Mål för Bergslagens folkhögskola den samhälls- och kulturengagerade folkhögskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål för Bergslagens folkhögskola 2014 - den samhälls- och kulturengagerade folkhögskolan"

Transkript

1 Till styrelsen 18/ Mål för Bergslagens folkhögskola den samhälls- och kulturengagerade folkhögskolan 1. Inledning mer än bara en skola Bergslagens folkhögskola är en samhälls- och kulturengagerad och nytänkande folkhögskola mitt i Bergslagen, Norberg. Vi vill vara mer än bara en skola - en skola som det är roligt, intressant och nyttigt att komma till för olika människor. En kreativ mitt- och träffpunkt i Norberg och för våra målgrupper och arbetarrörelsens medlemmar. En skola som står för arbetarrörelsens syn på människan, samhället och kunskaper. Profilen är kultur. Nära samverkan sker med Västerås folkhögskola. Vår människosyn utgår från att varje människa är en resurs, som har förmåga och vilja att utvecklas, påverka och ta ansvar. Varje människa har rätt till ett rikt och värdigt liv och ska ha möjligheter att växa utifrån egna behov och förutsättningar. Vår samhällssyn/demokratisyn bygger på allas lika och unika värde. Vi ser demokratin som en process och en rörelseriktning, och inte som ett färdigt system eller givet tillstånd. Vi är övertygade om att samhället bara kan utvecklas när människor ges möjlighet att utvecklas under fria och jämställda förhållanden. Vår kunskapssyn bygger på alla människors förmåga och rätt att lära och utvecklas under hela livet. Kunskap är en process som skapas i mötet mellan olika erfarenheter, mellan det bekanta och obekanta. Vi ser människan som en social varelse som behöver mötet och samspelet med andra för att utvecklas och lära nytt. Folkhögskolan ska kännetecknas av följande: En folkhögskola i framkanten. Goda utvärderingsresultat. Skolor som syns, hörs och efterfrågas både för sina idéer som sin verksamhet. Arbetar med projekt och uppdrag. Pedagogiskt nytänkande. En levande metodutveckling på skolorna, där datorn och flexibelt lärande är en viktig del. Verkligheten används som underlag i undervisningen. En pedagogisk resurs för medlemsorganisationerna. Kreativa och lösningsfokuserade. Undervisning som präglas av kreativitet. Skolor där spännande och oväntade saker sker på skolan och en öppen verksamhet bedrivs. Demokrati och öppenhet. En öppen skola för nya tendenser i omvärlden, idéer och verksamheter speglas. Demokrati praktiseras i vardagen. Studerandeinflytande. Tydlig information, men även krav på våra studerande. Samhällsengagerade. Skolorna är engagerade i olika sammanhang och involverade i frågor om social ekonomi. Arbetsmarknadsfrågor och för tolerans och mångfald, mot främlingsfientlighet är specifikt viktiga frågor. Bergslagens folkhögskola Måldokument 2014 Sida 1 av 11

2 Bergslagens folkhögskolas övergripande och mätbara mål: Bergslagens folkhögskolas mätbara mål är att bedriva utbildning med en kvalité högre än genomsnittet vid landets folkhögskolor. Det övergripande målet är att tillsammans med våra medlemsorganisationer ge folkbildningen en större geografisk spridning och alltfler människor möjlighet att påverka sin livssituation och därmed öka sin livskvalité. 2. Våra målgrupper Folkhögskolan vill nå människor som har en stark vilja att studera och anser sig passa för folkhögskolans arbetssätt och kännetecken. Speciellt viktigt att nå, är deltagare som av olika skäl inte passat i den vanliga skolan, människor i arbetslivet med kort utbildning, unga som äldre som drabbats av arbetslöshet och kvinnor och män med bristande språkkunskaper. I första hand vill vi nå deltagare från närområdet. Deltagarens motiv till studier är en avgörande fråga, där högskolan som mål kan vara ett mål av flera andra. En viktig faktor i deltagarens motiv är att bredda sitt intresse, växa som människa och delta i ett samhälleligt förändringsarbete. Skolan vill även arbeta med arbetarrörelsens och medlemsorganisationernas medlemmar för att stärka dem i deras uppdrag att förändra samhället och utveckla folkrörelserna. 3. Allmänna mål med folkbildningsarbetet Skolans beskrivning Vi lever i en tid av spännande utmaningar. Folkbildningen kanske är mer modern än vad den någonsin varit. Då måste vi själva visa omvärlden att vi är en fri och självständig kraft i förhållande till det svenska utbildningssamhället. Endast en fri, självständig, folkrörelseförankrad, deltagarorienterad, flexibel och innovativ folkbildning kommer att ha en viktig roll att spela i det svenska samhället. Folkhögskolan har genom sin egen skolform en unik möjlighet att både vara ett helt eget alternativ inom det skolsystemet. Att möta människor utifrån deras villkor, behov och erfarenheter är en ledstjärna i folkbildningsarbetet. Detta betraktelsesätt kommunicerar alltid med viljan att pröva nya färdvägar för att nå nya grupper och hitta metoder som passar dagens och morgondagens människor. Med en tydlig ideologisk profil, arbetarrörelsens grundläggande värderingar, vill vi möta framtiden. Vår vision är att tillsammans med ABF och våra medlemsorganisationer, tillsammans med andra arbetarrörelsefolkhögskolor och andra progressiva aktörer ge folkbildningen en allt större geografisk spridning och alltfler människor möjligheter att påverka hela sin livssituation och därmed öka sin livskvalitet. Vi vill att många fler människor än idag ges chansen att genom folkbildning kunna påverka samhällsutvecklingen och därmed fördjupa demokratin. Vår andra vision är att vi som folkhögskola tillsammans med andra folkhögskolor ska få ett tydligt erkännande, på olika områden, om att vi är en skolform som tillhör framtiden och ger människor en chans, som de andra skolformerna inte klarar, att förverkliga sina drömmar och livsmål. Bergslagens folkhögskola Måldokument 2014 Sida 2 av 11

3 Riksdagens beskrivning och syften Vi har som folkhögskolor att förhålla oss till statens syften med bidrag till folkbildningen. Riksdagen har gett folkbildningen i uppdrag att: Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang och delta i samhällsutvecklingen, Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, Bidra till att bredda intresset för att öka delaktigheten i kulturlivet 4. Mål för 2014 Under året ska Bergslagen genomföra 4200 ordinarie deltagarveckar. Från 2013, under förutsättning att riksdagen fattar beslut i frågan, vet i vet att Bergslagens folkhögskola tilldelas från Folkbildningsrådet: - 20 nya allmän kursplatser (årsplatser) kopplade till deltagare från studiemotiverande kurser nya platser för studiemotiverande insatser (12 v kurser) - 50 deltagare etableringskurser (ej klart med riktlinjer och förutsättningar) Nedan följer en ram för statsbidraget och för prioritering av verksamheten: Vår målsättning under 2014: Att genomföra allmän kurs för 25 deltagare distans, 24 deltagare på allmän kurs norra Att genomföra allmän kurs för ytterligare 14 deltagare som kommer från studiemotiverande insatser Att fortsatt samarbete med ABF Västra Västmanland Ledarskap och samhälle. Att genomföra musiklinjen för 25 deltagare hösten 2014(plus en viss överinskrivning) Att genomföra teaterlinjen för 20 deltagare (plus en viss överinskrivning - sammantaget 45 deltagare scenkonst) att genomföra kortare eller längre kurser tillsammans med våra medlemsorganisationer som motsvarar minst 10 % av deltagarveckorna (420 dv) i samarbete med Västerås folkhögskola Att under året fortsätta med studiemotiverande kurser för arbetslösa ungdomar, ung inspiration, motsvarande 130 deltagare Att genomföra SFI på folkhögskola för 50 deltagare, Norberg och Köping Att arbeta för att genomföra kurser, uppdragsutbildning inte minst via NVU, inom projektramar Att öka andelen uppdragsutbildningar och projekt Att under året fortsätta finna former för samverkansfrågor som: mål och idé frågor, verksamhetsutveckling och fortbildning med Västerås folkhögskola Att under året hitta former, för att tillsammans med Västerås starta verksamhet i KAK, i Köping Bergslagens folkhögskola Måldokument 2014 Sida 3 av 11

4 Att arbeta för att kommuner inser värdet av kommunal vuxenutbildningsplatser inom skolformen folkhögskola Att tillsammans med Västerås folkhögskola arbeta för en lämplig yrkeshögskoleutbildning alternativt andra yrkesinriktningar alternativt andra yrkesinriktningar Verksamhetsmål Att skolan genomför folkhögskoleverksamhet som motsvarar 110 % av statsbidraget Att allmän kurs/ allmänna ämnen utgör minst 40 % av skolans verksamhet Att verksamhet med medlemsorganisationerna utgör minst 10 % av skolans verksamhet Att verksamhet i form av projekt och uppdrag och utgör minst 10 % av skolans omsättning Utvecklingsmål Att skolan bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete med det långsiktiga målet, 2014, att tillsammans med Västerås vara Sveriges ledande folkhögskola inom områdena: pedagogiskt arbete med ungdomar, flexibelt lärande (distansundervisning) entreprenörskap och utåtriktat kulturarbete (Utvärdera detta mål under 2014) Kvalitetsmål Att skolan ska ligga över snittet i jämförelse med andra folkhögskolor på den digitala studerandeutvärderingen (RIO utvärderingen - se senaste mätningen) Att skolan följer kvalitetsplan (antaget av styrelsemöte maj 2012) (Utvärdera detta mål och därefter ny kvalitetsplan ) Personalmål Att personalen arbetar utifrån folkhögskolans idé som grund ( Att vara medarbetare på Västerås och Bergslagens folkhögskola) som årligen prövas genom löne- och utvecklingssamtal samt att utarbeta ett gemensamt fortbildningsprogram under året. Ekonomimål Att kommande år ger ett överskott på 3 % av omsättningen för att klara fortsatt utvecklingsarbete Att medel återinvesteras för att klara av ett ångsiktigt ekonomiskt mål att klara minst 12 månader utan intäkter Bergslagens folkhögskola Måldokument 2014 Sida 4 av 11

5 5. Övergripande mål med kurserna och verksamheten Att väcka deltagarnas lust att studera och skapa en glädjefylld studiesituation och därmed vara med att stärka deltagarnas självkänsla, en positiv personlig- och social utveckling. Att stödja deltagarna till att förstå koder i vuxen och arbetsliv och därmed kunna agera som självständiga unga vuxna. Att utveckla viljan och förmåga att se sammanhang och i solidaritet med andra påverka olika delar av samhället och därmed ett aktivt förenings- och förändringsarbete. Att studierna ger perspektiv och kunskaper om: jämlikhet - och jämställdhet, humanekologiskt synsätt och att människor har olika bakgrunder. Att studierna relateras till varje deltagares mål och studieplan och därmed kan utvärderas 5.1 Allmän kurs högskoleinriktning - två kurser, två studieformer Bergslagens folkhögskola startade en fysisk allmän kurs med profil arbetsliv och entreprenörskap under året. Tillsammans med Västerås har Bergslagen bedrivit allmän kurs distans. Västerås folkhögskola har sedan starten en stor allmän kurs, ett medvetet och prioriterat val. För att möta de krav som kommer från samhället och för att tillgodose deltagares olikartade behov sker en fortlöpande utveckling av organisationen och pedagogisk utveckling. Vår allmänna kurs med högskoleinriktning består drivs dels som fysisk kurs och dels som distanskurs. Kursen vänder sig till deltagare som saknar gymnasiekunskaper eller som behöver komplettera tidigare gymnasiestudier. Målet är kunniga studerande som är omvärldsorienterade, kännedom om sig själva och väl rustade för fortsatta studier och livet i lite bredare mening. Studerande som söker för distansstudier, gör detta utifrån ett medvetet val för att kunna studera oberoende av tid och rum. Några framgångsfaktor är ett väl utvecklat mentorskap, flexibelt lärande tänk och närvarande och vardagskopplat pedagogiskt arbete. Under åren bakåt som det kommande året bedrivs olika former av utvecklingsarbeten. Mål för allmän kurs: Minst 80 % av de som avslutat sina studier hos oss ska ha uppnått grundläggande behörighet. Vi vill se en positiv utveckling hos alla deltagare, från termin till termin, vad gäller de fyra kriterierna vid omdömessättning. Vi ska under året kompetensutveckla lärarlaget i hur vi bemöter deltagare med dolda funktionshinder samt hur vi kan jobba i klassrummet med metoder och hjälpmedel inom detta område. Vi ska medvetet arbeta på att stärka samt öka medvetenheten om den psykiska och fysiska hälsan hos deltagarna. Detta gör vi t.ex. genom att anordna temadagar. Bergslagens folkhögskola Måldokument 2014 Sida 5 av 11

6 5.3 Studiemotiverande folkhögskolekurser - Inspirationskurs Bergslagens folkhögskola har haft en bra verksamhet med studiemotiverande folkhögskolekurser sedan 2010, inte minst genom extra nationella medel. Både Bergslagen och Västerås har ansetts som duktiga inom områdena: arbetsmarknadspolitik, arbetsliv, arbetsrättsliga frågor, psykologi, kommunikation men kanske framförallt det pedagogiska motiverande arbetet. Metoder har utmejslats. Individuellt anpassade arbetsmetoder, med datorn som naturligt arbetsredskap är viktiga. Vi kan se en ökad marginalisering i befolkningstäta områden med ökade inkomst- och kunskapsklyftor. De ökar snabbast i större kommuner och förstärks med lågkonjunkturen. Med andra ord kan man säga att klassklyftorna ökar. Vi ser även i mindre kommuner med begränsade arbetsplatsval där unga utan nätverk och kontakter hamnar hos oss. Det är viktigt att ge unga människor framtidstro och finna möjliga väger, drömmen om ett bra liv är en viktig uppgift för skolan. Att stödja unga människor som står utanför arbetsmarknaden till studier eller arbete är en prioriterad insats. Vi behöver även arbeta för fler arbetsmarknadsprojekt: norra länsdelen och KAK. Mål med Inspirationskurserna: Genomföra minst 100 platser (3x20 personer i FNS & 2X20 personer i KAK) på ett kvalitativt sätt där målsättningen är att minst 65 % av deltagarna kommer i studier eller arbete. Helst ska vi göra 130 platser. (se ovan) Söka samverkan med Lärlingsprogram och företagare i FNS och KAK regionen för att lättare få ut våra deltagare i aktiviteter. Redan påbörjat i FNS Genomföra en meningsfull och god kurs som gynnar deltagarna, med syftet att motiveras för studier eller att komma till ett arbete Fortsätta samverka på ett bra sätt med Arbetsförmedlingen. Utöka samarbetet med AF i Köping. Att arbeta i ändamålsenliga lokaler med en god arbetsmiljö. Ständigt sträva efter en bra arbetsmiljö för alla deltagare. Öka redan goda kontakter med politiker, tjänstemän och sociala tjänster i båda regionerna. Kvalitetsmål: Att utvärdera/ revidera arbetet i form av mål, aktiviteter och planering i ung inspiration och andra arbetsmarknadsinsatser (efter varje kurs och därefter en fördjupad utvärdering varje år) Att säkerställa utvärderingsmodell för närvaro, uppföljning av studerande och hälsoaspekter av Bergslagens folkhögskola Måldokument 2014 Sida 6 av 11

7 5.4 Musiklinjen Musiklinjen riktar sig både till den som ser musiken som ett framtida yrke eller som ett inslag i vardagen. Olikheter i erfarenhet, ambition och musikaliskt kunnande betraktar vi som en tillgång. Undervisningen i huvudämnet ges enskilt medan övrig undervisning, sker i grupper. Spel och sång utvecklas i ensembler i olika genrer, till exempel rock, jazz, soul och blues. Att framträda i olika konstellationer har en betydande roll i utbildningen. Konserter ges både på och utanför skolan. En annan viktig del är att planeringen och genomförandet av konserterna som ger möjlighet att utveckla konstnärligt självförtroende, scenisk beredskap men även att utveckla och skapa förståelse för entreprenörskap i området. Möjlighet att utvecklas inom det musikpedagogiska området ges för intresserade deltagare. I kursen ingår också att skapa egen musik och möjlighet att göra inspelningar. I utvecklingen av scenkonstprofilen vid Bergslagens folkhögskola är samverkan mellan musik- och teaterlinjerna viktig. Entreprenörskapets betydelse för musiklinjen är en annan viktigdel. Mål för musiklinjen: Att bedriva en bred högkvalitativ musikutbildning oavsett musikalisk nivå. Att förvalta och utveckla studerandes lust och glädje att musicera. Att ha ett tillåtande klimat där varje studerande får komma till tals och kan stärka sin självkänsla både på ett musikaliskt, personligt och socialt plan. Att via utåtriktad verksamhet möta och samverka med olika grupper i samhället, samt fördjupa och bredda kunskapen kring musiklivets olika områden. Att arbeta utifrån en pedagogisk idé som utgår från en helhetssyn på människan och lärandet. Att öka medvetenheten i jämställdhetsfrågor. Utvecklingsmål: Att vidareutveckla mentorssamtal med individuell uppföljning av studerandes mål. Att genomföra kontinuerliga utvärderingar och diskussioner med studerande och inom arbetslaget. Att under året undersöka möjligheten att utveckla externa kortkurser inom musik. Att under året undersöka möjligheten till samarbete med Sjöviks folkhögskola. 5.5 Teater Teaterlinjen vid skolan vänder sig till dem som har upptäckt teatern som konstnärligt uttryck, och vill gå vidare på heltid. Deltagarna har tidigare erfarenhet av teater i någon form, via amatörteater, tidigare utbildningar eller på annat sätt. Utbildningen erbjuder fördjupning av skådespelarkonsten liksom teaterns historiska och nutida inverkan på samhället. Tillsammans bildar gruppen en teaterensemble som kommer att utforska teatern både praktiskt och teoretiskt, mest praktiskt. Deltagarna sätter under året upp ett antal teaterföreställningar, alltid med ett sammanhang som känns angeläget i vår samtid och för deltagarna. Aktiv medverkan kring idéer och filosofiska tankar är en grund för ett kreativt klimat, där samarbetsförmåga, mångfald och idérikedom sätts på prov för att skapa det unika. Bergslagens folkhögskola Måldokument 2014 Sida 7 av 11

8 Undervisningen sker i olika block där det ges möjlighet att fokusera på varje moment. Varje läsår avslutas med en stor slutproduktion där alla de delar som tagits upp i kursen sammanfattas. Det är en professionell uppsättning i en oväntad miljö. Föreställningarna är öppna för allmänheten och det är deltagarna som sköter hela planeringen och genomförandet, vilket ger praktisk träning i entreprenörskap. I utvecklingen av scenkonstprofilen vid Bergslagens folkhögskola är samverkan mellan musik- och teaterlinjerna viktig. Entreprenörskapets betydelse för teaterlinjen är en annan viktig del. Under året arbetar vi för att teaterlinjen utökas med ett andra entreprenörsår. Mål för teaterlinjen: Att ge en bra teaterutbildning där den studerande får kunskaper i teaterns alla verksamhetsområden. Att vara en uppdaterad och omvärldsorienterad teaterkurs med samhällskritiskt förhållningssätt. Att ge plats för deltagarnas erfarenheter och skaparglädje samt uppfylla deltagarnas individuella mål, utifrån varje studerandes individuella plan. Att alla studerande får kunskaper i entreprenörskap och projektarbete. Att vara en utåtriktad, mötande och samverkande teaterlinje med olika grupper i samhället Att stärka deltagarnas självkänsla och självförtroende som världsmedborgare Utvecklingsmål: Att vara fortsätta samtalen om en två årig teaterutbildning (som delvis genomförs i mindre skala), med fler deltagare och vilka konsekvenser detta ger för skolan och teaterlinjens utveckling. Att göra kursen känd i Sverige, hitta essensen om vad som är det speciella med just den här teaterutbildningen. Att utveckla förutsättningar för en fortsatt teaterpedagogisk utbildning 5.6 Verksamhet med medlemsorganisationerna - korta folkhögskolekurser Samverkanskurser är en viktig del av skolornas rörelseprofilering. Medlemsorganisationer och andra samverkansparter ges möjlighet att utifrån eget organisationsperspektiv i samverkan med skolan utveckla ett efterfrågestyrt kursutbud. Vi ser vårt arbetsområde över hela Västmanland. Folkhögskolorna ska vara en partner för kurser som kan ses som utvecklande lite mer än de vanliga kurserna. Det innebär att folkhögskolan arbetar mer med spetsutbildningar. De ordinarie kurserna och studiecirklarna får de fackliga organisationerna och ABF stå för. Under året har projektet fortsatt Facklig kunskapsutveckling och funnit former med framtidsdagarna. En facklig politisk ledarutbildning har genomförts med hög kvalitet och god utvärdering. Likaså har en projektledarutbildning inom hyresgäströrelsen avslutas och en ny påbörjats. (genomförts av Västerås) Syftet med projektet är att inspirera och diskutera strategiska frågor som i vissa fall leder fram till utbildningar. Bergslagens folkhögskola Måldokument 2014 Sida 8 av 11

9 Mål med verksamheten: Att öka graden av facklig debatt och perspektiv genom att genomföra två fackliga framtidsdagar, Framtidsdag, under året med föreläsningar och eget arbete. Att fördjupa de ideologiska grunderna genom ytterligare genomföra en facklig politisk/ideologiutbildning med LO, under hösten med ambitionen att fortsätta den. Att under året fortsätta med ledarskap, projekt, entreprenörskap inom Hyresgästföreningen. Att öppet och förutsättningslöst diskutera olika lösningar för utbildningar tillsammans med medlemsorganisationerna, samt att under året systematisera kontakterna med våra medlemsorganisationer Utvecklingsmål: Att öka graden av kunskaper för all personal/pedagoger på skolorna om alla våra huvudmän genom bl.a. en personaldag/ inslag på personalmöten om frågor som berör våra huvudmän. Att systematiskt bjuda in våra medlemsorganisationer för att vara med på olika möten med studerande och personal. Att beskriva vår pedagogiska/ kunskapsmässiga roll och insats för medlemsorganisationerna och arbeta för att skapa avtal med varje samverkande organisation och nå en årlig uppgörelse om vad som ska göras 5.7 SFI på folkhögskola Under året bakåt har Västerås folkhögskola drivit och avslutat projektet SFX Arosdöttrarna. Från hösten har skolan startat SFI på folkhögskola som är en SFI-utbildning med hemspråksstöd enligt befintlig SFI-modell med de fyra stegen. Under året har intresset ökat för att folkhögskolan ska bedriva SFI från flera kommuner. Som tidigare har beskrivet är ett kvantitativt verksamhets mål att bedriva verksamhetsmål för och med ett antal deltagare. Dessutom vill vi beskriva en verksamhet som sätter SFI i ett sammanhang. Vår bestämda uppfattning är att följande fem delar i folkhögskole-sfi är viktiga för bra språkinlärning och därmed ger bra resultat: SFI-lärare med folkhögskolans pedagogiska syn Trygghet i studiesituationen, möta deltagarna Möta människor med samma modersmål, resurslärare i hemspråk Kunna träna på språk parallellt med SFI-utbildningen Arbeta med mål och livsval Mål med SFI på folkhögskola: (mål kommer att formuleras i takt med att SFI verksamhet startas i dagsläget hänvisas till Västerås mål) Utvecklingsmål: Att arbeta för att få en fast SFI verksamhet tillsammans med Västerås Att arbeta för att få en fast SFI verksamhet i Köping Att söka SFI rättigheter till Skolverket Bergslagens folkhögskola Måldokument 2014 Sida 9 av 11

10 5.8 Etableringskurser - utbildning för nyanlända på folkhögskola Utbildningar för nyanlända invandrare Regeringen anser att det finns behov av fler målgruppsanpassade insatser för nyanlända invandrare. SFI-utredningen kommer under hösten att redovisa sitt betänkande om hur mål- och individanpassning av utbildningen i svenska språket för vuxna invandrare kan förbättras, så att den bättre svarar mot individens mål, behov och yrkesval. I avvaktan på utredningens resultat vill regeringen redan nu öppna upp för folkhögskolor att ta fram målanpassade utbildningar för nyanlända invandrare. Regeringen avser därför att göra det möjligt för Arbetsförmedlingen att köpa utbildningar från folkhögskolor för nyanlända invandrare. Avsikten är att Arbetsförmedlingen för detta ändamål ska kunna använda högst 40 miljoner kronor Vidare beräknas att Arbetsförmedlingen ska få använda högst 60 miljoner kronor 2015 och 80 miljoner kronor årligen under 2016 och Kurserna kommer att vara 6 månader långa och kommer innehålla olika moment som samhällsinformation, arbetsmarknadskunskap och inte minst språkträning. SFI kan påbörjas inom ramen för etableringskursen. Mål för etableringskurser: Idag vet vi väldigt lite om formerna för dessa kurser. Ambitionen är att söka medel för att genomföra etableringskurser och vi får beskriva mål för kurserna under Övrig verksamhet/ projekt Under övrig verksamhet/ projekt tillkommer frågor som vi arbetar med men som även vill arbeta för, därför går de inte att målsättas utan mer som: Att hitta fler samverkansformer med Mälardalens högskola/ annan högskola Att arbeta för uppdragsutbildning från NVU Att arbeta för en ökad och bättre kommunikation och fortsätta på det som inletts under innevarande år, framförallt externt Att kunna starta etableringskurser för nyanlända enligt de möjligheter som folkhögskolor ges av riksdagen (270 miljoner år ) Att arbeta fram ett internationellt projekt Att fortsätta under året att arbeta fram en vision/ lång strategi för skolorna Västerås och Bergslagen år 2020 Arbeta för generellt sett fler föreläsningar till skolan Att utveckla och därefter bedriva SFI-verksamhet i lämpliga former besked från Skolinspektionen om Västerås folkhögskolas rättigheter Att arbeta fram en vision/ en lång strategi för skolorna Att arbeta fram ett större projekt, kompetensutveckling LO-medlemmar Arbeta för generellt sett fler föreläsningar till skolan Bergslagens folkhögskola Måldokument 2014 Sida 10 av 11

11 Sist men inte minst: Att fullfölja den ovan beskrivna verksamheten med mål och att generellt arbeta för fler projekt till skolan utifrån skolans värdegrund och människors behov. Vi ska även vara en del av samhällsutvecklingen genom delta i konferenser, debatter, seminarier som knyter an till skolans förändringsmotiv och självfallet är skolan öppna för alla krafter som vill något mer. Skolan fullföljer naturligtvis av Folkbildningsrådet angivna krav och direktiv. Bergslagens folkhögskola Måldokument 2014 Sida 11 av 11

Mål för Västerås folkhögskola 2014 - den samhällsengagerade och nytänkande folkhögskolan

Mål för Västerås folkhögskola 2014 - den samhällsengagerade och nytänkande folkhögskolan Till styrelsen 18/12-2013 Mål för Västerås folkhögskola 2014 - den samhällsengagerade och nytänkande folkhögskolan 1. Inledning mer än bara en skola Västerås är en samhällsengagerad och nytänkande folkhögskola

Läs mer

Mål för Västerås folkhögskola 2015 - den samhällsengagerade och nytänkande folkhögskolan

Mål för Västerås folkhögskola 2015 - den samhällsengagerade och nytänkande folkhögskolan Till styrelsen 19/1-2015 Mål för Västerås folkhögskola 2015 - den samhällsengagerade och nytänkande folkhögskolan 1. Inledning mer än bara en skola Västerås folkhögskola är en samhällsengagerad och nytänkande

Läs mer

Albins folkhögskola,

Albins folkhögskola, Idé- och måldokument för Albins folkhögskola, avseende perioden 2013-2017 Uppgift Föreningen Albins folkhögskola har till uppgift att: Ø bedriva folkhögskoleverksamhet i samarbete med medlemsorganisationerna,

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap 1 Samverkan mellan Trelleborgs kommun och Glokala Folkhögskolan Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap Bakgrund I oktober 2008 lades grunden till en nationell överenskommelse mellan regeringen,

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018 Måldokument 2014-2018 Skolans övergripande målformulering har Örebro läns landsting som huvudman och är således politiskt och religiöst obunden är en skola för alla, med särskild inriktning mot personer

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

Scengymnasiet S:t Erik. Musik Musikal Musikproduktion Teater

Scengymnasiet S:t Erik. Musik Musikal Musikproduktion Teater Scengymnasiet S:t Erik Musik Musikal Musikproduktion Teater Estetiska programmet Med inriktning: Teater Musik Musikal Musikproduktion Högskolebehörighet och möjlighet att ta meritpoäng Vad innebär samarbetet

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Tillsammans är vi starkare

Tillsammans är vi starkare Tillsammans är vi starkare 1 Innehåll Verksamhetschefen har ordet 4 Nuläge 7 Pysslingen Förskolors kultur 10 Förskolans framtid 15 Barnsyn 16 Lärmiljöer 21 Vår tjänst 23 Utvecklingsinriktade ledare 25

Läs mer

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2014-03-12 Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2 (5) Sammanfattning Efterfrågan på utbildad arbetskraft växer och en gymnasieutbildning har blivit en förutsättning för att klara sig på arbetsmarknaden. Därför

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

I CITY EN STUDIEOAS. Gunilla Kvist Studierektor

I CITY EN STUDIEOAS. Gunilla Kvist Studierektor RUNÖFOLKHÖGSKOLA Föreningen LOs folkhögskola Runö är en ideell förening utan vinstintresse som funnits sedan 1952. Våra huvudmän är: LO, LO:s medlemsförbund och ABF. EN STUDIEOAS I CITY På Runö Folkhögskola

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Videdal för Framtida Malmö

Videdal för Framtida Malmö Videdal för Framtida Malmö Vi har varit med om en resa. Kanske en annan resa än vad som var tänkt från början. Det har blivit annorlunda än om det inte funnits något projekt. Men vi vet inte ännu vad det

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Utvecklingspaket 2012-06-13 Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Introduktion Examensmålet ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen

Läs mer

Arbetarrörelsens folkhögskolor

Arbetarrörelsens folkhögskolor Föreningen Arbetarrörelsens folkhögskolor än r fö g n i dr ut ve c fo kl lkb ild nin g in g En resurs för folkbildning, utveckling och förändring i arbetarrörelsen Vi vägleds av arbetarrörelsensrötter

Läs mer

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Världens mest nyfikna folk En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Möten som utvecklar Sverige Folkbildningen är djupt förankrad i det svenska samhället, den är i det närmaste en del av den svenska

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Musikskolan

Verksamhetsplan med budget Musikskolan Verksamhetsplan med budget - Musikskolan 1 Sammanfattning Musikskolans uppdrag är att, med utgångspunkt i Vision 2040, möjliggöra för ett attraktivt kulturoch fritidsutbud för kommuninvånare, med fokus

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Uppsala län. Västmanland. Örebro län. Region. Sörmland. Region. Östergötland

Uppsala län. Västmanland. Örebro län. Region. Sörmland. Region. Östergötland Uppsala län Västmanland Örebro län Region Sörmland Region Östergötland Det här är #jagmed unga till utbildning och arbete Arbetet kommer att beröra c:a 2000 unga män och 1900 unga kvinnor i åldrarna 15-24

Läs mer

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart.

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Studieförbundens verksamheter: Studiecirklar (664 000 deltagare) Annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter Skolplan 2004 Lärande ger glädje och möjligheter Vi ska ge förutsättningar för barns och ungdomars bildning genom att främja lärande, ge omsorg och överföra demokratiska värderingar. Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Folkhögskoleplan 2014-2016

Folkhögskoleplan 2014-2016 Folkhögskoleplan 2014-2016 Tjänsteställe, handläggare 2014-01-21 1(8) Distribution Folkhögskoleplan 2014-2016 Folkhögskolors uppdrag Landstinget Västernorrlands folkhögskolor ska genom sina kurser, utbildningar

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld VISION Våra elever ska förändra världen. I samverkan med samhälle, omvärld, kultur och näringsliv skapas meningsfulla

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring Regler för Härjedalens kommun gällande anslag till studieförbunden från och med 2010-01-01. 1. Syftet

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Folkhögskoledag i Partille 26/1 2017

Folkhögskoledag i Partille 26/1 2017 Folkhögskoledag i Partille 26/1 2017 Inbjudna Folkhögskolor Ljungskile folkhögskola Sundsgårdens folkhögskola Furuboda folkhögskola Vara folkhögskola Katrinebergs Folkhögskola Nordiska folkhögskolan Ädelfors

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Ledning och styrning

Ledning och styrning Ledning och styrning Antagen av SVF:s styrelse 2010-12--03 reviderad 2011-12-12 "Ägardirektiv" Folkbildningsrådets direktiv SMK:s & SMU:s styrdokument Strategisk analys Verksamhetsidé Vision Värderingar/Förhållningssätt

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Landstinget i Jönköpings län och statsbidragsberättigade studieförbund i Jönköpings län

Avsiktsförklaring mellan Landstinget i Jönköpings län och statsbidragsberättigade studieförbund i Jönköpings län MISSIV 1(1) Förvaltningsnamn Avsändare Regionala utvecklingsdelegationen Avsiktsförklaring mellan Landstinget i Jönköpings län och statsbidragsberättigade studieförbund i Jönköpings län En avsiktsförklaring

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN

SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kultur- och utbildningsnämnden 2010-11-09 SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN antagen av Kfm 101220 96 VARFÖR EN SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN? Grundläggande för all

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015 1 [17] -01-13 Handlingsplan Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [17] -01-13 Handlingsplan

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun 2014-01-31 1 [5] Handlingsplan avseende Skapande skola år 2014-2015 i Gislaveds kommun Gislaveds kommuns handlingsplan har sin utgångspunkt i läroplanen och barnoch utbildningsförvaltningens strategi,

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015 Genom utmaningar och upplevelser i en trygg och jämställd miljö har varje elev utvecklat sina kunskaper, sin lust till livslångt lärande och sig själv som individ i vårt demokratiska samhälle lustfyllt

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Kursmål och kostnader för respektive kurs

Kursmål och kostnader för respektive kurs Bilaga 4 Kursmål och kostnader för respektive kurs Mål för Allmän kurs Vårt mål är att oavsett din bakgrund, förutsättningar och intressen, skapa bästa möjliga villkor för studier och kunskapsutveckling.

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

ENHET GUDHEM. PROFIL OCH VISION Förskolan

ENHET GUDHEM. PROFIL OCH VISION Förskolan ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Förskolan PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi för att främja

Läs mer

Detaljbudget 2016 Folkhögskolestyrelsen. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Detaljbudget 2016 Folkhögskolestyrelsen. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Sida 1(6) Detaljbudget 2016 Folkhögskolestyrelsen Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Uppdrag för perioden 2015-2017 har beslutats av kulturnämnden och kommer att forma delar av arbetet under 2016.

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (6) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2010-2012 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Folkhögskolan Deltagarenkät vårterminen 2016

Folkhögskolan Deltagarenkät vårterminen 2016 Handlingstyp Resultatsammanställning Datum 4 augusti 2016 1 (9) Kunskapslyft för barn, unga, vuxna Folkhögskolan Deltagarenkät vårterminen 2016 Uppföljning enligt verksamhetsplan 2016: Deltagares upplevelse

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål

Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål www.hassleholm.se Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål 2016-2018 Barn- och utbildningsnämndens vision Varje år välkomnar vi fler än 500 nya barn och elever till vår verksamhet.

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Strömstad och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara 1(1) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara Vad är utbildning i svenska för invandrare (sfi)? Utbildningen i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Stavreskolans fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Dnr 17, u2017, 6/ds 2017-03-15 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Om Studieförbundens remissvar Branschorganisationen

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer