Upphandling av utförare för vård- och omsorgsboendet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av utförare för vård- och omsorgsboendet"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Tryggvesson ON 2014/ Omsorgsnämnden Upphandling av utförare för vård- och omsorgsboendet Vasallparken Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner anbudsunderlag, för upphandling av utförare för vård- och omsorgsboendet Vasallparken. Bakgrund Befintligt avtal med nuvarande utförare, för vård- och omsorgsboendet Vasallparken (Kosmo), går ut och skall upphandlas på nytt. Bifogat presenteras underlag för anbudsupphandlingen. Thomas Tryggvesson Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen V-Chef_Avd Chef Adress Box 848, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

2 Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Kleveborn Upphandling av utförare för vård- och omsorgsboendet Vasallparken Allmänna föreskrifter Inbjudan Välkommen att lämna anbud i rubricerad upphandling enligt bifogat anbudsunderlag med tillhörande bilagor. I anbudsförfrågan benämns Kalmar kommun, Omsorgsnämnden som kommunen och anbudsgivare som utföraren. Kommunens ombud i upphandlingen är Kalmar kommun, Serviceförvaltningen, Upphandlingsenheten. Kontaktpersoner Kontaktperson för upphandlingen: Upphandlare Maria Kleveborn, tfn: e-post: Sista anbudsdag Anbud i två exemplar ska lämnas skriftligt samt undertecknat av behörig företrädare, i slutet kuvert tydligt märkt Anbud Vård- och omsorgsboende vara Kalmar kommun, Serviceförvaltningen, Upphandlingsenheten, Box 922, Kalmar tillhanda senast xxxx 2014 Besöksadress: Torsåsgatan 14. Öppettider: Vardagar , Upphandlingsenheten Serviceförvaltningen Adress Box 922, Kalmar Besök Torsåsgatan 14 Tel vx Fax

3 2 (12) Innehållsförteckning Upphandling av utförare för vård- och omsorgsboendet Vasallparken... 1 Allmänna föreskrifter... 1 Inbjudan... 1 Kontaktpersoner... 1 Sista anbudsdag... 1 Giltighetstid... 3 Upphandlingsform... 3 Tilldelningsbeslut... 3 Upplysningar under anbudstiden... 3 Uppdragets omfattning... 3 Parboende... 4 Avtalsform... 4 Alternativa anbud... 4 Avtalstid... 4 Omfattning... 4 Anbuds form och innehåll... 5 Beskrivning av företagets resurser m.m Avbrytande av upphandlingen... 5 Prövning av anbudsgivare och anbud... 5 Kvalificeringsfasen... 5 Krav på ekonomisk kapacitet... 5 Åberopande av annans kapacitet... 6 Krav på yrkesmässig kapacitet kap. 1 och 2 LOU... 6 Uppfyllande av skall-krav... 6 Utvärderingsfasen... 7 Pris... 7 Mertjänster... 7 Antagande av anbud... 8 Kommersiella villkor... 8 Anbudspris... 8 Utbetalning av ersättning... 8 Reducering av ersättningen... 8 Prisjustering... 8 Betalningsvillkor... 9 Faktura... 9 Dröjsmål med betalning... 9 Statsbidrag... 9 Force Majeure... 9

4 3 (12) Ansvar och försäkringar Underutförare Hävning av avtal Skadestånd och viten Utförareskontroll Sociala krav Särskilda villkor Kollektivavtal Uppförandekod för hållbar upphandling inom Kalmar kommun Bilagor: Giltighetstid Entreprenören skall vara bunden av sitt anbud t.o.m Upphandlingsform Denna upphandling genomförs som förenklad upphandling enligt LOU lagen om offentlig upphandling. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Kommunen kan medge att anbudsgivare får rätta uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel i anbudet. Kommunen får begära att ett anbud förtydligas om det kan ske utan särbehandling eller konkurrensbegränsning. I övrigt gäller svensk rätt och lagstiftning för lämnat anbud. Tilldelningsbeslut Tilldelningsbeslut är inte en accept och bindande avtal kommer till stånd först när skriftligt upphandlingskontrakt tecknats mellan parterna. Upplysningar under anbudstiden Eventuella frågor skall ställas till Kalmar kommun, Upphandlingsenheten skriftligen via Visma TendSign. Inkomna frågor och svar meddelas via Visma TendSign. Sista dag för frågor är 2014-xxxx. Innan anbud lämnas uppmanas utföraren att kontrollera via Visma TendSign om nya uppgifter om upphandlingen tillkommit. Utförarer som erhållit förfrågningsunderlaget från annat håll än via Visma TendSign är skyldiga att själva hålla sig uppdaterade om eventuell tillkommande information under anbudstiden. Uppdragets omfattning Vård- och omsorgsboendet Vasallparken är ett stadigvarande boende för äldre personer med behov av särskilt stöd enligt socialtjänstlagen (SoL). Vasallparken

5 4 (12) omfattar 35 lägenheter, varav 16 lägenheter avser boende för personer med demenssjukdom. Lägenheterna är fördelade på fyra gruppboendeenheter i två våningsplan. En (1) lägenhet ger utrymme och möjlighet för parboende. Uppdraget omfattar i och med det hyresgäster. Hyresgästerna får insatser i form av personlig omvårdnad och service enligt SoL samt hälso- och sjukvårdsinsatser inklusive rehabilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) till och med sjuksköterskenivå. I uppdraget ingår också vid behov ledsagning till läkare, tandläkare, frisör etc. Hyresgästerna serveras näringsriktigt sammansatt kost i form av frukost, lunch, kvällsmål samt 2-3 mellanmål. Vid behov serveras specialkost. Uppdraget omfattar dygnets alla timmar året runt. Kommunen debiterar den enskilde avgift för vården och omsorgen enligt gällande taxa för omsorg/hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Den enskilde ansvarar själv för kostnaderna gällande läkarvård och förskrivna läkemedel. Parboende Vid parboende är det inte alltid aktuellt att den medboende till omsorgstagaren som beviljats bistånd om bostad i vård- och omsorgsboende har behov av eller är beviljad insats enligt SoL. Då utgår heller ingen ersättning till utföraren för den medboende. Den medboende skall likväl ges möjlighet att köpa frukost, lunch, kvällsmål samt mellanmål som utföraren erbjuder. Avtalsform Avtal kommer att tecknas med en utförare för hela åtagandet. Anbud kan endast lämnas på hela uppdraget. Alternativa anbud Alternativa anbud och reservationer accepteras inte. Avtalstid Avtalet kommer att löpa t.o.m med möjlighet för kommunen att, med i övrigt oförändrade villkor, förlänga med max 24 månader. Förlängningsoptionen kan endast åberopas av kommunen. I det fall avtalet inte kan tecknas eller träda i kraft utan först vid en senare tidpunkt, skall avtalstiden ändå vara fyra (4) år med möjlighet för kommunen att förlänga avtalet med upp till 24 månader. Omfattning Kommunen avser att upphandla vård- och omsorgsboendet Vasallparken, se kravspecifikation bilaga 1.

6 5 (12) Kommunen förbinder sig inte att avropa en viss kvantitet, utan antagen utförare är skyldig att leverera kommunens verkliga behov. Anbuds form och innehåll Det är önskvärt att anbudet innehåller en elektronisk kopia, t ex. USB-minne som är läsbar i normal officeprogramvara. I övrigt gäller följande: anbudet med bilagor skall lämnas på svenska språket, intyg certifikat får vara skrivna på engelska, men all övrig insänd dokumentation skall vara skriven på svenska för sent ankommet anbud kommer ej att prövas ersättning för lämnat anbud/varuinformation utgår ej anbud via fax eller e-post accepteras ej samtliga begärda bilagor (bilagorna 1, 3, 4 och 12) skall fyllas i och bifogas anbudet, samt i förekommande fall undertecknas. beskrivning av företagets resurser med mera skall bifogas anbudet (se nedan) villkoren i anbudsförfrågan skall följas för att anbuden skall kunna utvärderas på likvärdiga grunder Beskrivning av företagets resurser m.m. Utföraren skall till anbudet bifoga en enklare företagsbeskrivning innehållande uppgifter om företaget, dess affärsidé, verksamhet och organisation, etablering, samarbetspartner, resurser, utförarens personalstyrka inom efterfrågad kommun, samt redogöra hur man har tänkt organisera med personal inom efterfrågad kommun vid ett eventuellt avtal. Avbrytande av upphandlingen Kommunen förbehåller sig rätten att förkasta samtliga anbud och avbryta upphandlingen om anbuden inte uppfyller kraven, överstiger nuvarande kostnadsram, av annan anledning kan anses oförmånliga eller på grund av ändrade verksamhetsdirektiv. Prövning av anbudsgivare och anbud Kvalificeringsfasen Krav på ekonomisk kapacitet Anbudsgivaren skall ha tillräcklig ekonomisk kapacitet för att kunna fullgöra kontraktet. Anbudsgivare som har: en riskklassificering/rating enligt affärsoch kreditupplysningsföretaget Credit Safe AB som inte understiger 40 (kreditvärdig) anses ha en tillräcklig ekonomisk kapacitet för att kunna fullgöra kontraktet. Kontroll mot Credit Safe kommer att göras av beställaren. Anbudsgivare som inte har ovan nämnd riskklassificering/rating kan ändå anses ha tillräcklig ekonomisk kapacitet om denne till anbudet bifogar sådan utredning som visar att anbudsgivaren har tillräcklig ekonomisk kapacitet att utföra uppdraget. Sådan utredning kan exempelvis bestå av utdrag från annat

7 6 (12) likvärdigt kreditupplysningsföretag som utvisar minst motsvarande riskklassificering/rating. Åberopande av annans kapacitet Anbudsgivare som inte själv uppfyller krav avseende ekonomisk kapacitet får åberopa annans kapacitet. Anbudsgivaren skall då till anbudet bifoga motsvarande bevis avseende den vars kapacitet åberopas samt ett åtagande från den vars kapacitet åberopas som visar att anbudsgivaren kommer att förfoga över de åberopade resurserna när kontraktet skall fullgöras. Kontroll mot Credit Safe kommer, om annans ekonomiska kapacitet åberopats, att göras avseende den vars kapacitet åberopats. Krav på yrkesmässig kapacitet Utföraren skall ha tillräcklig yrkesmässig kapacitet för att utföra uppdraget. Som bevis härför skall en referensförteckning över ett (1) tidigare liknande uppdrag bifogas anbudet. Detta skall vara genomfört under de senaste tre (3) åren och informationen skall anges på bilaga 12, referenser. Referensen skall vara vidtalade och kommer att bli kontaktad av kommunen. Med liknande uppdrag avses uppdrag likvärdig kraven som ingår i denna upphandling. Referensen skall vara införstådd med att kommunen kommer att besöka dem, då kommer bl.a. frågor att ställas till personalen. Nystartade företag kan istället ange tidigare erfarenhet för ägarna eller anställda hos utföraren. 10 kap. 1 och 2 LOU Om omständighet som anges i 10 kap. 1 eller 2 LOU föreligger avseende en anbudsgivare kan dennes anbud komma att förkastas. Genom undertecknande av anbud intygar utföraren att han är fri från hinder för deltagande enlig 10 kap. 1 och 2 lagen (2007:1 091) om offentlig upphandling. Utländska anbudsgivare kan på begäran från kommunen överlämna sådan information som styrker ovanstående i sitt hemland. Anbudsgivare verksam utanför Sveriges gränser skall bifoga: Intyg om registrering i yrkes- och handelsregister i det land där utföraren är etablerad. Intyg från behörig myndighet i det land där utföraren är etablerad, som utvisar att utföraren där betalat föreskrivna skatter, andra avgifter samt sociala kostnader. Uppfyllande av skall-krav Anbudsunderlaget innehåller ett antal skall-krav. Skall-kraven som är obligatoriska och ingår i kvalificeringsfasen skall vara besvarade och uppfyllda för att anbuden skall kunna gå vidare till utvärderingsfasen. I anbudet skall bekräftas att redovisade skall-krav är uppfyllda. Detta görs genom svar på svarsformuläret, bilaga 3.

8 7 (12) Utvärderingsfasen Utvärdering kommer att ske av de anbud som uppfyller ställda krav och som lämnats av utförarer som kvalificerats till utvärdering. Kommunen kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn taget till nedan angivna utvärderingskriterier. Hur poängsättningen kommer att ske av de respektive kriterierna beskrivs nedan. 1. Pris 2. Mertjänster (maximalt avdrag: 100 kronor) Vid utvärderingen av anbuden kommer en utvärderingsmetod att tillämpas, där kriteriet utöver pris åsätts ett ekonomiskt värde. Metoden innebär att erhålla betyg på kriteriet mertjänster kommer att generera avdrag på anbudspriset i enlighet med betygsskalan som anges nedan. Resultatet är anbudets utvärderingspris. Anbudspris erhållet prisavdrag = utvärderingspris Metoden innebär att kommunen vid anbudsutvärderingen kommer att belöna ett anbud med erbjudna mertjänster. Framtagandet av anbudets utvärderingspris, görs enbart för att få fram det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och innebär inte att kommunen kommer att betala ett högre eller lägre pris än vad som anges som anbudspris i vinnande anbud. Pris Pris per omsorgsplats (hyresgäst med beslut om hemtjänstinsatser) och dygn utgör kriteriet. I pris skall utförarens samtliga kostnader ingå. Pris skall anges på svarsformuläret, bilaga 3. Mertjänster Följande erbjudna mertjänster kommer att ge 10 kronor i avdrag/uppfylld tjänst: 1. Möten med omsorgstagarna tillsammans med eventuell företrädare (s.k. brukarråd) minst en gång per kvartal för att uppmärksamma och efterfråga behov och önskemål om aktiviteter, mat, måltidsmiljö etc. 2. Aktivitet i grupp (max. 11 omsorgstagare) varje dag, minst sju timmar i veckan. Månadsprogram med alla planerade aktiviteter finns tillgängligt för alla omsorgstagare. 3. Friskvård/gymnastik minst en gång i veckan. 4. Alla omsorgstagare erbjuds enskild aktivitet/samvaro minst en timme per vecka (utöver biståndsbeslut). 5. Utevistelse, utanför Vasallparkens trädgård, minst två gånger per vecka. 6. Möjlighet att välja mer än en maträtt vid huvudmålet. 7. Trerätters festmåltid minst en gång i månaden.

9 8 (12) 8. All personal är tillsvidareanställd, med undantag för semester, sjukdom etc. 9. Tillsvidareanställd personal erbjuds heltid. 10. Handledning för personalen minst en gång i månaden. Erbjudna tjänster skall anges på svarsformuläret, bilaga 3. Antagande av anbud Utvärdering kommer att ske enligt bifogad utvärderingsmodell bilaga 5 som är ett exempel på en fiktiv utvärdering. Det anbud som erhåller lägst utvärderingspris vid utvärderingen är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Om två eller flera har lägst utvärderingspris kommer den som erbjuder flest mertjänster att vinna. Om två eller flera anbud ändå värderas lika kommer lottning att ske för att ta fram vinnande anbud. Kommersiella villkor Anbudspris Fast pris per omsorgsplats (hyresgäst med beslut om hemtjänstinsatser) skall anges i SEK, exklusive moms. Utförarens samtliga kostnader skall ingå i priset. Priser skall anges i svarsformuläret, bilaga 3. Utbetalning av ersättning Överenskommen ersättning skall täcka samtliga kostnader för uppdraget enligt kravspecifikationen bilaga 1. Ersättningen utbetalas månadsvis i förskott. Reducering av ersättningen Om en omsorgstagare vistats på sjukhus eller av annan anledning inte erhållit insatser från utföraren reduceras ersättningen med 200 kronor per dygn från och med dag 8. Vid en omsorgstagares avflyttning eller dödsfall reduceras ersättningen med 200 kronor per dygn från och med dag 8 och fram tills dess att ny hyresgäst faktiskt flyttar in. Detta gäller dock inte då parboende förekommer och den medboende ska bo kvar i lägenheten. I dessa fall upphör ersättningen efter dag 8 för den omsorgstagare som flyttat eller avlidit. Reducering av ersättningen skall preciseras på särskilt underlag till fakturan, bilaga 6, se under rubriken Betalningsvillkor. Prisjustering Avtalad ersättning är fast fram till årsskiftet 2015/2016, därefter sker en årlig justering av den avtalade ersättningen med hänsyn tagen till förändringar i det årliga definitiva Omsorgsprisindex (OPI). Kommentar: Omsorgsprisindex (OPI) är ett branschindex framtaget av Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillsammans med Vårdföretagarna och Pacta att användas vid upphandling av verksamhet. SKL ska i december varje år ta fram och publicera ett omsorgsprisindex (OPI)

10 9 (12) för nästföljande år. När centralt löneavtal mellan SKL och Kommunal ännu inte finns för det år som avses, publiceras ett preliminärt OPI. Betalningsvillkor Avtalad ersättning utbetalas månadsvis i förskott. Fakturan skall uppta avtalad ersättning för nästkommande månad samt eventuell avräkning mellan avtalad och slutlig ersättning för föregående månad. Skillnaden mellan avtalad och slutlig ersättning för föregående månad skall preciseras på särskilt underlag, bilaga 6. Faktura Faktura, exklusive moms, skall ställas till Kalmar kommun Ref nr Box Östersund Order- expeditions- och faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter betalas inte. Referens i form av namn och i förekommande fall referensnummer samt leveransadress anges på fakturan. Av fakturan skall, utöver F-skattesedelnummer, framgå utförare med angivet organisations-, mervärdesskattenummer. Kommunen skall betala senast 30 dagar efter mottagande och godkänd faktura. Dröjsmål med betalning Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt gällande referensränta med ett tillägg av åtta (8) procentenheter. Dröjsmålsränta betalas inte för ofullständiga fakturor. Statsbidrag Kommunen ansöker om och uppbär eventuella statsbidrag. Force Majeure Om parterna på grund av extraordinära händelser, exempelvis krig, krigshandling, extrema väderförhållanden, myndighets åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden eller annan omständighet som ligger utanför parternas påverkan, är förhindrad att fullgöra sina åtaganden enligt tecknat avtal, skall parterna i nödvändig omfattning vara befriad från densamma. Föreligger ovan nämnda omständigheter har kommunen rätt att, så länge de består, själv utföra utförarens åtaganden. Ersättningen till utföraren reduceras i förhållande till i vilken grad utföraren inte kan fullgöra sina åtaganden.

11 10 (12) Om en händelse är att anse som extraordinär fastslås av ordföranden i kommunens krisledningsnämnd. Ansvar och försäkringar Utföraren skall ansvara för person- förmögenhets- och sakskador som utföraren eller någon som utföraren ansvarar för orsakar genom fel eller försummelse. Utföraren skall teckna och under hela avtalstiden upprätthålla nödvändig ansvarsförsäkring, försäkringsbelopp omfattande lägst X miljoner kronor för personskada och X miljoner kronor för sakskada, som håller kommunen skadeslös vid eventuell skada vållad av utföraren, anställd, tredje man eller annan som utför insats på uppdrag av utföraren. För att styrka att ovan försäkringar tecknats skall utföraren bifoga kopia på försäkringsbrev till kommunen vid ansökan eller lämna senast i samband med att avtalet undertecknas. Omsorgstagarna omfattas av olycksfalls- och ansvarsförsäkring som tecknas av kommunen. Underutförare Utföraren är gentemot kommunen lika ansvarig för sina underutförares arbete och handlingar som för sina egna. Försummelse från underutförare fritar inte utföraren från hans åtagande enligt denna offertförfrågan. Hävning av avtal Om utföraren inte fullgör sina åtaganden enligt avtal och rättelse inte sker senast 30 dagar efter att kommunen lämnat utföraren en skriftlig begäran om rättelse eller om utföraren ej fullgjort betalning av skatter eller andra allmänna avgifter eller vid utförares konkurs, betalningsinställelse eller därmed liknande händelse får kommunen häva avtalet med omedelbar verkan. Hävning ska ske skriftligen. Skadestånd och viten Utföraren ska hålla kommunen skadelös för varje skada eller brist som orsakas kommunen på grund av utförarens avtalsbrott. Utföraren skall ansvara, i förhållande till kommunen, för uppkommen skada som kommunen, på grund av vållande och/eller oaktsamhet hos utföraren, kan komma att förpliktas utge till tredje part. Utföraren skall ansvara för att den enskilde inom föreskrivna tidsramar får sina biståndsbedömda insatser verkställda. Uppfylls inte åtagandet ska utföraren kompensera kommunen för tillkommande kostnader, som kommunen kan bli skyldig att utge till tredje part. Utförareskontroll

12 11 (12) Kontroll av utförarens leveransförmåga, leveranssäkerhet, produktreklamationer, fakturor kommer att ske under avtalsperioden för att tillse att överenskomna pris- och övriga villkor uppfylles enligt kommunens kvalitetssystem för utföraresbedömning. Sociala krav Utföraren ska följa de deklarationer och konventioner som undertecknats av Sverige inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljöhänsyn. Särskilda villkor Utföraren eller underutförare som denna anlitar, får inte i sin näringsverksamhet diskriminera någon på grund av kön, etnicitet, trosbekännelse, funktionshinder eller sexuell läggning eller av sådana skäl otillbörligt särbehandla arbetstagare eller arbetssökande. Kollektivavtal Utföraren skall ha tecknat svenskt kollektivavtal för de anställda eller så kallade hängavtal till svenska kollektivavtal. Uppförandekod för hållbar upphandling inom Kalmar kommun Produkter och tjänster som levereras till Kalmar kommun ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med vår uppförandekod. Vi förutsätter att våra utförarer (avtalspartners) uppfyller tillämplig lagstiftning i tillverkningslandet samt utifrån de internationella konventioner och förklaringar som uttrycks i FN:s Global Compact (se bilaga) respekterar minst följande grundläggande principer: Mänskliga rättigheter Rättigheter i arbetslivet Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen Minimering av miljöpåverkan Etiska och moraliska affärsregler Utförare skall underteckna uppförandekod och bifoga detta med Anbudssvar, se bilaga 4. Anbudssvar skall vara undertecknat av behörig företrädare. Utföraren skall inom en (1) vecka från anmodan av beställare visa att den som undertecknat anbudet är behörig. Kalmar kommun Serviceförvaltningen Upphandlingsenheten Maria Kleveborn Upphandlare Bilagor:

13 1. Kravspecifikation 2. Byggritningar 3. Svarsformulär 4. Uppförandekod 5. Utvärderingsmodell 6. Faktureringsunderlag 7. Uthyrning av vård- och omsorgsboende process 8. Frånvaro/avvikelse i vård- och omsorgsboende. Underlag för debitering av omsorgsavgift blankett 9. Omsorgsnämndens värdegrund 10. Kommunens gemensamma värdegrund 11. Omsorgsnämndens värdighetsgarantier 12. Referenser 12 (12)

14 Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars Axelsson Dnr 2014/0018 Bilaga 1 Kravspecifikation Upphandling av utförare för vårdoch omsorgsboendet Vasallparken I kravspecifikationen benämns den äldre både som hyresgäst, den enskilde och omsorgstagare. 1 Allmän orientering 1.1 Huvudman Kommunen är huvudman för verksamheten och ytterst ansvarig och beslutar i alla frågor som omfattar myndighetsutövning. 1.2 Bostäder och lokaler Vård- och omsorgsboendet Vasallparken är placerat i kvarteret Kämpaleken med adress Jägarvägen 20, Kalmar. Totalytan är m² fördelat på två plan. Ett vindsutrymme för förvaring tillkommer utöver. De två gruppboendeenheterna i plan 1 innehåller vardera 8 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Här finns också personallokaler (kontor, omklädning och pausrum). De två gruppboendeenheterna i plan 2 innehåller 8 lägenheter (varav 1 är en tvårumslägenhet) med tillhörande gemensamhetsutrymmen resp. 11 lägenheter med gemensamhetsutrymmen. Personallokal (kontor) finns även på detta plan. Lägenheternas storlek är 29,2 m² varav hygienutrymmena utgör 6,7 m². Se byggnadsritningar, bilaga 2. Samtliga lägenheter är utrustade med fast monterad skena för taklyft. Kommunen hyr vård- och omsorgsboendet Vasallparken av Kalmarhem. Kommunen är hyresvärd för hyresgästerna som har tecknat eget hyreskontrakt för sin lägenhet. I hyreskontraket ingår del i gemensamhetsutrymme. Utförarens tillgång till lokaler för personalutrymmen regleras i avtalet. Lokalerna upplåtes utan kostnad. Utföraren får inte utan kommunens tillåtelse använda lokalerna inom Vasallparkens vård- och omsorgsboende för annat än avsett ändamål. Upphandlingsenheten Serviceförvaltningen Adress Box 922, Kalmar Besök Torsåsgatan 14 Tel vx Fax

15 2 (13) Önskar utföraren genomföra ändringar i lokalerna skall detta först godkännas skriftligt av kommunen. Kommunen ansvarar för kostnaderna för el, vatten och avlopp, sophämtning samt snöröjning Lokalvård Utföraren skall ansvara för att lokaler och utrymmen städas och vårdas så att rimliga krav på hygien och trivsel upprätthålls Besiktning av lägenheter och lokaler Kommunen ansvarar för att besiktning av lägenheter och lokaler sker före och efter kontraktstidens slut. Vid behov kan kommunen genomföra underhållsbesiktning även under pågående kontraktsperiod. Kommunen ansvarar för kostnaderna för dessa besiktningar. Onormalt slitage och/eller oaktsamhet kan medföra att utföraren får bekosta detta. Kommunen ansvarar för att kalla utföraren till att medverka vid besiktning. Iakttagelser vid besiktningen dokumenteras i ett besiktningsprotokoll som tillställes kommunen och utföraren Utrustning och förbrukningsartiklar Inventarier i gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen anskaffas och bekostas av utföraren. Utföraren skall tillhandahålla och bekosta förbrukningsartiklar såsom toalettpapper, hushållspapper, diverse engångsmaterial (ex. tvättlappar och servetter), tvättmedel, sköljmedel, städutrustning och rengöringsmedel för gemensamma utrymmen och personalutrymmen. Utföraren får inte ta ut avgift för sådana förbrukningsartiklar av den enskilde. Kommunen utrustar, efter behov och individuell bedömning, lägenheterna med sängar som uppfyller gällande arbetsmiljökrav för personalen. Sängarna tillhör kommunen. I övrigt utrustar hyresgästerna sina egna lägenheter. 1.3 Tillsyn Myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utför tillsyn, enligt 13 kap. SoL, av Vasallparkens verksamhet. 2 Uppdragsbeskrivning Utföraren skall för kommunens räkning endast ta emot hyresgäster som beviljats bistånd enligt 4 kap. 1 SoL om bostad i vård- och omsorgsboende av kommunens biståndshandläggare. Kommunens boendesamordnare anvisar lägenheterna i Vasallparken. Utföraren skall arbeta enligt kommunens fastställda process, bilaga 7 avseende uthyrning av vård- och omsorgsboende. Häri ingår som exempel visning av lägenhet och hantering av lägenhetsnycklar.

16 3 (13) 2.1 Hemtjänst Utföraren skall för kommunens räkning utföra de hemtjänstinsatser som hyresgästen fått beviljade enligt 4 kap. 1 SoL. Hemtjänstinsatserna omfattar service och personlig omvårdnad. Med service avses praktisk hjälp med hemmets skötsel i form av städning, hjälp med tvätt och klädvård, hjälp med inköp och andra ärenden. Med personlig omvårdnad avses insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska eller sociala behov samt hjälp vid larm och vård i livets slut. Insatserna kan omfatta hjälp för att kunna äta och dricka, klä sig, förflytta sig, sköta personlig hygien samt i övrigt insatser för att bryta isolering och för att känna trygghet och säkerhet i sitt boende Generella insatser Utföraren skall, utöver de individuella insatserna, utföra service och omsorg till hyresgästerna så de kan leva och bo självständigt under trygga förhållanden, ha en aktiv och meningsfull tillvaro samt ha gemenskap med andra. Beskriv hur ni ämnar arbeta för att detta ska infrias. 2.2 Hälso- och sjukvård Utföraren skall för kommunens räkning utföra hälso- och sjukvårdsinsatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), inklusive rehabilitering, till och med sjuksköterskenivå Personliga hjälpmedel Personliga hjälpmedel till hyresgästerna förskrivs av kommunens rehabiliteringspersonal. Kommunen ansvarar för den kostnaden. Kommunen ansvarar för och tillhandahåller även förbandsmaterial samt förskrivna förbrukningsartiklar som behövs för inkontinens Arbetstekniska hjälpmedel Kommunen ansvarar för och tillhandahåller arbetstekniska hjälpmedel till utföraren. Med arbetstekniska hjälpmedel avses mobila och stationära personlyftar, lyftselar, mobil duschstol, transportrullstol och transportaggregat till rullstol. Som grundutrustning ingår fast monterad skena för taklyft i lägenheternas samtliga sovrum Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering I kommunen finns en medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) som ser till att kommunens hälso- och sjukvårdsansvar sköts enligt de regler och bestämmelser som finns för hälso- och sjukvården. Det finns även en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) som ansvarar för att kommunen erbjuder hög patientsäkerhet och god vårdkvalitet vid rehabilitering. MAS och MAR ger instruktioner och anvisningar (riktlinjer etc.) till utföraren och fungerar som stöd till verksamheten.

17 4 (13) MAS och MAR har tagit fram rutiner för bl.a. delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter, åtgärder vid dödsfall i vård- och omsorgsboende, hantering av smittförande avfall, läkemedelshantering och användande av skyddsåtgärder. Utföraren skall arbeta utifrån dessa rutiner eller andra med kommunens MAS och MAR överenskomna rutiner avseende hälso- och sjukvård. Därtill skall utföraren ansvara för att all personal i vård- och omsorgsarbete konsekvent tillämpar basala hygienrutiner enligt kommunala riktlinjer för vård och omsorg. Riktlinjerna finns på landstinget i Kalmar läns hemsida MAS anmäler hälso- och sjukvårdsavvikelser till tillsynsmyndigheten - Inspektionen för vård och omsorg (IVO) - enligt Lex Maria. 2.3 Genomförande av uppdrag Kommunens biståndshandläggare utreder, bedömer och fattar biståndsbeslut om boende och hemtjänst utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer. Av biståndsbeslutet om hemtjänst framgår vilka insatser som den enskilde är beviljad. Biståndsbeslut är en förutsättning för uppdrag Utskrivningsklar från sjukhus Utföraren skall ta emot utskrivningsklar omsorgstagare från sjukvården och ansvara för att omsorgstagaren ska kunna återvända till sin bostad, enligt överenskommelse som kommunens biståndshandläggare gjort med företrädare för sjukvården. I de fall utföraren inte kan åta sig uppdraget med en gång skall utföraren ha betalningsansvaret. 2.4 Oförutsedda behov och förändringar av den enskildes behov av vård och omsorg Utföraren skall, utöver vad som angetts ovan, tillgodose den enskildes oförutsedda utökade behov av stöd och omsorg som inte omfattas av biståndsbeslutet eller i väntan på ett sådant. Oförutsedda utökade behov kan uppstå vid till exempel akut sjukdom, olycksfall och vak vid vård i livets slut. Utföraren skall omedelbart kontakta kommunens ansvariga biståndshandläggare när oförutsedda utökade behov av stöd och omsorg uppstår som inte omfattas av biståndsbeslutet om den enskildes behov av hemtjänst ökar eller minskar i sådan omfattning att biståndsbeslutet behöver omprövas om den enskilde inte längre önskar beviljad insats, avseende hemtjänst och/eller lägenhet omgående om den enskilde är inlagd på sjukhus omgående om den enskilde har avlidit (Ingår i processen uthyrning av vård- och omsorgsboende.) Utföraren skall senast den 2 i varje månad redovisa frånvaro/avvikelse på avsedd blankett, bilaga 8, till ansvarig ekonomiassistent, för att rätt omsorgsavgift ska debiteras den enskilde. (Hör till processen uthyrning av vård- och omsorgsboende)

18 5 (13) 2.5 Kost Utföraren skall servera näringsriktigt sammansatt kost i form av frukost, lunch, kvällsmål samt 2-3 mellanmål. Det skall finnas tillgång till kost efter behov, såsom dietkost, passerad mat, vegetarisk kost och övriga specialkoster för olika sjukdomar och religioner. Beskriv hur ni ämnar arbeta för att detta ska infrias. Tiden mellan kvällsmål och morgonmål får uppgå till högst 11 timmar. 3 Allmänna villkor 3.1 Tillstånd Utföraren skall ha eventuella erforderliga tillstånd för verksamhetens bedrivande. 3.2 Lagar, förordningar och föreskrifter Utföraren skall ha kunskap om och ansvara för att uppdraget utförs i enlighet med de mål och riktlinjer som följer av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, arbetsmiljölagen samt alla andra vid varje tillfälle tillämpliga lagar och förordningar. Vidare skall uppdraget utföras i enlighet med Socialstyrelsens gällande föreskrifter och allmänna råd. 3.3 Ledningssystem för kvalitet Utföraren skall bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete i överensstämmelse med Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, och kunna visa hur det är uppbyggt med processer och rutiner i den egna verksamheten. Beskriv hur ni ämnar arbeta för att detta ska infrias. Utföraren skall varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse i enlighet med 7 kap. 1 i SOSFS 2011:9 samt en patientsäkerhetsberättelse i enlighet med 7 kap. 2-3 i SOSFS 2011: Systematiskt brandskyddsarbete Utföraren skall bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, enligt gällande bestämmelser, för att göra Vasallparken säker och trygg för hyresgäster, personal, besökare och omgivning. Utföraren skall utse en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och tillhörande dokumentation. Samråd i brandskyddsfrågor görs med fastighetsägaren Kalmarhem och kommunens brandskyddssamordnare. Beskriv hur ni ämnar arbeta för att detta ska infrias.

19 6 (13) 3.5 Samarbete med frivilliga organisationer Verksamheten skall vara religiöst och politiskt obunden. Samarbete med frivilliga organisationer, studieförbund och pensionärsorganisationer skall utvecklas, i syfte att bidra till att tillgodose hyresgästernas sociala, kulturella och andliga behov. Beskriv hur ni ämnar arbeta för att detta ska infrias. 3.6 Allmänhetens rätt till insyn På begäran av kommunen, skall utföraren tillhandahålla uppgifter som gör det möjligt för kommunen att ge allmänheten insyn i utförarens verksamhet i enlighet med 3 kap. 19 a kommunallagen. 3.7 IT-system och telefoni m.m. Utföraren skall, liksom kommunen, använda verksamhetssystemet Procapita för att hantera beslut/beställningar, dokumentation, kommunikation med biståndshandläggare, hälso- och sjukvårdspersonal och andra meddelanden som rör uppdraget. Kommunen ansvarar för att tillhandahålla samt ge utbildning och support avseende Procapita. Löpande kostnader för telefoni och datakommunikation skall bekostas av utföraren. Utföraren och dess personal skall delta i anordnade utbildningar gällande Procapita. Utföraren skall ha fungerande telefon, telefonsvarare, datorer och e- posthantering. Hyresgästerna ansvarar för kostnaderna för egen telefon och internet i sina lägenheter. Utföraren behöver inte teckna TV-abonnemang för Vasallparkens vård- och omsorgsboende. Kalmar kommuns licens omfattar även hyresgästernas egna lägenheter. 3.8 Verksamhetsansvarig och ledning Utföraren skall ansvara för att det finns en verksamhetschef enligt 29 HSL. Andra befattningshavare i verksamheten med ledningsansvar skall ha adekvat högskoleutbildning med inriktning mot vård, omsorg eller socialt arbete, eller annan utbildning och erfarenhet som ger motsvarande kompetens och bedöms likvärdig. Utföraren skall styrka genom betyg och intyg verksamhetschefs och annan ledningspersonals utbildningsnivå, kunskap och erfarenhet. 3.9 Arbetsgivaransvar Utföraren skall inom sitt ansvarsområde fullgöra arbetsgivaransvaret. Utföraren är ensam ansvarig arbetsgivare för den egna personalen och är ensam bärare av arbetsgivaransvar i förhållande till denna personal.

20 7 (13) Utföraren skall anställa och ansvara för personal i egenskap av arbetsgivare med beaktande av vid var tid gällande lagar och avtal. Vid anställning av personal skall kompetenskraven som anges i punkt följas. Utföraren skall inte vidta åtgärd som kan väntas medföra åsidosättande av lagar eller kollektivavtal eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget inom utförarens verksamhetsområde. Anlitar utföraren underleverantör skall utföraren av denne avkräva motsvarande utfästelse. Utföraren skall ansvara för löner, arbetsgivaravgifter och andra avtalsenliga och lagstadgade kostnader för sig och sin personal. Utföraren skall vid utförandet av uppdraget endast använda personal med för ändamålet adekvat kompetens och personlig lämplighet Sekretess och tystnadsplikt Utföraren omfattas av tystnadsplikt avseende vård och omsorg enligt 15 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL) och 6 kap. 12, 13, 14, 15 och 16 patientsäkerhetslagen. Utföraren skall ansvara för att all dess personal har kunskap om lagstiftningen gällande tystnadsplikten och att alla lyder den. All personal skall ha undertecknat en skriftlig förbindelse om tystnadsplikt Meddelarfrihet Utföraren skall förbinda sig att på motsvarande sätt som gäller för offentligt anställda, enligt regler i tryckfrihetsordningen och yttrandefrihetsförordningen, tillåta meddelarfrihet för sina anställda och inte efterforska vem som har lämnat ett meddelande med stöd av meddelarfriheten. Meddelarfriheten begränsas emellertid av bestämmelsen om tystnadsplikt enligt 15 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL) och 6 kap. 12, 13, 14, 15 och 16 patientsäkerhetslagen. Meddelarfriheten begränsar även sådana meddelanden som avser företagshemlighet och skyddas enligt lagen om skydd för företagshemligheter. 4 Krav på uppdragets utförande kvalitetskrav 4.1 Effektivitet Effektivitet innebär att resurserna utnyttjas på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål för verksamheten, att göra rätt saker och att göra dem på rätt sätt. Den enskilde ska kunna känna trygghet med den personal och de insatser som utförs. Den enskilde ska kunna lita på att hans eller hennes behov av service, vård och omsorg blir tillgodosedda. En viktig förutsättning för att den enskilde ska uppleva trygghet är kontinuitet när det gäller service, vård och omsorg. Insatserna skall ges med personal- tids- och omsorgskontinuitet. Beskriv hur ni ämnar arbeta för att detta ska infrias.

21 8 (13) 4.2 Självbestämmande och integritet Självbestämmande och integritet innebär att den enskilde är delaktig, har inflytande och ges möjlighet till egna val. Utföraren skall värna och respektera den enskildes rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning (5 kap. 4-5 SoL). Detta innebär att utföraren skall anpassa arbetssätt, planering och genomförande av insatser till den enskilde och att den enskilde får ett gott bemötande. Utföraren skall upprätta en genomförandeplan tillsammans med den enskilde där genomförandet av hemtjänstinsatsen ska beskrivas. Beskriv hur ni ämnar arbeta för att detta ska infrias Bemötande av den enskilde och förhållningssätt Utföraren skall ha en skriftlig rutin för att den enskilde och dennes anhöriga/närstående, och eventuell rättslig företrädare informeras om omsorgen och görs delaktiga. Utföraren skall arbeta utifrån omsorgsnämndens värdegrund, bilaga 9, och kommunens gemensamma värdegrund, bilaga 10. Utföraren skall ansvara för att värdighetsgarantierna, bilaga 11, som beslutats av omsorgsnämnden och som gäller för den enskilde som bor i vård- och omsorgsboende infrias. Beskriv hur ni ämnar arbeta för att detta ska infrias. 4.3 Helhetssyn och samordning Helhetssyn utgår från en enskildes samlade livssituation. Då den enskilde har behov av tjänster som bedrivs inom olika verksamheter eller av olika utförare och professioner är dessa samordnade. Det finns en tydlig ansvarsfördelning. Tjänsterna präglas av kontinuitet Samverkan kring den enskilde Utföraren skall samverka med landstingets verksamheter och arbeta i enlighet med de skriftliga överenskommelser som kommunen träffat avseende betalningsansvarslagen och hemsjukvård. Se Regionförbundet i Kalmar läns hemsida Utföraren skall samverka med kommunen i kommunens arbete med att göra riskbedömningar enligt Nationella kvalitetsregister. Utifrån den enskildes behov skall utföraren samverka med anhöriga/närstående, gode män/förvaltare och frivilliga organisationer Samverkan mellan utföraren och kommunen Utföraren skall delta i de möten som kommunen bjuder in till, exempelvis samrådsmöten eller möten för informationsutbyte.

22 9 (13) 4.4 Trygghet och säkerhet Trygghet och säkerhet innebär att tjänsterna utförs enligt gällande regelverk. Tjänsterna är transparanta vilket innebär förutsägbarhet och möjlighet till insyn. Risk för kränkning, försummelse, fysisk eller psykisk skada förhindras genom förebyggande arbete Hantering av privata medel Den enskilde eller dennes anhöriga/närstående/legal företrädare ska normalt sköta hanteringen av privata medel. I de fall privata medel hanteras av utföraren skall skriftlig och säker rutin för detta finnas Dokumentation av genomförd insats Utföraren skall ansvara för att en genomförandeplan upprättas i enlighet med kommunens värdighetsgarantier. Genomförandeplanen av hemtjänstinsatsen ska beskriva: Om det ingår flera delar i insatsen och i så fall vilka Vilka mål som gäller för insatsen eller delar av den När och hur insatsen eller delar av den ska genomföras På vilket sätt brukaren själv har deltagit i planeringen När planen har fastställts När och hur planen ska följas upp Utföraren skall i allt övrigt dokumentera i enlighet med 11 kap. 5-6 SoL och Socialstyrelsens gällande föreskrift och allmänna råd (SOSFS) avseende dokumentation i samband med genomförande av insatser. Utföraren skall ha en skriftlig rutin för hur dokumentationen och dess förvaring ska skötas. För hälso- och sjukvårdsinsatser skall utföraren föra patientjournal i enlighet med patientjournallagen (1985:562) och Socialstyrelsens gällande föreskrift och allmänna råd (SOSFS) avseende om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården. Finns behov av medicinska insatser av långvarig karaktär skall aktuella vårdplaner finnas dokumenterade i omvårdnadsjournalen. Utföraren skall, såvitt inte annat följer av lag, snarast efter det att den enskilde inte längre är aktuell för insatser vid verksamheten eller efter begäran från IVO, lämna över all dokumentation om den enskilde till kommunen Synpunkter och klagomål Utföraren skall ha en skriftlig rutin för att ta emot och utreda synpunkter och klagomål från enskilda samt från t.ex. myndigheter och organisationer. Utföraren skall varje år lämna en skriftlig sammanställning och analys samt vidtagna åtgärder av inkomna klagomål och synpunkter till kommunen. Sammanställningen skall utgöra bilaga till kvalitetsberättelsen enligt punkt 3.3. Information skall finnas hos utföraren om möjligheten för den enskilde att även lämna synpunkter och klagomål på utförarens verksamhet till kommunen, via kommunens hemsida eller Tyck till-folder. Synpunkter och klagomål som kommer till kommunen på detta sätt tar kommunen hand om, för att sedan följa upp med utföraren.

23 10 (13) Rapporteringsskyldighet Lex Sarah Utföraren skall ha en skriftlig rutin för att rapportera och hantera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden (lex Sarah) enligt Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS 2011:5 samt ändringsförfattning SOSFS 2013:16. Utföraren skall informera kommunens kontaktperson, utan dröjsmål, när utföraren gör en anmälan om ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande till tillsynsmyndigheten - IVO, samt lämna kopia på anmälan med tillhörande bilagor. Utföraren skall varje år lämna en skriftlig sammanställning och analys samt vidtagna åtgärder av inkomna lex Sarah-rapporter till kommunen. Sammanställningen skall utgöra bilaga till kvalitetsberättelsen enligt punkt 3.3. Rapporter, utredningar och andra handlingar rörande lex Sarah-ärenden skall utföraren överlämna till kommunen vid detta avtals upphörande, dock senast när gallringsskyldigheten inträder Rapporteringsskyldighet Avvikelser hälso- och sjukvård (enligt patientsäkerhetslagen) Utföraren skall rapportera avvikelser avseende hälso- och sjukvård i enlighet med kommunens rutin, eller annan med kommunens MAS överenskommen rutin avseende avvikelser hälso- och sjukvård. Utföraren skall varje år lämna en skriftlig sammanställning och analys samt vidtagna åtgärder av inkomna avvikelser till kommunen. Sammanställningen skall utgöra bilaga till patientsäkerhetsberättelsen enligt punkt Kunskapsbaserad verksamhet Kunskapsbaserad verksamhet innebär att tjänsterna utförs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Den enskildes erfarenhet tas till vara Krav på personalens kompetens och kompetensutveckling I enlighet med 24 HSL skall utföraren ansvara för att det finnas en sjuksköterska som svarar för 1. att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälsooch sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2. att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3. att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. För att ge den enskilde omsorgstagaren en god vård och omsorg är engagerad och utbildad personal avgörande. I enlighet med kommunens värdighetsgarantier skall utföraren arbeta för att all personal har en utbildningsnivå med lägst undersköterskekompetens. All personal skall ha förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska. Utföraren skall redovisa utbildning och erfarenhet för var och en i personalgruppen.

24 11 (13) Utföraren skall ansvara för sin personals kompetensutveckling. Kommunen erbjuder utförarens personal att delta i information och utbildning som hålls för motsvarande personal hos kommunen. Utföraren ansvarar då för egna vikariekostnader samt eventuella utbildningskostnader som överstiger kommunens självkostnad. Beskriv hur ni ämnar planera för personalens kompetensutveckling Tillräcklig bemanning Utföraren skall genomföra sina åtaganden med den personalstyrka och den kompetens som krävs för att uppfylla kraven avseende en god, trygg och säker vård och omsorg som möjliggör dokumentation, planeringsarbete, kompetensutveckling, reflektion och diskussion. Utföraren skall visa hur personalresurserna fördelar sig under dygnet på respektive våningsplan. Utföraren skall kunna säkerställa kvaliteten i den avtalade omsorgen vid personalens frånvaro på grund av sjukdom, semester etc. Beskriv hur ni gör bedömning av bemanningsbehovet, vilken metod som används Introduktion av ny personal Utföraren skall se till att nyanställd personal får introduktion. Utföraren skall ha en skriftlig rutin för introduktion av nyanställd personal. Introduktionen skall säkerställa att nyanställd personal får den information de behöver för sitt arbete så att kommunens kvalitetskrav på uppdraget säkras Kompetensförsörjning Utföraren skall följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde vad gäller lagstiftning och metodutveckling och se till att personalen har aktuell kunskap. Utföraren skall ansvara för att personalen får utbildning, fortbildning och handledning. Utföraren skall ha skriftliga generella och individuella kompetensutvecklingsplaner för personalen Mat och måltider Måltiderna har stor betydelse i den dagliga tillvaron och skall vara en integrerad del av omsorgen och vården. Måltidsmiljön skall vara lugn och trivsam. Omsorgstagarnas önskemål om tider för måltider och måltidsmiljö skall respekteras så långt som möjligt. Utföraren skall känna till och observera tillstånd hos den enskilde som i förlängningen kan leda till undernäring, exempelvis förändringar i matintag, nedsatt aptit, tugg- och sväljproblem eller viktnedgång. Den enskildes nutritionsproblem skall, efter samtycke från den enskilde, vidarerapporteras till ansvarig sjuksköterska.

25 12 (13) 4.6 Tillgänglighet Information Utföraren skall ansvara för att ge både skriftlig och muntlig information till hyresgästerna. Skriftlig information skall ges om utförarens verksamhet och boendet samt hur hyresgästen, anhöriga/närstående och legal företrädare kan lämna synpunkter och klagomål på utförarens verksamhet. Utföraren skall ansvara för att kontakter tas med anhöriga/närstående och legal företrädare samt att inbjudan till samtal ges i samband med att ny hyresgäst flyttar in Tolk Utföraren skall vid behov anlita tolk, och som rekvireras via den av kommunen anlitade tolkservicen. För att få upplysning om aktuell tolkservice, kontakta kommunens kontaktcenter eller kommunens kontaktperson. Kostnaderna för tolk skall betalas av utföraren Kontaktmannaskap Den enskilde garanteras en kontaktman enligt kommunens värdighetsgarantier. Utföraren skall ha en skriftlig beskrivning för kontaktmannens uppgift och ansvar Telefontider m.m. Utföraren skall ansvara för att tjänstgörande personal är tillgänglig på telefon under hela dygnet. Vid användning av telefonsvarare skall den avlyssnas regelbundet för att kunna ge återkoppling snarast möjligt till den som ringt. Kontakter med utföraren via brev, e-post, sms eller dylikt skall besvaras inom två arbetsdagar. Antingen genom att svar ges direkt eller lämna besked om när man kan förvänta ett svar. 5 Uppföljning Kommunen skall ha rätt till insyn i verksamheten för att göra uppföljning. I detta ingår att kommunen skall få ta del av handlingar som kommunen efterfrågar. När så påkallas skall utföraren medverka vid uppföljning. Brister som uppmärksammas skall åtgärdas inom föreskriven tid som anges i uppföljningsrapporten. Utöver nedan nämnda uppföljningar gör kommunen även uppföljning vid behov på förekommen anledning. Kommunen gör uppföljning under första halvåret efter att avtal tecknats för att se hur utförarens ledningssystem för kvalitet är uppbyggt. Uppföljning av kraven enligt tecknat avtal görs av kommunen en gång om året. Uppföljning av den enskildes insatser enligt biståndsbeslutet görs av kommunens biståndshandläggare, vid påkallat behov eller minst en gång om året.

26 13 (13) Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska gör uppföljning för att säkerställa att kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet tillgodoses i utförarens verksamhet. Kommunens revisorer skall kunna genomföra samma revision hos utföraren som hos kommunens verksamheter. Utföraren skall medverka och underlätta revisorernas arbete. Utföraren skall lämna sin årsredovisning till kommunen varje år, senast den 30 april. Utföraren skall lämna kvalitetsberättelsen och patientsäkerhetsberättelsen enligt punkt 3.3 till kommunen varje år, senast den 1 mars. Utföraren skall, utan ersättning, lämna de uppgifter som krävs från tillsynsmyndighet eller enligt anvisningar i nationella uppföljningar som bland annat genomförs av Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg och Sveriges Kommuner och Landsting. Uppgifterna skall lämnas till kommunen. Utföraren skall, på kommunens anfordran, lämna specificerade uppgifter som grund för statistik, ansökan för statsbidrag, måluppfyllelse eller för annat ändamål i den omfattning som kan anses skäligt. Denna skyldighet gäller emellertid inte uppgifter som kan karaktäriseras som affärshemligheter.

75 Kalmarmodellen av LOV Dnr ON 2013/0088

75 Kalmarmodellen av LOV Dnr ON 2013/0088 KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdag 2013-10-23 75 Kalmarmodellen av LOV Dnr ON 2013/0088 Handlingar Tjänsteskrivelse och förfrågningsunderlag 14 oktober 2013. Bakgrund Valfrihet

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Hemtjänst i Borgholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Förfrågningsunderlag. Hemtjänst i Borgholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag Hemtjänst i Borgholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) Sida: 2 (24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmän orientering... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Befolkningsunderlag och behovsanalys...

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1(31) Upphandling av hemtjänst enligt Lag om Valfrihetssystem Beslutad av socialnämnd Gäller från och med 2015-06-01 2(31) Innehåll 1 ALLMÄN ORIENTERING 5 1.1 BESKRIVNING AV UPPHANDLINGEN 5 1.2 DEN UPPHANDLANDE

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-11-04. Förfrågningsunderlag LOV särbo. Sista ansökansdag:

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-11-04. Förfrågningsunderlag LOV särbo. Sista ansökansdag: Förfrågningsunderlag 2014-11-04 Upphandlande organisation Växjö kommun Christer Öhlin Upphandling Förfrågningsunderlag LOV särbo U-14-68 Symbolförklaring: Sista ansökansdag: Ansökan kan lämnas löpande

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

LOV upphandling av Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 9.9

LOV upphandling av Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 9.9 Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-18 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms Stad, Socialförvaltningen LOV upphandling av Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 9.9 Gunnar nson 2.11.3-852/2013

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun. (version 2015-01-01)

Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun. (version 2015-01-01) Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun (version 2015-01-01) 1 Innehåll 1. ALLMÄN ORIENTERING... 5 1.1 Inledning... 5 1.2 Upphandlingsform... 5 1.3 Upphandlande myndighet... 5

Läs mer

Kundval enligt LOV inom hemtjänsten

Kundval enligt LOV inom hemtjänsten Inbjudan 2014-03-14 Upphandlande organisation Danderyds kommun Upphandling Kundval inom hemtjänsten i Danderyds kommun Upphandlingsansvarig LOV SN 2014/0010 Symbolförklaring: Sista ansökansdag: Ansökan

Läs mer

LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8

LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8 Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-18 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms Stad, Socialförvaltningen LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8 Gunnar

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun.

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. April 2015 0 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 3 1.1 Upphandlande myndighet... 3

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer

Upphandling i Härryda kommun

Upphandling i Härryda kommun Förfrågningsunderlag Upphandling i Härryda kommun gällande VALFRIHET INOM HEMTJÄNST Beslutat 2013-07-01 Härryda kommun 435 80 Mölnlycke Besöksadress: Råda Torg Telefon 031-724 61 00 Fax 031-724 61 75 kommun@harryda.se

Läs mer

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) 1 Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) Remisstid: 2015-03-20 2015-03-25 Danderyds kommun vill genom

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV

Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV Ängelholms kommun, genom socialnämnden,

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMVÅRDNAD 1(31) VÅRD OCH OMSORG Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: - Omvårdnad inklusive delegerad

Läs mer

Inbjudan att ansöka om att utföra tjänster i form av service, hemtjänst samt delegerad hemsjukvård i Hemtjänstval Vellinge

Inbjudan att ansöka om att utföra tjänster i form av service, hemtjänst samt delegerad hemsjukvård i Hemtjänstval Vellinge 2015-06-02 1 (23) Kommunförvaltningen Åsa Lindberg Kvalitetsansvarig Inbjudan att ansöka om att utföra tjänster i form av service, hemtjänst samt delegerad hemsjukvård i Hemtjänstval Vellinge Dnr: On 2015/75

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 2014-03-12 Diarienummer: 2014/14 Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativ för assistans enligt SFB i Simrishamns kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 1.0 ALLMÄN

Läs mer

LOV Kundval inom hemtjänsten

LOV Kundval inom hemtjänsten 2014-05-26 LOV Kundval inom hemtjänsten Förfrågningsunderlag Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2011-03-03, 51 2011-03-03, version 1.1 2012-02-27, version 1.2 2012-06-14, version 1.3 2013-09-05, version

Läs mer

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) PERSONLIG OMVÅRDNAD OCH SERVICEINSATSER Reviderad upplaga 2013-04-09 Inbjudan att ansöka

Läs mer

Skriftligt godkännande. 1. Parter XXX, med org.nr. XXX har godkänts som leverantör av hemtjänst till Upplands Väsby kommun, -0019.

Skriftligt godkännande. 1. Parter XXX, med org.nr. XXX har godkänts som leverantör av hemtjänst till Upplands Väsby kommun, -0019. Skriftligt godkännande 1. Parter XXX, med org.nr. XXX har godkänts som leverantör av hemtjänst till Upplands Väsby kommun, -0019. 2. Ickevalsalternativ För den kund som inte önskar välja leverantör ska

Läs mer

2014-02-13. Sundbybergs kommun Hemtjänst i valfrihetssystem 2014/2015

2014-02-13. Sundbybergs kommun Hemtjänst i valfrihetssystem 2014/2015 Inbjudan - Upphandlarversion 2014-02-13 Upphandlande organisation Upphandling Sundbybergs kommun Hemtjänst i valfrihetssystem 2014/2015 Hedvig Schriever 14/5 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) personlig omvårdnad och serviceinsatser 1 Inbjudan att ansöka om godkännande som utförare

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kundval inom hemtjänst. Socialnämnden 2010-09-15, SN 105 Diarienummer: 10/SN 0131 Version 1.5

Förfrågningsunderlag Kundval inom hemtjänst. Socialnämnden 2010-09-15, SN 105 Diarienummer: 10/SN 0131 Version 1.5 Förfrågningsunderlag Kundval inom hemtjänst Socialnämnden 2010-09-15, SN 105 Diarienummer: 10/SN 0131 Version 1.5 Innehållsförteckning Information om Motala kommun 1 1. Affärsförutsättningar 1 1.1 Verksamheten

Läs mer

Hemtjänst - Stockholms stad

Hemtjänst - Stockholms stad Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-01-09 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad, Äldreförvaltningen Hemtjänst -Stockholms stad fr.o.m. 2014-01-01 Christina Österling 125-1290/2012

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

LOV i Gnosjö kommun. - valfrihetssystem inom hemtjänsten

LOV i Gnosjö kommun. - valfrihetssystem inom hemtjänsten LOV i Gnosjö kommun - valfrihetssystem inom hemtjänsten Postadress Besöksadress Telefon Telefax Organisationsnummer Storgatan 15, 335 80 Gnosjö Järnvägsgatan 49 0370-33 10 00 0370-33 13 80 212000-0506

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

Med vänliga hälsningar. Ulrika Wattman Kvalitetsutvecklare Hälsa

Med vänliga hälsningar. Ulrika Wattman Kvalitetsutvecklare Hälsa FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlag avseende tillagning och distribution av mat i ordinärt boende i hemtjänsten, Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV Ängelholms kommun, genom socialnämnden,

Läs mer

Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25

Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25 Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25 Innehållsförteckning 1. Allmän information 4 1.1. Grunden för valfrihetssystemet... 4 1.2. Verksamhet 4 1.3.

Läs mer