Verksamhetsberättelse år Patientnämnden Landstinget Västmanland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse år 2012. Patientnämnden Landstinget Västmanland"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse år 2012 Patientnämnden Landstinget Västmanland 1

2 2

3 Ordföranden har ordet Ännu ett år till ända. Antalet kontakter med patienter har varit färre än tidigare år; Det är 130 färre än år Patientnämnden ändrade sitt arbetssätt under år Möten mellan nämnden och vården prioriterades. Under år 2012 har nämndens kansli flyttat till nya lokaler i det gamla lasarettet (ingång fyra). Lokalerna är bättre liksom läget men hyran och andra kostnader har ökat. I nämndens arbete har ett antal vanligt förekommande problem visat sig. Ett sådant är remisshanteringen. Patienter som rapporterar problem med remisser som blir liggande, som inte kommit iväg eller där patient och vård missuppfattat varandra är en vanlig orsak till kontakt med nämnden. Ett annat område som vi upplever som återkommande är läkemedelsförskrivning och receptförnyelse. Särskilt gäller detta olika typer av ångestdämpande eller smärtlindrande läkemedel, där patienter lätt upplever stor oro om läkemedlet är på upphällningen och det är problem med förnyelsen. Ett tredje område är provtagning och provsvar. Många patienter upplever oro i onödan därför att svaren blir liggande utan att redovisas. Remisser, läkemedelshantering, recept, prover och provsvar upplever vi som basala inslag i en god medicinsk vård. Strävan borde vara att finna vägar att minimera fel och olägenheter för patienterna. En nollvision helt enkelt och ett engagerat arbete för att nå dit. För även om det är mycket svårt att helt undvika problem kan precisionen bli bättre om målet om minimering av fel sätts upp. Till detta ska läggas problem med tillgänglighet, särskilt telefontillgänglighet och bedömningar som görs per telefon. Detta genererar en hel del kontakter med nämnden och dess kansli. Nämnden har försökt få en bild av var kontakterna förekommer mest frekvent i förhållande till antalet patienter. Ett försök till jämförelse har gjorts på kliniknivå där antalet registreringar hos kansliet jämförts med antalet kontakter inom vården. De tal som då framträder är mycket låga, på promillenivå. Flest kontakter beräknat på detta sätt har vuxenpsykiatrin (48 registreringar på kontakter = ). Det blir cirka 0,6 procent. Operation har 5 registreringar på 988 kontakter = nästan exakt 0,5 procent. Ortopedin och barnpsykiatrin har 0,33 procent. Skillnaderna är rätt tydliga och varierar mellan 0,6 och 0,1 procent. Varför det varierar så här har vi ännu ingen uppfattning om. Antalet anmälningar till LÖF har ökat stadigt under åren 2008 till År 2011 var antalet 246 varav 43 procent ersattes. År 2008 var antalet anmälningar 187. Av intresse är att ortopedin står för det största antalet anmälningar till LÖF. Att öka patientsäkerheten är ett långsiktigt och tålamodskrävande arbete. Sjukvård är en högriskverksamhet. Här krävs mycket av organisationen och av medarbetarna. Att vårda medmänniskor innebär ibland att bota, ofta att lindra och alltid att trösta den sjuke. Vårdens uppdrag är därmed brett och hur uppdraget sköts är av den största vikt för samhället. Dan Karlsson Ordförande patientnämnden 3

4 Innehållsförteckning Inledning 5 Uppgifter / bakgrund 6 Verksamhetsidé och vision 7 Arbetssätt 8 Patientsäkerhet 9 Verksamhetsutveckling 9 Verksamhetsstatistik / Kontaktorsaker 10 Axplock från året som gått 16 Stödpersonsverksamhet 16 Informationsverksamhet 17 Patientnämndens kansli 18 Kompetensutveckling 18 Nämndens ledamöter 19 Nämndens arbete under året 19 Kontakt och adressupgifter 20 4

5 Inledning Visionen att vår kunskap ska vara känd och använd i landstinget speglar sig i kontakterna både med patienter och verksamheter. Många gånger har patienten blivit hänvisad från vården att kontakta oss. Vi ser också en ökad efterfrågan av olika uppgifter från oss till verksamheterna i sitt patientsäkerhetsarbete. Vi uppskattar verksamheternas positiva inställning till att lösa inkomna patientärenden. V i får återrapportering från verksamheterna att patienters berättelser används avidentifierade som lärande exempel vid personalmöten och utbildningstillfällen. Rutiner och arbetsformer kan på så sätt förbättras. Det är också vanligt förekommande att ansvarig tar personlig kontakt med den som skrivit ned sina erfarenheter från vården eller att vi tillsammans med berörda parter har ett möte för att tillsammans diskutera det som patienten upplevt infördes den nya patientsäkerhetslagen. Lagen innebär att vårdgivaren får ett tydligare ansvar att systematiskt förbättra säkerheten för patienten. I lagen står det även att vårdgivaren ska informera patienten om patientnämndens verksamhet. Sedan några år tillbaka registreras alla inkomna ärenden i Synergi som är landstingets system för avvikelsehantering, ett registreringssystem som är väl fungerande både för registrering av inkomna ärenden samt statistik. Vi lägger fortsatt stor vikt vid arbetet med återrapportering av de synpunkter som kansliet och nämnden får ta del av. Detta för att bidra till vårdens förebyggande arbete med att eliminera risker och öka patientsäkerheten och kvaliteten i vården. Vi utvärderar och utvecklar kontinuerligt vårt arbetssätt, på kansliet men även i patientnämnden. Allt för att lösa ärenden av mer komplicerad art. Verksamhetsberättelsen är fastställd vid patientnämndens sammanträde den 14 februari

6 Uppgifter/bakgrund Patientnämnden och dess kansli bedriver verksamhet för Landstinget Västmanland, samt för länets 10 kommuner som alla har avtal med landstinget. Patientnämnden är en från vården fristående opartisk instans dit patienter och anhöriga som vill rådgöra eller har synpunkter på vård och omsorg kan vända sig. Patientnämndens uppgift är att stödja enskilda patienter att få den information de behöver för att kunna tillvarata sina intressen inom hälso- och sjukvården, samt att bidra till kvalitetsutvecklingen. Patientnämnden är underställd landstingsfullmäktige och får sitt mandat via Lag om patientnämndsverksamheten (1998:1656). Enligt lagen ska det inom varje landsting och kommun finnas en eller flera nämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter inom den hälso- och sjukvård, som enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) bedrivs av landstinget eller enligt avtal med landstinget den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av kommunerna eller enligt avtal med kommuner och den allmänna omvårdnaden enligt socialtjänstlagen (2001:453) som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård, samt den tandvård som enligt tandvårdslagen (1985:125) bedrivs eller helt eller delvis finansieras av landstinget. Lagen om patientnämndsverksamhet anger vidare att nämnden utifrån synpunkter och klagomål ska stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutvecklingen i hälso- och sjukvården, genom att hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna tillvarata sina intressen i hälsooch sjukvården främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter Nämnden ska informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonal och andra berörda om sin verksamhet. Nämnden ska också göra Socialstyrelsen uppmärksam på förhållanden som omfattas av myndighetens tillsyn. Varje år ska nämnden lämna en redogörelse till Socialstyrelsen över verksamheten avseende föregående år. Enligt tvångslagarna i den psykiatriska vården, lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV), har patienter som vårdas under tvång rätt till en stödperson. Föreskrifter om stödpersoner finns även i smittskyddslagen. Det är patientnämndens uppgift att utse stödpersoner. I patientnämndens uppdrag ingår inte några medicinska bedömningar och nämnden har inte några sanktionsmöjligheter. 6

7 Patientnämndens verksamhetsidé Patientnämnden ska bidra till att stärka patientens ställning genom information annat stöd och hjälp Patientnämndens vision Patientnämndens vision, som ligger till grund för det förbättrings- och utvecklingsarbete som sker i det dagliga arbetet, är att patientnämnden ska vara känd hos länets invånare samt hos anställda och förtroendevalda i landstinget och kommunerna att det ska vara en självklarhet för landstinget och kommunerna att patientnämnden är en del i processen för kvalitetsutveckling 7

8 Arbetssätt Personalen vid patientnämndens kansli liksom patientnämndens ledamöter omfattas av samma sekretessregler som personal inom hälso- och sjukvården. Alla kontakter med vårdgivare sker med patientens medgivande. Det dagliga arbetet kring inkomna ärenden sköts av kansliets personal. Vi lyssnar, informerar och förmedlar synpunkter och problem till verksamheterna. Vi söker också lösningar och utgör en länk mellan patient och vård samt ger den hjälp och det stöd som förhållandena kräver. Samtliga tjänstemän vid kansliet är delaktiga i arbetet med patientärenden. Kontakten med patientnämndens kansli sker oftast via telefon och då i direktkontakt med någon av kansliets personal. Kontakterna som har initierats av patient/boende eller anhörig har ofta gällt rådgivning/information. Efter information om vilka rättigheter man har och vart man vänder sig väljer en del av patienterna/anhöriga att själva klara ut sina problem. Ibland förmedlar vi kontakter med vården och många ärenden löses efter några få telefonkontakter. Inkommer ärendet via e-post eller brev förmedlas synpunkter och frågor till ansvarig chef för yttrande. Yttrandet skickas sedan för kännedom till den som anmält ärendet. Samtliga ärenden redovisas i korta sammanfattningar för nämndens presidium. Fem till sju ärenden väljs ut att behandlas vid patientnämndens sammanträde. Övriga ärenden avslutas av presidiet. Beslutsärenden föredras och diskuteras vid nämndens sammanträden och protokollsutdrag skickas sedan till berörda parter. En representant, ofta från sjukvårdens verksamhet bjuds in till varje sammanträde. Där får de presentera sin verksamhet, ge synpunkter och svara på ledamöternas frågor. Något vi ser ytterligare förbättrar kontakten mellan patientnämnden och verksamheterna. Patientsäkerhetslagen tydligör att nämnden ska informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonal och andra berörda om sin verksamhet. Det är en arbetsuppgift som innebär att vi varje vecka försöker möta patienter, anhöriga och personal i någon av landstingets verksamheter. Vi har funnits i entréhallar och väntrum i alla landstingsdrivna familjeläkarmottagningar och i de flesta av de privata familjeläkarmottagningar som har avtal med landstinget. Tjänstemännen vid patientnämndens kansli träffas varje dag för genomgång av inkomna ärenden där också den fortsatta handläggningen av ärendet bestäms. Patientnämndens ordförande har regelbundet träffar med kanslipersonalen och får då information om speciella ärenden. Genom detta utbyte av personalens kompetens och genom ett professionellt förhållningssätt ges patienten det råd och stöd som behövs. 8

9 Patientsäkerhet Patienternas erfarenheter återförs till vårdens ansvariga i syfte att bidra till lösningar i individuella ärenden samt bidra till kvalitetsförbättringar och ökad patientsäkerhet. Patientsäkerhetsfrågor uppmärksammas vid nämndens sammanträden och leder ibland till ytterligare kontakter med verksamheternas chefer. Möten mellan patienter och representanter för vården samt patientnämndens kansli har skett under året. Patienten har genom dessa möten fått tillbaka förtroendet för vården. En viktig del i patientsäkerhetsarbetet är att få ta del av patientens synpunkter och att frågorna kan ställas direkt till berörd verksamhet. Under året har delar ur chefläkargruppen deltagit på ett sammanträde för att där diskutera hur vi kan samarbeta kring patientärenden. Verksamhetsutveckling Kanslipersonalen har bland annat deltagit i föreläsningar, konferenser, seminarier, nätverk eller kurser såsom regionala och nationella Patientnämndskonferenser. Regionalt möte för stödpersonsansvariga, patientnämndernas nationella tjänstemannanätverk, studiebesök på patientförsäkringen LÖF, påbörjat utbildningen i SBAR- en modell för säker och strukturerad kommunikation i vården. Det är värdefullt att ta del av andra patientnämnders arbetssätt och erfarenheter för att fortsatta utvecklingen av verksamheten i det egna landstinget. Årets planeringsdag ägnades till stor del åt den förändring i registrering av ärenden i Synergi som startade Dessutom gjordes en utvärdering av kansliets rutiner, informationsinsatser, mål för verksamheten samt hur vi dokumenterar enligt SBAR. Arbetet med att ständigt förbättra och anpassa statistik och andra uppgifter som efterfrågas från vården pågår ständigt. De rutiner som används ger oss idag möjlighet att på ett tydligt vis redovisa inkomna ärenden på ett sätt som sedan återkopplas till patienten till den verksamhet det berör. Till varje sammanträde för patientnämnden bjuds en representant in från landstingets verksamhet som en del i verksamhetsutvecklingen. Ärenden som inkommer till patientnämndens kansli registreras i landstingets avvikelsehanteringssystem Synergi. Varje månad tas statistik ur systemet och skickas till verksamheterna. Det ger en ökad möjlighet att delta i och hjälpa de olika verksamheterna i det patientsäkerhetsarbete som pågår i vården. Kanslichefen har tillsammans med de övriga kanslicheferna i regionen även i år deltagit i ett möte med Socialstyrelsen för att utforma bra rutiner kring samarbetet mellan de olika instanserna. Kanslichefen har under hösten deltagit i en projektutbildning där flera av landets patientnämnder var representerade. Syftet med utbildningen var att utveckla och förbättra arbetet i kommande nationella arbetsgrupper. Våren 2012 skickades en enkät ut till patienter och verksamheter som patientnämnden haft kontakt med. Syftet var att få återkoppling på hur arbetet uppfattas av patienter och verksamheterna. Detta har aldrig tidigare gjorts, men det ger möjlighet att anpassa arbetet efter vad patienten och verksamheten behöver och på så sätt delta i patientsäkerhetsarbetet 9

10 Resultat på enkäten från patienten 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Telefontillgängligheten är god PN tar initiativ till värdefulla möten Bidrar till att lösa problem och missförstånd Personalen ger ett prof. bemötande Återkoppling på mina synpunkter Nöjd med arbetet i mitt ärende Positiv till att använda mig av PN i forts. Resultat 6 på enkäten från verksamheten Info för yttrande tillräcklig God tillgänglighet Värdefulla initiativ till möten Bidrar till att lösa problem Professionellt bemötande Återrapportering patientsäkerhet Återrapportering kvalitetsutveckl. Svarsalternativen är en skala mellan 1 (Stämmer inte alls) till 6 (Stämmer helt). 10

11 Nationell patientöversikt Nationell patientöversikt (NPÖ) ger behöriga användare möjlighet att, med patientens samtycke, läsa viktig patientinformation som registrerats i olika vårdsystem i landstinget. Patienten kan välja att inte vara med i sammanhållen journalföring och kontaktar då landstingets spärrtjänst, som besvaras av patientnämndens kansli. Personalen informerar patienten vad det innebär att spärra sin journal och förmedlar därefter en blankett som patienten fyller i och lämnar till någon av landstingets verksamheter. Blanketten skickas därefter till den centrala spärradministratören som registrerar uppgiften och spärren är genomförd. Verksamhetsstatistik/kontaktorsaker Man kan se en minskning av antalet registrerade ärenden över åren. Totalt är 1261 ärenden registrerade 2012 vilket är en minskning med 130 ärende från 2011 då antalet var 1391 och även en minskning i jämförelse med 2010 då antalet var 1321 Översiktligt delas ärenden in i tre kategorier, Information Klagomål Övrigt. Ärenden efter typ Övrigt Klagomål Information Den procentuella fördelningen över varför patienterna kontaktar patientnämnden är på samma nivå genom åren. 82 procent har kritik att framföra, 15 procent efterfrågade information om sina rättigheter eller möjligheter att påverka sin vård i önskad riktning. Övriga ärenden består till stor del av frågor kring patientförsäkringar, läkemedelsförsäkringen eller blanketter för att anmäla ett ärende till Socialstyrelsen och omfattar 3 procent. Det är på samma ni som tidigare år. 11

12 Ärenden per orsak Registrerade ärenden rubriceras i fyra orsakskategorier 1. Bemötande och kommunikation, 2. Organisation, regler och resurser, 3. Vård och behandling samt 4. Övrigt. Bemötande kommunikation Inom ramen för bemötande och kommunikation handläggs ärenden som avser bemötande, bristande empati, information, kommunikation, kulturella/språkliga hinder, tolkfrågor samt samspel med närstående. Organisation regler resurser Under organisation, regler och resurser återfinns ärenden som tar upp administrativa rutiner, intyg och journalfrågor, patient-/tandvårdsärenden, sekretess och tystnadsplikt, försäkringsfrågor, tillgänglighet och väntetid, valfrihet och garantier, patientansvar/vårdkedja, ärenden till Hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd samt Socialstyrelsen. Vård behandling Vård och behandling omfattar ärenden som tar upp diagnos och behandling, provtagning/undersökning/remiss, medicinering, omvårdnad samt fel på teknisk utrustning eller hjälpmedel. Övrigt Övrigt används endast när ingen av ovan nämnda huvudgrupp stämmer in. Ärenden efter orsak Övrigt Vård- o beh frågor Org, regler, resurs Hot och våld Bemötande - kommunikation ser vi en förändring i orsaken till varför patienten vänder sig till patientnämnden, numera är den största orsaken ärenden som rör vård och behandling. Det handlar då om synpunkter från patienten gällande omvårdnad och behandling, diagnos och medicinering. Därefter följer organisation, regler och resurser där synpunkterna berör patientens ekonomi, valfrihet och vårdgaranti. Efter det kommer synpunkter som handlar om bemötandet, information och kommunikation. 12

13 Ärenden fördelat efter kön Fördelningen i procent mellan män ock kvinnor som kontaktar patientnämndens kansli är det samma 2012 som 2011 och 2010, alltså 60 % kvinnor och 40 % män. Män 40% Kvinnor 60% kvinna man Bemötande - kommunikation Org, regler, resurs Vård- o beh frågor Övrigt 13

14 Hur man kontaktar patientnämnden Telefon Personligt besök E-post Brev Telefonsamtal är fortfarande den vanligaste sättet att kontakta patientnämnden, därefter kommer brev och efter det e-post. Antalet personliga besök 2012 var 29 stycken, vilket är samma nivå som

15 Ärenden per förvaltning/verksamhet Fördelningen av ärenden över verksamheterna är på samma sätt som tidigare år. De flesta ärenden rör Västmanlands sjukhus (VS) följt av Primärvård, psykiatri och handikappverksamhet (PPH). Därefter kommer Privata vårdgivare, Folktandvården AB och Kommunen med 17 ärenden. Ett antal ärenden har oklar ärendekodning och redovisas under rubriken Övrigt Folktandvården Västmanland AB Kommuner Landstingsgem. funkt. PPHV Privata Vårdgivare VS Övrigt 15

16 Axplock från året som gått Nedan följer några exempel där verksamheten efter rapporterade iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna vidtagit åtgärder för ökad patientsäkerhet. Patienten skulle vid utskrivningen från vårdavdelningen åka direkt till ett boende, det blev bestämt vid vårdplanering och framgår i journalanteckningarna. Trots det beställs transport till hemadressen där patienten lämnas ensam, svag och förvirrad. Svar från vården: Alla vi här på avdelningen beklagar det inträffade och uppskattar att detta anmäldes så vi får förbättra våra rutiner för detta får inte hända igen. Vi har tagit upp händelsen på avdelningsmöte och ändrat våra rutiner när det gäller utskrivningar. Skriftliga arbetsblad används där personalen skriver ner hur och vart patienten ska åka. Detta sedan lämnas till receptionisten som ombesörjer transportbeställning. Ett besök hos tandläkaren för att göra ett avtryck för inplantat i underkäken. Under behandlingen tappar tandläkaren instrumentet i svalget på patienten som sväljer instrumentet. Svar från vården: Mejseln som skulle skruva fast distansen gled ur handen när patienten reagerade för smärta. Patienten svalde ner mejseln, som inte var förankrad vid tandläkarens hand, vilket hade gjort att situationen undvikits. Vi har utifrån detta tillfälle förändrad arbetsrutinen så nuförtiden är skruvmejseln alltid fast i ett snöre runt handen. Synpunkter på bemötande och kompetens vid telefonrådgivning på Patienten kontaktar 1177 på grund av kraftiga smärtor men får rådet att avvakta samt att ambulansen inte åker på den typen av smärta. Patienten ringer själv 112 och hämtas av ambulans, patienten opereras dagen efter för diskbråck. Svar från vården: Verksamhetschefen har tillsammans med rådgivande sjuksköterska lyssnat på samtalen och kan konstatera att man inte har använt 1177 rådgivningsstöd vid detta tillfälle. De lokala utbildarna följer upp samtalsprocessen och användandet av rådgivningsstödet med all personal. Dessutom tas de ärenden vi får in upp på utbildningstiden som finns varje månad. Stödpersonsverksamhet Patientnämnden har även till uppgift att utse stödpersoner till tvångsvårdade patienter inom den psykiatriska vården. Stödpersonsverksamheten är en viktig samhällsfunktion, där personer mot ett arvode regelbundet på sin fritid besöker patienter. Under året har sex stödpersonsträffar anordnats på kvällstid. Syftet med träffarna är kunskapsuppbyggnad och att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte. Programinnehållet har utformats utifrån stödpersonernas förslag och önskemål, och har bland annat innehållit Besök av personal från en psykiatrisk vårdavdelning Studiebesök på nya rättspsykiatriska kliniken Information av verksamhetschefen för beroendemottagningen Besök och information från öppenvårdsteamet i Sala Erfarenhetsutbyte mellan gamla och nya stödpersoner 16

17 Även i år genomfördes en utökad stödpersonsträff. Eftermiddagen inleddes med att chefen från Åklagarmyndigheten beskrev åklagarens roll och uppgift inför permissioner och utskrivning av patienter inom rättspsykiatrin Därefter beskrev en före detta patient från psykiatrin i landstinget Dalarna sin syn och upplevelse kring återhämtning och en plats i samhället. Dagen avslutades med middag och underhållning. Utbildningen uppskattas mycket av våra stödpersoner. För att möta behovet från patienter som önskar stödpersoner har patientnämndens kansli under hösten rekryterat ett antal nya personer till dessa uppdrag. I samband med denna rekrytering ordnades en utbildningsdag där både en psykiatriker och en kurator deltog. Som en del av utbildningen till stödperson ingår en stödpersonträff där stödpersoner som har haft uppdrag, många i flera år med stor erfarenhet av detta, generöst delar med sig till nya stödpersoner. Vid årets slut var antalet stödpersoner 34 stycken och pågående uppdrag under året varierar mellan 31 till 40 stycken. Patientnämnden vill som tidigare år uppmärksamma de insatser som görs i det tysta av patientnämndens stödpersoner. Informationsverksamhet Att hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet är en viktig del i arbetsuppgifterna, vilket innebär att upplysa om och distribuera blanketter gällande ärenden till patientförsäkringen och läkemedelsförsäkringen. Vissa övergripande frågor vidarebefordras till Socialstyrelsen. Informationsbroschyrer ska finnas tillgängliga i verksamheterna där det tydligt framgår hur patient/anhörig går tillväga för att framföra synpunkter och klagomål. Patientnämndens verksamhet ska vara känd bland såväl personal som patienter. I patientsäkerhetslagen samt enligt (SFS2010:670) Lagen om patientnämndverksamheten nämns ett krav på ökade informationsinsatser från patientnämnden att informera allmänheten, sjukvårdspersonal och andra berörda om sin verksamhet. För att möta detta uppdrag har personal från kansliet besökt flertalet av landstingets familjeläkarmottagningar, både privata och landstingsdrivna. Under året har kansliets tjänstemän deltagit i träffar för olika patientföreningar, väntjänstgrupper och olika former av anhöriggrupper. Patientnämnden har vid flera tillfällen annonserat i lokalpressen om patientnämndens uppdrag och möjlighet att hjälpa patienten i olika situationer. 17

18 Patientnämndens kansli Patientnämndens kansli har 3,0 tjänster fördelade på en kanslichef och två utredningssekreterare. En utredningssekreterare har ansvar för stödpersonerna. Medarbetarsamtal och lönesamtal har genomförts. Kansliet arbetar för hög tillgänglighet och för att stärka patientens ställning samtidigt som patientnämnden ska upplevas som en fristående och opartisk instans dit både patienten och verksamheten kan vända sig med synpunkter och funderingar. Personalgruppens olika kompetenser gör att vi på ett bra sätt kan utreda inkomna ärenden. Under hösten flyttade patientnämndens kansli till nya lokaler i landstingshuset, vilket bidragit till en säkrare arbetsmiljö kring mötet med patient och anhörig. Det har också blivit lättare för patienten att spontant besöka patientnämndens kansli eftersom patienten alltid kan anmäla sig i receptionen. I början av året installerades ett personlarm till personalen på kansliet. Larmet är kopplat direkt till ordningsvakten och till larmcentralen. Kompetensutveckling Personalens deltagande i olika nätverk bidrar till kompetenshöjning och ger möjlighet till omvärldsbevakning. Dessa aktiviteter har genomförts: Delar av kansliets personal har deltagit i Patientnämndernas nationella tjänstemannakonferens. Samtliga av kansliets personal har deltagit i en regionkonferens i Uppsala. Ansvarig personal för stödpersonsverksamheten har deltagit i en inspirationsdag på rättspsykiatrin i Sala. Delar av kansliets personal deltog på Etikdagen i Stockholm. Kanslichefen har varit på studiebesök på Landstingets ömsesidiga försäkringsbolag LÖF. Ansvarig personal för stödpersonsverksamheten deltog på konferensen om psykisk ohälsa. Kanslichefen har deltagit i en projektledarutbildning. 18

19 Nämndens ledamöter och ersättare Patientnämnden har fem politiskt valda ledamöter och tre ersättare. Västmanlands kommuner och landsting (VKL) har utsett 2 ledamöter och 2 ersättare som adjungerats till nämndens sammanträden. Ledamöter Dan Karlsson (V) ordf. Sven Svensson (MP) 1:e v. Ordf. Stefan Johansson (M) 2:e v. Ordf. Inga-Britt Helgesson (S) Anita Lilja-Stenholm (FP) t o m september Maud Cargeman (FP) fr o m oktober Ersättare Görel Nilsson (S) Agneta Lambert Meuller (MP) t o m februari Åke Wahlsten (MP) fr o m april Tommy Engström (KD) Adjungerande kommunföreträdare Ing-Marie Edin Kärvinge (S) Vanja Leneklint (FP) Ersättare Roger Pistol (S) Monica Ridderström (KD) Adjungerade sakkunniga Tandläkare Ann-Marie Fahlgren, sakkunnig i tandvårdsfrågor Nämndens arbete under året Patientnämnden i Västmanland har haft sex sammanträden under året. Beslutsärenden föredras och diskuteras vid nämndens sammanträden och protokollsutdrag skickas sedan till berörda parter. Patientnämndens protokoll finns tillgängliga på landstingets webbplats. Västerås Dan Karlsson Ordförande patientnämnaden Susanne Antonsson Kanslichef 19

20 Adresser och telefonnummer Besöksadress Västerås sjukhus, ingång 4, Västerås Besök sker enligt överenskommelse Postadress Patientnämndens kansli Landstinget Västmanland Västerås Kanslichef Susanne Antonsson Telefon Utredningssekreterare Birgitta Björk Telefon Utredningssekreterare Christina Rosén Telefon E-post 20 Januari 2013 / CK

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

Patientnämnden ett stöd för dig som är patient. Carina Liljesand ordförande, patientnämnden Göteborg

Patientnämnden ett stöd för dig som är patient. Carina Liljesand ordförande, patientnämnden Göteborg Patientnämnden ett stöd för dig som är patient Carina Liljesand ordförande, patientnämnden Göteborg Patientnämndens uppdrag Lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. Utifrån synpunkter och klagomål

Läs mer

Patientnämnden. en länk mellan patienten och vården

Patientnämnden. en länk mellan patienten och vården Patientnämnden en länk mellan patienten och vården 2013 Patientnämndens uppdrag Lag 1998:1656 Utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och

Läs mer

Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan 2015

Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan 2015 -03-24 Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan Innehållsförteckning 1. Vision/verksamhetsidè... 3 2. Medborgarperspektivet... 4 3. Processperspektivet... 5 4. Ekonomiperspektivet... 6 5. Nyckelindikatorer...

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientnämndens kansli Verksamhetsplan 2014 Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 Uppdrag och styrdokument Patientnämnden och dess kansli har ett tydligt och avgränsat

Läs mer

1. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som bedrivs av landstinget eller enligt avtal med landstinget,

1. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som bedrivs av landstinget eller enligt avtal med landstinget, Reglemente för landstingets patientnämnd Allmänna bestämmelser 1 Patientnämnden har i enlighet med lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. till uppgift att stödja och hjälpa patienter inom 1. den

Läs mer

Årsredovisning år 2007

Årsredovisning år 2007 Årsredovisning år 2007 Patientnämnden Landstinget Västmanland Målning av Christina Rosén Ordföranden har ordet Som ny ordförande i patientnämnden 2007 var mitt första hela år i den rollen blir jag många

Läs mer

fastställa utsänd preliiiiinär föredragningslista.

fastställa utsänd preliiiiinär föredragningslista. Organ Patientnämnden Plats Berghamra, ingång 43 Tidpunkt Torsdagen den 15 december 201 1 Ledamöter Ersättare Övriga Dan Karlsson (V), Ordförande Inga-Britt Helgesson (S) Agneta Lambeit Meuller (MP), ersättare

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo Revisionsrapport Granskning av Patientnämnden Norrbottens läns landsting Datum Mars 2005 Namn Jan-Erik Wuolo 1 Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod...3 2. Patientnämndens ansvarsområde...3

Läs mer

1 Verksamhetsberättelse Sammanfattning

1 Verksamhetsberättelse Sammanfattning 2016-01-20 Patientnämnden Annika Lundgren, Carina Rissvik, Ingrid Sivermo 1 Verksamhetsberättelse 2015 2 Sammanfattning I januari infördes den nya patientlagen som syftar till att stärka och tydliggöra

Läs mer

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Bilaga 1 Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Uppdraget och material Enligt lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. ska nämnderna senast den sista februari varje år lämna

Läs mer

54 Föregående protokoll Patientnämndens protokoll från sammanträdet anmäls justerat.

54 Föregående protokoll Patientnämndens protokoll från sammanträdet anmäls justerat. PROTOKOLL 13 Organ Plats Patientnämnden Bubbholmen, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Torsdagen den 11 juni 2015 klockan 13:30-15:00 Ledamöter Anna Maria Romlid (V), Ordförande Johanna Skottman (S), 1:e

Läs mer

56 Fastställande av föredragningslista Patientnämnden beslutar fastställa utsänd preliminär föredragningslista.

56 Fastställande av föredragningslista Patientnämnden beslutar fastställa utsänd preliminär föredragningslista. Birgitta Björk PROTOKOLL 33 Organ Plats Patientnämnden Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Torsdagen den 13 december 2012 Ledamöter Övriga Dan Karlsson (V), Ordförande Inga-Britt Helgesson (S) Tommy Engström

Läs mer

Information om patientsäkerhetslagen

Information om patientsäkerhetslagen Information om patientsäkerhetslagen Inflytandesamordnare för patienter och närstående Inflytandeombud för patienter och närstående Barnsamordnare. Barnombud Patientsäkerhetslagen Patientsäkerhetslagen

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus. Patientnämnden kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner

Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus. Patientnämnden kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner Historik patientnämnden 1980 Lag om förtroendenämnd 1992 Lag om tillförordnande

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Patientnämnden. Synpunkter och stödpersoner. Boden Patientnämnden

Patientnämnden. Synpunkter och stödpersoner. Boden Patientnämnden Synpunkter och stödpersoner Boden 2015-01-13 Vad är patientnämnden? En fristående instans dit patient och närstående kan vända sig när problem uppstår i kontakt med landsting/kommun avseende hälso- och

Läs mer

Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen

Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen Förvaltningschef Staffan Blom PaN 2013-03-12 P 8 Dnr A1302-00047-30 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-27 Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen Ärendet Patientnämnden har mottagit

Läs mer

IVO:s klagomål enligt PSL januari-augusti 2016

IVO:s klagomål enligt PSL januari-augusti 2016 IVO:s klagomål enligt PSL januari-augusti 2016 Övergripande statistik ÄRENDESLAG INKOMNA BESLUTADE UTREDDA VARAV KRTIKBESLUT 2014 6832 7559 4630 1503 2015 6198 8678 6102 1932 2016 (T1 & T2) 4717 4543 2644

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Revisionsrapport Februari 2004 Granskning av Patientnämnden Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod... 1 2.

Läs mer

PaN A1503-00103-55 BILAGA. Årsredovisning 2014 Stödpersonsverksamheten

PaN A1503-00103-55 BILAGA. Årsredovisning 2014 Stödpersonsverksamheten PaN A1503-00103-55 BILAGA Årsredovisning 2014 Stödpersonsverksamheten Sida 2 av 7 Innehåll INLEDNING... 3 FÖRVALTNINGENS ORGANISATION OCH RUTINER... 3 UTVECKLING AV FÖRORDNANDEN... 4 STÖDPERSONERNA...

Läs mer

Patientnämnden. Revisionsrapport. Granskning av ansvarsutövandet 2009 Norrbottens läns landsting. Mars 2010

Patientnämnden. Revisionsrapport. Granskning av ansvarsutövandet 2009 Norrbottens läns landsting. Mars 2010 Revisionsrapport Patientnämnden Granskning av ansvarsutövandet 2009 Norrbottens läns landsting Mars 2010 Fredrik Markstedt, revisionskonsult Carina Olausson, certifierad kommunal revisor 2010-03-02 Fredrik

Läs mer

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Nationell satsning på ökad patientsäkerhet Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Vägledning för vårdgivare enligt kraven i patientsäkerhetslagen Förord Den nya lagen om patientsäkerhet innebär stora

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 PATIENTNÄMNDEN

Verksamhetsberättelse 2015 PATIENTNÄMNDEN Verksamhetsberättelse 2015 PATIENTNÄMNDEN 2 (24) INNEHÅLL 1 Ordförande har ordet... 4 2 Inledning... 5 3 Uppgifter/bakgrund... 5 4 Patientnämndens verksamhetsidé... 7 5 Patientnämndens vision... 7 6 Arbetssätt...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda År 2015 Katharina Martinsson tf verksamhetschef 20150219 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt

Läs mer

Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården? Har du synpunkter på vården? Patientnämnden Patientnämnden ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får du kontakt

Läs mer

Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s

Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-03 Anders Pramborn Verksamhetschef Läkarhuset Tranås Jon Tallinger Tillförordnad verksamhetschef Läkarhuset

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Anmälan och utredning enligt Lex Maria

Anmälan och utredning enligt Lex Maria SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2017-09-11 Beslutad av SN 2017-09-27 109 Anmälan och utredning enligt Lex Maria BAKGRUND Lex Maria innebär att vårdgivaren enligt lag

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Sammanfattning Under året har följande åtgärder ökat patientsäkerheten: - Systematiskt förbättring av provsvarshanteringen - Ett gemensamt telefonnummer

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare År 2013 140219 Helena Sjöberg verksamhetschef Annica Ringmyr skolsköterska med medicinskt ledningsansvar Anna Lennhammar skolsköterska 2(5) 1 Verksamhetens

Läs mer

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter Patientens rättigheter Patienters rättigheter finns beskrivna i flera olika lagar inom hälso- och sjukvårdens område. I denna skrift ligger tonvikten på: Patientsäkerhetslagen (2010:659) Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg Kattens Läkargrupp Västergatan 14B, 231 64 Trelleborg. Tel. 0410-456 70 Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva-Christin

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2016-02-28 Av Mona Andersson Verksamhetschef Innehåll: 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Övergripande mål och

Läs mer

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria Definition på vårdskada Ur Patientsäkerhetslag (2010:659) Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt

Läs mer

PN/150176 INNEHÅLL. Bilagor Stödpersonsuppdrag 2011-14 14 Registrerade ärenden 2014 15 Registrerade ärenden 2011-13 16

PN/150176 INNEHÅLL. Bilagor Stödpersonsuppdrag 2011-14 14 Registrerade ärenden 2014 15 Registrerade ärenden 2011-13 16 Patientnämnden Verksamhetsrapport 2014 INNEHÅLL Bakgrund 3 Kompetensområde och uppgifter 3 Patientnämndens ledamöter och ersättare 4 Ledamöter 4 Ersättare 4 Handläggare 5 Handläggning av ärenden 5 Återföring

Läs mer

Lokal handlingsplan för hbt-frågor

Lokal handlingsplan för hbt-frågor Handläggare: Christina Hegefjärd PaN 2015-02-03 P 12 ANMÄLAN 2015-01-13 1 (1) Diarienummer PaN A1310-00288-57 Lokal handlingsplan för hbt-frågor 2014-2016 Ärendet Nämnden beslutade vid sammanträde den

Läs mer

Årsrapport för stödpersonsverksamheten 2015

Årsrapport för stödpersonsverksamheten 2015 Handläggare: Milana Kapfält 1 (1) PAN 2016-02-02 P 10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-20 PaN A1601-00006-60 Årsrapport för stödpersonsverksamheten 2015 Ärendet Förvaltningen tar årligen fram en årsrapport för

Läs mer

Patientnämndernas rapportering till Socialstyrelsen

Patientnämndernas rapportering till Socialstyrelsen Patientnämndernas rapportering till Socialstyrelsen Enligt regleringsbrevet 2001 skall Socialstyrelsen utifrån patientnämndernas årliga verksamhetsredogörelse redovisa effekterna av de förändringar rörande

Läs mer

Patientsäkerhet för Alla Hur jag som arbetar i vården bidrar till en säker vård! Patientsäkerhet för Alla Grundläggande utbildning

Patientsäkerhet för Alla Hur jag som arbetar i vården bidrar till en säker vård! Patientsäkerhet för Alla Grundläggande utbildning Bild 1 Patientsäkerhet för Alla Hur jag som arbetar i vården bidrar till en säker vård! Patientsäkerhet för Alla Grundläggande utbildning Patientsäkerhet för Alla Grundläggande utbildning i patientsäkerhet

Läs mer

Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se

Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se Patientsäkerhetslagen (2010:659) Bakgrund och framtid Klagomålsinstanser Patientnämnden Socialstyrelsen (klagomål

Läs mer

Patientnämnden Franuiäs, ingång 43 Torsdagen den 10 februari 201 1

Patientnämnden Franuiäs, ingång 43 Torsdagen den 10 februari 201 1 ~YWSING~ ANl.AND Birgitta Björk PROTOKOLL 1 t o m sid 6 Organ Plats Tidpunkt Patientnämnden Franuiäs, ingång 43 Torsdagen den 10 februari 201 1 Ledamöter Ersättare Görel Nilsson (S) ersättare för Dan Karlsson

Läs mer

2014-09-29. Månadsbrev nr 8

2014-09-29. Månadsbrev nr 8 2014-09-29 Månadsbrev nr 8 Vad tycker vårdgivarna om patientnämnden? Höstens första sammanträde med patientnämnden, som ägde rum den 22 september, inleddes med en presentation av en enkät som sänts ut

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

PATIENTNÄMNDEN PROTOKOLL

PATIENTNÄMNDEN PROTOKOLL 1 (8) PATIENTNÄMNDEN PROTOKOLL 2 (8) Närvarande ledamöter: Elisabeth Hammar (S), ordförande, Ulf Rådesjö (S), vice ordförande, Anniette Lindvall (M), 2:e vice ordförande, Gunn Carlsson (S), Gunnel Hedström

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-021 HU-HOH13-052 12 Patientsäkerhetsberättelse 2013 för Hjälpmedelscentralen

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: OMMVJNOJMU=

PROTOKOLL. Datum: OMMVJNOJMU= Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.35 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Alvi Berglund (S) Berit Johansson (C) Yngve

Läs mer

Patientnämnden Halland. Verksamhetsberättelse 2011

Patientnämnden Halland. Verksamhetsberättelse 2011 Patientnämnden Halland Verksamhetsberättelse 2011 Patientnämnden Halland 2011 Ledamöter Eva Ericsson (MP) ordförande Barbro Henriksson (M) Gudrun Pettersson (C) Britta Ramnemark (FP) Jan Palmgren (S) Ann-Louise

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659); SFS 2012:957 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

En patientförsäkring för alla. patient skadas i vården

En patientförsäkring för alla. patient skadas i vården En patientförsäkring för alla När en patient skadas i vården När en patient skadas i vården 1. Förklara vad som hänt 2. Lyssna på patientens upplevelse av skadan 3. Beklaga att patienten fått en skada

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket Den x månad 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientlag; utfärdad den 19 juni 2014. SFS 2014:821 Utkom från trycket den 1 juli 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB År 2014 Datum 2015-03-01 Camilla Nilsson, verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården?

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Ny lag för säker vård Alldeles för många patienter drabbas av onödiga vårdskador - vårdskador som hade kunnat förhindras med ett effektivare patientsäkerhetsarbete.

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Handledning för stöd till patient och närstående vid inträffad vårdskada

Handledning för stöd till patient och närstående vid inträffad vårdskada Handledning för stöd till patient och närstående vid inträffad vårdskada www.lio.se råd till dig som är sjukvårdspersonal när en patient skadas i vården 1 Förklara för patienten och närstående vad som

Läs mer

Patientnämndens rapport 2014

Patientnämndens rapport 2014 Patientnämndens rapport 2014 1 Sammanfattning Rapporten avser patientnämndens verksamhet för 2014 med inkomna synpunkter samt stödpersonsuppdrag. Främst ses ärenden rörande felaktig, fördröjd eller utebliven

Läs mer

Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelser för vårdgivare

Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelser för vårdgivare VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-03-11 DNR BUN 2015.109 ELISABETH JOHANSSON SID 1/1 KANSLICHEF ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelser

Läs mer

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden 2015 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2016-04-08 16REV20 2(7) Sammanfattning Granskningen visar att Patientnämnden - Etiska nämnden har arbetat

Läs mer

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Sammanträdesplats Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Ledamöter Margareta Isacsson (s) ordförande Inger Persson (m) vice ordförande Britt-Marie Asp (s) Jan-Erik Johansson (s) Solveig

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut Anmälan om fel i vården

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut Anmälan om fel i vården ANMÄLNINGSÄRENDEN LANDSTINGSTYRELSEN 2015-06-01 LD 1 (6) Catharina Fontander, sekr Ert datum Er beteckning Datum Beteckning/diarienr Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut Anmälan om fel i vården

Läs mer

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Giltighet 2012-11-06 2013-11-06 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga vårdgivare inom psykiatriförvaltningen Ansvarig

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Mål, aktivitets- och handlingsplan för kvalitet 2014-2016

Mål, aktivitets- och handlingsplan för kvalitet 2014-2016 Handläggare: Louise Skantze PaN 2014-06-03 P 10 ANMÄLAN 2014-05-14 1 (1) Diarienummer PaN A1404-00113-43 Mål, aktivitets- och handlingsplan för kvalitet 2014-2016 Ärendet Ärendet innehåller mål och handlingsplan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. År 2013 Datum och ansvarig för

Läs mer

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-12-13 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-01

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxx Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Eva Andersson 2014-11-14 Diarienummer ALN-2014-0436.37 Äldrenämnden Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04 Ny patientlag 2015 Varför en ny lag? Ökade krav på medbestämmande Ökad rörlighet Ökad tillgång till medicinsk kunskap för patienter Ökat erfarenhetsutbyte om sjukdom och behandlingar mellan patienter Ökad

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Justerat 2014-04-29 2014-04-16 PAN 2/2014 Patientnämnden Tid Onsdagen den 16 april kl. 9 12.10 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, landstingets kansli,

Läs mer

Kommunikationsplan för patientnämndens förvaltning 2014-2015

Kommunikationsplan för patientnämndens förvaltning 2014-2015 Handläggare: Louise Skantze PaN 2013-12-10 P 10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-27 PaN A1311-00305-55 Kommunikationsplan för patientnämndens förvaltning 2014-2015 Ärendet Ett av förvaltningens viktigaste uppdrag

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Hos vem ska man framföra klagomål och synpunkter?

Hos vem ska man framföra klagomål och synpunkter? Hos vem ska man framföra klagomål och synpunkter? Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) Vårdgivarna Patientnämnderna Utifrån klagomål och synpunkter ska

Läs mer

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 3 december 2009, kl. 14:00-16:40. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 3 december 2009, kl. 14:00-16:40. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-03 Patientnämnden 50-58 Tid: Torsdagen den 3 december 2009, kl. 14:00-16:40 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Elisabeth

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer