Upphandling av utförare för vård- och omsorgsboendet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av utförare för vård- och omsorgsboendet"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Tryggvesson ON 2014/ Omsorgsnämnden Upphandling av utförare för vård- och omsorgsboendet Vasallparken Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner anbudsunderlag, för upphandling av utförare för vård- och omsorgsboendet Vasallparken. Bakgrund Befintligt avtal med nuvarande utförare, för vård- och omsorgsboendet Vasallparken (Kosmo), går ut och skall upphandlas på nytt. Bifogat presenteras underlag för anbudsupphandlingen. Thomas Tryggvesson Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen V-Chef_Avd Chef Adress Box 848, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

2 Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Kleveborn Upphandling av utförare för vård- och omsorgsboendet Vasallparken Allmänna föreskrifter Inbjudan Välkommen att lämna anbud i rubricerad upphandling enligt bifogat anbudsunderlag med tillhörande bilagor. I anbudsförfrågan benämns Kalmar kommun, Omsorgsnämnden som kommunen och anbudsgivare som utföraren. Kommunens ombud i upphandlingen är Kalmar kommun, Serviceförvaltningen, Upphandlingsenheten. Kontaktpersoner Kontaktperson för upphandlingen: Upphandlare Maria Kleveborn, tfn: e-post: Sista anbudsdag Anbud i två exemplar ska lämnas skriftligt samt undertecknat av behörig företrädare, i slutet kuvert tydligt märkt Anbud Vård- och omsorgsboende vara Kalmar kommun, Serviceförvaltningen, Upphandlingsenheten, Box 922, Kalmar tillhanda senast xxxx 2014 Besöksadress: Torsåsgatan 14. Öppettider: Vardagar , Upphandlingsenheten Serviceförvaltningen Adress Box 922, Kalmar Besök Torsåsgatan 14 Tel vx Fax

3 2 (12) Innehållsförteckning Upphandling av utförare för vård- och omsorgsboendet Vasallparken... 1 Allmänna föreskrifter... 1 Inbjudan... 1 Kontaktpersoner... 1 Sista anbudsdag... 1 Giltighetstid... 3 Upphandlingsform... 3 Tilldelningsbeslut... 3 Upplysningar under anbudstiden... 3 Uppdragets omfattning... 3 Parboende... 4 Avtalsform... 4 Alternativa anbud... 4 Avtalstid... 4 Omfattning... 4 Anbuds form och innehåll... 5 Beskrivning av företagets resurser m.m Avbrytande av upphandlingen... 5 Prövning av anbudsgivare och anbud... 5 Kvalificeringsfasen... 5 Krav på ekonomisk kapacitet... 5 Åberopande av annans kapacitet... 6 Krav på yrkesmässig kapacitet kap. 1 och 2 LOU... 6 Uppfyllande av skall-krav... 6 Utvärderingsfasen... 7 Pris... 7 Mertjänster... 7 Antagande av anbud... 8 Kommersiella villkor... 8 Anbudspris... 8 Utbetalning av ersättning... 8 Reducering av ersättningen... 8 Prisjustering... 8 Betalningsvillkor... 9 Faktura... 9 Dröjsmål med betalning... 9 Statsbidrag... 9 Force Majeure... 9

4 3 (12) Ansvar och försäkringar Underutförare Hävning av avtal Skadestånd och viten Utförareskontroll Sociala krav Särskilda villkor Kollektivavtal Uppförandekod för hållbar upphandling inom Kalmar kommun Bilagor: Giltighetstid Entreprenören skall vara bunden av sitt anbud t.o.m Upphandlingsform Denna upphandling genomförs som förenklad upphandling enligt LOU lagen om offentlig upphandling. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Kommunen kan medge att anbudsgivare får rätta uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel i anbudet. Kommunen får begära att ett anbud förtydligas om det kan ske utan särbehandling eller konkurrensbegränsning. I övrigt gäller svensk rätt och lagstiftning för lämnat anbud. Tilldelningsbeslut Tilldelningsbeslut är inte en accept och bindande avtal kommer till stånd först när skriftligt upphandlingskontrakt tecknats mellan parterna. Upplysningar under anbudstiden Eventuella frågor skall ställas till Kalmar kommun, Upphandlingsenheten skriftligen via Visma TendSign. Inkomna frågor och svar meddelas via Visma TendSign. Sista dag för frågor är 2014-xxxx. Innan anbud lämnas uppmanas utföraren att kontrollera via Visma TendSign om nya uppgifter om upphandlingen tillkommit. Utförarer som erhållit förfrågningsunderlaget från annat håll än via Visma TendSign är skyldiga att själva hålla sig uppdaterade om eventuell tillkommande information under anbudstiden. Uppdragets omfattning Vård- och omsorgsboendet Vasallparken är ett stadigvarande boende för äldre personer med behov av särskilt stöd enligt socialtjänstlagen (SoL). Vasallparken

5 4 (12) omfattar 35 lägenheter, varav 16 lägenheter avser boende för personer med demenssjukdom. Lägenheterna är fördelade på fyra gruppboendeenheter i två våningsplan. En (1) lägenhet ger utrymme och möjlighet för parboende. Uppdraget omfattar i och med det hyresgäster. Hyresgästerna får insatser i form av personlig omvårdnad och service enligt SoL samt hälso- och sjukvårdsinsatser inklusive rehabilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) till och med sjuksköterskenivå. I uppdraget ingår också vid behov ledsagning till läkare, tandläkare, frisör etc. Hyresgästerna serveras näringsriktigt sammansatt kost i form av frukost, lunch, kvällsmål samt 2-3 mellanmål. Vid behov serveras specialkost. Uppdraget omfattar dygnets alla timmar året runt. Kommunen debiterar den enskilde avgift för vården och omsorgen enligt gällande taxa för omsorg/hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Den enskilde ansvarar själv för kostnaderna gällande läkarvård och förskrivna läkemedel. Parboende Vid parboende är det inte alltid aktuellt att den medboende till omsorgstagaren som beviljats bistånd om bostad i vård- och omsorgsboende har behov av eller är beviljad insats enligt SoL. Då utgår heller ingen ersättning till utföraren för den medboende. Den medboende skall likväl ges möjlighet att köpa frukost, lunch, kvällsmål samt mellanmål som utföraren erbjuder. Avtalsform Avtal kommer att tecknas med en utförare för hela åtagandet. Anbud kan endast lämnas på hela uppdraget. Alternativa anbud Alternativa anbud och reservationer accepteras inte. Avtalstid Avtalet kommer att löpa t.o.m med möjlighet för kommunen att, med i övrigt oförändrade villkor, förlänga med max 24 månader. Förlängningsoptionen kan endast åberopas av kommunen. I det fall avtalet inte kan tecknas eller träda i kraft utan först vid en senare tidpunkt, skall avtalstiden ändå vara fyra (4) år med möjlighet för kommunen att förlänga avtalet med upp till 24 månader. Omfattning Kommunen avser att upphandla vård- och omsorgsboendet Vasallparken, se kravspecifikation bilaga 1.

6 5 (12) Kommunen förbinder sig inte att avropa en viss kvantitet, utan antagen utförare är skyldig att leverera kommunens verkliga behov. Anbuds form och innehåll Det är önskvärt att anbudet innehåller en elektronisk kopia, t ex. USB-minne som är läsbar i normal officeprogramvara. I övrigt gäller följande: anbudet med bilagor skall lämnas på svenska språket, intyg certifikat får vara skrivna på engelska, men all övrig insänd dokumentation skall vara skriven på svenska för sent ankommet anbud kommer ej att prövas ersättning för lämnat anbud/varuinformation utgår ej anbud via fax eller e-post accepteras ej samtliga begärda bilagor (bilagorna 1, 3, 4 och 12) skall fyllas i och bifogas anbudet, samt i förekommande fall undertecknas. beskrivning av företagets resurser med mera skall bifogas anbudet (se nedan) villkoren i anbudsförfrågan skall följas för att anbuden skall kunna utvärderas på likvärdiga grunder Beskrivning av företagets resurser m.m. Utföraren skall till anbudet bifoga en enklare företagsbeskrivning innehållande uppgifter om företaget, dess affärsidé, verksamhet och organisation, etablering, samarbetspartner, resurser, utförarens personalstyrka inom efterfrågad kommun, samt redogöra hur man har tänkt organisera med personal inom efterfrågad kommun vid ett eventuellt avtal. Avbrytande av upphandlingen Kommunen förbehåller sig rätten att förkasta samtliga anbud och avbryta upphandlingen om anbuden inte uppfyller kraven, överstiger nuvarande kostnadsram, av annan anledning kan anses oförmånliga eller på grund av ändrade verksamhetsdirektiv. Prövning av anbudsgivare och anbud Kvalificeringsfasen Krav på ekonomisk kapacitet Anbudsgivaren skall ha tillräcklig ekonomisk kapacitet för att kunna fullgöra kontraktet. Anbudsgivare som har: en riskklassificering/rating enligt affärsoch kreditupplysningsföretaget Credit Safe AB som inte understiger 40 (kreditvärdig) anses ha en tillräcklig ekonomisk kapacitet för att kunna fullgöra kontraktet. Kontroll mot Credit Safe kommer att göras av beställaren. Anbudsgivare som inte har ovan nämnd riskklassificering/rating kan ändå anses ha tillräcklig ekonomisk kapacitet om denne till anbudet bifogar sådan utredning som visar att anbudsgivaren har tillräcklig ekonomisk kapacitet att utföra uppdraget. Sådan utredning kan exempelvis bestå av utdrag från annat

7 6 (12) likvärdigt kreditupplysningsföretag som utvisar minst motsvarande riskklassificering/rating. Åberopande av annans kapacitet Anbudsgivare som inte själv uppfyller krav avseende ekonomisk kapacitet får åberopa annans kapacitet. Anbudsgivaren skall då till anbudet bifoga motsvarande bevis avseende den vars kapacitet åberopas samt ett åtagande från den vars kapacitet åberopas som visar att anbudsgivaren kommer att förfoga över de åberopade resurserna när kontraktet skall fullgöras. Kontroll mot Credit Safe kommer, om annans ekonomiska kapacitet åberopats, att göras avseende den vars kapacitet åberopats. Krav på yrkesmässig kapacitet Utföraren skall ha tillräcklig yrkesmässig kapacitet för att utföra uppdraget. Som bevis härför skall en referensförteckning över ett (1) tidigare liknande uppdrag bifogas anbudet. Detta skall vara genomfört under de senaste tre (3) åren och informationen skall anges på bilaga 12, referenser. Referensen skall vara vidtalade och kommer att bli kontaktad av kommunen. Med liknande uppdrag avses uppdrag likvärdig kraven som ingår i denna upphandling. Referensen skall vara införstådd med att kommunen kommer att besöka dem, då kommer bl.a. frågor att ställas till personalen. Nystartade företag kan istället ange tidigare erfarenhet för ägarna eller anställda hos utföraren. 10 kap. 1 och 2 LOU Om omständighet som anges i 10 kap. 1 eller 2 LOU föreligger avseende en anbudsgivare kan dennes anbud komma att förkastas. Genom undertecknande av anbud intygar utföraren att han är fri från hinder för deltagande enlig 10 kap. 1 och 2 lagen (2007:1 091) om offentlig upphandling. Utländska anbudsgivare kan på begäran från kommunen överlämna sådan information som styrker ovanstående i sitt hemland. Anbudsgivare verksam utanför Sveriges gränser skall bifoga: Intyg om registrering i yrkes- och handelsregister i det land där utföraren är etablerad. Intyg från behörig myndighet i det land där utföraren är etablerad, som utvisar att utföraren där betalat föreskrivna skatter, andra avgifter samt sociala kostnader. Uppfyllande av skall-krav Anbudsunderlaget innehåller ett antal skall-krav. Skall-kraven som är obligatoriska och ingår i kvalificeringsfasen skall vara besvarade och uppfyllda för att anbuden skall kunna gå vidare till utvärderingsfasen. I anbudet skall bekräftas att redovisade skall-krav är uppfyllda. Detta görs genom svar på svarsformuläret, bilaga 3.

8 7 (12) Utvärderingsfasen Utvärdering kommer att ske av de anbud som uppfyller ställda krav och som lämnats av utförarer som kvalificerats till utvärdering. Kommunen kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn taget till nedan angivna utvärderingskriterier. Hur poängsättningen kommer att ske av de respektive kriterierna beskrivs nedan. 1. Pris 2. Mertjänster (maximalt avdrag: 100 kronor) Vid utvärderingen av anbuden kommer en utvärderingsmetod att tillämpas, där kriteriet utöver pris åsätts ett ekonomiskt värde. Metoden innebär att erhålla betyg på kriteriet mertjänster kommer att generera avdrag på anbudspriset i enlighet med betygsskalan som anges nedan. Resultatet är anbudets utvärderingspris. Anbudspris erhållet prisavdrag = utvärderingspris Metoden innebär att kommunen vid anbudsutvärderingen kommer att belöna ett anbud med erbjudna mertjänster. Framtagandet av anbudets utvärderingspris, görs enbart för att få fram det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och innebär inte att kommunen kommer att betala ett högre eller lägre pris än vad som anges som anbudspris i vinnande anbud. Pris Pris per omsorgsplats (hyresgäst med beslut om hemtjänstinsatser) och dygn utgör kriteriet. I pris skall utförarens samtliga kostnader ingå. Pris skall anges på svarsformuläret, bilaga 3. Mertjänster Följande erbjudna mertjänster kommer att ge 10 kronor i avdrag/uppfylld tjänst: 1. Möten med omsorgstagarna tillsammans med eventuell företrädare (s.k. brukarråd) minst en gång per kvartal för att uppmärksamma och efterfråga behov och önskemål om aktiviteter, mat, måltidsmiljö etc. 2. Aktivitet i grupp (max. 11 omsorgstagare) varje dag, minst sju timmar i veckan. Månadsprogram med alla planerade aktiviteter finns tillgängligt för alla omsorgstagare. 3. Friskvård/gymnastik minst en gång i veckan. 4. Alla omsorgstagare erbjuds enskild aktivitet/samvaro minst en timme per vecka (utöver biståndsbeslut). 5. Utevistelse, utanför Vasallparkens trädgård, minst två gånger per vecka. 6. Möjlighet att välja mer än en maträtt vid huvudmålet. 7. Trerätters festmåltid minst en gång i månaden.

9 8 (12) 8. All personal är tillsvidareanställd, med undantag för semester, sjukdom etc. 9. Tillsvidareanställd personal erbjuds heltid. 10. Handledning för personalen minst en gång i månaden. Erbjudna tjänster skall anges på svarsformuläret, bilaga 3. Antagande av anbud Utvärdering kommer att ske enligt bifogad utvärderingsmodell bilaga 5 som är ett exempel på en fiktiv utvärdering. Det anbud som erhåller lägst utvärderingspris vid utvärderingen är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Om två eller flera har lägst utvärderingspris kommer den som erbjuder flest mertjänster att vinna. Om två eller flera anbud ändå värderas lika kommer lottning att ske för att ta fram vinnande anbud. Kommersiella villkor Anbudspris Fast pris per omsorgsplats (hyresgäst med beslut om hemtjänstinsatser) skall anges i SEK, exklusive moms. Utförarens samtliga kostnader skall ingå i priset. Priser skall anges i svarsformuläret, bilaga 3. Utbetalning av ersättning Överenskommen ersättning skall täcka samtliga kostnader för uppdraget enligt kravspecifikationen bilaga 1. Ersättningen utbetalas månadsvis i förskott. Reducering av ersättningen Om en omsorgstagare vistats på sjukhus eller av annan anledning inte erhållit insatser från utföraren reduceras ersättningen med 200 kronor per dygn från och med dag 8. Vid en omsorgstagares avflyttning eller dödsfall reduceras ersättningen med 200 kronor per dygn från och med dag 8 och fram tills dess att ny hyresgäst faktiskt flyttar in. Detta gäller dock inte då parboende förekommer och den medboende ska bo kvar i lägenheten. I dessa fall upphör ersättningen efter dag 8 för den omsorgstagare som flyttat eller avlidit. Reducering av ersättningen skall preciseras på särskilt underlag till fakturan, bilaga 6, se under rubriken Betalningsvillkor. Prisjustering Avtalad ersättning är fast fram till årsskiftet 2015/2016, därefter sker en årlig justering av den avtalade ersättningen med hänsyn tagen till förändringar i det årliga definitiva Omsorgsprisindex (OPI). Kommentar: Omsorgsprisindex (OPI) är ett branschindex framtaget av Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillsammans med Vårdföretagarna och Pacta att användas vid upphandling av verksamhet. SKL ska i december varje år ta fram och publicera ett omsorgsprisindex (OPI)

10 9 (12) för nästföljande år. När centralt löneavtal mellan SKL och Kommunal ännu inte finns för det år som avses, publiceras ett preliminärt OPI. Betalningsvillkor Avtalad ersättning utbetalas månadsvis i förskott. Fakturan skall uppta avtalad ersättning för nästkommande månad samt eventuell avräkning mellan avtalad och slutlig ersättning för föregående månad. Skillnaden mellan avtalad och slutlig ersättning för föregående månad skall preciseras på särskilt underlag, bilaga 6. Faktura Faktura, exklusive moms, skall ställas till Kalmar kommun Ref nr Box Östersund Order- expeditions- och faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter betalas inte. Referens i form av namn och i förekommande fall referensnummer samt leveransadress anges på fakturan. Av fakturan skall, utöver F-skattesedelnummer, framgå utförare med angivet organisations-, mervärdesskattenummer. Kommunen skall betala senast 30 dagar efter mottagande och godkänd faktura. Dröjsmål med betalning Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt gällande referensränta med ett tillägg av åtta (8) procentenheter. Dröjsmålsränta betalas inte för ofullständiga fakturor. Statsbidrag Kommunen ansöker om och uppbär eventuella statsbidrag. Force Majeure Om parterna på grund av extraordinära händelser, exempelvis krig, krigshandling, extrema väderförhållanden, myndighets åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden eller annan omständighet som ligger utanför parternas påverkan, är förhindrad att fullgöra sina åtaganden enligt tecknat avtal, skall parterna i nödvändig omfattning vara befriad från densamma. Föreligger ovan nämnda omständigheter har kommunen rätt att, så länge de består, själv utföra utförarens åtaganden. Ersättningen till utföraren reduceras i förhållande till i vilken grad utföraren inte kan fullgöra sina åtaganden.

11 10 (12) Om en händelse är att anse som extraordinär fastslås av ordföranden i kommunens krisledningsnämnd. Ansvar och försäkringar Utföraren skall ansvara för person- förmögenhets- och sakskador som utföraren eller någon som utföraren ansvarar för orsakar genom fel eller försummelse. Utföraren skall teckna och under hela avtalstiden upprätthålla nödvändig ansvarsförsäkring, försäkringsbelopp omfattande lägst X miljoner kronor för personskada och X miljoner kronor för sakskada, som håller kommunen skadeslös vid eventuell skada vållad av utföraren, anställd, tredje man eller annan som utför insats på uppdrag av utföraren. För att styrka att ovan försäkringar tecknats skall utföraren bifoga kopia på försäkringsbrev till kommunen vid ansökan eller lämna senast i samband med att avtalet undertecknas. Omsorgstagarna omfattas av olycksfalls- och ansvarsförsäkring som tecknas av kommunen. Underutförare Utföraren är gentemot kommunen lika ansvarig för sina underutförares arbete och handlingar som för sina egna. Försummelse från underutförare fritar inte utföraren från hans åtagande enligt denna offertförfrågan. Hävning av avtal Om utföraren inte fullgör sina åtaganden enligt avtal och rättelse inte sker senast 30 dagar efter att kommunen lämnat utföraren en skriftlig begäran om rättelse eller om utföraren ej fullgjort betalning av skatter eller andra allmänna avgifter eller vid utförares konkurs, betalningsinställelse eller därmed liknande händelse får kommunen häva avtalet med omedelbar verkan. Hävning ska ske skriftligen. Skadestånd och viten Utföraren ska hålla kommunen skadelös för varje skada eller brist som orsakas kommunen på grund av utförarens avtalsbrott. Utföraren skall ansvara, i förhållande till kommunen, för uppkommen skada som kommunen, på grund av vållande och/eller oaktsamhet hos utföraren, kan komma att förpliktas utge till tredje part. Utföraren skall ansvara för att den enskilde inom föreskrivna tidsramar får sina biståndsbedömda insatser verkställda. Uppfylls inte åtagandet ska utföraren kompensera kommunen för tillkommande kostnader, som kommunen kan bli skyldig att utge till tredje part. Utförareskontroll

12 11 (12) Kontroll av utförarens leveransförmåga, leveranssäkerhet, produktreklamationer, fakturor kommer att ske under avtalsperioden för att tillse att överenskomna pris- och övriga villkor uppfylles enligt kommunens kvalitetssystem för utföraresbedömning. Sociala krav Utföraren ska följa de deklarationer och konventioner som undertecknats av Sverige inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljöhänsyn. Särskilda villkor Utföraren eller underutförare som denna anlitar, får inte i sin näringsverksamhet diskriminera någon på grund av kön, etnicitet, trosbekännelse, funktionshinder eller sexuell läggning eller av sådana skäl otillbörligt särbehandla arbetstagare eller arbetssökande. Kollektivavtal Utföraren skall ha tecknat svenskt kollektivavtal för de anställda eller så kallade hängavtal till svenska kollektivavtal. Uppförandekod för hållbar upphandling inom Kalmar kommun Produkter och tjänster som levereras till Kalmar kommun ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med vår uppförandekod. Vi förutsätter att våra utförarer (avtalspartners) uppfyller tillämplig lagstiftning i tillverkningslandet samt utifrån de internationella konventioner och förklaringar som uttrycks i FN:s Global Compact (se bilaga) respekterar minst följande grundläggande principer: Mänskliga rättigheter Rättigheter i arbetslivet Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen Minimering av miljöpåverkan Etiska och moraliska affärsregler Utförare skall underteckna uppförandekod och bifoga detta med Anbudssvar, se bilaga 4. Anbudssvar skall vara undertecknat av behörig företrädare. Utföraren skall inom en (1) vecka från anmodan av beställare visa att den som undertecknat anbudet är behörig. Kalmar kommun Serviceförvaltningen Upphandlingsenheten Maria Kleveborn Upphandlare Bilagor:

13 1. Kravspecifikation 2. Byggritningar 3. Svarsformulär 4. Uppförandekod 5. Utvärderingsmodell 6. Faktureringsunderlag 7. Uthyrning av vård- och omsorgsboende process 8. Frånvaro/avvikelse i vård- och omsorgsboende. Underlag för debitering av omsorgsavgift blankett 9. Omsorgsnämndens värdegrund 10. Kommunens gemensamma värdegrund 11. Omsorgsnämndens värdighetsgarantier 12. Referenser 12 (12)

14 Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars Axelsson Dnr 2014/0018 Bilaga 1 Kravspecifikation Upphandling av utförare för vårdoch omsorgsboendet Vasallparken I kravspecifikationen benämns den äldre både som hyresgäst, den enskilde och omsorgstagare. 1 Allmän orientering 1.1 Huvudman Kommunen är huvudman för verksamheten och ytterst ansvarig och beslutar i alla frågor som omfattar myndighetsutövning. 1.2 Bostäder och lokaler Vård- och omsorgsboendet Vasallparken är placerat i kvarteret Kämpaleken med adress Jägarvägen 20, Kalmar. Totalytan är m² fördelat på två plan. Ett vindsutrymme för förvaring tillkommer utöver. De två gruppboendeenheterna i plan 1 innehåller vardera 8 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Här finns också personallokaler (kontor, omklädning och pausrum). De två gruppboendeenheterna i plan 2 innehåller 8 lägenheter (varav 1 är en tvårumslägenhet) med tillhörande gemensamhetsutrymmen resp. 11 lägenheter med gemensamhetsutrymmen. Personallokal (kontor) finns även på detta plan. Lägenheternas storlek är 29,2 m² varav hygienutrymmena utgör 6,7 m². Se byggnadsritningar, bilaga 2. Samtliga lägenheter är utrustade med fast monterad skena för taklyft. Kommunen hyr vård- och omsorgsboendet Vasallparken av Kalmarhem. Kommunen är hyresvärd för hyresgästerna som har tecknat eget hyreskontrakt för sin lägenhet. I hyreskontraket ingår del i gemensamhetsutrymme. Utförarens tillgång till lokaler för personalutrymmen regleras i avtalet. Lokalerna upplåtes utan kostnad. Utföraren får inte utan kommunens tillåtelse använda lokalerna inom Vasallparkens vård- och omsorgsboende för annat än avsett ändamål. Upphandlingsenheten Serviceförvaltningen Adress Box 922, Kalmar Besök Torsåsgatan 14 Tel vx Fax

15 2 (13) Önskar utföraren genomföra ändringar i lokalerna skall detta först godkännas skriftligt av kommunen. Kommunen ansvarar för kostnaderna för el, vatten och avlopp, sophämtning samt snöröjning Lokalvård Utföraren skall ansvara för att lokaler och utrymmen städas och vårdas så att rimliga krav på hygien och trivsel upprätthålls Besiktning av lägenheter och lokaler Kommunen ansvarar för att besiktning av lägenheter och lokaler sker före och efter kontraktstidens slut. Vid behov kan kommunen genomföra underhållsbesiktning även under pågående kontraktsperiod. Kommunen ansvarar för kostnaderna för dessa besiktningar. Onormalt slitage och/eller oaktsamhet kan medföra att utföraren får bekosta detta. Kommunen ansvarar för att kalla utföraren till att medverka vid besiktning. Iakttagelser vid besiktningen dokumenteras i ett besiktningsprotokoll som tillställes kommunen och utföraren Utrustning och förbrukningsartiklar Inventarier i gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen anskaffas och bekostas av utföraren. Utföraren skall tillhandahålla och bekosta förbrukningsartiklar såsom toalettpapper, hushållspapper, diverse engångsmaterial (ex. tvättlappar och servetter), tvättmedel, sköljmedel, städutrustning och rengöringsmedel för gemensamma utrymmen och personalutrymmen. Utföraren får inte ta ut avgift för sådana förbrukningsartiklar av den enskilde. Kommunen utrustar, efter behov och individuell bedömning, lägenheterna med sängar som uppfyller gällande arbetsmiljökrav för personalen. Sängarna tillhör kommunen. I övrigt utrustar hyresgästerna sina egna lägenheter. 1.3 Tillsyn Myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utför tillsyn, enligt 13 kap. SoL, av Vasallparkens verksamhet. 2 Uppdragsbeskrivning Utföraren skall för kommunens räkning endast ta emot hyresgäster som beviljats bistånd enligt 4 kap. 1 SoL om bostad i vård- och omsorgsboende av kommunens biståndshandläggare. Kommunens boendesamordnare anvisar lägenheterna i Vasallparken. Utföraren skall arbeta enligt kommunens fastställda process, bilaga 7 avseende uthyrning av vård- och omsorgsboende. Häri ingår som exempel visning av lägenhet och hantering av lägenhetsnycklar.

16 3 (13) 2.1 Hemtjänst Utföraren skall för kommunens räkning utföra de hemtjänstinsatser som hyresgästen fått beviljade enligt 4 kap. 1 SoL. Hemtjänstinsatserna omfattar service och personlig omvårdnad. Med service avses praktisk hjälp med hemmets skötsel i form av städning, hjälp med tvätt och klädvård, hjälp med inköp och andra ärenden. Med personlig omvårdnad avses insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska eller sociala behov samt hjälp vid larm och vård i livets slut. Insatserna kan omfatta hjälp för att kunna äta och dricka, klä sig, förflytta sig, sköta personlig hygien samt i övrigt insatser för att bryta isolering och för att känna trygghet och säkerhet i sitt boende Generella insatser Utföraren skall, utöver de individuella insatserna, utföra service och omsorg till hyresgästerna så de kan leva och bo självständigt under trygga förhållanden, ha en aktiv och meningsfull tillvaro samt ha gemenskap med andra. Beskriv hur ni ämnar arbeta för att detta ska infrias. 2.2 Hälso- och sjukvård Utföraren skall för kommunens räkning utföra hälso- och sjukvårdsinsatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), inklusive rehabilitering, till och med sjuksköterskenivå Personliga hjälpmedel Personliga hjälpmedel till hyresgästerna förskrivs av kommunens rehabiliteringspersonal. Kommunen ansvarar för den kostnaden. Kommunen ansvarar för och tillhandahåller även förbandsmaterial samt förskrivna förbrukningsartiklar som behövs för inkontinens Arbetstekniska hjälpmedel Kommunen ansvarar för och tillhandahåller arbetstekniska hjälpmedel till utföraren. Med arbetstekniska hjälpmedel avses mobila och stationära personlyftar, lyftselar, mobil duschstol, transportrullstol och transportaggregat till rullstol. Som grundutrustning ingår fast monterad skena för taklyft i lägenheternas samtliga sovrum Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering I kommunen finns en medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) som ser till att kommunens hälso- och sjukvårdsansvar sköts enligt de regler och bestämmelser som finns för hälso- och sjukvården. Det finns även en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) som ansvarar för att kommunen erbjuder hög patientsäkerhet och god vårdkvalitet vid rehabilitering. MAS och MAR ger instruktioner och anvisningar (riktlinjer etc.) till utföraren och fungerar som stöd till verksamheten.

17 4 (13) MAS och MAR har tagit fram rutiner för bl.a. delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter, åtgärder vid dödsfall i vård- och omsorgsboende, hantering av smittförande avfall, läkemedelshantering och användande av skyddsåtgärder. Utföraren skall arbeta utifrån dessa rutiner eller andra med kommunens MAS och MAR överenskomna rutiner avseende hälso- och sjukvård. Därtill skall utföraren ansvara för att all personal i vård- och omsorgsarbete konsekvent tillämpar basala hygienrutiner enligt kommunala riktlinjer för vård och omsorg. Riktlinjerna finns på landstinget i Kalmar läns hemsida MAS anmäler hälso- och sjukvårdsavvikelser till tillsynsmyndigheten - Inspektionen för vård och omsorg (IVO) - enligt Lex Maria. 2.3 Genomförande av uppdrag Kommunens biståndshandläggare utreder, bedömer och fattar biståndsbeslut om boende och hemtjänst utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer. Av biståndsbeslutet om hemtjänst framgår vilka insatser som den enskilde är beviljad. Biståndsbeslut är en förutsättning för uppdrag Utskrivningsklar från sjukhus Utföraren skall ta emot utskrivningsklar omsorgstagare från sjukvården och ansvara för att omsorgstagaren ska kunna återvända till sin bostad, enligt överenskommelse som kommunens biståndshandläggare gjort med företrädare för sjukvården. I de fall utföraren inte kan åta sig uppdraget med en gång skall utföraren ha betalningsansvaret. 2.4 Oförutsedda behov och förändringar av den enskildes behov av vård och omsorg Utföraren skall, utöver vad som angetts ovan, tillgodose den enskildes oförutsedda utökade behov av stöd och omsorg som inte omfattas av biståndsbeslutet eller i väntan på ett sådant. Oförutsedda utökade behov kan uppstå vid till exempel akut sjukdom, olycksfall och vak vid vård i livets slut. Utföraren skall omedelbart kontakta kommunens ansvariga biståndshandläggare när oförutsedda utökade behov av stöd och omsorg uppstår som inte omfattas av biståndsbeslutet om den enskildes behov av hemtjänst ökar eller minskar i sådan omfattning att biståndsbeslutet behöver omprövas om den enskilde inte längre önskar beviljad insats, avseende hemtjänst och/eller lägenhet omgående om den enskilde är inlagd på sjukhus omgående om den enskilde har avlidit (Ingår i processen uthyrning av vård- och omsorgsboende.) Utföraren skall senast den 2 i varje månad redovisa frånvaro/avvikelse på avsedd blankett, bilaga 8, till ansvarig ekonomiassistent, för att rätt omsorgsavgift ska debiteras den enskilde. (Hör till processen uthyrning av vård- och omsorgsboende)

18 5 (13) 2.5 Kost Utföraren skall servera näringsriktigt sammansatt kost i form av frukost, lunch, kvällsmål samt 2-3 mellanmål. Det skall finnas tillgång till kost efter behov, såsom dietkost, passerad mat, vegetarisk kost och övriga specialkoster för olika sjukdomar och religioner. Beskriv hur ni ämnar arbeta för att detta ska infrias. Tiden mellan kvällsmål och morgonmål får uppgå till högst 11 timmar. 3 Allmänna villkor 3.1 Tillstånd Utföraren skall ha eventuella erforderliga tillstånd för verksamhetens bedrivande. 3.2 Lagar, förordningar och föreskrifter Utföraren skall ha kunskap om och ansvara för att uppdraget utförs i enlighet med de mål och riktlinjer som följer av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, arbetsmiljölagen samt alla andra vid varje tillfälle tillämpliga lagar och förordningar. Vidare skall uppdraget utföras i enlighet med Socialstyrelsens gällande föreskrifter och allmänna råd. 3.3 Ledningssystem för kvalitet Utföraren skall bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete i överensstämmelse med Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, och kunna visa hur det är uppbyggt med processer och rutiner i den egna verksamheten. Beskriv hur ni ämnar arbeta för att detta ska infrias. Utföraren skall varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse i enlighet med 7 kap. 1 i SOSFS 2011:9 samt en patientsäkerhetsberättelse i enlighet med 7 kap. 2-3 i SOSFS 2011: Systematiskt brandskyddsarbete Utföraren skall bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, enligt gällande bestämmelser, för att göra Vasallparken säker och trygg för hyresgäster, personal, besökare och omgivning. Utföraren skall utse en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och tillhörande dokumentation. Samråd i brandskyddsfrågor görs med fastighetsägaren Kalmarhem och kommunens brandskyddssamordnare. Beskriv hur ni ämnar arbeta för att detta ska infrias.

19 6 (13) 3.5 Samarbete med frivilliga organisationer Verksamheten skall vara religiöst och politiskt obunden. Samarbete med frivilliga organisationer, studieförbund och pensionärsorganisationer skall utvecklas, i syfte att bidra till att tillgodose hyresgästernas sociala, kulturella och andliga behov. Beskriv hur ni ämnar arbeta för att detta ska infrias. 3.6 Allmänhetens rätt till insyn På begäran av kommunen, skall utföraren tillhandahålla uppgifter som gör det möjligt för kommunen att ge allmänheten insyn i utförarens verksamhet i enlighet med 3 kap. 19 a kommunallagen. 3.7 IT-system och telefoni m.m. Utföraren skall, liksom kommunen, använda verksamhetssystemet Procapita för att hantera beslut/beställningar, dokumentation, kommunikation med biståndshandläggare, hälso- och sjukvårdspersonal och andra meddelanden som rör uppdraget. Kommunen ansvarar för att tillhandahålla samt ge utbildning och support avseende Procapita. Löpande kostnader för telefoni och datakommunikation skall bekostas av utföraren. Utföraren och dess personal skall delta i anordnade utbildningar gällande Procapita. Utföraren skall ha fungerande telefon, telefonsvarare, datorer och e- posthantering. Hyresgästerna ansvarar för kostnaderna för egen telefon och internet i sina lägenheter. Utföraren behöver inte teckna TV-abonnemang för Vasallparkens vård- och omsorgsboende. Kalmar kommuns licens omfattar även hyresgästernas egna lägenheter. 3.8 Verksamhetsansvarig och ledning Utföraren skall ansvara för att det finns en verksamhetschef enligt 29 HSL. Andra befattningshavare i verksamheten med ledningsansvar skall ha adekvat högskoleutbildning med inriktning mot vård, omsorg eller socialt arbete, eller annan utbildning och erfarenhet som ger motsvarande kompetens och bedöms likvärdig. Utföraren skall styrka genom betyg och intyg verksamhetschefs och annan ledningspersonals utbildningsnivå, kunskap och erfarenhet. 3.9 Arbetsgivaransvar Utföraren skall inom sitt ansvarsområde fullgöra arbetsgivaransvaret. Utföraren är ensam ansvarig arbetsgivare för den egna personalen och är ensam bärare av arbetsgivaransvar i förhållande till denna personal.

20 7 (13) Utföraren skall anställa och ansvara för personal i egenskap av arbetsgivare med beaktande av vid var tid gällande lagar och avtal. Vid anställning av personal skall kompetenskraven som anges i punkt följas. Utföraren skall inte vidta åtgärd som kan väntas medföra åsidosättande av lagar eller kollektivavtal eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget inom utförarens verksamhetsområde. Anlitar utföraren underleverantör skall utföraren av denne avkräva motsvarande utfästelse. Utföraren skall ansvara för löner, arbetsgivaravgifter och andra avtalsenliga och lagstadgade kostnader för sig och sin personal. Utföraren skall vid utförandet av uppdraget endast använda personal med för ändamålet adekvat kompetens och personlig lämplighet Sekretess och tystnadsplikt Utföraren omfattas av tystnadsplikt avseende vård och omsorg enligt 15 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL) och 6 kap. 12, 13, 14, 15 och 16 patientsäkerhetslagen. Utföraren skall ansvara för att all dess personal har kunskap om lagstiftningen gällande tystnadsplikten och att alla lyder den. All personal skall ha undertecknat en skriftlig förbindelse om tystnadsplikt Meddelarfrihet Utföraren skall förbinda sig att på motsvarande sätt som gäller för offentligt anställda, enligt regler i tryckfrihetsordningen och yttrandefrihetsförordningen, tillåta meddelarfrihet för sina anställda och inte efterforska vem som har lämnat ett meddelande med stöd av meddelarfriheten. Meddelarfriheten begränsas emellertid av bestämmelsen om tystnadsplikt enligt 15 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL) och 6 kap. 12, 13, 14, 15 och 16 patientsäkerhetslagen. Meddelarfriheten begränsar även sådana meddelanden som avser företagshemlighet och skyddas enligt lagen om skydd för företagshemligheter. 4 Krav på uppdragets utförande kvalitetskrav 4.1 Effektivitet Effektivitet innebär att resurserna utnyttjas på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål för verksamheten, att göra rätt saker och att göra dem på rätt sätt. Den enskilde ska kunna känna trygghet med den personal och de insatser som utförs. Den enskilde ska kunna lita på att hans eller hennes behov av service, vård och omsorg blir tillgodosedda. En viktig förutsättning för att den enskilde ska uppleva trygghet är kontinuitet när det gäller service, vård och omsorg. Insatserna skall ges med personal- tids- och omsorgskontinuitet. Beskriv hur ni ämnar arbeta för att detta ska infrias.

21 8 (13) 4.2 Självbestämmande och integritet Självbestämmande och integritet innebär att den enskilde är delaktig, har inflytande och ges möjlighet till egna val. Utföraren skall värna och respektera den enskildes rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning (5 kap. 4-5 SoL). Detta innebär att utföraren skall anpassa arbetssätt, planering och genomförande av insatser till den enskilde och att den enskilde får ett gott bemötande. Utföraren skall upprätta en genomförandeplan tillsammans med den enskilde där genomförandet av hemtjänstinsatsen ska beskrivas. Beskriv hur ni ämnar arbeta för att detta ska infrias Bemötande av den enskilde och förhållningssätt Utföraren skall ha en skriftlig rutin för att den enskilde och dennes anhöriga/närstående, och eventuell rättslig företrädare informeras om omsorgen och görs delaktiga. Utföraren skall arbeta utifrån omsorgsnämndens värdegrund, bilaga 9, och kommunens gemensamma värdegrund, bilaga 10. Utföraren skall ansvara för att värdighetsgarantierna, bilaga 11, som beslutats av omsorgsnämnden och som gäller för den enskilde som bor i vård- och omsorgsboende infrias. Beskriv hur ni ämnar arbeta för att detta ska infrias. 4.3 Helhetssyn och samordning Helhetssyn utgår från en enskildes samlade livssituation. Då den enskilde har behov av tjänster som bedrivs inom olika verksamheter eller av olika utförare och professioner är dessa samordnade. Det finns en tydlig ansvarsfördelning. Tjänsterna präglas av kontinuitet Samverkan kring den enskilde Utföraren skall samverka med landstingets verksamheter och arbeta i enlighet med de skriftliga överenskommelser som kommunen träffat avseende betalningsansvarslagen och hemsjukvård. Se Regionförbundet i Kalmar läns hemsida Utföraren skall samverka med kommunen i kommunens arbete med att göra riskbedömningar enligt Nationella kvalitetsregister. Utifrån den enskildes behov skall utföraren samverka med anhöriga/närstående, gode män/förvaltare och frivilliga organisationer Samverkan mellan utföraren och kommunen Utföraren skall delta i de möten som kommunen bjuder in till, exempelvis samrådsmöten eller möten för informationsutbyte.

22 9 (13) 4.4 Trygghet och säkerhet Trygghet och säkerhet innebär att tjänsterna utförs enligt gällande regelverk. Tjänsterna är transparanta vilket innebär förutsägbarhet och möjlighet till insyn. Risk för kränkning, försummelse, fysisk eller psykisk skada förhindras genom förebyggande arbete Hantering av privata medel Den enskilde eller dennes anhöriga/närstående/legal företrädare ska normalt sköta hanteringen av privata medel. I de fall privata medel hanteras av utföraren skall skriftlig och säker rutin för detta finnas Dokumentation av genomförd insats Utföraren skall ansvara för att en genomförandeplan upprättas i enlighet med kommunens värdighetsgarantier. Genomförandeplanen av hemtjänstinsatsen ska beskriva: Om det ingår flera delar i insatsen och i så fall vilka Vilka mål som gäller för insatsen eller delar av den När och hur insatsen eller delar av den ska genomföras På vilket sätt brukaren själv har deltagit i planeringen När planen har fastställts När och hur planen ska följas upp Utföraren skall i allt övrigt dokumentera i enlighet med 11 kap. 5-6 SoL och Socialstyrelsens gällande föreskrift och allmänna råd (SOSFS) avseende dokumentation i samband med genomförande av insatser. Utföraren skall ha en skriftlig rutin för hur dokumentationen och dess förvaring ska skötas. För hälso- och sjukvårdsinsatser skall utföraren föra patientjournal i enlighet med patientjournallagen (1985:562) och Socialstyrelsens gällande föreskrift och allmänna råd (SOSFS) avseende om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården. Finns behov av medicinska insatser av långvarig karaktär skall aktuella vårdplaner finnas dokumenterade i omvårdnadsjournalen. Utföraren skall, såvitt inte annat följer av lag, snarast efter det att den enskilde inte längre är aktuell för insatser vid verksamheten eller efter begäran från IVO, lämna över all dokumentation om den enskilde till kommunen Synpunkter och klagomål Utföraren skall ha en skriftlig rutin för att ta emot och utreda synpunkter och klagomål från enskilda samt från t.ex. myndigheter och organisationer. Utföraren skall varje år lämna en skriftlig sammanställning och analys samt vidtagna åtgärder av inkomna klagomål och synpunkter till kommunen. Sammanställningen skall utgöra bilaga till kvalitetsberättelsen enligt punkt 3.3. Information skall finnas hos utföraren om möjligheten för den enskilde att även lämna synpunkter och klagomål på utförarens verksamhet till kommunen, via kommunens hemsida eller Tyck till-folder. Synpunkter och klagomål som kommer till kommunen på detta sätt tar kommunen hand om, för att sedan följa upp med utföraren.

23 10 (13) Rapporteringsskyldighet Lex Sarah Utföraren skall ha en skriftlig rutin för att rapportera och hantera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden (lex Sarah) enligt Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS 2011:5 samt ändringsförfattning SOSFS 2013:16. Utföraren skall informera kommunens kontaktperson, utan dröjsmål, när utföraren gör en anmälan om ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande till tillsynsmyndigheten - IVO, samt lämna kopia på anmälan med tillhörande bilagor. Utföraren skall varje år lämna en skriftlig sammanställning och analys samt vidtagna åtgärder av inkomna lex Sarah-rapporter till kommunen. Sammanställningen skall utgöra bilaga till kvalitetsberättelsen enligt punkt 3.3. Rapporter, utredningar och andra handlingar rörande lex Sarah-ärenden skall utföraren överlämna till kommunen vid detta avtals upphörande, dock senast när gallringsskyldigheten inträder Rapporteringsskyldighet Avvikelser hälso- och sjukvård (enligt patientsäkerhetslagen) Utföraren skall rapportera avvikelser avseende hälso- och sjukvård i enlighet med kommunens rutin, eller annan med kommunens MAS överenskommen rutin avseende avvikelser hälso- och sjukvård. Utföraren skall varje år lämna en skriftlig sammanställning och analys samt vidtagna åtgärder av inkomna avvikelser till kommunen. Sammanställningen skall utgöra bilaga till patientsäkerhetsberättelsen enligt punkt Kunskapsbaserad verksamhet Kunskapsbaserad verksamhet innebär att tjänsterna utförs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Den enskildes erfarenhet tas till vara Krav på personalens kompetens och kompetensutveckling I enlighet med 24 HSL skall utföraren ansvara för att det finnas en sjuksköterska som svarar för 1. att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälsooch sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2. att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3. att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. För att ge den enskilde omsorgstagaren en god vård och omsorg är engagerad och utbildad personal avgörande. I enlighet med kommunens värdighetsgarantier skall utföraren arbeta för att all personal har en utbildningsnivå med lägst undersköterskekompetens. All personal skall ha förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska. Utföraren skall redovisa utbildning och erfarenhet för var och en i personalgruppen.

24 11 (13) Utföraren skall ansvara för sin personals kompetensutveckling. Kommunen erbjuder utförarens personal att delta i information och utbildning som hålls för motsvarande personal hos kommunen. Utföraren ansvarar då för egna vikariekostnader samt eventuella utbildningskostnader som överstiger kommunens självkostnad. Beskriv hur ni ämnar planera för personalens kompetensutveckling Tillräcklig bemanning Utföraren skall genomföra sina åtaganden med den personalstyrka och den kompetens som krävs för att uppfylla kraven avseende en god, trygg och säker vård och omsorg som möjliggör dokumentation, planeringsarbete, kompetensutveckling, reflektion och diskussion. Utföraren skall visa hur personalresurserna fördelar sig under dygnet på respektive våningsplan. Utföraren skall kunna säkerställa kvaliteten i den avtalade omsorgen vid personalens frånvaro på grund av sjukdom, semester etc. Beskriv hur ni gör bedömning av bemanningsbehovet, vilken metod som används Introduktion av ny personal Utföraren skall se till att nyanställd personal får introduktion. Utföraren skall ha en skriftlig rutin för introduktion av nyanställd personal. Introduktionen skall säkerställa att nyanställd personal får den information de behöver för sitt arbete så att kommunens kvalitetskrav på uppdraget säkras Kompetensförsörjning Utföraren skall följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde vad gäller lagstiftning och metodutveckling och se till att personalen har aktuell kunskap. Utföraren skall ansvara för att personalen får utbildning, fortbildning och handledning. Utföraren skall ha skriftliga generella och individuella kompetensutvecklingsplaner för personalen Mat och måltider Måltiderna har stor betydelse i den dagliga tillvaron och skall vara en integrerad del av omsorgen och vården. Måltidsmiljön skall vara lugn och trivsam. Omsorgstagarnas önskemål om tider för måltider och måltidsmiljö skall respekteras så långt som möjligt. Utföraren skall känna till och observera tillstånd hos den enskilde som i förlängningen kan leda till undernäring, exempelvis förändringar i matintag, nedsatt aptit, tugg- och sväljproblem eller viktnedgång. Den enskildes nutritionsproblem skall, efter samtycke från den enskilde, vidarerapporteras till ansvarig sjuksköterska.

25 12 (13) 4.6 Tillgänglighet Information Utföraren skall ansvara för att ge både skriftlig och muntlig information till hyresgästerna. Skriftlig information skall ges om utförarens verksamhet och boendet samt hur hyresgästen, anhöriga/närstående och legal företrädare kan lämna synpunkter och klagomål på utförarens verksamhet. Utföraren skall ansvara för att kontakter tas med anhöriga/närstående och legal företrädare samt att inbjudan till samtal ges i samband med att ny hyresgäst flyttar in Tolk Utföraren skall vid behov anlita tolk, och som rekvireras via den av kommunen anlitade tolkservicen. För att få upplysning om aktuell tolkservice, kontakta kommunens kontaktcenter eller kommunens kontaktperson. Kostnaderna för tolk skall betalas av utföraren Kontaktmannaskap Den enskilde garanteras en kontaktman enligt kommunens värdighetsgarantier. Utföraren skall ha en skriftlig beskrivning för kontaktmannens uppgift och ansvar Telefontider m.m. Utföraren skall ansvara för att tjänstgörande personal är tillgänglig på telefon under hela dygnet. Vid användning av telefonsvarare skall den avlyssnas regelbundet för att kunna ge återkoppling snarast möjligt till den som ringt. Kontakter med utföraren via brev, e-post, sms eller dylikt skall besvaras inom två arbetsdagar. Antingen genom att svar ges direkt eller lämna besked om när man kan förvänta ett svar. 5 Uppföljning Kommunen skall ha rätt till insyn i verksamheten för att göra uppföljning. I detta ingår att kommunen skall få ta del av handlingar som kommunen efterfrågar. När så påkallas skall utföraren medverka vid uppföljning. Brister som uppmärksammas skall åtgärdas inom föreskriven tid som anges i uppföljningsrapporten. Utöver nedan nämnda uppföljningar gör kommunen även uppföljning vid behov på förekommen anledning. Kommunen gör uppföljning under första halvåret efter att avtal tecknats för att se hur utförarens ledningssystem för kvalitet är uppbyggt. Uppföljning av kraven enligt tecknat avtal görs av kommunen en gång om året. Uppföljning av den enskildes insatser enligt biståndsbeslutet görs av kommunens biståndshandläggare, vid påkallat behov eller minst en gång om året.

26 13 (13) Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska gör uppföljning för att säkerställa att kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet tillgodoses i utförarens verksamhet. Kommunens revisorer skall kunna genomföra samma revision hos utföraren som hos kommunens verksamheter. Utföraren skall medverka och underlätta revisorernas arbete. Utföraren skall lämna sin årsredovisning till kommunen varje år, senast den 30 april. Utföraren skall lämna kvalitetsberättelsen och patientsäkerhetsberättelsen enligt punkt 3.3 till kommunen varje år, senast den 1 mars. Utföraren skall, utan ersättning, lämna de uppgifter som krävs från tillsynsmyndighet eller enligt anvisningar i nationella uppföljningar som bland annat genomförs av Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg och Sveriges Kommuner och Landsting. Uppgifterna skall lämnas till kommunen. Utföraren skall, på kommunens anfordran, lämna specificerade uppgifter som grund för statistik, ansökan för statsbidrag, måluppfyllelse eller för annat ändamål i den omfattning som kan anses skäligt. Denna skyldighet gäller emellertid inte uppgifter som kan karaktäriseras som affärshemligheter.

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Handläggare ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning 2012-01 Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Ni inbjudes inkomma med anbud på byggtjänster

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner KOMMUNALFÖRBUNDET GR Lars-Göran Jansson Bilaga 2a 2008-04-28 Styrgruppen för det sociala området Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner Den sociala styrgruppen har tidigare beslutat

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna 2013-11-10 Dnr: 2011-3060046 Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna Härmed inbjuds ni att lämna anbud på de kurser som ESF-projektet

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Din rätt till en värdig omsorg Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Bakgrund 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen vilket innebär att äldre personer ska ges ökade möjligheter till inflytande

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre SID 1 (5) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Reviderad senast 2015-07-08 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Upphandling av vindkraftverk

Upphandling av vindkraftverk ANBUDSFÖRFRÅGAN Ärendebeteckning 2012-29 Handläggare Datum Per-Gunnar Fransson 12 2012-06-26 0480-45 05 56 Upphandling av vindkraftverk Allmänna föreskrifter Inbjudan Ni inbjuds inkomma med anbud på vindkraftverk

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Kontrakt Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2010-KS 0335

Kontrakt Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2010-KS 0335 1.0 PARTER Beställare Utförare Tyresö kommun Socialförvaltningen 135 81 Tyresö kommun Organisationsnummer Organisationsnummer 212 000-0092 xxx xxx- xxxx Kontaktperson kontrakt Charlotte Barkman-Hedin Kontaktperson

Läs mer

Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service

Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service Social- och äldrenämnden Innehållsförteckning 1 Upplands Väsby kommun...

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Klippans kommun har det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas i kommunen

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Hemtjänst i Borgholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Förfrågningsunderlag. Hemtjänst i Borgholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag Hemtjänst i Borgholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) Sida: 2 (24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmän orientering... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Befolkningsunderlag och behovsanalys...

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att vi respekterar att bostaden tillhör Ditt privatliv Vi knackar eller ringer

Läs mer

Regelverk för kundval inom hemtjänsten i förvaltningen för Handikappomsorg

Regelverk för kundval inom hemtjänsten i förvaltningen för Handikappomsorg TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) Regelverk för kundval inom hemtjänsten i förvaltningen för Handikappomsorg Datum 2011-03-29 uniform KUB101 v 1.0, 2005-11-25 Regelverk för kundval inom hemtjänsten i förvaltningen

Läs mer

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre 2010-06-15 Bilaga 2 Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre I detta dokument redovisas vilka av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Att ställa kvalitetskrav i vård och omsorg. thomas.hallgren@kommunakuten.se

Att ställa kvalitetskrav i vård och omsorg. thomas.hallgren@kommunakuten.se Att ställa kvalitetskrav i vård och omsorg thomas.hallgren@kommunakuten.se När utformas kvalitetskraven Det politiska förarbetet Det administrativa förarbetet Upphandlingsprocessen (förfrågningsunderlaget)

Läs mer

75 Kalmarmodellen av LOV Dnr ON 2013/0088

75 Kalmarmodellen av LOV Dnr ON 2013/0088 KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdag 2013-10-23 75 Kalmarmodellen av LOV Dnr ON 2013/0088 Handlingar Tjänsteskrivelse och förfrågningsunderlag 14 oktober 2013. Bakgrund Valfrihet

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3 LEX SARAH Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS. Innehållsförteckning Riktlinje och rutiner för

Läs mer

PRELIMINÄ RT AVTAL. Drift av...

PRELIMINÄ RT AVTAL. Drift av... sid. 1 (5) BILAGA 3 PRELIMINÄ RT AVTAL Drift av... 1 Parter Avtal avseende driften av.. äldreoende för Alingsås kommun. Beställare är vårdoch äldreomsorgen i Alingsås kommun (org. nr. 212000-1553) och

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Leverantör av Tolktjänster

Leverantör av Tolktjänster Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704 200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-12-08 Diarienr 0902010 1 (7) Leverantör av Tolktjänster Kompletterande förfrågningsunderlag 4, KFU 4 Fråga 1: Ni vill ha

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Socialtjänsten 1(6) Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Parter Detta avtal har tecknats mellan (nedan kallad kommunen) och NN (nedan kallad utföraren)

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 Offertförfrågan avseende kompetenshöjande insatser för ett företagsfrämjande system på lika villkor för kvinnor och män i Kalmar län Härmed inbjuds ni att inkomma med offert

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

för ordinärt boende i Borgholms kommun

för ordinärt boende i Borgholms kommun Lagrum SoL Version 1 Ansvarig för dokumentet Socialchef Fastställd av Socialnämnd Datum 141022 Nästa revidering senast 151022 Diarienr 2014/103-732 SN Plats i Q:et Ekonomi Resursfördelningsmodell för ordinärt

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Anbudsförfrågan 1 (5) Datum 2014-07-01 Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen,

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Sid 1 av 5 Bilaga 1 A Befintligt företag Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 24 juni 2015 KLAGANDE Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg MOTPART Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer