Upphandling av utförare för vård- och omsorgsboendet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av utförare för vård- och omsorgsboendet"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Tryggvesson ON 2014/ Omsorgsnämnden Upphandling av utförare för vård- och omsorgsboendet Vasallparken Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner anbudsunderlag, för upphandling av utförare för vård- och omsorgsboendet Vasallparken. Bakgrund Befintligt avtal med nuvarande utförare, för vård- och omsorgsboendet Vasallparken (Kosmo), går ut och skall upphandlas på nytt. Bifogat presenteras underlag för anbudsupphandlingen. Thomas Tryggvesson Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen V-Chef_Avd Chef Adress Box 848, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

2 Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Kleveborn Upphandling av utförare för vård- och omsorgsboendet Vasallparken Allmänna föreskrifter Inbjudan Välkommen att lämna anbud i rubricerad upphandling enligt bifogat anbudsunderlag med tillhörande bilagor. I anbudsförfrågan benämns Kalmar kommun, Omsorgsnämnden som kommunen och anbudsgivare som utföraren. Kommunens ombud i upphandlingen är Kalmar kommun, Serviceförvaltningen, Upphandlingsenheten. Kontaktpersoner Kontaktperson för upphandlingen: Upphandlare Maria Kleveborn, tfn: e-post: Sista anbudsdag Anbud i två exemplar ska lämnas skriftligt samt undertecknat av behörig företrädare, i slutet kuvert tydligt märkt Anbud Vård- och omsorgsboende vara Kalmar kommun, Serviceförvaltningen, Upphandlingsenheten, Box 922, Kalmar tillhanda senast xxxx 2014 Besöksadress: Torsåsgatan 14. Öppettider: Vardagar , Upphandlingsenheten Serviceförvaltningen Adress Box 922, Kalmar Besök Torsåsgatan 14 Tel vx Fax

3 2 (12) Innehållsförteckning Upphandling av utförare för vård- och omsorgsboendet Vasallparken... 1 Allmänna föreskrifter... 1 Inbjudan... 1 Kontaktpersoner... 1 Sista anbudsdag... 1 Giltighetstid... 3 Upphandlingsform... 3 Tilldelningsbeslut... 3 Upplysningar under anbudstiden... 3 Uppdragets omfattning... 3 Parboende... 4 Avtalsform... 4 Alternativa anbud... 4 Avtalstid... 4 Omfattning... 4 Anbuds form och innehåll... 5 Beskrivning av företagets resurser m.m Avbrytande av upphandlingen... 5 Prövning av anbudsgivare och anbud... 5 Kvalificeringsfasen... 5 Krav på ekonomisk kapacitet... 5 Åberopande av annans kapacitet... 6 Krav på yrkesmässig kapacitet kap. 1 och 2 LOU... 6 Uppfyllande av skall-krav... 6 Utvärderingsfasen... 7 Pris... 7 Mertjänster... 7 Antagande av anbud... 8 Kommersiella villkor... 8 Anbudspris... 8 Utbetalning av ersättning... 8 Reducering av ersättningen... 8 Prisjustering... 8 Betalningsvillkor... 9 Faktura... 9 Dröjsmål med betalning... 9 Statsbidrag... 9 Force Majeure... 9

4 3 (12) Ansvar och försäkringar Underutförare Hävning av avtal Skadestånd och viten Utförareskontroll Sociala krav Särskilda villkor Kollektivavtal Uppförandekod för hållbar upphandling inom Kalmar kommun Bilagor: Giltighetstid Entreprenören skall vara bunden av sitt anbud t.o.m Upphandlingsform Denna upphandling genomförs som förenklad upphandling enligt LOU lagen om offentlig upphandling. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Kommunen kan medge att anbudsgivare får rätta uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel i anbudet. Kommunen får begära att ett anbud förtydligas om det kan ske utan särbehandling eller konkurrensbegränsning. I övrigt gäller svensk rätt och lagstiftning för lämnat anbud. Tilldelningsbeslut Tilldelningsbeslut är inte en accept och bindande avtal kommer till stånd först när skriftligt upphandlingskontrakt tecknats mellan parterna. Upplysningar under anbudstiden Eventuella frågor skall ställas till Kalmar kommun, Upphandlingsenheten skriftligen via Visma TendSign. Inkomna frågor och svar meddelas via Visma TendSign. Sista dag för frågor är 2014-xxxx. Innan anbud lämnas uppmanas utföraren att kontrollera via Visma TendSign om nya uppgifter om upphandlingen tillkommit. Utförarer som erhållit förfrågningsunderlaget från annat håll än via Visma TendSign är skyldiga att själva hålla sig uppdaterade om eventuell tillkommande information under anbudstiden. Uppdragets omfattning Vård- och omsorgsboendet Vasallparken är ett stadigvarande boende för äldre personer med behov av särskilt stöd enligt socialtjänstlagen (SoL). Vasallparken

5 4 (12) omfattar 35 lägenheter, varav 16 lägenheter avser boende för personer med demenssjukdom. Lägenheterna är fördelade på fyra gruppboendeenheter i två våningsplan. En (1) lägenhet ger utrymme och möjlighet för parboende. Uppdraget omfattar i och med det hyresgäster. Hyresgästerna får insatser i form av personlig omvårdnad och service enligt SoL samt hälso- och sjukvårdsinsatser inklusive rehabilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) till och med sjuksköterskenivå. I uppdraget ingår också vid behov ledsagning till läkare, tandläkare, frisör etc. Hyresgästerna serveras näringsriktigt sammansatt kost i form av frukost, lunch, kvällsmål samt 2-3 mellanmål. Vid behov serveras specialkost. Uppdraget omfattar dygnets alla timmar året runt. Kommunen debiterar den enskilde avgift för vården och omsorgen enligt gällande taxa för omsorg/hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Den enskilde ansvarar själv för kostnaderna gällande läkarvård och förskrivna läkemedel. Parboende Vid parboende är det inte alltid aktuellt att den medboende till omsorgstagaren som beviljats bistånd om bostad i vård- och omsorgsboende har behov av eller är beviljad insats enligt SoL. Då utgår heller ingen ersättning till utföraren för den medboende. Den medboende skall likväl ges möjlighet att köpa frukost, lunch, kvällsmål samt mellanmål som utföraren erbjuder. Avtalsform Avtal kommer att tecknas med en utförare för hela åtagandet. Anbud kan endast lämnas på hela uppdraget. Alternativa anbud Alternativa anbud och reservationer accepteras inte. Avtalstid Avtalet kommer att löpa t.o.m med möjlighet för kommunen att, med i övrigt oförändrade villkor, förlänga med max 24 månader. Förlängningsoptionen kan endast åberopas av kommunen. I det fall avtalet inte kan tecknas eller träda i kraft utan först vid en senare tidpunkt, skall avtalstiden ändå vara fyra (4) år med möjlighet för kommunen att förlänga avtalet med upp till 24 månader. Omfattning Kommunen avser att upphandla vård- och omsorgsboendet Vasallparken, se kravspecifikation bilaga 1.

6 5 (12) Kommunen förbinder sig inte att avropa en viss kvantitet, utan antagen utförare är skyldig att leverera kommunens verkliga behov. Anbuds form och innehåll Det är önskvärt att anbudet innehåller en elektronisk kopia, t ex. USB-minne som är läsbar i normal officeprogramvara. I övrigt gäller följande: anbudet med bilagor skall lämnas på svenska språket, intyg certifikat får vara skrivna på engelska, men all övrig insänd dokumentation skall vara skriven på svenska för sent ankommet anbud kommer ej att prövas ersättning för lämnat anbud/varuinformation utgår ej anbud via fax eller e-post accepteras ej samtliga begärda bilagor (bilagorna 1, 3, 4 och 12) skall fyllas i och bifogas anbudet, samt i förekommande fall undertecknas. beskrivning av företagets resurser med mera skall bifogas anbudet (se nedan) villkoren i anbudsförfrågan skall följas för att anbuden skall kunna utvärderas på likvärdiga grunder Beskrivning av företagets resurser m.m. Utföraren skall till anbudet bifoga en enklare företagsbeskrivning innehållande uppgifter om företaget, dess affärsidé, verksamhet och organisation, etablering, samarbetspartner, resurser, utförarens personalstyrka inom efterfrågad kommun, samt redogöra hur man har tänkt organisera med personal inom efterfrågad kommun vid ett eventuellt avtal. Avbrytande av upphandlingen Kommunen förbehåller sig rätten att förkasta samtliga anbud och avbryta upphandlingen om anbuden inte uppfyller kraven, överstiger nuvarande kostnadsram, av annan anledning kan anses oförmånliga eller på grund av ändrade verksamhetsdirektiv. Prövning av anbudsgivare och anbud Kvalificeringsfasen Krav på ekonomisk kapacitet Anbudsgivaren skall ha tillräcklig ekonomisk kapacitet för att kunna fullgöra kontraktet. Anbudsgivare som har: en riskklassificering/rating enligt affärsoch kreditupplysningsföretaget Credit Safe AB som inte understiger 40 (kreditvärdig) anses ha en tillräcklig ekonomisk kapacitet för att kunna fullgöra kontraktet. Kontroll mot Credit Safe kommer att göras av beställaren. Anbudsgivare som inte har ovan nämnd riskklassificering/rating kan ändå anses ha tillräcklig ekonomisk kapacitet om denne till anbudet bifogar sådan utredning som visar att anbudsgivaren har tillräcklig ekonomisk kapacitet att utföra uppdraget. Sådan utredning kan exempelvis bestå av utdrag från annat

7 6 (12) likvärdigt kreditupplysningsföretag som utvisar minst motsvarande riskklassificering/rating. Åberopande av annans kapacitet Anbudsgivare som inte själv uppfyller krav avseende ekonomisk kapacitet får åberopa annans kapacitet. Anbudsgivaren skall då till anbudet bifoga motsvarande bevis avseende den vars kapacitet åberopas samt ett åtagande från den vars kapacitet åberopas som visar att anbudsgivaren kommer att förfoga över de åberopade resurserna när kontraktet skall fullgöras. Kontroll mot Credit Safe kommer, om annans ekonomiska kapacitet åberopats, att göras avseende den vars kapacitet åberopats. Krav på yrkesmässig kapacitet Utföraren skall ha tillräcklig yrkesmässig kapacitet för att utföra uppdraget. Som bevis härför skall en referensförteckning över ett (1) tidigare liknande uppdrag bifogas anbudet. Detta skall vara genomfört under de senaste tre (3) åren och informationen skall anges på bilaga 12, referenser. Referensen skall vara vidtalade och kommer att bli kontaktad av kommunen. Med liknande uppdrag avses uppdrag likvärdig kraven som ingår i denna upphandling. Referensen skall vara införstådd med att kommunen kommer att besöka dem, då kommer bl.a. frågor att ställas till personalen. Nystartade företag kan istället ange tidigare erfarenhet för ägarna eller anställda hos utföraren. 10 kap. 1 och 2 LOU Om omständighet som anges i 10 kap. 1 eller 2 LOU föreligger avseende en anbudsgivare kan dennes anbud komma att förkastas. Genom undertecknande av anbud intygar utföraren att han är fri från hinder för deltagande enlig 10 kap. 1 och 2 lagen (2007:1 091) om offentlig upphandling. Utländska anbudsgivare kan på begäran från kommunen överlämna sådan information som styrker ovanstående i sitt hemland. Anbudsgivare verksam utanför Sveriges gränser skall bifoga: Intyg om registrering i yrkes- och handelsregister i det land där utföraren är etablerad. Intyg från behörig myndighet i det land där utföraren är etablerad, som utvisar att utföraren där betalat föreskrivna skatter, andra avgifter samt sociala kostnader. Uppfyllande av skall-krav Anbudsunderlaget innehåller ett antal skall-krav. Skall-kraven som är obligatoriska och ingår i kvalificeringsfasen skall vara besvarade och uppfyllda för att anbuden skall kunna gå vidare till utvärderingsfasen. I anbudet skall bekräftas att redovisade skall-krav är uppfyllda. Detta görs genom svar på svarsformuläret, bilaga 3.

8 7 (12) Utvärderingsfasen Utvärdering kommer att ske av de anbud som uppfyller ställda krav och som lämnats av utförarer som kvalificerats till utvärdering. Kommunen kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn taget till nedan angivna utvärderingskriterier. Hur poängsättningen kommer att ske av de respektive kriterierna beskrivs nedan. 1. Pris 2. Mertjänster (maximalt avdrag: 100 kronor) Vid utvärderingen av anbuden kommer en utvärderingsmetod att tillämpas, där kriteriet utöver pris åsätts ett ekonomiskt värde. Metoden innebär att erhålla betyg på kriteriet mertjänster kommer att generera avdrag på anbudspriset i enlighet med betygsskalan som anges nedan. Resultatet är anbudets utvärderingspris. Anbudspris erhållet prisavdrag = utvärderingspris Metoden innebär att kommunen vid anbudsutvärderingen kommer att belöna ett anbud med erbjudna mertjänster. Framtagandet av anbudets utvärderingspris, görs enbart för att få fram det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och innebär inte att kommunen kommer att betala ett högre eller lägre pris än vad som anges som anbudspris i vinnande anbud. Pris Pris per omsorgsplats (hyresgäst med beslut om hemtjänstinsatser) och dygn utgör kriteriet. I pris skall utförarens samtliga kostnader ingå. Pris skall anges på svarsformuläret, bilaga 3. Mertjänster Följande erbjudna mertjänster kommer att ge 10 kronor i avdrag/uppfylld tjänst: 1. Möten med omsorgstagarna tillsammans med eventuell företrädare (s.k. brukarråd) minst en gång per kvartal för att uppmärksamma och efterfråga behov och önskemål om aktiviteter, mat, måltidsmiljö etc. 2. Aktivitet i grupp (max. 11 omsorgstagare) varje dag, minst sju timmar i veckan. Månadsprogram med alla planerade aktiviteter finns tillgängligt för alla omsorgstagare. 3. Friskvård/gymnastik minst en gång i veckan. 4. Alla omsorgstagare erbjuds enskild aktivitet/samvaro minst en timme per vecka (utöver biståndsbeslut). 5. Utevistelse, utanför Vasallparkens trädgård, minst två gånger per vecka. 6. Möjlighet att välja mer än en maträtt vid huvudmålet. 7. Trerätters festmåltid minst en gång i månaden.

9 8 (12) 8. All personal är tillsvidareanställd, med undantag för semester, sjukdom etc. 9. Tillsvidareanställd personal erbjuds heltid. 10. Handledning för personalen minst en gång i månaden. Erbjudna tjänster skall anges på svarsformuläret, bilaga 3. Antagande av anbud Utvärdering kommer att ske enligt bifogad utvärderingsmodell bilaga 5 som är ett exempel på en fiktiv utvärdering. Det anbud som erhåller lägst utvärderingspris vid utvärderingen är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Om två eller flera har lägst utvärderingspris kommer den som erbjuder flest mertjänster att vinna. Om två eller flera anbud ändå värderas lika kommer lottning att ske för att ta fram vinnande anbud. Kommersiella villkor Anbudspris Fast pris per omsorgsplats (hyresgäst med beslut om hemtjänstinsatser) skall anges i SEK, exklusive moms. Utförarens samtliga kostnader skall ingå i priset. Priser skall anges i svarsformuläret, bilaga 3. Utbetalning av ersättning Överenskommen ersättning skall täcka samtliga kostnader för uppdraget enligt kravspecifikationen bilaga 1. Ersättningen utbetalas månadsvis i förskott. Reducering av ersättningen Om en omsorgstagare vistats på sjukhus eller av annan anledning inte erhållit insatser från utföraren reduceras ersättningen med 200 kronor per dygn från och med dag 8. Vid en omsorgstagares avflyttning eller dödsfall reduceras ersättningen med 200 kronor per dygn från och med dag 8 och fram tills dess att ny hyresgäst faktiskt flyttar in. Detta gäller dock inte då parboende förekommer och den medboende ska bo kvar i lägenheten. I dessa fall upphör ersättningen efter dag 8 för den omsorgstagare som flyttat eller avlidit. Reducering av ersättningen skall preciseras på särskilt underlag till fakturan, bilaga 6, se under rubriken Betalningsvillkor. Prisjustering Avtalad ersättning är fast fram till årsskiftet 2015/2016, därefter sker en årlig justering av den avtalade ersättningen med hänsyn tagen till förändringar i det årliga definitiva Omsorgsprisindex (OPI). Kommentar: Omsorgsprisindex (OPI) är ett branschindex framtaget av Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillsammans med Vårdföretagarna och Pacta att användas vid upphandling av verksamhet. SKL ska i december varje år ta fram och publicera ett omsorgsprisindex (OPI)

10 9 (12) för nästföljande år. När centralt löneavtal mellan SKL och Kommunal ännu inte finns för det år som avses, publiceras ett preliminärt OPI. Betalningsvillkor Avtalad ersättning utbetalas månadsvis i förskott. Fakturan skall uppta avtalad ersättning för nästkommande månad samt eventuell avräkning mellan avtalad och slutlig ersättning för föregående månad. Skillnaden mellan avtalad och slutlig ersättning för föregående månad skall preciseras på särskilt underlag, bilaga 6. Faktura Faktura, exklusive moms, skall ställas till Kalmar kommun Ref nr Box Östersund Order- expeditions- och faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter betalas inte. Referens i form av namn och i förekommande fall referensnummer samt leveransadress anges på fakturan. Av fakturan skall, utöver F-skattesedelnummer, framgå utförare med angivet organisations-, mervärdesskattenummer. Kommunen skall betala senast 30 dagar efter mottagande och godkänd faktura. Dröjsmål med betalning Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt gällande referensränta med ett tillägg av åtta (8) procentenheter. Dröjsmålsränta betalas inte för ofullständiga fakturor. Statsbidrag Kommunen ansöker om och uppbär eventuella statsbidrag. Force Majeure Om parterna på grund av extraordinära händelser, exempelvis krig, krigshandling, extrema väderförhållanden, myndighets åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden eller annan omständighet som ligger utanför parternas påverkan, är förhindrad att fullgöra sina åtaganden enligt tecknat avtal, skall parterna i nödvändig omfattning vara befriad från densamma. Föreligger ovan nämnda omständigheter har kommunen rätt att, så länge de består, själv utföra utförarens åtaganden. Ersättningen till utföraren reduceras i förhållande till i vilken grad utföraren inte kan fullgöra sina åtaganden.

11 10 (12) Om en händelse är att anse som extraordinär fastslås av ordföranden i kommunens krisledningsnämnd. Ansvar och försäkringar Utföraren skall ansvara för person- förmögenhets- och sakskador som utföraren eller någon som utföraren ansvarar för orsakar genom fel eller försummelse. Utföraren skall teckna och under hela avtalstiden upprätthålla nödvändig ansvarsförsäkring, försäkringsbelopp omfattande lägst X miljoner kronor för personskada och X miljoner kronor för sakskada, som håller kommunen skadeslös vid eventuell skada vållad av utföraren, anställd, tredje man eller annan som utför insats på uppdrag av utföraren. För att styrka att ovan försäkringar tecknats skall utföraren bifoga kopia på försäkringsbrev till kommunen vid ansökan eller lämna senast i samband med att avtalet undertecknas. Omsorgstagarna omfattas av olycksfalls- och ansvarsförsäkring som tecknas av kommunen. Underutförare Utföraren är gentemot kommunen lika ansvarig för sina underutförares arbete och handlingar som för sina egna. Försummelse från underutförare fritar inte utföraren från hans åtagande enligt denna offertförfrågan. Hävning av avtal Om utföraren inte fullgör sina åtaganden enligt avtal och rättelse inte sker senast 30 dagar efter att kommunen lämnat utföraren en skriftlig begäran om rättelse eller om utföraren ej fullgjort betalning av skatter eller andra allmänna avgifter eller vid utförares konkurs, betalningsinställelse eller därmed liknande händelse får kommunen häva avtalet med omedelbar verkan. Hävning ska ske skriftligen. Skadestånd och viten Utföraren ska hålla kommunen skadelös för varje skada eller brist som orsakas kommunen på grund av utförarens avtalsbrott. Utföraren skall ansvara, i förhållande till kommunen, för uppkommen skada som kommunen, på grund av vållande och/eller oaktsamhet hos utföraren, kan komma att förpliktas utge till tredje part. Utföraren skall ansvara för att den enskilde inom föreskrivna tidsramar får sina biståndsbedömda insatser verkställda. Uppfylls inte åtagandet ska utföraren kompensera kommunen för tillkommande kostnader, som kommunen kan bli skyldig att utge till tredje part. Utförareskontroll

12 11 (12) Kontroll av utförarens leveransförmåga, leveranssäkerhet, produktreklamationer, fakturor kommer att ske under avtalsperioden för att tillse att överenskomna pris- och övriga villkor uppfylles enligt kommunens kvalitetssystem för utföraresbedömning. Sociala krav Utföraren ska följa de deklarationer och konventioner som undertecknats av Sverige inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljöhänsyn. Särskilda villkor Utföraren eller underutförare som denna anlitar, får inte i sin näringsverksamhet diskriminera någon på grund av kön, etnicitet, trosbekännelse, funktionshinder eller sexuell läggning eller av sådana skäl otillbörligt särbehandla arbetstagare eller arbetssökande. Kollektivavtal Utföraren skall ha tecknat svenskt kollektivavtal för de anställda eller så kallade hängavtal till svenska kollektivavtal. Uppförandekod för hållbar upphandling inom Kalmar kommun Produkter och tjänster som levereras till Kalmar kommun ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med vår uppförandekod. Vi förutsätter att våra utförarer (avtalspartners) uppfyller tillämplig lagstiftning i tillverkningslandet samt utifrån de internationella konventioner och förklaringar som uttrycks i FN:s Global Compact (se bilaga) respekterar minst följande grundläggande principer: Mänskliga rättigheter Rättigheter i arbetslivet Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen Minimering av miljöpåverkan Etiska och moraliska affärsregler Utförare skall underteckna uppförandekod och bifoga detta med Anbudssvar, se bilaga 4. Anbudssvar skall vara undertecknat av behörig företrädare. Utföraren skall inom en (1) vecka från anmodan av beställare visa att den som undertecknat anbudet är behörig. Kalmar kommun Serviceförvaltningen Upphandlingsenheten Maria Kleveborn Upphandlare Bilagor:

13 1. Kravspecifikation 2. Byggritningar 3. Svarsformulär 4. Uppförandekod 5. Utvärderingsmodell 6. Faktureringsunderlag 7. Uthyrning av vård- och omsorgsboende process 8. Frånvaro/avvikelse i vård- och omsorgsboende. Underlag för debitering av omsorgsavgift blankett 9. Omsorgsnämndens värdegrund 10. Kommunens gemensamma värdegrund 11. Omsorgsnämndens värdighetsgarantier 12. Referenser 12 (12)

14 Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars Axelsson Dnr 2014/0018 Bilaga 1 Kravspecifikation Upphandling av utförare för vårdoch omsorgsboendet Vasallparken I kravspecifikationen benämns den äldre både som hyresgäst, den enskilde och omsorgstagare. 1 Allmän orientering 1.1 Huvudman Kommunen är huvudman för verksamheten och ytterst ansvarig och beslutar i alla frågor som omfattar myndighetsutövning. 1.2 Bostäder och lokaler Vård- och omsorgsboendet Vasallparken är placerat i kvarteret Kämpaleken med adress Jägarvägen 20, Kalmar. Totalytan är m² fördelat på två plan. Ett vindsutrymme för förvaring tillkommer utöver. De två gruppboendeenheterna i plan 1 innehåller vardera 8 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Här finns också personallokaler (kontor, omklädning och pausrum). De två gruppboendeenheterna i plan 2 innehåller 8 lägenheter (varav 1 är en tvårumslägenhet) med tillhörande gemensamhetsutrymmen resp. 11 lägenheter med gemensamhetsutrymmen. Personallokal (kontor) finns även på detta plan. Lägenheternas storlek är 29,2 m² varav hygienutrymmena utgör 6,7 m². Se byggnadsritningar, bilaga 2. Samtliga lägenheter är utrustade med fast monterad skena för taklyft. Kommunen hyr vård- och omsorgsboendet Vasallparken av Kalmarhem. Kommunen är hyresvärd för hyresgästerna som har tecknat eget hyreskontrakt för sin lägenhet. I hyreskontraket ingår del i gemensamhetsutrymme. Utförarens tillgång till lokaler för personalutrymmen regleras i avtalet. Lokalerna upplåtes utan kostnad. Utföraren får inte utan kommunens tillåtelse använda lokalerna inom Vasallparkens vård- och omsorgsboende för annat än avsett ändamål. Upphandlingsenheten Serviceförvaltningen Adress Box 922, Kalmar Besök Torsåsgatan 14 Tel vx Fax

15 2 (13) Önskar utföraren genomföra ändringar i lokalerna skall detta först godkännas skriftligt av kommunen. Kommunen ansvarar för kostnaderna för el, vatten och avlopp, sophämtning samt snöröjning Lokalvård Utföraren skall ansvara för att lokaler och utrymmen städas och vårdas så att rimliga krav på hygien och trivsel upprätthålls Besiktning av lägenheter och lokaler Kommunen ansvarar för att besiktning av lägenheter och lokaler sker före och efter kontraktstidens slut. Vid behov kan kommunen genomföra underhållsbesiktning även under pågående kontraktsperiod. Kommunen ansvarar för kostnaderna för dessa besiktningar. Onormalt slitage och/eller oaktsamhet kan medföra att utföraren får bekosta detta. Kommunen ansvarar för att kalla utföraren till att medverka vid besiktning. Iakttagelser vid besiktningen dokumenteras i ett besiktningsprotokoll som tillställes kommunen och utföraren Utrustning och förbrukningsartiklar Inventarier i gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen anskaffas och bekostas av utföraren. Utföraren skall tillhandahålla och bekosta förbrukningsartiklar såsom toalettpapper, hushållspapper, diverse engångsmaterial (ex. tvättlappar och servetter), tvättmedel, sköljmedel, städutrustning och rengöringsmedel för gemensamma utrymmen och personalutrymmen. Utföraren får inte ta ut avgift för sådana förbrukningsartiklar av den enskilde. Kommunen utrustar, efter behov och individuell bedömning, lägenheterna med sängar som uppfyller gällande arbetsmiljökrav för personalen. Sängarna tillhör kommunen. I övrigt utrustar hyresgästerna sina egna lägenheter. 1.3 Tillsyn Myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utför tillsyn, enligt 13 kap. SoL, av Vasallparkens verksamhet. 2 Uppdragsbeskrivning Utföraren skall för kommunens räkning endast ta emot hyresgäster som beviljats bistånd enligt 4 kap. 1 SoL om bostad i vård- och omsorgsboende av kommunens biståndshandläggare. Kommunens boendesamordnare anvisar lägenheterna i Vasallparken. Utföraren skall arbeta enligt kommunens fastställda process, bilaga 7 avseende uthyrning av vård- och omsorgsboende. Häri ingår som exempel visning av lägenhet och hantering av lägenhetsnycklar.

16 3 (13) 2.1 Hemtjänst Utföraren skall för kommunens räkning utföra de hemtjänstinsatser som hyresgästen fått beviljade enligt 4 kap. 1 SoL. Hemtjänstinsatserna omfattar service och personlig omvårdnad. Med service avses praktisk hjälp med hemmets skötsel i form av städning, hjälp med tvätt och klädvård, hjälp med inköp och andra ärenden. Med personlig omvårdnad avses insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska eller sociala behov samt hjälp vid larm och vård i livets slut. Insatserna kan omfatta hjälp för att kunna äta och dricka, klä sig, förflytta sig, sköta personlig hygien samt i övrigt insatser för att bryta isolering och för att känna trygghet och säkerhet i sitt boende Generella insatser Utföraren skall, utöver de individuella insatserna, utföra service och omsorg till hyresgästerna så de kan leva och bo självständigt under trygga förhållanden, ha en aktiv och meningsfull tillvaro samt ha gemenskap med andra. Beskriv hur ni ämnar arbeta för att detta ska infrias. 2.2 Hälso- och sjukvård Utföraren skall för kommunens räkning utföra hälso- och sjukvårdsinsatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), inklusive rehabilitering, till och med sjuksköterskenivå Personliga hjälpmedel Personliga hjälpmedel till hyresgästerna förskrivs av kommunens rehabiliteringspersonal. Kommunen ansvarar för den kostnaden. Kommunen ansvarar för och tillhandahåller även förbandsmaterial samt förskrivna förbrukningsartiklar som behövs för inkontinens Arbetstekniska hjälpmedel Kommunen ansvarar för och tillhandahåller arbetstekniska hjälpmedel till utföraren. Med arbetstekniska hjälpmedel avses mobila och stationära personlyftar, lyftselar, mobil duschstol, transportrullstol och transportaggregat till rullstol. Som grundutrustning ingår fast monterad skena för taklyft i lägenheternas samtliga sovrum Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering I kommunen finns en medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) som ser till att kommunens hälso- och sjukvårdsansvar sköts enligt de regler och bestämmelser som finns för hälso- och sjukvården. Det finns även en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) som ansvarar för att kommunen erbjuder hög patientsäkerhet och god vårdkvalitet vid rehabilitering. MAS och MAR ger instruktioner och anvisningar (riktlinjer etc.) till utföraren och fungerar som stöd till verksamheten.

17 4 (13) MAS och MAR har tagit fram rutiner för bl.a. delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter, åtgärder vid dödsfall i vård- och omsorgsboende, hantering av smittförande avfall, läkemedelshantering och användande av skyddsåtgärder. Utföraren skall arbeta utifrån dessa rutiner eller andra med kommunens MAS och MAR överenskomna rutiner avseende hälso- och sjukvård. Därtill skall utföraren ansvara för att all personal i vård- och omsorgsarbete konsekvent tillämpar basala hygienrutiner enligt kommunala riktlinjer för vård och omsorg. Riktlinjerna finns på landstinget i Kalmar läns hemsida MAS anmäler hälso- och sjukvårdsavvikelser till tillsynsmyndigheten - Inspektionen för vård och omsorg (IVO) - enligt Lex Maria. 2.3 Genomförande av uppdrag Kommunens biståndshandläggare utreder, bedömer och fattar biståndsbeslut om boende och hemtjänst utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer. Av biståndsbeslutet om hemtjänst framgår vilka insatser som den enskilde är beviljad. Biståndsbeslut är en förutsättning för uppdrag Utskrivningsklar från sjukhus Utföraren skall ta emot utskrivningsklar omsorgstagare från sjukvården och ansvara för att omsorgstagaren ska kunna återvända till sin bostad, enligt överenskommelse som kommunens biståndshandläggare gjort med företrädare för sjukvården. I de fall utföraren inte kan åta sig uppdraget med en gång skall utföraren ha betalningsansvaret. 2.4 Oförutsedda behov och förändringar av den enskildes behov av vård och omsorg Utföraren skall, utöver vad som angetts ovan, tillgodose den enskildes oförutsedda utökade behov av stöd och omsorg som inte omfattas av biståndsbeslutet eller i väntan på ett sådant. Oförutsedda utökade behov kan uppstå vid till exempel akut sjukdom, olycksfall och vak vid vård i livets slut. Utföraren skall omedelbart kontakta kommunens ansvariga biståndshandläggare när oförutsedda utökade behov av stöd och omsorg uppstår som inte omfattas av biståndsbeslutet om den enskildes behov av hemtjänst ökar eller minskar i sådan omfattning att biståndsbeslutet behöver omprövas om den enskilde inte längre önskar beviljad insats, avseende hemtjänst och/eller lägenhet omgående om den enskilde är inlagd på sjukhus omgående om den enskilde har avlidit (Ingår i processen uthyrning av vård- och omsorgsboende.) Utföraren skall senast den 2 i varje månad redovisa frånvaro/avvikelse på avsedd blankett, bilaga 8, till ansvarig ekonomiassistent, för att rätt omsorgsavgift ska debiteras den enskilde. (Hör till processen uthyrning av vård- och omsorgsboende)

18 5 (13) 2.5 Kost Utföraren skall servera näringsriktigt sammansatt kost i form av frukost, lunch, kvällsmål samt 2-3 mellanmål. Det skall finnas tillgång till kost efter behov, såsom dietkost, passerad mat, vegetarisk kost och övriga specialkoster för olika sjukdomar och religioner. Beskriv hur ni ämnar arbeta för att detta ska infrias. Tiden mellan kvällsmål och morgonmål får uppgå till högst 11 timmar. 3 Allmänna villkor 3.1 Tillstånd Utföraren skall ha eventuella erforderliga tillstånd för verksamhetens bedrivande. 3.2 Lagar, förordningar och föreskrifter Utföraren skall ha kunskap om och ansvara för att uppdraget utförs i enlighet med de mål och riktlinjer som följer av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, arbetsmiljölagen samt alla andra vid varje tillfälle tillämpliga lagar och förordningar. Vidare skall uppdraget utföras i enlighet med Socialstyrelsens gällande föreskrifter och allmänna råd. 3.3 Ledningssystem för kvalitet Utföraren skall bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete i överensstämmelse med Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, och kunna visa hur det är uppbyggt med processer och rutiner i den egna verksamheten. Beskriv hur ni ämnar arbeta för att detta ska infrias. Utföraren skall varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse i enlighet med 7 kap. 1 i SOSFS 2011:9 samt en patientsäkerhetsberättelse i enlighet med 7 kap. 2-3 i SOSFS 2011: Systematiskt brandskyddsarbete Utföraren skall bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, enligt gällande bestämmelser, för att göra Vasallparken säker och trygg för hyresgäster, personal, besökare och omgivning. Utföraren skall utse en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och tillhörande dokumentation. Samråd i brandskyddsfrågor görs med fastighetsägaren Kalmarhem och kommunens brandskyddssamordnare. Beskriv hur ni ämnar arbeta för att detta ska infrias.

19 6 (13) 3.5 Samarbete med frivilliga organisationer Verksamheten skall vara religiöst och politiskt obunden. Samarbete med frivilliga organisationer, studieförbund och pensionärsorganisationer skall utvecklas, i syfte att bidra till att tillgodose hyresgästernas sociala, kulturella och andliga behov. Beskriv hur ni ämnar arbeta för att detta ska infrias. 3.6 Allmänhetens rätt till insyn På begäran av kommunen, skall utföraren tillhandahålla uppgifter som gör det möjligt för kommunen att ge allmänheten insyn i utförarens verksamhet i enlighet med 3 kap. 19 a kommunallagen. 3.7 IT-system och telefoni m.m. Utföraren skall, liksom kommunen, använda verksamhetssystemet Procapita för att hantera beslut/beställningar, dokumentation, kommunikation med biståndshandläggare, hälso- och sjukvårdspersonal och andra meddelanden som rör uppdraget. Kommunen ansvarar för att tillhandahålla samt ge utbildning och support avseende Procapita. Löpande kostnader för telefoni och datakommunikation skall bekostas av utföraren. Utföraren och dess personal skall delta i anordnade utbildningar gällande Procapita. Utföraren skall ha fungerande telefon, telefonsvarare, datorer och e- posthantering. Hyresgästerna ansvarar för kostnaderna för egen telefon och internet i sina lägenheter. Utföraren behöver inte teckna TV-abonnemang för Vasallparkens vård- och omsorgsboende. Kalmar kommuns licens omfattar även hyresgästernas egna lägenheter. 3.8 Verksamhetsansvarig och ledning Utföraren skall ansvara för att det finns en verksamhetschef enligt 29 HSL. Andra befattningshavare i verksamheten med ledningsansvar skall ha adekvat högskoleutbildning med inriktning mot vård, omsorg eller socialt arbete, eller annan utbildning och erfarenhet som ger motsvarande kompetens och bedöms likvärdig. Utföraren skall styrka genom betyg och intyg verksamhetschefs och annan ledningspersonals utbildningsnivå, kunskap och erfarenhet. 3.9 Arbetsgivaransvar Utföraren skall inom sitt ansvarsområde fullgöra arbetsgivaransvaret. Utföraren är ensam ansvarig arbetsgivare för den egna personalen och är ensam bärare av arbetsgivaransvar i förhållande till denna personal.

20 7 (13) Utföraren skall anställa och ansvara för personal i egenskap av arbetsgivare med beaktande av vid var tid gällande lagar och avtal. Vid anställning av personal skall kompetenskraven som anges i punkt följas. Utföraren skall inte vidta åtgärd som kan väntas medföra åsidosättande av lagar eller kollektivavtal eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget inom utförarens verksamhetsområde. Anlitar utföraren underleverantör skall utföraren av denne avkräva motsvarande utfästelse. Utföraren skall ansvara för löner, arbetsgivaravgifter och andra avtalsenliga och lagstadgade kostnader för sig och sin personal. Utföraren skall vid utförandet av uppdraget endast använda personal med för ändamålet adekvat kompetens och personlig lämplighet Sekretess och tystnadsplikt Utföraren omfattas av tystnadsplikt avseende vård och omsorg enligt 15 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL) och 6 kap. 12, 13, 14, 15 och 16 patientsäkerhetslagen. Utföraren skall ansvara för att all dess personal har kunskap om lagstiftningen gällande tystnadsplikten och att alla lyder den. All personal skall ha undertecknat en skriftlig förbindelse om tystnadsplikt Meddelarfrihet Utföraren skall förbinda sig att på motsvarande sätt som gäller för offentligt anställda, enligt regler i tryckfrihetsordningen och yttrandefrihetsförordningen, tillåta meddelarfrihet för sina anställda och inte efterforska vem som har lämnat ett meddelande med stöd av meddelarfriheten. Meddelarfriheten begränsas emellertid av bestämmelsen om tystnadsplikt enligt 15 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL) och 6 kap. 12, 13, 14, 15 och 16 patientsäkerhetslagen. Meddelarfriheten begränsar även sådana meddelanden som avser företagshemlighet och skyddas enligt lagen om skydd för företagshemligheter. 4 Krav på uppdragets utförande kvalitetskrav 4.1 Effektivitet Effektivitet innebär att resurserna utnyttjas på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål för verksamheten, att göra rätt saker och att göra dem på rätt sätt. Den enskilde ska kunna känna trygghet med den personal och de insatser som utförs. Den enskilde ska kunna lita på att hans eller hennes behov av service, vård och omsorg blir tillgodosedda. En viktig förutsättning för att den enskilde ska uppleva trygghet är kontinuitet när det gäller service, vård och omsorg. Insatserna skall ges med personal- tids- och omsorgskontinuitet. Beskriv hur ni ämnar arbeta för att detta ska infrias.

21 8 (13) 4.2 Självbestämmande och integritet Självbestämmande och integritet innebär att den enskilde är delaktig, har inflytande och ges möjlighet till egna val. Utföraren skall värna och respektera den enskildes rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning (5 kap. 4-5 SoL). Detta innebär att utföraren skall anpassa arbetssätt, planering och genomförande av insatser till den enskilde och att den enskilde får ett gott bemötande. Utföraren skall upprätta en genomförandeplan tillsammans med den enskilde där genomförandet av hemtjänstinsatsen ska beskrivas. Beskriv hur ni ämnar arbeta för att detta ska infrias Bemötande av den enskilde och förhållningssätt Utföraren skall ha en skriftlig rutin för att den enskilde och dennes anhöriga/närstående, och eventuell rättslig företrädare informeras om omsorgen och görs delaktiga. Utföraren skall arbeta utifrån omsorgsnämndens värdegrund, bilaga 9, och kommunens gemensamma värdegrund, bilaga 10. Utföraren skall ansvara för att värdighetsgarantierna, bilaga 11, som beslutats av omsorgsnämnden och som gäller för den enskilde som bor i vård- och omsorgsboende infrias. Beskriv hur ni ämnar arbeta för att detta ska infrias. 4.3 Helhetssyn och samordning Helhetssyn utgår från en enskildes samlade livssituation. Då den enskilde har behov av tjänster som bedrivs inom olika verksamheter eller av olika utförare och professioner är dessa samordnade. Det finns en tydlig ansvarsfördelning. Tjänsterna präglas av kontinuitet Samverkan kring den enskilde Utföraren skall samverka med landstingets verksamheter och arbeta i enlighet med de skriftliga överenskommelser som kommunen träffat avseende betalningsansvarslagen och hemsjukvård. Se Regionförbundet i Kalmar läns hemsida Utföraren skall samverka med kommunen i kommunens arbete med att göra riskbedömningar enligt Nationella kvalitetsregister. Utifrån den enskildes behov skall utföraren samverka med anhöriga/närstående, gode män/förvaltare och frivilliga organisationer Samverkan mellan utföraren och kommunen Utföraren skall delta i de möten som kommunen bjuder in till, exempelvis samrådsmöten eller möten för informationsutbyte.

22 9 (13) 4.4 Trygghet och säkerhet Trygghet och säkerhet innebär att tjänsterna utförs enligt gällande regelverk. Tjänsterna är transparanta vilket innebär förutsägbarhet och möjlighet till insyn. Risk för kränkning, försummelse, fysisk eller psykisk skada förhindras genom förebyggande arbete Hantering av privata medel Den enskilde eller dennes anhöriga/närstående/legal företrädare ska normalt sköta hanteringen av privata medel. I de fall privata medel hanteras av utföraren skall skriftlig och säker rutin för detta finnas Dokumentation av genomförd insats Utföraren skall ansvara för att en genomförandeplan upprättas i enlighet med kommunens värdighetsgarantier. Genomförandeplanen av hemtjänstinsatsen ska beskriva: Om det ingår flera delar i insatsen och i så fall vilka Vilka mål som gäller för insatsen eller delar av den När och hur insatsen eller delar av den ska genomföras På vilket sätt brukaren själv har deltagit i planeringen När planen har fastställts När och hur planen ska följas upp Utföraren skall i allt övrigt dokumentera i enlighet med 11 kap. 5-6 SoL och Socialstyrelsens gällande föreskrift och allmänna råd (SOSFS) avseende dokumentation i samband med genomförande av insatser. Utföraren skall ha en skriftlig rutin för hur dokumentationen och dess förvaring ska skötas. För hälso- och sjukvårdsinsatser skall utföraren föra patientjournal i enlighet med patientjournallagen (1985:562) och Socialstyrelsens gällande föreskrift och allmänna råd (SOSFS) avseende om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården. Finns behov av medicinska insatser av långvarig karaktär skall aktuella vårdplaner finnas dokumenterade i omvårdnadsjournalen. Utföraren skall, såvitt inte annat följer av lag, snarast efter det att den enskilde inte längre är aktuell för insatser vid verksamheten eller efter begäran från IVO, lämna över all dokumentation om den enskilde till kommunen Synpunkter och klagomål Utföraren skall ha en skriftlig rutin för att ta emot och utreda synpunkter och klagomål från enskilda samt från t.ex. myndigheter och organisationer. Utföraren skall varje år lämna en skriftlig sammanställning och analys samt vidtagna åtgärder av inkomna klagomål och synpunkter till kommunen. Sammanställningen skall utgöra bilaga till kvalitetsberättelsen enligt punkt 3.3. Information skall finnas hos utföraren om möjligheten för den enskilde att även lämna synpunkter och klagomål på utförarens verksamhet till kommunen, via kommunens hemsida eller Tyck till-folder. Synpunkter och klagomål som kommer till kommunen på detta sätt tar kommunen hand om, för att sedan följa upp med utföraren.

23 10 (13) Rapporteringsskyldighet Lex Sarah Utföraren skall ha en skriftlig rutin för att rapportera och hantera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden (lex Sarah) enligt Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS 2011:5 samt ändringsförfattning SOSFS 2013:16. Utföraren skall informera kommunens kontaktperson, utan dröjsmål, när utföraren gör en anmälan om ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande till tillsynsmyndigheten - IVO, samt lämna kopia på anmälan med tillhörande bilagor. Utföraren skall varje år lämna en skriftlig sammanställning och analys samt vidtagna åtgärder av inkomna lex Sarah-rapporter till kommunen. Sammanställningen skall utgöra bilaga till kvalitetsberättelsen enligt punkt 3.3. Rapporter, utredningar och andra handlingar rörande lex Sarah-ärenden skall utföraren överlämna till kommunen vid detta avtals upphörande, dock senast när gallringsskyldigheten inträder Rapporteringsskyldighet Avvikelser hälso- och sjukvård (enligt patientsäkerhetslagen) Utföraren skall rapportera avvikelser avseende hälso- och sjukvård i enlighet med kommunens rutin, eller annan med kommunens MAS överenskommen rutin avseende avvikelser hälso- och sjukvård. Utföraren skall varje år lämna en skriftlig sammanställning och analys samt vidtagna åtgärder av inkomna avvikelser till kommunen. Sammanställningen skall utgöra bilaga till patientsäkerhetsberättelsen enligt punkt Kunskapsbaserad verksamhet Kunskapsbaserad verksamhet innebär att tjänsterna utförs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Den enskildes erfarenhet tas till vara Krav på personalens kompetens och kompetensutveckling I enlighet med 24 HSL skall utföraren ansvara för att det finnas en sjuksköterska som svarar för 1. att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälsooch sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2. att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3. att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. För att ge den enskilde omsorgstagaren en god vård och omsorg är engagerad och utbildad personal avgörande. I enlighet med kommunens värdighetsgarantier skall utföraren arbeta för att all personal har en utbildningsnivå med lägst undersköterskekompetens. All personal skall ha förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska. Utföraren skall redovisa utbildning och erfarenhet för var och en i personalgruppen.

24 11 (13) Utföraren skall ansvara för sin personals kompetensutveckling. Kommunen erbjuder utförarens personal att delta i information och utbildning som hålls för motsvarande personal hos kommunen. Utföraren ansvarar då för egna vikariekostnader samt eventuella utbildningskostnader som överstiger kommunens självkostnad. Beskriv hur ni ämnar planera för personalens kompetensutveckling Tillräcklig bemanning Utföraren skall genomföra sina åtaganden med den personalstyrka och den kompetens som krävs för att uppfylla kraven avseende en god, trygg och säker vård och omsorg som möjliggör dokumentation, planeringsarbete, kompetensutveckling, reflektion och diskussion. Utföraren skall visa hur personalresurserna fördelar sig under dygnet på respektive våningsplan. Utföraren skall kunna säkerställa kvaliteten i den avtalade omsorgen vid personalens frånvaro på grund av sjukdom, semester etc. Beskriv hur ni gör bedömning av bemanningsbehovet, vilken metod som används Introduktion av ny personal Utföraren skall se till att nyanställd personal får introduktion. Utföraren skall ha en skriftlig rutin för introduktion av nyanställd personal. Introduktionen skall säkerställa att nyanställd personal får den information de behöver för sitt arbete så att kommunens kvalitetskrav på uppdraget säkras Kompetensförsörjning Utföraren skall följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde vad gäller lagstiftning och metodutveckling och se till att personalen har aktuell kunskap. Utföraren skall ansvara för att personalen får utbildning, fortbildning och handledning. Utföraren skall ha skriftliga generella och individuella kompetensutvecklingsplaner för personalen Mat och måltider Måltiderna har stor betydelse i den dagliga tillvaron och skall vara en integrerad del av omsorgen och vården. Måltidsmiljön skall vara lugn och trivsam. Omsorgstagarnas önskemål om tider för måltider och måltidsmiljö skall respekteras så långt som möjligt. Utföraren skall känna till och observera tillstånd hos den enskilde som i förlängningen kan leda till undernäring, exempelvis förändringar i matintag, nedsatt aptit, tugg- och sväljproblem eller viktnedgång. Den enskildes nutritionsproblem skall, efter samtycke från den enskilde, vidarerapporteras till ansvarig sjuksköterska.

25 12 (13) 4.6 Tillgänglighet Information Utföraren skall ansvara för att ge både skriftlig och muntlig information till hyresgästerna. Skriftlig information skall ges om utförarens verksamhet och boendet samt hur hyresgästen, anhöriga/närstående och legal företrädare kan lämna synpunkter och klagomål på utförarens verksamhet. Utföraren skall ansvara för att kontakter tas med anhöriga/närstående och legal företrädare samt att inbjudan till samtal ges i samband med att ny hyresgäst flyttar in Tolk Utföraren skall vid behov anlita tolk, och som rekvireras via den av kommunen anlitade tolkservicen. För att få upplysning om aktuell tolkservice, kontakta kommunens kontaktcenter eller kommunens kontaktperson. Kostnaderna för tolk skall betalas av utföraren Kontaktmannaskap Den enskilde garanteras en kontaktman enligt kommunens värdighetsgarantier. Utföraren skall ha en skriftlig beskrivning för kontaktmannens uppgift och ansvar Telefontider m.m. Utföraren skall ansvara för att tjänstgörande personal är tillgänglig på telefon under hela dygnet. Vid användning av telefonsvarare skall den avlyssnas regelbundet för att kunna ge återkoppling snarast möjligt till den som ringt. Kontakter med utföraren via brev, e-post, sms eller dylikt skall besvaras inom två arbetsdagar. Antingen genom att svar ges direkt eller lämna besked om när man kan förvänta ett svar. 5 Uppföljning Kommunen skall ha rätt till insyn i verksamheten för att göra uppföljning. I detta ingår att kommunen skall få ta del av handlingar som kommunen efterfrågar. När så påkallas skall utföraren medverka vid uppföljning. Brister som uppmärksammas skall åtgärdas inom föreskriven tid som anges i uppföljningsrapporten. Utöver nedan nämnda uppföljningar gör kommunen även uppföljning vid behov på förekommen anledning. Kommunen gör uppföljning under första halvåret efter att avtal tecknats för att se hur utförarens ledningssystem för kvalitet är uppbyggt. Uppföljning av kraven enligt tecknat avtal görs av kommunen en gång om året. Uppföljning av den enskildes insatser enligt biståndsbeslutet görs av kommunens biståndshandläggare, vid påkallat behov eller minst en gång om året.

26 13 (13) Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska gör uppföljning för att säkerställa att kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet tillgodoses i utförarens verksamhet. Kommunens revisorer skall kunna genomföra samma revision hos utföraren som hos kommunens verksamheter. Utföraren skall medverka och underlätta revisorernas arbete. Utföraren skall lämna sin årsredovisning till kommunen varje år, senast den 30 april. Utföraren skall lämna kvalitetsberättelsen och patientsäkerhetsberättelsen enligt punkt 3.3 till kommunen varje år, senast den 1 mars. Utföraren skall, utan ersättning, lämna de uppgifter som krävs från tillsynsmyndighet eller enligt anvisningar i nationella uppföljningar som bland annat genomförs av Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg och Sveriges Kommuner och Landsting. Uppgifterna skall lämnas till kommunen. Utföraren skall, på kommunens anfordran, lämna specificerade uppgifter som grund för statistik, ansökan för statsbidrag, måluppfyllelse eller för annat ändamål i den omfattning som kan anses skäligt. Denna skyldighet gäller emellertid inte uppgifter som kan karaktäriseras som affärshemligheter.

Avtal avseende hemtjänst enligt LOV

Avtal avseende hemtjänst enligt LOV Handläggare Datum Avtalsnummer Thomas Johansson 2015-05-26 0480-45 35 15 Avtal avseende hemtjänst enligt LOV Parter Mellan Gertrud Care AB org. nr 556801-1067, nedan kallad utförare och Omsorgsförvaltningen,

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning EBA-Emmaboda Bostads AB 2012-01 Handläggare Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB Ni inbjudes inkomma med

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna 2013-11-10 Dnr: 2011-3060046 Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna Härmed inbjuds ni att lämna anbud på de kurser som ESF-projektet

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Handläggare ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning 2012-01 Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Ni inbjudes inkomma med anbud på byggtjänster

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner KOMMUNALFÖRBUNDET GR Lars-Göran Jansson Bilaga 2a 2008-04-28 Styrgruppen för det sociala området Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner Den sociala styrgruppen har tidigare beslutat

Läs mer

Upphandling av Kalmarmodellen Valfrihet inom hemtjänst i Kalmar kommun enligt lagen om valfrihetssystem

Upphandling av Kalmarmodellen Valfrihet inom hemtjänst i Kalmar kommun enligt lagen om valfrihetssystem Upphandlingsansvarig Datum Ärendebeteckning Kalmar kommun Omsorgsförvaltningen Thomas Johansson 15 2015-06-09 ON 2013/0088 Förfrågningsunderlag Upphandling av Kalmarmodellen Valfrihet inom hemtjänst i

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

3. Avtalsvillkor. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Allmänt Erik Andersson EA Sista anbudsdag:

3. Avtalsvillkor. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Allmänt Erik Andersson EA Sista anbudsdag: Förfrågningsunderlag 2015-03-26 Upphandlande organisation Eskilstuna kommun Upphandling Platser i vård- och omsorgsboende Erik Andersson EA 15.014 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-05-05 Texten/frågan

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Antagna av Äldrenämnden 2006-11-29 Bestämmelserna träder i kraft 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Kundvalssystemet

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Administrativa villkor

Administrativa villkor Sida 1 (5) Administrativa villkor Datum 2010-01-20 Referenser Beskrivning Upphandlingsform Alingsås kommun upphandlar kostförsörjningen för grundskolan, gymnasiet, äldreomsorgens egna boenden samt barn-

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38 Här redovisas de ska-krav som leverantören måste uppfylla. Kraven har utformats utifrån en analys av vad som är kvalitetskritiskt för brukaren. Område Krav Uppföljningsform Omdöme/värdering 1. Bemötande

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD Mellan Vellinge kommun, organisationsnummer 212000-1033, 235 81 Vellinge, nedan kallad beställaren och (leverantörens namn), org nr, adress, nedan kallad utföraren, tecknas denna dag följande KONTRAKT

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Fotterapeut Gunnel Pettersson (530624-3220) Suderbys Hangvar Företag Organisationsnummer Adress 620

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Gäller fr.o.m. 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Dagverksamheten vänder sig till personer med stora

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej Entreprenad särskild boende mm sida 1 (8) Anbud särskilda boende mm Anbudsformulär Uppgifter om anbudsgivaren Anbudsgivare: Företagsform: Kontaktperson: E-post: Organisationsnummer: Behörig företrädare:

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Förlängning av internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Villa Djurgården 2016-01-01 2016-12-31

Förlängning av internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Villa Djurgården 2016-01-01 2016-12-31 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Edlund Johan Datum 2015-11-23 Diarienummer SCN-2015-0360 Socialnämnden Förlängning av internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Villa Djurgården 2016-01-01

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Uppdrag och kvalitetskrav Daglig verksamhet enligt LSS Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum [Beslut/Publiceringsdatum] Ärendenr SON 2017/144 Version [1.0] Innehållsförteckning...1

Läs mer

OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK. Uthyrning av vård- och omsorgsboende process

OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK. Uthyrning av vård- och omsorgsboende process OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Förvaltningschef Thomas Tryggvesson Verksamhetschef Lars Axelsson 2013-12-18 1 (8) Uthyrning av vård- och omsorgsboende process

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg En leverantör har möjlighet att erhålla godkännande för en eller flera vårdenheter inom primärvården i Landstinget Kronoberg, förutsatt att vissa grundläggande

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah September 2009 INSTRUKTION för anmälan enligt Lex Sarah - 14 kap 2 socialtjänstlagen, SoL - 24 a lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Instruktionen är fastställd av vård- och omsorgschefen

Läs mer

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film.

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film. Anbudsförfrågan Datum Beteckning Sida 1/5 Jens Mattsson Naturavdelningen 036-395030 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr ), genom Omsorgsnämnden, Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden

1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr ), genom Omsorgsnämnden, Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden AVTAL AVSEENDE HEMTJÄNST 1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr 21 20 00-0951), genom Omsorgsnämnden, 291 80 Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden och nedan kallad Leverantören har i dag följande

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

F2 KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV ENSTAKA PLATSER I SÄRSKILT BOENDE OCH KORTTIDSPLATS PÅ GOTLAND

F2 KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV ENSTAKA PLATSER I SÄRSKILT BOENDE OCH KORTTIDSPLATS PÅ GOTLAND Datum 2010-11-22 Diarienr: 2010-516 Serviceförvaltningen, ekonomi och upphandling F2 KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV ENSTAKA PLATSER I SÄRSKILT BOENDE OCH KORTTIDSPLATS PÅ GOTLAND Upphandling 2010-516

Läs mer

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Inledning Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen ligger till grund för lokalavärdighets - garantier i Järfälla kommun.

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

2013-04-22. Riktlinjer för parboendegaranti i vård- och omsorgsboende Dnr ÄHN/2013:22

2013-04-22. Riktlinjer för parboendegaranti i vård- och omsorgsboende Dnr ÄHN/2013:22 2013-04-22 Äldre- och handikappnämnden Riktlinjer för parboendegaranti i vård- och omsorgsboende Dnr ÄHN/2013:22 Den 1 november 2012 infördes en ny bestämmelse om parboende i socialtjänstlagen (2001:453),

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Länkverksamhet

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Länkverksamhet Haninge kommun Avtalsform Rangordnat avtal Namn Länkverksamhet Diarie 61.7/2011 Ansvarig upphandlare Ulla Malm Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag Styrdokument Socialförvaltningen Sammanfattning Detta styrdokument beskriver uppdrag och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde.

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Landstinget i Värmland Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Diarie UE/120105 Ansvarig upphandlare Martin Magnusson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer