Jag heter Mathias Sylwan och är förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Mitt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jag heter Mathias Sylwan och är förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Mitt"

Transkript

1 OH 1: Presentation Jag heter Mathias Sylwan och är förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Mitt rättsområde är offentlig upphandling. Jag måste erkänna att jag inte kände till mycket om samordningsförbund eller lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser innan jag blev ombedd att prata på denna konferens. Men jag har fått en del material av Tomas Rosenlundh och också läst den proposition som ligger till grund för lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringstjänster så nu jag vet lite mer. Jag tänkte använda de 45 minuter som jag har till mitt förfogande till att först ge er en mycket översiktlig redogörelse om lagen om offentlig upphandling (förkortas LOU) för därefter säga vad som gäller för samordningsförbunden i förhållande till samordningsförbundets medlemmar mot bakgrund av LOU.

2 OH 2: ÄLOU och LOU Lagen (2007:1092) om offentlig upphandling (förkortas LOU) trädde ikraft den 1 januari Den ersatte då lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (förkortas ÄLOU, äldre LOU). Både dessa lagar är en följd av att Sverige först skrev på EES-avtalet och därefter blev medlem i EU. LOU bygger huvudsakligen på ett EU-direktiv om offentlig upphandling, direktiv 2004/18 om samordning av förfaranden vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. OH 3: Övriga upphandlingslagar LOU är inte den enda svenska upphandlingslagen. Det finns också en lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (förkortas LUF- lagen om upphandling inom försörjningssektorn), lagen om valfrihetssystem (förkortas LOV) och lagen om upphandling på

3 förvars- och särkerhetsområdet (förkortas LUFS). Samtliga dessa lagar bygger på EU-rätten även om det i fallet LOV inte finns något EU-direktiv i botten. OH 4-5: LOU har 18 kapitel Innan Sverige gick med i EU hade vi en mycket behändig upphandlingslagstiftning. För kommuner fanns det kommunala upphandlingsreglementet och för statliga myndigheter gällde upphandlingsförordningen. Dessa lagar var på 21 respektive 17 paragrafer. De ersattes nu med en mycket formalistisk lagstiftning på flera hundra paragrafer. LOU har idag 18 kapitel. Dessa kapitel innehåller mycket detaljerade regler om hur myndigheter och andra offentliga aktörer som är skyldiga att följa LOU får ställa krav på det man vill köpa, vilka krav de får ställa på leverantören som ska leverera, hur de ska annonsera, vad annonsen ska innehålla för information och när upphandlande myndigheter slipper annonsera, vilka tidfrister som

4 gäller till exempel för anbudstid eller ansökningstid, när man får förhandla, hur man ska tillväga när vid utvärdering av anbuden, hur man ska kommunicera sina beslut med leverantörer m.m. m.m. LOU innehåller också regler för ramavtal, projekttävlingar, byggkoncessioner, inköpscentraler och elektroniska auktioner, liksom regler om vad leverantören kan göra om han anser att den upphandlande myndigheten brutit mot någon bestämmelse i LOU. Antalet rättsprocesser ökar stadigt fick förvaltningsrätterna mål. Sedan den 1 november 2011 har också Konkurrensverket möjlighet att ansöka om upphandlingskadeavgift om en upphandlande myndighet, till exempel en kommun, har gjort en så kallad otillåten direktupphandling, dvs. upphandlat utan att annonsera upphandlingen trots att man varit skyldig att göra detta. OH 6: LOU gäller för varor, byggentreprenader och tjänster

5 LOU är mycket omfattande. Den gäller med några få undantag när upphandlande myndigheter förvärvar byggentreprenader, varor och tjänster samt byggkoncessioner som är en särskild typ av byggentreprenad där leverantören både bygger och driver anläggningen. OH 7: Tröskelvärden LOU så kallade direktivstyrda kapitel (kap. 1 14), härmed avses de kapitel som är en direkt implementering av EU:s direktiv 2004/18, gäller för upphandlingar över vissa tröskelvärden. För kommuner som tillämpar LOU är dessa tröskelvärden idag kr för köp av varor och A- tjänster samt kr för entreprenader. A-tjänster finns angivna i en särskild bilaga till LOU. Dessa ska skiljas från B-tjänster som jag strax kommer till. OH 8: Upphandlingar som inte omfattas av direktivet

6 Upphandlingar under tröskelvärdet upphandlas enligt ett särskilt kapitel i LOU, 15 kap. LOU. Även dessa upphandlingar måste annonseras och följa nästan lika detaljerade bestämmelser. Det finns dock också en beloppsgräns för direktupphandling på grund av lågt värde. Direktupphandling innebär att upphandlingen kan genomföras formlöst. Den behöver till exempel inte annonseras. Gränsen är idag ca kr. Upphandlingsutredningen under Anders Wijkman lade fram sitt slutbetänkande, Goda affärer, den 5 mars i år. Där föreslås det att denna gräns höjs till kr för varor och tjänster samt kr för entreprenader. OH 9-10: B-tjänster Jag nämnde B-tjänster. Till LOU finns nämligen bilagor över olika tjänstekategorier. En bilaga räknar upp A-tjänsterna. Dessa tjänstekategorier anses lämpade för gränsöverskridande handel och omfattas därför av EU:s direktiv om offentlig upphandling liksom LOU:s direktivstyrda kapitel. Hit

7 hör till exempel underhålls- och reparationstjänster, landstransport och IT-tjänster. Men till LOU finns också en bilaga över de så kallade B-tjänsterna. B-tjänster omfattas bara av två artiklar i direktiv 2004/18 och är inte lika strängt reglerade. De upphandlas därför också enligt 15 kap. LOU oavsett vilket värde kontraktet uppgår till. Som ni ser är det en brokig samling av tjänstekategorier som finns i bilagan över B-tjänster. Hit hör dock merparten av de mjuka tjänsterna, dvs. välfärdstjänster. Av intresse för dagens konferens är att arbetsförmedling samt hälso- och sjukvårdstjänster är exempel på B-tjänster. De rehabiliteringsinsatser som eventuellt kan behöva upphandlas inom ramen för sådan samverkan som ska finansieras av ett samordningsförbund hör alltså till denna bilaga och upphandlas därmed enligt reglerna i 15 kap. LOU. Om samordningsförbundet eller någon av dessa medlemmar vill köpa rehabiliteringsinsatser från en privat aktör gäller alltså bestämmelserna i 15 kap. LOU.

8 OH 11: Portalbestämmelsen i 1 kap. 9 LOU Tiden räcker inte till för någon ingående redovisning av LOU:s alla bestämmelser. Jag gör därför bara några nedslag. Den absolut viktigaste bestämmelsen finns i 1 kap. 9 LOU. Den anger nämligen vilka grundläggande EU-rättsliga principer som ska gälla för offentliga upphandlingar. Dessa ska genomföras på ett likvärdigt, icke-diskriminerande och öppet sätt. De upphandlande myndigheterna ska också följa principerna om proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Principen om icke-diskriminering på grund av nationalitet innebär att bland andra leverantörer från andra EU-länder inte får diskrimineras. Principen om öppenhet och transparens innebär att upphandlingen ska annonseras och att informationen om villkoren för att delta är tydligt och uttömmande. Principen om proportionalitet innebär att kraven är ändamålsenliga och inte onödigt långtgående. Principen om ömsesidigt erkännande slutligen innebär att officiella intyg, examina etc.

9 som utfärdas i en medlemsstat godtas i upphandlingar utförda av myndigheter i en annan medlemsstat (t.ex. läkarlegitimation, utbildningsbevis m.m.). Många gånger underkänner domstolar upphandlingar därför att de inte uppfyller en eller flera av dessa principer. Det kan till exempel vara att krav och kriterier inte är utformade på ett transparant sätt så leverantörerna förstår vad som förväntas eller hur de ska utforma sina anbud så de blir konkurrenskraftiga. Otydliga krav anses öppna för godtycke och ovidkommande hänsyn. Det kan också vara oproportionerliga krav på leverantören, t.ex. att denne ska ha en onödigt hög årsomsättning eller förfoga över en personalstock som är större än som behövs för att utföra uppdraget. Sådana krav drabbar främst små och medelstora leverantörer vilkas möjligheter att lämna anbud därmed onödigt försvåras. OH 12: Utvärdering av anbud

10 En annan viktig bestämmelse finns i 12 kap. 1 respektive 15 kap. 16 LOU. Den anger enligt vilka principer den upphandlande myndigheten ska välja ut det bästa anbudet. Den upphandlande myndigheten kan utgå från en av två alternativa utvärderingsgrunder, antingen det ekonomiskt mest fördelaktiga eller lägsta pris. I enlighet med öppenhetsprincipen ska detta redovisas i annonsen eller förfrågningsunderlaget. Väljer man det ekonomiskt mest fördelaktiga får den upphandlande myndigheten poängsätta anbudet utifrån olika kriterier, såsom pris, kvalitet, miljöegenskaper. Dessa kriterier ska anges och även viktas så leverantörerna förstår hur de förhåller sig till varandra. Utvärderingen ska redovisas och motiveras i ett tilldelningsbeslut som ska skickas ut till samtliga anbudsgivare. OH 13: Undantag, 1 kap. 6 LOU

11 LOU:s bestämmelser omfattar, som sagt, upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. Det finns visserligen undantagsvis möjlighet att göra en formlös, icke-annonserad, direktupphandling då man inte behöver följa procedurbestämmelserna i LOU. En sådan situation är när värdet är lågt. En annan kan vara om endast en leverantör på grund av ensamrätt kan leverera det som efterfrågas eller om den upphandlande myndigheten är i synnerlig brådska utan egen förskyllan. Bedömningen om en sådan undantagssituation är vid handen är dock restriktiv. Direktupphandling är en form av upphandling en undantagsform men inget egentligt undantag från LOU, snarare ett undantag från skyldigheten att följa annons- och procedurbestämmelserna i LOU. Det finns dock köp som är helt undantagna från LOU. I till exempel 1 kap. 6 LOU anges sex olika typer av tjänstekontrakt för vilka LOU inte gäller. Hit hör hyra av fast egendom, anställningskontrakt och köp av FoU-tjänster.

12 OH 14: Ensamrätt på grund av lag eller annan författning En annan undantagsbestämmelse finns i 1 kap. 7 LOU. Den säger att LOU inte gäller för tjänstekontrakt som en upphandlande myndighet tilldelar en annan upphandlande myndighet som på grund av lag eller annan författning har ensamrätt att utföra tjänsten. Innebörden av detta undantag är föremål för en livlig debatt i Sverige. SKL har en uppfattning och Konkurrensverket en annan. Jag har skrivit debattartiklar där jag gör gällande att kommuner kan ge sina avfallsbolag en ensamrätt att omhänderta kommunens hushållsavfall med följden att dessa återvinningstjänster inte behöver upphandlas. Så tolkas också denna bestämmelse, som återfinns i artikel 18 i EU:s direktiv om offentliga upphandling, på andra håll inom EU och EFTA. Utgångspunkten är att det är fråga om en allmännyttig tjänst vilken inte kan utföras på ett ändamålsenligt sätt med mindre än att den undantas från upphandlingsskyldigheten. Skälen till varför återvinning

13 av hushållsavfall är en sådan allmännyttig tjänst som ska undantas från LOU är att dels att energiåtervinning av avfall kräver stor investeringar. Kommuner kan inte förväntas göra dessa investeringar om de inte kan vara säkra på att de får utnyttjas för sitt ändamål. En annan viktig anledning är att EU:s avfallsdirektiv stipulerar att hushållsavfall ska återvinnas vid en anläggning som ligger nära den plats där avfallet har uppkommit, den så kallade närhetsprincipen. Vid en upphandling kan man inte vara säker på att avfallet kommer återvinnas vid den närmast lämpliga anläggningen. Konkurrensverket menar att ensamrätten måste ha stöd i lag antagen av Sveriges riskdag, det står ju att ensamrätten ska ha sin grund i lag eller annan författning. Enligt Konkurrensverket kan alltså inte en ensamrätt tillkomma genom ett kommunalt fullmäktigebeslut. Detta menar jag är en felaktig tolkning. Begreppet lag eller annan författning i LOU och i EU:s direktiv om offentlig upphandling omfattar alla möjliga offentligrättsliga åtgärder både på riksnivå och på lokal nivå,

14 även ett fullmäktige beslut eller ett administrativt avtal mellan myndigheter. Det finns flera rättsutredningar både av svensk och av utländsk expertis som bekräftar detta. En fråga är om undantaget om ensamrätt i 1 kap. 7 LOU också är tillämpligt på förhållandet mellan ett samordningsförbund och dess medlemmar. Ett samordningsförbund beställer ju tjänster av medlemmarna, antingen att förbundets medlemmar utför dessa uppgifter med sin egen personal eller att de upphandlar dessa insatser på marknaden. Det senare alternativet innebär att medlemmen, till exempel en kommun, upphandlar rehabiliteringstjänsten med tillämpning av LOU, närmare bestämt 15 kap. LOU. Om däremot medlemmen ska utföra tjänsten med sin egen personal uppkommer frågan om samordningsförbundet får ingå avtal med medlemmen eller om samordningsförbundet måste upphandla, vilket i sin tur kan få till följd att någon annan, kanske ett privat företag, får uppdraget. En offentlig upphandling är också en såväl kostnadskrävande,

15 arbetskrävande som tidskrävande procedur. En offentlig upphandling tar mellan 4 6 månader att genomföra. Blir upphandlingen överprövad i domstol tar den längre tid, ibland mycket längre tid. Det finns alltså flera skäl till att det känns onödigt att samordningsförbundet ska behöva upphandla rehabiliteringsinsatser från sina medlemmar. En fråga är därför om undantaget i 1 kap. 7 LOU kan åberopas. Den verksamhet som finansieras genom finansiell samordning är helt klart en allmännyttig tjänst. Ett finansieringsavtal mellan ett samordningsförbund och en eller flera av dess medlemmar skulle mycket väl kunna vara en sådan offentligrättslig handling som utgör lag eller annan författning i den mening som EU avser med detta begrepp.

16 Det är alltså inte uteslutet att undantaget om ensamrätt i 1 kap. 7 LOU skulle kunna åberopas. Det finns dock andra undantag som jag bedömer vara mer relevanta för avtal som ingås mellan samordningsförbundet och dess medlemmar. OH 15: Teckalundantaget, 2 kap. 10 a LOU Det undantag som ligger närmast till hands att åberopa till varför samordningsförbundet inte måste upphandla rehabiliteringstjänster som det beställer av en medlem är undantaget i 2 kap. 10 a LOU, det så kallade Teckalundantaget. Detta undantag är en implementering av ett antal domar som EUdomstolen har meddelat och som allmänt kallas för EU-domstolens Teckalpraxis. Den första domen kom den 18 november 1999 i mål C-107/98 mellan det italienska bolaget Teckal Srl (därav namnet Teckaldomen) och kommunen Viano. Frågan om Viano fick utan upphandling köpa bränsle från det kommunala bolaget Aziende Gas-Acqua Consorziale di Reggio Emilia eller om detta köp måste

17 föregås av en öppen konkurrensutsättning där också Teckal kunde lämna anbud. Teckal var ju egentligen bara intresserad av att få sälja bränsle till italienska kommuner. Jag tror inte bolaget Teckal förstod att man genom att driva frågan till domstol skulle få ge namn till en domstolspraxis som idag uppgår till på över 20 domar och som i princip alla upphandlare och upphandlingsjurister m.fl. inom hela EU är bekanta med och tänker på i stort sett varje vaken dag. OH 16: Samordningsförbundet beställer av medlemmarna. Ett samordningsförbund finansierar och beställer rehabiliteringsinsatser från sina medlemmar. Samordningsförbundet bedriver ingen egen rehabiliteringsverksamhet. Det skrivs avtal mellan samordningsförbundet och den eller de medlemmar som ska utföra en viss insats. Fråga är därför om dessa avtal måste upphandlas? OH 17: Teckalundantaget

18 Mitt svar är nej. Dessa avtal omfattas av undantaget i 2 kap. 10 a. Men detta förutsätter att samordningsförbundet uppfyller rekvisiten i detta undantag. OH 18: Teckalundantaget, 2 kap. 10 a LOU I Teckaldomen säger EU-domstolen att en lokal myndighet som vill ingå ett avtal med en i förhållande till denna myndighet fristående juridisk person är som huvudregel skyldig att genomföra en offentlig upphandling. Denna huvudregel gäller dock inte om 1) den lokala myndigheten kontrollerar utövar en kontroll över den fristående juridiska personen som motsvarar den kontroll som den lokala myndigheten utövar över sin egen förvaltning och 2) den fristående juridiska personen bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som innehar den. Undantaget som alltså är infört i 2 kap. 10 a LOU avser en fristående juridisk person och dessutom två kriterier, dels ett kontrollkriterium och dels ett verksamhetskriterium. Undantaget

19 gäller i båda riktningarna, dvs. både när den fristående juridiska personen säljer eller när den köper av en eller flera medlemmar/ägare. Ett samordningsförbund är en fristående juridisk person. Fråga är då om samordningsförbundet också uppfyller de två Teckalkriterierna. EU-domstolen har i flera andra domar närmare utvecklat vad dessa två kriterier innebär. I till exempel C-26/03 (Stadt Halle) säger EU-domstolen att kontrollkriteriet inte är uppfyllt om den fristående juridiska personen delvis ägs av ett privat företag. Detta är inget problem för samordningsförbunden för de har ju inga privata medlemmar. I ett annat mål C-324/07 säger EUdomstolen att kontrollen kan utövas gemensamt av ägarna eller medlemmarna till den fristående juridiska personen. Även en ägare eller medlem som bara har en liten ägarandel kan alltså anses kontrollera den fristående juridiska personen. OH 19: Enocord

20 Enligt en nyligen meddelad dom från EU-domstolen i mål C-182/11 och C-183/11 (Enocord) måste varje ägare eller medlem, som EU-domstolen uttrycker det, delta i den fristående juridiska personens styrande organ. Annars anses man inte kontrollera den fristående juridiska personen. Detta kan innebära att samtliga medlemmar måste sitta med i styrelsen. Oklart om det är tillräckligt att man bara har en ersättare men ingen ordinarie ledamot. OH 20: C-573/07 Det andra kriteriet i Teckalundantaget, verksamhetskriteriet, innebär att den fristående juridiska personen ska bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med dess ägare eller medlemmar. Innebörden av detta har preciserats i en dom i mål C-573/07. All annan verksamhet ska vara av marginell karaktär. Den fristående juridiska personen får alltså inte ha några privata kunder annat än i marginell karaktär (kanske högst tio procent). När det gäller samordningsförbund kan detta inte

21 heller vara ett problem. Samordningsförbundet bedriver ingen egen operativ verksamhet och deras finansieringsverksamhet är uteslutande riktad till medlemmarna. OH 21: C-480/06 (Hamburgdomen) Det finns också några andra avgöranden från EU-domstolen som kanske kan åberopas till stöd för att samordningsförbund inte behöver upphandla sina medlemmar. Jag säger kanske eftersom dessa avgöranden handlar om andra allmännyttiga uppgifter och det är osäkert vilka analogier som kan dras. C-480/06 (Hamburgdomen) avsåg ett avtal som fyra tyska lokala myndigheter (Landkreise) slöt med en femte tysk lokal myndighet, nämligen Hamburg stad. Avtalet innebar att de fyra kommunerna förband sig att köpa återvinning av avfall under en avtalsperiod om 20 år. Avtalet gjorde det möjligt för Hamburg stad att investera i en förbränningsanläggning för energiåtervinning av avfall. Kommissionen stämde Tyskland och menade att avtalet skulle ha upphandlats. Enligt

22 kommissionen var inte Teckalundantaget tillämpligt eftersom de lokala myndigheterna inte bildat en fristående juridisk person som du utövade kontroll över. Enligt kommissionen kunde en kommun inte kontrollera en annan kommun. EU-domstolen delade uppfattningen att kontrollkriteriet inte var uppfyllt. Men, enligt EU-domstolen, behövde avtalet ändå inte upphandlas. Anledningen var att avtalet avsåg en kommunal samverkan för utförandet av en allmännyttig tjänst, nämligen återvinning av avfall, som dessutom hade koppling till närhetsprincipen i EU:s avfallsdirektiv, dvs. att avfallet ska återvinnas vid den närmaste lämpliga anläggningen. Även här är det fråga om ett allmännyttigt uppdrag som är gemensamt för de samverkande parterna, nämligen rehabiliteringsinsatser som syftar till att förbättra individers förmåga att utföra arbete. På så vis har C-480/06 relevans. Dock osäkert vilka växlar man kan dra av detta avgörande. OH 22: C-532/03

23 Slutligen en annan dom från EU-domstolen som också kan utgöra grund för att samordningsförbunden inte behöver upphandla rehabiliteringsinsatser som man beställer/finansierar från sina medlemmar. C-532/07 (kommissionen mot Irland) röde samverkan kring ambulanstransporter. Den regionala myndigheten Eastern Regional Health Authority (ERHA) betalade den lokala myndigheten Dublin City Council för att köra ambulanstransporter. Enligt kommissionen skulle EHRA ha upphandlat avtalet med DCC. Kommissionen stämde därför Irland inför EU-domstolen. EU-domstolen konstaterade emellertid att både EHRA och DCC hade ett ansvar enligt irländsk lag för att utföra ambulanstransporter. Avtalet var därför ett rent finansieringsavtal för att utföra en uppgift som båda myndigheterna hade ansvar för enligt lag. Avtalet behövde därför inte upphandlas. Som jag läser C- 532/03 så kan också den domen åberopas till stöd för att ett samordningsförbund inte behöver

24 upphandla rehabiliteringsinsatser från en medlem eftersom den finansiella samordningen ska omfatta sådana uppgifter som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. Det finns alltså olika stöd i EU-rätten och EU-domstolens praxis för att samordningsförbund kan beställa uppdrag av sina medlemmar utan upphandling. Det mest relevanta och det som svenska förvaltningsdomstolar är mest bekanta med är dock det så kallade Teckalundantaget eftersom detta har som en särskild bestämmelse i LOU.

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) vad gäller för samordningsförbund?

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) vad gäller för samordningsförbund? Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) vad gäller för samordningsförbund? Mathias Sylwan Nationell konferens för finansiell samordning i Skövde den 10-11 april, 2013 1. Lagen (1992:1528) om offentlig

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Karlstads kommuns avtal med Karlstads Energi

Karlstads kommuns avtal med Karlstads Energi KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Konkurrensverket 103 85 Stockholm Karlstad 2013-01-14 Per Danielsson, 054-540 80 18 per.danielsson@karlstad.se Er ref 603/2012 Karlstads kommuns avtal med Karlstads

Läs mer

Vad gäller enligt LOU? Mathias Sylwan Upphandlingsteknik & Investeringsbeslut Stockholm 12 september 2013

Vad gäller enligt LOU? Mathias Sylwan Upphandlingsteknik & Investeringsbeslut Stockholm 12 september 2013 Vad gäller enligt LOU? Mathias Sylwan Upphandlingsteknik & Investeringsbeslut Stockholm 12 september 2013 1. Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (ÄLOU) och 2. Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Läs mer

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 Hållbar Upphandling Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 jur.kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm EU-rätten Svenska regler om offentlig upphandling

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Upphandling av parkeringsövervakning

Upphandling av parkeringsövervakning KKV1015, v1.1, 2010-03-23 BESLUT 2010-04-15 Dnr 711/2009 1 (5) Mölndals Parkerings AB Box 320 431 24 Mölndal Upphandling av parkeringsövervakning Beslut Mölndals Parkerings AB har brutit mot lagen (1992:1528)

Läs mer

Offentlig upphandling. LOU och LUF

Offentlig upphandling. LOU och LUF Offentlig upphandling LOU och LUF Vad är offentlig upphandling? Med offentlig upphandling menas de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal

Läs mer

Möjligheterna i LOU Presentation av gällande juridik och regelverk. Mathias Sylvan UHC-dagen Folkets Hus i Säter

Möjligheterna i LOU Presentation av gällande juridik och regelverk. Mathias Sylvan UHC-dagen Folkets Hus i Säter Möjligheterna i LOU Presentation av gällande juridik och regelverk Mathias Sylvan UHC-dagen 2016-05-26 Folkets Hus i Säter Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Teknik och säkerhetsupphandlingar

Teknik och säkerhetsupphandlingar Presentation OffSÄK:s höstkonferens 2011 Anna Ulfsdotter Forssell /Partner /Advokat Stockholm den 2 Agenda Inledning vad, varför, vem och när? Principerna för offentlig upphandling Kort genomgång av de

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

Utbildning LOU SFÖ Konferens 1

Utbildning LOU SFÖ Konferens 1 Utbildning LOU SFÖ Konferens 1 De gemenskapsrättsliga principerna Likabehandlingsprincipen Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Alla leverantörer måste

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling 1992 kom Lagen om offentlig upphandling (LOU) Lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster 2007 (LUF) Ny uppdatering, LOU, 15 juli 2010 Kringlagstiftning Avtalslagen

Läs mer

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen.

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Allmänt Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Marknaden för offentlig upphandling är den största marknaden för handel med varor och

Läs mer

Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet?

Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet? Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet? Ellen Hausel Heldahl Malmö 161028 Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Vi vill påverka tjänstemän och politiker som ansvarar för upphandlingsfrågor Gör upphandlingsfunktionen

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Datum 2013-09-02. VÄRMEKs legala bas

Datum 2013-09-02. VÄRMEKs legala bas Datum 2013-09-02 VÄRMEKs legala bas VÄRMEK agerar inom lag om upphandling för försörjningssektorn (LUF). LUF:en är något mer flexibel än LOU men omgärdas ändå av strikta regler. Upphandlande enheter/myndigheter

Läs mer

Sundsvall Arena AB:s upphandling av Himlabadet

Sundsvall Arena AB:s upphandling av Himlabadet KKV1015, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-06 Dnr 582/2010 1 (5) Sundsvall Arena AB Box 717 851 21 Sundsvall Sundsvall Arena AB:s upphandling av Himlabadet Beslut Sundsvall Arena AB har brutit mot upphandlingslagstiftningen

Läs mer

OFENTLIG UPPHANDLING ED, PL Alfred Streng

OFENTLIG UPPHANDLING ED, PL Alfred Streng OFENTLIG UPPHANDLING ED, PL Alfred Streng Upphandlingsordlista Anbudsgivare: Med anbudsgivare avses den eller de leverantörer som lämnar anbud i en upphandling 1 Anbudssökande: Med anbudssökande avses

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Jönköping den 10 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-02-06 Dnr 24/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV BYGGENTREPRENAD UPPHANDLINGAR UR ETT OSUND JURIDISKT STRATEGISK PERSPEKTIV ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Pedersen / Delägare Partner / / Advokat 21 27 september oktober

Läs mer

Nya upphandlingslagar. Upphandlingsmyndighetens konferens den 21 november 2016 chefsjurist Anders Asplund

Nya upphandlingslagar. Upphandlingsmyndighetens konferens den 21 november 2016 chefsjurist Anders Asplund Nya upphandlingslagar Upphandlingsmyndighetens konferens den 21 november 2016 chefsjurist Anders Asplund 2 Upphandling en del av EU-rätten Upphandlingslagarna bygger på EU-direktiv Direktiven ska genomföras

Läs mer

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsen Riktlinjer Sida 1 (5) Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2014. Inledning Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2007 att i stadens regler för ekonomisk förvaltning införa ett

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys Peter Lindblom janpeterlindblom@hotmail.com 2012-02-02 1 1 Liten agenda Grundläggande principer vid offentlig upphandling Dagens

Läs mer

Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43)

Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. YTTRANDE 2011-08-25 Dnr 365/2011 1 (10) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43) Fi2011/2235

Läs mer

Viktiga nyheter i upphandlingslagarna. Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund

Viktiga nyheter i upphandlingslagarna. Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund Viktiga nyheter i upphandlingslagarna Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund Upphandling en del av EU-rätten Upphandlingslagarna bygger på EU-direktiv Direktiven ska genomföras

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Upphandlingsprojektet inom SN m.fl.

Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Vi vill påverka tjänstemän och politiker som ansvarar för upphandlingsfrågor Gör upphandlingsfunktionen mer strategisk Förbättra dialogen i alla faser av upphandlingsprocessen

Läs mer

Fördjupning i de nya upphandlingsreglerna del 1

Fördjupning i de nya upphandlingsreglerna del 1 Fördjupning i de nya upphandlingsreglerna del 1 Ny upphandlingslagstiftning Förändringar i den yttre ramen Nina Radojkovic Upphandlingsråd Upphandlingsmyndighetens konferens den 21 november 2016 »A- och

Läs mer

Källa: LOU/LUF bilaga 2. Bindande svar från leverantör på förfrågningsunderlag från upphandlande myndighet/enhet.

Källa: LOU/LUF bilaga 2. Bindande svar från leverantör på förfrågningsunderlag från upphandlande myndighet/enhet. Till innehållet Sök Ordlista A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö A A-tjänst Tjänster som finns angivna i bilaga 2 till LOU/LUF. Dessa tjänster har typiskt sett ansetts mer lämpade för

Läs mer

Intern upphandling och upphandling mellan upphandlande myndigheter. Upphandlingsdialog Dalarna Falun

Intern upphandling och upphandling mellan upphandlande myndigheter. Upphandlingsdialog Dalarna Falun Intern upphandling och upphandling mellan upphandlande myndigheter Upphandlingsdialog Dalarna Falun 2017-03-16 EU-domstolens dom den 18 november 1999 i C-107/98 Teckal I detta avseende a r det enligt artikel

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av boendestöd

Norrköpings kommuns köp av boendestöd KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-15 Dnr 304/2014 1 (6) Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av boendestöd Konkurrensverkets beslut Norrköpings kommun har brutit mot lagen

Läs mer

Halmstads kommuns upphandling av Halmstad Arena

Halmstads kommuns upphandling av Halmstad Arena 2010-09-15 Dnr 334/2010 1 (7) Halmstad kommun Box 153 301 05 Halmstad Halmstads kommuns upphandling av Halmstad Arena Beslut Halmstads kommun har brutit mot upphandlingslagstiftningen genom att tilldela

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Välfärden kök & kaffe AB Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Malmö högskola 205 06 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga 2014-12-12 JU Förbundsjurist Eva Sveman Adress En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Sammanfattning SKL tillstyrker att koncessioner regleras i en särskild

Läs mer

Eda kommun köp av maskintjänster m.m.

Eda kommun köp av maskintjänster m.m. KKV1044, v1.1, 2015-06-25 BESLUT 2015-09-02 Dnr 738/2014 1 (7) Eda kommun Box 66 673 22 Charlottenberg Eda kommun köp av maskintjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Eda kommun har brutit mot 15 kap. 4

Läs mer

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept 2013 Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling är betydande - och det är de små företagen också Offentlig sektors inköp sker via offentlig

Läs mer

Skillnader mellan LOU och LUF

Skillnader mellan LOU och LUF Skillnader mellan LOU och LUF Upphandling The VÄRMEK Way Lag om offentlig upphandling, LOU, är en lagstiftning som är processinriktad. Den är gjord så för att garantera att små leverantörer ska ha samma

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift 2017-11-09 Dnr 567/2017 1 (7) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Södertälje kommun, 151 89 Södertälje

Läs mer

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (6) 2016-06-03 Fastställd: Kommunstyrelsen 2014-12-01 198 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Administrativ chef Reviderad: Kommunstyrelsen 2016-05-23 49 Dnr

Läs mer

Bakgrund En del av lagändringarna har sin bakgrund i ändringar i EU:s rättsmedelsdirektiv (dir.

Bakgrund En del av lagändringarna har sin bakgrund i ändringar i EU:s rättsmedelsdirektiv (dir. 0009 2010 08-02 1 (8) CIRKULÄR 10:51 och landsting Upphandlingsansvariga i kommuner Upphandlingsansvariga i landsting Kommunjurister Landstingsjurister Bolag i kommuner och landsting Ändringar i upphandlingslagstiftningen

Läs mer

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Lagen om offentlig upphandling Gäller den verkligen

Läs mer

Policy för inköp och upphandling 8 KS

Policy för inköp och upphandling 8 KS Policy för inköp och upphandling 8 KS 2016.478 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-02 6 Inköp- och upphandlingspolicy (KS 2016.478) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 01-055 062 PM-2 2001-09-12 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling). Ett antal kommuner

Läs mer

Dokumentation av direktupphandlingar

Dokumentation av direktupphandlingar Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 höjs direktupphandlingsgränsen. Samtidigt införs en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Upphandlingsförordning; utfärdad den 1 december 2016. SFS 2016:1162 Utkom från trycket den 9 december 2016 Regeringen föreskriver 1 följande. Förordningens innehåll 1 Denna förordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Upphandlingsförordning; utfärdad den 29 september 2011. SFS 2011:1040 Utkom från trycket den 11 oktober 2011 Regeringen föreskriver 1 följande. Förordningens innehåll 1 Denna

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling vid GIH

Riktlinjer för inköp och upphandling vid GIH Styrdokument Diarienummer: 27-41/12 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2012-02-08 Giltighetstid: Tills vidare Riktlinjer för inköp och upphandling vid GIH Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1

Läs mer

Återvinningsindustrierna avger följande remissyttrande över departementspromemorian Upphandling från statliga och kommunala bolag (Ds 2009:36).

Återvinningsindustrierna avger följande remissyttrande över departementspromemorian Upphandling från statliga och kommunala bolag (Ds 2009:36). Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 5 oktober 2009 Dnr Fi2009/5036 REMISSVAR ÖVER DEPARTEMENTSPROMEMORIAN UPPHANDLING FRÅN STATLIGA OCH KOMMUNALA BOLAG (DS 2009:36) Återvinningsindustrierna

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

Frukost möte Salems kommun 2013-04-24 Anna Karin Renström Ann-Christin Lindberg

Frukost möte Salems kommun 2013-04-24 Anna Karin Renström Ann-Christin Lindberg Frukost möte Salems kommun 2013-04-24 Anna Karin Renström Ann-Christin Lindberg Agenda LOU/LOV Lagen Upphandlingsformer Generell diskussion Hur ser det ut för lokala leverantörer idag Process Förfrågningsunderlag

Läs mer

Statens inköpscentral

Statens inköpscentral Sid 1 Introduktionsseminarium - Avrop från de statliga ramavtalen Sebastian Svartz och Karl Ekman Jurister, Enheten för ramavtalsförvaltning, Statens inköpscentral 2016-11-18 Agenda 09.30 Statens inköpscentrals

Läs mer

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m.

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-04-16 Dnr 379/2014 1 (6) Vellinge kommun 235 81 Vellinge Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Vellinge kommun har brutit mot

Läs mer

Ny lagstiftning om offentlig upphandling

Ny lagstiftning om offentlig upphandling Ny lagstiftning om offentlig upphandling vad innebär den för dig som leverantör? När myndigheter och kommuner köper varor, tjänster och byggentreprenader måste de följa reglerna i våra upphandlingslagar.

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-01-30 Dnr 64/2014 1 (9) Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04Linköping Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

På gång inom lagstiftningen Aktuella rättsfall. Advokat Roger Hagman Förbundsjurist Eva Sveman, SKL

På gång inom lagstiftningen Aktuella rättsfall. Advokat Roger Hagman Förbundsjurist Eva Sveman, SKL På gång inom lagstiftningen Aktuella rättsfall Advokat Roger Hagman Förbundsjurist Eva Sveman, SKL På gång inom lagstiftningen EU:S grönbok om offentlig upphandling Direktiv om tjänstekoncessioner Anders

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare. Innovativa upphandlingar. Upphandling24:s konferens i Stockholm den 25 september 2008

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare. Innovativa upphandlingar. Upphandling24:s konferens i Stockholm den 25 september 2008 Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare Innovativa upphandlingar Upphandling24:s konferens i Stockholm den 25 september 2008 Innovativa upphandlingar det är möjligt! 2008-09-26 Company presentation

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-02-06 Dnr 86/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Sveriges

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling Niklas Tideklev, Konkurrensverket

Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling Niklas Tideklev, Konkurrensverket Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling 2015-01-22 Niklas Tideklev, Konkurrensverket Syftet med offentlig upphandling Säkerställa fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital

Läs mer

MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg

MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg KKV1044, v1.1, 2015-06-25 BESLUT 2014-12-19 Dnr 446/2014 1 (6) MKB Fastighets AB Box 50405 202 14 Malmö MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg Utkast till beslut MKB Fastighets AB har brutit

Läs mer

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen!

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tydlig organisation 3 nivåer 1. Inköpssamordnare 2. Direktupphandlare (3 000-270 000)

Läs mer

7JW. 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority. Södertörns högskolas köp av konsulttjänster BESLUT

7JW. 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority. Södertörns högskolas köp av konsulttjänster BESLUT 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority 2015-04-15 Dnr606/2014 1 (6) 7JW Södertörns högskola 141 89 Huddinge Södertörns högskolas köp av konsulttjänster Konkurrensverkets beslut Södertörns

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun Fastställd av fullmäktige 2011-04-13, 51 Reviderad av fullmäktige 2016-09-15, 103/2016, Dnr 2016/0075.KS.1. Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen i Kommunfullmäktige 2011-02-09 Ekonomiavdelningen Datum Upphandlingsfunktionen 2010-12-20 Upphandlingspolicy för Vårgårda kommun Styrdokument Vid all upphandling skall, utöver

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 KS 7 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 Kommunstyrelsen Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa

Läs mer

Information om upphandling. Kristdala 2014-08-26

Information om upphandling. Kristdala 2014-08-26 Information om upphandling Kristdala 2014-08-26 Inköpscentralen Gemensam inköpscentral sedan våren 2013 för Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby, Västervik, ÖSK samt en del av kommunernas

Läs mer

Nyheter inom offentlig upphandling. Mora 5 oktober 2017 Birgitta Laurent

Nyheter inom offentlig upphandling. Mora 5 oktober 2017 Birgitta Laurent Nyheter inom offentlig upphandling Mora 5 oktober 2017 Birgitta Laurent 1 Tre nya upphandlingslagar 2017-01-01 Lagen om offentlig upphandling (LOU) + komplettering 2017-06-01 Lagen om upphandling inom

Läs mer

Yttrande över Socialdepartementets remiss om nya regler om upphandling (Ds 2014:25 respektive SOU 2014:51)

Yttrande över Socialdepartementets remiss om nya regler om upphandling (Ds 2014:25 respektive SOU 2014:51) Regelrådet är ett av regeringen utsett oberoende organ vars huvuduppgifter är att: 1. Ta ställning till om nya eller ändrade regler är utformade så att de uppnår regelgivarens syfte på ett enkelt sätt

Läs mer

Alvesta kommun avtal avseende kopiatorer och toner

Alvesta kommun avtal avseende kopiatorer och toner 2016-12-07 Dnr 319/2015 1 (4) Alvesta kommun 342 80 Alvesta Alvesta kommun avtal avseende kopiatorer och toner Konkurrensverkets beslut Alvesta kommun har brutit mot 15 kap. 4 LOU genom att under 2014

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-12-15 Dnr 546/2014 1 (5) AB Timråbo Box 134 861 24 Timrå AB Timråbo - inköp av hissar Konkurrensverkets beslut AB Timråbo har brutit mot 15 kap. 4 lagen (2007:1091) om offenthg upphandling (LOU) genom

Läs mer

Regelförenkling för upphandlingar som inte ingår i upphandlingsdirektivet

Regelförenkling för upphandlingar som inte ingår i upphandlingsdirektivet Finansdepartementet Enheten för Upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Regelförenkling för upphandlingar som inte ingår i upphandlingsdirektivet Vid möte på Finansdepartementet, Enheten för upphandlingsrätt,

Läs mer

ANSÖKAN. Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

ANSÖKAN. Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-02-21 Dnr 48/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Sveriges Radio AB, 105 10 Stockholm

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

SL:s upphandling av konsultmäklare

SL:s upphandling av konsultmäklare KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2013-06-26 Dnr 155/2013 1 (6) AB Storstockholms Lokaltrafik 105 73 Stockholm SL:s upphandling av konsultmäklare Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet från vidare handläggning.

Läs mer

Seminarium om offentlig upphandling LOU

Seminarium om offentlig upphandling LOU Seminarium om offentlig upphandling LOU 20160919 9 400 invånare 500 km 2 Kommunalskatt 21,94+11,48=33,42 X företag varav Y är lantbruk Balansomslutning 530 MSEK Antal årsarbeten 740 personer 99 % av alla

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Definitioner och begrepp

Definitioner och begrepp Definitioner och begrepp 1. Upphandling Köp av varor och tjänster samt upplåtande på entreprenad mot ekonomisk ersättning. 2. Upphandlande enhet 3. Inköpscentral 4. Anknuten enhet 5. Beställare En aktör

Läs mer

Upphandlingsanvisning för Åda Ab

Upphandlingsanvisning för Åda Ab Upphandlingsanvisning för Åda Ab sid 2 (5) 1. Anvisningens tillämpningsområde I enlighet med landskapslag (1994:43) angående tillämpningen i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling ska lagen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsen Riktlinjer Sida 1 (5) Beslutade av Kommunstyrelsen den 20 mars 2013 (PM 2013:39 RI) Tidigare beslutade riktlinjer för, dnr 129-2225/2007 upphör att gälla. Stadens upphandlingsverksamhet

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Anna Borgs Förvaltningsrättsnotarie DOM 2012-05-09 Meddelad i Falun Mål nr 321-12 1 SÖKANDE Miljöteamet i Stockholm AB, 556202-4348 Virdings allé 32 B 754 50 Uppsala MOTPART Gästrike Vatten AB, 556751-1661

Läs mer

2014-04-07. lång Stockholm pendeltågstunnel. Grunden för offentlig upphandling. Grundläggande principer för all offentlig upphandling

2014-04-07. lång Stockholm pendeltågstunnel. Grunden för offentlig upphandling. Grundläggande principer för all offentlig upphandling PortInfra Västerås 2014-04-02 Björn Kruse Upphandlingschef Projekt Citybanan i Stockholm Pendeltågstrafiken Citybanan Två Dubbel nya stationer: kapacitet 6 för kilometer idag både lång Stockholm pendeltågstunnel

Läs mer

Flens kommun- direktupphandling av utbildningstjänster

Flens kommun- direktupphandling av utbildningstjänster KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-05-21 Dnr 639/2014 1 (6) Flens kommun 642 81 Flen Flens kommun- direktupphandling av utbildningstjänster Konkurrensverkets utkast till beslut Flens kommun har brutit

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

ATT TÄNKA PÅ I SAMBAND MED DE NYA UPPHANDLINGSLAGARNA

ATT TÄNKA PÅ I SAMBAND MED DE NYA UPPHANDLINGSLAGARNA ATT TÄNKA PÅ I SAMBAND MED DE NYA UPPHANDLINGSLAGARNA Principer för offentlig upphandling Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) är en helt ny lagstiftning som omfattar upphandling av bygg- och tjänstekoncessioner.

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Inköpspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-07, 20 Riktlinjerna fastställda av kommunstyrelsen (Ks) 2014-02-04, 24 Revidering av riktlinjerna fastställda

Läs mer