FÖRSTUDIE ENERGILEDNINGSSYSTEM I HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKÅNES ENERGITING 17 JUNI 2015 CHARLOTTA GIBRAND ENERGIKONSULT, PÖYRY SWEDEN AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSTUDIE ENERGILEDNINGSSYSTEM I HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKÅNES ENERGITING 17 JUNI 2015 CHARLOTTA GIBRAND ENERGIKONSULT, PÖYRY SWEDEN AB"

Transkript

1 FÖRSTUDIE ENERGILEDNINGSSYSTEM I HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKÅNES ENERGITING 17 JUNI CHARLOTTA GIBRAND ENERGIKONSULT, PÖYRY SWEDEN AB

2 PÖYRY DIN GLOBALA LOKALA PARTNER Pöyry är ett internationellt konsult- och ingenjörsföretag som tillhandahåller tjänster för kunder inom energibranschen och industrin världen över. Våra tjänster innefattar hela livscykeln för en investering; från förstudie, till upphandling, genomförande, överlämning och service. Vi erbjuder såväl kompletta projekt som enskilda uppdrag i alla faser i projektets livscykel. Inga projekt är för små eller för stora för oss! PÖYRY I SVERIGE 2

3 PÖYRY DIN GLOBALA LOKALA PARTNER Företaget grundades 1958 av Dr Jakko Pöyry experter världen över Genomför mer än projekt årligen Ledande inom energibranschen Gedigen meritlista inom papper & massa medarbetare i Norden Finns på ett 20-tal orter i Sverige, med ca 450 konsulter PÖYRY I SVERIGE 3

4 PÖYRYS UPPDRAG MÖJLIGHETERNA OCH UTMANINGARNA FÖR ETT ENERGILEDNINGSSYSTEM I HÄSSLEHOLMS KOMMUN Utgångspunkt åtgärdsförslaget i Hässleholms strategi för energieffektivisering, inför ett kommunövergripande energiledningssystem Förstudien syftade till att utreda förslagets lämplighet, utifrån andra kommuners erfarenheter, samt ge en kostnadsjämförelse och rekommendation gällande: omfattning, organisationsstruktur och metod. Slutprodukt ett tjänsteutlåtande till Hässleholm kommuns miljönämnd PÖYRY SWEDEN AB 4

5 METOD Referensanalys Certifieringsorganen SP och DNV GL Projektledare från Energimyndigheten Projektledare från Lunds Tekniska Högskola Östersunds- och Umeå kommun, två kommuner med implementerat energiledningssystem Referensstudie av Stockholms Landsting Workshop - nyckelpersoner för Hässleholm kommuns energiarbete samlades för klargörande av utgångsläget och befintliga verktyg för arbetet framåt Kostnadsjämförelse - energieffektivisering med och utan ledningssystem PÖYRY SWEDEN AB 5

6 VARFÖR LEDNINGSSYSTEM? Ger en tydligare verksamhetsstyrning Systematiskt arbetssätt leder till ständiga förbättringar Kontinuerlig uppföljning (analyser, revisioner etc) Beredskap för nya lagar Utomstående kontroller Satsar vi på rätt saker? Saknas viktiga aspekter? Säkrare driftanalyser Bättre beslutsunderlag Ekonomiskt fördelaktigare PÖYRY SWEDEN AB 6

7 LEDNINGSSYSTEMET PÖYRY SWEDEN AB 7

8 ATT TA HÄNSYN TILL VID IMPLEMENTERING AV ETT CERTIFIERAT LEDNINGSSYSTEM Kostnaden för ett certifikat baseras på antalet anställda. Vilka organisationer äger sin energianvändning? Max ett bolag per certifikat, en rekommendation Kostnadsnyttan i förhållande till implementeringskostnaden är större i verksamheter där energikostnaden är stor. Andra nyttor än energibesparing kan vägas in för att motivera i verksamheter med låg energianvändning PÖYRY SWEDEN AB 8

9 LEDNINGSSYSTEMETS POLICY En kommunövergripande energipolicy Vara anpassad till kommunens energikrävande verksamheter Innehålla åtagande om ständig förbättring och förebyggande av energianvändning Innehålla åtagande om att följa lagar och förordningar Innehålla mål Vara förankrad i verksamheten Vara tillgänglig för allmänheten PÖYRY SWEDEN AB 9

10 NULÄGESANALYS / ENERGIKARTLÄGGNING IDENTIFIERA BETYDANDE ENERGIANVÄNDARE KARTLÄGGNINGEN SKA MOTSVARA KRAVET FRÅN EED Alla verksamhetens aktiviteter, produkter eller tjänster som medför energianvändning BAT kwh η CO 2 Lagkraven prioriterar inte, det gör vi själva m.h.a. värderingen av aspekter. PÖYRY SWEDEN AB 10

11 INSAMLADE ERFARENHETER FRÅN ANDRA KOMMUNERS ENERGIEFFEKTIVISERINGSARBETE Energiledningssystemet är tjänstemännens verktyg för att nå politikernas mål, kvalitéssäkra arbetsprocessen samt ge stöd i förbättringsarbetet. Rutiner och styrdokument är framtagna för att beskriva befintliga arbetsrutiner och skapa tydliga riktlinjer. Energipolicyn är öppen att gälla för hela kommunen. Framtagna rutiner finns tillgängliga för alla via kommunernas intranät. En energiingenjör ansvarar för att upprätthålla ledningssystemsarbetet. 800 Elanvändning Timvärden PÖYRY SWEDEN AB

12 INSAMLADE ERFARENHETER FRÅN ANDRA KOMMUNERS ENERGIEFFEKTIVISERINGSARBETE UMEÅ OCH ÖSTERSUNDS KOMMUN Implementeringsfasen 2 år parallellt med andra projekt Arbetstid för att bibehålla systemet 80 timmar/år En styrgrupp ses 4 ggr/år med representanter från alla kommunens energikrävande verksamhetsenheter Energikartläggningar görs på egen hand samt inom befintliga EPC-projekt. Expertkompetens tas in efter behov IT-enheten byggde upp en Windowsbaserad plattform för dokumenthantering och avvikelserapportering PÖYRY SWEDEN AB

13 INSAMLADE ERFARENHETER NYTTOR OCH KOSTNADER MED LEDNINGSSYSTEM Ordning och reda förenklar för arbetsledaren, kvalitetssäkrar arbetsprocessen samt ger stöd i förbättringsarbetet Förenklar kommunikation och återrapportering mellan utförare, beställare, ledning, politiker och myndigheter. Resultatet av genomförda investeringar verifieras genom god statistikuppföljning. Lyckade projekt ger möjlighet till nya satsningar. Projekt och investeringsalternativ jämförs med LCC (använder ej Pay-Back) 2008 var Umeås energibehov 206 kwh/kvm, 2013 var det 178 kwh/kvm. PÖYRY SWEDEN AB

14 ENERGIARBETET I HÄSSLEHOLMS KOMMUN Fastighetsenheten och fem helägda dotterbolag: avtalsägare för kommunens energianvändning. äger och förvaltar kommunens fastigheter och anläggningar. få gemensamt skrivna rutiner och styrdokument. begränsat samarbete, inga klara kommunikationsvägar. saknar gemensamt uppföljningssystem. Ingen ansvarar för att strukturera och följa upp arbetet Ägardirektiv för de kommunala bolagen Bolagen ska följa av kommunen fastställda och gällande policys, program och styrdokument. Ägardirektivet säkrar att en politisk antagen energipolicy med dess mål blir gällande för kommunala bolag. PÖYRY SWEDEN AB 14

15 UTFORMNING AV LEDNINGSSYSTEM I HÄSSLEHOLMS KOMMUN AKTUELLA ENHETER BASERAT PÅ DERAS ENERGIANSVAR, ANTAL ANSTÄLLDA OCH MÖJLIGHET ATT PÅVERKA Fastighetsenheten en naturlig huvudpart för att leda det systematiska energieffektiviseringsarbetet. Miljökontoret, en viktig part för samordning, kommunikation och målstyrning. Hässleholms Miljö AB, stor energianvändare, god potential för ett kostnadseffektivt ledningssystem. Hässlehem AB, stor energianvändare, bör samarbeta med kommunens övriga fastighetsägare för att nå störst effekt av ett ledningssystem. Hässleholm Vatten Frivilligt åtagande Hässleholms Teknik AB, liten intern energianvändning. Viktig part i implementering och genomförandet av ett ledningssystem. HIBAB, kan få stöd av övrigas ledningssystem utan eget certifikat. PÖYRY SWEDEN AB 15

16 IMPLEMENTERINGSARBETE RESURSBEHOV Styrgrupp för energisamarbetet med deltagare från fastighetsenheten, miljökontoret, HMAB, Hässlehem, HTAB, HIBAB och Hässleholm Vatten. Ny heltidstjänst som energiingenjör: för projektledning av ledningssystemet Ansvarig för sammanställa kommunens energistatistik med nyckeltalsuppföljning Energiexpert och ansvarig projektledare för kommunens energieffektiviseringsprojekt IT-plattform integrerad i kommunens intranät för: Dokumenthantering Statistikuppföljning Avvikelsehantering Kommunicering PÖYRY SWEDEN AB 16

17 KOSTNADSJÄMFÖRELSE ENERGIKARTLÄGGNING INOM ETT LEDNINGSSYSTEM ELLER MED EXTERNA RESURSER Kostnaden av ett ledningssystem under 10 år baseras på: - Certifikatkostnad - Ökat internt personalbehov (ny heltidstjänst energiingenjör) - Nytt internt uppföljningssystem - Externa resurser köps in för utredning av komplexa byggnader Kostnaden jämförs med externt inhyrda resurser, inkl. arbetskostnad för intern personal som bistår med underlag för kartläggningsarbetet. LCC av implementering av ett ledningssystem, inkl. 100% tjänst som energiingenjör, visar på 18 % kostnadsökning jmf med externt inköpta tjänster. Antagande: Intern resurs med projektledarkunskap om energieffektivisering samt verktyg för energieffektivisering, ett certifierat energiledningssystem, bidrar till att reducera energianvändningen med minst 1 % per år. - LCC visar på en årlig kostnadsbesparing på >300 ksek. PÖYRY SWEDEN AB 17

18 SLUTSATS - HÄSSLEHOLM Behov av nya klara direktiv för mål, ansvar och uppföljning. Ett energiledningssystem hjälper tjänstemännen att driva energiarbetet. Personalresurser saknas - ny energitjänst eller externa resurser behövs. En energiingenjör kan driva energiprojekt och söka medel för genomförandet. Ett ledningssystem bedöms reducera kommunens kostnader för energianvändning och för ev. krav på energikartläggningar inom EED. Reduceras kommuns energikostnader med 5 % ger det en kostnadsbesparing med över 3 miljoner per år! PÖYRY SWEDEN AB 18

19 SLUTSATS - GENOMFÖRANDE Bilda en styrgrupp för att: ta fram en energipolicy, fördela ansvar och öka samarbetet - undvik dubbelarbete! Tillsätt en energiingenjör som: leder styrgruppen, driver implementeringsprocessen och tar det övergripande ansvaret för energikartläggningsarbetet. - Extern kompetens kan upphandlas för stöd och specifika expertutredningar. Anta en kommunövergripande energipolicy krav om att bolag/förvaltningar med en energianvändning > 5 GWh/år implementerar ett energiledningssystem. Övriga verksamheter låter det interna behovet i förhållande till kostnadsnyttan avgöra PÖYRY SWEDEN AB 19

20 KONTAKT: Charlotta Gibrand Heat & Power Lund PÖYRY I SVERIGE 20

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Energimyndighetens handbok om rutiner för inköp och projektering inom PFE. Revision 1 2006-07-07

Energimyndighetens handbok om rutiner för inköp och projektering inom PFE. Revision 1 2006-07-07 Energimyndighetens handbok om rutiner för inköp och projektering inom PFE Revision 1 2006-07-07 1 Förord I lag (2004:1196) om program för energieffektivisering för energiintensiva företag ingår specificerade

Läs mer

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004 OKTOBER 2004 IT-ENHETEN IT strategi 2004 Förord Sida har, liksom det övriga samhället, blivit alltmer beroende av informationsteknologi (IT) och digital kommunikation. Sida behöver ha tekniska förutsättningar

Läs mer

Strategi för energieffektivisering i Uddevalla kommun. 31 mars 2011 Antagen av KF den 10 oktober 2012

Strategi för energieffektivisering i Uddevalla kommun. 31 mars 2011 Antagen av KF den 10 oktober 2012 Strategi för energieffektivisering i Uddevalla kommun 31 mars 2011 Antagen av KF den 10 oktober 2012 1 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 4 2. Energimål... 4 2.1 Internationella mål... 4 2.2 Nationella

Läs mer

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR Energieffektivisering i byggnader Utarbetad av Margot Bratt och Agneta Persson, WSP Sverige AB Stockholm, Januari, 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Energibokslut 2008 Fastighet

Energibokslut 2008 Fastighet Energibokslut 2008 Fastighet Videgårdens förskola och Brunkullans äldreboende, våra två första fastigheter med genomförda energibesparande åtgärdsförslag från energikartläggningarna. Åtgärderna utfördes

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Minska 50 till 2050. Nya perspektiv på energieffektivisering av allmännyttans miljonprogramsbostäder

Minska 50 till 2050. Nya perspektiv på energieffektivisering av allmännyttans miljonprogramsbostäder Minska 50 till 2050 Nya perspektiv på energieffektivisering av allmännyttans miljonprogramsbostäder 1 Minska 50 till 2050 Nya perspektiv på energieffektivisering av allmännyttans miljonprogramsbostäder

Läs mer

Strategi för energieffektivisering i Landstinget Kronoberg 2011-2020

Strategi för energieffektivisering i Landstinget Kronoberg 2011-2020 Strategi för energieffektivisering i Landstinget Kronoberg 2011-2020 LANDSTINGET KRONOBERG 2011-03-29 2 Strategi för energieffektivisering Ronny Gustafsson, enerigstrateg och projektledare, Landstinget

Läs mer

Vägledning för e-hälsa i kommunen

Vägledning för e-hälsa i kommunen Vägledning för e-hälsa i kommunen Annika Mortensen 2014-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Beskrivning av e-hälsa... 4 2 Behov av organisation

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 52/2011. Energieffektiviseringsstrategi. Katrineholms kommun

Kommunstyrelsens handling nr 52/2011. Energieffektiviseringsstrategi. Katrineholms kommun Energieffektiviseringsstrategi Katrineholms kommun In nehål Isförteckn ing Energieffektiviseringsstrategi...1 Vision...2 Bakgrund...3 Energieffektiviseringsstödet...3 Kommunensarbete...3 Strategi för energieffektivisering...4

Läs mer

Munkedals kommun. Handläggare: Giltighet: Tills vidare

Munkedals kommun. Handläggare: Giltighet: Tills vidare Strategi för energieffektivisering Munkedals kommun Strategi för energieffektivisering Typ av dokument: Riktlinje Handläggare: Samhällsbyggnadschef Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Dnr:

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Handläggarstöd vid energitillsyn 2015-04-24

Handläggarstöd vid energitillsyn 2015-04-24 Handläggarstöd vid energitillsyn 2015-04-24 Rapportnummer 2015:1 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se och

Läs mer

PM 2014:05. Nationellt IT-stöd för lokala energioch miljönyckeltal

PM 2014:05. Nationellt IT-stöd för lokala energioch miljönyckeltal PM 2014:05 Nationellt IT-stöd för lokala energioch miljönyckeltal Miljöenheten Olof Jönson Länsstyrelsen Dalarna Telefon växel 010 225 00 00 www.lansstyrelsen.se/dalarna Postadress 79184 Falun Fax 010

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

Kvalitetshandbok. Så här jobbar vi med kvalitetsutveckling i Örebro kommun. Örebro kommun 2014-09-01 Ks 913/2014 orebro.se

Kvalitetshandbok. Så här jobbar vi med kvalitetsutveckling i Örebro kommun. Örebro kommun 2014-09-01 Ks 913/2014 orebro.se Kvalitetshandbok. Så här jobbar vi med kvalitetsutveckling i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-01 Ks 913/2014 orebro.se 2 KVALITETSHANDBOK VER 3.0 Innehåll Kvalitet är allas vårt ansvar... 3 Vad menar

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

ANPASSADE FINANSIERINGSLÖSNINGAR FÖR HÅLLBART BYGGANDET I NORRA SVERIGE

ANPASSADE FINANSIERINGSLÖSNINGAR FÖR HÅLLBART BYGGANDET I NORRA SVERIGE MountEE: Energy efficient and sustainable building in European municipalities in mountain regions IEE/11/007/SI2.615937 Work Package 3: Evaluering finansieringsinstrument ANPASSADE FINANSIERINGSLÖSNINGAR

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer