Granskning av besluts- och. fyra investeringsprojekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av besluts- och. fyra investeringsprojekt"

Transkript

1

2

3

4 Revisionsrapport Alf Wahlgren Certifierad kommunal revisor, Christina Widerstrand, certifierad kommunal revisor Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Fredrik Andrén, jurist Granskning av besluts- och uppföljningsprocess gällande fyra investeringsprojekt

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund och revisionskriterier Revisionsfrågor Revisionskriterier Avgränsning och revisionsmetod Riktlinjer för investeringsramar i Lunds kommun Investeringsprövning, investeringsramar och investeringsbudget Igångsättningstillstånd Om- och tillbyggnad av Stadsparkscaféet Beslutsprocess Ekonomisk redovisning Projektledning och styrning Iakttagelser och bedömningar Saluhallen, till- och ombyggnad Beslutsprocess Ekonomisk redovisning Projektledning och styrning Iakttagelser och bedömningar Högevallsbadet Beslutsprocess Ekonomisk redovisning Projektledning och styrning Iakttagelser och bedömningar Kristallen, ny förvaltningsbyggnad Beslutsprocess Ekonomisk redovisning Projektledning och styrning Iakttagelser och bedömningar Granskningens kontrollmål Det finns en tydlig och ändamålsenlig process för större investeringsprojekt Bedömning Beslut gällande de fyra investerings-projekten har fattats av behöriga Bedömning Det finns beslut och/eller omständigheter som dokumenterar varför det blivit fördyringar i de fyra projekten Bedömning September 2013 Lunds kommun

6 7.4. Relevant återrapportering har skett till servicenämnden, kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige gällande investeringsprojekten Bedömning Ansvarig nämnd har säkerställt kontroll och insyn i aktuella projekt Bedömning Projektens slutresultat är i överensstämmelse med vision och funktionsplan Bedömning Sammanfattande revisionell bedömning och rekommendationer48 September 2013 Lunds kommun

7 1. Inledning 1.1. Bakgrund och revisionskriterier Kommunens investeringsbudget uppgår 2012 till sammanlagt 721 mnkr och av detta ansvarar servicenämnden för 576 mnkr gällande olika typer av investeringar. Resterande investeringar hanteras framförallt av tekniska nämnden och ingår inte i denna granskning. Under slutet av 2012 har de redovisade utgifterna för framförallt fyra investeringsprojekt uppmärksammats av bl a massmedia med tanke på att utgifterna överstiger budgeterade investeringsmedel rejält. Mot den bakgrunden vill revisorerna genomföra en granskning av fyra investeringsprojekt som ger en samlad beskrivning av beslutsprocessen och av vilka svagheter och felaktigheter som kan ha förekommit Revisionsfrågor Har servicenämnden och kommunstyrelsen säkerställt en besluts- och uppföljningsprocess gällande de fyra investeringsprojekten i syfte att åstadkomma en ändamålsenlig användning av kommunens resurser? Revisionskriterier Granskningen har inriktats mot följande revisionskriterier: Det finns en tydlig och ändamålsenlig process för större investeringsprojekt. Beslut gällande de fyra investeringsprojekten har fattats av behöriga (avtal, delegationsordning). Det finns beslut och/eller omständigheter som dokumenterar varför det blivit fördyringar i de fyra projekten (t ex byggsamrådsprotokoll, nämndsbeslut). Relevant återrapportering har skett till servicenämnden, kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige gällande investeringsprojekten. Ansvarig nämnd har säkerställt kontroll och insyn i aktuella projekt. Projektens slutresultat är i överrensstämmelse med vision (målbild) och funktionsplan (avstämning i tillämpliga delar) Avgränsning och revisionsmetod Granskningen har avgränsats till följande fyra beslutade investeringsprojekt inom servicenämndens ansvarsområde: Högevallsbadet Saluhallen Kommunhuset Kristallen (projektet är pågående vid granskningens genomförande) Stadsparkscaféet Lunds kommun 1 av 50

8 Avgränsningen har motiverats med att dessa fyra investeringsprojekt redovisat större avvikelser jämfört med beslutad investeringsbudget för Granskningen har genomförts utifrån följande moment: Kartläggning En genomgång och kartläggning har gjorts av besluts-, upphandlings- och uppföljningsprocessen för de fyra investeringarna. Kartläggningen har inneburit genomgång av protokoll från servicenämnden, servicenämndens au kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunfullmäktige samt upphandlingsunderlag och andra relevanta handlingar. Kommunens budgetchef har medverkat på ett av kommunrevisionens sammanträde för att beskriva beslutsprocessen för större investeringsprojekt. Intervjuer Intervjuer har genomförts med: Projektledare för Stadsparkscaféet, Lundafastigheter Projektledare för Saluhallen, tillika projektchef vid Lundafastigheter Projektledare för Högevallsbadet, Lundafastigheter Projektledare för Kristallen, Lundafastigheter Tidigare servicedirektör, serviceförvaltningen Budgetchef och ekonomichef, kommunkontoret Servicenämndens presidium Kultur- och fritidsnämndens presidium Kommunstyrelsens ordförande Oppositionsråd Analys och bedömning Utifrån dokumentationen och genomförda intervjuer har en analys och bedömning gjorts av besluts- och uppföljningsprocessen avseende de fyra investeringsprojekten och orsakerna till kostnadsavvikelserna och vem som har beslutat om dessa. För respektive investeringsprojekt lämnas en redogörelse i kronologisk ordning över de beslut som fattats, när beslutet fattats och vad beslutet avser. Detta i syfte att åskådliggöra beslutsprocessen då de fyra investeringsprojekten sträcker sig över en flerårsperiod. Vår samlade bedömning gällande de fyra investeringsprojekten utifrån uppställda kontrollmål redovisas i kapitel 7. Lunds kommun 2 av 50

9 2. Riktlinjer för investeringsramar i Lunds kommun Kommunfullmäktige beslutade i samband med Ekonomi- och verksamhetsplan att ersätta den specificerade investeringsbudgeten per objekt med investeringsramar. Kommunstyrelsen utarbetade sedan ett förslag till riktlinjer för investeringsramar som sedan fullmäktige fastställde vid möte i 211. Bakgrunden till att övergå från investeringsramar till investeringsbudget uppges vara att åstadkomma en förbättrad och effektivare process. Tidigare förbrukades enbart 50 % av investeringsbudgeten totalt och behov lyftes från nämnderna som många gånger låg längre fram i tiden. I riktlinjerna anges att nämnderna ska redovisa sina investeringsbehov för den kommande planperioden i samband med kommunens investeringsprövning och budgetprocess. I riktlinjerna betonas att de behov som redovisas också ska vara tidsmässigt genomförbara under planperioden. Följande framgår av dokumentet Investeringsramar i Lunds kommun reviderade riktlinjer Investeringsprövning, investeringsramar och investeringsbudget Kommunstyrelsens arbetsutskott genomför årligen i december månad en investeringsprövning. Prövningen resulterar i förslag till investeringsramar som föreläggs kommunfullmäktige för beslut i samband med budgeten. Fullmäktige fastställer i budgeten för respektive år en investeringsram för varje nämnd. Respektive nämnd beslutar om prioritering av investeringsobjekt inom erhållen investeringsram. I samband med ordinarie internbudgetarbete ska alla nämnder upprätta detaljerad investeringsbudget. Nämnd som beslutar om investeringsobjekt ska tillförsäkra sig att driftskostnaderna kan täckas inom berörda nämnders driftsbudgetram. Ekonomisk uppföljning av investeringsramen görs i samband med de fastställda rapporteringstillfällena under året. Om investeringsutgifterna är större än investeringsramen ska nämnden göra omprioriteringar inom given ram. I samband med bokslutet ska kommunstyrelsen besluta om överföring av eventuella överskott från föregående år utifrån en analys av kommunens ekonomiska läge och var överskott i nämndernas investeringsbudgetar har uppstått. 1 Kommunkontoret, ekonomiavdelningen Lunds kommun 3 av 50

10 2.2. Igångsättningstillstånd Om investeringsobjektets utgifter uppgår till 15 mnkr (tidigare 5 mnkr) eller mer så ska nämnden erhålla igångsättningstillstånd genom beslut i kommunstyrelsen. Om investeringsobjektets utgifter uppgår till på 50 mnkr eller mer ska igångsättningstillstånd erhållas genom beslut i fullmäktige. Tekniska nämndens exploateringsverksamhet undantas från dessa beloppsgränser. Syftet med igångsättningstillstånden är att informera kommunledningen om större investeringar. I ärende om igångsättningstillstånd från nämnd till kommunstyrelse/kommunfullmäktige ska följande ingå Bakgrundsinformation om investeringsobjektet Start- och slutdatum för byggnation Specificerad investeringskalkyl Nettoutgift totalt samt fördelning per år Hur objektet bedöms påverka nämndens investeringsram Driftskostnader totalt samt fördelning per år Hur driftskostnaderna ska finansieras Att avstämning är gjord med kommunkontorets lokalstrateg Konsekvenser om investeringen inte genomförs Om större avvikelse befaras i förhållande till beviljat igångsättningstillstånd ska särskilt ärende lyftas från nämnd till kommunstyrelsen. Vad som avses med större avvikelser framgår inte av riktlinjerna. Lunds kommun 4 av 50

11 3. Om- och tillbyggnad av Stadsparkscaféet 3.1. Beslutsprocess Inför att Stadsparken skulle fylla 100 år 2011 planerade tekniska nämndens förvaltning en upprustning av parken inklusive befintliga byggnader. Ulf Nordfjell, en av Sveriges mest ansedda landskapsarkitekter, fick uppdraget att upprätta en utvecklingsplan för stadsparken. I utvecklingsplanen föreslogs en restaurang som en entré i paradaxeln, likt ett orangeri. Händelse och datum Tjänsteskrivelse Lundafastigheter Beskrivning av innehållet I tjänsteskrivelsen framgår det att förnyelsen av parken bland annat innefattade en ombyggnad av det befintliga caféet på 180 kvm och en tillbyggnad på ca 300 kvm. Den gamla delen skulle fortsätta att vara café och tillbyggnaden skulle bli en restaurang med ett utbud som liknade det som tillhandahållits sommartid. Det konstateras att det befintliga köket är otillräckligt och ska ersättas med ett nytt i tillbyggnaden. Förändringen av stadsparkscaféet skulle också innebära att det hölls öppet året runt. Om- och tillbyggnaden av caféet fanns inarbetat i investeringsplanen för och med 5 mnkr. Beloppet hade tagits fram i september 2009 som en översiktlig bedömning innan projektet påbörjats. Då projektet påbörjades i december konstateras att projektet är större och det bedömdes att, utifrån då föreliggande skissförslag, kunna genomföras inom en ram om 10 mnkr. Servicenämnden Tjänsteskrivelse kommunkontoret En viktig förutsättning för om- och tillbyggnaden var att det skulle tecknas ett nytt långsiktig hyresavtal. I tjänsteskrivelsen förslog Lundafastigheter att servicenämnden beslutar hemställa till kommunstyrelsen att bevilja igångsättningstillstånd för projekt om- och tillbyggnad av Stadsparkscaféet under förutsättning att nytt hyresavtal tecknas med nuvarande hyresgäst. Åtta dagar efter upprättad tjänsteskrivelse behandlas ärendet i servicenämnden som beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen. När ärendet ånyo behandlas i servicenämnden har ramen för projektet höjts med 1 mnkr till 11 mnkr. Utöver tjänsteskrivelsen nämns en förslagsskiss preliminär handling daterad som beslutsunderlag. Servicenämnden beslutade att hemställa hos kommunstyrelsen om igångsättningstillstånd. Tjänsteskrivelsen från kommunkontorets ekonomiavdelning bygger på serviceförvaltningens tidigare tjänsteskrivelse samt Lunds kommun 5 av 50

12 servicenämndens beslut. Tjänsteskrivelsens avslutas med: Omoch tillbyggnaden av Stadsparkskaféet bedöms bidra till att förstärka parkens totala attraktivitet. Kommunkontoret förslår att kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för projektet. Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse serviceförvaltningen Kommunstyrelsen behandlar servicenämndens hemställan om igångsättningstillstånd och beslutar att lämna ett sådant under förutsättning att bygglov beviljas och nytt hyresavtal tecknas för de om- och tillbyggda lokalerna. Tjänsteskrivelsen har rubriken: Antagande av entreprenör avseende om- och tillbyggnad av Stadsparkscaféet. I Tjänsteskrivelsens sammanfattning avslutas med: Tillkommande renoveringsarbeten av det gamla huset och tillkommande markarbeten har tillsammans med ökade byggkostnader och en kort produktionstid medfört en kostnadsökning av projektet. I tjänsteskrivelsen framgår det också att serviceförvaltningen sammanställt ett förfrågningsunderlag för upphandling av generalentreprenad och att upphandlingsförfarandet varit förenklat (under tröskelvärde). I en bilagd kostnadsprognos eller kalkylsammanställning daterad bedöms slutkostnaden för projektet uppgå till kronor. I kalkylen ingår att krögaren betalar en storköksutrustning på kronor och att Lundafastigheter betalar kronor för underhåll samt byte av takpannor, nya skorstenar och byte av golv. Vid anbudstidens utgång hade tre anbud inkommit. Utvärderingen av anbuden, visade att NE Perssons Byggnads AB anbud på SEK var lägst. I tjänsteskrivelsen konstateras att igångsättningstillstånd är beviljat för 11 miljoner kr, bygglov är beviljat och att hyresavtal är påtecknat av krögaren villkorat till att servicenämnden beviljar investeringsanslag på ca 18 miljoner kronor och beslutar om upphandling av entreprenör. Servicenämnden Servicenämndens arbetsutskott Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden att besluta att anta entreprenör enligt bilaga och övergå till förhandlad upphandling. Ärendet om antagande av entreprenör behandlas på servicenämndens sammanträde. Servicenämnden beslutar att överlåta till nämndens arbetsutskott att besluta i ärendet. Arbetsutskottet beslutar att anta NE Persson Byggnads AB som entreprenör och övergå till förhandlad upphandling. Lunds kommun 6 av 50

13 3.2. Ekonomisk redovisning I tabell 1 nedan visas det ekonomiska utfallet för investeringsprojektet Stadsparkscaféet. Avstämning görs mot en total kalkylkostnad på 18,7 mnkr i enlighet med tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen I kalkylen görs, som noterats innan, avdrag för kostnader för storkök på 1,8 mnkr och 0,5 mnkr för planerat underhåll. I uppgörelsen med krögaren för Stadsparkscaféet ingick att denne skulle stå för kostnaden för storkök. Dock kom ägarens kostnad för storköket efter förhandling med Lundafastigheter att i stället bli kronor. Resterande 1,1 mnkr kom att belasta projektet. Tabell 1: Projektredovisning augusti 2013 Entreprenadkostnader Kalkyl Utfall Avvikelse Entreprenad Oförutsett entreprenad Summa Lundafastigheters kostnader Kalkyl Utfall Avvikelse Projekt- och byggledning Konsultkostnader Myndighetskostnader Övriga kostnader Oförutsett Lundafastigheter Summa Total byggkostnad Avgår planerat underhåll Avgår storkök Summa avgående Total investering minus avgående Källa: Transaktionslista från ekonomisystemet (Cognosrapport) och projektledarens sammanställning. Av redovisningen framgår det att kostnadsslagen Oförutsett entreprenad, Projektoch byggledning och Konsultkostnader blev betydligt högre än vad som kalkylerats. För entreprenadkostnader beräknades i kalkylen posten Oförutsett (ändrings- och tilläggsarbeten) till kronor eller 5 % av kostnaden för entreprenaden. Redovisningen visar att det blev ändrings- och tilläggsarbeten för sammanlagt kronor vilket utgör 12,4 % av entreprenadkostnaden. För Lundafastigheters kostnader beräknades i kalkylen att posten Oförutsett skulle utgöra ca 10 % eller kronor. Redovisningen visar att avvikelsen sammanlagt blev kronor vilket gör att andelen oförutsett i stället kom att utgöra 26 %. Lunds kommun 7 av 50

14 Den sammanlagda avvikelsen gentemot kalkyl blev kronor. I samband med att ombyggnaden påbörjades visade en okulär besiktning att caféet var i sämre skick än förväntat. Det medförde att bedömningen av det planerade underhållsbehovet behövde revideras och därför höjdes till kronor. Enligt projektledaren gjordes nästan inga beställningar utöver ram. Merparten av kostnaderna för Oförutsett, som uppges berott på bl.a. brister i handlingar och oförutsedda faktorer i befintlig byggnad, har initierats av entreprenören. Lundafastigheter beställde en ändring av skorstenen till en kostnad av kronor. Krögaren beställde ett el-uttag till en glassmaskin till en kostnad av kronor Projektledning och styrning Projektledaren vid serviceförvaltningen berättar i en intervju att från början gällde projektet endast en renovering av caféet som kunde betecknas som nästintill K- märkt eftersom stadsarkitekten och stadsantikvarien var inblandad i bygglovsprocessen. Köket var inte godkänt enligt nya gällande krav och i detta skede började förvaltningen titta på projektet. Krögaren informerades om vad som behövde göras men tyckte att det blev för dyrt. I stället ville krögaren göra om caféet till en restaurang med plats för 90 matgäster. En arkitekt, anlitad av tekniska förvaltningen, tog fram ett förslag samt en grov kalkyl på 10 mnkr som sen ändrades till 11 mnkr. Projektering påbörjades under sommaren 2010 och när handlingarna var klara skulle det börjas bygga direkt. Projektledaren menar att detta inte var en optimal situation med att det var så bråttom och insåg också tidigt att den ursprungliga kalkylen inte skulle hålla. Efter upphandlingen överlät NE Persson Byggnads AB entreprenaden till dotterbolaget August Lundbergs Byggnads AB. Uppfattningen från projektledaren är att det blev fel från början på grund av bytet. Bytet krävde en ny projektgenomgång med de nya som inte var insatta i projektet. På arbetsplatsen uppstod det återkommande problem i förhållande till vad som stod i handlingarna. Bland annat var det problem med konstruktionen som fick lösas på plats. Med tanke på den snäva tidsramen så fick projektledaren godkänna ändringar löpande. Projektledarens uppfattning är att utförarföretaget var dåligt bemannade på plats. De hade en duktig produktionschef men ingen som höll koll på ekonomin. Det var först i februari 2011 som de första ändrings- och tilläggsarbetena (ÄTA) presenterades och då saknades prissättning. Några dagar innan slutbesiktning gick projektledaren igenom ÄTA-listan tillsammans med vd: n för August Lundbergs Byggnads AB och såg att de hade flera fakturor som strömmade in med högre kostnader. När vd: n för företaget fick upp ögonen för ekonomin ville han riva upp den överenskomna ÄTA-listan. Lunds kommun 8 av 50

15 Projektledarens uppfattning är att entreprenören försökte lägga till nya punkter för att täcka upp sina kostnader på 4 mnkr. När det gäller fördyringar så uppger projektledaren att det fanns ett muntligt mandat från servicedirektören att godkänna de ändringar som behövs för projektet inom ramen (18,7 mnkr). Några beloppsgränser inom projektet fanns inte uttalade och det fördes inga diskussioner om att begära ett utökat igångsättningstillstånd, vilket det heller inte ansågs finnas tid för. Kalkylen hade enligt projektledaren brister från början då den innehöll en väldigt låg procentsats för oförutsedda kostnader, denna var satt till 5 %. För en ombyggnad som denna hade 10 % varit mer realistisk enligt projektledarens uppfattning. Av projektledarens skriftliga kommentarer till utfallet av projektredovisningen framgår det att antalet timmar och ändrings- och tilläggsarbeten blivit fler beroende på alltför kort tid för projektering och byggnation. Den korta projekteringstiden som medförde bristande handlingar, sträng vinter samt ett komplicerat hus uppges vara orsaken till kostnadsökningen. Kommentaren avslutas med upplysningen att byggentreprenören har lämnat in ett krav till Lundafastigheter på kr för ändrings- och tilläggsarbeten. Ärendet är för närvarande föremål för en rättslig tvist Iakttagelser och bedömningar Investeringsprojektet har varit starkt kopplat till Stadsparkens 100 års jubileum och måste därför samordnas med tekniska nämndens tidsramar. En koppling som på ett negativt sätt kom att prägla hela projektet. Den projektkalkyl som utgjorde underlag för servicenämndens begäran om igångsättningstillstånd bedöms som bristfällig med avseende på omfattning och kostnader då differensen mellan anbud och igångsättningstillstånd blev över 6 mnkr. De procentsatser som använts för att beräkna oförutsedda kostnader vad gäller både entreprenadkostnad och Lundafastigheters kostnader får bedömas som för små i förhållande till projektets omfattning och vad som är brukligt (se avsnitt 7.3). Entreprenadkostnaderna för projektet kom att kalkyleras utifrån anbuden i samband med upphandlingen och inte utifrån underlaget för igångsättningstillståndet. Förutsättningarna för konkurrens i upphandlingen minskade i och med att en snäv tidsram för projektet utgjorde ett skall-krav i upphandlingsunderlaget, ett krav som endast en anbudsgivare klarade. Därmed går det inte att utesluta att kommunen med en längre tidshorisont hade fått en annan möjlighet till priskonkurrens via fler anbud. Servicenämndens arbetsutskotts beslut om antagande av entreprenör blev otydligt med avseende på vilken total kostnadsram för projektet som beviljades. Det fick konsekvenser för projektredovisningen där avstämning felaktigt gjorts mot entreprenadkostnaden i stället för den totala kostnaden där även Lundafastigheters Lunds kommun 9 av 50

16 egna kostnader ingår och att den redovisade avvikelsen varit för stor fram till och med den sista prognosen. När servicenämndens arbetsutskott hade beslutat om upphandling av entreprenör ansökte servicenämnden aldrig om ett utökat igångsättningstillstånd. Vi kan då konstatera att den fördyring som de ökade investeringsutgifterna ledde till gällande driftskostnaderna inte beaktats i sammanhanget. Lunds kommun 10 av 50

17 4. Saluhallen, till- och ombyggnad 4.1. Beslutsprocess En av utgångspunkterna för att göra något vid Saluhallen var att det fanns en uppfattning om att Saluhallens ursprungliga charm gått förlorad vid renoveringen på 1970-talet och att delar av Saluhallen var svåruthyrda och hade en låg kommersiell attraktivitet. Händelse och datum Tjänsteskrivelse Lundafastigheter Beskrivning av innehållet Under 2007 arbetade Lundafastigheter tillsammans med Centrumutveckling Syd AB och Johan Celsing Arkitektkontor AB fram ett förslag till om- och tillbyggnad av Saluhallen i ett plan. Förslaget, som bland annat presenterades för Ksau, vann inget gehör hos varken stadsbyggnadskontoret eller tekniska förvaltningen och det fick arbetas om, denna gång tillsammans med Hegelund & Marsvik Arkitekter AB. Utformningen av det förslag som presenteras i tjänsteskrivelsen hade tagits fram i samråd med företrädare för tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och respektive förvaltning. Det nya förslaget resulterade i en mer kostsam lösning i två plan och med mindre uthyrbar butiks- och restaurangyta. Det nya förslaget innebar att Saluhallen skulle innehålla 15 enheter för försäljning av livsmedel, ett restaurangtorg med 3-4 enheter och en uteservering ut mot Botulfsplatsen. På plan 2 i tillbyggnaden skulle två kontorsenheter skapas. Förändringen av Saluhallen skulle genomföras i två etapper till en sammanlagd kostnad på 79 mnkr varav 20 mnkr avsåg åtgärder inom befintlig byggnad. Hyresintäkterna bedömdes uppgå till ca 5,5 mnkr/år. I tjänsteskrivelsen föreslås att servicenämnden begär att kommunfullmäktige beviljar investeringsanslag på 79 mnkr för om- och tillbyggnad av Saluhallen. Servicenämnden Tjänsteskrivelse kommunkontoret På servicenämndens sammanträde beslutades att godkänna serviceförvaltningens förslag till utveckling av Saluhallen och att begära att kommunfullmäktige beviljar ett investeringsanslag på 79 mnkr i enlighet med tjänsteskrivelsen. Av kommunkontorets skrivelse framgår det att servicenämnden för planperioden bedömt att utgiften för om- och tillbyggnad av Saluhallen uppgår till 60 mnkr fördelat på 5 mnkr, 50 mnkr respektive 5 mnkr. Då servicenämnden nu begär 79 mnkr menar kommunkontoret att en sådan fördyring i Lunds kommun 11 av 50

18 normala fall ska lösas inom den investeringsram som servicenämnden har erhållit. Mot bakgrund av att begreppet lönsamma investeringar 2 införts i budgetarbetet och som innebär att sådana investeringar inte kommer att belasta den kommunala ekonomin på lång sikt, så menar kommunkontoret att merutgiften på 19 mnkr bör kunna tillföras servicenämndens investeringsram. Kommunkontoret föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att finansieringen av merutgiften på 19 mnkr bör hänskjutas till arbetet med Ekonomi- och verksamhetsplan med budget Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Tjänsteskrivelse Lundafastigheter På sammanträdet beslutar kommunstyrelsen att föreslå att kommunfullmäktige beslutar bevilja 79 mnkr för om- och tillbyggnad av Saluhallen, att utgifter för 2009 ska täckas inom servicenämndens investeringsram för 2009 samt att finansiering av merutgifter på 19 mnkr hänskjuts till arbetet med Ekonomi- och verksamhetsplan med budget Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag från den 11 september. I tjänsteskrivelsen anges att projektering har pågått under 2009 med ett kortare uppehåll för en djupare analys av en större intressent som visat intresse för plan 2 i den tillbyggda delen av Saluhallen. Det har inneburit att delar av plan 1 och plan 2 omprojekterats med utökad yta i plan 2, ny varuinlastning, rulltrappor, hissar samt en utökning av källarplanet. Då om- och tillbyggnad skulle ske med kvarboende hyresgäster i Saluhallen påpekas det att projekteringen därmed blivit både tidskrävande och kostsam. I skrivelsen nämns också bevarandeaspekten där arbetet med att projektera nya Saluhallen förväntades ta hänsyn till kulturhistoriska värden. Det skulle bland annat innebära att den gamla tegelväggen återskapas, att golvbeläggningen blir ny med ett gammalt utseende och att golvrännor demonteras, rengörs och återmonteras. I skrivelsen hänvisas till prognos 2 från den 22 september 2009 som visade på en slutkostnad på kr för en tillbyggnad i två plan och utökad källare och att beloppet reducerades till kr i den investeringsplan som kommunstyrelsen beslutat om. I mars 2010 hade serviceförvaltningen räknat fram ett nytt investeringsbelopp på tkr och som inkluderade en omarbetning av plan 2 för storbutiksändamål. Det anges att 2 Begreppet avser investeringar som på lång sikt inte kommer att belasta den kommunala ekonomin. I budgetarbetet har dessa lönsamma investeringar lagts utanför den investeringsvolym som de finansiella investeringsmålen medger. Lunds kommun 12 av 50

19 kostnadsökningen beror på en utökning av den planerade tillbyggnadens yta, arkeologiska undersökningar, utvändiga arbeten på gatumark, kvarboende gäster samt ökade kostnader för installationer. Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta att begära igångsättningstillstånd för ett utökat investeringsbelopp om tkr. Servicenämnden Tjänsteskrivelse kommunkontoret Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Tjänsteskrivelse serviceförvaltningen Servicenämnden beslutar att begära igångsättningstillstånd för ett utökat investeringsbelopp om tkr. Kommunkontorets tjänsteskrivelse bygger på serviceförvaltningens tjänsteskrivelse och utmynnar i att kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att lämna igångsättningstillstånd för Saluhallen 1 med ett utökat investeringsbelopp om tkr. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att lämna igångsättningstillstånd för Saluhallen 1 med ett utökat investeringsbelopp om tkr. När ärendet behandlades i kommunfullmäktige beslutades att lämna igångsättningstillstånd för Saluhallen 1 med ett utökat investeringsbelopp om tkr. Ledamöter från vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet. I skrivelsen konstateras att Saluhallens projektering är avslutad och anbud har inkommit. Under rubriken Ekonomi hänvisas till en prognos 2 som grundar sig på anbud augusti 2010 och visar på en slutkostnadsprognos på 127 miljoner kr. Kostnadsökningen anges bero dels på en ökning av entreprenadkostnaden som är en följd av en uppgång i byggkonjunkturen samt en ökad projekteringskostnad. Den genomförda upphandlingen av entreprenaden kommenteras i skrivelsen med att upphandlingsformen varit ett förenklat förfarande över tröskelvärdet enligt LOU, och att det inkommit ett anbud som avviker avsevärt från beslutad budget. Den omständigheten kommenteras med att LOU ger serviceförvaltningen rätten att övergå till förhandlad upphandling. Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta att anta entreprenör enligt bilaga 1 och övergå till förhandlad upphandling. Av bilaga 1 (anbudsförteckning) framgår att PEAB lämnat ett anbud på kr. Servicenämnden På sammanträdet presenteras servicenämnden följande text i ärendet: Saluhallens projektering är avslutad och anbud har Lunds kommun 13 av 50

20 inkommit. Hyresförhandlingar är avslutade med ankarhyresgäster och pågår med nya hyresgäster. Idag är 66 % av ytan uthyrd. Prognos visar en slutkostnad på 127 miljoner kr. (Texten är hämtad från serviceförvaltningens tjänsteskrivelse). Servicenämnden beslutar att anta PEAB som entreprenör och övergå till förhandlad upphandling. Förhandlad upphandling I samband med den förhandlade upphandlingen upprättades ett uppgörelseprotokoll daterat Av protokollet som är upprättat mellan serviceförvaltningen och PEAB framgår det att entreprenören åtar sig att utföra entreprenadarbeten för totalt kr Ekonomisk redovisning I tabell 2 nedan visas kostnadsutvecklingen för projektet Saluhallen. Uppgifterna i tabellen är sammanställda utifrån serviceförvaltningens egna kalkyler och transaktionslista i ekonomisystemet. Tabell 2: Ekonomisk utveckling för Saluhallen och utfall augusti 2013 Entreprenadkostnader Kalkyl 2008 I-tillstånd Upphandling Utfall aug Avvikelse maj Entreprenad Oförutsett Summa entreprenadarbeten Lundafastigheters kostnader Kalkyl 2008 Kalkyl I 2010 Kalkyl II 2010 Utfall maj Avvikelse Konsultkostnader Myndighetskostnader Övriga kostnader Oförutsett Summa Total byggkostnad Källa: Transaktionslista från ekonomisystemet (Cognosrapport) och projektledarens sammanställning. Kalkylen från 2008 på ca 79 mnkr är det belopp som kommunfullmäktige beviljade för om- och tillbyggnad. Kalkylen är framtagen av Bertil Strand Byggkonsult AB och har rubriken Grov kostnadsbedömning av tillbyggnad och ombyggnad, Saluhallen Lund. I kalkylens förutsättningar redovisas till exempel att inredningar, galler mm ej ingår, befintliga butiker och yttertak bibehålles utan åtgärder och att kostnader för arkeologiska undersökningar heller inte ingår. Oförutsett för entreprenadkostnader uppgår till 11 procent i kalkyl 2008 och 5 procent i nästföljande kalkyler. Oförutsett för Lundafastigheters kostnader i kalkylen benämnd I-tillstånd maj 2010 uppgår till 2 procent. Lunds kommun 14 av 50

21 Under 2009 pågår projektering och i serviceförvaltningens prognos 2 och 3 samma år redovisas ett överdrag på nästan 16 mnkr och totalkostnaden för projektet beräknas till 95 mnkr. I mars 2010 tar serviceförvaltningen fram en ny kalkyl som utgör underlag för begäran om utökat investeringsbelopp på 104 mnkr. Kostnadsökningen från de ursprungliga 79 mnkr till 104 mnkr inkluderar nu en omarbetning av plan 2, en utökning av den planerade tillbyggnadens yta, arkeologiska undersökningar, utvändiga arbeten på gatumark, hantering av kvarboende hyresgäster samt ökade kostnader för installation. Bara kostnaden för att anpassa Saluhallen efter Systembolagets önskemål beräknades till ca 25 mnkr. I samband med att servicenämnden i september 2010 efter avslutad upphandling skulle besluta om entreprenör så presenterades en ny kalkyl som uppgick till nästan 128 mnkr. Kalkylen grundade sig på anbudssumman och serviceförvaltningens prognos 2 som visade en beräknad totalkostnad på ca 127 mnkr för projektet. Anledningen till ökningen av kostnaderna från 104 mnkr till 127 mnkr uppges vara en ökning av entreprenadkostnaden till följd av en uppgång i byggkonjunkturen samt en ökad projekteringskostnad. Avvikelsekolumnen i tabellen är framräknad utifrån igångsättningstillståndet från 2010 som är det utökade investeringsbelopp som kommunfullmäktige senast beviljade. Räknat från den ursprungliga kalkylen från 2008 har projektet blivit mer än dubbelt så dyrt, men då handlar det om ett väsentligen förändrat projekt. Projektet är inte slutredovisat Projektledning och styrning I maj 2010 beslutade fullmäktige om ett igångsättningstillstånd på 104 mnkr. Vid upphandlingsförfarandet inkom ett anbud. En stor skillnad från det ursprungliga förslaget var att Systembolaget var ny hyresgäst med omfattande förändringar av byggnaden som konsekvens. Denna förändring behandlades enligt projektledaren inte av nämnden förrän i samband med upphandlingsbeslutet. Det var istället servicedirektören som tog ställning till denna förändring. Nämnden fattade ett beslut om att anta anbudet men till en kostnad om 127 mnkr samt att det skulle förhandlas om förbilligande genom att tillsammans med entreprenören titta över möjliga kostnadsbesparingar. En förändring som enligt uppgift innebar en stor besparing var att ändra fasadens utförande från granit till glas. Projektledaren och entreprenören kom överens om att detta skulle behandlas som ändrings- och tilläggsarbeten (benämnt ÄTA framöver) och skedde med en muntlig överenskommelse innan byggstart. Under tiden för projektets genomförande visade prognos från kvartal 1 år 2011 att budgeten enligt igångsättningstillståndet inte skulle hållas. Ett överskridande om 23 mnkr jämfört med igångsättningstillståndet befarades av projektledaren. Projektledaren berättar att servicedirektören inte ansåg att det behövde ansökas om ett utökat igångsättningstillstånd samt att det var oklart hur sådana överskridanden skulle hanteras. Uppfattningen vid det tillfället var att prognosen skulle hålla till dess att projektet var genomfört och byggnaden färdigställd. Lunds kommun 15 av 50

22 Under ombyggnationen upplevde projektledaren en hård tidspress för projektet från politiker, allmänhet och befintliga och kommande hyresgäster. Projektledaren drar en parallell till ombyggnationen av Stadsparkscaféet som även det omgärdades av stark tidspress. Många ÄTA har framkommit i efterhand eftersom det var tvunget att genomföra ändringar löpande för att inte bygget skulle stå stilla och därmed skjuta fram inflyttningstiden ytterligare. Enligt projektledaren är Saluhallsprojektet uppe i över 800 ÄTA sammanlagt. Merparten av dessa ÄTA avser fördyrningar men inte alla. En stor del av ÄTA är dock strukna eller inte aktuella längre. Enligt projektledaren beror ÄTA på bland annat felprojekteringar, att fler hyresgäster med förändrade krav tillkommit under tiden samt att statusen på byggnaden inte var känd från början. Flera överenskommelser om ÄTA har skett i efterhand enligt projektledaren. Det har inte funnits tid att behandla både kostnader och ritningar samtidigt och för att projektet inte skulle stå stilla har gången varit denna. En försvårande omständighet har enligt projektledaren varit att befintliga hyresgäster skulle stanna kvar i byggnaden för att kunna bedriva ordinarie verksamhet under hela ombyggnationen. Projektet hade också att ta hänsyn till befintlig verksamhet inkluderande julhandeln 2010 och 2011 och att julhandeln 2012 heller inte skulle störas. Detta medförde lösningar som var mer komplicerade och dyrare än om ombyggnationen hade kunnat göras i en utrymd byggnad. I ett tidigt skede fanns det förslag på att hyresgästerna istället skulle inrymmas i paviljonger på Mårtenstorget men det avfärdades på tjänstemannanivå. Projektledaren framför även att situationen med hyresgäster som ställt krav under tiden för ombyggnationen i vissa fall bakbundit projektet och försvårat genomförandet i vissa avseenden Iakttagelser och bedömningar Förutsättningen för att den ursprungliga kalkylen skulle hålla bedöms som obefintlig då kalkylen utgjorde en grov kostnadsbedömning där kostnader för bl.a. inredningar, galler, ändringar av butiker och yttertak samt kostnader för arkeologiska undersökningar inte ingick. Projektet har haft en relativt lång och kostsam projekteringfas från 2007 till 2010 och hade att ta hänsyn till att befintlig verksamhet skulle finnas kvar under själva om- och tillbyggnaden. Dessutom har upphandlingen av projektet kännetecknats av bristande konkurrens då endast ett anbud inkom. Detta kan sammantaget ha bidragit till att budgetering och prognostisering av projektet försvårats samt att kostnaderna för projektet blivit högre. Den kalkyl som utgjorde underlag för kommunfullmäktiges beviljande av utökat investeringsbelopp på 104 mnkr i maj 2010 behövde drygt tre månader senare räknas upp med 23 mnkr, vilket indikerar att investeringen inte var färdigprojekterad när igångsättningstillstånd beviljades. Lunds kommun 16 av 50

23 Det stora antalet ändrings- och tilläggsarbeten i projektet (867) visar också att projektet inte varit genomarbetat från början och att väsentliga ej planerade förändringar gjorts under byggtiden. Exempelvis resulterade servicedirektörens godkännande av Systembolaget som hyresgäst i Saluhallen den enskilt största förändringen av projektet med ca 25 mnkr enligt kalkyl. Mängden ÄTA har medfört att kontrollen av kostnaderna blivit tidskrävande och har påverkat möjligheterna att lämna tillförlitliga prognoser för kostnadsutvecklingen. Antalet ÄTA i projektet kommenteras specifikt under avsnitt 7.3. Vi konstaterar att servicenämnden har underlåtit att lyfta särskilt ärende till kommunstyrelsen utifrån uppkomna avvikelser sedan nämnden blev beviljad de ursprungliga 104 mnkr. I de av serviceförvaltningens upprättade prognoser från och med prognos 3 år 2010 anges investeringsramen felaktigt till 127 mnkr eftersom det saknas beslut om igångsättningstillstånd för det högre beloppet. Det har inneburit att servicenämnden lämnat felaktiga prognoser till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Lunds kommun 17 av 50

24 5. Högevallsbadet 5.1. Beslutsprocess Under 2007 medverkade serviceförvaltningen i en utredning om olika alternativ för att utveckla Högevallsbadet. Viktiga utgångspunkter för att vidta åtgärder avseende badet var att det fanns tekniska brister i befintlig anläggning samt att det fanns ett uttalat behov av att tillföra badet fler vattenytor och ökad attraktivitet. Händelse och datum Kommunstyrelsen Beskrivning av innehållet På sammanträdet behandlade kommunstyrelsen utbyggnaden av Högevallsbadet. Ärendet hade under 2007 vid olika tillfällen behandlats i kultur- och fritidsnämnden och som förordade ett alternativ nr 5 som var kostnadsberäknat till 241 mnkr. Alternativ 5 innebar: ombyggt äventyrsbad med två rutschkanor kombibassäng, dock ej delbar ny 50-meters bassäng med sex banor läktare för 400 personer samt förråd och toaletter ökad tillgänglighet, hiss vid publik entré ökat utrymme för omklädning, 540 platser ny teknik frisk byggnad Kommunfullmäktige Beslut i ärendet föregicks av olika yrkanden, ställd proposition samt omröstning. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med alternativ 5, kostnadsberäknat till 241 mnkr. Den politiska oenigheten fortsatte då ärendet skulle avgöras på fullmäktiges sammanträde. Efter sju olika yrkanden, ställda propositioner och omröst-ningar beslutade kommunfullmäktige bland annat att besluta enligt alternativ 5, kostnadsberäknat till 241 mnkr. Kommunstyrelsens arbetsutskott Vidare beslutade kommunfullmäktige att servicenämnden ska verka för att Högevallsbadet ska bli en attraktiv anläggning även ur ett långsiktigt energiperspektiv genom att alternativa energikällor och energiteknik prövas i fortsatt projekteringsarbete. Chefen för projektavdelningen på Lundafastigheter informerar om kommunfullmäktiges beslut att renovera och bygga till Högevallsbadet för 241 mnkr. Arbetsutskottet beslutade att ge serviceförvaltningen i uppdrag att återkomma med rapporter till arbetsutskottet under projektets gång med särskild vikt vid eventuella avvikelser i budgeten. Lunds kommun 18 av 50

25 Tjänsteskrivelse serviceförvaltningen Skrivelsen har rubriken: Begäran om ändrade utvärderingsgrunder för Högevallsbadet. Av skrivelsen framgår bland annat att badhus är högriskprojekt som kräver entreprenörer och projektörer med hög kompetens. Vidare står det: Det huvudsakliga målet för projektet är att beslutad investeringsram på 240 [sic!] msek ska hållas. Vi är därför mycket måna om att finna kompetenta entreprenörer för projektering och byggnation. I projektet är vi i behov av andra utvärderingsgrunder än tidigare. Servicenämnden Tjänsteskrivelse Lundafastigheter Till skrivelsen fanns sex bilagor med förslag på prövning av anbud för byggentreprenad, el-entreprenör, VVS-entreprenör, reningsprocessentreprenör samt styr- och övervakningsentreprenör. På servicenämndens sammanträde redogjorde chefen för projektavdelningen för tjänsteskrivelsen. Servicenämnden beslutade därefter om värderingsgrunder för upphandling av Högevallsbadet enligt serviceförvaltningens tjänsteskrivelse samt att servicenämnden hålls fortlöpande informerad i ärendet. Skrivelsen handlar om antagande av entreprenör avseende system- och bygghandling samt utförande för om- och tillbyggnad av Högevallsbadet. I skrivelsen nämns att upphandlingsformen är delad entreprenad med fem delar: 1) Bygg, 2) VVS, 3) El, 4) Styr samt 5) Process och badteknik. Entreprenadformen benämns som en totalentreprenad uppdelad i följande: 1. Omvandling av programhandling till systemhandling. 2. Omvandling av systemhandling till bygghandling. 3. Utförande av entreprenaden. Vid anbudstidens utgång hade följande antal anbud inkommit gällande de fem delarna: 3 st Bygg, 1 st VVS, 5 st El, 1 st Styr samt 4 st Process och badteknik Utvärdering av anbuden gjordes enligt de värderingsgrunder för upphandling av Högevallsbadet som servicenämnden beslutat om. Servicenämnden Till skrivelsen fanns bilagt en kostnadsprognos som upprättats på grundval av anbuden. Prognosen anger en total investering exklusive moms på kr (entreprenadkostnaden uppgår till kr och resterande belopp utgörs av kommuninterna kostnader för administration, projektering, myndighet och övriga kostnader). På sammanträdet beslutade servicenämnden att utse fem stycken totalentreprenörer för Bygg, VVS, El, Styr samt Process och badteknik för att utföra projektering till systemhandling och bygghandling samt om kommunen beslutar att gå vidare med projektet utföra entreprenaden. Lunds kommun 19 av 50

26 Tjänsteskrivelse Lundafastigheter Avskrivelsen framgår det att arbetena har indelats i två etapper, där etapp 1 omfattar tillbyggnad av teknikutrymme och läktare, ny 50-meters bassäng med omklädningsrum och renovering av befintlig tävlingsbassäng. Etapp 2 skulle omfatta ombyggnad av befintligt bassängrum till upplevelsebad samt renovering av befintliga omklädningsrum. Etapp 2 kunde också inrymma en utbyggnad för styrketräningslokal, vilket dock förutsatte ett externt hyresavtal. För att kunna påbörja etapp 1 krävdes, enligt tjänsteskrivelsen, att de el-, vatten-, avlopp- och fjärrvärmeledningar som ligger där utbyggnaden ska ske läggs om, och att provisorier görs för att möjliggöra drift av befintligt bad under byggtiden. Dessa arbeten gavs benämningen 0 och kostnadsberäknades till kr. I skrivelsen anges att dessa arbeten var beställda med förbehållet att de kunde avbrytas om kommunen beslutar att ej genomföra badhusprojektet. I skrivelsen hänvisas till en bilagd kostnadsprognos daterad Av prognosen framgår att investeringskostnaden för byggnaden uppgår till ca kr och att i det beloppet ingår vattenrutschbanor. Detta belopp motsvarar den byggkostnad (exklusive verksamhetsanknuten utrustning) som servicenämnden redovisat inför kommunfullmäktiges beslut Med hänvisning till utredningsarbetet konstateras att serviceförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen funnit att verksamhetsanknuten utrustning bör ingå i upphandlingen av badhusentreprenaden. Det har också i utredningarbetet visat sig att en geoterminalanläggning har en pay-off tid på 4 år och att den högre investeringskostnaden kompenseras med väsentligt lägre energikostnader under badets brukstid. Slutligen konstateras att en utökad styrketräningsanläggning ökar badets attraktivitet men förutsätter ett avtal med Nautilus eller annan operatör. Avtalet skulle innebära en utökning av investeringen och betraktas som en lönsam investering för kommunen. De tillkommande kostnaderna sammanfattades till: Verksamhetsanknuten utrustning, kr Merkostnad för geoenergi, kr Ombyggnad för Nautilus, kr. Om en hiss till vattenrutschbana skulle utföras tillkom ytterligare kr. Serviceförvaltningen föreslog servicenämnden besluta att: begära utökat igångsättningstillstånd för badprojekt omfattande investeringskostnad för byggnaden, verksamhetsanknuten utrustning, geoenergianläggning och eventuell hiss om kr och Lunds kommun 20 av 50

27 Servicenämnden begära igångsättningstillstånd för utökad styrketräningslokal om kr under förutsättning att avtal tecknas med operatören. När servicenämnden sammanträdde den 20 april 2010 hade den att ta ställning till ett utökat igångsättningstillstånd för omoch tillbyggnad av Högevallsbadet. På sammanträdet yrkade en ledamot från miljöpartiet att en hiss ska ingå och att kultur- och fritidsnämnden får avgöra om hissen ska ingå i beställningen. En ledamot från vänsterpartiet yrkade att avtal med kultur- och fritidsnämnden ska tecknas före igångsättning av projektet. Servicenämnden biföll båda yrkandena och beslutade: att begära utökat igångsättningstillstånd för badprojektet omfattande investeringskostnad för byggnaden, verksamhetsanknuten utrustning, geoenergianläggning och hiss om kronor, varav kronor ingår för utökad styrketräningslokal under förutsättning att hyresavtal tecknas med operatören, samt att teckna hyresavtal med kultur- och fritidsnämnden. Tjänsteskrivelse kommunkontoret Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Tjänsteskrivelse Lundafastigheter I kommunkontorets skrivelse noteras att jämfört med underlaget till kommunfullmäktiges beslut har utgifterna ökat med tkr. Utgiftsökningen fördelas enligt följande: Byggnationen, tkr Verksamhetsanknuten utrustning, tkr Ombyggnad för Nautilus, tkr Geoterminalanläggning, tkr Hiss till vattenrutschbana, tkr Kommunkontoret föreslår att igångsättningstillstånd lämnas för om- och tillbyggnad av Högevallsbadet med en investeringsutgift på tkr. Kommunstyrelsen beslutade att förslå kommunfullmäktige besluta att igångsättningstillstånd lämnas för om- och tillbyggnad av Högevallsbadet med en investeringsutgift på tkr. Tre veckor senare beslutade kommunfullmäktige att igångsättningstillstånd lämnas med en investeringsutgift på tkr. Av tjänsteskrivelsen framgår det att kostnadsramen har påverkats av ändrade konstruktionsregler, kostnadsutvecklingen samt projektförbättringar och att investeringsramen behöver utökas till kr. I skrivelsen specificeras kostnadsförändringarna som inte ryms inom budgeten för ÄTA och oförutsett: Ändrade konstruktionsregler för snölaster, Bestämmelser för dimensionering av snölaster har ändrats och Lunds kommun 21 av 50

28 innebär att ursprunglig takkonstruktion som skulle behållits måste bytas: : - Kapacitetsökning vattenrening, För att säkerställa en god vattenkvalitet vid ändrade driftsförutsättningar (ändrad kvalitet på färskvatten, ändrat badbeteende eller utökning av antalet bassänger) så har vattenreningskapaciteten ökats med 18 %: : - Utökning utrymme för vattenrening, Upphandlat vattenreningssystem krävde mer utrymme än vad som antagits i tidigare bedömningar: :- Energibesparingsåtgärder VVS, Under projekteringsarbetet har utförandet av vatten, värme och ventilationssystemet förbättrats. Detta ger en minskning av driftskostnader på ca kr per år (med dagens energipriser): : - Ändrad konstruktion ytterväggar och undertak, Utförande av ytterväggar och undertak har ändrats under projekteringen för att får en mer långsiktigt hållbar byggnad: :- Hisstorn utökat i storlek, Under projektering har framkommit att hisstorn måste göras större för att hantering och förvaring av badringar till vattenrutschbana ej fick plats i ursprungligt förslag: : - Utökning utebassäng, Utebassängen har gjorts större för att kunna rymma en virvelfunktion: :- Utökad vildfors, Vildforsen har fått en bättre utformning: :- Kostnader på grund av elentreprenör i konkurs, Advokatkostnader samt något dyrare pris från ny elentreprenör: :- Indexuppräkning av entreprenadsumma, Uppräkning av entreprenadsumma pga indexutvecklingen som varit kraftigare än väntat: :- Kreditivkostnad, Med en räntekostnad på 1,25 respektive 2,25 för 2011 och 2012 blir räntekostnaden ca : :- Summa :- I tjänsteskrivelsen begär serviceförvaltningen ett utökat anslag om kr för att täcka de extra kostande som uppstått. Lunds kommun 22 av 50

Revisionsrapport Oxelösunds kommun

Revisionsrapport Oxelösunds kommun Revisionsrapport Granskning av investeringsprojekt Ramdalen simhallen etapp III Lars Edgren 2013-01-14 Oxelösunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfrågor

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen. Kommun

Granskning av investeringsprocessen. Kommun Granskning av investeringsprocessen i Jönköpings Kommun Jönköping december 2004 Björn Lindblad (1) 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte... 4 2.3 Metod... 4 2.4 Avgränsning...

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Metod 2 4. Resultat av granskningen 2 4.1 Rutin för investeringar 2 4.1.1 Uppföljning 2 4.1.2 Budgetöverskridande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Värmdö Kommun. Investeringsprocessen. Revisionsrapport KPMG AB 2011-11-19. Antal sidor:7

Värmdö Kommun. Investeringsprocessen. Revisionsrapport KPMG AB 2011-11-19. Antal sidor:7 Värmdö Kommun Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor:7 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentar 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 2 3. Syfte 2 4. Metod, avgränsning och genomförande 2 5. Noteringar från

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden e Växjö Kommun Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun Kristina Lindstedt Åke Andersson Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 16 Ks 80 Au 76 Dnr 143/2010-042 Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 april 2010 lämnade t1 fastighetschef

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Region Skåne. Granskning av investeringar. KPMG AB 2012-02-29 Antal sidor: 9

Region Skåne. Granskning av investeringar. KPMG AB 2012-02-29 Antal sidor: 9 KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6. Metod 3 7. Projektorganisation 3 8. Redovisade utfall och avvikelser 4 9. Kommentarer

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2012 05 24 58 164 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 05 11 73 174 Dnr 2011/945.04 Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt Bilaga:

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1 Plats och tid kl 08.00 10.15 Beslutande K-G Sjöholm, c, ordförande Benny Petersson, s, 1:e vice ordförande Pär Palmgren, m, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Granskning av bolagets investeringsprocess.

Granskning av bolagets investeringsprocess. Nacka Energi AB Granskning av bolagets investeringsprocess. Nacka kommun 2013/ 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Syfte och avgränsning... 3 3. Metod... 3 4. Inledande iakttagelser... 3 5. Revisionsfrågor...

Läs mer

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.30-18.20, beslutande: 35-43 C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande:

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare Sammanträdesdatum Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen kl. 16.30 17.00 Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården.

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården. Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Leif Spjuth, 08 581 69 508 2013-02-25 Dnr 2009-7055 1 Socialnämnden Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Sandra Feiff Hanna Holmberg

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Sandra Feiff Hanna Holmberg www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Feiff Hanna Holmberg Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av budgetprocessen Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av budgetprocessen Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av budgetprocessen Trelleborgs kommun Alf Wahlgren Certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Chefsjurist Linda Stenman Konkurrensverket Avdelningen för offentlig upphandling 103 85 STOCKHOLM. Kommunen får lämna följande synpunkter

Chefsjurist Linda Stenman Konkurrensverket Avdelningen för offentlig upphandling 103 85 STOCKHOLM. Kommunen får lämna följande synpunkter 2012-01-04 2589-2011 Chefsjurist Linda Stenman Konkurrensverket Avdelningen för offentlig upphandling 103 85 STOCKHOLM Er anmodan om upplysning avseende Ny arena R3 (812/2011) Konkurrensverket har anmodat

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott. Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande. Evert Eklind (MAP)

Tekniska nämndens arbetsutskott. Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande. Evert Eklind (MAP) Sammanträdesdatum Sida 0 ande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, kl. 14.00 16.10 ande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert Eklind

Läs mer

Granskning av investeringsplanering

Granskning av investeringsplanering Revisionsrapport Granskning av investeringsplanering Halmstads kommun Rebecca Andersson Kerstin Sikander Cert. Kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Granskning av simhallsprojektet. port 1 Trosa kommun

Granskning av simhallsprojektet. port 1 Trosa kommun www.pwc.se Leif Karlsson Jukka Törrö Revisionsrapport Granskning av simhallsprojektet Safiren port 1 Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...2 2. Inledning...5 2.1.

Läs mer

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Revisionsrapport Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Landstinget Halland 2009-01-19 Anita Andersson Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Uppdrag...4 3

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 2015-05-22 6/2015. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 2015-05-22 6/2015. Sid nr 2015-05-22 6/2015 Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 Sid nr 63 Sammanträdets öppnande och justering... 2 64 Godkännande av dagordning... 2 65 Föregående protokoll... 2 66

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Revisionsrapport Granskning av utlämnade lån Botkyrka kommun Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Augusti 2011 2011-08-25 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig PwC Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-01 LS-LED11-217 37 Nybyggnation för MR (magnetisk resonanstomografi) vid Mälarsjukhuset Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 1 (6) Regionstyrelsen Investeringar 2015 Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc f Innehållsförteckning i. Sammanfattning... i a. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-08-20 1-6 Plats och tid: Kommunkontoret, Lessebo måndagen den 20 augusti 2012 kl 14.00-15.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

Debitering av planavgifter Marks kommun

Debitering av planavgifter Marks kommun Revisionsrapport Debitering av planavgifter Marks kommun 2010-01-21 Fredrik Carlsson, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Uppföljning av granskningar 2010 Krokoms kommuns revisorer

Uppföljning av granskningar 2010 Krokoms kommuns revisorer www.pwc.com/se Uppföljning av granskningar 2010 s revisorer Plats för ev. klientlogo eller bildtext Agenda 1. Mindre granskning/eu-projekt 2. Tillväxt- Och näringslivsutveckling 3. Investeringsprojekt

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Interna transporter vid Ljungby lasarett 2002-06-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget Kronoberg Kristina Lindstedt Ernst & Young AB Sammanfattning

Läs mer

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande...

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande... TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18 Plats och tid Bruna Salongen, 15.30 17.00 Beslutande Övriga deltagare Lena Näslund, ordförande Irene Persson Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving Underhåll av fastigheter Söderhamns kommun Revisionsrapport 2010-12-12 Lennart Elfving 1. Inledning/bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte.

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte. Fastighets- och servicenämnden DAGORDNING Datum 2014-12-12 1 (7) Sammanträde i fastighets- och servicenämnden Ledamöter och ersättare i fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-12-17

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Grästorps kommun Styrdokument 19 2012-06-14 INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-14, 40 Innehållsförteckning Allmänt om investeringar... 3 Anskaffningsvärde... 3

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.4, 2015-03-30 ANSÖKAN 2015-05-22 Dnr 380/2015 1 (7) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Upplands-Bro

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

... Handlaglf. o" 347. Bilaga 2. Landstinget DAlARNA LD1201796. Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna.

... Handlaglf. o 347. Bilaga 2. Landstinget DAlARNA LD1201796. Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna. .,., Landstinget DAlARNA 000115 Datum 2013-10-01 Sida 1 (9) Regionavdelningen LD1201796 o" Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna Sammanfattning Tidigare upprättad kalkyl för

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1312-1601 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 0 8 0 0 0 25^ Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Beställningstrafiken

Beställningstrafiken www.pwc.se Granskningsredogörelse Beställningstrafiken Skelleftebuss Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan Revisionsrapport* Granskning av verksamheten i Lönesamverkan HUL 18 februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...3 2 Sammanfattning av den

Läs mer