Finansiering Snabba cash

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansiering Snabba cash"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 15(28) KS AU 59 Dnr Finansiering Snabba cash Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen finansierar Snabba cash 2013 genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. Beloppet uppgår till 30 tkr. 2. Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att, efter en utvärdering av projektet för 2011, 2012 och 2013, arbeta in Snabba cash i budgetramen för 2014 och framåt. Verksamheten organiseras och beslutas inom kultur- och utbildnings-nämndens verksamhet. Ärendet Kommunstyrelsen beslöt på sitt sammanträde att införa Snabba cash. Av underlaget till beslutet framgår att Snabba cash ska vara ett sätt för ungdomar att söka pengar till olika aktiviteter, allt för temakväll på fritidsgården till att arrangera disco. För att försöka få ungdomar mer aktiva och engagerade är Snabba cash ett bra sätt att uppmuntra dem på. Snabba cash finansierades 2011 genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader med 30 tkr. Något beslut om framtida finansiering fattades inte. Under 2012 genomfördes följande aktiviteter skidresa Säfsen, tjejkväll frisörskolan Karlskoga, Killkväll och en ny dator till fritidsgården sammanlagd kostnad om 13 tkr. Enligt kontakter med kultur- och utbildningsförvaltningen kunde dessa verksamheter genomföras genom ett prognostiserat överskott inom fritidsverksamheten. För våren är följande aktiviteter planerade: Disco (Tunet), grillkväll, klubbtävling, Liseberg (bussresa) samt brännboll. Finansiering av Snabba cash har inte arbetas in i budgeten för varken 2012 och Förvaltningen ser i dagläget ingen möjlighet att finansiera verksamheten inom nämndens ram. Justerandes sign 3 Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 16(28) KS AU 59 (forts.) Dnr Finansiering Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader uppgår under 2013 till 200 tkr. Kommunstyrelsen fattade beslut på sammanträde att disponera sammantaget 40 tkr från anslaget och därmed återstår 160 tkr inför ställningstagandet avseende Snabba cash. Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsen finansierar Snabba cash 2013 genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. Beloppet uppgår till 30 tkr. 2. Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att arbeta in Snabba cash i budgetramen för 2014 och framåt. Verksamheten organiseras och beslutas inom kultur- och utbildnings-nämndens verksamhet. Yrkanden Johan Nordström (M) yrkar att förvaltningens förslag avslås och att projektet Snabba cash avslutas. Anita Bohlin-Neuman yrkar bifall till förvaltningens förslag. Peter Pedersen (V) yrkar att kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att, efter en utvärdering av projektet för 2011, 2012 och 2013, arbeta in Snabba cash i budgetramen för 2014 och framåt. Verksamheten organiseras och beslutas inom kultur- och utbildnings-nämndens verksamhet. Annika Engelbrektsson yrkar att ärendet återremitteras för att utredas vidare rörande vilket regelverk och vilka principer som ska styra utbetalningarna av pengarna. Beslutsordning Det finns fyra yrkanden. Ordföranden meddelar att han först tänker ställa Annika Engelbrektssons (S) yrkande mot avslag. Ordförande finner att Annika Engelbrektssons (S) yrkande avslås. Ordförande ställer sedan Johan Nordströms (M) yrkande mot Anita Bohlin- Neumans (V) yrkande. Ordförande finner bifall för Anita Bohlin-Neumans (V) yrkande. Ordförande ställer slutligen Peter Pedersens (V) yrkande mot avslag. Ordföranden finner bifall för Peter Pedersens (V) yrkande. Justerandes sign 4 Utdragsbestyrkande

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 17(28) KS AU 59 (forts.) Dnr Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Reservationer Annika Engelbrektsson (S) reserverar sig i linje med reservation från KS (S) reserverar sig mot den hantering som varit inom projektet Snabba cash. Det har nu avgivits en rapport från ungdomsverksamheten där avsikten var att göra aktiviteter för ungdomar, och inte som man nu har använt pengar till att inköpa inventarier, vilket inte var syftet med det bidrag som kommunstyrelsen beviljade. Johan Nordström (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Justerandes sign 5 Utdragsbestyrkande

4 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (36) KS 145 Dnr: Bidrag till aktiviteter för ungdomar, Snabba cash Kommunstyrelsens beslut (i enlighet med arbetsutskottets förslag) 1. Snabba cash införs. 2. Fördelningen av medel ska ske med utgångspunkt i Degerfors kommuns gällande policys och regler tkr avsätts för Snabba cash för Finansiering sker via kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. 4. En redovisning av hur Snabba cash har utfallit under 2011 ska lämnas till kommunstyrelsen senast i februari Ärendet För att uppmuntra ungdomar entreprenörsanda och initiativtagande föreslås att ett bidrag till aktiviteter för ungdomar, Snabba cash, inrättas. Snabba cash förelås fungera på följande sätt: Snabba cash ska vara ett sätt för ungdomar att söka pengar från till olika aktiviteter, allt från temakväll på fritidsgården till att arrangera ett disco. För att försöka få ungdomar mer aktiva och engagerade på sin fritid så är Snabba cash ett bra sätt att uppmuntra dem på. För att söka bidrag ska en ansökningsblankett fyllas i och lämnas in. En grupp med ungdomar bestämmer sedan vilka ansökningar som ska beviljas. Denna grupp består av: Förslagsvis elevrådsordföranden eller någon annan från resp. elevråd o två ungdomar från åk 6 (förslagsvis en från varje rektorsområde) o två ungdomar från Stora Vallaskolan o en ungdom från Möckelngymnasiet (Degerfors) o en ungdom från Möckelngymnasiet (Karlskoga) Till sin hjälp har ungdomarna de två fritidsledare som är ansvariga för bidragen. För att få en bra process runt behandlingen av ansökningarna föreslås en fast tid för beslut om vilka ansökningar som ska beviljas, t.ex. en måndag varje månad på skoltid i Folkets Hus. Det är bra om det finns en bestämd plats där man alltid träffas och anslutning till denna plats, d.v.s. i Folkets Hus, kan en brevlåda sättas upp, där man kan lämna ansökningar. Om något saknas i ansökan eller om förslagen i ansökan behöver utvecklas kommer ansökan att skickas tillbaka till förslagsställaren för komplettering. Bidrag kan endast sökas för aktiviteter med minst 10 deltagare. Storleken på bidragen beror på hur många ungdomar som aktiviteten engagerar. Ungdomar fr.o.m. åk 6 t.o.m. åk 3 på gymnasiet har möjlighet att söka bidrag för aktiviteter. Fritidsledarna hjälper till med det praktiska runt administrationen av bidragen. Inga kontanter kommer att betalas ut. Faktura eller rekvisition kommer att användas. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 6

5 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (36) KS 145 (forts.) Dnr: Finansiering För år 2011 avsätts 30 tkr till Snabba cash. Finansieringen sker via kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. Yrkanden Johan Nordström (M), Birgitta Höijer (C) och Annika Engelbrektsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande ändringar: Namnet ska inte vara Snabba cash, ungdomarna ska själva få bestämma namnet Summan för 2011 ska vara 15 tkr, inte 30 tkr, då mer än halva året redan har gått Peter Pedersen (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden konstaterar att det finns ett antal olika förslag och meddelar att han tänker ställa förslagen under proposition i följande ordning: 1. Snabba cash inrättas bifall eller avslag 2. Namnet Snabba cash ska vara kvar bifall eller avslag 3. Fördelningen av medel ska ske med utgångspunkt i Degerfors kommuns gällande policys och regler bifall eller avslag tkr avsätts för Snabba cash för Finansiering sker via kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader bifall eller avslag 5. Om pkt 4 avslås: 15 tkr avsätts för Snabba cash för Finansiering sker via kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader bifall eller avslag 6. En redovisning av hur Snabba cash har utfallit under 2011 ska lämnas till kommunstyrelsen senast i februari 2012 bifall eller avslag Ordförande finner att kommunstyrelsen har bifallit pkt 1, 2, 3, 4 och 6, samt avslagit pkt 5. Särskilt yttrande Lars-Gunnar Hedenquist (FP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Johan Nordström m.fl. yrkande. Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 120/ Reservationer Johan Nordström (M) och Birgitta Höijer (C) reserverar sig mot beslutet i pkt 2 ovan i propositionsordningen. Socialdemokraterna, Moderaterna och Centern reserverar sig mot att KS anslår kr till ungdomsprojektet "Snabba cash" med motiveringen att det endast är kvar 4 månader på året vilket gör att årsnivån blir helt fel, både ur ungdomsperspektiv och ur kommunens ekonomiska situation. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 7

6 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (36) KS 145 (forts.) Dnr: Skickas till Ekonomiavdelningen Fritidsledarna Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 8

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6(28) KS AU 54 Dnr Ny VA-anslutning Outokumpu Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen (i enlighet med förvaltningens förslag) 1. Kommunfullmäktige beviljar ytterligare tkr till projektet ny anslutning Outokumpu. 2. Kommunfullmäktige beslutar om att finansiera utbyggnaden genom nyupplåning med tkr. Ärendet Outokumpus fastighet Bruket 1:13 ingår genom beslut i kommunfullmäktige numer i verksamhetsorådet för vatten och avlopp. Degerfors kommun har tidigare enligt avtal levererat vatten via Outokumpus nät till följande fastigheter: Letälvsskolan Bruket 1:27, Fortums Kraftstation 1:16>2, Bruket 105 Bruket 1:12, Degerfors Energis fjärrvärmecentral Bruket 1:23, Degerfors formnings AB Norra Bruket 1:22>1, Degerfors formnings Södra Bruket 1:19,1:20, 1:21och Micke Stridh AB Bruket 1:21. Nya anslutningar till dessa fastigheter har projekterats och är klart. Arbete med ny anslutning till Letälvsskolan Bruket 1:27 har påbörjats. Finansiering Beräknad totalkostnad för projektet är tkr. Tidigare har anslagits tkr. Projektets storlek och omfattning medför att tidigare anslagna medel inte räcker utan servicenämnden behöver ytterligare tkr för projektets genomförande. Av totalanslaget om tkr kommer Outokumpu betala en anslutningsavgift uppgående till totalt tkr som periodiseras över en 10- årsperiod. Justerandes sign 9 Utdragsbestyrkande

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7(28) KS AU 54 (forts.) Dnr Investeringen ingår som en del i VA-kollektivet. Det innebär att både kostnaderna för investeringen och framtida intäkter med anledning av det nya verksamhetsområdet kommer tillföras abonnentkollektivet. Ärendets beredning Servicenämnden Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Justerandes sign 10 Utdragsbestyrkande

9 11

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 24(28) KS AU 66 Dnr Förlängning av tillförordnad förvaltningschef, serviceförvaltningen Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen (i enlighet med förvaltningens förslag) Anders Luthmans förordnande som tf förvaltningschef förlängs från till dess att ordinarie förvaltningschef återgår i tjänst, dock längst till och med Ärendet Ordinarie servicechef är sjukskriven till och med I dagsläget är det svårt att bedöma om sjukskrivningen kommer att förlängas och för hur lång tid detta då blir. Kommunstyrelsen beslöt i oktober att tillförordna Anders Luthman som tf förvaltningschef för serviceförvaltningen till dess att ordinarie förvaltningschef återgår i tjänst, dock längst till och med Kommunstyrelseförvaltningens förslag är därför att Anders Luthman tillfälligt förordnas som förvaltningschef för serviceförvaltningen. Förordnandet omfattar tiden från fram till dess ordinarie förvaltningschef återgår i tjänst, dock längs till och med Yrkanden Johan Nordström (M) och Annika Engelbrektsson (S) yrkar att förlängningen tidsbegränsas till Beslutsordning Ordföranden finner att det finns ett yrkande och att han ställer det mot förvaltningens förslag. Ordföranden finner bifall förvaltningens förslag. Justerandes sign 12 Utdragsbestyrkande

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 25(28) KS AU 66 (forts.) Dnr Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Reservationer Johan Nordström (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Justerandes sign 13 Utdragsbestyrkande

12 14

13 15

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 4(28) KS AU 53 Dnr Svar på återremiss: Återbesättning av tjänst, mät- och GIS-ingenjör Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen (i enlighet med förvaltningens förslag) 1. Tjänsten som mätningsingenjör återbesätts och kostnaderna fördelas lika mellan kommunstyrelsen och servicenämnden. 2. De medel som därmed frigörs på kommunstyrelseförvaltningen ska tills vidare användas av miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen för finansiering av extern samhällsbyggnadskompetens. 3. Tjänsten som projekteringsingenjör ska inte återbesättas. Ärendet Sedan då Jan Irebäck slutade sin tjänst som mätningsingenjör har mätnings-, beräknings- och kartfrågorna (MBK) hanterats av trafikingenjören och projekteringsingenjören. Dessutom har Jan Irebäck timavlönats för upprättande av fastighetsförteckningar i samband med detaljplanearbete mm. Irebäcks tjänster har dessutom under 2012 om ca 50 % använts till att konvertera primärkartan och VA-kartan till det nya kart- och GIS-programmet Geosecma for ArcGis. Geosecma är ett komplett informationssystem. Med kartan som bas kan viktiga kommunala funktioner såsom till exempel ledningar, vägar, fastighetsinformation, innevånare och trafik hanteras vid planläggning, projektering och underhåll så att en tydlig lägesbild kan presenteras. Från och med avgår projekteringsingenjör Lars Olsson med pension. Det är mycket angeläget att kompetens finns i organisationen för att ajourhålla vår primärkarta och VA-karta samt ansvara för och utveckla kommunens geografiska information och genomföra de åtaganden mot Lantmäteriet som finns. Dessutom erfordras mätkompetens vid utstakning i samband med bygglov/inmätning samt upprättande av nybyggnadskartor och framförallt Justerandes sign 16 Utdragsbestyrkande

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 5(28) KS AU 53 (forts.) Dnr planer. En viktig uppgift är att framta fastighetsförteckningar i samband med planarbeten. Ingenjören ska även kunna vara behjälplig med fastighetsrättsliga frågor. Eftersom halva tjänsten föreslås finansieras genom VA- kollektivet (Serviceförvaltningen) frigörs 0,5 ssg för Kommunstyrelseförvaltningen, vilket primärt skulle möjliggöra resurser till detaljplanearbetet utmed Västra Möckelnstranden. Initialt bör resurserna köpas externt därefter beroende på hur utvecklingen av Möckelnstranden ter sig samt förverkligandet av översiktsplanens intentioner. Finansiering Tjänsten som mät- och GIS- ingenjör (1,0 ssg) delas av Kommunstyrelseförvaltningen och Serviceförvaltningen. Tjänsten som projekteringsingenjör återbesätts ej. 0,5 ssg bör bibehållas på kommunstyrelseförvaltningen för att primärt kunna utföra aviserade planuppdrag utmed västra Möckelnstranden. Yrkanden Johan Nordström (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ärendets beredning KS AU Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Justerandes sign 17 Utdragsbestyrkande

16 Datum Beteckning Sida Kommunstyrelseförvaltningen /5 1(3) Handläggare Mårten Persson Tel: E-post: Mottagare Kommunstyrelsen Degerfors kommun Återbesättning av tjänst, mät- och GIS- ingenjör, komplettering Förslag till beslut 1. Tjänsten som mätningsingenjör återbesätts och kostnaderna fördelas lika mellan Kommunstyrelsen och Servicenämnden. 2. De medel som därmed frigörs på kommunstyrelseförvaltningen ska tills vidare användas av miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen för finansiering av extern samhällsbyggnadskompetens. 3. Tjänsten som projekteringsingenjör ska inte återbesättas. Ärendet Sedan då Jan Irebäck slutade sin tjänst som mätningsingenjör har mätnings-, beräknings- och kartfrågorna (MBK) hanterats av trafikingenjören och projekteringsingenjören. Dessutom har Jan Irebäck timavlönats för upprättande av fastighetsförteckningar i samband med detaljplanearbete mm. Irebäcks tjänster har dessutom under 2012 om ca 50 % använts till att konvertera primärkartan och VA-kartan till det nya kart- och GIS-programmet Geosecma for ArcGis. Geosecma är ett komplett informationssystem. Med kartan som bas kan viktiga kommunala funktioner såsom till exempel ledningar, vägar, fastighetsinformation, innevånare och trafik hanteras vid planläggning, projektering och underhåll så att en tydlig lägesbild kan presenteras. Från och med avgår projekteringsingenjör Lars Olsson med pension. Det är mycket angeläget att kompetens finns i organisationen för att ajourhålla vår primärkarta och VA-karta samt ansvara för och utveckla kommunens geografiska information och genomföra de åtaganden mot Lantmäteriet som finns. Dessutom erfordras mätkompetens vid utstakning i samband med bygglov/inmätning samt upprättande av nybyggnadskartor och framförallt planer. En viktig uppgift är att framta fastighetsförteckningar i samband med planarbeten. Ingenjören ska även kunna vara behjälplig med fastighetsrättsliga frågor. Eftersom halva tjänsten föreslås finansieras genom VA- kollektivet (Serviceförvaltningen) frigörs 0,5 ssg för Kommunstyrelseförvaltningen, vilket primärt skulle möjliggöra resurser Degerfors kommun TELEFON TELEFAX ORG.NR. E-POST INTERNET Degerfors

17 DEGERFORS KOMMUN Datum Beteckning Sida Kommunstyrelseförvaltningen /5 2(3) till detaljplanearbetet utmed Västra Möckelnstranden. Initialt bör resurserna köpas externt därefter beroende på hur utvecklingen av Möckelnstranden ter sig samt förverkligandet av översiktsplanens intentioner. Finansiering Tjänsten som mät- och GIS- ingenjör (1,0 ssg) delas av Kommunstyrelseförvaltningen och Serviceförvaltningen. Tjänsten som projekteringsingenjör återbesätts ej. 0,5 ssg bör bibehållas på kommunstyrelseförvaltningen för att primärt kunna utföra aviserade planuppdrag utmed västra Möckelnstranden. Arbetsutskottets beslut under KS AU 35/13 1. Ärendet återremiteras. 2. Mårten Persson, miljö- och samhällsbyggnadschef och Anders Luthman, tf servicechef, ska komplettera underlaget med en analys av fördelarna och nackdelarna med att återbesätta tjänsten jämfört med att köpa in kompetensen vid behov. Analysen ska innehålla en kostnadskalkyl för de båda förslagen. Komplettering För kommunens grundkarta och VA- karta har sedan 2012 kommunen ett gemensamt digitalt geografiskt informationssystem vid namn Geosecma for ArcGis, vilket ersatt tidigare system. För att kunna hantera våra ledningssystem, gator och vägar, byggnation och byggnader samt inte minst planläggning måste kommunen ha ett kartsystem som kontinuerligt ajourhålls. Tjänsten innebär bl. a. systemansvar för Geosecma. Minimibehovet är för närvarande 20 timmar per vecka och då sker ingen utveckling av systemen. Kompletteringar av VA- kartan kommer inte att kunna utföras. Minimibehovet förutsätter också att inga nya detaljplaner ska göras eller att andra större kartbehov uppkommer. Att externt köpa tjänsten kostar 20 timmar x 48 veckor (960 timmar) x 700 kr 672 tkr. I de 20 timmarna ingår tidigare omnämnda åtaganden gentemot Lantmäteriet såsom att hålla byggnads-, adress- och lägenhetsregistret aktuellt. En återbesättning på heltid kostar på årsbasis ca 500 tkr och då har vi tillgång till arbetstimmar per år och med möjlighet att sköta kartverksamheten, utveckla den för andra kommunala behov såsom skolplanering, ruttplanering och enkelt kunna använda befolkningsstatistik direkt på kartan (GIS- samordnare). Därutöver tidigare omnämnd mätfunktion såsom inmätningar av byggnader, stadsnät, och fjärrvärme. Kompetens inom fastighetsrätt är önskvärd. Tjänsten förutsätter medverkande i läns- MKB (länsnätverket) och ska bevaka kommunens intressen i samband med lantmäteriärenden etc. I dag finns mätkompetens hos projekteringsingenjören som avgår med pension första juni 2013 samt hos trafikingenjören som har några år kvar till pension. Som tidigare framförts är även f.d. mätningsingenjören för närvarande timavlönad av Serviceförvaltningen för 19

18 DEGERFORS KOMMUN Datum Beteckning Sida Kommunstyrelseförvaltningen /5 3(3) framförallt GIS- arbete med VA- kartan. En rekrytering under är nödvändig för att skapa möjlighet till kunskapssuccession. En återbesättning medför att antalet huvuden i den kommunala organisationen kan kvarstå på en rimlig nivå, vilket bör minska belastningen på personalen. Genom föreslaget samarbete över förvaltningsgränserna kan resurser primärt frigöras till det relativt omfattande detaljplanarbetet utmed Västra Möckelnstranden som initierades av KS AU under 36/13. Det ursprungliga förslaget kvarstår. Kommunstyrelseförvaltningen Serviceförvaltningen Mårten Persson Miljö- och samhällsbyggnadschef Anders Luthman Tf Servicechef Kopia till: Servicenämnden 20

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 8(28) KS AU 55 Dnr Arbetsterapeutresurs omfördelning Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Hos kommunstyrelsen begära att en ny tjänst 0,5 ssg inrättas som arbetsterapeut inom REHAB-enheten. Ärendet Från den 1 januari 1999 omfattas arbetsterapeuterna av bestämmelser om legitimation SOSFS 1998:531. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 18 och 18 b har kommunen ansvar för hälso- och sjukvård, habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för funktionshindrade till dem som bor i särskilda boendeformer samt i ordinärt boende för äldre- och funktionshindrade och till dem som vistas i dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL). Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar är upp till sjuksköterske- och arbetsterapeutnivå det vill säga specifik och allmän omvårdnad, rehabilitering och habilitering som inte kräver läkarinstanser. Enligt patientsäkerhetslagen (2010:69) ger den ett tydligt ansvar att bedriva systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande för att förhindra att vårdskador uppstår. I Degerfors kommun finns 3,75 åa arbetsterapeuter, varav 1,0 åa på korttidsenheten. Arbetsterapeuter är ansvariga för all primärvård. I den så kallade Ädelöverenskommelsen gick alla arbetsterapeuter över till kommunen vilken också fick ansvaret för hela denna verksamhet avseende primärvård. Sjukgymnasterna är anställda av landstinget och är placerade på vårdcentralen. Bedömning Föreslagen omfördelning av tjänster mellan rehabiliteringsenheten och dagrehabiliteringen, bedöms nödvändig för att möta den ökade arbetsbelastningen inom arbetsterapeuternas område. Justerandes sign 21 Utdragsbestyrkande

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 9(28) KS AU 55 (forts.) Dnr Rehab verksamheten har förändrats och utökats. Antalet besök har ökat. Antalet årsarbetare är oförändrat men fördelat på färre personer. I dagsläget har vi ingen lösning hur arbetssättet med planerad tid för handledning och information till vårdlagen skall fortsätta. Rehabiliterande insatser syftar till att återskapa eller upprätthålla funktioner hos den enskilde vilket är förebyggande i förhållande till framtida vårdbehov. Ambitionen finns att fortsätta med arbetssättet enligt modellen för hemrehabiliteringen men det finns svårigheter att få tiden att räcka till för den arbetsuppgiften. Dokumentationen som är viktig är även ett arbete som man tar i sista hand, vilket kan få förödande konsekvenser för patientsäkerheten. Genom avslutande av hemrehab. Projektet har den extra utökning av medarbetare som funnits under projektet avvecklats. Det är tyngre brukare som idag vistas både i ordinärt boende och på SÄBO, vilket kräver mer arbetsterapeutinsatser för att säkerställa vården för den enskilde samt arbetsmiljön för personalen. Finansiering Förslaget finansieras genom en omfördelning inom befintlig budget. Bl.a. minskas administrativ resurs inom Omsorgen om Funktionshindrade till förmån för insats som arbetsterapeut. Årskostnaden för tjänsten dagtid 0,5 ssg undersköterska beräknas till kronor. Ärendets beredning Socialnämnden Justerandes sign 22 Utdragsbestyrkande

21 23

22 24

23 25

24 26

25 27

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 12(28) KS AU 57 Dnr E-hälsa Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen (i enlighet med förvaltningens förslag) Föreslå kommunstyrelsen besluta att i kommunens fortsatta arbete med utvecklingen av information och kommunikation beakta SKL:s handlingsplan Landstingsregioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet. Ärendet Sedan några år pågår ett intensivt arbete med att utveckla informations- och kommunikationskanaler inom hälsoområdet. Arbetet ingår i en nationell strategi initierad av regeringen i samverkan med SKL. För Degerfors del har vi infört NPÖ (Nationell Patientöversikt) vilket innebär att legitimerad personal i den kommunala hemsjukvården kan ta del av delar av sjukvårdens journaler. Läkemedel kan också beställas från apoteket genom användning av IT-systemet Pascal. I handlingsplan antagen av SKL:s styrelse framgår hur det fortsatta arbetet med utvecklingen planeras. SKL har rekommenderat landets kommuner och landsting att ställa sig bakom denna planering. Kommunen bör ha ett helhetsperspektiv på utveckling av informations- och kommunikationsteknik. Detta berör stora delar av kommunens verksamhet och behöver samordnas. Beslutet bör därför fattas av kommunstyrelsen. Ärendets beredning Socialnämnden Justerandes sign 28 Utdragsbestyrkande

27 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 10(28) KS AU 56 Dnr Handikapparkering, höjning av bötesbelopp Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen (i enlighet med förvaltningens förslag) Tidsbegränsning två timmar tas bort på parkeringsplatserna vid Nämndhusets södra gavel och att lokala trafikföreskrifterna: , och skall upphöra att gälla. Arbetsutskottets beslut På nästa KS AU ska frågan om bötesbelopp tas upp (dnr /2). I samband med det ärendet ska det ske en diskussion om hur kommunen ska säkerställa och kontrollera felparkeringarna. Ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för, komplettering med konsekvenser om tidsbegränsningen två timmar tas bort på parkeringen bakom Nämndhuset. Bedömning Tas tidsbegränsningen bort på parkeringsplatserna vid Nämndhusets södra gavel så kommer det inte påverka omsättningen av parkerade bilar på övriga parkeringsplatser. När de nya parkeringsplatserna byggdes omkring Coophuset sattes en begränsning av parkeringstiden till två timmar, vardag utom dag före sön- och helgdag och vardag före sön- och helgdag klockan Anledningen till tidsbegränsningen var att förhindra att bilar parkerades hela dagar. Om man upphäver tidsbegränsningen 24 timmar (regeln gäller i hela kommunen) kan finnas risk för att vi får bilar som står parerade veckor och månader i sträck utan möjlighet att flytta på dem. Justerandes sign 29 Utdragsbestyrkande

28 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 11(28) KS AU 56 (forts.) Dnr Yrkanden Roland Halvarsson (V) yrkar att på nästa KS AU ta upp frågan om bötesbelopp (dnr /2). I samband med det ärendet ska det ske en diskussion om hur kommunen ska säkerställa och kontrollera felparkeringarna. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Skickas till Trafikingenjör Justerandes sign 30 Utdragsbestyrkande

29 Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling den 14 augusti 2008 LIGGARE ÖVER LOKAL 1 (1) TRAFIKFÖRESKRIFT I DEGERFORS KOMMUN Degerfors kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering vid Herrgårdsgatan (Folkets hus parkering); Beslutade den 6 december 2004 Degerfors kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket punkt 13 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. Inom ett område avgränsat av räta linjer mellan följande koordinater x= , y= x= , y= x= , y= x= , y= i koordinatsystemet Karlskoga-70 (fem platser se bifogad karta) får fordon 3 kap. 48 trafikförordningen (1998:1276) parkeras under högst 2 tim i följd. Tidsbegränsningen och gäller vardag utom dag före sön- och helgdag och vardag före sön- och helgdag klockan Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2005 då kommunens föreskrifter KS 33/01 skall upphöra att gälla. Jerry Goude Vidtagna åtgärder Datum Exp. till Kungörelse Sökanden Vägverket Polisen Degerfors Länsstyrelsen Utsänt Väghållare (arb. avd.) Taxi Väghållare (ensk. väg) Räddningstjänsten Skyltsättning Länstrafiken Ambulans 31

30 Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling den 14 augusti 2008 LIGGARE ÖVER LOKAL 2 (2) TRAFIKFÖRESKRIFT I DEGERFORS KOMMUN Vidtagna åtgärder Datum Exp. till Kungörelse Sökanden Vägverket Polisen Degerfors Länsstyrelsen Utsänt Väghållare (arb. avd.) Taxi Väghållare (ensk. väg) Räddningstjänsten Skyltsättning Länstrafiken Ambulans 32

31 LIGGARE ÖVER LOKAL 1 (1) TRAFIKFÖRESKRIFT I DEGERFORS KOMMUN Degerfors kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering vid Herrgårdsgatan (Folkets hus parkering); Beslutade den 6 december 2004 Degerfors kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket punkt 13 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. Inom ett område avgränsat av räta linjer mellan följande koordinater x= , y= x= , y= x= , y= x= , y= x= , y= x= , y= x= , y= x= , y= i koordinatsystemet Karlskoga- 70 (22 platser, se bifogad karta) får fordon 3 kap. 48 trafikförordningen (1998:1276) parkeras under högst 4 tim i följd. Tidsbegränsningen och gäller vardag utom dag före sön- och helgdag och vardag före sön- och helgdag klockan Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2005 då kommunens föreskrifter KS 33/01 skall upphöra att gälla. Jerry Goude Vidtagna åtgärder Datum Exp. till Kungörelse Sökanden Vägverket Polisen Degerfors Länsstyrelsen Utsänt Väghållare (arb. avd.) Taxi Väghållare (ensk. väg) Räddningstjänsten Skyltsättning Länstrafiken Ambulans 33

32 LIGGARE ÖVER LOKAL 2 (2) TRAFIKFÖRESKRIFT I DEGERFORS KOMMUN Vidtagna åtgärder Datum Exp. till Kungörelse Sökanden Vägverket Polisen Degerfors Länsstyrelsen Utsänt Väghållare (arb. avd.) Taxi Väghållare (ensk. väg) Räddningstjänsten Skyltsättning Länstrafiken Ambulans 34

33 Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling den 14 augusti 2008 LIGGARE ÖVER LOKAL 1 (1) TRAFIKFÖRESKRIFT I DEGERFORS KOMMUN Degerfors kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering vid Herrgårdsgatan (Folkets hus parkering); Beslutade den 6 december 2004 Degerfors kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket punkt 13 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. Inom ett område avgränsat av räta linjer mellan följande koordinater x= , y= x= , y= x= , y= x= , y= i koordinatsystemet Karlskoga-70 (tre platser, se bifogad karta) får fordon 3 kap. 48 trafikförordningen (1998:1276) parkeras under högst 4 tim i följd. Tidsbegränsningen och gäller vardag utom dag före sön- och helgdag och vardag före sön- och helgdag klockan Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2005 då kommunens föreskrifter KS 33/01 skall upphöra att gälla. Jerry Goude Vidtagna åtgärder Datum Exp. till Kungörelse Sökanden Vägverket Polisen Degerfors Länsstyrelsen Utsänt Väghållare (arb. avd.) Taxi Väghållare (ensk. väg) Räddningstjänsten Skyltsättning Länstrafiken Ambulans 35

34 Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling den 14 augusti 2008 LIGGARE ÖVER LOKAL 2 (2) TRAFIKFÖRESKRIFT I DEGERFORS KOMMUN Vidtagna åtgärder Datum Exp. till Kungörelse Sökanden Vägverket Polisen Degerfors Länsstyrelsen Utsänt Väghållare (arb. avd.) Taxi Väghållare (ensk. väg) Räddningstjänsten Skyltsättning Länstrafiken Ambulans 36

35 Datum Beteckning Sida Kommunstyrelseförvaltningen /8 1(1) Handläggare Jerry Goude Tel: E-post: Höjning av bötesbelopp för felparkering Mottagare Kommunstyrelsen Förslag till beslut Tidsbegränsning två timmar tas bort på parkeringsplatserna vid nämndhusets södra gavel och att lokala trafikföreskrifterna: , och skall upphöra att gälla. Ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för, komplettering med konsekvenser om tidsbegränsningen två timmar tas bort på parkeringen bakom nämndhuset. Bedömning Tas tidsbegränsningen bort på parkeringsplatserna vid nämndhusets södra gavel så kommer det inte påverka omsättningen av parkerade bilar på övriga parkeringsplatser. När de nya parkeringsplatserna byggdes omkring coophuset sattes en begränsning av parkeringstiden till två timmar, vardag utom dag före sön- och helgdag och vardag före sön- och helgdag klockan Anledningen till tidsbegränsningen var att förhindra att bilar parkerades hela dagar. Om man upphäva tidsbegränsningen 24 timmar (regeln gäller i hela kommunen) kan finnas risk för att vi får bilar som står parerade veckor och månader i sträck utan möjlighet att flytta på dem. Jerry Goude Trafikingenjör Bilagor Lokala trafikföreskrifterna: , och

36 38

37 39

38 40

39 41

40 42

41 43

42 44

43 45

44 46

45 47

46 48

47 49

48 50

49 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 27(28) KS AU 68 Dnr Offentlig utsmyckning Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Att kr tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader för att genomföra ett konstprojekt med feriearbetare under sommaren Ärendet Maria Eriksson har fått i uppdrag att arbeta fram en policy för hur kommunen ska hantera frågor om offentlig utsmyckning som hanteras av kommunen. Om det ska ske någon form av konstprojekt om offentlig utsmyckning med feriearbetare redan nu i sommar behöver kommunstyrelsen däremot hantera just den frågan skyndsamt. Yrkanden Roland Halvarsson (V) och Anita Bohlin-Neuman (V) yrkar att kr tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader för att genomföra ett konstprojekt med feriearbetare under sommaren Annika Engelbrektsson (S) yrkar avslag på Roland Halvarssons och Anita Bohlin-Neumans yrkande. Beslutsordning Ordföranden finner att det finns två yrkanden och att han ställer dem emot varandra. Ordföranden finner bifall för Roland Halvarsson (V) och Anita Bohlin- Neumans (V) yrkande. Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Justerandes sign 51 Utdragsbestyrkande

50 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 28(28) KS AU 68 (forts.) Dnr Reservationer Annika Engelbrektsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Justerandes sign 52 Utdragsbestyrkande

51 DEGERFORS KOMMUN Personalavdelningen Redovisning av återbesatta tjänster feb-mars Nämnd Tjänst Enhet/Avd. Antal Datum SOCIALNÄMNDEN SERVICENÄMNDEN Enhetschef ssg 100 %, vikariat Omsorgen om funktionshindrade IT-tekniker ssg 100 %, tillsvidare IT-avdelningen

52 Handläggare Susanna Göransdotter Tel: E-post: Mottagare Kommunstyrelsen Redovisning av delegeringsbeslut Följande delgeringsbeslut redovisas inom kommunstyrelsens verksamhetsområde Nr Delegat Beslut KaC 20/13 Kanslichef Undertecknande av tilldelningsbeslut, upphandling ramavtal för upphandling av Vård och behandling av vuxna missbrukare KaC 21/13 Kanslichef Beslut om handläggning av yttrande över remiss: Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län och Gävleborgs län KaC 22/13 Kanslichef Begäran om yttrande över motion KaC 23/13 Kanslichef Förlängning av ramavtal, sjukvårdsmaterial EC 4/13 Ekonomichef Omsättning av lån MHI 1/13 Miljöinspektör Yttrande över ansökan om uteservering - polisen MHI 2/13 Miljöinspektör Yttrande över ansökan om brukande av offentlig plats - polisen 54

53 Handläggare Susanna Göransdotter Tel: E-post: Mottagare Kommunstyrelsen Rapporter handlingar för kännedom Följande rapporter handlingar för kännedom har inkommit till kommunstyrelsen Nr Rapport handling Folkhälsoförvaltningen: Återrapportering från fikamöte Folkhälsoförvaltningen: Personalbokslut för Folkhälsoförvaltningen: Internkontroll 2013, vikariekostnader Folkhälsoförvaltningen: Lägesrapport, ung medborgardialog Örebro Läns Bildningsförbund: Nytt från folkbildningen, nr SmåKom: Nyhetsbrev från SmåKom 55

54 Handläggare Susanna Göransdotter Tel: E-post: Mottagare Kommunstyrelsen Kurser/konferenser Följande inbjudningar till kurser/konferenser har inkommit till kommunstyrelsen Nr Kurs/konferens Inbjudan Regionförbundet Örebro: Hur ska vi fördela vår miljard till infrastruktur? Örebro 15 maj Inbjudan Länsbiblioteken: Biblioteksting Eskilstuna, 12 september 56

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-08-13 1(20) Tid: kl. 13.00 14.05 Beslutande Roland Halvarsson (V), ordförande Peter Pedersen (V) Anita Bohlin-Neuman (V) Jan Ask (V) Gertowe Thörnros (V) Ulla Andersson (V) Annika Engelbrektsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10. BESLUTANDE Ledamöter:

Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10. BESLUTANDE Ledamöter: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-16 Sida 1 av 14 Blad Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s), ordförande Birgitta Höijer (c) Annika Engelbrektsson (s) Bjarne

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (28) Kommunfullmäktige 2013-02-14 Au 3 KS/2011-0089, TN/2011-0013, MBN/2011-1564 KS 8 KF Svar på motion från Margareta Fredriksson, Bertil Olin, Håkan Eriksson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2012-01-17 1. Klockan 09.15-09:25 för rast. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ...

Socialnämndens arbetsutskott 2012-01-17 1. Klockan 09.15-09:25 för rast. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... 2012-01-17 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 17 januari 2012 klockan 08:15-11:30 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande

Läs mer

Jämställdhetsplan för Arvika kommun

Jämställdhetsplan för Arvika kommun Protokoll Kommunstyrelsen 11 april 2005 Ks 42 Dnr KS05/112 026 Jämställdhetsplan för Arvika kommun Administrativa kontoret har utarbetat ett förslag till jämställdhetsplan 2005-2006 för Arvika kommun.

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-12 1(26) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 17.30 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Anita Bergman (m) Gullvi

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

Borgen fiberutbyggnad Hotagen

Borgen fiberutbyggnad Hotagen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 april 2014 Sida 41(50) Ks 65 Dnr 2014-000186 Borgen fiberutbyggnad Hotagen Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunfullmäktige beviljar kommunal borgen med

Läs mer

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-04-04 ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Läs mer

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-09 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 00-09 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s) Birgitta Lagerlund

Läs mer

Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering

Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering Kommunfullmäktige 2012 01 30 10 31 Kommunstyrelsen 2012 01 16 17 42 Arbets och personalutskottet 2012 01 16 15 35 Dnr 11.347 10 augkf10 Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering Bilaga:

Läs mer

Jörgen Johansson, förvaltningschef Yvonne Lövgren, sekr Anders Luthman Driftenheten Björn Halvarsson Teknikenheten.

Jörgen Johansson, förvaltningschef Yvonne Lövgren, sekr Anders Luthman Driftenheten Björn Halvarsson Teknikenheten. Servicenämnden 2006-03-03 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.15-15.45 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Patrik Rehnberg (s) Jeannette Rasko (s) Barbro Vindahl (c)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-08-07. 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262

Sammanträdesdatum 2012-08-07. 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-08-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 augusti 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Information till kommunstyrelsen

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010. Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.292)

Läs mer

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 549 Dm 187/2010 Kod 001 Lokalvårdsorganisationen Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 8 (10) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-09-04 Kf 66 Ks 76 Au 111 Ks/2014-0063 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning

Läs mer

Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd

Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-08 ö< u. AU 8:20 Dnr. KS 2014/0281-513 Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) OveTorpman (s) ers för Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) OveTorpman (s) ers för Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-05-16 1. ( 21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) OveTorpman (s) ers för Annika Engelbrektsson

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-04-06 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 Socialnämnden 2012-12-19 Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 152 Presentation av enhetschefer 153 Ekonomisk uppföljning 154 Anhållan om extra medel från socialnämndens centrala

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Ärende Administrativa kontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar fastställa "Rutiner för rehabilitering inom Arvika kommun", enligt bilaga.

Ärende Administrativa kontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar fastställa Rutiner för rehabilitering inom Arvika kommun, enligt bilaga. Protokoll Kommunstyrelsen 15 november 1999 Ks 158 Dnr KS99/496 026 Rutin för rehabilitering inom Arvika kommun Administrativa kontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar fastställa "Rutiner för rehabilitering

Läs mer

Rekrytering kommunchef

Rekrytering kommunchef Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2011-09-05 35(36) KS 159 Dnr: 60-2011 Rekrytering kommunchef Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsens beslut KS 77/2011-05-09 pkt 2 upphävs.

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.00-16.15 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Björn Nordenhaag (mp)

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Aulan, Ängås skola, 18.30 20.40 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses justera Hans

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Plats och sammanträdestid Beslutare Omsorgskontorets sammanträdesrum 2012-04-12 kl. 13:00 17:00 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Elisabeth Johansson

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Åsa Erlandsson (SD) för Patrik Jönsson (SD) Anders Zachrisson (M)

Åsa Erlandsson (SD) för Patrik Jönsson (SD) Anders Zachrisson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Högalidshemmet Storstugan, 2014-11-28, kl. 13.30-15.50 ande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Föredragande 94 Utses att

Läs mer

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle.

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle. Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-02 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-09-02 kl. 08.30- Ordförande Carina Blank Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8)

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Folkets Hus D-salen kl 9.00-11.00 Annika Engelbrektsson ordf. (s) Yvonne Karlsson (s) Fred Kiberu Mpiso (s) Ove

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

1. Godkänna att Socialnämnden förhyr lokal om 363 kvm på Solskiftesvägen 3A av Armada Fastighets AB.

1. Godkänna att Socialnämnden förhyr lokal om 363 kvm på Solskiftesvägen 3A av Armada Fastighets AB. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 AU 9:20 Dnr. KS 2014/0309-133 Lokal för bostad för ensamkommande barn Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar 2. Finansiering

Läs mer

Peggy Hall, förvaltningssekreterare

Peggy Hall, förvaltningssekreterare Omsorgsnämnden 2014-03-12 1(12) Plats och tid Förvaltningskontoret, Gärdesvägen 4, Alvesta 12 mars 2041 kl. 13.15 15.30 Ajournering under 17 kl. 14.15 14.30 och mellan 17 och 18 kl. 14.50 15.00. Justerade

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15. Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2011-01-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.30 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Roger Gardell JanAnders

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Idala rummet Klockan 0800-10.50 ande Ledamöter Monica Neptun (FP), ordf Lars Thélen (M), vice ordf Renée Sylvan

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-28 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen 0 Öste rå I Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 AU 5:15 Dnr. KS 2015/0071 Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S)-

Läs mer

2013-01-08. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2013-01-08. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-01-08 13 Överföring av verksamhets- och kostnadsansvaret för trygghetslarm och natthemtjänst till Räddningstjänsten Väst (RVäst). (AU 363) Dnr KS 2012-427 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl. 08.00-09.00 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 2: e vice ordförande (S) Sverker Holgersson Ewa Stuge (M) Bengt

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika

Läs mer

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83 1(16) Plats och tid Tingshuset den 28 november 2013 kl. 16.00-18.30 Ajournering kl.16.50-17.15 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Bente Johansson (M) Nicolas

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 11 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 11 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 11 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10 Kf 92 Ks 131 Au 146 KS/2009 0089 Mobilitetsstöd Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

onsdagen den 5 oktober 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 5 oktober 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-10-05 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Övriga Justerare Sekreterare Ordförande Justerare Stadshuset, Storrummet onsdagen den

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 2012-08-06 1(14) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 Maria Danielsson (C), Ordförande Susanne Meijer (S) Venche Larsson (M) Olle

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer