Mål för Bergslagens folkhögskola den samhälls- och kulturengagerade folkhögskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål för Bergslagens folkhögskola 2014 - den samhälls- och kulturengagerade folkhögskolan"

Transkript

1 Till styrelsen 18/ Mål för Bergslagens folkhögskola den samhälls- och kulturengagerade folkhögskolan 1. Inledning mer än bara en skola Bergslagens folkhögskola är en samhälls- och kulturengagerad och nytänkande folkhögskola mitt i Bergslagen, Norberg. Vi vill vara mer än bara en skola - en skola som det är roligt, intressant och nyttigt att komma till för olika människor. En kreativ mitt- och träffpunkt i Norberg och för våra målgrupper och arbetarrörelsens medlemmar. En skola som står för arbetarrörelsens syn på människan, samhället och kunskaper. Profilen är kultur. Nära samverkan sker med Västerås folkhögskola. Vår människosyn utgår från att varje människa är en resurs, som har förmåga och vilja att utvecklas, påverka och ta ansvar. Varje människa har rätt till ett rikt och värdigt liv och ska ha möjligheter att växa utifrån egna behov och förutsättningar. Vår samhällssyn/demokratisyn bygger på allas lika och unika värde. Vi ser demokratin som en process och en rörelseriktning, och inte som ett färdigt system eller givet tillstånd. Vi är övertygade om att samhället bara kan utvecklas när människor ges möjlighet att utvecklas under fria och jämställda förhållanden. Vår kunskapssyn bygger på alla människors förmåga och rätt att lära och utvecklas under hela livet. Kunskap är en process som skapas i mötet mellan olika erfarenheter, mellan det bekanta och obekanta. Vi ser människan som en social varelse som behöver mötet och samspelet med andra för att utvecklas och lära nytt. Folkhögskolan ska kännetecknas av följande: En folkhögskola i framkanten. Goda utvärderingsresultat. Skolor som syns, hörs och efterfrågas både för sina idéer som sin verksamhet. Arbetar med projekt och uppdrag. Pedagogiskt nytänkande. En levande metodutveckling på skolorna, där datorn och flexibelt lärande är en viktig del. Verkligheten används som underlag i undervisningen. En pedagogisk resurs för medlemsorganisationerna. Kreativa och lösningsfokuserade. Undervisning som präglas av kreativitet. Skolor där spännande och oväntade saker sker på skolan och en öppen verksamhet bedrivs. Demokrati och öppenhet. En öppen skola för nya tendenser i omvärlden, idéer och verksamheter speglas. Demokrati praktiseras i vardagen. Studerandeinflytande. Tydlig information, men även krav på våra studerande. Samhällsengagerade. Skolorna är engagerade i olika sammanhang och involverade i frågor om social ekonomi. Arbetsmarknadsfrågor och för tolerans och mångfald, mot främlingsfientlighet är specifikt viktiga frågor. Bergslagens folkhögskola Måldokument 2014 Sida 1 av 11

2 Bergslagens folkhögskolas övergripande och mätbara mål: Bergslagens folkhögskolas mätbara mål är att bedriva utbildning med en kvalité högre än genomsnittet vid landets folkhögskolor. Det övergripande målet är att tillsammans med våra medlemsorganisationer ge folkbildningen en större geografisk spridning och alltfler människor möjlighet att påverka sin livssituation och därmed öka sin livskvalité. 2. Våra målgrupper Folkhögskolan vill nå människor som har en stark vilja att studera och anser sig passa för folkhögskolans arbetssätt och kännetecken. Speciellt viktigt att nå, är deltagare som av olika skäl inte passat i den vanliga skolan, människor i arbetslivet med kort utbildning, unga som äldre som drabbats av arbetslöshet och kvinnor och män med bristande språkkunskaper. I första hand vill vi nå deltagare från närområdet. Deltagarens motiv till studier är en avgörande fråga, där högskolan som mål kan vara ett mål av flera andra. En viktig faktor i deltagarens motiv är att bredda sitt intresse, växa som människa och delta i ett samhälleligt förändringsarbete. Skolan vill även arbeta med arbetarrörelsens och medlemsorganisationernas medlemmar för att stärka dem i deras uppdrag att förändra samhället och utveckla folkrörelserna. 3. Allmänna mål med folkbildningsarbetet Skolans beskrivning Vi lever i en tid av spännande utmaningar. Folkbildningen kanske är mer modern än vad den någonsin varit. Då måste vi själva visa omvärlden att vi är en fri och självständig kraft i förhållande till det svenska utbildningssamhället. Endast en fri, självständig, folkrörelseförankrad, deltagarorienterad, flexibel och innovativ folkbildning kommer att ha en viktig roll att spela i det svenska samhället. Folkhögskolan har genom sin egen skolform en unik möjlighet att både vara ett helt eget alternativ inom det skolsystemet. Att möta människor utifrån deras villkor, behov och erfarenheter är en ledstjärna i folkbildningsarbetet. Detta betraktelsesätt kommunicerar alltid med viljan att pröva nya färdvägar för att nå nya grupper och hitta metoder som passar dagens och morgondagens människor. Med en tydlig ideologisk profil, arbetarrörelsens grundläggande värderingar, vill vi möta framtiden. Vår vision är att tillsammans med ABF och våra medlemsorganisationer, tillsammans med andra arbetarrörelsefolkhögskolor och andra progressiva aktörer ge folkbildningen en allt större geografisk spridning och alltfler människor möjligheter att påverka hela sin livssituation och därmed öka sin livskvalitet. Vi vill att många fler människor än idag ges chansen att genom folkbildning kunna påverka samhällsutvecklingen och därmed fördjupa demokratin. Vår andra vision är att vi som folkhögskola tillsammans med andra folkhögskolor ska få ett tydligt erkännande, på olika områden, om att vi är en skolform som tillhör framtiden och ger människor en chans, som de andra skolformerna inte klarar, att förverkliga sina drömmar och livsmål. Bergslagens folkhögskola Måldokument 2014 Sida 2 av 11

3 Riksdagens beskrivning och syften Vi har som folkhögskolor att förhålla oss till statens syften med bidrag till folkbildningen. Riksdagen har gett folkbildningen i uppdrag att: Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang och delta i samhällsutvecklingen, Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, Bidra till att bredda intresset för att öka delaktigheten i kulturlivet 4. Mål för 2014 Under året ska Bergslagen genomföra 4200 ordinarie deltagarveckar. Från 2013, under förutsättning att riksdagen fattar beslut i frågan, vet i vet att Bergslagens folkhögskola tilldelas från Folkbildningsrådet: - 20 nya allmän kursplatser (årsplatser) kopplade till deltagare från studiemotiverande kurser nya platser för studiemotiverande insatser (12 v kurser) - 50 deltagare etableringskurser (ej klart med riktlinjer och förutsättningar) Nedan följer en ram för statsbidraget och för prioritering av verksamheten: Vår målsättning under 2014: Att genomföra allmän kurs för 25 deltagare distans, 24 deltagare på allmän kurs norra Att genomföra allmän kurs för ytterligare 14 deltagare som kommer från studiemotiverande insatser Att fortsatt samarbete med ABF Västra Västmanland Ledarskap och samhälle. Att genomföra musiklinjen för 25 deltagare hösten 2014(plus en viss överinskrivning) Att genomföra teaterlinjen för 20 deltagare (plus en viss överinskrivning - sammantaget 45 deltagare scenkonst) att genomföra kortare eller längre kurser tillsammans med våra medlemsorganisationer som motsvarar minst 10 % av deltagarveckorna (420 dv) i samarbete med Västerås folkhögskola Att under året fortsätta med studiemotiverande kurser för arbetslösa ungdomar, ung inspiration, motsvarande 130 deltagare Att genomföra SFI på folkhögskola för 50 deltagare, Norberg och Köping Att arbeta för att genomföra kurser, uppdragsutbildning inte minst via NVU, inom projektramar Att öka andelen uppdragsutbildningar och projekt Att under året fortsätta finna former för samverkansfrågor som: mål och idé frågor, verksamhetsutveckling och fortbildning med Västerås folkhögskola Att under året hitta former, för att tillsammans med Västerås starta verksamhet i KAK, i Köping Bergslagens folkhögskola Måldokument 2014 Sida 3 av 11

4 Att arbeta för att kommuner inser värdet av kommunal vuxenutbildningsplatser inom skolformen folkhögskola Att tillsammans med Västerås folkhögskola arbeta för en lämplig yrkeshögskoleutbildning alternativt andra yrkesinriktningar alternativt andra yrkesinriktningar Verksamhetsmål Att skolan genomför folkhögskoleverksamhet som motsvarar 110 % av statsbidraget Att allmän kurs/ allmänna ämnen utgör minst 40 % av skolans verksamhet Att verksamhet med medlemsorganisationerna utgör minst 10 % av skolans verksamhet Att verksamhet i form av projekt och uppdrag och utgör minst 10 % av skolans omsättning Utvecklingsmål Att skolan bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete med det långsiktiga målet, 2014, att tillsammans med Västerås vara Sveriges ledande folkhögskola inom områdena: pedagogiskt arbete med ungdomar, flexibelt lärande (distansundervisning) entreprenörskap och utåtriktat kulturarbete (Utvärdera detta mål under 2014) Kvalitetsmål Att skolan ska ligga över snittet i jämförelse med andra folkhögskolor på den digitala studerandeutvärderingen (RIO utvärderingen - se senaste mätningen) Att skolan följer kvalitetsplan (antaget av styrelsemöte maj 2012) (Utvärdera detta mål och därefter ny kvalitetsplan ) Personalmål Att personalen arbetar utifrån folkhögskolans idé som grund ( Att vara medarbetare på Västerås och Bergslagens folkhögskola) som årligen prövas genom löne- och utvecklingssamtal samt att utarbeta ett gemensamt fortbildningsprogram under året. Ekonomimål Att kommande år ger ett överskott på 3 % av omsättningen för att klara fortsatt utvecklingsarbete Att medel återinvesteras för att klara av ett ångsiktigt ekonomiskt mål att klara minst 12 månader utan intäkter Bergslagens folkhögskola Måldokument 2014 Sida 4 av 11

5 5. Övergripande mål med kurserna och verksamheten Att väcka deltagarnas lust att studera och skapa en glädjefylld studiesituation och därmed vara med att stärka deltagarnas självkänsla, en positiv personlig- och social utveckling. Att stödja deltagarna till att förstå koder i vuxen och arbetsliv och därmed kunna agera som självständiga unga vuxna. Att utveckla viljan och förmåga att se sammanhang och i solidaritet med andra påverka olika delar av samhället och därmed ett aktivt förenings- och förändringsarbete. Att studierna ger perspektiv och kunskaper om: jämlikhet - och jämställdhet, humanekologiskt synsätt och att människor har olika bakgrunder. Att studierna relateras till varje deltagares mål och studieplan och därmed kan utvärderas 5.1 Allmän kurs högskoleinriktning - två kurser, två studieformer Bergslagens folkhögskola startade en fysisk allmän kurs med profil arbetsliv och entreprenörskap under året. Tillsammans med Västerås har Bergslagen bedrivit allmän kurs distans. Västerås folkhögskola har sedan starten en stor allmän kurs, ett medvetet och prioriterat val. För att möta de krav som kommer från samhället och för att tillgodose deltagares olikartade behov sker en fortlöpande utveckling av organisationen och pedagogisk utveckling. Vår allmänna kurs med högskoleinriktning består drivs dels som fysisk kurs och dels som distanskurs. Kursen vänder sig till deltagare som saknar gymnasiekunskaper eller som behöver komplettera tidigare gymnasiestudier. Målet är kunniga studerande som är omvärldsorienterade, kännedom om sig själva och väl rustade för fortsatta studier och livet i lite bredare mening. Studerande som söker för distansstudier, gör detta utifrån ett medvetet val för att kunna studera oberoende av tid och rum. Några framgångsfaktor är ett väl utvecklat mentorskap, flexibelt lärande tänk och närvarande och vardagskopplat pedagogiskt arbete. Under åren bakåt som det kommande året bedrivs olika former av utvecklingsarbeten. Mål för allmän kurs: Minst 80 % av de som avslutat sina studier hos oss ska ha uppnått grundläggande behörighet. Vi vill se en positiv utveckling hos alla deltagare, från termin till termin, vad gäller de fyra kriterierna vid omdömessättning. Vi ska under året kompetensutveckla lärarlaget i hur vi bemöter deltagare med dolda funktionshinder samt hur vi kan jobba i klassrummet med metoder och hjälpmedel inom detta område. Vi ska medvetet arbeta på att stärka samt öka medvetenheten om den psykiska och fysiska hälsan hos deltagarna. Detta gör vi t.ex. genom att anordna temadagar. Bergslagens folkhögskola Måldokument 2014 Sida 5 av 11

6 5.3 Studiemotiverande folkhögskolekurser - Inspirationskurs Bergslagens folkhögskola har haft en bra verksamhet med studiemotiverande folkhögskolekurser sedan 2010, inte minst genom extra nationella medel. Både Bergslagen och Västerås har ansetts som duktiga inom områdena: arbetsmarknadspolitik, arbetsliv, arbetsrättsliga frågor, psykologi, kommunikation men kanske framförallt det pedagogiska motiverande arbetet. Metoder har utmejslats. Individuellt anpassade arbetsmetoder, med datorn som naturligt arbetsredskap är viktiga. Vi kan se en ökad marginalisering i befolkningstäta områden med ökade inkomst- och kunskapsklyftor. De ökar snabbast i större kommuner och förstärks med lågkonjunkturen. Med andra ord kan man säga att klassklyftorna ökar. Vi ser även i mindre kommuner med begränsade arbetsplatsval där unga utan nätverk och kontakter hamnar hos oss. Det är viktigt att ge unga människor framtidstro och finna möjliga väger, drömmen om ett bra liv är en viktig uppgift för skolan. Att stödja unga människor som står utanför arbetsmarknaden till studier eller arbete är en prioriterad insats. Vi behöver även arbeta för fler arbetsmarknadsprojekt: norra länsdelen och KAK. Mål med Inspirationskurserna: Genomföra minst 100 platser (3x20 personer i FNS & 2X20 personer i KAK) på ett kvalitativt sätt där målsättningen är att minst 65 % av deltagarna kommer i studier eller arbete. Helst ska vi göra 130 platser. (se ovan) Söka samverkan med Lärlingsprogram och företagare i FNS och KAK regionen för att lättare få ut våra deltagare i aktiviteter. Redan påbörjat i FNS Genomföra en meningsfull och god kurs som gynnar deltagarna, med syftet att motiveras för studier eller att komma till ett arbete Fortsätta samverka på ett bra sätt med Arbetsförmedlingen. Utöka samarbetet med AF i Köping. Att arbeta i ändamålsenliga lokaler med en god arbetsmiljö. Ständigt sträva efter en bra arbetsmiljö för alla deltagare. Öka redan goda kontakter med politiker, tjänstemän och sociala tjänster i båda regionerna. Kvalitetsmål: Att utvärdera/ revidera arbetet i form av mål, aktiviteter och planering i ung inspiration och andra arbetsmarknadsinsatser (efter varje kurs och därefter en fördjupad utvärdering varje år) Att säkerställa utvärderingsmodell för närvaro, uppföljning av studerande och hälsoaspekter av Bergslagens folkhögskola Måldokument 2014 Sida 6 av 11

7 5.4 Musiklinjen Musiklinjen riktar sig både till den som ser musiken som ett framtida yrke eller som ett inslag i vardagen. Olikheter i erfarenhet, ambition och musikaliskt kunnande betraktar vi som en tillgång. Undervisningen i huvudämnet ges enskilt medan övrig undervisning, sker i grupper. Spel och sång utvecklas i ensembler i olika genrer, till exempel rock, jazz, soul och blues. Att framträda i olika konstellationer har en betydande roll i utbildningen. Konserter ges både på och utanför skolan. En annan viktig del är att planeringen och genomförandet av konserterna som ger möjlighet att utveckla konstnärligt självförtroende, scenisk beredskap men även att utveckla och skapa förståelse för entreprenörskap i området. Möjlighet att utvecklas inom det musikpedagogiska området ges för intresserade deltagare. I kursen ingår också att skapa egen musik och möjlighet att göra inspelningar. I utvecklingen av scenkonstprofilen vid Bergslagens folkhögskola är samverkan mellan musik- och teaterlinjerna viktig. Entreprenörskapets betydelse för musiklinjen är en annan viktigdel. Mål för musiklinjen: Att bedriva en bred högkvalitativ musikutbildning oavsett musikalisk nivå. Att förvalta och utveckla studerandes lust och glädje att musicera. Att ha ett tillåtande klimat där varje studerande får komma till tals och kan stärka sin självkänsla både på ett musikaliskt, personligt och socialt plan. Att via utåtriktad verksamhet möta och samverka med olika grupper i samhället, samt fördjupa och bredda kunskapen kring musiklivets olika områden. Att arbeta utifrån en pedagogisk idé som utgår från en helhetssyn på människan och lärandet. Att öka medvetenheten i jämställdhetsfrågor. Utvecklingsmål: Att vidareutveckla mentorssamtal med individuell uppföljning av studerandes mål. Att genomföra kontinuerliga utvärderingar och diskussioner med studerande och inom arbetslaget. Att under året undersöka möjligheten att utveckla externa kortkurser inom musik. Att under året undersöka möjligheten till samarbete med Sjöviks folkhögskola. 5.5 Teater Teaterlinjen vid skolan vänder sig till dem som har upptäckt teatern som konstnärligt uttryck, och vill gå vidare på heltid. Deltagarna har tidigare erfarenhet av teater i någon form, via amatörteater, tidigare utbildningar eller på annat sätt. Utbildningen erbjuder fördjupning av skådespelarkonsten liksom teaterns historiska och nutida inverkan på samhället. Tillsammans bildar gruppen en teaterensemble som kommer att utforska teatern både praktiskt och teoretiskt, mest praktiskt. Deltagarna sätter under året upp ett antal teaterföreställningar, alltid med ett sammanhang som känns angeläget i vår samtid och för deltagarna. Aktiv medverkan kring idéer och filosofiska tankar är en grund för ett kreativt klimat, där samarbetsförmåga, mångfald och idérikedom sätts på prov för att skapa det unika. Bergslagens folkhögskola Måldokument 2014 Sida 7 av 11

8 Undervisningen sker i olika block där det ges möjlighet att fokusera på varje moment. Varje läsår avslutas med en stor slutproduktion där alla de delar som tagits upp i kursen sammanfattas. Det är en professionell uppsättning i en oväntad miljö. Föreställningarna är öppna för allmänheten och det är deltagarna som sköter hela planeringen och genomförandet, vilket ger praktisk träning i entreprenörskap. I utvecklingen av scenkonstprofilen vid Bergslagens folkhögskola är samverkan mellan musik- och teaterlinjerna viktig. Entreprenörskapets betydelse för teaterlinjen är en annan viktig del. Under året arbetar vi för att teaterlinjen utökas med ett andra entreprenörsår. Mål för teaterlinjen: Att ge en bra teaterutbildning där den studerande får kunskaper i teaterns alla verksamhetsområden. Att vara en uppdaterad och omvärldsorienterad teaterkurs med samhällskritiskt förhållningssätt. Att ge plats för deltagarnas erfarenheter och skaparglädje samt uppfylla deltagarnas individuella mål, utifrån varje studerandes individuella plan. Att alla studerande får kunskaper i entreprenörskap och projektarbete. Att vara en utåtriktad, mötande och samverkande teaterlinje med olika grupper i samhället Att stärka deltagarnas självkänsla och självförtroende som världsmedborgare Utvecklingsmål: Att vara fortsätta samtalen om en två årig teaterutbildning (som delvis genomförs i mindre skala), med fler deltagare och vilka konsekvenser detta ger för skolan och teaterlinjens utveckling. Att göra kursen känd i Sverige, hitta essensen om vad som är det speciella med just den här teaterutbildningen. Att utveckla förutsättningar för en fortsatt teaterpedagogisk utbildning 5.6 Verksamhet med medlemsorganisationerna - korta folkhögskolekurser Samverkanskurser är en viktig del av skolornas rörelseprofilering. Medlemsorganisationer och andra samverkansparter ges möjlighet att utifrån eget organisationsperspektiv i samverkan med skolan utveckla ett efterfrågestyrt kursutbud. Vi ser vårt arbetsområde över hela Västmanland. Folkhögskolorna ska vara en partner för kurser som kan ses som utvecklande lite mer än de vanliga kurserna. Det innebär att folkhögskolan arbetar mer med spetsutbildningar. De ordinarie kurserna och studiecirklarna får de fackliga organisationerna och ABF stå för. Under året har projektet fortsatt Facklig kunskapsutveckling och funnit former med framtidsdagarna. En facklig politisk ledarutbildning har genomförts med hög kvalitet och god utvärdering. Likaså har en projektledarutbildning inom hyresgäströrelsen avslutas och en ny påbörjats. (genomförts av Västerås) Syftet med projektet är att inspirera och diskutera strategiska frågor som i vissa fall leder fram till utbildningar. Bergslagens folkhögskola Måldokument 2014 Sida 8 av 11

9 Mål med verksamheten: Att öka graden av facklig debatt och perspektiv genom att genomföra två fackliga framtidsdagar, Framtidsdag, under året med föreläsningar och eget arbete. Att fördjupa de ideologiska grunderna genom ytterligare genomföra en facklig politisk/ideologiutbildning med LO, under hösten med ambitionen att fortsätta den. Att under året fortsätta med ledarskap, projekt, entreprenörskap inom Hyresgästföreningen. Att öppet och förutsättningslöst diskutera olika lösningar för utbildningar tillsammans med medlemsorganisationerna, samt att under året systematisera kontakterna med våra medlemsorganisationer Utvecklingsmål: Att öka graden av kunskaper för all personal/pedagoger på skolorna om alla våra huvudmän genom bl.a. en personaldag/ inslag på personalmöten om frågor som berör våra huvudmän. Att systematiskt bjuda in våra medlemsorganisationer för att vara med på olika möten med studerande och personal. Att beskriva vår pedagogiska/ kunskapsmässiga roll och insats för medlemsorganisationerna och arbeta för att skapa avtal med varje samverkande organisation och nå en årlig uppgörelse om vad som ska göras 5.7 SFI på folkhögskola Under året bakåt har Västerås folkhögskola drivit och avslutat projektet SFX Arosdöttrarna. Från hösten har skolan startat SFI på folkhögskola som är en SFI-utbildning med hemspråksstöd enligt befintlig SFI-modell med de fyra stegen. Under året har intresset ökat för att folkhögskolan ska bedriva SFI från flera kommuner. Som tidigare har beskrivet är ett kvantitativt verksamhets mål att bedriva verksamhetsmål för och med ett antal deltagare. Dessutom vill vi beskriva en verksamhet som sätter SFI i ett sammanhang. Vår bestämda uppfattning är att följande fem delar i folkhögskole-sfi är viktiga för bra språkinlärning och därmed ger bra resultat: SFI-lärare med folkhögskolans pedagogiska syn Trygghet i studiesituationen, möta deltagarna Möta människor med samma modersmål, resurslärare i hemspråk Kunna träna på språk parallellt med SFI-utbildningen Arbeta med mål och livsval Mål med SFI på folkhögskola: (mål kommer att formuleras i takt med att SFI verksamhet startas i dagsläget hänvisas till Västerås mål) Utvecklingsmål: Att arbeta för att få en fast SFI verksamhet tillsammans med Västerås Att arbeta för att få en fast SFI verksamhet i Köping Att söka SFI rättigheter till Skolverket Bergslagens folkhögskola Måldokument 2014 Sida 9 av 11

10 5.8 Etableringskurser - utbildning för nyanlända på folkhögskola Utbildningar för nyanlända invandrare Regeringen anser att det finns behov av fler målgruppsanpassade insatser för nyanlända invandrare. SFI-utredningen kommer under hösten att redovisa sitt betänkande om hur mål- och individanpassning av utbildningen i svenska språket för vuxna invandrare kan förbättras, så att den bättre svarar mot individens mål, behov och yrkesval. I avvaktan på utredningens resultat vill regeringen redan nu öppna upp för folkhögskolor att ta fram målanpassade utbildningar för nyanlända invandrare. Regeringen avser därför att göra det möjligt för Arbetsförmedlingen att köpa utbildningar från folkhögskolor för nyanlända invandrare. Avsikten är att Arbetsförmedlingen för detta ändamål ska kunna använda högst 40 miljoner kronor Vidare beräknas att Arbetsförmedlingen ska få använda högst 60 miljoner kronor 2015 och 80 miljoner kronor årligen under 2016 och Kurserna kommer att vara 6 månader långa och kommer innehålla olika moment som samhällsinformation, arbetsmarknadskunskap och inte minst språkträning. SFI kan påbörjas inom ramen för etableringskursen. Mål för etableringskurser: Idag vet vi väldigt lite om formerna för dessa kurser. Ambitionen är att söka medel för att genomföra etableringskurser och vi får beskriva mål för kurserna under Övrig verksamhet/ projekt Under övrig verksamhet/ projekt tillkommer frågor som vi arbetar med men som även vill arbeta för, därför går de inte att målsättas utan mer som: Att hitta fler samverkansformer med Mälardalens högskola/ annan högskola Att arbeta för uppdragsutbildning från NVU Att arbeta för en ökad och bättre kommunikation och fortsätta på det som inletts under innevarande år, framförallt externt Att kunna starta etableringskurser för nyanlända enligt de möjligheter som folkhögskolor ges av riksdagen (270 miljoner år ) Att arbeta fram ett internationellt projekt Att fortsätta under året att arbeta fram en vision/ lång strategi för skolorna Västerås och Bergslagen år 2020 Arbeta för generellt sett fler föreläsningar till skolan Att utveckla och därefter bedriva SFI-verksamhet i lämpliga former besked från Skolinspektionen om Västerås folkhögskolas rättigheter Att arbeta fram en vision/ en lång strategi för skolorna Att arbeta fram ett större projekt, kompetensutveckling LO-medlemmar Arbeta för generellt sett fler föreläsningar till skolan Bergslagens folkhögskola Måldokument 2014 Sida 10 av 11

11 Sist men inte minst: Att fullfölja den ovan beskrivna verksamheten med mål och att generellt arbeta för fler projekt till skolan utifrån skolans värdegrund och människors behov. Vi ska även vara en del av samhällsutvecklingen genom delta i konferenser, debatter, seminarier som knyter an till skolans förändringsmotiv och självfallet är skolan öppna för alla krafter som vill något mer. Skolan fullföljer naturligtvis av Folkbildningsrådet angivna krav och direktiv. Bergslagens folkhögskola Måldokument 2014 Sida 11 av 11

En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna

En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna kan spela i arbetet med den regionala kompetensplattformen

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

En annan värld är möjlig

En annan värld är möjlig Verksamhetsinriktning 2012-2015 Verksamhetsplan 2012 Halland SydHalland Norra Halland Inledning Överenskommelsen om folkbildning i Halland mellan Region Halland och ABF Halland utgör grunden för det folkbildningsarbete

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

LÄRARFÖRBUNDETS STYRDOKUMENT

LÄRARFÖRBUNDETS STYRDOKUMENT LÄRARFÖRBUNDETS STYRDOKUMENT Den skola vi vill skapa Lärarförbundets program för yrke och villkor Verksamhetsinriktning 2015-2018 Budget 2015-2018 Stadgar för Lärarförbundet Så formas politiken Lärarförbundets

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Stiftelsen Stadsmissionens skola, organisationsnummer 802017-0794. SOCIALA FÖRETAG Second hand. Upplands Väsby UTBILDNING

ÅRSREDOVISNING 2013. Stiftelsen Stadsmissionens skola, organisationsnummer 802017-0794. SOCIALA FÖRETAG Second hand. Upplands Väsby UTBILDNING SOCIAL VERKSAMHET Barn och unga SOCIALA FÖRETAG Arbete & Sysselsättning Brandbergen café o lokalvård VOLONTÄRDRIVEN VERKSAMHET SOCIALA FÖRETAG Second hand Informationsbutiken PLATTAN REMAKE unga för Träningsboende

Läs mer

SST Rapport 2013: Ledarskaps- och kompetensutveckling för trossamfundens ledare

SST Rapport 2013: Ledarskaps- och kompetensutveckling för trossamfundens ledare SST Rapport 2013: Ledarskaps- och kompetensutveckling för trossamfundens ledare Slutversionen av SSTs redovisning av regeringsuppdraget rörande analys av behovet av och förslag till återgärder angående

Läs mer

Unga Folkbildare Om Framtiden

Unga Folkbildare Om Framtiden Unga Folkbildare Om Framtiden En intervjuskrift om folkbildningens idé och framtid Unga Folkbildare Om Framtiden En intervjuskrift om folkbildningens idé och framtid Innehåll Förord 4 Redaktören har ordet

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Kvalitetsgranskning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Skolinspektionens rapport 2013:5 Diarienummer 400-2011:3033 Stockholm 2013 Foto: Monica Ryttmarker Innehåll Sammanfattning 6

Läs mer

FOKUSNÄMND FÖR KULTUR, BILDNING OCH IDEELL SEKTOR PROTOKOLL

FOKUSNÄMND FÖR KULTUR, BILDNING OCH IDEELL SEKTOR PROTOKOLL FOKUSNÄMND FÖR KULTUR, BILDNING OCH IDEELL SEKTOR PROTOKOLL Nr: 4 Datum: 2015-09-03 Bilaga 38 Bilaga 38 DET HÄR UTVECKLAR VI TILLSAMMANS! Örebro läns kulturplan 2016-2019 1 (93) Innehållsförteckning

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15

SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15 SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15 Verksamhetsplan SV Östergötland Sida 2 av 15 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 2. Verksamhetsområden...

Läs mer

Handlingsprogram för. Hellidens folkhögskola

Handlingsprogram för. Hellidens folkhögskola Handlingsprogrammet är antaget av styrelsen den 3 februari 2014 Handlingsprogram för Hellidens folkhögskola Hellidens folkhögskola ger folkbildning och utbildning med kvalitet i en kreativ och utvecklande

Läs mer

Statsbidrag till folkhögskolor 2015. Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091

Statsbidrag till folkhögskolor 2015. Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091 Statsbidrag till folkhögskolor 2015 Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091 Innehåll Utgångspunkter för bidragssystemet som gäller från 2012

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer

SOLNA STAD Kompetensförvaltningen. Uppdaterad 110208 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMPETENSNÄMNDEN 2011

SOLNA STAD Kompetensförvaltningen. Uppdaterad 110208 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMPETENSNÄMNDEN 2011 SOLNA STAD Kompetensförvaltningen Uppdaterad 110208 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMPETENSNÄMNDEN 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOLNA STAD SID2 2. KOMPETENSNÄMNDEN SID 3 3. KOMPETENSFÖRVALTNINGEN SID 4 4.

Läs mer

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan ABF Skånes strategiska utvecklingsplan för perioden 2013-2015 ABF en idérörelse Arbetarnas Bildningsförbund är en radikal idérörelse och en bred folkbildningsorganisation. Innehåll ABF Skånes strategiska

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

BUDGET 2015. Kalmarsunds gymnasieförbund. Ekonomisk planering 2016-2017 Vision, prioriteringar, uppdrag och resurser

BUDGET 2015. Kalmarsunds gymnasieförbund. Ekonomisk planering 2016-2017 Vision, prioriteringar, uppdrag och resurser BUDGET 2015 Kalmarsunds gymnasieförbund Ekonomisk planering 2016-2017 Vision, prioriteringar, uppdrag och resurser Fastställd av förbundsstyrelsen 19 november 2014 innehållsförteckning Politikens förord...2

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 KFUM KISTA UNGDOMSGÅRD. Bromma KFUM Box 1104 164 22 Kista 08-7526456 bromma.kfum.se

Verksamhetsplan 2014 KFUM KISTA UNGDOMSGÅRD. Bromma KFUM Box 1104 164 22 Kista 08-7526456 bromma.kfum.se Verksamhetsplan 2014 KFUM KISTA UNGDOMSGÅRD Bromma KFUM Box 1104 164 22 Kista 08-7526456 bromma.kfum.se I vår verksamhetsplan hittar du information om vårt uppdrag, resurser, hur vi lever upp till intressenternas

Läs mer

Årsredovisning 2013 Göteborgs folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(37)

Årsredovisning 2013 Göteborgs folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(37) Sida 1(37) Årsredovisning 2013 Göteborgs folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Göteborgs folkhögskola har haft en mycket positiv utveckling med ökad omsättning och ett positiv resultat för verksamhetsåret

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011-2012 med prioriterade utvecklingsområden

Kvalitetsredovisning 2011-2012 med prioriterade utvecklingsområden Kvalitetsredovisning 2011-2012 med prioriterade utvecklingsområden Vittragymnasiet Sickla 2 Innehåll Välkommen till Vittragymnasiet Sickla... 4 Kvalitetsredovisning... 6 Kvalitetsarbetets syfte och funktion...

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2015-09-22 Tid Tisdag den 22 september 2015, kl. 19:00 Plats Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba Ärenden Justering

Läs mer

Västra Götalands kulturplan 2013 2015

Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Kulturplanens form 4 3. Dialoger och nätverk 5 3.1 Arbetet med Kulturplanen 6 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 6 4.1 EU 2020,

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer