SLUTRAPPORT Workshop. om vindbrukets lokala nytta. Projektnummer PROJEKTLEDARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTRAPPORT Workshop. om vindbrukets lokala nytta. Projektnummer 36328-1 PROJEKTLEDARE"

Transkript

1 SLUTRAPPORT Workshop om vindbrukets lokala nytta Projektnummer PROJEKTLEDARE Cecilia Andersson Sida 1 av 10

2 Förord Övergripande syfte och mål för projektperioden har varit att öppna för möten, dialog och diskussioner om vindbrukets lokala nytta. Vi har spridit goda exempel om fördelarna med lokalt ägande, inflytande och bygdepengar. Vid våra möten har vi presenterat och tagit en vidgad diskussion utifrån Omställning Sveriges syn på vad vi som individer och samhälle står inför. Omställning Sverige är ett nätverk som skapats för att stödja och inspirera lokala omställningsinitiativ till ett hållbart samhälle - där förnyelsebar energi är en del av omställningen. Rapporten är skriven av projektledare Cecilia Andersson Maj 2013 Sida 2 av 10

3 Innehåll Sidan Förord 2 Innehåll 3 Sammanfattning 4 Summary 5 Bakgrund 6 Projektets syfte och mål 7 Projektledning och medverkande 7 Aktiviteter 7 Resultat 8 Fortsättning 9 Kommentarer 9 Slutord 10 Bilagor Programbilagor Dokumentationer Vindens återbäring Sida 3 av 10

4 Sammanfattning - Workshop om vindbrukets lokala nytta Projektet Workshop om vindbrukets lokala nytta Workshop vind kan ses som en naturlig fortsättning på Hela Sverige ska levas engagemang i frågan om vindkraftens lokala nytta. Hela Sverige ska leva anser att lokalt inflytande över vindkraftsutbyggnaden är viktigt, antingen i form av delägarskap eller bygdepeng. Då kan en ansvarsfull vindkraftsutbyggnad bli något positivt för landsbygdsutvecklingen. Via Workshop vind har vi öppnat upp för möten, dialoger och diskussioner inom vindbruk. Vi har talat om och spridit goda exempel som Vindens återbäring, en skrift med utdrag ur modellen Vindkraftens lokala nytta, delägande och bygdepengar. Skrifterna handlar just om hur lokalbefolkningen ska få inflytande och ekonomisk nytta av vindkraftsutbyggnaden. Vi har gett utrymme till de lokalt angelägna frågorna och tagit till vara regionala och lokala företrädare. I snitt har det varit cirka 35 deltagare per tillfälle och totalt cirka 200 personer som tagit del av och låtit sig inspireras av föreläsningarna. Avslutande gruppdiskussioner har på flera håll lett till fortsatt utbyte och samverkan i omställningsfrågor och frågor om förnyelsebar energi. I Norrbotten, Skåne och Västernorrland arrangerades Workshop vind i anslutning till Lokalekonomidagarna, en konferens för kunskap, erfarenhet och debatt om lokal ekonomi och kapitalförsörjning. Läs mer på: I övrigt har programmet anpassats till orterna med bibehållen koppling till vindkraftens lokala nytta, förnyelsebar energi (sol-el) och Omställningens tid. Hela Sverige ska leva är huvudman för Omställning Sverige som stöttar och inspirerar lokala omställningsinitiativ till ett hållbart samhälle. 7 mars i Kolmården, Norrköping, Östergötland 13 mars i Sörbyn, Boden, Norrbotten. 8 april i Röstånga, Svalöv, Skåne 9 april i Åseda, Uppvidinge, Småland 17 april i Docksta, Kramfors, Västernorrland. 24 april i Larv, Vara, Skaraborg Cecilia Andersson Projektledare, Workshop om vindbrukets lokala nytta Sida 4 av 10

5 Summary - Workshop on wind power s local benefit The Project Workshop on wind power s local benefit, Workshop wind, can be seen as a natural continuation of All Sweden shall live s involvement with the issue of wind power s local benefit. All Sweden shall live believes that local influence over wind power is important, either through ownership or community money. Then the expansion of wind power can be something positive for rural development Via Workshop wind we have opened a forum for meetings, dialogue and discussions, and we have identified and disseminated information about some good examples; including, among other things, The wind pays dividends, a document containing an excerpt from the model Wind power s local benefit, ownership and community money. We have identified the most pressing local issues and provided information about those issues to our regional and local representatives. On average there have been around 35 participants per workshop, a total of around 200 people who have listened to and been inspired by the presenters. At several of the workshops the final group discussions have led to a continued exchange of ideas and experiences and a continued collaboration in relation to the Transition Sweden initiative and renewable energy. In Norrbotten, Skåne and Västernorrland, Workshop wind was arranged in connection with the Local Economy Day, an arena for the exchange of knowledge, experiences and debate about local economy and capitalization. You can read more at: The programme has been adapted to the specific conditions in the local communities, although always with the retention of a direct connection to the issues of wind power s local benefit, renewable energy (solar-electricity) and the Transition Sweden initiative s timeframe. All Sweden shall live is the principal for the Transition Sweden initiative, which supports and inspires local transition initiatives aimed at contributing to a sustainable society. 7 March, Kolmården, Norrköping, Östergötland 13 March, Sörbyn, Boden, Norrbotten 8 April, Röstånga, Svalöv, Skåne 9 April, Åseda, Uppvidinge, Småland 17 April, Docksta, Kramfors, Västernorrland 24 April, Larv, Vara, Skaraborg Cecilia Andersson Project Manager, Workshop on wind power s local benefit Sida 5 av 10

6 Bakgrund Riksorganisationen Hela Sverige ska leva stödjer lokal utveckling för ett hållbart samhälle. Vi driver projekt och fördjupar oss i frågor som är angelägna för landsbygden och lokalutveckling. Energiomställning och vindkraftsutbyggnad hör till de områden där vi engagerat oss under flera år. Hela Sverige ska levas medlemmar är de cirka lokala utvecklingsgrupper som finns över hela Sverige. De bildas när människor känner behov av samverkan och vill påverka sitt lokalsamhälle. De kan heta olika saker, exempelvis byalag, sockenföreningar eller samhällsföreningar. Gemensamt för dem är att de ser till helheten i sin bygd. Vi har även medlemmar i form av ett fyrtiotal organisationer som valt att stötta vår verksamhet. Sedan fem år tillbaka är Hela Sverige ska leva huvudman för den svenska delen av Transition Towns, Omställning Sverige. Omställning Sverige är ett internationellt nätverk som bygger på devisen gräv där du står och som ger redskap för den lokala grupp av människor som konkret vill arbeta för en hållbar framtid som inte påverkar klimatet negativt, och som fungerar utan olja. Vårt engagemang i vindkraften inleddes under åren Då arrangerade vi, med stöd från bland andra Energimyndigheten (Nätverket för vindbruk) och Jordbruksverket, aktiviteter för att inspirera framförallt den lokala nivån att se och ta tillvara möjligheterna med vindbruket. Vi arrangerade ett seminarium, Byavind, bestående av tre delar, och bjöd in till Framtidsverkstäder*. Resultatet från Framtidsverkstäderna låg sedan till grund för att ta fram riktlinjer och en modell för hur lokalbefolkningen ska få inflytande - erbjudande om delägande och bygdepengar vid vindkraftsutbyggnad. Modellen finns sammanställd i skriften Vindkraftens lokala nytta, delägande och bygdepengar. Här finns goda råd och exempel på hur man kan ta tillvara, respektera och stödja lokala intressen när vindkraft ska byggas. Modellen har diskuterats med representanter från branschorganisationerna Svensk Vindenergi, Svensk Vindkraftförening och SERO, Sveriges energiföreningars riksorganisation och alla har bidragit med värdefulla synpunkter. Sedan 2012 finns också en lightversion, Vindens återbäring. Idén att arrangera Workshop vind har skett i samråd med Hela Sverige ska levas regionala företrädare, Länsbygderåden i Östergötland, Norrbotten, Kronoberg, Skåne, Västernorrland och Skaraborg samt lokala intressegrupper. * Framtidsverkstad är en metod som systematiskt tar deltagarna genom en frågas olika ingångar och dimensioner. Centrala begrepp är demokrati, kreativitet och engagemang. Sida 6 av 10

7 Projektets syfte och mål Att genomföra Workshop vind där regionalt och lokalt intresse finns. Ge möjlighet för vindbrukets intressenter att mötas, diskutera, ta del av, inspireras och låta olika nivåer och intressegrupper få ökad förståelse inför varandra. Tydligare foga samman omställningsrörelsen med Vindkraftens lokala nytta. Vi ville också säkra och ge kraft till det lokala inflytandet, som är en viktig del i att nå de nationella utbyggnadsmålen för vindkraft. Att visa vindbrukets lokalekonomiska möjligheter och värde för lokala entreprenörer, lokala grupper, enskilda, politiker och tjänstemän. Att lyfta fram de olika delarna av lokal nytta utifrån dialog, acceptans, tillväxt, ägande, ekonomi och visa på möjligheterna för (energi-) omställning. Projektledning och medverkande Projektet har genomförts med Hela Sverige ska leva som projektägare. En projektledare har jobbat med att planlägga och genomföra aktiviteterna, detta i samråd med Omställning Sverige och Hela Sverige ska levas regionala företrädare Länsbygderåden i Östergötland, Norrbotten, Kronoberg, Skåne, Västernorrland och Skaraborg, samt lokala intressegrupper. Andra vi samarbetat med är; Norrköpings kommun, Kolmårdsvind, Linköpingsstift, JAK Medlemsbank, Vindkraftscentrum Barents, Föreningen Uppvind, Åseda kommun, LRF sydost, Härnösands Energi & miljö AB, Bostadsrättsföreningen Örnen, LRF Västernorrland, Qvinnovindar och solcellsforskare Andreas Molin. Aktiviteter Förutom under ett seminarium vid Landsbygdsriksdagen i Blekinge den 6-9 september har Workshop vind arrangerats vid sex olika tillfällen, se programbilagor. 7 mars, Kolmården, Norrköping, Östergötland 13 mars, Sörbyn, Boden, Norrbotten. 8 april, Röstånga, Svalöv, Skåne 9 april, Åseda, Uppvidinge, Småland 17 april, Docksta, Kramfors, Västernorrland 24 april, Larv, Vara, Skaraborg Programmet anpassades till orterna med bibehållen koppling till vindkraftens lokala nytta, förnyelsebar energi (sol-el) och Omställningens tid. I Norrbotten, Skåne och Västernorrland arrangerades Workshop vind i anslutning till Lokalekonomidagarna, en konferens för kunskap, erfarenhet och debatt om lokal ekonomi och kapitalförsörjning. Läs mer på: Sida 7 av 10

8 Hela Sverige ska leva har deltagit i en arbetsgrupp som jobbat med uppdraget kring markomvandling på FSC-certifierad mark (markomvandling för vindbruk). Arbetsgruppens fokus var att lösa dagens tolkning/vägledningsproblem samt ge vägledning till långsiktiga lösningar och formuleringar till den kommande standarden. Arbetsgruppen har lämnat förslag till styrelsen för svenska FSC mars Resultat I snitt har det varit cirka 35 deltagare per tillfälle och totalt cirka 200 personer som har tagit del av och låtit sig inspireras av föreläsarna. Avslutande gruppdiskussioner har på flera håll lett till fortsatt utbyte och samverkan i omställningsfrågor och frågor om förnyelsebar energi. Här är några exempel på frågeställningar: Hur kan vi öka stödet för vind- och solkraftsutbyggnad i Norrköping kommun? Vad kan vi göra för att möta framtidens utmaningar vad det gäller energi- miljö och ekonomi? I svaren kan man bland annat läsa; gå med i någon vindkraftförening, upplåta sin mark och påverka politiken. Ge tomtrabatt och kommunal indelning för noll- och passivhus. Skapa fler incitament för omställning och försöka övervinna motståndet hos elnätsägarna, nettodebitering ska var en självklarhet. Studiebesök på stora vindkraftparker och fler workshops likt ikväll. På andra håll i landet diskuterades hur man går vidare efter en förstudie, finansieringsfrågan och miljöanalyser. En tanke som nämndes var att köpa andelar i vindkraft till sina barn istället för traditionellt sparande. I en av omställningsgrupperna diskuterades en Framtidsvecka*, som man planerar att genomföra i Norrbottens 14 kommuner. Framtidsveckan är en respons på alla kriser och hot vi och vår planet står inför: ekologiska och finansiella kriser, energikriser och skenande klimatförändringar. I en kvinnogrupp diskuterades ett kvinnligt nätverk för omställning och ökad kompetens samt ett resurscenter med landsbygdsperspektiv. Se dokumentationer * Framtidsveckan är en unik manifestation för omställning av samhället till hållbarhet. Genom att visa positiva exempel vill vi öka medvetenheten om att det går att förändra vårt sätt att leva, vårt sätt att förvalta vår jord - och utveckla våra lokalsamhällen! Sida 8 av 10

9 Fortsättning Vindkraften är en areell ekonomisk verksamhet som har stora möjligheter att bidra till ekonomisk stabilitet och stärka landsbygden. Hela Sverige ska leva kommer fortsättningsvis att stödja lokala gruppers initiativ och samarbeta med exempelvis LRF och Svensk Vindkraftförening. Vår ambition är att stödja och få till stånd diskussioner och nätverksbyggande mellan vindkraftens intressenter; de som vill bygga vindkraft, den lokala och kommunala nivån, mark-och lantbruksägare samt privatpersoner och de med intresse för kooperativt och lokalt ägande och bygdepengar. En ansökan är lämnad till Jordbruksverket, april Hela Sverige ska leva söker stöd för att utveckla ett verktyg för Lokal energibalans. I projektet kommer fokus att vara; att utveckla och testa en modell för energibalansräkning i en bygd eller ett mindre samhälle. Vår förhoppning är att detta kommer att leda till flera nya lokala lösningar i samarbete mellan företagare och traditionella energileverantörer. Investering i ett vindkraftverk kan bli en bas i elförsörjningen för en bygd. Omställning Sverige har en ständig ström av nya medlemmar och finns representerad i hela landet med cirka personer. Omställning Sverige har hittills hållit ett hundratal seminarier, föreläsningar, filmvisningar, kurser och medverkat i Framtidsveckan med mera. Detta engagemang och arbete ingår i Hela Sverige ska levas ordinarie verksamhet. Kommentarer Vårt samhälle står inför ett omfattande arbete och en enorm utmaning i att befria oss från beroendet av fossila energilösningar och i stället öka användningen av förnyelsebar energi. I ett lokalt sammanhang krävs ofta många olika lösningar beroende på hur efterfrågan på el, värme och transporter ser ut. Föreläsarna på Workshop vind har berört flera områden. Och deltagarna har getts möjlighet att tala om omställning utifrån ett bredare perspektiv och vad vi som individer och samhälle står inför. Vindkraften är en resurs som tillsammans med andra förnyelsebara energislag kan bli en varaktig lösning. Någon formell utvärdering har inte gjorts vid något av de tillfällen Workshop vind har genomförts men deltagarna har visat sitt gillande med spontana kommentarer och ett stort engagemang. Vad det gäller vindkraftens återbäring till bygder och hur delägande erbjuds så skiljer det sig väsentligt åt mellan olika delar av landet och olika exploatörer. Vindkraften väcker ibland starka känslor och på många platser måste motstridiga intressen balanseras mot varandra. Det är därför värdefullt att få dela erfarenheterna av goda exempel, utan att för den skull skyla över de problem som finns. Sida 9 av 10

10 Vid varje tillfälle har utredningen om lagförslaget om införandet av ett system för nettodebitering diskuterats. Syftet med ett sådant system är främst att stärka elkonsumenternas ställning på elmarknaden genom att underlätta för enskilda att leverera sin egenproducerade förnybara el till nätet. Det finns stora förhoppningar om att nettomätning ska kunna bli verklighet även i Sverige, se kommittédirektiv på Uppdraget ska redovisas senast den 14 juni Den del som handlade om sol-el väckte mångas intresse. Solcellsforskare Andreas Molin: Solceller som täcker Sveriges yta räcker till all energi i hela världen. Och uträknat för Linköping skulle sol-el på lämpliga tak och hus ger halva elbehovet. I Linköping, i Utsikts nätområde ges redan nu möjlighet till månadsnettodebitering. Solceller har en effektgaranti på 80 procent i 25 år och ekonomin har en pay off-tid på 8-10 år. På de orter där Workshop vind låg i anslutning till Lokalekonomidagen blev det naturligt att tala om finansiering. De banker som fanns representerade på Workshop vind var medlemsbankerna JAK Medlemsbank och Ekobanken I Ekobanken möts sparare som vill att deras pengar ska förvaltas mer transparent och ansvarsfullt och de som driver verksamhet med ekologiska, sociala eller kulturella mervärden. Och i JAK Medlemsbank verkar man för ett samhälle med ekonomiska spelregler som inte skapar klyftor mellan människor och regioner. Intressanta finansieringslösningar lyftes fram där också kommunerna kan ha en viktig roll med att stödspara för att stödja lokala investeringsinitiativ av vindkraft och sol-el. Slutord Det är många bygder som vill engagera sig och vara delaktiga när det byggs vindkraft. Och Hela Sverige ska leva har en fortsatt uppgift att informera om och beskriva den process en vindkraftsetablering innebär. Vad den ska innehålla och hur den ska genomföras. Att människor blir sedda, hörda, accepterade och respekterade är basen för acceptans och en hållbar utbyggnad av vindkraften. Workshop Vind visar också nyttan med att vidga och bredda diskussionerna utifrån ett omställningsperspektiv. Vi måste inse att marknadskrafterna inte ensamma ställer om till ett hållbart samhälle. Och sett ur ett europeiskt perspektiv så sker mer än hälften av elproduktionen genom förbränning av fossila bränslen. Hela Sverige ska leva menar att det krävs både folkligt engagemang och politiska beslut som tydligt stimulerar omställningen. Cecilia Andersson Projektledare, Hela Sverige ska leva, Projekt, Workshop om vindbrukets lokala nytta Sida 10 av 10

2/2012 LOKAL EKONOMI. 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network. Hela Sverige ska leva!

2/2012 LOKAL EKONOMI. 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network. Hela Sverige ska leva! 2/2012 LOKAL EKONOMI 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network Hela Sverige ska leva! 1 Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. LOKAL EKONOMI 5. NYA SÄTT

Läs mer

Lokal omställning i praktiken

Lokal omställning i praktiken Lokal omställning i praktiken exempel på projekt för klimatomställning i mindre samhällen i Sverige Inledning Bakgrunden till det här arbetet är tio års ideellt arbete i byaföreningen där jag bor för att

Läs mer

Samverkan för en hållbar landsbygdsutveckling en studie av EU:s Leadermetod

Samverkan för en hållbar landsbygdsutveckling en studie av EU:s Leadermetod SKOGSMÄSTARPROGRAMMET Examensarbete 2012:04 Samverkan för en hållbar landsbygdsutveckling en studie av EU:s Leadermetod Collaboration for a sustainable rural development a study of the EU Leader approach

Läs mer

DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER

DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER i hela landet EN DOKUMENTATION NORRBOTTEN Samarbetet fördjupas mellan byar och kommuner i Råne älvdal Boden och Luleå kommun har tillsammans

Läs mer

Nätverksarbetet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar

Nätverksarbetet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Nätverksarbetet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Slutrapport från nodledarna Elin Blume Lisbeth Lindahl Leif Wikman Britt Östlund Bo bra på äldre dar är ett regeringsuppdrag som leds av Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 Innehåll Förord..........................................................

Läs mer

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling Gör Leader skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling Text: Jacob Käll

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

1) Sammanfattning samt Abstract 2) Slutrapport Vindfyr 33501-1 3) Huvudbok 4) Avstämningsunderlag 5) Bilaga 1 Vinfyrs konferens 15-16 november

1) Sammanfattning samt Abstract 2) Slutrapport Vindfyr 33501-1 3) Huvudbok 4) Avstämningsunderlag 5) Bilaga 1 Vinfyrs konferens 15-16 november SLUTRAPPORT Vindfyr Energimyndigheten Dnr 2010-002455 och projektnr 33501-1 1) Sammanfattning samt Abstract 2) Slutrapport Vindfyr 33501-1 3) Huvudbok 4) Avstämningsunderlag 5) Bilaga 1 Vinfyrs konferens

Läs mer

Förändring genom omställning

Förändring genom omställning Förändring genom omställning - en möjlig väg mot resiliens? Change through transition a possible road towards resilience? - Miljövetenskap VT 2011 Handledare: Kjell Mårtensson Författare: Rasmus Ekberg

Läs mer

Dags för nya perspektiv

Dags för nya perspektiv Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Projektnummer 22300-2 diarienummer 2008-001178 Slutrapport Energi i ett genusperspektiv-2 Dags för

Läs mer

Sammanfattning Summary

Sammanfattning Summary Projektrapport Power Shift är ett event som sammanför unga människor och ungdomsföreningar från hela landet för att utbyta den erfarenhet och kunskap som behövs för att vara effektiv, innovativ och engagerad

Läs mer

Rapport 2013:13. Dalarna - Pilotlän för grön utveckling. - Slutrapport och vägledning

Rapport 2013:13. Dalarna - Pilotlän för grön utveckling. - Slutrapport och vägledning Rapport 2013:13 Dalarna - Pilotlän för grön utveckling - Slutrapport och vägledning Omslagsbild: Jesper Ferngård. Rapporten kan beställas från Länsstyrelsen Dalarna, telefon 023 8100. Den kan även laddas

Läs mer

Erfarenheter från Leader+ arbetet

Erfarenheter från Leader+ arbetet Erfarenheter från Leader+ arbetet Svenska nätverket för Leader+ vill dela med sig av erfarenheter från programperioden 2001 2008 1 Svenska Leader+programmet Leader är en metod för landsbygdsutveckling

Läs mer

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont - en utvärdering av Leader Höga kusten Vi har haft förmånen att få fördjupa oss i leader och i Leader Höga kusten i synnerhet. Det har varit många

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

1/2012 OMSTÄLLNING. 4Landsbygdsriksdagen tar form 4Tanka lokalt med bymackskarta 4Lanthandelsräddarna. Hela Sverige ska leva! 1

1/2012 OMSTÄLLNING. 4Landsbygdsriksdagen tar form 4Tanka lokalt med bymackskarta 4Lanthandelsräddarna. Hela Sverige ska leva! 1 1/2012 OMSTÄLLNING 4Landsbygdsriksdagen tar form 4Tanka lokalt med bymackskarta 4Lanthandelsräddarna Hela Sverige ska leva! 1 Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. OMSTÄLLNING SVERIGE 5. DE GODA EXEMPLEN 6. PÅ

Läs mer

En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa

En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2010 Titel: En god hälsa för hela befolkningen. Slutrapport Onödig ohälsa Handisam Serie

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Slutrapport 2013-10-31

Slutrapport 2013-10-31 Service i företagsamma bygder, steg 2 Slutrapport 2013-10-31 1 Innehållsförteckning Förord Sammanfattning 1. Inledning 1.1. Bakgrund 1.2. Syfte 1.3. Mål 1.4. Målgrupper 1.5. Tidigare erfarenheter och dialog

Läs mer

Hållbara Hökarängens fördjupade miljösatsning Slutrapport

Hållbara Hökarängens fördjupade miljösatsning Slutrapport Stockholm Environment Institute, Project Report 2015-07 Hållbara Hökarängens fördjupade miljösatsning Slutrapport Katarina Axelsson, Susanna Elfors, Karin André and Marcus Carson Hållbara Hökarängens

Läs mer

LOKALEKONOMI 2014. Norr

LOKALEKONOMI 2014. Norr EN DOKUMENTATION LOKALEKONOMI 2014 Norr 2014 arrangerades fyra regionala Lokalekonomidagar över hela landet. Det här är en dokumentation från konferensen i Vilhelmina, Storuman, Dorotea, Sorsele, Skellefteå,

Läs mer

Lokal Kapitalbildning - ett inspiratörsprojekt finansierat av Landsbygdsnätverket och Nutek

Lokal Kapitalbildning - ett inspiratörsprojekt finansierat av Landsbygdsnätverket och Nutek Lokal Kapitalbildning - ett inspiratörsprojekt finansierat av Landsbygdsnätverket och Nutek Slutrapport 20090131 Hela Sverige ska leva Lokal Kapitalbildning Slutrapport 20090131 Hela Sverige ska leva/ulla

Läs mer

Finansiering av vindkraft. Financing of wind power - a case study of Lau Vind Ltd

Finansiering av vindkraft. Financing of wind power - a case study of Lau Vind Ltd Finansiering av vindkraft - fallstudie av Lau Vind AB Financing of wind power - a case study of Lau Vind Ltd Författare: Christian Lewander Jon Westberger Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp

Läs mer

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Resurscentra W7 Norra Dalarna Iris Lokalt Resurscentrum

Läs mer

2/2013 BREDBAND. 4Två nya ordförande 4Små skolor blir större 4Larv och Längjum valde egen väg. Hela Sverige ska leva! 1

2/2013 BREDBAND. 4Två nya ordförande 4Små skolor blir större 4Larv och Längjum valde egen väg. Hela Sverige ska leva! 1 2/2013 BREDBAND 4Två nya ordförande 4Små skolor blir större 4Larv och Längjum valde egen väg Hela Sverige ska leva! 1 Innehåll Intervju 2. INTERVJU 3. Tema BREDBAND Bättre stöd på gång? 4. Tema BREDBAND

Läs mer

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap - Hur kan Göteborgs Stad arbeta med byggemenskaper? Sara Svensson - Examensarbete vid Chalmers tekniska högskola våren 2013 - Masterprogram: Design for sustainable

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län 2014-01-08. Stödjande struktur för hållbar framtid. Noteringar från möten: 1 - Reflektion från mötet 13 maj.

REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län 2014-01-08. Stödjande struktur för hållbar framtid. Noteringar från möten: 1 - Reflektion från mötet 13 maj. REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län 2014-01-08 Stödjande struktur för hållbar framtid Arbetsgruppens möte nr 1 den 10 juni kl 16-18 hos LBF Arbetsgruppens möte nr 2 den 24 juni kl 16-18 hos LBF Arbetsgruppens

Läs mer