Landsbygdsprogram. för Timrå kommun Programmet antogs av kommunfullmäktige i Timrå (KF 2011:62)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landsbygdsprogram. för Timrå kommun 2011-2015. Programmet antogs av kommunfullmäktige i Timrå 2011-06-13 (KF 2011:62)"

Transkript

1 Landsbygdsprogram för Timrå kommun Programmet antogs av kommunfullmäktige i Timrå (KF 2011:62)

2

3 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1.1 Motionen Programmets tillkomst Programmets varaktighet Disposition Korta fakta 2.1 Timrå kommun Roller Uppdrag Vision 4.1 Kommunens vision Vision för landsbygdsprogrammet Inriktningar och prioriteringar 5.1 Inriktningar och prioriteringar Boende och service Företagande Besöksnäring/turism Kultur Attityder Föreningsliv... 9 Bilagor 1 Samband med andra program och insatser 2 Resurser att tillgå 3 Intervjuer röster från företagare, föreningsliv m.m. LANDSBYGDSPROGRAM FÖR TIMRÅ KOMMUN

4 1. Bakgrund 1.1 Motionen I en motion till kommunfullmäktige i Timrå kommun, lagd av Centerpartiets Lars-Erik Nordin, pekades på behovet av ett landsbygdsprogram. Syftet var att på bästa sätt tillvarata kunskap och erfarenhet samt möjligheterna att utveckla landsbygden än mer, vidare att underlätta medfinansiering från olika tillväxtprogram. Motionen antogs Programmets tillkomst Under 2010 har uppdraget tydliggjorts och genomförts. Det konkreta genomförandet har skett i flera steg: analysarbete, möte med inbjudna företagare och föreningar för framtagning av vision, telefonintervjuer (synpunkter från intervjuerna sammanfattas i Bilaga 3) samt sammanställning. Programmet bygger även på redan framtagna underlag som Leaderstrategi Timråbygd, Arena Landsbygd, det nationella landsbygdsprogrammet, Turismstrategi Timrå samt länets serviceprogram. Stora delar av detta arbete har utförts på konsultbasis av Ann Holst. Den slutliga utformningen av programmet har gjorts av Kommunledningskontoret. Ambitionen har varit att skapa ett lättillgängligt program som i första hand pekar ut de viktigaste inriktningarna samt visar på möjliga finansieringsvägar. Programmet har utsänts på remiss varefter det justerats utifrån inkomna synpunkter.

5 1.3 Programmets varaktighet Landsbygdsprogrammet är generellt till sin karaktär och torde behålla sin aktualitet under ett antal år. Någon översyn förutses inte före I en motion till kommunfullmäktige i Timrå kommun, lagd av Centerpartiets Lars-Erik Nordin, pekades på behovet av ett landsbygdsprogram. 1.4 Disposition Efter en kort faktaredovisning presenteras kommunens syn på sin roll i arbetet för landsbygdens utveckling. Mot bakgrund av kommunens vision redovisas landsbygdsprogrammets vision samt de inriktningar som bör gälla för arbetet. Ljustorp Därefter redovisas sambandet med andra program och insatser (Bilaga 1), tillgängliga källor för finansiering (Bil. 2) samt en sammanställning av synpunkter från intervjuer och samtal (Bil. 3). Bergeforsen Sörberge Timrå Söråker Kommunens större orter utgörs av Ljustorp, Bergeforsen, Sörberge, Söråker och Timrå. LANDSBYGDSPROGRAM FÖR TIMRÅ KOMMUN

6 2. Korta fakta 2.1 Timrå kommun Timrå kommun ligger i Västernorrlands län och har en landareal om 788 kvadratkilometer. Timrå är, med norrländska mått, ingen utpräglad glesbygdskommun. De större befolkningskoncentrationerna finns vid eller nära kusten. Timrå ligger centralt i Norrlands största arbetsmarknad. Med Midlanda flygplats, E4, järnväg och hamn finns goda rese- och transportmöjligheter. Timrå har karaktären av pendlingskommun och har förutsättningar att vara ett logistiskt centrum. Befolkningen i Timrå var vid mätningen 31 dec invånare. I stort sett reproduceras Timrås befolkning över tid, d.v.s. antalet födda ligger på ungefär samma nivå som antalet döda. De flesta är bosatta i Timrå tätort, drygt återfinns där, knappt finns i Söråker och ca i övriga kommunen. Vad gäller övriga bakgrundsfakta hänvisas till den breda genomgång som skedde när strategin för Leader Timrå utarbetades (www.leadertimra.se). Annan intressant bakgrund återfinns i t.ex. den år 2010 av SCB genomförda medborgarundersökningen (www.medborgarundersokning.scb.se). 3. Roller 3.1 Uppdrag Timrå kommuns centrala uppdrag är att bedriva sin ordinarie verksamhet över den geografiska ytan. Hur verksamheten organiseras beror av en mängd faktorer, där de grundläggande är geografin, befolkningens lokalisering, tillgången till resurser samt de prioriteringar som sker. Timrå kommun har inga nämnvärda resurser för att med egna medel bedriva en landsbygdspolitik. Det betyder att kommunen inte heller kan eller ska vara detaljstyrande för vad som sker vad gäller landsbygdsutveckling. Kommunens roll är snarast den som samtalspartner, dörröppnare och informationsförmedlare. Följande slutsatser kan dras i detta sammanhang: Aktiviteterna på området landsbygdsutveckling kommer i all huvudsak att ske lokalt, av lokala aktörer utifrån lokala behov och initiativ. Kommunens landsbygdsprogram speglar Timrå kommuns allmänna ambitioner och strävar inte efter att styra i detaljer. Som framgått har detta program tagits fram i dialog med företagare, föreningar och andra aktörer. Icke desto mindre är detta Timrå kommuns program och ska spegla kommunens (till sist de i kommunen förtroendevaldas) ambitioner, vilka inte nödvändigtvis i allt och vid varje tidpunkt överensstämmer med andra aktörers. En given utgångspunkt för programmet är Timrå kommuns vision och övergripande mål. 6 LANDSBYGDSPROGRAM FÖR TIMRÅ KOMMUN

7 4. Vision 4.1 Timrå kommuns vision i korthet är att befolkningen år 2015 har växt till personer, kommunen är proffs på service och präglas av en god livsmiljö, personlig livskvalitet och hållbar utveckling. Kommunens vision Timrå kommuns vision formuleras som Kommunen med livskvalitet - det självklara valet. Bland kommunens övergripande mål har de följande särskild relevans för de ambitioner som gäller landsbygden: Timrås befolkning har år 2015 växt till personer Timrå kommun är proffs på service God livsmiljö, personlig livskvalitet och hållbar utveckling präglar Timrå kommun Förutsättningen för att nå tillväxtmålet är ett näringsliv i tillväxt med fler lönsamma och växande företag, ett livaktigt nyföretagande och etablering av nya verksamheter. 4.2 Vision för landsbygdsprogrammet Vi bor nära, miljövänligt och har kö av många som vill flytta in Vi lever i öppna landskap nära till naturen Här finns ett blomstrande företagsklimat där företagaren är en förebild Kulturen är en naturlig del som berikar och attraherar Timrå ligger i framkant och väcker uppmärksamhet Besöksnäringen skapar nya möjligheter till rekreation och företagande LANDSBYGDSPROGRAM FÖR TIMRÅ KOMMUN

8 5. Inriktningar och prioriteringar 5.1 Inriktningar och prioriteringar Boende och service Företagande Besöksnäring och turism Kultur Attityder Föreningslivet 5.2 Boende och service Det finns en samstämmighet om vikten av attraktivt boende och god samhällsservice. Det finns gott om utrymme och mängder av områden som är attraktiva eller har stor potential. Det finns utvecklingsmöjligheter, t.ex. genom att underlätta för dem som vill flytta till landsbygden genom planering och enkel hantering. Vidare att behålla och utveckla service som mackar och betaltjänster, göra pendlarparkeringar i kombination med kollektivtrafik, ha god täckning för bredband och mobiltelefoni m.m. 5.3 Företagande Företagande och entreprenörsanda är avgörande faktorer. Timrås ambition är att ha Norrlands bästa företagsklimat år Graden av företagande bör öka. Mycket har redan hänt vad gäller attityder till företagande och företagare men mer kan göras. Påtagligt är behovet av att ha någon/några som agerar som spindel i nätet för att skapa samarbete och utvecklingsmöjligheter. Ett av svaren på dessa behov är kommunens initiativ att skapa en samlingsplats för företagen: Entreprenör Timrå. Det är Timrå kommuns tydliga ambition att bevara och utveckla denna verksamhet. De gröna näringarna har stor betydelse för landsbygden. Skogen är en stor och viktig resurs. För skogsnäringen är god bärighet på vägarna av stor vikt. Bra vägar och annan infrastruktur är av stor vikt. Energisektorn kan utvecklas med ny teknik, skogsråvara, biogas m.m. Det finns utrymme för fler att skapa nya produkter; odling, förädling mm. Råd och stöd är viktiga förutsättningar för ett mer diversifierat och blomstrande företagande. Att ge företagare möjlighet och tid att arbeta med utvecklingsfrågor är en möjlig potential för tillväxt och nya jobb. 5.4 Besöksnäring/turism Tursim och besöksnäring är i vårt län och i Timrå fortfarande en utvecklingsbar näring som med rätt förutsättningar kan öka i betydelse. Tillväxttakten i landet har legat på 6 procent per år medan den i länet ligger på 0,5 procent. (Turiststrategi för Timrå 2010) Det finns mycket att satsa på och utveckla: marknadsföring av det som redan finns, ett ökat utbud av boende m.m. Framför allt krävs en utveckling på genuint kommersiella grunder. 8 LANDSBYGDSPROGRAM FÖR TIMRÅ KOMMUN

9 5.5 Kultur Förenklat kan man säga att kultur har ett ekonomiskt inflytande i tre dimensioner: kulturen skapar ett socialt kapital av betydelse för de relationer, nätverk och den tillit som knyter samman befolkningen i en region, den lockar externa besökare till området och den kan stimulera export av varor och tjänster från regionen. Ett rikt kulturliv skapar människor som trivs och skickar ut goda signaler. Det ger känslan av att finnas i ett sammanhang och en atmosfär för dem som ska bo och verka i området. Ytterligare en dimension är kulturlandskapet, den odlade mark som håller landskapet öppet och tillgängligt för såväl bofasta som besökare. Ett rikt kulturliv skapar människor som trivs och skickar ut goda signaler. Det ger känslan av att finnas i ett sammanhang och en atmosfär för dem som ska bo och verka i området. 5.6 Attityder Attityder är viktiga men svåra att påverka. Viktigt för utvecklingen på landsbygden är samarbete och engagemang, ökad öppenhet och strävan att avskaffa Jante-lagen. Samarbete kommer inte med automatik utan kräver ett målinriktat arbete, likväl som att skapa ett ökat engagemang. En ökad öppenhet skapar delaktighet och engagemang. En välkomnande hållning gentemot nyinflyttade oavsett var de kommer ifrån ger positiva ringar på vattnet. 5.7 Föreningsliv Föreningar är mötesplatser för människor. I mötena skapas mycken kreativitet. För många, inte minst på landsbygden, har föreningslivet stor betydelse. Föreningarna kan fungera fostrande, lärande, kontaktskapande, mobiliserande; de så kallade föreningsmänniskorna har ofta stora kontaktnät. Föreningarna måste, för att fortsatt kunna fylla en viktig funktion i sina bygder, hantera behovet av föryngring. Samtidigt ökar kraven att agera affärsmässigt och med entreprenörskap. Exempel på några av de tänkbara aktiviteterna framgår av intervjusvaren (Bil. 3). LANDSBYGDSPROGRAM FÖR TIMRÅ KOMMUN

10 Bilaga 1 TIMRÅ KOMMUN Samband med andra program och insatser Nationella landsbygdsprogrammet Arena landsbygd Leader Timråbygd Serviceprogrammet från Länsstyrelsen Turismstrategi Timrå Timrå kommuns översiktsplan Strategisk inriktning för det nationella landsbygdsprogrammet Ökat fokus på åtgärder som främjar företagande, tillväxt och sysselsättning på landsbygden och som stärker lantbrukets konkurrensförmåga. En fortsatt hög miljöambition som ska bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen med koppling till jordbruket ska kunna uppnås. Lokalt engagemang ska stödjas och ett brett deltagande från många grupper i arbetet för landsbygdens utveckling ska eftersträvas. En helhetssyn på landsbygden ska eftersträvas i planering och genomförande. Samordningen mellan olika instanser ska stärkas. Arena Landsbygd Arena landsbygd är en övergripande strategi för hela länets landsbygd, det har inga speciella resurser knutna till sig för genomförande utan pekar ut de prioriterade insatsområdena. De fem insatsområden är följande: 1. Livskraftiga företag och fler arbeten 2. Attraktiv livsmiljö med god servicenivå 3. Tillgängliggörande infrastruktur 4. Hållbara natur- och kulturmiljöer 5. Lokalt inflytande och samverkan Leader Timråbygd Via Leader finns möjlighet att söka och genomföra mindre projekt inom angivna områden. Fokus är på samverkan mellan olika samhällssektorer, organisationer, företag m.m. Programmet pågår t.o.m Leaders temaområden i Timrå är: Föreningsliv Företagande och entreprenörskap Attraktivt boende Infrastruktur och service Besöksnäring Kultur Postadress Timrå Besöksadress Köpmangatan 14 Tel: Fax: Bankgiro

11 Bilaga 1 TIMRÅ KOMMUN 2(3) Regionalt serviceprogram i Västernorrlands län I programmet lyfts serviceförsörjningen fram som en strategisk aspekt i det regionala utvecklingsarbetet. Övergripande mål för länet är: En uthållig service för nya möjligheter i levande landsbygder och tätorter. Som inriktningsmål anges: Att uppnå en god och hållbar servicenivå med rimlig kvalitet och närhet för företag, hushåll och besökande för minst samma attraktionsnivå som andra jämförbara regioner i landet De fyra prioriterade åtgärderna är: 1. Tillgänglighet till dagligvaror 2. Tillgänglighet till drivmedel 3. Tillgänglighet genom fungerande kommunikation 4. Tillgänglighet genom samordnad service och finansiering Turismstrategi Timrå I arbetet med Destination Timrå har en strategi tagits fram under Visionen och målen är: Vision Timrå har nyttjat sina naturliga förutsättningar och är bäst i länet på ekoturism. Näringen kan erbjuda högkvalitativa turismprodukter som lockar besökare till kommunen. Besöksnäringen växer med god lönsamhet, vilket påverkar angränsande branscher positivt. Timrå är känt för sitt goda värdskap, sin strategiska samordning av turismen och det fruktsamma samarbetet mellan besöksnäringsföretagen. Mål år % av branschens aktörer är bokningsbara via Kommersiellt samarbete mellan branschens aktörer har resulterat i 40 kvalitetssäkrade och bokningsbara produkter på Visittimra. Det finns minst 4 företag som tillsammans har ett tiotal naturupplevelseprodukter med kvalitetsstämpeln Naturens Bästa. Den årliga tillväxttakten i branschen har ökat från 0,5 % 2010 till 3,5 % nya arbetstillfällen har skapats inom besöksnäringen. Översiktsplanering i Timrå kommun Timrå kommun tar fram en översiktsplan med jämna mellanrum. När detta program utarbetas pågår samtidigt arbetet med översiktsplanen. Den fokuserar på förslag till nya bostadsområden i tätorter, ny mark för företag, möjligheter att utveckla

12 Bilaga 1 TIMRÅ KOMMUN 3(3) besöksnäringen och bosätta sig nära sjöar, kust och vattendrag. Planen ska skapa förutsättningar för ökad tillväxt och att Timrå ska kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer. Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för vindkraft har antagits. Detta möjliggör för externa aktörer att söka tillstånd för etablering av vindkraftsparker. I förslaget till översiktsplan finns även förslag på ett 20-tal områden vid sjöar, hav och vattendrag där kommunen föreslår att dispens från strandskyddet ska kunna ges. Detta kan komma att bli en möjlighet för externa intressenter.

13 Bilaga 2 TIMRÅ KOMMUN Resurser att tillgå Leader Timråbygd Leader är en metod för samverkan som nu används på bred front. Här finns redan finansiering ordnad genom EU och svenska offentliga resurser, bland annat Timrå kommun, Landstinget och Kommunförbundet. Här finns också ett kontor som ger råd och stöd till dem som har idéer att utveckla. Programmet pågår till och med En bärande tanke med Leader är samverkan, att arbeta tillsammans från ideell, privat och offentlig sektor samt att bygga på den lokala kraften och de behov som finns i området. Utvecklingsstöd till företag Det finns flera olika former av utvecklingsstöd till företag som handläggs och beslutas av Länsstyrelsen i Västernorrland. Såddfinansiering SFS 1995:1254 Består huvudsakligen av innovationscheckar för uppfinningar (såddbidrag max kr) Stöd till kommersiell service för näringsidkare och kommuner SFS 2000:284 Kan sökas av kommuner, näringsidkare med fasta försäljningsställen för dagligvaror och/eller drivmedel, näringsidkare som bedriver verksamhet med varubuss och säljer dagligvaror, om det finns särskilda skäl samt näringsidkare med fasta försäljningsställen för fackhandelsvaror, om det finns särskilda skäl. Kan lämnas i områden där servicen är gles. Stödformerna är investeringsbidrag, investeringslån, servicebidrag och hemsändningsbidrag. Stöd lämnas med högst 50 procent av kommunens nettoutgift. Regionalt investeringsstöd, RIS (tidigare regionalt utvecklingsbidrag) SFS 2007:61 Investeringsbidrag till maskiner och andra inventarier, byggnationer och vissa "mjuka" investeringar i produktutveckling, immateriella rättigheter m.m. för vissa branscher med industrirelaterad verksamhet, för tjänste- och serviceföretag med en stor marknad och för turismverksamhet enligt särskilda bestämmelser. Postadress Timrå Besöksadress Köpmangatan 14 Tel: Fax: Bankgiro

14 Bilaga 2 TIMRÅ KOMMUN 2(4) Regionalt bidrag till företagsutveckling, FUB (tidigare landsbygdsstöd) SFS 2000:283, med ändringar För små och medelstora företag med färre än 250 anställda som antingen har en årsomsättning på maximalt 50 miljoner euro eller en balansomslutning på högst 43 miljoner euro per år. Även ekonomiska föreningar eller stiftelser med näringsdrivande verksamhet kan söka investeringsbidrag till inköp av maskiner, utrustningar och andra inventarier, byggnationer och till viss marknadsföring och produktutveckling. Konsultcheck: ett bidrag till kostnader för inköp av externa strategiska konsultinsatser inom marknadsföring, produktutveckling, företagsledareutbildning samt för konsulthjälp med certifieringar, design, patentskydd m.m. Mikrobidrag, bland annat för nystartade företag (max. 50 procent men högst kr). EU:s jordbrukarstöd Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för administrationen av EU:s olika stöd till jordbruket. Jordbrukarstöden som finns att söka är uppdelade i direktstöd, miljöersättningar och regionala stöd. Gårdsstöd och övriga direktstöd finansieras helt och hållet av EU. Stöden är oberoende av produktionsvolymen och produktionens inriktning. Syftet med stöden är att göra EU:s jordbrukare mer konkurrenskraftiga och marknadsorienterade och samtidigt garantera den nödvändiga stabiliteten i inkomsterna. Miljöersättningarna finansieras gemensamt av svenska staten och EU. Syftet är att lantbrukaren ska få betalt för det miljöarbete som bedrivs och bidra till att uppfylla miljömålen, bland annat målet om ett rikt odlingslandskap. Även de regionala stöden finansieras av både svenska staten och EU. Dessa stöd ska kompensera för högre produktionskostnader i jämförelse med övriga delar av landet. Regionala strukturfondsprogram De regionala strukturfondsprogrammen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och av nationella offentliga medel. Privat medfinansiering uppmuntras, även om den inte kan ersätta offentlig medfinansiering. Regionala Utvecklingsfonden syftar till att minska den regionala obalansen inom EU och finansierar insatser inom infrastruktur, sysselsättning, lokal och regional utveckling. Projekt inom strukturfonderna är generellt stora, men det beviljas även mindre förstudier mm.

15 Bilaga 2 TIMRÅ KOMMUN 3(4) Landsbygdsprogrammet Det övergripande målet för landsbygdsprogrammet är en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Landsbygdsprogrammet löper över sju år, Programmet finansieras till ungefär hälften med svenska statliga medel och hälften av EU:s budget. Projekt kan skapas inom diversifiering, affärsutveckling, kompetenshöjning, mat, turism mm. Ta gärna kontakt med en handläggare på Länsstyrelsen. Europeiska socialfonden ESF Europeiska socialfonden är inriktad på att motverka och förhindra arbetslöshet, att utveckla det mänskliga kapitalet samt främja integration på arbetsmarknaden. Inom programområde 1 kan man söka stöd för projekt som underlättar för sysselsatta kvinnor och män (egna företagare, medarbetare eller chefer) att utvecklas i takt med arbetslivets krav. Det innebär kompetensutveckling som bidrar till att individen har den kompetens som efterfrågas vid förändringar på arbetsmarknaden och därmed löper mindre risk för arbetslöshet. Inom programområde 2 kan man söka stöd för projekt som bidrar till ökad social sammanhållning och ett inkluderande arbetsliv med fokus på personer som i dag står långt från arbetsmarknaden. Genom att delta i något av projekten ska deltagarna öka sina möjligheter att komma in och stanna kvar på arbetsmarknaden. Regionala projektmedel Det finns även möjlighet att söka regionala projektmedel som handläggs av Länsstyrelsen. Dessa kan ges till insatser som främjar utveckling och förnyelse av det regionala näringslivet, främjar samverkan, samt stärker konkurrenskraften i ett antal strategiska områden. Medlen används ofta som medfinansiering i projekt. Stöd till bredbandsutbyggnad För att göra en utbyggnad av bredband möjlig finns två olika statliga stöd, ett genom Landsbygdsprogrammet och stöd till kanalisation (gräva ner tomrör) för IT-infrastruktur. Gemensamt för bägge stödformer är att stöd bara kan beviljas för projekt där utbyggnad av IT-infrastruktur inte bedöms komma till stånd på marknadsmässiga grunder. Det är också möjligt att för ett och samma projekt söka stöd ur båda stödformerna. För stöd från Landsbygdsprogrammet är det villkorat att projektet ska medfinansieras med offentliga medel med minst 25

16 Bilaga 2 TIMRÅ KOMMUN 4(4) procent. Områden som finns med i projektansökningar måste även vara prioriterade av den kommun området ligger i. Vilka kan söka? Landsbygdsprogrammet : organisationer, företag, föreningar och byalag. Kanalisationsstödet: organisationer, företag, föreningar och enskilda personer. Transnationella program För den eller dem som vill utveckla något och göra det tillsammans med parter från andra länder finns transnationella program: Botnia-Atlanticaprogrammet med målet att stärka den öst-västliga dimensionen och långsiktigt medverka till ökad integration och samverkan inom Botnia- Atlanticaområdet för att uppnå starkare tillväxt och hållbar utveckling. Norra Periferin är ett transnationellt samarbetsinstrument inom ramen för territoriellt samarbete Mål 3, Interregionala programmet. Programmet är en del av den europeiska sammanhållningspolitiken för perioden

17 Bilaga 3 TIMRÅ KOMMUN Intervjuer röster från företagare, föreningsliv m.m. Vad behövs för att nå visionen? Boende och service o Det ska vara enkelt att flytta till landsbygden oattraktiva miljöer behövs, viktigt att samordna med översiktsplaneringen onyttja närheten till havet röjning behövs! oskolor och förskolor och annan service behövs för att få inflyttning okommunikationer, infrastruktur, bussar och skolskjutsar viktigt att värna och utveckla ovägar med god bärighet omack för att kunna tanka omobiltelefontäckning saknas oför rekreation behövs gång och cykelbanor otillgänglighet till havet och alla badvikar Attityder o Mer samverkan och samarbete o Fler som engagerar sig istället för att stanna hemma och tänka o Bort med Jante-lagen o Kontaktnät mellan företagare o Mer öppenhet och generositet o Förändra attityder mot lantbrukare och andra företagare o Öppenhet skapar delaktighet o Välkomnande gentemot flyktingar och invandrare Kultur o Det öppna landskapet jordbruket är en förutsättning o Använd Söråkers Folkets Hus o Ett rikt och bra kulturliv ger människor som trivs och skickar ut goda signaler o Ett rikt och bra kulturliv är en förutsättning för människor att finnas i ett sammanhang o Ett rikt och bra kulturliv skapar en atmosfär för dem som ska bo och verka i området o Kulturstrategi behövs som genomsyrar tanke och handling, det räcker inte med ideella krafter Besöksnäring/turism o Mer paket o Större utbud av boende mm o Bättre skyltning o Mer marknadsföring av det som finns o Ekoturism och småskalighet men gör det tillsammans! Postadress Timrå Besöksadress Köpmangatan 14 Tel: Fax: Bankgiro

18 Bilaga 3 TIMRÅ KOMMUN 2(2) o Titta på marknaderna österut, baltländerna, Ryssland o Rejäl dragare behövs o Våga sticka ut och tala om att vi är bra! Föreningsliv o Föryngring o Mer affärsmässighet Företagande o Jordbruket för det öppna landskapet o Skogen bör brukas mer av dem som bor i Timrå o Energin kan utvecklas med ny teknik, biogas, skogsråvara mm o Utveckla entreprenörskapet o Utveckla hamnen i Söråker o Infrastruktur, bredband, telefoni, vägar o Mer samarbete mellan befintliga företagare o Fler som producerar och förädlar på landsbygden, ju fler som finns desto fler drar hit besökare/köpare o Torghandel på Timrå Torg o Kunskap behövs för att starta livsmedelstillverkning och förädling odling, bakning, rökning, chark, glass, choklad det finns många möjligheter men mer kurser/utbildning krävs o Stöd i form av samordning, lotsning, bolla idéer och frågor o Finns mycket stöd till nya företagare, när det gått några år behövs andra typer av stöttning och uppföljning o Svårt att hinna med att både producera och sköta det dagliga och vidareutveckla och tänka långsiktigt o Går det att anställa i företaget? Fler arbetstillfällen är möjliga

19

20 Landsbygdsprogram för Timrå kommun Programmet antogs av kommunfullmäktige i Timrå (KF 2011:62)

Programmet har utsänts på remiss varefter det justerats utifrån inkomna synpunkter.

Programmet har utsänts på remiss varefter det justerats utifrån inkomna synpunkter. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 16 1 (11) LANDSBYGDSPROGRAM FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2011-06-13, 62 Bakgrund Motionen I en motion till kommunfullmäktige i Timrå kommun, lagd av Centerpartiets

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Org nr 802441-9189 får härmed avge Årsbokslut för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Underskrifter styrelse/lag 6

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

Avgränsning av områden

Avgränsning av områden Avgränsning av områden Annelie Ström Jordbruksverket 036-15 63 28 annelie.strom@jordbruksverket.se Fyra fonder Socialfonden - ESF Regionala utvecklingsfonden - ERUF Landsbygdsfonden - EJFLU Havs- och fiskerifonden

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Leader Höga Kusten. Kramfors Härnösand Örnsköldsvik

Leader Höga Kusten. Kramfors Härnösand Örnsköldsvik Leader Höga Kusten Kramfors Härnösand Örnsköldsvik Så är det i Höga Kusten 2013 - Leader Höga Kustens vision Höga Kusten präglas av en livskraftig landsbygd, där invånarna känner gemenskap och samarbetar

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier. Slutbetänkande av Landsbygdskommittén (SOU 2006:101)

Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier. Slutbetänkande av Landsbygdskommittén (SOU 2006:101) YTTRANDE Sida 1/5 Datum 2007-03-30 Ert datum Beteckning 300-20899-06 Er beteckning Jordbruksdepartementet Registrator 103 33 Stockholm Jan Enler 036-395078 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer Skärgårdsstrategin Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer En populärversion av förstudien till Skärgårdstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014 SKNT -Orsa Den 3 oktober 2014 Information från Länsstyrelsen Mikael Selander, chef Näringslivenheten Kirsten Berlin, Projektledare för processtöd Björn Forsberg, chef Landsbygdsenheten Vad är på gång 2014

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE 1. Beskrivning av ärendet Näringsdepartementet har lagt fram ett erbjudande för Samverkansorganen i Värmlands, Dalarnas och Jämtlands

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET

STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET Lars Westin Professor I Regionalekonomi Centrum för Regionalvetenskap (CERUM) Umeå universitet NÅGRA

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Sveriges Nya Geografi. Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv

Sveriges Nya Geografi. Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv Sveriges Nya Geografi Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv Strukturella attraktivitetsfaktorer kartlagd Befolkning Befolkningsutveckling 2013 Arbetsmarknad Förändring

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Verksamhetsplanering 2008

Verksamhetsplanering 2008 Näringslivskontoret 070926 Verksamhetsplanering 2008 Inledning Under 2007 har näringslivskontorets nya organisation etablerats. Kontoret har det löpande ansvaret för näringslivsfrågor, inklusive turismsamordning

Läs mer

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13 Trekom Leader, ideell förening Föreningsstämma 2014-03-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens styrelse, som även är beslutsgrupp för leaderområdet Trekom Leader, har följande sammansättning: Roland

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Finansiering av miljöprojekt?

Finansiering av miljöprojekt? Finansiering av miljöprojekt? Regional utvecklingsstrategi (RUS) Finansiering Regionala projektmedel Interreg IV A Nord Landsbygdsprogrammet Regionala fonden RUS 2020 Norrbotten Strategier Regionala tillväxtprogrammet

Läs mer

Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband

Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband SÄFFLE KOMMUN 15 500 invånare Tätort 4 900 hush Landsbygd 2 500 hush Näringsliv 1372 företag 400 landsbygd 25 kommunala verks/fast Storlek 1220 kvkm 13 invånare

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé.

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé. Skånes förutsättningar goda Störst råvarutillgångar av Sveriges län Skåne som pilot för biogas Goda förutsättningar för avsättning av biogas och rötrester Stor andel av de svenska företag som levererar

Läs mer

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Vad tycker du? Varför en ny översiktsplan? Denna broschyr vänder sig till dig som bor och lever i Gnosjö kommun. Du kanske bor ute på landsbygden i en villa och driver

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter. Kort version

Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter. Kort version Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter Kort version Förord På landsbygden finns de resurser som krävs för ett hållbart samhälle. Här finns en livsmiljö som många eftersträvar, med närhet och samarbete

Läs mer

Att söka EU-pengar 1

Att söka EU-pengar 1 1 Att söka EU-pengar Varför söka EU-pengar? 2 Marknadsutveckling Kompetensutveckling Produktutveckling Samverkan Internationellt nätverk 3 EUs organisation Europaparlamentet - det folkvalda organet Ministerrådet

Läs mer

Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansveriges sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010

Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansveriges sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010 Sid 1 (7) PRESSMEDDELANDE Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid för s sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010 för prioriterade följande ansökningar för finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer