PPP en modell för svensk infrastruktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PPP en modell för svensk infrastruktur"

Transkript

1 PPP en modell för svensk infrastruktur Rapport 2006: 4

2 Förord Under senare tid har många angelägna infrastrukturinvesteringar skjutits på framtiden på grund av begränsad budget och hastiga ändringar i statens prioriteringar. Decennier av eftersatta investeringar i vägar och spårbunden kollektivtrafik i Stockholmsregionen har lett till dålig framkomlighet, vilket har medfört att stockholmarna har betydligt längre restid till arbetet än invånare i övriga Sverige. Om Stockholmarna kunde resa lika snabbt till sina arbeten som övriga svenskar och om den frigjorda tiden användes till att arbeta skulle produktionen i regionen kunna öka med miljarder kronor per år. Bra kommunikationer leder till snabbare och billigare transporter, vilket ger lägre priser och större konkurrensmöjligheter. Dessutom ger det en bättre fungerande arbetsmarknad. Detta är inte minst viktigt i en tjänsteintensiv region som Stockholm/Mälardalen där tillgången till specialistkompetens och fungerande matchning mellan företag och medarbetare är nödvändig för näringslivets utveckling. Det är av avgörande betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft att snabba förbättringar av Stockholmsregionens eftersatta infrastruktur åstadkoms. Public Private Partnership (PPP) är en upphandlingsmodell som ger möjlighet att tidigarelägga projekt, förkorta byggtiderna, reducera kostnaderna och minska risken för förseningar och fördyringar. Denna rapport är en beskrivning av vad PPP innebär och hur det skulle kunna användas i Stockholm. Rapporten illustrerar hur alternativa upphandlingsformer på ett närmast drastiskt sätt kan förbättra förutsättningarna för och möjligheterna att få till stånd ny infrastruktur i Stockholmsregionen i närtid. Stockholm i december 2006 Peter Egardt VD

3 Innehåll 1 Upphandling av infrastruktur Public Private Partnership, PPP Huvuddrag Grundläggande struktur Ersättningsmodeller För- och nackdelar med PPP Erfarenheter från projekt genomförda enligt PPP Motorvägsprojekt i Finland:...9 Helsingfors-Lahti och Muurla-Lohja 3.2 OPS E39 Klett-Bårdshaug Arlandabanan En modell för Sverige Grundläggande struktur Ersättningsmodell Riskfördelning Val av projekt Juridiska aspekter Tillämpning på projekt i regionen Förbifart Stockholm (Nord-sydlig förbindelse) Österleden Tvärbana Norr Prova i Sverige...17

4 1 Upphandling av infrastruktur Upphandling av anläggningsprojekt, såsom vägar och järnvägar, har i Sverige oftast skett genom utförandeentreprenad (generalentreprenad eller delad generalentreprenad). Utförandeentreprenad karaktäriseras av att entreprenörens åtaganden begränsas till den fysiska produktionen medan beställaren ansvarar för detaljprojektering samt specificerar metoder och material. Problemområden med denna upphandlingsform är bland annat att det är svårt för beställaren att bedöma den totala kostnaden och färdigställandetiden i slutänden. Dessutom saknas incitament för entreprenören för utveckling och långsiktiga kvalitetssatsningar. Traditionellt upphandlade projekt har ofta karakteriserats av förseningar och kostnadsöverskridanden varför andra upphandlingsformer har börjat utvecklas. En upphandlingsform som förekommer allt oftare är totalentreprenad där entreprenören svarar för att projektet utförs enligt gällande normer med ansvar för såväl projektering som utförande. På senare tid har man i Sverige även börjat prova funktionsentreprenad, en entreprenadform där kvaliteten på produkten styrs med funktionskrav. Med denna entreprenadform söker man uppnå fördelar som att användarfunktionen blir styrande för utförandet i stället för produktionsmetoden. Men även med dessa upphandlingsformer är det svårt för beställaren att ha en stabil kontroll över projektets långsiktiga kostnader. Public Private Partnership (PPP) är en naturlig förlängning av utvecklingen från utförandeentreprenad, totalentreprenad och funktionsentreprenad där leverantören av PPP-projektet får ta ytterligare risker, men också får större friheter och möjligheter att påverka utförande och genomförande för att uppnå lägsta livscykelkostnad. PPP innebär att privata företag ansvarar för projektering, finansiering, byggande, drift och underhåll av infrastrukturprojektet. I ett flertal länder används Public Private Partnership som upphandlingsform för stora infrastrukturprojekt, delvis som ett sätt att skapa utrymme för angelägna investeringar, men framförallt i syfte att uppnå ett effektivare utnyttjande av de offentliga resurserna. Finansiering av investeringar inom väg- och järnvägssektorn i Sverige har traditionellt gjorts med anslagsfinansiering över statsbudgeten. Det innebär höga utgifter under byggtiden och därefter tillkommer enbart driftsoch underhållskostnader medan nyttan av investeringen finns under åtskilliga decennier. Detta har i många fall medfört att samhällsnyttiga projekt fått skjutas på framtiden då investeringen inte fått plats i statens budget. Anslagsfinansieringen ger också risk för ryckighet då beslut för anslag tas för ett år i taget. En alternativ finansieringsform är lånefinansiering där den offentliga beställaren lånar upp medel via Riksgäldskontoret eller på den privata marknaden mot statlig lånegaranti. Avsikten med lånefinansiering av infrastrukturinvesteringar är främst att genomföra prioriterade projekt tidigare. Lånefinansiering av infrastruktur förekommer relativt ofta som alternativ finansieringsform i Sverige. Detta får dock inte göras direkt, utan har tidigare lösts genom bildande av statligt bolag (exempelvis Stockholmsleder AB och Göteborgsleder AB) efter särskilt riksdagsbeslut. Vid PPP kan privata företag tillhandahålla finansiering för infrastrukturprojektet som en del av sitt åtagande. Den offentliga beställaren betalar under drifttiden en årlig ersättning, alternativt att det privata företaget får rätt att ta ut brukaravgifter. Statens utgifter sprids över projektets livslängd och ger en mindre punktbelastning på statsbudgeten samt medför att prioriterade projekt kan genomföras tidigare. PPP skall dock inte ses främst som en finansieringsmetod, utan som en upphandlingsmetod för att uppnå högre effektivitet och kvalitet samt sänkta kostnader för en offentlig tjänst. Nedanstående diagram illustrerar schematiskt skillnaden mellan traditionell upphandling och PPP med avseende på den offentliga beställarens utgifter över tiden. 5

5 2 Public Private Partnership, PPP Jämförelse av kassaflöden vid olika upphandlingsmetoder Kassaflöde i traditionell upphandling Kassaflöde i PPP-projekt (inkl finansieringskostnader) Huvuddrag PPP förekommer i många olika varianter men i grunden handlar det om ett samarbete mellan offentlig och privat sektor där den privata sektorn tillhandahåller en offentlig tjänst. Modellen är baserad på att den offentliga sektorn upphandlar en fungerande tjänst snarare än bara en fysisk anläggning där den privata sektorn tar helhetsansvar för projektering, finansiering, byggande, drift och underhåll under ett långsiktigt åtagande om normalt år. Privata sektorn investerar kapital som riskeras i projektet och får ersättning under driftperioden först när tjänsten hålls tillgänglig för nyttjande. Ersättningen är ofta baserad på tillgänglighet och presterad kvalitetsnivå. Projektet lämnas vanligtvis över till den offentliga sektorn vid avtalstidens slut utan extra betalning och till i förväg fastställd standard. Syftet är att uppnå mer värde för pengarna genom partnerskap mellan offentliga och privata sektorn där varje part ansvarar för det den kan bäst. Den offentliga sektorn ansvarar för att definiera investeringsprioriteringar, vilken nytta som ska levereras och det övergripande investeringsbehovet inom samhället. Den privata sektorn väljer design, material, byggmetoder och underhållssystem med livscykelfokus med syfte att ge den lägsta långsiktiga kostnaden för att tillhandahålla den valda nyttan. Partnerskap är centralt i PPP-modellen. Det är viktigt att uppnå verkligt samarbete med förtroende och öppenhet mellan alla parter, internt såväl som externt. Alla parter måste jobba mot ett gemensamt mål med projektets bästa i fokus. Med en PPP-lösning kan prioriterade investeringar i vägar och järnvägar tidigareläggas, samt en effektivare användning av offentliga resurser uppnås genom lägre kostnader och mer värde för pengarna för staten och användarna. Utförandet av infrastrukturprojekt med driftsansvar för en lång tidsperiod skapar också incitament till nytänkande hos den privata utföraren. Staten kan dra nytta av den privata aktörens kommersiella kompetens och tekniska förmåga i syfte att uppnå optimala lösningar och god kvalitet för hela avtalsperioden. En av de viktigaste komponenterna i PPP-projekt är att de genomförs med livscykelperspektiv. Eftersom projektet omfattar en lång period bygger modellen in ett långsiktigt incitament till effektivare resursutnyttjande. 2.2 Grundläggande struktur Enligt modellen ger den statliga myndigheten uppdraget åt ett privat projektbolag, oftast med flera delägare, att tillhandahålla en fungerande infrastrukturtjänst under ett långsiktigt åtagande med helhetsansvar för projektering, finansiering, byggande, drift och underhåll. Strukturen brukar schematiskt fungera enligt figur nedan. Aktieägare Långivare Riskkapital Lån Projektavtal, tillstånd Totalentreprenad med fast pris Entreprenör och Leverantörer Myndigheter Projektbolag Tillgänglighets - ersättning Drift- och Underhållsavtal Drift & Underhåll Nytta Kunder / Nyttotagare 6

6 Privata företag bildar tillsammans ett projektbolag, vilken är den part som ingår alla avtal för att genomföra projektet. Projektbolaget ingår projektavtalet med myndigheten, arrangerar finansieringen, upphandlar byggande och leveranser samt drift och underhåll. Ägarna till projektbolaget tillför riskkapital, normalt 5-25 % av erforderligt kapital, medan resterande % tas upp som lån från banker och finansiella institutioner. Ett avtal ingås med en byggentreprenör för att leverera anläggningen under ett totalentreprenadsåtagande, liksom ett drift- och underhållsavtal med ett företag för att sköta drift och underhåll av anläggningen under avtalsperioden. Projektbolaget får ofta ersättning från myndigheten baserad främst på att tjänsten hålls tillgänglig för nyttjarna, alternativt i form av brukaravgifter från slutanvändarna. Anläggningen överlämnas normalt till myndigheten vid avtalsperiodens slut utan extra betalning enligt fastställda kvalitetskrav. 2.3 Ersättningsmodeller Betalning till projektbolaget sker i vissa fall direkt från slutkund, till exempel i fallet tullvägskoncession, men ofta i form av en tillgänglighetsbetalning från myndigheten. Projektbolaget kan i varierande grad eller inte alls vara beroende av trafikrisk. Med trafikrisk avses betalningarnas beroende av trafikanters utnyttjandegrad av vägen eller järnvägen. För vägprojekt som exempel, kan ersättningen till projektbolaget normalt utformas enligt tre huvudprinciper: Tillgänglighetsavgift - PPP-bolaget får ersättning baserad på att vägen är tillgänglig för trafik till avtalad kvalitet och tar inte trafikrisk. Skuggtullar - PPP-bolaget får ersättning från myndigheten baserad på trafikvolym. Direkt vägtull - PPP-bolaget får sin ersättning direkt från användarna genom vägtullar och tar risk på trafikvolym. Internationellt genomfördes initialt många projekt, såväl inom väg- som järnvägssektorn, med trafikrisk, och ofta även prissättningsrisk, på projektbolaget. På senare tid har man dock i de flesta fall övergått till en mer tillgänglighetsbaserad ersättning där projektbolaget inte tar risk beroende på hur många som trafikerar vägen eller järnvägen. En lösning med trafikrisk innebär en väsentligt högre risk på projektbolaget och därmed också en högre finansieringskostnad. Den begränsar också myndigheternas möjligheter att styra användare mellan olika trafikslag eller vägval, samt att, i fallet vägar, kritik kan framföras på miljömässig grund i och med att projektbolaget tjänar mer på ökad trafik och därmed har incitament att öka biltrafiken. 2.4 För- och nackdelar med PPP PPP stimulerar den privata sektorn att ta ett större ansvar för helheten och skapa ökad nytta för användarna genom att ge en bättre service och mer värde för pengarna. Några väsentliga fördelar som kan uppnås inkluderar: spara pengar genom lägre livscykelkostnad Genom funktionskrav och långsiktigt helhetsansvar ges incitament, och frihet, för kvalitet och fokus på kostnaderna under projektets hela livscykel. En större investering i initialskedet kan betala sig genom besparingar under driftsperioden. tidigare genomförande Genom att privat kapital tillförs utifrån och det faktum att betalningarna sprids ut under hela driftsperioden, möjliggörs tidigare igångsättande av prioriterade projekt med samhällsekonomiska vinster som skapar tillväxt och ökad säkerhet. Privatfinansiering är också ett starkt incitament för ett effektivt genomförande då de privata företagen riskerar sitt eget kapital om projektet försenas eller om driften blir eftersatt. kortare byggtid Möjligheten att bättre optimera processen projektering byggande drift och underhåll genom helhetsåtagande, tillsammans med drivkraften att få tidigare intäkter genom tidigare tillhandahållande av nytta, ger förutsättningar för ett effektivare projektgenomförande. förutsägbarhet Färdigställandetid och kostnader för hela avtalsperioden är kända från början och under projektbolagets ansvar vilket ger framtida förutsägbarhet och en bättre kontroll över projektets kostnader. garanterad framtida kvalitets- och servicenivå Projektbolaget måste hela tiden leverera hög kvalitet och servicenivå för att erhålla full ersättning. Genom att ingå ett PPP-kontrakt säkerställs att anläggningen långsiktigt underhålls och levererar nytta. 7

7 Överföring av risker från offentlig till privat sektor. En tydlig fördelning av ansvar och risker, där risker bärs av den part som bäst och billigast kan hantera dem är en nyckel till ett effektivt projektgenomförande. En tydligare riskfördelning ger en bättre kontroll på kostnader och tider, men också att man i möjligaste mån undviker extraräkningar vilka ofta utgör en stor kostnad i traditionellt upphandlade infrastrukturprojekt. Till listan kan också läggas att PPP kan bidra till utveckling i byggbranschen genom ökade incitament till kreativa lösningar samt att möjligheter till investeringar skapas inom Sverige. Staten får också en jämnare fördelning av kostnaderna över projektens livslängd. Alla upphandlingsformer har sina för- och nackdelar. Ett argument som motståndare till PPP-modellen för fram är att den kommande generationen får betala för dagens investeringar. Att framtida generationer får vara med och betala är riktigt, men de drar ju samtidigt också nytta av investeringen i framtiden. Förutsatt att projekten är samhällsekonomiskt lönsamma är det positivt om de kan realiseras så tidigt som möjligt. Det påpekas också att kostnaderna för upphandlingsprocessen blir högre med PPP. En ökad standardisering av processer och kontrakt samt ökad erfarenhet hos parterna bidrar till att dessa kostnader kan minska. Det är också av vikt att välja projekt av tillräcklig storlek så att inte dessa kostnader blir oproportionerligt höga. PPP-modellen kritiseras ofta för att finansieringskostnaden är högre än för statligt finansierade projekt. Det stämmer att privat finansiering ofta medför en något högre räntesats, dock uppnår man ofta med PPP en likvärdig eller till och med lägre total finansieringskostnad för projektet, främst genom en snabbare byggprocess och därmed kortare kapitalbindningstid. Skillnaden i räntemarginal mellan statlig och privat projektfinansiering har på senare tid också minskat betydligt. Dessutom är den privata finansieringen mer heltäckande och innehåller bland annat riskpremier för att täcka risker för till exempel tids- och kostnadsöverskridande vilket traditionellt har varit vanligt förekommande när nya infrastrukturinvesteringar genomförts. I en statlig finansiering ligger dessa risker kvar hos staten. Staten har också administrationskostnader och uppläggningsavgifter för lånen, kostnader som sällan synliggörs och ofta glöms bort i diskussionen. PPP utan finansiering är möjlig men ger mindre risköverföring, minskat incitament och är mindre tydligt. Genom räntekostnaden tydliggörs också tidsvärdet på investerade pengar som gör det viktigt att använda pengarna optimalt över tiden. Det är inte en låg finansieringskostnad i sig som är det slutliga målet med PPP, finansieringen är en av de ingående komponenterna i ett helhetskoncept för att uppnå så låg livscykelkostnad som möjligt tillsammans med en hög kvalitet. I Näringsdepartementets promemoria Ds 2 000:65 görs bedömningen att de statsfinansiella och samhällsekonomiska fördelarna med att investera i infrastruktur genom partnerskap (PPP) med den privata sektorn överväger de nackdelar som kan vara förenade med en sådan lösning. Vi vill dock påpeka att PPP inte nödvändigtvis är en patentlösning för alla infrastrukturprojekt - metoden ska endast användas där den bedöms ge bättre värde för pengarna jämfört med andra upphandlingsformer.

8 3 Erfarenheter från projekt genomförda enligt PPP Alternativ finansiering genom PPP har använts i ett antal länder, t.ex. Storbritannien, Finland och Norge, med goda erfarenheter. Uppföljningsstudier från framförallt Storbritannien visar på besparingar i storleksordningen % för PPP jämfört med om projekten upphandlats traditionellt. Stora samhällsekonomiska vinster har dessutom gjorts genom tidigareläggning av prioriterade projekt och genom minskade kostnader. Erfarenheter från Finland pekar i samma riktning. 3.1 Motorvägsprojekt i Finland: Helsingfors-Lahti och Muurla-Lohja I Finland byggdes det första privatfinansierade större vägprojektet i Norden då vägen mellan Järvenpää, norr om Helsingfors, och Lahti byggdes ut till motorväg. Utbyggnaden bedömdes som samhällsekonomiskt mycket lönsam men rymdes inte i det ordinarie budgetanslaget. Trycket var också starkt att snarast förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på denna vägsträcka. Projektet innefattade utbyggnad av 69 km väg till motorväg inklusive 88 broar. Ersättningsformen utgörs av skuggtullar där projektbolagets betalning påverkas av trafikmängd, med en överenskommen maximinivå, men innehåller också krav på tillgänglighet och kvalitet. Utbyggnaden påbörjades 1997 och var färdigställd 1999, ett år före kontraktstidplan. Projektbolaget ansvarar för vägen till år 2012 då den ska överlämnas till det finska vägverket (Finnra). Avgörande vid upphandlingen var att priset för vägtjänsten under hela kontraktsperioden skulle vara lägre än det bedömda jämförelsepriset för en traditionell upphandling. Vinnande anbud i PPP-upphandlingen var ca 15 % lägre än detta jämförelsepris. Vidare har Finnra bedömt att användandet av alternativ finansiering genom PPP vid utbyggnaden av motorväg mellan Lahti Helsingfors inneburit att vägen har kunnat öppnas för trafik minst fem år tidigare än med traditionell anslagsfinansiering. Den samhällsekonomiska effekten av en tidigareläggning har av Finnra uppskattats till ca MEUR per år i minskade olycks-, miljö- och tidskostnader, vilket för de fem årens tidigareläggning av detta projekt skulle motsvara runt 700 MSEK. För framtida projekt rekommenderar Finnra att leverantören ges större frihet att utveckla nya idéer och att avtalsperioden görs längre för att uppnå ett större livscykelfokus. I Finland har man upphandlat ytterligare ett vägprojekt enligt PPP-modell, sträckan Muurla-Lohja på E18 mellan Helsingfors och Åbo. Projektet inkluderar 51 km ny motorväg, bygget påbörjades hösten 2005 och vägen beräknas tas i drift Denna gång har man valt en tillgänglighetsbaserad ersättningsmodell och en längre avtalstid som sträcker sig fram till år Det vinnande anbudet innehöll ett byggpris på 299 MEUR vilket väsentligen underskred Finnras bedömning på drygt 360 MEUR för ett konventionellt genomförande. Genomförandet enligt PPP-modell medförde också att byggtiden, enligt Finnras bedömning, förkortades med två till tre år jämfört med om det hade upphandlats traditionellt. Utöver detta kunde projektet genomföras ett par år tidigare på grund av att budgetmedel saknas för ett traditionellt genomförande under de närmaste åren. Finnra hävdar att kostnaderna för avtalsperioden blir, försiktigt räknat, 5 20 MEUR lägre än med den bästa konventionella modellen. Därtill kommer besparingar på 17 MEUR för väganvändarna, tack vare att vägen kan öppnas för trafik tidigare. 3.2 OPS E39 Klett-Bårdshaug I Norge fattade Stortinget beslut om att genomföra tre vägprojekt enligt OPS (offentligt privat samarbete) för att utvärdera upphandlingsformen. E39 Klett-Bårdshaug var först ut och är nu färdigbyggd samt öppnad för trafik. I Norge var inte kapitalbrist drivkraften för alternativt genomförande genom PPP, utan målet var att uppnå ökad effektivitet. Projektbolaget ansvarar för finansiering, projektering och byggande samt drift och underhåll. Totalt byggdes 22 km ny väg inklusive 10 km tunnlar och 12 broar. På denna väg tas bompengar (vägtullar) in av ett offentligt ägt bomselskap med start år 2002 och maximalt 15 år framåt. Därvid erhålls medel som täcker en del av projektets kostnader. Projektbolagets intäkter utgörs däremot av en tillgänglighetsersättning, som inte är baserad på antal fordon på vägen, utan på vägens tillgänglighet, drift- och underhållsstandard, ökad säkerhet samt extraordinär trafikbelastning. Byggarbetena startade 2003 och vägen öppnade för trafik vid halvårsskiftet 2005, vilket var två månader före kontraktstidplan och väsentligt tidigare än Vegdirektoratets ursprungliga bedömning. Projektbolaget skall stå för drift och underhåll i 25 år varefter vägen år 2030 lämnas över till Vegdirektoratet. 9

9 Ett viktigt mål för Vegdirektoratet är att trafiksäkerheten ska vara så god som möjligt. Därför får projektbolaget en bonusbetalning för säkerhet som är relaterad till antal olyckor på vägen och dess art i jämförelse med en genomsnittlig motsvarande väg. Om den faktiska trafiken väsentligt överskrider den av Vegdirektoratet framtagna trafikprognosen har projektbolaget rätt till betalning för ökad trafikmängd för att täcka ökat underhållsbehov på vägen. Förutom den tidigare nämnda tidsbesparingen menar Vegdirektoratet att man även sparade pengar genom att genomföra projektet som ett PPP-projekt. Dock finns ännu inga officiella beräkningar gjorda på detta - en utvärdering skall göras när de tre vägprojekten i detta paket är genomförda. En detalj från detta projekt var att man hade en sträcka med en brant bergskärning där det privata bolaget i stället valde att förlänga en tunnel 400 m utan någon extra kostnad för Vegdirektoratet. Detta innebar en dyrare investering, men gjordes för att minska risken för ras i syfte att optimera livscykelkostnaderna genom bättre tillgänglighet, minskat underhållsbehov och inte minst en högre säkerhet för trafikanterna. Detta illustrerar en typisk effekt av livscykeltänkandet där det privata bolaget tog en högre initialinvestering för att uppnå en lägre total kostnad över projektets livscykel. 3.3 Arlandabanan En variant av PPP-upphandling har använts i Sverige vid upphandling av Arlandabanan mellan Stockholm Central och Arlanda Flygplats. Projektet inbegriper utbyggnad och drift av 20 km dubbelspårig järnväg från Rosersberg till Arlanda flygplats inklusive stationer under Arlanda flygplats, ombyggnad av Stockholm Central, införskaffande av tågen för flygpendeltrafiken, samt koncession för trafikdriften. Det vinnande konsortiet bildade projektbolaget A-Train AB med ansvar för att projektera, finansiera och bygga Arlandabanan. Bolaget fick ansvar för drift och underhåll av banan inklusive reinvestering men även för flygpendeltrafiken mellan Stockholm C och Arlanda under en koncessionstid om 45 år. Projektet är det enda större infrastrukturprojektet i Sverige i modern tid som genomförts med projektfinansiering och privata aktörer. Den privata sektorn deltar i utformning, byggande och drift samt finansiering av anläggningen. Staten har dock lämnat ett bidrag till delar av byggandet samt ställt ett villkorslån till projektbolagets förfogande. Projektbolaget överlämnade anläggningen till staten direkt efter färdigställandet och fick därefter en 45- årig koncession. Arlandabanan skiljer sig från de numera vanligaste PPP-modellerna i och med att ansvar även för trafikrisken lagts på det privata projektbolaget. Genomförandet av Arlandabanan enligt en modell liknande PPP gav ett flertal positiva erfarenheter såsom möjliggörande av ett tidigare genomförande av projektet, fast pris, genomfört i tid, tydlig riskfördelning mellan parterna samt en rimlig kostnad för finansiering. En nackdel som framförts med upplägget av Arlandabanan-projektet är att det inte finns något incitament för operatören att aktivt samverka med annan spårtrafik för att därigenom öka det totala tågresandet. Orsaken till detta går bland annat att finna i avtalskonstruktionen. Denna typ av problem hänger således ihop med vilka förutsättningar man avtalar om. Ett väl genomtänkt avtal ger väl fungerande trafik och en win-win situation för alla parter. Förbättringspotential kan finnas i användandet av en tillgänglighetsbaserad ersättningsform i stället för med full trafik- och prissättningsrisk. Detta skulle ge myndigheterna kontroll över prissättningen och möjlighet att styra resenärer mellan olika trafikslag, exempelvis styra över fler från buss och taxi till järnväg. Det finns nu stora möjligheter att ta del av kunskap från andra genomförda PPP-projekt då det var 12 år sedan upphandlingen av Arlandabanan genomfördes. 10

10 4 En modell för Sverige Alla länder har sina specifika förutsättningar och det är inte självklart att den bästa lösningen är att kopiera en modell från ett annat land. Dock finns mycket erfarenheter från andra länder som man bör dra lärdom av och skapa en modell som passar det egna landets förutsättningar och behov. 4.1 Grundläggande struktur Vi föreslår en modell där den statliga myndigheten ger uppdraget åt ett privat företag eller konsortium att tillhandahålla en fungerande infrastrukturtjänst under ett långsiktigt åtagande med helhetsansvar för projektering, finansiering, byggande, drift och underhåll. Privata företag bildar tillsammans ett projektbolag för genomförande av projektet som ingår ett projektavtal med myndigheten, till exempel Vägverket eller Banverket, för leverans av tjänsten. Projektbolaget får ersättning från myndigheten baserad främst på att tjänsten hålls tillgänglig för nyttjarna. Projektbolaget upphandlar projektering, byggande samt drift och underhåll från entreprenörer. Projektbolaget finansierar projektet genom dels riskkapital från ägarna och dels lån från banker och finansiella institutioner. Anläggningen överlämnas till myndigheten vid avtalsperiodens slut enligt fastställda kvalitetskrav. 4.2 Ersättningsmodell En tillgänglighetsmodell förordas, med periodiska ersättningar till projektbolaget baserade främst på tillgänglighet av tjänsten, med incitament att leverera en förbättrad tjänst genom belöningar och avdrag även för faktorer som kvalitet och trafiksäkerhet. Viss justering kan också göras för trafikvolym, främst för att spegla ökat respektive minskat behov av underhåll. En ersättningsmodell i form av periodiska tillgänglighetsbetalningar från myndigheterna i stället för trafikavgift från användarna gör att myndigheterna har kvar möjligheten att införa brukaravgifter om de önskar, till exempel i trafikreglerande syfte eller för att styra resandet mellan olika trafikslag, exempelvis av miljöskäl. De kan också användas som en del av finansieringen av projektet från myndigheternas sida. Genom en ersättningsmodell baserad på tillgänglighet uppnås också mindre intäktsrisker i projektet vilket bidrar till en lägre finansieringskostnad. En modell där projektbolagets ersättning påverkas av trafikvolym medför betydligt större risker och därmed ökad finansieringskostnad. Då skulle projektbolaget också tjäna på ökad trafikvolym vilket ger incitament till att öka trafiken, vilket, framförallt vad gäller vägprojekt, skulle kunna kritiseras ur miljömässig synvinkel. 4.3 Riskfördelning En effektiv riskanalys och en optimal riskfördelning mellan beställare och projektbolag är av stor betydelse där risken placeras hos den part som bäst och till lägsta kostnad kan hantera den. Projektbolaget förutsätts bära risker förenade med byggande, drift, underhåll och finansiering medan staten bär risker relaterade till myndighetsutövning såsom tillstånd, lagstiftningar och markinlösen. Traditionell upphandling erbjuder sämre förutsättningar för beställaren att få en stabil och hållbar bild av projektets kostnader över tiden, då beställaren i stor utsträckning står för risker gällande kostnaden för byggande, drift, underhåll och reinvestering. Beställaren står då även för risker förenade med projektets finansiering. En PPP-lösning gör statens utgifter betydligt mer förutsägbara. PPP innebär inte att föra över alla risker på den privata sektorn. En balanserad riskfördelning är en nyckel för ett framgångsrikt projekt. Överdriven risköverföring, på endera parten, ger bara upphov till fördyringar av projektet. Nedan åskådliggörs vissa typer av risker i ett projekt med en schematisk fördelning av dessa i ett projekt som genomförs enligt PPP jämfört med ett traditionellt projekt. 11

11 Traditionellt Projekt PPP-projekt Beställare Entreprenör Beställare Projektbolag Finansiering Finansiering Planering Planering Myndighetskrav Myndighetskrav Opinion Opinion Organisation Byggande Organisation Byggande Drift/underhåll Drift/underhåll Trafik Trafik Figur 5. Riskfördelning De två matriserna ovan illustrerar hur projektets risker överförs från den offentliga till den privata sektorn. Källa: Ds 2000:65 12

12 4.4 Val av projekt Projekt som väljs för PPP-genomförande ska vara samhällsekonomiskt lönsamma och prioriterade av staten. De skall vara lämpade för PPP-lösning, vara väl avgränsade och medge ett totalansvar för såväl byggande som drift och underhåll. Projekten skall också vara tillräckligt stora för att inte transaktionskostnaderna ska bli oproportionerligt höga. Jämförelsekostnad, en beräknad kostnad för ett traditionellt genomförande av ett projekt, förslås användas för att bedöma om PPP-genomförande av ett projekt beräknas ge mer värde för pengarna än ett traditionellt utförande. De projekt som väljs ut för genomförande genom PPP skall bidra till att uppfylla de av riksdagen fastlagda trafikpolitiska målen. Projekten bör medge en avtalstid av sådan längd, år, att ordentlig livscykelfokus kan uppnås. De ska också kunna definieras väl och vara relativt stabila i den meningen att de inte ska kräva för mycket ändringar under avtalstiden. 4.5 Juridiska aspekter Inget specifikt legalt ramverk för PPP-upphandling har utvecklats eftersom inga egentliga PPP-projekt har genomförts i Sverige förutom Arlandabanan. I Näringsdepartementets promemoria Ds 2000:65 görs bedömningen att det inte föreligger något hinder enligt väglagen mot att Vägverket såsom väghållare tar i anspråk mark med vägrätt och ett projektbolag därefter på uppdrag av Vägverket anlägger en allmän väg på den mark som tagits i anspråk med vägrätt. När det gäller järnväg är i stor utsträckning samma regler tillämpliga oavsett om det är en enskild järnväg eller en järnväg som utgör del av statens spåranläggningar. Lagen om byggande av järnväg bedöms inte utgöra något hinder mot att Banverket inlöser mark samt att ett projektbolag därefter bygger, driver och underhåller en järnväg på den mark som tagits i anspråk. Upphandling av PPP-projekt sker vanligen genom anbud i konkurrens och en därpå följande slutförhandling av detaljer. En sådan förhandlad upphandling är enligt lagen om offentlig upphandling en möjlig upphandlingsform i samband med s k koncession, vilket föreligger när projektbolaget tar en ekonomisk risk i samband med nyttjandet av anläggningen. Upphandling av koncessioner inom försörjningssektorerna, det vill säga inom det område där Banverket agerar, faller utanför EU: s upphandlingsregler. Dock måste EU: s principer angående t.ex. likabehandling och ickediskriminering fortfarande följas. Lagen om statsbudgeten (budgetlagen) synes inte heller vara något hinder för PPP-lösningar. Sammanfattningsvis görs i skriften bedömningen att genomförande av projekt i enlighet med den föreslagna modellen för PPP inte aktualiserar ändringar i gällande lagar och förordningar. 13

13 5 Tillämpning på projekt i regionen I Stockholmsberedningens sammanfattande slutrapport (N2001:02) konstateras att behoven av infrastrukturinvesteringar i Stockholm - Mälarregionen är så stora att finansiering från löpande anslag inte är tillräckligt utan olika finansieringsalternativ måste övervägas. Vi har valt ut några för stockholmsregionen viktiga projekt i syfte att visa exempel på vad genomförande enligt PPP-modellen skulle kunna innebära. Exemplen är baserade på för oss tillgänglig information och erfarenheter från projekt genomförda i andra länder. 5.1 Förbifart Stockholm (Nord-sydlig förbindelse) Den dåliga vägkapaciteten förbi Stockholm drabbar fler trafikanter än någon annan brist i Sveriges infrastruktur. Så mycket som fordon uppmättes en dag i våras på Essingeleden som är byggd för att klara fordon per dygn. Köerna och störningskänsligheten på Essingeleden drabbar trafikanterna, inte bara med förseningar utan också med den ständiga risk för förseningar som alltid måste kalkyleras med. På grund av de stora trafikmängderna innebär det också stora samhällsekonomiska förluster. Lodbrokolyckan var en påtaglig illustration av störningskänsligheten. Men den medförde också skador på Essingeleden som kräver mer omfattande reparationer i framtiden. Stockholm måste ha en förbifart som lindrar de mycket svåra effekter som drabbar regionen och förbindelserna mellan norra och södra Sverige om Essingeleden slås ut. Det finns också starka ambitioner att göra Stockholm till en flerkärnig region. Men det förutsätter att inte all trafik måste passera genom de centrala delarna och att förbindelserna mellan de yttre delarna av regionen förbättras. Förbifart Stockholm är det alternativ som de flesta aktörer sammantaget anser vara lämpligast för att tillgodose dagens och morgondagens vägtransportbehov väster om Stockholms centrala delar. Projektet skulle knyta samman de norra och södra länsdelarna samt skapa en förbifart för långdistanstrafik och förbättra framkomligheten på infartslederna. Det skulle också förbättra möjliggörandet av en flerkärnig region och, genom bättre tillgänglighet, skapa en gemensam arbets- och bostadsmarknad. Det finns en stark politisk enighet om att Förbifarten behövs och är en bra lösning. Förbifart Stockholm bedöms kosta miljarder kronor i grundinvestering och till det kommer årlig kostnad för drift och underhåll på runt 200 miljoner kronor. Projektets storlek gör det lämpligt att genomföra i mindre etapper. Upphandling genom PPP skulle kunna användas i en eller flera etapper för att utföra projektet snabbare och mer kostnadseffektivt. Exempelvis kan Akalla Hjulsta vara ett lämpligt avsnitt att genomföra som ett PPP-projekt med tillgänglighetsbetalning. Denna sträcka förbinder två Europa-motorvägar (E18 E4) och således kan nytta fås ut direkt vid öppnande även om andra etapper släpar efter. Vi har sett från internationella erfarenheter att besparingar på totalt % uppnåtts genom PPP jämfört med om projekten upphandlats traditionellt. Det finns givetvis ingen garanti för att samma resultat skulle uppnås i Sverige men betydande effektivitetsvinster bör kunna uppnås för väginvesteringar även i Sverige. Om vi försiktigt antar 10 procents besparing skulle det innebära en besparing på minst 2 2,5 miljarder kronor för hela Förbifart Stockholm. Förbifart Stockholm skulle på grund av sin storlek sluka en mycket stor del av Vägverkets budget om den genomförs med traditionell upphandling. Byggstart för Förbifart Stockholm finns inte med i Vägverkets investeringsplan fram till Med den beräknade byggtiden på 8 år kan projektet då stå färdigt tidigast år 2024 med traditionell upphandling. Projektet borde kunna både genomföras snabbare och påbörjas tidigare om en PPP-lösning används. Med PPP kan projektet påbörjas omgående efter färdigställande av planer och upphandling vilket enligt vår bedömning bör innebära en möjlig byggstart senast år Vi tror dessutom att projektets byggtid kan minskas åtminstone till 6 år. Med våra försiktiga antaganden kan vägen stå färdig redan 2016 med PPP, åtta år tidigare än med traditionell upphandling, vilket illustreras nedan. Förbifart Stockholm Traditionell upphandling Plan. Upphandling Byggtid PPP-upphandling Plan. Upphandling Byggtid 14

14 I en PPP-lösning med tillgänglighetsbetalning ersätter myndigheten den privata aktören för en fungerande tjänst först då den tillhandahålls. I den privata aktörens åtagande inkluderas projektering, byggande, finansiering, drift och underhåll under exempelvis 25 år. Det inkluderar även exempelvis risker för förseningar och kostnadsöverskridanden. En grov uppskattning utifrån ovan nämnda kostnadsbedömningar och antaganden indikerar att en sådan PPP-lösning för projektet skulle kunna levereras för i storleksordningen miljoner kronor per år i dagens penningvärde. Enligt rapporten Samhällsekonomiska kalkyler för Nord-sydliga förbindelser i Stockholm, Transek 2006 har Förbifarten en nuvärdesberäknad samhällsnytta på 27,5 miljarder kronor (inklusive restidsvariation) att jämföra med investeringskostnaden på 19,6 miljarder kronor, kalkylerat i 1999 års prisnivå. Att projektet bedöms kunna börja leverera nytta åtta år tidigare med ett PPP-genomförande ger således stora samhällsekonomiska vinster. 5.2 Österleden När Norra Länken står färdig återstår bara en tunnel under vattnet och Djurgården för att det ska finnas en komplett ringled runt Stockholms innerstad. Denna sista länk i kedjan medför en kraftig avlastning av trafik från stora delar av innerstaden. I samband med Dennisöverenskommelsen beräknades den kompletta Ringen ge en trafikminskning med 40 procent på Valhallavägen, Birger Jarlsgatan, Nybroplan och Strandvägen och med 25 procent på Stadsgårdsleden. Det ska jämföras med trängselskatten som medfört en trafikminskning på innerstadsgatorna på bara 8-10 procent. Det är resursslöseri att bygga Södra Länken och Norra Länken men inte Österleden. Först genom att binda ihop den sista delen av Ringen får gjorda investeringar full effekt. Österleden skulle inte bara avlasta innerstaden utan också Södra Länken och Essingeleden. Av alla planerade vägprojekt i hela Sverige skulle Österleden locka till sig mest trafik och därmed ge de största avlastningseffekterna på andra gator och vägar. Med tanke på att den trafik som skulle flytta över till Österleden i dag går på stora bostadsgator (Valhallavägen, Birger Jarlsgatan och Strandvägen), välbesökta allmänna platser (Nybroplan, Hamngatan och Slussen) och genom Stockholms medeltida stadskärna (Centralbron, Munkbroleden och Skeppsbron) torde knappast något annat vägprojekt få så stora positiva effekter. Byggkostnaden för en östlig förbindelse är enligt Vägverket, i Förstudie Östlig förbindelse version (Förstudien), beräknad till mellan 9 och 15 miljarder kronor beroende på vilket alternativ som väljs. Om vi antar att sträckningen under Saltsjön och Djurgården (Alternativ D i Förstudien) väljs, är byggkostnaden av Vägverket beräknad till 9 12 miljarder kronor och byggtiden till 7 år. Enligt vårt antagande om 10 procents besparing vid genomförande som PPP skulle det innebära en besparing på 0,9 1,2 miljarder kronor jämfört med ett traditionellt genomförande. Den största fördelen med att bygga Österleden som ett PPP-projekt är förmodligen att det skulle bli klart mycket tidigare än om det upphandlas traditionellt. Projektet finns inte med i Vägverkets investeringsplan som sträcker sig till år Vi antar att ett traditionellt upphandlat projekt hade startat 2016 och byggts på sju år för att bli klart år Om projektet genomförs som ett PPP-projekt kan det påbörjas 2010 och med fem års byggtid bli klart redan år 2015, åtta år tidigare än med traditionell upphandling, vilket illustreras nedan. Österleden Traditionell upphandling Planering Upphandling Byggtid PPP-upphandling Planering Upphand. Byggtid 15

15 Med brukaravgifter skulle möjligheter kunna skapas att finansiera hela Österleden utan ianspråktagande av statliga medel. 5.3 Tvärbana Norr Spårbunden kollektivtrafik lämpar sig bäst för stora resandeströmmar i storstad. Stockholmarna står redan i dag för huvuddelen av alla spårresor i landet. Potentialen att öka antalet resande med spårbunden trafik i stockholmsregionen är mycket större än någon annanstans i Sverige. Mot bakgrund av att vägnätet är överbelastat skulle nya attraktiva spårförbindelser få stora positiva effekter. Tvärspårväg Norr från Alvik till Kista skulle bli en fortsättning på tvärbanan och binda ihop flera tunnelbane- och pendeltågslinjer. Den skulle därmed öka attraktiviteten för den befintliga spårbundna kollektivtrafiken. Tvärspårväg Norr beräknas få resenärer per dygn. Det är dubbelt så mycket som hela Roslagsbanan och mer än tio gånger så mycket som det beräknade antalet resenärer på Botniabanan, som byggs till en kostnad av nästan 20 miljarder kronor. En översiktlig beräkning av kostnader för utbyggnaden har gjorts i Samrådshandling Tvärbana Norr, en förstudie utgiven av AB Storstockholms Lokaltrafik i december Följande bedömning av anläggningskostnader avser banutbyggnad exklusive vagnar och depåutbyggnad. Alvik Häggvik Kortare variant till Kista Alvik Solna Station Båda grenarna 2,2 2,6 miljarder SEK 1,6 2,0 miljarder SEK 0,9 miljarder SEK 2,8 3,1 miljarder SEK Om Tvärspårväg Norr upphandlas enligt PPP-principen skulle enligt samma resonemang som tidigare runt 10 procent, eller 300 miljoner kronor, kunna sparas med avseende på båda grenarna. Vi bedömer att ett lämpligt sätt att handla upp projektet på vore att separera bandelar och tågsystem, det vill säga att PPP-bolaget levererar banvall, spår och signalsystem och sedan ansvarar för dessa i runt 25 år. Som kompensation får bolaget en tillgänglighetsbetalning mot att spåren hålls tillgängliga och till rätt kvalitet. Det torde vara möjligt att göra ett kontrakt av alla leveranser inklusive banvall, spår, elförsörjning, signalsystem, etc. Dock kan signalsystem vara lämpligt att lägga utanför eftersom det kommer att bli en del i ett större system som kontrolleras av annan part och hela systemet måste fungera synkroniserat. Om signalsystem ligger utanför kan det vara naturligt att även elförsörjningen gör det. En möjlig gränsdragning kan vara att banvall, slipers, räls och fundament för stolpar ingår i kontraktet för tillhandahållandet av spår. Elförsörjning och signalsystem kan då upphandlas under ett separat kontrakt eller inom tågsystemskontraktet. SL behåller ansvaret för själva trafikeringen, inkluderande bland annat ansvar för användandegrad och biljettering, vilken kan utföras av dem själva eller i sin tur läggas ut på separat kontrakt. Detta ger flexibilitet för offentliga sektorn att handla upp trafikoperatörer eller köra egen trafik efter vad som bedöms lämpligast. Avtalstider och villkor för trafikeringen kan då utformas fristående från PPP-kontraktet. Anslag för delfinansiering av sträckan Alvik Solna Station finns inkluderad i den statliga investeringsplanen med planerad byggstart , medan sträckningen till Kista/Häggvik inte finns inkluderad i investeringsplanen fram till Vi antar för exemplets skull att Solna-grenen kan börja byggas år 2010 och Häggviksgrenen år Byggtiden antas till 5 år för traditionellt upphandlade projekt och att den kan förkortas något till 4 år för ett genomförande enligt PPP. Med bedömningen att även ett projekt enligt PPP innehållande båda grenarna kan börja byggas år 2010, kan Solna-grenen vara tillgänglig för trafik ett år tidigare och Häggviks-grenen sju år tidigare jämfört med traditionellt genomförande, vilket illustreras nedan. I en PPP-lösning med tillgänglighetsersättning betalar myndigheten den privata aktören för en fungerande tjänst först då den tillhandahålls. I den privata aktörens åtagande inkluderas projektering, byggande, finansiering, drift och underhåll. Det inkluderar även exempelvis risker för förseningar och kostnadsöverskridanden. En grov uppskattning utifrån en total anläggningskostnad på omkring 3 miljarder kronor indikerar att en sådan PPP-lösning för projektet skulle kunna levereras för i storleksordningen miljoner kronor per år i dagens penningvärde. Tvärspårväg Norr Trad upphandling Solna Trad upphandling Häggvik PPP-upphandling Solna och Häggvik Planering Upphandling Byggtid Planering Planering Upphandling Byggtid Upphandling Byggtid 16

16 6 Prova i Sverige Behoven av infrastrukturinvesteringar i stockholmsregionen är enorma. Under årtionden har Stockholm fått en mindre andel av de statliga väganslagen än vad som har varit motiverat mot bakgrund av såväl befolkning som trafikarbete och ekonomisk aktivitet. Om dessa stora underlåtenhetssynder skulle rättas till genom traditionell anslagsfinansiering skulle i stort sett hela den statliga investeringsbudgeten för vägar och järnvägar behöva styras till stockholmsregionen. Detta låter sig knappast göras av politiska skäl. PPP borde därför prövas som ett sätt att få i gång de stora och mycket kostsamma projekten i stockholmsregionen tidigare än planerat och för att korta ner byggtiderna. Med hjälp av PPP-lösningar finns också möjlighet till en säkrare drift. I PPP-avtalen kan till exempel inkluderas krav på snabb snöröjning eller undanröjande av hinder i trafiken. Goda erfarenheter finns från många länder från genomförande av infrastrukturprojekt genom PPP. Det vore rimligt att också Sverige provar PPP som upphandlingsform med tanke på de möjligheter till ökad effektivitet och mer värde för samhällets resurser som ges. Man bör prova denna modell på ett antal utvalda projekt för att sedan göra en noggrann utvärdering huruvida de önskade fördelarna uppnåtts. PPP är inte den perfekta lösningen för alla projekt, men med noggrant projekturval borde utsikterna vara goda att lyckas, särskilt som det nu finns stora erfarenheter från olika länder att dra lärdom av för att kunna forma en framgångsrik modell för Sverige. 17

17 Tidigare rapporter 1996 Hela Sveriges Stockholm Handelskammarens program för näringslivets utveckling i Stockholms län. 1997:1 Flygets betydelse för stockholmsregionen. 1997:2 Fastighetsskatten, tillväxten och jobben i stockholmsregionen. 1997:3 Sjöfartens betydelse för stockholmsregionen. 1998:1 Invandrarföretagarna, en strategisk tillgång för stockholmsregionen. 1998:2 Näringsliv, skola i samverkan. 1998:3 Framkomlighet, parkering och varudistribution i Stockholms innerstad. 1999:1 Lärlingsutbildning attraktiv yrkesutbildning i stockholmsregionen. 1999:2 Minskad brottslighet i Stockholm- näringslivets roll, ansvar och krav. 1999:3 Elektronisk handel i väntan på det stora genombrottet. 2000:1 Inflyttning och tillväxt i stockholmsregionen. 2000:2 Ökad tillväxt genom förenklingar för små företag. 2000:3 På nya spår järnvägens betydelse för Stockholm. 2001:1 Bostadsbristen i stockholmsregionen en dålig affär för Sverige. 2001:2 Trafiklösningar för framtiden. 2001:3 Ambassadernas roll för svenskt näringsliv Hur skattas Stockholm? 2003 Skattetilläggen hög tid att stärka rättssäkerheten. 2004:1 Hinder vid handel. Exempel Norge. 2004:2 Energialternativ för Stockholms framtid. Vilken roll kan naturgasen spela? 2004:3 Skärpt beskattning av stockholmsregionen. 2005:1 På spåret - Lönsamma kollektivtrafiksatsningar i Stockholm 2005:2 10 punkter för en effektivare offentlig upphandling 2005:3 Trängselskatten - vägval för Stockholmsregionen 2006:1 Åtgärda Stockholms stadsbrist 2006:2 Världsklass Stockholm en studie om framtiden 2006:3 Förslag om förändrade regler för sponsring 18

18 Besöksadress: Västra Trädgårdsgatan 9 Box Stockholm Tel: e-post:

OPS i Sverige? Hans Widell Skanska Infrastructure Development 16 november Creating value through partnership

OPS i Sverige? Hans Widell Skanska Infrastructure Development 16 november Creating value through partnership OPS i Sverige? Hans Widell Skanska Infrastructure Development 16 november 2007 Skanskas OPS-erfarenheter Helsinki-Lahti Motorway, Finland E18 Motorway, Finland E39 Highway, Norway Waste Water Treatment

Läs mer

med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan

med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3523 av Emma Wallrup m.fl. (V) med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan 1 Innehållsförteckning

Läs mer

OPS Offentlig-Privat Samverkan

OPS Offentlig-Privat Samverkan Statusrapport 2007-11-16 OPS Offentlig-Privat Samverkan NVF-seminarium Norra Latin, Stockholm Magnus TroLLius, Vägverket Vad har hänt och vad händer? 2007-juni VV/BV/VTI presenterar OPS-rapport 2007-sept

Läs mer

Stockholmsförhandlingens slutsatser

Stockholmsförhandlingens slutsatser Stockholmsförhandlingens slutsatser Handelskammarens förslag Rapport 2007: 4 Förord Den så kallade Stockholmsförhandlingen och Carl Cederschiöld har regeringens uppdrag att senast den 1 december 2007

Läs mer

ALTERNATIV FÖR GENOMFÖRANDE AV

ALTERNATIV FÖR GENOMFÖRANDE AV ALTERNATIV FÖR GENOMFÖRANDE AV INFRASTRUKTURPROJEKT Infrastrukturprojekt har i Sverige traditionellt sett finansierats av staten, landstingen och kommunerna över budgeten och genom lån. Det har dock blivit

Läs mer

GRÄNSÖVERSKRIDANDE PROJEKT från investering till återbetalning. HH som business case

GRÄNSÖVERSKRIDANDE PROJEKT från investering till återbetalning. HH som business case GRÄNÖVERKRIDANDE ROJEKT från investering till återbetalning HH som business case INEDNING Konkurrenskraftiga regioner är regioner som är tillräckligt stora och som dessutom hänger samman. Där avstånd mäts

Läs mer

PM - Offentlig Privat Samverkan (OPS) E4 Sundsvall

PM - Offentlig Privat Samverkan (OPS) E4 Sundsvall PM - Offentlig Privat Samverkan (OPS) E4 Sundsvall Länsstyrelsen Västernorrland 2007-03-18 (Vidareutveckling av länsstyrelsens PM daterad 2003-11-17 Finansiering av E4 Syd Sundsvall genom partnerskap med

Läs mer

Sammanfattnin: Bilaga

Sammanfattnin: Bilaga Bilaga Sammanfattnin: Uppdraget Mitt uppdrag har varit att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Jag har i enlighet med mitt direktiv analyserat om en eventuell

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen

Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen Ärendet Förslag till avtal föreslås godkännas

Läs mer

Koll på kostnaderna OPS och livscykeltänk

Koll på kostnaderna OPS och livscykeltänk Infrastructure & Real Estate Koll på kostnaderna OPS och livscykeltänk Sjukhus i världsklass 2012 Lars Tvede-Jensen OPS är ett sätt att överföra projektrisker från offentlig till privat aktör ett slags

Läs mer

Finansiering av miljöbussar

Finansiering av miljöbussar 1(5) 2009-08-18 Vår referens Gunnel Forsberg 08 686 1418 Styrelsen Dokumenttyp Finansiering av miljöbussar Bakgrund SLs inriktning har, alltsedan upphandling av busstrafiken inleddes i början på 1990-talet,

Läs mer

Alternativ finansiering genom partnerskap - ett nytt sätt att finansiera investeringar i vägar och järnvägar (Ds 2000:65)

Alternativ finansiering genom partnerskap - ett nytt sätt att finansiera investeringar i vägar och järnvägar (Ds 2000:65) YTTRANDE 2001-03-14 Dnr 00/3077 Er ref N2000/10048/IRT Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Alternativ finansiering genom partnerskap - ett nytt sätt att finansiera investeringar i vägar och järnvägar

Läs mer

Yttrande över Delrapport från Sverigeförhandlingen Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Yttrande över Delrapport från Sverigeförhandlingen Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) ER REFERENS: N2016/00179/TIF Näringsdepartementet 106 47 Stockholm Yttrande över Delrapport från Sverigeförhandlingen Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Läs mer

Litteraturgenomgång ESO

Litteraturgenomgång ESO John 2013-08-20 Litteraturgenomgång ESO Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) genomförde i juni 2013 ett seminarium på temat Infrastruktur på rätt väg. Vid seminariet presenterades två rapporter,

Läs mer

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje Stockholm 2013-02-20 Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje www.socialdemokraterna.se/stockholm I korthet: En helt ny lila tunnelbanelinje från syd till nord. Hagsätra Älvsjö Årstafältet Liljeholmen Fridhemsplan

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget

Sammanfattning. Uppdraget Sammanfattning Uppdraget Vi har i uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska gå mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den nya järnvägen kommer att knyta

Läs mer

Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader

Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader Finansiering av EPC-projekt Project Transparense OVERVIEW OF TRAINING MODULES I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Näringsdepartementet Branschföreningen Tågoperatörerna 103 33 Stockholm Box 555 45 n.registrator@regeringskansliet.se 102 04 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se SWEDTRAIN Diarienummer N2016-00179-TIF

Läs mer

Yttrande över Finansiering av infrastruktur med privat kapital? (SOU 2017:13) 14 LS

Yttrande över Finansiering av infrastruktur med privat kapital? (SOU 2017:13) 14 LS Yttrande över Finansiering av infrastruktur med privat kapital? (SOU 2017:13) 14 LS 2017-0582 1 (3) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-06-14 LS 2017-0582 Yttrande över Finansiering av infrastruktur

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

UPPDRAGET. Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr

UPPDRAGET. Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr UPPDRAGET Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr Lagförslag om värdeåterföring Cykelåtgärder Östlig förbindelse Danmarksförbindelse ARBETSSÄTT Ett snabbare färdigställande,

Läs mer

Infrastrukturutveckling 2012

Infrastrukturutveckling 2012 Infrastrukturutveckling 2012 Skanska Infrastrukturutveckling 2012 1 Innehåll Koncernens verksamheter och marknader...3 Projektportföljens fördelning...4 Projektlivscykel...4 Projektportfölj...4 Värdering

Läs mer

Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet

Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet Ett utvecklingsprojekt inom ramen för verksamhetsnära utvecklingar Författare: Hawzheen Karim, Verksamhetsutvecklare, Svevia Jenny Sandberg, Verksamhetsutvecklare,

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen

Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen Så ska vi öka produktiviteten i anläggningsbranschen Trafikverket gör varje år affärer på anläggningsmarknaden för mer än 35 miljarder kronor.

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

ARENA FÖR INFRASTRUKTUR

ARENA FÖR INFRASTRUKTUR ARENA FÖR INFRASTRUKTUR Seminarium 3 Projektidéer som skulle kunna bli verklighet med alternativa lösningar www.arenaforinfrastruktur.se @arenainfra 1 Välkomna 2 Vad är Arena för infrastruktur? Aktörer

Läs mer

Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna

Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna Vi bygger framtidens sjukhus Nya Karolinska Solna blir ett nytt och toppmodernt sjukhus som ska kunna leverera en sjukvård av världsklass till de svårast

Läs mer

Projektledare Norrortsleden ulrica.nilsson@vv.se 08-757 69 87

Projektledare Norrortsleden ulrica.nilsson@vv.se 08-757 69 87 Ulrica Nilsson Projektledare Norrortsleden ulrica.nilsson@vv.se 08-757 69 87 37 Norrortsleden delen Täby kyrkby Rosenkälla 7 km mötesfri motortrafikled t (2+1 väg) 1 km bergtunnel med skiljevägg 7 broar

Läs mer

Offentlig-privat samverkan om ny badanläggning i Tyresö

Offentlig-privat samverkan om ny badanläggning i Tyresö Offentlig-privat samverkan om ny badanläggning i Tyresö KommunEkonomi 2011 Ekonomichef Dan Näsman Tyresö kommun dan.nasman@tyreso.se Disposition Hur vi gjorde och varför vi gjorde så Upphandlingsförfarandet

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36)

Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36) Utlåtande 2004: RIII (Dnr 314-1934/2002) Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion 2002:36 av Per Ohlin (v) anses

Läs mer

Erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan

Erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan en granskningsrapport från riksrevisionen Erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan rir 2016:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av

Läs mer

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SKL tycker om Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanor är positivt och ska finansieras med statliga medel. Det är ny infrastruktur av stort

Läs mer

För kvalitet, klimat och tillväxt

För kvalitet, klimat och tillväxt För kvalitet, klimat och tillväxt SEKO:s järnvägspolitiska program, kortversion april 2012 SEKOs krav för en fungerande järnväg: Mer kontroll av marknaden Den svenska järnvägen har under de senast 20

Läs mer

Varför bygga en ny sjukhusanläggning?

Varför bygga en ny sjukhusanläggning? 1 Varför bygga en ny sjukhusanläggning? Dagens Karolinska Solna är utspritt på ett 40-tal byggnader med svag logistik och samordning Därför byggs en ny anläggning är flera det utspritt är på ett fastigheter

Läs mer

Nya vägar till vägar och järnvägar? Remiss av rapport från Riksdagens revisorer

Nya vägar till vägar och järnvägar? Remiss av rapport från Riksdagens revisorer GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2001-01-23 Christer Lundin Trafikavdelningen Tel: 508 263 71 christer.lundin@gfk.stockholm.se 2000-12-27 Dnr 00-320-4093:1 Till Gatu- och fastighetsnämnden

Läs mer

Yttrande över - Förslag till nationell plan för transportsystemet

Yttrande över - Förslag till nationell plan för transportsystemet Yttrande 1 (5) Kommunstyrelsen 2017-11-21 Dnr KS 2017-649 Ert Dnr: N2017/05430/TIF Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se n.nationellplan@regeringskansliet.se Yttrande över - Förslag till

Läs mer

Den Renodlade Beställarrollen, hur fungerar den? Åsa Markström Inköpschef syd, Trafikverket

Den Renodlade Beställarrollen, hur fungerar den? Åsa Markström Inköpschef syd, Trafikverket Den Renodlade Beställarrollen, hur fungerar den? Åsa Markström Inköpschef syd, Trafikverket Varför har Trafikverket valt att bli Renodlad Beställare? 2 2014-06-03 Nya förutsättningar ger nya möjligheter

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet Gemensamma prioriteringar för transportinfrastrukturen i sju län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Stockholm-Mälarregionen

Läs mer

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm Förord Orange linje behövs! Idag växer Stockholms län med cirka 40 000 invånare per år. Det innebär stora utmaningar för hur Stockholm ska kunna möta

Läs mer

Yttrande. Yttrande över Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Yttrande. Yttrande över Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Yttrande 2016-03-29 l} 1 (5) -4 G3 VARBERGs KOMMUN Näringsdepartementet Dnr N2016/00179/TIF H!:GERIN-GSi

Läs mer

Järnvägsbygge är också samhällsbygge!

Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Samhällsutveckling Samtliga trafikslag, fjärr-, gods-, region- och pendeltåg, efterfrågar ytterligare tåglägen. Därför behöver Västra Stambanan tillföras mer spårkapacitet

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet VARIMs snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vid upphandling av VA-verksamhet.

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

Finansieringskalkyl, fast förbindelse Fårö

Finansieringskalkyl, fast förbindelse Fårö PM Finansieringskalkyl, fast förbindelse Fårö 1 Inledning 1.1 Bakgrund En förstudie för en fast förbindelse mellan Fårö och Fårösund har tagits fram av Atkins under 212/213. En fast förbindelse med bro

Läs mer

Investera med flera. När passar offentlig-privat samverkan vid fastighetsinvesteringar?

Investera med flera. När passar offentlig-privat samverkan vid fastighetsinvesteringar? Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Investera med flera När passar offentlig-privat samverkan vid fastighetsinvesteringar? UFOS 2009 118 82 Stockholm Tfn: 08-452 70 00 E-post:

Läs mer

Göteborg-Kornsjö Förslag till minskad restid

Göteborg-Kornsjö Förslag till minskad restid Tågförbindelsen mellan Göteborg och Oslo är i dagens läge mycket långsam och därmed knappast attraktiv, gäller främst person- men även godsstrafik. IC-förbindelsen Oslo-Göteborg är till och med långsammare

Läs mer

Vad är på gång inom LOU/LUF?

Vad är på gång inom LOU/LUF? Vad är på gång inom LOU/LUF? och hur använder ni nya reglerna för bra affärer? Elmia 30 september 2014 SAMMANFATTNING Lättare att köpa för offentlig sektor genom höjda direktupphandlingsbelopp! Omvänt

Läs mer

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2008-12-03 pm STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN Bakgrund På bara några månader har världsekonomin gått in i en markant lågkonjunktur. Hittills har

Läs mer

AVTAL OM MEDFINANSIERING AV TRANSPORTSLAGSÖVERGRIPANDE INFRASTRUKTURÄTGÄRDER I VÄSTSVERIGE

AVTAL OM MEDFINANSIERING AV TRANSPORTSLAGSÖVERGRIPANDE INFRASTRUKTURÄTGÄRDER I VÄSTSVERIGE AVTAL OM MEDFINANSIERING AV TRANSPORTSLAGSÖVERGRIPANDE INFRASTRUKTURÄTGÄRDER I VÄSTSVERIGE TRAFIKVERKET BORLÄNGE Inkom 2010 - O~- O 1 YORVowl Dj 35E99 Parter /Medfinansiärer 1. Vägverket 2. Banverket 3.

Läs mer

Infrastruktur för framtiden

Infrastruktur för framtiden Foto: Mostphotos Infrastruktur för framtiden Innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Prop. 2016/17:21 Anna Johansson Isabella Lövin Ny nationell plan 2018 2029 Regeringsuppdrag

Läs mer

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar UPPSALA VÄSTERÅS KARLSTAD ÖREBRO ESKILSTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE JÄRNA TROLLHÄTTAN

Läs mer

FIA:s modell Samverkan för ökad effektivitet. Seminarium den 26 maj 2008

FIA:s modell Samverkan för ökad effektivitet. Seminarium den 26 maj 2008 FIA:s modell Samverkan för ökad effektivitet Seminarium den 26 maj 2008 Förnyelse kräver förändring Erbjuda nya hjälpmedel Skapa nya drivkrafter Skapa nya förutsättningar Entreprenadindex Norra Länken

Läs mer

RAPPORT. Östlig förbindelse. Trafikanalys och nyttor. Sammanfattande rapport april 2016

RAPPORT. Östlig förbindelse. Trafikanalys och nyttor. Sammanfattande rapport april 2016 RAPPORT Östlig förbindelse Trafikanalys och nyttor Sammanfattande rapport april 2016 Trafikverket Postadress: Adress, Post nr Ort E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004 Rapport

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Handledning för livscykelkostnad vid upphandling

Handledning för livscykelkostnad vid upphandling 1 [5] Handledning för livscykelkostnad vid upphandling Kalkyl för personbil LCC i upphandling LCC-verktyget för personbilar är främst anpassat för att användas i anbudsutvärderingen för att klargöra den

Läs mer

Remiss - Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Remiss - Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) Datum 2016-03-30 Diarienummer KS/2016:24 Remiss - Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) Information om remissvaret Region

Läs mer

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda Project Transparense Juni 2015 Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om Avtal om energiprestanda II. Processen från projektidentifiering

Läs mer

Reviderad plan för buss- och spårtrafikupphandling

Reviderad plan för buss- och spårtrafikupphandling 1 (6) Datum 2011-05-31 Identitet TN 1106-147 Trafiknämnden Reviderad plan för buss- och spårtrafikupphandling 2011-2014 Enligt SL:s styrelses beslut 2004-08-31 skall styrelsen årligen ta ställning till

Läs mer

väg E 45 Älvängen-Trollhättan x x väg Riksväg 73 Älgviken-Fors x x järnväg Haparandabanan x x 1015

väg E 45 Älvängen-Trollhättan x x väg Riksväg 73 Älgviken-Fors x x järnväg Haparandabanan x x 1015 Promemoria 2008-09-12 Näringsdepartementet Regeringens närtidssatsning på vägar och järnväg 2009-2010 Regeringen anser att det är viktigt att sätta fart på förbättringarna i trafiksystemet så att resultat

Läs mer

Infrastrukturpolitik för den här mandatperioden och för framtiden. Jan-Eric Nilsson

Infrastrukturpolitik för den här mandatperioden och för framtiden. Jan-Eric Nilsson Infrastrukturpolitik för den här mandatperioden och för framtiden Jan-Eric Nilsson Transportsektorns problem och lösningar i den dagliga debatten Problem Trängsel på spåren Trängsel på vägar, i synnerhet

Läs mer

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) TSG 2011-615 N2011-07-13 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Transportstyrelsen har anmodats att yttra sig över rubricerat

Läs mer

NYA KAROLINSKA SOLNA

NYA KAROLINSKA SOLNA NYA KAROLINSKA SOLNA Ulf Norehn 2012-09-06 1 Agenda Introduktion och bakgrund Parter i projektet och korta fakta Vision NKS-projektet FM-tjänster LCC Varför OPS? 2 Fakta Skanskas största byggprojekt någonsin

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC Förkortad restid SWARCO NORDIC Ökad säkerhet Förbättrad miljö Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO I First in Traffic Solutions. MARGINELLT BÄTTRE SIGNALER GER STORA VINSTER

Läs mer

Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-01-12 N2016/00179/TIF Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella

Läs mer

KORTRUTT FINANSIERING 2013 06 25. 04 Bilaga 13 PM kortrutt OPS 20130930.docx 1(12) FÖRSTUDIE 2012 2013

KORTRUTT FINANSIERING 2013 06 25. 04 Bilaga 13 PM kortrutt OPS 20130930.docx 1(12) FÖRSTUDIE 2012 2013 04 Bilaga 13 PM kortrutt OPS 20130930.docx 1(12) Innehåll 1 Uppdraget... 3 2 Begrepp... 3 3 Offentlig Privat Samverkan... 4 BOT Gemensam byggentreprenad och underhållsentreprenad... 4 4 Finska erfarenheter...

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY GÖTEBORG Vi gör Västsverige starkare Bygg ut Södra Bohusbanan stärk hela regionen Potentialen

Läs mer

Sveriges största satsningar på infrastruktur

Sveriges största satsningar på infrastruktur Sveriges största satsningar på infrastruktur 2015 Sveriges allra största satsningar på infrastruktur Trafikverket är samhällsutvecklaren som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör

Läs mer

Offentligt-Privat Samverkan (OPS)

Offentligt-Privat Samverkan (OPS) Offentligt-Privat Samverkan (OPS) Några centrala frågorna Jan-Eric Nilsson, Magnus Arnek, Roger Pyddoke Uppläggning Vår (nuvarande) bild av vad ett OPS-projekt är. OPS-projekt som finansieringsmekanism

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

beställare Hur ökar vi innovationsviljan?

beställare Hur ökar vi innovationsviljan? Renodlad beställare Hur ökar vi produktiviteten iteten och innovationsviljan? Trafikverkets strategiska utmaningar 2012-2021 Ett energieffektivt t transportsystem t t Väl fungerande resor och transporter

Läs mer

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-09-17 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 1. Tekniska

Läs mer

Remissvar: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar SOU 2016:3. Dnr N2016/00179/TIF

Remissvar: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar SOU 2016:3. Dnr N2016/00179/TIF Yttrande 2016-03-31 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Josefin Selander Remissvar: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar SOU 2016:3. Dnr N2016/00179/TIF Inledning

Läs mer

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan Gemensamt yttrande från Arlandaregionen över - Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning Bakgrund Under

Läs mer

Remissvar angående Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet

Remissvar angående Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet Sverigeförhandlingen N2014:04 2017-09-21 Remissvar angående Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 2029 BAKGRUND Regeringen gav den 23 mars 2017 Trafikverket i uppdrag att

Läs mer

E22 som OPS E22 AB E22 AB. Samverkan för snabbare utbyggnad. Samverkansprojekt. Malmö 14 februari 2007. Samverkansprojekt.

E22 som OPS E22 AB E22 AB. Samverkan för snabbare utbyggnad. Samverkansprojekt. Malmö 14 februari 2007. Samverkansprojekt. E22 som OPS Samverkan för snabbare utbyggnad Malmö 14 Maj 2007 Malmö 14 februari 2007 Samverkansprojekt Samverkansprojekt E22 Fakta Sträcka Trelleborg Karlskrona Kalmar - Norrköping Längd 545 km, varav

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012 Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapport januari - juni Arlandabanan Infrastructure AB 2(7) FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt ägt aktiebolag, vars aktier

Läs mer

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm 2016-03-18 Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm Dnr N2016/00179/TIF Handläggare: Lars Sandberg Utkast: Remissyttrande Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastigjärnvägens finansiering

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer

Yttrande över Delrapport från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60)

Yttrande över Delrapport från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60) Landstingsstyrelsen 1 (4) Näringsdepartementet Yttrande över Delrapport från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60) Sammanfattning Stockholms läns landsting är i

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 2011-08-04 Kommunstyrelsen Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 Trafikverket har fått i uppdrag

Läs mer

På väg mot ett Stockholm i världsklass

På väg mot ett Stockholm i världsklass På väg mot ett Stockholm i världsklass Utmaningar inom upphandling och inköp Daniel Moius Chef upphandling och konkurrens Stadsledningskontoret The Capital of Scandinavia Det tredje stora steget The Capital

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. mellan SKÖVDE KOMMUN. och HOST BILLINGEHUS I SKÖVDE AB TRIBE HOTEL BILLINGEHUS AB. avseende

AVSIKTSFÖRKLARING. mellan SKÖVDE KOMMUN. och HOST BILLINGEHUS I SKÖVDE AB TRIBE HOTEL BILLINGEHUS AB. avseende AVSIKTSFÖRKLARING mellan SKÖVDE KOMMUN och HOST BILLINGEHUS I SKÖVDE AB TRIBE HOTEL BILLINGEHUS AB avseende SAMARBETE OCH UTVECKLING AV BILLINGEN OCH BILLINGEHUS daterat [**] APRIL 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Framtidens Materiel och trafikering hur kan persontrafikens lönsamhet förbättras

Framtidens Materiel och trafikering hur kan persontrafikens lönsamhet förbättras Bo-Lennart Nelldal, adj prof RAILWAY GROUP KTH Center for Research and Education In Railway Engineering Framtidens Materiel och trafikering hur kan persontrafikens lönsamhet förbättras Sammanfatting av

Läs mer

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 1 Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 2013-01-14 2 Anders Lindström Förvaltningschef i Trafikförvaltningen

Läs mer

Inrikes persontransport en handlingsplan

Inrikes persontransport en handlingsplan Inrikes persontransport en handlingsplan Framtagen inom Sjöfartsforums strategiprocess för det maritima klustret, av arbetsgruppen för Närsjöfart och inrikes sjöfart. Arbetsgruppen har bestått av representanter

Läs mer

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska med Stig Nyman 2012 09 06 Det här hade jag tänkt hinna med: Bakgrund och beslutet om

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

partnering enligt byggtema

partnering enligt byggtema partnering enligt byggtema fördelar med Partnering Högre effektivitet ger bättre lönsamhet Revirtänkande faller bort tvister minimeras Högre kvalitet i alla led Fokus på kundnytta och ekonomi Budget och

Läs mer