KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2012-01-25 1-20"

Transkript

1 Plats och Tid Stadshuset Beslutande Enl bilagd förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kanslichef Ida Rådman Kommunsekreterare Irene Larsson Utses att justera Jan-Eric Thorin (FP) och Michael Karlsson (S) Stadshuset, onsdag 1 februari 2012, kl Justeringens plats och tid Under- Skrifter Sekreterare Paragrafer 1-18 Irene Larsson Ida Rådman Ordförande Justerande Gustav Wennberg Jan-Eric Thorin Michael Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten Datum för anslags nedtagande Underskrift Irene Larsson.

2 N Ä R V A R O L I S T A KF Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv Lisbeth Karlsson (C) Anne Sörqvist Kurt Svensson (C) Michael Karlsson (S ) Ewa Arvidsson (S ) Cecilia Gustafsson (S ) Mikael Norén (S) Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Roger Magnusson(C) Cajsa Branchetti Hallberg (S) Hans Andersen (S) Olof Eriksson (S) Roger Carlsson (S) Britt-Marie Torevik (S) Barbro Gustafsson (M) Ulla Berne (M) Ulf Hanstål (M) Tina Manner (S) Torbjörn Norén (S) Barbro Aelsson (S) Tommy Lehrman (S) Patrik Sandvall (M) Johan Paulsson (M) Birgitta Kullvén (SD) Anette Molarin (S) Pertti Rolöf (S) Tina Carlson (V) Christina Wallin (V) Jonatan Malm (MP) Pia Ingemarsson (MP) Birgit Karlsson (MP) Inger Herfindal (KD Christer Törnell (KD) Jan-Eric Thorin (FP) Thomas Olson (FP) Leif Aronsson (C) Laila Andrén (S) Anette Andersson (S) Gustav Wennberg (S)

3 KF 1 Hälsningsanförande Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar mötet öppnat. Förrättas upprop. KF 2 Kallelse/kungörelse Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. KF 3 Justering Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Jan-Eric Thorin (FP) och Michael Karlsson (S). Justeringen äger rum på stadshuset, onsdagen den 1 februari 2012, kl KF 4 Dagordning Ordföranden frågar fullmäktige om en avsägelse som inkommit kan behandlas vid dagens möte, vilket fullmäktige medger. Denna behandlas då som ärende 9 b. Till dagens möte har en interpellation inkommit och behandlas denna som punkt 10. Interpellationen har skickats med ut i handlingarna. Utsänd dagordning fastställes med denna komplettering Mötet ajourneras mellan kl

4 KF 5 Information om verksamheten inom Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål Tillförordnad förvaltningschef Helen Halvardsson informerar om verksamheten i den nya nämnden och förvaltningen Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål som startade den 1 januari Bland annat informeras om organisation, vilka verksamheter som omfattas, ekonomifördelning, personal (utbildningar mm). Ordförande i nämnden, Roger Carlsson, kompletterar med ytterligare information.

5 KF 6 KS 10 TU 3 dnr KS 2011/7 Köpeavtal gällande räddningstjänstens lokal, fastigheten Åmål 7:10 Följande dokument behandlas: 1. Förslag till köpeavtal, som inkom 2 januari 2012, behandlas. 2. Karta över del av fastigheten Åmål 7:10, som är aktuell för försäljning Tillvätutskottet har gett kommunchef Svante Melander i uppdrag att gällande fastigheten på Nygårdsvägen 5 presentera (12 december 2011 TU 220): 1. Förslag till köpeavtal 2. Förslag till hyresavtal Kommunstyrelsen är idag ägare till räddningstjänstens lokal på Nygårdsvägen 5, Åmål 7:10. Driften sköts av räddningstjänstens egen personal. Enligt det föreslagna köpeavtalet övertar Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB) ägandet och driften av fastigheten 1 april Köpeskillingen är kronor. Förslag till hyresavtal presenteras vid senare tillfälle. Fastighetsägaren till Åmål 7:2 har kontaktat kommunen och vill köpa cirka 380 m² i den sydvästra delen av fastigheten Åmål 7:10, och genom markreglering tillföra denna mark till sin fastighet. Kommunen har muntligen lovat detta, men affären är inte slutförd, i avvaktan på att kunna samordna med annan lantmäteriförrättning. Om affären inte är slutförd när ÅKAB tar över fastigheten 1 april 2012 måste ÅKAB medges tillåtelse att sälja området. Tillvätutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta: 1. Köpeavtalet gällande fastigheten Åmål 7:10 godkänns och undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson och kommunchef Svante Melander. 2. Om försäljning av del av fastigheten Åmål 7:10 inte är genomförd när ÅKAB övertar fastigheten 1 april 2012, medges ÅKAB rätt att slutföra affären.

6 Forts KF 6 Forts Ks 10 Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta: 1. Köpeavtalet gällande fastigheten Åmål 7:10 godkänns och undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson och kommunchef Svante Melander. 2. Om försäljning av del av fastigheten Åmål 7:10 inte är genomförd när ÅKAB övertar fastigheten 1 april 2012, medges ÅKAB rätt att slutföra affären. Kommunfullmäktiges behandling Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 1-5. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar att: 1 Köpeavtalet gällande fastigheten Åmål 7:10 godkänns och undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson och kommunchef Svante Melander. 2 Om försäljning av del av fastigheten Åmål 7:10 inte är genomförd när ÅKAB övertar fastigheten 1 april 2012, medges ÅKAB rätt att slutföra affären. Protokollsutdrag till: Åmåls Kommunfastigheter AB Räddningschefen Ekonomichefen

7 KF 7 KS 7 dnr KS 2011/221 Kompletterande taor för räddningstjänsten 2012 Tjänsteskrivelse från räddningschef Fredrik Gustavsson från 20 december 2011 behandlas. Enligt tidigare beslut i kommunen så har räddningstjänsten hand om all tillståndshantering gällande brandfarliga och eplosiva varor. Taor som rör tillståndsärenden har dock inte uppdaterats i samband med överförandet av detta ansvar. Därför föreslås att räddningstjänsten får debitera tillståndshanteringen enligt nedan: Grundavgift Timavgift kronor 720 kronor/påbörjad timme Dessa priser är eklusive moms. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taa för tillståndshantering gällande brandfarliga och eplosiva varor Kommunfullmäktiges behandling Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 6-7. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar att anta taa för tillståndshantering gällande brandfarliga och eplosiva varor Protokollsutdrag till: Räddningschefen Ekonomienheten

8 KF 8 KS 6 KSTU 218 dnr KS 2011/255 Finansiering av kommunens avgift till Samordningsförbundet Norra Dalsland / BÅDESÅ Följande dokument behandlas: 1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Jan-Erik Lundin, som inkom till kanslienheten 29 november Tjänsteskrivelse från kommunchef Svante Melander från 9 december 2011 Åmåls kommun är medlem i samordningsförbundet Norra Dalsland. Från och med 2012 utökas förbundet med fler medlemmar och byter namn till Samordningsförbundet BÅDESÅ. Avgiften för Åmåls kommun är kronor år Tidigare har kostnaden hanterats av vård- och omsorgsnämnden, men på grund av omorganisation förväntas kommunstyrelsen hantera kostnaden. Tillvätutskottet har gett kommunchefen i uppdrag att presentera förslag till finansiering. Kommunchefen föreslår att kostnaden för 2011 ska belasta 2011 års resultat och kommunstyrelsen, integration- och arbetsmarknadsförvaltningen tillskjuts etra medel för att finansiera kostnaden för 2012 och framåt. Tillvätutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta: 1. Medlemsavgiften för Samordningsförbundet Norra Dalsland 2011 ska belasta 2011 års resultat. 2. För att finansiera medlemsavgiften för Samordningsförbundet BÅDESÅ för 2012 och framåt tillskjuts kommunstyrelsen, integration och arbetsmarknadsförvaltningen, etra medel.

9 Forts KF 8 Forts KS 6 Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta: 1. Medlemsavgiften för Samordningsförbundet Norra Dalsland 2011 ska belasta 2011 års resultat. 2. För att finansiera medlemsavgiften för Samordningsförbundet BÅDESÅ för 2012 och framåt tillskjuts kommunstyrelsen, integration och arbetsmarknadsförvaltningen, etra medel. Kommunfullmäktiges behandling Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil Inlägg görs av Thomas Olson (FP). KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar att: 1 Medlemsavgiften för Samordningsförbundet Norra Dalsland 2011 ska belasta 2011 års resultat. 2 För att finansiera medlemsavgiften för Samordningsförbundet BÅDESÅ för 2012 och framåt tillskjuts kommunstyrelsen, integration och arbetsmarknadsförvaltningen, etra medel. Protokollsutdrag till: Ekonomichefen Förv.chef Jan-Erik Lundin Mötet ajourneras

10 KF 9 KS 17 dnr KS 2011/59 Antagande av detaljplan för del av Åmål 2:1, Måkeberg, och Norra Hamnplan Följande dokument behandlas: 1. Förslag till revidering av planbestämmelser i plankarta från 25 januari Förslag till plankarta med bestämmelser från 25 januari Yttrande från fastighetsägare till Räveln 5,8 och 11 samt Hornlyckan Yttrande från Kjell-Erik Olsson och Ulla Pettersson 5. Yttrande från Statens Geotekniska Institut Den föreslagna detaljplanen avser del av Åmål 2:1, Måkeberg, och Norra Hamnplan. Syftet med detaljplanen är att kunna erbjuda boende i attraktiva lägen. Detaljplanen är en åtgärd i kommunens strategi Vi ska bli fler. Detaljplanen är en del i kommunens medvetna strategi till att bevara centrumhandeln. Enhetschef Olle Andersson redogör för att sedan föregående kommunstyrelsemöte har ytterligare synpunkter inkommit. Med anledning av inkomna synpunkter föreslås följande förtydningar i planbestämmelserna i plankartan: 1. Utökad lovplikt om marklov kompletteras enligt Marklov krävs för alla markarbeten inom planområdet och särskilt prövas med avseende på stabilitet. 2. Markområdet som anges till GÅGATA kompletteras enligt Gång- och cykeltrafik, där stabiliserande åtgärder enligt Geoteknisk rapport upprättad av Sweco kapitel 7, förstärkningsåtgärder- Stabilitet innan bygglov beviljas. 3. En planbestämmelse införs inom parkområde i Norr som anges plantering. Vätligheten skall begränsas till höjd 2 meter. Dessa ändringar har införts i Plankarta med bestämmelser daterad , vilken utdelats vid dagens möte. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar antaga detaljplan för Del av Åmål 2:1, Norra Hamnplan och Måkeberg, med Plankarta med bestämmelser daterad

11 Forts KF 9 Kommunfullmäktiges behandling Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil , separat plankarta, bil 101 a, samt handlingar utdelade vid dagens möte: KS 17, bilaga 101 b, Skrivelse Revidering tillägg till antagandebeslut, daterad bil 101 c, Yttrande från SGI, bilaga 101 d. Plankarta med bestämmelser daterad , bil 101 e. Vid mötet redogör arkitekt Susanne Andersson och enhetschef Olle Andersson för förslaget till detaljplan. Michael Karlsson (S), Ulf Hanstål (M) Christer Törnell (KD), Ewa Arvidsson (S), Kurt Svensson (C), Jan-Erik Thorin (FP) och Jonatan Malm (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Inlägg i ärendet görs av Sven Callenberg (C). KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar antaga detaljplan för Del av Åmål 2:1, Norra Hamnplan och Måkeberg, med Plankarta med bestämmelser daterad Protokollsutdrag till: Plan- Infrastruktur- och Näringslivsenheten

12 KF 10 KS 8 dnr KS 2012/1 Antagande av övergripande kommunal ledningsplan Följande dokument behandlas: 1. Tjänsteskrivelse från räddningschef Fredrik Gustavsson 20 december Förslag till övergripande kommunal ledningsplan, som inkom till kanslienheten 30 december Enligt lagen om etraordinära händelser ska varje mandatperiod anta en plan för hur etraordinära händelser ska hanteras. Kommunfullmäktige antog lednings- och informationsplan. Denna föreslås nu ersättas av övergripande kommunal ledningsplan. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att revidera planens sida 6 redaktionellt och att överlämna planen till kommunfullmäktige. 2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: Övergripande kommunal ledningsplan antas. Därmed upphävs föregående lednings- och informationsplan. Säkerhetsskyddschefen ges rätt att anpassa krisledningsgruppen utifrån personalsituationen. Ordföranden godkänner att Thomas Olson (FP) får löpande lämna följande protokollsanteckning: I planen hänvisas till kommunstyrelsens reglemente. Trots att ett år med en helt ny organisation gått har fortfarande inget reglemente presenterats fullmäktige för antagande. Då det utlovats ett antal gånger förutsätter jag att detta åtgärdas skyndsamt. Kommunfullmäktiges behandling Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil

13 Forts KF 10 Inlägg görs av Thomas Olson (FP) och ordföranden. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar att: 1 Övergripande kommunal ledningsplan antas. Därmed upphävs föregående lednings- och informationsplan. 2 Säkerhetsskyddschefen ges rätt att anpassa krisledningsgruppen utifrån personalsituationen. Prototkollsutdrag till: Räddningschefen/Säkerhetsskyddschefen

14 KF 11 KS 11 TU 4 dnr KS 2011/320 Motion om sommarlovsentreprenörer Följande dokument behandlas: 1. Motion från Christer Törnell (KD) från 12 oktober Tjänsteskrivelse från näringslivsutvecklare Marianne Carlsson och Britt-Marie Torevik från 16 december 2011 Christer Törnell föreslår i sin motion att ge berörd förvaltning att utreda förutsättningarna för att genomföra konceptet Sommarlovsentreprenörer i Åmål i syfte att erbjuda detta till ungdomar som alternativ till de kommunala feriearbeterna. Skribenterna anser att de bästa förutsättningarna för att kunna genomföra konceptet är i samarbete med Mellerud, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner, dels för att kunna dra nytta av kunskap och erfarenhet från Mellerud som tidigare genomfört projektet och dels för att kunna dela på kostnaderna. Kostnaden beräknas bli kronor per kommun plus kronor per elev. Man räknar med att kunna erbjuda fem elever per kommun att delta. För att kunna genomföra konceptet Sommarlovsentreprenörer under sommaren 2012 behöver planeringsarbetet påbörjas redan under februari månad. Tillvätutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 1. Motionen bifalls och konceptet Sommarlovsentreprenör införs tillsammans med Mellerud, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner från kronor tillförs arbetsmarknadsenheten, ansvar 2202, verksamhet 61, aktivitet 7610 från kommunstyrelsen ansvar 2100, verksamhet 1021.

15 Forts KF 11 Forts KS 11 Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 1. Motionen bifalls och konceptet Sommarlovsentreprenör införs tillsammans med Mellerud, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner från kronor tillförs arbetsmarknadsenheten, ansvar 2202, verksamhet 61, aktivitet 7610 från kommunstyrelsen ansvar 2100, verksamhet Kommunfullmäktiges behandling Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil Inlägg i ärendet görs av Christer Törnell (KD). KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar att: 1 Motionen bifalls och konceptet Sommarlovsentreprenör införs tillsammans med Mellerud, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner från kronor tillförs arbetsmarknadsenheten, ansvar 2202, verksamhet 61, aktivitet 7610 från kommunstyrelsen ansvar 2100, verksamhet Protokollsutdrag till: Näringslivsutvecklare Marianne Carlsson Förv.chef Jan-Erik Lundin IAF-förvaltningen, Britt-Marie Torevik Motionären Christer Törnell

16 KF 12 KS 2 KSAU 235 dnr KS 2011/222 Medborgarförslag om begränsningen av hastighet för båtar i Näsviken Följande dokument behandlas: 1. Medborgarförslag från Göran Torkildsson från 20 juni Protokoll från teknik- och fritidsnämnden från 22 november 2011, TFN Tjänsteskrivelse från tf förvaltningschef Helen Halvardsson och fritidschef Inge Larsson från 26 oktober Åmåls Kanotklubb har uppmärksammat att det saknas en hastighetsbegränsning för båttrafik i Näsviken. För att säkerställa säkerheten hos ungdomar som har sin kanotträning vill klubben att kommunen sätter upp skyltar med hastighetsbegränsning till tre knop vid inloppet till Näsviken. Teknik- och fritidsnämnden föreslår att medborgarförslaget bifalls. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget. Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget. Kommunfullmäktiges behandling Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil Roger Carlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget. Protokollsutdrag till: Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål Göran Torkildsson, Åmål

17 KF /19 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunrevisionen Holger Jonasson (KD) Holger Jonasson (KD) har i skrivelse av den 13 januari 2012 avsagt sig uppdraget som kommunrevisor. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar bevilja Holger Jonassons avsägelse. Protokollsutdrag till: - Holger Jonasson - Kommunrevisionen - Lönekontoret

18 KF /34 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt ledamot i styrelsen för Åmåls Kommunfastigheter AB Elisabeth Mohlin (S) Elisabeth Mohlin (S) har i skrivelse av den 23 januari 2012 avsagt sig uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige samt som ledamot i styrelsen för Åmåls Kommunfastigheter AB. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar bevilja Elisabeth Mohlins avsägelse. Kommunfullmäktige beslutar vidare att hos länsstyrelsen anhålla om sammanräkning för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige. Protokollsutdrag till: - Elisabeth Mohlin - Länsstyrelsen - Åmåls Kommunfastigheter AB - Lönekontoret

19 KF /18 Inkommen interpellation ställd till vård- och omsorgsnämndens ordförande Till dagens möte har en interpellation inkommit ställd till vård- och omsorgsnämndens ordförande från Christer Törnell (KD) angående vårdutbudet på Dalslands sjukhus och utredning om samverkan av en äldrecentral i Dalslands sjukhus. Bilaga 122. Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen får ställas, vilket fullmäktige medger. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna tas upp vid nästa fullmäktigemöte.

20 KF 16 Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal m m sedan föregående kommunfullmäktigemöte. Vid dagens möte finns inga rapporter att lämna. KF 17 Meddelanden 1. Beslut från Socialstyrelsen, daterat , ställt till huvudmännen i Åmåls kommun och Västra Götalandsregionen, angående förstärkt tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning avseende samverkan mellan Åmåls kommun och Västra Götalandsregionen enligt socialtjänstlagen (2001:453) och patientsäkerhetslagen (2010:659). 2. Meddelande från lönekontoret gällande skatteavdrag för politiker. 3 Tackskrivelse från Lisbeth Karlsson i anledning av uppvaktning på högtidsdag. KF 18 Avslutning Ordföranden förklarar dagens möte avslutat.

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12 2011-01-26 1-12 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Utses att justera Cecilia Gustafsson (S) och Ann-Louise

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21 2008-10-29 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-21.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-08-12 1-42

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-08-12 1-42 2008-08-12 1-42 Plats och Tid Stadshuset 13.30-16.00 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande, ej 168-169 Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Stellan Andersson (c) i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-02-08

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-02-08 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby, tisdagen den 8 februari 2010. Klockan 09.20-11.55. Ajourne'ring 09.55-09.57 ( 85). Beslutare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29)

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 17 september 2009, kl. 17.00-19.05 (ajournering 18.05-18.30) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Cecilia Thell, förvaltningssekreterare

Kommunfullmäktige. Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Cecilia Thell, förvaltningssekreterare Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2013-05-27 kl 19:00-21:30 Beslutande: Se nästa sida Övriga närvarande: Lena Tebring, kanslichef Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Cecilia Thell, förvaltningssekreterare

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-03-13 kl 18.00-20.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsmark, Omställning Sverige Hela Sverige ska leva

Läs mer

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer.

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2011-11-23 Plats och tid Utvecklingscenter, Ed onsdagen den 23 november, 2011 klockan 19.00 22.00 Beslutande Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34) 2009-12-15 Sida 1 (34) Plats och tid Assbergssalen, Kunskapens Hus, kl 17.00 22.00. Ajournering och paus kl 18.20 21.00, och 21.10 21.20. Beslutande c Lennart Brunander v Karin Jageby m Margareta Löfgren

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2008-02-20 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 20 februari 2008 klockan 19.00 20.20 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 13.40. Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S Ulf Svenson tjänstgör för Pelle

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby. Tisdag 21 augusti 2012 klockan 09:00-12:05, 13:00-15:10.

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-03-28 43

Kommunfullmäktige 2011-03-28 43 Kommunfullmäktige 2011-03-28 43 Plats och tid Kommunhuset, måndag 28 mars 2011, kl. 18.00 20.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer