Jag heter Mathias Sylwan och är förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Mitt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jag heter Mathias Sylwan och är förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Mitt"

Transkript

1 OH 1: Presentation Jag heter Mathias Sylwan och är förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Mitt rättsområde är offentlig upphandling. Jag måste erkänna att jag inte kände till mycket om samordningsförbund eller lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser innan jag blev ombedd att prata på denna konferens. Men jag har fått en del material av Tomas Rosenlundh och också läst den proposition som ligger till grund för lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringstjänster så nu jag vet lite mer. Jag tänkte använda de 45 minuter som jag har till mitt förfogande till att först ge er en mycket översiktlig redogörelse om lagen om offentlig upphandling (förkortas LOU) för därefter säga vad som gäller för samordningsförbunden i förhållande till samordningsförbundets medlemmar mot bakgrund av LOU.

2 OH 2: ÄLOU och LOU Lagen (2007:1092) om offentlig upphandling (förkortas LOU) trädde ikraft den 1 januari Den ersatte då lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (förkortas ÄLOU, äldre LOU). Både dessa lagar är en följd av att Sverige först skrev på EES-avtalet och därefter blev medlem i EU. LOU bygger huvudsakligen på ett EU-direktiv om offentlig upphandling, direktiv 2004/18 om samordning av förfaranden vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. OH 3: Övriga upphandlingslagar LOU är inte den enda svenska upphandlingslagen. Det finns också en lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (förkortas LUF- lagen om upphandling inom försörjningssektorn), lagen om valfrihetssystem (förkortas LOV) och lagen om upphandling på

3 förvars- och särkerhetsområdet (förkortas LUFS). Samtliga dessa lagar bygger på EU-rätten även om det i fallet LOV inte finns något EU-direktiv i botten. OH 4-5: LOU har 18 kapitel Innan Sverige gick med i EU hade vi en mycket behändig upphandlingslagstiftning. För kommuner fanns det kommunala upphandlingsreglementet och för statliga myndigheter gällde upphandlingsförordningen. Dessa lagar var på 21 respektive 17 paragrafer. De ersattes nu med en mycket formalistisk lagstiftning på flera hundra paragrafer. LOU har idag 18 kapitel. Dessa kapitel innehåller mycket detaljerade regler om hur myndigheter och andra offentliga aktörer som är skyldiga att följa LOU får ställa krav på det man vill köpa, vilka krav de får ställa på leverantören som ska leverera, hur de ska annonsera, vad annonsen ska innehålla för information och när upphandlande myndigheter slipper annonsera, vilka tidfrister som

4 gäller till exempel för anbudstid eller ansökningstid, när man får förhandla, hur man ska tillväga när vid utvärdering av anbuden, hur man ska kommunicera sina beslut med leverantörer m.m. m.m. LOU innehåller också regler för ramavtal, projekttävlingar, byggkoncessioner, inköpscentraler och elektroniska auktioner, liksom regler om vad leverantören kan göra om han anser att den upphandlande myndigheten brutit mot någon bestämmelse i LOU. Antalet rättsprocesser ökar stadigt fick förvaltningsrätterna mål. Sedan den 1 november 2011 har också Konkurrensverket möjlighet att ansöka om upphandlingskadeavgift om en upphandlande myndighet, till exempel en kommun, har gjort en så kallad otillåten direktupphandling, dvs. upphandlat utan att annonsera upphandlingen trots att man varit skyldig att göra detta. OH 6: LOU gäller för varor, byggentreprenader och tjänster

5 LOU är mycket omfattande. Den gäller med några få undantag när upphandlande myndigheter förvärvar byggentreprenader, varor och tjänster samt byggkoncessioner som är en särskild typ av byggentreprenad där leverantören både bygger och driver anläggningen. OH 7: Tröskelvärden LOU så kallade direktivstyrda kapitel (kap. 1 14), härmed avses de kapitel som är en direkt implementering av EU:s direktiv 2004/18, gäller för upphandlingar över vissa tröskelvärden. För kommuner som tillämpar LOU är dessa tröskelvärden idag kr för köp av varor och A- tjänster samt kr för entreprenader. A-tjänster finns angivna i en särskild bilaga till LOU. Dessa ska skiljas från B-tjänster som jag strax kommer till. OH 8: Upphandlingar som inte omfattas av direktivet

6 Upphandlingar under tröskelvärdet upphandlas enligt ett särskilt kapitel i LOU, 15 kap. LOU. Även dessa upphandlingar måste annonseras och följa nästan lika detaljerade bestämmelser. Det finns dock också en beloppsgräns för direktupphandling på grund av lågt värde. Direktupphandling innebär att upphandlingen kan genomföras formlöst. Den behöver till exempel inte annonseras. Gränsen är idag ca kr. Upphandlingsutredningen under Anders Wijkman lade fram sitt slutbetänkande, Goda affärer, den 5 mars i år. Där föreslås det att denna gräns höjs till kr för varor och tjänster samt kr för entreprenader. OH 9-10: B-tjänster Jag nämnde B-tjänster. Till LOU finns nämligen bilagor över olika tjänstekategorier. En bilaga räknar upp A-tjänsterna. Dessa tjänstekategorier anses lämpade för gränsöverskridande handel och omfattas därför av EU:s direktiv om offentlig upphandling liksom LOU:s direktivstyrda kapitel. Hit

7 hör till exempel underhålls- och reparationstjänster, landstransport och IT-tjänster. Men till LOU finns också en bilaga över de så kallade B-tjänsterna. B-tjänster omfattas bara av två artiklar i direktiv 2004/18 och är inte lika strängt reglerade. De upphandlas därför också enligt 15 kap. LOU oavsett vilket värde kontraktet uppgår till. Som ni ser är det en brokig samling av tjänstekategorier som finns i bilagan över B-tjänster. Hit hör dock merparten av de mjuka tjänsterna, dvs. välfärdstjänster. Av intresse för dagens konferens är att arbetsförmedling samt hälso- och sjukvårdstjänster är exempel på B-tjänster. De rehabiliteringsinsatser som eventuellt kan behöva upphandlas inom ramen för sådan samverkan som ska finansieras av ett samordningsförbund hör alltså till denna bilaga och upphandlas därmed enligt reglerna i 15 kap. LOU. Om samordningsförbundet eller någon av dessa medlemmar vill köpa rehabiliteringsinsatser från en privat aktör gäller alltså bestämmelserna i 15 kap. LOU.

8 OH 11: Portalbestämmelsen i 1 kap. 9 LOU Tiden räcker inte till för någon ingående redovisning av LOU:s alla bestämmelser. Jag gör därför bara några nedslag. Den absolut viktigaste bestämmelsen finns i 1 kap. 9 LOU. Den anger nämligen vilka grundläggande EU-rättsliga principer som ska gälla för offentliga upphandlingar. Dessa ska genomföras på ett likvärdigt, icke-diskriminerande och öppet sätt. De upphandlande myndigheterna ska också följa principerna om proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Principen om icke-diskriminering på grund av nationalitet innebär att bland andra leverantörer från andra EU-länder inte får diskrimineras. Principen om öppenhet och transparens innebär att upphandlingen ska annonseras och att informationen om villkoren för att delta är tydligt och uttömmande. Principen om proportionalitet innebär att kraven är ändamålsenliga och inte onödigt långtgående. Principen om ömsesidigt erkännande slutligen innebär att officiella intyg, examina etc.

9 som utfärdas i en medlemsstat godtas i upphandlingar utförda av myndigheter i en annan medlemsstat (t.ex. läkarlegitimation, utbildningsbevis m.m.). Många gånger underkänner domstolar upphandlingar därför att de inte uppfyller en eller flera av dessa principer. Det kan till exempel vara att krav och kriterier inte är utformade på ett transparant sätt så leverantörerna förstår vad som förväntas eller hur de ska utforma sina anbud så de blir konkurrenskraftiga. Otydliga krav anses öppna för godtycke och ovidkommande hänsyn. Det kan också vara oproportionerliga krav på leverantören, t.ex. att denne ska ha en onödigt hög årsomsättning eller förfoga över en personalstock som är större än som behövs för att utföra uppdraget. Sådana krav drabbar främst små och medelstora leverantörer vilkas möjligheter att lämna anbud därmed onödigt försvåras. OH 12: Utvärdering av anbud

10 En annan viktig bestämmelse finns i 12 kap. 1 respektive 15 kap. 16 LOU. Den anger enligt vilka principer den upphandlande myndigheten ska välja ut det bästa anbudet. Den upphandlande myndigheten kan utgå från en av två alternativa utvärderingsgrunder, antingen det ekonomiskt mest fördelaktiga eller lägsta pris. I enlighet med öppenhetsprincipen ska detta redovisas i annonsen eller förfrågningsunderlaget. Väljer man det ekonomiskt mest fördelaktiga får den upphandlande myndigheten poängsätta anbudet utifrån olika kriterier, såsom pris, kvalitet, miljöegenskaper. Dessa kriterier ska anges och även viktas så leverantörerna förstår hur de förhåller sig till varandra. Utvärderingen ska redovisas och motiveras i ett tilldelningsbeslut som ska skickas ut till samtliga anbudsgivare. OH 13: Undantag, 1 kap. 6 LOU

11 LOU:s bestämmelser omfattar, som sagt, upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. Det finns visserligen undantagsvis möjlighet att göra en formlös, icke-annonserad, direktupphandling då man inte behöver följa procedurbestämmelserna i LOU. En sådan situation är när värdet är lågt. En annan kan vara om endast en leverantör på grund av ensamrätt kan leverera det som efterfrågas eller om den upphandlande myndigheten är i synnerlig brådska utan egen förskyllan. Bedömningen om en sådan undantagssituation är vid handen är dock restriktiv. Direktupphandling är en form av upphandling en undantagsform men inget egentligt undantag från LOU, snarare ett undantag från skyldigheten att följa annons- och procedurbestämmelserna i LOU. Det finns dock köp som är helt undantagna från LOU. I till exempel 1 kap. 6 LOU anges sex olika typer av tjänstekontrakt för vilka LOU inte gäller. Hit hör hyra av fast egendom, anställningskontrakt och köp av FoU-tjänster.

12 OH 14: Ensamrätt på grund av lag eller annan författning En annan undantagsbestämmelse finns i 1 kap. 7 LOU. Den säger att LOU inte gäller för tjänstekontrakt som en upphandlande myndighet tilldelar en annan upphandlande myndighet som på grund av lag eller annan författning har ensamrätt att utföra tjänsten. Innebörden av detta undantag är föremål för en livlig debatt i Sverige. SKL har en uppfattning och Konkurrensverket en annan. Jag har skrivit debattartiklar där jag gör gällande att kommuner kan ge sina avfallsbolag en ensamrätt att omhänderta kommunens hushållsavfall med följden att dessa återvinningstjänster inte behöver upphandlas. Så tolkas också denna bestämmelse, som återfinns i artikel 18 i EU:s direktiv om offentliga upphandling, på andra håll inom EU och EFTA. Utgångspunkten är att det är fråga om en allmännyttig tjänst vilken inte kan utföras på ett ändamålsenligt sätt med mindre än att den undantas från upphandlingsskyldigheten. Skälen till varför återvinning

13 av hushållsavfall är en sådan allmännyttig tjänst som ska undantas från LOU är att dels att energiåtervinning av avfall kräver stor investeringar. Kommuner kan inte förväntas göra dessa investeringar om de inte kan vara säkra på att de får utnyttjas för sitt ändamål. En annan viktig anledning är att EU:s avfallsdirektiv stipulerar att hushållsavfall ska återvinnas vid en anläggning som ligger nära den plats där avfallet har uppkommit, den så kallade närhetsprincipen. Vid en upphandling kan man inte vara säker på att avfallet kommer återvinnas vid den närmast lämpliga anläggningen. Konkurrensverket menar att ensamrätten måste ha stöd i lag antagen av Sveriges riskdag, det står ju att ensamrätten ska ha sin grund i lag eller annan författning. Enligt Konkurrensverket kan alltså inte en ensamrätt tillkomma genom ett kommunalt fullmäktigebeslut. Detta menar jag är en felaktig tolkning. Begreppet lag eller annan författning i LOU och i EU:s direktiv om offentlig upphandling omfattar alla möjliga offentligrättsliga åtgärder både på riksnivå och på lokal nivå,

14 även ett fullmäktige beslut eller ett administrativt avtal mellan myndigheter. Det finns flera rättsutredningar både av svensk och av utländsk expertis som bekräftar detta. En fråga är om undantaget om ensamrätt i 1 kap. 7 LOU också är tillämpligt på förhållandet mellan ett samordningsförbund och dess medlemmar. Ett samordningsförbund beställer ju tjänster av medlemmarna, antingen att förbundets medlemmar utför dessa uppgifter med sin egen personal eller att de upphandlar dessa insatser på marknaden. Det senare alternativet innebär att medlemmen, till exempel en kommun, upphandlar rehabiliteringstjänsten med tillämpning av LOU, närmare bestämt 15 kap. LOU. Om däremot medlemmen ska utföra tjänsten med sin egen personal uppkommer frågan om samordningsförbundet får ingå avtal med medlemmen eller om samordningsförbundet måste upphandla, vilket i sin tur kan få till följd att någon annan, kanske ett privat företag, får uppdraget. En offentlig upphandling är också en såväl kostnadskrävande,

15 arbetskrävande som tidskrävande procedur. En offentlig upphandling tar mellan 4 6 månader att genomföra. Blir upphandlingen överprövad i domstol tar den längre tid, ibland mycket längre tid. Det finns alltså flera skäl till att det känns onödigt att samordningsförbundet ska behöva upphandla rehabiliteringsinsatser från sina medlemmar. En fråga är därför om undantaget i 1 kap. 7 LOU kan åberopas. Den verksamhet som finansieras genom finansiell samordning är helt klart en allmännyttig tjänst. Ett finansieringsavtal mellan ett samordningsförbund och en eller flera av dess medlemmar skulle mycket väl kunna vara en sådan offentligrättslig handling som utgör lag eller annan författning i den mening som EU avser med detta begrepp.

16 Det är alltså inte uteslutet att undantaget om ensamrätt i 1 kap. 7 LOU skulle kunna åberopas. Det finns dock andra undantag som jag bedömer vara mer relevanta för avtal som ingås mellan samordningsförbundet och dess medlemmar. OH 15: Teckalundantaget, 2 kap. 10 a LOU Det undantag som ligger närmast till hands att åberopa till varför samordningsförbundet inte måste upphandla rehabiliteringstjänster som det beställer av en medlem är undantaget i 2 kap. 10 a LOU, det så kallade Teckalundantaget. Detta undantag är en implementering av ett antal domar som EUdomstolen har meddelat och som allmänt kallas för EU-domstolens Teckalpraxis. Den första domen kom den 18 november 1999 i mål C-107/98 mellan det italienska bolaget Teckal Srl (därav namnet Teckaldomen) och kommunen Viano. Frågan om Viano fick utan upphandling köpa bränsle från det kommunala bolaget Aziende Gas-Acqua Consorziale di Reggio Emilia eller om detta köp måste

17 föregås av en öppen konkurrensutsättning där också Teckal kunde lämna anbud. Teckal var ju egentligen bara intresserad av att få sälja bränsle till italienska kommuner. Jag tror inte bolaget Teckal förstod att man genom att driva frågan till domstol skulle få ge namn till en domstolspraxis som idag uppgår till på över 20 domar och som i princip alla upphandlare och upphandlingsjurister m.fl. inom hela EU är bekanta med och tänker på i stort sett varje vaken dag. OH 16: Samordningsförbundet beställer av medlemmarna. Ett samordningsförbund finansierar och beställer rehabiliteringsinsatser från sina medlemmar. Samordningsförbundet bedriver ingen egen rehabiliteringsverksamhet. Det skrivs avtal mellan samordningsförbundet och den eller de medlemmar som ska utföra en viss insats. Fråga är därför om dessa avtal måste upphandlas? OH 17: Teckalundantaget

18 Mitt svar är nej. Dessa avtal omfattas av undantaget i 2 kap. 10 a. Men detta förutsätter att samordningsförbundet uppfyller rekvisiten i detta undantag. OH 18: Teckalundantaget, 2 kap. 10 a LOU I Teckaldomen säger EU-domstolen att en lokal myndighet som vill ingå ett avtal med en i förhållande till denna myndighet fristående juridisk person är som huvudregel skyldig att genomföra en offentlig upphandling. Denna huvudregel gäller dock inte om 1) den lokala myndigheten kontrollerar utövar en kontroll över den fristående juridiska personen som motsvarar den kontroll som den lokala myndigheten utövar över sin egen förvaltning och 2) den fristående juridiska personen bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som innehar den. Undantaget som alltså är infört i 2 kap. 10 a LOU avser en fristående juridisk person och dessutom två kriterier, dels ett kontrollkriterium och dels ett verksamhetskriterium. Undantaget

19 gäller i båda riktningarna, dvs. både när den fristående juridiska personen säljer eller när den köper av en eller flera medlemmar/ägare. Ett samordningsförbund är en fristående juridisk person. Fråga är då om samordningsförbundet också uppfyller de två Teckalkriterierna. EU-domstolen har i flera andra domar närmare utvecklat vad dessa två kriterier innebär. I till exempel C-26/03 (Stadt Halle) säger EU-domstolen att kontrollkriteriet inte är uppfyllt om den fristående juridiska personen delvis ägs av ett privat företag. Detta är inget problem för samordningsförbunden för de har ju inga privata medlemmar. I ett annat mål C-324/07 säger EUdomstolen att kontrollen kan utövas gemensamt av ägarna eller medlemmarna till den fristående juridiska personen. Även en ägare eller medlem som bara har en liten ägarandel kan alltså anses kontrollera den fristående juridiska personen. OH 19: Enocord

20 Enligt en nyligen meddelad dom från EU-domstolen i mål C-182/11 och C-183/11 (Enocord) måste varje ägare eller medlem, som EU-domstolen uttrycker det, delta i den fristående juridiska personens styrande organ. Annars anses man inte kontrollera den fristående juridiska personen. Detta kan innebära att samtliga medlemmar måste sitta med i styrelsen. Oklart om det är tillräckligt att man bara har en ersättare men ingen ordinarie ledamot. OH 20: C-573/07 Det andra kriteriet i Teckalundantaget, verksamhetskriteriet, innebär att den fristående juridiska personen ska bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med dess ägare eller medlemmar. Innebörden av detta har preciserats i en dom i mål C-573/07. All annan verksamhet ska vara av marginell karaktär. Den fristående juridiska personen får alltså inte ha några privata kunder annat än i marginell karaktär (kanske högst tio procent). När det gäller samordningsförbund kan detta inte

21 heller vara ett problem. Samordningsförbundet bedriver ingen egen operativ verksamhet och deras finansieringsverksamhet är uteslutande riktad till medlemmarna. OH 21: C-480/06 (Hamburgdomen) Det finns också några andra avgöranden från EU-domstolen som kanske kan åberopas till stöd för att samordningsförbund inte behöver upphandla sina medlemmar. Jag säger kanske eftersom dessa avgöranden handlar om andra allmännyttiga uppgifter och det är osäkert vilka analogier som kan dras. C-480/06 (Hamburgdomen) avsåg ett avtal som fyra tyska lokala myndigheter (Landkreise) slöt med en femte tysk lokal myndighet, nämligen Hamburg stad. Avtalet innebar att de fyra kommunerna förband sig att köpa återvinning av avfall under en avtalsperiod om 20 år. Avtalet gjorde det möjligt för Hamburg stad att investera i en förbränningsanläggning för energiåtervinning av avfall. Kommissionen stämde Tyskland och menade att avtalet skulle ha upphandlats. Enligt

22 kommissionen var inte Teckalundantaget tillämpligt eftersom de lokala myndigheterna inte bildat en fristående juridisk person som du utövade kontroll över. Enligt kommissionen kunde en kommun inte kontrollera en annan kommun. EU-domstolen delade uppfattningen att kontrollkriteriet inte var uppfyllt. Men, enligt EU-domstolen, behövde avtalet ändå inte upphandlas. Anledningen var att avtalet avsåg en kommunal samverkan för utförandet av en allmännyttig tjänst, nämligen återvinning av avfall, som dessutom hade koppling till närhetsprincipen i EU:s avfallsdirektiv, dvs. att avfallet ska återvinnas vid den närmaste lämpliga anläggningen. Även här är det fråga om ett allmännyttigt uppdrag som är gemensamt för de samverkande parterna, nämligen rehabiliteringsinsatser som syftar till att förbättra individers förmåga att utföra arbete. På så vis har C-480/06 relevans. Dock osäkert vilka växlar man kan dra av detta avgörande. OH 22: C-532/03

23 Slutligen en annan dom från EU-domstolen som också kan utgöra grund för att samordningsförbunden inte behöver upphandla rehabiliteringsinsatser som man beställer/finansierar från sina medlemmar. C-532/07 (kommissionen mot Irland) röde samverkan kring ambulanstransporter. Den regionala myndigheten Eastern Regional Health Authority (ERHA) betalade den lokala myndigheten Dublin City Council för att köra ambulanstransporter. Enligt kommissionen skulle EHRA ha upphandlat avtalet med DCC. Kommissionen stämde därför Irland inför EU-domstolen. EU-domstolen konstaterade emellertid att både EHRA och DCC hade ett ansvar enligt irländsk lag för att utföra ambulanstransporter. Avtalet var därför ett rent finansieringsavtal för att utföra en uppgift som båda myndigheterna hade ansvar för enligt lag. Avtalet behövde därför inte upphandlas. Som jag läser C- 532/03 så kan också den domen åberopas till stöd för att ett samordningsförbund inte behöver

24 upphandla rehabiliteringsinsatser från en medlem eftersom den finansiella samordningen ska omfatta sådana uppgifter som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. Det finns alltså olika stöd i EU-rätten och EU-domstolens praxis för att samordningsförbund kan beställa uppdrag av sina medlemmar utan upphandling. Det mest relevanta och det som svenska förvaltningsdomstolar är mest bekanta med är dock det så kallade Teckalundantaget eftersom detta har som en särskild bestämmelse i LOU.

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) vad gäller för samordningsförbund?

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) vad gäller för samordningsförbund? Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) vad gäller för samordningsförbund? Mathias Sylwan Nationell konferens för finansiell samordning i Skövde den 10-11 april, 2013 1. Lagen (1992:1528) om offentlig

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Teknik och säkerhetsupphandlingar

Teknik och säkerhetsupphandlingar Presentation OffSÄK:s höstkonferens 2011 Anna Ulfsdotter Forssell /Partner /Advokat Stockholm den 2 Agenda Inledning vad, varför, vem och när? Principerna för offentlig upphandling Kort genomgång av de

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Bakgrund En del av lagändringarna har sin bakgrund i ändringar i EU:s rättsmedelsdirektiv (dir.

Bakgrund En del av lagändringarna har sin bakgrund i ändringar i EU:s rättsmedelsdirektiv (dir. 0009 2010 08-02 1 (8) CIRKULÄR 10:51 och landsting Upphandlingsansvariga i kommuner Upphandlingsansvariga i landsting Kommunjurister Landstingsjurister Bolag i kommuner och landsting Ändringar i upphandlingslagstiftningen

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-02-06 Dnr 24/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Datum 2013-09-02. VÄRMEKs legala bas

Datum 2013-09-02. VÄRMEKs legala bas Datum 2013-09-02 VÄRMEKs legala bas VÄRMEK agerar inom lag om upphandling för försörjningssektorn (LUF). LUF:en är något mer flexibel än LOU men omgärdas ändå av strikta regler. Upphandlande enheter/myndigheter

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

SL:s upphandling av konsultmäklare

SL:s upphandling av konsultmäklare KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2013-06-26 Dnr 155/2013 1 (6) AB Storstockholms Lokaltrafik 105 73 Stockholm SL:s upphandling av konsultmäklare Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet från vidare handläggning.

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Inköpspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-07, 20 Riktlinjerna fastställda av kommunstyrelsen (Ks) 2014-02-04, 24 Revidering av riktlinjerna fastställda

Läs mer

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV BYGGENTREPRENAD UPPHANDLINGAR UR ETT OSUND JURIDISKT STRATEGISK PERSPEKTIV ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Pedersen / Delägare Partner / / Advokat 21 27 september oktober

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling vid GIH

Riktlinjer för inköp och upphandling vid GIH Styrdokument Diarienummer: 27-41/12 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2012-02-08 Giltighetstid: Tills vidare Riktlinjer för inköp och upphandling vid GIH Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

Skillnader mellan LOU och LUF

Skillnader mellan LOU och LUF Skillnader mellan LOU och LUF Upphandling The VÄRMEK Way Lag om offentlig upphandling, LOU, är en lagstiftning som är processinriktad. Den är gjord så för att garantera att små leverantörer ska ha samma

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

PROMEMORIA. Carl Schwieler. Annika Blomqvist. Datum: 2015-05-20. Social impact bonds vissa LOU-frågor 1 BAKGRUND

PROMEMORIA. Carl Schwieler. Annika Blomqvist. Datum: 2015-05-20. Social impact bonds vissa LOU-frågor 1 BAKGRUND Advokatfirma DLA Nordic KB Kungsgatan 9 PO Box 7315 SE - 103 90 Stockholm, Sweden T +46 8 701 78 00 F +46 8 701 78 99 www.dlanordic.se SE: 916629-6658 PROMEMORIA Till: Från: Carl Schwieler Annika Blomqvist

Läs mer

Direktupphandling - Vägledning

Direktupphandling - Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Direktupphandling - Vägledning OM VÄGLEDNINGEN... 2 1 KORT OM DIREKTUPPHANDLING... 3 1.1 VAD ÄR DIREKTUPPHANDLING?... 3 1.2 NÄR FÅR MAN DIREKTUPPHANDLA?... 3 1.3 RESTRIKTIV TILLÄMPNING

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion 2 3 Del 1 Lagen om offentlig upphandling (LOU) sid 5 Del 2 Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) sid 37 Ordlista sid

Läs mer

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm ANSÖKAN Swedish Competition Authority 2011-11-18 Dnr 702/11 1(8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Försvarsmakten,

Läs mer

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare. Innovativa upphandlingar. Upphandling24:s konferens i Stockholm den 25 september 2008

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare. Innovativa upphandlingar. Upphandling24:s konferens i Stockholm den 25 september 2008 Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare Innovativa upphandlingar Upphandling24:s konferens i Stockholm den 25 september 2008 Innovativa upphandlingar det är möjligt! 2008-09-26 Company presentation

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster; SFS 2010:572 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Mars 2014 INNEHÅLL Sid. Nya upphandlingsdirektiv 2 Nya författningar SFS 2014:5 Nya tröskelvärden vid

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:180

Regeringens proposition 2009/10:180 Regeringens proposition 2009/10:180 Nya rättsmedel på upphandlingsområdet Prop. 2009/10:180 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2010 Mats Odell Anders Borg (Finansdepartementet)

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.4, 2015-03-30 ANSÖKAN 2015-05-22 Dnr 380/2015 1 (7) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Upplands-Bro

Läs mer

Inköpspolicy för Burlövs kommun

Inköpspolicy för Burlövs kommun Inköpspolicy för Burlövs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-09-15, 69 Träder i kraft 2014-09-15 Inköp och upphandling ska ske enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling (2007:1091), LUF, Lagen om offentlig

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 13-019 PM 2 2014-04-24 SLUTLIG BEDÖMNING

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 13-019 PM 2 2014-04-24 SLUTLIG BEDÖMNING KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 13-019 PM 2 2014-04-24 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkttilldelning i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning/in-house-undantag).

Läs mer

Överträdelse av upphandlingsreglerna avtal rörande äldreomsorg i Söderköpings kommun

Överträdelse av upphandlingsreglerna avtal rörande äldreomsorg i Söderköpings kommun KKV1000, v1.1, 2010-03-01 BESLUT 2010-03-03 Dnr 456/2009 1 (7) Söderköpings kommun 614 80 Söderköping Överträdelse av upphandlingsreglerna avtal rörande äldreomsorg i Söderköpings kommun Beslut Söderköpings

Läs mer

Teckals tillämplighet på de kommunala bostadsföretagen

Teckals tillämplighet på de kommunala bostadsföretagen 2013-04-26 Teckals tillämplighet på de kommunala bostadsföretagen Får kommunen handla av sina egna bolag utan att tillämpa LOU? Får kommunala bolag handla mellan varandra utan konkurrensutsättning? Vad

Läs mer

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m.

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya sanktioner i upphandlingslagstiftningen föreslås träda i kraft under mitten av 2010. De nya reglerna innebär bland annat att en avtalsspärr

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning

Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning KKV1046, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-04-15 Dnr 470/2014 1 (6) Trosa kommun Västra Långgatan 4-5 619 80 Trosa Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för inköp i Essunga kommun Dessa riktlinjer grundar sig på Upphandlingspolicy för Essunga kommun. Riktlinjerna gäller för alla kommunala förvaltningar.

Läs mer

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun 2010-04-06 1 (9) Upphandlingspolicy för Falköpings kommun Upphandlingspolicyn beskriver ramarna för kommunens upphandling. Upphandlingspolicyn fastställes av Kommunfullmäktige och revideras vid behov.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09. Upphandling från statliga och kommunala företag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09. Upphandling från statliga och kommunala företag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09 Närvarande: F.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och regeringsrådet Eskil Nord. Upphandling från statliga

Läs mer

KONKURRENSVERKEr. Högskolan i Jönköping - avtal gällande förmånsbilar

KONKURRENSVERKEr. Högskolan i Jönköping - avtal gällande förmånsbilar KONKURRENSVERKEr Swedish Gompetition Authority 2014-11-19 Dnr 179/2014 1 (7) stiftelsen Högskolan i Jönköping Box 1026 55111 Jönköping Högskolan i Jönköping - avtal gällande förmånsbilar Konkurrensverkets

Läs mer

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte FÖRSLAG Riktlinjer för upphandling Enligt Eslövs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller genomförandet

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Stockholm. MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Stockholm. MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 2015-09-10 Avdelning 32 Meddelad i Stockholm SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stocldiolm MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen Mål nr Sida 1 (7) mmwmmmm Avd

Läs mer

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen!

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tydlig organisation 3 nivåer 1. Inköpssamordnare 2. Direktupphandlare (3 000-270 000)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkta köp av tjänster i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkta köp av tjänster i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 14-011 PM 2 2014-06-17 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkta köp av tjänster i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 GWA ARTIKELSERIE Titel: Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 Dåliga upphandlingar, brister i äldreomsorgen,

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY Omfattning/tillämpningsområde Denna upphandlingspolicy gäller för Boxholms,

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom uppdelning av avtal i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom uppdelning av avtal i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 15-006 PM 2 2015-03-10 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom uppdelning av avtal i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras Foto: Daniel Wadenius Foto: Daniel Wadenius inköpscentraler och dynamiska inköpssystem ska användas. Direktiven anger också att e-upphandling ska

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 12-038

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 12-038 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 12-038 PM 2 2013-03-14 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom upphandling och avrop i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-08-15 Dnr 440/2013 1 (8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Täby

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Maj 2015 INNEHÅLL Sid. Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ogiltigförklarat avtal

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Stockholm den 12 juni 2015 R-2015/0743. Till Finansdepartementet. Fi2015/1216. 1. Inledning

Stockholm den 12 juni 2015 R-2015/0743. Till Finansdepartementet. Fi2015/1216. 1. Inledning R-2015/0743 Stockholm den 12 juni 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/1216 1. Inledning Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Överprövning

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Rygg Siffror och fakta om offentlig upphandling Rapport 2011:1 Siffror och fakta om offentlig upphandling Konkurrensverkets rapportserie 2011:1 Konkurrensverket januari 2011 Utredare: Anette Eriksson och

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Aktuella upphandlingsrättsfall från bygg- och anläggningsbranschen

Aktuella upphandlingsrättsfall från bygg- och anläggningsbranschen Aktuella upphandlingsrättsfall från bygg- och anläggningsbranschen Anna Ulfsdotter Forssell / Advokat / Partner Kristian Pedersen / Advokat / Partner Upphandla bygg och anläggning Stockholm den 2 Agenda

Läs mer

Riktlinjer för inköp Grästorps kommun

Riktlinjer för inköp Grästorps kommun STYRDOKUMENT 14 A 2013-03-20 Dnr 113/2013 Riktlinjer för inköp Grästorps kommun Postadress Besöksadress kommun@grastorp.se Grästorps kommun Kommunens hus www.grastorp.se Allmän verksamhet Jon Jespersgatan

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Oskar Viström förvaltningsrättsnotarie DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Mål nr 2734-14 1 SÖKANDE Peab Sverige AB, 556099-9202 Margretetorpsvägen 260 92 Förslöv MOTPARTER 1. Gavlefastigheter Gävle kommun

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Lagrum: 16 kap. 4 och 6 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Lagrum: 16 kap. 4 och 6 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling HFD 2013 ref 53 En ansökan om överprövning av en offentlig upphandling har avslagits eftersom sökandebolaget inte visat att det lidit eller kan komma att lida skada av de brister som anförts. Lagrum: 16

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Ordlista... 1 2. Ansvarsfördelning, organisation och roller... 3 2.1. Kommunfullmäktige... 3 2.2. Kommunstyrelsen... 3 2.3. Kommunens nämnder... 3 2.4. Upphandlingsenheten...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013. Välkomna!

Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013. Välkomna! Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013 Välkomna! 1 Mål Tekniska förvaltningen i Hudiksvall Insikt om vad bra offentliga affärer är Kunskap om regler som

Läs mer

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09 UFV 2010/1853 Upphandling Riktlinjer Fastställd av rektor 2010-11-09 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 3 1.2 Målsättning 3 1.3 Principer för upphandling 4 2. Organisation

Läs mer

TSG 2011-106 S2011/1259/RU REMISS 1(13)

TSG 2011-106 S2011/1259/RU REMISS 1(13) TSG 2011-106 S2011/1259/RU REMISS 1(13) Socialdepartementet Remiss "Europeiska kommissionens grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling med sikte på en effektivare europeisk

Läs mer

för offentliga upphandlingar

för offentliga upphandlingar för offentliga upphandlingar Innehållsförteckning Före Privata och offentliga upphandlingar...4 Upphandlingsformer...4 Tröskelvärden...4 Internationella regelverk...5 Under processen Regeln om likabehandling...6

Läs mer

Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet 1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser 2 kap. Definitioner 3 kap. Tröskelvärden 4 kap. Upphandlingsförfaranden

Läs mer

Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren

Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren Syftet med denna artikel är att belysa utvecklingen inom översättaryrket

Läs mer

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se Hur fungerar offentlig upphandling? Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan www.regionsiljan.se Vilka är vi Jussi, upphandlingschef, jussi.halonen@regionsiljan.se, 0250-55 35 40 Cecilia Dahl-Bogg,

Läs mer

Angående krav på kollektivavtal i samband med offentlig upphandling

Angående krav på kollektivavtal i samband med offentlig upphandling KKV1015, v1.1, 2010-03-23 BESLUT 2010-04-15 Dnr 259/2009 1 (7) Botkyrka kommun 147 85 Tumba Angående krav på kollektivavtal i samband med offentlig upphandling Beslut Botkyrka kommun har brutit mot 1 kap.

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Vägledning: Köp från eget bolag 2013:3

Vägledning: Köp från eget bolag 2013:3 Vägledning: Köp från eget bolag 2013:3 Innehållsförteckning Om vägledningen 2 Inledning 4 1. Om in house-undantaget 6 1.1 Vad är in house-undantaget? 6 1.2 Det temporära undantaget 7 1.3 Restriktiv tillämpning

Läs mer

Riktlinjer gällande upphandling och inköp för Malung-Sälens kommun

Riktlinjer gällande upphandling och inköp för Malung-Sälens kommun Riktlinjer gällande upphandling och inköp för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunstyrelsen 2013-10-08 135 Gäller från och med 2013-11-05 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3

Läs mer

Växjö Energi Aktiebolags ingående av avtal avseende byggnation av serverhall

Växjö Energi Aktiebolags ingående av avtal avseende byggnation av serverhall KKV1015, v1.3, 2012-04-11 BESLUT 2013-03-13 Dnr 290/2012 1 (5) Växjö Energi Aktiebolag Box 497 351 06 Växjö Växjö Energi Aktiebolags ingående av avtal avseende byggnation av serverhall Beslut Konkurrensverket

Läs mer

Relationen mellan kommunala bolag och deras ägare

Relationen mellan kommunala bolag och deras ägare RAPPORT NR199 Institutet för ekonomisk forskning Relationen mellan kommunala bolag och deras ägare En diskussion kring de strategiska konsekvenserna av LOU och Teckalkriterierna Anna Thomasson E-mail:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 14 september 2012 KLAGANDE Stockholms läns landsting Ombud: Advokat Roger Hagman Box 3460 103 69 Stockholm MOTPART Berendsen Textil Service

Läs mer

Stockholm den 14 mars 2011 R-2011/0238. Till Socialdepartementet S2011/1259/RU

Stockholm den 14 mars 2011 R-2011/0238. Till Socialdepartementet S2011/1259/RU R-2011/0238 Stockholm den 14 mars 2011 Till Socialdepartementet S2011/1259/RU Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 februari 2011 beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på Grönbok om en

Läs mer

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling FAQ S. Kindeborg 2010-10-22 Externt Upphandlingsenheten FAQ-10 vanliga frågor om upphandling 1. Närproducerat Fråga: Varför kan inte kommunen bara köpa närproducerade livsmedel till våra skolor och äldreboenden?

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Byggentreprenader eller hyresavtal Björn Söderlund

Byggentreprenader eller hyresavtal Björn Söderlund Byggentreprenader eller hyresavtal Björn Söderlund Bakgrund Byggnadsstyrelsen var fram t.om. 1993 ansvaring för lokalförsörjning inom statsförvaltningen Efter 1993 var varje myndighet fri att teckna egna

Läs mer

EU:s nya upphandlingsdirektiv vad ändras? Ajankohtaista EU-asioista Kommunmarknaden 11.9.-12.9.2013

EU:s nya upphandlingsdirektiv vad ändras? Ajankohtaista EU-asioista Kommunmarknaden 11.9.-12.9.2013 EU:s nya upphandlingsdirektiv vad ändras? Ajankohtaista EU-asioista Kommunmarknaden 11.9.-12.9.2013 Jonna Törnroos Jurist, vicehäradsdhövding Finlands Kommunförbund rf. och arbets- och näringsministeriet

Läs mer

X kommun köp av avfallshanteringstjänster från Sydskånes avfallsaktiebolag

X kommun köp av avfallshanteringstjänster från Sydskånes avfallsaktiebolag KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-06-24 Dnr 733/2014 1 (16) Enligt sändlista X kommun köp av avfallshanteringstjänster från Sydskånes avfallsaktiebolag Beslut X kommun får inte köpa avfallshanteringstjänster

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun 2007-09-03 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 106. 1. Mål och inriktning Denna policy innehåller riktlinjer,

Läs mer

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (5) 2014-12-05 Fastställd: Kommunstyrelsen 2014-12-01 198 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2014/345 Riktlinjer vid direktupphandling

Läs mer

Lag om offentlig upphandling - en kommentar

Lag om offentlig upphandling - en kommentar Lag om offentlig upphandling - en kommentar Andra upplagan JAN-ERIK FALK Innehåll Förkortningar 23 Förord 24 Inledning Regler och principer som måste beaktas i offentlig upphandling 26 Historiken om upphandlingsreglerna

Läs mer