nme - keep your friends close

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nme - keep your friends close"

Transkript

1 nme - keep your friends close en liten applikation Multimodala System ITK3:MM Linus Harling Anders Mellerborg Emma Wilson 1 18 maj, Författarna i bokstavsordning

2 Innehåll 1 Introduktion Liknande system Motivation samt målsättning med systemet Möjliggöra fysiska möten i en ökande virtuell värld Calm Technology Beskrivning av nme - keep your friends close Teknisk beskrivning av nme - keep your friends close Utnyttjade modaliteter Framtidsvisioner Analys och använda modaliteter Datalogg Modaliteter Aktiviteter Transkribering av interaktioner Bilder

3 1 Introduktion Samhället har förändrats ganska radikalt de senaste 100 åren, vi har gått från en miljö nära och kära alltid funnits i närheten till ett allt mer socialt splittrat liv. Från att ha levt i kvarter med aktiva innergårdar, eller i små samhällen där alla känner alla, har vi gott till att bo själva. Alltmer separerade från grannar och omvärlden, med en fritid som alltmer kretsar kring TV och dator har vi idag mindre socialt umgänge än tidigare enligt Nie och Erbrings rapport Internet and Society: a Preliminary Report [5]. Dagens teknik ger oss dock även nya möjligheter att hålla kontakten, från de nya sociala nätverken som t.ex. facebook och twitter till mobiltelefoner och netbooks. Kanske kan den ökande fysiska distansen människor emellan minskas eller åtminstone byta karaktär genom att utnyttja all den teknik som står till vårt förfogande. Den vetskap man förr hade om sina näras förehavanden genom daglig muntlig kommunikation kanske kan återskapas med hjälp av ett annat perspektiv på varseblivning. 1.1 Liknande system Vi har bland annat hittat inspiration till nme - keep your friends close hos Li, m.fl. och deras Peopletones: a System for the Detection and Notification of Buddy Proximity on Mobile Phones [4] samt Krumm och Hinckley och deras The Nearme Wireless Proximity Server [3]. 2 Motivation samt målsättning med systemet 2.1 Möjliggöra fysiska möten i en ökande virtuell värld Målsättningen med vårt system är att göra det möjligt för användaren att snabbt kunna organisera fysiska möten med vänner i en annars så virtuell värld. Genom att göra användaren uppmärksam på när vänner och bekanta befinner sig inom ett visst område skapas denna möjlighet till fysisk interaktion. Vi anser att ett behov av nme - keep your friends close finns då mobiltelefonerna i princip tagit bort behovet av att fråga en vän i förväg om vad denne ska göra, och befinna sig, i och med att man alltid är anträffbar via mobilen. Detta kan leda till att två vänner sitter i samma område men på två olika restauranger och äter lunch i all ensamhet, helt ovetande om den andres närvaro, för att båda tagit för givet att den andre är på sitt jobb. nme - keep your friends close kan hjälpa till att ge vänner möjligheten att träffas spontant fysiskt om så bara för ett ögonblick. 2.2 Calm Technology Vi vill också försöka skapa en, vad Weiser och Brown i sin artikel The Coming Age of Calm Technology [7] från 1997 kallar calm technology, dvs. teknik som enbart kräver vår uppmärksamhet när vi är i behov av denna. Weiser och Brown anser att teknik ska kunna växla mellan att befinna sig i vår stimulibakgrund (periferi) och att kräva vår totala fokus. Detta åstadkommer vi genom att använda oss av haptik istället för audiell stimuli när systemet vill uppmärksamma användaren på att dess vänner träder in i användarens nuvarande närområde. Om användaren är upptagen i en konversation, samtidigt som en vän träder in i närområdet och upptäcks av nme - keep your friends close, är risken mindre att motparten blir störd av användarens vibrerande mobiltelefon jämfört med om ett högt ljud hade spelats upp. Om mobiltelefonen istället skulle låta är risken, enligt Hansson, m.fl. [2], att konversationen störs alternativt avslutas för att båda parter istället fokuserar helt på mobiltelefonen. Om användaren kan missta en väns närvaroindikering med ett ljudlöst inkommande telefonsamtal stör även detta, enligt Hansson, m.fl., konversationen för att användaren inte vet vilken information som avses vilket kan leda till ett fokuseringsskifte. För att minimera denna risk ska meddelanden om vänners närvaro ske via så kallade Tactons 1, som presenteras i Tactons: Structured Tactile Messages for Non-Visual Information Display [1] av Brewster och Brown och är speciellt designade vibrationer, för att kunna särskilja informationen genom vibrationens längd, frekvens och styrka. 1 Tactile icons 2

4 3 Beskrivning av nme - keep your friends close nme - keep your friends close fungerar på så sätt att när en av dina vänner kommer i din närhet informeras du om detta genom att din mobil börjar vibrera samt markeras visuellt på mobiltelefonens skärm. Användaren kan sedermera välja att skicka ett snabbt meddelande till sin vän genom applikationen. Dessa meddelanden skapas av färdiga steg för steg-mallar där plats samt aktivitet finns definierade, exempelvis steg 1: fika i, steg 2: Prego. 3.1 Teknisk beskrivning av nme - keep your friends close nme - keep your friends close är en applikation som är utvecklad för mobiltelefoner med operativsystemet Android 2. I nuvarande prototypversion sker all kommunikation mellan anslutna mobiltelefoner och vår server via det trådlösa nätverket. Lokaliseringen av närbelägna vänner sker också med hjälp av det trådlösa nätverkets accesspunkts BSSID 3. I vår databas är dessa BSSID, i dagsläget, hopkopplade med en specifik geografisk plats, exempelvis Kista. Varje geografisk plats i databasen har ett antal lokaler knutna till sig, exempelvis: Kista: Kista galleria DISK caféet Prego caféet Foo bar Lokalerna har sedan ett antal olika aktiviteter som går att utföra på dessa platser, exempelvis: DISK caféet: fika äta 3.2 Utnyttjade modaliteter Applikationen använder sig framförallt av tre modaliteter, ljud, känsel(vibration) och syn. Alla dessa utnyttjas på ganska traditionellt vis och framförallt för att fånga användarens uppmärksamhet, även om en ambition är att kunna använda gester för att snabbt indikera jakande eller nekande. Vad som är mer intressant i det här fallet är vår förhoppning att närhet, eller plats relativt andra, ska utvecklas till en modalitet i sig. Att en mer permanent kännedom om sina vänners befintlighet blir en del av den normala uppfattningen om sin omgivning. Tyvärr är den aspekten inget vi kunnat undersöka närmre av naturliga anledningar (tid). Däremot kan man se en tydlig reaktion hos våra försökspersoner då en av våra prototyper uppmärksammar dem om en persons närvaro. Vi vill gärna tolka detta som att telefonen kan fungera som en förmedlare av närhet via de andra modaliteterna, men det kan precis lika gärna bara vara nyfikenhet. I ett tidigare försök missade försökspersonen signalen helt, vilket förstärker uppfattningen om att flera modaliteter i kombination är nödvändigt för att tillförlitligt påkalla uppmärksamhet. Det är också ungefär så långt klassisk multimodal analys så som Norris [6] beskriver den kan leda oss. En annan metodik, förslagsvis med intervjuer och användningsstatistik behövs för att i ett längre perspektivet kunna se eventuella förändringar i beteendemönster Basic Service Set Identifier 3

5 4 Framtidsvisioner Våra framtidsplaner för nme - keep your friends close är att även implementera positionering via GPS 4 för att göra applikationen oberoende av tillgång till trådlösa nätverk. Det trådlösa nätverket kommer även i fortsättningen att användas för att lokalisera användare även i sådana miljöer där GPS inte fungerar, exempelvis inomhus. Vi vill även göra det möjligt för användarna att lägga till aktiviteter samt platsen för denna aktivitet. Exempelvis kan en användare när han/hon promenerar i Kista upptäcka en underbar minigolfbana och skicka in information om platsen till vår server samt förslag på aktiviteter som passar in, dvs. spela minigolf. Detta leder till ett mycket dynamiskt och ekonomiskt system eftersom det är användarna själva som uppdaterar och underhåller denna information. En annan fördel med användarunderhåll är att det ger oss möjlighet att lansera systemet mycket tidigare än om vi själva skulle behöva söka upp och lägga in information. En annan vision är att kunna utveckla nme - keep your friends close för andra plattformar än Android, exemplevis som Apple Store-applikation 5 till iphone 6. Sociala nätverk och chatt-program är andra väldigt lämpliga miljöer, ett antal olika standarder för platsbestämning i webbapplikationer är på väg och kommer antagligen att förenkla en sådan tillämpning avsevärt. Vad som vore mycket intressant att studera under ett längre perspektiv är även om individers beteende och uppfattning om personer i deras närhet förändras av att ha en mer permanent uppfattning av var de befinner sig. Udo Wächters upplevelser med sitt vibrationsbälte 7 visar till exempel att försökspersonen utvecklade en helt ny uppfattning om sin kringmiljö. Skulle detta vara fallet när det gäller en social situational awareness leder det till helt nya möjligheter att använda teknik för att inte bara krympa avstånden virtuellt utan även reellt. Som en avslutande liten not har åtminstone två av författarna utvecklat en stark övertygelse om att dagens mobiltelefoner har ett helt felaktigt gränssnitt. På första parkett borde kontaktlistan vara, det är trots allt det som är största anledningen att ha en telefon än så länge. En kontaktlista som påminner om exempelvis pidgins 8 med tillägg för att visa exempelvis avstånd skulle ge användaren en betydligt starkare social återkoppling än dagens enkla telefonböcker. 5 Analys och använda modaliteter 5.1 Datalogg Inspelad 2 juni, 2009 Tid 12:15 12:21 Interaktion användandet av mobiltelefon med nme - keep your friends close Deltagare G och A samt intervjuledare (I) Beskrivning G och A sitter och programmerar i ett allmänt utrymme i KTH-sektionen av Forum. G har fått i uppdrag av intervjuledarna att prova applikationen nme - keep your friends close. I utrymmet omkring G och A sitter flertalet KTH-studenter samt intervjuledarna. 5.2 Modaliteter G Talat språk, minspel, blickfång, huvudrörelser, närhet, handrörelser (kontroll av objektet via känsel och rörelse). A Blickfång, huvudrörelser, närhet. I Talat språk 4 Global Positioning System

6 5.3 Aktiviteter G fokuserar på sin dator tills mobiltelefonen visar att en av hans vänner är i närheten vilket leder till ett skifte av huvudaktivitet från programmering till användandet av nme - keep your friends close. Han skiftar därefter hela tiden fokus mellan mobiltelefonen och intervjuledarna, detta visar han tydligt genom att hans blickfång hela tiden pendlar mellan intervjuarna och mobilen. A:s enda reaktion under aktiviteten är att närma sig och fokusera på G:s mobiltelefon i samband med att denna indikerar att G:s vän kommit in i G:s närområde för att direkt efter stillad nyfikenhet återgå till sin huvudaktivitet programmering. All fokus från A är därefter på sin datorskärm. Modaliteterna under interaktionen med mobiltelefonen är av medelhög komplexitet samt låg intensitet. Att G inte ger applikationen all fokus utan även är intresserad av hur och om prototypen verkligen fungerar samt intervjuledarna kan ha med att göra att den vän som dök upp i G:s närområde och upptäcktes av nme - keep your friends close inte är en av G:s närmsta vänner. Troligtvis förstod även G att det skulle hända något i applikationen, då han var helt medveten om att vi filmade honom. G:s intresse för hur applikationen fungerar kan mycket väl förklaras i att han själv har programmerat mobilapplikationer. Det relativt låga kravet på fokus från G:s sida kan tyda på att vi lyckats skapa ett lättanvänt användargränssnitt eftersom G lätt och snabbt kunde använda och navigera i nme - keep your friends close. Något intressant händer dock efter att G skickat iväg meddelandet. Trots medvetenheten om att det är ett icke funktionellt test uttrycker G en förväntan att få ett svar. När G dessutom råkar trycka bort svaret när det kommer får G ett tonfall som vi tolkar som viss besvikelse. I våra ögon visar det här, inte bara kraften i en Wizard of Oz studie, utan visar också en av riskerna med system som våra. Att få kännedom om att en vän är i närheten kan även leda till besvikelse om eller när den vännen inte svarar på en inbjudan. En del i att bemöta sådana situationer är att skapa ett gränssnitt som gör det snabbt att svara ja eller nej. En annan kanske viktigare är att se till att det finns möjlighet att dölja sin närvaro. Det är inte alltid önskvärt att vara synlig för alla, ett liknande system som chatt-klienter använder med olika status är en möjlig väg att gå. 6 Transkribering av interaktioner Förklaringar [ visar överlappning i tal (flera röster samtidigt) VERSALER visar betoningen (2) visar paus (i sekunder) visar ett glottalt stopp eller hastigt avbrutet ljud kursivstil visar skrift (text) visar kommunikation med övriga modaliteter (ej tal/skrift) 5

7 radnr tidsstämpel ev. överlappning person/mobil (D) tal/skrift övriga modaliteter 1 [00:00:00] G: när jag tänker efter (tittar på datorn) 2 [00:00:01] D: (vibrerar) (se fig. 1) 3 [00:00:02] G: (tittar på mobilen) (se fig. 2) 4 [00:00:03] G: (tar upp mobiltelefonen) (se fig. 3) 5 [00:00:05] G: händer värsta grejen (se fig. 4) 6 [00:00:06] A: (skiftar fokus från dator till G:s mobil) 7 [00:00:08] A: (närmar sig G:s mobil) (se fig. 5) 8 [00:00:10] G: (fniss) 9 [00:00:11] G: bärsa (väljer BÄRSA) 10 [00:00:13] A: (skiftar fokus från G:s mobil till datorn) 11 [00:00:14] A: aahh (tittar på A:s dator) 12 [00:00:14] G: (väljer FOO BAR) 13 [00:00:20] G: nu stod det inte Foo (se fig. 6) 14 [00:00:21] G: (tittar på I) 15 [00:00:23] G: det stod ska vi bärsa (se fig. 7) 16 [00:00:24] I: ah, det är en radbrytning som saknas 17 [00:00:25] G: (tittar på mobilen) 18 [00:00:28] G: sen skickar den inte ett SMS tror jag 19 [00:00:29] G: (tittar på I) 20 [00:00:29] I: ah 21 [00:00:30] G: (fniss) 22 [00:00:31] G: (tittar på mobilen) 23 [00:00:32] I: klart den gör! 24 [00:00:37] G: (tittar på I och fnissar) 25 [00:00:38] G: (tittar på mobilen) 26 [00:00:39] G: mm (se fig. 8) 27 [00:00:41] G: vad kan jag göra nu då,(1) det går inte att göra någonting (se fig. 9) 28 [00:00:43] G: han svarar inte (se fig. 10) 29 [00:00:46] G: det är bara att sitta här och vänta (tittar på I) 30 [00:00:48] G: jag kanske kan äta(1) jag kan äta med Billy så länge 31 [00:00:53] G: nu kommer jag träffa dem på samma ställe. (tittar på mobilen) 32 [00:00:54] G: nu kommer de bli sura för att jag ringt två personer (tittar på I) 6

8 radnr tidsstämpel ev. överlappning person/mobil (D) tal/skrift övriga modaliteter 33 [00:00:55] G: (tittar på mobilen) 34 [00:00:56] G: (tittar på I) 35 [00:00:57] G: (tittar på mobilen) 36 [00:01:04] G: vad är AM, förresten 37 [00:01:06] [ G: (tittar på I) 38 [00:01:07] G: det står AM (tittar på mobilen) 39 [00:01:07] I: det är ID:et för telefonen 40 [00:01:08] G: (tittar på I) 41 [00:01:10] G: (tittar på mobilen) 42 [00:01:10] I: ah han det det är Anders telefon den heter ju 43 [00:01:11] G: (tittar på I) 44 [00:01:12] G: (tittar på mobilen) 45 [00:01:14] [ G: det står ju w910i efter den och det är ju 46 [00:01:16] I: ah, men det är hans namn 47 [00:01:17] G: (tittar på I) 48 [00:01:18] G: aha, ok det är tittar på mobilen 49 [00:01:20] G: så han heter Anders(1) ehmm(1) Magnusson 50 [00:01:21] G: (tittar på I) 51 [00:01:22] G: (tittar på I) 52 [00:01:22] D: (klickljud) 53 [00:01:23] G: VA!? (tittar på mobilen) (se fig. 11) 54 [00:01:26] G: jaha, ni fuskade! (se fig. 12) 7

9 7 Bilder Figur 4: G: händer värsta grejen Figur 1: G: mobiltelefonen vibrerar Figur 5: A närmar sig G:s mobil Figur 2: G: tittar på mobilen Figur 6: G: nu stod det inte Foo Figur 3: G: tar upp mobiltelefonen Figur 7: G: det stod ska vi bärsa Figur 8: G: mm 8

10 Figur 9: G: vad kan jag göra nu då,(1) det går inte att göra någonting Figur 10: G: han svarar inte Figur 11: G: VA!? (tittar på mobilen) Figur 12: G: jaha, ni fuskade! 9

11 Referenser [1] Stephen A. Brewster och Lorna M. Brown. Tactons: Structured Tactile Messages for Non-Visual Information Display. I AUIC, sidor 15 23, [2] R. Hansson, P. Ljungstrand, och J. Redstrom. Subtle and Public Notification Cues for Mobile Devices. Lecture Notes in Computer Science, sidor , [3] John Krumm och Ken Hinckley. The Nearme Wireless Proximity Server. I In Proceedings of Ubicomp: Ubiquitous Computing, sidor Springer, [4] Kevin A. Li, Timothy Y. Sohn, Steven Huang, och William G. Griswold. Peopletones: a System for the Detection and Notification of Buddy Proximity on Mobile Phones. I MobiSys 08: Proceeding of the 6Th International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services, sidor , New York, NY, USA, ACM. ISBN [5] Norman H. Nie och Lutz Erbring. Internet and Society: a Preliminary Report. sidor MIT Press, Cambridge, MA, USA, ISBN [6] Sigrid Norris. Analyzing Multimodal Interaction : a Methodological Framework. Routledge, New York, NY, ISBN [7] Mark Weiser och John S. Brown. The Coming Age of Calm Technology. I Peter J. Denning och Robert M. Metcalfe, redaktörer, Beyond Calculation: The Next Fifty Years of Computing. Copernicus, New York, NY, USA, ISBN

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

Kunden i fokus och systemet i periferin

Kunden i fokus och systemet i periferin Kunden i fokus och systemet i periferin Design av bärbara säljsystem Hanna Larsen-Carter LIU-KOGVET-D--06/23--SE Magisteruppsats i Kognitionsvetenskap 2006-12-06 Sammanfattning Sommaren 2006 fick tre skärgårdsbåtar

Läs mer

Inledning Peter Seipel:

Inledning Peter Seipel: Inledning Peter Seipel: Välkomna till det IT-rättsliga observatoriets seminarium om rättsliga och andra samhällsaspekter på agentteknik. Temat agentteknik är för min del, och för flera av er andra som

Läs mer

Surfplattan som läranderedskap i förskolan

Surfplattan som läranderedskap i förskolan EXAMENSARBETE Hösten 2013 Lärarutbildningen- yngre barn Surfplattan som läranderedskap i förskolan Författare Rebecka Lindoff Elin Eriksson Handledare Torgny Ottosson www.hkr.se Surfplattan som läranderedskap

Läs mer

24-timmarssamhället. Av: Jonas Bergström, Felix Fuenzalida, Jon Mårdsjö, Niklas Pettersson, Daniel Resman, Ulf Wirén-Hallqvist i IT1

24-timmarssamhället. Av: Jonas Bergström, Felix Fuenzalida, Jon Mårdsjö, Niklas Pettersson, Daniel Resman, Ulf Wirén-Hallqvist i IT1 24-timmarssamhället Vårt projekt handlar om 24-timarssamhället och teknostress. Vi har koncentrerat oss på den stress som tekniken medför och hur samhället har förändrats. I vår rapport tar vi upp allmänhetens

Läs mer

Digital Stress - Om (digital) stress, vanor och medvetna val

Digital Stress - Om (digital) stress, vanor och medvetna val Digital Stress - Om (digital) stress, vanor och medvetna val Bakgrund och introduktion Varför detta tema? Vi träffar människor i alla möjliga befattningar, och många av de vi pratar med när vi är ute i

Läs mer

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Marknadsundersökning

Marknadsundersökning Fakultet för ekonomi, kommunikation och IT Louise Bolands Eklund & Ulla Eråker Marknadsundersökning Produkter för hästsport Market Research Products for Equestrian Sport Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin:

Läs mer

Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet

Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet Innehållsförteckning Inledning... 1 Metod... 1 Den kognitiva genomgången... 2 Scenariogenomgång...

Läs mer

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

HUR PÅVERKAS SÄKERHETSKOPIERING AV PROKRASTINERING. Examensarbete inom huvudområdet Datalogi Grundnivå 15 högskolepoäng Vårtermin 2013

HUR PÅVERKAS SÄKERHETSKOPIERING AV PROKRASTINERING. Examensarbete inom huvudområdet Datalogi Grundnivå 15 högskolepoäng Vårtermin 2013 HUR PÅVERKAS SÄKERHETSKOPIERING AV PROKRASTINERING Examensarbete inom huvudområdet Datalogi Grundnivå 15 högskolepoäng Vårtermin 2013 Robert Johansson Handledare: Jonas Mellin Examinator: Thomas Fischer

Läs mer

Inledning modul 1: Om depression och KBT

Inledning modul 1: Om depression och KBT Inledning modul 1: Om depression och KBT Välkommen till Internetbehandlingen och den första behandlingsveckan som du ägnar åt modul 1. Som du kommer att märka fungerar modul 1 som en introduktion och översikt

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

EXAMENSARBETE. Mobila anpassningar. Joakim Wallmark Ali Rahimpour. Högskoleingenjörsexamen Datateknik

EXAMENSARBETE. Mobila anpassningar. Joakim Wallmark Ali Rahimpour. Högskoleingenjörsexamen Datateknik EXAMENSARBETE Mobila anpassningar Joakim Wallmark Ali Rahimpour Högskoleingenjörsexamen Datateknik Luleå tekniska universitet Institutionen för System- och rymdteknik Mobila Anpassningar Förord Vi som

Läs mer

Surfplatta, ett pedagogiskt verktyg i förskolan?

Surfplatta, ett pedagogiskt verktyg i förskolan? Malmö högskola Lärarutbildningen Barn unga samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Surfplatta, ett pedagogiskt verktyg i förskolan? - En studie om surfplattor i förskolan utifrån ett pedagogperspektiv.

Läs mer

Automatisk sparning funktionen du aldrig visste fanns. C-uppsats i Informationsdesign med inriktning mot Interaktionsdesign

Automatisk sparning funktionen du aldrig visste fanns. C-uppsats i Informationsdesign med inriktning mot Interaktionsdesign Automatisk sparning funktionen du aldrig visste fanns C-uppsats i Informationsdesign med inriktning mot Interaktionsdesign Magnus Leo Handledare: Johan Sundström Examinator: Thomas Porathe 15 hp Akademin

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

VIVIANN LABBA. Agera Business Smart. -Paketera Din Kunskap och Tjäna Mer!

VIVIANN LABBA. Agera Business Smart. -Paketera Din Kunskap och Tjäna Mer! VIVIANN LABBA Agera Business Smart -Paketera Din Kunskap och Tjäna Mer! Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas

Läs mer

CODE slutrapport Björn Löfvendahl, Petter Wannerberg

CODE slutrapport Björn Löfvendahl, Petter Wannerberg 1 (27) CODE slutrapport Björn Löfvendahl, Petter Wannerberg 2 (27) Abstract To get the right competence at the right time can often be crucial for a company. This competence can be of different types,

Läs mer

Skapa Lyckade Möten! Ü 7 nycklar för ett bra klimat Ü Effektiva telefonmöten

Skapa Lyckade Möten! Ü 7 nycklar för ett bra klimat Ü Effektiva telefonmöten Skapa Lyckade Möten! Ü 7 nycklar för ett bra klimat Ü Effektiva telefonmöten Varför ger så många möten så lite? Här får du: insikt i de två principer som förklarar varför så många möten ger så lite sju

Läs mer

Användares förväntningar på hemsidor i mobila enheter

Användares förväntningar på hemsidor i mobila enheter Per Kristoffersson Användares förväntningar på hemsidor i mobila enheter En studie ur användarperspektiv Users expectations on websites seen from mobile devices A study from the perspective of users Informatik

Läs mer

Digitalis filosofi Människor, modeller och maskiner. Simon Winter Per Johansson

Digitalis filosofi Människor, modeller och maskiner. Simon Winter Per Johansson Digitalis filosofi Människor, modeller och maskiner Simon Winter Per Johansson Digitalis filosofi.se:s Internetguide, nr 13 Version 1.0 2009 2009 Simon Winter och Per Johansson, Infontology, http://infontology.org/

Läs mer

RAPPORT: PERSONLIGT BEMÖTANDE PÅ WEBBEN

RAPPORT: PERSONLIGT BEMÖTANDE PÅ WEBBEN RAPPORT: PERSONLIGT BEMÖTANDE PÅ WEBBEN 02 Innehåll 03 Jesper Aubin 03 Min bakgrund 03 Researchmetod 04 Introduktion 04 Personligt bemötande 04 Hur ser det ut idag? 04 Vad gör det personliga mötet med

Läs mer

Attityder till robotar i äldrevården: en komparativ studie

Attityder till robotar i äldrevården: en komparativ studie Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Attityder till robotar i äldrevården: en komparativ studie Attitudes towards robots in healthcare for elderly: a comparative study Milena Vasovic Examen: Kandidatexamen,

Läs mer

ECOonline AB - Social Media strategi

ECOonline AB - Social Media strategi ECOonline AB - Social Media strategi ECOonline är ett IT- och Programvaruföretag. ECOonline är idag inte närvarande på några sociala medier. Eftersom sociala medier vid en första anblick kan verka oöverskådliga

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9.

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9. Malmö högskola Lärarutbildningen Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9 Students' perceptions

Läs mer