KARLSTADS KOMMUN. Motion - Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSTADS KOMMUN. Motion - Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar"

Transkript

1 Ärende 10

2 Dm KS Dpl 14 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse Dan Tågmark, dan. Motion - Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar Dnr KS Dpl14 Kommunledningskontorets förslag Motionen avslås. Sammanfattning av ärendet I en motion till kommunfullmäktige har Christian Norlin (S) och Inga-Maj Thyberg (S) föreslagit att meddelarfrihet ska ställas som krav i upphandlingar varigenom kommunalt driven verksamhet läggs ut på entreprenad. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 april Kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 5 april Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll, 5, den 25 januari Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 december 20 Il. Vård- och omsorgsnämndens protokoll, 5, den 25 januari Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 december 20 Il. Motion från Christian Norlin (S) och Inga-Maj Thyberg (S) den 26 oktober ~w~ Carina Wiberg ~, administrativ chef Dan Tågmark stadsjurist I Beslutet skickas till Komm unfullmäktige Arbetsmarknads- och socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Kommunledningskontoret Webb: karlstad.se Tel: Fa: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

3 Dnr KS Dpl 14 sid 1 (4) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänstemannayttrande Dan Tågmark, Motion - Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar Dnr KS Ärende Dpl14 Vad är meddelarfrihet? Meddelarfrihet är en juridisk term som innebär rätt att för offentliggörande lämna upplysningar i vilket ämne som helst för införande i tryckt skrift, t e en dagstidning. Meddelarfriheten är grundlagsfåst och regleras i tryckfrihetsförordningen. Motsvarande reglering för offentliggörande i annan media - radio, tv et c - finns i yttrandefrihets grundlagen. Meddelarfriheten innebär som huvudregel frihet från straffansvar även om uppgiftslämnandet skulle strida mot sekretessbestämmelser. Undantag från straffrihet gäller om man genom utlämnandet gör sig skyldig till brott som riskerar hota rikets säkerhet, såsom t e spioneri och landssvek, om man lämnar ut allmän handling som är hemlig eller om man bryter mot vissa av de tystnadsplikter som anges i offentlighets- och sekretesslagen. En meddelare har vidare rätt att vara anonym. Nu angivna regler kompletteras av regler om s k efterforskningsförbud och repressalieförbud. Med efterforskningsförbud menas att myndigheter eller andra allmänna organ som huvudregel inte får efterforska vem en anonym meddelare är. Med repressalieförbud menas att myndigheter eller andra allmänna organ inte får ingripa mot någon för att hon eller han har använt sig av sin meddelarfrihet. Problemställningen Till följd av att efterforskningsförbudet och repressalieförbudet endast gäller Tör myndigheter och motsvarande organ, åtnjuter i praktiken kommunalt och statligt anställda personer större skydd mot efterforskning och repressalier när de använder sig av sin meddelarfrihet än vad privat anställda gör. En privatanställd som upplever att det förekommer missförhållanden på sin arbetsplats som inte åtgärdas och som därför överväger att offentliggöra saken i media, måste alltså kalkylera med risken att arbetsgivaren tar reda på vem som "läckt" uppgiften och agerar Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Kommunledningskontoret Webb: karlstad.se Tel: Fa: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

4 Dnr KS Dpl 14 sid 2 (4) repressivt mot den anställde. A v dessa skäl kan man säga att privatanställda inte åtnjuter fullvärdig meddelarfrihet. Särskilt ur arbetstagarnas perspektiv accentueras problemställningen i situationer med verksamhetsövergång från offentlig till privat verksamhetsutävare till följd av att den offentliga verksamhetsutövaren väljer att fortsättningsvis "lägga ut verksamheten på entreprenad", d v s den offentliga aktören upphör att bedriva verksamheten i egen regi och istället upphandlar motsvarande tjänst. I sådana situationer följer för arbetstagarnas del att skyddet mot efterforskning och repressalier i praktiken försvinner utan att de själva handlat i en sådan riktning och utan att arbetsuppgifterna förändrats. Motionärerna har tagit sin utgångspunkt i entreprenadupphandlingar som rör kommunens "människonära" verksamheter och som inbegriper vård, omsorg eller behandling i någon form. Det är allmänt sett också inom dessa områden som det är mest angeläget att missförhållanden inom verksamheterna identifieras och åtgärdas och sålunda ett utökat tillämpningsområde för efterforsknings- och repressalieförbuden skulle kunna ha betydelse. Analys Frågan om meddelarfrihet för privatanställda motsvarande den som finns för offentliganställda är rättsligt sett komple. Den berör - i olika grad - bland annat den konstitutionella rätten (d v s svensk grundlag), avtalsrätten, arbetsrätten och upphandlingsrätten. Eftersom motionen angår kommunens krav vid upphandlingar, måste frågan främst analyseras utifrån vad som bedöms över huvud taget vara möjligt ur upphandlingsrättslig synvinkel. Förenlighet med upphandlingsrätten Inom upphandlingsrätten gäller ett grundläggande krav på s k proportionalitet. Det innebär att krav bara får ställas i upphandlingar om de kan anses ha ett naturligt samband med det som upphandlas. De konkreta och materiella krav som kommunen ställer vid en upphandling av eempelvis vård- och omsorgs~änster vid ett visst äldre boende måste därför alla syfta till att säkra kvaliteten på tjänsterna. I det avtal som tecknas till följd av upphandlingen kan man söka säkerställa uppfyllelsen av upphandlingskraven på olika sätt med eempelvis, rapporteringsrutiner, kontrollinstrument och påföljder vid konstaterade brister. Allt vad avtalet angår är emellertid avtalsrättsligt sett bara en angelägenhet mellan parterna. Det kan mot denna bakgrund ifrågasättas om det är proportionerligt i förhållande till avtalsföremålet - goda vårdtjänster - att kräva att entreprenörens anställda ska åtnjuta fullvärdig meddelarfrihet av bland annat följande skäl: Meddelarfriheten ger en rätt att vända sig till media med uppgifter, när det för avtalets skull istället är kommunen som skulle kunna vara intresserad av att ta del av dem.

5 Dnr KS Dpl 14 sid 3 (4) Den ordning för personalens rapportering av missförhållanden och incidenter inom vård, omsorg och socialtjänst som idag gäller enligt svensk lag genom vad som kallas Le Maria och Le Sarah innebär att personalen ska rapportera till vård givaren respektive den som bedriver verksamheten, som i sin tur ska utreda, avhjälpa och - i allvarliga fall- anmäla till Socialstyrelsen. Systemet bygger alltså på en tanke om självrättelse och att förutsättningar för detta finns i den interna organisationen hos tjänste leverantören. I 6 kap 13 lagen (2007: 1091) om offentlig upphandling ("LOD") finns visserligen en allmänt formulerad regel om etiska krav i upphandlingar med lydelsen att "en upphandlande myndighet får ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur ett kontrakt skall fullgöras". Med stöd av denna regel kan upphandlande myndigheter t e ställa krav på att produkter som en leverantör avser att leverera ska tillverkas under förhållanden som respekterar bestämmelserna i grundläggande ILO-konventioner eller att leverantören ska anställa arbetslösa eller funktionshindrade, under förutsättning att sådana etiska krav har ett samband med upphandlings föremålet. 6 kap 13 LOD är dock inte överordnad de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna, och det måste sägas vara tveksamt om ett krav på fullvärdig meddelarfrihet i upphandlingar skulle klara en rättslig prövning mot denna lagregel, i synnerhet som det fmns en lagstadgad ordning för rapportering av missförhållanden och incidenter. Förhållandet till arbetsrätten För alla anställda gäller i arbetsrättsligt hänseende ett allmänt krav på lojalitet i förhållande till arbetsgivaren. Lojalitetskravets konkreta innebörd varierar beroende på ett flertal faktorer i det enskilda fallet och situationen, såsom eempelvis den anställdes arbetsuppgifter och vilken information hos arbetsgivaren som den anställde har tillgång till. Till följd av att den offentligt anställde som använder sin meddelarfrihet har ett grundlagsskydd mot efterforskning och repressalier, kan det konstateras att en sådan person rättsligt sett inte kan anses agera illojalt mot arbetsgivaren genom att vända sig till media med upplysningar vars röjande arbetsgivaren i och för sig menar skadar verksamheten. Några arbetsrättsliga åtgärder får alltså inte vidtas mot henne eller honom av den anledningen. Eftersom privatanställda inte åtnjuter fullvärdig meddelarfrihet kan åtgärden att offentliggöra ett visst förhållande genom media mycket väl vara att anse som ett illojalt förfarande arbetsrättsligt sett och därför leda till påföljd. Detta förhållande ändras inte av att det händelsevis skulle finnas ett avtal mellan den leverantör som är den anställdes arbetsgivare och en upphandlande myndighet om att leverantören ska tillförsäkra de anställda rätten till fullvärdig meddelarfrihet, även om leverantörens eventuella efterforskning av och/eller repressalier mot en "läckande" anställd skulle vara att anse som ett brott mot leveransavtalet. Det finns därför en risk att de anställda invaggas i en falsk trygghet genom en sådan avtals skrivning.

6 Dnr KS Dpl14 sid 4 (4) SKL:s syn Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i yttrande över ett delbetänkande från den pågående upphandlingsutredningen under ledning av Anders Wijkman (SOU 2011 :73) särskilt identifierat de komplicerade rättsliga problemen med att ställa krav motsvarande meddelarfrihet i samband med upphandlingar. SKL:s uppfattning är att det ska vara möjligt att ställa sådana krav, och har därför framfört önskemål om att det tillsätts en särskild utredning för detta. Vid kontakt med SKL har det framkommit att man där fått informellt besked från regeringskansliet om att en sådan utredning kommer att tillsättas. Slutsats Mot bakgrund av den rättsliga oklarhet som råder kring möjligheterna att i upphandlingar ställa krav på fullvärdig meddelarfrihet för tjänsteleverantörers anställda och att mycket talar för att saken kommer att utredas från regeringshåll, är kommunledningskontorets uppfattning att motionen avslås. ~~ ~ Carina Wiberg ~ administrativ chef an Tågmark stadsjurist

7 Kommunstyrelsen Karlstads kommunfullmäktige Motion Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar Inför vård- och omsorgsnämndens beslut om en entreprenadupphandling inom vissa delar av handikappomsorgen. yrkade vi socialdemokrater att "personal anställd hos utförare har rätt att uttala sig i enlighet med den meddelar- och yttrandefrihet som enligt lag gäller för anställda i offentlig sektor" skulle skrivas in. Detta därför att vi dels inte anser att personal i verksamheter som läggs ut på entreprenad ska ges sämre villkor än personal i den egna verksamheten. Men dels är det också en fråga om trygghet för dem vi är till för och deras anhöriga. Vi vill värna de demokratiska värdena. Det finns eempel på privat vårdföretag som tecknat avtal som ger de anställda meddelarfrihet. Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar att i upphandlingar där kommunal driven verksamhet läggs ut på entreprenad skall meddelarfrihet ställas som krav i förfrågningsunderlagen. Karlstad Christian Norlin (S) Inga-Maj Thyberg (S)

8 sid 8 ( 13) ARBETSMARKNA DS OCH SOCIALNÄMNDEN Protokoll 25 januari 20 I 2 Kommunstyrelsen Dnr. ICS - J.1)//-6# IDpl. /y [Handlllggare:.b~-" 5 Motion - Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar Dnr ASN Dpl14 Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag tm kommunstyrelsen Motionen avslås eftersom frågan om eventuell ändring i lagstiftningen för att stärka meddelarskyddet för privat anställda bereds i konstitutionsutskottet under våren Reservationer ChristIan Norlin (S) meddelar att socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Parvane Assadbegli(V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Sammanfattning av ärendet I en motion till kommunfullmäktige föreslår Christian Norlin (S) och Inga-Maj Thyberg (S) att meddelarfrihet skall ställas som krav i förfrågningsunderlagen vid upphandlingar där kommunalt finansierad verksamhet läggs ut på entreprenad. När frågan debatterades i riksdagen under våren 2011 underströks att det står kommunerna fritt att i avtal förstärka meddelarskyddet. Samtidigt påpekar juridisk epertis att sådana lokala avtal troligen är underordnade lojalitetsplikten för privat anställda, vilket gör att den anställde ändå kan sägas upp om man kan påvisa att företagets konkurrenskraft skadats. Beslutsunderlag Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 december Kommunledningskontorets remiss den 3 november Kommunfullmäktiges protokoll den 27 oktober 20 Il. Socialdemokraternas motion den 26 oktober Yrkanden Christian Norlin (S) yrkar bifall till motionen. Parvane Assadbegli (V) yrkar bifall till motionen. Daniel Berghel (M) meddelar att majoriteten yrkar avslag till motionen. Postadress: Arbetsmarknads- och socialförvaltnngen, Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 18 karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgi ro:

9 sic! 9 (13) Beslutsgång Daniel Berghel CM) ställer proposition på de två yrkanden och finner att nämnden bifallit förvaltningens förslag, att motionen ska avslås. Christian Norlin (S) yrkar omröstning. Daniel Berghel CM) följande beslutsgång: Ja-röst för avslag till motionen. Nej-röst för bifall till motionen. Beslutsgången godkänns. Omröstningsresultat Ledamot Daniel Berghel (M) ordförande Christian Norlin (S) 1:e vice ordförande Marianne Rahm (KO) Helene Torvaidsdotter Dehring (M) Asso Zand (M P) Gunilla Forssander Karlsson (FP) Erika Holmgren (FP) Lina Larhult (S) Mathias Casserlund (S) Thomas Gustafsson ( S) Parvane Assadbegli (V) Summa Ja Nej 6 5 Avstår Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster har nämnden beslutat att avslå motionen. Beslutet skickas till Kommunledningskontoret V ård- och omsorgsförvaltningen Christian Norlin Inga-Maj Thyberg Postadress: Arbetsmarknads- och socialförvaltnngen Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 18 karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

10 Kommunstyrelsen AiRlBETSMARKfllADS OCH SOC~A tl förvatl TiN I NGEN Staben Tjänst eskrivelse Mats Fackel, socialnämnden ('\\J'.,\ _ I '\.l n,.. \ \.~ ' ''', '<;-"1... ~ \...' <. - ~ Motion - Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar Dnr KS Dpl14 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag Motionen avslås eftersom frågan om eventuell ändring i lagstiftningen för att stärka meddelarskyddet för privat anställda bereds i konstitutionsutskottet under våren Sammanfattning av ärendet I en motion till kommunfullmäktige föreslår Christian Norlin (S) och Inga-Maj Thyberg (S) att meddelarfrihet skall ställas som krav i förfrågningsunderlagen vid upphandlingar där kommunalt finansierad verksamhet läggs ut på entreprenad. När frågan debatterades i riksdagen under våren 2011 underströks att det står kommunerna fritt att i avtal förstärka meddelarskyddet. Samtidigt påpekar juridisk epertis att sådana lokala avtal troligen är underordnade lojalitetsplikten för privat anställda, vilket gör att den anställde ändå kan sägas upp om man kan påvisa att företagets konkurrensluaft skadats. Beslutsunderlag Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänstesluivelse den 28 december Kommunfullmäktiges protokoll, 32, den 27 oktober Christian Norlins och Inga-Maj Thybergs motion den 26 oktober Ärende Yttrandefriheten är, liksom informationsfriheten, en av de grundläggande fri- och rättigheter som medborgarna är tillförsäluade gentemot det allmänna enligt regeringsformen (RF). Särskilda bestämmelser finns i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) Meddelarfriheten är alltså stadfåst i svensk lag. I tryckfrihetsförordningen föreskrivs att det står var och en fritt att, i de fall inte annat är föresluivet i förordningen, meddela uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande i tryckt sluift. Motsvarande bestämmelse finns i yttrandefrihetsgrundlagen. Undantag från regeln finns, och i offentlighets- och sekretesslagen räknas de tystnadsplikter upp som har företräde framför principen om meddelarfrihet. I TF Postadress: ASF/Staben, Karlstad Besöksadress: Kungsg 18 karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: Plus Giro: Bankgiro:

11 Dnr KS Dpl14 sid 2 (2) finns också bestämmelser om anonymitetsskydd för meddelare. En del i anonymitetsskyddet är efterforskningsförbudet, som innebär att myndigheter och andra allmänna organ inte får efterforska vem som lämnat en uppgift med stöd av sin meddelarfrihet. Även repressalieförbudet (regleras i TF och YGL) är en komponent i anonymitetsskyddet. Repressalieförbudet innebär att myndighet eller annat allmänt organ inte får ingripa mot någon som brukat sin tryckfrihet respektive yttrandefrihet. Det finns således en meddelarfrihet även för privat anställda, men de omfattas inte av efterforskningsförbudet och heller inte av repressalieförbudet. Det gör att deras anonymitet inte är skyddad och de är heller inte skyddade från repressalier från arbetsgivaren. Privat anställda har istället starka krav på lojalitet gentemot arbetsgivaren, och brott mot denna utgör saklig grund för uppsägning. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om le Sarah, regleras skyldigheten att rapportera och utreda samt avhjälpa och undanröja missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Där regleras även anmälningsskyldigheten till Socialstyrelsen vid allvarliga missförhållanden eller påtagliga risker för allvarliga missförhållanden. Dessa föreskrifter skall tillämpas i all verksamhet inom socialtjänsten, i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade och vid Statens institutionsstyrelse. Detta gäller alltså även privat verksamhet. Frågan är föremål för relativt stort politiskt intresse. Under hösten 20 Il har flera motioner till riksdagen inkommit i frågan. Beredning kommer att ske under våren Under våren 2011 överlades i riksdagens kammare konstitutionsutskottets betänkande 20 l 0/11 :KU22. Betänkandet behandlade 21 motioner gällande tryckoch yttrandefrihet. Flertalet berörde frågan om meddelarfrihet för privat anställda i offentligt finansierad verksamhet. Utskottet föreslog ett ogillande av motionerna. När frågan debatterades underströks dock att det står kommunerna fritt att i avtal mellan kommun och utförare förstärka meddelarskyddet. Samtidigt påpekar juridisk epertis att sådana avtal troligen är underordnade lojalitetsplikten för privat anställda, vilket gör att den anställde ändå kan sägas upp om man kan påvisa att företagets konkurrenskraft skadats. Något avgörande i domstol finns ännu inte, me.n. den juridiska statusen på sådana lokalt.~.e. cjillade av~al å. r ts.å oklar. ~'\ i~ ~_ j\j\ /'"", ".'?,,', _,. Ii (Je? i~-. i ;-0 l v\.y e,l... L\... './ J o i',~ \ \i\j( ~":-'/, Monica Persson. v J Mats Facket. socialdirektör verksamhets strateg Beslutet skickas till Kommunledningskontoret V ård- och omsorgsförvaltningen Christian N odin Inga-Maj Thyberg

12 sid 10 (23) VARD. OCH OMSORGSNÄMNDEN Protokoll Yttrande över motion - Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar Dnr VON Dpl14 Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen 1. Motionen avslås i avvaktan på regeringsbeslut. 2. Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning av ärendet I en motion till kommunfullmäktige från Christian Norlin (S) och Inga-May Thyberg (S) samt i en skrivelse från Handikappföreningarna Karlstad föreslås att meddelarfrihet skrivs in i upphandlingar i Karlstads kommun där kommunalt driven verksamhet läggs ut på entreprenad. Beslutsunderlag Vård- och omsorgsfdrvaltningens tjänsteskrivelse den 21 december 20 Il. Kommunfullmäktiges protokoll den 27 oktober Motion - Infdr rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar från Christian Norlin (S) och Inga-May Thyberg (S) den 26 oktober 20 Il. Skrivelse från Handikappfdreningarna Karlstad/Lennart Björk den 8 november 201l. Yrkanden Ingela Wretling (S) yrkar bifall till motionen. Gun Partanen (V) yrkar bifall till motionen. Marlene Lund Kopparklint (M) yrkar att motionen avslås i avvaktan på regeringsbeslut. Beslutsgång Ordfdrande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att vård- och omsorgsnämnden avslår motionen i avvaktan på regeringsbeslut. Votering begärs och genomfdrs. Postadress: Vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Järnvägsgatan 4 karlstad.se Tel: Fa: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

13 sid 11 (23) Vård- och omsorgsnämnden godkänner följande: Ja-röst för Marlene Lund Kopparklints (M) yrkande om att avslå motionen i avvaktan på regeringsbeslut. Nej-röst för Ingela Wretlings (S) och Gun Partanens (V) yrkande om att bifalla motionen. Omröstningsresultat Ledamot Ja Ne.i Avstår Marlene Lund Kopparklint (M) ordförande Ingela Wretling (S) 1:e vice ordförande Ingegerd Gagnerud Johanna Larsson (M) Ingrid Rohlin (MP) Eva Wikström Hallonsten (FP) Niclas Jacobsson (KD) Mats Thuner (S) Sofia Magnusson (S) Jan Bergergård (S) Gun Partanen (V) Summa 6 5 Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar vård- och omsorgsnämnden att motionen avslås i avvaktan på regeringsbeslut. Beslutet skickas till Kommunledningskontoret Per Danielsson Karin Frejsjö Christina Millner Lena Jonsson Linda Eklind Postadress: Vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Järnvägsgatan 4 karlstad.se Tel: Fa: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

14 KARLSTADS KOMMU~ \Pllfd'~~~&1 öffi~or.fsh'ämn~w ~, Dnr Dpl VON-cZc-W'P2'~a /7" VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningsledningskontoret Tjänsteskrivelse Karin Frejsjö, Vård- och omsorgsnämnden Kommunstyrelsen i Dur. O -$)/1- ~ I DpIJy.fJmdlllggare: Yttrande över motion - Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar Dnr VON Dpl14 Vård- och omsorgsförvaltningens förslag 1. Motionen avslås i avvaktan på regeringsbeslut. 2. Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning av ärendet I en motion till kommunfullmäktige från Christian Norlin (S) och Inga-May Thyberg (S) samt i en skrivelse från Handikappföreningarna Karlstad föreslås att meddelarfrihet slcrivs in i upphandlingar i Karlstads kommun där kommunalt driven verksamhet läggs ut på entreprenad. Beslutsunderlag Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 december Kommunfullmäktiges protokoll den 27 oktober Motion - Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar :från Christian Norlin (S) och Inga-May Thyberg (S) den 26 oktober Skrivelse från Handikappföreningarna Karlstad/Lennart Björk den 8 november Ärende I en motion samt skrivelse från Handikappföreningarna Karlstad föreslås att vårdoch omsorgsnämnden, Karlstads kommun inför en skrivning om meddelarfrihet i samtliga entreprenadavtal. Meddelarfriheten regleras i grundlagen tryckfrihetsförordningen och syftar på rätten att fritt och anonymt lämna uppgifter för publicering. En person som lämnat ut uppgifter får inte straffas för det. Med denna frihet följer också meddelarskyddet som innebär en tystnadsplikt för journalister och ett förbud för det allmänna att efterforska vem eller vilka som talat med medier, det så kallade efterforslmingsförbudet. Patientsekretess och information som är mycket känslig för rikets säkerhet är eempel på begränsningar av meddelarfriheten där sekretessen väger tyngre. Postadress: Vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Järnvägsgatan 4 karlstad.se Tel: E-post: rlstad.se Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

15 DnrVON Dp! 14 sid 2 (3) Komple fråga juridiskt sett Detta är en ytterst komple fråga juridiskt sett Olika lagstiftning gäller för offentlig och privat verksamhet eftersom de verkar under olika förutsättningar. Frågan om ökad insyn i offentligt finansierad verksamhet har utretts vid ett antal tillfällen av lagstiftaren. Någon reell lösning har ännu inte tagits fram. Vissa förslag har fått dras tillbaka på grund av mycket hård kritik från remissinstanser. Men hur tungt skulle en meddelarfrihet som inte är lagstadgad väga i skarpt läge? Ännu har det inte prövats juridiskt. Det kan, enligt förvaltningens mening finnas risk för att meddelarfrihet som regleras i uppdragsavtal blir tomma paroller och löften från en specifik vårdgivare blir mer av "retorisk kosmetika". Om meddelarfriheten kränks av den privata arbetsgivaren som har denna reglering i uppdragsavtal, vad händer då? De står inte under tillsyn av JO, såsom offentlig verksamhet Därmed finns risk att en inskrivning av meddelarfrihet i avtal blir tandlöst i sin praktiska tillämpning. Här finns dock även problem på den offentliga sidan. JO kan eempelvis inte alltid ingripa på grund av bland annat bevissvårigheter. Obehaget i att göra en anmälan till JO är också en spärr. Meddelarfriheten har ett komplicerat regelverk som inte är enkelt att föra över till ett upphandlings avtal. Än viktigare vid den praktiska tillämpningen av meddelarfriheten, än en avtalsparagraf, är att personalen inom företaget har kunskap om betydelsen av meddelarfrihet och att företaget ger personalen utbildning inom området Skyldighet att anmäla missförhållanden enligt lag Alla anställda i inom socialtjänsten är skyldiga enligt lag att anmäla missförhållanden när kund far illa enligt Le Sarah. Det är därför inte Idarlagt att det skulle finnas ett behov av meddelarfrihet även i privata verksamheter. Allmänhetens insyn - klausul i kommunens entreprenadavtal Kommunen har redan idag bestämmelser som möjliggör för medborgarna att få insyn i vårdentreprenader. Detta regleras genom en klausul om allmänhetens insyn. Det finns alltså skrivningar som har för avsikt att säkerställa medborgarnas insyn i entreprenadverksamheten i nuvarande entreprenadavtal. Svårigheter kring lagstiftning om meddelarfrihet Avsikten torde vara att yttrandefriheten för personal som övergår i privatanställning inte skall försämras. Men eftersom regelverket är så olika för offentliganställda och privatanställda så är det inte så enkelt som att skriva en kort paragraf. Utredningar på regeringsnivå visar att det skulle vara komplicerat även med lagstiftning. En specifik fråga som rör den privata sektorn är dock föremål för utredning i samband med att hela Lagen om skydd för företagshemligheter ses över. Inom den utredningen ska man titta på om undantaget som skyddar så kallade "whistleblowers" är tillräckligt starkt. Normalt kan avslöjande aven företagshemlighet leda till fängelse. Skyddet för "visselblåsare" undantar

16 DnrVON Dpl14 sid 3 (3) avslöjanden om allvarliga brott eller missförhållanden inom företaget. Men eventuellt är det alltför svårt för "visselblåsare" att avgöra var gränsen för det straffbara går. Utredningen på regeringsnivå ska vara klar i maj Entreprenörens ansvar som arbetsgivare Ytterst åligger det alltid entreprenören att informera berörd personal om den meddelarfrihet som ska råda i verksamheten. I detta sammanhang blir kundval och valfrihetssystem än viktigare. I och med att vi går mot en vård och omsorg som blir mer styrd av individen, där jag som kund fattar beslut om vård- och omsorgs-. utförare så blir det ju intressant för företagen att visa att just de är bra. Att utvidga reglerna i det offentliga till att även gälla privata aktörer genom en paragraf om meddelarfrihet i avtal, behöver per automatik inte vara det bästa och mest effektiva lösningen. Vård- och omsorgsförvaltningen delar inte uppfattning att meddelarfriheten skulle stärkas genom inslaivning i entreprenadavtal. Meddelarfrihet som stödjer sig på ett avtal är mycket svagare än det som följer av grundlagen. Det är oklart vilken förändring det därför skulle medföra. Det finns inga rättsfall som behandlat vad ett avtalsvillkor om meddelarfrihet egentligen skulle få för konsekvenser. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att förslaget om inslaivning av meddelarfrihet i vård- och omsorgsnämndens entreprenadavtal ska avslås. Beslutet skickas till Kommunledningskontoret Per Danielsson Karin Frej sj ö Christina Millner Lena Jonsson Linda Eklind

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00 sid 1 (10) Tid och plats Onsdag den 12 juni 2013, kl. 9.00-15.12 (Information kl 9.00 12.15) Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajournerades för lunch 12.15-13.00 samt för gruppmöte 13.45-14.30 Tjänstgörande

Läs mer

Onsdag den 24 oktober 2012 kl. 13.00-14.45 Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajourneras för gruppmöte kl. 13.15-13.50

Onsdag den 24 oktober 2012 kl. 13.00-14.45 Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajourneras för gruppmöte kl. 13.15-13.50 sid 1 (14) Tid och plats Ledamöter Ersättare Onsdag den 24 oktober 2012 kl. 13.00-14.45 Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajourneras för gruppmöte kl. 13.15-13.50 Marléne Lund Kopparklint (M) ordförande

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 10

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 10 KARLSTADS KOMMUN Ärende 10 Dnr KS-2011-660 Dpl 01 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-06-11 Dan Tågmark, 054-540 10 04 dan.tagmark@karlstad.se Politiskt initiativ

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm. Dir. 2013:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2013

Kommittédirektiv. Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm. Dir. 2013:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2013 Kommittédirektiv Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm Dir. 2013:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över skyddet för arbetstagare som

Läs mer

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31 YTTRANDE 21 oktober 2014 Dnr A 2014/2170/ARM Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden,

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund Om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom området personlig assistans i enskild regi.

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av landstingets tillämpning av regelverket för meddelar- och yttrandefrihet

Svar på revisorernas granskning av landstingets tillämpning av regelverket för meddelar- och yttrandefrihet BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD14/03256 Uppdnr 959 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

TALA, TWITTRA ELLER HÅLLA TYST?

TALA, TWITTRA ELLER HÅLLA TYST? TALA, TWITTRA ELLER HÅLLA TYST? 1 2 Fackförbundet ST 2013 Artikelnr 1067 ÖPPENHET OCH INSYN - RÄTTEN ATT SÄGA SIN MENING. Arbetsplatserna ska präglas av ett öppet arbetsklimat. Det ska vara tydligt och

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 80 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Datum 2014-06-11. att anta förändring och komplettering av Riktlinjer för upphandling i enlighet med bilaga,

Datum 2014-06-11. att anta förändring och komplettering av Riktlinjer för upphandling i enlighet med bilaga, KS 7 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frenander Charlotta Malmberg Jan Sandmark Mats Datum 2014-06-11 Diarienummer KSN-2014-0660 Kommunstyrelsen Revidering av riktlinjer för upphandling

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 54 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Yttrandefrihet i arbetslivet i Sverige 1

Yttrandefrihet i arbetslivet i Sverige 1 Yttrandefrihet i arbetslivet i Sverige 1 Av Sören Öman Inledning När det gäller anställdas yttrandefrihet i förhållande till arbetsgivaren, dvs. anställdas skydd mot åtgärder från arbetsgivaren för att

Läs mer

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

Ccz~~- l/~)~ A,_~~ Carina Wiberg \J administrativ chef. /---.~/, 7 Dan Tågmark stadsjurist /~/ ~,J

Ccz~~- l/~)~ A,_~~ Carina Wiberg \J administrativ chef. /---.~/, 7 Dan Tågmark stadsjurist /~/ ~,J DnrKS-2012-119 sid 1 (1) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-02-17 Dan Tågmark, 054-540 10 04 dan. tagmark@karlstad.se Remiss - Europeiska kommissionens förslag

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29. Stärkt stöd och skydd för barn och unga

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29. Stärkt stöd och skydd för barn och unga 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Stärkt stöd och skydd för barn och

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 KARLSTADS KOMMUN Ärende 2 sid 8 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 3 Gemensam förtroendevald revisor för Landstinget och kommunerna i Dnr KS-2012-130 Dpl 00 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar 5 augusti 2014 KFN-2014.202.119 1 (3) HANDLÄGGARE Annika Press 08-535 31 706 annika.press@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP),

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Yttrandefriheten i sjukvården är hotad. dessutom smugit sig in ett tänkande där man jämför. mellan läkare och företrädare

Yttrandefriheten i sjukvården är hotad. dessutom smugit sig in ett tänkande där man jämför. mellan läkare och företrädare yttrandefrihet. Tystnaden sprider sig i sjukvården. Och ännu tystare blir det i takt med privatiseringarna. Möjligheterna att tala öppet om sin arbetsplats är långt mindre för privatanställda läkare, även

Läs mer

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 158 Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Besvarande av skrivelse från Brigitta Sevefjord (v) om meddelarskydd och kollektivavtal i avtal med privata utförare

Besvarande av skrivelse från Brigitta Sevefjord (v) om meddelarskydd och kollektivavtal i avtal med privata utförare HSN 2008-11-18 p 13 1 (3) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-10-xx HSN 0802-0240 Handläggare: Peter Ölund Besvarande av skrivelse från Brigitta Sevefjord (v) om meddelarskydd

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Angående Din begäran om att få ta del av vissa handlingar

Angående Din begäran om att få ta del av vissa handlingar Datum Dnr 8322-14-30 Aktbil. Erik J Olsson (erikj.olsson@academicrightswatch.se Angående Din begäran om att få ta del av vissa handlingar Du har i en skrivelse som kom in till Justitiekanslem den 23 oktober

Läs mer

Kommittédirektiv. Offentlighetsprincipen i offentligt finansierad privat utförd vård och omsorg samt utbildning inom vissa skol- och utbildningsformer

Kommittédirektiv. Offentlighetsprincipen i offentligt finansierad privat utförd vård och omsorg samt utbildning inom vissa skol- och utbildningsformer Kommittédirektiv Offentlighetsprincipen i offentligt finansierad privat utförd vård och omsorg samt utbildning inom vissa skol- och utbildningsformer Dir. 2015:92 Beslut vid regeringssammanträde den 3

Läs mer

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31)

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31) 2014-10-30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Vår referens: 2014/BK/860 Er referens: A2014/2170/ARM Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet

Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-09-18 Dnr KS 2014-686 Fredrik Eriksson Kommunstyrelsen Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 9

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 9 KARLSTADS KOMMUN Ärende 9 Dnr KS-2012-378 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-06-30 Karin Holmgren, 064-640 10 12 karin. holmgren@karlstad.se Breddinförande

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

2014-11-19. Sara Törnblom den 13 november 2014 Sociala medier och chefsansvaret i offentlig verksamhet. Lindahl i korthet

2014-11-19. Sara Törnblom den 13 november 2014 Sociala medier och chefsansvaret i offentlig verksamhet. Lindahl i korthet 2014-11-19 Sara Törnblom den 13 november 2014 Sociala medier och chefsansvaret i offentlig verksamhet Lindahl i korthet En av Sveriges största advokatbyråer Kontor i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Malmö,

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3 KARLSTADS KOMMUN Ärende 3 sid 17 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 8 Politiskt initiativ från majoriteten - Användande av sociala medier för medborgardialog - återrapportering Dnr KS-2011-535 Dpl

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Stockholm den 30 oktober 2014

Stockholm den 30 oktober 2014 R-2014/1112 Stockholm den 30 oktober 2014 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2014/2170/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Utredning om förutsättningarna att införa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet

Utredning om förutsättningarna att införa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet Dnr VON-2012-324 Dpl 31 sid 1 (5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2013-09-23 Susanne Göransson, 054-540 55 13 Susanne.goransson@karlstad.se Utredning om förutsättningarna

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten

Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-05-22 SN 2014.0093 Handläggare: Patrik Jonsson, 22.socialkansliet Socialnämnden Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten Sammanfattning En motion

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 Blad 16 Ks16 Au 7 Dnr 153/2009-101 Svar på motion om företrädare i kommunala bolag Från Kerstin Rosenkvist, c, Mats Öhgren, m, Göran Edlund,

Läs mer

Pliktverkets riktlinjer

Pliktverkets riktlinjer Pliktverkets riktlinjer Riktlinjer för Pliktverkets tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser om anmälan om missförhållanden 2004:1 Generaldirektören fastställer dessa riktlinjer till stöd för Pliktverkets

Läs mer

slutrapport Sveriges 1 (6) Kommuner 2012-10-16 och Landsting CIRKULÄR 12:42 Kommundirektörer Landstingsdirektörer S ocialnämnder S ocialchefer/leo-chefer Informationschefer kommun Informationschefer landsting

Läs mer

Redogörelse för tillsynsärendet Datainspektionen har uppmärksammat att kreditupplysningar publiceras på bl.a. följande webbplatser:

Redogörelse för tillsynsärendet Datainspektionen har uppmärksammat att kreditupplysningar publiceras på bl.a. följande webbplatser: Beslut Dnr 2008-05-16 1644-2006 Advokatfirman Lindahl KB Att: Lars B Melin Box 11911 404 39 GÖTEBORG Ombud för: Business Check i Sverige AB Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) Datainspektionens

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Karlstads kommuns avtal med Karlstads Energi

Karlstads kommuns avtal med Karlstads Energi KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Konkurrensverket 103 85 Stockholm Karlstad 2013-01-14 Per Danielsson, 054-540 80 18 per.danielsson@karlstad.se Er ref 603/2012 Karlstads kommuns avtal med Karlstads

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Anvisningar vid konkurrensutsättning i Växjö kommun Antaget av kommunstyrelsen

Läs mer

Journalistförbundet avvisar utredningens förslag i sin helhet. Vi motiverar vårt ställningstagande i det följande.

Journalistförbundet avvisar utredningens förslag i sin helhet. Vi motiverar vårt ställningstagande i det följande. Datum: 2011-04-19 Vår ref: Pär Trehörning Dnr: 12/2011 810 Justitiedepartementet 114 94 Stockholm Att Monika Bergström Remissyttrande Olovlig fotografering (Ds 2011:1) Journalistförbundet avvisar utredningens

Läs mer

RiR 2008:21. Statens styrning av kvalitet i privat äldreomsorg

RiR 2008:21. Statens styrning av kvalitet i privat äldreomsorg RiR 2008:21 Statens styrning av kvalitet i privat äldreomsorg ISBN 978 91 7086 160 4 RiR 2008:21 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2008 Till regeringen Socialdepartementet Datum 2008-10-23 Dnr 31-2007-1094

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17)

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet Kl. 13:00-16:10 Beslutande Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande Mikael Andersson (S) Katja Larsson

Läs mer

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet Datum Dnr 2001-01-09 1427-2000 Juridiska sekretariatet Till Justitiedepartementet Yttrande över bisyssleutredningens betänkande Offentligt anställdas bisysslor (SOU 2000:80) (Ert diarienummer Ju2000/4719/PP)

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras Ärende 11 sid 1 (2) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Administrativa staben Tjänsteskrivelse 2012-05-31 Rakel Salomonsson, 054-540 55 51 rakel.salomonsson@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU3 Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2004/05:168 Återsändande av

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015 Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning The Capital of Scandinavia Väsentliga regelverk EU-rätten Regeringsformen

Läs mer

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Lex Sarah Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Åtta sidor om sekretess. inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Åtta sidor om sekretess. inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten Åtta sidor om sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten 1 Offentlighet och sekretess Sekretesslagen Sekretesslagen (1980:100) och sekretessförordningen (1980:657) innehåller bestämmelser

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 00 Peder.cristvall@pts.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En mer rättssäker

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 11 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 11 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 11 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10 Kf 92 Ks 131 Au 146 KS/2009 0089 Mobilitetsstöd Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten och LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar enligt LSS, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 mars 2015 B 3594-14 KLAGANDE 1. Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm 2. BL Ombud och målsägandebiträde: Advokat MR MOTPARTER 1.

Läs mer

Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20

Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20 Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Plats och tid Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Jimmy Ekborg (c) Karl-Gösta

Läs mer

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Civilutskottets betänkande 2009/10:CU20 Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2009/10:192 samt en motion

Läs mer

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 FALKENBERG 31 Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer