Finansiering Snabba cash

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansiering Snabba cash"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 15(28) KS AU 59 Dnr Finansiering Snabba cash Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen finansierar Snabba cash 2013 genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. Beloppet uppgår till 30 tkr. 2. Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att, efter en utvärdering av projektet för 2011, 2012 och 2013, arbeta in Snabba cash i budgetramen för 2014 och framåt. Verksamheten organiseras och beslutas inom kultur- och utbildnings-nämndens verksamhet. Ärendet Kommunstyrelsen beslöt på sitt sammanträde att införa Snabba cash. Av underlaget till beslutet framgår att Snabba cash ska vara ett sätt för ungdomar att söka pengar till olika aktiviteter, allt för temakväll på fritidsgården till att arrangera disco. För att försöka få ungdomar mer aktiva och engagerade är Snabba cash ett bra sätt att uppmuntra dem på. Snabba cash finansierades 2011 genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader med 30 tkr. Något beslut om framtida finansiering fattades inte. Under 2012 genomfördes följande aktiviteter skidresa Säfsen, tjejkväll frisörskolan Karlskoga, Killkväll och en ny dator till fritidsgården sammanlagd kostnad om 13 tkr. Enligt kontakter med kultur- och utbildningsförvaltningen kunde dessa verksamheter genomföras genom ett prognostiserat överskott inom fritidsverksamheten. För våren är följande aktiviteter planerade: Disco (Tunet), grillkväll, klubbtävling, Liseberg (bussresa) samt brännboll. Finansiering av Snabba cash har inte arbetas in i budgeten för varken 2012 och Förvaltningen ser i dagläget ingen möjlighet att finansiera verksamheten inom nämndens ram. Justerandes sign 3 Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 16(28) KS AU 59 (forts.) Dnr Finansiering Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader uppgår under 2013 till 200 tkr. Kommunstyrelsen fattade beslut på sammanträde att disponera sammantaget 40 tkr från anslaget och därmed återstår 160 tkr inför ställningstagandet avseende Snabba cash. Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsen finansierar Snabba cash 2013 genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. Beloppet uppgår till 30 tkr. 2. Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att arbeta in Snabba cash i budgetramen för 2014 och framåt. Verksamheten organiseras och beslutas inom kultur- och utbildnings-nämndens verksamhet. Yrkanden Johan Nordström (M) yrkar att förvaltningens förslag avslås och att projektet Snabba cash avslutas. Anita Bohlin-Neuman yrkar bifall till förvaltningens förslag. Peter Pedersen (V) yrkar att kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att, efter en utvärdering av projektet för 2011, 2012 och 2013, arbeta in Snabba cash i budgetramen för 2014 och framåt. Verksamheten organiseras och beslutas inom kultur- och utbildnings-nämndens verksamhet. Annika Engelbrektsson yrkar att ärendet återremitteras för att utredas vidare rörande vilket regelverk och vilka principer som ska styra utbetalningarna av pengarna. Beslutsordning Det finns fyra yrkanden. Ordföranden meddelar att han först tänker ställa Annika Engelbrektssons (S) yrkande mot avslag. Ordförande finner att Annika Engelbrektssons (S) yrkande avslås. Ordförande ställer sedan Johan Nordströms (M) yrkande mot Anita Bohlin- Neumans (V) yrkande. Ordförande finner bifall för Anita Bohlin-Neumans (V) yrkande. Ordförande ställer slutligen Peter Pedersens (V) yrkande mot avslag. Ordföranden finner bifall för Peter Pedersens (V) yrkande. Justerandes sign 4 Utdragsbestyrkande

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 17(28) KS AU 59 (forts.) Dnr Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Reservationer Annika Engelbrektsson (S) reserverar sig i linje med reservation från KS (S) reserverar sig mot den hantering som varit inom projektet Snabba cash. Det har nu avgivits en rapport från ungdomsverksamheten där avsikten var att göra aktiviteter för ungdomar, och inte som man nu har använt pengar till att inköpa inventarier, vilket inte var syftet med det bidrag som kommunstyrelsen beviljade. Johan Nordström (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Justerandes sign 5 Utdragsbestyrkande

4 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (36) KS 145 Dnr: Bidrag till aktiviteter för ungdomar, Snabba cash Kommunstyrelsens beslut (i enlighet med arbetsutskottets förslag) 1. Snabba cash införs. 2. Fördelningen av medel ska ske med utgångspunkt i Degerfors kommuns gällande policys och regler tkr avsätts för Snabba cash för Finansiering sker via kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. 4. En redovisning av hur Snabba cash har utfallit under 2011 ska lämnas till kommunstyrelsen senast i februari Ärendet För att uppmuntra ungdomar entreprenörsanda och initiativtagande föreslås att ett bidrag till aktiviteter för ungdomar, Snabba cash, inrättas. Snabba cash förelås fungera på följande sätt: Snabba cash ska vara ett sätt för ungdomar att söka pengar från till olika aktiviteter, allt från temakväll på fritidsgården till att arrangera ett disco. För att försöka få ungdomar mer aktiva och engagerade på sin fritid så är Snabba cash ett bra sätt att uppmuntra dem på. För att söka bidrag ska en ansökningsblankett fyllas i och lämnas in. En grupp med ungdomar bestämmer sedan vilka ansökningar som ska beviljas. Denna grupp består av: Förslagsvis elevrådsordföranden eller någon annan från resp. elevråd o två ungdomar från åk 6 (förslagsvis en från varje rektorsområde) o två ungdomar från Stora Vallaskolan o en ungdom från Möckelngymnasiet (Degerfors) o en ungdom från Möckelngymnasiet (Karlskoga) Till sin hjälp har ungdomarna de två fritidsledare som är ansvariga för bidragen. För att få en bra process runt behandlingen av ansökningarna föreslås en fast tid för beslut om vilka ansökningar som ska beviljas, t.ex. en måndag varje månad på skoltid i Folkets Hus. Det är bra om det finns en bestämd plats där man alltid träffas och anslutning till denna plats, d.v.s. i Folkets Hus, kan en brevlåda sättas upp, där man kan lämna ansökningar. Om något saknas i ansökan eller om förslagen i ansökan behöver utvecklas kommer ansökan att skickas tillbaka till förslagsställaren för komplettering. Bidrag kan endast sökas för aktiviteter med minst 10 deltagare. Storleken på bidragen beror på hur många ungdomar som aktiviteten engagerar. Ungdomar fr.o.m. åk 6 t.o.m. åk 3 på gymnasiet har möjlighet att söka bidrag för aktiviteter. Fritidsledarna hjälper till med det praktiska runt administrationen av bidragen. Inga kontanter kommer att betalas ut. Faktura eller rekvisition kommer att användas. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 6

5 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (36) KS 145 (forts.) Dnr: Finansiering För år 2011 avsätts 30 tkr till Snabba cash. Finansieringen sker via kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. Yrkanden Johan Nordström (M), Birgitta Höijer (C) och Annika Engelbrektsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande ändringar: Namnet ska inte vara Snabba cash, ungdomarna ska själva få bestämma namnet Summan för 2011 ska vara 15 tkr, inte 30 tkr, då mer än halva året redan har gått Peter Pedersen (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden konstaterar att det finns ett antal olika förslag och meddelar att han tänker ställa förslagen under proposition i följande ordning: 1. Snabba cash inrättas bifall eller avslag 2. Namnet Snabba cash ska vara kvar bifall eller avslag 3. Fördelningen av medel ska ske med utgångspunkt i Degerfors kommuns gällande policys och regler bifall eller avslag tkr avsätts för Snabba cash för Finansiering sker via kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader bifall eller avslag 5. Om pkt 4 avslås: 15 tkr avsätts för Snabba cash för Finansiering sker via kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader bifall eller avslag 6. En redovisning av hur Snabba cash har utfallit under 2011 ska lämnas till kommunstyrelsen senast i februari 2012 bifall eller avslag Ordförande finner att kommunstyrelsen har bifallit pkt 1, 2, 3, 4 och 6, samt avslagit pkt 5. Särskilt yttrande Lars-Gunnar Hedenquist (FP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Johan Nordström m.fl. yrkande. Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 120/ Reservationer Johan Nordström (M) och Birgitta Höijer (C) reserverar sig mot beslutet i pkt 2 ovan i propositionsordningen. Socialdemokraterna, Moderaterna och Centern reserverar sig mot att KS anslår kr till ungdomsprojektet "Snabba cash" med motiveringen att det endast är kvar 4 månader på året vilket gör att årsnivån blir helt fel, både ur ungdomsperspektiv och ur kommunens ekonomiska situation. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 7

6 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (36) KS 145 (forts.) Dnr: Skickas till Ekonomiavdelningen Fritidsledarna Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 8

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6(28) KS AU 54 Dnr Ny VA-anslutning Outokumpu Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen (i enlighet med förvaltningens förslag) 1. Kommunfullmäktige beviljar ytterligare tkr till projektet ny anslutning Outokumpu. 2. Kommunfullmäktige beslutar om att finansiera utbyggnaden genom nyupplåning med tkr. Ärendet Outokumpus fastighet Bruket 1:13 ingår genom beslut i kommunfullmäktige numer i verksamhetsorådet för vatten och avlopp. Degerfors kommun har tidigare enligt avtal levererat vatten via Outokumpus nät till följande fastigheter: Letälvsskolan Bruket 1:27, Fortums Kraftstation 1:16>2, Bruket 105 Bruket 1:12, Degerfors Energis fjärrvärmecentral Bruket 1:23, Degerfors formnings AB Norra Bruket 1:22>1, Degerfors formnings Södra Bruket 1:19,1:20, 1:21och Micke Stridh AB Bruket 1:21. Nya anslutningar till dessa fastigheter har projekterats och är klart. Arbete med ny anslutning till Letälvsskolan Bruket 1:27 har påbörjats. Finansiering Beräknad totalkostnad för projektet är tkr. Tidigare har anslagits tkr. Projektets storlek och omfattning medför att tidigare anslagna medel inte räcker utan servicenämnden behöver ytterligare tkr för projektets genomförande. Av totalanslaget om tkr kommer Outokumpu betala en anslutningsavgift uppgående till totalt tkr som periodiseras över en 10- årsperiod. Justerandes sign 9 Utdragsbestyrkande

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7(28) KS AU 54 (forts.) Dnr Investeringen ingår som en del i VA-kollektivet. Det innebär att både kostnaderna för investeringen och framtida intäkter med anledning av det nya verksamhetsområdet kommer tillföras abonnentkollektivet. Ärendets beredning Servicenämnden Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Justerandes sign 10 Utdragsbestyrkande

9 11

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 24(28) KS AU 66 Dnr Förlängning av tillförordnad förvaltningschef, serviceförvaltningen Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen (i enlighet med förvaltningens förslag) Anders Luthmans förordnande som tf förvaltningschef förlängs från till dess att ordinarie förvaltningschef återgår i tjänst, dock längst till och med Ärendet Ordinarie servicechef är sjukskriven till och med I dagsläget är det svårt att bedöma om sjukskrivningen kommer att förlängas och för hur lång tid detta då blir. Kommunstyrelsen beslöt i oktober att tillförordna Anders Luthman som tf förvaltningschef för serviceförvaltningen till dess att ordinarie förvaltningschef återgår i tjänst, dock längst till och med Kommunstyrelseförvaltningens förslag är därför att Anders Luthman tillfälligt förordnas som förvaltningschef för serviceförvaltningen. Förordnandet omfattar tiden från fram till dess ordinarie förvaltningschef återgår i tjänst, dock längs till och med Yrkanden Johan Nordström (M) och Annika Engelbrektsson (S) yrkar att förlängningen tidsbegränsas till Beslutsordning Ordföranden finner att det finns ett yrkande och att han ställer det mot förvaltningens förslag. Ordföranden finner bifall förvaltningens förslag. Justerandes sign 12 Utdragsbestyrkande

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 25(28) KS AU 66 (forts.) Dnr Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Reservationer Johan Nordström (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Justerandes sign 13 Utdragsbestyrkande

12 14

13 15

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 4(28) KS AU 53 Dnr Svar på återremiss: Återbesättning av tjänst, mät- och GIS-ingenjör Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen (i enlighet med förvaltningens förslag) 1. Tjänsten som mätningsingenjör återbesätts och kostnaderna fördelas lika mellan kommunstyrelsen och servicenämnden. 2. De medel som därmed frigörs på kommunstyrelseförvaltningen ska tills vidare användas av miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen för finansiering av extern samhällsbyggnadskompetens. 3. Tjänsten som projekteringsingenjör ska inte återbesättas. Ärendet Sedan då Jan Irebäck slutade sin tjänst som mätningsingenjör har mätnings-, beräknings- och kartfrågorna (MBK) hanterats av trafikingenjören och projekteringsingenjören. Dessutom har Jan Irebäck timavlönats för upprättande av fastighetsförteckningar i samband med detaljplanearbete mm. Irebäcks tjänster har dessutom under 2012 om ca 50 % använts till att konvertera primärkartan och VA-kartan till det nya kart- och GIS-programmet Geosecma for ArcGis. Geosecma är ett komplett informationssystem. Med kartan som bas kan viktiga kommunala funktioner såsom till exempel ledningar, vägar, fastighetsinformation, innevånare och trafik hanteras vid planläggning, projektering och underhåll så att en tydlig lägesbild kan presenteras. Från och med avgår projekteringsingenjör Lars Olsson med pension. Det är mycket angeläget att kompetens finns i organisationen för att ajourhålla vår primärkarta och VA-karta samt ansvara för och utveckla kommunens geografiska information och genomföra de åtaganden mot Lantmäteriet som finns. Dessutom erfordras mätkompetens vid utstakning i samband med bygglov/inmätning samt upprättande av nybyggnadskartor och framförallt Justerandes sign 16 Utdragsbestyrkande

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 5(28) KS AU 53 (forts.) Dnr planer. En viktig uppgift är att framta fastighetsförteckningar i samband med planarbeten. Ingenjören ska även kunna vara behjälplig med fastighetsrättsliga frågor. Eftersom halva tjänsten föreslås finansieras genom VA- kollektivet (Serviceförvaltningen) frigörs 0,5 ssg för Kommunstyrelseförvaltningen, vilket primärt skulle möjliggöra resurser till detaljplanearbetet utmed Västra Möckelnstranden. Initialt bör resurserna köpas externt därefter beroende på hur utvecklingen av Möckelnstranden ter sig samt förverkligandet av översiktsplanens intentioner. Finansiering Tjänsten som mät- och GIS- ingenjör (1,0 ssg) delas av Kommunstyrelseförvaltningen och Serviceförvaltningen. Tjänsten som projekteringsingenjör återbesätts ej. 0,5 ssg bör bibehållas på kommunstyrelseförvaltningen för att primärt kunna utföra aviserade planuppdrag utmed västra Möckelnstranden. Yrkanden Johan Nordström (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ärendets beredning KS AU Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Justerandes sign 17 Utdragsbestyrkande

16 Datum Beteckning Sida Kommunstyrelseförvaltningen /5 1(3) Handläggare Mårten Persson Tel: E-post: Mottagare Kommunstyrelsen Degerfors kommun Återbesättning av tjänst, mät- och GIS- ingenjör, komplettering Förslag till beslut 1. Tjänsten som mätningsingenjör återbesätts och kostnaderna fördelas lika mellan Kommunstyrelsen och Servicenämnden. 2. De medel som därmed frigörs på kommunstyrelseförvaltningen ska tills vidare användas av miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen för finansiering av extern samhällsbyggnadskompetens. 3. Tjänsten som projekteringsingenjör ska inte återbesättas. Ärendet Sedan då Jan Irebäck slutade sin tjänst som mätningsingenjör har mätnings-, beräknings- och kartfrågorna (MBK) hanterats av trafikingenjören och projekteringsingenjören. Dessutom har Jan Irebäck timavlönats för upprättande av fastighetsförteckningar i samband med detaljplanearbete mm. Irebäcks tjänster har dessutom under 2012 om ca 50 % använts till att konvertera primärkartan och VA-kartan till det nya kart- och GIS-programmet Geosecma for ArcGis. Geosecma är ett komplett informationssystem. Med kartan som bas kan viktiga kommunala funktioner såsom till exempel ledningar, vägar, fastighetsinformation, innevånare och trafik hanteras vid planläggning, projektering och underhåll så att en tydlig lägesbild kan presenteras. Från och med avgår projekteringsingenjör Lars Olsson med pension. Det är mycket angeläget att kompetens finns i organisationen för att ajourhålla vår primärkarta och VA-karta samt ansvara för och utveckla kommunens geografiska information och genomföra de åtaganden mot Lantmäteriet som finns. Dessutom erfordras mätkompetens vid utstakning i samband med bygglov/inmätning samt upprättande av nybyggnadskartor och framförallt planer. En viktig uppgift är att framta fastighetsförteckningar i samband med planarbeten. Ingenjören ska även kunna vara behjälplig med fastighetsrättsliga frågor. Eftersom halva tjänsten föreslås finansieras genom VA- kollektivet (Serviceförvaltningen) frigörs 0,5 ssg för Kommunstyrelseförvaltningen, vilket primärt skulle möjliggöra resurser Degerfors kommun TELEFON TELEFAX ORG.NR. E-POST INTERNET Degerfors

17 DEGERFORS KOMMUN Datum Beteckning Sida Kommunstyrelseförvaltningen /5 2(3) till detaljplanearbetet utmed Västra Möckelnstranden. Initialt bör resurserna köpas externt därefter beroende på hur utvecklingen av Möckelnstranden ter sig samt förverkligandet av översiktsplanens intentioner. Finansiering Tjänsten som mät- och GIS- ingenjör (1,0 ssg) delas av Kommunstyrelseförvaltningen och Serviceförvaltningen. Tjänsten som projekteringsingenjör återbesätts ej. 0,5 ssg bör bibehållas på kommunstyrelseförvaltningen för att primärt kunna utföra aviserade planuppdrag utmed västra Möckelnstranden. Arbetsutskottets beslut under KS AU 35/13 1. Ärendet återremiteras. 2. Mårten Persson, miljö- och samhällsbyggnadschef och Anders Luthman, tf servicechef, ska komplettera underlaget med en analys av fördelarna och nackdelarna med att återbesätta tjänsten jämfört med att köpa in kompetensen vid behov. Analysen ska innehålla en kostnadskalkyl för de båda förslagen. Komplettering För kommunens grundkarta och VA- karta har sedan 2012 kommunen ett gemensamt digitalt geografiskt informationssystem vid namn Geosecma for ArcGis, vilket ersatt tidigare system. För att kunna hantera våra ledningssystem, gator och vägar, byggnation och byggnader samt inte minst planläggning måste kommunen ha ett kartsystem som kontinuerligt ajourhålls. Tjänsten innebär bl. a. systemansvar för Geosecma. Minimibehovet är för närvarande 20 timmar per vecka och då sker ingen utveckling av systemen. Kompletteringar av VA- kartan kommer inte att kunna utföras. Minimibehovet förutsätter också att inga nya detaljplaner ska göras eller att andra större kartbehov uppkommer. Att externt köpa tjänsten kostar 20 timmar x 48 veckor (960 timmar) x 700 kr 672 tkr. I de 20 timmarna ingår tidigare omnämnda åtaganden gentemot Lantmäteriet såsom att hålla byggnads-, adress- och lägenhetsregistret aktuellt. En återbesättning på heltid kostar på årsbasis ca 500 tkr och då har vi tillgång till arbetstimmar per år och med möjlighet att sköta kartverksamheten, utveckla den för andra kommunala behov såsom skolplanering, ruttplanering och enkelt kunna använda befolkningsstatistik direkt på kartan (GIS- samordnare). Därutöver tidigare omnämnd mätfunktion såsom inmätningar av byggnader, stadsnät, och fjärrvärme. Kompetens inom fastighetsrätt är önskvärd. Tjänsten förutsätter medverkande i läns- MKB (länsnätverket) och ska bevaka kommunens intressen i samband med lantmäteriärenden etc. I dag finns mätkompetens hos projekteringsingenjören som avgår med pension första juni 2013 samt hos trafikingenjören som har några år kvar till pension. Som tidigare framförts är även f.d. mätningsingenjören för närvarande timavlönad av Serviceförvaltningen för 19

18 DEGERFORS KOMMUN Datum Beteckning Sida Kommunstyrelseförvaltningen /5 3(3) framförallt GIS- arbete med VA- kartan. En rekrytering under är nödvändig för att skapa möjlighet till kunskapssuccession. En återbesättning medför att antalet huvuden i den kommunala organisationen kan kvarstå på en rimlig nivå, vilket bör minska belastningen på personalen. Genom föreslaget samarbete över förvaltningsgränserna kan resurser primärt frigöras till det relativt omfattande detaljplanarbetet utmed Västra Möckelnstranden som initierades av KS AU under 36/13. Det ursprungliga förslaget kvarstår. Kommunstyrelseförvaltningen Serviceförvaltningen Mårten Persson Miljö- och samhällsbyggnadschef Anders Luthman Tf Servicechef Kopia till: Servicenämnden 20

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 8(28) KS AU 55 Dnr Arbetsterapeutresurs omfördelning Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Hos kommunstyrelsen begära att en ny tjänst 0,5 ssg inrättas som arbetsterapeut inom REHAB-enheten. Ärendet Från den 1 januari 1999 omfattas arbetsterapeuterna av bestämmelser om legitimation SOSFS 1998:531. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 18 och 18 b har kommunen ansvar för hälso- och sjukvård, habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för funktionshindrade till dem som bor i särskilda boendeformer samt i ordinärt boende för äldre- och funktionshindrade och till dem som vistas i dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL). Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar är upp till sjuksköterske- och arbetsterapeutnivå det vill säga specifik och allmän omvårdnad, rehabilitering och habilitering som inte kräver läkarinstanser. Enligt patientsäkerhetslagen (2010:69) ger den ett tydligt ansvar att bedriva systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande för att förhindra att vårdskador uppstår. I Degerfors kommun finns 3,75 åa arbetsterapeuter, varav 1,0 åa på korttidsenheten. Arbetsterapeuter är ansvariga för all primärvård. I den så kallade Ädelöverenskommelsen gick alla arbetsterapeuter över till kommunen vilken också fick ansvaret för hela denna verksamhet avseende primärvård. Sjukgymnasterna är anställda av landstinget och är placerade på vårdcentralen. Bedömning Föreslagen omfördelning av tjänster mellan rehabiliteringsenheten och dagrehabiliteringen, bedöms nödvändig för att möta den ökade arbetsbelastningen inom arbetsterapeuternas område. Justerandes sign 21 Utdragsbestyrkande

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 9(28) KS AU 55 (forts.) Dnr Rehab verksamheten har förändrats och utökats. Antalet besök har ökat. Antalet årsarbetare är oförändrat men fördelat på färre personer. I dagsläget har vi ingen lösning hur arbetssättet med planerad tid för handledning och information till vårdlagen skall fortsätta. Rehabiliterande insatser syftar till att återskapa eller upprätthålla funktioner hos den enskilde vilket är förebyggande i förhållande till framtida vårdbehov. Ambitionen finns att fortsätta med arbetssättet enligt modellen för hemrehabiliteringen men det finns svårigheter att få tiden att räcka till för den arbetsuppgiften. Dokumentationen som är viktig är även ett arbete som man tar i sista hand, vilket kan få förödande konsekvenser för patientsäkerheten. Genom avslutande av hemrehab. Projektet har den extra utökning av medarbetare som funnits under projektet avvecklats. Det är tyngre brukare som idag vistas både i ordinärt boende och på SÄBO, vilket kräver mer arbetsterapeutinsatser för att säkerställa vården för den enskilde samt arbetsmiljön för personalen. Finansiering Förslaget finansieras genom en omfördelning inom befintlig budget. Bl.a. minskas administrativ resurs inom Omsorgen om Funktionshindrade till förmån för insats som arbetsterapeut. Årskostnaden för tjänsten dagtid 0,5 ssg undersköterska beräknas till kronor. Ärendets beredning Socialnämnden Justerandes sign 22 Utdragsbestyrkande

21 23

22 24

23 25

24 26

25 27

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 12(28) KS AU 57 Dnr E-hälsa Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen (i enlighet med förvaltningens förslag) Föreslå kommunstyrelsen besluta att i kommunens fortsatta arbete med utvecklingen av information och kommunikation beakta SKL:s handlingsplan Landstingsregioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet. Ärendet Sedan några år pågår ett intensivt arbete med att utveckla informations- och kommunikationskanaler inom hälsoområdet. Arbetet ingår i en nationell strategi initierad av regeringen i samverkan med SKL. För Degerfors del har vi infört NPÖ (Nationell Patientöversikt) vilket innebär att legitimerad personal i den kommunala hemsjukvården kan ta del av delar av sjukvårdens journaler. Läkemedel kan också beställas från apoteket genom användning av IT-systemet Pascal. I handlingsplan antagen av SKL:s styrelse framgår hur det fortsatta arbetet med utvecklingen planeras. SKL har rekommenderat landets kommuner och landsting att ställa sig bakom denna planering. Kommunen bör ha ett helhetsperspektiv på utveckling av informations- och kommunikationsteknik. Detta berör stora delar av kommunens verksamhet och behöver samordnas. Beslutet bör därför fattas av kommunstyrelsen. Ärendets beredning Socialnämnden Justerandes sign 28 Utdragsbestyrkande

27 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 10(28) KS AU 56 Dnr Handikapparkering, höjning av bötesbelopp Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen (i enlighet med förvaltningens förslag) Tidsbegränsning två timmar tas bort på parkeringsplatserna vid Nämndhusets södra gavel och att lokala trafikföreskrifterna: , och skall upphöra att gälla. Arbetsutskottets beslut På nästa KS AU ska frågan om bötesbelopp tas upp (dnr /2). I samband med det ärendet ska det ske en diskussion om hur kommunen ska säkerställa och kontrollera felparkeringarna. Ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för, komplettering med konsekvenser om tidsbegränsningen två timmar tas bort på parkeringen bakom Nämndhuset. Bedömning Tas tidsbegränsningen bort på parkeringsplatserna vid Nämndhusets södra gavel så kommer det inte påverka omsättningen av parkerade bilar på övriga parkeringsplatser. När de nya parkeringsplatserna byggdes omkring Coophuset sattes en begränsning av parkeringstiden till två timmar, vardag utom dag före sön- och helgdag och vardag före sön- och helgdag klockan Anledningen till tidsbegränsningen var att förhindra att bilar parkerades hela dagar. Om man upphäver tidsbegränsningen 24 timmar (regeln gäller i hela kommunen) kan finnas risk för att vi får bilar som står parerade veckor och månader i sträck utan möjlighet att flytta på dem. Justerandes sign 29 Utdragsbestyrkande

28 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 11(28) KS AU 56 (forts.) Dnr Yrkanden Roland Halvarsson (V) yrkar att på nästa KS AU ta upp frågan om bötesbelopp (dnr /2). I samband med det ärendet ska det ske en diskussion om hur kommunen ska säkerställa och kontrollera felparkeringarna. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Skickas till Trafikingenjör Justerandes sign 30 Utdragsbestyrkande

29 Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling den 14 augusti 2008 LIGGARE ÖVER LOKAL 1 (1) TRAFIKFÖRESKRIFT I DEGERFORS KOMMUN Degerfors kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering vid Herrgårdsgatan (Folkets hus parkering); Beslutade den 6 december 2004 Degerfors kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket punkt 13 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. Inom ett område avgränsat av räta linjer mellan följande koordinater x= , y= x= , y= x= , y= x= , y= i koordinatsystemet Karlskoga-70 (fem platser se bifogad karta) får fordon 3 kap. 48 trafikförordningen (1998:1276) parkeras under högst 2 tim i följd. Tidsbegränsningen och gäller vardag utom dag före sön- och helgdag och vardag före sön- och helgdag klockan Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2005 då kommunens föreskrifter KS 33/01 skall upphöra att gälla. Jerry Goude Vidtagna åtgärder Datum Exp. till Kungörelse Sökanden Vägverket Polisen Degerfors Länsstyrelsen Utsänt Väghållare (arb. avd.) Taxi Väghållare (ensk. väg) Räddningstjänsten Skyltsättning Länstrafiken Ambulans 31

30 Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling den 14 augusti 2008 LIGGARE ÖVER LOKAL 2 (2) TRAFIKFÖRESKRIFT I DEGERFORS KOMMUN Vidtagna åtgärder Datum Exp. till Kungörelse Sökanden Vägverket Polisen Degerfors Länsstyrelsen Utsänt Väghållare (arb. avd.) Taxi Väghållare (ensk. väg) Räddningstjänsten Skyltsättning Länstrafiken Ambulans 32

31 LIGGARE ÖVER LOKAL 1 (1) TRAFIKFÖRESKRIFT I DEGERFORS KOMMUN Degerfors kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering vid Herrgårdsgatan (Folkets hus parkering); Beslutade den 6 december 2004 Degerfors kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket punkt 13 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. Inom ett område avgränsat av räta linjer mellan följande koordinater x= , y= x= , y= x= , y= x= , y= x= , y= x= , y= x= , y= x= , y= i koordinatsystemet Karlskoga- 70 (22 platser, se bifogad karta) får fordon 3 kap. 48 trafikförordningen (1998:1276) parkeras under högst 4 tim i följd. Tidsbegränsningen och gäller vardag utom dag före sön- och helgdag och vardag före sön- och helgdag klockan Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2005 då kommunens föreskrifter KS 33/01 skall upphöra att gälla. Jerry Goude Vidtagna åtgärder Datum Exp. till Kungörelse Sökanden Vägverket Polisen Degerfors Länsstyrelsen Utsänt Väghållare (arb. avd.) Taxi Väghållare (ensk. väg) Räddningstjänsten Skyltsättning Länstrafiken Ambulans 33

32 LIGGARE ÖVER LOKAL 2 (2) TRAFIKFÖRESKRIFT I DEGERFORS KOMMUN Vidtagna åtgärder Datum Exp. till Kungörelse Sökanden Vägverket Polisen Degerfors Länsstyrelsen Utsänt Väghållare (arb. avd.) Taxi Väghållare (ensk. väg) Räddningstjänsten Skyltsättning Länstrafiken Ambulans 34

33 Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling den 14 augusti 2008 LIGGARE ÖVER LOKAL 1 (1) TRAFIKFÖRESKRIFT I DEGERFORS KOMMUN Degerfors kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering vid Herrgårdsgatan (Folkets hus parkering); Beslutade den 6 december 2004 Degerfors kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket punkt 13 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. Inom ett område avgränsat av räta linjer mellan följande koordinater x= , y= x= , y= x= , y= x= , y= i koordinatsystemet Karlskoga-70 (tre platser, se bifogad karta) får fordon 3 kap. 48 trafikförordningen (1998:1276) parkeras under högst 4 tim i följd. Tidsbegränsningen och gäller vardag utom dag före sön- och helgdag och vardag före sön- och helgdag klockan Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2005 då kommunens föreskrifter KS 33/01 skall upphöra att gälla. Jerry Goude Vidtagna åtgärder Datum Exp. till Kungörelse Sökanden Vägverket Polisen Degerfors Länsstyrelsen Utsänt Väghållare (arb. avd.) Taxi Väghållare (ensk. väg) Räddningstjänsten Skyltsättning Länstrafiken Ambulans 35

34 Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling den 14 augusti 2008 LIGGARE ÖVER LOKAL 2 (2) TRAFIKFÖRESKRIFT I DEGERFORS KOMMUN Vidtagna åtgärder Datum Exp. till Kungörelse Sökanden Vägverket Polisen Degerfors Länsstyrelsen Utsänt Väghållare (arb. avd.) Taxi Väghållare (ensk. väg) Räddningstjänsten Skyltsättning Länstrafiken Ambulans 36

35 Datum Beteckning Sida Kommunstyrelseförvaltningen /8 1(1) Handläggare Jerry Goude Tel: E-post: Höjning av bötesbelopp för felparkering Mottagare Kommunstyrelsen Förslag till beslut Tidsbegränsning två timmar tas bort på parkeringsplatserna vid nämndhusets södra gavel och att lokala trafikföreskrifterna: , och skall upphöra att gälla. Ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för, komplettering med konsekvenser om tidsbegränsningen två timmar tas bort på parkeringen bakom nämndhuset. Bedömning Tas tidsbegränsningen bort på parkeringsplatserna vid nämndhusets södra gavel så kommer det inte påverka omsättningen av parkerade bilar på övriga parkeringsplatser. När de nya parkeringsplatserna byggdes omkring coophuset sattes en begränsning av parkeringstiden till två timmar, vardag utom dag före sön- och helgdag och vardag före sön- och helgdag klockan Anledningen till tidsbegränsningen var att förhindra att bilar parkerades hela dagar. Om man upphäva tidsbegränsningen 24 timmar (regeln gäller i hela kommunen) kan finnas risk för att vi får bilar som står parerade veckor och månader i sträck utan möjlighet att flytta på dem. Jerry Goude Trafikingenjör Bilagor Lokala trafikföreskrifterna: , och

36 38

37 39

38 40

39 41

40 42

41 43

42 44

43 45

44 46

45 47

46 48

47 49

48 50

49 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 27(28) KS AU 68 Dnr Offentlig utsmyckning Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Att kr tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader för att genomföra ett konstprojekt med feriearbetare under sommaren Ärendet Maria Eriksson har fått i uppdrag att arbeta fram en policy för hur kommunen ska hantera frågor om offentlig utsmyckning som hanteras av kommunen. Om det ska ske någon form av konstprojekt om offentlig utsmyckning med feriearbetare redan nu i sommar behöver kommunstyrelsen däremot hantera just den frågan skyndsamt. Yrkanden Roland Halvarsson (V) och Anita Bohlin-Neuman (V) yrkar att kr tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader för att genomföra ett konstprojekt med feriearbetare under sommaren Annika Engelbrektsson (S) yrkar avslag på Roland Halvarssons och Anita Bohlin-Neumans yrkande. Beslutsordning Ordföranden finner att det finns två yrkanden och att han ställer dem emot varandra. Ordföranden finner bifall för Roland Halvarsson (V) och Anita Bohlin- Neumans (V) yrkande. Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Justerandes sign 51 Utdragsbestyrkande

50 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 28(28) KS AU 68 (forts.) Dnr Reservationer Annika Engelbrektsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Justerandes sign 52 Utdragsbestyrkande

51 DEGERFORS KOMMUN Personalavdelningen Redovisning av återbesatta tjänster feb-mars Nämnd Tjänst Enhet/Avd. Antal Datum SOCIALNÄMNDEN SERVICENÄMNDEN Enhetschef ssg 100 %, vikariat Omsorgen om funktionshindrade IT-tekniker ssg 100 %, tillsvidare IT-avdelningen

52 Handläggare Susanna Göransdotter Tel: E-post: Mottagare Kommunstyrelsen Redovisning av delegeringsbeslut Följande delgeringsbeslut redovisas inom kommunstyrelsens verksamhetsområde Nr Delegat Beslut KaC 20/13 Kanslichef Undertecknande av tilldelningsbeslut, upphandling ramavtal för upphandling av Vård och behandling av vuxna missbrukare KaC 21/13 Kanslichef Beslut om handläggning av yttrande över remiss: Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län och Gävleborgs län KaC 22/13 Kanslichef Begäran om yttrande över motion KaC 23/13 Kanslichef Förlängning av ramavtal, sjukvårdsmaterial EC 4/13 Ekonomichef Omsättning av lån MHI 1/13 Miljöinspektör Yttrande över ansökan om uteservering - polisen MHI 2/13 Miljöinspektör Yttrande över ansökan om brukande av offentlig plats - polisen 54

53 Handläggare Susanna Göransdotter Tel: E-post: Mottagare Kommunstyrelsen Rapporter handlingar för kännedom Följande rapporter handlingar för kännedom har inkommit till kommunstyrelsen Nr Rapport handling Folkhälsoförvaltningen: Återrapportering från fikamöte Folkhälsoförvaltningen: Personalbokslut för Folkhälsoförvaltningen: Internkontroll 2013, vikariekostnader Folkhälsoförvaltningen: Lägesrapport, ung medborgardialog Örebro Läns Bildningsförbund: Nytt från folkbildningen, nr SmåKom: Nyhetsbrev från SmåKom 55

54 Handläggare Susanna Göransdotter Tel: E-post: Mottagare Kommunstyrelsen Kurser/konferenser Följande inbjudningar till kurser/konferenser har inkommit till kommunstyrelsen Nr Kurs/konferens Inbjudan Regionförbundet Örebro: Hur ska vi fördela vår miljard till infrastruktur? Örebro 15 maj Inbjudan Länsbiblioteken: Biblioteksting Eskilstuna, 12 september 56

Rekrytering kommunchef

Rekrytering kommunchef Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2011-09-05 35(36) KS 159 Dnr: 60-2011 Rekrytering kommunchef Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsens beslut KS 77/2011-05-09 pkt 2 upphävs.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-11-28 1(29) Tid: kl. 18.30-20.10, ajournerat kl. 19.20-19.30 Plats: Tunet, Folkets Hus Beslutande Peter Pedersen (V) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson (V) Anita Bohlin-Neuman (V) Annika Engelbrektsson

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (79) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 17.20 Beslutande Helena Stenberg (S), ordförande Rune Berglund (S) Peter Roslund (S) Laila Stålnacke (S) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-05-15 Sida 1 (35) Paragrafer 110-135 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan 13.45-17.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 40 Svar på medborgarförslag Hälsans stig i Tullinge

Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 40 Svar på medborgarförslag Hälsans stig i Tullinge KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2012-02-22 Tid 2012-03-05, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. Ärenden Justering 38 Information

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus 1(41) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08:30-15:06, ajournering kl 12:55-13:15 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50.

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50. VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(80) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50. Beslutande Eva Norman Kristina Norman, 166-195 Tony Mannelqvist Inger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer