Program, FOU-dagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program, FOU-dagen 120529"

Transkript

1 Program, FOU-dagen

2 Innehåll Program FoU-dagen... 3 Seminarium Decoding Sciences... 5 Seminarium Infödd, sent eller tidigt invandrad - elevgruppers prestationer och val av lösningsstrategier på några problemformuleringar... 5 Seminarium Genen i forskning och undervisning -redskap och lärandeobjekt... 6 Seminarium Studenters val av representationer och problemlösningsstrategier under gruppdiskussioner om vågfysik... 6 Seminarium Föreställningar om femininitet och maskulinitet i klassrummet: En feministisk filosofisk undersökning av ämnena naturkunskap, svenska och religionskunskap Seminarium Vilken skillnad kan en lärare göra för skapandet av ett intresse för naturvetenskap?... 7 Seminarium Förskolebarns lärande i mötet med naturvetenskap... 7 Seminarium Multiplikativa resonemang i årskurs 5. Delresultat från en longitudinell studie om aritmetik... 8 Seminarium Lärares bedömardiskurser... 8 Seminarium Mathematics Education and Society (MES)

3 Program FoU-dagen När? Vad, var? Vad, var? Introduktion (E248/E250) Relationen mellan forskning och undervisning i didaktik Per-Olof Wickman Kaffe, smörgås (E248/E250) Posterpresentation Jenny Lindblom Seminarier (E276) Seminarium 1 Decoding Sciences Pres. Lotta Jons Ordf. Iann Lundegård Seminarium 3 Genen i forskning och undervisning redskap och lärandeobjekt Pres. Veronica Flodin Ordf. Iann Lundegård Paus (E248/E250) Posterpresentation Jenny Lindblom Seminarier (E276) Seminarium 5 Föreställningar om femininitet och maskulinitet i klassrummet: En feministisk filosofisk undersökning av ämnena naturkunskap, svenska och religionskunskap Pres. Auli Orvola Orlander Ordf. Eva Norén Lunch på egen hand Seminarier (E376) Seminarium 2 Infödd, sent eller tidigt invandrad elevgruppers prestationer och val av lösningsstrategier på några problemformuleringar. Pres. Jöran Petersson Seminarium 4 Studenters val av representationer och problemlösningsstrategier vågfysik Pres. Margareta Enghag Seminarier (E376) Seminarium 6 Vilken skillnad kan en lärare göra för skapandet av ett intresse för naturvetenskap? Pres. Per Anderhag 3

4 Seminarier (E276) Seminarium 7 Förskolebarns lärande i mötet med naturvetenskap Pres. Cecilia Caiman Ordf. Eva Norén Seminarium 9 Lärares bedömardiskurser Pres. Matti Karlström Ordf. Iann Lundegård Avslutningsfika Seminarier (E376) Seminarium 8 Multipla resonemang i åk 5. Delresultat från en longitudinell studie om aritmetik. Pres. Kerstin Larsson Seminarium 10 Mathematics Education and Society (MES). En konferens om social justice, equity och power relations i matematik Pres. Annica Andersson, Eva Norén, Kicki Skog 4

5 Seminarium 1 Decoding Sciences Lotta Jons Jag vill presentera en idé till ett utvecklingsprojekt som beforskas, och jag är angelägen om att få återkoppling på upplägg, metod etc. Syftet med projektet är att identifiera forskarens tysta ämneskunnande för att använda detta i studentuppgifter. Tanken är att studenternas lärande på detta sätt underlättas, påskyndas och förbättras. Jag kommer att utforma projektet utifrån en modell utformad av Joan Middendorf och hennes medarbetare som kallas "Decoding the Disciplines". Kort om upplägget; Jag och en ämnesexpert djupintervjuar en annan ämnesexpert i syfte att identifiera vad det är som hon/han tar för givet och glömmer att undervisa om. Ett exempel som jag kommer att ta upp på presentationen är genbiologers sätt att "för sitt inre spela upp en film" när de föreställer sig komplexa biologiska processer. Den andra intervjuaren ska vara från en så epistemologiskt olik disciplin som den som intervjuas, för att få ett novis-perspektiv. Utifrån denna kunskap görs uppgift(er) där studenterna får träna den identifierade tysta kunnandet och sedan utvärderas resultatet. Seminarium 2 Infödd, sent eller tidigt invandrad - elevgruppers prestationer och val av lösningsstrategier på några problemformuleringar Jöran Petersson Detta forskningsprojekt handlar om olika elevgruppers lösningsstrategier på olika uppgiftstyper. Elevgrupperna är dem som har svenska som första- eller andraspråk. De senare delas in i elever som har invandrat under skolår 1-7 eller 8-9 samt övriga med svenska som andraspråk. Jag har granskat elevgruppernas lösningsfrekvenser och lösningsstrategier på ÄP9-liknande uppgifter samt intervjuat några elever om lösningsstrategier. Ett preliminärt och väntat resultat är att elevgrupperna presterar olika väl. Särskilt gäller att sent invandrade elever ofta presterar bättre än tidigt invandrade elever på de undersökta problemformuleringarna. Ett annat preliminärt och oväntat resultat är att även om två elevgrupper presterar lika så kan de visa olika profiler i val av representationsform. 5

6 Seminarium 3 Genen i forskning och undervisning -redskap och lärandeobjekt Veronica Flodin Genen används i mängder av studier och biologiska subdiscipliner. Genen är också central när det gäller att förstå biologiska processer. Men genbegreppets innebörd är långt ifrån entydigt bestämt. Flera studier har visat på genbegreppets mångsidighet. Seminariet behandlar genbegreppets användning i en collegebok i biologi samt i några forskningstexter. Hur ser användningen ut? Vilka skillnader och likheter finns det? Vad betyder skillnaderna för undervisningen? Seminariet har ett högskoledidaktiskt fokus. Seminarium 4 Studenters val av representationer och problemlösningsstrategier under gruppdiskussioner om vågfysik Margareta Enghag I denna kvalitativa fallstudie följs studenters val av representationer och problemlösningsstrategier under gruppdiskussioner och problemlösning av två kvalitativt olika uppgifter om ljus-och ljudbrytning i en kurs i vågfysik. Den kurs i vågfysik vi följde gavs med upplägget åtta föreläsningar och fyra pass övningsräkning. Ett pass övningsräkning byttes mot gruppdiskussioner. Av fem grupper med tre studenter i varje, som frivilligt deltog i studien, videofilmades tre grupper för vidare analys efter transkribering. Studenternas anteckningar och användning av representationer ingår i analysen. Från ett sociosemiotiskt perspektiv studeras med hjälp av diskursanalys hur studenterna väljer att representera de olika fysikaliska brytningsfenomenen av ljus och ljud och vilken ansats de använder för att lösa uppgifterna. I studien problematiseras läroböckernas kultur att reproducera standardlösningar, då detta påverkar studenternas meningsskapande. Seminarium 5 Föreställningar om femininitet och maskulinitet i klassrummet: En feministisk filosofisk undersökning av ämnena naturkunskap, svenska och religionskunskap. Auli Arvola Orlander Projektets syfte är att belysa, utifrån en feministisk filosofisk ansats, betydelsen av femininitet och maskulinitet i undervisning på gymnasiet. Vi analysera vilka föreställningar kring femininitet och maskulinitet konstrueras inom ämnesområden religionskunskap, naturkunskap och svenska. Studien granskar framföra allt hur dessa föreställningar framträder i klassrumsmiljöer i sex olika klassrum, utspridda på två olika skolor. Datainsamlingen är klar och ni kommer att få en inblick i det pågående analysarbetet av materialet. 6

7 Seminarium 6 Vilken skillnad kan en lärare göra för skapandet av ett intresse för naturvetenskap? Per Anderhag Abstract: Jag kommer att presentera klassrumsdata från ett NO - klassrum i en skola där fler elever än vad som kan förväntas (utifrån elevpopulationens bakgrundsvariabler som t.ex. föräldrars utbildningsnivå, inkomst, meritvärde, etc.) väljer naturvetenskapligt program på gymnasiet. Materialet bygger på klassrumsobservationer och fokus för presentationen är vad läraren gör för att tydliggöra för eleverna: (1) vad de förväntas göra, samt (2) hur de kan förstå detta görande kognitivt, normativt och estetiskt. Eller som Bourdieu skulle ha sagt; vilken smak för NO uttrycker läraren och hur tydliggör hen denna för eleverna? Seminarium 7 Förskolebarns lärande i mötet med naturvetenskap Cecilia Caiman Jag presenterar delar av mitt analysarbete av några förskolebarns i projektet Biologisk mångfald. Några empiriska exempel zoomas in och beskriver barnens lärande i no då de arbetar utforskande med olika organismer (grodor, fåglar och gråsuggor). Det preliminära resultatet visar att form (likhet/skillnad), funktion och sammanhang uppmärksammas och får betydelse för det barnen lär sig om organismerna. Mot slutet av de processer förskolebarnen är involverade i växer även längre och mer komplexa berättelser om mångfald fram. Nya system och ekologiska samband skapas t.ex. i barnens möte med ett collage. 7

8 Seminarium 8 Multiplikativa resonemang i årskurs 5. Delresultat från en longitudinell studie om aritmetik Kerstin Larsson Att behärska multiplikation omfattar mer än att kunna tabellerna, bland annat omfattar det att veta när det är lämpligt att använda, hur multiplikation hänger samman med andra räknesätt och att kunna utföra beräkningar med flersiffriga faktorer. I denna presentation diskuteras två aspekter av multiplikation; olika representationsformer för räknesättet, dvs. hur man presenterar multiplikation i t.ex. bilder och textuppgifter, samt den kommutativa egenskapen, dvs. att ordningen på faktorerna inte spelar någon roll. Dessa båda aspekter sätts i samband med elevers förmåga att visa ett multiplikativt resonemang då de löser textuppgifter. Resultat från delstudien visar att skillnaden mellan multiplikativt och additivt resonemang har samband med elevers syn på kommutativitet och hur multiplikation representeras. Olika representationsformer för multiplikation i matematikundervisningen diskuteras utifrån tidigare forskning och delstudiens resultat. Seminarium 9 Lärares bedömardiskurser Matti Karlström Under seminariet beskriver jag min studie av hur verksamma lärare inom grundskolans år 6-9 beskriver elevers laborativa färdigheter i de naturvetenskapliga ämnena och hur de bedömer dessa. Utifrån min presentation av studien vill jag också ha ett efterföljande samtal kring vilka eventuella implikationer mina resultat kan ha för vår bedömardiskurs inom lärarutbildningen. Seminarium 10 Mathematics Education and Society (MES) Annica, Eva och Kicki Mathematics Education and Society (MES) är en konferens som har huvudfokus på mathematics education på olika nivåer, men belyser den utifrån frågor om social justice, equity och power relations. Med andra ord hur sociala och strukturella faktorer påverkar möjligheter till lärande och undervisning i matematik. Vi kommer presentera centrala frågor som diskuterades under konferensen, men också hur vi ser att den forskning vi bedriver relaterar till detta och vad matematikundervisning i vår svenska kontext kan vinna på att ta ett mer sociopolitiskt perspektiv på forskning inom matematikämnets didaktik. 8

9 9

Samband mellan de fyra räknesätten - en läromedelsanalys

Samband mellan de fyra räknesätten - en läromedelsanalys Samband mellan de fyra räknesätten - en läromedelsanalys Författare: Veronica Blom Ulrika Gelius-Lundberg Handledare: Jannika Neuman Examinator: Kirsti Hemmi Examensarbete inom kursen Utveckling av matematiskt

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration Ulrihca Malmberg Att göra rika problem rika Att använda rika problem och utnyttja deras potential är inte helt lätt. Här behandlas några svårigheter och problem som visat sig och som varit utgångspunkt

Läs mer

Min man kommer ursprungligen från

Min man kommer ursprungligen från t í m e a d a n i Varför räknar du just så? Denna artikel bygger på ett examensarbete för lärarutbildningen. I arbetet undersöktes skillnader mellan lärares, svenska föräldrars och invandrarföräldrars

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Vikten av att tala för sig

Vikten av att tala för sig Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2009 Vikten av att tala för sig - Om muntlig språkfärdighet i skolan Veronika Daun & Helén Palm Sammanfattning Arbetets art: Lärarprogrammet,

Läs mer

Rapport beträffande projektet: Matematikverkstad på Åbyskolan

Rapport beträffande projektet: Matematikverkstad på Åbyskolan Stockholms Universitet Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete Valfri professionsfördjupning, AN, 15 hp Handledare: Börje Pilfalk Studenter: Ulrica Nyström, Sofia Rising och Helen Salling Rapport

Läs mer

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000 EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH LEARNING STUDY I PRAKTIKEN Författare: Tina Edner E-post: tina.edner@stockholm.se Skola:

Läs mer

Interaktion som språkstärkande metod i ämnesundervisning

Interaktion som språkstärkande metod i ämnesundervisning Interaktion som språkstärkande metod i ämnesundervisning Sid. 1 (36) Författare: Eva Melin Handledare: Per Lagerholm Examinator: Emmanuel Bylund Termin: VT 2015 Ämne: Svenska som andraspråk Nivå: G2E Kurskod:

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Är matematik en manlig domän?

Är matematik en manlig domän? gerd brandell & else-marie staberg Är matematik en manlig domän? Det finns föreställningar om att kvinnor har lägre kapacitet när det gäller matematik. Kvinnor är också kraftigt underrepresenterade på

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

Reading to Learn en metodutvärdering

Reading to Learn en metodutvärdering Reading to Learn en metodutvärdering Författare Jessica Norling År 2013 Lärarprogrammet inriktning tidigare år sv/eng Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp Pedagogik Handledare: Wieland Wermke

Läs mer

Varför lär sig mina elever inte funktioner?

Varför lär sig mina elever inte funktioner? Gudrun Malmers stipendium 2007 Varför lär sig mina elever inte funktioner? Ett försök att använda humaniora för att få elever att förstå matematiska begrepp Lotta Wedman Ludvika 2010-12-26 Handledare:

Läs mer

Vem får bära skulden?

Vem får bära skulden? Vem får bära skulden? En studie om kunskapsluckor i matematik ur ett socio-politiskt perspektiv Andreas Wennblad Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik Självständigt arbete

Läs mer

Om ämnet Matematik. Bakgrund och motiv

Om ämnet Matematik. Bakgrund och motiv Om ämnet Matematik Bakgrund och motiv Skolämnet matematik handlar inte enbart om att räkna och lära sig en samling regler utantill. En del i matematiken är just att hantera procedurer och räkna, men enligt

Läs mer

Att undervisa är att välja ett forskningsprojekt i samarbete mellan forskare

Att undervisa är att välja ett forskningsprojekt i samarbete mellan forskare Att undervisa är att välja ett forskningsprojekt i samarbete mellan forskare och lärarutbildare vid Högskolan i Skövde, Göteborgs universitet och Malmö högskola av Bengt Linnér, Lärarutbildningen, Malmö

Läs mer

Högläsning som pedagogiskt redskap

Högläsning som pedagogiskt redskap Högläsning som pedagogiskt redskap Fem lärares tankar och erfarenheter Caroline Anderson Erika Andersson Examensarbete 15hp Inom Lärande Lärarutbildningen Höstterminen 2011 Handledare Catarina Schmidt

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9.

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9. Malmö högskola Lärarutbildningen Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9 Students' perceptions

Läs mer

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt Linköpings universitet Lärarprogrammet Havana Marcus Det ska fungera både socialt och språkligt - Några lärares syn om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning Examensarbete 15 hp LIU-LÄR-L-A--12/95--SE

Läs mer

Lång och biffig men lätt och smal

Lång och biffig men lätt och smal Lång och biffig men lätt och smal I simningen vill man se biffig ut, men när man är i skolan vill man inte se så biffig ut. Så säger Jenny, simmare. En perfekt idrottskropp följer inte alltid utseendeidealen.

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Som lärare i Sv/So ser jag verkligen vinster med att synliggöra arbetslivet. Eleverna visar ett större engagemang för

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

Surfplatta, ett pedagogiskt verktyg i förskolan?

Surfplatta, ett pedagogiskt verktyg i förskolan? Malmö högskola Lärarutbildningen Barn unga samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Surfplatta, ett pedagogiskt verktyg i förskolan? - En studie om surfplattor i förskolan utifrån ett pedagogperspektiv.

Läs mer

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Nationellt centrum för matematikutbildning Göteborgs universitet 20 Detta verk är licensierad

Läs mer

Kunskapsbedömning i skolan

Kunskapsbedömning i skolan STÖDMATERIAL Kunskapsbedömning i skolan praxis, begrepp, problem och möjligheter Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer