SOLIDARITET OCH VALFRIHET. med ordning och reda RIKTLINJER VID FÖRÄNDRING AV DRIFTSFORM, UPPHANDLING OCH ÖVERGÅNG AV VERKSAMHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOLIDARITET OCH VALFRIHET. med ordning och reda RIKTLINJER VID FÖRÄNDRING AV DRIFTSFORM, UPPHANDLING OCH ÖVERGÅNG AV VERKSAMHET"

Transkript

1 SOLIDARITET OCH VALFRIHET med ordning och reda RIKTLINJER VID FÖRÄNDRING AV DRIFTSFORM, UPPHANDLING OCH ÖVERGÅNG AV VERKSAMHET

2

3 SOLIDARITET OCH VALFRIHET med ordning och reda RIKTLINJER VID FÖRÄNDRING AV DRIFTSFORM, UPPHANDLING OCH ÖVERGÅNG AV VERKSAMHET

4

5 Innehåll 1. Inledning 8 2. Vad har hänt Var står Kommunal Två lagar Kommunallagen Lagen om offentlig upphandling LOU, och sedan Vad kan vi se Utvecklingen Olika drifts- och överlåtelseformer Kvalitet, hur då Några kvalitetskriterier Kan kvalitet bli ett vardagsarbete Upphandling överlåtelse och fackliga krav Inflytande - medbestämmande Kollektivavtalet och verksamhetsövergångar Kollektivavtalet Övergång av verksamhet Upphandlings- och överlåtelseprocessen Viktiga stadier Det första skedet Det andra skedet Det tredje skedet 71

6

7 Förord Kommunals förbundsmöte 2002 antog programmet Solidaritet och valfrihet i välfärden. De här riktlinjerna har utarbetats som en fortsättning och utveckling av de tankar och ståndpunkter som framförs i programmet. En anledning till varför riktlinjerna tagits fram är samhällsutvecklingen och den intensiva politiska diskussion som förs i frågan om offentliga och privata driftsformer, och om vilka krav som bör ställas i samband med att olika kommunala verksamheter förändrar driftsform, upphandlas och övergår till annan utförare. Ytterligare ett skäl är den efterfrågan på information, kunskap och handledning inom ämnesområdet, som uttryckts i Kommunals lokala organisation. I riktlinjerna tecknas med bred pensel vad som hänt i kommunerna sedan 1980-talets slut och var Kommunal står i den utvecklingen. De beskriver kommunallagen och lagstiftningen vid offentlig upphandling. Vidare tecknas en bild av olika överlåtelseoch driftsformer, liksom den utveckling vi kan skönja inom området. Från att kort beröra frågan om kvalitet går beskrivningen sedan över till att belysa upphandlings- och överlåtelseprocessen. Här finns frågorna om medbestämmande, kollektivavtalet och anställningstryggheten. Solidaritet och valfrihet med ordning och reda riktlinjer vid förändring av driftsform, upphandling och övergång av verksamhet har utarbetats av Sigmund Wiveson vid Kommunals förbundskontor. Programmet antogs av Kommunals förbundsstyrelse den 25 april Ylva Thörn Förbundsordförande FÖRORD 7

8 1. Inledning Den kommunala sektorn har sedan lång tid genomlevt stora förändringar. Ett uttryck för det har varit att man sett över sina organisationsformer och sedan 1980-talets andra hälft i ökad grad och takt konkurrensutsatt, upphandlat och överlåtit sin verksamhet till olika externa aktörer. Kommunals medlemmar har kanske mer än någon annan grupp fått känna av alla förändringars vindar. Strukturförändringar med konkurrensutsättning, upphandling och överlåtelse av verksamhet är ett ofta svårt och komplext ämne. Många frågor ställs. Det handlar bland annat om verksamhetens innehåll och organisation, kvalitet och ekonomi, lagar, bestämmelser och avtal inte minst arbetsrättsliga sådana. Kommunen och förvaltningen, eventuella företag och arbetsplatsen, anställda och brukare berörs av vad som ska omdanas men också hur och på vilka villkor förändringen sker. Många av frågorna är givetvis i grunden politiska, inte sällan partipolitiska, men de är också viktiga fackliga intresseområden. Några av dem gäller kollektivavtalet, anställningstryggheten och medbestämmandet. Kommunal har bland annat i programmet Solidaritet och valfrihet i välfärden (2002) tagit ställning till flera politiskt viktiga frågor som rör upphandling och överlåtelse av kommunal verksamhet. Då temat 8 INLEDNING

9 egenregi kontra entreprenad historiskt alltid engagerat kommunalarna ägnar Kommunal också en viktig del av sina resurser åt frågan. Det handlar bland annat om förhandlings- och utredningsverksamhet liksom om ekonomi, medlemsinformation och administration. En mängd utbildningar bedrivs inom området. Med dessa riktlinjer vill vi gå vidare på den vägen, bra kan bli bättre. Syftet med programmets riktlinjer är inte i första hand att diskutera den politiska avvägningen mellan eller ta ställning till offentliga drifts- och ägarformer kontra privata sådana. De är således inget inlägg för eller mot den ena eller andra driftsformen. Fokus ligger istället på vilka krav vi har och vad vi gör som fackförening i den beslutade skarpa upphandlingssituationen det vill säga hur och på vilka villkor omdaningen sker. Man kan säga att en upphandlingssituation sällan är lik en annan. Formerna och de lokala förutsättningarna är i verkligheten många och olika. Politisk ambition, kompetens och kvalitet i upphandlingsarbetet skiljer sig därtill väsentligen åt. Ambitionen med riktlinjerna är att söka mejsla ut och översiktligt och enkelt ta upp några av de vanligaste frågorna som kan vara återkommande i samband med upphandling och överlåtelse av kommunal verksamhet. Riktlinjerna tar också i första hand sikte på ett urval lagar som är mest aktuella för oss vid upphandling, liksom på verksamhetsförändringar upphandlingar och entreprenader som sker med lagen om offentlig upphandling som grund. Även så kallade pengsystem och modeller för ökat brukarinflytande och val av välfärdstjänster behandlas. I de riktlinjer som här presenteras är det inte möjligt att vara uttömmande och behandla alla viktiga lagar, bestämmelser och ekonomi eller förutse den mängd olikartade frågor och situationer som nästan alltid dyker upp vid varje enskild upphandling eller verksamhetsövergång. Avsikten är heller inte att här gå in på och belysa särskilda problem enskilda yrkesgrupper kan ha. Det är därför viktigt att riktlinjerna inte ses som en checklista utan mer som en allmän orientering och som en hjälpreda i tillämpliga fall. Vi hoppas att de ska vara till stöd och hjälp i det fackliga uppdraget. INLEDNING 9

10

11 2. Vad har hänt... Historiskt sett är den kommunala välfärdssektorn, om man ser till dess uppdrag och nuvarande omfattning, inte särskilt gammal, bara omkring 50 år. Det var i synnerhet under perioden 1950 till 1980-talet som den byggdes ut till det den är idag. Medborgarnas grundläggande efterfrågan på utbildning, vård och omsorg, kommunal service och infrastruktur kunde nu tillgodoses. Ambitionen var att välfärden skulle omfatta alla och fördelas efter behov. Samtidigt fanns det uppslutning bakom tanken att välfärden skulle betalas, finansieras, rättvist och efter förmåga. Under tiden för kommunernas och landstingens (landsting nedan likställd med kommun) utbyggnad rådde tämligen stor politisk enighet om att sektorn skulle utföra i princip all verksamhet själv, i egen regi. Man kan på ett sätt säga att för den uppfattningen fanns det stöd i både lagar och deras tillämpning, och om inte annat i så kallad sedvanerätt. Efter den kraftiga utbyggnaden kom kommunalpolitikernas intresse alltmer att riktas mot frågan hur de stora resurser man redan hade skulle utnyttjas mest effektivt. Under den senare delen av 1980-talet och in på 90-talet kom en brytningstid. I tiden sammanföll flera händelser, som inte bara begränsades till Sverige. De samhällsekonomiska och därmed även de kommunalekonomiska förutsättningarna förändrades. Arbetsmarknaden såg inte ut som tidigare. Mycket avreglerades. Den så kallade nya ekonomin fick fotfäste. Den svenska modellen ifrågasattes. Den politiska diskussionen förändrades. Förändringstrycket på och i kommunsektorn var stort. Kostnadsjakten var uttalad och verksamheterna skulle slimmas. De kommunala organisationerna skulle vara effektiva och konkurrenskraftiga. Samtidigt skulle kommunen, de kommunala besluten och verksamheten komma närmare medborgarna. Demokratin skulle fördjupas och medborgarnas inflytande över och val av kommunala välfärdstjänster skulle öka. I början av 1990-talet kom en ny kommunallag som gav kommunerna stor frihet att själva organisera sig och sin verksamhet. Samtidigt ersattes statsbidragssystemet av ett nytt som gav kommunerna inte i första hand staten ökade möjligheter att lokalt styra och fördela resurserna. Kommunerna införde stegvis nya budget-, styr- och regelsystem. VAD HAR HÄNT... 11

12 I många delar gick man från anslagsfinansiering över till ett kostnads/intäktstänkande. Diskussioner om prioriteringar, vad som producerades och på vilket sätt det skedde var vanliga. Vissa beslutsprocesser decentraliserades och förvaltningsorganisationerna gjordes mer självständiga. Kommunerna anammade också olika tankar på att verksamheten skulle styras och organiseras enligt ett beställare/utförarekoncept. I ett antal kommuner och verksamheter drevs utvecklingen så långt att kommunen i praktiken delades i två organisationer, en som beställde och köpte respektive en som sålde och levererade. I kölvattnet av de betydande struktur-, styr- och organisationsförändringarna i kommunerna växte möjligheten och den politiska viljan att pröva sin verksamhet i konkurrens internt i kommunen och/eller mot externa aktörer. Med 90-talet gjorde det privata sitt tydliga intåg i kommunerna. I ökande omfattning konkurrensutsattes, upphandlades eller överläts på annat sätt verksamhet till privata aktörer. Det tidigare gränslandet för vad som var offentlig och privat produktion av tjänster började nu suddas ut. Hur långt denna utveckling avancerat i Sveriges olika kommuner, landsändar och många verksamheter skiljer sig dock ännu åt. På ett sätt kan man i detta sammanhang säga att Kommunal, dess agenda och medlemmarnas arbete, är en spegelbild av de många politiska beslut som ligger bakom välfärdssektorns framväxt och utformning, både förr och nu. 12 VAD HAR HÄNT...

13

14 3. Var står Kommunal Frågan om egenregi kontra entreprenad - driftsformen för de kommunala uppgifterna - har alltid engagerat Kommunal. Det fackliga uppdraget är att oavsett driftsform tillvarata medlemmarnas intressen som anställda när det gäller löne- och arbetsvillkor, i olika frågor på arbetsmarknaden och i samhället i övrigt. Historiskt har det därför med nödvändighet inneburit att Kommunal format en uppfattning i frågan utifrån de faktiska omvärldsförutsättningar som finns i varje tid. Vid Kommunals förbundsmöte 2002 antogs programmet Solidaritet och valfrihet i välfärden. Den grundläggande uppfattning programmet ger uttryck för är att den gemensamma välfärden ska finansieras solidariskt med skatter samt att den ska omfatta alla och fördelas efter behov. En annan viktig princip är att det ska vara de demokratiskt folkvalda organen inte marknaden som ska rå över och fatta beslut om de gemensamma välfärdstjänsternas omfattning, inriktning och närmare utformning. Kommunerna ska i egen regi driva majoriteten av välfärdstjänsterna och Kommunal ska aktivt verka för att kommunala verksamheter utvecklas och hävdar sig väl i konkurrensen. För att säkerställa både kvalitet och ett fortsatt stöd bland medborgarna för välfärdstjänsterna och deras solidariska finansiering ger programmet också uttryck för att brukarna måste ges ökade möjligheter att kunna påverka respektive välja sina välfärdstjänster. Risken för ojämlikhet och segregering måste motverkas genom att gällande regelverk utformas lika för alla producenter. Principen om likabehandling måste hävdas tydligt och gälla alla medborgare och brukare. Används konkurrensinstrumentet måste konkurrensen vara rätt utformad och i alla delar ske på lika villkor för såväl offentliga som andra aktörer. Konkurrens får inte bli ett mål i sig utan kan endast vara ett medel bland många att stimulera till utveckling, kvalitet och få mer välfärdstjänster för skattepengarna. Spelreglerna ska vara tydliga, de ekonomiska förutsättningarna sunda och uppsatta kvalitetskrav säkerställda. Kommunernas egna verksamheter ska ha rätt och faktisk möjlighet att delta i konkurrensen. Upphandlingslagen, liksom arbetsrättsliga lagar och kollektivavtalet, ska följas. Brister i anställningstryggheten i samband med byte av arbetsgivare måste rättas till. Eventuell underbudskonkurrens måste 14 VAR STÅR KOMMUNAL

15 förhindras genom att de fackliga kraven riktas lika till alla aktörer, konkurrensneutrala avtal och genom att kollektivavtalets ställning vidmakthålls. Meddelarfriheten ska gälla all skattefinansierad verksamhet. Kommunals fackliga krav gäller såväl kommunerna som privata aktörer. Vissa verksamheter som myndighetsutövning och välfärdstjänster som är så kallade naturliga monopol ska varken konkurrensutsättas eller drivas av privata företag. Här är de stora högspecialiserade sjukhusen samt vatten- och avloppsverksamheten några viktiga exempel. Alla verksamheter, såväl privata som offentliga, bör kunna skapa någon form av överskott som ska ge resurser för utveckling och trygghet. Kommunal kan aldrig acceptera att vinst skapas genom dålig kvalitet, genom att verksamheten utarmas eller att personalen förslits. Kommunal ska på olika sätt aktivt bidra till att de offentligt finansierade och/eller beslutade välfärdstjänsterna utvecklas och förbättras. Medlemmarna ska bland annat på så sätt få del av den goda arbetsplatsen mönsterarbetsplatsen och medborgarna den bästa möjliga servicen. När vi blickar framåt och betraktar fenomenet offentlig upphandling våra gemensamt finansierade köp av varor och tjänster i ett övergripande perspektiv är det grundläggande att de mer än 400 miljarder kronor som den samlade svenska upphandlingen för närvarande omfattar per år kan användas som ett medel för att främja samhällsutvecklingen: tillgodose sociala och etiska krav, ickediskriminering, en långsiktigt hållbar miljö och god kvalitet i de offentligt finansierade tjänsterna. Att politiskt och fackligt ha både rätt och möjlighet att ställa sådana krav utgör ett fundament inte bara i Sverige utan även då det handlar om att göra skillnad vid upphandlingar som görs utanför landets gränser. I Sverige ska vår kollektivavtalsmodell värnas. Härigenom läggs en grund för en sund och lika konkurrens på den svenska arbetsmarknaden. VAR STÅR KOMMUNAL 15

16

17 4. Två lagar Avsnitt 2, Vad har hänt, och 3, Var står Kommunal, konstaterade att det politiska ansvaret och besluten för välfärdstjänsterna fortfarande i grunden vilar och enligt Kommunal ska vila på de politiskt folkvalda i kommunerna samt att tjänsterna liksom tidigare helt eller till större delen ska finansieras solidariskt genom skatter. Såtillvida är den svenska modellen intakt. Men det tredje kännetecknet för modellen i dess klassiska utformning, att även själva produktionen av tjänsterna skulle bedrivas i offentlig regi, har nu gradvis börjat suddas ut. Vilken ansats Kommunal som förbund ska ha i den förändringen utvecklas i programmet Solidaritet och valfrihet i välfärden och i dessa riktlinjer. När vi nu går vidare och närmare betraktar företeelsen konkurrensutsättning, upphandling och överlåtelse av kommunal verksamhet hur och på vilka villkor den sker är självklart politik och ekonomi central, men det är även lagstiftningen. En mängd särskilda författningar, lagar, förordningar och föreskrifter omgärdar och styr det mesta av de många olika verksamheter som faller innanför kommunernas samlade uppdrag. Varje sådan författning har samma viktiga betydelse för verksamheten även om den handlas upp och bedrivs av någon annan än kommunen. Till det ska läggas att normer och etiska regler som i övrigt kan vara gällande inom olika branscher och verksamheter givetvis ska gälla oavsett driftsform. Huvudregeln är alltså att för berörd verksamhet existerande lag mm ska tillämpas oavsett om den bedrivs i offentlig regi eller annan juridisk form. Under upphandlingsprocessens olika skeden är det viktigt att det förhållandet lyfts fram och preciseras, exempelvis i ett anbudsunderlag och entreprenadkontrakt. Vi väljer dock här att inte gå närmare in på all denna särskilda lagstiftning utan behandlar i första hand två lagar, nämligen Kommunallagen (1991:900) och Lagen om offentlig upphandling (1992:1528). Skälet till det är att just dessa båda lagar i hög grad styr och ofta lyfts fram i fokus när diskussionen förs om offentlig tjänsteproduktion kontra privat. TVÅ LAGAR 17

18 4.1. Kommunallagen Kommunallagen kommunernas grundlag ger kommunerna stor politisk handlingsfrihet att både forma sin verksamhet, organisation och att själva besluta om vilka driftsformer de vill ha. Inom ramen för kommunallagen styrs det kommunala uppdragets omfattning, inriktning och art i hög grad även av de så kallade kommunala befogenheterna den kommunala kompetensen som tillsammans med lagen lägger fast rättstillämpningen i varje tid. Den kommunala kompetensen beskriver principerna, hörnstenarna, för vad den kommunala verksamheten ska kännetecknas av. Verksamheten ska vara allmännyttig, lika åt alla, bedrivas till självkostnad och finnas i kommunen (lokaliseringsprincipen) men den kan också bedrivas i annan form som kommunen beslutar om. Därtill finns det en regel om så kallad kvalificerad anknytning, det vill säga kommunen får även bedriva viss annan verksamhet där man har vägande intressen. De överordnade kompetensprinciperna kan dock helt eller delvis brytas om det finns annan särskild lag som medger och stipulerar (bestämmer) något. Vad som ansetts kompetensenligt har historiskt sett utvidgats utifrån alla de politiska beslut som vuxit fram till det som kännetecknar dagens kommunala uppdrag, dess omfattning, inriktning och art. Lämnar kommunen över en kommunal angelägenhet till någon annan aktör måste man i avtal tillförsäkra sig insyn i verksamheten. Rättsligt kan de kommunala besluten prövas i domstol genom överklagande/besvär. I sådana fall som vi här talar om gör domstolen normalt en sammantagen bedömning av kompetensreglernas olika kriterier och om kommunens beslut/åtgärd är till gagn eller skada för kommunen, dess innevånare och skattekollektivet. Vanliga besvärsärenden i dag handlar om huruvida kommunen beslutat om verksamhet som tränger in i områden som annars kan anses vara den privata marknadens uppdrag att verka inom. Självfallet speglar besvärsärenden många gånger skilda parters olika egenintressen och politik. Kommunernas uppdrag kan också delas i obligatoriska, specialreglerade, verksamheter som styrs genom särskild lag och fakultativa, frivilliga, åtaganden. De obligatoriska verksamheterna, som exempelvis skola, vård och omsorg, utmärks genom att kommunerna är skyldiga att se till att tjänsterna alltid finns, och det offentliga kan aldrig avsäga sig det yttersta ansvaret för dem. Talande för de obligatoriska verksamheterna är att det var just dessa som man före 90-talets början ansåg bara kommunerna kunde och hade rätt att utföra och det är här som det privatas intåg markerade något nytt. 18 TVÅ LAGAR

19 De fakultativa uppgifterna, i allt väsentligt kommunaltekniskoch serviceverksamhet, är givetvis även de i stor utsträckning reglerade i lag. Exempel på det är den omfattande lagstiftningen kring VA-verksamheten och kommunal mark, gator och trafik. Kommunerna kan heller inte för dessa verksamheter enkelt undandra sig ansvar utan måste se till att de finns. En stor skillnad historiskt jämfört med de obligatoriska uppgifterna, är att inom de fakultativa sektorerna har man inte ansett att kommunerna varit bundna till att utföra verksamheten i egen regi, utan den har varit möjlig att driva i andra juridiska former. Det är också här som Kommunals medlemmar sedan lång tid varit mer utsatta för konkurrensutsättning, upphandling och entreprenader. Inte minst inom dessa verksamhetsområden förekommer till och från utspel av näringslivsföreträdare och borgerliga politiker om att i sitt sammanhang tämligen givna och kommunalekonomiskt försvarbara offentliga engagemang tränger undan privata initiativ. Kommunerna kan i egen regi organisera både sin obligatoriska och sin fakultativa verksamhet i förvaltningar, drifts- och resultatenheter mm, eller fullgöra sina uppgifter i egen regi genom kommunalförbund, gemensam nämnd, kommunala bolag och i viss utsträckning via avtalssamverkan kommuner emellan. Viktigt att stryka under är att hur än kommunen organiserar sig inom sig själv, inom den egna (offentliga) juridiska personen, är man fri att driva verksamheten i egen regi. Lagen om offentlig upphandling träffar alltså inte sådana egna kommunala organisationer och verksamheter, oavsett form. Men om kommunen väljer att köpa verksamhet från någon annan juridisk person än sig själv gäller som huvudregel offentlig upphandling. Vid gemensam kommunal avtalssamverkan (avtal mellan två eller fler kommuner) och då verksamheten organisserats genom kommunala bolag går meningarna inte sällan isär om vad som anses rättsriktigt enligt kommunal- och upphandlingsrätten. Finns myndighetsutövning utövande av rättigheter och skyldigheter mot enskilda i verksamheten får den endast utövas i offentlig förvaltningsform. Handlingars offentlighållande, offentlighetsprincipen, respektive sekretess finns reglerat framförallt i grundlagen (tryckfrihetslagstiftningen), förvaltningslagarna och sekretesslagen. Meddelarskyddet, det vill säga det rättsliga skydd offentligt anställda har att meddela sig till exempelvis massmedia utan att källan får efterforskas, finns också i yttrande- och tryckfrihetslagstiftningen. Det är ett lagskydd anställda i privat verksamhet inte har och är därför en bland flera viktiga fackliga frågor för Kommunal att på olika sätt uppmärksamma då kommunal verksamhet övergår i annan driftsform. TVÅ LAGAR 19

20 Vid pågående offentlig upphandling gäller vidare som huvudregel sekretess (tystnadsplikt), vilket innebär att handlingar och annan känslig information i samband med en upphandling i tillämpliga delar normalt kan sekretessbeläggas. Till skydd för kommunen kan således sekretess i tillämpliga delar även åsättas underlag i den egna verksamheten då kommunen avser att inkomma med ett så kallat egen regianbud. Sekretess kan även tillkomma fackliga företrädare som tar del av ett upphandlingsärende. Som framgått är kommunalrätten central då diskussionen förs både politiskt och juridiskt om offentlig tjänsteproduktion kontra privat. Företrädare för de privata aktörerna vill givetvis helt legitimt ha tillgång till en så stor och fri marknad som möjligt. Kommunerna är för sin verksamhet mer bundna och hänvisade till en kanske alltför snäv tolkning av kommunallagen och den kommunala kompetensen. Ett effektivt resursutnyttjande av skattemedlen skulle ibland kräva en vidare tillämpning av kompetensbegreppet. Ansvarskommittén har haft i uppgift att analysera och föreslå olika förändringar som ska ge en mer samordnad och ändamålsenlig 20 TVÅ LAGAR

21 samhällelig styrning och förvaltning. De beslutsnivåer man då talar om är kommunerna, landstingen, länsstyrelserna och andra statliga ansvarsområden. Kommittén för fram tankar på ökad regionalisering av landstingens och statens verksamhet. Utan att här ta ställning till Ansvarskommitténs olika förslag ser vi emellanåt behov och möjligheter att i ökad omfattning samordna viss verksamhet mellan kommuner och/eller landsting. Sådan samordning och utveckling kan ske på frivillig väg och bör inte snävt motverkas av bestämmelser i kommunallagen och annan lagstiftning. Här behöver kommunalpolitikerna större frihet och rättsligt stöd för en effektiv utveckling av den kommunala verksamheten. Kommunernas frihet till samverkan sinsemellan genom avtal bör exempelvis öka. Verksamhet bedriven genom kommunala bolag måste betraktas i huvudsak som en intern kommunal driftsform. En sådan utveckling bör kunna ske i samexistens med och utan att komma i konflikt med den offentliga upphandlingsrätten. Samtidigt förtjänar det utrymme som nuvarande kommunallag ändå ger för samverkan genom alternativa kommunala driftsformer, som exempelvis kommunalförbund och verksamhet via gemensam nämnd, att lyftas fram ytterligare i den kommunalpolitiska diskussionen. För att sådana kommunala driftsformer ska bli attraktivare och vanligare behöver dock sannolikt regelverk och beslutsprocesser förenklas och med bevarad rättsäkerhet göras mindre omständliga och byråkratiska Lagen om offentlig upphandling Lagen om offentlig upphandling (LOU) trädde i kraft 1994 och ersatte det tidigare upphandlingsreglementet. LOU är Sveriges implementering (anpassning) av EG-rätten till svensk lag samtidigt som den innesluter de nationella upphandlingsbestämmelserna. Lagen kan karaktäriseras som en procedurlag, den regelfäster alltså främst formerna för och förfarandet i samband med offentlig upphandling. Jämsides med LOU finns ett antal författningar som styr den offentliga upphandlingen. Nämnas här kan lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende vid offentlig upphandling (LIU). I EU-fördraget talas om fri rörlighet för kapital, varor, tjänster och människor utan konkurrenshinder inom unionen marknaden ska vara öppen. Samma tankar har präglat upphandlingsreglerna. Principen är att offentlig upphandling i EU ska ske utan konkurrenshinder. Konkurrensmöjligheterna ska utnyttjas. Upphandlingen ska vara transparent (genomskinlig). Anbudssökande, anbudsgivare och anbud ska behandlas objektivt, det vill säga på ett likvärdigt och ickediskriminerande sätt. TVÅ LAGAR 21

22 I LOUS HUVUDREGEL UTTRYCKS DET SÅ HÄR: Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn. Huvudregeln ska gälla all offentlig upphandling oavsett vad som upphandlas och hur det upphandlas. Begreppet affärsmässigt är en svensk tilläggsformulering som inte har sin motsvarighet i EG-direktiv. LOU täcker i princip all offentlig verksamhet som ska upphandlas såvida inte annan lag uttrycker något annat. Exempel på en sådan lag är LSS, dvs lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, som bygger på ett annat förfarande än traditionell upphandling. Tillspetsat innebär det således att om det offentliga ska köpa en vara och/eller tjänst av någon annan juridisk person än sig själv så ska LOU träda in. Utifrån den gränsdragningen definierar LOU vad/vem som utgör en upphandlande enhet. Med upphandlande enhet menas statliga, kommunala, andra myndigheter och beslutande församlingar i kommuner och landsting, bolag, stiftelser, samfälligheter, föreningar och sammanslutningar där det offentliga har ett direkt eller indirekt bestämmande inflytande eller ägande samt bolag (verksamhet) som bedrivs med särskilt tillstånd från offentlig myndighet. Med upphandlande enhet menas också Svenska kyrkans verksamheter som bedrivs enligt begravningslagen. LOU talar här alltså om all verksamhet som inrättats i syfte att täcka behov i det allmännas intresse såvida behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär. De grundläggande upphandlingsformer LOU talar om i de olika kapitlen är öppen respektive selektiv upphandling, förhandlad upphandling, direkt upphandling, förenklad och urvalsupphandling. Vid prövning av anbud ska den upphandlande enheten anta det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, alternativt det anbud som har det lägsta priset. Anges lägsta pris i förfrågan får bara prisfaktorn beaktas. Vid bedömning av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska den upphandlande enheten vid anbudsprövningen ta hänsyn till de omständigheter (kriterier) som angivits i annons och förfrågningsunderlag. Vid prövningen får inte andra kriterier än de som angivits i förfrågan (och annons) beaktas. Kriterierna ska så långt möjligt vara rangordnade. 22 TVÅ LAGAR

23 De sju kapitlen i LOU LOU är till sin form och uppbyggnad tämligen komplicerad. För en lekman underlättas inte förståelsen genom terminologin i lagtexten. Lagen är indelad i sju kapitel. Första kapitlet innehåller allmänna bestämmelser och bestämmelser som helt eller delvis gäller upphandlingsformer och förfarande i lagens övriga kapitel. Här läggs bland annat huvudregeln om likabehandling vid upphandling fast, vad som avses med upphandlande enhet och andra begrepp som används i LOU definieras, krav på annonsering anges. Vidare bestäms villkoren för hänvisning till tekniska standarder och vilka krav som får ställas på leverantören liksom möjligheten att hävda särskilda kontraktsvillkor, hur förfarandet vid mottagande och öppnande av anbud ska vara samt formerna för prövning av anbud mm. Andra kapitlet i LOU styr upphandling av varor. Tredje kapitlet reglerar upphandling av bygg- och anläggningsentreprenader och motsvarande. Fjärde kapitlet i LOU bestämmer upphandlingsförfarandet ifråga om vatten-, energi-, transport- och telekommunikationsområdena. Femte kapitlet handlar främst om förfarandet vid upphandling av tjänster. Sjätte kapitlet innehåller bestämmelser för bland annat upphandlingar som understiger förekommande tröskelvärden (se nedan) enligt kapitel två till fem. Sjunde kapitlet slutligen beskriver grunderna och formerna för så kallad överprövning, skadestånd och medling i fall när en leverantör anser att han lidit eller kan komma att lida skada i samband med offentlig upphandling. TVÅ LAGAR 23

24 Vilken upphandlingsform och vilket förfarande som ska användas styrs i princip av vad som är tänkt att upphandlas, av tillämpligt kapitel och vilket ekonomiskt värde (tröskelvärde, se nedan) den aktuella upphandlingen uppgår till. Val av upphandlingsform och förfarande är även beroende av var tjänsten/verksamheten avdelats i den förteckning som bilagts LOU. Under avdelning A i förteckningen återfinns tjänster av mer administrativ och hård karaktär som exempelvis kommunalteknisk verksamhet, kommunikationer, konsult-, finansiella - och fastighetstjänster. I avdelning B finns mjuk verksamhet som bland annat vård, skola, fritid och omsorg. Slutligen, till avdelning C har byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten avdelats, enligt EGs klassificering. Tjänster och varor som överstiger tröskelvärdet hanteras som öppen, selektiv eller förhandlad upphandling. Tjänster som kategoriserats under avdelning A men som understiger tröskelvärdet hanteras som förenklad respektive urvalsupphandling. Tjänster enligt förteckningen under avdelning B hanteras förfarandemässigt på samma sätt. Det förtjänar att understrykas att förenklad respektive urvalsupphandling inte innebär att LOUs allmänna och stränga krav på konkurrenstävlan, lika och ickediskriminerande behandling mm kan sänkas i förhållande till övriga upphandlingsformer, i stället är det procedurreglerna som är färre. 24 TVÅ LAGAR

25 Direkt upphandling får endast brukas om upphandlingen handlar om ett (mycket) lågt värde. Övergång till förhandling i samband med en upphandling ska som huvudprincip endast brukas i undantagsfall då föregående förfarande inte medfört ett nöjaktigt resultat. Förhandlad upphandling får tillämpas under vissa i lagen angivna förutsättningar och används normalt i fall då det som ska upphandlas inte medger annat. Avser upphandlingen en mix av både varor och tjänster, vilket är vanligt i kommunala upphandlingar, gäller en så kallad överviktsprincip. Är värdet av exempelvis varor som ska upphandlas större än värdet av tjänsterna, gäller förfarandereglerna enligt kapitel två och omvänt. Motsvarande överviktsprincip ska användas när det handlar om de tjänster som förtecknats i avdelning A respektive B. Tröskelvärdet är olika för olika typer av upphandlingar och skiljer sig således delvis åt beroende på vilket kapitel i LOU som ska tillämpas. För icke EMU-medlemmar (Europeiska valutasamarbetet) fastställs de olika tröskelvärdena periodvis utifrån den växelkurs landet har mot euron. De tjänsteupphandlingar Kommunals medlemmar vanligen möter har för närvarande ett lägsta tröskelvärde på euro, vilket under senare år motsvarat mellan 1,8 och 1,9 miljoner kronor/år. Det är inte tillåtet att dela upp upphandlingar för att på så sätt komma under tröskelvärdet. Generellt ställs enligt LOU krav på tillräcklig och bred annonsering av upphandlingen i tryckta media och IT-media, detta för att upprätthålla konkurrens och lika behandling mellan tänkbara intressenter. För upphandlingar av exempelvis varor, bygg- och anläggningsverksamhet och tjänster inom transport-, energi- och vattensektorn över tröskelvärdet krävs även annonsering i vissa EU-media. Anbudstiderna är normalt minst 52 respektive 36 dagar och aldrig kortare än 22 dagar. Tiderna kan vara snävare vid förenklad, urvalssamt direkt upphandling. Vid förenklad och urvalsupphandling ska anbudstiden vara skälig och tillräcklig. Upphandlingen får inte vara styrd genom att (anbuds-) förfrågan hänvisar till vissa fabrikat och standarder. Upphandlingsförfarandet ska i alla delar så långt möjligt vara dokumenterad och på så sätt gå att granska och om nödvändigt beivra, ytterst av EU. Ett anbud kan förkastas om det är orimligt lågt och den upphandlande myndigheten efter en skriftlig förfrågan inte får en godtagbar förklaring till det låga priset. TVÅ LAGAR 25

26 Efter upphandlingsprocessen erhåller den förordade leverantören ett uppdrag. Det sker först genom ett så kallat tilldelningsbeslut som sedan ska bekräftas genom ett skriftligt avtal (entreprenadkontrakt) LOU, och sedan Den offentliga upphandlingsrätten i Sverige med det utseende den har i dag är tämligen ung, bara knappa 15 år gammal. Sedan LOUs tillkomst 1994 har lagen justerats och kompletterats i olika omgångar av riksdagen. Rättstillämpningen (domstolarnas uttalanden och domar) har utvecklats efter hand. Antalet rättsfall med LOU respektive EUs upphandlingsdirektiv som grund är fortfarande tämligen stort. Å andra sidan kan man hävda att rättssäkerheten för både kommuner och privata leverantörer sannolikt ökat jämfört med tidigare då det så kallade upphandlingsreglementet tillämpades. LOU har av många, inte minst kommunföreträdare, ansetts vara komplicerad att tillämpa och alltför långtgående i sina krav och utsträckningsområde. Man har också bland annat menat att lagen inte tar tillräcklig hänsyn till den kommunala sektorns förutsättningar, behov och utveckling. En annan kritik har varit att den svenska lagstiftningen inte i alla delar står i överensstämmelse med EUs upphandlingsdirektiv. Det är tämligen klart att LOU i flera fall kommit i tolknings- och tillämpningskonflikt med vissa av de grundläggande fackliga arbetsrättsliga normerna och kraven. Det ligger ju i det fackliga uppdraget att oavsett driftsform tillvarata medlemmarnas intressen i fråga om löneoch arbetsvillkor. Därmed är det naturligt att LOUs utformning, innehåll och tillämpning är viktiga för förbundet. Kommunal har sedan länge menat att det är möjligt att ställa så kallade sociala krav och miljökrav vid offentlig upphandling. Sådana krav måste bli en naturlig och etablerad del i det offentliga upphandlingsarbetet. LOU har analyserats och utretts flera gånger presenterade Upphandlingskommittén sitt slutbetänkande. Bland utredningens många analyser och förslag finns slutsatsen att det är möjligt att förena sociala krav och miljökrav med offentlig upphandling. I vilket skede av upphandlingsprocessen sådana krav kan ställas och hur de formuleras finns det skilda uppfattningar om. Åtminstone gäller att sociala krav kan ställas i form av så kallade särskilda kontraktsvillkor, vilket bör tydliggöras i förutsättningarna för upphandlingen. Det var också något regeringen tog fasta på i propositionen till 2002 års utformning av LOU. 26 TVÅ LAGAR

27 Senast den offentliga upphandlingslagstiftningen utreddes var det av den så kallade Upphandlingsutredningen, som lämnade sitt del- och huvudbetänkande 2005 respektive Utredningens uppdrag bestod till övervägande delen av att synkronisera den svenska lagstiftningen med gällande EG-direktiv när det gäller konstruktion, uppbyggnad, språklig översättning och anpassning. I tilläggsdirektiv fick utredningen i uppdrag att ytterligare analysera möjligheterna att ställa miljökrav, sociala krav och andra särskilda krav vid upphandling samt att bedöma möjligheten att införa en bestämmelse om att miljökrav och sociala krav bör ställas vid upphandling. I tilläggsuppdraget ingick också att analysera och lämna rekommendationer till regeringen huruvida Sverige utan att bryta mot EG-rätten kan ratificera (underteckna) ILO-konvention nr 94. ILO-konvention nr 94 innebär ett krav på att i de fall offentlig verksamhet köps in av någon annan läggs på entreprenad ska myndigheten tillse att kontraktet innefattar klausuler som tillförsäkrar de anställda arbets- och anställningsvillkor som inte understiger vad som gäller för arbete av samma art eller inom den näringsgren och på den ort där arbetet ifråga utförs (det vill säga kollektivavtal eller motsvarande). Utredningens huvudförslag innebär en nära anpassning till EUs upphandlingsdirektiv. Enligt förebild från EU föreslås att LOU ska delas i två lagar. Dels en lag om upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. Dels en lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. De nationella upphandlingsreglerna ska, som nu, vara inordnade i den föreslagna lagstiftningen. I många delar är de föreslagna bestämmelserna i de två lagarna likartade och lagarnas förfaranderegler liksom innebörd motsvarar i huvudsak nuvarande LOU. Det innebär att den allmänna orientering, som gjordes i föregående avsnitt av LOU i allt väsentligt kan gälla som en vägledning över innehållet också i den kommande nya upphandlingslagstiftningen. Lagens indelning i kapitel mm kommer dock sannolikt att förändras. Det återstår emellertid att se om riksdagen väljer att bibehålla upphandlingsbestämmelserna i en lag eller lagtekniskt delar dem i två lagar, som utredningen föreslår. En mycket viktig förändring i Upphandlingsutredningens förslag är att begreppet affärsmässighet inte återfinns i förslaget till ny huvudregel vid offentlig upphandling. Begreppet har i svensk domstol och av arbetsgivare använts i argumentationen när det gäller att förhindra TVÅ LAGAR 27

28 sociala krav som kollektivavtal och anställningstrygghet i samband med upphandling. Man har menat att det inte är affärsmässigt att förena en offentlig upphandling med sådana krav. I den del av utredningen som direkt handlar om arbetsrättsliga frågor föreslås att villkor som gäller så kallade sociala krav och miljökrav både får och kan ställas av upphandlande myndigheter/enheter vid offentlig upphandling. Enligt utredningen förs de bestämmelserna, enligt förebild från redan existerande EG-direktiv, in i den nya lagstiftningen. Hur denna möjlighet ska hanteras skickligt i kommunerna liksom rättsligt korrekt i upphandlingsprocessen finns det flera vägar för. Beträffande ILO-konvention nr 94 såg utredningen inga hinder för Sverige att ratificera konventionen, vilket ett flertal andra EU-länder redan gjort. Men man överlämnade frågan till regeringen för avgörande. Om regering och riksdag i dessa frågor beslutar enligt utredningens förslag kan man åtminstone sett med fackliga ögon säga att svensk lag har genomgått en positiv EU-anpassning i denna del. I skrivande stund (2007) avvaktar vi dock ännu den borgerliga regeringens och riksdagens behandling av utredningens olika förslag. När det gäller fackliga och arbetsrättsliga krav i samband med upphandling återkommer vi till de frågorna i senare kapitel. 28 TVÅ LAGAR

29

30 5. Vad kan vi se Förra kapitlet beskrev översiktligt kommunallagen och de kommunala befogenheterna liksom de offentliga upphandlingsbestämmelserna. Där underströks att avvägningen mellan kommunala och andra driftsformer, dess form och innehåll i första hand inte handlar om juridik utan om politiska värderingar och beslut. Det är först när de politiska besluten tagits som juridiska och andra frågor bör föras in i processen. Möjligheterna att ställa krav på miljö och sociala frågor vid offentlig upphandling har också berörts. Nästa avsnitt ska behandla olika överlåtelse- och driftsformer. Men innan dess vill vi beskriva några utvecklingsdrag när det gäller produktionen av de gemensamt finansierade välfärdstjänsterna. Beskrivningen omfattar inte alla de många infallsvinklar som diskuteras framför allt politiskt, utan den begränsas kort till två utvecklingstendenser Utvecklingen Det kommunala uppdraget förutsätter i grunden att kommunerna inte bara bär det yttersta ansvaret (bortsett från staten) för att gemensam välfärd, infrastruktur och allmän service levereras till kommunmedborgarna, utan även att de faktiskt själva också producerar en övervägande del av tjänsterna. Att det är så har närmast varit en självklarhet bland både allmänhet och anställda i kommunerna. Genom stegvisa politiska förändringar, företagens ökade intresse för den offentliga marknaden och att lagstiftningen (med några undantag) tillåter även andra aktörer än kommunerna att bedriva skattefinansierad verksamhet finns nu en ny kartbild. Kommunerna kan köpa verksamhet från annan kommun, kommunalt bolag, kommunalförbund eller landsting. Vanligen handlar köp mellan kommuner om utbildningsplatser, men även köp av omsorg om äldre och funktionshindrade och viss annan verksamhet förekommer. Den andel som köps från den privata marknaden dominerar stort bland den köpta verksamheten. Den verksamhet som köps närmar sig en femtedel av den samlade verksamhetens löpande kostnader. Hur stor andel som köps inom respektive verksamhetsgren och bransch varierar stort. Inom området allmänna kommunikationer köps exempelvis merparten av trafiken från den privata marknaden medan andelen köpt verksamhet inom vårdoch omsorgsområdet ligger under genomsnittet. Det som emellertid är 30 VAD KAN VI SE...

31 gemensamt för alla verksamheter är att sett över tid ökar trendmässigt den andel som kommunsektorn köper från den privata marknaden. Hur den framtida utvecklingen exakt kommer att se ut är svårt att förutse. Det vi med säkerhet kan teckna är hur historien sett ut och hur den politiska diskussionen ter sig i dag. Vi vet att det under överskådlig tid kommer att finnas olika aktörer och driftsformer inom de kommunala verksamheterna. Däremot är det osäkert att sia om hur stor andel av den kommunala verksamheten som i framtiden kommer att drivas av externa aktörer och i vilken exakt form det kommer att ske. Det vore inte seriöst att ange någon exakt volym eller andel. Som vi nyss pekade på visar dock utvecklingen sett över tid på en trendmässigt stegrad andel som bedrivs i privata former. Hur fördelningen mellan de offentliga och privata driftsformerna kommer att vara lokalt, regionalt och fördelat inom de olika välfärds- och tjänsteområdena kommer sannolikt även i fortsättningen att variera betydligt beroende bland annat på politisk majoritet i kommunerna. En god facklig framförhållning är att Kommunal bygger upp och har en beredskap för en ytterligare ökning av både antalet och den andel verksamhet som kan tänkas drivas av andra producenter än kommunen. En sådan framförhållning bör också innebära ökad beredskap för att antalet byten mellan olika utförare och ägare kan komma att stiga och att driftsformerna kan ha många olika profiler. Byte av driftsform inkluderar givetvis det faktum att kommuner nu även återtar verksamhet i egen regi. En annan utvecklingstendens som sedan ett antal år kunnat skönjas är att begrepp som mångfald, valfrihet och ökad tillänglighet får ökat genomslag, om än i varierande grad. För att förverkliga det finns tanken att skattefinansierade resursfördelningssystem utformas så att ersättningen tydligare kan följa medborgaren. Ofta talar man då om olika pengsystem som modell för fördelning. Olika politiska värderingar påverkar givetvis hur de olika modellerna utformas. Det är som alltid viktigt att ha en kompass, en politisk vision. Kommunals övergripande mål om solidarisk finansiering efter förmåga och fördelning efter behov ligger fast liksom att de kommunala uppgifterna ska vara underordnade beslut på den politiska arenan. Samtidigt gäller det att ta hänsyn till att det finns fler aktörer, driftsformer och fördelningssystem och kommer att finnas även i framtiden inom Kommunals avtalsområden. Denna verklighet måste förenas med de fackliga ståndpunkterna. Då gäller det att hantera frågeställningarna pragmatiskt utifrån vad som är bra för medlemmarna. På så sätt kan Kommunals politik få genomslag. Att vara öppen för nya krav och förändringar har alltid varit ett kännetecken för arbetarrörelsen. Olika medborgar- och brukarkrav som välfärdssystemet allt eftersom klarat av att tillgodose är ett gott betyg åt VAD KAN VI SE... 31

32 vårt gemensamma sätt att organisera resurserna. En förutsättning har alltid varit att grund- och kommunallagens krav på likabehandling av medborgarna efterlevs. En paroll från en av välfärdspolitikens förgrundsgestalter, Gustav Möller, lyder endast det bästa är gott nog åt folket. Kvaliteten och rättvisan ska vara så hög att välfärdspolitiken och dess finansiering genererar sitt eget stöd hos befolkningen. I HANDLINGSPROGRAMMET VÅRT ARBETE. VÅR FRAMTID TILL 1993 ÅRS KONGRESS BESKREVS KOMMUNALS FÖRHÅLLNINGSSÄTT NÄR DET GÄLLER OLIKA DRIFTSFORMER SÅ HÄR: Vi måste förutsättningslöst lära oss att analysera de för- och nackdelar olika driftsformer kan ha i olika sammanhang. I varje enskilt fall måste denna analys utgå från de lokala förutsättningarna. Det avgörande för vårt ställningstagande ska vara det totala utbytet som medlemmarna får av sitt arbete i respektive driftsform. I det totala utbytet ingår lön, allmänna anställningsvillkor, sociala förmåner, inflytande och utvecklingsmöjligheter i arbetet. Det innebär att vi i tider av förändring förmår förena både vår politiska vision med medlemsintresset och att fackligt hantera utvecklingen utifrån en mål-, medel- och nyttoanalys. Det vi nu skönjer bör leda oss till att vi i analysen och vårt fackliga arbete inte bara har den mer traditionella entreprenadmodellen i åtanke utan även för in olika nya former och modeller för fördelning av välfärdsresurserna till medborgarna. I den kommunalt finansierade verksamheten handlar det då närmast om olika penggarantier i form av så kallade brukar/kundvalssystem. Sådana fördelningssystem kan omfatta tjänster som produceras såväl av kommunen själv som av externa producenter. För att sådana fördelningssystem ska bli accepterade och stabila verksamheter måste troligen alla berörda intressenter inkluderas både i dialogen och i utformningen av de olika modellerna. DE INTRESSENTER VI DÅ TALAR OM ÄR: 4 Kommunen och de folkvalda politikerna som beställare och ytterst ansvariga för ekonomi, inriktning, kvalitet och volym. 4 Brukarna och deras behov av inflytande, kvalitet och tillänglighet. 4 Producenterna och deras krav på affärsmässig säkerhet. 4 Och de anställda med krav på trygghet, goda löne- och arbetsvillkor mm. 32 VAD KAN VI SE...

33 Det handlar alltså om att hitta en minsta gemensam nämnare och finna fördelnings- och upphandlingsmodeller som tar hänsyn till alla berörda aktörers intressen. När det talas om mångfald och valfrihet inom ramen för de gemensamt finansierade tjänsterna och verksamheterna kan det dock inte bara vara frågan om att individen obetingat kan välja. Det kommer aldrig att finnas någon absolut valfrihet och mångfald. Den begränsas alltid av tillgången på resurser, andra restriktioner och mål. Men medborgarens vilja att komma till tals och få välja sin tjänst måste det alltid finnas utrymme för i vår välfärdsmodell. Individen och det gemensamma får inte ställas mot varandra. Det kan inte vara antingen eller, utan vår modell bygger på och rymmer både och. Grundläggande måste alltid vara att ha verkligt inflytande över och kunna påverka den tjänst man har. Medborgaren ska alltså inte som ett förstahandsalternativ tvingas välja bort något utan ha självklar möjlighet att tillförsäkras verklig valfrihet genom påverkan och inflytande även i den tjänst man har. Både kommuner och möjliga privata producenter bör anta denna utmaning och utforma välfärdstjänsterna, fördelningsmodellerna och upphandlingssystemen därefter. I många kommuner pågår också en utveckling med den inriktningen Olika drifts- och överlåtelseformer Kommunen kan välja att bedriva verksamheten i egen regi eller att upphandla den av någon annan. Formerna för överlåtelse av skattefinansierad verksamhet på annat sätt än genom offentlig upphandling begränsas genom lagstiftningen. Man kan som huvudregel säga att olika former av så kallad avknoppning av kommunal verksamhet utan upphandling inte har stöd i den offentliga upphandlingsrätten. Överlåts och/eller bedrivs verksamhet på annat sätt ska det ske med stöd av annan särskild lag. Det kan då exempelvis handla om tillståndsbeviljad och bidragsfinansierad verksamhet enligt skollagen. Vid försäljning av kommunala tillgångar som även innehåller tjänsteverksamhet är grundregeln att den del som utgör köp av verksamhet ska upphandlas offentligt i sedvanlig konkurrens. Några av grunderna för de gemensamt finansierade verksamheterna är, som beskrivits i avsnittet Lagen om offentlig upphandling, att det vid upphandling så långt möjligt säkerställs att skattemedlen hanteras rättssäkert och effektivt, att likabehandling och ickediskriminering tillförsäkras alla presumtiva aktörer på en öppen marknad. VAD KAN VI SE... 33

34 Det gäller små som stora, gamla som nya producenter oavsett juridisk form. Ingen ska behandlas diskriminerande, negativt eller positivt. Det finns inget känt både rättssäkert och bättre sätt som hanterar de gemensamma skattemedlen än likabehandlingsprincipen. Alla ska ha samma chans på lika villkor. Denna grundläggande rättsprincip rymmer alltså inte olika slag av hemmasnickrade modeller för avknoppning, så kallade auktorisationer eller andra former för överlåtelse av offentlig verksamhet till någon eller några särskilt utvalda aktörer. Låter kommunen någon annan utföra offentligt finansierad verksamhet bör och ska konkurrenstävlan och likabehandling enligt upphandlingsrätten gälla. Sker överlåtelser genom avknoppning, auktorisation eller dylikt utan upphandling och av partipolitiska motiv är det anmärkningsvärt. De kommunalrättsliga driftsformerna är, som framgått i avsnittet Kommunallagen, de verksamheter som bedrivs av kommunerna själva. Organisationen och utformningen av verksamheten bestämmer kommunen själv. Mångfald och variation är här stor. Kommunerna kan även själva bedriva sin verksamhet genom kommunalförbund eller gemensam nämnd liksom med vissa begränsningar genom avtal mellan kommunerna. Kommunala företag är också en driftsform som i mycket kan betraktas som egen kommunal verksamhet. Men de kommunala företagen har juridiskt en särskild ställning i den kommunala organisationen, så därför finns de med i den uppräkning på olika icke-kommunala driftsformer som redovisas nedan. Privat drift kan ske i olika företagsformer, som aktie- och handelsbolag, enskild firma, stiftelse, ekonomisk förening i form av brukar- eller personalkooperativ mm. Vanligen drivs de dock i form av aktiebolag, stiftelse eller ekonomiska föreningar. DRIFTSFORMERNA ÄR: 4 Kommunala företag 4 Kommunala driftsentreprenader 4 Bidragsfinansierad enskild verksamhet 4 Platser på enskild institution 4 Brukar/kundvalssystem med pengersättning Kommunala företag Kommunala företag ägs till minst 50 procent av en kommun eller av flera kommuner gemensamt. De utgör en egen från kommunen skild juridisk person, men ingår i kommunens/kommunernas tillgångar. 34 VAD KAN VI SE...

Offentlig upphandling En bra affär för alla

Offentlig upphandling En bra affär för alla Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla... 5 1 Inledning...

Läs mer

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Handboken vänder sig till lokala fackliga företrädare och ombudsmän som kommer i kontakt med och/eller hanterar offentlig upphandling. Handboken behandlar

Läs mer

Affärsmässighet och samhällshänsyn vid offentlig upphandling

Affärsmässighet och samhällshänsyn vid offentlig upphandling JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Karin Gjörtler Affärsmässighet och samhällshänsyn vid offentlig upphandling om rättsutvecklingen, LOU och EG-rätten Examensarbete 20 poäng Handledare Bengt Lundell

Läs mer

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling Institutionen för handelsrätt Department of commersial law Handelsrätt C Uppsats VT 2005 Offentlig upphandling Missgynnar tillämpningen av regelverken små och medelstora företag? Författare: Roland Rörstrand

Läs mer

Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling

Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling Sammanfattning 3 Den sociala ekonomin som en resurs att ta tillvara 3 Hinder i relationen med den offentliga

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS Augusti 2008 Ett arbetsredskap om konkurrensutsättning och om FUB:s möjligheter att påverka både tänkta och redan beslutade konkurrensutsättningar

Läs mer

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-01-19 Dnr 763/2011 1 (20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga

Läs mer

Offentlig upphandling Effektivisering eller social dumping?

Offentlig upphandling Effektivisering eller social dumping? LOS VÄLFÄRDSPROJEKT Offentlig upphandling Effektivisering eller social dumping? av Kurt Junesjö LOs VÄLFÄRDSPROJEKT Offentlig upphandling Effektivisering eller social dumping? av Kurt Junesjö Kurt Junesjö

Läs mer

D-UPPSATS. LOU Den offentliga upphandlingens syfte och funktion

D-UPPSATS. LOU Den offentliga upphandlingens syfte och funktion D-UPPSATS 2005:14 LOU Den offentliga upphandlingens syfte och funktion Liza Pettersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen

Läs mer

Fackförbundet ST. ST om. upphandling

Fackförbundet ST. ST om. upphandling Fackförbundet ST ST om offentlig upphandling ST 2013. Rapportförfattare: Veera Littmarck och Karin Morild, Fackförbundet ST. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Artikelnr 6027 ST om offentlig

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Schyst offentlig upphandling

Schyst offentlig upphandling oktober 2011 Schyst offentlig upphandling Offentlig upphandling är en ekonomiskt sett gigantisk verksamhet inom Sveriges offentliga sektor. Varje år köper stat, kommuner och landsting varor och tjänster

Läs mer

Remissvar - Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Remissvar - Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2013-06-14 Ulrica Dyrke S2013/1826/RU Remissvar - Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer en strategi för hållbar offentlig

Läs mer

Upphandling och arbete i EU

Upphandling och arbete i EU 2010:3 Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun Upphandling och arbete i EU Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun Upphandling och arbete i EU Sieps 2010:3 Rapport nr 3 April 2010 Utges av Svenska institutet för europapolitiska

Läs mer

Effektivare statlig verksamhet med privat medverkan?

Effektivare statlig verksamhet med privat medverkan? ESV 2006:15 Effektivare statlig verksamhet med privat medverkan? om konkurrensutsättning och styrning av offentlig verksamhet i privat regi FÖRFATTARE: Ann-Kristin Sjöström (projektledare), Ingemar Eriksson,

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

2008:10. Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga

2008:10. Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga 2008:10 Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga aspekter MISSIV DATUM DIARIENR 2008-04-29 2008/59-5 ERT DATUM

Läs mer

RiR 2006:15. Statliga bolag och offentlig upphandling

RiR 2006:15. Statliga bolag och offentlig upphandling RiR 2006:15 Statliga bolag och offentlig upphandling ISBN 91 7086 082 3 RiR 2006:15 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Finansdepartementet Näringsdepartementet Datum 2006-05-31 Dnr

Läs mer

V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE

V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE Titel: Offentlig upphandling som drivkraft för innovation och förnyelse Serie: VINNOVA Policy

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret OM OFFENTLIG SEKTOR En antologi från Statskontoret Statskontoret, 2012 Innehåll Förord 5 Yvonne Gustafsson 1 Inledning och sammanfattning 7 Åsa-Pia Järliden Bergström och Bob Pernodd 2 Teori och forskningsläget

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

Rapport remissutgåva till VA-mässan Vägledning i offentlig upphandling inom VA-branschen

Rapport remissutgåva till VA-mässan Vägledning i offentlig upphandling inom VA-branschen Rapport remissutgåva till VA-mässan upphandling inom VA-branschen 2009-09-22 Vägledning i upphandlingsförfarandet inom VA-branschen Uppdragsnummer: 220155 Mikael Rångeby, Tyréns Rikard Setterlid, Advokatfirma

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Rådgivningsrapport. Kommunalförbund för avfalls-/renhållningsfrågor en möjlighet för Norrbotten? Kommunförbundet Norrbotten.

Rådgivningsrapport. Kommunalförbund för avfalls-/renhållningsfrågor en möjlighet för Norrbotten? Kommunförbundet Norrbotten. Rådgivningsrapport Oktober 2005 Kommunalförbund för avfalls-/renhållningsfrågor en möjlighet för Norrbotten? Kommunförbundet Norrbotten Hans Forsström Thomas Hallgren Innehållsförteckning Sida 1. Uppdraget...

Läs mer

Offentligt och privat driven verksamhet. Vilka legala skillnader finns?

Offentligt och privat driven verksamhet. Vilka legala skillnader finns? Offentligt och privat driven verksamhet Vilka legala skillnader finns? Offentligt och privat driven verksamhet Vilka legala skillnader finns? Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se

Läs mer

Osund kommunal konkurrens

Osund kommunal konkurrens JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Kristina Ekstrand Osund kommunal konkurrens Examensarbete 20 poäng Handledare: Katarina Olsson Ämnesområde: Konkurrensrätt Termin 9 1 Innehåll SAMMANFATTNING...5

Läs mer

Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området

Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området vissa ändringar i kulturminneslagen Kulturdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds

Läs mer

tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader

tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag kommunernas bostadsförsörjningsansvar tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader 2 tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader förord Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Upphandlingsindex Stockholms län 2014

Upphandlingsindex Stockholms län 2014 Upphandlingsindex Stockholms län 2014 En granskning av kommunernas rutiner för inköp och upphandling Upphandlingsindex Stockholms län 2014 En granskning av kommunernas rutiner för inköp och upphandling

Läs mer