nme - keep your friends close

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nme - keep your friends close"

Transkript

1 nme - keep your friends close en liten applikation Multimodala System ITK3:MM Linus Harling Anders Mellerborg Emma Wilson 1 18 maj, Författarna i bokstavsordning

2 Innehåll 1 Introduktion Liknande system Motivation samt målsättning med systemet Möjliggöra fysiska möten i en ökande virtuell värld Calm Technology Beskrivning av nme - keep your friends close Teknisk beskrivning av nme - keep your friends close Utnyttjade modaliteter Framtidsvisioner Analys och använda modaliteter Datalogg Modaliteter Aktiviteter Transkribering av interaktioner Bilder

3 1 Introduktion Samhället har förändrats ganska radikalt de senaste 100 åren, vi har gått från en miljö nära och kära alltid funnits i närheten till ett allt mer socialt splittrat liv. Från att ha levt i kvarter med aktiva innergårdar, eller i små samhällen där alla känner alla, har vi gott till att bo själva. Alltmer separerade från grannar och omvärlden, med en fritid som alltmer kretsar kring TV och dator har vi idag mindre socialt umgänge än tidigare enligt Nie och Erbrings rapport Internet and Society: a Preliminary Report [5]. Dagens teknik ger oss dock även nya möjligheter att hålla kontakten, från de nya sociala nätverken som t.ex. facebook och twitter till mobiltelefoner och netbooks. Kanske kan den ökande fysiska distansen människor emellan minskas eller åtminstone byta karaktär genom att utnyttja all den teknik som står till vårt förfogande. Den vetskap man förr hade om sina näras förehavanden genom daglig muntlig kommunikation kanske kan återskapas med hjälp av ett annat perspektiv på varseblivning. 1.1 Liknande system Vi har bland annat hittat inspiration till nme - keep your friends close hos Li, m.fl. och deras Peopletones: a System for the Detection and Notification of Buddy Proximity on Mobile Phones [4] samt Krumm och Hinckley och deras The Nearme Wireless Proximity Server [3]. 2 Motivation samt målsättning med systemet 2.1 Möjliggöra fysiska möten i en ökande virtuell värld Målsättningen med vårt system är att göra det möjligt för användaren att snabbt kunna organisera fysiska möten med vänner i en annars så virtuell värld. Genom att göra användaren uppmärksam på när vänner och bekanta befinner sig inom ett visst område skapas denna möjlighet till fysisk interaktion. Vi anser att ett behov av nme - keep your friends close finns då mobiltelefonerna i princip tagit bort behovet av att fråga en vän i förväg om vad denne ska göra, och befinna sig, i och med att man alltid är anträffbar via mobilen. Detta kan leda till att två vänner sitter i samma område men på två olika restauranger och äter lunch i all ensamhet, helt ovetande om den andres närvaro, för att båda tagit för givet att den andre är på sitt jobb. nme - keep your friends close kan hjälpa till att ge vänner möjligheten att träffas spontant fysiskt om så bara för ett ögonblick. 2.2 Calm Technology Vi vill också försöka skapa en, vad Weiser och Brown i sin artikel The Coming Age of Calm Technology [7] från 1997 kallar calm technology, dvs. teknik som enbart kräver vår uppmärksamhet när vi är i behov av denna. Weiser och Brown anser att teknik ska kunna växla mellan att befinna sig i vår stimulibakgrund (periferi) och att kräva vår totala fokus. Detta åstadkommer vi genom att använda oss av haptik istället för audiell stimuli när systemet vill uppmärksamma användaren på att dess vänner träder in i användarens nuvarande närområde. Om användaren är upptagen i en konversation, samtidigt som en vän träder in i närområdet och upptäcks av nme - keep your friends close, är risken mindre att motparten blir störd av användarens vibrerande mobiltelefon jämfört med om ett högt ljud hade spelats upp. Om mobiltelefonen istället skulle låta är risken, enligt Hansson, m.fl. [2], att konversationen störs alternativt avslutas för att båda parter istället fokuserar helt på mobiltelefonen. Om användaren kan missta en väns närvaroindikering med ett ljudlöst inkommande telefonsamtal stör även detta, enligt Hansson, m.fl., konversationen för att användaren inte vet vilken information som avses vilket kan leda till ett fokuseringsskifte. För att minimera denna risk ska meddelanden om vänners närvaro ske via så kallade Tactons 1, som presenteras i Tactons: Structured Tactile Messages for Non-Visual Information Display [1] av Brewster och Brown och är speciellt designade vibrationer, för att kunna särskilja informationen genom vibrationens längd, frekvens och styrka. 1 Tactile icons 2

4 3 Beskrivning av nme - keep your friends close nme - keep your friends close fungerar på så sätt att när en av dina vänner kommer i din närhet informeras du om detta genom att din mobil börjar vibrera samt markeras visuellt på mobiltelefonens skärm. Användaren kan sedermera välja att skicka ett snabbt meddelande till sin vän genom applikationen. Dessa meddelanden skapas av färdiga steg för steg-mallar där plats samt aktivitet finns definierade, exempelvis steg 1: fika i, steg 2: Prego. 3.1 Teknisk beskrivning av nme - keep your friends close nme - keep your friends close är en applikation som är utvecklad för mobiltelefoner med operativsystemet Android 2. I nuvarande prototypversion sker all kommunikation mellan anslutna mobiltelefoner och vår server via det trådlösa nätverket. Lokaliseringen av närbelägna vänner sker också med hjälp av det trådlösa nätverkets accesspunkts BSSID 3. I vår databas är dessa BSSID, i dagsläget, hopkopplade med en specifik geografisk plats, exempelvis Kista. Varje geografisk plats i databasen har ett antal lokaler knutna till sig, exempelvis: Kista: Kista galleria DISK caféet Prego caféet Foo bar Lokalerna har sedan ett antal olika aktiviteter som går att utföra på dessa platser, exempelvis: DISK caféet: fika äta 3.2 Utnyttjade modaliteter Applikationen använder sig framförallt av tre modaliteter, ljud, känsel(vibration) och syn. Alla dessa utnyttjas på ganska traditionellt vis och framförallt för att fånga användarens uppmärksamhet, även om en ambition är att kunna använda gester för att snabbt indikera jakande eller nekande. Vad som är mer intressant i det här fallet är vår förhoppning att närhet, eller plats relativt andra, ska utvecklas till en modalitet i sig. Att en mer permanent kännedom om sina vänners befintlighet blir en del av den normala uppfattningen om sin omgivning. Tyvärr är den aspekten inget vi kunnat undersöka närmre av naturliga anledningar (tid). Däremot kan man se en tydlig reaktion hos våra försökspersoner då en av våra prototyper uppmärksammar dem om en persons närvaro. Vi vill gärna tolka detta som att telefonen kan fungera som en förmedlare av närhet via de andra modaliteterna, men det kan precis lika gärna bara vara nyfikenhet. I ett tidigare försök missade försökspersonen signalen helt, vilket förstärker uppfattningen om att flera modaliteter i kombination är nödvändigt för att tillförlitligt påkalla uppmärksamhet. Det är också ungefär så långt klassisk multimodal analys så som Norris [6] beskriver den kan leda oss. En annan metodik, förslagsvis med intervjuer och användningsstatistik behövs för att i ett längre perspektivet kunna se eventuella förändringar i beteendemönster Basic Service Set Identifier 3

5 4 Framtidsvisioner Våra framtidsplaner för nme - keep your friends close är att även implementera positionering via GPS 4 för att göra applikationen oberoende av tillgång till trådlösa nätverk. Det trådlösa nätverket kommer även i fortsättningen att användas för att lokalisera användare även i sådana miljöer där GPS inte fungerar, exempelvis inomhus. Vi vill även göra det möjligt för användarna att lägga till aktiviteter samt platsen för denna aktivitet. Exempelvis kan en användare när han/hon promenerar i Kista upptäcka en underbar minigolfbana och skicka in information om platsen till vår server samt förslag på aktiviteter som passar in, dvs. spela minigolf. Detta leder till ett mycket dynamiskt och ekonomiskt system eftersom det är användarna själva som uppdaterar och underhåller denna information. En annan fördel med användarunderhåll är att det ger oss möjlighet att lansera systemet mycket tidigare än om vi själva skulle behöva söka upp och lägga in information. En annan vision är att kunna utveckla nme - keep your friends close för andra plattformar än Android, exemplevis som Apple Store-applikation 5 till iphone 6. Sociala nätverk och chatt-program är andra väldigt lämpliga miljöer, ett antal olika standarder för platsbestämning i webbapplikationer är på väg och kommer antagligen att förenkla en sådan tillämpning avsevärt. Vad som vore mycket intressant att studera under ett längre perspektiv är även om individers beteende och uppfattning om personer i deras närhet förändras av att ha en mer permanent uppfattning av var de befinner sig. Udo Wächters upplevelser med sitt vibrationsbälte 7 visar till exempel att försökspersonen utvecklade en helt ny uppfattning om sin kringmiljö. Skulle detta vara fallet när det gäller en social situational awareness leder det till helt nya möjligheter att använda teknik för att inte bara krympa avstånden virtuellt utan även reellt. Som en avslutande liten not har åtminstone två av författarna utvecklat en stark övertygelse om att dagens mobiltelefoner har ett helt felaktigt gränssnitt. På första parkett borde kontaktlistan vara, det är trots allt det som är största anledningen att ha en telefon än så länge. En kontaktlista som påminner om exempelvis pidgins 8 med tillägg för att visa exempelvis avstånd skulle ge användaren en betydligt starkare social återkoppling än dagens enkla telefonböcker. 5 Analys och använda modaliteter 5.1 Datalogg Inspelad 2 juni, 2009 Tid 12:15 12:21 Interaktion användandet av mobiltelefon med nme - keep your friends close Deltagare G och A samt intervjuledare (I) Beskrivning G och A sitter och programmerar i ett allmänt utrymme i KTH-sektionen av Forum. G har fått i uppdrag av intervjuledarna att prova applikationen nme - keep your friends close. I utrymmet omkring G och A sitter flertalet KTH-studenter samt intervjuledarna. 5.2 Modaliteter G Talat språk, minspel, blickfång, huvudrörelser, närhet, handrörelser (kontroll av objektet via känsel och rörelse). A Blickfång, huvudrörelser, närhet. I Talat språk 4 Global Positioning System

6 5.3 Aktiviteter G fokuserar på sin dator tills mobiltelefonen visar att en av hans vänner är i närheten vilket leder till ett skifte av huvudaktivitet från programmering till användandet av nme - keep your friends close. Han skiftar därefter hela tiden fokus mellan mobiltelefonen och intervjuledarna, detta visar han tydligt genom att hans blickfång hela tiden pendlar mellan intervjuarna och mobilen. A:s enda reaktion under aktiviteten är att närma sig och fokusera på G:s mobiltelefon i samband med att denna indikerar att G:s vän kommit in i G:s närområde för att direkt efter stillad nyfikenhet återgå till sin huvudaktivitet programmering. All fokus från A är därefter på sin datorskärm. Modaliteterna under interaktionen med mobiltelefonen är av medelhög komplexitet samt låg intensitet. Att G inte ger applikationen all fokus utan även är intresserad av hur och om prototypen verkligen fungerar samt intervjuledarna kan ha med att göra att den vän som dök upp i G:s närområde och upptäcktes av nme - keep your friends close inte är en av G:s närmsta vänner. Troligtvis förstod även G att det skulle hända något i applikationen, då han var helt medveten om att vi filmade honom. G:s intresse för hur applikationen fungerar kan mycket väl förklaras i att han själv har programmerat mobilapplikationer. Det relativt låga kravet på fokus från G:s sida kan tyda på att vi lyckats skapa ett lättanvänt användargränssnitt eftersom G lätt och snabbt kunde använda och navigera i nme - keep your friends close. Något intressant händer dock efter att G skickat iväg meddelandet. Trots medvetenheten om att det är ett icke funktionellt test uttrycker G en förväntan att få ett svar. När G dessutom råkar trycka bort svaret när det kommer får G ett tonfall som vi tolkar som viss besvikelse. I våra ögon visar det här, inte bara kraften i en Wizard of Oz studie, utan visar också en av riskerna med system som våra. Att få kännedom om att en vän är i närheten kan även leda till besvikelse om eller när den vännen inte svarar på en inbjudan. En del i att bemöta sådana situationer är att skapa ett gränssnitt som gör det snabbt att svara ja eller nej. En annan kanske viktigare är att se till att det finns möjlighet att dölja sin närvaro. Det är inte alltid önskvärt att vara synlig för alla, ett liknande system som chatt-klienter använder med olika status är en möjlig väg att gå. 6 Transkribering av interaktioner Förklaringar [ visar överlappning i tal (flera röster samtidigt) VERSALER visar betoningen (2) visar paus (i sekunder) visar ett glottalt stopp eller hastigt avbrutet ljud kursivstil visar skrift (text) visar kommunikation med övriga modaliteter (ej tal/skrift) 5

7 radnr tidsstämpel ev. överlappning person/mobil (D) tal/skrift övriga modaliteter 1 [00:00:00] G: när jag tänker efter (tittar på datorn) 2 [00:00:01] D: (vibrerar) (se fig. 1) 3 [00:00:02] G: (tittar på mobilen) (se fig. 2) 4 [00:00:03] G: (tar upp mobiltelefonen) (se fig. 3) 5 [00:00:05] G: händer värsta grejen (se fig. 4) 6 [00:00:06] A: (skiftar fokus från dator till G:s mobil) 7 [00:00:08] A: (närmar sig G:s mobil) (se fig. 5) 8 [00:00:10] G: (fniss) 9 [00:00:11] G: bärsa (väljer BÄRSA) 10 [00:00:13] A: (skiftar fokus från G:s mobil till datorn) 11 [00:00:14] A: aahh (tittar på A:s dator) 12 [00:00:14] G: (väljer FOO BAR) 13 [00:00:20] G: nu stod det inte Foo (se fig. 6) 14 [00:00:21] G: (tittar på I) 15 [00:00:23] G: det stod ska vi bärsa (se fig. 7) 16 [00:00:24] I: ah, det är en radbrytning som saknas 17 [00:00:25] G: (tittar på mobilen) 18 [00:00:28] G: sen skickar den inte ett SMS tror jag 19 [00:00:29] G: (tittar på I) 20 [00:00:29] I: ah 21 [00:00:30] G: (fniss) 22 [00:00:31] G: (tittar på mobilen) 23 [00:00:32] I: klart den gör! 24 [00:00:37] G: (tittar på I och fnissar) 25 [00:00:38] G: (tittar på mobilen) 26 [00:00:39] G: mm (se fig. 8) 27 [00:00:41] G: vad kan jag göra nu då,(1) det går inte att göra någonting (se fig. 9) 28 [00:00:43] G: han svarar inte (se fig. 10) 29 [00:00:46] G: det är bara att sitta här och vänta (tittar på I) 30 [00:00:48] G: jag kanske kan äta(1) jag kan äta med Billy så länge 31 [00:00:53] G: nu kommer jag träffa dem på samma ställe. (tittar på mobilen) 32 [00:00:54] G: nu kommer de bli sura för att jag ringt två personer (tittar på I) 6

8 radnr tidsstämpel ev. överlappning person/mobil (D) tal/skrift övriga modaliteter 33 [00:00:55] G: (tittar på mobilen) 34 [00:00:56] G: (tittar på I) 35 [00:00:57] G: (tittar på mobilen) 36 [00:01:04] G: vad är AM, förresten 37 [00:01:06] [ G: (tittar på I) 38 [00:01:07] G: det står AM (tittar på mobilen) 39 [00:01:07] I: det är ID:et för telefonen 40 [00:01:08] G: (tittar på I) 41 [00:01:10] G: (tittar på mobilen) 42 [00:01:10] I: ah han det det är Anders telefon den heter ju 43 [00:01:11] G: (tittar på I) 44 [00:01:12] G: (tittar på mobilen) 45 [00:01:14] [ G: det står ju w910i efter den och det är ju 46 [00:01:16] I: ah, men det är hans namn 47 [00:01:17] G: (tittar på I) 48 [00:01:18] G: aha, ok det är tittar på mobilen 49 [00:01:20] G: så han heter Anders(1) ehmm(1) Magnusson 50 [00:01:21] G: (tittar på I) 51 [00:01:22] G: (tittar på I) 52 [00:01:22] D: (klickljud) 53 [00:01:23] G: VA!? (tittar på mobilen) (se fig. 11) 54 [00:01:26] G: jaha, ni fuskade! (se fig. 12) 7

9 7 Bilder Figur 4: G: händer värsta grejen Figur 1: G: mobiltelefonen vibrerar Figur 5: A närmar sig G:s mobil Figur 2: G: tittar på mobilen Figur 6: G: nu stod det inte Foo Figur 3: G: tar upp mobiltelefonen Figur 7: G: det stod ska vi bärsa Figur 8: G: mm 8

10 Figur 9: G: vad kan jag göra nu då,(1) det går inte att göra någonting Figur 10: G: han svarar inte Figur 11: G: VA!? (tittar på mobilen) Figur 12: G: jaha, ni fuskade! 9

11 Referenser [1] Stephen A. Brewster och Lorna M. Brown. Tactons: Structured Tactile Messages for Non-Visual Information Display. I AUIC, sidor 15 23, [2] R. Hansson, P. Ljungstrand, och J. Redstrom. Subtle and Public Notification Cues for Mobile Devices. Lecture Notes in Computer Science, sidor , [3] John Krumm och Ken Hinckley. The Nearme Wireless Proximity Server. I In Proceedings of Ubicomp: Ubiquitous Computing, sidor Springer, [4] Kevin A. Li, Timothy Y. Sohn, Steven Huang, och William G. Griswold. Peopletones: a System for the Detection and Notification of Buddy Proximity on Mobile Phones. I MobiSys 08: Proceeding of the 6Th International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services, sidor , New York, NY, USA, ACM. ISBN [5] Norman H. Nie och Lutz Erbring. Internet and Society: a Preliminary Report. sidor MIT Press, Cambridge, MA, USA, ISBN [6] Sigrid Norris. Analyzing Multimodal Interaction : a Methodological Framework. Routledge, New York, NY, ISBN [7] Mark Weiser och John S. Brown. The Coming Age of Calm Technology. I Peter J. Denning och Robert M. Metcalfe, redaktörer, Beyond Calculation: The Next Fifty Years of Computing. Copernicus, New York, NY, USA, ISBN

Inlämningsuppgift 1. Inlämningsuppgift 1. Metod. Tester. Högskolan i Kristianstad: Interaktionsdesign I. 2010-09-17, Per-Ola Olsson

Inlämningsuppgift 1. Inlämningsuppgift 1. Metod. Tester. Högskolan i Kristianstad: Interaktionsdesign I. 2010-09-17, Per-Ola Olsson Inlämningsuppgift 1 Metod Jag har valt att studera några av de vanliga funktionerna på en mobiltelefon, sk smartphone. Vi använde min iphone 3GS med ios 4.1 och språket inställt på svenska. Testerna genomfördes

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner För iphone & Android SmartPhones Innehållsförteckning LADDA NER ER APP OCH KOM IGÅNG...3 INSTALLATION...3 SKAPA ERT SOFTALARM KONTO I APPEN...3 KOMMA IGÅNG...4

Läs mer

Ubiquitous Computing

Ubiquitous Computing Ubiquitous Computing Personliguppsats En reflektion kring Ubicomp och Calm Technologi Cecilia Gustafsson Författare: Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Dokumentation...3 Calm technology...3

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Maj 2015 Novell Messenger 3.0.1 och senare kan användas på mobila enheter med ios, Android BlackBerry. Du kan vara inloggad på Messenger från olika platser på samma

Läs mer

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 SMULTRON av Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 - När man har turen att hitta en plats där man trivs

Läs mer

ShoreTel Mobility - Användarguide

ShoreTel Mobility - Användarguide ShoreTel Mobility - Användarguide ShoreTel Mobility är en App för arbetssamtal till Android, iphone, ipad och ipod Touch. Mobility App använder sig av såväl trådlösa WiFi nätverk, mobila datanätverk samt

Läs mer

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Idag Översikt över kursen Kursmål och metoder Examinationskriterier Inspiration Praktisk information

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Med NetAlert är du aldrig ensam.

Med NetAlert är du aldrig ensam. Med NetAlert är du aldrig ensam. Ett personlarm för alla. NetAlert, marknadsledande personlarm för mobiler och datorer, ökar tryggheten i riskmiljöer och vid ensamarbete. Allt fler utsätts för otrygghet

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

APPARAT SLUTRAPPORT. 1. Inledning

APPARAT SLUTRAPPORT. 1. Inledning APPARAT SLUTRAPPORT 1. Inledning Diskussioner kring smartphoneanvändande har ökat i takt med att användandet av mobil teknik har vuxit i utbredning. Nya sociala beteenden, beroendebeteenden och avkopplingsbeteenden

Läs mer

Hjälpmedelscentralen. Välkomna!

Hjälpmedelscentralen. Välkomna! Välkomna! Vad finns i din Smartphone? Vad finns i din Smartphone? meddelanden socialt umgänge underhållning (spel, musik) planering påminnelser Vad finns i din Smartphone?. hitta platser eller personer

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010

GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010 GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010 Låta andra få veta vad du gör I Microsoft Lync 2010 anges din närvaro automatiskt utifrån dina aktiviteter eller kalendern i Microsoft Outlook, men du kan ange

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

För varje barns rätt att upptäcka världen

För varje barns rätt att upptäcka världen För varje barns rätt att upptäcka världen Lär dig använda din GPS 1 Vad är GPS? GPS står för Global Positioning System (Global Positions System). GPS använder sig av 27 satelliter som cirkulerar runt jordklotet,

Läs mer

Bambusermanual - Plattformen distans

Bambusermanual - Plattformen distans Bambusermanual - Plattformen distans Av: Sofie Sjöstrand, Nätverket SIP Senast reviderad: 2012-09-16 Innehåll Om Bambuser och manualen... 2 Registera ett konto... 3 Dashboard - din startsida... 4 Dashboard

Läs mer

Integration BYOD Bring Your Own Device. Peter Andersson

Integration BYOD Bring Your Own Device. Peter Andersson Integration BYOD Bring Your Own Device Peter Andersson Historik 1980-2014 Stordatorer eller Mainframe(IBM, mfl) Fleranvändarsystem (kopplade terminaler) Minidator (Digital mfl) Storhetstid slutet 80tal

Läs mer

Sakernas internet. (Internet of Things)

Sakernas internet. (Internet of Things) Sakernas internet (Internet of Things) Vad är det? Från streckkoder på paket till bokföringssystem ( Datorerna är ju saker ) Transport Självkörande bilar Automobil Självdisciplinering Träning Kost Sömn

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

En studie av programmet Buddyphone. Delmoment i kursen CSCW 2D1416

En studie av programmet Buddyphone. Delmoment i kursen CSCW 2D1416 En studie av programmet Buddyphone Delmoment i kursen CSCW 2D1416 Niklas Becker e96_nbe@e.kth.se Viktor Erikson e96_ver@e.kth.se Inledning Ett bra exempel på hur ett verklig datorstött samarbete kan te

Läs mer

Nya Medier. Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod

Nya Medier. Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod Nya Medier Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod Människa-Dator: Gränssnittet Tre lager tas upp i boken: Fysiska apparaten som möjliggör för användaren att styra/använda datorn Mjukvara som organiserar

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Mobiltelefonens utveckling

Mobiltelefonens utveckling Mobiltelefonens utveckling Hur fungerar en mobiltelefon? Anordningen i en mobiltelefon som gör att du kan ringa och ta emot samtal går till såhär: Mobiltelefonen plockar upp din röst och omvandlar ljudet

Läs mer

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12 Manual Lead tracking Version 1.0 2013-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Om manualen... 3 1.2 Om tjänsten... 3 2 Använd tjänsten för första gången... 4 2.1 Installera applikationen... 4 2.2

Läs mer

Framtidens idrottsförening

Framtidens idrottsförening Framtidens idrottsförening Sverige och idrotten 2020 SF-presentation, april 2012 Uppdraget Bakgrunden till projektet Framtidens idrottsförening startar med Narva-motionen samt RS yrkande och Proletärens

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

Social interaktion. Daniel Bosk. social.tex 1914 2014-08-26 13:33:45Z danbos

Social interaktion. Daniel Bosk. social.tex 1914 2014-08-26 13:33:45Z danbos Social interaktion Daniel Bosk Avdelningen för informations- och kommunikationssytem (IKS), Mittuniversitetet, Sundsvall. social.tex 1914 2014-08-26 13:33:45Z danbos Översikt 1 Social interaktion Ansikte

Läs mer

Om företaget Comai AB

Om företaget Comai AB Om företaget Comai AB Företaget grundades av personer med kompetens inom pedagogik, rehabilitering och kunskaper inom att utveckla produkter enligt principen design for all. Företaget har även fått innovationsutmärkelser

Läs mer

Krav och riktlinjer för applikationsutveckling

Krav och riktlinjer för applikationsutveckling Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besök: Filmhuset, Borgvägen 1 Telefon: 08-665 11 00 Fax: 08-661 18 20 www.sfi.se BILAGA till Branschstandard Tillgänglig Bio 2015-03-25 Krav och riktlinjer

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

1:5 SLUTRAPPORT - POST MORTEN LARS EHRMAN WP12 2013-06-07

1:5 SLUTRAPPORT - POST MORTEN LARS EHRMAN WP12 2013-06-07 1:5 - POST MORTEN LARS EHRMAN WP12 2013-06-07 2:5 ABSTRAKT EN AVSEENDE STOREFRONT WEB- SHOP SOM HAR TAGITS FRAM SOM PROJEKT I KURSEN GRÄNSSNITTSUTVECKLING (1IK419) OCH KURSEN INDIVIDUELLT MJUKVARUUTVECKLINGS-

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Kristian Almgren Artificiell Intelligens Linköpings Universitet 2011. Talstyrning

Kristian Almgren Artificiell Intelligens Linköpings Universitet 2011. Talstyrning Talstyrning Abstrakt Talstyrning är en teknik som gör det möjligt för oss människor att mer eller mindre verbalt kommunicera med en dator eller ett system. Det här är ett tillvägagångssätt inom AI och

Läs mer

JoicePhone Installationsmanual

JoicePhone Installationsmanual JoicePhone Installationsmanual - 1 - Innehållsförteckning Krav på hårdvara...2 Installation av program...2 Hur man använder JoicePhone...9 Användargränssnitt...10 Att ringa samal...12 Lägga till kontakter...12

Läs mer

Tele2 Växel. mobil. Så här enkelt är det! Vill du också ha en lösning som passar ditt företag? Gå in på tele2.se/foretag eller ring 0200-23 23 23.

Tele2 Växel. mobil. Så här enkelt är det! Vill du också ha en lösning som passar ditt företag? Gå in på tele2.se/foretag eller ring 0200-23 23 23. Tele2 Växel Vill du också ha en lösning som passar ditt företag? Gå in på tele2.se/foretag eller ring 0200-23 23 23. mobil. Så här enkelt är det! XXXXXX Tele2 Växel Mobil: Allt i en app! Kom igång. Ladda

Läs mer

Vägen till ett framgångsrikare liv. Framgång föder framgång

Vägen till ett framgångsrikare liv. Framgång föder framgång Framgång föder framgång I din strävan till ett framgångsrikare liv, finns det en fundamental ingrediens som de flesta människor missar. Nämligen att se till det de redan har, och göra detta med en tacksamhet.

Läs mer

Metod Rapporten är baserad på egen erfarenhet av marknadsföring on-line samt studier av aktuell forskning, rapporter och webinars.

Metod Rapporten är baserad på egen erfarenhet av marknadsföring on-line samt studier av aktuell forskning, rapporter och webinars. Att välja mellan native- eller webbapp Bakgrund Marknaden för smarta mobiltelefoner ökar kraftigt. Därför ser allt fler företag och organisationer behovet av att göra digitalt innehåll tillgängligt för

Läs mer

Måldriven, informationscentrerad webbdesign

Måldriven, informationscentrerad webbdesign Måldriven, informationscentrerad webbdesign Linus Forsell Digitala Distributionsformer vid Högskolan Väst, Trollhättan, Sverige linus.forsell@student.hv.se 1 Abstrakt I den här essän kommer måldriven och

Läs mer

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business Telia Fiber Business Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com Operator Business Ni bygger hela vägen fram till huset Frostfritt och el uttag 2 2013-04-09 Telia Fiberanslutning 2010 Så hänger det

Läs mer

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04.

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04. 2012 Översikt av SRS Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein Sør-Trøndelag University College 17.04.2012 Innehåll Inledning 3 Vad är ett studentresponssystem

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Användarhandledning - Skogsappen

Användarhandledning - Skogsappen Användarhandledning - Skogsappen Detta dokument utgör användarhandledningen till mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i n g S y s t e m s A B, D r o t t n

Läs mer

Handi SMS. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Version 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi SMS. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Version 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi SMS För Handi med telefonfunktion Version 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

Framtiden: Bättre än verkligheten Data och positionering

Framtiden: Bättre än verkligheten Data och positionering Framtiden: Bättre än verkligheten Data och positionering Christer Pettersson, Eniro 26 oktober, 2010 Eniro har lanserat tre nya iphone-appar 2010: Eniro Live, PåSjön - och Rejta.se. Två med AR. Från vänster

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Som tiden går. Hjälpmedel som gör vardagen lättare

Som tiden går. Hjälpmedel som gör vardagen lättare Som tiden går Hjälpmedel som gör vardagen lättare Att minnas Förgätmigej är en elektronisk tidskalender som visar dag och datum på en display och gör det lättare att komma ihåg vilken dag och månad det

Läs mer

Vad utmärker ett bra användargränssnitt?

Vad utmärker ett bra användargränssnitt? Vad utmärker ett bra användargränssnitt? Att kommunicera med användarna Feedback och Pliancy Excise kontra Flow GUI = Graphic User Interface GUI = Graphic User Interface GUIn, eller grafiska gränssnitt

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Innehåll. ADRESS S:t Eriksgatan 33. 112 39 Stockholm TEL 08-410 23 410 EPOST info@learningpoint.se WEBB www.learningpoint.se ORG NR 556792-1126

Innehåll. ADRESS S:t Eriksgatan 33. 112 39 Stockholm TEL 08-410 23 410 EPOST info@learningpoint.se WEBB www.learningpoint.se ORG NR 556792-1126 Lync 2013 1 Innehåll LYNC - EN KORT INTRODUKTION... 2 STARTA OCH AVSLUTA LYNC... 2 HITTA EN KONTAKT... 3 FÄSTA EN KONTAKT... 3 Skapa en grupp... 3 Lägga till en kontakt i en grupp... 4 CHATTA... 4 Gruppkonversation

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket www.axiell.se Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar - Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Axiell Arena Axiell Arena Axiell

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

Om företaget Comai AB

Om företaget Comai AB Om företaget Comai AB Företaget grundades av personer med kompetens inom pedagogik, rehabilitering och kunskaper inom att utveckla produkter enligt principen design for all. Företaget har även fått innovationsutmärkelser

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Kroppsspråk och tal. Introduktion. Gå- och Stopp-signaler. Viktiga delar:

Kroppsspråk och tal. Introduktion. Gå- och Stopp-signaler. Viktiga delar: Kroppsspråk och tal Introduktion I detta avsnitt kommer du lära dig ett par grundläggande saker för kontakt med andra människor. I kontakt med andra använder vi både ord och kroppsspråk. Du kommer att

Läs mer

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen.

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Servicekontoret IT & Telefoni 2005-05-20 C:\DOCUME~1\DESIRÉE\LOKALA~1\Temp\fcctemp\Utredningsrapport ver2.doc Innehåll

Läs mer

Words and Sentences Träna engelska!

Words and Sentences Träna engelska! Words and Sentences Träna engelska! Av LäraMera Program AB och Leripa AB Grafik Musik Röst Kristina Grundström Erik truedsson Helen Melhuish 1 Innehållsförteckning WORDS AND SENTENCES 1 Words and Sentences

Läs mer

Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem

Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem Birgitta Thorslund The Swedish National Road and Transport Research Institute HEAD Graduate School (Hearing and Deafness)

Läs mer

För varje barns rätt att upptäcka världen

För varje barns rätt att upptäcka världen För varje barns rätt att upptäcka världen Lär dig använda ditt trygghetslarm med GPS för barn tryggt och sunt! Innehållsförteckning Vad är GPS? Hur fungerar GPS? Vad är GSM? Trygghetslarm med GPS Hur använder

Läs mer

Manual Multi Comai 1.3.5

Manual Multi Comai 1.3.5 Manual Multi Comai 1.3.5 Mobiltelefon Android 2.1 AB utvecklar och säljer anpassningsbara Comai AB Tfn:0498-410995 2 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Installation... 3 2.1 Starta Multi Comai... 3 2.1 Navigation...

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Global Positioning System GPS i funktion

Global Positioning System GPS i funktion Global Positioning System GPS i funktion Martin Åhlenius ECOP mas00001@student.mdh.se Andreas Axelsen ECOP aan00006@student.mdh.se 15 oktober 2003 i Sammanfattning Denna rapport försöker förklara funktionen

Läs mer

ipad-tips elektroniska dokument i Tibro kommun 2013-05-15

ipad-tips elektroniska dokument i Tibro kommun 2013-05-15 ipad-tips elektroniska dokument i Tibro kommun 2013-05-15 I Tibro kommun har vi liksom många andra kommuner fastnat för Apples modell ipad för att ta del av handlingar inför och efter politiska möten.

Läs mer

Varför ljud och hörsel?

Varför ljud och hörsel? Ljud & Hörsel Varför ljud och hörsel? Varför ljud och hörsel? Varför ljud och hörsel? Interaktionsdesign ligger flera decennier bakom filmindustrin George Lucas (1977): Ljudet är halva upplevelsen Varför

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Att utveckla läromedel

Att utveckla läromedel Att utveckla läromedel för elever med rörelsehinder Att utveckla läromedel för elever med rörelsehinder Tillgänglighet Varje läromedel har en viss grad av tillgänglighet. För elever med rörelsehinder är

Läs mer

SLUTA SKJUTA UPP BÖRJA PLUGGA!

SLUTA SKJUTA UPP BÖRJA PLUGGA! SLUTA SKJUTA UPP BÖRJA PLUGGA! OM UPPSKJUTARBETEENDE & ATT ÄNDRA SITT BETEENDE CHRISTINA JOHANSSON, STUDENTHÄLSAN W WW. HIS. SE / STUDENTHALSAN Bild 1 DAGS ATT BÖRJA H T T P S : / / W W W. Y O U T U B

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android För Android SmartPhones rev 5 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

Manual för BAMS. Svenska Bangolfförbundet

Manual för BAMS. Svenska Bangolfförbundet Manual för BAMS Svenska Bangolfförbundet BAMS Resultatrapportering från mobila enheter Det är möjligt att rapportera resultat från mobila enheter till Bangolf Arena (BA). Man kan skapa ett fjärrgränssnitt

Läs mer

Användarmanual för mycaddie version 2.0

Användarmanual för mycaddie version 2.0 Användarmanual för mycaddie version 2.0 Sida 2 Innehåll Installera och starta mycaddie... 3 Välja positioneringsmetod... 3 Inbyggd GPS (Gäller ej Windows Mobile)... 3 Trådlös GPS (Via bluetooth)... 3 Windows

Läs mer

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln.

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln. Välkommen till Tele2 Mobila Växeln. Mobila Växeln är en virtuell växel i din mobil. Ditt företag får alla smarta funktioner, vi tar hand om tekniken. Med Mobila

Läs mer

Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys

Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys http://hdl.handle.net/2320/4374 Bakgrund Vilka förväntningar

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

Telefoni. Hur fungerar en telefon? Hur har den utvecklats? Hur ser telefonens historia ut? Vad är bra och vad är dåligt med telefoner?

Telefoni. Hur fungerar en telefon? Hur har den utvecklats? Hur ser telefonens historia ut? Vad är bra och vad är dåligt med telefoner? Telefoni Hur fungerar en telefon? Hur har den utvecklats? Hur ser telefonens historia ut? Vad är bra och vad är dåligt med telefoner? Det är frågor vi ska svara på i denna presentationen! Introduktion

Läs mer

Graärgning och kromatiska formler

Graärgning och kromatiska formler Graärgning och kromatiska formler Henrik Bäärnhielm, d98-hba 2 mars 2000 Sammanfattning I denna uppsats beskrivs, för en ickematematiker, färgning av grafer samt kromatiska formler för grafer. Det hela

Läs mer

Säkerhetskopiera mobilen

Säkerhetskopiera mobilen Säkerhetskopiera mobilen gratis och helautomatiskt 7 Bästa gratistipsen 7 För Android, Iphone och Windows Phone 7 Säkerhetskopiera till Dropbox. Så fixar du automatisk säkerhetskopiering av mobilen Visst

Läs mer

Resledaren Användarguide Android Innehåll

Resledaren Användarguide Android Innehåll Resledaren Användarguide Android Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 16 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa...

Läs mer

Kort om Sociala berättelser och seriesamtal

Kort om Sociala berättelser och seriesamtal Kort om Sociala berättelser och seriesamtal Carol Gray, autismkonsulent vid Jenison Public Schools, Jenison i Michigan, USA har på 1990 talet utarbetat Social Stories och Comic Strip Conversation som pedagogiska

Läs mer

Ny teknologi. Möjligheter för oss i mötesindustrin. Kristina Landeström and Joachim Lerulf

Ny teknologi. Möjligheter för oss i mötesindustrin. Kristina Landeström and Joachim Lerulf Ny teknologi Möjligheter för oss i mötesindustrin Kristina Landeström and Joachim Lerulf Det var inte så länge sedan... Meetings and Conventions - A study of mega-trends shaping our industry Globalisation

Läs mer

Övning: Skapa en ny regel

Övning: Skapa en ny regel Övning: Skapa en ny regel Den här övningen förklarar hur man skapar en automatiserad händelse som kallas regel i applikationen. Övningen använder Device management application som finns tillgänglig under

Läs mer