Mål för Bergslagens folkhögskola den samhälls- och kulturengagerade folkhögskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål för Bergslagens folkhögskola 2014 - den samhälls- och kulturengagerade folkhögskolan"

Transkript

1 Till styrelsen 18/ Mål för Bergslagens folkhögskola den samhälls- och kulturengagerade folkhögskolan 1. Inledning mer än bara en skola Bergslagens folkhögskola är en samhälls- och kulturengagerad och nytänkande folkhögskola mitt i Bergslagen, Norberg. Vi vill vara mer än bara en skola - en skola som det är roligt, intressant och nyttigt att komma till för olika människor. En kreativ mitt- och träffpunkt i Norberg och för våra målgrupper och arbetarrörelsens medlemmar. En skola som står för arbetarrörelsens syn på människan, samhället och kunskaper. Profilen är kultur. Nära samverkan sker med Västerås folkhögskola. Vår människosyn utgår från att varje människa är en resurs, som har förmåga och vilja att utvecklas, påverka och ta ansvar. Varje människa har rätt till ett rikt och värdigt liv och ska ha möjligheter att växa utifrån egna behov och förutsättningar. Vår samhällssyn/demokratisyn bygger på allas lika och unika värde. Vi ser demokratin som en process och en rörelseriktning, och inte som ett färdigt system eller givet tillstånd. Vi är övertygade om att samhället bara kan utvecklas när människor ges möjlighet att utvecklas under fria och jämställda förhållanden. Vår kunskapssyn bygger på alla människors förmåga och rätt att lära och utvecklas under hela livet. Kunskap är en process som skapas i mötet mellan olika erfarenheter, mellan det bekanta och obekanta. Vi ser människan som en social varelse som behöver mötet och samspelet med andra för att utvecklas och lära nytt. Folkhögskolan ska kännetecknas av följande: En folkhögskola i framkanten. Goda utvärderingsresultat. Skolor som syns, hörs och efterfrågas både för sina idéer som sin verksamhet. Arbetar med projekt och uppdrag. Pedagogiskt nytänkande. En levande metodutveckling på skolorna, där datorn och flexibelt lärande är en viktig del. Verkligheten används som underlag i undervisningen. En pedagogisk resurs för medlemsorganisationerna. Kreativa och lösningsfokuserade. Undervisning som präglas av kreativitet. Skolor där spännande och oväntade saker sker på skolan och en öppen verksamhet bedrivs. Demokrati och öppenhet. En öppen skola för nya tendenser i omvärlden, idéer och verksamheter speglas. Demokrati praktiseras i vardagen. Studerandeinflytande. Tydlig information, men även krav på våra studerande. Samhällsengagerade. Skolorna är engagerade i olika sammanhang och involverade i frågor om social ekonomi. Arbetsmarknadsfrågor och för tolerans och mångfald, mot främlingsfientlighet är specifikt viktiga frågor. Bergslagens folkhögskola Måldokument 2014 Sida 1 av 11

2 Bergslagens folkhögskolas övergripande och mätbara mål: Bergslagens folkhögskolas mätbara mål är att bedriva utbildning med en kvalité högre än genomsnittet vid landets folkhögskolor. Det övergripande målet är att tillsammans med våra medlemsorganisationer ge folkbildningen en större geografisk spridning och alltfler människor möjlighet att påverka sin livssituation och därmed öka sin livskvalité. 2. Våra målgrupper Folkhögskolan vill nå människor som har en stark vilja att studera och anser sig passa för folkhögskolans arbetssätt och kännetecken. Speciellt viktigt att nå, är deltagare som av olika skäl inte passat i den vanliga skolan, människor i arbetslivet med kort utbildning, unga som äldre som drabbats av arbetslöshet och kvinnor och män med bristande språkkunskaper. I första hand vill vi nå deltagare från närområdet. Deltagarens motiv till studier är en avgörande fråga, där högskolan som mål kan vara ett mål av flera andra. En viktig faktor i deltagarens motiv är att bredda sitt intresse, växa som människa och delta i ett samhälleligt förändringsarbete. Skolan vill även arbeta med arbetarrörelsens och medlemsorganisationernas medlemmar för att stärka dem i deras uppdrag att förändra samhället och utveckla folkrörelserna. 3. Allmänna mål med folkbildningsarbetet Skolans beskrivning Vi lever i en tid av spännande utmaningar. Folkbildningen kanske är mer modern än vad den någonsin varit. Då måste vi själva visa omvärlden att vi är en fri och självständig kraft i förhållande till det svenska utbildningssamhället. Endast en fri, självständig, folkrörelseförankrad, deltagarorienterad, flexibel och innovativ folkbildning kommer att ha en viktig roll att spela i det svenska samhället. Folkhögskolan har genom sin egen skolform en unik möjlighet att både vara ett helt eget alternativ inom det skolsystemet. Att möta människor utifrån deras villkor, behov och erfarenheter är en ledstjärna i folkbildningsarbetet. Detta betraktelsesätt kommunicerar alltid med viljan att pröva nya färdvägar för att nå nya grupper och hitta metoder som passar dagens och morgondagens människor. Med en tydlig ideologisk profil, arbetarrörelsens grundläggande värderingar, vill vi möta framtiden. Vår vision är att tillsammans med ABF och våra medlemsorganisationer, tillsammans med andra arbetarrörelsefolkhögskolor och andra progressiva aktörer ge folkbildningen en allt större geografisk spridning och alltfler människor möjligheter att påverka hela sin livssituation och därmed öka sin livskvalitet. Vi vill att många fler människor än idag ges chansen att genom folkbildning kunna påverka samhällsutvecklingen och därmed fördjupa demokratin. Vår andra vision är att vi som folkhögskola tillsammans med andra folkhögskolor ska få ett tydligt erkännande, på olika områden, om att vi är en skolform som tillhör framtiden och ger människor en chans, som de andra skolformerna inte klarar, att förverkliga sina drömmar och livsmål. Bergslagens folkhögskola Måldokument 2014 Sida 2 av 11

3 Riksdagens beskrivning och syften Vi har som folkhögskolor att förhålla oss till statens syften med bidrag till folkbildningen. Riksdagen har gett folkbildningen i uppdrag att: Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang och delta i samhällsutvecklingen, Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, Bidra till att bredda intresset för att öka delaktigheten i kulturlivet 4. Mål för 2014 Under året ska Bergslagen genomföra 4200 ordinarie deltagarveckar. Från 2013, under förutsättning att riksdagen fattar beslut i frågan, vet i vet att Bergslagens folkhögskola tilldelas från Folkbildningsrådet: - 20 nya allmän kursplatser (årsplatser) kopplade till deltagare från studiemotiverande kurser nya platser för studiemotiverande insatser (12 v kurser) - 50 deltagare etableringskurser (ej klart med riktlinjer och förutsättningar) Nedan följer en ram för statsbidraget och för prioritering av verksamheten: Vår målsättning under 2014: Att genomföra allmän kurs för 25 deltagare distans, 24 deltagare på allmän kurs norra Att genomföra allmän kurs för ytterligare 14 deltagare som kommer från studiemotiverande insatser Att fortsatt samarbete med ABF Västra Västmanland Ledarskap och samhälle. Att genomföra musiklinjen för 25 deltagare hösten 2014(plus en viss överinskrivning) Att genomföra teaterlinjen för 20 deltagare (plus en viss överinskrivning - sammantaget 45 deltagare scenkonst) att genomföra kortare eller längre kurser tillsammans med våra medlemsorganisationer som motsvarar minst 10 % av deltagarveckorna (420 dv) i samarbete med Västerås folkhögskola Att under året fortsätta med studiemotiverande kurser för arbetslösa ungdomar, ung inspiration, motsvarande 130 deltagare Att genomföra SFI på folkhögskola för 50 deltagare, Norberg och Köping Att arbeta för att genomföra kurser, uppdragsutbildning inte minst via NVU, inom projektramar Att öka andelen uppdragsutbildningar och projekt Att under året fortsätta finna former för samverkansfrågor som: mål och idé frågor, verksamhetsutveckling och fortbildning med Västerås folkhögskola Att under året hitta former, för att tillsammans med Västerås starta verksamhet i KAK, i Köping Bergslagens folkhögskola Måldokument 2014 Sida 3 av 11

4 Att arbeta för att kommuner inser värdet av kommunal vuxenutbildningsplatser inom skolformen folkhögskola Att tillsammans med Västerås folkhögskola arbeta för en lämplig yrkeshögskoleutbildning alternativt andra yrkesinriktningar alternativt andra yrkesinriktningar Verksamhetsmål Att skolan genomför folkhögskoleverksamhet som motsvarar 110 % av statsbidraget Att allmän kurs/ allmänna ämnen utgör minst 40 % av skolans verksamhet Att verksamhet med medlemsorganisationerna utgör minst 10 % av skolans verksamhet Att verksamhet i form av projekt och uppdrag och utgör minst 10 % av skolans omsättning Utvecklingsmål Att skolan bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete med det långsiktiga målet, 2014, att tillsammans med Västerås vara Sveriges ledande folkhögskola inom områdena: pedagogiskt arbete med ungdomar, flexibelt lärande (distansundervisning) entreprenörskap och utåtriktat kulturarbete (Utvärdera detta mål under 2014) Kvalitetsmål Att skolan ska ligga över snittet i jämförelse med andra folkhögskolor på den digitala studerandeutvärderingen (RIO utvärderingen - se senaste mätningen) Att skolan följer kvalitetsplan (antaget av styrelsemöte maj 2012) (Utvärdera detta mål och därefter ny kvalitetsplan ) Personalmål Att personalen arbetar utifrån folkhögskolans idé som grund ( Att vara medarbetare på Västerås och Bergslagens folkhögskola) som årligen prövas genom löne- och utvecklingssamtal samt att utarbeta ett gemensamt fortbildningsprogram under året. Ekonomimål Att kommande år ger ett överskott på 3 % av omsättningen för att klara fortsatt utvecklingsarbete Att medel återinvesteras för att klara av ett ångsiktigt ekonomiskt mål att klara minst 12 månader utan intäkter Bergslagens folkhögskola Måldokument 2014 Sida 4 av 11

5 5. Övergripande mål med kurserna och verksamheten Att väcka deltagarnas lust att studera och skapa en glädjefylld studiesituation och därmed vara med att stärka deltagarnas självkänsla, en positiv personlig- och social utveckling. Att stödja deltagarna till att förstå koder i vuxen och arbetsliv och därmed kunna agera som självständiga unga vuxna. Att utveckla viljan och förmåga att se sammanhang och i solidaritet med andra påverka olika delar av samhället och därmed ett aktivt förenings- och förändringsarbete. Att studierna ger perspektiv och kunskaper om: jämlikhet - och jämställdhet, humanekologiskt synsätt och att människor har olika bakgrunder. Att studierna relateras till varje deltagares mål och studieplan och därmed kan utvärderas 5.1 Allmän kurs högskoleinriktning - två kurser, två studieformer Bergslagens folkhögskola startade en fysisk allmän kurs med profil arbetsliv och entreprenörskap under året. Tillsammans med Västerås har Bergslagen bedrivit allmän kurs distans. Västerås folkhögskola har sedan starten en stor allmän kurs, ett medvetet och prioriterat val. För att möta de krav som kommer från samhället och för att tillgodose deltagares olikartade behov sker en fortlöpande utveckling av organisationen och pedagogisk utveckling. Vår allmänna kurs med högskoleinriktning består drivs dels som fysisk kurs och dels som distanskurs. Kursen vänder sig till deltagare som saknar gymnasiekunskaper eller som behöver komplettera tidigare gymnasiestudier. Målet är kunniga studerande som är omvärldsorienterade, kännedom om sig själva och väl rustade för fortsatta studier och livet i lite bredare mening. Studerande som söker för distansstudier, gör detta utifrån ett medvetet val för att kunna studera oberoende av tid och rum. Några framgångsfaktor är ett väl utvecklat mentorskap, flexibelt lärande tänk och närvarande och vardagskopplat pedagogiskt arbete. Under åren bakåt som det kommande året bedrivs olika former av utvecklingsarbeten. Mål för allmän kurs: Minst 80 % av de som avslutat sina studier hos oss ska ha uppnått grundläggande behörighet. Vi vill se en positiv utveckling hos alla deltagare, från termin till termin, vad gäller de fyra kriterierna vid omdömessättning. Vi ska under året kompetensutveckla lärarlaget i hur vi bemöter deltagare med dolda funktionshinder samt hur vi kan jobba i klassrummet med metoder och hjälpmedel inom detta område. Vi ska medvetet arbeta på att stärka samt öka medvetenheten om den psykiska och fysiska hälsan hos deltagarna. Detta gör vi t.ex. genom att anordna temadagar. Bergslagens folkhögskola Måldokument 2014 Sida 5 av 11

6 5.3 Studiemotiverande folkhögskolekurser - Inspirationskurs Bergslagens folkhögskola har haft en bra verksamhet med studiemotiverande folkhögskolekurser sedan 2010, inte minst genom extra nationella medel. Både Bergslagen och Västerås har ansetts som duktiga inom områdena: arbetsmarknadspolitik, arbetsliv, arbetsrättsliga frågor, psykologi, kommunikation men kanske framförallt det pedagogiska motiverande arbetet. Metoder har utmejslats. Individuellt anpassade arbetsmetoder, med datorn som naturligt arbetsredskap är viktiga. Vi kan se en ökad marginalisering i befolkningstäta områden med ökade inkomst- och kunskapsklyftor. De ökar snabbast i större kommuner och förstärks med lågkonjunkturen. Med andra ord kan man säga att klassklyftorna ökar. Vi ser även i mindre kommuner med begränsade arbetsplatsval där unga utan nätverk och kontakter hamnar hos oss. Det är viktigt att ge unga människor framtidstro och finna möjliga väger, drömmen om ett bra liv är en viktig uppgift för skolan. Att stödja unga människor som står utanför arbetsmarknaden till studier eller arbete är en prioriterad insats. Vi behöver även arbeta för fler arbetsmarknadsprojekt: norra länsdelen och KAK. Mål med Inspirationskurserna: Genomföra minst 100 platser (3x20 personer i FNS & 2X20 personer i KAK) på ett kvalitativt sätt där målsättningen är att minst 65 % av deltagarna kommer i studier eller arbete. Helst ska vi göra 130 platser. (se ovan) Söka samverkan med Lärlingsprogram och företagare i FNS och KAK regionen för att lättare få ut våra deltagare i aktiviteter. Redan påbörjat i FNS Genomföra en meningsfull och god kurs som gynnar deltagarna, med syftet att motiveras för studier eller att komma till ett arbete Fortsätta samverka på ett bra sätt med Arbetsförmedlingen. Utöka samarbetet med AF i Köping. Att arbeta i ändamålsenliga lokaler med en god arbetsmiljö. Ständigt sträva efter en bra arbetsmiljö för alla deltagare. Öka redan goda kontakter med politiker, tjänstemän och sociala tjänster i båda regionerna. Kvalitetsmål: Att utvärdera/ revidera arbetet i form av mål, aktiviteter och planering i ung inspiration och andra arbetsmarknadsinsatser (efter varje kurs och därefter en fördjupad utvärdering varje år) Att säkerställa utvärderingsmodell för närvaro, uppföljning av studerande och hälsoaspekter av Bergslagens folkhögskola Måldokument 2014 Sida 6 av 11

7 5.4 Musiklinjen Musiklinjen riktar sig både till den som ser musiken som ett framtida yrke eller som ett inslag i vardagen. Olikheter i erfarenhet, ambition och musikaliskt kunnande betraktar vi som en tillgång. Undervisningen i huvudämnet ges enskilt medan övrig undervisning, sker i grupper. Spel och sång utvecklas i ensembler i olika genrer, till exempel rock, jazz, soul och blues. Att framträda i olika konstellationer har en betydande roll i utbildningen. Konserter ges både på och utanför skolan. En annan viktig del är att planeringen och genomförandet av konserterna som ger möjlighet att utveckla konstnärligt självförtroende, scenisk beredskap men även att utveckla och skapa förståelse för entreprenörskap i området. Möjlighet att utvecklas inom det musikpedagogiska området ges för intresserade deltagare. I kursen ingår också att skapa egen musik och möjlighet att göra inspelningar. I utvecklingen av scenkonstprofilen vid Bergslagens folkhögskola är samverkan mellan musik- och teaterlinjerna viktig. Entreprenörskapets betydelse för musiklinjen är en annan viktigdel. Mål för musiklinjen: Att bedriva en bred högkvalitativ musikutbildning oavsett musikalisk nivå. Att förvalta och utveckla studerandes lust och glädje att musicera. Att ha ett tillåtande klimat där varje studerande får komma till tals och kan stärka sin självkänsla både på ett musikaliskt, personligt och socialt plan. Att via utåtriktad verksamhet möta och samverka med olika grupper i samhället, samt fördjupa och bredda kunskapen kring musiklivets olika områden. Att arbeta utifrån en pedagogisk idé som utgår från en helhetssyn på människan och lärandet. Att öka medvetenheten i jämställdhetsfrågor. Utvecklingsmål: Att vidareutveckla mentorssamtal med individuell uppföljning av studerandes mål. Att genomföra kontinuerliga utvärderingar och diskussioner med studerande och inom arbetslaget. Att under året undersöka möjligheten att utveckla externa kortkurser inom musik. Att under året undersöka möjligheten till samarbete med Sjöviks folkhögskola. 5.5 Teater Teaterlinjen vid skolan vänder sig till dem som har upptäckt teatern som konstnärligt uttryck, och vill gå vidare på heltid. Deltagarna har tidigare erfarenhet av teater i någon form, via amatörteater, tidigare utbildningar eller på annat sätt. Utbildningen erbjuder fördjupning av skådespelarkonsten liksom teaterns historiska och nutida inverkan på samhället. Tillsammans bildar gruppen en teaterensemble som kommer att utforska teatern både praktiskt och teoretiskt, mest praktiskt. Deltagarna sätter under året upp ett antal teaterföreställningar, alltid med ett sammanhang som känns angeläget i vår samtid och för deltagarna. Aktiv medverkan kring idéer och filosofiska tankar är en grund för ett kreativt klimat, där samarbetsförmåga, mångfald och idérikedom sätts på prov för att skapa det unika. Bergslagens folkhögskola Måldokument 2014 Sida 7 av 11

8 Undervisningen sker i olika block där det ges möjlighet att fokusera på varje moment. Varje läsår avslutas med en stor slutproduktion där alla de delar som tagits upp i kursen sammanfattas. Det är en professionell uppsättning i en oväntad miljö. Föreställningarna är öppna för allmänheten och det är deltagarna som sköter hela planeringen och genomförandet, vilket ger praktisk träning i entreprenörskap. I utvecklingen av scenkonstprofilen vid Bergslagens folkhögskola är samverkan mellan musik- och teaterlinjerna viktig. Entreprenörskapets betydelse för teaterlinjen är en annan viktig del. Under året arbetar vi för att teaterlinjen utökas med ett andra entreprenörsår. Mål för teaterlinjen: Att ge en bra teaterutbildning där den studerande får kunskaper i teaterns alla verksamhetsområden. Att vara en uppdaterad och omvärldsorienterad teaterkurs med samhällskritiskt förhållningssätt. Att ge plats för deltagarnas erfarenheter och skaparglädje samt uppfylla deltagarnas individuella mål, utifrån varje studerandes individuella plan. Att alla studerande får kunskaper i entreprenörskap och projektarbete. Att vara en utåtriktad, mötande och samverkande teaterlinje med olika grupper i samhället Att stärka deltagarnas självkänsla och självförtroende som världsmedborgare Utvecklingsmål: Att vara fortsätta samtalen om en två årig teaterutbildning (som delvis genomförs i mindre skala), med fler deltagare och vilka konsekvenser detta ger för skolan och teaterlinjens utveckling. Att göra kursen känd i Sverige, hitta essensen om vad som är det speciella med just den här teaterutbildningen. Att utveckla förutsättningar för en fortsatt teaterpedagogisk utbildning 5.6 Verksamhet med medlemsorganisationerna - korta folkhögskolekurser Samverkanskurser är en viktig del av skolornas rörelseprofilering. Medlemsorganisationer och andra samverkansparter ges möjlighet att utifrån eget organisationsperspektiv i samverkan med skolan utveckla ett efterfrågestyrt kursutbud. Vi ser vårt arbetsområde över hela Västmanland. Folkhögskolorna ska vara en partner för kurser som kan ses som utvecklande lite mer än de vanliga kurserna. Det innebär att folkhögskolan arbetar mer med spetsutbildningar. De ordinarie kurserna och studiecirklarna får de fackliga organisationerna och ABF stå för. Under året har projektet fortsatt Facklig kunskapsutveckling och funnit former med framtidsdagarna. En facklig politisk ledarutbildning har genomförts med hög kvalitet och god utvärdering. Likaså har en projektledarutbildning inom hyresgäströrelsen avslutas och en ny påbörjats. (genomförts av Västerås) Syftet med projektet är att inspirera och diskutera strategiska frågor som i vissa fall leder fram till utbildningar. Bergslagens folkhögskola Måldokument 2014 Sida 8 av 11

9 Mål med verksamheten: Att öka graden av facklig debatt och perspektiv genom att genomföra två fackliga framtidsdagar, Framtidsdag, under året med föreläsningar och eget arbete. Att fördjupa de ideologiska grunderna genom ytterligare genomföra en facklig politisk/ideologiutbildning med LO, under hösten med ambitionen att fortsätta den. Att under året fortsätta med ledarskap, projekt, entreprenörskap inom Hyresgästföreningen. Att öppet och förutsättningslöst diskutera olika lösningar för utbildningar tillsammans med medlemsorganisationerna, samt att under året systematisera kontakterna med våra medlemsorganisationer Utvecklingsmål: Att öka graden av kunskaper för all personal/pedagoger på skolorna om alla våra huvudmän genom bl.a. en personaldag/ inslag på personalmöten om frågor som berör våra huvudmän. Att systematiskt bjuda in våra medlemsorganisationer för att vara med på olika möten med studerande och personal. Att beskriva vår pedagogiska/ kunskapsmässiga roll och insats för medlemsorganisationerna och arbeta för att skapa avtal med varje samverkande organisation och nå en årlig uppgörelse om vad som ska göras 5.7 SFI på folkhögskola Under året bakåt har Västerås folkhögskola drivit och avslutat projektet SFX Arosdöttrarna. Från hösten har skolan startat SFI på folkhögskola som är en SFI-utbildning med hemspråksstöd enligt befintlig SFI-modell med de fyra stegen. Under året har intresset ökat för att folkhögskolan ska bedriva SFI från flera kommuner. Som tidigare har beskrivet är ett kvantitativt verksamhets mål att bedriva verksamhetsmål för och med ett antal deltagare. Dessutom vill vi beskriva en verksamhet som sätter SFI i ett sammanhang. Vår bestämda uppfattning är att följande fem delar i folkhögskole-sfi är viktiga för bra språkinlärning och därmed ger bra resultat: SFI-lärare med folkhögskolans pedagogiska syn Trygghet i studiesituationen, möta deltagarna Möta människor med samma modersmål, resurslärare i hemspråk Kunna träna på språk parallellt med SFI-utbildningen Arbeta med mål och livsval Mål med SFI på folkhögskola: (mål kommer att formuleras i takt med att SFI verksamhet startas i dagsläget hänvisas till Västerås mål) Utvecklingsmål: Att arbeta för att få en fast SFI verksamhet tillsammans med Västerås Att arbeta för att få en fast SFI verksamhet i Köping Att söka SFI rättigheter till Skolverket Bergslagens folkhögskola Måldokument 2014 Sida 9 av 11

10 5.8 Etableringskurser - utbildning för nyanlända på folkhögskola Utbildningar för nyanlända invandrare Regeringen anser att det finns behov av fler målgruppsanpassade insatser för nyanlända invandrare. SFI-utredningen kommer under hösten att redovisa sitt betänkande om hur mål- och individanpassning av utbildningen i svenska språket för vuxna invandrare kan förbättras, så att den bättre svarar mot individens mål, behov och yrkesval. I avvaktan på utredningens resultat vill regeringen redan nu öppna upp för folkhögskolor att ta fram målanpassade utbildningar för nyanlända invandrare. Regeringen avser därför att göra det möjligt för Arbetsförmedlingen att köpa utbildningar från folkhögskolor för nyanlända invandrare. Avsikten är att Arbetsförmedlingen för detta ändamål ska kunna använda högst 40 miljoner kronor Vidare beräknas att Arbetsförmedlingen ska få använda högst 60 miljoner kronor 2015 och 80 miljoner kronor årligen under 2016 och Kurserna kommer att vara 6 månader långa och kommer innehålla olika moment som samhällsinformation, arbetsmarknadskunskap och inte minst språkträning. SFI kan påbörjas inom ramen för etableringskursen. Mål för etableringskurser: Idag vet vi väldigt lite om formerna för dessa kurser. Ambitionen är att söka medel för att genomföra etableringskurser och vi får beskriva mål för kurserna under Övrig verksamhet/ projekt Under övrig verksamhet/ projekt tillkommer frågor som vi arbetar med men som även vill arbeta för, därför går de inte att målsättas utan mer som: Att hitta fler samverkansformer med Mälardalens högskola/ annan högskola Att arbeta för uppdragsutbildning från NVU Att arbeta för en ökad och bättre kommunikation och fortsätta på det som inletts under innevarande år, framförallt externt Att kunna starta etableringskurser för nyanlända enligt de möjligheter som folkhögskolor ges av riksdagen (270 miljoner år ) Att arbeta fram ett internationellt projekt Att fortsätta under året att arbeta fram en vision/ lång strategi för skolorna Västerås och Bergslagen år 2020 Arbeta för generellt sett fler föreläsningar till skolan Att utveckla och därefter bedriva SFI-verksamhet i lämpliga former besked från Skolinspektionen om Västerås folkhögskolas rättigheter Att arbeta fram en vision/ en lång strategi för skolorna Att arbeta fram ett större projekt, kompetensutveckling LO-medlemmar Arbeta för generellt sett fler föreläsningar till skolan Bergslagens folkhögskola Måldokument 2014 Sida 10 av 11

11 Sist men inte minst: Att fullfölja den ovan beskrivna verksamheten med mål och att generellt arbeta för fler projekt till skolan utifrån skolans värdegrund och människors behov. Vi ska även vara en del av samhällsutvecklingen genom delta i konferenser, debatter, seminarier som knyter an till skolans förändringsmotiv och självfallet är skolan öppna för alla krafter som vill något mer. Skolan fullföljer naturligtvis av Folkbildningsrådet angivna krav och direktiv. Bergslagens folkhögskola Måldokument 2014 Sida 11 av 11

Arbetarrörelsens folkhögskolor

Arbetarrörelsens folkhögskolor Föreningen Arbetarrörelsens folkhögskolor än r fö g n i dr ut ve c fo kl lkb ild nin g in g En resurs för folkbildning, utveckling och förändring i arbetarrörelsen Vi vägleds av arbetarrörelsensrötter

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Kursmål och kostnader för respektive kurs

Kursmål och kostnader för respektive kurs Bilaga 4 Kursmål och kostnader för respektive kurs Mål för Allmän kurs Vårt mål är att oavsett din bakgrund, förutsättningar och intressen, skapa bästa möjliga villkor för studier och kunskapsutveckling.

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Ledning och styrning

Ledning och styrning Ledning och styrning Antagen av SVF:s styrelse 2010-12--03 reviderad 2011-12-12 "Ägardirektiv" Folkbildningsrådets direktiv SMK:s & SMU:s styrdokument Strategisk analys Verksamhetsidé Vision Värderingar/Förhållningssätt

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET Om hur IOGT-NTO:s arbete gör skillnad TEXT: LINA STAAV, JOHNNY FOGLANDER TRYCK: FRIDHOLM & PARTNERS, 2013 GRAFISK FORM: PASADENA STUDIO IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 3 I din

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas.

Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas. Katrinebergs folkhögskola Antagningskriterier Grundläggande förutsättningar för antagning Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas. Deltagarsammansättningen ska, om möjligt,

Läs mer

Enkät till folkhögskola

Enkät till folkhögskola Enkät till folkhögskola Om användningen av informations- och kommunikationsteknik i inre arbete, utåtriktad information och och studieverksamhet Enkätens syfte och vad den handlar om Avsikten med enkäten

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan skall

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

Tema- och projektstudier det mångkulturella samhället

Tema- och projektstudier det mångkulturella samhället Tema- och projektstudier det mångkulturella samhället Temasida Tema- och projektarbete Mångkulturella samhället handledning Inledning Handledningen... vänder sig till dig som vill göra ett tema- och projektarbete

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Cirkelledarutbildningar

Cirkelledarutbildningar Cirkelledarutbildningar våren 2012 ABF Västra Götaland 1 Välkommen till Cirkelledarutveckling i vår! Du har säkert hört det förut: Som cirkelledare är du vår viktigaste resurs för hög kvalitet i studieverksamheten.

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet VFU enheten 2001-09-03 1 Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Bärande idéer, utgångspunkter Modellen för utformning och

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens VALIDERING Vård- och omsorgscollege Västmanland Struktur, process och principer för validering GY 2011 + Vux 2012 Professionell Omvårdnadsoch omsorgs Rehabiliterande Etisk Ergonomisk Pedagogisk 1 Vård-

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Vi skall ge våra deltagare en yrkesutbildning som är hållbar och bidrar att utveckla yrket att möta framtidens krav.

Vi skall ge våra deltagare en yrkesutbildning som är hållbar och bidrar att utveckla yrket att möta framtidens krav. Verksamhetsplan 2015 Övergripande Skurups folkhögskola ska kontinuerligt arbeta med att stärka sitt varumärke. En viktig utgångspunkt i förankringen folkhögskolan är att arbeta från ett lokalt perspektiv

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning -Musik på distans- Information & Kursbeskrivning Läsåret 2013/2014 -Musik på distans- Läsåret 2013/2014 #2 - Allmän information -Musik på distans- 25% deltid, läsåret 2013/2014 - Vision/Musiklinjens mål

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument PERSONAL Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 8 Nya möjligheter av egen kraft... 2 Förväntningar... 2 Förväntningar på Dig som chef

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Fyra projekt Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom dessa fyra projekt som utgår från de lokala behoven i KAK. Tillsammans ska

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

IT-strategi för Strängnäs kommun

IT-strategi för Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildnings- och kulturkontoret Handläggare Tor-Erik Lillsebbas tor-erik.lillsebbas@strangnas.se 0709-429 211 Dnr BUN/2010:14-600 2010-05-11 1/5 Barn- och utbildningsnämnden IT-strategi

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

nriktningsmål sociala insatser för vuxna

nriktningsmål sociala insatser för vuxna I nriktningsmål sociala insatser för vuxna Antagna av kommunfullmäktige 2003-05-26, 123 Ersätter Inriktningsmål för individ- och familjeomsorg antagna av Kommunfullmäktige 1996-11-25 i de delar som avser

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Skolplan för Mönsterås kommun

Skolplan för Mönsterås kommun Skolplan för Mönsterås kommun Demokrati Miljö Lärande Antagen av KF 2004-09-27, 86 Barn- och utbildningsförvaltningen Box 33 383 21 Mönsterås www.monsteras.se Inledning Skolplanen är Mönsterås kommuns

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer