Att simma utan vatten. En kvalitativ studie av simulering i vård- och omsorgsutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att simma utan vatten. En kvalitativ studie av simulering i vård- och omsorgsutbildning"

Transkript

1 KARLSTAD UNIVERSITET Att simma utan vatten. En kvalitativ studie av simulering i vård- och omsorgsutbildning Ingela Leibring

2 Inledning Min studie handlar om vårdlärares metodrumsundervisning inom den kommunala vuxenutbildningen. Studiens syfte var att skapa kunskap om hur vårdlärare arbetar med simulering av arbetsuppgifter i metodrumsundervisning. Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som förbereder för ett arbete inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Till hälso- och sjukvård räknas att arbeta på sjukhus, vårdcentral eller hemsjukvård och till socialtjänst räknas hemtjänst, särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet samt personlig assistent. Eleverna kan efter en slutförd utbildning få anställning som undersköterska. En övervägande del av av den skolförlagda undervisningen sker i ett traditionellt klassrum i form av föreläsningar, grupparbete och redovisningar. En mindre del av undervisningstiden sker i ett metodrum. I ett metodrum tränas arbetsuppgifter i en miljö som försöker efterlikna den som finns inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. I ett metodrum ska elever förstå och koppla ihop teori och praktik. Med andra ord förstå det de läst i sina böcker beträffande människokroppens anatomi, fysiologi, sjukdomslära m.m. och träna praktiskt på att utföra arbetsuppgifter. Metodrumsundervisning omfattar allt från personlig omvårdnad till sjukvårdsuppgifter. Elever tränar bland annat på att utföra personlig hygien på övningsdockor som tvätta, klä på, mata och bli matad, förflyttning och bäddning m.m. Förutom personlig omvårdnad övas sjukvårdsuppgifter i form av att ta blodtryck, pulskontroller och temperaturmätning samt arbetsuppgifter som kräver en personlig delegering. Arbetsuppgifter som kräver en personlig delegering är läkemedelshantering, kvalificerad såromläggning, sug och syrgas, sondmatning, insulingivning och katetrisering m.m. I Gy 2011 skriver skolverket bland annat att det centrala innehållet i ämnet Vård och omsorg ska behandla: - Hälso- och sjukvårdsuppgifter, till exempel sondmatning, sugning av övre luftvägar, insulingivning och katetrisering samt hur dessa uppgifter ska delegeras. - Observation, behandlingar, kontroller och provtagning (s.5) En sjuksköterska har genom högskolestudier en formell kompetens och får enligt Socialstyrelsen (SOSFS 1997: 14) delegera arbetsuppgifter till en undersköterska. Undersköterskan erhåller då en reell kompetens och får en personlig delegering på längst ett år. Efter ett år måste en delegering förnyas av en sjuksköterska. En delegering ska vara 1

3 förenlig med en god och säker vård och underslöterskan kan inte överlåta den till någon annan. Detta paper fokuserar på en av mina frågeställningar som lyder: Vilka simuleringsaktiviteter förekommer i metodrumsundervisning? Simulering används när det är arbetsuppgifter som övas i skapade miljöer och som sen ska praktiseras ute i verkligheten. För en människa kan det vara direkt livsavgörande att en uppgift utförs korrekt. Det krävs övning för att kunna utföra dessa uppgifter i ett skarpt läge ute i yrkeslivet (Berglund, 2004). Simulering ger en möjlighet att repetera och befästa kunskap och på så sätt utveckla kompetens (Issenberg, McGaghie, Petrusa, Gordon & Scalese, 2005). Tidigare forskning En sammanfattning av tidigare forskning visar på att metodrumsundervisning är en viktig del för yrkesutbildning inom vård- och omsorg (Cant et al., 2009; Houghton et al. 2012). Elever får tillsammans öva upp kliniska färdigheter genom att träna kommande arbetsuppgifter i en trygg miljö (Issenberg et al, 2005). Turcato, Robertson och Covert (2008) definierar begreppet simulering som: any activity that reproduces a task environment with sufficient realism to serve a desired pedagogic goal ( s 257). Med andra ord en aktivitet som upprepar en uppgift som är tillräckligt realistisk för att tjäna önskat pedagogiskt mål. Cunningham (2010) anser att det är tillåtet att göra fel och ingen patient kommer till skada i ett metodrum. Risken för att göra medicinska misstag ute i vård och omsorg minskar och patientsäkerheten ökar. Metodrum har dock begränsningar och det är viktigt att de utformas så autentiskt som möjligt. En utveckling av material som övningsdockor är en del. Cunningham förslår att undersköterskor ska öva på dockor med simuleringsmöjligheter på medium fidelity. Cunningham beskriver tre olika nivåer av simulering som undervisning och de tre är följande: låg, medium och hög naturtrogenhet. There are three levels of simulation, low, medium and high fidelitey (s. 3). I den här studien kommer jag fortsättningsvis att använda den engelska benämningen low, medium and high fidelitey. Frågan är vad som är lämpligast för utbildning av undersköterskor undrar Cunningham (2010)? Low fidelity har använts i över trettio år och är en kostnadsvänlig variant som är lätt att genomföra. Denna nivå är mer uppgiftsfokuserad och tränas på konstgjorda kroppsdelar som venösa blodprov som tränas på speciella gummiarmar. Medium fidelity av simulering kostar mer och innebär t.ex. träning på en 2

4 övningsdocka (Nursing Anne). Elever kan på denna övningsdocka träna på att känna pulsationer, blodtryck, andnings och tarmljud. Vidare kan dockan användas för urinkatetrisering, injektioner, lavemang m.m. Dockan saknar bröstkorgsrörelser och fungerande ögonrörelser. Den mest avancerade dockan som används på high fidelity kan programmeras med hjärtövervakning och intensivvård för mycket svårt sjuka. Då kan övningen bli mindre uppgiftsfokuserad. Simuleringsaktiviter ger en valid och effektiv undervisning påstår Cant och Cooper, (2009). Vidare efterfrågas ytterligare studier om simuleringsaktiviter för att se om de svarar mot studenters och hälso- och sjukvårdens krav (Rickets, 2011). Tidigare forskning visar även på fem möjliga nackdelar med metodrumsundervisning. För det första så är det en nackdel om en felaktig teknik övas in (Sebiany, 2003). Likaså om metodrumsundervisning ersätter praktiktimmar (McCallum, 2007) eller om simuleringsaktiviteter inte är realistiska (McCaughey et al., 2010). Vidare att det var viktigt att inte tekniken dominerade helt och att simulering inte kunde ersatta patientkontakt samt att arbetsuppgifterna övades så att de blev befästa och inte glömdes bort. (Berrgan, 2011). Det är viktigt med kritiska utvärderingar av simuleringsaktiviteter med tanke på kvalitén (Rickets 2011). Vidare behövs en löpande utvärdering, fortbildning av lärare och stöd till studenterna (Sebiany). Rystedt (2009) hävdar att det är en myt att tro att high fidelity i simuleringssammanhang alltid ger ett bättre resultat än low fidelity. Detta antagande kan i själva verket gömma betydelsefulla utvecklingsmöjligheter av simuleringsmiljöer. Alltså att tro att ju mer verklighetstrogen en lärandemiljö är så blir resultatet automatiskt alltid bättre. Det viktiga är vad som upplevs som high fidelity och relevant av de medverkande eleverna. Eftersom som ett scenarios simulerings gränser inte går att fastställas klart i förväg utan är något som utvecklas interaktivt av deltagarna. Orsaken är att det lätt kan uppstå ett glapp mellan simuleringens förutsättningar och situationen som utspelas. Det är här som det måste till en interaktion emellan deltagare och här har lärarhandledning en stor betydelse. Hur denna interaktion blir är avgörande för om det blir en high fidelity för användarna. Pedagogiska strategier för undervisning i metodrum behöver utvecklas enligt Wellard och Heggen (2010) eftersom ett metodrum har begränsningar som kan liknas vid swimming without water (s. 43). Det är många arbetsuppgifter som ska tränas in och tiden som är avsatt för detta är begränsad (Sebiany, 2003). Det finns inget fastställt timantal i ämnesplaner för metodrumsundervisning inom Vård och omsorgsprogrammet. En vuxenutbildning i mellan Sverige har 25 tim. x 2 3

5 Syfte och frågeställning Syftet för det här konferensbidraget är att kartlägga vilka simuleringsaktiviteter som förekommer i metodrumsundervisning. Den fråga som kopplas till syftet är vilket yrkeskunnande simuleringsaktiviteterna bidrar till. Teoretiskt perspektiv Den här studiens syfte är att skapa kunskap om hur vårdlärare arbetar med simulering av arbetsuppgifter i metodrumsundervisning inom vård och omsorg. Studien har ett sociokulturellt perspektiv och den vilar på Vygotskys syn om att människor lär genom interaktion i en historisk, kulturell och social kontext (Vygotsky, 1978). Utifrån ett socio kulturellt perspektiv så är ett metodrum ett rum som har ett väl avgränsat kontext. Metodrummet har sedan länge använts inom vårdutbildning på olika nivåer och har därmed en stark funktion som bärare av utbildningskulturen inom vård och omsorg. Det finns kulturellt utvecklade förväntningar på att det som pågår i metodrummet ska efterlikna aktiviteter som förekommer i arbetslivet. Elever som kommer har alla med sig sin livshistoria och är färgade av sin kultur och har tidigare erfarenheter från privatliv och eventuellt yrkesliv. En del har tidigare arbetat inom vård och omsorg och andra har själva varit vårdtagare eller haft någon anhörig som fått vårdats. Metodrummet är ett rum som innehåller flera olika fysiska redskap. Dessa fysiska redskap är artefakter och finns i form av dockor, sprutor, syrgasflaskor och blodtrycksmanschetter för att träna yrkesuppgifter. Språket är för vårdläraren ett viktigt medierande redskap för att nå ut med sin undervisning. Vårdläraren har ett fackspråk i form av latinska termer som är specifikt för vård och omsorg. Metod Den här studien bygger på ett ljudinspelat empiriskt material från metodrumsundervisning. I min studie har jag besökt tre stycken kommunala gymnasieskolor med Vård- och omsorgsprogram i Mellansverige. Urvalet av tre olika lärare på varsin skola syftar till att möjliggöra för såväl likheter och skillnader beträffande simulerade arbetsuppgifter inom metodrumsundervisning. Skolornas geografiska placering var resultatet av ett bekvämlighetsuraval. Det var tre skolor som låg inom ett rimligt reseavstånd. Jag var i kontakt med ytterligare en skola men den valdes bort för att lektionen låg i slutet av maj. 4

6 Informanterna hade metodrumsundervisning i sin tjänst under mars och april månad 2013 och var legitimerade kvinnliga sjuksköterskor i övre medelåldern från 50 år och uppåt. Analys Analysen av ljudinspelad empiri från metodrumsundervisning har skett med hjälp av verktyg som finns inom kvalitativ innehållsanalys. Det centrala i en kvalitativ innehållsanalys är att beskriva variationer och mönster som kommer från en transkriberad text. Skillnader och likheter blir synliga och tydliggörs genom skapandet av kategorier med eventuella underkategorier. (Lundman & Granheim). Centrala begrepp inom kvalitativ innehållsanalys är: analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, kategori och tema (Lundman & Granheim, 2008, s. 162). Begreppen förklaras i analysarbetet längre ned i texten och hur de används i denna studie. Till grund för analysen finns tre ordagrant transkriberade ljudinspelningar. Inspelad tid på skola nummer 1 var en timme och tjugo minuter, på skola nummer 2 en timme och nio minuter och på skola nummer 3 en timme och trettiotre minuter. Ljudinspelningarna har avlyssnats ett flertal gånger fram och tillbaka för att kunna skriva ner så ordagrant som möjligt I denna här studien utgörs analysenheten av hela det transkriberade materialet från tre ljudinspelade lektioner. Fokus var på vad läraren säger på lektionen både vid genomgång av övningen och när elever tränade. Från det transkriberade materialet har meningsenheter plockats ut och det är ord, meningar och stycken som har gemensamt sammahang och innehåll. De meningsenheter som har valts är sådana som är relevanta för syftet och frågeställningen d.v.s. sådana som berör yrkeslärares simuleringsaktiviteter och har i ett första skede återgetts ordagrant. Meningsfulla texter utifrån syfte och frågeställningar har plockats ut från den transkriberade empirin. Nästa steg var att kondensera dessa meningsenheter till en kortare text som blev mer lätthanterlig, dock med det centrala budskapet kvar. Därefter abstraherades den kondenserade texten till en kod. Koder med likartat innehåll placerades in under samma underkategori. Därefter samlas liknande underkategorier in under en och samma kategori. Varje kodad meningsenhet får enbart placeras i en underkategori och får inte passa in på två eller flera underkategorier. Underkategorier har en lägre abstraktions nivå än en kategori. I mitt arbete 5

7 framkom tre huvudkategorier med tillhörande underkategorier under rubriken simuleringsaktiviteter. Resultat Resultatet av studien presenteras utifrån tre olika lärares lektioner på tre olika skolor. Studiens första del handlar om simuleringsaktiviteter där det framkom 3 kategorier enligt följande: Tekniskt utförande, Tolkande och Bemötande. Inom kategorin tekniskt utförande ryms simulerade arbetsuppgifter som att ta ett blodprov på en gummiarmt och genomföra att alla moment som hör till uppgiften i rätt ordning. I kategorin tolkande ingår vårdlärarens försök att uppmärksamma eleverna att använda sig av sina sinnesintryck och läsa kroppsspråk för att förstå hur en vårdtagare mår. Bemötande kategorin tar upp vårdpersonals uppträdande på olika sätt och att det har betydelse för vårdtagarens välbefinnande. Tekniskt utförande Under kategorin Tekniskt utförande redovisas tre underkategorier som visar på praktiska arbetsuppgifter som simuleras på olika sätt. I min studie ingår det undervisning som omfattar venprov, urinkatetrisering och såromläggning. Detta är bara tre av flera arbetsuppgifter som simuleras i ett metodrum. Många av arbetsuppgifterna omfattar flera olika moment som ska utföras i rätt ordning för att det ska bli rätt resultat. Målet är att en elev ska bli säkrare och kunna utföra arbetsuppgifter på ett korrekt och säkert sätt ute i vård och omsorg. Det handlar om säkerhet och trygghet för både vårdtagare och elev. Venprov På skola nummer 1 får eleverna träna på att ta venprover på attrapper i form av en gummiarm. Istället för att börja träna direkt på en vårdtagare och riskera att sticka fel så tränas det på gummiarmar. I en venprovstagning ingår flera olika moment som ska utföras i en bestämd ordning. Det handlar bland annat om identitetskontroll så att det är rätt vårdtagare, rätt provtagningsetikett och rätt provrör. Det handlar om att följa basala hygienrutiner som handhygien med sprittvätt, handskar och skyddsrock. Att välja rätt blodkärl med hjälp av en stas runt armen som klämmer ihop armen så blodkärlen framträder tydligare och desinficera insticksställe. Det är handgrepp som att hålla en insticksnål med nålens öga uppåt, använda hållare med säkerhetsspärr korrekt, och sticka i rätt vinkel. Avsluta provtagning med att ta ut provröret först, sen nålen och sätta på plåster. Även hur kompressen hålls över insticksstället. 6

8 Blodproven ska hanteras rätt och vaggas så att inte blodkropparna skadas och så kallad hemolys uppstår och provet måste tas om. En gummiarm har konstgjorda blodkärl som fylls med en blodliknande röd vätska. Det är inte alltid som gummiarmens konstgjorda blodkärl fungerar och eleverna blir lätt frustrerade när det inte kommer blod i provröret. Vårdläraren förklarar tillvägagångssätt, tröstar och förklarar att det viktigaste med övningen är att få hålla i grejerna. dom är lite halvskruttiga, alltså dom fungerar inte så där bra. Äh armarna men egentligen så behöver inte komma så mycket röd saft i rören utan huvudsak en är att ni liksom får lite vana vid att hålla i grejerna. Det finns en skyddshylsa på nålen och det är en säkerhet för att undvika stickskador på provtagaren. Vårdläraren instruerar hur nålens öga ska hållas vid införandet i blodkärlet. Och så har jag skyddshylsan så här så har jag nålen uppåt, eller nålsögat uppåt. Och det är precis det jag ska ha när jag sticker också. (informant nr 1) Det finns två olika sätt att hantera provtagningsrör och hållare vid instick i blodkärlet. Vårdläraren informerar om de båda metoderna och visar på attrappen. Ni har två metoder att välja på. Antingen så sticker ni utan att ha röret påkopplat eller så sticker ni och har med röret. Man kan liksom stoppa in röret lite grann och hålla så här när man sticker. Sticka allt i ett. (informant nr 1) Vårdläraren visar hur det går till när det är flera provrör som ska fyllas. Det gäller att vagga röret försiktigt och sen föra in ett nytt provrör som ska fyllas: Jag ska ha det här röret och ett litet rör till och det fyller jag sakta och säkert. Nu. Och när det slutar rinna i röret, då är det fullt. Jag håller, drar ut. Vaggar röret lite gran, skakar det inte tar nästa rör som jag ska ta och tar det också. (informant nr 1) När provtagningen ska avslutas så informerar vårdläraren om att först släppa på stasen. Därefter ta ur provröret, hålla en torr sudd över insticksstället, dra ut nålen och fälla ut säkerhetshållaren så att inte någon stickskada kan uppstå. En stickskada kan i värsta fall leda till en blodsmitta på provtagaren i form av hepatit eller hiv smitta. 7

9 Jag är klar med provtagningen, släpper på stasen. Men alltså jag tar ur rörena först. Jag släpper på stasen, tar ur rören först. Sen tar jag min torra sudd, håller emot, drar ut nålen trycker till och sen tar jag med tummen och gör så. Nu kan jag inte sticka mig på den. (informant nr 1) Urinkatetrisering Skola nummer 2 har katetrisering av urinblåsa som dagens övning. För den här övningen är det en vuxenstor övningsdocka placerad i en sjukhussäng i ett metodrum. Dockan har utbytbara könsdelar och har till att börja med fått ett kvinnligt. Vårdläraren dukar upp utensilier på en vagn för en steril katetrisering av en urinblåsa på en kvinna. Hon visar och berättar i vilken tur och ordning olika moment utförs. Till sin hjälp har hon en elev som assisterar. I övningen ingår det flera arbetsmoment som att duka upp alla utensilier som behövs, arbeta sterilt, tvätta, bedöva, föra in en kateter och fixera den i urinblåsan på rätt sätt. På en kvinna kan det vara svårt att hitta urinröret och varje elev måste ha klart för sig hur anatomin ser ut. Vårdläraren avbryter övningen med att rita och förklara anatomin på tavlan i rummet bredvid. Nämen nu får vi gå och rita på tavlan tjejer. Så vi har klart för oss Hur ser vi ut i underlivet.? Här har vi clitoris som liksom är ett slemhinneveck och det är ju en väldigt känslig punkt hos kvinnan...men där skulle passa bra att stoppa in katetern. Men det ska vi naturligtvis inte göra Vi kan halka in i slidan, i vagina och där hittar vi ju inte urinröret. Utan du måste komma rätt. (informant 2) En elev deltar i övningen och får assistera vårdläraren när hon tvättar och för in katetern. Vårdläraren förklarar stegvis ett sterilt arbetssätt och belyser under tiden svårigheten att arbeta sterilt vid en katetrisering. Att du gör och då håller du bara upp och så kan jag mata på. För nu är den fortfarande steril här nere va och då kan jag göra så att jag väljer och antingen ta med handen eller om jag tar med en kompress Förutsatt att jag är steril.(informant2) Såromläggning 8

10 Vårdläraren på skola nummer 3 har såromläggning på en medicinavdelning som dagens tema. Hon börjar med att läsa upp en påhittad skriftlig ordination från en sjuksköterska. Eleverna får höra en utförlig beskrivning av hur stort såret är och hur det ser ut samt hur det ska läggas om. Vårdläraren och en annan elev spelar teater och är undersköterskor. De ska tillsammans lägga om ett fejkat sår på en annan elevs underben. Eleven som har ett simulerat venöst bensår ligger i en riktig sjukhussäng i ett metodrum. Det venösa bensåret är inte utmärkt på något sätt och eleverna får låtsas att det finns. Däremot så tvättas det simulerade såret enligt ordinationen. Jaa. Vi kör på riktigt. Lite vatten får vi ha på benet. Nu får vi tvätta ordentligt här Och då börjar jag tvätta liksom inne i såret först och sen går jag ut på kanterna. (informant 3) Vårdläraren visar och beskriver steg för steg den simulerade såromläggningen och berättar illustrativt hela tiden hur hon lägger om. Oj, oj nu hade det lossnat ordentligt där. Då tror jag faktiskt jag kan ta pincetten här och så kan jag liksom skala av den här torra huden här. Titta så fint den ramlar av. Oj oj oj vad bra. Så ser man liksom blir rensat ordentligt där. Så ska vi på med gelen.(informant 3) När såret är tvättat och omlagt visar vårdläraren hur ett ben ska lindas med kompressions lindning genom att linda elevens ben. Det är viktigt att det blir rätt lindat för att blodet ska kunna cirkulera och såret läka. jag lägger först runt här och sen drar jag upp den hit. Så att jag får till det med venpumparna och sen drar jag ner den igen. Och den sitter faktiskt helt upp till en vecka. (informant 3) Titta på benet innan ni börjar linda. Hur ser det ut? Är det några böjningar nånstans så? Planera lindningen.(informant 3) Vårdläraren påtalar hur viktigt det är att följa ordinationer och i det här fallet sjuksköterskans skriftliga instruktion vid en såromläggning. Hon jämför med att inte dela ut en tablett till en vårdtagare. 9

11 Följ instruktionen från ett till slut så gör ni inte fel. Men hoppar ni över ett av stegen då avbryter ni behandlingen. Det som är ordinerat. Det är precis samma sak som om ni inte ger en tablett till en patient eller vårdtagare.(informant 3) Vårdläraren påtalar att såromläggningen ska dokumenteras och låtsas att de går in i ett behandlingsrum och gör en anteckning i sårjournalen. Hon beskriver sökord och vad som ska skrivas. Då har vi vår sårjournal här inne. Har vi här, har vi sårjournalen och då frågar jag sköterskan och då sa hon till mig sä här att vi måste gå in och skriva på sår vi skriver hur såret såg ut (informant 3) Sammanfattning Det här är tre olika undervisningsmoment som dels visade på olika slags arbetsuppgifter som simuleras i ett metodrum, hur de genomfördes med hjälp av olika artefakter och vårdlärarna visade på vilka speciella svårigheter som kan uppstå. De använde både sitt språk och sin kropp för att förklara. Min studie har visat att inom venprovstagning så har eleverna stort fokus på själva tekniken. Vid venprov så framkom det bland annat svårigheten att hantera provtagningsmaterialet i rätt ordning, sticka och hamna rätt i ett blodkärl utan att sticka sig. Vid en katetrisering behövde eleverna extra undervisning beträffande anatomin. Då det fanns en svårighet att hitta rätt och föra in en urinkateter i ett urinrör och hålla allt sterilt. Vid såromläggning gällde det att noga läsa och följa omläggningsinstruktioner för sårtvätt och material, dokumentera och behärska konsten att linda ett ben rätt. Tolkande I kategorin tolkande handlar det om att läsa av och förstå vad olika sinnesintryck och kroppsspråk kan förmedla beträffande en vårdtagare. Personal kan med hjälp av sina egna sinnen som känsel, syn, hörsel och lukt avgöra hur en vårdtagare mår. Detta ger en möjlighet att kunna förutspå vad som kan komma att ske och därmed kunna förhindra oönskade reaktioner och händelser. Det kan även innebära att fundera på varför en vårdtagare reagerar på ett visst sätt. Bedöma genom att känna Vårdläraren poängterar vikten av att ha hudkontakt med en vårdtagare i samband med ett venprov. Hon påtalar att det går att förstå hur en vårdtagare mår genom att med sin hand hålla 10

12 vårdtagarens arm. Det är även bra att hålla i armen i fall att vårdtagaren skulle rycka till vid provtagningen. Jag har lite kontakt med Lasse. Håller i hans arm. Rycker han till så kanske då håller jag lite grann här. Jag känner hur han mår helt enkelt. (informant nr 1) Bedöma genom att se Här försöker vårdläraren få elever att inte enbart tänka på det praktiska tillvägagångssättet. Utan att även med ögonen iaktta hela människan vid en blodprovstagning. Vårdläraren poängterar att om en vårdtagare är på väg att svimma så märks det genom att ansiktsfärgen bleknar. Provtagningen ska då omedelbart avslutas. Sen när du blir lite van då kommer du att se människan Han kanske blir blek Lasse. Han kanske är på väg att svimma. Då måste du med en gång sluta.(informant 1) Läsa kroppsspråk Vårdläraren försöker genom att berätta om en egen upplevd händelse från yrkeslivet få elever att tänka på att tyda människans yttre signaler. Det var en kvinna som alltid reagerade med ett stort obehag vid kateterbyte. Vårdläraren vill få elever att reflektera över varför en människa reagerar på ett visst sätt i en intim situation som en katetrisering. Hon påtalar att det kan finnas flera orsaker till varför en vårdtagare reagerar på ett visst sätt. Vem vet vad denna kvinna varit med om? Det kan ha varit övergrepp och allt möjligt. Nu var hon gammal och dement va. Men det här obehaget. Så att ja vi måste tänka i många banor va?(informant 2) Sammanfattning Vårdlärarna vill här uppmana sina elever att se hela människan och inte enbart göra en arbetsuppgift. De lyfter här fram i sina simuleringsaktiviteter vikten av att på olika sätt uppmärksamma hela människan för att förstå hur en vårdtagare kan känna eller må. Detta görs genom att språkligt berätta om tidigare yrkeserfarenheter. Även genom att påkalla att läsa ansiktsfärg och hudens kondition. 11

13 Bemötande Bemötande omfattar simulerings aktiviter som handlar om hur personal uppträder och är mot vårdtagare i olika vårdsituationer. Detta omfattar flera olika aspekter. Den ena aspekten handlar om hur vårdpersonal hanterar sitt maktövertag och hur det kan minskas. Vårdläraren påtalar att en vårdtagare alltid befinner sig i ett underläge. Även vilken arbetsställning som vårdpersonal intar vid utförande av arbetsuppgifter har betydelse för vårdtagarens trygghet. Det är också av betydelse att inte blotta en vårdtagare mer än situationen kräver. Vårdpersonal får aldrig tvinga en vårdtagare till någonting. Utjämna makt Vårdläraren försöker få elever medvetna om att de som personal alltid har en högre position i en relation med en vårdtagare. Det är viktigt att elever blir medvetna om detta. Genom att jämföra med en populärkultur som seriefiguren Bamse så försöker vårdläraren tydliggöra att vårdpersonal har övertag och måste vara snäll. Försöka utjämna. Som vårdpersonal har jag alltid makt över vårdtagaren Om ni läser Bamse för era barn hemma...är man väldigt, väldigt stark då måste man också vara väldigt, väldigt snäll.(informant 1) Att ge ett lugnt intryck I exemplet vill vårdläraren göra eleverna medvetna om att det har en betydelse för en vårdtagare om de som personal står eller sitter ned på en stol vid en provtagning. Istället för att stå och hänga över en vårdtagare vid en blodprovstagning så blir situationen mer rofylld om vårdpersonal sitter ner på en stol. Rätt så bra om man sitter ner när man tar provet lugnare intryck tagit mig tiden.(informant 1) Värna om patientens integritet Här ger vårdläraren exempel på att en det är viktigt att en vårdtagare får behålla sin värdighet och inte blir blottad vid en undersökning eller behandling. Vårdläraren ger flera olika tips. Om det är flera vårdtagare i ett rum så ska en skärm eller ett draperi dras runt sängen. Täcket kan läggas på ett speciellt sätt så inte vårdtagaren känner sig så naken. Vårdläraren visar hur en vårdtagare som ska få en urinkateter inte får behandlas när kläder ska tas av. 12

14 Så här gör man inte va? Slänger sig på patienten. Rycker av byxorna. Det är ingen bra grej va?(informant 2) ni vet att det här när man blottar nån. Det känns ju väldigt utelämnande och jag brukar göra så jag lägger en filten eller täcket upp så här. Och man luras ju lite va att man blir mindre blottad om man har täcket oppe omkring sig.(informant 2) Att vi använder oss utav skärmen om det är ett rum där kanske flera kommer och går förbi.(informant 2) Aldrig bruka våld Vårdläraren poängterar att vårdpersonal aldrig får tvinga en vårdtagare till någonting. Om en dement vårdtagare vägrar att byta en urinkateter så måste vårdpersonal personalen avvakta och försöka vid ett senare tillfälle. Och aldrig bli hårda och bryska. Utan är det nån svår dement och det absolut inte går, då får vi avbryta försöka senare. (informant 2) Sammanfattning Här lyfter två av vårdlärarna i sina simuleringsaktiviteter upp olika situationer för att elever ska betänka sitt eget uppförande i möten med olika vårdtagare. En vårdlärare förevisar med sin kropp hur det inte får gå till. Den andra vårdläraren försöker med språket förmedla till eleverna att personal har en stor makt. Hon förstärker budskapet om personalens makt med att jämföra med en populärkultur som serietidningen Bamse. En sittande arbetsställning ger ett mer rofyllt intryck än en stående ställning vid provtagning. 13

15 Referenslista Barry Issenberg, S., McGaghie, W. C., Petrusa, E. R., Lee Gordon, D., & Scalese, R. J. (2005). Features and uses of high-fidelity medical simulations that lead to effective learning: A BEME systematic review*. Medical Teacher, 27(1), Berragan, L. (2011). Simulation: An effective pedagogical approach for nursing? Nurse Education Today, 31(7), Berglund, I. (2004). Lärande simulering eller simulerat lärande?: En studie av fyra elevers lärande av styrteknik med användning av ett datorbaserat inlärningsprogram på gymnasieskolans elprogram. Licentiatsuppsats, Stockholm: HLS. Cant, R. P., & Cooper, S. J. (2010). Simulation based learning in nurse education: Systematic review. Journal of Advanced Nursing, 66(1), Cunningham, D. D. (2010). Incorporating medium fidelity simulation in a practical nurse education program. The Journal of Practical Nursing, 60(1), 2-5. Lundman, B., & Hällgren Graneheim, U. (2008). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Granskär, & B. Höglund- Nielsen (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (ss ). Lund: Studentlitteratur. McCallum, J. (2007). The debate in favour of using simulation education in pre-registration adult nursing. Nurse Education Today, 27(8), McCaughey, C. S., & Traynor, M. K. (2010). The role of simulation in nurse education. Nurse Education Today, 30(8),

16 McCaughey, C. S., & Traynor, M. K. (2010). The role of simulation in nurse education. Nurse Education Today, 30(8), Ricketts, B. (2011). The role of simulation for learning within pre-registration nursing education A literature review. Nurse Education Today, 31(7), Rystedt, H. (2009). Simulering - att återskapa vårdpraktiker som lärandemiljöer. I J. Linderoth (Red.), Individ, teknik och lärande (ss ). Stockholm: Carlssons. Sebiany, A. M. (2003). New trends in medical education. Saudi Med J, 24(10), Skolverket. (2011). Gymnasieskola Stockholm: Skolverket. SOSFS 1997: 14. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Turcato, N. (. 1. )., Roberson, C. (. 1. )., & Covert, K. (. 2. ). (2008). Simulation-based education: What's in it for nurse anesthesia educators? AANA Journal, 76(4), Wellard, S. J., & Heggen, K. M. (2010). Are laboratories useful fiction? A comparison of norwegian and australian undergraduate nursing skills laboratories. Nursing & Health Sciences, 12(1), Vygotskij, L. S., & Cole, M. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard U.P. 15

17 16

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Diarienummer: Hälso- och sjukvård Rutin Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Gäller från: 2012-06-01 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd

Läs mer

Katetervård och kateterisering av urinblåsa

Katetervård och kateterisering av urinblåsa Instruktion Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Sökord i diariet: Katetervård, kateterisering Diarienummer: VON F 2017/00312 003 Fastställd: 2015-11-10 Revideras: Kontinuerligt

Läs mer

Katetervård och kateterisering av urinblåsa

Katetervård och kateterisering av urinblåsa 1 INSTRUKTION Vård- och omsorgskontorets hälso- och sjukvård Framtagen av Sida Medicinskt ansvariga sjuksköterskor 1 (2) Godkänd och fastställd av Utgåva Ersätter Medicinskt ansvariga sjuksköterskor 3

Läs mer

Checklista vid teoretisk validering

Checklista vid teoretisk validering Checklista vid teoretisk validering Kurs: Vård och omsorgsarbete 1, 200 poäng Kurskod: VÅRVÅR01 Validandens namn Lärare: Personnummer: Lärare: Datum för genomförande av teoretisk validering: Kursen omfattar

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Diarienummer: Socialförvaltningen Rutin Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Gäller från: 2017-01-27 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: MAS Utarbetad av:

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Antagen av vård- och omsorgs nämnden 2016-09-06 Dokumentet gäller som längst fram till 2020-09-06 Dokumentägare: Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Delegeringspolicy; medicinsk delegering Fastställt av Eva Blomberg Regelverk HSL Verksamhet Särskilt boende Utarbetad av Eva Blomberg Skapat datum 090901 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2015-09-01 Delegering riktlinje Delegering får endast ske om det är förenat med god och säker vård. Delegering får inte ske slentrianmässigt eller för att lösa personalbrist

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

Metoder i omvårdnadsarbete

Metoder i omvårdnadsarbete Metoder i omvårdnadsarbete - en portfölj för färdighetsträning inom verksamhetsförlagd utbildning Sjuksköterskeprogrammet Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin Namn:.. Sjuksköterskeutbildningen

Läs mer

Rutin för Delegering i Värnamo Kommun

Rutin för Delegering i Värnamo Kommun 2015-09-29 Omsorgsförvaltningen Anette Claesson, MAS Rutin för Delegering i Värnamo Kommun HSL 1982:763 2 I hälso- och sjukvårdslagen står det att hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller

Läs mer

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Denna delegeringsrutin används när någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter

Läs mer

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Utbildningskompendium för delegeringsutbildning Del 1 Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot en delegering. Att

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 160524

Läs mer

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 SPANIEN 2012 OM SANTA ELENA CLINIC Santa Elena Clinic är uppriktad 1970. Sjukhuset ligger i Los Alamos, mellan Malaga och Torremolinos. Sedan dess har

Läs mer

Direktiv. Delegering av hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård. Giltigt t.o.m. Framtagen av: Medicinskt ansvariga

Direktiv. Delegering av hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård. Giltigt t.o.m. Framtagen av: Medicinskt ansvariga Direktiv Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Fastställd år: 2017 Sökord i diariet: Delegering Målgrupp: Diarienummer: VON F 2017/00357 Giltig fr.o.m. 2017-05-15 Giltigt

Läs mer

Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys

Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys http://hdl.handle.net/2320/4374 Bakgrund Vilka förväntningar

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

Metodrumsundervisning

Metodrumsundervisning Metodrumsundervisning En kvalitativ studie av simulering inom vård- och omsorgsutbildning Ingela Leibring Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Pedagogik LICENTIATUPPSATS Karlstad University Studies

Läs mer

VÅRD OCH OMSORG. Ämnets syfte

VÅRD OCH OMSORG. Ämnets syfte VÅRD OCH OMSORG Ämnet vård och omsorg har sin grund i praktiskt arbete men också i vetenskapliga ämnesområden som vårdvetenskap och socialt arbete. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete ur ett helhetsperspektiv,

Läs mer

Hemsjukvård i Genk, Belgien

Hemsjukvård i Genk, Belgien Hanna Eriksson Sjuksköterskeprogrammet SJSA 26 VT 2012 Hemsjukvård i Genk, Belgien Vecka 1, inledning Jag har nu gjort min första vecka här i Genk inom hemsjukvården i området Genk norra. Till att börja

Läs mer

Rena händer och rätt klädd

Rena händer och rätt klädd Rena händer och rätt klädd inom Vård och omsorg Rena händer och rätt klädsel viktigt för att säkra vården Idag får var tionde patient i slutenvård en infektion som är så allvarlig att den kräver antibiotikabehandling.

Läs mer

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Vår ref: Ingrid Björkman medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum: justerat 2011-03-24 Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Gällande författningar Patientsäkerhetslag (SFS 2011:1)

Läs mer

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INLEDNING INTERAKTION: SAMVERKAN, SAMSPEL ELLER ÖMSESIDIG PÅVERKAN? Vad betyder det att något är interaktivt? Det är lite av ett modeord och många vill använda det. Många gånger

Läs mer

Kunskapstest inför delegering

Kunskapstest inför delegering Kunskapstest inför delegering Namn: Arbetsplats: Ringa in rätt svar 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du efter delegering handhar läkemedel. 2. En delegering är frivillig. 3. En delegering kan

Läs mer

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Självklart! Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Var vårdar vi våra brukare/patienter? VRE - utbrottet i Västmanland 2008-2010 Totalt 267

Läs mer

Enkla eller dubbla handskar

Enkla eller dubbla handskar Enkla eller dubbla handskar Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Ulrika Olsson och Sandra Leeman Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker,

Läs mer

Riktlinjer för basal hygien inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro läns kommuner. Riktlinje Datum:

Riktlinjer för basal hygien inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro läns kommuner. Riktlinje Datum: Riktlinjer för basal hygien inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro läns kommuner Riktlinje Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Nästa revidering Gäller från datum

Läs mer

Lärande bedömning. Anders Jönsson

Lärande bedömning. Anders Jönsson Lärande bedömning Anders Jönsson Vart ska eleven? Var befinner sig eleven i förhållande till målet? Hur ska eleven göra för att komma vidare mot målet? Dessa tre frågor genomsyrar hela boken ur ett formativt

Läs mer

Checklista vid teoretisk validering

Checklista vid teoretisk validering Checklista vid teoretisk validering Kurs: Vård och omsorgsarbete 1, 200 poäng Kurskod: VÅRVÅR01 Elevens namn Personnummer: Lärare: Lärare: Datum för genomförande av teoretisk validering: Kursen omfattar

Läs mer

Riktlinjer för dokumentation hälso- och sjukvårdsinsatser för omvårdnadspersonal

Riktlinjer för dokumentation hälso- och sjukvårdsinsatser för omvårdnadspersonal Riktlinjer för dokumentation hälso- och sjukvårdsinsatser för omvårdnadspersonal Skara den 2012-11-27 MAS Anna-Lill Karlsson Dokumentation av hälso- och sjukvårdsuppgifter All legitimerad personal har

Läs mer

Primum, non nocere ÉVA TAMÁS

Primum, non nocere ÉVA TAMÁS Primum, non nocere MEDICINSK SIMULERING FÖRBÄTTRAR PATIENTSÄKERHET (?) ET T LÄRARPERSPEKTIV ÉVA TAMÁS 2016-09-22 Tre perspektiv för en säker vård Nationellt ramverk för patientsäkerhet 30 april 2015 hälso-

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. Studieinnehåll Norra Mellansverige. SFI Vård och omsorg

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. Studieinnehåll Norra Mellansverige. SFI Vård och omsorg Vård-SFI Studieinnehåll Norra Mellansverige Lära och utvecklas tillsammans SFI Vård och omsorg Förberedande program för Omvårdnadsprogrammet Bakgrund Tanken med att starta en kurs inom SFI vård och omsorg

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter Dokumenttyp: Dokumentet gäller för, personalkategori: Fastställt av, befattning och namn: Riktlinje Fastställelsedatum: 2015-03-25 Dokumentansvarig, befattning och namn: Senast uppdaterat: All personal

Läs mer

Utbildningsmaterial kring delegering

Utbildningsmaterial kring delegering Utbildningsmaterial kring delegering Att användas vid undervisning inför delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Innehåller även overheadmaterial Framtagen av MAS gruppen i Jämtlands län 2005 Omvårdnad

Läs mer

Basala hygienrutiner och klädregler. M. Eriksson, Vårdhygien NU-sjukvården

Basala hygienrutiner och klädregler. M. Eriksson, Vårdhygien NU-sjukvården Basala hygienrutiner och klädregler Varför behöver vi hygienrutiner? Varje människa har massor av bakterier Det finns risk för att sprida smitta när man hanterar både mat, människor, tvätt och städning

Läs mer

Student Portfolio. 1. observations-/ deltagarperspektiv i omvårdnadssituationer (professionsblock 1)

Student Portfolio. 1. observations-/ deltagarperspektiv i omvårdnadssituationer (professionsblock 1) Student Portfolio Vad är en Student Portfolio? Student Portfolio är studentens dokument och är ett medel för måluppfyllelse. Den ska fungera som ett stöd samt ge en tydlig struktur i studentens lärandeprocess

Läs mer

Riktlinje för delegering av läkemedelshantering. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS

Riktlinje för delegering av läkemedelshantering. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för delegering av läkemedelshantering Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Godkänd av Monica Holmgren chef Vård-

Läs mer

DELEGERING AV PROVTAGNING BLOD

DELEGERING AV PROVTAGNING BLOD 2011-03-11 1 DELEGERING AV PROVTAGNING BLOD Blod tas för analys Vid blodprovstagning tas en liten mängd blod som sedan undersöks, analyseras. Mängden blod varierar lite utifrån hur många och vilka undersökningar

Läs mer

MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 1 Delegering måste vara förenligt med god och säker vård I 6 kap Patientsäkerhetslagen 1 om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen 2 regleras

Läs mer

Kompetensbevisbok för undersköterskor

Kompetensbevisbok för undersköterskor Kompetensbevisbok för undersköterskor vid Skaraborgs Sjukhus Kärnsjukhuset, Skövde Sjukhuset i Falköping Sjukhuset i Mariestad Sjukhuset i Lidköping Reviderad maj. 2010 Bakgrund Inom sjukhuset finns beslut

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Region Östergötland. Observationsstudier. Basala hygienrutiner och klädregler

Region Östergötland. Observationsstudier. Basala hygienrutiner och klädregler Observationsstudier Basala hygienrutiner och klädregler Observationsstudier Vad är det? Observation av följsamhet till Basala hygienrutiner och Klädregler -En Egenkontroll Vad styr? SOSFS 2007:19 föreskrift

Läs mer

MRSA. Information till patienter och närstående

MRSA. Information till patienter och närstående MRSA Information till patienter och närstående Foto: Lars Johansson och Ulf Sjöstedt/pixgallery Här får du svar på vanliga frågor om MRSA Vad är Staphylococcus aureus (S. aureus)? S. aureus är en bakterie

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER Region Stockholm Innerstad Sida 1 (7) Reviderad Sjuksköterskor 2014-05-16 REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER Sida

Läs mer

Att kissa med kateter, en instruktionsbok.

Att kissa med kateter, en instruktionsbok. Att kissa med kateter, en instruktionsbok. Urologiprodukter DOLEMA AB Polygonvägen 73, 187 66 TÄBY Epost: info@dolema.com Telefon: www.dolema.com 08-446 15 06, Telefax: 08-446 15 07 Sid 1 inga är lika!

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet Delegering av läkemedelshantering Avsnitt för delegering 1. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av en hälso- och

Läs mer

Karlsborgs ~ kommun J

Karlsborgs ~ kommun J Karlsborgs ~ kommun J Rutin för delegering av medicinska arbetsuppgifter Dokumenttyp: Reviderad rutin Diarienummer: 2017-62 Beslutande: Socialchefen Gäller fr.o.m.: 2017-05-02 Reviderad: 2013-11-28, 2014-05-20,2016-01-18,

Läs mer

MALMÖ HÖGSKOLA Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet

MALMÖ HÖGSKOLA Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet Namn: Kurs: CHECKLISTA FÖR KÖRKORTSÖVNINGAR, METODÖVNINGAR SAMT KLINISK UTBILDNING 1. Kommunicera med och bemöta patienter kommunicera med patienter

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. ANNA EKSTRÖM Christina Månberg

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. ANNA EKSTRÖM Christina Månberg 1 (15) Dnr 2013:454 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:94) om ämnesplan för ämnet hälsa i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den

Läs mer

Utveckling av lärandemiljö. Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna.

Utveckling av lärandemiljö. Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna. Utveckling av lärandemiljö Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna. Utmaningar En snabb medicinsk utveckling i kombination med en åldrande befolkning ökar

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinjerna är framtagna i samarbete med flertalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne.

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer

LÄGGA GRUNDEN ATT BÖRJA PRATA OM SEXUALITET

LÄGGA GRUNDEN ATT BÖRJA PRATA OM SEXUALITET LÄGGA GRUNDEN Det är viktigt att avsätta tid för den startsträcka som ofta behövs för att sätta sexualundervisningen i ett sammanhang och skapa förtroende. I detta kapitel finns tips och metoder för att

Läs mer

Dialog Gott bemötande

Dialog Gott bemötande Socialtjänstlagen säger inget uttalat om gott bemötande. Däremot kan man se det som en grundläggande etisk, filosofisk och religiös princip. Detta avsnitt av studiecirkeln handlar om bemötande. Innan vi

Läs mer

Rutin delegering av läkemedel

Rutin delegering av läkemedel Ansvarig för rutin Avdelningschef Vård- och äldreomsorg Upprättad (av vem och datum) Victoria Azad, enhetschef, Beslutad (av vem och datum) Socialförvaltningens ledningsgrupp, Reviderad (av vem och datum)

Läs mer

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25 Sida 1 (7) 2015-08-25 DELEGERING MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3

Läs mer

Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett. Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27

Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett. Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27 Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27 Bakgrund Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta i sjukvården.

Läs mer

Dokumentnamn: Berörd verksamhet: Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Dokumentnamn: Berörd verksamhet: Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Dokumentnamn: Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2015-05-25

Läs mer

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Skellefteå 2012-02-03 Lena Skedebrant Smittskyddssköterska Västerbottens läns landsting lena.skedebrant@vll.se Exempel på medicinska

Läs mer

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats KVALITATIV ANALYS Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel Övning i att analysera Therese Wirback, adjunkt Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats Fånga

Läs mer

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi -inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) KARLSTADS KOMMUN

Läs mer

DELEGERING RIK. Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad.

DELEGERING RIK. Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad. DELEGERING RIK Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad. Fastställt av: 2015-05-28 MAS-enheten Dokumentet framtaget

Läs mer

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:...

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:... Namn:......... Datum och tid för del:...... Plats:...... Allmän och Specifik omvårdnad Syftet med omvårdnad är att stärka och/eller återställa hälsa, förebygga sjukdom och minska lidande. Omvårdnaden utgår

Läs mer

Rutin delegering, Falkenbergs kommun

Rutin delegering, Falkenbergs kommun Rutin delegering, Falkenbergs kommun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Hälso- och sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Innehåll RUTIN VID DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER... 2 ARBETSUPPGIFTER... 2 TIDSBEGRÄNSNING...

Läs mer

Jag har ju sagt hur det ska vara

Jag har ju sagt hur det ska vara Jag har ju sagt hur det ska vara - men kommunikation är så mycket mer än att ge information. Säkra information genom kommunikation 40 80 % av all medicinsk information glöms direkt (Kessels, 2003) Nästan

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Kurs: Vård och omsorgsarbete 2, 150p Bedömningsunderlag APL

Kurs: Vård och omsorgsarbete 2, 150p Bedömningsunderlag APL Kurs: Vård och omsorgsarbete 2, 150p Bedömningsunderlag APL Jan 2015 Vård och omsorgsprogrammet Bedömningsunderlag under APL Kurs: Vård- och omsorgsarbete 2, VÅRVÅR 02, 150 poäng Elev: Handledare: APL-plats:

Läs mer

Celsite implanterbara injektionsportar

Celsite implanterbara injektionsportar Celsite implanterbara injektionsportar Patientinformation gällande Celsite injektionsportar. Innehåll Innehåll Beskrivning av injektionsporten Celsite Inledning Ordlista CELSITE injektionsport - Därför

Läs mer

MALMÖ HÖGSKOLA Namn: Hälsa och samhälle Kurs: Sjuksköterskeprogrammet

MALMÖ HÖGSKOLA Namn: Hälsa och samhälle Kurs: Sjuksköterskeprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Namn: Hälsa och samhälle Kurs: Sjuksköterskeprogrammet Metoder med körkortskrav är markerade. Lärarsignatur krävs innan Examination Åsett Genomfört under Genomfört självständigt 1. Kommunicera

Läs mer

Riktlinje för sårvård i Halmstad kommun

Riktlinje för sårvård i Halmstad kommun RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinje för Sårvård i Halmstad Kommun Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 140530 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Metoder i omvårdnadsarbete

Metoder i omvårdnadsarbete Metoder i omvårdnadsarbete - en portfölj för färdighetsträning inom verksamhetsförlagd utbildning Sjuksköterskeprogrammet Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin Namn:.. Sjuksköterskeutbildningen

Läs mer

Patienter som sköter sina läkemedel själva

Patienter som sköter sina läkemedel själva Patienter som sköter sina läkemedel själva Erfarenheter från ett länssjukhus Anne.Hiselius@rjl.se Anna.Hardmeier@rjl.se Ryhov, Region Jönköpings län, Sweden Självmedicinering En process där patienten involveras

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

Delegering av Läkemedel

Delegering av Läkemedel RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN Process/aktivitet: God Läkemedelsbehandling/hantering Processägare: MAS Version: 1 Giltig fr.o.m. 2016-02-01 Processledare/ansvarig för revidering: MAS Ersätter: Kompletterar

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Tummen upp! Svenska Kartläggning åk 5

Tummen upp! Svenska Kartläggning åk 5 Tryck.nr 47-11030-8-01 9789147110308c1c.indd 1 2014-05-16 11.26 TUMMEN UPP! Ç C I TUMMEN UPP! SVENSKA KARTLÄGGNING ÅK 5 finns övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven i åk 6. Kunskapskraven

Läs mer

Det här händer på operationsavdelningen

Det här händer på operationsavdelningen Det här händer på operationsavdelningen DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Välkommen till oss på Operationsavdelningen! Vårt mål är att ge dig bästa möjliga vård och omhändertagande inför och under din operation.

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Familjedaghemmet Dagmamma i Brunna 2014ht- 2015vt

Familjedaghemmet Dagmamma i Brunna 2014ht- 2015vt Familjedaghemmet Dagmamma i Brunna 2014ht- 2015vt PROJEKT ARBETET MÄNNISKOKROPPEN Period: HT 2014- VT 2015 Vi har arbetat mycket med projekt människokroppen som barnen har visat ett stort intresse för.

Läs mer

PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE

PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE MRSA INFORMATION PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna broschyr är framtagen oktober 2010 av Smittskydd Stockholm i Stockholms läns landsting Om du vill beställa broschyren eller få

Läs mer

Ingen reser sig upp vid låga förväntningar

Ingen reser sig upp vid låga förväntningar Specialist - och undersköterskan som reglerat yrke. Ingen reser sig upp vid låga förväntningar Marianne Stathin Ordförande Jan Höök Viceordförande Sveriges undersköterska & Specialistundersköterska Förening,

Läs mer

Kurs: Vård och omsorgsarbete 1, 200p Bedömningsunderlag APL

Kurs: Vård och omsorgsarbete 1, 200p Bedömningsunderlag APL Kurs: Vård och omsorgsarbete 1, 200p Bedömningsunderlag APL Jan 2015 Vård och omsorgsprogrammet Bedömningsunderlag under APL Kurs: Vård- och omsorgsarbete 1, VÅRVÅR 01, 200 poäng Elev: Handledare: APL-plats:

Läs mer

Kompetensutvecklingshäfte undersköterska grund

Kompetensutvecklingshäfte undersköterska grund Kompetensutvecklingshäfte undersköterska grund För undersköterskor anställda inom Skaraborgs Sjukhus Skaraborgs Sjukhus Skövde Skaraborgs Sjukhus Mariestad Skaraborgs Sjukhus Lidköping Skaraborgs Sjukhus

Läs mer

En rapport från Vårdförbundet och SLF: STICK- OCH SKÄRSKADOR. samt blodexponering i vården RAPPORT OM BLODRISKER I VÅRDEN 1

En rapport från Vårdförbundet och SLF: STICK- OCH SKÄRSKADOR. samt blodexponering i vården RAPPORT OM BLODRISKER I VÅRDEN 1 En rapport från Vårdförbundet och SLF: STICK- OCH SKÄRSKADOR samt blodexponering i vården RAPPORT OM BLODRISKER I VÅRDEN 1 RISKEN MED STICK- OCH SKÄRSKADOR I VÅRDEN Att hantera stickande- eller skärande

Läs mer

Basala hygienrutiner när, var, hur och varför. Camilla Artinger Hygiensjuksköterska

Basala hygienrutiner när, var, hur och varför. Camilla Artinger Hygiensjuksköterska Basala hygienrutiner när, var, hur och varför Camilla Artinger Hygiensjuksköterska Basala hygienrutiner Indirekt kontaktsmitta Händer Kläder Föremål Från vårdtagare till nästa vårdtagare Bristande basal

Läs mer

Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal

Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2015-03-25 annika.nilsson@kil.se Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal BAKGRUND Under sommarperioden ska

Läs mer

Välkommen till barnoperation

Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Före När något i kroppen inte fungerar som det ska så måste det lagas. Det kallas för operation och görs på ett sjukhus. Det är en doktor som opererar,

Läs mer

Pedagogiskt Centrum. Syfte. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Material. Spelmiljö. Texter och material. Layout och bearbetning

Pedagogiskt Centrum. Syfte. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Material. Spelmiljö. Texter och material. Layout och bearbetning HIV-viruset 1 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg och förhållningssätt.

Läs mer

MAS Riktlinje gällande vårdhygien inom särskilda boenden samt gruppbostäder LSS

MAS Riktlinje gällande vårdhygien inom särskilda boenden samt gruppbostäder LSS MAS Riktlinje gällande vårdhygien inom särskilda boenden samt gruppbostäder LSS Syfte Att förebygga smittspridning i vården och omsorgen genom att använda adekvata arbetsmetoder inom vårdhygienområdet

Läs mer

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Om du är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder kan du få stöd och hjälp i ditt eget hem. Vi på vårdbolaget TioHundra

Läs mer

Delegeringsguide

Delegeringsguide Delegeringsguide 2016 2017 Älvsbyns kommun Ansvarig Annika Nilsson () Rutin 1 (12) Innehåll Hälso- och sjukvårdsuppgifter i särskilt boende, hemsjukvård/ordinärt boende, daglig verksamhet 3 Hjälpmedel

Läs mer

PICC-line Skötsel & hantering. 2016-01-01 Onkologiska kliniken, US Linköping

PICC-line Skötsel & hantering. 2016-01-01 Onkologiska kliniken, US Linköping PICC-line Skötsel & hantering 2016-01-01 Onkologiska kliniken, US Linköping PICC-line katetrar Power PICC Solo Lila kateter = Tål höga tryck Öppen spets Ventil i konnektordelen som förhindrar luftinsug

Läs mer