Överdäckning av Förbifarten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överdäckning av Förbifarten"

Transkript

1 Kista Motion till Stockholms Arbetarekommuns årsmöte 2010: Motioner C01 C05 Överdäckning av Förbifarten Socialdemokraterna i Stockholm är för byggandet av Förbifart Stockholm. Denna motion handlar dock inte om Förbifartens vara eller inte vara. Istället så handlar denna motion om Förbifartens konsekvenser för oss som bor på Järvafältet. I det liggande förslaget för Förbifarten, så kommer majoriteten av sträckan dras i tunnel. Redan borta i Skärholmen dyker vägen ner under jorden, för gå under Mälaren, Ekerö, Hässelby, Vällingby och Spånga. Det är först då vägen ska gå förbi de tätbefolkade områdena på Järvafältet, som den dyker upp ur jorden igen. Förutom en liten tunnelstump under själva fältet i höjd med Hästa, så kommer vägen dundra förbi Hjulsta och Akalla, med stora konsekvenser för befolkningen. Frågan har blivit stor bland lokalbefolkningen, och det har talats om "miljörasism". Miljörasism är ett begrepp som kretsar kring teorin om det finns tydliga samband mellan olika områdens socioekonomiska status och hur man bygger infrastruktur som t.ex. motorvägar genom dem. Det menas man sparar in på de kostsamma tunneldragningarna just då man kommer till mer proletära områden som Hjulsta och Akalla, därför folket som bor där (på grund av sin socioekonomiska status) inte skulle protestera lika högljutt, som om man gjorde dessa besparingar i betydligt mer välbeställda områden. Och visst är det en överdriven retorik, det där med miljörasismen. Men samtidigt kan man inte komma ifrån det faktum, det är just vid Järvafältets invandrartäta arbetarförorter, som det blir "för dyrt" dra vägen i tunnel. Vi är medvetna om det på grund av markförhållandena och anslutningar till både E18 och E4, kostar extra mycket dra vägen i tunnel i just dessa avsnitt. Samtidigt så kan man inte komma ifrån, hur detta sticker i ögonen hos lokalbefolkningen, och denna oro delas inte minst bland våra partikamrater som bor i området. Därför måste vi Socialdemokrater sända ut en tydlig signal till Järvaborna. Vi är medvetna om vägen oroar, och därför vill vi göra något åt saken. Av den anledning så bör Arbetarekommunen ta ställning för en överdäckning, som kan dämpa både buller och avgasproblematik, samtidigt som vi får värdefulla ytor bygga arbetsplatser, fritids- och kulturanläggningar, och gröna ytor på. En "förmildring" av Förbifarten helt enkelt. Visa Järvaborna deras oro är vår oro, ta ett principbeslut om överdäckning! Med hänvisning till ovanstående yrkar motionären: årsmötet beslutar fastställa det som Arbetarekommunens långsiktiga mål, Förbifartens avsnitt i marknivå vid Akalla och Hjulsta, ska överdäckas. årsmötet beslutar ge fullmäktigegruppen i uppdrag ta initiativ till en utredning om kostnaderna för en överdäckning, samt hur man kan finansiera denna. Nima Djohari-Taimouri Motionen är behandlad på SSU Kista's medlemsmöte , där klubben enhälligt ställde sig bakom motionen. Motionen antogs av SSU Stockholms distriktsstyrelse på styrelsemötet den 30 november (6)

2 Motion till Arbetarekommunens årsmöte 2010 Motioner C01 C05 Förbifartsparadoxen och Spårväg Syd Stockholmsregionens befolkning och inkomster ökar, därför åker folk ständigt mera bil. När allt fler åker mera bil blir det trångt på vägarna och därför måste man ständigt bygga nya vägar och särskilt flerfiliga sådana annars kan inte samhället tillgodogöra sig de tidsvinster, som de som åker bil gör. Samhällsnyttan med Förbifart Stockholm och dess fordonsrörelser per dygn föranledde ett regeringsbeslut om enligt 17 Kap. miljöbalken ge tillåtlighet för vägen enligt Vägverkets förslag. Den ovan inledande motiveringen i klartext för vägen är i beslutet sublimerad till: Förbifart Stockholm är en del i en komplex helhet och innebär därmed en utbyggnad som - oavsett behovet av utveckla annan infrastruktur är transportpolitiskt motiverad. För finansiera införandet skall det införas vägavgifter (trängelskens fortsättning) så utformade man fångar in max pengar till bygget. Alltså; Förbifarten ska dels byggas för avlasta Essingeleden och Stockholms innerstad från biltrafik och dels genom denna trafik bekosta själva bygget. En stor del av trafiken på Essingeleden består således av sådana som kommer välja Förbifarten istället för Essingeleden med dess vägavgifter. Men det var ju den trafik som inte går på Essingeleden som skulle bekosta Förbifarten! Hur kan detta gå ihop? Denna ekvation kan synas svårlöslig, ja rent av paradoxal men det finns lösningar. Bilresor till och från och inom det av Förbifarten omslutna området är ett måste för samhället och med den insikten går det effektivisera vägavgiftssystemet betydligt jämfört med dagens trängselsk, man behöver inte ha någon trängsel för ut en finansiellt motiverad vägavgift - ett hyggligt stort trafikflöde räcker. Om kollektivtrafiken har begränsad kapacitet och tillgänglighet (t ex genom höjda restaxor) kan ändå tillräcklig biltrafik upprätthållas inom avgiftsområdet till rimlig kostnad för bilisterna. En sådan kollektivtrafikpolitik passar perfekt för de(m) som har målet insatserna av skemedlen till SL ska minimeras i varje läge. Den föreliggande planeringen i Stockholmsöverenskommelsen och RUFS uppbackad i nämnda regeringsbeslut pekar ganska entydigt i denna riktning. Till denna prioriteringsmix av trafikinvesteringar som beskrivs i dessa dokument har socialdemokraterna försvurit sig om än med någon reservation för finansieringslösning. De kommande klimatförhandlingarna kommer troligen och förhoppningsvis leda till Sverige kommer acceptera ett åtagande minska sina CO 2 utsläpp med 30% till Ett åtagande som också kommer gälla regionen. På detta har RUFS räknat på vad som krävs: Det är åka mindre bil. Annat kan också hjälpa, t ex miljöbilar drivna med el eller biogas. Men faktum kvarstår det måste till ett minskat bilåkande inte ett ökat, som förutsätts i trafikprognoserna för Förbifarten. Som RUFS konstaterar kan detta bara åstadkommas med kraftfulla åtgärder framförallt ekonomiska sådana t ex förstärkt CO 2 -sk. De minskade av bilresorna urholkar också finansieringsbasen för Förbifarten. Men även bilresorna längs själva leden minskar, dvs den biltrafik som utgör den trafikpolitiska grunden för beslutet. I denna trafikparadox sitter nu Socialdemokraterna i Stockholm fast. De vaga skrivningar om trafikpolitiken som socialdemokratiernas bifogade yttrande till Stockholmsöverenskommelsen duger inte som trafikpolitiskt program för Arbetarekommunen med tonvikt på hur vi ska det med trafiken i Stockholms stad. Vi måste tala om hur vi ska förbättra 2 (6)

3 trafiksituationen i just Stockholm rent konkret och utan hänvisa till vad socialdemokraterna i landstinget ska göra. Spårväg Syd har alltid hållits i skymundan inför andra mer spektakulära trafiksatsningar i angränsande förortskommuner som Nacka, Solna, Lidingö, Täby, Sollentuna. Spårväg Syd som går genom våra kärnområden har sällan lyfts fram till sin fulla potential den har För kunna möta transportbehoven inom staden och regionen med förutsättning bilåkandet av miljöskäl kommer bli allt dyrare, liksom den begränsas av vägavgifter måste utbygganden av kollektivsatsningarna ges förtur både vad avser planering, byggande och finansiering före Förbifarten. Vid prioritering av vilka spår och andra kollektivtrafiksatsningar som ska göras vore det inte så dumt med ett klassperspektiv. Härmed yrkas Arbetarekommunen skyndsamt utformar sin trafikpolitik med någon liten betoning på Stockholm de investeringsmedel som Stockholm förbundit sig till för regionens trafik öronmärks helt gå till spårtrafik med förtur för spårvägarna samtliga av S-prioriterade spårprojekt och i synnerhet Spårväg Syd ska vara färdigbyggda och trafikerade 2020 byggandet av Förbifarten ej startar förrän samtliga prioriterade spårutbyggnader har sin finansiering och planering klar och har tagits i trafik före Förbifartens ev. färdigställande Arbetarekommunen överväger söka få till stånd ett gemensamt valmanifest om trafiken med Mp och V. Björn Magnusson Motionen behandlad och antagen som föreningens egen på möte den 28 november Sätra socialdemokratiska förening Kurt Fredriksson, ordförande 3 (6)

4 !!" #$ % & & #!$ &! " '('( # ##'(((( " ##')((("!* #& &! $ +* *&*$ *&&" # &, #-."/ &0 1!2!# " $ " - 3 &45 #2!/& # #&* $6*! & -5 #"&7! &! "&! #** &! $ 7!/ #& *89(( /!" &! $ : #!, * & * &*! #0 &" # 3 &-% "& **$ :,+ 0 : & 8;&!'((9$ 4 (6)

5 ! " # $ % &' #( ) "* +,* + " -. ( - +/ % & " " + " % ( $ " % 8 " " 0 /9 5 (6)

6 Motion om fler och bättre cykelleder i Stockholm Cykeln har blivit ett av Stockholms viktigaste transportmedel. Detta är bra för såväl transportbehovet, miljön och folkhälsan. För ytterligare underlätta cyklandet i staden behöver vi bygga säkra och trygga cykelbanor avskilda från övrig trafik inte bara för motordrivna fordon - utan också fotgängare och andra. Ett stort problem med icke-separerade cykelleder är cyklingen hindras av parkerade bilar, väntande taxis, gående etc. Förutom effektiviteten handlar det om säkerhet. Olyckor uppkommer bland annat för bilar dubbelparkerar och därmed tvingar ut cyklisterna bland bilarna, och dörrar hos parkerade bilar plötsligt öppnas. Det bör inte vara förenat med livsfara sätta sig på cykeln i Stockholms innerstad för ta sig från en punkt till en annan. Det finns stora samhällsekonomiska vinster i minska trafikolyckor, sjukvårdskostnader, sjukskrivningar, förlorade arbetsinkomster, skadade fordon, utryckningar för räddningspersonal. Lägg därtill det personliga lidandet för de drabbade. Vi föreslår därför Stockholms arbetarekommun beslutar: Att fler och säkrare separerade cykelleder inrättas. Stockholm 29 november Irmeli Krans Tanto-Zinkens socialdemokratiska förening Motionen antagen som föreningens egen vid föreningens styrelsemöte 29/ Mikael Magnusson, ordförande. 6 (6)

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Cykelfrämjandets Riksstyrelse Joakim Bjerhem Sekreterare Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Sammanfattning Cykelfrämjandet

Läs mer

Kommunalt bostadsprogram

Kommunalt bostadsprogram Kista 24-11-2009 Motion till Stockholms Arbetarekommuns årsmöte 2010: Kommunalt bostadsprogram Bostadssituationen i Stockholm är en situation som karaktäriseras av bostadsbristen. Inte minst unga har svårt

Läs mer

Partikongressmotioner 2009 H - N

Partikongressmotioner 2009 H - N Partikongressmotioner 2009 H - N H Sjukvård, tandvård, omsorg I Skola, utbildning J Bostad K Sociala frågor L Kultur M Lagar, Brott N Organisation Motion H07X Motion angående funktionshindrades rätt till

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp D Stadsbyggnad och bostäder Miljö och kollektivtrafik

Motioner och utlåtanden. Grupp D Stadsbyggnad och bostäder Miljö och kollektivtrafik Motioner och utlåtanden Grupp D Stadsbyggnad och bostäder Miljö och kollektivtrafik Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion D1Enkelriktade gator...5 Ulf Holmlund Utlåtande

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Utan Förbifarten stannar Stockholm

Utan Förbifarten stannar Stockholm 2010 : 7 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Utan Förbifarten stannar Stockholm Förbifart Stockholm behövs för en växande trafik eftersom Stockholm de sista 20 åren ökat med nära 390 000 invånare

Läs mer

Remissvar RUFS 2010. Kungsholmens hyresgästförening Nicandervägen 2, 112 44 Stockholm www.hyresgastforeningen.se/kungsholmen 1(2).

Remissvar RUFS 2010. Kungsholmens hyresgästförening Nicandervägen 2, 112 44 Stockholm www.hyresgastforeningen.se/kungsholmen 1(2). Datum: 2008-10-14 Er referens Vår referens 1(2). Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 STOCKHOLM Remissvar RUFS 2010 Hyresgästföreningen på Kungsholmen vill understryka

Läs mer

Remissvar RUFS 2010. Kungsholmens hyresgästförening Nicandervägen 2, 112 44 Stockholm www.hyresgastforeningen.se/kungsholmen 1(10).

Remissvar RUFS 2010. Kungsholmens hyresgästförening Nicandervägen 2, 112 44 Stockholm www.hyresgastforeningen.se/kungsholmen 1(10). Datum: 2008-10-14 Er referens Vår referens 1(10). Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 STOCKHOLM Remissvar RUFS 2010 Hyresgästföreningen på Kungsholmen vill understryka

Läs mer

Regional cykelplan. för Stockholms län

Regional cykelplan. för Stockholms län Regional cykelplan för Stockholms län Ett SATSA II-finansierat samarbete mellan Trafikverket, Tillväxt, miljö och regionplanering och Landstingets trafikförvaltning SLL) samt Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ 10 förslag för en bättre infrastruktur i Stockholm för fler jobb och en bättre miljö Jessica Rosencrantz INNEHÅLL INLEDNING 3 1. STORSATSA PÅ TUNNELBANAN 5 2. BYGG EN RIKTIG RINGLED

Läs mer

Trafik och infrastruktur. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

Trafik och infrastruktur. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 Trafik och infrastruktur Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 OMKÖRNINGSFÖRBUD FÖR TUNG LASTBIL OCH LÅNGTRADARE MOTION 14.1 14.1.1 Att Centerpartiet ska arbeta för ett omkörningsförbud

Läs mer

Underlagsrapport till RiR 2011:28: Medfinansiering av statlig infrastruktur

Underlagsrapport till RiR 2011:28: Medfinansiering av statlig infrastruktur Underlagsrapport till RiR 2011:28: Medfinansiering av statlig infrastruktur 2011-11-18 Anna Mellin Jan-Eric Nilsson Roger Pyddoke Statens Väg- och Transportforskningsinstitut Box 556 85 102 15 Stockholm

Läs mer

[TRAFIKEN OCH MILJÖN]

[TRAFIKEN OCH MILJÖN] 2011 Socialdemokraterna i Solna Tommy Rosén Gruppledare Miljönämnden [TRAFIKEN OCH MILJÖN] Trafiken på våra gator är nu så omfattande att den morgon och eftermiddag kryper fram eller står stilla. Vi som

Läs mer

Att spåra kollektiva lösningar! Om val av kollektivtrafik i en växande storstadsregion

Att spåra kollektiva lösningar! Om val av kollektivtrafik i en växande storstadsregion Att spåra kollektiva lösningar! Om val av kollektivtrafik i en växande storstadsregion Dokumentation av SATSA-konferens 2010-11-24, Konferens Odenplan Öppet arrangemang för att sprida information om SATSA

Läs mer

08-451 55 90 0707-88 44 77

08-451 55 90 0707-88 44 77 1 Stockholm 2007-10-05 ReFo skr nr 723 Resenärsforum Kurt Hultgren 08-451 55 90 0707-88 44 77 Ndep N 2007/6036/IR Näringsdepartementet Infrastrukturenheten Att: Kerstin Lokrantz Resenärsforums remissyttrande

Läs mer

Spårvagnsstädernas Höstkonferens 2014: Spårväg som drivkraft för hållbar stadsutveckling

Spårvagnsstädernas Höstkonferens 2014: Spårväg som drivkraft för hållbar stadsutveckling Spårvagnsstädernas Höstkonferens 2014: Spårväg som drivkraft för hållbar stadsutveckling Stockholms spårvägsplaner stod i centrum på Spårvagnsstädernas höstkonferens. Nya spårvägar planeras och byggs,

Läs mer

Kollektivtrafik 2.0. Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen

Kollektivtrafik 2.0. Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Kollektivtrafik 2.0 Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Kollektivtrafik 2.0 - beslutad 2 Innehåll Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen 1 1. Inledning

Läs mer

NORRKÖPING EN MER HÅLLBAR TRANSPORTSTAD

NORRKÖPING EN MER HÅLLBAR TRANSPORTSTAD Arvid Eriksson Petra Fridman Magnus Rönning Alexandra Sterne Evelina Störe TKMJ48 Hållbar stadsutveckling 2014-12-13 NORRKÖPING EN MER HÅLLBAR TRANSPORTSTAD Sammanfattning Allt fler människor bosätter

Läs mer

Till dig som i egenskap av politiskt ansvarig kommer att ha en avgörande betydelse för Sveriges och Stockholmsregionens framtida utveckling

Till dig som i egenskap av politiskt ansvarig kommer att ha en avgörande betydelse för Sveriges och Stockholmsregionens framtida utveckling Till dig som i egenskap av politiskt ansvarig kommer att ha en avgörande betydelse för Sveriges och Stockholmsregionens framtida utveckling 1 Ett beslut att genomföra motorvägsprojektet Förbifart Stockholm

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs

Läs mer

RAPPORT Unga om olika trafikslag Sex fokusgrupper med Unga Vuxna i åldern 18-24 år

RAPPORT Unga om olika trafikslag Sex fokusgrupper med Unga Vuxna i åldern 18-24 år RAPPORT Unga om olika trafikslag Sex fokusgrupper med Unga Vuxna i åldern 18-24 år Maj 2012 Trafikanalys: Helena Carlestam Novus: Peter Blid Per Fernström Datum: 2012-05-22 10628 Bakgrund Trafikanalys

Läs mer

Cykelplan för Linköping

Cykelplan för Linköping Cykelplan för Linköping 2008-2028 Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-01-31 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Text: Hans Lindberg Krister Spolander Fotograf/bild: Elinor Josefsson

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp E Bostäder

Motioner och utlåtanden. Grupp E Bostäder Motioner och utlåtanden Grupp E Bostäder Stockholms arbetarekommuns årsmöte 11-13 april 2014 Sida 2 av 23 Motion E1 Bra bostäder för alla! Traneberg-Ålsten-Bromma socialdemokratiska kvinnoklubb Traneberg-Ålsten-Bromma

Läs mer

Grupp C Folkhälsa, sjukvård och äldreomsor

Grupp C Folkhälsa, sjukvård och äldreomsor Motioner och utlåtanden Grupp C Folkhälsa, sjukvård och äldreomsor eomsorg Stockholms arbetarekommuns årsmöte 18-19 april 2015 2 Innehåll Motion C1 Kvalitet och bestämmanderätt i äldrevården 5 Motion C2

Läs mer

handelskammartidningen vinnare av guldbladet 2013 och SLAGET OM STOCKHOLM sju valfrågor som avgör framtiden

handelskammartidningen vinnare av guldbladet 2013 och SLAGET OM STOCKHOLM sju valfrågor som avgör framtiden vinnare av guldbladet 2013 och handelskammartidningen EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN stockholm-uppsala SLAGET OM STOCKHOLM sju valfrågor som avgör framtiden Det är du som avgör Stockholms framtid Den

Läs mer

Konsekvensbedömning för förslag till åtgärdsprogram i Malmö. Konsekvensanalyser inklusive miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensbedömning för förslag till åtgärdsprogram i Malmö. Konsekvensanalyser inklusive miljökonsekvensbeskrivning RE M ISSV E RS Konsekvensbedömning för förslag till åtgärdsprogram i Malmö Konsekvensanalyser inklusive miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådsunderlag december 2006 ION Titel: Konsekvensbedömning

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer