KARLSTADS KOMMUN. Motion - Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSTADS KOMMUN. Motion - Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar"

Transkript

1 Ärende 10

2 Dm KS Dpl 14 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse Dan Tågmark, dan. Motion - Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar Dnr KS Dpl14 Kommunledningskontorets förslag Motionen avslås. Sammanfattning av ärendet I en motion till kommunfullmäktige har Christian Norlin (S) och Inga-Maj Thyberg (S) föreslagit att meddelarfrihet ska ställas som krav i upphandlingar varigenom kommunalt driven verksamhet läggs ut på entreprenad. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 april Kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 5 april Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll, 5, den 25 januari Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 december 20 Il. Vård- och omsorgsnämndens protokoll, 5, den 25 januari Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 december 20 Il. Motion från Christian Norlin (S) och Inga-Maj Thyberg (S) den 26 oktober ~w~ Carina Wiberg ~, administrativ chef Dan Tågmark stadsjurist I Beslutet skickas till Komm unfullmäktige Arbetsmarknads- och socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Kommunledningskontoret Webb: karlstad.se Tel: Fa: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

3 Dnr KS Dpl 14 sid 1 (4) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänstemannayttrande Dan Tågmark, Motion - Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar Dnr KS Ärende Dpl14 Vad är meddelarfrihet? Meddelarfrihet är en juridisk term som innebär rätt att för offentliggörande lämna upplysningar i vilket ämne som helst för införande i tryckt skrift, t e en dagstidning. Meddelarfriheten är grundlagsfåst och regleras i tryckfrihetsförordningen. Motsvarande reglering för offentliggörande i annan media - radio, tv et c - finns i yttrandefrihets grundlagen. Meddelarfriheten innebär som huvudregel frihet från straffansvar även om uppgiftslämnandet skulle strida mot sekretessbestämmelser. Undantag från straffrihet gäller om man genom utlämnandet gör sig skyldig till brott som riskerar hota rikets säkerhet, såsom t e spioneri och landssvek, om man lämnar ut allmän handling som är hemlig eller om man bryter mot vissa av de tystnadsplikter som anges i offentlighets- och sekretesslagen. En meddelare har vidare rätt att vara anonym. Nu angivna regler kompletteras av regler om s k efterforskningsförbud och repressalieförbud. Med efterforskningsförbud menas att myndigheter eller andra allmänna organ som huvudregel inte får efterforska vem en anonym meddelare är. Med repressalieförbud menas att myndigheter eller andra allmänna organ inte får ingripa mot någon för att hon eller han har använt sig av sin meddelarfrihet. Problemställningen Till följd av att efterforskningsförbudet och repressalieförbudet endast gäller Tör myndigheter och motsvarande organ, åtnjuter i praktiken kommunalt och statligt anställda personer större skydd mot efterforskning och repressalier när de använder sig av sin meddelarfrihet än vad privat anställda gör. En privatanställd som upplever att det förekommer missförhållanden på sin arbetsplats som inte åtgärdas och som därför överväger att offentliggöra saken i media, måste alltså kalkylera med risken att arbetsgivaren tar reda på vem som "läckt" uppgiften och agerar Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Kommunledningskontoret Webb: karlstad.se Tel: Fa: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

4 Dnr KS Dpl 14 sid 2 (4) repressivt mot den anställde. A v dessa skäl kan man säga att privatanställda inte åtnjuter fullvärdig meddelarfrihet. Särskilt ur arbetstagarnas perspektiv accentueras problemställningen i situationer med verksamhetsövergång från offentlig till privat verksamhetsutävare till följd av att den offentliga verksamhetsutövaren väljer att fortsättningsvis "lägga ut verksamheten på entreprenad", d v s den offentliga aktören upphör att bedriva verksamheten i egen regi och istället upphandlar motsvarande tjänst. I sådana situationer följer för arbetstagarnas del att skyddet mot efterforskning och repressalier i praktiken försvinner utan att de själva handlat i en sådan riktning och utan att arbetsuppgifterna förändrats. Motionärerna har tagit sin utgångspunkt i entreprenadupphandlingar som rör kommunens "människonära" verksamheter och som inbegriper vård, omsorg eller behandling i någon form. Det är allmänt sett också inom dessa områden som det är mest angeläget att missförhållanden inom verksamheterna identifieras och åtgärdas och sålunda ett utökat tillämpningsområde för efterforsknings- och repressalieförbuden skulle kunna ha betydelse. Analys Frågan om meddelarfrihet för privatanställda motsvarande den som finns för offentliganställda är rättsligt sett komple. Den berör - i olika grad - bland annat den konstitutionella rätten (d v s svensk grundlag), avtalsrätten, arbetsrätten och upphandlingsrätten. Eftersom motionen angår kommunens krav vid upphandlingar, måste frågan främst analyseras utifrån vad som bedöms över huvud taget vara möjligt ur upphandlingsrättslig synvinkel. Förenlighet med upphandlingsrätten Inom upphandlingsrätten gäller ett grundläggande krav på s k proportionalitet. Det innebär att krav bara får ställas i upphandlingar om de kan anses ha ett naturligt samband med det som upphandlas. De konkreta och materiella krav som kommunen ställer vid en upphandling av eempelvis vård- och omsorgs~änster vid ett visst äldre boende måste därför alla syfta till att säkra kvaliteten på tjänsterna. I det avtal som tecknas till följd av upphandlingen kan man söka säkerställa uppfyllelsen av upphandlingskraven på olika sätt med eempelvis, rapporteringsrutiner, kontrollinstrument och påföljder vid konstaterade brister. Allt vad avtalet angår är emellertid avtalsrättsligt sett bara en angelägenhet mellan parterna. Det kan mot denna bakgrund ifrågasättas om det är proportionerligt i förhållande till avtalsföremålet - goda vårdtjänster - att kräva att entreprenörens anställda ska åtnjuta fullvärdig meddelarfrihet av bland annat följande skäl: Meddelarfriheten ger en rätt att vända sig till media med uppgifter, när det för avtalets skull istället är kommunen som skulle kunna vara intresserad av att ta del av dem.

5 Dnr KS Dpl 14 sid 3 (4) Den ordning för personalens rapportering av missförhållanden och incidenter inom vård, omsorg och socialtjänst som idag gäller enligt svensk lag genom vad som kallas Le Maria och Le Sarah innebär att personalen ska rapportera till vård givaren respektive den som bedriver verksamheten, som i sin tur ska utreda, avhjälpa och - i allvarliga fall- anmäla till Socialstyrelsen. Systemet bygger alltså på en tanke om självrättelse och att förutsättningar för detta finns i den interna organisationen hos tjänste leverantören. I 6 kap 13 lagen (2007: 1091) om offentlig upphandling ("LOD") finns visserligen en allmänt formulerad regel om etiska krav i upphandlingar med lydelsen att "en upphandlande myndighet får ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur ett kontrakt skall fullgöras". Med stöd av denna regel kan upphandlande myndigheter t e ställa krav på att produkter som en leverantör avser att leverera ska tillverkas under förhållanden som respekterar bestämmelserna i grundläggande ILO-konventioner eller att leverantören ska anställa arbetslösa eller funktionshindrade, under förutsättning att sådana etiska krav har ett samband med upphandlings föremålet. 6 kap 13 LOD är dock inte överordnad de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna, och det måste sägas vara tveksamt om ett krav på fullvärdig meddelarfrihet i upphandlingar skulle klara en rättslig prövning mot denna lagregel, i synnerhet som det fmns en lagstadgad ordning för rapportering av missförhållanden och incidenter. Förhållandet till arbetsrätten För alla anställda gäller i arbetsrättsligt hänseende ett allmänt krav på lojalitet i förhållande till arbetsgivaren. Lojalitetskravets konkreta innebörd varierar beroende på ett flertal faktorer i det enskilda fallet och situationen, såsom eempelvis den anställdes arbetsuppgifter och vilken information hos arbetsgivaren som den anställde har tillgång till. Till följd av att den offentligt anställde som använder sin meddelarfrihet har ett grundlagsskydd mot efterforskning och repressalier, kan det konstateras att en sådan person rättsligt sett inte kan anses agera illojalt mot arbetsgivaren genom att vända sig till media med upplysningar vars röjande arbetsgivaren i och för sig menar skadar verksamheten. Några arbetsrättsliga åtgärder får alltså inte vidtas mot henne eller honom av den anledningen. Eftersom privatanställda inte åtnjuter fullvärdig meddelarfrihet kan åtgärden att offentliggöra ett visst förhållande genom media mycket väl vara att anse som ett illojalt förfarande arbetsrättsligt sett och därför leda till påföljd. Detta förhållande ändras inte av att det händelsevis skulle finnas ett avtal mellan den leverantör som är den anställdes arbetsgivare och en upphandlande myndighet om att leverantören ska tillförsäkra de anställda rätten till fullvärdig meddelarfrihet, även om leverantörens eventuella efterforskning av och/eller repressalier mot en "läckande" anställd skulle vara att anse som ett brott mot leveransavtalet. Det finns därför en risk att de anställda invaggas i en falsk trygghet genom en sådan avtals skrivning.

6 Dnr KS Dpl14 sid 4 (4) SKL:s syn Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i yttrande över ett delbetänkande från den pågående upphandlingsutredningen under ledning av Anders Wijkman (SOU 2011 :73) särskilt identifierat de komplicerade rättsliga problemen med att ställa krav motsvarande meddelarfrihet i samband med upphandlingar. SKL:s uppfattning är att det ska vara möjligt att ställa sådana krav, och har därför framfört önskemål om att det tillsätts en särskild utredning för detta. Vid kontakt med SKL har det framkommit att man där fått informellt besked från regeringskansliet om att en sådan utredning kommer att tillsättas. Slutsats Mot bakgrund av den rättsliga oklarhet som råder kring möjligheterna att i upphandlingar ställa krav på fullvärdig meddelarfrihet för tjänsteleverantörers anställda och att mycket talar för att saken kommer att utredas från regeringshåll, är kommunledningskontorets uppfattning att motionen avslås. ~~ ~ Carina Wiberg ~ administrativ chef an Tågmark stadsjurist

7 Kommunstyrelsen Karlstads kommunfullmäktige Motion Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar Inför vård- och omsorgsnämndens beslut om en entreprenadupphandling inom vissa delar av handikappomsorgen. yrkade vi socialdemokrater att "personal anställd hos utförare har rätt att uttala sig i enlighet med den meddelar- och yttrandefrihet som enligt lag gäller för anställda i offentlig sektor" skulle skrivas in. Detta därför att vi dels inte anser att personal i verksamheter som läggs ut på entreprenad ska ges sämre villkor än personal i den egna verksamheten. Men dels är det också en fråga om trygghet för dem vi är till för och deras anhöriga. Vi vill värna de demokratiska värdena. Det finns eempel på privat vårdföretag som tecknat avtal som ger de anställda meddelarfrihet. Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar att i upphandlingar där kommunal driven verksamhet läggs ut på entreprenad skall meddelarfrihet ställas som krav i förfrågningsunderlagen. Karlstad Christian Norlin (S) Inga-Maj Thyberg (S)

8 sid 8 ( 13) ARBETSMARKNA DS OCH SOCIALNÄMNDEN Protokoll 25 januari 20 I 2 Kommunstyrelsen Dnr. ICS - J.1)//-6# IDpl. /y [Handlllggare:.b~-" 5 Motion - Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar Dnr ASN Dpl14 Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag tm kommunstyrelsen Motionen avslås eftersom frågan om eventuell ändring i lagstiftningen för att stärka meddelarskyddet för privat anställda bereds i konstitutionsutskottet under våren Reservationer ChristIan Norlin (S) meddelar att socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Parvane Assadbegli(V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Sammanfattning av ärendet I en motion till kommunfullmäktige föreslår Christian Norlin (S) och Inga-Maj Thyberg (S) att meddelarfrihet skall ställas som krav i förfrågningsunderlagen vid upphandlingar där kommunalt finansierad verksamhet läggs ut på entreprenad. När frågan debatterades i riksdagen under våren 2011 underströks att det står kommunerna fritt att i avtal förstärka meddelarskyddet. Samtidigt påpekar juridisk epertis att sådana lokala avtal troligen är underordnade lojalitetsplikten för privat anställda, vilket gör att den anställde ändå kan sägas upp om man kan påvisa att företagets konkurrenskraft skadats. Beslutsunderlag Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 december Kommunledningskontorets remiss den 3 november Kommunfullmäktiges protokoll den 27 oktober 20 Il. Socialdemokraternas motion den 26 oktober Yrkanden Christian Norlin (S) yrkar bifall till motionen. Parvane Assadbegli (V) yrkar bifall till motionen. Daniel Berghel (M) meddelar att majoriteten yrkar avslag till motionen. Postadress: Arbetsmarknads- och socialförvaltnngen, Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 18 karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgi ro:

9 sic! 9 (13) Beslutsgång Daniel Berghel CM) ställer proposition på de två yrkanden och finner att nämnden bifallit förvaltningens förslag, att motionen ska avslås. Christian Norlin (S) yrkar omröstning. Daniel Berghel CM) följande beslutsgång: Ja-röst för avslag till motionen. Nej-röst för bifall till motionen. Beslutsgången godkänns. Omröstningsresultat Ledamot Daniel Berghel (M) ordförande Christian Norlin (S) 1:e vice ordförande Marianne Rahm (KO) Helene Torvaidsdotter Dehring (M) Asso Zand (M P) Gunilla Forssander Karlsson (FP) Erika Holmgren (FP) Lina Larhult (S) Mathias Casserlund (S) Thomas Gustafsson ( S) Parvane Assadbegli (V) Summa Ja Nej 6 5 Avstår Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster har nämnden beslutat att avslå motionen. Beslutet skickas till Kommunledningskontoret V ård- och omsorgsförvaltningen Christian Norlin Inga-Maj Thyberg Postadress: Arbetsmarknads- och socialförvaltnngen Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 18 karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

10 Kommunstyrelsen AiRlBETSMARKfllADS OCH SOC~A tl förvatl TiN I NGEN Staben Tjänst eskrivelse Mats Fackel, socialnämnden ('\\J'.,\ _ I '\.l n,.. \ \.~ ' ''', '<;-"1... ~ \...' <. - ~ Motion - Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar Dnr KS Dpl14 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag Motionen avslås eftersom frågan om eventuell ändring i lagstiftningen för att stärka meddelarskyddet för privat anställda bereds i konstitutionsutskottet under våren Sammanfattning av ärendet I en motion till kommunfullmäktige föreslår Christian Norlin (S) och Inga-Maj Thyberg (S) att meddelarfrihet skall ställas som krav i förfrågningsunderlagen vid upphandlingar där kommunalt finansierad verksamhet läggs ut på entreprenad. När frågan debatterades i riksdagen under våren 2011 underströks att det står kommunerna fritt att i avtal förstärka meddelarskyddet. Samtidigt påpekar juridisk epertis att sådana lokala avtal troligen är underordnade lojalitetsplikten för privat anställda, vilket gör att den anställde ändå kan sägas upp om man kan påvisa att företagets konkurrensluaft skadats. Beslutsunderlag Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänstesluivelse den 28 december Kommunfullmäktiges protokoll, 32, den 27 oktober Christian Norlins och Inga-Maj Thybergs motion den 26 oktober Ärende Yttrandefriheten är, liksom informationsfriheten, en av de grundläggande fri- och rättigheter som medborgarna är tillförsäluade gentemot det allmänna enligt regeringsformen (RF). Särskilda bestämmelser finns i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) Meddelarfriheten är alltså stadfåst i svensk lag. I tryckfrihetsförordningen föreskrivs att det står var och en fritt att, i de fall inte annat är föresluivet i förordningen, meddela uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande i tryckt sluift. Motsvarande bestämmelse finns i yttrandefrihetsgrundlagen. Undantag från regeln finns, och i offentlighets- och sekretesslagen räknas de tystnadsplikter upp som har företräde framför principen om meddelarfrihet. I TF Postadress: ASF/Staben, Karlstad Besöksadress: Kungsg 18 karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: Plus Giro: Bankgiro:

11 Dnr KS Dpl14 sid 2 (2) finns också bestämmelser om anonymitetsskydd för meddelare. En del i anonymitetsskyddet är efterforskningsförbudet, som innebär att myndigheter och andra allmänna organ inte får efterforska vem som lämnat en uppgift med stöd av sin meddelarfrihet. Även repressalieförbudet (regleras i TF och YGL) är en komponent i anonymitetsskyddet. Repressalieförbudet innebär att myndighet eller annat allmänt organ inte får ingripa mot någon som brukat sin tryckfrihet respektive yttrandefrihet. Det finns således en meddelarfrihet även för privat anställda, men de omfattas inte av efterforskningsförbudet och heller inte av repressalieförbudet. Det gör att deras anonymitet inte är skyddad och de är heller inte skyddade från repressalier från arbetsgivaren. Privat anställda har istället starka krav på lojalitet gentemot arbetsgivaren, och brott mot denna utgör saklig grund för uppsägning. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om le Sarah, regleras skyldigheten att rapportera och utreda samt avhjälpa och undanröja missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Där regleras även anmälningsskyldigheten till Socialstyrelsen vid allvarliga missförhållanden eller påtagliga risker för allvarliga missförhållanden. Dessa föreskrifter skall tillämpas i all verksamhet inom socialtjänsten, i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade och vid Statens institutionsstyrelse. Detta gäller alltså även privat verksamhet. Frågan är föremål för relativt stort politiskt intresse. Under hösten 20 Il har flera motioner till riksdagen inkommit i frågan. Beredning kommer att ske under våren Under våren 2011 överlades i riksdagens kammare konstitutionsutskottets betänkande 20 l 0/11 :KU22. Betänkandet behandlade 21 motioner gällande tryckoch yttrandefrihet. Flertalet berörde frågan om meddelarfrihet för privat anställda i offentligt finansierad verksamhet. Utskottet föreslog ett ogillande av motionerna. När frågan debatterades underströks dock att det står kommunerna fritt att i avtal mellan kommun och utförare förstärka meddelarskyddet. Samtidigt påpekar juridisk epertis att sådana avtal troligen är underordnade lojalitetsplikten för privat anställda, vilket gör att den anställde ändå kan sägas upp om man kan påvisa att företagets konkurrenskraft skadats. Något avgörande i domstol finns ännu inte, me.n. den juridiska statusen på sådana lokalt.~.e. cjillade av~al å. r ts.å oklar. ~'\ i~ ~_ j\j\ /'"", ".'?,,', _,. Ii (Je? i~-. i ;-0 l v\.y e,l... L\... './ J o i',~ \ \i\j( ~":-'/, Monica Persson. v J Mats Facket. socialdirektör verksamhets strateg Beslutet skickas till Kommunledningskontoret V ård- och omsorgsförvaltningen Christian N odin Inga-Maj Thyberg

12 sid 10 (23) VARD. OCH OMSORGSNÄMNDEN Protokoll Yttrande över motion - Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar Dnr VON Dpl14 Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen 1. Motionen avslås i avvaktan på regeringsbeslut. 2. Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning av ärendet I en motion till kommunfullmäktige från Christian Norlin (S) och Inga-May Thyberg (S) samt i en skrivelse från Handikappföreningarna Karlstad föreslås att meddelarfrihet skrivs in i upphandlingar i Karlstads kommun där kommunalt driven verksamhet läggs ut på entreprenad. Beslutsunderlag Vård- och omsorgsfdrvaltningens tjänsteskrivelse den 21 december 20 Il. Kommunfullmäktiges protokoll den 27 oktober Motion - Infdr rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar från Christian Norlin (S) och Inga-May Thyberg (S) den 26 oktober 20 Il. Skrivelse från Handikappfdreningarna Karlstad/Lennart Björk den 8 november 201l. Yrkanden Ingela Wretling (S) yrkar bifall till motionen. Gun Partanen (V) yrkar bifall till motionen. Marlene Lund Kopparklint (M) yrkar att motionen avslås i avvaktan på regeringsbeslut. Beslutsgång Ordfdrande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att vård- och omsorgsnämnden avslår motionen i avvaktan på regeringsbeslut. Votering begärs och genomfdrs. Postadress: Vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Järnvägsgatan 4 karlstad.se Tel: Fa: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

13 sid 11 (23) Vård- och omsorgsnämnden godkänner följande: Ja-röst för Marlene Lund Kopparklints (M) yrkande om att avslå motionen i avvaktan på regeringsbeslut. Nej-röst för Ingela Wretlings (S) och Gun Partanens (V) yrkande om att bifalla motionen. Omröstningsresultat Ledamot Ja Ne.i Avstår Marlene Lund Kopparklint (M) ordförande Ingela Wretling (S) 1:e vice ordförande Ingegerd Gagnerud Johanna Larsson (M) Ingrid Rohlin (MP) Eva Wikström Hallonsten (FP) Niclas Jacobsson (KD) Mats Thuner (S) Sofia Magnusson (S) Jan Bergergård (S) Gun Partanen (V) Summa 6 5 Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar vård- och omsorgsnämnden att motionen avslås i avvaktan på regeringsbeslut. Beslutet skickas till Kommunledningskontoret Per Danielsson Karin Frejsjö Christina Millner Lena Jonsson Linda Eklind Postadress: Vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Järnvägsgatan 4 karlstad.se Tel: Fa: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

14 KARLSTADS KOMMU~ \Pllfd'~~~&1 öffi~or.fsh'ämn~w ~, Dnr Dpl VON-cZc-W'P2'~a /7" VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningsledningskontoret Tjänsteskrivelse Karin Frejsjö, Vård- och omsorgsnämnden Kommunstyrelsen i Dur. O -$)/1- ~ I DpIJy.fJmdlllggare: Yttrande över motion - Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar Dnr VON Dpl14 Vård- och omsorgsförvaltningens förslag 1. Motionen avslås i avvaktan på regeringsbeslut. 2. Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning av ärendet I en motion till kommunfullmäktige från Christian Norlin (S) och Inga-May Thyberg (S) samt i en skrivelse från Handikappföreningarna Karlstad föreslås att meddelarfrihet slcrivs in i upphandlingar i Karlstads kommun där kommunalt driven verksamhet läggs ut på entreprenad. Beslutsunderlag Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 december Kommunfullmäktiges protokoll den 27 oktober Motion - Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar :från Christian Norlin (S) och Inga-May Thyberg (S) den 26 oktober Skrivelse från Handikappföreningarna Karlstad/Lennart Björk den 8 november Ärende I en motion samt skrivelse från Handikappföreningarna Karlstad föreslås att vårdoch omsorgsnämnden, Karlstads kommun inför en skrivning om meddelarfrihet i samtliga entreprenadavtal. Meddelarfriheten regleras i grundlagen tryckfrihetsförordningen och syftar på rätten att fritt och anonymt lämna uppgifter för publicering. En person som lämnat ut uppgifter får inte straffas för det. Med denna frihet följer också meddelarskyddet som innebär en tystnadsplikt för journalister och ett förbud för det allmänna att efterforska vem eller vilka som talat med medier, det så kallade efterforslmingsförbudet. Patientsekretess och information som är mycket känslig för rikets säkerhet är eempel på begränsningar av meddelarfriheten där sekretessen väger tyngre. Postadress: Vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Järnvägsgatan 4 karlstad.se Tel: E-post: rlstad.se Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

15 DnrVON Dp! 14 sid 2 (3) Komple fråga juridiskt sett Detta är en ytterst komple fråga juridiskt sett Olika lagstiftning gäller för offentlig och privat verksamhet eftersom de verkar under olika förutsättningar. Frågan om ökad insyn i offentligt finansierad verksamhet har utretts vid ett antal tillfällen av lagstiftaren. Någon reell lösning har ännu inte tagits fram. Vissa förslag har fått dras tillbaka på grund av mycket hård kritik från remissinstanser. Men hur tungt skulle en meddelarfrihet som inte är lagstadgad väga i skarpt läge? Ännu har det inte prövats juridiskt. Det kan, enligt förvaltningens mening finnas risk för att meddelarfrihet som regleras i uppdragsavtal blir tomma paroller och löften från en specifik vårdgivare blir mer av "retorisk kosmetika". Om meddelarfriheten kränks av den privata arbetsgivaren som har denna reglering i uppdragsavtal, vad händer då? De står inte under tillsyn av JO, såsom offentlig verksamhet Därmed finns risk att en inskrivning av meddelarfrihet i avtal blir tandlöst i sin praktiska tillämpning. Här finns dock även problem på den offentliga sidan. JO kan eempelvis inte alltid ingripa på grund av bland annat bevissvårigheter. Obehaget i att göra en anmälan till JO är också en spärr. Meddelarfriheten har ett komplicerat regelverk som inte är enkelt att föra över till ett upphandlings avtal. Än viktigare vid den praktiska tillämpningen av meddelarfriheten, än en avtalsparagraf, är att personalen inom företaget har kunskap om betydelsen av meddelarfrihet och att företaget ger personalen utbildning inom området Skyldighet att anmäla missförhållanden enligt lag Alla anställda i inom socialtjänsten är skyldiga enligt lag att anmäla missförhållanden när kund far illa enligt Le Sarah. Det är därför inte Idarlagt att det skulle finnas ett behov av meddelarfrihet även i privata verksamheter. Allmänhetens insyn - klausul i kommunens entreprenadavtal Kommunen har redan idag bestämmelser som möjliggör för medborgarna att få insyn i vårdentreprenader. Detta regleras genom en klausul om allmänhetens insyn. Det finns alltså skrivningar som har för avsikt att säkerställa medborgarnas insyn i entreprenadverksamheten i nuvarande entreprenadavtal. Svårigheter kring lagstiftning om meddelarfrihet Avsikten torde vara att yttrandefriheten för personal som övergår i privatanställning inte skall försämras. Men eftersom regelverket är så olika för offentliganställda och privatanställda så är det inte så enkelt som att skriva en kort paragraf. Utredningar på regeringsnivå visar att det skulle vara komplicerat även med lagstiftning. En specifik fråga som rör den privata sektorn är dock föremål för utredning i samband med att hela Lagen om skydd för företagshemligheter ses över. Inom den utredningen ska man titta på om undantaget som skyddar så kallade "whistleblowers" är tillräckligt starkt. Normalt kan avslöjande aven företagshemlighet leda till fängelse. Skyddet för "visselblåsare" undantar

16 DnrVON Dpl14 sid 3 (3) avslöjanden om allvarliga brott eller missförhållanden inom företaget. Men eventuellt är det alltför svårt för "visselblåsare" att avgöra var gränsen för det straffbara går. Utredningen på regeringsnivå ska vara klar i maj Entreprenörens ansvar som arbetsgivare Ytterst åligger det alltid entreprenören att informera berörd personal om den meddelarfrihet som ska råda i verksamheten. I detta sammanhang blir kundval och valfrihetssystem än viktigare. I och med att vi går mot en vård och omsorg som blir mer styrd av individen, där jag som kund fattar beslut om vård- och omsorgs-. utförare så blir det ju intressant för företagen att visa att just de är bra. Att utvidga reglerna i det offentliga till att även gälla privata aktörer genom en paragraf om meddelarfrihet i avtal, behöver per automatik inte vara det bästa och mest effektiva lösningen. Vård- och omsorgsförvaltningen delar inte uppfattning att meddelarfriheten skulle stärkas genom inslaivning i entreprenadavtal. Meddelarfrihet som stödjer sig på ett avtal är mycket svagare än det som följer av grundlagen. Det är oklart vilken förändring det därför skulle medföra. Det finns inga rättsfall som behandlat vad ett avtalsvillkor om meddelarfrihet egentligen skulle få för konsekvenser. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att förslaget om inslaivning av meddelarfrihet i vård- och omsorgsnämndens entreprenadavtal ska avslås. Beslutet skickas till Kommunledningskontoret Per Danielsson Karin Frej sj ö Christina Millner Lena Jonsson Linda Eklind

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 15

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 15 KARLSTADS KOMMUN Ärende 15 sid 16 (46) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-04-24 11 Motion Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar Dnr KS-2011-622 Dpl14 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 6

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 6 Ärende 6 Dnr KS-2011-672 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-17 Lars Sätterberg, lars.satterberg@karlstad.se Motion - Inrätta en social investeringsfond

Läs mer

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00 sid 1 (10) Tid och plats Onsdag den 12 juni 2013, kl. 9.00-15.12 (Information kl 9.00 12.15) Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajournerades för lunch 12.15-13.00 samt för gruppmöte 13.45-14.30 Tjänstgörande

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 7

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 7 Ärende 7 sid 9 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 7 Motion - Inrätta en social investeringsfond Dnr KS-2011-672 Dpl11 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Motionens första punkt bifalls

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

Yttrande över betänkandet Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (SOU 2013:79)

Yttrande över betänkandet Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (SOU 2013:79) 1(1) Datum Diarienummer 2014-04-30 RS140082 Justitiedepartementet Yttrande över betänkandet Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (SOU 2013:79) Rubricerat betänkande

Läs mer

Onsdag den 24 oktober 2012 kl. 13.00-14.45 Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajourneras för gruppmöte kl. 13.15-13.50

Onsdag den 24 oktober 2012 kl. 13.00-14.45 Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajourneras för gruppmöte kl. 13.15-13.50 sid 1 (14) Tid och plats Ledamöter Ersättare Onsdag den 24 oktober 2012 kl. 13.00-14.45 Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajourneras för gruppmöte kl. 13.15-13.50 Marléne Lund Kopparklint (M) ordförande

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:54 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:49 av Ingela Nylund Watz m.fl. (s) om offentlighetsprincipen och meddelarfriheten Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 5

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 5 Ärende 5 sid 9 (21) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-09-25 4 Motion - Ändra riktlinjerna för försörjningsstöd för internet Dnr KS-2011-750 Dpl 35 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

FÖRSLAG 2015:79 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:11 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om meddelarfrihet

FÖRSLAG 2015:79 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:11 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om meddelarfrihet FÖRSLAG 2015:79 LS 2015-0736 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2015:11 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om meddelarfrihet Stockholms läns landsting 20 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 8/2015

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2012:76 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2012:76 Sammanfattning Kommittédirektiv Meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet Dir. 2012:76 Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska se över frågan

Läs mer

Motion om meddelarfrihet

Motion om meddelarfrihet Kommunfullmäktige 2011 05 30 107 213 Kommunstyrelsen 2012 01 16 16 36 Arbets och personalutskottet 2011 12 19 262 571 Dnr 11.317 008 majkf36 Motion om meddelarfrihet Bilaga: Juridiskt utlåtande Ärendebeskrivning

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvall kommun. Offentlighet. och. sekretess

TILLÄMPNING. Hudiksvall kommun. Offentlighet. och. sekretess TILLÄMPNING Hudiksvall kommun Offentlighet och sekretess Kommunen Kommunen är en demokratiskt styrd organisation som leds av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund Om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom området personlig assistans i enskild regi.

Läs mer

Yttrandefrihet, meddelarfrihet, efterforskningsförbud, repressalieförbud och källskydd. Privat sektor, 2012-03-08

Yttrandefrihet, meddelarfrihet, efterforskningsförbud, repressalieförbud och källskydd. Privat sektor, 2012-03-08 Yttrandefrihet, meddelarfrihet, efterforskningsförbud, repressalieförbud och källskydd Privat sektor, 2012-03-08 Frågeställningar Vad är Yttrandefrihet, meddelarfrihet, efterforskningsförbud, represalieförbud

Läs mer

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31 YTTRANDE 21 oktober 2014 Dnr A 2014/2170/ARM Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden,

Läs mer

Stockholms fäns landsting 1(2)

Stockholms fäns landsting 1(2) Stockholms fäns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-10-14 LS 2015-0736 Landstingsstyrelsen Motion 2015:11 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om meddelarfrihet Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 392 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av landstingets tillämpning av regelverket för meddelar- och yttrandefrihet

Svar på revisorernas granskning av landstingets tillämpning av regelverket för meddelar- och yttrandefrihet BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD14/03256 Uppdnr 959 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 10

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 10 KARLSTADS KOMMUN Ärende 10 Dnr KS-2011-660 Dpl 01 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-06-11 Dan Tågmark, 054-540 10 04 dan.tagmark@karlstad.se Politiskt initiativ

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm. Dir. 2013:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2013

Kommittédirektiv. Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm. Dir. 2013:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2013 Kommittédirektiv Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm Dir. 2013:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över skyddet för arbetstagare som

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade. Dir.

Kommittédirektiv. Ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade. Dir. Kommittédirektiv Ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade Dir. 2016:4 Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2016 Sammanfattning

Läs mer

Sekretess inom yrkeshögskolan

Sekretess inom yrkeshögskolan Utbildningsutskottets betänkande 2008/09:UbU21 Sekretess inom yrkeshögskolan Sammanfattning I betänkandet behandlas proposition 2008/09:151 Sekretess inom yrkeshögskolan. I propositionen föreslås en ändring

Läs mer

Datum 2014-06-11. att anta förändring och komplettering av Riktlinjer för upphandling i enlighet med bilaga,

Datum 2014-06-11. att anta förändring och komplettering av Riktlinjer för upphandling i enlighet med bilaga, KS 7 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frenander Charlotta Malmberg Jan Sandmark Mats Datum 2014-06-11 Diarienummer KSN-2014-0660 Kommunstyrelsen Revidering av riktlinjer för upphandling

Läs mer

Politiskt initiativ från majoriteten - Utred möjligheter att avknoppa sociala företag av verksamheter som drivs i kommunal regi - återrappporterin

Politiskt initiativ från majoriteten - Utred möjligheter att avknoppa sociala företag av verksamheter som drivs i kommunal regi - återrappporterin Dnr KS-2011-660 Dpl 01 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänstemannayttrande 2012-06-11 Dan Tågmark, 054-540 10 04 dan.tagmark@karlstad.se Politiskt initiativ från majoriteten - Utred

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Rapport avseende ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och 2 kap 3 socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap 6 f-h samma lag

KARLSTADS KOMMUN. Rapport avseende ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och 2 kap 3 socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap 6 f-h samma lag Ärende 8 Dnr KS-2012-164 Dpl34 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-04-05 Madeleine Nyvall, 054-540 12 86 madelein e. nyvall@karlstad.se Rapport avseende

Läs mer

Motion: Skapa ett skydd för "Visselblåsare" i Landstinget i Jönköpings län

Motion: Skapa ett skydd för Visselblåsare i Landstinget i Jönköpings län YTTRANDE 1(3) 2013-04-09 LJ 2012/802 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsfullmäktige Motion: Skapa ett skydd för "Visselblåsare" i Landstinget i Jönköpings län I en motion till fullmäktige föreslår Inga

Läs mer

Remiss - Konsumenten i centrum - ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43)

Remiss - Konsumenten i centrum - ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43) Dnr KS-2012-466 Dpl 00 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-10-05 Per Danielsson, 054-540 80 18 per.danielsson@karlstad.se Remiss - Konsumenten i centrum - ett framtida

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Meddelarfrihet Skrivelse från Yvonne Ruwaida (mp)

Meddelarfrihet Skrivelse från Yvonne Ruwaida (mp) PM 2008:43 RI (Dnr 335-3891/2007) Meddelarfrihet Skrivelse från Yvonne Ruwaida (mp) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Skrivelsen från Yvonne Ruwaida (mp) anses besvarad

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 54 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29. Stärkt stöd och skydd för barn och unga

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29. Stärkt stöd och skydd för barn och unga 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Stärkt stöd och skydd för barn och

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-05-16 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Sekretess vid samarbete mellan europeiska

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar 5 augusti 2014 KFN-2014.202.119 1 (3) HANDLÄGGARE Annika Press 08-535 31 706 annika.press@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP),

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 KARLSTADS KOMMUN Ärende 2 sid 8 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 3 Gemensam förtroendevald revisor för Landstinget och kommunerna i Dnr KS-2012-130 Dpl 00 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU22 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen avslår regeringens förslag till lag

Läs mer

Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38)

Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38) Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Förvaltningsyttrande Sida 1 (6) 2017-06-19 Handläggare Carolina Morales Telefon: 08-508 25 146 Till Socialnämnden 2017-08-22 Välfärdsutredningens

Läs mer

TALA, TWITTRA ELLER HÅLLA TYST?

TALA, TWITTRA ELLER HÅLLA TYST? TALA, TWITTRA ELLER HÅLLA TYST? 1 2 Fackförbundet ST 2013 Artikelnr 1067 ÖPPENHET OCH INSYN - RÄTTEN ATT SÄGA SIN MENING. Arbetsplatserna ska präglas av ett öppet arbetsklimat. Det ska vara tydligt och

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 14

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 14 KARLSTADS KOMMUN Ärende 14 sid 14 (46) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-04-24 10 Motion - Utred möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget Av utredarens direktiv, dir. 2012:76, framgår bl.a. följande.

Sammanfattning. Uppdraget Av utredarens direktiv, dir. 2012:76, framgår bl.a. följande. Sammanfattning Uppdraget Av utredarens direktiv, dir. 2012:76, framgår bl.a. följande. Utvecklingen har under de senaste decennierna gått mot att allt fler offentligt finansierade verksamheter drivs i

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ett bättre skydd för företagshemligheter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ett bättre skydd för företagshemligheter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-01-08 Närvarande: F.d. justitieråden Torgny Håstad och Sten Heckscher samt justitierådet Göran Lambertz. Ett bättre skydd för företagshemligheter Enligt

Läs mer

3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör

3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3353 av Ali Esbati m.fl. (V) med anledning av prop. 2015/16:128 Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 20

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 20 Ärende 20 ~AA -..,-.~., Q "'~;I '.'? sid 25 (46) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-04-24 16 Motion - Utred möjligheterna för en säkrare trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanterna mellan Henstad och Sörmons

Läs mer

Ändring av statistiksekretessen

Ändring av statistiksekretessen Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU39 Ändring av statistiksekretessen _ Sammanfattning Utskottet behandlar i betänkandet regeringens proposition 2013/14:162 Ändringar i statistiksekretessen.

Läs mer

Plånbokskort till stöd för de anställdas meddelarfrihet och meddelarskydd Motion (2009:41) av Ann-Margarethe Livh (V)

Plånbokskort till stöd för de anställdas meddelarfrihet och meddelarskydd Motion (2009:41) av Ann-Margarethe Livh (V) Utlåtande 2011: RI (Dnr 335-2009/2009) Plånbokskort till stöd för de anställdas meddelarfrihet och meddelarskydd Motion (2009:41) av Ann-Margarethe Livh (V) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 19

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 19 Ärende 19 sid 24 (46) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-04-24 15 Motion - Slutför plan processen för handelsområdet Eriksberg så att fler nya jobb kan skapas i Karlstad Dnr KS-2011-696 Dpl 80 Kommunstyrelsens

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 80 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Nya regler för revisorer och revision SOU 2015:49

Nya regler för revisorer och revision SOU 2015:49 1(7) Justitiedepartementet Magnus Lundberg 103 33 Stockholm 08-782 91 24 magnus.lundberg@tco.se Nya regler för revisorer och revision SOU 2015:49 Ju2015/4660/L1 Utredningen syftar till att genomföra de

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-07-21 Kommunstyrelsen D.nr:15/226 020

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-07-21 Kommunstyrelsen D.nr:15/226 020 TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-07-21 Kommunstyrelsen D.nr:15/226 020 Regeringskansliets diarienummer A2015/1903/A Remisssvar (förslag); Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare (Ds

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

2015-05- 0 8. BESLUT Datum INITIATIVÄRENDE MED ANLEDNING AV EN ANMÄLAN ANGÅENDE BROTT MOT TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGENS FÖRBUD MOT REPRESSALIER

2015-05- 0 8. BESLUT Datum INITIATIVÄRENDE MED ANLEDNING AV EN ANMÄLAN ANGÅENDE BROTT MOT TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGENS FÖRBUD MOT REPRESSALIER BESLUT Datum 2015-05- 0 8 Dnr 8322-14-30 Aktbilaga 1 I INITIATIVÄRENDE MED ANLEDNING AV EN ANMÄLAN ANGÅENDE BROTT MOT TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGENS FÖRBUD MOT REPRESSALIER Justitiekanslerns beslut Justitiekanslern

Läs mer

Yttrandefrihet i arbetslivet i Sverige 1

Yttrandefrihet i arbetslivet i Sverige 1 Yttrandefrihet i arbetslivet i Sverige 1 Av Sören Öman Inledning När det gäller anställdas yttrandefrihet i förhållande till arbetsgivaren, dvs. anställdas skydd mot åtgärder från arbetsgivaren för att

Läs mer

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga.

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga. Kommunstyrelsen 2016-09-13 1 (51) Plats och tid Där väst, kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne, kl 08:30 12:20 och 13:10-17:15 Beslutande Tobias Eriksson (S), 2:e vice ordförande Linda Johansson (S) Gert Dahlberg

Läs mer

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 158 Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Dossienr. 0[0,040. Remissyttrande motion (S) - Motion om försöriningsstöd till tidningsprenumeration eller internet

Dossienr. 0[0,040. Remissyttrande motion (S) - Motion om försöriningsstöd till tidningsprenumeration eller internet Landskrono stod LANDSKRONA STAD KOMMU f'js1yrelsen Ank. 2014-12- 1 ~ Individ- och familjenämnden b;~/-=r 2:t ( Dossienr. 0[0,040 Datum 2014-12-11 103 dnr 2014/00020 016 710 Remissyttrande motion (S) -

Läs mer

1. Barnchecklistan godkänns. 2. Förslaget på uppföljning av vård- och omsorgsnämndens och förvaltningens arbete med barnkonventionen godkänns.

1. Barnchecklistan godkänns. 2. Förslaget på uppföljning av vård- och omsorgsnämndens och förvaltningens arbete med barnkonventionen godkänns. Ärende 12 Dnr VON-2011-303 Dpl 1 sid 1 (1) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Administrativa staben Tjänsteskrivelse 2012-05-11 Rakel Salomonsson, 054-540 55 51 rakel.salomonsson@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Äldreomsorgsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-08-17 AN-2015/284.183 1 (4)

Äldreomsorgsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-08-17 AN-2015/284.183 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-08-17 AN-2015/284.183 1 (4) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Skärp villkoren vid upphandling enligt LOV!

Läs mer

Beslut om antagande av leverantör för transport och beställning av kylda måltider till kunder med matdistribution

Beslut om antagande av leverantör för transport och beställning av kylda måltider till kunder med matdistribution Dnr VON-2011-77 Dpl 30 sid 1 (4) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningsledningskontoret Tjänsteskrivelse 2012-03-30 Karin Frejsjö, 054-540 55 62 karin.frejsjo@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 2/6 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 5 Anmälningsskyldighet... 5 Handläggning och hantering av anmälan... 6 Information

Läs mer

Ny lag om näringsförbud

Ny lag om näringsförbud Civilutskottets betänkande 2013/14:CU35 Ny lag om näringsförbud Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:215 och en motion som väckts med anledning av propositionen.

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Ärende 7

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Ärende 7 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Ärende 7 Postadress: Kultur- och fritidsnämnden, 651 84 Karlstad Besöksadress: Västra torggatan 26 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-18 67 84 E-post: kulturochfritidsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU11 Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag om hälsoundersökning

Läs mer

Ccz~~- l/~)~ A,_~~ Carina Wiberg \J administrativ chef. /---.~/, 7 Dan Tågmark stadsjurist /~/ ~,J

Ccz~~- l/~)~ A,_~~ Carina Wiberg \J administrativ chef. /---.~/, 7 Dan Tågmark stadsjurist /~/ ~,J DnrKS-2012-119 sid 1 (1) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-02-17 Dan Tågmark, 054-540 10 04 dan. tagmark@karlstad.se Remiss - Europeiska kommissionens förslag

Läs mer

Besvarande av skrivelse från Brigitta Sevefjord (v) om meddelarskydd och kollektivavtal i avtal med privata utförare

Besvarande av skrivelse från Brigitta Sevefjord (v) om meddelarskydd och kollektivavtal i avtal med privata utförare HSN 2008-11-18 p 13 1 (3) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-10-xx HSN 0802-0240 Handläggare: Peter Ölund Besvarande av skrivelse från Brigitta Sevefjord (v) om meddelarskydd

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

Yttrande över motion om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande

Yttrande över motion om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande Sammanträdesprotokoll Blad 1 (3) Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2016-02-23 Von 12 Dnr VON.2015.94 Yttrande över motion om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande

Läs mer

Sjöfylleri. Civilutskottets betänkande 2006/07:CU6. Sammanfattning

Sjöfylleri. Civilutskottets betänkande 2006/07:CU6. Sammanfattning Civilutskottets betänkande 2006/07:CU6 Sjöfylleri Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet två motioner som gäller lagstiftningen om sjöfylleri. Motionerna har väckts under den allmänna motionstiden

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62)

Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) 1(7) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Lena Orpana 0704819107 lena.orpana@tco.se Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) Yttrande TCO har beretts

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-10-19 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Carina Stävberg och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Grundlagsskydd för

Läs mer

Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens ledningsgrupp Socialförvaltningens ledningssystem Dokumenttyp: Information Titel: Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:31

Regeringens proposition 2016/17:31 Regeringens proposition 2016/17:31 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet Prop. 2016/17:31 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24

Läs mer

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-08-23 246 Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS 2015-125. KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsen 175-198 Tid: 2016-12-20, kl 13:00-16:15 Plats: Regionens Hus, sal A 184 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Läs mer

Sekretess för risk- och sårbarhetsanalyser

Sekretess för risk- och sårbarhetsanalyser Försvarsutskottets betänkande 2004/05:FöU3 Sekretess för risk- och sårbarhetsanalyser Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande den del av regeringens proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar

Läs mer

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31)

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31) 2014-10-30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Vår referens: 2014/BK/860 Er referens: A2014/2170/ARM Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Läs mer

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Björn Jennbacken Offentlighetsprincipen HISTORIK Sverige föregångsland, År 1766 fick vi vår första TF SYFTE Främja rättssäkerheten Främja effektiviteten i folkstyret Främja effektiviteten

Läs mer

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS OFFENTLIGHET OCH Juristprogrammet Termin 6 Vårterminen 2015 Lars Bejstam YTTRANDEFRIHET Information kan finnas lagrad på olika sätt, t.ex. skriftliga dokument upptagningar, t.ex. datalagrad information

Läs mer

Dnr Son 2011/258-1 Nya bestämmelser om Lex Sarah

Dnr Son 2011/258-1 Nya bestämmelser om Lex Sarah TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2011-05-16 Socialnämnden Dnr Son 2011/258-1 Nya bestämmelser om Lex Sarah Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Översikten över ansvarsfördelning och arbetsrutiner

Läs mer

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet Kommunledningsförvaltningen Anders Åström,0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Kerstin Gustafsson, 0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-17 Ks/2016:25 Sida 1(4)

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 9

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 9 KARLSTADS KOMMUN Ärende 9 Dnr KS-2012-378 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-06-30 Karin Holmgren, 064-640 10 12 karin. holmgren@karlstad.se Breddinförande

Läs mer

Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet

Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-09-18 Dnr KS 2014-686 Fredrik Eriksson Kommunstyrelsen Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011

Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Vår beteckning 2011-06-20 Dnr 2011-7098 1 Socialnämnden Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011 Förslag till beslut 1. Socialnämnden

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 30 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) 2018-01-03 Dnr 532/2017 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) Fi2017/03967/K Sammanfattning Konkurrensverket avstyrker utredningens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Interpellation om upphandlingsregler för kommunens entreprenörer

Interpellation om upphandlingsregler för kommunens entreprenörer Bilaga 284 INTERPELLATIONSSVAR 2007-11-26 Interpellation om upphandlingsregler för kommunens entreprenörer Ledamoten Tommy Gardell (s) har i en interpellation till mig ställt frågor om upphandlingsregler

Läs mer

2014-11-19. Sara Törnblom den 13 november 2014 Sociala medier och chefsansvaret i offentlig verksamhet. Lindahl i korthet

2014-11-19. Sara Törnblom den 13 november 2014 Sociala medier och chefsansvaret i offentlig verksamhet. Lindahl i korthet 2014-11-19 Sara Törnblom den 13 november 2014 Sociala medier och chefsansvaret i offentlig verksamhet Lindahl i korthet En av Sveriges största advokatbyråer Kontor i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Malmö,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer