Arbetsutskottet för Äldreomsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsutskottet för Äldreomsorg"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Arbetsutskottet för Äldreomsorg Sammanträde onsdagen den 4 februari 2015, klockan 14 i Mini Borg, Borgmästaregatan 5, Kungsbacka. Ärende Beslutsärenden Förvaltningens förslag till beslut 1 (2) Datum Val av justerare och bestämmande av tid för justering Christian Haneson (FP) 18 februari Eventuellt övriga ärenden 3 Godkännande av föredragningslistan 4 Godkännande av leverantör inom LOV Seniorbolaget Omsorg AB Leif Nilsson Klockan Årsredovisning 2014 Therese Lindén Susanne Edgren Klockan Underlag till kommunbudget 2016 Therese Lindén Susanne Edgren Klockan Nämnden godkänner Seniorbolaget Omsorg AB som utförare av hemtjänst, serviceinsatser, inom områdena 1,2,3,4,5 och 6 från och med den 1 februari 2015 Cirka 15 min Nämnden för Äldreomsorg godkänner årsredovisning Cirka 30 min Material läggs i arbetsrummet på fredag (30 jan) Nämnden för Äldreomsorg godkänner underlag till kommunbudget 2016 samt att materialet översänds till kommunstyrelsen. Cirka 10 min uniform KUB301 v 1.0, Äldreomsorg Yvonne Johansson Nämndsekreterare Direkt Fax Kungsbacka kommun Äldreomsorg Box 10409, Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5 Telefon Fax

2 KUNGSBACKA KOMMUN 7 Kvalitetsberättelse 2014 Therese Lindén Klockan Patientsäkerhetsberättelse 2014 Ulrika Ström Ingrid Olausson Klockan Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorgen, Kungsbacka kommun Ulrika Ström Klockan Reglementesförändring förslag Lillemor Berglund Klockan Distriktsråd Invånardialog Lillemor Berglund Susanne Edgren Klockan Information - Invånarpanel Susanne Edgren Klockan Verksamhetsgranskningar Årsrapport 2014 Ulrika Ström Klockan Ny- och ombyggnader Leif Nilsson Klockan Resultatfond 2014 Annakarin Svennebjer Klockan Förvaltningschefen informerar Klockan Ordföranden informerar Nämnden för Äldreomsorg godkänner Kvalitetsberättelsen 2014 Cirka 20 min Nämnden för Äldreomsorg fastställer upprättad patientsäkerhetsberättelse för 2014 Cirka 20 min Nämnden för Äldreomsorgs beslutar att revidera ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Cirka min Material läggs i arbetsrummet på fredag (30 jan) Cirka 30 minuter Material läggs i arbetsrummet på fredag (30 jan) Cirka 10 minuter Cirka 15 min Cirka 15 min Cirka 15 min Cirka 10 minuter 2 (2) Marianne Kierkemann ordförande Yvonne Johansson nämndsekreterare

3 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer ÄO/2014:93 Godkännande av leverantör inom LOV - Seniorbolaget Omsorg AB Förslag till beslut Nämnden godkänner Seniorbolaget Omsorg AB som utförare av hemtjänst, serviceinsatser, inom områdena 1,2,3,4,5 och 6 från och med den 1 februari 2015 Sammanfattning Seniorbolaget Omsorg AB har inkommit med ansökan om att bli godkänd som utförare av servicetjänster inom hemtjänsten i Kungsbacka kommun. Enligt förfrågningsunderlaget punkt 2.3 ska kommunen som en del i handläggningen kalla den sökande till ett möte. Detta möte genomfördes den 8 december. Företaget representerades av Birgitta Källving, affärsområdeschef, och Rita Rosberg, regionchef norra Halland. Kommunen representerades av Carina Olander, förvaltningen för Funktionsstöd och Leif Nilsson, förvaltningen för Äldreomsorg. Vid samtalet har företaget redogjort för hur man avser att uppfylla kommunens krav samt presenterat dokument för rutiner. Kommunens representanter presenterar kommunen och hur LOV inom hemtjänsten tillämpas i kommunen. Företaget har efter samtalet skriftligen intygat att man tagit dela av kommunens krav och regler och att man kommer att följa dessa om man blir godkänd utförare. Förhandling enligt MBL 38 genomfördes den 12 januari 2015 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Ansökan från Seniorbolaget Omsorg AB Beslutet skickas till Seniorbolaget Omsorg AB c/o Birgitta Källving Skutholmsvägen Rönnäng Leif Nilsson Äldreomsorg (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

4 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Leif Nilsson Utvecklingsledare

5 Dnr ÄO/2014:93

6

7 Kvittens Nyckelhantering (Bilaga 6) Seniorens efternamn och förnamn Seniorens personnummer Datum Antal Nyckelmärkning Återlämnad datum Signatur Genom min kvittens förbinder jag mig att: - förvara nycklarna på ett betryggande sätt så att de inte kan komma i någon obehörigs händer - inte låna ut nycklarna till någon obehörig - inte tillverka kopior av någon nyckel - inte märka någon nyckel så att den av obehörig kan identifieras till avsedd adress eller avsett lås - inte någon nyckel förändras vare sig avseende märkning eller utförande - omedelbart anmäla eventuell förlust av nycklar till Seniorbolaget Datum / Signatur Utförare Signatur Brukare

8 Blankett för klagomål/synpunkter (Bilaga 11) Så här gör du för att lämna klagomål och synpunkter: För att lämna ett klagomål eller synpunkter är du välkommen att fylla i denna blankett. För att kunna svara på ditt klagomål är det viktigt att du fyller i kontaktuppgifterna. Blanketten skickar du till: Seniorbolaget Omsorg AB Skutholmsvägen RÖNNÄNG Alt. kontaktar du eller lämnar den till Seniorbolagets Omsorg AB s distriktschef i din kommun. Så här hanteras ditt klagomål: När ditt klagomål mottagits kommer det att bifogas till rätt instans inom såväl företaget som till berörd myndighetsperson på den kommun det berör. Inom 10 arbetsdagar ska du ha fått ett svar på ditt klagomål. Behöver svarstiden förlängas ska du få information om orsaken till förseningen och ett nytt datum för svar. Beskriv nedan det du vill framföra: Namn: Adress: Telefon: Epost:

9

10 Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 (Bilaga 14) Verksamhet inom Seniorbolaget Omsorg AB Seniorbolaget har valt att helt inrikta sig på att erbjuda sina kunder servicetjänster inom hemtjänsten. I Kungsbacka kommun innebär servicetjänster: Praktisk hjälp med städning, tvätt, inköp, ärenden, aktivitet, social samvaro och ledsagning. I vissa fall kan Seniorbolaget även ta emot delegeringar från sjuksköterska eller arbetsterapeut, detta förutsätter att relevant utbildning sker för personalen i samråd med kommunen. Lagar och föreskrifter Seniorbolaget Omsorg AB följer de lagar, förordningar och föreskrifter som följer med tecknandet av serviceavtalet och som tillämpas av Jönköpings kommun. Det gäller bl a socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, diskriminneringslagen, arbetsmiljölagen och övriga vid varje tillfälle tillämpliga lagar. Huvudprocesser Huvudprocessen för Seniorbolaget Omsorg är att utföra servicetjänster inom ramen för LOV. Uppdragen kommer via avtalad kommun men kan initieras via brukaren själv. Första mötet med kunden/brukaren startar processen som beskrivs utförligt i bilaga 5, Kontakter och Genomförandeplan. Delprocesserna, se under punkt Rutiner Mål Kvaliten och kundnöjdheten ska mätas genom kommunens egna kundenkäter och våra egna Nöjd kund undersökningar vi gör. På skalan 1-10 ska vi befinna oss som lägst 7 i kundnöjdhet. Inom 12 månader efter att vi blivit godkända i kommunen ska vi ha uppnått vårt eget kvalitetsmål

11 Värdegrunden - sett ur kundperspektiv Bra bemötande och respekt Jag blir tillfrågad och är delaktig i de frågor som berör mig. Mina synpunkter och min vilja respekteras. Trygghet Jag får information om och kan vara delaktig i det som är viktigt för mig. Jag vet vem jag kan kontakta eller vända mig till i det som berör mig eller när jag har frågor. Goda insatser Jag är med och utformar den genomförandeplan som ligger till grund för mina insatser. Genomförandeplanen anger de mål som insatser skall leda till för att jag skall kunna leva mitt liv så meningsfullt som möjligt. Förbättringsaktiviteter Kvaliten och kundnöjdheten ska mätas genom kommunens egna kundenkäter och våra egna Nöjd kund undersökningar vi gör. Återkoppling till berörda av enkätresultat ska göras så snart det är möjligt efter avslutad mätning. Om förändringar/förbättringsåtgärder behövs sättas in görs detta i en upprättad plan med regelbunden uppföljning om hur förbättringarna upplevs. Aktiviteter De aktiviteter som ingår i åtagandet finns beskrivna i bilagorna: Bilaga 5 Kontakter och plan för genomförande I denna bilaga finns även samverkan mellan brukare, utförare och kommun beskrivna. Rutiner Rutiner för de olika aktiviteterna finns beskrivna i bilagorna: Bilaga 5 Bilaga 7 Bilaga 9 Bilaga 10 Kvalitetssäkring Rutiner inom LOV Sekretess och tystnadsplikt Kvittens vid kontanthantering

12 Bilaga 11 Bilaga 12 Kvittens nyckelhantering Blankett för klagomål Ansvar I bilaga 3, Ledning för uppdraget, finns ansvariga personer inom Seniorbolaget angivna och vilka funktioner de innehar. Personalen arbetar efter SMART-modellen, beskrivet i bilaga 4, Kvalitetsmål. Seniorbolaget är anslutet till Almega kollektivavtal samt till Vårdförbundet. Seniorbolaget har ansvarsförsäkring upp till 10 miljoner kronor. Uppföljning Uppföljning sker regelbundet via löpande journalanteckningar som beskriver eventuella förändringar av behoven eller om insatsen inte kunnat genomföras som planerat och också om kunden har klagomål.

13 Meritförteckning (Bilaga 12) Seniorbolaget Omsorg utför idag uppdrag inom hemtjänst i följande kommuner: Stenungssund Tjörn Kungälv Tanum Munkedal Lerum Alingsås Enköping Åmål Örebro Referenser: Kommun Kontaktperson e-post Telefon Örebro Sirpa Ljung Kungälv Cecilia Sandeberg Stenungssund Elisabeth Olsson

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 CV för Birgitta Källving September 2014 Persondata Birgitta Källving Upplandsgatan Stockholm epost: Tel: Arbetar främst med: Projektledning, Affärs- och Försäljningsutveckling, Kundprojekt, utarbeta strategier. Anställningar Hewlett Packard, Forslid & Co, SIDA, Handelsbanken, Svan Skodon Posten AB Arbetat som Projektledare, Affärsutvecklare, Administrativ chef, chef för e-postgruppen, Försäljningschef Elektronisk Handel, Key Account Manager och Försäljningschef För KAM-gruppen 2001 Egen konsult inom Transearch AB Chefsrekrytering Posten Meddelande AB/Postnord Projektledare Administrativ Kommunikation, Projektledare Marknadskommunikation Chef för projektledarna Marknad Erfarenhet Mångårig erfarenhet av affärsutveckling, förhandling,ledarskap och försäljning, nedan ett urval eskicka elektronisk meddelandeförmedling Projektchef för den tidiga versionen Delprojektledare Försäljning Brev Marknad Försäljningsansvarig inom PostNet. Framtagning av säljprocessen, implementation i försäljning via kundplaner och information. Enhetschef epostgruppen. Ledarskap, personalansvar samt utveckling/avveckling av tjänster Elektronisk handel Försäljningsansvarig inom PostNet. Projektet syftade till att bygga upp kompetens och förståelse för framtidens kommunikationsmönster samt implementera tänkesättet i organisationen. Försäljning Försäljningschef. Ansvarat för förhandlingar, bygga nätverka hos de stora kunderna samt budgetansvar och personalansvar. Affärsutveckling Projektledning av ett antal utvecklingsprojekt inom både marknad och produktion Ordförande i bostadsrättsförening vid ombildning

36 Utbildning Stockholms Universitet 120 p, fil kand. (Beteendevetenskapliga linjen med bl a företagsekonomi, juridik och arbetsmiljö) IPMA certifierad projektledare Certifierad i Prisma och PLUS personlighetstester Högre utbildning för Projektledare under 1,5 år hos Projektstyrning AB Genomgått Statskonsults utbildning för Systemutveckling Kravspecifisering Påhlmans Handelsinstitut Gymnasium humanistisk linje, språklig gren Övriga kurser i säljteknik, ledarskap, retorik i flertal. Språk Svenska, modersmål Engelska, utmärkt i tal och skrift Franska, bra i tal, begränsad i skrift Tyska, begränsad i tal och skrift Internationellt Har bott två år i Neuchatel i Schweiz. Läste franska ett år på Neuchatels Universitet. Har tillbringat ett år i Turkiet, Istanbul Har rest mycket, bl a i Canada, Mexico, USA, Asien, Europa Fritidsintressen Läser mycket, träffar vänner, lagar mat Inreder, snickrar Passionerad svampplockare Kort personlig presentation Styrkor Helhetssyn, Självständig, Initiativtagande, Lyhörd, Lätt att samarbeta med Gillar att förhandla och göra affärer, är strukturerad och snabb. Bor i Stockholms innerstad, särbo med Lasse, har två vuxna barn.

37 Hej Vi har mottagit er ansökan om att bli certifierad utförare inom hemtjänstområdet. Enligt våra rutiner träffar vi dem som söker för ett samtal innan vi tar beslut om certifiering. Förslag på tider för samtalet är den 26 november kl den 27 november på förmiddagen den 28 november kl 8-10 den 1 december någon gång under dagen. Samtalen brukar ta 1-2 timmar och genomförs här hos oss på Borgmästaregatan 5 i Kungsbacka. Jag ber er meddela oss vilken tid som/vilka tider som passar er. Med vänlig hälsning Leif Nilsson Utvecklingsledare Kungsbacka kommun Förvaltningen för Äldreomsorg telefon file:///g /...015/ÄO%20Politik%202015%20Arbetsutskott/150204/ÄOAU_ Bokning%20samtal%20innan%20certifiering.html[ :02:10]

38 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer ÄO/2015:14 Nämndens årsredovisning 2014 Förslag till beslut Nämnden för Äldreomsorg godkänner årsredovisning Sammanfattning Nämndens årsredovisning innehåller beskrivning av verksamhetens resultat i förhållande till mål, direktiv och andra styrande dokument. Årsredovisningen innehåller dessutom kommentar och analys av det ekonomiska resultatet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Nämndens årsredovisning 2014 Therese Lindén Utvecklingsledare Therese Lindén Äldreomsorg (1) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

39 Nämndens årsredovisning 2014 Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2014 Nämnden för Äldreomsorg

40 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun Innehållsförteckning 1 Året som gått Sammanfattning av året Viktiga händelser Faktorer i omvärlden som påverkat oss under Så här styrs kommunen Uppföljning mål Ökat inflytande Bemötande och tillgänglighet Hälsosamt liv Bättre fritid Trygg kommun Minskad energianvändning Ekologiska livsmedel Minskade koldioxidutsläpp Attraktiv arbetsplats Uppföljning direktiv Förvaltningen ges i uppdrag att implementera att de som använder hemtjänst i möjligaste mån ska kunna bestämma vad som ska utföras och hur det ska göras Förvaltningen ges i uppdrag att utvärdera kost- och nutritionsprogrammet Förvaltningen ges i uppdrag att projektanställa en dietist under ett år för att arbeta med kostråd till de äldre och stärka personalens kunskaper om detsamma Förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta förebyggande hembesök Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta riktlinjer för in- och utslussning i demensteamet och säkerställa full behovstäckning Förvaltningen ges i uppdrag att upprätta en plan på vad i verksamheten som lämpligen kan konkurrensutsättas Förvaltningen ges i uppdrag att studera förutsättningarna för att driva ett äldreboende på intraprenad Direktiv invånardialog Direktiv praktikplatser Direktiv e-förvaltning Uppföljning inriktningar Värdegrund Valfrihet Synpunktshantering och kvalitetsdeklarationer Synpunktshantering Kvalitetsdeklarationer Verksamhetsmått Analys verksamhetsmått Resursmått Prestationsmått Effektmått Personalmått Analys personalmått Resursmått Effektmått Ekonomi med kommentarer Uppföljning driftbudget... Fel! Bokmärket är inte definierat Uppföljning investeringsbudget... Fel! Bokmärket är inte definierat. Nämndens årsredovisning

41 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun 11 Intern kontroll Patientsäkerhetsberättelsen Kvalitetsberättelse Intern kontroll under året Resultat av genomförda internkontroller Nämndens förbättringsåtgärder Intern kontroll av externa utförare Analys Sammanfattande analys Förändringsområden Nämndens årsredovisning

42 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun 1 Året som gått 1.1 Sammanfattning av året Utfallsrapport i miljoner kronor Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Intäkter ,6 Kostnader ,4-811,7 Netto ,4-716,1 Budget, netto -650,4-685,8-737,4 Avvikelse -11,6 5,4 21,3 Kommentarer till verksamhet och utfall Årets totala avvikelse är 2,89 % av budgeten. Resultatet grundar sig på flera poster inom de olika verksamheterna. Äldreomsorgen tillhandahåller sociala tjänster och viss hälso- och sjukvård för äldre kommuninnevånare, 65 år och äldre. De insatser som ges är till största delen lagreglerade och styrs främst av Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Äldreomsorgen har under året utfört beviljat bistånd till nästan kommuninvånare. Cirka 1300 av dessa äldre är inskrivna i den kommunala hemsjukvården. Utöver detta har äldreomsorgen flera insatser och aktiviteter som inte kräver något beslut, som till exempel att träffpunkterna och anhörigstödet. Äldreomsorgen tilldelas budget enligt en ramtilldelningsmodell. I tilldelningen delas gruppen äldre in i åldersintervall år, år, år och 85 år- och innebär olika ersättningar mellan åldersintervallen. Utgångspunkten är att behovet av vård och omsorg ökar med stigande åldrar. Äldreomsorgen ersätts för 85 procent av invånarna inom varje ålderskategori. Investeringar Inkomster Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse Utgifter -5,8-13,1 7,3 Netto -5,8-13,1 7,3 Kommentar till investeringar Löpande investeringar avser främst återinvesteringar och grundutrustning till äldreboendena. 4,2 miljoner kronor har tagits i anspråk av 4,8 miljoner kronor som var budgetrat. För övriga investeringar beror avvikelsen främst på att upphandlingen av nytt verksamhetssystem är försenad till 2015 och tidsregistreringssystemet inte införts under året. Inventarier till nybygganden på Åsa äldreboende har köpts in under året, budget för detta projekt finns från Nämndens årsredovisning

43 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun 1.2 Viktiga händelser Viktiga händelser inom verksamheten Kungsbacka kommun ingår i den regionala stödstrukturen för Halland. Utifrån stimulansmedel till regionen och kommunerna i Halland har det under året pågått arbete med digitala larm, e-tjänster, mobilitet, nationell patientöversikt och säker autentisering för att gemensamt driva teknikutveckling i Halland. Äldreomsorgen har bytt ut samtliga trygghetslarm till digitala larm under Hemsjukvården har blivit konsumenter av den nationella patientöversikten vilket ökar kunskapen om den enskildes hälsa mellan kommun och region. SITHS-kort används av samtlig legitimerad personal. SITHS-kort är ett personligt ID-kort med elektroniska legitimationer som möjliggör en säker identifiering och hantering av känslig information. SITHS är en nationell standard och en förutsättning för att kunna använda säkra IT- tjänster inom ett flertal områden inom hälso- och sjukvården. Användningen av de nationella kvalitetsregistren har under 2014 ökat i verksamheten. Palliativa registeret används i den kommunala hemsjukvården. Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården. Äldreomsorgen arbetar även med Senior alert och BPSD- registret. Senior alert är ett kvalitetsregister där varje person, 65 år eller äldre, efter samtycke registreras med riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat inom områdena fall, undernäring, trycksår och munhälsa. Registret medverkar till utvecklandet av nya arbetssätt, vilka ökar möjligheten för bästa möjliga vård. Målet med arbetet under 2014 har varit att införa Senior alert i samtliga hemtjänstgrupper och det målet är uppnått. BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens och används som kartläggning av symtom hos vissa äldre inom äldreomsorgen. Förekomst av BPSD-symptom innebär en minskad livskvalité och för att nå framgång i arbetet, krävs det förutom ett gott bemötande och en god omsorg, även en tydlig struktur i omvårdnaden och goda kunskaper om demenssjukdomar. BPSDregistret används som ett stöd i denna process. Äldreomsorgen rapporterar in uppgifter till Socialstyrelsen och SKL regelbundet. Kommunen deltar bland annat i Kommunens kvalitet i korthet, den nationella brukarundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen, Kostnad per brukare och Kolada. Det har inneburit att äldreomsorgen på flera sätt kan följa sina insatta åtgärder och uppföljningar. Genom registreringarna blir det även möjligt med jämförelse mellan andra kommuner. Under året har äldreomsorgen påbörjat renovering och nybyggnation på Åsa äldreboende och det kommer att vara klart under I oktober återinvigdes en av de renoverade enheterna och de äldre kunde flytta in i nya, ändamålsenliga lägenheter med anpassade gemensamhetsutrymmen. Nämnden för Äldreomsorg har beslutat att införa modellen äldres behov i centrum, ÄBIC. ÄBIC är ett behovsinriktat arbetssätt där den äldres egen uppfattning om sina aktuella svårigheter och resurser i livsföringen lyfts fram och målsättningen med stödet blir tydligare. Viktiga händelser inom personalområdet Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun arbetar för att säkerställa en hög omvårdnadskvalitet och som ett led i det har äldreomsorgen under 2014 arbetat fram en HR-strategi. HR-strategin beskriver prioriterade områden så som strategisk kompetensförsörjning, organisationsstruktur, sänkt sjukfrånvaro, lönebildning och erbjuda önskad sysselsättningsgrad. Nämndens årsredovisning

44 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun Strategisk kompetensförsörjning Kompetensförsörjning är en fortlöpande process för att säkerställa att rätt kompetens finns för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov på kort och lång sikt. Kort sagt, att ha rätt kompetens på rätt plats i rätt tid. En utmaning är att klara konkurrensen om utbildad arbetskraft och höja andelen med vård- och omsorgsutbildad personal. Äldreomsorgen ingår i Vård- och Omsorgscollege där samarbetet med olika utbildningsanordnare syftar till att utveckla en aktuell och kvalitetssäkrad utbildning. Samarbetet skapar tillgång till välutbildad personal, inte bara på gymnasienivå utan även på yrkeshögskolenivå. Organisationsstruktur God ekonomi, god arbetsmiljö och kompetensutveckling är viktigt för att äldreomsorgen ska klara de äldres behov av stöd och kontinuitet. Det kräver ständig utveckling av flexibel arbetsorganisation och arbetsvillkor som klarar verksamhetsförändringar. Samverkan mellan enheter ska stimulera till intern rörlighet och kompetensutveckling. Under året har vikarieenheten arbetat utifrån ett uppdrag som innebär att enheten ansvarar för hela rekryteringsprocessen av timmanställda vikarier. Då äldreomsorgen kräver vård- och omsorgsutbildning för att få en tillsvidare anställning har vikarieenheten ett uppdrag i att säkerställa att outbildade vikarier blir informerade om detta krav och information om vilka olika utbildningsvägar som finns. Sänkt sjukfrånvaro Närmare 70 % av den långa sjukfrånvaron (över 14 dagar) i äldreomsorgen beror på fysiska åkommor. I de fall som de fysiska åkommorna beror på arbetsmiljön hanteras det i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Korttidssjukfrånvaron är tydligt kopplad till influensa- och förkylningsperioder då sjukfrånvarotalen tydligt höjs. I övrigt ligger korttidsfrånvaron på en relativt stabil nivå. Enhetscheferna arbetar aktivt med att sänka sjukfrånvaron. Alla enheter arbetar med ett systematiskt arbetsmiljöarbete, använder FALCK och samarbetar aktivt med företagshälsovården i specifika ärenden. Alla medarbetare uppmuntras att använda friskvårdstillägget. Äldreomsorgen har sedan våren 2014 startat upp ett arbete tillsammans med en hälsopedagog i syfte att förebygga ohälsa och därigenom på sikt minska sjukfrånvaron. Lönebildning Äldreomsorgens stora utmaningar i år och framöver är att bemöta det ökade behovet av vård och omsorg samt att hantera den ökade komplexiteten inom området. En framgångsfaktor för att möta detta är det finns en möjligheten att belöna hög och nödvändig kompetens. Fortsatt satsning på verksamhetsutvecklande lönesättning där lönekriterierna ska utvecklas med bland annat flexibilitet. Goda prestationer ska belönas och lönerna ska bli mer differentierade. Önskad sysselsättningsgrad Äldreomsorgen fortsätter att utveckla en effektiv bemanningsplanering genom att ta tillvara befintliga medarbetare och tillgodose önskad sysselsättningsgrad genom införande av årsarbetstid och stödsystem för schemaläggning. Nämndens årsredovisning

45 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2014 Kommunerna i Halland och Region Halland har sedan flera år tillbaka haft ett samarbetsavtal för samverkan i hälso- och sjukvårdsfrågor. Avtalet reglerar respektive organisations ansvar för hemsjukvården. Nytt avtal har tecknats mellan regionen och Hallands kommuner och träder ikraft i början av Detta innebär flera förändringar vilket kommer att ställa andra krav på äldreomsorgens hemsjukvård. Förberedelserna för detta har redan påbörjats inom den kommunala hemsjukvården. Socialstyrelsen har under 2014 givit ut flera föreskrifter och allmänna råd, så kallade SOSFS. Föreskrifterna är bindande för kommuner medan de allmänna råden är rekommendationer. Äldreomsorgen har under 2014 reviderat och anpassat arbetsgången för att möta de nya kraven i föreskrifterna från Socialstyrelsen. SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Föreskriften börja gälla 1 januari 2015 och innehåller flera förändringar kring dokumentationen som sker inom myndighetsutövningen och inom verkställigheten. Äldreomsorgen har under 2014 påbörjat förändringsarbetet kring dokumentationen för att skapa förutsättningar för att möta de nya krav Nämnden för Äldreomsorg har beslutat att införa modellen Äldres behov i centrum, ÄBIC. Modellen innebär ett behovsinriktat arbetssätt och en strukturerad dokumentation enligt det internationella klassifikationssystemet, ICF. SOSFS 2014:4 Våld i nära relationer. Våld i nära relationer är ett samhällsproblem och inbegriper såväl rättsliga som sociala och hälsooch sjukvårdsaspekter. Alla som utsätts för våld i nära relationer har rätt till stöd och skydd från samhället. Föreskriften beskriver vilket ansvar som åligger kommunen och att det ska finnas tydliga rutiner vid misstanke om våld i nära relationer. Äldreomsorgen har tillsammans med förvaltningen för Funktionsstöd och förvaltningen för Individ och familjeomsorgen tagit fram en riktlinje för att öka kunskapen kring våld i nära relationer och stödja chefer och personal i hanteringen. SOSFS 2014:10 Om förebyggande av och behandling vid undernäring Föreskriften börja gälla 1 januari 2015 och ställer krav på rutiner för att förebygga, upptäcka och behandla undernäring. Föreskrifterna visar på vilka områden rutiner behövs för att säkerställa att den berörda verksamheten uppfyller kvalitetskraven på näringsområdet. Äldreomsorgen har under 2014 påbörjat revideringen av kost- och nutritionsprogrammet för att det ska följa de krav som träder i kraft. SOSFS 2013:27, andra versionen var SOSFS 2012:12 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Föreskriften gäller från sista mars 2015 och beskriver myndighetsutövning, bemanning och krav på kompetens hos personal inom särskilt boende, demensinriktning. Äldreomsorgen har under 2014 bemannat dessa enheter efter de krav som kommer att ställas på verksamheten. SOSFS 2014:2 Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning De allmänna råden beskriver vilken kunskap personalen behöver för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad ska kunna ges. Under våren och sommaren genomfördes en inventering av grundutbildningen hos tillsvidareanställda och visstidsanställda omsorgspersonal. Inventeringen genomfördes inom alla verksamheter inkluderat egenregi och entreprenad. Resultatet visade att 82 procent av medarbetarna inom hemtjänst och äldreboende har en utbildning som är godkänd enligt Socialstyrelsen. Nämndens årsredovisning

46 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun 3 Så här styrs kommunen I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund. Vi har en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och formulerar inriktning, mål och direktiv för arbetet, medan förvaltningarna bestämmer hur det ska göras i sina genomförandeplaner. Personalen och ekonomin är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill och skapa ett bra resultat för kommuninvånarna. I slutändan är uppföljningen viktig för att se om vi når de resultat vi vill om vi följer det som politikerna beslutat om. Det här är Kungsbackas styrmodell Nämndens årsredovisning

47 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun 4 Uppföljning mål Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, hänsyn tagen till omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett adresseras en eller flera politiska nämnder. Målen är strategiskt viktiga utvecklingsområden som politiken har prioriterat. De är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns mätningar för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. När vi sedan bedömer måluppfyllelse sker en sammanvägning av utfallen för de kvantitativa mätningarna och en kvalitativ uppföljning som samlas in från nämnderna i samband med delårsrapportering och årsredovisning. Samordning och adressering Det finns alltid en samordnande nämnd med ett särskilt ansvar för varje mål. Övriga nämnder som förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd. Samordnande nämnder ansvarar för att arbetet med målet samordnas inom kommunen sammanställa vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse följa upp arbetet och göra en samlad analys bidra aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet Adresserade nämnder ansvarar för att arbeta aktivt med att bidra till måluppfyllelse samverka med övriga berörda nämnder Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att en genomförandeplan med aktiviteter upprättas som beskriver hur förvaltningen ska arbeta för att bidra till att målen nås följa upp genomförandeplanen och redovisa för nämnden 4.1 Ökat inflytande Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka Mätning Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII Inom all verksamhet i äldreomsorgen finns det olika former av rådsfunktioner, måltidsråd, matråd, aktivitetsråd, boenderåd, anhörigråd. Dessa rådsfunktioner syftar till att möjliggöra för de äldre och deras anhöriga att utöva inflytande över verksamheten. En kvalitativ undersökning har gjorts för att se om de äldre upplever delaktighet, inflytande i sina rehabiliteringsplaner och kontakten med förvaltningens arbetsterapeuter och fysioterapeut. Nämndens årsredovisning

48 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun Resultatet visade att nästan alla av de tillfrågade kände sig till stor del delaktiga i sin rehabiliteringsplan. Äldreomsorgens målsättning är att det upplevda inflytandet ska öka, vilket kan mätas i Socialstyrelsens nationella brukarundersökning, Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras? Av de äldre som har hemtjänst uppger 90% ett positivt svar (riket 87%), resultatet för 2013 var 88 %. För de äldre som bor på äldreboendena är den positiva andelen 83 % (riket 79%), förra årets resultat var 79%. Detta innebär att både hemtjänstens verksamhet och äldreboendena har ökat andelen positiva svar i jämförelse med föregående år Brukardelaktighet i genomförandeplan ska öka Beslutats av Mätning Andel av den totala mängden individuella genomförandeplaner i hemtjänsten där det finns dokumenterat hur brukaren varit delaktig samt vilka som deltagit vid upprättandet/uppföljningen av planen Andel av de totalt granskade rehabiliteringsplanerna av fysioterapeut och arbetsterapeut där delaktighet kan utläsas från målformuleringen Andelen av de uppstartade omvårdsplanerna av sjuksköterska där delaktigheten kan utläsas genom dokumentationen. Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 * * 95 % 80% 73 % 95% 95% 100% 46 % 50 % 83 % 100% Andel av den totala mängden individuella genomförandeplaner för äldreboende och korttidsboende där det finns dokumenterat hur brukaren varit delaktig samt vilka som deltagit vid * * 93 % 100% upprättandet/ uppföljningen av planen. *Mätningen är omformulerad varvid jämförelse mot tidigare år inte är möjlig att göra. Individuella genomförandeplaner Både inom äldreboendena och inom hemtjänsten finns dokumentationsombud. Ombuden har som ansvar att utföra egenkontroll på dokumentationen. Genom egenkontrollen stärks arbetet kring dokumentationen. För samtlig personal finns även utbildningar i dokumentation, både som grundutbildning och som repetition. Rehabplaner Rehabenheten granskar varje kvartal ett urval av alla journaler och resultatet återkopplas till hela arbetsgruppen återkommande. Enheten har även gjort en brukarundersökning under 2014 för att utvärdera om de äldre upplever delaktighet kring sin rehabilitering. Resultatet av utvärderingen visar att nästintill alla äldre som blev tillfrågade upplevde en hög grad av delaktighet. Omvårdnadsplaner Varje månad utförs egenkontroll på upprättade omvårdnadsplaner. Detta för att tydliggöra och få en ökad måluppfyllelse och medvetenhet i arbetsgruppen avseende de äldres delaktighet. Återkommande diskussioner på arbetsplatsträffar har genomförts och dokumentationsgruppen arbetar aktivt med målet. Nämndens årsredovisning

49 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun 4.2 Bemötande och tillgänglighet Beslutats av KF:s formulering Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde Bemötande och tillgänglighet är ledord inom all omsorgsverksamhet. Värdegrundsarbete sker på olika sätt inom all verksamhet, samtliga externa boenden har i anbud angivit att de ska tillhandahålla värdegrundsutbildning till personalen. Bemötande från personalen uppges av deltagarna på fokusgrupperna som en av de viktigaste faktorerna för trygghetskänslan. Resultat i den nationella enkäten visar på ett mycket högt resultat, 98% inom hemtjänsten och 96% inom äldreboendena lämnade ett positivt svar om att de får ett gott bemötande av personalen. Tillgängligheten ska vara god för både de äldre, deras anhöriga och de samverkanspartens som äldreomsorgen har. Några enheter har skapat rutiner för mail och telefon, detta för att underlätta för anhöriga att komma i kontakt med personal på avdelningarna. Samtliga som vill komma i kontakt med någon verksamhet ska få skyndsam återkoppling. Vissa enheter har tryckt upp visitkort där kontaktpersonens namn och telefonnummer finns angivet. Enhetscheferna skickar ut brev två gånger per år till de äldre med hemtjänstinsatser. I brevet finns bland annat information om vem de kan vända sig till vid frågor Tillgängligheten till sjuksköterska ska öka Beslutats av Mätning Undersökning mot omsorgspersonal, medel av frågorna Jag tycker det är lätt att komma i kontakt med en sjuksköterska dagtid och Jag tycker det är lätt att komma i kontakt med en sjuksköterska helg, kväll och natt Andel brukare/anhöriga som anser att det är ganska lätt eller mycket lätt att få träffa sjuksköterska vid behov. Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde % 65% Mätning enligt Kompassen har utgått och det kommer därför inte vara möjligt att följa detta mätvärde. Socialstyrelsens nationella enkät ställer frågor kring tillgänglighet vad gäller sjuksköterska och läkare men det går inte urskilja vilka som har kommunal hemsjukvård eller regional sjukvård, det vill säga kontakt med sjuksköterska på vårdcentral. Detta påtalande har framförts till Socialstyrelsen och förvaltningen hoppas att nästkommande brukarenkät ska kunna urskilja svaren. Nämndens årsredovisning

50 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun Hemsjukvården har kartlagt resursbehov utifrån vårdtyngd genom att använda Intraphone på några områden som pilotprojekt. Pilotprojekt pågår även i ett ytterområde där tre sjuksköterskor använder bärbara datorer för att kunna dokumentera på plats och även öka delaktighet och tillgänglighet. En större schemaförändring har skett under hösten för att öka tillgängligheten av sjuksköterska. En intern enkätundersökning har skickats ut till patienter, anhöriga och omsorgspersonal. Enkäten gäller hemsjukvårdens jourverksamhet som redovisade ett lågt resultat på tillgänglighet. 4.3 Hälsosamt liv Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever goda förutsättningar för att leva ett hälsosamt liv ska öka Mätning Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga 6,6 7,2 7,2 6,9 SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga 8,1 8,1 6,8 Hemsjukvården arbetar med läkemedelsgenomgångar på samtliga äldreboenden i syfte att antal olämpliga läkemedel för äldre ska minska. För de som bor hemma med hemtjänst har arbetet påbörjats under året, i samverkan med vårdcentralerna. Som ett led att bryta isolering, ensamhet och stödja ett hälsosamt liv erbjuder samtliga verksamheter olika typer av aktiviteter i gemenskap med andra. Aktivitetsombud finns inom alla enheter. Dessa ombud har bland annat som uppdrag att skapa möjligheter till social gemenskap. Kungsbacka kommuns äldreomsorg strävar hela tiden efter att utveckla och säkra kvaliteten i vård och omsorg. För att kunna göra det registrerar personalen det arbete som utförs inom riskområdena fall, undernäring, trycksår och munhälsa i det nationella kvalitetsregistret Senior alert. För all omsorgspersonal har äldreomsorgen en obligatorisk utbildning "Hälsofrämjande arbetssätt". Utbildningen syftar till att skapa förutsättningar för att fokusera på det friska hos de äldre och att möjliggöra integritet och delaktighet i den enskildes omvårdnad/rehabilitering. 4.4 Bättre fritid Beslutats av KF:s formulering Andelen av kommunens invånare som är nöjda med sin fritid ska öka Mätning Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga 80% 93% 79% Luppen var 3:e år, däremellan ungdomsenkäten 87% 94% 83% Nämndens årsredovisning

51 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun För de som bor på äldreboende finns det regelbundna aktiviteter, flera boenden har aktivitetspedagog anställd. Daglig utevistelse erbjuds inom samtliga äldreboenden och alla ordnar även promenadsgrupper, en till tre gånger i veckan. Individuella aktiviteter dokumenteras i den individuella genomförandeplanen. I kommunen finns det totalt 14 träffpunkter och tre äldrecenter. Aktiviteterna styrs utifrån deltagarnas önskemål och intressen. Träffpunkterna har haft öppet hus på Filmhuset Facklan där de presenterade sin verksamhet. Besökarna fick bland annat se uppvisning av linedance, chiball och qigong. Representanter från Hallands bildningsförbund var där och berättade om målar- och skrivargrupper för seniorer i Kungsbacka. Träffpunkter flyttade under en sommarvecka ut sina verksamheter till Valldahemmet på Smarholmen. En vecka som uppskattas av seniorerna både gamla och nya deltagare. Strax över hundra seniorer har dagligen varit på plats och valt bland aktiviteter som chiball, qigong, målning, boule, poängpromenad, fotbad och smyckestillverkning. Hallands bildningsförbund tillsammans med Kulturrådet utsåg 2014 kommunens äldreomsorg till Kulturens flaggskepp i Halland. 4.5 Trygg kommun Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka Mätning Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet Under 2014 har varje enhet arbetat med att stärka känslan av trygghet hos de äldre som de möter. Vissa enheter har förstärkt informationen kring vilken personal som är i tjänst, kompletterat skriftlig information med kort på personalen och liknande. Arbetet med att säkerställa information till vikarier har tydliggjorts på enheterna. Några enheter har valt att skicka ut sommarbrev till alla äldre med hemtjänstinsatser där information lämnades om vilka vikarier som arbetade under sommaren. Äldreomsorgen har krav på att personal ska bära namnskyltar och arbetskläder. Detta för att det ska vara enkelt att känna igenom personal som arbetar inom verksamheten. Kontaktmannaskap används i inom hemtjänsten och äldreboendena. Vetskapen om att en i personalgruppen är ansvarig för information, kontakt med anhöriga och hemsjukvården kan bidra till att känslan av trygghet ökar. Det är möjligt för den äldre att byta kontaktperson utan att uppge anledning. I den nationella brukarundersökningen redovisar äldreomsorgen i Kungsbacka kommun att 86 % av de äldre upplever sig mycket trygga eller ganska trygga på äldreboendena och för personer med hemtjänstinsatser är siffran 87 %. Nämndens årsredovisning

52 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun Andelen brukare med minst en uppföljning vid identifierad risk och planerad åtgärd i Senior Alert ska öka Beslutats av Mätning Andelen brukare med minst en uppföljning vid identifierad risk och planerad åtgärd av den totala mängden brukare på äldreboende och korttidsboende som registrerats i Senior Alert Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde % 87 % 96 % 80% Statistiken visar att 899 riskbedömningar har utförts under året. Av dessa har teamen planerat åtgärder vid identifierad risk i 96% av fallen och utfört och följt upp 91,5% av åtgärderna. Detta resultat kommer på tredje plats i Sverige. Äldreomsorgen kan tydligt se att verksamheternas arbetssätt gällande Senior alert har gett resultat över tid och är implementerat i det vardagliga arbetet. Exempel på aktiviteter som har gjorts för att säkerställa arbetet kring Senior alert: Munhälsoutbildning för undersköterskor och sjuksköterskor. Personvågar till varje hemtjänstteam har köpts in för att möjliggöra registrering av vikt i Senior alert och ge de äldre i egna hemmet samma förutsättningar att kunna vägas som på ett särskilt boende. Informationsbroschyr att lämna ut till brukare och anhöriga om Senior alert, detta för att göra den enskilde mer delaktig. Utbildning i Senior alerts arbetsgång har erbjudits till samtliga medarbetare och utbildningar har skett både på grupp- och individnivå. Utbildning i teamarbete har erbjudits och utförts av regionkoordinator till samtliga team Samtliga hemtjänstteam har implementerat arbetssättet och registrerar sitt preventiva arbete. 4.6 Minskad energianvändning Beslutats av KF:s formulering Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska Mätning Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 Den totala mängden tillförd energi, kwh/m2, graddagskorrigerad Alla enheten arbetar aktivt med att minska energianvändningen. Främst är det mindre, vardagsaktiviteter som görs för att minska energianvändningen. Till exempel att stänga av datorer när de inte används, släcka alla lampor som inte behöver vara tända, inte öppna fönster för att lufta utan istället sänka inomhustemperaturen, inte diska halvfulla diskmaskin, använda lågenergilampor och laga droppande kranar. Nämndens årsredovisning

53 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun På Signeshus pågår ett samarbete i projektform med fastighetsägare för att öka medvetenhet kring energiförbrukningen bland medarbetare. Projektet har pågått från 2012 och avslutas Samtlig personal på Signeshus har fått utbildning om hur man kan spara energi. Fastighetsägaren har regelbundet återkopplat enhetens energiförbrukning och gett förslag på förbättringsområden. 4.7 Ekologiska livsmedel Beslutats av KF:s formulering Andel inköpta certifierade ekologiska livsmedel ska öka Mätning Andel inköpta miljömärkta livsmedel i kronor i förhållande till totalt inköpta livsmedel, redovisat i procent Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde % 17% 26% 22% Äldreomsorgens inköp av livsmedel sker främst genom förvaltningen för Service, Serviceområde Måltider, som ansvarar för råvaror till måltiderna. I beställningarna för frukost- och kvällsbuffén försöker äldreomsorgen prioritera ekologiska alternativ. Äldreomsorgen har under 2014 haft en projektanställd dietist. Ett av dietistens uppdrag har varit att tillse att andelen ekologiska livsmedel ökar. Detta har skett genom att dietisten har startat samverkan med Service Måltid för att säkerställt att andelen ekologiska livsmedel ökar. På Bedagårdens äldreboende lagar personalen all mat själv och försöker i möjligaste mån välja det ekologiska alternativet. Detta arbetssätt har varit igång i flera år. Under 2014 har Bedagården börjat bokföra sina ekologiska inköp för att se hur mycket ekologiska livsmedel som används. 4.8 Minskade koldioxidutsläpp Beslutats av KF:s formulering Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 2,5% Mätning Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde ,47% -6,5% -2,5% Hemtjänsten inom egen regi och Hemservice i Halland har under 2014 infört Kompanion, som är ett ruttoptimeringsprogram. Detta program fördelar insatserna utifrån körsträckor, kontinuitet, krav på specifika insatser och nyttjande av personalens resurser under en arbetsdag. För att säkerställa god personalkontinuitet, som är en prioriterad inriktning, kan ibland körsträckorna bli längre än om verksamheten enbart tagit hänsyn till miljömålet. Nämndens årsredovisning

54 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun Kartläggning har påbörjats av sjuksköterskans tillgänglighet ute på enheterna i samråd med enhetscheferna. Som en del i planeringen av resursfördelning ingår även att ta hänsyn till att minska transporter och resvägar. Pilotprojekt pågår med mobil dokumentation. Genom att personalen kan dokumentera direkt hos den äldre minimeras körsträckan till kontoret. Detta skapar en bättre rättsäkerhet att allt av vikt dokumenteras samt att körsträckan till kontoret kan minimeras. Flera medarbetare inom hemsjukvården och biståndsenheten har gått utbildning i eco-driving. Ecodriving är en körteknik som kan ge lägre bränsleförbrukning med förändrat körsätt. Syftet med utbildningen är att minska bilismens miljöpåverkan. 4.9 Attraktiv arbetsplats Beslutats av KF:s formulering Kungsbacka kommun ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats av medarbetarna Mätning Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 Medarbetarenkäten genom ett medeltal av fyra utvalda indikatorer 7,3-7,5 8,5 Jämix, ökning av antal punkter per år Resultatet av äldreomsorgens medarbetarenkät visar på flera förbättringar. Resultat visar bland annat på en ökad rekommendationsvilja från nio till sexton bland äldreomsorgens medarbetare vilket talar för att äldreomsorgen ses som en attraktiv arbetsplats. Resultatet är representativt för organisationen som helhet då 85 % av medarbetarna svarade. Förvaltning arbetar utifrån kommunens styrmodell med överenskommelser och egenkontroller i verksamheten. Detta ger en trygghet i hela organisationen trots att verksamheten ständigt förändras. 70 % av Äldreomsorgens medarbetare har en individuell överenskommelse och dessa är kopplade till nämndens mål och förvaltningens genomförandeplaner. Äldreomsorgen har genom Vård och omsorgscollege, VoC utbildat ytterligare femton handledare och erbjudit cirka hundra praktik-/lärlingsplatser till elever inom VoC. Genom att erbjuda praktikplatser med kompetenta handledare bidrar äldreomsorgen med att förstärka uppfattningen om kommunen som en attraktiv arbetsplats/arbetsgivare Minska sjukfrånvaron Beslutats av Mätning Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 7,6% 9,1% 9,4% 7,6% Korttidssjukfrånvaron <14 dagar 3,8% 3,9% 3,5% 3,3% Långtidssjukfrånvaro 4,12% 5,2% 5,9% 4,3% Nämndens årsredovisning

55 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun Korttidssjukfrånvaron är tydligt kopplad till influensa- och förkylningsperioder då sjukfrånvarotalen tydligt höjs. I övrigt ligger den totala sjukfrånvaron på en relativt jämn nivå. Enhetscheferna arbetar aktivt med att sänka sjukfrånvaron. I arbetet har enhetscheferna stöd av FALCK Healthcare P3 Företagshälsa i specifika ärenden. Rehabiliteringsprocesserna startar tidigt och enhetscheferna arbetar med förebyggande rehabilitering. Medarbetarna uppmuntras att använda friskvårdstillägget som ett led i det förebyggande arbetet. Alla enheter arbetar med ett systematiskt arbetsmiljöarbete där inriktning är att förebygga ohälsa. Äldreomsorgen har sedan våren 2014 arbetat tillsammans med en hälsopedagog på ett antal enheter i syfte att förebygga ohälsa och därigenom på sikt minska sjukfrånvaron. Nämndens årsredovisning

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74 Socialnämnden 2012 10 25 170 21 Dnr 2012/471 74 Tema rörande vård om de mest sjuka äldre, kvalitetsregister inom hälso och sjukvård, sociala innehållet, rehabgruppens arbete och övertagande av hemsjukvården

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-04-26 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Ekerö Hemtjänst Adress: Ekerö kommun, Box 205, 178 23 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Kerstin Henriksson, 08-560

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier - äldreomsorgens löfte till dig För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss har vi så kallade värdighetsgarantier för vissa av

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder 1(10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder År 2012 2(10) Innehållsförteckning Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre SID 1 (5) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Reviderad senast 2015-07-08 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Läs mer

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Trollsjögården Remmarlövsvägen 21 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Trollsjögården Trollsjögården ligger i ett naturskönt område nära Trollsjön. Lägenheterna är fördelade på två våningar

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR Godkända leverantörer i Kungälvs kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Kungälvs kommun har ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Vårlöken Solvägen 35 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Vårlöken Vårlöken ligger i Eslöv i närheten av Trollsjöparken, Solhällans vårdoch omsorgsboende och Tåbelunds vårdcentral. Busshållsplats

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten Kvalitetsledningssystem i Socialtjänsten 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.1 Inledning 1.1.1 Varför ett ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten 1.1.2 Vad ingår i ledningssystem

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2013. Upprättad 2014-02-10 Dnr 14/012

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2013. Upprättad 2014-02-10 Dnr 14/012 Social- och omsorgskontoret Kvalitetsrapport Äldreomsorgsnämnden 213 Upprättad 214-2-1 Dnr 14/12 Innehåll 1. Inledning...3 2. Redovisning Lex Sarah...3 3. Redovisning avvikelser, klagomål och synpunkter...4

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

för ordinärt boende i Borgholms kommun

för ordinärt boende i Borgholms kommun Lagrum SoL Version 1 Ansvarig för dokumentet Socialchef Fastställd av Socialnämnd Datum 141022 Nästa revidering senast 151022 Diarienr 2014/103-732 SN Plats i Q:et Ekonomi Resursfördelningsmodell för ordinärt

Läs mer

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Tjörns kommun Handläggare: Magdalena Patriksson Datum: 2013-11-06 Socialnämnden 2013-11-20 188 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene

Läs mer

Samverkansavtal Lunds kommun

Samverkansavtal Lunds kommun 1 (6) Jörgen Hultman/Jan Krantz 046-35 53 84, 046-35 59 77 jorgen.hultman@lund.se, jan.krantz@lund.se Samverkansavtal Lunds kommun Utgångspunkter och syfte Samverkansavtalet i Lunds kommun har sin avtalsmässiga

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Solhällan Solvägen 37 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Solhällan På Solhällan finns 48 lägenheter fördelat på fyra olika enheter. Hälften av lägenheterna ligger i markplan och andra hälften

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

Nämnden för Funktionsstöd

Nämnden för Funktionsstöd KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnden för Funktionsstöd Sammanträde 22 januari 2014, klockan 15 Stora Borg, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka 1 (2) Datum 2014-01-10 Ärende Sid Beslutsförslag 1 Val av justerare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV Sidan 2 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTREDNING - VALFRIHETSSYSTEM INOM ÄLDREOMSORGEN.. 3 1.1.1 Språkbruk... 3 1.2 LOV - Lagen om Valfrihetssystem... 3 1.2.1 Stimulansbidrag...

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 1(9) PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena von Heideken Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg 0505-170 00 www.karlsborg.se karlsborg.kommun@karlsborg.se

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Trygghetsboende Trygghetsboende Trygghetsboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd, service och en trygghetsskapande vardags miljö. Syftet är att kombinera ett självständigt

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06 RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION funktionshinder LSS och SoL 2007-06 Följande principer ligger till grund för alla insatser för funktionshindrade som erbjuds inom LSS och SoL: delaktighet genom

Läs mer

Äldrenämnden. Uppföljningsplan 2013-2014. Förslag till beslut. Äldrenämnden föreslås besluta

Äldrenämnden. Uppföljningsplan 2013-2014. Förslag till beslut. Äldrenämnden föreslås besluta KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Hedberg Jenny 2013-07-09 ALN-2013-0199.00 Äldrenämnden Uppföljningsplan 2013-2014 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta att

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har bland annat ansvar för (enligt 24 hälso- och sjukvårdslagen och 7 kap.3 Patientsäkerhetsförordningen)

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har bland annat ansvar för (enligt 24 hälso- och sjukvårdslagen och 7 kap.3 Patientsäkerhetsförordningen) 1(8) Socialförvaltningen Socialförvaltningen Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Patientsäkerhetsberättelse år 2014 Enligt 3 kap. 10 Patientsäkerhetslagen (2010:6599)

Läs mer