"Det kan aldrig bli som förr"

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""Det kan aldrig bli som förr""

Transkript

1 Masters of Science Gestalt in organisations "Det kan aldrig bli som förr" En studie av äldre personer med diabetes och deras upplevelse av vård i hemmet av Ann-Christine Wretman 018 Januari 2007 Handledare: Eva Henriksen Gestalt - Akademin University of DERBY - 1 -

2 Abstract Bakgrund: Vården av äldre personer i Sverige har förändrats sedan början av 1990-talet. Ädelreformen som då genomfördes flyttade över ansvaret från landstingets hälso- och sjukvård till kommunerna. I samband med reformen förvandlades långvarigt sjuka och handikappade personer från att ha varit patienter i vård och omsorg till boende, klienter, hjälptagare eller brukare. Samverkan mellan de båda huvudmännen ställer stora krav på samsyn och samarbete av alla inblandade parter för att vården i hemmet ska bli så optimal som möjligt. En grupp vårdtagare som är beroende av att samarbetet fungerar bra är personer med diabetes. Syftet med detta arbete är att undersöka vårdtagares upplevelser av vård i hemmet när han/hon får vård av personal från olika huvudmän. Metoden som använts är interpretentive phenomenological analysis, IPA. Kvalitativ intervjuundersökning med fenomenologisk-hermeneutisk ansats har använts i intervjuerna. Urvalet bestod av tre kvinnor och två män med diabetes. Deras berättelser har analyserats i olika steg. Resultatet visar att informanternas upplevelse handlar mer om hela deras livssituation och mindre om att de får vård från olika huvudmän eller att de har diabetes. Att inte kunna påver ka tider då hemtjänsten kommer eller att vara beroende av andra för sin personliga hygien upplevde många som ett problem. Känsla av värdelöshet i kontakt med vården upplevde några av informanterna som kränkande. Ensamhet och då framförallt vid måltiderna upplevde de flesta som svårt. En annan aspekt var att maten levererades i matlådor och blev då ofta smaklös och trist. Andra fynd var till exempel att kroppen sviktar och olika krämpor gör sig påminda vilket kan påverka de äldres sociala mönster. Många anpassar sig till detta och upplever trots dessa begränsningar att livet känns meningsfullt. En slutsats man kan dra av denna studie är att äldre människor kan känna sig utsatta och inskränkta i sina fält och att vården inte alltid ger respekt och utrymme för den personliga vård och de behov som äldre personer kan ha

3 Innehållsförteckning Abstract... 2 Innehållsförteckning... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Beskrivning av sjukdomen diabetes... 6 Hälsa och sjukdom Den åldrande människans psykologi Kriser under livet Teoretiska utgångspunkter Fenomenologi Livsvärldsbegreppet Existentialism Teoribegrepp inom gestaltterapin Problemformulering Syfte Metod Interpretative Phenomenological Analysis, IPA Kvalitativa intervjuundersökningar Etiska övervägningar Tillvägagångssätt Förförståelsen Datainsamling Beskrivning av intervjupersonerna Intervjuundersökning Analys Resultat Upplevelser av fält Diskussion Metoddiskussion Etiska aspekter Konklusion Litteraturförteckning Bilaga 1 Intervjuguide Bilaga 2 Matris Bilaga 3 Beskrivning av kontaktcirkel Bilaga 4 Brev till informanten Bilaga 5 Överenskommelse

4 Inledning Jag har som chef och arbetsledare inom offentlig sektor varit med om många omorganisationer och sett hur det kan påverka samarbetet och samverkan mellan vårdgivare från olika huvudmän. Många av dessa förändringar har handlat om vård och omsorgstagares vårdsituation. I gränsdragningen mellan kommunens omsorg och landstingets medicinska vård finns ett arbetsfält där arbetsuppgifter överlappar varandra. De senaste åren har mina arbetsuppgifter som verksamhetschef inneburit att indirekt försöka förstå och sätta mig in i den situation som både patienter och vårdgivare upplever. Distriktssköterskor är arbetsledare och ansvariga för hemsjukvården, till sin hjälp finns hemsjukvårdare till vilka hon delegerar och fördelar arbetsuppgifter, ett exempel på sådan arbetsuppgift är att ge insulin till patienter med diabetes i hemmet. Omsorgsinsatser organiseras av kommuner som har egen personal med arbetsledare. Om problem kring en vårdtagare skulle uppstå kan hemsjukvården och omsorgspersonalen kommunicera med varandra via mobiltelefon. Som distriktssköterska möter man ofta gamla och sjuka personer med varierande vårdbehov, många bor ensamma och har behov av hjälp både från hemsjukvård och kommunal hemtjänst, framförallt personer med diabetes. När jag frågar min personal hur de ser på sitt arbete i hemmet och då framför allt på vården av patienter med diabetes, så säger de att det ofta känns otryggt. De kommer till patienten för att ge insulin och upplever ofta att hemtjänstpersonalen inte är hos patienten när de kommer. Trots det är de tvungna att ge insulin och åka vidare till nästa patient. De har som rutin att ställa fram ett glas mjölk och en smörgås eller en banan innan de åker som patienten kan ta om han/hon skulle drabbas av lågt blodsocker. Det fungerar bra om patienten är vaken och går att kommunicera med, om patienten har stor insulindos och hemtjänsten är försenad kan vårdpersonalen uppleva otrygghet och oro att patienten skall drabbas av insulinkoma. Jag har ofta funderar över hur patienten upplever sin vardag och i min undersökning vill jag byta perspektiv och belysa patienternas upplevelse av den vård de får i hemmet

5 Bakgrund Ädelreformen som genomfördes i början av 1990-talet (Ädelreformen; prop.soc.dept. 1990/91:14) överflyttade ansvaret för äldre personers vård och omsorg från landstingens hälso- och sjukvård till kommunernas omsorgsorganisation, dock förblev det medicinska ansvaret kvar i landstingens regi. I samband med denna reform förvandlades långvarigt sjuka och handikappade från patienter i behov av vård och omsorg till "boende, klienter, hjälptagare, brukare", och inte enbart patienter. Många av dessa äldre personer har ofta en komplicerad sjukdomsbild och är i behov av medicinsk kompetens, motsvarande sjuksköterskekompetens. Beck-Friis skriver att ädelreformen är det mest oädla som hänt gamla och multihandikappade personer. Hon skriver vidare att kommunerna tog över sjukvårdsansvaret för äldrevården inklusive rehabilitering efter sjukhusvistelse utan att vare sig ha kunskap eller resurser att göra detta. Det låg pengar och politik bakom reformen anser hon om den största omvälvning som drabbat vården i modern tid i Sverige (Socialpolitik, nr ). Personal som vårdar äldre personer har således ofta olika huvudmän som arbetsgivare, dock är ofta arbetsuppgifter som de utför i hemmet både vård- och/eller omsorgs karaktär. Detta ställer stora krav på samverkan, samsyn och samarbete av alla inblandade parter. Landstingens hälsooch sjukvård och den kommunala vården och omsorgen präglas av olika traditioner och kulturer och det är viktigt att personalen från de olika organisationerna får möjlighet att lära av varandra och utvecklas tillsammans. Trots krav på förändrat arbetssätt och ökad samverkan mellan vårdnivåer och vårdpersonal visar det sig att vårdpersonal ofta saknar förståelse för vårdorganisationernas olika struktur, dess processer samt för utvecklingsarbete och förändrat arbetssätt (Henriksen 2002). Henriksen skriver vidare att en orsak till detta kan vara olika förståelseperspektiv av vårdarbete, förändringsarbete och dess organisation, en anledning till att det finns ett gap mellan teori och praktik i vården. Ett gap som hindrar samverkan mellan vårdnivåer, förändringsarbete och därmed utveckling av vårdkvalitet. En grupp vårdtagare som utsätts för olika vårdgivarorganisationer är patienter med diabetes. För att inte vårdtagaren skall drabbas av komplikationer av sin diabetessjukdom behövs samordning av insatser från både kommun och landsting. Det innebär att vårdtagaren inte kan vänta för länge med att få mat efter att ha fått sitt insulin. Min erfarenhet är att både personal och vårdtagare kan uppleva otrygghet kring vardagliga måltidssituationer. Det optimala vore om samma vårdgivare kunde ge både mat och medicinering - insulin samtidigt. En undersökning som genomfördes i - 5 -

6 Stockholm 1999 visade på låg grad av samverkan och kvalitet av primärvårdens och hemtjänstens insatser. Genomgående saknades helhetssyn på de äldres behov av medicinsk rehabilitering och omsorg (Guruer & Thorslund 2003). En slutsats från den studien innebär att hela patientens sammanhang bör beaktas i vårdarbetet. Landstingets revisorer har riktat kritik mot vården och omsorgen av svårt sjuka äldre personer som bor kvar i hemmet. De skriver att samverkan mellan vård- och omsorgsgivare bör öka i den praktiska vården av äldre (Stockholms läns Landsting, 2006). Ett gemensamt beslut har tagits av kommunerna och landstinget i Stockholms län att med stöd från socialstyrelsen ska samarbetet utvecklas och gemensamma FoU enheter startas inom äldreområdet. FoU-enheterna ska vara ett nav i ett nätverk och verka för att inspirera, uppmuntra och stödja personal till forsknings-, utbildnings- eller utvecklingsprojekt och på så sätt försöka öka kvaliteten inom äldrevård och omsorg. I den Nationella utvecklingsplanen för vård och omsorg om äldre presenterar regeringen sin plan för utveckling av vård och omsorg av de äldre (prop.soc.dep.2005/06:115). Syftet är att skapa en nationell uppslutning kring denna utveckling. Det är viktigt att kommuner, landsting och staten har en gemensam syn på utvecklingsbehoven. Regeringen bedömer att det behövs förstärkta resurser till kommuner och landsting för att förbättra vården och omsorgen av de mest sjuka äldre. De föreslår att kommunerna och landstingen skall samverka så att den som får hemsjukvård, i ordinärt eller särskild boende eller som deltar i dagverksamhet också får övrig vård och behandling, hjälpmedel och vissa förbrukningsartiklar som hans eller hennes tillstånd fodrar. Beskrivning av sjukdomen diabetes Diabetes är en grupp av sjukdomar som innebär kroniskt förhöjt blodsocker som gemensam faktor. Orsaken till detta kan bero på nedsatt eller upphörd insulinsekretion i kombination med nedsatt perifer insulinkänslighet, s.k. insulinresistens. Symtomen är stora urinmängder, ökad törst och viktnedgång. På sikt leder diabetes till förändringar i både små och stora blodkärl. Utveckling av sådana komplikationer beror på i första hand blodglukosnivån, på sjukdomens duration och med sjukdomen ökar risken för att utveckla hjärtoch kärlsjukdomar. Diabetes är en kronisk sjukdom, vilket inne bär att den inte går att bota. Sjukdomen påverkar patientens livsvärld, vanliga beteenden och förhållningssätt till exempel arbete, kost och motion, graviditet, sexualitet, kostvanor, socialt liv, kan behöva omprövas

7 Förekomst I Sverige beräknas 3-4 % av befolkningen ha diabetes, risken att insjukna under sin livstid uppskattas till 15 %, det är framförallt äldre som drabbas. Omkring 20 % av alla äldre över 80 år beräknas ha diabetes. Det är ingen skillnad mellan män och kvinnor, dock är medelåldern vid insjuknandet lägre för män än för kvinnor % av all diabetes utgörs av s.k.typ 2-diabetes. Antalet medelålders män som insjuknar i typ 2 diabetes verkar ha ökat de senaste åren. På grund av en lång symtomfri period räknar man med att sjukdomen ofta är oupptäckt hos ungefär var tredje person i åldern år. Bland äldre är den siffran betydligt högre. I hela världen beräknas antalet personer med diabetes att fördubblas under en 10 års period. I Sverige beräknas sjukdomen ta cirka 8 % av den totala sjukvårdskostnaden, beroende på sena komplikationer i njurar, ögon, nerver samt perifera och centrala cirkulationsrubbningar. (Hälso och sjukvårdsprogram 2002) Nationella riktlinjer Socialstyrelsen har i uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer för god medicinsk praxis. Avsikten är att stärka patienternas möjlighet att få likvärdig, kunskapsbaserad vård i alla delar av landet (Dagmaröverenskommelserna mellan staten och landstingen för åren ) Diabetes blev 1996 det första sjukdomsområde där nationella riktlinjer utarbetades. Tyngdpunkten har lagts på förebyggande åtgärder för att förhindra utvecklingen av sena komplikationer. Ett mål för sjukvårdshuvudmännen är att utforma lokala vårdprogram för diabetesvården och att fördelningen av ansvaret mellan olika huvudmän fastställs i tydligt. I de nationella riktlinjerna bör det framgå patientens rätt till information om sin sjukdom samt vilka vårdinsatser som planeras samt när dessa ska ske. Information skall också ges om vad man som patient själv kan göra för att hantera sin sjukdom s.k. egenvård. Det bör också framgå hur olika behandlingsinsatser ska samordnas och vilken samverkan som behövs mellan vårdgivare, patient och av dennes anhöriga (Nationella riktlinjer. SOS, 1999). Kvalitet ansvar Världs hälsoorganisationen, WHO, Internationella Diabetesfederationen, IDF, vård professionerna och flera europeiska hälsovårdsorgan har genom en gemensam deklaration, S: t Vincentdeklarationen, 1990, skapat påtryckningar för nationella ansträngningar för att minska utvecklingen av sena komplikationer vid diabetes genom kraftfulla insatser på förebyggande hälsooch sjukvård. I Sverige har S: t Vincentdeklarationen visat på stora lokala variationer när det gäller tillgång på diabetes vård. Deklarationen och dess målsättningar har dock haft stor - 7 -

8 genomslagskraft inom diabetes vården och har utgjort basen för ett Nationellt Diabetesregister för kvalitetssäkring av diabetesvården och framtagandet av de nationella riktlinjerna (Nationella riktlinjer, SOS 1999). Klassifikation och diagnos Klassifikationen av diabetes bygger på ett förslag av WHO-rapporten med riktlinjer för definition och klassifikation av diabetes A. Typl-diabetes, beta-cellsdestruktion som vanligen leder till absolut insulinbrist. B. Typ 2-diabetes, kan stäcka sig från företrädelsevis insulinresistens med relativ insulinbrist till en dominerande insulinsekretionsdefekt med eller utan insulinresistens. C. Andra specifika typer av diabetes, som kan bero på bl.a. genetiska defekter, sjukdomar i bukspottskörteln, diabetes orsakad av läkemedel, infektioner eller kemiska ämnen. D. Graviditetsdiabetes Diagnosen diabetes mellitus innebär ett fastande blodglukos mer eller lika med 6.1 mmol/1 % uppmätt vid två tillfällen eller ett slumpmässigt taget blodsocker mer än 11 mmol/1 % i kombination med symtom på hyperglykemi (Nationella riktlinjer, SOS, 1999). Målsättning och behandling En övergripande målsättning för behandling av all diabetes är att förhindra akuta och långsiktiga komplikationer, men med bibehållen hög livskvalitet för patienten, att kunna leva ett så normalt liv som möjligt och att uppnå en normal livslängd. Frihet från diabetessymtom som stora urin mängder, törst, trötthet och avsaknad av synförändringar är ett ytterligare mål. Patientutbildning i egenvård är viktigt och en förutsättning för att få goda behandlingsresultat, men även för att hjälpa patienten att få kontroll över sin livssituation och sin sjukdom. Efter klassificering av sjukdomen tas ställning till behandling i initialskedet. 1. Icke farmakologisk behandling, livsstilsförändringar. 2. Icke farmakologisk behandling i kombination med orala antidiabetika. 3. Icke farmakologisk behandling i kombination med insulin. Komplikationer till diabetes Hypoglykemi (lågt blodsocker) Upprepade och djupa medvetslöshetsperioder kan ge permanenta hjärnskador och även dödsfall orsakade av hjärtarytmier eller trafikolyckor. Hypoglykemi sänker patientens livskvalitet och påverkar sociala funktioner och kan påverka både patientens och de anhörigas inställning till - 8 -

9 sjukdomen. Det kan leda till en genomgripande förändring av livssituationen med ångest och sänkt sinnesstämning som följd (Nationella riktlinjer. SOS. 1999). Diabeteskoma Diabeteskoma beror på allvarlig insulinbrist, det är ett allvarligt tillstånd som kräver intensivvård. Orsaken kan vara infektioner med feber, hjärtinfarkt, stroke, doseringsfel, graviditet och eller missbruk. Kirurgiska ingrepp vid diabetes För att undvika komplikationer i samband med olika kirurgiska ingrepp bör patienten ha en god glukoskontroll innan operationen. Högt blodtryck och höga kolesterolvärden (blodfetter) En bra blodtryckskontroll och behandling och normalisering av blodfetter är viktigt för att förhindra att patienten drabbas av hjärtinfarkt, stroke eller skador på njurar och ögon (Nationella riktlinjer. SOS, 1999). Sexuell problematik vid diabetes Sexualiteten är viktig för livskvaliteten. Vissa patienter får problem med sin sexualitet, orsaken kan vara flera, nerv- och/eller blodkärlskador men också psykologisk anpassning till sjukdomen, kan påverka självkänslan och relationen till sin partner. Mäns sexuella problem är främst erektionssvårigheter medan det för kvinnor är den sexuella lusten och upplevelsen som påverkas, kvinnor drabbas dessutom av torrhet i slidan och att det gör ont vid samlag. Det är sorgligt att det finns så lite information om hur kvinnor med diabetes kan förbättra sitt sexualliv skriver Zweigbergh (2005). En studie som hon hänvisar till omfattande 97 kvinnor med Typ 1 diabetes som jämfördes med 145 friska kvinnor, alla under 40 år Bland kvinnorna med diabetes uppgav 27 % att de hade problem så som minskad fuktighet i vagina, smärta under samlag och minskad lust i jämförelse mot 15 % av de friska kvinnorna. De kvinnor som hade sexuella problem var mer missnöjd med sin diabetesbehandling, jämfört med övriga kvinnor med diabetes. Hon skriver vidare att med enkla sextips och noggrann kontroll av blodsockret kan kvinnor med diabetes ha ett bra sexliv. Fotproblem Förändringar i fötterna, som orsakas av kärl- eller nerv påverkan eller en kombination av dessa som kan leda till kraftigt ökad risk för sår och infektioner, vilket kan kräva ibland olika former av - 9 -

10 amputation. Tandproblem Tandsjukdomar är vanligare hos personer med diabetes, troligen beror detta på förändringar i munslemhinnans mindre blodkärl, vilket kan ge infektioner, ökad glukoshalt i saliven. Förhöjt blodsocker kan ge intorkning och minskad salivproduktion. Tandinfektioner kan i sin tur ge förhöjt blodsocker (Nationella riktlinjer, SOS, 1999). Hälsa och sjukdom Den filosofiska frågan är när är en människa sjuk och när är hon/han frisk. Det är inte enkelt att svara på detta. Är man sjuk om man har fått en diagnos men inte har några symtom eller är man frisk när man har symtom men inte känner sig sjuk. Vad menas med ohälsa (Eriksson 1994). WHO har försökt med en definition av hälsa från 1946: "Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom eller svaghet." I WHO: s hälsodefinition förmedlas en helhetssyn, människan är i ett sammanhang. Ett vanligt sätt är att beskriva hälsa är att utgå från ovanstående definition och med hjälp av dess negation beskriva företeelsen, d.v.s. hälsa definieras som frånvaro av sjukdom. Att leva med diabetes Att leva med diabetes kan innebära stora påfrestningar, både psykiskt och fysikt. Ett stort ansvar läggs på patienten som kan behöva ändra livsstil radikalt och noggrant följa ordinerad behandling för att hålla blodsockernivån i balans. För det som normalt är en automatisk och osynlig process krävs en medveten handling för att inte drabbas av komplikationer. Den som inte klarar detta drabbas ofta av svåra skuldkänslor. En undersökning som Wredling (2006) genomförde visar hur kvinnor respektive män med diabetes upplever sin livskvalitet. Det visar sig att kvinnor har mer ångest och depression än män och upplevde sämre välbefinnande. Varför det ser ut så kan man spekulera om. Kanske har kvinnor lättare att tala om sin sjukdom. Kanske har kvinnor alltjämt ett större ansvar för hem och familj, vilket gör sjukdomen till en extra belastning. Hon noterar att när en man får diabetes följer i regel hustrun med till mottagningen. Det är däremot ovanligt att en kvinna som insjuknat får motsvarande stöd av sin man. Frågor som, kan jag fortsätta med mitt nuvarande arbete om risker finns att få hypoglykemi, eller synförändringar och hur påverkas relationer till mina arbetskamrater. Om patienten inte kan

11 fortsätta sitt arbete, hur påverkar det försörjningen? Personer med diabetes fick förr inte ha statlig eller kommunal tjänst men sedan 1964 är det förbjudet att avvisa arbetssökande på grund av sjukdom. Hur blir relationen till anhöriga, de kan på samma sätt som patienten uppleva oro över att en familjemedlem har blivit sjuk, en känsla av osäkerhet kring vad som kan hända. Anhöriga kan också uppleva sorg som kan vara svår att visa för den sjuke. De kan också uppleva en otillräcklighet om patienten drabbas av stroke med förlamning och/eller afasi, eller annan hjärt,-kärl sjukdom. Hur länge kan de att orka fysiskt och psykiskt att vårda och ge omsorg? Många äldre patienter kan drabbas hårt av detta om man levt tillsammans i många år och på ålderns höst behöva skiljas och bo på olika boenden. Ändrade kostvanor där regelbundna måltider är viktigt för blodsocker balansen, men också att lära sig äta en diabetesanpassad kost, vilket i sin tur kan påverka den matkultur som finns i hemmet. Sexualitet där både lust och impotens kan förändras, men med nya mediciner och andra hjälpmedel kan man numera få hjälp med dessa problem, det är viktigt att man diskuterar detta öppet eftersom det fortfarande omges av tabun. Tidigare var det oförenligt med graviditet och diabetes. Genom att stora resurser satsas på att uppnå normala blodsockernivåer och med noggranna kontroller under graviditeten är resultaten i stort sett normala. Missfallsrisken är hos kvinnor med diabetes något högre. Risken för att barnet drabbas av diabetes är liten för diabetes Typ 1, Typ 2 diabetes däremot har mycket hög ärftlighetsfaktor. Den åldrande människans psykologi För att förstå åldrandet måste man titta på det livslopp den åldrande individen har bakom sig Hagberg & Rennemark (2004) skriver att när en människa har uppnått den sista livsfasen och får en ökad medvetenhet om att livet inte är oändligt, påkallar detta i sin tur ett behov av att göra en resumé över det liv som passerat. Erikson (1982) presenterar detta i en fasspecifik kvalitativ psykosocialutvecklings teori. Ålder (ca) Spädbarns ålder (0 1,5 år) Tidig barndom (1,5 3 år) Barn- dom (3 5 år) Sen barndom (5 12 år) Tonår Tidig vuxen ålder Vuxen ålder Ålder- dom

12 Psykosocialakonflikter Tillit Misstro Självtillit Skam Initiativ Skuld Kompetens Underlägsenhet Identitet Rollförvirring Intimitet Isolering Generativitet Stagnation Integritet Förtvivlan Signifikanta andra Modersfigur Tabell 1.1 Eriksons faser Föräldrar Familj Grannskap, skola Kamrater Partner Arbete, familj Mänsklighet Den psykosociala konflikt som enligt Eriksons teori utmärker ålderdomen utspelar sig mellan å ena sidan integrering av jaget å andra sidan desintegrering och förtvivlan. Han menar att det sker genom att man summerar sina egna erfarenheter på gott och ont och försöker utvinna någon form av helhet, sammanhang och meningsfullhet, å andra sidan motsatsen desintegration av jaget som utmärks av att man uppfattar det förflutna som osammanhängande och meningslöst och eller obegripligt. Han menar vidare att vi skapar vår självbild genom att bearbeta och sortera våra personliga erfarenheter så att de förflutna händelserna och den bild vi har av oss själva leder till vår uppfattning av den vi är. När vi blickar tillbaka är det ofrånkomligt att gamla oförrätter och tillkorta kommanden gör sig påmind och känslomässiga inslag av besvikelse, bitterhet, hat, skuld och skam kommer upp i vårt medvetande. Den psykosociala konfliktens lösning beror på hur vi har gjort upp med dessa känslomässiga inslag eller om vi har låtit bitterhet, besvikelse och skuldkänslor tagit över och det dominerar vår självbild och världsbild. Lyckas den åldrade människan utveckla jagintegritet leder detta till visdom (Hagberg & Rennemark 2004). Erikson beskriver tre olika konflikter som kräver sin lösning under ålderdomen. Den första gäller möjlighet till differentiering av jagets funktioner. Det är när de sociala roller som man haft tidigare, inte längre är relevanta, som att yrkesrollen förlorats i samband med pensionering eller föräldrar förlorar sin relevans till sina barn när de blivit vuxna. I sådana situationer kan den åldrade individen, medvetet eller omedvetet bita sig fast i tidigare roller, vilket leder till stagnation och till vad man kallar en fixering av jagets funktioner. Man kan välja att gå vidare i sin utveckling och visdom genom att acceptera nya roller. Det kan vara som rådgivare eller mentorskap i arbetslivet, eller stödja de egna barnen och barnbarn. Den andra konfliktfasen handlar om att acceptera den kroppsliga transcendensen

13 Det är oundvikligt att med stigande ålder förloras kroppens vitalitet och spänstighet, huden blir mindre elastisk, syn och hörsel försämras och olika krämpor gör sig påmind. Det är viktigt att acceptera dessa förändringar och inte låsa sin energi och sitt engagemang kring detta, vilket är en del av vårt naturliga åldrande. Den tredje konflikten kallas jagtranscendens och liknar differentieringen av jagets funktioner men handlar inte om våra sociala roller utan om en djupare insikt om oss själva. Den åldrade människan kan upptäcka nya sidor hos sig själv eller börja utveckla konstnärliga aktiviteter. Intressen och egenskaper som gått förlorat i barndomen eller ungdomstiden kan åter komma fram och berika livet. Motsatsen till denna utveckling kallas jagfixering och leder till stagnation av självet. Ett annat begrepp som nämns i åldrandets psykologi är en teori om geotranscendens. Man menar med detta att i stället för att rikta sin uppmärksamhet mot den sociala omvärlden vända sig mot sin inre värld. Det tar sitt uttryck genom att man får en ökad känsla för världsalltet en omdefiniering av tids- och rumsperspektiv, en minskad rädsla för döden, ett minskat intresse för ytliga social relationer och materiella värden. Förändringen kan också medföra en minskad självcentrering och ett ökat intresse för stillhet och eftertanke. Den forskning som bedrivits kring Ericsons teori om den psykosociala utvecklingen har inte empiriskt blivit belagd. Man menar att begrepp som tillit och identitet är svår att operationalisera och därmed inte så lämplig inom den empiriska forskningen. En studie som genomförts av Andersson och Stevens (1993) visade att ihågkomna tidiga erfarenheter av föräldrarelationer, i termer av kyla respektive värme, var relaterad till graden av välbefinnande i ålderdomen. Minnet av en kylig relation till föräldrarna under barndomen var förknippat med lägre självförtroende, mer ångest, lägre nivå av anknytning och social integrering samt sämre tillit till det egna värdet. En annan studie av Hagberg (1995) visade att god tillfredställelse med nuvarande livssituation var framförallt förknippad med positiva värderingar av relationen till signifikanta andra under perioden före skolåldern men också under ungdomsåren. Det visade sig också att både psykisk status (förekomst av depression samt förmåga att hantera stress) och förekomst av neuroticism hade betydelse för tillfredställelsen under pensioneringen

14 I ytterligare en undersökning där livshistorievärderingar gällde psykosociala konfliktlösningar framkom det genomgående att positiva värderingar av konfliktlösningar är relaterade till en stark känsla av sammanhang och meningsfullhet i nuvarande liv (Rennemark & Hagberg 1997a). Det är framföra allt positiva värderingar av sättet att lösa de första psykosociala konflikterna (tillit och självtillit), sam konfliktlösningen under tidiga vuxenåren (intimiteten) som är relaterade till känsla av sammanhang och meningsfullhet (se figur 1). Vidare har forskningen visat att den konfliktlösning som är specifik för tonårstiden (identitet), är särskilt relaterad till känslan av hanterbarhet som är en delkomponent i känslan av sammanhang och meningsfullhet. Vid fortsatta analyser av livshistorievärderingarnas relation till delkomponenter i känslan av sammanhang och meningsfullhet visade det sig att positiva värderingar av de första psykosociala konfliktlösningarna är särskilt relaterade till meningsfullhet och hanterbarhet,. Positiva värderingar av de tidiga vuxenårens konfliktlösningar är relaterade till känslan av hanterbarhet och begriplighet. Meningsfullhet Hanterbarhet Begriplighet Värdering av intimitespeioden (tidig vuxen ålder) Värdering av identitesperiden (tonår) Värdering av tillit och självtillit (spädbarns och tidig barndom) Figur 1.1 sid 27 samband mellan livsloppsvärderingar och känsla av sammanhang (Hagberg & Rennemark 2004). Antonovsky (1991) har definierat begriplighet, hanterbarhet och sammanhang att "Känsla av sammanhang" är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomgående och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att: 1. De stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbar och begripliga. 2. De resurser som krävs för att man ska kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en

15 finns tillgängliga. 3. Dessa krav är utmaningar, värda investeringar och engagemang, det vill säga begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Han menar att den viktigaste aspekten är meningsfullhet som drivande och motiverande kraft. Sedan kommer begriplighet, utan den är det svårt att hantera olika situationer och problem (Westlund & Sjöberg 2005). I en senare studie av Hagberg & Rennemark, (2004) relateras livshistorievärderingar till sociala närverksaspekter. De har visat att god tillfredsställelse med det sociala livet under ålderdomen för kvinnor, kan vara förknippat med positiva värderingar av generativitet under de tidiga vuxenåren. För männen kan tillfredställelse med det sociala livet starkare förknippat med positiva värderingar av generativitet under senaste delen av vuxenåren och med driftighet under tidigare skolåren. I en sammanfattning av studierna kan man säga att minnet av föräldrar som varma och omhändertagande är förknippat med välbefinnande och god självkänsla, i synnerhet då det gäller ensamma män. De menar vidare att tidig anknytningsstil till föräldrarna lever kvar inom individen hela livet och påverkar känsloliv och beteendemönster (Hagberg & Rennemark 2004). Kriser under livet Senare forskning inom ramen för socialgerontologiska perspektiv visar att kriser under ålderdomen ej skiljer sig nämnvärt från.kriser och stress under hela livet. En empirisk studie visar att yngre människor rapporterar mer stress än vad äldre gör. (Tornstam 2005). I undersökningen fann man att äldre människors livskriser i samband med makes eller makas sjukdom eller död balanseras av de yngres 1ivskriser i samband med föräldrars sjukdom och död. Varje ålder har sina egna livskriser. Undersökningen visade att livskriser i samband med egen sjuk dom ökade med ålder, medan kriser i samband med separation och skilsmässa samt "andra kriser" minskade. Sammantaget gör detta att krisbelastningen blir ungefär lika stor, men olika sammansatt, i de olika åldersgrupperna. Det som är mer intressant är att fokusera på hur man upplever och hanterar de kriser som man drabbas av. Man kan ställa sig tre frågor. För det första, vilka typer av stressfaktorer är det som betecknar åldrandet. För det andra, hur hanterar människor dessa stressfaktorer, och för det tredje, vilket genomslag har detta på individens välbefinnande (Tornstam 2005). I en undersökning som han hänvisar till Elders Life Stress Inventory fann man hög stressfaktor vid makes/makas institutionalisering och makes/makas dödsfall, men en mindre stressfaktor var att drabbas av