Landsbygdsprogram. för Timrå kommun Programmet antogs av kommunfullmäktige i Timrå (KF 2011:62)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landsbygdsprogram. för Timrå kommun 2011-2015. Programmet antogs av kommunfullmäktige i Timrå 2011-06-13 (KF 2011:62)"

Transkript

1 Landsbygdsprogram för Timrå kommun Programmet antogs av kommunfullmäktige i Timrå (KF 2011:62)

2

3 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1.1 Motionen Programmets tillkomst Programmets varaktighet Disposition Korta fakta 2.1 Timrå kommun Roller Uppdrag Vision 4.1 Kommunens vision Vision för landsbygdsprogrammet Inriktningar och prioriteringar 5.1 Inriktningar och prioriteringar Boende och service Företagande Besöksnäring/turism Kultur Attityder Föreningsliv... 9 Bilagor 1 Samband med andra program och insatser 2 Resurser att tillgå 3 Intervjuer röster från företagare, föreningsliv m.m. LANDSBYGDSPROGRAM FÖR TIMRÅ KOMMUN

4 1. Bakgrund 1.1 Motionen I en motion till kommunfullmäktige i Timrå kommun, lagd av Centerpartiets Lars-Erik Nordin, pekades på behovet av ett landsbygdsprogram. Syftet var att på bästa sätt tillvarata kunskap och erfarenhet samt möjligheterna att utveckla landsbygden än mer, vidare att underlätta medfinansiering från olika tillväxtprogram. Motionen antogs Programmets tillkomst Under 2010 har uppdraget tydliggjorts och genomförts. Det konkreta genomförandet har skett i flera steg: analysarbete, möte med inbjudna företagare och föreningar för framtagning av vision, telefonintervjuer (synpunkter från intervjuerna sammanfattas i Bilaga 3) samt sammanställning. Programmet bygger även på redan framtagna underlag som Leaderstrategi Timråbygd, Arena Landsbygd, det nationella landsbygdsprogrammet, Turismstrategi Timrå samt länets serviceprogram. Stora delar av detta arbete har utförts på konsultbasis av Ann Holst. Den slutliga utformningen av programmet har gjorts av Kommunledningskontoret. Ambitionen har varit att skapa ett lättillgängligt program som i första hand pekar ut de viktigaste inriktningarna samt visar på möjliga finansieringsvägar. Programmet har utsänts på remiss varefter det justerats utifrån inkomna synpunkter.

5 1.3 Programmets varaktighet Landsbygdsprogrammet är generellt till sin karaktär och torde behålla sin aktualitet under ett antal år. Någon översyn förutses inte före I en motion till kommunfullmäktige i Timrå kommun, lagd av Centerpartiets Lars-Erik Nordin, pekades på behovet av ett landsbygdsprogram. 1.4 Disposition Efter en kort faktaredovisning presenteras kommunens syn på sin roll i arbetet för landsbygdens utveckling. Mot bakgrund av kommunens vision redovisas landsbygdsprogrammets vision samt de inriktningar som bör gälla för arbetet. Ljustorp Därefter redovisas sambandet med andra program och insatser (Bilaga 1), tillgängliga källor för finansiering (Bil. 2) samt en sammanställning av synpunkter från intervjuer och samtal (Bil. 3). Bergeforsen Sörberge Timrå Söråker Kommunens större orter utgörs av Ljustorp, Bergeforsen, Sörberge, Söråker och Timrå. LANDSBYGDSPROGRAM FÖR TIMRÅ KOMMUN

6 2. Korta fakta 2.1 Timrå kommun Timrå kommun ligger i Västernorrlands län och har en landareal om 788 kvadratkilometer. Timrå är, med norrländska mått, ingen utpräglad glesbygdskommun. De större befolkningskoncentrationerna finns vid eller nära kusten. Timrå ligger centralt i Norrlands största arbetsmarknad. Med Midlanda flygplats, E4, järnväg och hamn finns goda rese- och transportmöjligheter. Timrå har karaktären av pendlingskommun och har förutsättningar att vara ett logistiskt centrum. Befolkningen i Timrå var vid mätningen 31 dec invånare. I stort sett reproduceras Timrås befolkning över tid, d.v.s. antalet födda ligger på ungefär samma nivå som antalet döda. De flesta är bosatta i Timrå tätort, drygt återfinns där, knappt finns i Söråker och ca i övriga kommunen. Vad gäller övriga bakgrundsfakta hänvisas till den breda genomgång som skedde när strategin för Leader Timrå utarbetades (www.leadertimra.se). Annan intressant bakgrund återfinns i t.ex. den år 2010 av SCB genomförda medborgarundersökningen (www.medborgarundersokning.scb.se). 3. Roller 3.1 Uppdrag Timrå kommuns centrala uppdrag är att bedriva sin ordinarie verksamhet över den geografiska ytan. Hur verksamheten organiseras beror av en mängd faktorer, där de grundläggande är geografin, befolkningens lokalisering, tillgången till resurser samt de prioriteringar som sker. Timrå kommun har inga nämnvärda resurser för att med egna medel bedriva en landsbygdspolitik. Det betyder att kommunen inte heller kan eller ska vara detaljstyrande för vad som sker vad gäller landsbygdsutveckling. Kommunens roll är snarast den som samtalspartner, dörröppnare och informationsförmedlare. Följande slutsatser kan dras i detta sammanhang: Aktiviteterna på området landsbygdsutveckling kommer i all huvudsak att ske lokalt, av lokala aktörer utifrån lokala behov och initiativ. Kommunens landsbygdsprogram speglar Timrå kommuns allmänna ambitioner och strävar inte efter att styra i detaljer. Som framgått har detta program tagits fram i dialog med företagare, föreningar och andra aktörer. Icke desto mindre är detta Timrå kommuns program och ska spegla kommunens (till sist de i kommunen förtroendevaldas) ambitioner, vilka inte nödvändigtvis i allt och vid varje tidpunkt överensstämmer med andra aktörers. En given utgångspunkt för programmet är Timrå kommuns vision och övergripande mål. 6 LANDSBYGDSPROGRAM FÖR TIMRÅ KOMMUN

7 4. Vision 4.1 Timrå kommuns vision i korthet är att befolkningen år 2015 har växt till personer, kommunen är proffs på service och präglas av en god livsmiljö, personlig livskvalitet och hållbar utveckling. Kommunens vision Timrå kommuns vision formuleras som Kommunen med livskvalitet - det självklara valet. Bland kommunens övergripande mål har de följande särskild relevans för de ambitioner som gäller landsbygden: Timrås befolkning har år 2015 växt till personer Timrå kommun är proffs på service God livsmiljö, personlig livskvalitet och hållbar utveckling präglar Timrå kommun Förutsättningen för att nå tillväxtmålet är ett näringsliv i tillväxt med fler lönsamma och växande företag, ett livaktigt nyföretagande och etablering av nya verksamheter. 4.2 Vision för landsbygdsprogrammet Vi bor nära, miljövänligt och har kö av många som vill flytta in Vi lever i öppna landskap nära till naturen Här finns ett blomstrande företagsklimat där företagaren är en förebild Kulturen är en naturlig del som berikar och attraherar Timrå ligger i framkant och väcker uppmärksamhet Besöksnäringen skapar nya möjligheter till rekreation och företagande LANDSBYGDSPROGRAM FÖR TIMRÅ KOMMUN

8 5. Inriktningar och prioriteringar 5.1 Inriktningar och prioriteringar Boende och service Företagande Besöksnäring och turism Kultur Attityder Föreningslivet 5.2 Boende och service Det finns en samstämmighet om vikten av attraktivt boende och god samhällsservice. Det finns gott om utrymme och mängder av områden som är attraktiva eller har stor potential. Det finns utvecklingsmöjligheter, t.ex. genom att underlätta för dem som vill flytta till landsbygden genom planering och enkel hantering. Vidare att behålla och utveckla service som mackar och betaltjänster, göra pendlarparkeringar i kombination med kollektivtrafik, ha god täckning för bredband och mobiltelefoni m.m. 5.3 Företagande Företagande och entreprenörsanda är avgörande faktorer. Timrås ambition är att ha Norrlands bästa företagsklimat år Graden av företagande bör öka. Mycket har redan hänt vad gäller attityder till företagande och företagare men mer kan göras. Påtagligt är behovet av att ha någon/några som agerar som spindel i nätet för att skapa samarbete och utvecklingsmöjligheter. Ett av svaren på dessa behov är kommunens initiativ att skapa en samlingsplats för företagen: Entreprenör Timrå. Det är Timrå kommuns tydliga ambition att bevara och utveckla denna verksamhet. De gröna näringarna har stor betydelse för landsbygden. Skogen är en stor och viktig resurs. För skogsnäringen är god bärighet på vägarna av stor vikt. Bra vägar och annan infrastruktur är av stor vikt. Energisektorn kan utvecklas med ny teknik, skogsråvara, biogas m.m. Det finns utrymme för fler att skapa nya produkter; odling, förädling mm. Råd och stöd är viktiga förutsättningar för ett mer diversifierat och blomstrande företagande. Att ge företagare möjlighet och tid att arbeta med utvecklingsfrågor är en möjlig potential för tillväxt och nya jobb. 5.4 Besöksnäring/turism Tursim och besöksnäring är i vårt län och i Timrå fortfarande en utvecklingsbar näring som med rätt förutsättningar kan öka i betydelse. Tillväxttakten i landet har legat på 6 procent per år medan den i länet ligger på 0,5 procent. (Turiststrategi för Timrå 2010) Det finns mycket att satsa på och utveckla: marknadsföring av det som redan finns, ett ökat utbud av boende m.m. Framför allt krävs en utveckling på genuint kommersiella grunder. 8 LANDSBYGDSPROGRAM FÖR TIMRÅ KOMMUN

9 5.5 Kultur Förenklat kan man säga att kultur har ett ekonomiskt inflytande i tre dimensioner: kulturen skapar ett socialt kapital av betydelse för de relationer, nätverk och den tillit som knyter samman befolkningen i en region, den lockar externa besökare till området och den kan stimulera export av varor och tjänster från regionen. Ett rikt kulturliv skapar människor som trivs och skickar ut goda signaler. Det ger känslan av att finnas i ett sammanhang och en atmosfär för dem som ska bo och verka i området. Ytterligare en dimension är kulturlandskapet, den odlade mark som håller landskapet öppet och tillgängligt för såväl bofasta som besökare. Ett rikt kulturliv skapar människor som trivs och skickar ut goda signaler. Det ger känslan av att finnas i ett sammanhang och en atmosfär för dem som ska bo och verka i området. 5.6 Attityder Attityder är viktiga men svåra att påverka. Viktigt för utvecklingen på landsbygden är samarbete och engagemang, ökad öppenhet och strävan att avskaffa Jante-lagen. Samarbete kommer inte med automatik utan kräver ett målinriktat arbete, likväl som att skapa ett ökat engagemang. En ökad öppenhet skapar delaktighet och engagemang. En välkomnande hållning gentemot nyinflyttade oavsett var de kommer ifrån ger positiva ringar på vattnet. 5.7 Föreningsliv Föreningar är mötesplatser för människor. I mötena skapas mycken kreativitet. För många, inte minst på landsbygden, har föreningslivet stor betydelse. Föreningarna kan fungera fostrande, lärande, kontaktskapande, mobiliserande; de så kallade föreningsmänniskorna har ofta stora kontaktnät. Föreningarna måste, för att fortsatt kunna fylla en viktig funktion i sina bygder, hantera behovet av föryngring. Samtidigt ökar kraven att agera affärsmässigt och med entreprenörskap. Exempel på några av de tänkbara aktiviteterna framgår av intervjusvaren (Bil. 3). LANDSBYGDSPROGRAM FÖR TIMRÅ KOMMUN

10 Bilaga 1 TIMRÅ KOMMUN Samband med andra program och insatser Nationella landsbygdsprogrammet Arena landsbygd Leader Timråbygd Serviceprogrammet från Länsstyrelsen Turismstrategi Timrå Timrå kommuns översiktsplan Strategisk inriktning för det nationella landsbygdsprogrammet Ökat fokus på åtgärder som främjar företagande, tillväxt och sysselsättning på landsbygden och som stärker lantbrukets konkurrensförmåga. En fortsatt hög miljöambition som ska bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen med koppling till jordbruket ska kunna uppnås. Lokalt engagemang ska stödjas och ett brett deltagande från många grupper i arbetet för landsbygdens utveckling ska eftersträvas. En helhetssyn på landsbygden ska eftersträvas i planering och genomförande. Samordningen mellan olika instanser ska stärkas. Arena Landsbygd Arena landsbygd är en övergripande strategi för hela länets landsbygd, det har inga speciella resurser knutna till sig för genomförande utan pekar ut de prioriterade insatsområdena. De fem insatsområden är följande: 1. Livskraftiga företag och fler arbeten 2. Attraktiv livsmiljö med god servicenivå 3. Tillgängliggörande infrastruktur 4. Hållbara natur- och kulturmiljöer 5. Lokalt inflytande och samverkan Leader Timråbygd Via Leader finns möjlighet att söka och genomföra mindre projekt inom angivna områden. Fokus är på samverkan mellan olika samhällssektorer, organisationer, företag m.m. Programmet pågår t.o.m Leaders temaområden i Timrå är: Föreningsliv Företagande och entreprenörskap Attraktivt boende Infrastruktur och service Besöksnäring Kultur Postadress Timrå Besöksadress Köpmangatan 14 Tel: Fax: Bankgiro

11 Bilaga 1 TIMRÅ KOMMUN 2(3) Regionalt serviceprogram i Västernorrlands län I programmet lyfts serviceförsörjningen fram som en strategisk aspekt i det regionala utvecklingsarbetet. Övergripande mål för länet är: En uthållig service för nya möjligheter i levande landsbygder och tätorter. Som inriktningsmål anges: Att uppnå en god och hållbar servicenivå med rimlig kvalitet och närhet för företag, hushåll och besökande för minst samma attraktionsnivå som andra jämförbara regioner i landet De fyra prioriterade åtgärderna är: 1. Tillgänglighet till dagligvaror 2. Tillgänglighet till drivmedel 3. Tillgänglighet genom fungerande kommunikation 4. Tillgänglighet genom samordnad service och finansiering Turismstrategi Timrå I arbetet med Destination Timrå har en strategi tagits fram under Visionen och målen är: Vision Timrå har nyttjat sina naturliga förutsättningar och är bäst i länet på ekoturism. Näringen kan erbjuda högkvalitativa turismprodukter som lockar besökare till kommunen. Besöksnäringen växer med god lönsamhet, vilket påverkar angränsande branscher positivt. Timrå är känt för sitt goda värdskap, sin strategiska samordning av turismen och det fruktsamma samarbetet mellan besöksnäringsföretagen. Mål år % av branschens aktörer är bokningsbara via Kommersiellt samarbete mellan branschens aktörer har resulterat i 40 kvalitetssäkrade och bokningsbara produkter på Visittimra. Det finns minst 4 företag som tillsammans har ett tiotal naturupplevelseprodukter med kvalitetsstämpeln Naturens Bästa. Den årliga tillväxttakten i branschen har ökat från 0,5 % 2010 till 3,5 % nya arbetstillfällen har skapats inom besöksnäringen. Översiktsplanering i Timrå kommun Timrå kommun tar fram en översiktsplan med jämna mellanrum. När detta program utarbetas pågår samtidigt arbetet med översiktsplanen. Den fokuserar på förslag till nya bostadsområden i tätorter, ny mark för företag, möjligheter att utveckla

12 Bilaga 1 TIMRÅ KOMMUN 3(3) besöksnäringen och bosätta sig nära sjöar, kust och vattendrag. Planen ska skapa förutsättningar för ökad tillväxt och att Timrå ska kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer. Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för vindkraft har antagits. Detta möjliggör för externa aktörer att söka tillstånd för etablering av vindkraftsparker. I förslaget till översiktsplan finns även förslag på ett 20-tal områden vid sjöar, hav och vattendrag där kommunen föreslår att dispens från strandskyddet ska kunna ges. Detta kan komma att bli en möjlighet för externa intressenter.

13 Bilaga 2 TIMRÅ KOMMUN Resurser att tillgå Leader Timråbygd Leader är en metod för samverkan som nu används på bred front. Här finns redan finansiering ordnad genom EU och svenska offentliga resurser, bland annat Timrå kommun, Landstinget och Kommunförbundet. Här finns också ett kontor som ger råd och stöd till dem som har idéer att utveckla. Programmet pågår till och med En bärande tanke med Leader är samverkan, att arbeta tillsammans från ideell, privat och offentlig sektor samt att bygga på den lokala kraften och de behov som finns i området. Utvecklingsstöd till företag Det finns flera olika former av utvecklingsstöd till företag som handläggs och beslutas av Länsstyrelsen i Västernorrland. Såddfinansiering SFS 1995:1254 Består huvudsakligen av innovationscheckar för uppfinningar (såddbidrag max kr) Stöd till kommersiell service för näringsidkare och kommuner SFS 2000:284 Kan sökas av kommuner, näringsidkare med fasta försäljningsställen för dagligvaror och/eller drivmedel, näringsidkare som bedriver verksamhet med varubuss och säljer dagligvaror, om det finns särskilda skäl samt näringsidkare med fasta försäljningsställen för fackhandelsvaror, om det finns särskilda skäl. Kan lämnas i områden där servicen är gles. Stödformerna är investeringsbidrag, investeringslån, servicebidrag och hemsändningsbidrag. Stöd lämnas med högst 50 procent av kommunens nettoutgift. Regionalt investeringsstöd, RIS (tidigare regionalt utvecklingsbidrag) SFS 2007:61 Investeringsbidrag till maskiner och andra inventarier, byggnationer och vissa "mjuka" investeringar i produktutveckling, immateriella rättigheter m.m. för vissa branscher med industrirelaterad verksamhet, för tjänste- och serviceföretag med en stor marknad och för turismverksamhet enligt särskilda bestämmelser. Postadress Timrå Besöksadress Köpmangatan 14 Tel: Fax: Bankgiro

14 Bilaga 2 TIMRÅ KOMMUN 2(4) Regionalt bidrag till företagsutveckling, FUB (tidigare landsbygdsstöd) SFS 2000:283, med ändringar För små och medelstora företag med färre än 250 anställda som antingen har en årsomsättning på maximalt 50 miljoner euro eller en balansomslutning på högst 43 miljoner euro per år. Även ekonomiska föreningar eller stiftelser med näringsdrivande verksamhet kan söka investeringsbidrag till inköp av maskiner, utrustningar och andra inventarier, byggnationer och till viss marknadsföring och produktutveckling. Konsultcheck: ett bidrag till kostnader för inköp av externa strategiska konsultinsatser inom marknadsföring, produktutveckling, företagsledareutbildning samt för konsulthjälp med certifieringar, design, patentskydd m.m. Mikrobidrag, bland annat för nystartade företag (max. 50 procent men högst kr). EU:s jordbrukarstöd Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för administrationen av EU:s olika stöd till jordbruket. Jordbrukarstöden som finns att söka är uppdelade i direktstöd, miljöersättningar och regionala stöd. Gårdsstöd och övriga direktstöd finansieras helt och hållet av EU. Stöden är oberoende av produktionsvolymen och produktionens inriktning. Syftet med stöden är att göra EU:s jordbrukare mer konkurrenskraftiga och marknadsorienterade och samtidigt garantera den nödvändiga stabiliteten i inkomsterna. Miljöersättningarna finansieras gemensamt av svenska staten och EU. Syftet är att lantbrukaren ska få betalt för det miljöarbete som bedrivs och bidra till att uppfylla miljömålen, bland annat målet om ett rikt odlingslandskap. Även de regionala stöden finansieras av både svenska staten och EU. Dessa stöd ska kompensera för högre produktionskostnader i jämförelse med övriga delar av landet. Regionala strukturfondsprogram De regionala strukturfondsprogrammen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och av nationella offentliga medel. Privat medfinansiering uppmuntras, även om den inte kan ersätta offentlig medfinansiering. Regionala Utvecklingsfonden syftar till att minska den regionala obalansen inom EU och finansierar insatser inom infrastruktur, sysselsättning, lokal och regional utveckling. Projekt inom strukturfonderna är generellt stora, men det beviljas även mindre förstudier mm.

15 Bilaga 2 TIMRÅ KOMMUN 3(4) Landsbygdsprogrammet Det övergripande målet för landsbygdsprogrammet är en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Landsbygdsprogrammet löper över sju år, Programmet finansieras till ungefär hälften med svenska statliga medel och hälften av EU:s budget. Projekt kan skapas inom diversifiering, affärsutveckling, kompetenshöjning, mat, turism mm. Ta gärna kontakt med en handläggare på Länsstyrelsen. Europeiska socialfonden ESF Europeiska socialfonden är inriktad på att motverka och förhindra arbetslöshet, att utveckla det mänskliga kapitalet samt främja integration på arbetsmarknaden. Inom programområde 1 kan man söka stöd för projekt som underlättar för sysselsatta kvinnor och män (egna företagare, medarbetare eller chefer) att utvecklas i takt med arbetslivets krav. Det innebär kompetensutveckling som bidrar till att individen har den kompetens som efterfrågas vid förändringar på arbetsmarknaden och därmed löper mindre risk för arbetslöshet. Inom programområde 2 kan man söka stöd för projekt som bidrar till ökad social sammanhållning och ett inkluderande arbetsliv med fokus på personer som i dag står långt från arbetsmarknaden. Genom att delta i något av projekten ska deltagarna öka sina möjligheter att komma in och stanna kvar på arbetsmarknaden. Regionala projektmedel Det finns även möjlighet att söka regionala projektmedel som handläggs av Länsstyrelsen. Dessa kan ges till insatser som främjar utveckling och förnyelse av det regionala näringslivet, främjar samverkan, samt stärker konkurrenskraften i ett antal strategiska områden. Medlen används ofta som medfinansiering i projekt. Stöd till bredbandsutbyggnad För att göra en utbyggnad av bredband möjlig finns två olika statliga stöd, ett genom Landsbygdsprogrammet och stöd till kanalisation (gräva ner tomrör) för IT-infrastruktur. Gemensamt för bägge stödformer är att stöd bara kan beviljas för projekt där utbyggnad av IT-infrastruktur inte bedöms komma till stånd på marknadsmässiga grunder. Det är också möjligt att för ett och samma projekt söka stöd ur båda stödformerna. För stöd från Landsbygdsprogrammet är det villkorat att projektet ska medfinansieras med offentliga medel med minst 25

16 Bilaga 2 TIMRÅ KOMMUN 4(4) procent. Områden som finns med i projektansökningar måste även vara prioriterade av den kommun området ligger i. Vilka kan söka? Landsbygdsprogrammet : organisationer, företag, föreningar och byalag. Kanalisationsstödet: organisationer, företag, föreningar och enskilda personer. Transnationella program För den eller dem som vill utveckla något och göra det tillsammans med parter från andra länder finns transnationella program: Botnia-Atlanticaprogrammet med målet att stärka den öst-västliga dimensionen och långsiktigt medverka till ökad integration och samverkan inom Botnia- Atlanticaområdet för att uppnå starkare tillväxt och hållbar utveckling. Norra Periferin är ett transnationellt samarbetsinstrument inom ramen för territoriellt samarbete Mål 3, Interregionala programmet. Programmet är en del av den europeiska sammanhållningspolitiken för perioden

17 Bilaga 3 TIMRÅ KOMMUN Intervjuer röster från företagare, föreningsliv m.m. Vad behövs för att nå visionen? Boende och service o Det ska vara enkelt att flytta till landsbygden oattraktiva miljöer behövs, viktigt att samordna med översiktsplaneringen onyttja närheten till havet röjning behövs! oskolor och förskolor och annan service behövs för att få inflyttning okommunikationer, infrastruktur, bussar och skolskjutsar viktigt att värna och utveckla ovägar med god bärighet omack för att kunna tanka omobiltelefontäckning saknas oför rekreation behövs gång och cykelbanor otillgänglighet till havet och alla badvikar Attityder o Mer samverkan och samarbete o Fler som engagerar sig istället för att stanna hemma och tänka o Bort med Jante-lagen o Kontaktnät mellan företagare o Mer öppenhet och generositet o Förändra attityder mot lantbrukare och andra företagare o Öppenhet skapar delaktighet o Välkomnande gentemot flyktingar och invandrare Kultur o Det öppna landskapet jordbruket är en förutsättning o Använd Söråkers Folkets Hus o Ett rikt och bra kulturliv ger människor som trivs och skickar ut goda signaler o Ett rikt och bra kulturliv är en förutsättning för människor att finnas i ett sammanhang o Ett rikt och bra kulturliv skapar en atmosfär för dem som ska bo och verka i området o Kulturstrategi behövs som genomsyrar tanke och handling, det räcker inte med ideella krafter Besöksnäring/turism o Mer paket o Större utbud av boende mm o Bättre skyltning o Mer marknadsföring av det som finns o Ekoturism och småskalighet men gör det tillsammans! Postadress Timrå Besöksadress Köpmangatan 14 Tel: Fax: Bankgiro

18 Bilaga 3 TIMRÅ KOMMUN 2(2) o Titta på marknaderna österut, baltländerna, Ryssland o Rejäl dragare behövs o Våga sticka ut och tala om att vi är bra! Föreningsliv o Föryngring o Mer affärsmässighet Företagande o Jordbruket för det öppna landskapet o Skogen bör brukas mer av dem som bor i Timrå o Energin kan utvecklas med ny teknik, biogas, skogsråvara mm o Utveckla entreprenörskapet o Utveckla hamnen i Söråker o Infrastruktur, bredband, telefoni, vägar o Mer samarbete mellan befintliga företagare o Fler som producerar och förädlar på landsbygden, ju fler som finns desto fler drar hit besökare/köpare o Torghandel på Timrå Torg o Kunskap behövs för att starta livsmedelstillverkning och förädling odling, bakning, rökning, chark, glass, choklad det finns många möjligheter men mer kurser/utbildning krävs o Stöd i form av samordning, lotsning, bolla idéer och frågor o Finns mycket stöd till nya företagare, när det gått några år behövs andra typer av stöttning och uppföljning o Svårt att hinna med att både producera och sköta det dagliga och vidareutveckla och tänka långsiktigt o Går det att anställa i företaget? Fler arbetstillfällen är möjliga

19

20 Landsbygdsprogram för Timrå kommun Programmet antogs av kommunfullmäktige i Timrå (KF 2011:62)

Programmet har utsänts på remiss varefter det justerats utifrån inkomna synpunkter.

Programmet har utsänts på remiss varefter det justerats utifrån inkomna synpunkter. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 16 1 (11) LANDSBYGDSPROGRAM FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2011-06-13, 62 Bakgrund Motionen I en motion till kommunfullmäktige i Timrå kommun, lagd av Centerpartiets

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Org nr 802441-9189 får härmed avge Årsbokslut för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Underskrifter styrelse/lag 6

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Avgränsning av områden

Avgränsning av områden Avgränsning av områden Annelie Ström Jordbruksverket 036-15 63 28 annelie.strom@jordbruksverket.se Fyra fonder Socialfonden - ESF Regionala utvecklingsfonden - ERUF Landsbygdsfonden - EJFLU Havs- och fiskerifonden

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Kennet Johansson ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Europa 2020 Sammanhållningspolitiken 351,8 miljarder euro Regional utvecklingsstrategi Hösten 2013 Regering Våren 2014

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Leader Höga Kusten. Kramfors Härnösand Örnsköldsvik

Leader Höga Kusten. Kramfors Härnösand Örnsköldsvik Leader Höga Kusten Kramfors Härnösand Örnsköldsvik Så är det i Höga Kusten 2013 - Leader Höga Kustens vision Höga Kusten präglas av en livskraftig landsbygd, där invånarna känner gemenskap och samarbetar

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier. Slutbetänkande av Landsbygdskommittén (SOU 2006:101)

Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier. Slutbetänkande av Landsbygdskommittén (SOU 2006:101) YTTRANDE Sida 1/5 Datum 2007-03-30 Ert datum Beteckning 300-20899-06 Er beteckning Jordbruksdepartementet Registrator 103 33 Stockholm Jan Enler 036-395078 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Förnybar energi Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Har du en projektidé? För projekt som kan leda till utveckling av landsbygden och de gröna näringarna kan du kan söka projektstöd. Du kan få

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer Skärgårdsstrategin Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer En populärversion av förstudien till Skärgårdstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER 1 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER Granskningsdatum

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011.

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Text: Gunilla Sandberg Mer kunskap behövs för att förstå hur entreprenörskap på landsbygden fungerar. Det

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014 SKNT -Orsa Den 3 oktober 2014 Information från Länsstyrelsen Mikael Selander, chef Näringslivenheten Kirsten Berlin, Projektledare för processtöd Björn Forsberg, chef Landsbygdsenheten Vad är på gång 2014

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland

VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland Länsplan för Västmanland ska säkra en långsiktigt hållbar tillväxt för hela länet - satsningar utifrån gemensamma mål och prioriteringar ger

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden

Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden Bilaga 13KS65-18 Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden berikar kommunen. Piteå kommun arbetar kontinuerligt med att utveckla landsbygdens olika områden och skapa vitala och tilltalande miljöer

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer