Barn och ungdomars bild av polisen i Landskrona En projektskiss av Charlotte Lebeda & Mats Trondman, polisutbildningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn och ungdomars bild av polisen i Landskrona En projektskiss av Charlotte Lebeda & Mats Trondman, polisutbildningen"

Transkript

1 Barn och ungdomars bild av polisen i Landskrona En projektskiss av Charlotte Lebeda & Mats Trondman, polisutbildningen Medan till exempel socialtjänst, hälso- och sjukvård, utbildning, arbetsförmedling och bostadsförmedling betraktas som centrala institutioner när man talar om välfärd är det mer ovanligt att rättsväsendet och polisen tas med i ett sådant perspektiv. Samtidigt torde medborgarnas trygghetsupplevelse vara av central betydelse i medborgarens välfärdsperspektiv. Situationen i Landskorna har under ett antal år beskrivits som problematisk med en relativt hög grad av otrygghet bland invånarna. Enligt mätningar uppger 48 procent av invånarna att de känner sig otrygga när de vistas ute på egen hand, 31 procent har avstått från social aktivitet på grund av rädsla för att vistas ute. Det har kommit till min kännedom att boende i det centrala området i Landskrona (Centrum/Öster) upplever att ungdomar i gymnasieåldern står för en övervägande andel händelser som leder till allmänhetens otrygga tillvaro. En annan tendens är att dessa äldre ungdomar aktivt söker rekrytera nya medlemmar bland yngre barn. Rekryteringen sker till och med bland 7-10 åringar. Således kan man anta att de yngre barnen tidigt kommer i kontakt med både kriminalitet, socialtjänst och polis medan de äldre även gör bekantskap med rättsväsendet. Barn och ungdomar lever i en tid med ökad individualisering, görbarhet, kulturell friställning och framför allt med avsaknad av vuxna i många av de miljöer de vistas i under sin fritid/fria tid ( Andersson, 2002; Giddens, 1996; Sernhede, 1996; Ziehe, 1993). Att de aktivt söker sig från vuxna, till en frizon, är inget konstigt i sig eftersom de söker skapa en identitet och väg in i vuxenlivet genom frigörelse från familjen och då framför allt föräldrarna (Sernhede, 1993). Men samtidigt kan de behöva stöd och vägledning från vuxna när det inte alltid bli som de tänkt (Carlberg, 2007). Vi lever också i ett mångkulturellt samhälle där människor kommit från ett annat land, med andra värderingar, koder och sätt att leva till ett nytt land, nya influenser, nya kulturella koder och framför allt nytt sätt att leva (Bouakaz, 2007; Bunar, 2001; Kamali, 1999). Men det blir inte alltid som familjerna förväntat sig. De vuxna kan uppleva barnens integration i det svenska samhället som ett hot mot de egna traditionerna 1

2 samtidigt som de unga inte alltid accepteras fullt ut i det nya landet. De hamnar mitt emellan i en dubbel frånvaro där de varken hör hemma i det gamla eller nya landets traditioner (Bouakaz, 2007). De kan uppleva sig vara marginaliserade och exkluderade både som ung generation och att de kommer från ett annat land. De kan bli betraktade som eller uppleva sig vara avvikande (Becker, 1997) stigmatiserade (Goffman, 1972) och/eller stämplade (Becker, 1993; Lemert (1951; Tannenbaum, 1938). Det kan skapa frustration och misstänksamhet. Oftast kommer det till uttryck hos dem som har det sämst i samhället eller som saknar socialt kapital (Broady, 1997). När människor befinner sig i frustration och missförhållanden är det ibland frågan om strategier för att hålla ihop sig själv genom att rikta missförhållanden åt något håll. Det blir en form av motmakt som kan tar sig uttryck i sofistikerade handlingar och symboler, men också i våldsamma utbrott (Lalander och Johansson, 2007). Polisen är en myndighet som ofta får klä skott för händelser i samhället både bland ungdomar och vuxna. För att kunna arbeta preventivt och fånga upp de unga behöver vi bland annat få klart för oss när, hur, var kontakt sker med polis, vilka erfarenheter skapas, i vilka situationer osv. Här ser jag polisens roll och sociala arbete som ett led i att öka tryggheten i Landskrona i stort och i Centrum/Öst. För om det sker något negativt eller positivt i Landskrona som helhet eller i Centrum/Öster kommer det att påverka i omvänd ordning. Risken är att det skapas någon form av moralisk panik (Cohen, 2002) där otryggheten växer, vuxna och äldre vågar sig inte ut i offentligheten och de unga saknar mentorer i livets svåra val där vuxna lyser med sin frånvaro. Det tillhör i högsta grad välfärden att våga vistas i offentligheten både för vuxna och unga utan att vara rädda eller uppleva otrygghet i sin närmiljö. Men hur ska poliserna i Landskrona nå de unga människor som vistas i de offentliga miljöer som upplevs otrygga? Jag skulle kunna använda mig av talesättet lära känna sin fiende som en liknelse trots att ungdomarna och poliserna inte på något vis är några fiender. Men de behöver ändå lära känna varandra för att kunna mötas i någon form av förståelse av respektive grupps meningsproduktion i tillvaron. Det jag fokuserar i min studie är ungdomarna. Syftet: Studien syftar således till att, utifrån ett socialt och kultursociologiskt perspektiv, fördjupa kunskapen om barns och ungdomars upplevelse och erfarenheter av praktiskt verkande polistjänstemän. Det huvudskaliga kunskapsintresset gäller innehåll i de ungas polisbilder, hur och varför de skapas, i vilket sammanhang, hur de sprids och vilka konsekvenser de får både i de ungas liv och för polisarbetet. Dessa kunskaper relateras i sin tur till de ungas livsvillkor och framtida livschanser i vid bemärkelse och till analytiska 2

3 kategorier som sociogeografiska områden, social hemmiljö, genus, etnicitet samt till ålder, vuxenrelationer och social och kulturell förändring. Följande är tänkt att genomföras: Komparation: Jag avser att göra en komparation av resultaten i Landskrona med en liknande studie i Karlskrona kommun. De båda städerna är jämförbara på flera olika punkter som att de ligger vid kusten, Karlskrona har invånare medan Landskrona har Karlskrona hade under flyktingvågen, med början 1987, tagit emot ett stort antal flyktingar vilka även blivit kommunplacerade i nämnda stad. Karlskrona har ca elever i årskurs 5, 9 och 3:e året i gymnasiet. Landskrona har ca elever i samma årskurser som ovan. Jämförelsen kommer att utgå från samma enkät som används i Karlskrona, med viss revidering av namn på skolor etc. Koppling till min avhandling: Den kommer att utgå från den ovan nämnda jämförelse av de båda städernas insamlade material av vad barn och ungdomar har för bild av poliser. Hur polisens arbete kan möjliggöra eller begränsar för en social praktik gentemot barn och ungdomar, både preventivt samt kopplat till situationsbunden kriminalitet. I förlängningen handlar det om två fallstudier som kan ger högre validitet och reliabilitet eller i alla fall visa på större sannolikhet att det även kan gälla för andra städer eller kommuner under liknande förhållanden. Men det är lika intressant att finna olikheter och vad de möjligen kan härröra från. Min intention är att använda jämförelsen i mitt avhandlingsarbete för att stärka, revidera eller förkasta slutsatser jag dragit i den första studien. Tidsram: Med början september 2008 och förväntat avslut våren/sommaren Datainsamling. Det empiriska materialet kommer att samlas in med hjälp av enkäter och intervjuer. Enkäten riktar sig till alla barn och ungdomar i Landskrona kommun, i årskurs 5, 9 och 3:e året i gymnasiet. Min intention är att närvara i alla klasser vid genomförande för att minska bortfall samt ge eleverna möjlighet att ställa frågor. Min erfarenhet har visat att barnen i årskurs 5 behöver allt från 20 minuter till 1,5 timme för att fylla i enkäten samt behov av hjälp. För årskurs 9 tar enkäten allt mellan 20 till 60 minuter. De äldre ungdomarna på gymnasiet behöver ca 30 minuter. Intervjuerna 3

4 kommer att genomföras både i grupp och individuellt. Jag kommer att använda mig av självselektion där barn och ungdomar från respektive åldersgrupp själva får ange om de vill delta i intervjuerna. Jag kommer dock att styra något med tanke på kön, bakgrund, boende, gymnasieprogram etc. Kodning kommer att ske genom Kinnmarks i Stenungsund. De scannar enkäterna, bearbetar och levererar materialet på CD-rom i SPSS. Bearbetning av empiriskt material: Förutom bearbetning och analys av statistiskt material kommer bildfiler från Kinnmarks på de öppna frågorna som ska kodas in. Dessutom ska intervjuerna transkriberas och analyseras. Rapport eller artikel. Med hänsyn till tidsaspekten blir det aktuellt med antingen en mindre rapport eller artikel. Total tid: 5 månader heltid adjunkt med hänsyn till vad som är rimligt att genomföra under förfogad tid. Referenser Andersson, B. (2002). Öppna rum om ungdomarna, staden och det offentliga livet. Göteborg: Göteborgs universitet, institutionen för socialt arbete. Becker, H S. (1997). Outsiders: studies in sociology of deviance. New York: Free Press. Broady, D. (1997). Sociologi och epistemology. Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin. Stockholm: HSL Förlag. Carlberg, A. (2007). Generationsklyftan hotar demokratin. Stockholm: Hjalmarson & Högberg Bokförlag. Bouakaz, L. (2007). Parental involvement in school. Malmö: Malmö högskola. 4

5 Bunar, N. (2001). Skolan mitt i förorten. Eslöv: B. Östlings bokförlag. Symposion. Cohen, Stanley. (2002). Folk Devils and Moral Panic. Routledge. Giddens, A. (1996). Modernitetens följder. Lund: Studentlitteratur. Goffman, Erving (1972) Stigma. Den avvikandes roll och identitet. Norstedts Förlagsgrupp AB. Lalander, Johansson. (2007). Ungdomsgrupper i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Lemert, E. M. (1951), Social Pathology. A Systematic Approach to the <Theory of Sociopathic Behavior. New York: Mc Graw Hill. Sernhede,O. (1996). Ungdomskulturen och de Andra. Göteborg: Bokförlaget Daidalos. Tannenbaum, F. (1938). Crime and the Community. Boston: Ginn. Ziehe, T. (1993). Kulturanalyser. Ungdom, utbildning, modernitet. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 5

6 (Trondmans och min ansökan kan antingen behandlas tillsammans eller var för sig. Som den nu är skriven är det min ansökan som är huvuddelen och Trondmans ett komplement till den) Mats Trondman ansökan till Miv Utifrån ett mångkulturellt perspektiv förstå ungdomars upplevelse av Landskrona och deras strategier för att synliggöra det genom verbal och icke verbal kommunikation. Hur de förstår det samhälle de lever genom sin vardag. Fokus ligger i första hand på ungdomarna i Landskrona. Men min intention, i mån av tid, är att följa upp och jämföra min studie om Cecilias dilemma (se bilaga, bifogas inom kort), som är publicerad i antologi och tidskrifter (se nedan). Urval: Strategiskt, med intervjuer som eventuellt bör utökas något. Tidsaspekt och finansiering bör i förekommet fall revideras. Alternativt att finansieras på annat sätt. Datainsamling : Intervjuer med gymnasieungdomar från olika program. Utbyte kommer att ske mellan mitt och Lebedas enkätstudie och intervjuer. Tidsåtgång: 3 månader heltid. Professors lön. transkribering. Eventuellt tillkommer assistans för Publicering: Artikel för Miv Cecilias dilemma har publicerat i följande: Trondman, Mats, "Disowning knowledge: To be or not to be the immigrant in Sweden", Ethical and Racial Studies Vo. 29 NO. 3, May Trondman, Mats, Cecilias dilemma, i Dahlstedt, Magnus, Hertzberg, Fredrik & Ålund, Alexandra (red.), Utbildning, Arbete, Medborgarskap, Umeå: Borea förlag,

7 Trondman, Mats, "Bypass surgery: Rerouting theory to ethnographic study", Walford, geoffrey (ed.), How to do Educational Ethnography, London: Tufnell Press, TIDSPLAN Månad Innehåll Personal Tid 1 Revidering av Adjunkt 50% September 2008 nuvarande enkät från annan studie. Upptryck av enkät Förberedelse och kontakter inför enkätstudien. 2 Litteraturinventering Adjunkt 50% November 2008 Påbörja materialinsamling 3 Materialinsamling Adjunkt 50% December 2008 (Enkät och intervjuer) (Professor 100%) 4 Materialinsamling Adjunkt 50% Januari 2009 (Enkäter och intervjuer) (Professor 100%) 5 Materialinsamling Adjunkt 50% Februari 2009 Transkribering 6 Transkribering Adjunkt 50% Mars Databearbetning Adjunkt 50% April Databearbetning Adjunkt 50% Maj Författande av mindre rapport eller artikel Adjunkt 50% Juni

8 10 Författande av mindre rapport eller artikel Artikel om ungdomars strategier i ett mångkulturellt samhälle Adjunkt 50% (Professor 100%) Juli

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 767. Elevflykten En undersökning av gymnasieelevernas val av studiekommun.

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 767. Elevflykten En undersökning av gymnasieelevernas val av studiekommun. ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 767 Elevflykten En undersökning av gymnasieelevernas val av studiekommun Minéa Funk Uppsala, april 2011 ISSN 0283-622X FÖRORD Ett stort tack till alla

Läs mer

Ungas framtid. En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid.

Ungas framtid. En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid. Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Vt 2012 Ungas framtid En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid. Uppsats kandidatnivå Författare: Madeleine Bengtsson

Läs mer

Ungas inflytande och engagemang

Ungas inflytande och engagemang Ungas inflytande och engagemang LUPP-projektet i Växjö kommun Malin Hjorth och Klas Eriksson Centrum för Kulturforskning, Växjö Universitet Innehållsförteckning 1. Inledning 3 Vaddå ungdomar? 5 2. Politik,

Läs mer

Verklighetens klassamhälle

Verklighetens klassamhälle Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Verklighetens klassamhälle - en studie av sambandet mellan socioekonomisk klass och betyg Reality of class society Mikael

Läs mer

SKUGGUTREDNING. om ungas upplevelser av rasism. alla l i k a

SKUGGUTREDNING. om ungas upplevelser av rasism. alla l i k a SKUGGUTREDNING om ungas upplevelser av rasism alla o l i k a alla l i k a 1 En skola för alla? Skuggutredning om ungas upplevelser av rasism 2 alla alla o l i k a l i k a Cecilia Englund Projektledare/utredare

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

C-UPPSATS. Varför flytta hemifrån redan inför gymnasiet?

C-UPPSATS. Varför flytta hemifrån redan inför gymnasiet? C-UPPSATS 2010:158 Varför flytta hemifrån redan inför gymnasiet? - en kvalitativ studie av fem flickors val att flytta hemifrån inför gymnasiet Josefine Johansson Luleå tekniska universitet C-uppsats Sociologi

Läs mer

Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder

Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder RAPPORT 2013:9 FOU VÄSTERNORRLAND Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Författare: Rolf Dalin, Göran Bostedt, Madeleine Blusi FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet

Läs mer

Unga invandrartjejer och deras fritid En kvalitativ studie

Unga invandrartjejer och deras fritid En kvalitativ studie Lunds universitet Sociologiska institutionen Unga invandrartjejer och deras fritid En kvalitativ studie Författare: Arbenita Krasniqi & Mirjeta Koqinaj Uppsats Soc 302, 41-60 p Vårterminen 2006 Handledare:

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Ungdomar i Timrå åsikter och attityder

Ungdomar i Timrå åsikter och attityder RAPPORT 2013:10 FOU VÄSTERNORRLAND Ungdomar i Timrå åsikter och attityder LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Författare: Rolf Dalin, Göran Bostedt, Madeleine Blusi FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet

Läs mer

Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder

Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder RAPPORT 2013:6 FOU VÄSTERNORRLAND Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Författare: Rolf Dalin, Göran Bostedt, Madeleine Blusi FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Inga hopplösa fall Om livsstilshuset, ett boende och en verksamhet för unga med gängerfarenhet

Inga hopplösa fall Om livsstilshuset, ett boende och en verksamhet för unga med gängerfarenhet Inga hopplösa fall Om livsstilshuset, ett boende och en verksamhet för unga med gängerfarenhet Författare: Philip Lalander, professor i socialt arbete vid Malmö högskola FÖRORD Den här utvärderingen har

Läs mer

Spelar språkresan roll?

Spelar språkresan roll? Spelar språkresan roll? Fyra individers upplevelser av språkresans betydelse för deras karriärval Frida Fabo Institutionen för pedagogik och didaktik Examensarbete 15 hp Pedagogik Studie- och yrkesvägledarutbildningen

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

RELATIONEN MELLAN UNGDOMARS DELAKTIGHET I BROTT, UTSATTHET FÖR BROTT OCH DERAS LIVSSTIL

RELATIONEN MELLAN UNGDOMARS DELAKTIGHET I BROTT, UTSATTHET FÖR BROTT OCH DERAS LIVSSTIL Hälsa och samhälle RELATIONEN MELLAN UNGDOMARS DELAKTIGHET I BROTT, UTSATTHET FÖR BROTT OCH DERAS LIVSSTIL EN SKOLUNDERSÖKNING BLAND ELEVER I NIONDE KLASS EMMA BILDTSE IDA ÖSTERGREN Examensarbete i Kriminologi

Läs mer

De som faller utanför

De som faller utanför Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier - ISV De som faller utanför En antologi om avvikelser som resultat av normaliserande praktiker Sabina Axelsson, Matilda Köpcke, Charlotte Börjesson, Josefine

Läs mer

Arbetslöshet och arbetssökande bland ungdomar

Arbetslöshet och arbetssökande bland ungdomar Studie- och yrkesvägledarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Arbetslöshet och arbetssökande bland ungdomar - En studie kring arbetslösa ungdomars försök att ta sig in på arbetets

Läs mer

Hade det inte kostat så mycket, hade det kanske varit enklare

Hade det inte kostat så mycket, hade det kanske varit enklare 1 Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Sociologi och Socialt Utvecklingsarbete C-uppsats Ht 2007 Handledare: Ann-Katrin Witt Examinator: Åke Nilsén Hade det inte kostat så mycket, hade

Läs mer

Fältgruppen Verksamhet, ledstjärnebegrepp och samarbete

Fältgruppen Verksamhet, ledstjärnebegrepp och samarbete UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Socialt arbete Socionomprogrammet C-uppsats Vårterminen 2007 Fältgruppen Verksamhet, ledstjärnebegrepp och samarbete Författare: Helén Strömberg Handledare: Gunbritt

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Tråkigt att de inte lyssnar - De lägger sig i hela tiden

Tråkigt att de inte lyssnar - De lägger sig i hela tiden GÖTEBORGS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Tråkigt att de inte lyssnar - De lägger sig i hela tiden Om upplevelsen av myndigheters bemötande ur ett genusperspektiv Examensarbete för kandidat i Sociologi

Läs mer

pengarna är ju så att säga BLODET I KROPPEN, utan pengar funkar väldigt lite annat

pengarna är ju så att säga BLODET I KROPPEN, utan pengar funkar väldigt lite annat Niklas Lindau Magisterutbildning i socialt arbete Institutionen för socialvetenskap Vetenskapsteori, metod och uppsats 20 hp, SAA93, 2012 Avancerad nivå Handledare: Lupita Svensson Examinator: Kenneth

Läs mer

Att integreras i en främmande stad Flyktingarnas möjligheter och barriärer i en kommun

Att integreras i en främmande stad Flyktingarnas möjligheter och barriärer i en kommun C/D-UPPSATS 2005:11 Att integreras i en främmande stad Flyktingarnas möjligheter och barriärer i en kommun EMMA STENELUND SOCIOLOGI C/D Luleå tekniska universitet Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen

Läs mer

Tre diskussionsartiklar om tre monografier

Tre diskussionsartiklar om tre monografier Tre diskussionsartiklar om tre monografier Jarmo Lainio & Eva Sundgren (red.) Akademin för Utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för finska och svenska Mälardalens högskola 2008 Avdelningen

Läs mer

I mörkret ser ingen vad som sker..

I mörkret ser ingen vad som sker.. Örebro universitet Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Sociologi I mörkret ser ingen vad som sker.. - En kvalitativ studie av kvinnors upplevelse av trygghet och otrygghet i staden.

Läs mer

Ungdomsenkäten 2006 Resultat och analys

Ungdomsenkäten 2006 Resultat och analys Läget 3 Ungdomsenkäten 26 Resultat och analys Innehåll Förord...2. Sammanfattning...3 2. Inledning och bakgrund...5 3. Resultat...9 3. Bakgrundsfakta... 9 3.2 Relationer till andra... 3.3 Orättvis behandling,

Läs mer