Landsbygdsprogram. för Timrå kommun Programmet antogs av kommunfullmäktige i Timrå (KF 2011:62)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landsbygdsprogram. för Timrå kommun 2011-2015. Programmet antogs av kommunfullmäktige i Timrå 2011-06-13 (KF 2011:62)"

Transkript

1 Landsbygdsprogram för Timrå kommun Programmet antogs av kommunfullmäktige i Timrå (KF 2011:62)

2

3 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1.1 Motionen Programmets tillkomst Programmets varaktighet Disposition Korta fakta 2.1 Timrå kommun Roller Uppdrag Vision 4.1 Kommunens vision Vision för landsbygdsprogrammet Inriktningar och prioriteringar 5.1 Inriktningar och prioriteringar Boende och service Företagande Besöksnäring/turism Kultur Attityder Föreningsliv... 9 Bilagor 1 Samband med andra program och insatser 2 Resurser att tillgå 3 Intervjuer röster från företagare, föreningsliv m.m. LANDSBYGDSPROGRAM FÖR TIMRÅ KOMMUN

4 1. Bakgrund 1.1 Motionen I en motion till kommunfullmäktige i Timrå kommun, lagd av Centerpartiets Lars-Erik Nordin, pekades på behovet av ett landsbygdsprogram. Syftet var att på bästa sätt tillvarata kunskap och erfarenhet samt möjligheterna att utveckla landsbygden än mer, vidare att underlätta medfinansiering från olika tillväxtprogram. Motionen antogs Programmets tillkomst Under 2010 har uppdraget tydliggjorts och genomförts. Det konkreta genomförandet har skett i flera steg: analysarbete, möte med inbjudna företagare och föreningar för framtagning av vision, telefonintervjuer (synpunkter från intervjuerna sammanfattas i Bilaga 3) samt sammanställning. Programmet bygger även på redan framtagna underlag som Leaderstrategi Timråbygd, Arena Landsbygd, det nationella landsbygdsprogrammet, Turismstrategi Timrå samt länets serviceprogram. Stora delar av detta arbete har utförts på konsultbasis av Ann Holst. Den slutliga utformningen av programmet har gjorts av Kommunledningskontoret. Ambitionen har varit att skapa ett lättillgängligt program som i första hand pekar ut de viktigaste inriktningarna samt visar på möjliga finansieringsvägar. Programmet har utsänts på remiss varefter det justerats utifrån inkomna synpunkter.

5 1.3 Programmets varaktighet Landsbygdsprogrammet är generellt till sin karaktär och torde behålla sin aktualitet under ett antal år. Någon översyn förutses inte före I en motion till kommunfullmäktige i Timrå kommun, lagd av Centerpartiets Lars-Erik Nordin, pekades på behovet av ett landsbygdsprogram. 1.4 Disposition Efter en kort faktaredovisning presenteras kommunens syn på sin roll i arbetet för landsbygdens utveckling. Mot bakgrund av kommunens vision redovisas landsbygdsprogrammets vision samt de inriktningar som bör gälla för arbetet. Ljustorp Därefter redovisas sambandet med andra program och insatser (Bilaga 1), tillgängliga källor för finansiering (Bil. 2) samt en sammanställning av synpunkter från intervjuer och samtal (Bil. 3). Bergeforsen Sörberge Timrå Söråker Kommunens större orter utgörs av Ljustorp, Bergeforsen, Sörberge, Söråker och Timrå. LANDSBYGDSPROGRAM FÖR TIMRÅ KOMMUN

6 2. Korta fakta 2.1 Timrå kommun Timrå kommun ligger i Västernorrlands län och har en landareal om 788 kvadratkilometer. Timrå är, med norrländska mått, ingen utpräglad glesbygdskommun. De större befolkningskoncentrationerna finns vid eller nära kusten. Timrå ligger centralt i Norrlands största arbetsmarknad. Med Midlanda flygplats, E4, järnväg och hamn finns goda rese- och transportmöjligheter. Timrå har karaktären av pendlingskommun och har förutsättningar att vara ett logistiskt centrum. Befolkningen i Timrå var vid mätningen 31 dec invånare. I stort sett reproduceras Timrås befolkning över tid, d.v.s. antalet födda ligger på ungefär samma nivå som antalet döda. De flesta är bosatta i Timrå tätort, drygt återfinns där, knappt finns i Söråker och ca i övriga kommunen. Vad gäller övriga bakgrundsfakta hänvisas till den breda genomgång som skedde när strategin för Leader Timrå utarbetades (www.leadertimra.se). Annan intressant bakgrund återfinns i t.ex. den år 2010 av SCB genomförda medborgarundersökningen (www.medborgarundersokning.scb.se). 3. Roller 3.1 Uppdrag Timrå kommuns centrala uppdrag är att bedriva sin ordinarie verksamhet över den geografiska ytan. Hur verksamheten organiseras beror av en mängd faktorer, där de grundläggande är geografin, befolkningens lokalisering, tillgången till resurser samt de prioriteringar som sker. Timrå kommun har inga nämnvärda resurser för att med egna medel bedriva en landsbygdspolitik. Det betyder att kommunen inte heller kan eller ska vara detaljstyrande för vad som sker vad gäller landsbygdsutveckling. Kommunens roll är snarast den som samtalspartner, dörröppnare och informationsförmedlare. Följande slutsatser kan dras i detta sammanhang: Aktiviteterna på området landsbygdsutveckling kommer i all huvudsak att ske lokalt, av lokala aktörer utifrån lokala behov och initiativ. Kommunens landsbygdsprogram speglar Timrå kommuns allmänna ambitioner och strävar inte efter att styra i detaljer. Som framgått har detta program tagits fram i dialog med företagare, föreningar och andra aktörer. Icke desto mindre är detta Timrå kommuns program och ska spegla kommunens (till sist de i kommunen förtroendevaldas) ambitioner, vilka inte nödvändigtvis i allt och vid varje tidpunkt överensstämmer med andra aktörers. En given utgångspunkt för programmet är Timrå kommuns vision och övergripande mål. 6 LANDSBYGDSPROGRAM FÖR TIMRÅ KOMMUN

7 4. Vision 4.1 Timrå kommuns vision i korthet är att befolkningen år 2015 har växt till personer, kommunen är proffs på service och präglas av en god livsmiljö, personlig livskvalitet och hållbar utveckling. Kommunens vision Timrå kommuns vision formuleras som Kommunen med livskvalitet - det självklara valet. Bland kommunens övergripande mål har de följande särskild relevans för de ambitioner som gäller landsbygden: Timrås befolkning har år 2015 växt till personer Timrå kommun är proffs på service God livsmiljö, personlig livskvalitet och hållbar utveckling präglar Timrå kommun Förutsättningen för att nå tillväxtmålet är ett näringsliv i tillväxt med fler lönsamma och växande företag, ett livaktigt nyföretagande och etablering av nya verksamheter. 4.2 Vision för landsbygdsprogrammet Vi bor nära, miljövänligt och har kö av många som vill flytta in Vi lever i öppna landskap nära till naturen Här finns ett blomstrande företagsklimat där företagaren är en förebild Kulturen är en naturlig del som berikar och attraherar Timrå ligger i framkant och väcker uppmärksamhet Besöksnäringen skapar nya möjligheter till rekreation och företagande LANDSBYGDSPROGRAM FÖR TIMRÅ KOMMUN

8 5. Inriktningar och prioriteringar 5.1 Inriktningar och prioriteringar Boende och service Företagande Besöksnäring och turism Kultur Attityder Föreningslivet 5.2 Boende och service Det finns en samstämmighet om vikten av attraktivt boende och god samhällsservice. Det finns gott om utrymme och mängder av områden som är attraktiva eller har stor potential. Det finns utvecklingsmöjligheter, t.ex. genom att underlätta för dem som vill flytta till landsbygden genom planering och enkel hantering. Vidare att behålla och utveckla service som mackar och betaltjänster, göra pendlarparkeringar i kombination med kollektivtrafik, ha god täckning för bredband och mobiltelefoni m.m. 5.3 Företagande Företagande och entreprenörsanda är avgörande faktorer. Timrås ambition är att ha Norrlands bästa företagsklimat år Graden av företagande bör öka. Mycket har redan hänt vad gäller attityder till företagande och företagare men mer kan göras. Påtagligt är behovet av att ha någon/några som agerar som spindel i nätet för att skapa samarbete och utvecklingsmöjligheter. Ett av svaren på dessa behov är kommunens initiativ att skapa en samlingsplats för företagen: Entreprenör Timrå. Det är Timrå kommuns tydliga ambition att bevara och utveckla denna verksamhet. De gröna näringarna har stor betydelse för landsbygden. Skogen är en stor och viktig resurs. För skogsnäringen är god bärighet på vägarna av stor vikt. Bra vägar och annan infrastruktur är av stor vikt. Energisektorn kan utvecklas med ny teknik, skogsråvara, biogas m.m. Det finns utrymme för fler att skapa nya produkter; odling, förädling mm. Råd och stöd är viktiga förutsättningar för ett mer diversifierat och blomstrande företagande. Att ge företagare möjlighet och tid att arbeta med utvecklingsfrågor är en möjlig potential för tillväxt och nya jobb. 5.4 Besöksnäring/turism Tursim och besöksnäring är i vårt län och i Timrå fortfarande en utvecklingsbar näring som med rätt förutsättningar kan öka i betydelse. Tillväxttakten i landet har legat på 6 procent per år medan den i länet ligger på 0,5 procent. (Turiststrategi för Timrå 2010) Det finns mycket att satsa på och utveckla: marknadsföring av det som redan finns, ett ökat utbud av boende m.m. Framför allt krävs en utveckling på genuint kommersiella grunder. 8 LANDSBYGDSPROGRAM FÖR TIMRÅ KOMMUN

9 5.5 Kultur Förenklat kan man säga att kultur har ett ekonomiskt inflytande i tre dimensioner: kulturen skapar ett socialt kapital av betydelse för de relationer, nätverk och den tillit som knyter samman befolkningen i en region, den lockar externa besökare till området och den kan stimulera export av varor och tjänster från regionen. Ett rikt kulturliv skapar människor som trivs och skickar ut goda signaler. Det ger känslan av att finnas i ett sammanhang och en atmosfär för dem som ska bo och verka i området. Ytterligare en dimension är kulturlandskapet, den odlade mark som håller landskapet öppet och tillgängligt för såväl bofasta som besökare. Ett rikt kulturliv skapar människor som trivs och skickar ut goda signaler. Det ger känslan av att finnas i ett sammanhang och en atmosfär för dem som ska bo och verka i området. 5.6 Attityder Attityder är viktiga men svåra att påverka. Viktigt för utvecklingen på landsbygden är samarbete och engagemang, ökad öppenhet och strävan att avskaffa Jante-lagen. Samarbete kommer inte med automatik utan kräver ett målinriktat arbete, likväl som att skapa ett ökat engagemang. En ökad öppenhet skapar delaktighet och engagemang. En välkomnande hållning gentemot nyinflyttade oavsett var de kommer ifrån ger positiva ringar på vattnet. 5.7 Föreningsliv Föreningar är mötesplatser för människor. I mötena skapas mycken kreativitet. För många, inte minst på landsbygden, har föreningslivet stor betydelse. Föreningarna kan fungera fostrande, lärande, kontaktskapande, mobiliserande; de så kallade föreningsmänniskorna har ofta stora kontaktnät. Föreningarna måste, för att fortsatt kunna fylla en viktig funktion i sina bygder, hantera behovet av föryngring. Samtidigt ökar kraven att agera affärsmässigt och med entreprenörskap. Exempel på några av de tänkbara aktiviteterna framgår av intervjusvaren (Bil. 3). LANDSBYGDSPROGRAM FÖR TIMRÅ KOMMUN

10 Bilaga 1 TIMRÅ KOMMUN Samband med andra program och insatser Nationella landsbygdsprogrammet Arena landsbygd Leader Timråbygd Serviceprogrammet från Länsstyrelsen Turismstrategi Timrå Timrå kommuns översiktsplan Strategisk inriktning för det nationella landsbygdsprogrammet Ökat fokus på åtgärder som främjar företagande, tillväxt och sysselsättning på landsbygden och som stärker lantbrukets konkurrensförmåga. En fortsatt hög miljöambition som ska bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen med koppling till jordbruket ska kunna uppnås. Lokalt engagemang ska stödjas och ett brett deltagande från många grupper i arbetet för landsbygdens utveckling ska eftersträvas. En helhetssyn på landsbygden ska eftersträvas i planering och genomförande. Samordningen mellan olika instanser ska stärkas. Arena Landsbygd Arena landsbygd är en övergripande strategi för hela länets landsbygd, det har inga speciella resurser knutna till sig för genomförande utan pekar ut de prioriterade insatsområdena. De fem insatsområden är följande: 1. Livskraftiga företag och fler arbeten 2. Attraktiv livsmiljö med god servicenivå 3. Tillgängliggörande infrastruktur 4. Hållbara natur- och kulturmiljöer 5. Lokalt inflytande och samverkan Leader Timråbygd Via Leader finns möjlighet att söka och genomföra mindre projekt inom angivna områden. Fokus är på samverkan mellan olika samhällssektorer, organisationer, företag m.m. Programmet pågår t.o.m Leaders temaområden i Timrå är: Föreningsliv Företagande och entreprenörskap Attraktivt boende Infrastruktur och service Besöksnäring Kultur Postadress Timrå Besöksadress Köpmangatan 14 Tel: Fax: Bankgiro

11 Bilaga 1 TIMRÅ KOMMUN 2(3) Regionalt serviceprogram i Västernorrlands län I programmet lyfts serviceförsörjningen fram som en strategisk aspekt i det regionala utvecklingsarbetet. Övergripande mål för länet är: En uthållig service för nya möjligheter i levande landsbygder och tätorter. Som inriktningsmål anges: Att uppnå en god och hållbar servicenivå med rimlig kvalitet och närhet för företag, hushåll och besökande för minst samma attraktionsnivå som andra jämförbara regioner i landet De fyra prioriterade åtgärderna är: 1. Tillgänglighet till dagligvaror 2. Tillgänglighet till drivmedel 3. Tillgänglighet genom fungerande kommunikation 4. Tillgänglighet genom samordnad service och finansiering Turismstrategi Timrå I arbetet med Destination Timrå har en strategi tagits fram under Visionen och målen är: Vision Timrå har nyttjat sina naturliga förutsättningar och är bäst i länet på ekoturism. Näringen kan erbjuda högkvalitativa turismprodukter som lockar besökare till kommunen. Besöksnäringen växer med god lönsamhet, vilket påverkar angränsande branscher positivt. Timrå är känt för sitt goda värdskap, sin strategiska samordning av turismen och det fruktsamma samarbetet mellan besöksnäringsföretagen. Mål år % av branschens aktörer är bokningsbara via Kommersiellt samarbete mellan branschens aktörer har resulterat i 40 kvalitetssäkrade och bokningsbara produkter på Visittimra. Det finns minst 4 företag som tillsammans har ett tiotal naturupplevelseprodukter med kvalitetsstämpeln Naturens Bästa. Den årliga tillväxttakten i branschen har ökat från 0,5 % 2010 till 3,5 % nya arbetstillfällen har skapats inom besöksnäringen. Översiktsplanering i Timrå kommun Timrå kommun tar fram en översiktsplan med jämna mellanrum. När detta program utarbetas pågår samtidigt arbetet med översiktsplanen. Den fokuserar på förslag till nya bostadsområden i tätorter, ny mark för företag, möjligheter att utveckla

12 Bilaga 1 TIMRÅ KOMMUN 3(3) besöksnäringen och bosätta sig nära sjöar, kust och vattendrag. Planen ska skapa förutsättningar för ökad tillväxt och att Timrå ska kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer. Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för vindkraft har antagits. Detta möjliggör för externa aktörer att söka tillstånd för etablering av vindkraftsparker. I förslaget till översiktsplan finns även förslag på ett 20-tal områden vid sjöar, hav och vattendrag där kommunen föreslår att dispens från strandskyddet ska kunna ges. Detta kan komma att bli en möjlighet för externa intressenter.

13 Bilaga 2 TIMRÅ KOMMUN Resurser att tillgå Leader Timråbygd Leader är en metod för samverkan som nu används på bred front. Här finns redan finansiering ordnad genom EU och svenska offentliga resurser, bland annat Timrå kommun, Landstinget och Kommunförbundet. Här finns också ett kontor som ger råd och stöd till dem som har idéer att utveckla. Programmet pågår till och med En bärande tanke med Leader är samverkan, att arbeta tillsammans från ideell, privat och offentlig sektor samt att bygga på den lokala kraften och de behov som finns i området. Utvecklingsstöd till företag Det finns flera olika former av utvecklingsstöd till företag som handläggs och beslutas av Länsstyrelsen i Västernorrland. Såddfinansiering SFS 1995:1254 Består huvudsakligen av innovationscheckar för uppfinningar (såddbidrag max kr) Stöd till kommersiell service för näringsidkare och kommuner SFS 2000:284 Kan sökas av kommuner, näringsidkare med fasta försäljningsställen för dagligvaror och/eller drivmedel, näringsidkare som bedriver verksamhet med varubuss och säljer dagligvaror, om det finns särskilda skäl samt näringsidkare med fasta försäljningsställen för fackhandelsvaror, om det finns särskilda skäl. Kan lämnas i områden där servicen är gles. Stödformerna är investeringsbidrag, investeringslån, servicebidrag och hemsändningsbidrag. Stöd lämnas med högst 50 procent av kommunens nettoutgift. Regionalt investeringsstöd, RIS (tidigare regionalt utvecklingsbidrag) SFS 2007:61 Investeringsbidrag till maskiner och andra inventarier, byggnationer och vissa "mjuka" investeringar i produktutveckling, immateriella rättigheter m.m. för vissa branscher med industrirelaterad verksamhet, för tjänste- och serviceföretag med en stor marknad och för turismverksamhet enligt särskilda bestämmelser. Postadress Timrå Besöksadress Köpmangatan 14 Tel: Fax: Bankgiro

14 Bilaga 2 TIMRÅ KOMMUN 2(4) Regionalt bidrag till företagsutveckling, FUB (tidigare landsbygdsstöd) SFS 2000:283, med ändringar För små och medelstora företag med färre än 250 anställda som antingen har en årsomsättning på maximalt 50 miljoner euro eller en balansomslutning på högst 43 miljoner euro per år. Även ekonomiska föreningar eller stiftelser med näringsdrivande verksamhet kan söka investeringsbidrag till inköp av maskiner, utrustningar och andra inventarier, byggnationer och till viss marknadsföring och produktutveckling. Konsultcheck: ett bidrag till kostnader för inköp av externa strategiska konsultinsatser inom marknadsföring, produktutveckling, företagsledareutbildning samt för konsulthjälp med certifieringar, design, patentskydd m.m. Mikrobidrag, bland annat för nystartade företag (max. 50 procent men högst kr). EU:s jordbrukarstöd Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för administrationen av EU:s olika stöd till jordbruket. Jordbrukarstöden som finns att söka är uppdelade i direktstöd, miljöersättningar och regionala stöd. Gårdsstöd och övriga direktstöd finansieras helt och hållet av EU. Stöden är oberoende av produktionsvolymen och produktionens inriktning. Syftet med stöden är att göra EU:s jordbrukare mer konkurrenskraftiga och marknadsorienterade och samtidigt garantera den nödvändiga stabiliteten i inkomsterna. Miljöersättningarna finansieras gemensamt av svenska staten och EU. Syftet är att lantbrukaren ska få betalt för det miljöarbete som bedrivs och bidra till att uppfylla miljömålen, bland annat målet om ett rikt odlingslandskap. Även de regionala stöden finansieras av både svenska staten och EU. Dessa stöd ska kompensera för högre produktionskostnader i jämförelse med övriga delar av landet. Regionala strukturfondsprogram De regionala strukturfondsprogrammen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och av nationella offentliga medel. Privat medfinansiering uppmuntras, även om den inte kan ersätta offentlig medfinansiering. Regionala Utvecklingsfonden syftar till att minska den regionala obalansen inom EU och finansierar insatser inom infrastruktur, sysselsättning, lokal och regional utveckling. Projekt inom strukturfonderna är generellt stora, men det beviljas även mindre förstudier mm.

15 Bilaga 2 TIMRÅ KOMMUN 3(4) Landsbygdsprogrammet Det övergripande målet för landsbygdsprogrammet är en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Landsbygdsprogrammet löper över sju år, Programmet finansieras till ungefär hälften med svenska statliga medel och hälften av EU:s budget. Projekt kan skapas inom diversifiering, affärsutveckling, kompetenshöjning, mat, turism mm. Ta gärna kontakt med en handläggare på Länsstyrelsen. Europeiska socialfonden ESF Europeiska socialfonden är inriktad på att motverka och förhindra arbetslöshet, att utveckla det mänskliga kapitalet samt främja integration på arbetsmarknaden. Inom programområde 1 kan man söka stöd för projekt som underlättar för sysselsatta kvinnor och män (egna företagare, medarbetare eller chefer) att utvecklas i takt med arbetslivets krav. Det innebär kompetensutveckling som bidrar till att individen har den kompetens som efterfrågas vid förändringar på arbetsmarknaden och därmed löper mindre risk för arbetslöshet. Inom programområde 2 kan man söka stöd för projekt som bidrar till ökad social sammanhållning och ett inkluderande arbetsliv med fokus på personer som i dag står långt från arbetsmarknaden. Genom att delta i något av projekten ska deltagarna öka sina möjligheter att komma in och stanna kvar på arbetsmarknaden. Regionala projektmedel Det finns även möjlighet att söka regionala projektmedel som handläggs av Länsstyrelsen. Dessa kan ges till insatser som främjar utveckling och förnyelse av det regionala näringslivet, främjar samverkan, samt stärker konkurrenskraften i ett antal strategiska områden. Medlen används ofta som medfinansiering i projekt. Stöd till bredbandsutbyggnad För att göra en utbyggnad av bredband möjlig finns två olika statliga stöd, ett genom Landsbygdsprogrammet och stöd till kanalisation (gräva ner tomrör) för IT-infrastruktur. Gemensamt för bägge stödformer är att stöd bara kan beviljas för projekt där utbyggnad av IT-infrastruktur inte bedöms komma till stånd på marknadsmässiga grunder. Det är också möjligt att för ett och samma projekt söka stöd ur båda stödformerna. För stöd från Landsbygdsprogrammet är det villkorat att projektet ska medfinansieras med offentliga medel med minst 25

16 Bilaga 2 TIMRÅ KOMMUN 4(4) procent. Områden som finns med i projektansökningar måste även vara prioriterade av den kommun området ligger i. Vilka kan söka? Landsbygdsprogrammet : organisationer, företag, föreningar och byalag. Kanalisationsstödet: organisationer, företag, föreningar och enskilda personer. Transnationella program För den eller dem som vill utveckla något och göra det tillsammans med parter från andra länder finns transnationella program: Botnia-Atlanticaprogrammet med målet att stärka den öst-västliga dimensionen och långsiktigt medverka till ökad integration och samverkan inom Botnia- Atlanticaområdet för att uppnå starkare tillväxt och hållbar utveckling. Norra Periferin är ett transnationellt samarbetsinstrument inom ramen för territoriellt samarbete Mål 3, Interregionala programmet. Programmet är en del av den europeiska sammanhållningspolitiken för perioden

17 Bilaga 3 TIMRÅ KOMMUN Intervjuer röster från företagare, föreningsliv m.m. Vad behövs för att nå visionen? Boende och service o Det ska vara enkelt att flytta till landsbygden oattraktiva miljöer behövs, viktigt att samordna med översiktsplaneringen onyttja närheten till havet röjning behövs! oskolor och förskolor och annan service behövs för att få inflyttning okommunikationer, infrastruktur, bussar och skolskjutsar viktigt att värna och utveckla ovägar med god bärighet omack för att kunna tanka omobiltelefontäckning saknas oför rekreation behövs gång och cykelbanor otillgänglighet till havet och alla badvikar Attityder o Mer samverkan och samarbete o Fler som engagerar sig istället för att stanna hemma och tänka o Bort med Jante-lagen o Kontaktnät mellan företagare o Mer öppenhet och generositet o Förändra attityder mot lantbrukare och andra företagare o Öppenhet skapar delaktighet o Välkomnande gentemot flyktingar och invandrare Kultur o Det öppna landskapet jordbruket är en förutsättning o Använd Söråkers Folkets Hus o Ett rikt och bra kulturliv ger människor som trivs och skickar ut goda signaler o Ett rikt och bra kulturliv är en förutsättning för människor att finnas i ett sammanhang o Ett rikt och bra kulturliv skapar en atmosfär för dem som ska bo och verka i området o Kulturstrategi behövs som genomsyrar tanke och handling, det räcker inte med ideella krafter Besöksnäring/turism o Mer paket o Större utbud av boende mm o Bättre skyltning o Mer marknadsföring av det som finns o Ekoturism och småskalighet men gör det tillsammans! Postadress Timrå Besöksadress Köpmangatan 14 Tel: Fax: Bankgiro

18 Bilaga 3 TIMRÅ KOMMUN 2(2) o Titta på marknaderna österut, baltländerna, Ryssland o Rejäl dragare behövs o Våga sticka ut och tala om att vi är bra! Föreningsliv o Föryngring o Mer affärsmässighet Företagande o Jordbruket för det öppna landskapet o Skogen bör brukas mer av dem som bor i Timrå o Energin kan utvecklas med ny teknik, biogas, skogsråvara mm o Utveckla entreprenörskapet o Utveckla hamnen i Söråker o Infrastruktur, bredband, telefoni, vägar o Mer samarbete mellan befintliga företagare o Fler som producerar och förädlar på landsbygden, ju fler som finns desto fler drar hit besökare/köpare o Torghandel på Timrå Torg o Kunskap behövs för att starta livsmedelstillverkning och förädling odling, bakning, rökning, chark, glass, choklad det finns många möjligheter men mer kurser/utbildning krävs o Stöd i form av samordning, lotsning, bolla idéer och frågor o Finns mycket stöd till nya företagare, när det gått några år behövs andra typer av stöttning och uppföljning o Svårt att hinna med att både producera och sköta det dagliga och vidareutveckla och tänka långsiktigt o Går det att anställa i företaget? Fler arbetstillfällen är möjliga

19

20 Landsbygdsprogram för Timrå kommun Programmet antogs av kommunfullmäktige i Timrå (KF 2011:62)

landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun

landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun 2015-2019 1 Bakgrund Programmets tillkomst En motion till kommunfullmäktige om att skapa ett landsbygdsprogram antogs 2007. Uppdraget genomfördes 2010-11

Läs mer

Programmet har utsänts på remiss varefter det justerats utifrån inkomna synpunkter.

Programmet har utsänts på remiss varefter det justerats utifrån inkomna synpunkter. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 16 1 (11) LANDSBYGDSPROGRAM FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2011-06-13, 62 Bakgrund Motionen I en motion till kommunfullmäktige i Timrå kommun, lagd av Centerpartiets

Läs mer

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet KS 2010-313 212 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-06 REV. 2011-10-03 ENLIGT KF BESLUT 119/2011 Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-22 Marks kommun Postadress:

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Landsbygdsutveckling i ett regionalt perspektiv. Kajsa Berggren, chef vid Landsbygdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten

Landsbygdsutveckling i ett regionalt perspektiv. Kajsa Berggren, chef vid Landsbygdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten Landsbygdsutveckling i ett regionalt perspektiv Kajsa Berggren, chef vid Landsbygdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten Har vi en vision för landsbygden? Vad är en attraktiv och god Natur och miljö Trygghet

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Smart och hållbar ekonomi för alla Alla EU-stöd i Sverige ska bidra till smart och hållbar tillväxt för alla, det är det övergripande målet i den långsiktiga strategin Europa

Läs mer

Varför behövs det en politik för landsbygdsutveckling? Cecilia Waldenström Institutionen för Stad och Land SLU

Varför behövs det en politik för landsbygdsutveckling? Cecilia Waldenström Institutionen för Stad och Land SLU Varför behövs det en politik för landsbygdsutveckling? Cecilia Waldenström Institutionen för Stad och Land SLU De två korta svaren Därför att: Landsbygdens framtid är viktig för hela samhället Det inte

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Projekt Lokal samverkan Trepartnerskap Underifrånperspektiv Innovativitet Nätverkande Överförbarhet Långsiktighet Ideell Offentlig Privat näringsliv Tips Identifiera

Läs mer

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Kjell Unevik, Europaforum XII Norra Sverige, Örnsköldsvik 7-8 maj 2008 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft,

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Länsstyrelsens organisation

Länsstyrelsens organisation Länsstyrelsens organisation Insynsråd Insynsråd Internrevisor Internrevisor Länsledning Länsledning -landshövding -landshövding - - länsråd länsråd Stab Stab Näringsliv Näringsliv Tillväxt Tillväxt kommunik.

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Länsstyrelsen Stockholm 5 december Skärgårdsråd

Länsstyrelsen Stockholm 5 december Skärgårdsråd Länsstyrelsen Stockholm 5 december Skärgårdsråd Nuvarande regionala serviceprogram 2010-2013 Nytt regionalt serviceprogram 2014-2018, 14 mars Våra utgångspunkter Stockholms läns regionala serviceprogram

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Antagen KF 2014-05-26 105 1(5) Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Syfte 2 1.2 Avgränsning 2 2 Begrepp 2 3 Mål 3 4 Boende och fritid

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap Leader en metod för landsbygdsutveckling Grundkunskap Leader betyder Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi Vi börjar med en titt i backspegeln, Leader har ju faktiskt funnits i Sverige

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Preliminärt förslag Strukturfonderna 2014-2020 Socialfonden (ESF) och regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Landsbygdsutveckling i ÖP

Landsbygdsutveckling i ÖP Översiktsplan Sundsvall 2021 Landsbygdsutveckling i ÖP 1. Riktlinjer på olika nivåer 2. Tankar med planeringen 3. Utpekade områden 4. Nästa steg Ulrika Edlund, 2015-09-04 Mål och prioriteringar Attraktiva

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Hur är länsstyrelsen involverad i Landsbygden och hästnäringen? God djurhållning

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv Madeleine Sparre, Oxford Research AB 1 De regionala strukturfondsprogrammen EU:s sammanhållningspolitik ska bidra till

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31

STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31 STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31 INNEHÅLL INLEDNING...5 Strukturfonderna i Sverige 2007-2013...5 Organisation och

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Avgränsning av områden

Avgränsning av områden Avgränsning av områden Annelie Ström Jordbruksverket 036-15 63 28 annelie.strom@jordbruksverket.se Fyra fonder Socialfonden - ESF Regionala utvecklingsfonden - ERUF Landsbygdsfonden - EJFLU Havs- och fiskerifonden

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt

Läs mer

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Org nr 802441-9189 får härmed avge Årsbokslut för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Underskrifter styrelse/lag 6

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN BOENDE Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-21 Vision Hammarö 2030 antogs enhälligt av kommunfullmäktige i juni 2013. Ett strategiskt program som anger riktningen

Läs mer

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012 Kultur och regional utveckling Karlstad 12 mars 2012 Med 1995 års kulturutredning etablerades synen på kultur som utvecklingsfaktor i kulturpolitiken Utredningen framhöll kulturens betydelse som kreativitetsutlösande

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Möjlighet till finansieringshjälp för kompetensutveckling för företag och organisationer vid deltagande i uppdragsutbildning hos Mittuniversitetet

Möjlighet till finansieringshjälp för kompetensutveckling för företag och organisationer vid deltagande i uppdragsutbildning hos Mittuniversitetet Tommy Ytterström, 2015-03-19 Möjlighet till finansieringshjälp för kompetensutveckling för företag och organisationer vid deltagande i uppdragsutbildning hos Mittuniversitetet Inledning Varje år får Länsstyrelsen

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Insatsområde 1 Passionerat Entreprenörskap i samverkan. Fond Mål Indikator Målvärde

Insatsområde 1 Passionerat Entreprenörskap i samverkan. Fond Mål Indikator Målvärde Insatsområde Passionerat Entreprenörskap i samverkan Fond Mål Indikator Målvärde Landsbygdsfonden EJFLU Förbättrad konkurrenskraft hos företag genom hållbart användande av humankapital Minskat sjukskrivningstal

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? 2014-2020 Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv Ale Lilla Edet Trollhättan Vänersborg Norra Hisingen Angered

Läs mer

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna!

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna! Lanseringskonferens av EU:s fonder Välkomna! Strukturfondspartnerskap Ordförande Kommuner och Landsting (tio) Arbetsmarknadens organisationer (fem) Länsstyrelser (tre) Arbetsförmedling/Försäkringskassa

Läs mer

Guide till EU-stöd i Skåne

Guide till EU-stöd i Skåne Guide till EU-stöd i Skåne Öka din konkurrenskraft EU och offentliga organisationer satsar cirka 3 miljarder kronor i Skåne-Blekinge 2007-2013 för att motverka social utslagning, få fler människor i arbete

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Stödformer för landsbygdsutveckling i Norrbottens län

Stödformer för landsbygdsutveckling i Norrbottens län Stödformer för landsbygdsutveckling i Norrbottens län www.bd.lst.se Mål 1 Norra Norrland Mål 1 är ett av EU:s strukturfondsprogram och ska främja utvecklingen i glesbebyggda områden. Programmet ska stärka

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Investera i Uppsalas landsbygd! Pressträff med Erik Pelling (S)

Investera i Uppsalas landsbygd! Pressträff med Erik Pelling (S) Investera i Uppsalas landsbygd! Pressträff med Erik Pelling (S) Nytt landsbygdsprogram med: 20 konkreta förslag 6 områden Landsbygdskommunen Uppsala Uppsala är inte bara Sveriges fjärde storstad. Både

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Övergripande mål och strategisk plan för Tranemo kommun 2012-2015

Övergripande mål och strategisk plan för Tranemo kommun 2012-2015 Vision TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination med naturskön omgivning

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020.

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Tillsammans. Ju fler som drar åt samma håll, desto större är chansen att lyckas. Så enkel är den grundläggande idén bakom

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Kennet Johansson ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Europa 2020 Sammanhållningspolitiken 351,8 miljarder euro Regional utvecklingsstrategi Hösten 2013 Regering Våren 2014

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE

URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Urvalskriterierna är LAG:s verktyg för att bedöma och prioritera projektansökningar samt att säkerställa att de projekt som får stöd av lokalt ledd utveckling genom

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN 2011-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Tillväxtprogram för Piteå kommun, 2011-2015 Plan/Program Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer