nme - keep your friends close

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nme - keep your friends close"

Transkript

1 nme - keep your friends close en liten applikation Multimodala System ITK3:MM Linus Harling Anders Mellerborg Emma Wilson 1 18 maj, Författarna i bokstavsordning

2 Innehåll 1 Introduktion Liknande system Motivation samt målsättning med systemet Möjliggöra fysiska möten i en ökande virtuell värld Calm Technology Beskrivning av nme - keep your friends close Teknisk beskrivning av nme - keep your friends close Utnyttjade modaliteter Framtidsvisioner Analys och använda modaliteter Datalogg Modaliteter Aktiviteter Transkribering av interaktioner Bilder

3 1 Introduktion Samhället har förändrats ganska radikalt de senaste 100 åren, vi har gått från en miljö nära och kära alltid funnits i närheten till ett allt mer socialt splittrat liv. Från att ha levt i kvarter med aktiva innergårdar, eller i små samhällen där alla känner alla, har vi gott till att bo själva. Alltmer separerade från grannar och omvärlden, med en fritid som alltmer kretsar kring TV och dator har vi idag mindre socialt umgänge än tidigare enligt Nie och Erbrings rapport Internet and Society: a Preliminary Report [5]. Dagens teknik ger oss dock även nya möjligheter att hålla kontakten, från de nya sociala nätverken som t.ex. facebook och twitter till mobiltelefoner och netbooks. Kanske kan den ökande fysiska distansen människor emellan minskas eller åtminstone byta karaktär genom att utnyttja all den teknik som står till vårt förfogande. Den vetskap man förr hade om sina näras förehavanden genom daglig muntlig kommunikation kanske kan återskapas med hjälp av ett annat perspektiv på varseblivning. 1.1 Liknande system Vi har bland annat hittat inspiration till nme - keep your friends close hos Li, m.fl. och deras Peopletones: a System for the Detection and Notification of Buddy Proximity on Mobile Phones [4] samt Krumm och Hinckley och deras The Nearme Wireless Proximity Server [3]. 2 Motivation samt målsättning med systemet 2.1 Möjliggöra fysiska möten i en ökande virtuell värld Målsättningen med vårt system är att göra det möjligt för användaren att snabbt kunna organisera fysiska möten med vänner i en annars så virtuell värld. Genom att göra användaren uppmärksam på när vänner och bekanta befinner sig inom ett visst område skapas denna möjlighet till fysisk interaktion. Vi anser att ett behov av nme - keep your friends close finns då mobiltelefonerna i princip tagit bort behovet av att fråga en vän i förväg om vad denne ska göra, och befinna sig, i och med att man alltid är anträffbar via mobilen. Detta kan leda till att två vänner sitter i samma område men på två olika restauranger och äter lunch i all ensamhet, helt ovetande om den andres närvaro, för att båda tagit för givet att den andre är på sitt jobb. nme - keep your friends close kan hjälpa till att ge vänner möjligheten att träffas spontant fysiskt om så bara för ett ögonblick. 2.2 Calm Technology Vi vill också försöka skapa en, vad Weiser och Brown i sin artikel The Coming Age of Calm Technology [7] från 1997 kallar calm technology, dvs. teknik som enbart kräver vår uppmärksamhet när vi är i behov av denna. Weiser och Brown anser att teknik ska kunna växla mellan att befinna sig i vår stimulibakgrund (periferi) och att kräva vår totala fokus. Detta åstadkommer vi genom att använda oss av haptik istället för audiell stimuli när systemet vill uppmärksamma användaren på att dess vänner träder in i användarens nuvarande närområde. Om användaren är upptagen i en konversation, samtidigt som en vän träder in i närområdet och upptäcks av nme - keep your friends close, är risken mindre att motparten blir störd av användarens vibrerande mobiltelefon jämfört med om ett högt ljud hade spelats upp. Om mobiltelefonen istället skulle låta är risken, enligt Hansson, m.fl. [2], att konversationen störs alternativt avslutas för att båda parter istället fokuserar helt på mobiltelefonen. Om användaren kan missta en väns närvaroindikering med ett ljudlöst inkommande telefonsamtal stör även detta, enligt Hansson, m.fl., konversationen för att användaren inte vet vilken information som avses vilket kan leda till ett fokuseringsskifte. För att minimera denna risk ska meddelanden om vänners närvaro ske via så kallade Tactons 1, som presenteras i Tactons: Structured Tactile Messages for Non-Visual Information Display [1] av Brewster och Brown och är speciellt designade vibrationer, för att kunna särskilja informationen genom vibrationens längd, frekvens och styrka. 1 Tactile icons 2

4 3 Beskrivning av nme - keep your friends close nme - keep your friends close fungerar på så sätt att när en av dina vänner kommer i din närhet informeras du om detta genom att din mobil börjar vibrera samt markeras visuellt på mobiltelefonens skärm. Användaren kan sedermera välja att skicka ett snabbt meddelande till sin vän genom applikationen. Dessa meddelanden skapas av färdiga steg för steg-mallar där plats samt aktivitet finns definierade, exempelvis steg 1: fika i, steg 2: Prego. 3.1 Teknisk beskrivning av nme - keep your friends close nme - keep your friends close är en applikation som är utvecklad för mobiltelefoner med operativsystemet Android 2. I nuvarande prototypversion sker all kommunikation mellan anslutna mobiltelefoner och vår server via det trådlösa nätverket. Lokaliseringen av närbelägna vänner sker också med hjälp av det trådlösa nätverkets accesspunkts BSSID 3. I vår databas är dessa BSSID, i dagsläget, hopkopplade med en specifik geografisk plats, exempelvis Kista. Varje geografisk plats i databasen har ett antal lokaler knutna till sig, exempelvis: Kista: Kista galleria DISK caféet Prego caféet Foo bar Lokalerna har sedan ett antal olika aktiviteter som går att utföra på dessa platser, exempelvis: DISK caféet: fika äta 3.2 Utnyttjade modaliteter Applikationen använder sig framförallt av tre modaliteter, ljud, känsel(vibration) och syn. Alla dessa utnyttjas på ganska traditionellt vis och framförallt för att fånga användarens uppmärksamhet, även om en ambition är att kunna använda gester för att snabbt indikera jakande eller nekande. Vad som är mer intressant i det här fallet är vår förhoppning att närhet, eller plats relativt andra, ska utvecklas till en modalitet i sig. Att en mer permanent kännedom om sina vänners befintlighet blir en del av den normala uppfattningen om sin omgivning. Tyvärr är den aspekten inget vi kunnat undersöka närmre av naturliga anledningar (tid). Däremot kan man se en tydlig reaktion hos våra försökspersoner då en av våra prototyper uppmärksammar dem om en persons närvaro. Vi vill gärna tolka detta som att telefonen kan fungera som en förmedlare av närhet via de andra modaliteterna, men det kan precis lika gärna bara vara nyfikenhet. I ett tidigare försök missade försökspersonen signalen helt, vilket förstärker uppfattningen om att flera modaliteter i kombination är nödvändigt för att tillförlitligt påkalla uppmärksamhet. Det är också ungefär så långt klassisk multimodal analys så som Norris [6] beskriver den kan leda oss. En annan metodik, förslagsvis med intervjuer och användningsstatistik behövs för att i ett längre perspektivet kunna se eventuella förändringar i beteendemönster Basic Service Set Identifier 3

5 4 Framtidsvisioner Våra framtidsplaner för nme - keep your friends close är att även implementera positionering via GPS 4 för att göra applikationen oberoende av tillgång till trådlösa nätverk. Det trådlösa nätverket kommer även i fortsättningen att användas för att lokalisera användare även i sådana miljöer där GPS inte fungerar, exempelvis inomhus. Vi vill även göra det möjligt för användarna att lägga till aktiviteter samt platsen för denna aktivitet. Exempelvis kan en användare när han/hon promenerar i Kista upptäcka en underbar minigolfbana och skicka in information om platsen till vår server samt förslag på aktiviteter som passar in, dvs. spela minigolf. Detta leder till ett mycket dynamiskt och ekonomiskt system eftersom det är användarna själva som uppdaterar och underhåller denna information. En annan fördel med användarunderhåll är att det ger oss möjlighet att lansera systemet mycket tidigare än om vi själva skulle behöva söka upp och lägga in information. En annan vision är att kunna utveckla nme - keep your friends close för andra plattformar än Android, exemplevis som Apple Store-applikation 5 till iphone 6. Sociala nätverk och chatt-program är andra väldigt lämpliga miljöer, ett antal olika standarder för platsbestämning i webbapplikationer är på väg och kommer antagligen att förenkla en sådan tillämpning avsevärt. Vad som vore mycket intressant att studera under ett längre perspektiv är även om individers beteende och uppfattning om personer i deras närhet förändras av att ha en mer permanent uppfattning av var de befinner sig. Udo Wächters upplevelser med sitt vibrationsbälte 7 visar till exempel att försökspersonen utvecklade en helt ny uppfattning om sin kringmiljö. Skulle detta vara fallet när det gäller en social situational awareness leder det till helt nya möjligheter att använda teknik för att inte bara krympa avstånden virtuellt utan även reellt. Som en avslutande liten not har åtminstone två av författarna utvecklat en stark övertygelse om att dagens mobiltelefoner har ett helt felaktigt gränssnitt. På första parkett borde kontaktlistan vara, det är trots allt det som är största anledningen att ha en telefon än så länge. En kontaktlista som påminner om exempelvis pidgins 8 med tillägg för att visa exempelvis avstånd skulle ge användaren en betydligt starkare social återkoppling än dagens enkla telefonböcker. 5 Analys och använda modaliteter 5.1 Datalogg Inspelad 2 juni, 2009 Tid 12:15 12:21 Interaktion användandet av mobiltelefon med nme - keep your friends close Deltagare G och A samt intervjuledare (I) Beskrivning G och A sitter och programmerar i ett allmänt utrymme i KTH-sektionen av Forum. G har fått i uppdrag av intervjuledarna att prova applikationen nme - keep your friends close. I utrymmet omkring G och A sitter flertalet KTH-studenter samt intervjuledarna. 5.2 Modaliteter G Talat språk, minspel, blickfång, huvudrörelser, närhet, handrörelser (kontroll av objektet via känsel och rörelse). A Blickfång, huvudrörelser, närhet. I Talat språk 4 Global Positioning System

6 5.3 Aktiviteter G fokuserar på sin dator tills mobiltelefonen visar att en av hans vänner är i närheten vilket leder till ett skifte av huvudaktivitet från programmering till användandet av nme - keep your friends close. Han skiftar därefter hela tiden fokus mellan mobiltelefonen och intervjuledarna, detta visar han tydligt genom att hans blickfång hela tiden pendlar mellan intervjuarna och mobilen. A:s enda reaktion under aktiviteten är att närma sig och fokusera på G:s mobiltelefon i samband med att denna indikerar att G:s vän kommit in i G:s närområde för att direkt efter stillad nyfikenhet återgå till sin huvudaktivitet programmering. All fokus från A är därefter på sin datorskärm. Modaliteterna under interaktionen med mobiltelefonen är av medelhög komplexitet samt låg intensitet. Att G inte ger applikationen all fokus utan även är intresserad av hur och om prototypen verkligen fungerar samt intervjuledarna kan ha med att göra att den vän som dök upp i G:s närområde och upptäcktes av nme - keep your friends close inte är en av G:s närmsta vänner. Troligtvis förstod även G att det skulle hända något i applikationen, då han var helt medveten om att vi filmade honom. G:s intresse för hur applikationen fungerar kan mycket väl förklaras i att han själv har programmerat mobilapplikationer. Det relativt låga kravet på fokus från G:s sida kan tyda på att vi lyckats skapa ett lättanvänt användargränssnitt eftersom G lätt och snabbt kunde använda och navigera i nme - keep your friends close. Något intressant händer dock efter att G skickat iväg meddelandet. Trots medvetenheten om att det är ett icke funktionellt test uttrycker G en förväntan att få ett svar. När G dessutom råkar trycka bort svaret när det kommer får G ett tonfall som vi tolkar som viss besvikelse. I våra ögon visar det här, inte bara kraften i en Wizard of Oz studie, utan visar också en av riskerna med system som våra. Att få kännedom om att en vän är i närheten kan även leda till besvikelse om eller när den vännen inte svarar på en inbjudan. En del i att bemöta sådana situationer är att skapa ett gränssnitt som gör det snabbt att svara ja eller nej. En annan kanske viktigare är att se till att det finns möjlighet att dölja sin närvaro. Det är inte alltid önskvärt att vara synlig för alla, ett liknande system som chatt-klienter använder med olika status är en möjlig väg att gå. 6 Transkribering av interaktioner Förklaringar [ visar överlappning i tal (flera röster samtidigt) VERSALER visar betoningen (2) visar paus (i sekunder) visar ett glottalt stopp eller hastigt avbrutet ljud kursivstil visar skrift (text) visar kommunikation med övriga modaliteter (ej tal/skrift) 5

7 radnr tidsstämpel ev. överlappning person/mobil (D) tal/skrift övriga modaliteter 1 [00:00:00] G: när jag tänker efter (tittar på datorn) 2 [00:00:01] D: (vibrerar) (se fig. 1) 3 [00:00:02] G: (tittar på mobilen) (se fig. 2) 4 [00:00:03] G: (tar upp mobiltelefonen) (se fig. 3) 5 [00:00:05] G: händer värsta grejen (se fig. 4) 6 [00:00:06] A: (skiftar fokus från dator till G:s mobil) 7 [00:00:08] A: (närmar sig G:s mobil) (se fig. 5) 8 [00:00:10] G: (fniss) 9 [00:00:11] G: bärsa (väljer BÄRSA) 10 [00:00:13] A: (skiftar fokus från G:s mobil till datorn) 11 [00:00:14] A: aahh (tittar på A:s dator) 12 [00:00:14] G: (väljer FOO BAR) 13 [00:00:20] G: nu stod det inte Foo (se fig. 6) 14 [00:00:21] G: (tittar på I) 15 [00:00:23] G: det stod ska vi bärsa (se fig. 7) 16 [00:00:24] I: ah, det är en radbrytning som saknas 17 [00:00:25] G: (tittar på mobilen) 18 [00:00:28] G: sen skickar den inte ett SMS tror jag 19 [00:00:29] G: (tittar på I) 20 [00:00:29] I: ah 21 [00:00:30] G: (fniss) 22 [00:00:31] G: (tittar på mobilen) 23 [00:00:32] I: klart den gör! 24 [00:00:37] G: (tittar på I och fnissar) 25 [00:00:38] G: (tittar på mobilen) 26 [00:00:39] G: mm (se fig. 8) 27 [00:00:41] G: vad kan jag göra nu då,(1) det går inte att göra någonting (se fig. 9) 28 [00:00:43] G: han svarar inte (se fig. 10) 29 [00:00:46] G: det är bara att sitta här och vänta (tittar på I) 30 [00:00:48] G: jag kanske kan äta(1) jag kan äta med Billy så länge 31 [00:00:53] G: nu kommer jag träffa dem på samma ställe. (tittar på mobilen) 32 [00:00:54] G: nu kommer de bli sura för att jag ringt två personer (tittar på I) 6

8 radnr tidsstämpel ev. överlappning person/mobil (D) tal/skrift övriga modaliteter 33 [00:00:55] G: (tittar på mobilen) 34 [00:00:56] G: (tittar på I) 35 [00:00:57] G: (tittar på mobilen) 36 [00:01:04] G: vad är AM, förresten 37 [00:01:06] [ G: (tittar på I) 38 [00:01:07] G: det står AM (tittar på mobilen) 39 [00:01:07] I: det är ID:et för telefonen 40 [00:01:08] G: (tittar på I) 41 [00:01:10] G: (tittar på mobilen) 42 [00:01:10] I: ah han det det är Anders telefon den heter ju 43 [00:01:11] G: (tittar på I) 44 [00:01:12] G: (tittar på mobilen) 45 [00:01:14] [ G: det står ju w910i efter den och det är ju 46 [00:01:16] I: ah, men det är hans namn 47 [00:01:17] G: (tittar på I) 48 [00:01:18] G: aha, ok det är tittar på mobilen 49 [00:01:20] G: så han heter Anders(1) ehmm(1) Magnusson 50 [00:01:21] G: (tittar på I) 51 [00:01:22] G: (tittar på I) 52 [00:01:22] D: (klickljud) 53 [00:01:23] G: VA!? (tittar på mobilen) (se fig. 11) 54 [00:01:26] G: jaha, ni fuskade! (se fig. 12) 7

9 7 Bilder Figur 4: G: händer värsta grejen Figur 1: G: mobiltelefonen vibrerar Figur 5: A närmar sig G:s mobil Figur 2: G: tittar på mobilen Figur 6: G: nu stod det inte Foo Figur 3: G: tar upp mobiltelefonen Figur 7: G: det stod ska vi bärsa Figur 8: G: mm 8

10 Figur 9: G: vad kan jag göra nu då,(1) det går inte att göra någonting Figur 10: G: han svarar inte Figur 11: G: VA!? (tittar på mobilen) Figur 12: G: jaha, ni fuskade! 9

11 Referenser [1] Stephen A. Brewster och Lorna M. Brown. Tactons: Structured Tactile Messages for Non-Visual Information Display. I AUIC, sidor 15 23, [2] R. Hansson, P. Ljungstrand, och J. Redstrom. Subtle and Public Notification Cues for Mobile Devices. Lecture Notes in Computer Science, sidor , [3] John Krumm och Ken Hinckley. The Nearme Wireless Proximity Server. I In Proceedings of Ubicomp: Ubiquitous Computing, sidor Springer, [4] Kevin A. Li, Timothy Y. Sohn, Steven Huang, och William G. Griswold. Peopletones: a System for the Detection and Notification of Buddy Proximity on Mobile Phones. I MobiSys 08: Proceeding of the 6Th International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services, sidor , New York, NY, USA, ACM. ISBN [5] Norman H. Nie och Lutz Erbring. Internet and Society: a Preliminary Report. sidor MIT Press, Cambridge, MA, USA, ISBN [6] Sigrid Norris. Analyzing Multimodal Interaction : a Methodological Framework. Routledge, New York, NY, ISBN [7] Mark Weiser och John S. Brown. The Coming Age of Calm Technology. I Peter J. Denning och Robert M. Metcalfe, redaktörer, Beyond Calculation: The Next Fifty Years of Computing. Copernicus, New York, NY, USA, ISBN

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner För iphone & Android SmartPhones Innehållsförteckning LADDA NER ER APP OCH KOM IGÅNG...3 INSTALLATION...3 SKAPA ERT SOFTALARM KONTO I APPEN...3 KOMMA IGÅNG...4

Läs mer

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Maj 2015 Novell Messenger 3.0.1 och senare kan användas på mobila enheter med ios, Android BlackBerry. Du kan vara inloggad på Messenger från olika platser på samma

Läs mer

Hjälpmedelscentralen. Välkomna!

Hjälpmedelscentralen. Välkomna! Välkomna! Vad finns i din Smartphone? Vad finns i din Smartphone? meddelanden socialt umgänge underhållning (spel, musik) planering påminnelser Vad finns i din Smartphone?. hitta platser eller personer

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Med NetAlert är du aldrig ensam.

Med NetAlert är du aldrig ensam. Med NetAlert är du aldrig ensam. Ett personlarm för alla. NetAlert, marknadsledande personlarm för mobiler och datorer, ökar tryggheten i riskmiljöer och vid ensamarbete. Allt fler utsätts för otrygghet

Läs mer

APPARAT SLUTRAPPORT. 1. Inledning

APPARAT SLUTRAPPORT. 1. Inledning APPARAT SLUTRAPPORT 1. Inledning Diskussioner kring smartphoneanvändande har ökat i takt med att användandet av mobil teknik har vuxit i utbredning. Nya sociala beteenden, beroendebeteenden och avkopplingsbeteenden

Läs mer

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Idag Översikt över kursen Kursmål och metoder Examinationskriterier Inspiration Praktisk information

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Bambusermanual - Plattformen distans

Bambusermanual - Plattformen distans Bambusermanual - Plattformen distans Av: Sofie Sjöstrand, Nätverket SIP Senast reviderad: 2012-09-16 Innehåll Om Bambuser och manualen... 2 Registera ett konto... 3 Dashboard - din startsida... 4 Dashboard

Läs mer

Integration BYOD Bring Your Own Device. Peter Andersson

Integration BYOD Bring Your Own Device. Peter Andersson Integration BYOD Bring Your Own Device Peter Andersson Historik 1980-2014 Stordatorer eller Mainframe(IBM, mfl) Fleranvändarsystem (kopplade terminaler) Minidator (Digital mfl) Storhetstid slutet 80tal

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

En studie av programmet Buddyphone. Delmoment i kursen CSCW 2D1416

En studie av programmet Buddyphone. Delmoment i kursen CSCW 2D1416 En studie av programmet Buddyphone Delmoment i kursen CSCW 2D1416 Niklas Becker e96_nbe@e.kth.se Viktor Erikson e96_ver@e.kth.se Inledning Ett bra exempel på hur ett verklig datorstött samarbete kan te

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12 Manual Lead tracking Version 1.0 2013-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Om manualen... 3 1.2 Om tjänsten... 3 2 Använd tjänsten för första gången... 4 2.1 Installera applikationen... 4 2.2

Läs mer

Om företaget Comai AB

Om företaget Comai AB Om företaget Comai AB Företaget grundades av personer med kompetens inom pedagogik, rehabilitering och kunskaper inom att utveckla produkter enligt principen design for all. Företaget har även fått innovationsutmärkelser

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

Vägen till ett framgångsrikare liv. Framgång föder framgång

Vägen till ett framgångsrikare liv. Framgång föder framgång Framgång föder framgång I din strävan till ett framgångsrikare liv, finns det en fundamental ingrediens som de flesta människor missar. Nämligen att se till det de redan har, och göra detta med en tacksamhet.

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

Metod Rapporten är baserad på egen erfarenhet av marknadsföring on-line samt studier av aktuell forskning, rapporter och webinars.

Metod Rapporten är baserad på egen erfarenhet av marknadsföring on-line samt studier av aktuell forskning, rapporter och webinars. Att välja mellan native- eller webbapp Bakgrund Marknaden för smarta mobiltelefoner ökar kraftigt. Därför ser allt fler företag och organisationer behovet av att göra digitalt innehåll tillgängligt för

Läs mer

JoicePhone Installationsmanual

JoicePhone Installationsmanual JoicePhone Installationsmanual - 1 - Innehållsförteckning Krav på hårdvara...2 Installation av program...2 Hur man använder JoicePhone...9 Användargränssnitt...10 Att ringa samal...12 Lägga till kontakter...12

Läs mer

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business Telia Fiber Business Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com Operator Business Ni bygger hela vägen fram till huset Frostfritt och el uttag 2 2013-04-09 Telia Fiberanslutning 2010 Så hänger det

Läs mer

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04.

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04. 2012 Översikt av SRS Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein Sør-Trøndelag University College 17.04.2012 Innehåll Inledning 3 Vad är ett studentresponssystem

Läs mer

Mobiltelefonens utveckling

Mobiltelefonens utveckling Mobiltelefonens utveckling Hur fungerar en mobiltelefon? Anordningen i en mobiltelefon som gör att du kan ringa och ta emot samtal går till såhär: Mobiltelefonen plockar upp din röst och omvandlar ljudet

Läs mer

Sakernas internet. (Internet of Things)

Sakernas internet. (Internet of Things) Sakernas internet (Internet of Things) Vad är det? Från streckkoder på paket till bokföringssystem ( Datorerna är ju saker ) Transport Självkörande bilar Automobil Självdisciplinering Träning Kost Sömn

Läs mer

Framtiden: Bättre än verkligheten Data och positionering

Framtiden: Bättre än verkligheten Data och positionering Framtiden: Bättre än verkligheten Data och positionering Christer Pettersson, Eniro 26 oktober, 2010 Eniro har lanserat tre nya iphone-appar 2010: Eniro Live, PåSjön - och Rejta.se. Två med AR. Från vänster

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

1:5 SLUTRAPPORT - POST MORTEN LARS EHRMAN WP12 2013-06-07

1:5 SLUTRAPPORT - POST MORTEN LARS EHRMAN WP12 2013-06-07 1:5 - POST MORTEN LARS EHRMAN WP12 2013-06-07 2:5 ABSTRAKT EN AVSEENDE STOREFRONT WEB- SHOP SOM HAR TAGITS FRAM SOM PROJEKT I KURSEN GRÄNSSNITTSUTVECKLING (1IK419) OCH KURSEN INDIVIDUELLT MJUKVARUUTVECKLINGS-

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

Måldriven, informationscentrerad webbdesign

Måldriven, informationscentrerad webbdesign Måldriven, informationscentrerad webbdesign Linus Forsell Digitala Distributionsformer vid Högskolan Väst, Trollhättan, Sverige linus.forsell@student.hv.se 1 Abstrakt I den här essän kommer måldriven och

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Manual Multi Comai 1.3.5

Manual Multi Comai 1.3.5 Manual Multi Comai 1.3.5 Mobiltelefon Android 2.1 AB utvecklar och säljer anpassningsbara Comai AB Tfn:0498-410995 2 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Installation... 3 2.1 Starta Multi Comai... 3 2.1 Navigation...

Läs mer

För varje barns rätt att upptäcka världen

För varje barns rätt att upptäcka världen För varje barns rätt att upptäcka världen Lär dig använda ditt trygghetslarm med GPS för barn tryggt och sunt! Innehållsförteckning Vad är GPS? Hur fungerar GPS? Vad är GSM? Trygghetslarm med GPS Hur använder

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Varför ljud och hörsel?

Varför ljud och hörsel? Ljud & Hörsel Varför ljud och hörsel? Varför ljud och hörsel? Varför ljud och hörsel? Interaktionsdesign ligger flera decennier bakom filmindustrin George Lucas (1977): Ljudet är halva upplevelsen Varför

Läs mer

ipad-tips elektroniska dokument i Tibro kommun 2013-05-15

ipad-tips elektroniska dokument i Tibro kommun 2013-05-15 ipad-tips elektroniska dokument i Tibro kommun 2013-05-15 I Tibro kommun har vi liksom många andra kommuner fastnat för Apples modell ipad för att ta del av handlingar inför och efter politiska möten.

Läs mer

Att utveckla läromedel

Att utveckla läromedel Att utveckla läromedel för elever med rörelsehinder Att utveckla läromedel för elever med rörelsehinder Tillgänglighet Varje läromedel har en viss grad av tillgänglighet. För elever med rörelsehinder är

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Vad utmärker ett bra användargränssnitt?

Vad utmärker ett bra användargränssnitt? Vad utmärker ett bra användargränssnitt? Att kommunicera med användarna Feedback och Pliancy Excise kontra Flow GUI = Graphic User Interface GUI = Graphic User Interface GUIn, eller grafiska gränssnitt

Läs mer

SLUTA SKJUTA UPP BÖRJA PLUGGA!

SLUTA SKJUTA UPP BÖRJA PLUGGA! SLUTA SKJUTA UPP BÖRJA PLUGGA! OM UPPSKJUTARBETEENDE & ATT ÄNDRA SITT BETEENDE CHRISTINA JOHANSSON, STUDENTHÄLSAN W WW. HIS. SE / STUDENTHALSAN Bild 1 DAGS ATT BÖRJA H T T P S : / / W W W. Y O U T U B

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket www.axiell.se Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar - Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Axiell Arena Axiell Arena Axiell

Läs mer

Resledaren Användarguide Android Innehåll

Resledaren Användarguide Android Innehåll Resledaren Användarguide Android Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 16 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa...

Läs mer

Telefoni. Hur fungerar en telefon? Hur har den utvecklats? Hur ser telefonens historia ut? Vad är bra och vad är dåligt med telefoner?

Telefoni. Hur fungerar en telefon? Hur har den utvecklats? Hur ser telefonens historia ut? Vad är bra och vad är dåligt med telefoner? Telefoni Hur fungerar en telefon? Hur har den utvecklats? Hur ser telefonens historia ut? Vad är bra och vad är dåligt med telefoner? Det är frågor vi ska svara på i denna presentationen! Introduktion

Läs mer

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln.

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln. Välkommen till Tele2 Mobila Växeln. Mobila Växeln är en virtuell växel i din mobil. Ditt företag får alla smarta funktioner, vi tar hand om tekniken. Med Mobila

Läs mer

Om företaget Comai AB

Om företaget Comai AB Om företaget Comai AB Företaget grundades av personer med kompetens inom pedagogik, rehabilitering och kunskaper inom att utveckla produkter enligt principen design for all. Företaget har även fått innovationsutmärkelser

Läs mer

Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys

Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys http://hdl.handle.net/2320/4374 Bakgrund Vilka förväntningar

Läs mer

Graärgning och kromatiska formler

Graärgning och kromatiska formler Graärgning och kromatiska formler Henrik Bäärnhielm, d98-hba 2 mars 2000 Sammanfattning I denna uppsats beskrivs, för en ickematematiker, färgning av grafer samt kromatiska formler för grafer. Det hela

Läs mer

Manual för BAMS. Svenska Bangolfförbundet

Manual för BAMS. Svenska Bangolfförbundet Manual för BAMS Svenska Bangolfförbundet BAMS Resultatrapportering från mobila enheter Det är möjligt att rapportera resultat från mobila enheter till Bangolf Arena (BA). Man kan skapa ett fjärrgränssnitt

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One TA12027_Telenor One_utan_pris.indd 1 08-07-15 14.50.39 Jag kan aldrig tänka mig en traditionell växel igen. Fördelarna med att vara trådlös

Läs mer

Kort om Sociala berättelser och seriesamtal

Kort om Sociala berättelser och seriesamtal Kort om Sociala berättelser och seriesamtal Carol Gray, autismkonsulent vid Jenison Public Schools, Jenison i Michigan, USA har på 1990 talet utarbetat Social Stories och Comic Strip Conversation som pedagogiska

Läs mer

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen.

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Servicekontoret IT & Telefoni 2005-05-20 C:\DOCUME~1\DESIRÉE\LOKALA~1\Temp\fcctemp\Utredningsrapport ver2.doc Innehåll

Läs mer

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln Mobil Växel PC (stationär) IP Telefon Mobila Växeln Växlar Multimediaplatta/Ipad Brandvägg Basstation Router/switch ådlös överföring Lager Databas Välkommen till Tele2 Mobila

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

ENKEL INTRODUKTIO Du kanske länge har funderat vad alla begrepp som Wifi, surfplatta och app står för, kanske detta dokument kan lösa dina problem.

ENKEL INTRODUKTIO Du kanske länge har funderat vad alla begrepp som Wifi, surfplatta och app står för, kanske detta dokument kan lösa dina problem. ENKEL INTRODUKTIO Du kanske länge har funderat vad alla begrepp som Wifi, surfplatta och app står för, kanske detta dokument kan lösa dina problem. Katarina Eriksson ipad ipad +Äldre=sant Enkel beskrivning

Läs mer

MANUAL SCHOLA COMAI WEBBKALENDER OCH SCHEMA

MANUAL SCHOLA COMAI WEBBKALENDER OCH SCHEMA MANUAL SCHOLA COMAI WEBBKALENDER OCH SCHEMA VERSION 1.1 LÄRARE / PEDAGOG (ADMINISTRATÖR) 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Sammanfattning av funktioner i schema och kalender på webben... 4 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Operativsystem. Hierarkin för hårdvara läses nerifrån

Operativsystem. Hierarkin för hårdvara läses nerifrån Operativsystem DOS DiskOperatingSystem - ett jobb i taget. Dagens Operativsystem - prioriterar olika jobb. Om ett jobb pausas körs ett annat. Operativsystems viktigaste funktion är att bilda gränssnitt

Läs mer

headsetguiden ett komplett sortiment med rekommenderade produkter till Solus-användare

headsetguiden ett komplett sortiment med rekommenderade produkter till Solus-användare headsetguiden ett komplett sortiment med rekommenderade produkter till Solus-användare Trådlöst Bluetooth STATIONÄRT MOBILT P C/DATOR STEREO, MOBIL Voyager Pro HD Taltid Bullerdämpning Vindreducering MultiPoint

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM

Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM Robert Stahre Aastra - 2012 1 Teknologitrender och utveckling 2012-2015 Teknologitrender som kommer att påverka individer, verksamheter and IT organisationer.

Läs mer

Manual RemoteX Applications 5.0 för iphone & Android. 2011-05-02 RemoteX Technologies AB, 2001-2009. Tel. +46 8 559 23 530. www.remotex.

Manual RemoteX Applications 5.0 för iphone & Android. 2011-05-02 RemoteX Technologies AB, 2001-2009. Tel. +46 8 559 23 530. www.remotex. 00 Manual RemoteX Applications 5.0 för iphone & Android RemoteX for iphone & Android Körs i din mobilbrowser och är precis som en klassisk app tillgänglig även när du inte är ansluten till Internet Kan

Läs mer

Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem

Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem Birgitta Thorslund The Swedish National Road and Transport Research Institute HEAD Graduate School (Hearing and Deafness)

Läs mer

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 1.0

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 1.0 Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 1.0 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Utveckling av appen... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Ladda ner böcker... 3 Bokhyllan... 4 Ta bort en bok... 4 Appens

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Technology is no issue!?

Technology is no issue!? SECURITY ARENA LINDHOLMEN Workshop om sociala medier och kriskommunikation Technology is no issue!? November 1, 2012 MSB, Fleminggatan 14, Stockholm Torbjorn.Andreasson@Lindholmen.se Disposition Före Under

Läs mer

Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration

Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration itlararen.se Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration Förutom trådbundna nätverk så finns det tekniker som möjliggör trådlös kommunikation Trådlös kommunikation

Läs mer

QR-kodernas intåg för nytta och nöje!

QR-kodernas intåg för nytta och nöje! QR-kodernas intåg för nytta och nöje! Föredrag av Stig Ottosson om smarta "självlänkande" streckkoder som vi kommer att se alltmer av i framtiden. 2012-06-20 Något stort hände 2007 och 2010 2007 introducerades

Läs mer

Kodi Lathund UPPGIFT 22 TOBIAS GUSTAFSSON. TOBIAS GUSTAFSSON Tärna folkhögskola

Kodi Lathund UPPGIFT 22 TOBIAS GUSTAFSSON. TOBIAS GUSTAFSSON Tärna folkhögskola 2015 Kodi Lathund UPPGIFT 22 TOBIAS GUSTAFSSON TOBIAS GUSTAFSSON Tärna folkhögskola Kodi Lathund Det vi ska göra är att installera programvaran samt gå igenom inställningar för att få programmet att fungera

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Uppdaterad: 2013-06-20. Lathund app. App-Manual 1 1

Uppdaterad: 2013-06-20. Lathund app. App-Manual 1 1 Uppdaterad: 2013-06-20 Lathund app App-Manual 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Användningsområde 4 Kom igång 4 Förberedelse 5 Logga in 5 Notiser 5 Välj organisaton 6 Välj grupp 7 Symbolförklaring 7

Läs mer

Läsplattor är gjorda för att läsa på

Läsplattor är gjorda för att läsa på Läsplattor är gjorda för att läsa på om skillnaden mellan dataskärmar, läsplattor, surfplattor och smartphones? Gustaf Öqvist Seimyr, är doktor i datorlingvistik och expert på ögonrörelsemätningar, vid

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android För Android SmartPhones rev 5 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

SNABBSTART GUIDE. SmartVision av KAPSYS översikt. Introduktion. Framsida. Baksida

SNABBSTART GUIDE. SmartVision av KAPSYS översikt. Introduktion. Framsida. Baksida SNABBSTART GUIDE Introduktion SmartVision är den första Android smartphone som utformats speciellt för personer med nedsatt syn. SmartVision är den första verkligt tillgängliga allt-i-ett smartphone, med

Läs mer

Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan

Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan Bakgrund till barns brukarmedverkan Några kommuner från Västernorrlands län har tillsammans med Allmänna Barnhuset och 33

Läs mer

Case. Välj ett eller flera av dessa scenario. Enligt kurskriterierna skall dokumentation med produktionskvalité lämnas in, för betyget VG.

Case. Välj ett eller flera av dessa scenario. Enligt kurskriterierna skall dokumentation med produktionskvalité lämnas in, för betyget VG. Case Välj ett eller flera av dessa scenario. Enligt kurskriterierna skall dokumentation med produktionskvalité lämnas in, för betyget VG. Oavsett ambition, skall dokumentation lämnas in och lösning skall

Läs mer

De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring

De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. 13 bra exempel 5.

Läs mer

Reflektion & Mindfulness

Reflektion & Mindfulness Reflektion & Mindfulness Charlotte Almkvist-Hall & Sofia Sandersson 2011-12-13 Vad betyder Reflektion för dig? Definitioner av Reflektion Ordet reflektion härstammar från den latinska termen refléctere

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

10 TIPS - medveten kommunikation Medveten kommunikation är den respons du får!

10 TIPS - medveten kommunikation Medveten kommunikation är den respons du får! 10 TIPS - medveten kommunikation Medveten kommunikation är den respons du får! Kenth Åkerman Att lyssna uppmärksamt och verkligen ta in vad andra menar innebär att man riskerar att förändras av det man

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

epocket Handyman det mest använda mobila fältserviceprogrammet i norra Europa. En standardiserad, komplett mjukvarulösning för mobil orderhantering.

epocket Handyman det mest använda mobila fältserviceprogrammet i norra Europa. En standardiserad, komplett mjukvarulösning för mobil orderhantering. BASIC INFO EPOCKET SOLUTIONS, SEPTEMBER 2010 epocket Handyman det mest använda mobila fältserviceprogrammet i norra Europa. En standardiserad, komplett mjukvarulösning för mobil orderhantering. - ökar

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL CELLIP LYNC 2013- KLIENT

ANVÄNDARMANUAL CELLIP LYNC 2013- KLIENT INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Användarmanual Cellips webbgränssnitt... 2 1. Skicka meddelande, hantera kontakter och status... 2 1.1. Lägg till kontakt... 2 1.2. Visa ett kontaktkort...

Läs mer

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 0.9

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 0.9 Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 0.9 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Införande... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Hur laddar jag ner böcker?... 3 Hur hittar jag mina böcker?... 4 Hur tar

Läs mer

Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Installation av Google Authenticator på iphone... 3 Installation av Google Authenticator på Android...

Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Installation av Google Authenticator på iphone... 3 Installation av Google Authenticator på Android... Säker inloggning Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Installation av Google Authenticator på iphone... 3 Installation av Google Authenticator på Android... 6 Installation av Microsoft Authenticator

Läs mer