KARLSTADS KOMMUN. Motion - Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSTADS KOMMUN. Motion - Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar"

Transkript

1 Ärende 10

2 Dm KS Dpl 14 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse Dan Tågmark, dan. Motion - Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar Dnr KS Dpl14 Kommunledningskontorets förslag Motionen avslås. Sammanfattning av ärendet I en motion till kommunfullmäktige har Christian Norlin (S) och Inga-Maj Thyberg (S) föreslagit att meddelarfrihet ska ställas som krav i upphandlingar varigenom kommunalt driven verksamhet läggs ut på entreprenad. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 april Kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 5 april Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll, 5, den 25 januari Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 december 20 Il. Vård- och omsorgsnämndens protokoll, 5, den 25 januari Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 december 20 Il. Motion från Christian Norlin (S) och Inga-Maj Thyberg (S) den 26 oktober ~w~ Carina Wiberg ~, administrativ chef Dan Tågmark stadsjurist I Beslutet skickas till Komm unfullmäktige Arbetsmarknads- och socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Kommunledningskontoret Webb: karlstad.se Tel: Fa: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

3 Dnr KS Dpl 14 sid 1 (4) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänstemannayttrande Dan Tågmark, Motion - Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar Dnr KS Ärende Dpl14 Vad är meddelarfrihet? Meddelarfrihet är en juridisk term som innebär rätt att för offentliggörande lämna upplysningar i vilket ämne som helst för införande i tryckt skrift, t e en dagstidning. Meddelarfriheten är grundlagsfåst och regleras i tryckfrihetsförordningen. Motsvarande reglering för offentliggörande i annan media - radio, tv et c - finns i yttrandefrihets grundlagen. Meddelarfriheten innebär som huvudregel frihet från straffansvar även om uppgiftslämnandet skulle strida mot sekretessbestämmelser. Undantag från straffrihet gäller om man genom utlämnandet gör sig skyldig till brott som riskerar hota rikets säkerhet, såsom t e spioneri och landssvek, om man lämnar ut allmän handling som är hemlig eller om man bryter mot vissa av de tystnadsplikter som anges i offentlighets- och sekretesslagen. En meddelare har vidare rätt att vara anonym. Nu angivna regler kompletteras av regler om s k efterforskningsförbud och repressalieförbud. Med efterforskningsförbud menas att myndigheter eller andra allmänna organ som huvudregel inte får efterforska vem en anonym meddelare är. Med repressalieförbud menas att myndigheter eller andra allmänna organ inte får ingripa mot någon för att hon eller han har använt sig av sin meddelarfrihet. Problemställningen Till följd av att efterforskningsförbudet och repressalieförbudet endast gäller Tör myndigheter och motsvarande organ, åtnjuter i praktiken kommunalt och statligt anställda personer större skydd mot efterforskning och repressalier när de använder sig av sin meddelarfrihet än vad privat anställda gör. En privatanställd som upplever att det förekommer missförhållanden på sin arbetsplats som inte åtgärdas och som därför överväger att offentliggöra saken i media, måste alltså kalkylera med risken att arbetsgivaren tar reda på vem som "läckt" uppgiften och agerar Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Kommunledningskontoret Webb: karlstad.se Tel: Fa: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

4 Dnr KS Dpl 14 sid 2 (4) repressivt mot den anställde. A v dessa skäl kan man säga att privatanställda inte åtnjuter fullvärdig meddelarfrihet. Särskilt ur arbetstagarnas perspektiv accentueras problemställningen i situationer med verksamhetsövergång från offentlig till privat verksamhetsutävare till följd av att den offentliga verksamhetsutövaren väljer att fortsättningsvis "lägga ut verksamheten på entreprenad", d v s den offentliga aktören upphör att bedriva verksamheten i egen regi och istället upphandlar motsvarande tjänst. I sådana situationer följer för arbetstagarnas del att skyddet mot efterforskning och repressalier i praktiken försvinner utan att de själva handlat i en sådan riktning och utan att arbetsuppgifterna förändrats. Motionärerna har tagit sin utgångspunkt i entreprenadupphandlingar som rör kommunens "människonära" verksamheter och som inbegriper vård, omsorg eller behandling i någon form. Det är allmänt sett också inom dessa områden som det är mest angeläget att missförhållanden inom verksamheterna identifieras och åtgärdas och sålunda ett utökat tillämpningsområde för efterforsknings- och repressalieförbuden skulle kunna ha betydelse. Analys Frågan om meddelarfrihet för privatanställda motsvarande den som finns för offentliganställda är rättsligt sett komple. Den berör - i olika grad - bland annat den konstitutionella rätten (d v s svensk grundlag), avtalsrätten, arbetsrätten och upphandlingsrätten. Eftersom motionen angår kommunens krav vid upphandlingar, måste frågan främst analyseras utifrån vad som bedöms över huvud taget vara möjligt ur upphandlingsrättslig synvinkel. Förenlighet med upphandlingsrätten Inom upphandlingsrätten gäller ett grundläggande krav på s k proportionalitet. Det innebär att krav bara får ställas i upphandlingar om de kan anses ha ett naturligt samband med det som upphandlas. De konkreta och materiella krav som kommunen ställer vid en upphandling av eempelvis vård- och omsorgs~änster vid ett visst äldre boende måste därför alla syfta till att säkra kvaliteten på tjänsterna. I det avtal som tecknas till följd av upphandlingen kan man söka säkerställa uppfyllelsen av upphandlingskraven på olika sätt med eempelvis, rapporteringsrutiner, kontrollinstrument och påföljder vid konstaterade brister. Allt vad avtalet angår är emellertid avtalsrättsligt sett bara en angelägenhet mellan parterna. Det kan mot denna bakgrund ifrågasättas om det är proportionerligt i förhållande till avtalsföremålet - goda vårdtjänster - att kräva att entreprenörens anställda ska åtnjuta fullvärdig meddelarfrihet av bland annat följande skäl: Meddelarfriheten ger en rätt att vända sig till media med uppgifter, när det för avtalets skull istället är kommunen som skulle kunna vara intresserad av att ta del av dem.

5 Dnr KS Dpl 14 sid 3 (4) Den ordning för personalens rapportering av missförhållanden och incidenter inom vård, omsorg och socialtjänst som idag gäller enligt svensk lag genom vad som kallas Le Maria och Le Sarah innebär att personalen ska rapportera till vård givaren respektive den som bedriver verksamheten, som i sin tur ska utreda, avhjälpa och - i allvarliga fall- anmäla till Socialstyrelsen. Systemet bygger alltså på en tanke om självrättelse och att förutsättningar för detta finns i den interna organisationen hos tjänste leverantören. I 6 kap 13 lagen (2007: 1091) om offentlig upphandling ("LOD") finns visserligen en allmänt formulerad regel om etiska krav i upphandlingar med lydelsen att "en upphandlande myndighet får ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur ett kontrakt skall fullgöras". Med stöd av denna regel kan upphandlande myndigheter t e ställa krav på att produkter som en leverantör avser att leverera ska tillverkas under förhållanden som respekterar bestämmelserna i grundläggande ILO-konventioner eller att leverantören ska anställa arbetslösa eller funktionshindrade, under förutsättning att sådana etiska krav har ett samband med upphandlings föremålet. 6 kap 13 LOD är dock inte överordnad de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna, och det måste sägas vara tveksamt om ett krav på fullvärdig meddelarfrihet i upphandlingar skulle klara en rättslig prövning mot denna lagregel, i synnerhet som det fmns en lagstadgad ordning för rapportering av missförhållanden och incidenter. Förhållandet till arbetsrätten För alla anställda gäller i arbetsrättsligt hänseende ett allmänt krav på lojalitet i förhållande till arbetsgivaren. Lojalitetskravets konkreta innebörd varierar beroende på ett flertal faktorer i det enskilda fallet och situationen, såsom eempelvis den anställdes arbetsuppgifter och vilken information hos arbetsgivaren som den anställde har tillgång till. Till följd av att den offentligt anställde som använder sin meddelarfrihet har ett grundlagsskydd mot efterforskning och repressalier, kan det konstateras att en sådan person rättsligt sett inte kan anses agera illojalt mot arbetsgivaren genom att vända sig till media med upplysningar vars röjande arbetsgivaren i och för sig menar skadar verksamheten. Några arbetsrättsliga åtgärder får alltså inte vidtas mot henne eller honom av den anledningen. Eftersom privatanställda inte åtnjuter fullvärdig meddelarfrihet kan åtgärden att offentliggöra ett visst förhållande genom media mycket väl vara att anse som ett illojalt förfarande arbetsrättsligt sett och därför leda till påföljd. Detta förhållande ändras inte av att det händelsevis skulle finnas ett avtal mellan den leverantör som är den anställdes arbetsgivare och en upphandlande myndighet om att leverantören ska tillförsäkra de anställda rätten till fullvärdig meddelarfrihet, även om leverantörens eventuella efterforskning av och/eller repressalier mot en "läckande" anställd skulle vara att anse som ett brott mot leveransavtalet. Det finns därför en risk att de anställda invaggas i en falsk trygghet genom en sådan avtals skrivning.

6 Dnr KS Dpl14 sid 4 (4) SKL:s syn Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i yttrande över ett delbetänkande från den pågående upphandlingsutredningen under ledning av Anders Wijkman (SOU 2011 :73) särskilt identifierat de komplicerade rättsliga problemen med att ställa krav motsvarande meddelarfrihet i samband med upphandlingar. SKL:s uppfattning är att det ska vara möjligt att ställa sådana krav, och har därför framfört önskemål om att det tillsätts en särskild utredning för detta. Vid kontakt med SKL har det framkommit att man där fått informellt besked från regeringskansliet om att en sådan utredning kommer att tillsättas. Slutsats Mot bakgrund av den rättsliga oklarhet som råder kring möjligheterna att i upphandlingar ställa krav på fullvärdig meddelarfrihet för tjänsteleverantörers anställda och att mycket talar för att saken kommer att utredas från regeringshåll, är kommunledningskontorets uppfattning att motionen avslås. ~~ ~ Carina Wiberg ~ administrativ chef an Tågmark stadsjurist

7 Kommunstyrelsen Karlstads kommunfullmäktige Motion Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar Inför vård- och omsorgsnämndens beslut om en entreprenadupphandling inom vissa delar av handikappomsorgen. yrkade vi socialdemokrater att "personal anställd hos utförare har rätt att uttala sig i enlighet med den meddelar- och yttrandefrihet som enligt lag gäller för anställda i offentlig sektor" skulle skrivas in. Detta därför att vi dels inte anser att personal i verksamheter som läggs ut på entreprenad ska ges sämre villkor än personal i den egna verksamheten. Men dels är det också en fråga om trygghet för dem vi är till för och deras anhöriga. Vi vill värna de demokratiska värdena. Det finns eempel på privat vårdföretag som tecknat avtal som ger de anställda meddelarfrihet. Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar att i upphandlingar där kommunal driven verksamhet läggs ut på entreprenad skall meddelarfrihet ställas som krav i förfrågningsunderlagen. Karlstad Christian Norlin (S) Inga-Maj Thyberg (S)

8 sid 8 ( 13) ARBETSMARKNA DS OCH SOCIALNÄMNDEN Protokoll 25 januari 20 I 2 Kommunstyrelsen Dnr. ICS - J.1)//-6# IDpl. /y [Handlllggare:.b~-" 5 Motion - Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar Dnr ASN Dpl14 Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag tm kommunstyrelsen Motionen avslås eftersom frågan om eventuell ändring i lagstiftningen för att stärka meddelarskyddet för privat anställda bereds i konstitutionsutskottet under våren Reservationer ChristIan Norlin (S) meddelar att socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Parvane Assadbegli(V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Sammanfattning av ärendet I en motion till kommunfullmäktige föreslår Christian Norlin (S) och Inga-Maj Thyberg (S) att meddelarfrihet skall ställas som krav i förfrågningsunderlagen vid upphandlingar där kommunalt finansierad verksamhet läggs ut på entreprenad. När frågan debatterades i riksdagen under våren 2011 underströks att det står kommunerna fritt att i avtal förstärka meddelarskyddet. Samtidigt påpekar juridisk epertis att sådana lokala avtal troligen är underordnade lojalitetsplikten för privat anställda, vilket gör att den anställde ändå kan sägas upp om man kan påvisa att företagets konkurrenskraft skadats. Beslutsunderlag Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 december Kommunledningskontorets remiss den 3 november Kommunfullmäktiges protokoll den 27 oktober 20 Il. Socialdemokraternas motion den 26 oktober Yrkanden Christian Norlin (S) yrkar bifall till motionen. Parvane Assadbegli (V) yrkar bifall till motionen. Daniel Berghel (M) meddelar att majoriteten yrkar avslag till motionen. Postadress: Arbetsmarknads- och socialförvaltnngen, Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 18 karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgi ro:

9 sic! 9 (13) Beslutsgång Daniel Berghel CM) ställer proposition på de två yrkanden och finner att nämnden bifallit förvaltningens förslag, att motionen ska avslås. Christian Norlin (S) yrkar omröstning. Daniel Berghel CM) följande beslutsgång: Ja-röst för avslag till motionen. Nej-röst för bifall till motionen. Beslutsgången godkänns. Omröstningsresultat Ledamot Daniel Berghel (M) ordförande Christian Norlin (S) 1:e vice ordförande Marianne Rahm (KO) Helene Torvaidsdotter Dehring (M) Asso Zand (M P) Gunilla Forssander Karlsson (FP) Erika Holmgren (FP) Lina Larhult (S) Mathias Casserlund (S) Thomas Gustafsson ( S) Parvane Assadbegli (V) Summa Ja Nej 6 5 Avstår Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster har nämnden beslutat att avslå motionen. Beslutet skickas till Kommunledningskontoret V ård- och omsorgsförvaltningen Christian Norlin Inga-Maj Thyberg Postadress: Arbetsmarknads- och socialförvaltnngen Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 18 karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

10 Kommunstyrelsen AiRlBETSMARKfllADS OCH SOC~A tl förvatl TiN I NGEN Staben Tjänst eskrivelse Mats Fackel, socialnämnden ('\\J'.,\ _ I '\.l n,.. \ \.~ ' ''', '<;-"1... ~ \...' <. - ~ Motion - Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar Dnr KS Dpl14 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag Motionen avslås eftersom frågan om eventuell ändring i lagstiftningen för att stärka meddelarskyddet för privat anställda bereds i konstitutionsutskottet under våren Sammanfattning av ärendet I en motion till kommunfullmäktige föreslår Christian Norlin (S) och Inga-Maj Thyberg (S) att meddelarfrihet skall ställas som krav i förfrågningsunderlagen vid upphandlingar där kommunalt finansierad verksamhet läggs ut på entreprenad. När frågan debatterades i riksdagen under våren 2011 underströks att det står kommunerna fritt att i avtal förstärka meddelarskyddet. Samtidigt påpekar juridisk epertis att sådana lokala avtal troligen är underordnade lojalitetsplikten för privat anställda, vilket gör att den anställde ändå kan sägas upp om man kan påvisa att företagets konkurrensluaft skadats. Beslutsunderlag Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänstesluivelse den 28 december Kommunfullmäktiges protokoll, 32, den 27 oktober Christian Norlins och Inga-Maj Thybergs motion den 26 oktober Ärende Yttrandefriheten är, liksom informationsfriheten, en av de grundläggande fri- och rättigheter som medborgarna är tillförsäluade gentemot det allmänna enligt regeringsformen (RF). Särskilda bestämmelser finns i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) Meddelarfriheten är alltså stadfåst i svensk lag. I tryckfrihetsförordningen föreskrivs att det står var och en fritt att, i de fall inte annat är föresluivet i förordningen, meddela uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande i tryckt sluift. Motsvarande bestämmelse finns i yttrandefrihetsgrundlagen. Undantag från regeln finns, och i offentlighets- och sekretesslagen räknas de tystnadsplikter upp som har företräde framför principen om meddelarfrihet. I TF Postadress: ASF/Staben, Karlstad Besöksadress: Kungsg 18 karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: Plus Giro: Bankgiro:

11 Dnr KS Dpl14 sid 2 (2) finns också bestämmelser om anonymitetsskydd för meddelare. En del i anonymitetsskyddet är efterforskningsförbudet, som innebär att myndigheter och andra allmänna organ inte får efterforska vem som lämnat en uppgift med stöd av sin meddelarfrihet. Även repressalieförbudet (regleras i TF och YGL) är en komponent i anonymitetsskyddet. Repressalieförbudet innebär att myndighet eller annat allmänt organ inte får ingripa mot någon som brukat sin tryckfrihet respektive yttrandefrihet. Det finns således en meddelarfrihet även för privat anställda, men de omfattas inte av efterforskningsförbudet och heller inte av repressalieförbudet. Det gör att deras anonymitet inte är skyddad och de är heller inte skyddade från repressalier från arbetsgivaren. Privat anställda har istället starka krav på lojalitet gentemot arbetsgivaren, och brott mot denna utgör saklig grund för uppsägning. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om le Sarah, regleras skyldigheten att rapportera och utreda samt avhjälpa och undanröja missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Där regleras även anmälningsskyldigheten till Socialstyrelsen vid allvarliga missförhållanden eller påtagliga risker för allvarliga missförhållanden. Dessa föreskrifter skall tillämpas i all verksamhet inom socialtjänsten, i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade och vid Statens institutionsstyrelse. Detta gäller alltså även privat verksamhet. Frågan är föremål för relativt stort politiskt intresse. Under hösten 20 Il har flera motioner till riksdagen inkommit i frågan. Beredning kommer att ske under våren Under våren 2011 överlades i riksdagens kammare konstitutionsutskottets betänkande 20 l 0/11 :KU22. Betänkandet behandlade 21 motioner gällande tryckoch yttrandefrihet. Flertalet berörde frågan om meddelarfrihet för privat anställda i offentligt finansierad verksamhet. Utskottet föreslog ett ogillande av motionerna. När frågan debatterades underströks dock att det står kommunerna fritt att i avtal mellan kommun och utförare förstärka meddelarskyddet. Samtidigt påpekar juridisk epertis att sådana avtal troligen är underordnade lojalitetsplikten för privat anställda, vilket gör att den anställde ändå kan sägas upp om man kan påvisa att företagets konkurrenskraft skadats. Något avgörande i domstol finns ännu inte, me.n. den juridiska statusen på sådana lokalt.~.e. cjillade av~al å. r ts.å oklar. ~'\ i~ ~_ j\j\ /'"", ".'?,,', _,. Ii (Je? i~-. i ;-0 l v\.y e,l... L\... './ J o i',~ \ \i\j( ~":-'/, Monica Persson. v J Mats Facket. socialdirektör verksamhets strateg Beslutet skickas till Kommunledningskontoret V ård- och omsorgsförvaltningen Christian N odin Inga-Maj Thyberg

12 sid 10 (23) VARD. OCH OMSORGSNÄMNDEN Protokoll Yttrande över motion - Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar Dnr VON Dpl14 Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen 1. Motionen avslås i avvaktan på regeringsbeslut. 2. Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning av ärendet I en motion till kommunfullmäktige från Christian Norlin (S) och Inga-May Thyberg (S) samt i en skrivelse från Handikappföreningarna Karlstad föreslås att meddelarfrihet skrivs in i upphandlingar i Karlstads kommun där kommunalt driven verksamhet läggs ut på entreprenad. Beslutsunderlag Vård- och omsorgsfdrvaltningens tjänsteskrivelse den 21 december 20 Il. Kommunfullmäktiges protokoll den 27 oktober Motion - Infdr rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar från Christian Norlin (S) och Inga-May Thyberg (S) den 26 oktober 20 Il. Skrivelse från Handikappfdreningarna Karlstad/Lennart Björk den 8 november 201l. Yrkanden Ingela Wretling (S) yrkar bifall till motionen. Gun Partanen (V) yrkar bifall till motionen. Marlene Lund Kopparklint (M) yrkar att motionen avslås i avvaktan på regeringsbeslut. Beslutsgång Ordfdrande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att vård- och omsorgsnämnden avslår motionen i avvaktan på regeringsbeslut. Votering begärs och genomfdrs. Postadress: Vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Järnvägsgatan 4 karlstad.se Tel: Fa: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

13 sid 11 (23) Vård- och omsorgsnämnden godkänner följande: Ja-röst för Marlene Lund Kopparklints (M) yrkande om att avslå motionen i avvaktan på regeringsbeslut. Nej-röst för Ingela Wretlings (S) och Gun Partanens (V) yrkande om att bifalla motionen. Omröstningsresultat Ledamot Ja Ne.i Avstår Marlene Lund Kopparklint (M) ordförande Ingela Wretling (S) 1:e vice ordförande Ingegerd Gagnerud Johanna Larsson (M) Ingrid Rohlin (MP) Eva Wikström Hallonsten (FP) Niclas Jacobsson (KD) Mats Thuner (S) Sofia Magnusson (S) Jan Bergergård (S) Gun Partanen (V) Summa 6 5 Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar vård- och omsorgsnämnden att motionen avslås i avvaktan på regeringsbeslut. Beslutet skickas till Kommunledningskontoret Per Danielsson Karin Frejsjö Christina Millner Lena Jonsson Linda Eklind Postadress: Vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Järnvägsgatan 4 karlstad.se Tel: Fa: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

14 KARLSTADS KOMMU~ \Pllfd'~~~&1 öffi~or.fsh'ämn~w ~, Dnr Dpl VON-cZc-W'P2'~a /7" VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningsledningskontoret Tjänsteskrivelse Karin Frejsjö, Vård- och omsorgsnämnden Kommunstyrelsen i Dur. O -$)/1- ~ I DpIJy.fJmdlllggare: Yttrande över motion - Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar Dnr VON Dpl14 Vård- och omsorgsförvaltningens förslag 1. Motionen avslås i avvaktan på regeringsbeslut. 2. Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning av ärendet I en motion till kommunfullmäktige från Christian Norlin (S) och Inga-May Thyberg (S) samt i en skrivelse från Handikappföreningarna Karlstad föreslås att meddelarfrihet slcrivs in i upphandlingar i Karlstads kommun där kommunalt driven verksamhet läggs ut på entreprenad. Beslutsunderlag Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 december Kommunfullmäktiges protokoll den 27 oktober Motion - Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar :från Christian Norlin (S) och Inga-May Thyberg (S) den 26 oktober Skrivelse från Handikappföreningarna Karlstad/Lennart Björk den 8 november Ärende I en motion samt skrivelse från Handikappföreningarna Karlstad föreslås att vårdoch omsorgsnämnden, Karlstads kommun inför en skrivning om meddelarfrihet i samtliga entreprenadavtal. Meddelarfriheten regleras i grundlagen tryckfrihetsförordningen och syftar på rätten att fritt och anonymt lämna uppgifter för publicering. En person som lämnat ut uppgifter får inte straffas för det. Med denna frihet följer också meddelarskyddet som innebär en tystnadsplikt för journalister och ett förbud för det allmänna att efterforska vem eller vilka som talat med medier, det så kallade efterforslmingsförbudet. Patientsekretess och information som är mycket känslig för rikets säkerhet är eempel på begränsningar av meddelarfriheten där sekretessen väger tyngre. Postadress: Vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Järnvägsgatan 4 karlstad.se Tel: E-post: rlstad.se Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

15 DnrVON Dp! 14 sid 2 (3) Komple fråga juridiskt sett Detta är en ytterst komple fråga juridiskt sett Olika lagstiftning gäller för offentlig och privat verksamhet eftersom de verkar under olika förutsättningar. Frågan om ökad insyn i offentligt finansierad verksamhet har utretts vid ett antal tillfällen av lagstiftaren. Någon reell lösning har ännu inte tagits fram. Vissa förslag har fått dras tillbaka på grund av mycket hård kritik från remissinstanser. Men hur tungt skulle en meddelarfrihet som inte är lagstadgad väga i skarpt läge? Ännu har det inte prövats juridiskt. Det kan, enligt förvaltningens mening finnas risk för att meddelarfrihet som regleras i uppdragsavtal blir tomma paroller och löften från en specifik vårdgivare blir mer av "retorisk kosmetika". Om meddelarfriheten kränks av den privata arbetsgivaren som har denna reglering i uppdragsavtal, vad händer då? De står inte under tillsyn av JO, såsom offentlig verksamhet Därmed finns risk att en inskrivning av meddelarfrihet i avtal blir tandlöst i sin praktiska tillämpning. Här finns dock även problem på den offentliga sidan. JO kan eempelvis inte alltid ingripa på grund av bland annat bevissvårigheter. Obehaget i att göra en anmälan till JO är också en spärr. Meddelarfriheten har ett komplicerat regelverk som inte är enkelt att föra över till ett upphandlings avtal. Än viktigare vid den praktiska tillämpningen av meddelarfriheten, än en avtalsparagraf, är att personalen inom företaget har kunskap om betydelsen av meddelarfrihet och att företaget ger personalen utbildning inom området Skyldighet att anmäla missförhållanden enligt lag Alla anställda i inom socialtjänsten är skyldiga enligt lag att anmäla missförhållanden när kund far illa enligt Le Sarah. Det är därför inte Idarlagt att det skulle finnas ett behov av meddelarfrihet även i privata verksamheter. Allmänhetens insyn - klausul i kommunens entreprenadavtal Kommunen har redan idag bestämmelser som möjliggör för medborgarna att få insyn i vårdentreprenader. Detta regleras genom en klausul om allmänhetens insyn. Det finns alltså skrivningar som har för avsikt att säkerställa medborgarnas insyn i entreprenadverksamheten i nuvarande entreprenadavtal. Svårigheter kring lagstiftning om meddelarfrihet Avsikten torde vara att yttrandefriheten för personal som övergår i privatanställning inte skall försämras. Men eftersom regelverket är så olika för offentliganställda och privatanställda så är det inte så enkelt som att skriva en kort paragraf. Utredningar på regeringsnivå visar att det skulle vara komplicerat även med lagstiftning. En specifik fråga som rör den privata sektorn är dock föremål för utredning i samband med att hela Lagen om skydd för företagshemligheter ses över. Inom den utredningen ska man titta på om undantaget som skyddar så kallade "whistleblowers" är tillräckligt starkt. Normalt kan avslöjande aven företagshemlighet leda till fängelse. Skyddet för "visselblåsare" undantar

16 DnrVON Dpl14 sid 3 (3) avslöjanden om allvarliga brott eller missförhållanden inom företaget. Men eventuellt är det alltför svårt för "visselblåsare" att avgöra var gränsen för det straffbara går. Utredningen på regeringsnivå ska vara klar i maj Entreprenörens ansvar som arbetsgivare Ytterst åligger det alltid entreprenören att informera berörd personal om den meddelarfrihet som ska råda i verksamheten. I detta sammanhang blir kundval och valfrihetssystem än viktigare. I och med att vi går mot en vård och omsorg som blir mer styrd av individen, där jag som kund fattar beslut om vård- och omsorgs-. utförare så blir det ju intressant för företagen att visa att just de är bra. Att utvidga reglerna i det offentliga till att även gälla privata aktörer genom en paragraf om meddelarfrihet i avtal, behöver per automatik inte vara det bästa och mest effektiva lösningen. Vård- och omsorgsförvaltningen delar inte uppfattning att meddelarfriheten skulle stärkas genom inslaivning i entreprenadavtal. Meddelarfrihet som stödjer sig på ett avtal är mycket svagare än det som följer av grundlagen. Det är oklart vilken förändring det därför skulle medföra. Det finns inga rättsfall som behandlat vad ett avtalsvillkor om meddelarfrihet egentligen skulle få för konsekvenser. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att förslaget om inslaivning av meddelarfrihet i vård- och omsorgsnämndens entreprenadavtal ska avslås. Beslutet skickas till Kommunledningskontoret Per Danielsson Karin Frej sj ö Christina Millner Lena Jonsson Linda Eklind

Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet Betänkande av Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet Stockholm 2013 SOU 2013:79

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm. Dir. 2013:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2013

Kommittédirektiv. Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm. Dir. 2013:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2013 Kommittédirektiv Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm Dir. 2013:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över skyddet för arbetstagare som

Läs mer

RÄTTEN ATT SLÅ LARM En handbok om yttrandefriheten på jobbet råd för whistleblowers

RÄTTEN ATT SLÅ LARM En handbok om yttrandefriheten på jobbet råd för whistleblowers RÄTTEN ATT SLÅ LARM. EN HANDBOK OM YTTRANDEFRIHETEN PÅ JOBBET RÅD FÖR WHISTLEBLOWERS Foto: Maria Annas/Scanpix Bildhuset RÄTTEN ATT SLÅ LARM En handbok om yttrandefriheten på jobbet råd för whistleblowers

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Låt inte jobbet tysta munnen

Låt inte jobbet tysta munnen Låt inte jobbet tysta munnen Låt inte jobbet tysta munnen Låt inte jobbet tysta munnen Produktion SKTF Text Pär Trehörning, frilansskribent och Sussanne Lundberg, förbundsjurist SKTF Form Camilla Birkström

Läs mer

Vi ser en minimalism på många områden från lagstiftarens sida. Pauliine Koskelo, president i Finlands högsta domstol

Vi ser en minimalism på många områden från lagstiftarens sida. Pauliine Koskelo, president i Finlands högsta domstol Vi ser en minimalism på många områden från lagstiftarens sida. Pauliine Koskelo, president i Finlands högsta domstol Advokaten tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 5 2013 årgång 79 Fokus: Meddelarfrihet

Läs mer

Centerpartiet. Folkpartiet. Kristdemokraterna. Miljöpartiet. Moderaterna. Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna. Vänsterpartiet

Centerpartiet. Folkpartiet. Kristdemokraterna. Miljöpartiet. Moderaterna. Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna. Vänsterpartiet 1. Vilka är ert partis tre mest högprioriterade områden för korruptionsbekämpning där ni tänker lägga förslag till riksdagen under kommande mandatperiod? Centerpartiet - Att värdegrundsfrågor om korruption

Läs mer

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Arbetsmarknadsdepartementet Vår referens/dnr: Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 130/2014 Hedvig Forsselius Er referens/dnr: 103 33 Stockholm A2014/2170/ARM 2014-10-31 Remissvar Visselblåsare Stärkt

Läs mer

Att öppet kritisera sin arbetsgivare - Saklig grund för uppsägning?

Att öppet kritisera sin arbetsgivare - Saklig grund för uppsägning? Markus Karlsson & Rickard Lindstedt Att öppet kritisera sin arbetsgivare - Saklig grund för uppsägning? Ur ett internt komparativt perspektiv To openly criticize your employer - Just cause for termination?

Läs mer

Myndighetsutövning på entreprenad. En rapport om privata bolag i myndigheters kärnverksamhet

Myndighetsutövning på entreprenad. En rapport om privata bolag i myndigheters kärnverksamhet Myndighetsutövning på entreprenad En rapport om privata bolag i myndigheters kärnverksamhet Fackförbundet ST maj 2012. Referens: Dag Andersson, förbundssekreterare: 070-717 29 39 dag.andersson@st.org Författare:

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Granskning av tillämpningen av regelverk för yttrandeoch meddelarfrihet. BDO i samarbete med Attensum

Granskning av tillämpningen av regelverk för yttrandeoch meddelarfrihet. BDO i samarbete med Attensum Granskning av tillämpningen av regelverk för yttrandeoch meddelarfrihet BDO i samarbete med Attensum FÖRORD BDO har av revisorerna i Landstinget Dalarna fått i uppdrag att genomföra en granskning om tillämpningen

Läs mer

Värdegrundsdelegationen. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Värdegrundsdelegationen. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Värdegrundsdelegationen Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Tryck: Elanders, okt 2013 Omslagsfoto: Bildarkivet.se Artikelnr: S2013.011 Förord Denna skrift är en uppdatering av Den gemensamma

Läs mer

Fackförbundet ST. ST om. upphandling

Fackförbundet ST. ST om. upphandling Fackförbundet ST ST om offentlig upphandling ST 2013. Rapportförfattare: Veera Littmarck och Karin Morild, Fackförbundet ST. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Artikelnr 6027 ST om offentlig

Läs mer

Fråga om chefer vid ett sjukhus har vidtagit otillåtna eller olämpliga åtgärder mot en undersköterska som har uttalat sig i medierna

Fråga om chefer vid ett sjukhus har vidtagit otillåtna eller olämpliga åtgärder mot en undersköterska som har uttalat sig i medierna Detta är en utskrift från Justitiekanslerns webbplats Fråga om chefer vid ett sjukhus har vidtagit otillåtna eller olämpliga åtgärder mot en undersköterska som har uttalat sig i medierna Beslutsdatum 2009-11-11

Läs mer

Offentlighet och sekretess samt yttrande- och tryckfrihet

Offentlighet och sekretess samt yttrande- och tryckfrihet Offentlighet och sekretess samt yttrande- och tryckfrihet 2012/13:JO1 Kritik mot en psykiatrisk vårdinrättning för att den på begäran av polisen lämnat ut en patientjournal avseende en person som var målsägande

Läs mer

Vad är lagligt? En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst

Vad är lagligt? En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst Vad är lagligt? En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst Författare Sören Öman är vice ordförande i Arbetsdomstolen och föreståndare för Stockholm Centre for

Läs mer

Familjerådgivningens juridiska ramar

Familjerådgivningens juridiska ramar Januari 2014 Familjerådgivningens juridiska ramar Vid KFR:s studiedagar 2013 ägnades en av dagarna till att klargöra de juridiska ramarna som reglerar familjerådgivningen. Vi guidades med stor kunnighet

Läs mer

Offentligt etos en god förvaltningskultur. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Offentligt etos en god förvaltningskultur. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Offentligt etos en god förvaltningskultur Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Innehåll Förord 2 Inledning 4 Demokrati 6 Legalitet 7 Objektivitet, saklighet och likhetskrav 10 Fri åsiktsbildning

Läs mer

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Promemorians lagförslag... 7 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)... 7 2 Ärendet... 11 3 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Läs mer

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-01-19 Dnr 763/2011 1 (20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga

Läs mer

Handels om yttrandefrihet

Handels om yttrandefrihet Handels om yttrandefrihet s Innehåll Förord 3 Varför vi har yttrandefrihet 4 Hur och när du kan framföra kritik 7 Att tala med massmedia 11 Företagshemlighetslagen 15 Arbetsdomstolens rättspraxis 17 Fackets

Läs mer

Schyst offentlig upphandling

Schyst offentlig upphandling oktober 2011 Schyst offentlig upphandling Offentlig upphandling är en ekonomiskt sett gigantisk verksamhet inom Sveriges offentliga sektor. Varje år köper stat, kommuner och landsting varor och tjänster

Läs mer

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU28

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU28 Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU28 Etermediefrågor Sammanfattning I betänkandet behandlas elva motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 2012 och 2013 som rör vissa radio- och tv-frågor.

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 maj 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkande Datalagring och integritet (SOU 2015:31).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 maj 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkande Datalagring och integritet (SOU 2015:31). ASF_MATTER_ID Stockholm den 24 augusti 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/03153/Å Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 maj 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkande Datalagring

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer