prover och provsvar upplever vi som basala inslag i en god medicinsk vård. Strävan borde vara att finna vägar att minimera fel och olägenheter för patienterna. En nollvision helt enkelt och ett engagerat arbete för att nå dit. För även om det är mycket svårt att helt undvika problem kan precisionen bli bättre om målet om minimering av fel sätts upp. Till detta ska läggas problem med tillgänglighet, särskilt telefontillgänglighet och bedömningar som görs per telefon. Detta genererar en hel del kontakter med nämnden och dess kansli. Nämnden har försökt få en bild av var kontakterna förekommer mest frekvent i förhållande till antalet patienter. Ett försök till jämförelse har gjorts på kliniknivå där antalet registreringar hos kansliet jämförts med antalet kontakter inom vården. De tal som då framträder är mycket låga, på promillenivå. Flest kontakter beräknat på detta sätt har vuxenpsykiatrin (48 registreringar på kontakter = ). Det blir cirka 0,6 procent. Operation har 5 registreringar på 988 kontakter = nästan exakt 0,5 procent. Ortopedin och barnpsykiatrin har 0,33 procent. Skillnaderna är rätt tydliga och varierar mellan 0,6 och 0,1 procent. Varför det varierar så här har vi ännu ingen uppfattning om. Antalet anmälningar till LÖF har ökat stadigt under åren 2008 till År 2011 var antalet 246 varav 43 procent ersattes. År 2008 var antalet anmälningar 187. Av intresse är att ortopedin står för det största antalet anmälningar till LÖF. Att öka patientsäkerheten är ett långsiktigt och tålamodskrävande arbete. Sjukvård är en högriskverksamhet. Här krävs mycket av organisationen och av medarbetarna. Att vårda medmänniskor innebär ibland att bota, ofta att lindra och alltid att trösta den sjuke. Vårdens uppdrag är därmed brett och hur uppdraget sköts är av den största vikt för samhället. Dan Karlsson Ordförande patientnämnden 3

4 Innehållsförteckning Inledning 5 Uppgifter / bakgrund 6 Verksamhetsidé och vision 7 Arbetssätt 8 Patientsäkerhet 9 Verksamhetsutveckling 9 Verksamhetsstatistik / Kontaktorsaker 10 Axplock från året som gått 16 Stödpersonsverksamhet 16 Informationsverksamhet 17 Patientnämndens kansli 18 Kompetensutveckling 18 Nämndens ledamöter 19 Nämndens arbete under året 19 Kontakt och adressupgifter 20 4

5 Inledning Visionen att vår kunskap ska vara känd och använd i landstinget speglar sig i kontakterna både med patienter och verksamheter. Många gånger har patienten blivit hänvisad från vården att kontakta oss. Vi ser också en ökad efterfrågan av olika uppgifter från oss till verksamheterna i sitt patientsäkerhetsarbete. Vi uppskattar verksamheternas positiva inställning till att lösa inkomna patientärenden. V i får återrapportering från verksamheterna att patienters berättelser används avidentifierade som lärande exempel vid personalmöten och utbildningstillfällen. Rutiner och arbetsformer kan på så sätt förbättras. Det är också vanligt förekommande att ansvarig tar personlig kontakt med den som skrivit ned sina erfarenheter från vården eller att vi tillsammans med berörda parter har ett möte för att tillsammans diskutera det som patienten upplevt infördes den nya patientsäkerhetslagen. Lagen innebär att vårdgivaren får ett tydligare ansvar att systematiskt förbättra säkerheten för patienten. I lagen står det även att vårdgivaren ska informera patienten om patientnämndens verksamhet. Sedan några år tillbaka registreras alla inkomna ärenden i Synergi som är landstingets system för avvikelsehantering, ett registreringssystem som är väl fungerande både för registrering av inkomna ärenden samt statistik. Vi lägger fortsatt stor vikt vid arbetet med återrapportering av de synpunkter som kansliet och nämnden får ta del av. Detta för att bidra till vårdens förebyggande arbete med att eliminera risker och öka patientsäkerheten och kvaliteten i vården. Vi utvärderar och utvecklar kontinuerligt vårt arbetssätt, på kansliet men även i patientnämnden. Allt för att lösa ärenden av mer komplicerad art. Verksamhetsberättelsen är fastställd vid patientnämndens sammanträde den 14 februari

6 Uppgifter/bakgrund Patientnämnden och dess kansli bedriver verksamhet för Landstinget Västmanland, samt för länets 10 kommuner som alla har avtal med landstinget. Patientnämnden är en från vården fristående opartisk instans dit patienter och anhöriga som vill rådgöra eller har synpunkter på vård och omsorg kan vända sig. Patientnämndens uppgift är att stödja enskilda patienter att få den information de behöver för att kunna tillvarata sina intressen inom hälso- och sjukvården, samt att bidra till kvalitetsutvecklingen. Patientnämnden är underställd landstingsfullmäktige och får sitt mandat via Lag om patientnämndsverksamheten (1998:1656). Enligt lagen ska det inom varje landsting och kommun finnas en eller flera nämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter inom den hälso- och sjukvård, som enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) bedrivs av landstinget eller enligt avtal med landstinget den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av kommunerna eller enligt avtal med kommuner och den allmänna omvårdnaden enligt socialtjänstlagen (2001:453) som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård, samt den tandvård som enligt tandvårdslagen (1985:125) bedrivs eller helt eller delvis finansieras av landstinget. Lagen om patientnämndsverksamhet anger vidare att nämnden utifrån synpunkter och klagomål ska stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutvecklingen i hälso- och sjukvården, genom att hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna tillvarata sina intressen i hälsooch sjukvården främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter Nämnden ska informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonal och andra berörda om sin verksamhet. Nämnden ska också göra Socialstyrelsen uppmärksam på förhållanden som omfattas av myndighetens tillsyn. Varje år ska nämnden lämna en redogörelse till Socialstyrelsen över verksamheten avseende föregående år. Enligt tvångslagarna i den psykiatriska vården, lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV), har patienter som vårdas under tvång rätt till en stödperson. Föreskrifter om stödpersoner finns även i smittskyddslagen. Det är patientnämndens uppgift att utse stödpersoner. I patientnämndens uppdrag ingår inte några medicinska bedömningar och nämnden har inte några sanktionsmöjligheter. 6

7 Patientnämndens verksamhetsidé Patientnämnden ska bidra till att stärka patientens ställning genom information annat stöd och hjälp Patientnämndens vision Patientnämndens vision, som ligger till grund för det förbättrings- och utvecklingsarbete som sker i det dagliga arbetet, är att patientnämnden ska vara känd hos länets invånare samt hos anställda och förtroendevalda i landstinget och kommunerna att det ska vara en självklarhet för landstinget och kommunerna att patientnämnden är en del i processen för kvalitetsutveckling 7

8 Arbetssätt Personalen vid patientnämndens kansli liksom patientnämndens ledamöter omfattas av samma sekretessregler som personal inom hälso- och sjukvården. Alla kontakter med vårdgivare sker med patientens medgivande. Det dagliga arbetet kring inkomna ärenden sköts av kansliets personal. Vi lyssnar, informerar och förmedlar synpunkter och problem till verksamheterna. Vi söker också lösningar och utgör en länk mellan patient och vård samt ger den hjälp och det stöd som förhållandena kräver. Samtliga tjänstemän vid kansliet är delaktiga i arbetet med patientärenden. Kontakten med patientnämndens kansli sker oftast via telefon och då i direktkontakt med någon av kansliets personal. Kontakterna som har initierats av patient/boende eller anhörig har ofta gällt rådgivning/information. Efter information om vilka rättigheter man har och vart man vänder sig väljer en del av patienterna/anhöriga att själva klara ut sina problem. Ibland förmedlar vi kontakter med vården och många ärenden löses efter några få telefonkontakter. Inkommer ärendet via e-post eller brev förmedlas synpunkter och frågor till ansvarig chef för yttrande. Yttrandet skickas sedan för kännedom till den som anmält ärendet. Samtliga ärenden redovisas i korta sammanfattningar för nämndens presidium. Fem till sju ärenden väljs ut att behandlas vid patientnämndens sammanträde. Övriga ärenden avslutas av presidiet. Beslutsärenden föredras och diskuteras vid nämndens sammanträden och protokollsutdrag skickas sedan till berörda parter. En representant, ofta från sjukvårdens verksamhet bjuds in till varje sammanträde. Där får de presentera sin verksamhet, ge synpunkter och svara på ledamöternas frågor. Något vi ser ytterligare förbättrar kontakten mellan patientnämnden och verksamheterna. Patientsäkerhetslagen tydligör att nämnden ska informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonal och andra berörda om sin verksamhet. Det är en arbetsuppgift som innebär att vi varje vecka försöker möta patienter, anhöriga och personal i någon av landstingets verksamheter. Vi har funnits i entréhallar och väntrum i alla landstingsdrivna familjeläkarmottagningar och i de flesta av de privata familjeläkarmottagningar som har avtal med landstinget. Tjänstemännen vid patientnämndens kansli träffas varje dag för genomgång av inkomna ärenden där också den fortsatta handläggningen av ärendet bestäms. Patientnämndens ordförande har regelbundet träffar med kanslipersonalen och får då information om speciella ärenden. Genom detta utbyte av personalens kompetens och genom ett professionellt förhållningssätt ges patienten det råd och stöd som behövs. 8

9 Patientsäkerhet Patienternas erfarenheter återförs till vårdens ansvariga i syfte att bidra till lösningar i individuella ärenden samt bidra till kvalitetsförbättringar och ökad patientsäkerhet. Patientsäkerhetsfrågor uppmärksammas vid nämndens sammanträden och leder ibland till ytterligare kontakter med verksamheternas chefer. Möten mellan patienter och representanter för vården samt patientnämndens kansli har skett under året. Patienten har genom dessa möten fått tillbaka förtroendet för vården. En viktig del i patientsäkerhetsarbetet är att få ta del av patientens synpunkter och att frågorna kan ställas direkt till berörd verksamhet. Under året har delar ur chefläkargruppen deltagit på ett sammanträde för att där diskutera hur vi kan samarbeta kring patientärenden. Verksamhetsutveckling Kanslipersonalen har bland annat deltagit i föreläsningar, konferenser, seminarier, nätverk eller kurser såsom regionala och nationella Patientnämndskonferenser. Regionalt möte för stödpersonsansvariga, patientnämndernas nationella tjänstemannanätverk, studiebesök på patientförsäkringen LÖF, påbörjat utbildningen i SBAR- en modell för säker och strukturerad kommunikation i vården. Det är värdefullt att ta del av andra patientnämnders arbetssätt och erfarenheter för att fortsatta utvecklingen av verksamheten i det egna landstinget. Årets planeringsdag ägnades till stor del åt den förändring i registrering av ärenden i Synergi som startade Dessutom gjordes en utvärdering av kansliets rutiner, informationsinsatser, mål för verksamheten samt hur vi dokumenterar enligt SBAR. Arbetet med att ständigt förbättra och anpassa statistik och andra uppgifter som efterfrågas från vården pågår ständigt. De rutiner som används ger oss idag möjlighet att på ett tydligt vis redovisa inkomna ärenden på ett sätt som sedan återkopplas till patienten till den verksamhet det berör. Till varje sammanträde för patientnämnden bjuds en representant in från landstingets verksamhet som en del i verksamhetsutvecklingen. Ärenden som inkommer till patientnämndens kansli registreras i landstingets avvikelsehanteringssystem Synergi. Varje månad tas statistik ur systemet och skickas till verksamheterna. Det ger en ökad möjlighet att delta i och hjälpa de olika verksamheterna i det patientsäkerhetsarbete som pågår i vården. Kanslichefen har tillsammans med de övriga kanslicheferna i regionen även i år deltagit i ett möte med Socialstyrelsen för att utforma bra rutiner kring samarbetet mellan de olika instanserna. Kanslichefen har under hösten deltagit i en projektutbildning där flera av landets patientnämnder var representerade. Syftet med utbildningen var att utveckla och förbättra arbetet i kommande nationella arbetsgrupper. Våren 2012 skickades en enkät ut till patienter och verksamheter som patientnämnden haft kontakt med. Syftet var att få återkoppling på hur arbetet uppfattas av patienter och verksamheterna. Detta har aldrig tidigare gjorts, men det ger möjlighet att anpassa arbetet efter vad patienten och verksamheten behöver och på så sätt delta i patientsäkerhetsarbetet 9

10 Resultat på enkäten från patienten 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Telefontillgängligheten är god PN tar initiativ till värdefulla möten Bidrar till att lösa problem och missförstånd Personalen ger ett prof. bemötande Återkoppling på mina synpunkter Nöjd med arbetet i mitt ärende Positiv till att använda mig av PN i forts. Resultat 6 på enkäten från verksamheten Info för yttrande tillräcklig God tillgänglighet Värdefulla initiativ till möten Bidrar till att lösa problem Professionellt bemötande Återrapportering patientsäkerhet Återrapportering kvalitetsutveckl. Svarsalternativen är en skala mellan 1 (Stämmer inte alls) till 6 (Stämmer helt). 10

11 Nationell patientöversikt Nationell patientöversikt (NPÖ) ger behöriga användare möjlighet att, med patientens samtycke, läsa viktig patientinformation som registrerats i olika vårdsystem i landstinget. Patienten kan välja att inte vara med i sammanhållen journalföring och kontaktar då landstingets spärrtjänst, som besvaras av patientnämndens kansli. Personalen informerar patienten vad det innebär att spärra sin journal och förmedlar därefter en blankett som patienten fyller i och lämnar till någon av landstingets verksamheter. Blanketten skickas därefter till den centrala spärradministratören som registrerar uppgiften och spärren är genomförd. Verksamhetsstatistik/kontaktorsaker Man kan se en minskning av antalet registrerade ärenden över åren. Totalt är 1261 ärenden registrerade 2012 vilket är en minskning med 130 ärende från 2011 då antalet var 1391 och även en minskning i jämförelse med 2010 då antalet var 1321 Översiktligt delas ärenden in i tre kategorier, Information Klagomål Övrigt. Ärenden efter typ Övrigt Klagomål Information Den procentuella fördelningen över varför patienterna kontaktar patientnämnden är på samma nivå genom åren. 82 procent har kritik att framföra, 15 procent efterfrågade information om sina rättigheter eller möjligheter att påverka sin vård i önskad riktning. Övriga ärenden består till stor del av frågor kring patientförsäkringar, läkemedelsförsäkringen eller blanketter för att anmäla ett ärende till Socialstyrelsen och omfattar 3 procent. Det är på samma ni som tidigare år. 11

12 Ärenden per orsak Registrerade ärenden rubriceras i fyra orsakskategorier 1. Bemötande och kommunikation, 2. Organisation, regler och resurser, 3. Vård och behandling samt 4. Övrigt. Bemötande kommunikation Inom ramen för bemötande och kommunikation handläggs ärenden som avser bemötande, bristande empati, information, kommunikation, kulturella/språkliga hinder, tolkfrågor samt samspel med närstående. Organisation regler resurser Under organisation, regler och resurser återfinns ärenden som tar upp administrativa rutiner, intyg och journalfrågor, patient-/tandvårdsärenden, sekretess och tystnadsplikt, försäkringsfrågor, tillgänglighet och väntetid, valfrihet och garantier, patientansvar/vårdkedja, ärenden till Hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd samt Socialstyrelsen. Vård behandling Vård och behandling omfattar ärenden som tar upp diagnos och behandling, provtagning/undersökning/remiss, medicinering, omvårdnad samt fel på teknisk utrustning eller hjälpmedel. Övrigt Övrigt används endast när ingen av ovan nämnda huvudgrupp stämmer in. Ärenden efter orsak Övrigt Vård- o beh frågor Org, regler, resurs Hot och våld Bemötande - kommunikation ser vi en förändring i orsaken till varför patienten vänder sig till patientnämnden, numera är den största orsaken ärenden som rör vård och behandling. Det handlar då om synpunkter från patienten gällande omvårdnad och behandling, diagnos och medicinering. Därefter följer organisation, regler och resurser där synpunkterna berör patientens ekonomi, valfrihet och vårdgaranti. Efter det kommer synpunkter som handlar om bemötandet, information och kommunikation. 12

13 Ärenden fördelat efter kön Fördelningen i procent mellan män ock kvinnor som kontaktar patientnämndens kansli är det samma 2012 som 2011 och 2010, alltså 60 % kvinnor och 40 % män. Män 40% Kvinnor 60% kvinna man Bemötande - kommunikation Org, regler, resurs Vård- o beh frågor Övrigt 13

14 Hur man kontaktar patientnämnden Telefon Personligt besök E-post Brev Telefonsamtal är fortfarande den vanligaste sättet att kontakta patientnämnden, därefter kommer brev och efter det e-post. Antalet personliga besök 2012 var 29 stycken, vilket är samma nivå som

15 Ärenden per förvaltning/verksamhet Fördelningen av ärenden över verksamheterna är på samma sätt som tidigare år. De flesta ärenden rör Västmanlands sjukhus (VS) följt av Primärvård, psykiatri och handikappverksamhet (PPH). Därefter kommer Privata vårdgivare, Folktandvården AB och Kommunen med 17 ärenden. Ett antal ärenden har oklar ärendekodning och redovisas under rubriken Övrigt Folktandvården Västmanland AB Kommuner Landstingsgem. funkt. PPHV Privata Vårdgivare VS Övrigt 15

16 Axplock från året som gått Nedan följer några exempel där verksamheten efter rapporterade iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna vidtagit åtgärder för ökad patientsäkerhet. Patienten skulle vid utskrivningen från vårdavdelningen åka direkt till ett boende, det blev bestämt vid vårdplanering och framgår i journalanteckningarna. Trots det beställs transport till hemadressen där patienten lämnas ensam, svag och förvirrad. Svar från vården: Alla vi här på avdelningen beklagar det inträffade och uppskattar att detta anmäldes så vi får förbättra våra rutiner för detta får inte hända igen. Vi har tagit upp händelsen på avdelningsmöte och ändrat våra rutiner när det gäller utskrivningar. Skriftliga arbetsblad används där personalen skriver ner hur och vart patienten ska åka. Detta sedan lämnas till receptionisten som ombesörjer transportbeställning. Ett besök hos tandläkaren för att göra ett avtryck för inplantat i underkäken. Under behandlingen tappar tandläkaren instrumentet i svalget på patienten som sväljer instrumentet. Svar från vården: Mejseln som skulle skruva fast distansen gled ur handen när patienten reagerade för smärta. Patienten svalde ner mejseln, som inte var förankrad vid tandläkarens hand, vilket hade gjort att situationen undvikits. Vi har utifrån detta tillfälle förändrad arbetsrutinen så nuförtiden är skruvmejseln alltid fast i ett snöre runt handen. Synpunkter på bemötande och kompetens vid telefonrådgivning på Patienten kontaktar 1177 på grund av kraftiga smärtor men får rådet att avvakta samt att ambulansen inte åker på den typen av smärta. Patienten ringer själv 112 och hämtas av ambulans, patienten opereras dagen efter för diskbråck. Svar från vården: Verksamhetschefen har tillsammans med rådgivande sjuksköterska lyssnat på samtalen och kan konstatera att man inte har använt 1177 rådgivningsstöd vid detta tillfälle. De lokala utbildarna följer upp samtalsprocessen och användandet av rådgivningsstödet med all personal. Dessutom tas de ärenden vi får in upp på utbildningstiden som finns varje månad. Stödpersonsverksamhet Patientnämnden har även till uppgift att utse stödpersoner till tvångsvårdade patienter inom den psykiatriska vården. Stödpersonsverksamheten är en viktig samhällsfunktion, där personer mot ett arvode regelbundet på sin fritid besöker patienter. Under året har sex stödpersonsträffar anordnats på kvällstid. Syftet med träffarna är kunskapsuppbyggnad och att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte. Programinnehållet har utformats utifrån stödpersonernas förslag och önskemål, och har bland annat innehållit Besök av personal från en psykiatrisk vårdavdelning Studiebesök på nya rättspsykiatriska kliniken Information av verksamhetschefen för beroendemottagningen Besök och information från öppenvårdsteamet i Sala Erfarenhetsutbyte mellan gamla och nya stödpersoner 16

17 Även i år genomfördes en utökad stödpersonsträff. Eftermiddagen inleddes med att chefen från Åklagarmyndigheten beskrev åklagarens roll och uppgift inför permissioner och utskrivning av patienter inom rättspsykiatrin Därefter beskrev en före detta patient från psykiatrin i landstinget Dalarna sin syn och upplevelse kring återhämtning och en plats i samhället. Dagen avslutades med middag och underhållning. Utbildningen uppskattas mycket av våra stödpersoner. För att möta behovet från patienter som önskar stödpersoner har patientnämndens kansli under hösten rekryterat ett antal nya personer till dessa uppdrag. I samband med denna rekrytering ordnades en utbildningsdag där både en psykiatriker och en kurator deltog. Som en del av utbildningen till stödperson ingår en stödpersonträff där stödpersoner som har haft uppdrag, många i flera år med stor erfarenhet av detta, generöst delar med sig till nya stödpersoner. Vid årets slut var antalet stödpersoner 34 stycken och pågående uppdrag under året varierar mellan 31 till 40 stycken. Patientnämnden vill som tidigare år uppmärksamma de insatser som görs i det tysta av patientnämndens stödpersoner. Informationsverksamhet Att hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet är en viktig del i arbetsuppgifterna, vilket innebär att upplysa om och distribuera blanketter gällande ärenden till patientförsäkringen och läkemedelsförsäkringen. Vissa övergripande frågor vidarebefordras till Socialstyrelsen. Informationsbroschyrer ska finnas tillgängliga i verksamheterna där det tydligt framgår hur patient/anhörig går tillväga för att framföra synpunkter och klagomål. Patientnämndens verksamhet ska vara känd bland såväl personal som patienter. I patientsäkerhetslagen samt enligt (SFS2010:670) Lagen om patientnämndverksamheten nämns ett krav på ökade informationsinsatser från patientnämnden att informera allmänheten, sjukvårdspersonal och andra berörda om sin verksamhet. För att möta detta uppdrag har personal från kansliet besökt flertalet av landstingets familjeläkarmottagningar, både privata och landstingsdrivna. Under året har kansliets tjänstemän deltagit i träffar för olika patientföreningar, väntjänstgrupper och olika former av anhöriggrupper. Patientnämnden har vid flera tillfällen annonserat i lokalpressen om patientnämndens uppdrag och möjlighet att hjälpa patienten i olika situationer. 17

18 Patientnämndens kansli Patientnämndens kansli har 3,0 tjänster fördelade på en kanslichef och två utredningssekreterare. En utredningssekreterare har ansvar för stödpersonerna. Medarbetarsamtal och lönesamtal har genomförts. Kansliet arbetar för hög tillgänglighet och för att stärka patientens ställning samtidigt som patientnämnden ska upplevas som en fristående och opartisk instans dit både patienten och verksamheten kan vända sig med synpunkter och funderingar. Personalgruppens olika kompetenser gör att vi på ett bra sätt kan utreda inkomna ärenden. Under hösten flyttade patientnämndens kansli till nya lokaler i landstingshuset, vilket bidragit till en säkrare arbetsmiljö kring mötet med patient och anhörig. Det har också blivit lättare för patienten att spontant besöka patientnämndens kansli eftersom patienten alltid kan anmäla sig i receptionen. I början av året installerades ett personlarm till personalen på kansliet. Larmet är kopplat direkt till ordningsvakten och till larmcentralen. Kompetensutveckling Personalens deltagande i olika nätverk bidrar till kompetenshöjning och ger möjlighet till omvärldsbevakning. Dessa aktiviteter har genomförts: Delar av kansliets personal har deltagit i Patientnämndernas nationella tjänstemannakonferens. Samtliga av kansliets personal har deltagit i en regionkonferens i Uppsala. Ansvarig personal för stödpersonsverksamheten har deltagit i en inspirationsdag på rättspsykiatrin i Sala. Delar av kansliets personal deltog på Etikdagen i Stockholm. Kanslichefen har varit på studiebesök på Landstingets ömsesidiga försäkringsbolag LÖF. Ansvarig personal för stödpersonsverksamheten deltog på konferensen om psykisk ohälsa. Kanslichefen har deltagit i en projektledarutbildning. 18

19 Nämndens ledamöter och ersättare Patientnämnden har fem politiskt valda ledamöter och tre ersättare. Västmanlands kommuner och landsting (VKL) har utsett 2 ledamöter och 2 ersättare som adjungerats till nämndens sammanträden. Ledamöter Dan Karlsson (V) ordf. Sven Svensson (MP) 1:e v. Ordf. Stefan Johansson (M) 2:e v. Ordf. Inga-Britt Helgesson (S) Anita Lilja-Stenholm (FP) t o m september Maud Cargeman (FP) fr o m oktober Ersättare Görel Nilsson (S) Agneta Lambert Meuller (MP) t o m februari Åke Wahlsten (MP) fr o m april Tommy Engström (KD) Adjungerande kommunföreträdare Ing-Marie Edin Kärvinge (S) Vanja Leneklint (FP) Ersättare Roger Pistol (S) Monica Ridderström (KD) Adjungerade sakkunniga Tandläkare Ann-Marie Fahlgren, sakkunnig i tandvårdsfrågor Nämndens arbete under året Patientnämnden i Västmanland har haft sex sammanträden under året. Beslutsärenden föredras och diskuteras vid nämndens sammanträden och protokollsutdrag skickas sedan till berörda parter. Patientnämndens protokoll finns tillgängliga på landstingets webbplats. Västerås Dan Karlsson Ordförande patientnämnaden Susanne Antonsson Kanslichef 19

20 Adresser och telefonnummer Besöksadress Västerås sjukhus, ingång 4, Västerås Besök sker enligt överenskommelse Postadress Patientnämndens kansli Landstinget Västmanland Västerås Kanslichef Susanne Antonsson Telefon Utredningssekreterare Birgitta Björk Telefon Utredningssekreterare Christina Rosén Telefon E-post 20 Januari 2013 / CK

INLEDNING... 4 PATIENTNÄMNDENS UPPDRAG... 4 ÄRENDEHANTERING... 5 ÅTERRAPPORTERING... 6 STÖDPERSONSVERKSAMHET... 6

INLEDNING... 4 PATIENTNÄMNDENS UPPDRAG... 4 ÄRENDEHANTERING... 5 ÅTERRAPPORTERING... 6 STÖDPERSONSVERKSAMHET... 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 PATIENTNÄMNDENS UPPDRAG... 4 ÄRENDEHANTERING... 5 ÅTERRAPPORTERING... 6 STÖDPERSONSVERKSAMHET... 6 PATIENTNÄMNDENS LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE 2014... 6 SAMVERKAN... 7 AKTIVITETER

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämnden. Verksamhetsberättelse 2012 För Patientnämnden och dess kansli 13OLLPN7

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämnden. Verksamhetsberättelse 2012 För Patientnämnden och dess kansli 13OLLPN7 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientnämnden Verksamhetsberättelse 2012 För Patientnämnden och dess kansli 13OLLPN7 Innehåll Bakgrund... 3 Rapportering...4 Problemområden... 5 Köns- och åldersfördelning...7 Vårdens

Läs mer

Årsberättelse 2010. pat i e n t n ä m n d e n i j ä m t la n d s l ä n

Årsberättelse 2010. pat i e n t n ä m n d e n i j ä m t la n d s l ä n Årsberättelse 2010 pat i e n t n ä m n d e n i j ä m t la n d s l ä n Innehållsförteckning Förord 3 2010 rätt riktning för patientsäkerheten 4 Patientnämndens funktion 4 Ärenden per problemområde 4 Vård

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientnämndens kansli Verksamhetsplan 2014 Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 Uppdrag och styrdokument Patientnämnden och dess kansli har ett tydligt och avgränsat

Läs mer

Införande av 1177 och ett gemensamt kundcenter

Införande av 1177 och ett gemensamt kundcenter MISSIV 2012-08-22 LJ 2012/82 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Införande av 1177 och ett gemensamt kundcenter Bakgrund I budget 2012 står att 1177 ska öka invånarnas tillgång till sjukvårdsrådgivning

Läs mer

Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014

Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014 Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014 Oslo 16 juni, 2014 Rapporten är framtagen för uppdragsgivare och svarar endast på syftet med detta uppdrag. Alla

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Så bra nådde landstinget målen

Så bra nådde landstinget målen årsredovisning 2010 Så bra nådde landstinget målen En av årsredovisningens viktiga funktioner är att synliggöra hur landstinget lyckats med att uppnå de mål som sattes i landstingsplanen. Under respektive

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 6 mars 2009 29 59 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Agneta Lipkin (s)

Läs mer

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 2012-02-21 Kvalitetsenheten Lena Kallin-Persson Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation TioHundra AB 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

Tillsynsrapport 2013. Hälso- och sjukvård och socialtjänst

Tillsynsrapport 2013. Hälso- och sjukvård och socialtjänst Tillsynsrapport 2013 Hälso- och sjukvård och socialtjänst Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Inledning. Uppdrag att utveckla, följa och stödja verksamheter med personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder lägesrapport 2008

Inledning. Uppdrag att utveckla, följa och stödja verksamheter med personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder lägesrapport 2008 2009-04-13 Dnr 72-1704/2002 1(18) Till Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att utveckla, följa och stödja verksamheter med personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Stockholm den 1 mars 2014 Lisa Barnekow Verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 1 ORGANISATORISKT ANSVAR

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 29 november 2007 185 227 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Dan Ankarholm (ns), ers Agneta

Läs mer

Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se

Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se Patientsäkerhetslagen (2010:659) Bakgrund och framtid Klagomålsinstanser Patientnämnden Socialstyrelsen (klagomål

Läs mer

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården 2004:8 Fammi Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården MISSIV DATUM DIARIENR 2004-03-31 2002/196-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-05-02 S2002/3792/HS Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Verksamhetsrapport för

Verksamhetsrapport för Verksamhetsrapport för Personligt ombud 2013 Kontaktinformation Bräcke Diakoni Box 210 62 418 04 Göteborg Ansvarig: Eva Svensson eva.svensson@brackediakoni.se 1 Sammanfattning I maj 2000 beslutade regeringen

Läs mer

vägledning för patienter och personal

vägledning för patienter och personal n Inflytande Valfrihet Tillgänglighet Arb Arbetssätt Organisation Bemötande Inf e Information Inflytande Valfrihet Tillgän gänglighet Arbetssätt Organisation Bem Bemötande Information Inflytande Valf Valfrihet

Läs mer

PATIENTSKADOR UR ETT ERSÄTTNINGSPERSPEKTIV

PATIENTSKADOR UR ETT ERSÄTTNINGSPERSPEKTIV Juridiska Institutionen Göteborgs Universitet Handledare Universitetslektor och docent Filip Bladini PATIENTSKADOR UR ETT ERSÄTTNINGSPERSPEKTIV - om kompensation för felbehandling inom sjukvården 20-poängsuppsats

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer

För säkrare vård. tema: patientsäkerhet sid. 4 15. Plus Nu sid. 3 Tomas, hygiensjuksköterska sid. 12 Innovationssluss Vivan sid.

För säkrare vård. tema: patientsäkerhet sid. 4 15. Plus Nu sid. 3 Tomas, hygiensjuksköterska sid. 12 Innovationssluss Vivan sid. Landstinget i Värmland personaltidning Nummer 1 febr 2012 För säkrare vård tema: patientsäkerhet sid. 4 15 Plus Nu sid. 3 Tomas, hygiensjuksköterska sid. 12 Innovationssluss Vivan sid. 20 1 Landstinget

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Dnr: Rev 42-2014 Genomförd av: Revisorerna i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen Behandlad av Revisorskollegiet den 24 mars 2015 Samordnad vårdplanering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Södersjukhuset 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Södersjukhuset 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Södersjukhuset 2013 Innehållsförteckning Förord 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 5 Struktur för uppföljning/utvärdering

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer