Att simma utan vatten. En kvalitativ studie av simulering i vård- och omsorgsutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att simma utan vatten. En kvalitativ studie av simulering i vård- och omsorgsutbildning"

Transkript

1 KARLSTAD UNIVERSITET Att simma utan vatten. En kvalitativ studie av simulering i vård- och omsorgsutbildning Ingela Leibring

2 Inledning Min studie handlar om vårdlärares metodrumsundervisning inom den kommunala vuxenutbildningen. Studiens syfte var att skapa kunskap om hur vårdlärare arbetar med simulering av arbetsuppgifter i metodrumsundervisning. Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som förbereder för ett arbete inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Till hälso- och sjukvård räknas att arbeta på sjukhus, vårdcentral eller hemsjukvård och till socialtjänst räknas hemtjänst, särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet samt personlig assistent. Eleverna kan efter en slutförd utbildning få anställning som undersköterska. En övervägande del av av den skolförlagda undervisningen sker i ett traditionellt klassrum i form av föreläsningar, grupparbete och redovisningar. En mindre del av undervisningstiden sker i ett metodrum. I ett metodrum tränas arbetsuppgifter i en miljö som försöker efterlikna den som finns inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. I ett metodrum ska elever förstå och koppla ihop teori och praktik. Med andra ord förstå det de läst i sina böcker beträffande människokroppens anatomi, fysiologi, sjukdomslära m.m. och träna praktiskt på att utföra arbetsuppgifter. Metodrumsundervisning omfattar allt från personlig omvårdnad till sjukvårdsuppgifter. Elever tränar bland annat på att utföra personlig hygien på övningsdockor som tvätta, klä på, mata och bli matad, förflyttning och bäddning m.m. Förutom personlig omvårdnad övas sjukvårdsuppgifter i form av att ta blodtryck, pulskontroller och temperaturmätning samt arbetsuppgifter som kräver en personlig delegering. Arbetsuppgifter som kräver en personlig delegering är läkemedelshantering, kvalificerad såromläggning, sug och syrgas, sondmatning, insulingivning och katetrisering m.m. I Gy 2011 skriver skolverket bland annat att det centrala innehållet i ämnet Vård och omsorg ska behandla: - Hälso- och sjukvårdsuppgifter, till exempel sondmatning, sugning av övre luftvägar, insulingivning och katetrisering samt hur dessa uppgifter ska delegeras. - Observation, behandlingar, kontroller och provtagning (s.5) En sjuksköterska har genom högskolestudier en formell kompetens och får enligt Socialstyrelsen (SOSFS 1997: 14) delegera arbetsuppgifter till en undersköterska. Undersköterskan erhåller då en reell kompetens och får en personlig delegering på längst ett år. Efter ett år måste en delegering förnyas av en sjuksköterska. En delegering ska vara 1

3 förenlig med en god och säker vård och underslöterskan kan inte överlåta den till någon annan. Detta paper fokuserar på en av mina frågeställningar som lyder: Vilka simuleringsaktiviteter förekommer i metodrumsundervisning? Simulering används när det är arbetsuppgifter som övas i skapade miljöer och som sen ska praktiseras ute i verkligheten. För en människa kan det vara direkt livsavgörande att en uppgift utförs korrekt. Det krävs övning för att kunna utföra dessa uppgifter i ett skarpt läge ute i yrkeslivet (Berglund, 2004). Simulering ger en möjlighet att repetera och befästa kunskap och på så sätt utveckla kompetens (Issenberg, McGaghie, Petrusa, Gordon & Scalese, 2005). Tidigare forskning En sammanfattning av tidigare forskning visar på att metodrumsundervisning är en viktig del för yrkesutbildning inom vård- och omsorg (Cant et al., 2009; Houghton et al. 2012). Elever får tillsammans öva upp kliniska färdigheter genom att träna kommande arbetsuppgifter i en trygg miljö (Issenberg et al, 2005). Turcato, Robertson och Covert (2008) definierar begreppet simulering som: any activity that reproduces a task environment with sufficient realism to serve a desired pedagogic goal ( s 257). Med andra ord en aktivitet som upprepar en uppgift som är tillräckligt realistisk för att tjäna önskat pedagogiskt mål. Cunningham (2010) anser att det är tillåtet att göra fel och ingen patient kommer till skada i ett metodrum. Risken för att göra medicinska misstag ute i vård och omsorg minskar och patientsäkerheten ökar. Metodrum har dock begränsningar och det är viktigt att de utformas så autentiskt som möjligt. En utveckling av material som övningsdockor är en del. Cunningham förslår att undersköterskor ska öva på dockor med simuleringsmöjligheter på medium fidelity. Cunningham beskriver tre olika nivåer av simulering som undervisning och de tre är följande: låg, medium och hög naturtrogenhet. There are three levels of simulation, low, medium and high fidelitey (s. 3). I den här studien kommer jag fortsättningsvis att använda den engelska benämningen low, medium and high fidelitey. Frågan är vad som är lämpligast för utbildning av undersköterskor undrar Cunningham (2010)? Low fidelity har använts i över trettio år och är en kostnadsvänlig variant som är lätt att genomföra. Denna nivå är mer uppgiftsfokuserad och tränas på konstgjorda kroppsdelar som venösa blodprov som tränas på speciella gummiarmar. Medium fidelity av simulering kostar mer och innebär t.ex. träning på en 2

4 övningsdocka (Nursing Anne). Elever kan på denna övningsdocka träna på att känna pulsationer, blodtryck, andnings och tarmljud. Vidare kan dockan användas för urinkatetrisering, injektioner, lavemang m.m. Dockan saknar bröstkorgsrörelser och fungerande ögonrörelser. Den mest avancerade dockan som används på high fidelity kan programmeras med hjärtövervakning och intensivvård för mycket svårt sjuka. Då kan övningen bli mindre uppgiftsfokuserad. Simuleringsaktiviter ger en valid och effektiv undervisning påstår Cant och Cooper, (2009). Vidare efterfrågas ytterligare studier om simuleringsaktiviter för att se om de svarar mot studenters och hälso- och sjukvårdens krav (Rickets, 2011). Tidigare forskning visar även på fem möjliga nackdelar med metodrumsundervisning. För det första så är det en nackdel om en felaktig teknik övas in (Sebiany, 2003). Likaså om metodrumsundervisning ersätter praktiktimmar (McCallum, 2007) eller om simuleringsaktiviteter inte är realistiska (McCaughey et al., 2010). Vidare att det var viktigt att inte tekniken dominerade helt och att simulering inte kunde ersatta patientkontakt samt att arbetsuppgifterna övades så att de blev befästa och inte glömdes bort. (Berrgan, 2011). Det är viktigt med kritiska utvärderingar av simuleringsaktiviteter med tanke på kvalitén (Rickets 2011). Vidare behövs en löpande utvärdering, fortbildning av lärare och stöd till studenterna (Sebiany). Rystedt (2009) hävdar att det är en myt att tro att high fidelity i simuleringssammanhang alltid ger ett bättre resultat än low fidelity. Detta antagande kan i själva verket gömma betydelsefulla utvecklingsmöjligheter av simuleringsmiljöer. Alltså att tro att ju mer verklighetstrogen en lärandemiljö är så blir resultatet automatiskt alltid bättre. Det viktiga är vad som upplevs som high fidelity och relevant av de medverkande eleverna. Eftersom som ett scenarios simulerings gränser inte går att fastställas klart i förväg utan är något som utvecklas interaktivt av deltagarna. Orsaken är att det lätt kan uppstå ett glapp mellan simuleringens förutsättningar och situationen som utspelas. Det är här som det måste till en interaktion emellan deltagare och här har lärarhandledning en stor betydelse. Hur denna interaktion blir är avgörande för om det blir en high fidelity för användarna. Pedagogiska strategier för undervisning i metodrum behöver utvecklas enligt Wellard och Heggen (2010) eftersom ett metodrum har begränsningar som kan liknas vid swimming without water (s. 43). Det är många arbetsuppgifter som ska tränas in och tiden som är avsatt för detta är begränsad (Sebiany, 2003). Det finns inget fastställt timantal i ämnesplaner för metodrumsundervisning inom Vård och omsorgsprogrammet. En vuxenutbildning i mellan Sverige har 25 tim. x 2 3

5 Syfte och frågeställning Syftet för det här konferensbidraget är att kartlägga vilka simuleringsaktiviteter som förekommer i metodrumsundervisning. Den fråga som kopplas till syftet är vilket yrkeskunnande simuleringsaktiviteterna bidrar till. Teoretiskt perspektiv Den här studiens syfte är att skapa kunskap om hur vårdlärare arbetar med simulering av arbetsuppgifter i metodrumsundervisning inom vård och omsorg. Studien har ett sociokulturellt perspektiv och den vilar på Vygotskys syn om att människor lär genom interaktion i en historisk, kulturell och social kontext (Vygotsky, 1978). Utifrån ett socio kulturellt perspektiv så är ett metodrum ett rum som har ett väl avgränsat kontext. Metodrummet har sedan länge använts inom vårdutbildning på olika nivåer och har därmed en stark funktion som bärare av utbildningskulturen inom vård och omsorg. Det finns kulturellt utvecklade förväntningar på att det som pågår i metodrummet ska efterlikna aktiviteter som förekommer i arbetslivet. Elever som kommer har alla med sig sin livshistoria och är färgade av sin kultur och har tidigare erfarenheter från privatliv och eventuellt yrkesliv. En del har tidigare arbetat inom vård och omsorg och andra har själva varit vårdtagare eller haft någon anhörig som fått vårdats. Metodrummet är ett rum som innehåller flera olika fysiska redskap. Dessa fysiska redskap är artefakter och finns i form av dockor, sprutor, syrgasflaskor och blodtrycksmanschetter för att träna yrkesuppgifter. Språket är för vårdläraren ett viktigt medierande redskap för att nå ut med sin undervisning. Vårdläraren har ett fackspråk i form av latinska termer som är specifikt för vård och omsorg. Metod Den här studien bygger på ett ljudinspelat empiriskt material från metodrumsundervisning. I min studie har jag besökt tre stycken kommunala gymnasieskolor med Vård- och omsorgsprogram i Mellansverige. Urvalet av tre olika lärare på varsin skola syftar till att möjliggöra för såväl likheter och skillnader beträffande simulerade arbetsuppgifter inom metodrumsundervisning. Skolornas geografiska placering var resultatet av ett bekvämlighetsuraval. Det var tre skolor som låg inom ett rimligt reseavstånd. Jag var i kontakt med ytterligare en skola men den valdes bort för att lektionen låg i slutet av maj. 4

6 Informanterna hade metodrumsundervisning i sin tjänst under mars och april månad 2013 och var legitimerade kvinnliga sjuksköterskor i övre medelåldern från 50 år och uppåt. Analys Analysen av ljudinspelad empiri från metodrumsundervisning har skett med hjälp av verktyg som finns inom kvalitativ innehållsanalys. Det centrala i en kvalitativ innehållsanalys är att beskriva variationer och mönster som kommer från en transkriberad text. Skillnader och likheter blir synliga och tydliggörs genom skapandet av kategorier med eventuella underkategorier. (Lundman & Granheim). Centrala begrepp inom kvalitativ innehållsanalys är: analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, kategori och tema (Lundman & Granheim, 2008, s. 162). Begreppen förklaras i analysarbetet längre ned i texten och hur de används i denna studie. Till grund för analysen finns tre ordagrant transkriberade ljudinspelningar. Inspelad tid på skola nummer 1 var en timme och tjugo minuter, på skola nummer 2 en timme och nio minuter och på skola nummer 3 en timme och trettiotre minuter. Ljudinspelningarna har avlyssnats ett flertal gånger fram och tillbaka för att kunna skriva ner så ordagrant som möjligt I denna här studien utgörs analysenheten av hela det transkriberade materialet från tre ljudinspelade lektioner. Fokus var på vad läraren säger på lektionen både vid genomgång av övningen och när elever tränade. Från det transkriberade materialet har meningsenheter plockats ut och det är ord, meningar och stycken som har gemensamt sammahang och innehåll. De meningsenheter som har valts är sådana som är relevanta för syftet och frågeställningen d.v.s. sådana som berör yrkeslärares simuleringsaktiviteter och har i ett första skede återgetts ordagrant. Meningsfulla texter utifrån syfte och frågeställningar har plockats ut från den transkriberade empirin. Nästa steg var att kondensera dessa meningsenheter till en kortare text som blev mer lätthanterlig, dock med det centrala budskapet kvar. Därefter abstraherades den kondenserade texten till en kod. Koder med likartat innehåll placerades in under samma underkategori. Därefter samlas liknande underkategorier in under en och samma kategori. Varje kodad meningsenhet får enbart placeras i en underkategori och får inte passa in på två eller flera underkategorier. Underkategorier har en lägre abstraktions nivå än en kategori. I mitt arbete 5

7 framkom tre huvudkategorier med tillhörande underkategorier under rubriken simuleringsaktiviteter. Resultat Resultatet av studien presenteras utifrån tre olika lärares lektioner på tre olika skolor. Studiens första del handlar om simuleringsaktiviteter där det framkom 3 kategorier enligt följande: Tekniskt utförande, Tolkande och Bemötande. Inom kategorin tekniskt utförande ryms simulerade arbetsuppgifter som att ta ett blodprov på en gummiarmt och genomföra att alla moment som hör till uppgiften i rätt ordning. I kategorin tolkande ingår vårdlärarens försök att uppmärksamma eleverna att använda sig av sina sinnesintryck och läsa kroppsspråk för att förstå hur en vårdtagare mår. Bemötande kategorin tar upp vårdpersonals uppträdande på olika sätt och att det har betydelse för vårdtagarens välbefinnande. Tekniskt utförande Under kategorin Tekniskt utförande redovisas tre underkategorier som visar på praktiska arbetsuppgifter som simuleras på olika sätt. I min studie ingår det undervisning som omfattar venprov, urinkatetrisering och såromläggning. Detta är bara tre av flera arbetsuppgifter som simuleras i ett metodrum. Många av arbetsuppgifterna omfattar flera olika moment som ska utföras i rätt ordning för att det ska bli rätt resultat. Målet är att en elev ska bli säkrare och kunna utföra arbetsuppgifter på ett korrekt och säkert sätt ute i vård och omsorg. Det handlar om säkerhet och trygghet för både vårdtagare och elev. Venprov På skola nummer 1 får eleverna träna på att ta venprover på attrapper i form av en gummiarm. Istället för att börja träna direkt på en vårdtagare och riskera att sticka fel så tränas det på gummiarmar. I en venprovstagning ingår flera olika moment som ska utföras i en bestämd ordning. Det handlar bland annat om identitetskontroll så att det är rätt vårdtagare, rätt provtagningsetikett och rätt provrör. Det handlar om att följa basala hygienrutiner som handhygien med sprittvätt, handskar och skyddsrock. Att välja rätt blodkärl med hjälp av en stas runt armen som klämmer ihop armen så blodkärlen framträder tydligare och desinficera insticksställe. Det är handgrepp som att hålla en insticksnål med nålens öga uppåt, använda hållare med säkerhetsspärr korrekt, och sticka i rätt vinkel. Avsluta provtagning med att ta ut provröret först, sen nålen och sätta på plåster. Även hur kompressen hålls över insticksstället. 6

8 Blodproven ska hanteras rätt och vaggas så att inte blodkropparna skadas och så kallad hemolys uppstår och provet måste tas om. En gummiarm har konstgjorda blodkärl som fylls med en blodliknande röd vätska. Det är inte alltid som gummiarmens konstgjorda blodkärl fungerar och eleverna blir lätt frustrerade när det inte kommer blod i provröret. Vårdläraren förklarar tillvägagångssätt, tröstar och förklarar att det viktigaste med övningen är att få hålla i grejerna. dom är lite halvskruttiga, alltså dom fungerar inte så där bra. Äh armarna men egentligen så behöver inte komma så mycket röd saft i rören utan huvudsak en är att ni liksom får lite vana vid att hålla i grejerna. Det finns en skyddshylsa på nålen och det är en säkerhet för att undvika stickskador på provtagaren. Vårdläraren instruerar hur nålens öga ska hållas vid införandet i blodkärlet. Och så har jag skyddshylsan så här så har jag nålen uppåt, eller nålsögat uppåt. Och det är precis det jag ska ha när jag sticker också. (informant nr 1) Det finns två olika sätt att hantera provtagningsrör och hållare vid instick i blodkärlet. Vårdläraren informerar om de båda metoderna och visar på attrappen. Ni har två metoder att välja på. Antingen så sticker ni utan att ha röret påkopplat eller så sticker ni och har med röret. Man kan liksom stoppa in röret lite grann och hålla så här när man sticker. Sticka allt i ett. (informant nr 1) Vårdläraren visar hur det går till när det är flera provrör som ska fyllas. Det gäller att vagga röret försiktigt och sen föra in ett nytt provrör som ska fyllas: Jag ska ha det här röret och ett litet rör till och det fyller jag sakta och säkert. Nu. Och när det slutar rinna i röret, då är det fullt. Jag håller, drar ut. Vaggar röret lite gran, skakar det inte tar nästa rör som jag ska ta och tar det också. (informant nr 1) När provtagningen ska avslutas så informerar vårdläraren om att först släppa på stasen. Därefter ta ur provröret, hålla en torr sudd över insticksstället, dra ut nålen och fälla ut säkerhetshållaren så att inte någon stickskada kan uppstå. En stickskada kan i värsta fall leda till en blodsmitta på provtagaren i form av hepatit eller hiv smitta. 7

9 Jag är klar med provtagningen, släpper på stasen. Men alltså jag tar ur rörena först. Jag släpper på stasen, tar ur rören först. Sen tar jag min torra sudd, håller emot, drar ut nålen trycker till och sen tar jag med tummen och gör så. Nu kan jag inte sticka mig på den. (informant nr 1) Urinkatetrisering Skola nummer 2 har katetrisering av urinblåsa som dagens övning. För den här övningen är det en vuxenstor övningsdocka placerad i en sjukhussäng i ett metodrum. Dockan har utbytbara könsdelar och har till att börja med fått ett kvinnligt. Vårdläraren dukar upp utensilier på en vagn för en steril katetrisering av en urinblåsa på en kvinna. Hon visar och berättar i vilken tur och ordning olika moment utförs. Till sin hjälp har hon en elev som assisterar. I övningen ingår det flera arbetsmoment som att duka upp alla utensilier som behövs, arbeta sterilt, tvätta, bedöva, föra in en kateter och fixera den i urinblåsan på rätt sätt. På en kvinna kan det vara svårt att hitta urinröret och varje elev måste ha klart för sig hur anatomin ser ut. Vårdläraren avbryter övningen med att rita och förklara anatomin på tavlan i rummet bredvid. Nämen nu får vi gå och rita på tavlan tjejer. Så vi har klart för oss Hur ser vi ut i underlivet.? Här har vi clitoris som liksom är ett slemhinneveck och det är ju en väldigt känslig punkt hos kvinnan...men där skulle passa bra att stoppa in katetern. Men det ska vi naturligtvis inte göra Vi kan halka in i slidan, i vagina och där hittar vi ju inte urinröret. Utan du måste komma rätt. (informant 2) En elev deltar i övningen och får assistera vårdläraren när hon tvättar och för in katetern. Vårdläraren förklarar stegvis ett sterilt arbetssätt och belyser under tiden svårigheten att arbeta sterilt vid en katetrisering. Att du gör och då håller du bara upp och så kan jag mata på. För nu är den fortfarande steril här nere va och då kan jag göra så att jag väljer och antingen ta med handen eller om jag tar med en kompress Förutsatt att jag är steril.(informant2) Såromläggning 8

10 Vårdläraren på skola nummer 3 har såromläggning på en medicinavdelning som dagens tema. Hon börjar med att läsa upp en påhittad skriftlig ordination från en sjuksköterska. Eleverna får höra en utförlig beskrivning av hur stort såret är och hur det ser ut samt hur det ska läggas om. Vårdläraren och en annan elev spelar teater och är undersköterskor. De ska tillsammans lägga om ett fejkat sår på en annan elevs underben. Eleven som har ett simulerat venöst bensår ligger i en riktig sjukhussäng i ett metodrum. Det venösa bensåret är inte utmärkt på något sätt och eleverna får låtsas att det finns. Däremot så tvättas det simulerade såret enligt ordinationen. Jaa. Vi kör på riktigt. Lite vatten får vi ha på benet. Nu får vi tvätta ordentligt här Och då börjar jag tvätta liksom inne i såret först och sen går jag ut på kanterna. (informant 3) Vårdläraren visar och beskriver steg för steg den simulerade såromläggningen och berättar illustrativt hela tiden hur hon lägger om. Oj, oj nu hade det lossnat ordentligt där. Då tror jag faktiskt jag kan ta pincetten här och så kan jag liksom skala av den här torra huden här. Titta så fint den ramlar av. Oj oj oj vad bra. Så ser man liksom blir rensat ordentligt där. Så ska vi på med gelen.(informant 3) När såret är tvättat och omlagt visar vårdläraren hur ett ben ska lindas med kompressions lindning genom att linda elevens ben. Det är viktigt att det blir rätt lindat för att blodet ska kunna cirkulera och såret läka. jag lägger först runt här och sen drar jag upp den hit. Så att jag får till det med venpumparna och sen drar jag ner den igen. Och den sitter faktiskt helt upp till en vecka. (informant 3) Titta på benet innan ni börjar linda. Hur ser det ut? Är det några böjningar nånstans så? Planera lindningen.(informant 3) Vårdläraren påtalar hur viktigt det är att följa ordinationer och i det här fallet sjuksköterskans skriftliga instruktion vid en såromläggning. Hon jämför med att inte dela ut en tablett till en vårdtagare. 9

11 Följ instruktionen från ett till slut så gör ni inte fel. Men hoppar ni över ett av stegen då avbryter ni behandlingen. Det som är ordinerat. Det är precis samma sak som om ni inte ger en tablett till en patient eller vårdtagare.(informant 3) Vårdläraren påtalar att såromläggningen ska dokumenteras och låtsas att de går in i ett behandlingsrum och gör en anteckning i sårjournalen. Hon beskriver sökord och vad som ska skrivas. Då har vi vår sårjournal här inne. Har vi här, har vi sårjournalen och då frågar jag sköterskan och då sa hon till mig sä här att vi måste gå in och skriva på sår vi skriver hur såret såg ut (informant 3) Sammanfattning Det här är tre olika undervisningsmoment som dels visade på olika slags arbetsuppgifter som simuleras i ett metodrum, hur de genomfördes med hjälp av olika artefakter och vårdlärarna visade på vilka speciella svårigheter som kan uppstå. De använde både sitt språk och sin kropp för att förklara. Min studie har visat att inom venprovstagning så har eleverna stort fokus på själva tekniken. Vid venprov så framkom det bland annat svårigheten att hantera provtagningsmaterialet i rätt ordning, sticka och hamna rätt i ett blodkärl utan att sticka sig. Vid en katetrisering behövde eleverna extra undervisning beträffande anatomin. Då det fanns en svårighet att hitta rätt och föra in en urinkateter i ett urinrör och hålla allt sterilt. Vid såromläggning gällde det att noga läsa och följa omläggningsinstruktioner för sårtvätt och material, dokumentera och behärska konsten att linda ett ben rätt. Tolkande I kategorin tolkande handlar det om att läsa av och förstå vad olika sinnesintryck och kroppsspråk kan förmedla beträffande en vårdtagare. Personal kan med hjälp av sina egna sinnen som känsel, syn, hörsel och lukt avgöra hur en vårdtagare mår. Detta ger en möjlighet att kunna förutspå vad som kan komma att ske och därmed kunna förhindra oönskade reaktioner och händelser. Det kan även innebära att fundera på varför en vårdtagare reagerar på ett visst sätt. Bedöma genom att känna Vårdläraren poängterar vikten av att ha hudkontakt med en vårdtagare i samband med ett venprov. Hon påtalar att det går att förstå hur en vårdtagare mår genom att med sin hand hålla 10

12 vårdtagarens arm. Det är även bra att hålla i armen i fall att vårdtagaren skulle rycka till vid provtagningen. Jag har lite kontakt med Lasse. Håller i hans arm. Rycker han till så kanske då håller jag lite grann här. Jag känner hur han mår helt enkelt. (informant nr 1) Bedöma genom att se Här försöker vårdläraren få elever att inte enbart tänka på det praktiska tillvägagångssättet. Utan att även med ögonen iaktta hela människan vid en blodprovstagning. Vårdläraren poängterar att om en vårdtagare är på väg att svimma så märks det genom att ansiktsfärgen bleknar. Provtagningen ska då omedelbart avslutas. Sen när du blir lite van då kommer du att se människan Han kanske blir blek Lasse. Han kanske är på väg att svimma. Då måste du med en gång sluta.(informant 1) Läsa kroppsspråk Vårdläraren försöker genom att berätta om en egen upplevd händelse från yrkeslivet få elever att tänka på att tyda människans yttre signaler. Det var en kvinna som alltid reagerade med ett stort obehag vid kateterbyte. Vårdläraren vill få elever att reflektera över varför en människa reagerar på ett visst sätt i en intim situation som en katetrisering. Hon påtalar att det kan finnas flera orsaker till varför en vårdtagare reagerar på ett visst sätt. Vem vet vad denna kvinna varit med om? Det kan ha varit övergrepp och allt möjligt. Nu var hon gammal och dement va. Men det här obehaget. Så att ja vi måste tänka i många banor va?(informant 2) Sammanfattning Vårdlärarna vill här uppmana sina elever att se hela människan och inte enbart göra en arbetsuppgift. De lyfter här fram i sina simuleringsaktiviteter vikten av att på olika sätt uppmärksamma hela människan för att förstå hur en vårdtagare kan känna eller må. Detta görs genom att språkligt berätta om tidigare yrkeserfarenheter. Även genom att påkalla att läsa ansiktsfärg och hudens kondition. 11

13 Bemötande Bemötande omfattar simulerings aktiviter som handlar om hur personal uppträder och är mot vårdtagare i olika vårdsituationer. Detta omfattar flera olika aspekter. Den ena aspekten handlar om hur vårdpersonal hanterar sitt maktövertag och hur det kan minskas. Vårdläraren påtalar att en vårdtagare alltid befinner sig i ett underläge. Även vilken arbetsställning som vårdpersonal intar vid utförande av arbetsuppgifter har betydelse för vårdtagarens trygghet. Det är också av betydelse att inte blotta en vårdtagare mer än situationen kräver. Vårdpersonal får aldrig tvinga en vårdtagare till någonting. Utjämna makt Vårdläraren försöker få elever medvetna om att de som personal alltid har en högre position i en relation med en vårdtagare. Det är viktigt att elever blir medvetna om detta. Genom att jämföra med en populärkultur som seriefiguren Bamse så försöker vårdläraren tydliggöra att vårdpersonal har övertag och måste vara snäll. Försöka utjämna. Som vårdpersonal har jag alltid makt över vårdtagaren Om ni läser Bamse för era barn hemma...är man väldigt, väldigt stark då måste man också vara väldigt, väldigt snäll.(informant 1) Att ge ett lugnt intryck I exemplet vill vårdläraren göra eleverna medvetna om att det har en betydelse för en vårdtagare om de som personal står eller sitter ned på en stol vid en provtagning. Istället för att stå och hänga över en vårdtagare vid en blodprovstagning så blir situationen mer rofylld om vårdpersonal sitter ner på en stol. Rätt så bra om man sitter ner när man tar provet lugnare intryck tagit mig tiden.(informant 1) Värna om patientens integritet Här ger vårdläraren exempel på att en det är viktigt att en vårdtagare får behålla sin värdighet och inte blir blottad vid en undersökning eller behandling. Vårdläraren ger flera olika tips. Om det är flera vårdtagare i ett rum så ska en skärm eller ett draperi dras runt sängen. Täcket kan läggas på ett speciellt sätt så inte vårdtagaren känner sig så naken. Vårdläraren visar hur en vårdtagare som ska få en urinkateter inte får behandlas när kläder ska tas av. 12

14 Så här gör man inte va? Slänger sig på patienten. Rycker av byxorna. Det är ingen bra grej va?(informant 2) ni vet att det här när man blottar nån. Det känns ju väldigt utelämnande och jag brukar göra så jag lägger en filten eller täcket upp så här. Och man luras ju lite va att man blir mindre blottad om man har täcket oppe omkring sig.(informant 2) Att vi använder oss utav skärmen om det är ett rum där kanske flera kommer och går förbi.(informant 2) Aldrig bruka våld Vårdläraren poängterar att vårdpersonal aldrig får tvinga en vårdtagare till någonting. Om en dement vårdtagare vägrar att byta en urinkateter så måste vårdpersonal personalen avvakta och försöka vid ett senare tillfälle. Och aldrig bli hårda och bryska. Utan är det nån svår dement och det absolut inte går, då får vi avbryta försöka senare. (informant 2) Sammanfattning Här lyfter två av vårdlärarna i sina simuleringsaktiviteter upp olika situationer för att elever ska betänka sitt eget uppförande i möten med olika vårdtagare. En vårdlärare förevisar med sin kropp hur det inte får gå till. Den andra vårdläraren försöker med språket förmedla till eleverna att personal har en stor makt. Hon förstärker budskapet om personalens makt med att jämföra med en populärkultur som serietidningen Bamse. En sittande arbetsställning ger ett mer rofyllt intryck än en stående ställning vid provtagning. 13

15 Referenslista Barry Issenberg, S., McGaghie, W. C., Petrusa, E. R., Lee Gordon, D., & Scalese, R. J. (2005). Features and uses of high-fidelity medical simulations that lead to effective learning: A BEME systematic review*. Medical Teacher, 27(1), Berragan, L. (2011). Simulation: An effective pedagogical approach for nursing? Nurse Education Today, 31(7), Berglund, I. (2004). Lärande simulering eller simulerat lärande?: En studie av fyra elevers lärande av styrteknik med användning av ett datorbaserat inlärningsprogram på gymnasieskolans elprogram. Licentiatsuppsats, Stockholm: HLS. Cant, R. P., & Cooper, S. J. (2010). Simulation based learning in nurse education: Systematic review. Journal of Advanced Nursing, 66(1), Cunningham, D. D. (2010). Incorporating medium fidelity simulation in a practical nurse education program. The Journal of Practical Nursing, 60(1), 2-5. Lundman, B., & Hällgren Graneheim, U. (2008). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Granskär, & B. Höglund- Nielsen (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (ss ). Lund: Studentlitteratur. McCallum, J. (2007). The debate in favour of using simulation education in pre-registration adult nursing. Nurse Education Today, 27(8), McCaughey, C. S., & Traynor, M. K. (2010). The role of simulation in nurse education. Nurse Education Today, 30(8),

16 McCaughey, C. S., & Traynor, M. K. (2010). The role of simulation in nurse education. Nurse Education Today, 30(8), Ricketts, B. (2011). The role of simulation for learning within pre-registration nursing education A literature review. Nurse Education Today, 31(7), Rystedt, H. (2009). Simulering - att återskapa vårdpraktiker som lärandemiljöer. I J. Linderoth (Red.), Individ, teknik och lärande (ss ). Stockholm: Carlssons. Sebiany, A. M. (2003). New trends in medical education. Saudi Med J, 24(10), Skolverket. (2011). Gymnasieskola Stockholm: Skolverket. SOSFS 1997: 14. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Turcato, N. (. 1. )., Roberson, C. (. 1. )., & Covert, K. (. 2. ). (2008). Simulation-based education: What's in it for nurse anesthesia educators? AANA Journal, 76(4), Wellard, S. J., & Heggen, K. M. (2010). Are laboratories useful fiction? A comparison of norwegian and australian undergraduate nursing skills laboratories. Nursing & Health Sciences, 12(1), Vygotskij, L. S., & Cole, M. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard U.P. 15

17 16

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

Patientupplevelse av triage

Patientupplevelse av triage EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2010:101 Patientupplevelse av triage My Barkensjö Therese Tikka Uppsatsens titel: Patientupplevelse av triage Författare:

Läs mer

DELEGERING AV OMVÅRDNAD

DELEGERING AV OMVÅRDNAD Hälsa och samhälle DELEGERING AV OMVÅRDNAD EN EMPIRISK STUDIE NYGREN MARTIN RYGG KJETIL Eamensarbete i omvårdnad Malmö högskola 51-60 p Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 205 06 Malmö Juni 2007

Läs mer

Små barns upplevelser av sin vardag sex månader efter cancerdiagnos

Små barns upplevelser av sin vardag sex månader efter cancerdiagnos EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2012:83 Små barns upplevelser av sin vardag sex månader efter cancerdiagnos Emmelie Arnoldsson

Läs mer

Sjukvårdspersonals upplevelse av att bli patient Healthcare professionals experiences of becoming patient

Sjukvårdspersonals upplevelse av att bli patient Healthcare professionals experiences of becoming patient Sjukvårdspersonals upplevelse av att bli patient Healthcare professionals experiences of becoming patient Författare: Maria Alverlin Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin Omvårdnad

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg En studie om hur lärare i idrott och hälsa dokumenterar elevers kunskaper och utveckling som en del i bedömningsprocessen Linda Karlsson GYMNASTIK-

Läs mer

Arbetsterapeuters erfarenhet av ett klientcentrerat arbetsätt med personer som har afasi: en kvalitativ intervjustudie

Arbetsterapeuters erfarenhet av ett klientcentrerat arbetsätt med personer som har afasi: en kvalitativ intervjustudie Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi C, Examensarbete 15 hp Höstterminen 2013 Arbetsterapeuters erfarenhet av ett klientcentrerat arbetsätt med personer som har

Läs mer

Vikten av att tala för sig

Vikten av att tala för sig Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2009 Vikten av att tala för sig - Om muntlig språkfärdighet i skolan Veronika Daun & Helén Palm Sammanfattning Arbetets art: Lärarprogrammet,

Läs mer

Patientsäkerhet vid telefonrådgivning på vårdcentral

Patientsäkerhet vid telefonrådgivning på vårdcentral EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2011:74 Patientsäkerhet vid telefonrådgivning på vårdcentral Anita Blom Anna Claesson Uppsatsens titel: Författare: Ämne:

Läs mer

Att arbeta i grupp, är det en bra metod?

Att arbeta i grupp, är det en bra metod? Södertörns högskola Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap avancerad nivå 1 H-terminen 2009 Interkulturell lärarutbildning 210 hp Interkulturell lärarutbildning mot yngre åldrar 210 hp Att arbeta i grupp,

Läs mer

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Stockholms Universitet Institutionen för socialt arbete Fältstudier, 8 hp. HT 2013 LIVETS TRÄD - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Malin Bagge & Oskar Jerling,

Läs mer

Sjukvårdspersonals upplevelse av teamträning i simulerad miljö

Sjukvårdspersonals upplevelse av teamträning i simulerad miljö Sjukvårdspersonals upplevelse av teamträning i simulerad miljö En empirisk studie Maria Edstrand Karina Wahl Examensarbete, 15 hp, kandidatnivå Omvårdnad Jönköping, januari 2009 Hälsohögskolan, Högskolan

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

Surfplattan som läranderedskap i förskolan

Surfplattan som läranderedskap i förskolan EXAMENSARBETE Hösten 2013 Lärarutbildningen- yngre barn Surfplattan som läranderedskap i förskolan Författare Rebecka Lindoff Elin Eriksson Handledare Torgny Ottosson www.hkr.se Surfplattan som läranderedskap

Läs mer

När eleverna vet mest

När eleverna vet mest Malmö högskola Lärarutbildningen Kultur, språk, medier Examensarbete 15 högskolepoäng När eleverna vet mest When pupils know more than the pedagogues Mari Johansson Katarina Gråhamn Lärarexamen 270hp Kultur,

Läs mer

Sju pedagogers syn på surfplatta i årskurs 4-6

Sju pedagogers syn på surfplatta i årskurs 4-6 Malmö Högskola Lärande och samhälle Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Sju pedagogers syn på surfplatta i årskurs 4-6 Seven teachers views on the tablet in grades 4-6 Sandra Blad Dafina

Läs mer

Hur stress påverkar sjuksköterskors arbete för en patientsäker vård

Hur stress påverkar sjuksköterskors arbete för en patientsäker vård Examensarbete i omvårdnad, 15 hp Hur stress påverkar sjuksköterskors arbete för en patientsäker vård - En intervjustudie Kristin Liljevern Julia Gunnarsson Handledare: Ingrid Weiber Sjuksköterskeprogrammet,

Läs mer

Distriktssköterskors och distriktsläkares erfarenhet av barns delaktighet inom primärvård

Distriktssköterskors och distriktsläkares erfarenhet av barns delaktighet inom primärvård Distriktssköterskors och distriktsläkares erfarenhet av barns delaktighet inom primärvård Examensarbete i Vårdvetenskap Nivå: Avancerad, 15hp Program: Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska.

Läs mer

Det är en fråga om tid.

Det är en fråga om tid. Det är en fråga om tid. - Hur undersköterskor och vårdbiträden på särskilda boenden inom äldreomsorg, uppfattar sina möjligheter att ge en god palliativ omsorg i livets slutskede. Helena M Heinås Examensarbete,

Läs mer

Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter

Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter EXAMENSARBETE I LÄRARPROGRAMMET UTBILDNINGSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 2007:49 Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter Linda Nilsson

Läs mer

Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du.

Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du. INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du. En kvalitativ studie om äldres upplevelser av ålderdomen utifrån förväntningar, ensamhet, beroende

Läs mer

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Örebro universitet Hälsoakademin Examensarbete i Hörselvetenskap VT 2011 Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Författare: Maya Alberthson

Läs mer

INFORMATION FÖR PERSONAL SOM ERHÅLLIT DELEGERING

INFORMATION FÖR PERSONAL SOM ERHÅLLIT DELEGERING Bjurholmskommun Flik 9.2. INFORMATION FÖR PERSONAL SOM ERHÅLLIT DELEGERING För vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter Vid särskilda boende Bjurholms kommun Välkommen till Bjurholmskommuns äldre- och handikappomsorg

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av smärtbedömning och smärtlindring hos barn

Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av smärtbedömning och smärtlindring hos barn Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av smärtbedömning och smärtlindring hos barn Barn 3-7 år Författare: Sara Andersson, Lisa Wallin Handledare: Liselotte Jakobsson Magisteruppsats Januari 2013

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt inom hemvården En intervjustudie med vårdpersonal

Rehabiliterande förhållningssätt inom hemvården En intervjustudie med vårdpersonal Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Rehabiliterande förhållningssätt inom hemvården En intervjustudie med vårdpersonal Författare: Carolina Falk Emily Olsson Handledare: Lena Hedlund

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

EXAMENSARBETE. Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2006:111 Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Utbildningsvetenskap

Läs mer

Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan. Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan

Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan. Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan Nr 2 2014 Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan (tidigare Forskningsplattformen för Utveckling av Närsjukvård)

Läs mer