SOLIDARITET OCH VALFRIHET. med ordning och reda RIKTLINJER VID FÖRÄNDRING AV DRIFTSFORM, UPPHANDLING OCH ÖVERGÅNG AV VERKSAMHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOLIDARITET OCH VALFRIHET. med ordning och reda RIKTLINJER VID FÖRÄNDRING AV DRIFTSFORM, UPPHANDLING OCH ÖVERGÅNG AV VERKSAMHET"

Transkript

1 SOLIDARITET OCH VALFRIHET med ordning och reda RIKTLINJER VID FÖRÄNDRING AV DRIFTSFORM, UPPHANDLING OCH ÖVERGÅNG AV VERKSAMHET

2

3 SOLIDARITET OCH VALFRIHET med ordning och reda RIKTLINJER VID FÖRÄNDRING AV DRIFTSFORM, UPPHANDLING OCH ÖVERGÅNG AV VERKSAMHET

4

5 Innehåll 1. Inledning 8 2. Vad har hänt Var står Kommunal Två lagar Kommunallagen Lagen om offentlig upphandling LOU, och sedan Vad kan vi se Utvecklingen Olika drifts- och överlåtelseformer Kvalitet, hur då Några kvalitetskriterier Kan kvalitet bli ett vardagsarbete Upphandling överlåtelse och fackliga krav Inflytande - medbestämmande Kollektivavtalet och verksamhetsövergångar Kollektivavtalet Övergång av verksamhet Upphandlings- och överlåtelseprocessen Viktiga stadier Det första skedet Det andra skedet Det tredje skedet 71

6

7 Förord Kommunals förbundsmöte 2002 antog programmet Solidaritet och valfrihet i välfärden. De här riktlinjerna har utarbetats som en fortsättning och utveckling av de tankar och ståndpunkter som framförs i programmet. En anledning till varför riktlinjerna tagits fram är samhällsutvecklingen och den intensiva politiska diskussion som förs i frågan om offentliga och privata driftsformer, och om vilka krav som bör ställas i samband med att olika kommunala verksamheter förändrar driftsform, upphandlas och övergår till annan utförare. Ytterligare ett skäl är den efterfrågan på information, kunskap och handledning inom ämnesområdet, som uttryckts i Kommunals lokala organisation. I riktlinjerna tecknas med bred pensel vad som hänt i kommunerna sedan 1980-talets slut och var Kommunal står i den utvecklingen. De beskriver kommunallagen och lagstiftningen vid offentlig upphandling. Vidare tecknas en bild av olika överlåtelseoch driftsformer, liksom den utveckling vi kan skönja inom området. Från att kort beröra frågan om kvalitet går beskrivningen sedan över till att belysa upphandlings- och överlåtelseprocessen. Här finns frågorna om medbestämmande, kollektivavtalet och anställningstryggheten. Solidaritet och valfrihet med ordning och reda riktlinjer vid förändring av driftsform, upphandling och övergång av verksamhet har utarbetats av Sigmund Wiveson vid Kommunals förbundskontor. Programmet antogs av Kommunals förbundsstyrelse den 25 april Ylva Thörn Förbundsordförande FÖRORD 7

8 1. Inledning Den kommunala sektorn har sedan lång tid genomlevt stora förändringar. Ett uttryck för det har varit att man sett över sina organisationsformer och sedan 1980-talets andra hälft i ökad grad och takt konkurrensutsatt, upphandlat och överlåtit sin verksamhet till olika externa aktörer. Kommunals medlemmar har kanske mer än någon annan grupp fått känna av alla förändringars vindar. Strukturförändringar med konkurrensutsättning, upphandling och överlåtelse av verksamhet är ett ofta svårt och komplext ämne. Många frågor ställs. Det handlar bland annat om verksamhetens innehåll och organisation, kvalitet och ekonomi, lagar, bestämmelser och avtal inte minst arbetsrättsliga sådana. Kommunen och förvaltningen, eventuella företag och arbetsplatsen, anställda och brukare berörs av vad som ska omdanas men också hur och på vilka villkor förändringen sker. Många av frågorna är givetvis i grunden politiska, inte sällan partipolitiska, men de är också viktiga fackliga intresseområden. Några av dem gäller kollektivavtalet, anställningstryggheten och medbestämmandet. Kommunal har bland annat i programmet Solidaritet och valfrihet i välfärden (2002) tagit ställning till flera politiskt viktiga frågor som rör upphandling och överlåtelse av kommunal verksamhet. Då temat 8 INLEDNING

9 egenregi kontra entreprenad historiskt alltid engagerat kommunalarna ägnar Kommunal också en viktig del av sina resurser åt frågan. Det handlar bland annat om förhandlings- och utredningsverksamhet liksom om ekonomi, medlemsinformation och administration. En mängd utbildningar bedrivs inom området. Med dessa riktlinjer vill vi gå vidare på den vägen, bra kan bli bättre. Syftet med programmets riktlinjer är inte i första hand att diskutera den politiska avvägningen mellan eller ta ställning till offentliga drifts- och ägarformer kontra privata sådana. De är således inget inlägg för eller mot den ena eller andra driftsformen. Fokus ligger istället på vilka krav vi har och vad vi gör som fackförening i den beslutade skarpa upphandlingssituationen det vill säga hur och på vilka villkor omdaningen sker. Man kan säga att en upphandlingssituation sällan är lik en annan. Formerna och de lokala förutsättningarna är i verkligheten många och olika. Politisk ambition, kompetens och kvalitet i upphandlingsarbetet skiljer sig därtill väsentligen åt. Ambitionen med riktlinjerna är att söka mejsla ut och översiktligt och enkelt ta upp några av de vanligaste frågorna som kan vara återkommande i samband med upphandling och överlåtelse av kommunal verksamhet. Riktlinjerna tar också i första hand sikte på ett urval lagar som är mest aktuella för oss vid upphandling, liksom på verksamhetsförändringar upphandlingar och entreprenader som sker med lagen om offentlig upphandling som grund. Även så kallade pengsystem och modeller för ökat brukarinflytande och val av välfärdstjänster behandlas. I de riktlinjer som här presenteras är det inte möjligt att vara uttömmande och behandla alla viktiga lagar, bestämmelser och ekonomi eller förutse den mängd olikartade frågor och situationer som nästan alltid dyker upp vid varje enskild upphandling eller verksamhetsövergång. Avsikten är heller inte att här gå in på och belysa särskilda problem enskilda yrkesgrupper kan ha. Det är därför viktigt att riktlinjerna inte ses som en checklista utan mer som en allmän orientering och som en hjälpreda i tillämpliga fall. Vi hoppas att de ska vara till stöd och hjälp i det fackliga uppdraget. INLEDNING 9

10

11 2. Vad har hänt... Historiskt sett är den kommunala välfärdssektorn, om man ser till dess uppdrag och nuvarande omfattning, inte särskilt gammal, bara omkring 50 år. Det var i synnerhet under perioden 1950 till 1980-talet som den byggdes ut till det den är idag. Medborgarnas grundläggande efterfrågan på utbildning, vård och omsorg, kommunal service och infrastruktur kunde nu tillgodoses. Ambitionen var att välfärden skulle omfatta alla och fördelas efter behov. Samtidigt fanns det uppslutning bakom tanken att välfärden skulle betalas, finansieras, rättvist och efter förmåga. Under tiden för kommunernas och landstingens (landsting nedan likställd med kommun) utbyggnad rådde tämligen stor politisk enighet om att sektorn skulle utföra i princip all verksamhet själv, i egen regi. Man kan på ett sätt säga att för den uppfattningen fanns det stöd i både lagar och deras tillämpning, och om inte annat i så kallad sedvanerätt. Efter den kraftiga utbyggnaden kom kommunalpolitikernas intresse alltmer att riktas mot frågan hur de stora resurser man redan hade skulle utnyttjas mest effektivt. Under den senare delen av 1980-talet och in på 90-talet kom en brytningstid. I tiden sammanföll flera händelser, som inte bara begränsades till Sverige. De samhällsekonomiska och därmed även de kommunalekonomiska förutsättningarna förändrades. Arbetsmarknaden såg inte ut som tidigare. Mycket avreglerades. Den så kallade nya ekonomin fick fotfäste. Den svenska modellen ifrågasattes. Den politiska diskussionen förändrades. Förändringstrycket på och i kommunsektorn var stort. Kostnadsjakten var uttalad och verksamheterna skulle slimmas. De kommunala organisationerna skulle vara effektiva och konkurrenskraftiga. Samtidigt skulle kommunen, de kommunala besluten och verksamheten komma närmare medborgarna. Demokratin skulle fördjupas och medborgarnas inflytande över och val av kommunala välfärdstjänster skulle öka. I början av 1990-talet kom en ny kommunallag som gav kommunerna stor frihet att själva organisera sig och sin verksamhet. Samtidigt ersattes statsbidragssystemet av ett nytt som gav kommunerna inte i första hand staten ökade möjligheter att lokalt styra och fördela resurserna. Kommunerna införde stegvis nya budget-, styr- och regelsystem. VAD HAR HÄNT... 11

12 I många delar gick man från anslagsfinansiering över till ett kostnads/intäktstänkande. Diskussioner om prioriteringar, vad som producerades och på vilket sätt det skedde var vanliga. Vissa beslutsprocesser decentraliserades och förvaltningsorganisationerna gjordes mer självständiga. Kommunerna anammade också olika tankar på att verksamheten skulle styras och organiseras enligt ett beställare/utförarekoncept. I ett antal kommuner och verksamheter drevs utvecklingen så långt att kommunen i praktiken delades i två organisationer, en som beställde och köpte respektive en som sålde och levererade. I kölvattnet av de betydande struktur-, styr- och organisationsförändringarna i kommunerna växte möjligheten och den politiska viljan att pröva sin verksamhet i konkurrens internt i kommunen och/eller mot externa aktörer. Med 90-talet gjorde det privata sitt tydliga intåg i kommunerna. I ökande omfattning konkurrensutsattes, upphandlades eller överläts på annat sätt verksamhet till privata aktörer. Det tidigare gränslandet för vad som var offentlig och privat produktion av tjänster började nu suddas ut. Hur långt denna utveckling avancerat i Sveriges olika kommuner, landsändar och många verksamheter skiljer sig dock ännu åt. På ett sätt kan man i detta sammanhang säga att Kommunal, dess agenda och medlemmarnas arbete, är en spegelbild av de många politiska beslut som ligger bakom välfärdssektorns framväxt och utformning, både förr och nu. 12 VAD HAR HÄNT...

13

14 3. Var står Kommunal Frågan om egenregi kontra entreprenad - driftsformen för de kommunala uppgifterna - har alltid engagerat Kommunal. Det fackliga uppdraget är att oavsett driftsform tillvarata medlemmarnas intressen som anställda när det gäller löne- och arbetsvillkor, i olika frågor på arbetsmarknaden och i samhället i övrigt. Historiskt har det därför med nödvändighet inneburit att Kommunal format en uppfattning i frågan utifrån de faktiska omvärldsförutsättningar som finns i varje tid. Vid Kommunals förbundsmöte 2002 antogs programmet Solidaritet och valfrihet i välfärden. Den grundläggande uppfattning programmet ger uttryck för är att den gemensamma välfärden ska finansieras solidariskt med skatter samt att den ska omfatta alla och fördelas efter behov. En annan viktig princip är att det ska vara de demokratiskt folkvalda organen inte marknaden som ska rå över och fatta beslut om de gemensamma välfärdstjänsternas omfattning, inriktning och närmare utformning. Kommunerna ska i egen regi driva majoriteten av välfärdstjänsterna och Kommunal ska aktivt verka för att kommunala verksamheter utvecklas och hävdar sig väl i konkurrensen. För att säkerställa både kvalitet och ett fortsatt stöd bland medborgarna för välfärdstjänsterna och deras solidariska finansiering ger programmet också uttryck för att brukarna måste ges ökade möjligheter att kunna påverka respektive välja sina välfärdstjänster. Risken för ojämlikhet och segregering måste motverkas genom att gällande regelverk utformas lika för alla producenter. Principen om likabehandling måste hävdas tydligt och gälla alla medborgare och brukare. Används konkurrensinstrumentet måste konkurrensen vara rätt utformad och i alla delar ske på lika villkor för såväl offentliga som andra aktörer. Konkurrens får inte bli ett mål i sig utan kan endast vara ett medel bland många att stimulera till utveckling, kvalitet och få mer välfärdstjänster för skattepengarna. Spelreglerna ska vara tydliga, de ekonomiska förutsättningarna sunda och uppsatta kvalitetskrav säkerställda. Kommunernas egna verksamheter ska ha rätt och faktisk möjlighet att delta i konkurrensen. Upphandlingslagen, liksom arbetsrättsliga lagar och kollektivavtalet, ska följas. Brister i anställningstryggheten i samband med byte av arbetsgivare måste rättas till. Eventuell underbudskonkurrens måste 14 VAR STÅR KOMMUNAL

15 förhindras genom att de fackliga kraven riktas lika till alla aktörer, konkurrensneutrala avtal och genom att kollektivavtalets ställning vidmakthålls. Meddelarfriheten ska gälla all skattefinansierad verksamhet. Kommunals fackliga krav gäller såväl kommunerna som privata aktörer. Vissa verksamheter som myndighetsutövning och välfärdstjänster som är så kallade naturliga monopol ska varken konkurrensutsättas eller drivas av privata företag. Här är de stora högspecialiserade sjukhusen samt vatten- och avloppsverksamheten några viktiga exempel. Alla verksamheter, såväl privata som offentliga, bör kunna skapa någon form av överskott som ska ge resurser för utveckling och trygghet. Kommunal kan aldrig acceptera att vinst skapas genom dålig kvalitet, genom att verksamheten utarmas eller att personalen förslits. Kommunal ska på olika sätt aktivt bidra till att de offentligt finansierade och/eller beslutade välfärdstjänsterna utvecklas och förbättras. Medlemmarna ska bland annat på så sätt få del av den goda arbetsplatsen mönsterarbetsplatsen och medborgarna den bästa möjliga servicen. När vi blickar framåt och betraktar fenomenet offentlig upphandling våra gemensamt finansierade köp av varor och tjänster i ett övergripande perspektiv är det grundläggande att de mer än 400 miljarder kronor som den samlade svenska upphandlingen för närvarande omfattar per år kan användas som ett medel för att främja samhällsutvecklingen: tillgodose sociala och etiska krav, ickediskriminering, en långsiktigt hållbar miljö och god kvalitet i de offentligt finansierade tjänsterna. Att politiskt och fackligt ha både rätt och möjlighet att ställa sådana krav utgör ett fundament inte bara i Sverige utan även då det handlar om att göra skillnad vid upphandlingar som görs utanför landets gränser. I Sverige ska vår kollektivavtalsmodell värnas. Härigenom läggs en grund för en sund och lika konkurrens på den svenska arbetsmarknaden. VAR STÅR KOMMUNAL 15

16

17 4. Två lagar Avsnitt 2, Vad har hänt, och 3, Var står Kommunal, konstaterade att det politiska ansvaret och besluten för välfärdstjänsterna fortfarande i grunden vilar och enligt Kommunal ska vila på de politiskt folkvalda i kommunerna samt att tjänsterna liksom tidigare helt eller till större delen ska finansieras solidariskt genom skatter. Såtillvida är den svenska modellen intakt. Men det tredje kännetecknet för modellen i dess klassiska utformning, att även själva produktionen av tjänsterna skulle bedrivas i offentlig regi, har nu gradvis börjat suddas ut. Vilken ansats Kommunal som förbund ska ha i den förändringen utvecklas i programmet Solidaritet och valfrihet i välfärden och i dessa riktlinjer. När vi nu går vidare och närmare betraktar företeelsen konkurrensutsättning, upphandling och överlåtelse av kommunal verksamhet hur och på vilka villkor den sker är självklart politik och ekonomi central, men det är även lagstiftningen. En mängd särskilda författningar, lagar, förordningar och föreskrifter omgärdar och styr det mesta av de många olika verksamheter som faller innanför kommunernas samlade uppdrag. Varje sådan författning har samma viktiga betydelse för verksamheten även om den handlas upp och bedrivs av någon annan än kommunen. Till det ska läggas att normer och etiska regler som i övrigt kan vara gällande inom olika branscher och verksamheter givetvis ska gälla oavsett driftsform. Huvudregeln är alltså att för berörd verksamhet existerande lag mm ska tillämpas oavsett om den bedrivs i offentlig regi eller annan juridisk form. Under upphandlingsprocessens olika skeden är det viktigt att det förhållandet lyfts fram och preciseras, exempelvis i ett anbudsunderlag och entreprenadkontrakt. Vi väljer dock här att inte gå närmare in på all denna särskilda lagstiftning utan behandlar i första hand två lagar, nämligen Kommunallagen (1991:900) och Lagen om offentlig upphandling (1992:1528). Skälet till det är att just dessa båda lagar i hög grad styr och ofta lyfts fram i fokus när diskussionen förs om offentlig tjänsteproduktion kontra privat. TVÅ LAGAR 17

18 4.1. Kommunallagen Kommunallagen kommunernas grundlag ger kommunerna stor politisk handlingsfrihet att både forma sin verksamhet, organisation och att själva besluta om vilka driftsformer de vill ha. Inom ramen för kommunallagen styrs det kommunala uppdragets omfattning, inriktning och art i hög grad även av de så kallade kommunala befogenheterna den kommunala kompetensen som tillsammans med lagen lägger fast rättstillämpningen i varje tid. Den kommunala kompetensen beskriver principerna, hörnstenarna, för vad den kommunala verksamheten ska kännetecknas av. Verksamheten ska vara allmännyttig, lika åt alla, bedrivas till självkostnad och finnas i kommunen (lokaliseringsprincipen) men den kan också bedrivas i annan form som kommunen beslutar om. Därtill finns det en regel om så kallad kvalificerad anknytning, det vill säga kommunen får även bedriva viss annan verksamhet där man har vägande intressen. De överordnade kompetensprinciperna kan dock helt eller delvis brytas om det finns annan särskild lag som medger och stipulerar (bestämmer) något. Vad som ansetts kompetensenligt har historiskt sett utvidgats utifrån alla de politiska beslut som vuxit fram till det som kännetecknar dagens kommunala uppdrag, dess omfattning, inriktning och art. Lämnar kommunen över en kommunal angelägenhet till någon annan aktör måste man i avtal tillförsäkra sig insyn i verksamheten. Rättsligt kan de kommunala besluten prövas i domstol genom överklagande/besvär. I sådana fall som vi här talar om gör domstolen normalt en sammantagen bedömning av kompetensreglernas olika kriterier och om kommunens beslut/åtgärd är till gagn eller skada för kommunen, dess innevånare och skattekollektivet. Vanliga besvärsärenden i dag handlar om huruvida kommunen beslutat om verksamhet som tränger in i områden som annars kan anses vara den privata marknadens uppdrag att verka inom. Självfallet speglar besvärsärenden många gånger skilda parters olika egenintressen och politik. Kommunernas uppdrag kan också delas i obligatoriska, specialreglerade, verksamheter som styrs genom särskild lag och fakultativa, frivilliga, åtaganden. De obligatoriska verksamheterna, som exempelvis skola, vård och omsorg, utmärks genom att kommunerna är skyldiga att se till att tjänsterna alltid finns, och det offentliga kan aldrig avsäga sig det yttersta ansvaret för dem. Talande för de obligatoriska verksamheterna är att det var just dessa som man före 90-talets början ansåg bara kommunerna kunde och hade rätt att utföra och det är här som det privatas intåg markerade något nytt. 18 TVÅ LAGAR

19 De fakultativa uppgifterna, i allt väsentligt kommunaltekniskoch serviceverksamhet, är givetvis även de i stor utsträckning reglerade i lag. Exempel på det är den omfattande lagstiftningen kring VA-verksamheten och kommunal mark, gator och trafik. Kommunerna kan heller inte för dessa verksamheter enkelt undandra sig ansvar utan måste se till att de finns. En stor skillnad historiskt jämfört med de obligatoriska uppgifterna, är att inom de fakultativa sektorerna har man inte ansett att kommunerna varit bundna till att utföra verksamheten i egen regi, utan den har varit möjlig att driva i andra juridiska former. Det är också här som Kommunals medlemmar sedan lång tid varit mer utsatta för konkurrensutsättning, upphandling och entreprenader. Inte minst inom dessa verksamhetsområden förekommer till och från utspel av näringslivsföreträdare och borgerliga politiker om att i sitt sammanhang tämligen givna och kommunalekonomiskt försvarbara offentliga engagemang tränger undan privata initiativ. Kommunerna kan i egen regi organisera både sin obligatoriska och sin fakultativa verksamhet i förvaltningar, drifts- och resultatenheter mm, eller fullgöra sina uppgifter i egen regi genom kommunalförbund, gemensam nämnd, kommunala bolag och i viss utsträckning via avtalssamverkan kommuner emellan. Viktigt att stryka under är att hur än kommunen organiserar sig inom sig själv, inom den egna (offentliga) juridiska personen, är man fri att driva verksamheten i egen regi. Lagen om offentlig upphandling träffar alltså inte sådana egna kommunala organisationer och verksamheter, oavsett form. Men om kommunen väljer att köpa verksamhet från någon annan juridisk person än sig själv gäller som huvudregel offentlig upphandling. Vid gemensam kommunal avtalssamverkan (avtal mellan två eller fler kommuner) och då verksamheten organisserats genom kommunala bolag går meningarna inte sällan isär om vad som anses rättsriktigt enligt kommunal- och upphandlingsrätten. Finns myndighetsutövning utövande av rättigheter och skyldigheter mot enskilda i verksamheten får den endast utövas i offentlig förvaltningsform. Handlingars offentlighållande, offentlighetsprincipen, respektive sekretess finns reglerat framförallt i grundlagen (tryckfrihetslagstiftningen), förvaltningslagarna och sekretesslagen. Meddelarskyddet, det vill säga det rättsliga skydd offentligt anställda har att meddela sig till exempelvis massmedia utan att källan får efterforskas, finns också i yttrande- och tryckfrihetslagstiftningen. Det är ett lagskydd anställda i privat verksamhet inte har och är därför en bland flera viktiga fackliga frågor för Kommunal att på olika sätt uppmärksamma då kommunal verksamhet övergår i annan driftsform. TVÅ LAGAR 19

20 Vid pågående offentlig upphandling gäller vidare som huvudregel sekretess (tystnadsplikt), vilket innebär att handlingar och annan känslig information i samband med en upphandling i tillämpliga delar normalt kan sekretessbeläggas. Till skydd för kommunen kan således sekretess i tillämpliga delar även åsättas underlag i den egna verksamheten då kommunen avser att inkomma med ett så kallat egen regianbud. Sekretess kan även tillkomma fackliga företrädare som tar del av ett upphandlingsärende. Som framgått är kommunalrätten central då diskussionen förs både politiskt och juridiskt om offentlig tjänsteproduktion kontra privat. Företrädare för de privata aktörerna vill givetvis helt legitimt ha tillgång till en så stor och fri marknad som möjligt. Kommunerna är för sin verksamhet mer bundna och hänvisade till en kanske alltför snäv tolkning av kommunallagen och den kommunala kompetensen. Ett effektivt resursutnyttjande av skattemedlen skulle ibland kräva en vidare tillämpning av kompetensbegreppet. Ansvarskommittén har haft i uppgift att analysera och föreslå olika förändringar som ska ge en mer samordnad och ändamålsenlig 20 TVÅ LAGAR

21 samhällelig styrning och förvaltning. De beslutsnivåer man då talar om är kommunerna, landstingen, länsstyrelserna och andra statliga ansvarsområden. Kommittén för fram tankar på ökad regionalisering av landstingens och statens verksamhet. Utan att här ta ställning till Ansvarskommitténs olika förslag ser vi emellanåt behov och möjligheter att i ökad omfattning samordna viss verksamhet mellan kommuner och/eller landsting. Sådan samordning och utveckling kan ske på frivillig väg och bör inte snävt motverkas av bestämmelser i kommunallagen och annan lagstiftning. Här behöver kommunalpolitikerna större frihet och rättsligt stöd för en effektiv utveckling av den kommunala verksamheten. Kommunernas frihet till samverkan sinsemellan genom avtal bör exempelvis öka. Verksamhet bedriven genom kommunala bolag måste betraktas i huvudsak som en intern kommunal driftsform. En sådan utveckling bör kunna ske i samexistens med och utan att komma i konflikt med den offentliga upphandlingsrätten. Samtidigt förtjänar det utrymme som nuvarande kommunallag ändå ger för samverkan genom alternativa kommunala driftsformer, som exempelvis kommunalförbund och verksamhet via gemensam nämnd, att lyftas fram ytterligare i den kommunalpolitiska diskussionen. För att sådana kommunala driftsformer ska bli attraktivare och vanligare behöver dock sannolikt regelverk och beslutsprocesser förenklas och med bevarad rättsäkerhet göras mindre omständliga och byråkratiska Lagen om offentlig upphandling Lagen om offentlig upphandling (LOU) trädde i kraft 1994 och ersatte det tidigare upphandlingsreglementet. LOU är Sveriges implementering (anpassning) av EG-rätten till svensk lag samtidigt som den innesluter de nationella upphandlingsbestämmelserna. Lagen kan karaktäriseras som en procedurlag, den regelfäster alltså främst formerna för och förfarandet i samband med offentlig upphandling. Jämsides med LOU finns ett antal författningar som styr den offentliga upphandlingen. Nämnas här kan lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende vid offentlig upphandling (LIU). I EU-fördraget talas om fri rörlighet för kapital, varor, tjänster och människor utan konkurrenshinder inom unionen marknaden ska vara öppen. Samma tankar har präglat upphandlingsreglerna. Principen är att offentlig upphandling i EU ska ske utan konkurrenshinder. Konkurrensmöjligheterna ska utnyttjas. Upphandlingen ska vara transparent (genomskinlig). Anbudssökande, anbudsgivare och anbud ska behandlas objektivt, det vill säga på ett likvärdigt och ickediskriminerande sätt. TVÅ LAGAR 21

22 I LOUS HUVUDREGEL UTTRYCKS DET SÅ HÄR: Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn. Huvudregeln ska gälla all offentlig upphandling oavsett vad som upphandlas och hur det upphandlas. Begreppet affärsmässigt är en svensk tilläggsformulering som inte har sin motsvarighet i EG-direktiv. LOU täcker i princip all offentlig verksamhet som ska upphandlas såvida inte annan lag uttrycker något annat. Exempel på en sådan lag är LSS, dvs lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, som bygger på ett annat förfarande än traditionell upphandling. Tillspetsat innebär det således att om det offentliga ska köpa en vara och/eller tjänst av någon annan juridisk person än sig själv så ska LOU träda in. Utifrån den gränsdragningen definierar LOU vad/vem som utgör en upphandlande enhet. Med upphandlande enhet menas statliga, kommunala, andra myndigheter och beslutande församlingar i kommuner och landsting, bolag, stiftelser, samfälligheter, föreningar och sammanslutningar där det offentliga har ett direkt eller indirekt bestämmande inflytande eller ägande samt bolag (verksamhet) som bedrivs med särskilt tillstånd från offentlig myndighet. Med upphandlande enhet menas också Svenska kyrkans verksamheter som bedrivs enligt begravningslagen. LOU talar här alltså om all verksamhet som inrättats i syfte att täcka behov i det allmännas intresse såvida behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär. De grundläggande upphandlingsformer LOU talar om i de olika kapitlen är öppen respektive selektiv upphandling, förhandlad upphandling, direkt upphandling, förenklad och urvalsupphandling. Vid prövning av anbud ska den upphandlande enheten anta det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, alternativt det anbud som har det lägsta priset. Anges lägsta pris i förfrågan får bara prisfaktorn beaktas. Vid bedömning av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska den upphandlande enheten vid anbudsprövningen ta hänsyn till de omständigheter (kriterier) som angivits i annons och förfrågningsunderlag. Vid prövningen får inte andra kriterier än de som angivits i förfrågan (och annons) beaktas. Kriterierna ska så långt möjligt vara rangordnade. 22 TVÅ LAGAR

23 De sju kapitlen i LOU LOU är till sin form och uppbyggnad tämligen komplicerad. För en lekman underlättas inte förståelsen genom terminologin i lagtexten. Lagen är indelad i sju kapitel. Första kapitlet innehåller allmänna bestämmelser och bestämmelser som helt eller delvis gäller upphandlingsformer och förfarande i lagens övriga kapitel. Här läggs bland annat huvudregeln om likabehandling vid upphandling fast, vad som avses med upphandlande enhet och andra begrepp som används i LOU definieras, krav på annonsering anges. Vidare bestäms villkoren för hänvisning till tekniska standarder och vilka krav som får ställas på leverantören liksom möjligheten att hävda särskilda kontraktsvillkor, hur förfarandet vid mottagande och öppnande av anbud ska vara samt formerna för prövning av anbud mm. Andra kapitlet i LOU styr upphandling av varor. Tredje kapitlet reglerar upphandling av bygg- och anläggningsentreprenader och motsvarande. Fjärde kapitlet i LOU bestämmer upphandlingsförfarandet ifråga om vatten-, energi-, transport- och telekommunikationsområdena. Femte kapitlet handlar främst om förfarandet vid upphandling av tjänster. Sjätte kapitlet innehåller bestämmelser för bland annat upphandlingar som understiger förekommande tröskelvärden (se nedan) enligt kapitel två till fem. Sjunde kapitlet slutligen beskriver grunderna och formerna för så kallad överprövning, skadestånd och medling i fall när en leverantör anser att han lidit eller kan komma att lida skada i samband med offentlig upphandling. TVÅ LAGAR 23

24 Vilken upphandlingsform och vilket förfarande som ska användas styrs i princip av vad som är tänkt att upphandlas, av tillämpligt kapitel och vilket ekonomiskt värde (tröskelvärde, se nedan) den aktuella upphandlingen uppgår till. Val av upphandlingsform och förfarande är även beroende av var tjänsten/verksamheten avdelats i den förteckning som bilagts LOU. Under avdelning A i förteckningen återfinns tjänster av mer administrativ och hård karaktär som exempelvis kommunalteknisk verksamhet, kommunikationer, konsult-, finansiella - och fastighetstjänster. I avdelning B finns mjuk verksamhet som bland annat vård, skola, fritid och omsorg. Slutligen, till avdelning C har byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten avdelats, enligt EGs klassificering. Tjänster och varor som överstiger tröskelvärdet hanteras som öppen, selektiv eller förhandlad upphandling. Tjänster som kategoriserats under avdelning A men som understiger tröskelvärdet hanteras som förenklad respektive urvalsupphandling. Tjänster enligt förteckningen under avdelning B hanteras förfarandemässigt på samma sätt. Det förtjänar att understrykas att förenklad respektive urvalsupphandling inte innebär att LOUs allmänna och stränga krav på konkurrenstävlan, lika och ickediskriminerande behandling mm kan sänkas i förhållande till övriga upphandlingsformer, i stället är det procedurreglerna som är färre. 24 TVÅ LAGAR

25 Direkt upphandling får endast brukas om upphandlingen handlar om ett (mycket) lågt värde. Övergång till förhandling i samband med en upphandling ska som huvudprincip endast brukas i undantagsfall då föregående förfarande inte medfört ett nöjaktigt resultat. Förhandlad upphandling får tillämpas under vissa i lagen angivna förutsättningar och används normalt i fall då det som ska upphandlas inte medger annat. Avser upphandlingen en mix av både varor och tjänster, vilket är vanligt i kommunala upphandlingar, gäller en så kallad överviktsprincip. Är värdet av exempelvis varor som ska upphandlas större än värdet av tjänsterna, gäller förfarandereglerna enligt kapitel två och omvänt. Motsvarande överviktsprincip ska användas när det handlar om de tjänster som förtecknats i avdelning A respektive B. Tröskelvärdet är olika för olika typer av upphandlingar och skiljer sig således delvis åt beroende på vilket kapitel i LOU som ska tillämpas. För icke EMU-medlemmar (Europeiska valutasamarbetet) fastställs de olika tröskelvärdena periodvis utifrån den växelkurs landet har mot euron. De tjänsteupphandlingar Kommunals medlemmar vanligen möter har för närvarande ett lägsta tröskelvärde på euro, vilket under senare år motsvarat mellan 1,8 och 1,9 miljoner kronor/år. Det är inte tillåtet att dela upp upphandlingar för att på så sätt komma under tröskelvärdet. Generellt ställs enligt LOU krav på tillräcklig och bred annonsering av upphandlingen i tryckta media och IT-media, detta för att upprätthålla konkurrens och lika behandling mellan tänkbara intressenter. För upphandlingar av exempelvis varor, bygg- och anläggningsverksamhet och tjänster inom transport-, energi- och vattensektorn över tröskelvärdet krävs även annonsering i vissa EU-media. Anbudstiderna är normalt minst 52 respektive 36 dagar och aldrig kortare än 22 dagar. Tiderna kan vara snävare vid förenklad, urvalssamt direkt upphandling. Vid förenklad och urvalsupphandling ska anbudstiden vara skälig och tillräcklig. Upphandlingen får inte vara styrd genom att (anbuds-) förfrågan hänvisar till vissa fabrikat och standarder. Upphandlingsförfarandet ska i alla delar så långt möjligt vara dokumenterad och på så sätt gå att granska och om nödvändigt beivra, ytterst av EU. Ett anbud kan förkastas om det är orimligt lågt och den upphandlande myndigheten efter en skriftlig förfrågan inte får en godtagbar förklaring till det låga priset. TVÅ LAGAR 25

26 Efter upphandlingsprocessen erhåller den förordade leverantören ett uppdrag. Det sker först genom ett så kallat tilldelningsbeslut som sedan ska bekräftas genom ett skriftligt avtal (entreprenadkontrakt) LOU, och sedan Den offentliga upphandlingsrätten i Sverige med det utseende den har i dag är tämligen ung, bara knappa 15 år gammal. Sedan LOUs tillkomst 1994 har lagen justerats och kompletterats i olika omgångar av riksdagen. Rättstillämpningen (domstolarnas uttalanden och domar) har utvecklats efter hand. Antalet rättsfall med LOU respektive EUs upphandlingsdirektiv som grund är fortfarande tämligen stort. Å andra sidan kan man hävda att rättssäkerheten för både kommuner och privata leverantörer sannolikt ökat jämfört med tidigare då det så kallade upphandlingsreglementet tillämpades. LOU har av många, inte minst kommunföreträdare, ansetts vara komplicerad att tillämpa och alltför långtgående i sina krav och utsträckningsområde. Man har också bland annat menat att lagen inte tar tillräcklig hänsyn till den kommunala sektorns förutsättningar, behov och utveckling. En annan kritik har varit att den svenska lagstiftningen inte i alla delar står i överensstämmelse med EUs upphandlingsdirektiv. Det är tämligen klart att LOU i flera fall kommit i tolknings- och tillämpningskonflikt med vissa av de grundläggande fackliga arbetsrättsliga normerna och kraven. Det ligger ju i det fackliga uppdraget att oavsett driftsform tillvarata medlemmarnas intressen i fråga om löneoch arbetsvillkor. Därmed är det naturligt att LOUs utformning, innehåll och tillämpning är viktiga för förbundet. Kommunal har sedan länge menat att det är möjligt att ställa så kallade sociala krav och miljökrav vid offentlig upphandling. Sådana krav måste bli en naturlig och etablerad del i det offentliga upphandlingsarbetet. LOU har analyserats och utretts flera gånger presenterade Upphandlingskommittén sitt slutbetänkande. Bland utredningens många analyser och förslag finns slutsatsen att det är möjligt att förena sociala krav och miljökrav med offentlig upphandling. I vilket skede av upphandlingsprocessen sådana krav kan ställas och hur de formuleras finns det skilda uppfattningar om. Åtminstone gäller att sociala krav kan ställas i form av så kallade särskilda kontraktsvillkor, vilket bör tydliggöras i förutsättningarna för upphandlingen. Det var också något regeringen tog fasta på i propositionen till 2002 års utformning av LOU. 26 TVÅ LAGAR

27 Senast den offentliga upphandlingslagstiftningen utreddes var det av den så kallade Upphandlingsutredningen, som lämnade sitt del- och huvudbetänkande 2005 respektive Utredningens uppdrag bestod till övervägande delen av att synkronisera den svenska lagstiftningen med gällande EG-direktiv när det gäller konstruktion, uppbyggnad, språklig översättning och anpassning. I tilläggsdirektiv fick utredningen i uppdrag att ytterligare analysera möjligheterna att ställa miljökrav, sociala krav och andra särskilda krav vid upphandling samt att bedöma möjligheten att införa en bestämmelse om att miljökrav och sociala krav bör ställas vid upphandling. I tilläggsuppdraget ingick också att analysera och lämna rekommendationer till regeringen huruvida Sverige utan att bryta mot EG-rätten kan ratificera (underteckna) ILO-konvention nr 94. ILO-konvention nr 94 innebär ett krav på att i de fall offentlig verksamhet köps in av någon annan läggs på entreprenad ska myndigheten tillse att kontraktet innefattar klausuler som tillförsäkrar de anställda arbets- och anställningsvillkor som inte understiger vad som gäller för arbete av samma art eller inom den näringsgren och på den ort där arbetet ifråga utförs (det vill säga kollektivavtal eller motsvarande). Utredningens huvudförslag innebär en nära anpassning till EUs upphandlingsdirektiv. Enligt förebild från EU föreslås att LOU ska delas i två lagar. Dels en lag om upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. Dels en lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. De nationella upphandlingsreglerna ska, som nu, vara inordnade i den föreslagna lagstiftningen. I många delar är de föreslagna bestämmelserna i de två lagarna likartade och lagarnas förfaranderegler liksom innebörd motsvarar i huvudsak nuvarande LOU. Det innebär att den allmänna orientering, som gjordes i föregående avsnitt av LOU i allt väsentligt kan gälla som en vägledning över innehållet också i den kommande nya upphandlingslagstiftningen. Lagens indelning i kapitel mm kommer dock sannolikt att förändras. Det återstår emellertid att se om riksdagen väljer att bibehålla upphandlingsbestämmelserna i en lag eller lagtekniskt delar dem i två lagar, som utredningen föreslår. En mycket viktig förändring i Upphandlingsutredningens förslag är att begreppet affärsmässighet inte återfinns i förslaget till ny huvudregel vid offentlig upphandling. Begreppet har i svensk domstol och av arbetsgivare använts i argumentationen när det gäller att förhindra TVÅ LAGAR 27

28 sociala krav som kollektivavtal och anställningstrygghet i samband med upphandling. Man har menat att det inte är affärsmässigt att förena en offentlig upphandling med sådana krav. I den del av utredningen som direkt handlar om arbetsrättsliga frågor föreslås att villkor som gäller så kallade sociala krav och miljökrav både får och kan ställas av upphandlande myndigheter/enheter vid offentlig upphandling. Enligt utredningen förs de bestämmelserna, enligt förebild från redan existerande EG-direktiv, in i den nya lagstiftningen. Hur denna möjlighet ska hanteras skickligt i kommunerna liksom rättsligt korrekt i upphandlingsprocessen finns det flera vägar för. Beträffande ILO-konvention nr 94 såg utredningen inga hinder för Sverige att ratificera konventionen, vilket ett flertal andra EU-länder redan gjort. Men man överlämnade frågan till regeringen för avgörande. Om regering och riksdag i dessa frågor beslutar enligt utredningens förslag kan man åtminstone sett med fackliga ögon säga att svensk lag har genomgått en positiv EU-anpassning i denna del. I skrivande stund (2007) avvaktar vi dock ännu den borgerliga regeringens och riksdagens behandling av utredningens olika förslag. När det gäller fackliga och arbetsrättsliga krav i samband med upphandling återkommer vi till de frågorna i senare kapitel. 28 TVÅ LAGAR

29

30 5. Vad kan vi se Förra kapitlet beskrev översiktligt kommunallagen och de kommunala befogenheterna liksom de offentliga upphandlingsbestämmelserna. Där underströks att avvägningen mellan kommunala och andra driftsformer, dess form och innehåll i första hand inte handlar om juridik utan om politiska värderingar och beslut. Det är först när de politiska besluten tagits som juridiska och andra frågor bör föras in i processen. Möjligheterna att ställa krav på miljö och sociala frågor vid offentlig upphandling har också berörts. Nästa avsnitt ska behandla olika överlåtelse- och driftsformer. Men innan dess vill vi beskriva några utvecklingsdrag när det gäller produktionen av de gemensamt finansierade välfärdstjänsterna. Beskrivningen omfattar inte alla de många infallsvinklar som diskuteras framför allt politiskt, utan den begränsas kort till två utvecklingstendenser Utvecklingen Det kommunala uppdraget förutsätter i grunden att kommunerna inte bara bär det yttersta ansvaret (bortsett från staten) för att gemensam välfärd, infrastruktur och allmän service levereras till kommunmedborgarna, utan även att de faktiskt själva också producerar en övervägande del av tjänsterna. Att det är så har närmast varit en självklarhet bland både allmänhet och anställda i kommunerna. Genom stegvisa politiska förändringar, företagens ökade intresse för den offentliga marknaden och att lagstiftningen (med några undantag) tillåter även andra aktörer än kommunerna att bedriva skattefinansierad verksamhet finns nu en ny kartbild. Kommunerna kan köpa verksamhet från annan kommun, kommunalt bolag, kommunalförbund eller landsting. Vanligen handlar köp mellan kommuner om utbildningsplatser, men även köp av omsorg om äldre och funktionshindrade och viss annan verksamhet förekommer. Den andel som köps från den privata marknaden dominerar stort bland den köpta verksamheten. Den verksamhet som köps närmar sig en femtedel av den samlade verksamhetens löpande kostnader. Hur stor andel som köps inom respektive verksamhetsgren och bransch varierar stort. Inom området allmänna kommunikationer köps exempelvis merparten av trafiken från den privata marknaden medan andelen köpt verksamhet inom vårdoch omsorgsområdet ligger under genomsnittet. Det som emellertid är 30 VAD KAN VI SE...

31 gemensamt för alla verksamheter är att sett över tid ökar trendmässigt den andel som kommunsektorn köper från den privata marknaden. Hur den framtida utvecklingen exakt kommer att se ut är svårt att förutse. Det vi med säkerhet kan teckna är hur historien sett ut och hur den politiska diskussionen ter sig i dag. Vi vet att det under överskådlig tid kommer att finnas olika aktörer och driftsformer inom de kommunala verksamheterna. Däremot är det osäkert att sia om hur stor andel av den kommunala verksamheten som i framtiden kommer att drivas av externa aktörer och i vilken exakt form det kommer att ske. Det vore inte seriöst att ange någon exakt volym eller andel. Som vi nyss pekade på visar dock utvecklingen sett över tid på en trendmässigt stegrad andel som bedrivs i privata former. Hur fördelningen mellan de offentliga och privata driftsformerna kommer att vara lokalt, regionalt och fördelat inom de olika välfärds- och tjänsteområdena kommer sannolikt även i fortsättningen att variera betydligt beroende bland annat på politisk majoritet i kommunerna. En god facklig framförhållning är att Kommunal bygger upp och har en beredskap för en ytterligare ökning av både antalet och den andel verksamhet som kan tänkas drivas av andra producenter än kommunen. En sådan framförhållning bör också innebära ökad beredskap för att antalet byten mellan olika utförare och ägare kan komma att stiga och att driftsformerna kan ha många olika profiler. Byte av driftsform inkluderar givetvis det faktum att kommuner nu även återtar verksamhet i egen regi. En annan utvecklingstendens som sedan ett antal år kunnat skönjas är att begrepp som mångfald, valfrihet och ökad tillänglighet får ökat genomslag, om än i varierande grad. För att förverkliga det finns tanken att skattefinansierade resursfördelningssystem utformas så att ersättningen tydligare kan följa medborgaren. Ofta talar man då om olika pengsystem som modell för fördelning. Olika politiska värderingar påverkar givetvis hur de olika modellerna utformas. Det är som alltid viktigt att ha en kompass, en politisk vision. Kommunals övergripande mål om solidarisk finansiering efter förmåga och fördelning efter behov ligger fast liksom att de kommunala uppgifterna ska vara underordnade beslut på den politiska arenan. Samtidigt gäller det att ta hänsyn till att det finns fler aktörer, driftsformer och fördelningssystem och kommer att finnas även i framtiden inom Kommunals avtalsområden. Denna verklighet måste förenas med de fackliga ståndpunkterna. Då gäller det att hantera frågeställningarna pragmatiskt utifrån vad som är bra för medlemmarna. På så sätt kan Kommunals politik få genomslag. Att vara öppen för nya krav och förändringar har alltid varit ett kännetecken för arbetarrörelsen. Olika medborgar- och brukarkrav som välfärdssystemet allt eftersom klarat av att tillgodose är ett gott betyg åt VAD KAN VI SE... 31

32 vårt gemensamma sätt att organisera resurserna. En förutsättning har alltid varit att grund- och kommunallagens krav på likabehandling av medborgarna efterlevs. En paroll från en av välfärdspolitikens förgrundsgestalter, Gustav Möller, lyder endast det bästa är gott nog åt folket. Kvaliteten och rättvisan ska vara så hög att välfärdspolitiken och dess finansiering genererar sitt eget stöd hos befolkningen. I HANDLINGSPROGRAMMET VÅRT ARBETE. VÅR FRAMTID TILL 1993 ÅRS KONGRESS BESKREVS KOMMUNALS FÖRHÅLLNINGSSÄTT NÄR DET GÄLLER OLIKA DRIFTSFORMER SÅ HÄR: Vi måste förutsättningslöst lära oss att analysera de för- och nackdelar olika driftsformer kan ha i olika sammanhang. I varje enskilt fall måste denna analys utgå från de lokala förutsättningarna. Det avgörande för vårt ställningstagande ska vara det totala utbytet som medlemmarna får av sitt arbete i respektive driftsform. I det totala utbytet ingår lön, allmänna anställningsvillkor, sociala förmåner, inflytande och utvecklingsmöjligheter i arbetet. Det innebär att vi i tider av förändring förmår förena både vår politiska vision med medlemsintresset och att fackligt hantera utvecklingen utifrån en mål-, medel- och nyttoanalys. Det vi nu skönjer bör leda oss till att vi i analysen och vårt fackliga arbete inte bara har den mer traditionella entreprenadmodellen i åtanke utan även för in olika nya former och modeller för fördelning av välfärdsresurserna till medborgarna. I den kommunalt finansierade verksamheten handlar det då närmast om olika penggarantier i form av så kallade brukar/kundvalssystem. Sådana fördelningssystem kan omfatta tjänster som produceras såväl av kommunen själv som av externa producenter. För att sådana fördelningssystem ska bli accepterade och stabila verksamheter måste troligen alla berörda intressenter inkluderas både i dialogen och i utformningen av de olika modellerna. DE INTRESSENTER VI DÅ TALAR OM ÄR: 4 Kommunen och de folkvalda politikerna som beställare och ytterst ansvariga för ekonomi, inriktning, kvalitet och volym. 4 Brukarna och deras behov av inflytande, kvalitet och tillänglighet. 4 Producenterna och deras krav på affärsmässig säkerhet. 4 Och de anställda med krav på trygghet, goda löne- och arbetsvillkor mm. 32 VAD KAN VI SE...

33 Det handlar alltså om att hitta en minsta gemensam nämnare och finna fördelnings- och upphandlingsmodeller som tar hänsyn till alla berörda aktörers intressen. När det talas om mångfald och valfrihet inom ramen för de gemensamt finansierade tjänsterna och verksamheterna kan det dock inte bara vara frågan om att individen obetingat kan välja. Det kommer aldrig att finnas någon absolut valfrihet och mångfald. Den begränsas alltid av tillgången på resurser, andra restriktioner och mål. Men medborgarens vilja att komma till tals och få välja sin tjänst måste det alltid finnas utrymme för i vår välfärdsmodell. Individen och det gemensamma får inte ställas mot varandra. Det kan inte vara antingen eller, utan vår modell bygger på och rymmer både och. Grundläggande måste alltid vara att ha verkligt inflytande över och kunna påverka den tjänst man har. Medborgaren ska alltså inte som ett förstahandsalternativ tvingas välja bort något utan ha självklar möjlighet att tillförsäkras verklig valfrihet genom påverkan och inflytande även i den tjänst man har. Både kommuner och möjliga privata producenter bör anta denna utmaning och utforma välfärdstjänsterna, fördelningsmodellerna och upphandlingssystemen därefter. I många kommuner pågår också en utveckling med den inriktningen Olika drifts- och överlåtelseformer Kommunen kan välja att bedriva verksamheten i egen regi eller att upphandla den av någon annan. Formerna för överlåtelse av skattefinansierad verksamhet på annat sätt än genom offentlig upphandling begränsas genom lagstiftningen. Man kan som huvudregel säga att olika former av så kallad avknoppning av kommunal verksamhet utan upphandling inte har stöd i den offentliga upphandlingsrätten. Överlåts och/eller bedrivs verksamhet på annat sätt ska det ske med stöd av annan särskild lag. Det kan då exempelvis handla om tillståndsbeviljad och bidragsfinansierad verksamhet enligt skollagen. Vid försäljning av kommunala tillgångar som även innehåller tjänsteverksamhet är grundregeln att den del som utgör köp av verksamhet ska upphandlas offentligt i sedvanlig konkurrens. Några av grunderna för de gemensamt finansierade verksamheterna är, som beskrivits i avsnittet Lagen om offentlig upphandling, att det vid upphandling så långt möjligt säkerställs att skattemedlen hanteras rättssäkert och effektivt, att likabehandling och ickediskriminering tillförsäkras alla presumtiva aktörer på en öppen marknad. VAD KAN VI SE... 33

34 Det gäller små som stora, gamla som nya producenter oavsett juridisk form. Ingen ska behandlas diskriminerande, negativt eller positivt. Det finns inget känt både rättssäkert och bättre sätt som hanterar de gemensamma skattemedlen än likabehandlingsprincipen. Alla ska ha samma chans på lika villkor. Denna grundläggande rättsprincip rymmer alltså inte olika slag av hemmasnickrade modeller för avknoppning, så kallade auktorisationer eller andra former för överlåtelse av offentlig verksamhet till någon eller några särskilt utvalda aktörer. Låter kommunen någon annan utföra offentligt finansierad verksamhet bör och ska konkurrenstävlan och likabehandling enligt upphandlingsrätten gälla. Sker överlåtelser genom avknoppning, auktorisation eller dylikt utan upphandling och av partipolitiska motiv är det anmärkningsvärt. De kommunalrättsliga driftsformerna är, som framgått i avsnittet Kommunallagen, de verksamheter som bedrivs av kommunerna själva. Organisationen och utformningen av verksamheten bestämmer kommunen själv. Mångfald och variation är här stor. Kommunerna kan även själva bedriva sin verksamhet genom kommunalförbund eller gemensam nämnd liksom med vissa begränsningar genom avtal mellan kommunerna. Kommunala företag är också en driftsform som i mycket kan betraktas som egen kommunal verksamhet. Men de kommunala företagen har juridiskt en särskild ställning i den kommunala organisationen, så därför finns de med i den uppräkning på olika icke-kommunala driftsformer som redovisas nedan. Privat drift kan ske i olika företagsformer, som aktie- och handelsbolag, enskild firma, stiftelse, ekonomisk förening i form av brukar- eller personalkooperativ mm. Vanligen drivs de dock i form av aktiebolag, stiftelse eller ekonomiska föreningar. DRIFTSFORMERNA ÄR: 4 Kommunala företag 4 Kommunala driftsentreprenader 4 Bidragsfinansierad enskild verksamhet 4 Platser på enskild institution 4 Brukar/kundvalssystem med pengersättning Kommunala företag Kommunala företag ägs till minst 50 procent av en kommun eller av flera kommuner gemensamt. De utgör en egen från kommunen skild juridisk person, men ingår i kommunens/kommunernas tillgångar. 34 VAD KAN VI SE...

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN 2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05 Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Konkurrenspolicy 1(4) Konkurrenspolicy riktlinjer vid konkurrensutsättning

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER PROGRAM FÖR ALTERNATIVA DRIFTSFORMER (KONKURRENSPROGRAM) Utkast INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 Bakgrund 3 Nulägesbeskrivning 3 Mål och syfte 4 Omfattning 4 Befintlig / ny verksamhet 4 Interna bud 4 Principer

Läs mer

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

Konkurrensprogram för Ronneby kommun

Konkurrensprogram för Ronneby kommun 2011-08-23 Dnr: 2011/203 Rev 2011-09-29 Kommunledningsenheten Antaget av KF 2011-09-29 247 Konkurrensprogram för Ronneby kommun Inledning, motiv och mål Den kommunala servicen skall vara av god kvalitet

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet i Falköpings kommun Innehållsförteckning Bakgrund 3 Tillvägagångssätt vid konkurrensutsättning 3 Vad som kan konkurrensutsättas 3 Arbetsordning för

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

2012-02-03 Rev 2012-08-22 BT- Riktlinjer för konkurrensprövning av kommunal verksamhet i Hammarö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-02, 78

2012-02-03 Rev 2012-08-22 BT- Riktlinjer för konkurrensprövning av kommunal verksamhet i Hammarö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-02, 78 Rev 2012-08-22 BT- Konkurrensutsättningsprogram Riktlinjer för konkurrensprövning av kommunal verksamhet i Hammarö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-02, 78 Rev 2012-08-22 BT- INNEHÅLLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KONKURRENSUTSÄTTNING

RIKTLINJER FÖR KONKURRENSUTSÄTTNING 2013-07-02 RIKTLINJER FÖR KONKURRENSUTSÄTTNING INOM KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunstyrelse 180/2013 ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se

Läs mer

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun 2010-04-06 1 (9) Upphandlingspolicy för Falköpings kommun Upphandlingspolicyn beskriver ramarna för kommunens upphandling. Upphandlingspolicyn fastställes av Kommunfullmäktige och revideras vid behov.

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst styrning och värden Produktion: Statens kvalitets- och kompetensråd Grafisk utformning: Statens kvalitets- och kompetensråd

Läs mer

Datum 2014-06-11. att anta förändring och komplettering av Riktlinjer för upphandling i enlighet med bilaga,

Datum 2014-06-11. att anta förändring och komplettering av Riktlinjer för upphandling i enlighet med bilaga, KS 7 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frenander Charlotta Malmberg Jan Sandmark Mats Datum 2014-06-11 Diarienummer KSN-2014-0660 Kommunstyrelsen Revidering av riktlinjer för upphandling

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer KF 2008-12-15, 255 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-18 LS 1406-0753 Landstingsstyrelsen Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Föredragande

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Socialdepartementet Enheten för upphandlingsfrågor 103 33 Stockholm Stockholm Dnr 2014-01-27 S2013/9124/RU Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Företagarna har givits möjlighet att

Läs mer

Datum 2013-09-02. VÄRMEKs legala bas

Datum 2013-09-02. VÄRMEKs legala bas Datum 2013-09-02 VÄRMEKs legala bas VÄRMEK agerar inom lag om upphandling för försörjningssektorn (LUF). LUF:en är något mer flexibel än LOU men omgärdas ändå av strikta regler. Upphandlande enheter/myndigheter

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Inköpspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-07, 20 Riktlinjerna fastställda av kommunstyrelsen (Ks) 2014-02-04, 24 Revidering av riktlinjerna fastställda

Läs mer

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV...

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV... Upphandlingspolicy Innehållsförteckning INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 UPPHANDLINGSPROCESSEN... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET...

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

Teknik och säkerhetsupphandlingar

Teknik och säkerhetsupphandlingar Presentation OffSÄK:s höstkonferens 2011 Anna Ulfsdotter Forssell /Partner /Advokat Stockholm den 2 Agenda Inledning vad, varför, vem och när? Principerna för offentlig upphandling Kort genomgång av de

Läs mer

ClueE: det juridiska perspektivet. David Langlet Joshua Prentice

ClueE: det juridiska perspektivet. David Langlet Joshua Prentice ClueE: det juridiska perspektivet David Langlet Joshua Prentice Studerade områden Det främjande regelverket hur påverkar det kommunerna? Offentlig upphandling främjare eller hämmare? Kravet på affärsmässigt

Läs mer

Sammanfattning Den kommunala verksamheten har förändrats Sedan den nuvarande kommunallagen trädde i kraft 1992 har samhället genomgått stora förändringar. Urbaniseringen har fortsatt liksom it-utvecklingen.

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Skillnader mellan LOU och LUF

Skillnader mellan LOU och LUF Skillnader mellan LOU och LUF Upphandling The VÄRMEK Way Lag om offentlig upphandling, LOU, är en lagstiftning som är processinriktad. Den är gjord så för att garantera att små leverantörer ska ha samma

Läs mer

_ ~ ~~~`~ T, y 1\atrineholms kommun

_ ~ ~~~`~ T, y 1\atrineholms kommun _ ~ ~~~`~ T, y 1\atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens 2012-01-31 1 (5) Vår handläggare Utredningssekr Marie Sandström Koski Ert datum Er beteckning Socialdepartementet Yttrande över delbetänkandet

Läs mer

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun 2007-09-03 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 106. 1. Mål och inriktning Denna policy innehåller riktlinjer,

Läs mer

TSG 2011-106 S2011/1259/RU REMISS 1(13)

TSG 2011-106 S2011/1259/RU REMISS 1(13) TSG 2011-106 S2011/1259/RU REMISS 1(13) Socialdepartementet Remiss "Europeiska kommissionens grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling med sikte på en effektivare europeisk

Läs mer

Riktlinje för upphandling

Riktlinje för upphandling Riktlinje för upphandling Enligt Lunds kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller utförandet av offentlig

Läs mer

Schyst offentlig upphandling

Schyst offentlig upphandling oktober 2011 Schyst offentlig upphandling Offentlig upphandling är en ekonomiskt sett gigantisk verksamhet inom Sveriges offentliga sektor. Varje år köper stat, kommuner och landsting varor och tjänster

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12)

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Fi 2015/1216 Avdelningen för juridik Magnus Ljung Finansdepartementet 103 33 Stockholm Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) Sammanfattning Sveriges Kommuner

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Kommittédirektiv. Upphandling och villkor enligt kollektivavtal. Dir. 2014:162. Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2014

Kommittédirektiv. Upphandling och villkor enligt kollektivavtal. Dir. 2014:162. Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2014 Kommittédirektiv Upphandling och villkor enligt kollektivavtal Dir. 2014:162 Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska analysera hur uttryckliga krav

Läs mer

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Upphandlingscentrum Helen Widin 2013-05-24 LiÖ 2013-369 1 (4) Socialdepartementet Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har

Läs mer

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö Mål nr 6160-12 1 KLAGANDE Maria Winberg Nordström, 681201-2448 Sofierovägen 35 254 33 Helsingborg MOTPART Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktiges

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte FÖRSLAG Riktlinjer för upphandling Enligt Eslövs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller genomförandet

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 GWA ARTIKELSERIE Titel: Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 Dåliga upphandlingar, brister i äldreomsorgen,

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m.

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya sanktioner i upphandlingslagstiftningen föreslås träda i kraft under mitten av 2010. De nya reglerna innebär bland annat att en avtalsspärr

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Inköpspolicy för Burlövs kommun

Inköpspolicy för Burlövs kommun Inköpspolicy för Burlövs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-09-15, 69 Träder i kraft 2014-09-15 Inköp och upphandling ska ske enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling (2007:1091), LUF, Lagen om offentlig

Läs mer

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS 2015-05-05 1 (6) Avdelningen för juridik Ellinor Englund Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS Sveriges Kommuner och Landsting har tagit del av

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

Att utvärdera kvalitet

Att utvärdera kvalitet Att utvärdera kvalitet Att utvärdera mervärden objektivt, transparent och förutsebart tillsammans med sakkunniga: Så genomförde serviceförvaltningen, Stockholms stad, upphandlingen av vård och omsorgsboenden

Läs mer

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Välfärdens, inklusive skolans, verksamheter är ingen marknad. Vi är inte konsumenter i förhållande till välfärden, vi är medborgare. Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Oskar Viström förvaltningsrättsnotarie DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Mål nr 2734-14 1 SÖKANDE Peab Sverige AB, 556099-9202 Margretetorpsvägen 260 92 Förslöv MOTPARTER 1. Gavlefastigheter Gävle kommun

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Modell över den elektroniska upphandlingsprocessen - från annonsering till kontrakt

Modell över den elektroniska upphandlingsprocessen - från annonsering till kontrakt Modell över den elektroniska upphandlingsprocessen - från annonsering till kontrakt M O D ELL ÖVER DEN ELEKT R O NISKA UPPHANDLINGS P R O C ESSEN 1 1. Introduktion Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet

Läs mer

Stockholm den 30 oktober 2014

Stockholm den 30 oktober 2014 R-2014/1112 Stockholm den 30 oktober 2014 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2014/2170/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Syfte och mål med Inköpssamverkan

Syfte och mål med Inköpssamverkan RIKTLINJER Innehållsförteckning Syfte och mål med Inköpssamverkan... 3 Ansvarfrågor organisation... 4 Riktlinjer för direktupphandling... 5 Riktlinjer för miljö... 5 Upphandlingsetik... 6 Definitioner...

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-20 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 8 maj 2003

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 KKV1000, v1.0, 2009-01-16 2009-04-16 1 (5) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 Det talade ordet gäller! Välkomna! Det här är mitt första rundabordsmöte,

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Chefsjurist Linda Stenman Konkurrensverket Avdelningen för offentlig upphandling 103 85 STOCKHOLM. Kommunen får lämna följande synpunkter

Chefsjurist Linda Stenman Konkurrensverket Avdelningen för offentlig upphandling 103 85 STOCKHOLM. Kommunen får lämna följande synpunkter 2012-01-04 2589-2011 Chefsjurist Linda Stenman Konkurrensverket Avdelningen för offentlig upphandling 103 85 STOCKHOLM Er anmodan om upplysning avseende Ny arena R3 (812/2011) Konkurrensverket har anmodat

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

Stockholm den 29 april 2011

Stockholm den 29 april 2011 R-2011/0154 Stockholm den 29 april 2011 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2011/533/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa 5 22.01.2015 MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA ARBHÄLS

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

Inköpspolicy. för upphandlingar inom Vimmerby kommun. 2010-06-18 KR.

Inköpspolicy. för upphandlingar inom Vimmerby kommun. 2010-06-18 KR. Inköpspolicy för upphandlingar inom Vimmerby kommun. 2010-06-18 KR. Inköpspolicy för upphandlingar inom Vimmerby kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inköpspolicy sid 1-3 2. Rutiner sid 3-4 3. Organissation

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-12 Datum: 121114 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco Utredning avseende kommunal olaglig verksamhet

Läs mer

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL LO-TCO Rättsskydd AB MINDRE KAOS MED KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtalen ger ordning och reda på arbetsplatserna. Med dem i handen står vi starkare mot arbetsgivarna.

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.4, 2015-03-30 ANSÖKAN 2015-05-22 Dnr 380/2015 1 (7) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Upplands-Bro

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND 1. BAKGRUND Landstingsdirektören har det formella ansvaret för framtagande av inköps- och upphandlingspolicy och gemensamma regler för anskaffning

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

Stockholm den 12 juni 2015 R-2015/0743. Till Finansdepartementet. Fi2015/1216. 1. Inledning

Stockholm den 12 juni 2015 R-2015/0743. Till Finansdepartementet. Fi2015/1216. 1. Inledning R-2015/0743 Stockholm den 12 juni 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/1216 1. Inledning Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Överprövning

Läs mer