Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finlands Svenska Socialförbund r.f."

Transkript

1 Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 3/2013

2

3 ORDFÖRANDENS SPALT Spridda tankar om dagens ledarskap Ledarskapet har förändrats genom tiderna och är idag mycket utmanande med tanke på de yttre ramarna. Ramarna styrs idag av å ena sidan ekonomi och å andra sidan juridik, regler och direktiv. Mitt i denna juridisk-ekonomiska omvärld krävs av ledaren också förståelse för den enskilda människan och för substansutveckling. Ofta förstår man som ledare, men det finns inget utrymme att visa sin förståelse för det mänskliga. Det känns som om det ekonomiskjuridiska tåget rullar vidare utan hållplats! Det stannar inte upp en enda gång. Och då talar vi inte om något tuff-tuff tåg, utan om ett snabbgående expresståg Den enskilda människan förväntas idag ha insikt i och förstå den globala ekonomins förutsättningar och följder och agera därefter. Men är det möjligt? De politiska och ekonomiska besluten görs ju på en nivå som inte når den enskilda människans vardag. Klyftan mellan dessa nivåer är stor. En vårdare som under hela sin utbildning fokuserat på god vård och omsorg, en vårdare som fungerar utifrån etiska principer och värderingar, ska dag för dag ställas inför det faktum att det blir allt färre händer i vården, trots att det paradoxalt nog krävs allt mera effektivitet och högre produktion. Och god kvalitet! Hur ska man som ledare kunna motivera och sporra i en sådan situation? De morötter som tidigare funnits har ätits upp av de ekonomiska ramarna och kvar blir oftast bara - piskan. Piskan har idag blivit ett verktyg för ledarna trots att alla vet att piskslag gör ont och orsakar sorg och ilska. Ledarskapsteorierna ger inte svar på denna fråga. Arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse uppehålls inte genom piskslag eller genom att konstatera att du ska vara glad att du har ett stadigvarande jobb. Hur länge håller social- och hälsovårdspersonalens ork och välbefinnande (om man kan ens kan tala om ett sådant)? Hur ska en ledare kunna skapa förtroende om de anställda upplever att han/hon endast ser till ekonomi och juridik? Hur ska chefen agera för att få förståelse att han/hon nog förstår de anställdas pressade situation, men att ledaren ändå måste pressa dem ytterligare? Hur ska man som ledare samtidigt kunna fungera som coach, som sporrare, som ekonom och jurist när korselden är som värst? Samhällets och beslutsfattarnas krav är: ekonomin i balans, ett bra bokslut, god och transparent och billig - produktion, bärande visioner för organisationen och ökande av personalens välbefinnande (innefattande minskning av sjukfrånvaro)! Utmaningen är inte större än detta

4 När ställer sig personalen inom social- och hälsovård på barrikaderna? Personalens trytande ork och illamående kan inte avhjälpas med ett personalens välbefinnande projekt. Och vem lockas till att fungera som chef med det ansvar och de motstridiga förväntningar som finns? Med det tryck som existerar 24 timmar i dygnet sju dagar i veckan? Regeringens svar på många problem inom social- och hälsovården heter: stora kommuner och en ny struktur i social- och hälsovården! Strukturella förändringar kräver oerhört mycket energi. Finns det just nu överloppsenergi för dessa radikala förändringar eller borde man i stället skriva en lag, där man förbjuder några som helst förändringar inom strukturerna för två år framåt? Vem skulle var så modig att föreslå detta? Borde man få tid att stanna upp, få tid att fundera på vad man gör och hur man gör sitt arbete? Samhället går vidare. Det är självklart. Men den enskilda människan syns allt mindre i alla sammanhang. Trots allt prat om konsekvensbedömningar. Vi lever i ett samhälle där diskussionerna och besluten rör sig utanför den lilla människans territorium. Det hjälper inte att skriva en lag om hur skjutvapen ska förvaras för att förhindra familjetragedier. Det gäller att se till att den enskilda människan blir sedd och bekräftad i vardagen. Så enkelt och så förskräckligt svårt är det! Både för ledarna och medarbetarna. För oss som medmänniska. Nådendal, 5 september 2013 Märta Marjamäki ordförande VERKSAMHETSLEDARENS HÖRNA Höst och förändringar Fastän jag inte studerar längre känns hösten fortfarande som en nystart, en tid då man bläddrar i kalendern, planerar och fyller de tomma sidorna med diverse programpunkter både på jobbet och privat. Förändring och ordning och reda lockar, kanske en ny frisyr, nya gardiner eller storstädning och rensning av köksskåp och förråd. Även regeringen diskuterar (fortsättningsvis) förändringar. Det strukturomvandlingspaket och budgetförslag som lades fram för några veckor sedan innehåller bland annat förändringar som påverkar kommunernas verksamhet. Ett förslag är att man ska kunna införa tvångssammanslagningar baserat på invånar-

5 majoritetens vilja i de tolv största stadsregionerna. Genom ett åtgärdsprogram med början år 2014 vill man minska på kommunernas uppgifter och skyldigheter till ett belopp av en miljard euro. Statsandelarna till kommunerna ska enligt förslaget skäras ner med 362 miljoner euro. Även den subjektiva rätten till dagvård och betalningen av hemvårdsstöd föreslås genomgå förändringar. Förhoppningsvis ger strukturomvandlingspaketet och budgetförslaget önskade resultat. Strukturförändringar är på tapeten i vårt land, och många frågor har väckts under processens gång. Därför har vi valt att ordna en paneldebatt i höst för att lyfta fram dessa frågor till diskussion. 17 oktober går debatten av stapeln i Raseborg och vi hoppas på att både beslutsfattare, ledande tjänstemän, kommuninvånare, socialpolitiker, personer verksamma inom social- och hälsovården och övriga intresserade tar tillfället i akt och kommer med och lyssnar på diskussionen och även delar med sig av frågor och åsikter. Vi hoppas på att det blir en givande och aktiv debatt! Mer information hittar ni längre fram i medlemsbrevet. Emma-Lena Lybäck Vik. verksamhetsledare STYRELSEN Styrelsen höll möte På mötet utsågs Britt-Helen Tuomela-Holti till viceordförande för år Styrelsen valde Stefan Näse, Clara Kronqvist- Sundström, Paulina Eklund och Rita Lindholm-Wirtanen som medlemmar till valutskottet för år Styrelsen diskuterade och utvärderade årets kongress och beslöt att arrangera nästa förbundskongress med arbetsnamnet Vård i hemmet, antingen i Jakobstad eller i Tammerfors. På mötet diskuterades även önskemål som kom fram under årsmötet och beslöt att ordna ett regionalt socialpolitiskt diskussionstillfälle i Raseborg under hösten. Protokollet i sin helhet kan ni läsa på under fliken Arkiv. Nästa möte hålls 3.10 i Helsingfors.

6 STIPENDIERAPPORT Under hösten 2012 fick jag tacksamt ta emot ett stipendium från Finlands Svenska Socialförbund r.f. Stipendiet beviljades till min pro-gradu avhandling då jag skulle slutföra mina studier i socialt arbete. Min pro-gradu handlar om utvärderingsprocessen då socialarbetarna utreder eventuellt barnskyddsbehov. Pro-gradun skrev jag på finska och rubriken på originalspråket är Olisi enemmän annettavaa, jos asiaan pystyisi kunnolla paneutumaan (Man skulle ha mera att ge, om man hade möjlighet att ordentligt sätta sig in i ärendet). I min undersökning granskar jag socialarbetarnas erfarenheter av utvärderingar av barnskyddsbehov. I undersökningen strävar jag efter att klargöra utvärderingsprocessens möjligheter, problematik och olika faktorer som påverkar processen. Undersökningen utgår från ett fenomenologisktkonstruktionistiskt perspektiv. Som referensram använder jag barnskyddets utveckling och det barncentrerade arbetssättet. Undersökningen är en empirisk studie baserat på tre fokusgruppintervjuer med sammanlagt tio socialarbetare. Det transkriberade materialet består av sammanlagt 100 sidor. Som analysmetod har jag använt innehållsanalys och undersökningsmaterialet sammanfattar jag med hjälp av Erving Goffmans ramanalys. Undersökningens resultat påvisar att socialarbetarna upplever en mera strukturerad utvärderingsmodell inom barnskyddet som positiv och nödvändig, men också omöjlig att utföra i nödvändig utsträckning. Som utmaningar upplever respondenterna både bristen på tid samt egna begränsningar och svagheter i mötet med barnet. Också avsaknaden av terapeutiska kunskaper upplevs som en begränsning. Enligt respondenterna har utvärderingsprocessens inledande möte en viktig betydelse för dess fortsättning, både med tanke på mötets fysiska utrymme och deltagarnas inställning. Det inledande mötet ger ofta riktlinjer för den fortsatta processens omfattning. Man ansåg det också vara viktigt att den som gjort barnskyddsanmälan deltar i det inledande mötet. Utvärderingsprocesserna inom barnskyddet upplevs som omväxlande. Processens problemområden är bl.a. känslan av att socialarbetarna skuldbelägger

7 klienterna och de utmaningar som socialarbetarna upplever i samband med enskilda träffar med barnet eller ungdomen. Som problematiskt upplevs också svårigheten att tolka den information som produceras i samband med de enskilda träffarna. Utvärderingsprocessen påverkas också av arbetsgemenskapens och förmännens stöd eller avsaknaden av stöd. Respondenterna ansåg pararbetet under utvärderingsprocessen som betydelsefullt, oberoende av om arbetsparet var en annan socialarbetare eller någon professionell från en annan sektor. Hembesöken som görs under utvärderingsprocessen ansågs viktiga. Också de olika arbetsmetoderna ansågs värdefulla, även om man saknar en mera terapeutisk utbildning för att tolka de resultat som framgår med hjälp av olika arbetsmetoder. Hos respondenterna fanns en känsla av otillräcklighet angående tolkning av informationen, och vissa t.o.m. ifrågasatte om de alls ska tolka olika situationer. De fem tolkningsramar som jag finner i undersökningsmaterialet är den juridiska, strukturella, professionella, praktiska och attitydramen. På basen av undersökningsmaterialet tolkar jag dessa ramar som de fält, inom vilka man förverkligar utvärderingsprocessen om behovet av barnskydd. De olika ramarna strukturerar, möjliggör och begränsar utvärderingsprocessens olika faser. Undersökningens rubrik Man skulle ha mera att ge, om man hade möjlighet att ordentligt sätta sig in i ärendet beskriver i sin helhet hur socialarbetarna upplever utvärderingsprocessen inom barnskyddet. Eva Nordström MEDLEMSAVGIFTEN De som ännu inte betalt medlemsavgiften för år 2013 får en påminnelse med medlemsbrevet. Avgiften är 15 /person och 100 /organisation. Förbundets kontonummer är Pedersörenejdens andelsbank Genom medlemsavgiften hoppas vi kunna erbjuda medlemmarna förmånlig utbildning och en effektiv intressebevakning.

8 AKTUELLT Pressmeddelanden från Social- och hälsovårdsministeriet: Förändringar i inkomstrelaterad dagpenningsperiod Flera förändringar i utkomstskyddet för arbetslösa föreslås. Dessa gäller bland annat längden på inkomstrelaterad dagpenningsperiod, arbetsvillkor och s.k. rätt till tilläggsdagar för äldre arbetstagare. Förändringarna baserar sig på regeringsprogrammet samt det avtal om arbetskarriärer som arbetsmarknadsorganisationerna ingick våren Målet är att förenkla lagstiftningen och göra utkomstskyddet för arbetslösa mera sporrande. Inkomstrelaterad dagpenning ska betalas endast för 400 dagar i stället för nuvarande 500, om personens arbetshistoria är kortare än tre år. Den inkomstrelaterade dagpenningsperioden förkortas med 100 dagar också när arbetstagaren utan giltig orsak vägrar att delta i sysselsättningsfrämjande service under de första 250 arbetslöshetsdagarna. Villkoret för att få arbetslöshetsdagpenning är för löntagare 34 veckor i arbete under de 28 månader som föregick arbetslösheten och för företagare 18 månader i arbete under de fyra år som föregick arbetslösheten. Arbetsvillkoret för löntagare förkortas till 26 veckor och för företagare till 15 månader. Arbetsinkomstens minimibelopp för den som är försäkrad enligt FöPL, vilket för närvarande är 710 euro per månad, sammanhänger med arbetsvillkoret för en företagare. För att uppfylla arbetsvillkoret i fortsättningen krävs att den försäkrade arbetsinkomsten varit minst euro per månad. Summan höjs årligen med en lönekoefficient. I övrigt lindras villkoren för företagarens utkomstskydd under arbetslöshet. Äldre långtidsarbetslösa har för närvarande rätt till tilläggsdagar inom utkomstskyddet för arbetslösa, om de har fyllt 60 år när maximitiden för det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa uppnås. Åldersgränsen för rätten till tilläggsdagar höjs till 61 år. För att göra systemet enklare avstår man från omställningsskyddstillägget och omställningsskyddets förtjänstdel, till vilka flera specialvillkor hänför sig. I stället för dessa betalas en förhöjningsdel eller en förhöjd förtjänstdel till ett belopp som motsvarar omställningsskyddets förtjänstdel till alla för den tid som de deltar i sysselsättningsfrämjande service. Förhöjningsdel och förhöjd förtjänstdel betalas inte längre för de första 20 dagarna med arbetslöshetsdagpenning.

9 Regeringen överlämnade propositionen som gäller saken till riksdagen torsdagen den 29 augusti. Lagarna avses träda i kraft Socialvårdens tjänster ökar välbefinnandet, sysselsättningseffekterna svaga Den verksamhet, arbetsverksamhet och arbetsträning som socialvården i kommunerna ordnar för att stöda sysselsättningen främjar välbefinnandet och funktionsförmågan hos arbetslösa, handikappade och partiellt arbetsföra, men leder sällan till sysselsättning. Socialvården kan inte ensam ansvara för sysselsättningsmålen. För att uppnå dem förutsätts det att man skräddarsyr lämpliga arbetsuppgifter, får stöd från arbetsgivarna, att arbetsträningen får tilläggsresurser och att sammanjämkningen av socialskydd och lön underlättas. Detta framgår av en kommunkartläggning som social- och hälsovårdsministeriet beställt. Den har utrett hur den verksamhet, arbetsverksamhet och arbetsträning som socialvården ordnar organiseras och ordnas i kommunerna. Enkäten genomfördes i februari 2013 och besvarades av 122 representanter för socialvården i 129 kommuner. De svarande ansåg att verksamhet, arbetsverksamhet och arbetsträning som stöder sysselsättningen är viktiga tjänster, eftersom de förebygger utslagning och minskar behovet av kommunens övriga tjänster, till exempel mentalvårdstjänster. Kommunernas vanligaste målsättning med tjänsterna var att upprätthålla funktionsförmågan och erbjuda meningsfull aktivitet dagtid. Det var även dessa målsättningar som tjänsterna uppfyllde bäst. Bland det som behöver utvecklas nämndes oftast att tjänsterna borde vara mer målinriktade och särskilt inriktade på den öppna arbetsmarknaden. Även lagstiftningen och servicesystemet borde göras tydligare. Enligt de svarande är problemet med lagstiftningen nu att den är svårbegriplig och splittrad. Det leder till att kommunerna tolkar lagen olika och använder sig av olika verksamhetspraxis. De svarande önskade att det skulle gå att erbjuda klienterna service som motsvarar det individuella behovet, inte utgående från en diagnos eller arbetsmarknadsställningen, vilket nu är fallet. De ansåg även att man borde förbättra samarbetet och arbetsfördelningen mellan olika aktörer, särskilt mellan socialvården och arbets- och näringsförvaltningen. Den största klientgruppen i verksamhet i sysselsättningssyfte och arbetsverksamhet för handikappade enligt socialvårdslagen utgörs av personer som rehabiliteras inom mentalvården. Sysselsättningen av klienter i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte försvåras främst av problem som gäller rusmedel, mental hälsa och livskompetens. Man uppskattar att antalet klienter kommer att öka, särskilt inom arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

10 UTBILDNING och DEBATT 17 oktober 2013 ordnar Socialförbundet en socialpolitisk paneldebatt i Raseborg. Under debatten diskuteras aktuella socialpolitiska frågor, bl.a. det svenska i strukturförändringarna och vilka utmaningar reformerna leder till för kommunen. Debatten hålls i Axxells utrymmen på Raseborgsvägen 5 i Ekenäs kl I panelen sitter rektor Henrik Hägglund (Svenska Social- och kommunalhögskolan), doktorand Linnéa Henriksson (Åbo Akademi), verkställande direktör Torbjörn Stoor (Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området) samt Hangö stads grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander som även är medlem i grundtrygghetsnämnden i Raseborg. Stig Kankkonen kommer att fungera som debattledare. Beslutsfattare, ledande tjänstemän, kommuninvånare, socialpolitiker, personer verksamma inom social- och hälsovården och övriga intresserade är välkomna att delta i diskussionen. Fritt inträde. Kaffeservering från kl För kaffeserveringens skull önskar vi att ni anmäler ert deltagande senast till PA- och handikappolitiska dagen ordnas på Kommunförbundet i Helsingfors. Arr: bl.a. SAMS, VANE, Assistentti.info, FDUV, Handikappförbundet och Kommunförbundet. Tidpunkten för nästa års kongress är Kongressen kommer att hållas i Jakobstad med temat Vård i hemmet. Är det något speciellt ämne eller tema du önskar att vi tar upp under en föreläsning eller utbildningsdag? Jag tar gärna emot tips och önskemål om utbildningar. Hör av er på e-post eller telefon REKLAM Specialkompetens i rus- och mentalvård inom grundtrygghetstjänsterna 60 sp Läroavtalstyps fortbildning för högskoleutbildade Målsättningen med utbildningen är att deltagaren: - Lär sig identifiera, bedöma och vårda individer och familjer som har mentala störningar

11 såsom en del av sitt eget arbete. - Kan samarbeta med andra yrkesgrupper för klientens bästa. - Kan vid behov slussa klienten till specialsjukvård eller rehabilitering. - Kan utveckla sitt eget arbete och verka som sakkunnig i sin arbetsgemenskap. Beskrivningen över utbildningen: Utbildningen arrangeras i samarbete mellan Tammerfors yrkeshögskola, Tammerfors universitet och Helsingfors universitet/svenska social- och kommunalhögskolan. Både i Helsingfors och Tammerfors bildas 15 personers studiegrupper. Målsättningen med högskolefortbildningen är att ge nödvändig specialkompetens inom rusoch mentalvården för personal inom grundtrygghetstjänsterna. Fortbildningen riktar sig till personal inom social- och hälsovården, skol- och studenthälsovården, företagshälsovården, dagvård, familjearbete, barnskydd, hemvård, kriminalvården och inom åldringsvården. Utbildningen grundar sig på handledning på arbetsplatsen och närstudiedagar och på nätbaserade studier. Den studerande har en mentor som stöd på arbetsplatsen. Före studierna inleds, skaffar den studerande själv mentorn. Närstudiedagar: Närstudiedagarna år , , , , , Närstudiedagarna år , , Plats: Tammerfors yrkeshögskola, Kuntokatu 3 och Helsingfors universitet/sockom, Snellmansgatan 12, Helsingfors. Obs! För deltagare valda till Helsingfors hålls den andra närstudiedagen i Helsingfors. Utförande: Utbildningen utförs som läroavtalstyps fortbildning för högskoleutbildade. Tilläggsuppgifter finns på Ansökningstid: Elektronisk ansökan Utbildningsplatser 30 Utbildningen är finansierad av utbildnings- och kulturministeriet och är avgiftsfri för deltagarna. Tilläggsinformation: Svenska social- och kommunalhögskolan/hu Planerare Ulf Ahrenberg Tfn

12 Mångprofessionell social- och hälsovård II vid Yrkeshögskolan Novia, Nunnegatan 4 i Åbo Temat för dagarna är: 1.10Resursförstärkande barndom 2.10 Resursförstärkande möten i arbetslivet Konferensen riktar sig till yrkesverksamma inom social- och hälsovården, studerande, pedagoger, fortbildningsplanerare samt andra intresserade. Mera information om konferensen hittar du via Anmälningar görs via webblankett. Konferensen arrangeras av Avdelningen för vård och det sociala området vid YH Novia i Åbo. Mera information om konferensen fås av Eva Juslin Närståendeseminarium 2013: Utmaningar inom den psykiatriska vården i Österbotten - Med fokus på familjen och närstående Måndagen den 7.10 kl vid Seniorpunkten (Folkhälsans hus) Niklasvägen 1, Smedsby. Talare: Riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos, sjukhuslärare, familjeterapeut/psykoterapeut Heikki Kurkiala och överläkare Marja Vihervaara. Seminariet är öppet för alla intresserade! Anmälan till Eva Hanses senast 30.9 på telefon eller e-post Seminariet arrangeras av Svenska Österbottens anhörigförening, Omaiset mielenterveystyön tukena Vaasanseutu Anhörigas stöd för mentalvården i Vasanejden, Välittäjäprojektet i K5 och K2 och Psykosociala förbundet. Programmet hittar man på Psykosociala förbundets hemsida hålls Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 2013 i Helsingfors. Programmet finns på Vem vårdar vem? äldreomsorgen i ett vägskäl Tid och plats: , Kommunernas hus, Helsingfors Social- och hälsovården står inför stora utmaningar. Kommunstrukturen och social- och hälsovården reformeras, den nya äldreomsorgslagen träder i kraft och valfriheten utökas. Hur få god vård på svenska är en central fråga under konferensen. Under denna fullmäktigeperiod väljer kommunerna sin väg inom social- och hälsovården. Tuffa beslut kräver kunskap. Kom därför med för att lyssna, lära och diskutera. Seminariet riktar sig till såväl anställda som förtroendevalda i kommuner, tredje sektorn och församlingar, samt till övriga intresserade. Läs mera om programmet och anmälningsförfarandet på webbsidan: Sista anmälningsdag Psykosociala förbundet och Nordiska föreningen för social och mental hälsa NFSMH ordnar tillsammans ett nordiskt seminarium på Åland Tolerans för olikheter hur öka förståelsen för psykisk ohälsa och hälsa i de nordiska länderna

13 Tidpunkt: Fredagen den 18 oktober 2013, kl Plats: Kultur och kongresshuset Alandica, Strandg.33 Mariehamn Seminariet är öppet för alla intresserade som vill delta. Kontakta regionsekreterare Johanna Cresswell-Smith på e-post eller telefon om du vill delta på seminariet. Program och mer information finns på Psykosociala förbundets hemsida Arbete och utbildning självklart! Aktivera resurser i Svenskfinland! Tid: oktober Plats: Juvenes Kokouskeskus (konferenscenter), Åkerlundinkatu 1, Tammerfors. Arrangörer: VATES-stiftelsen och Optima samkommun Innehåll: Måndag: Tema: Att behålla ett jobb eller en studieplats i ett Supported Employment perspektiv. Tisdag : Tema: Framtid. Visioner, utmaningar, hållbarhet och långsiktighet. Anmälningar: De första 80 anmälda ryms med. Välj en workshop i samband med anmälningen. Anmälningar senast Priset: Utbildningen är avgiftsfri. Deltagarna står själva för resor, boende och mat. Läs mera om programmet, föreläsarna och anmälningsförfarandet på VATEs webbsida: SAXAT I Tesso 5/2013 kan man läsa om en forskargrupp på Institutet för hälsa och välfärd som utvecklar mätinstrument för vuxen socialt arbete. Målet är att inom några år kunna mäta vilka faktorer som påverkar och leder till förändring inom socialt arbete. I mätinstrumentet tar man i beaktande arbetets målsättningar, de metoder som har använts och andra möjliga påverkningsfaktorer såsom sociala relationer och livssituation. Bland annat enheter i Tuusula och Seinäjoki har deltagit i undersökningen. I Tuusula undersökte man de sociala tjänsternas påverkan på ungdomar i behov av social rehabilitering. En ung person som har som mål att söka jobb måste anmäla sig som arbetssökande och fylla i arbetskraftsbyråns blanketter. Detta visade sig vara en mekanism som ger resultat. Mekanismer som kan leda till marginalisering är däremot droger och brist på motivation. Av ungdomarna som deltog i undersökningen nådde en fjärdedel sina mål, och ytterligare en fjärdedel nådde delvis sina mål. Slutledningen var att ju mer arbete man gör för marginaliserade unga, desto mer påverkan fås. Man lyckades även klargöra vilka typer av stöd som påverkar olika typer av ungdomar. I Seinäjoki hade nästan alla klienter som deltog i undersökningen som mål att förbättra sin svaga ekonomiska situation. Cirka 44 procent var arbetslösa och många hade antingen ingen yrkesexamen eller hade av någon annan anledning inte fått de jobb de sökte. En del var sjuklediga, pensionerade eller studerande.

14 Undersökningen visade att bästa resultat fås när man satsar på att stöda klientens livssituation så omfattande som möjligt. Både i Tuusula och Seinäjoki fick man med hjälp av mätinstrumenten fram information om vad som påverkar och fungerar. Det viktigaste var att kombinera uppgifter om klienternas vardag med uppgifter om de metoder som användes i det sociala arbetet. På detta sätt får även kommunens beslutsfattare information om hur och varför socialvården behöver omfattande satsningar. Forskarna anser att det är viktigt att socialarbetarna på ett enkelt sätt får information om det arbete de gör och vad som ger resultat. När mätinstrumenten är färdigutvecklade hoppas forskarna på att de integreras i socialtjänsternas system så att de enkelt kan tas i bruk. I Tesso 5/2013 kan man även läsa om Imatras förnyade modell för familjeservice. Kostnaderna för familjeservice, speciellt barnskydd, steg oroväckande snabbt i Imatra under förra årtiondet. Varje år steg kostnaderna med upp till 30 procent jämfört med föregående år, och man beslöt att göra förändringar. Man lyckades stoppa kostnadsutvecklingen genom att förnya servicestrukturen för och tillvägagångssätten i barn- och familjetjänsterna. Mödrarådgivningen blev en välbefinnanderådgivning, där sex nya tjänster infördes. Familjearbetarna åker hem till alla förstföderskor, tar tag i familjens problem, hjälper där det behövs och stöder i vardagen. De hjälper till med alla sysslor som skapar stress och press hos de utmattade, nyblivna föräldrarna. Familjearbetarna är utbildade socionomer eller sjukskötare med psykiatrisk inriktning men tvekar ändå inte att vid behov greppa tag i diskborsten, fylla i blanketter som känns invecklade för föräldrarna, ge sömnskolning åt babyn i hemmet, eller handla mat. I Imatra har man konstaterat att det bästa sättet att hjälpa familjerna är att träffa dem i deras egen miljö, konkretisera problemen och att hjälpa där det behövs. Detta tillvägagångssätt har gett resultat. För varje år har antalet omhändertagna barn sjunkit och överlag har behovet av barnskydd minskat varje år. Kostnaderna för köptjänster inom barnskyddet har också sjunkit överraskande snabbt, från 2 miljoner år 2011 till 1,8 miljoner år I artikeln har man även intervjuat Jorma Sipilä, emeritus professor vid Tammerfors universitet, som har gjort en utredning över familjestöden med fokus speciellt på lönsamheten i förebyggande åtgärder. Enligt Sipilä är det tydligt att främjande av lika möjligheter för barn och familjer ger lägre kostnader. Att åtgärda problem i ett tidigt skede är också viktigt ur ett mänskligt och rättvist perspektiv. Sipilä beklagar att det i Finland, trots många olika typer av register och statistik, endast finns bristfälliga uppgifter om välfärdspolitikens resultat. Vi är i behov av mer omfattande uppgifter om kostnadseffektivitet som stöd i socialpolitiken.

15 ÖVRIGT På förbundet tar vi gärna emot era tankar och tips gällande verksamheten. Vi hoppas att ni alla ska bli nöjda med det som förbundet har att erbjuda och att ni aktivt deltar i förbundets utveckling. Ni får gärna sända verksamhetsledaren förslag på verksamhet under hela året eller höra av er om ni har frågor. Vi finns till för er! Verksamhetsledaren nås på e-postadressen eller på telefon Jag sänder regelbundet ut info, utlåtanden och reklam om utbildningar via e- posten och ni som vill vara med på mina e-postlistor får gärna meddela er adress till mig. Hemsidan och Facebook-sidan uppdateras också regelbundet, så håll utkik där med jämna mellanrum. Emma-Lena Lybäck Vik. verksamhetsledare

16

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att till lagen om utkomstskydd

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 2/2015 ORDFÖRANDENS SPALT Det handlar om bemötande! Vi vet alla att det är stora strukturreformer på kommande i vårt samhälle. Den förra regeringens modell

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2014 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen

Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen . Till: Social-och hälsovårdsministeriet Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen Ålands handikappförbund r.f. är en samarbetsorganisation för handikapp- och patientföreningar

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa 2008

Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Den arbetslösa arbetssökandens rättigheter och skyldigheter Arbetslöshetsförmån betalas för att trygga den arbetslösa arbetssökandens utkomst under den tid då han eller

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 28.4.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 28.4.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 28 april 2014 kl.

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2015 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV :) VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS? Personlig assistans ordnas för personer med grav funktionsnedsättning som på grund av ett långvarigt handikapp

Läs mer

YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården

YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt Åbo, 30.10-1.11.2012 Eva Juslin, Pia

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår Serviceenkät 2015 1. Är du kvinna eller man? Jag är kvinna. Jag är man. 2. Hur gammal är du? Jag är under 30 år Jag är 30-45 år Jag är 46-60 år Jag är över 60 år 3. Till vilken grupp hör du? Jag är DUV-medlem

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 21.8.2015

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 21.8.2015 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde fredagen den 21 augusti 2015 kl.

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 16 mars 2015 kl. 10.15 på Hotel

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

- Ca 70 000 svenskspråkiga personer som direkt berör av en funktionsnedsättning, inberäknat närstående.

- Ca 70 000 svenskspråkiga personer som direkt berör av en funktionsnedsättning, inberäknat närstående. Utlåtande, STM 022:00/2013 Social- och hälsovårdsministeriet PB 33 00023 Statsrådet SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder (SAMS) och Finlands Svenska Handikappförbund (FSH) tackar för möjligheten

Läs mer

RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM

RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA FINLANDS LÄN Social- och hälsoavdelningen 13.5.2009 Till de i distributionen nämnda Länsstyrelsen i Västra Finlands län och samarbetsgruppen NÅVÅ arrangerar RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 3/2012 ORDFÖRANDENS SPALT Kognitiv ergonomi arbetsgivarens trumfkort? Sommaren är kort, det mesta regnar bort... sjunger Thomas Ledin. Så kanske det känns

Läs mer

Kommunal arbetsmarknadspolitik vad säger forskningen och hur ska det tolkas i praktiken?

Kommunal arbetsmarknadspolitik vad säger forskningen och hur ska det tolkas i praktiken? Kommunal arbetsmarknadspolitik vad säger forskningen och hur ska det tolkas i praktiken? Arbetsmarknaden & arbetslösheten Om globala utmaningar och lokala lösningar på arbetsmarknaden Norrköping den 15

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 2/2012 ORDFÖRANDENS SPALT EFTERDYNINGAR Socialförbundets kongress hölls i Åbo 16-17 april. Till vår glädje samlade kongressen hundra deltagare. Det är flera

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

till kommunstyrelserna i Hangö, Ingå, Kyrkslätt och Raseborg

till kommunstyrelserna i Hangö, Ingå, Kyrkslätt och Raseborg 1 Socialombudsmannens redogörelse för år 2013 till kommunstyrelserna i Hangö, Ingå, Kyrkslätt och Raseborg Socialombudsmannens arbete grundar sig på lagen om klientens ställning och rättigheter (812/2000).

Läs mer

Är du orolig för dig själv, ditt barn, en anhörig, vän eller granne? Här kan du se vart du kan vända dig för råd och hjälp. Alla instanser har

Är du orolig för dig själv, ditt barn, en anhörig, vän eller granne? Här kan du se vart du kan vända dig för råd och hjälp. Alla instanser har Är du orolig för dig själv, ditt barn, en anhörig, vän eller granne? Här kan du se vart du kan vända dig för råd och hjälp. Alla instanser har tystnadsplikt. ALKOHOL- OCH DROGMOTTAGNINGEN Upplever du att

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER Arbete nära människan SuPer Närvårdarens och primärskötarens eget förbund Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är Finlands största fackförbund

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Forskning för livet

FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Forskning för livet FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers Forskning för livet Ett medlemskap i Forskarförbundet är ett viktigt tecken på uppskattning för den egna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde

Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 2 februari 2015 kl. 10.15 på Hotel

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

Forskning och utveckling En del av vardagen vid yrkeshögskolan Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt

Forskning och utveckling En del av vardagen vid yrkeshögskolan Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt Forskning och utveckling En del av vardagen vid yrkeshögskolan Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt Åbo, 30.10-1.11.2012 Överlärare Pia Liljeroth PD, barnmorska Innehåll

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 1/2011 ORDFÖRANDENS SPALT De anhöriga och vi professionella Socialförbundets årliga kongress kommer i år att hållas i Korsholm 11-12 april. Temat för kongressen

Läs mer

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja Bakgrund Den omarbetade barnskyddslagen (417/2007, 12 ) ålägger kommunerna att varje fullmäktigeperiod

Läs mer

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift)

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift) Situationsbedömning SOS-projektet PILOT 1. Grunduppgifter Klientens namn: Adress: Socialarbetare: Datum: Personsignum: Telefonnummer: Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster

Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster Nordisk klarspråkskonferens i Helsingfors 21 22.11.2013 Kaj Hoffrén Överinspektör Skatteförvaltningen/Finland

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2013 1049/2013 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Läs mer

Tehy för hälsa & välbefinnande

Tehy för hälsa & välbefinnande Tehy för hälsa & välbefinnande Innehåll 3 Välbefinnande som uppgift 5 Effektivitet och vänlighet vi tehyiter 7 Tehys sak är en viljefråga 9 Tehy är aktivt och effektivt 11 Tehy gör världen bättre 13 Tehy

Läs mer

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Artikelnummer: 502007-6 Foto: Nordic Photos Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Dygnets alla timmar antogs på kongressen 1999. 2005 prövades

Läs mer

Chef i socialtjänsten

Chef i socialtjänsten inspiration Därför stannar personalen hos oss så blir du en attraktiv arbetsgivare! Från virus till vi-rus! Så skapar du bättre teamkänsla på jobbet Rollen som chef hur hanterar du motstridiga förväntningar,

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Antagen av kommunstyrelsen den 9 mars 2015 32. VAD INNEFATTAR STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD? Med närståendevård avses vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Juridiskt ombud Johanna Lindholm inledde kvällen med att berätta lite allmänt om hur den grundläggande socialvården och handikappservicen

Läs mer

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Projektet Masto för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Stöd för den arbetsföra befolkningens psykiska hälsa och arbetsförmåga För att främja välbefinnande i arbetslivet ska projektet Masto

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Alkohol är ett stort folkhälsoproblemen i Sverige. En miljon svenskar har riskbeteenden eller alkoholproblem och 25-45 procent av all korttidsfrånvaro på arbetsplatserna orsakas

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Kandidatexamen klar hur ser framtiden ut? Jag hörde häromdagen någon säga att framtiden

Läs mer

Sävsjöviks förstärkta familjehem

Sävsjöviks förstärkta familjehem Sävsjöviks förstärkta familjehem Vi erbjuder familjehemsvård för vuxna personer med missbruk och / eller kriminalitet. Vår målgrupp är företrädesvis Individer med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Rapport Kundenkät Dnr 36/83/2014 Partanen Heidi 9.2.2015 Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Kommunförbundets juridiska enhet genomförde i slutet av år 2014 en enkät bland kommunala

Läs mer

Case management enligt ACT

Case management enligt ACT Case management enligt ACT NLL i samverkan med Luleå och Bodens kommuner. 6 utsågs att få gå Case management-utbildning. Till deras stöd och hjälp utsågs 6 specialister. Integrerad behandling missbruk

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav18och45a lagenomplaneringav och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idéns upplägg Förslaget till ny idé om hälsosam vårdmiljö består av två delar. Den första delen är en inledning där följande finns med: Vårdförbundets

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Fokus på arbetslivsdeltagande för personer med funktionsnedsättning

Fokus på arbetslivsdeltagande för personer med funktionsnedsättning Fokus på arbetslivsdeltagande för personer med funktionsnedsättning Finland har stora utmaningar både i nuet och i framtiden helt oberoende av finanskrisen. För att klara av utmaningarna måste sysselsättningsgraden

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR AnnCatrin Hansson Utveckling Online Vägen till framgång! Välkommen! Här finns alla aktuella kurser/utbildningar och föreläsningar. Kurserna och utbildningarna sker antingen

Läs mer

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete Supported Employment på Arbetsförmedlingen

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

Arbetspension för arbete!

Arbetspension för arbete! Arbetspension för arbete! Informationspaket till läraren DIA 1. Den sociala tryggheten i Finland I Finland består den sociala tryggheten av allmänna hälso- och sjukvårdstjänster, socialförsäkringen och

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen 1() Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2014 T1-T14 T2 I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser, sökning och anställning av personal samt upplevda

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 A Städning i offentliga lokaler Motionär: Anna Fjellman, Konsument och medborgarservice När en städfirma upphandlas för att städa på våra arbetsplatser som kontor, skolor

Läs mer

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig Kom med och ge din insats för ett friskare liv för dig själv, dina närmaste och hela din kommun Hälsan hör till de viktigaste värdena i människans liv och har en avgörande

Läs mer

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning?

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Management Då är det här rätt utbildning för dig... 40 sp CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Sävsjöviks Förstärkta Familjehem

Sävsjöviks Förstärkta Familjehem Vi är ett mindre förstärkt familjevårdsföretag med säte i Borås. I vår verksamhet arbetar personal med lång, gedigen utbildning och erfarenhet inom missbruksvård och mänskligt beteende (konsulenter). Vi

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning.

Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning. Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4 Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning. 1. Vad är Conscientiametoden? Det är en ny form av terapi

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se Trygghetsutsikter Nummer 3-juli 2004 Eva Adolphson är Länsförsäkringars expert på social- och avtalsförsäkringar eva.adolphson@lansforsakringar.se Telefon 08-588 408 31, 073-96 408 31 Orimligt stora skillnader

Läs mer