KARLSTADS KOMMUN. Motion - Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSTADS KOMMUN. Motion - Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar"

Transkript

1 Ärende 10

2 Dm KS Dpl 14 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse Dan Tågmark, dan. Motion - Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar Dnr KS Dpl14 Kommunledningskontorets förslag Motionen avslås. Sammanfattning av ärendet I en motion till kommunfullmäktige har Christian Norlin (S) och Inga-Maj Thyberg (S) föreslagit att meddelarfrihet ska ställas som krav i upphandlingar varigenom kommunalt driven verksamhet läggs ut på entreprenad. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 april Kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 5 april Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll, 5, den 25 januari Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 december 20 Il. Vård- och omsorgsnämndens protokoll, 5, den 25 januari Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 december 20 Il. Motion från Christian Norlin (S) och Inga-Maj Thyberg (S) den 26 oktober ~w~ Carina Wiberg ~, administrativ chef Dan Tågmark stadsjurist I Beslutet skickas till Komm unfullmäktige Arbetsmarknads- och socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Kommunledningskontoret Webb: karlstad.se Tel: Fa: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

3 Dnr KS Dpl 14 sid 1 (4) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänstemannayttrande Dan Tågmark, Motion - Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar Dnr KS Ärende Dpl14 Vad är meddelarfrihet? Meddelarfrihet är en juridisk term som innebär rätt att för offentliggörande lämna upplysningar i vilket ämne som helst för införande i tryckt skrift, t e en dagstidning. Meddelarfriheten är grundlagsfåst och regleras i tryckfrihetsförordningen. Motsvarande reglering för offentliggörande i annan media - radio, tv et c - finns i yttrandefrihets grundlagen. Meddelarfriheten innebär som huvudregel frihet från straffansvar även om uppgiftslämnandet skulle strida mot sekretessbestämmelser. Undantag från straffrihet gäller om man genom utlämnandet gör sig skyldig till brott som riskerar hota rikets säkerhet, såsom t e spioneri och landssvek, om man lämnar ut allmän handling som är hemlig eller om man bryter mot vissa av de tystnadsplikter som anges i offentlighets- och sekretesslagen. En meddelare har vidare rätt att vara anonym. Nu angivna regler kompletteras av regler om s k efterforskningsförbud och repressalieförbud. Med efterforskningsförbud menas att myndigheter eller andra allmänna organ som huvudregel inte får efterforska vem en anonym meddelare är. Med repressalieförbud menas att myndigheter eller andra allmänna organ inte får ingripa mot någon för att hon eller han har använt sig av sin meddelarfrihet. Problemställningen Till följd av att efterforskningsförbudet och repressalieförbudet endast gäller Tör myndigheter och motsvarande organ, åtnjuter i praktiken kommunalt och statligt anställda personer större skydd mot efterforskning och repressalier när de använder sig av sin meddelarfrihet än vad privat anställda gör. En privatanställd som upplever att det förekommer missförhållanden på sin arbetsplats som inte åtgärdas och som därför överväger att offentliggöra saken i media, måste alltså kalkylera med risken att arbetsgivaren tar reda på vem som "läckt" uppgiften och agerar Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Kommunledningskontoret Webb: karlstad.se Tel: Fa: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

4 Dnr KS Dpl 14 sid 2 (4) repressivt mot den anställde. A v dessa skäl kan man säga att privatanställda inte åtnjuter fullvärdig meddelarfrihet. Särskilt ur arbetstagarnas perspektiv accentueras problemställningen i situationer med verksamhetsövergång från offentlig till privat verksamhetsutävare till följd av att den offentliga verksamhetsutövaren väljer att fortsättningsvis "lägga ut verksamheten på entreprenad", d v s den offentliga aktören upphör att bedriva verksamheten i egen regi och istället upphandlar motsvarande tjänst. I sådana situationer följer för arbetstagarnas del att skyddet mot efterforskning och repressalier i praktiken försvinner utan att de själva handlat i en sådan riktning och utan att arbetsuppgifterna förändrats. Motionärerna har tagit sin utgångspunkt i entreprenadupphandlingar som rör kommunens "människonära" verksamheter och som inbegriper vård, omsorg eller behandling i någon form. Det är allmänt sett också inom dessa områden som det är mest angeläget att missförhållanden inom verksamheterna identifieras och åtgärdas och sålunda ett utökat tillämpningsområde för efterforsknings- och repressalieförbuden skulle kunna ha betydelse. Analys Frågan om meddelarfrihet för privatanställda motsvarande den som finns för offentliganställda är rättsligt sett komple. Den berör - i olika grad - bland annat den konstitutionella rätten (d v s svensk grundlag), avtalsrätten, arbetsrätten och upphandlingsrätten. Eftersom motionen angår kommunens krav vid upphandlingar, måste frågan främst analyseras utifrån vad som bedöms över huvud taget vara möjligt ur upphandlingsrättslig synvinkel. Förenlighet med upphandlingsrätten Inom upphandlingsrätten gäller ett grundläggande krav på s k proportionalitet. Det innebär att krav bara får ställas i upphandlingar om de kan anses ha ett naturligt samband med det som upphandlas. De konkreta och materiella krav som kommunen ställer vid en upphandling av eempelvis vård- och omsorgs~änster vid ett visst äldre boende måste därför alla syfta till att säkra kvaliteten på tjänsterna. I det avtal som tecknas till följd av upphandlingen kan man söka säkerställa uppfyllelsen av upphandlingskraven på olika sätt med eempelvis, rapporteringsrutiner, kontrollinstrument och påföljder vid konstaterade brister. Allt vad avtalet angår är emellertid avtalsrättsligt sett bara en angelägenhet mellan parterna. Det kan mot denna bakgrund ifrågasättas om det är proportionerligt i förhållande till avtalsföremålet - goda vårdtjänster - att kräva att entreprenörens anställda ska åtnjuta fullvärdig meddelarfrihet av bland annat följande skäl: Meddelarfriheten ger en rätt att vända sig till media med uppgifter, när det för avtalets skull istället är kommunen som skulle kunna vara intresserad av att ta del av dem.

5 Dnr KS Dpl 14 sid 3 (4) Den ordning för personalens rapportering av missförhållanden och incidenter inom vård, omsorg och socialtjänst som idag gäller enligt svensk lag genom vad som kallas Le Maria och Le Sarah innebär att personalen ska rapportera till vård givaren respektive den som bedriver verksamheten, som i sin tur ska utreda, avhjälpa och - i allvarliga fall- anmäla till Socialstyrelsen. Systemet bygger alltså på en tanke om självrättelse och att förutsättningar för detta finns i den interna organisationen hos tjänste leverantören. I 6 kap 13 lagen (2007: 1091) om offentlig upphandling ("LOD") finns visserligen en allmänt formulerad regel om etiska krav i upphandlingar med lydelsen att "en upphandlande myndighet får ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur ett kontrakt skall fullgöras". Med stöd av denna regel kan upphandlande myndigheter t e ställa krav på att produkter som en leverantör avser att leverera ska tillverkas under förhållanden som respekterar bestämmelserna i grundläggande ILO-konventioner eller att leverantören ska anställa arbetslösa eller funktionshindrade, under förutsättning att sådana etiska krav har ett samband med upphandlings föremålet. 6 kap 13 LOD är dock inte överordnad de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna, och det måste sägas vara tveksamt om ett krav på fullvärdig meddelarfrihet i upphandlingar skulle klara en rättslig prövning mot denna lagregel, i synnerhet som det fmns en lagstadgad ordning för rapportering av missförhållanden och incidenter. Förhållandet till arbetsrätten För alla anställda gäller i arbetsrättsligt hänseende ett allmänt krav på lojalitet i förhållande till arbetsgivaren. Lojalitetskravets konkreta innebörd varierar beroende på ett flertal faktorer i det enskilda fallet och situationen, såsom eempelvis den anställdes arbetsuppgifter och vilken information hos arbetsgivaren som den anställde har tillgång till. Till följd av att den offentligt anställde som använder sin meddelarfrihet har ett grundlagsskydd mot efterforskning och repressalier, kan det konstateras att en sådan person rättsligt sett inte kan anses agera illojalt mot arbetsgivaren genom att vända sig till media med upplysningar vars röjande arbetsgivaren i och för sig menar skadar verksamheten. Några arbetsrättsliga åtgärder får alltså inte vidtas mot henne eller honom av den anledningen. Eftersom privatanställda inte åtnjuter fullvärdig meddelarfrihet kan åtgärden att offentliggöra ett visst förhållande genom media mycket väl vara att anse som ett illojalt förfarande arbetsrättsligt sett och därför leda till påföljd. Detta förhållande ändras inte av att det händelsevis skulle finnas ett avtal mellan den leverantör som är den anställdes arbetsgivare och en upphandlande myndighet om att leverantören ska tillförsäkra de anställda rätten till fullvärdig meddelarfrihet, även om leverantörens eventuella efterforskning av och/eller repressalier mot en "läckande" anställd skulle vara att anse som ett brott mot leveransavtalet. Det finns därför en risk att de anställda invaggas i en falsk trygghet genom en sådan avtals skrivning.

6 Dnr KS Dpl14 sid 4 (4) SKL:s syn Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i yttrande över ett delbetänkande från den pågående upphandlingsutredningen under ledning av Anders Wijkman (SOU 2011 :73) särskilt identifierat de komplicerade rättsliga problemen med att ställa krav motsvarande meddelarfrihet i samband med upphandlingar. SKL:s uppfattning är att det ska vara möjligt att ställa sådana krav, och har därför framfört önskemål om att det tillsätts en särskild utredning för detta. Vid kontakt med SKL har det framkommit att man där fått informellt besked från regeringskansliet om att en sådan utredning kommer att tillsättas. Slutsats Mot bakgrund av den rättsliga oklarhet som råder kring möjligheterna att i upphandlingar ställa krav på fullvärdig meddelarfrihet för tjänsteleverantörers anställda och att mycket talar för att saken kommer att utredas från regeringshåll, är kommunledningskontorets uppfattning att motionen avslås. ~~ ~ Carina Wiberg ~ administrativ chef an Tågmark stadsjurist

7 Kommunstyrelsen Karlstads kommunfullmäktige Motion Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar Inför vård- och omsorgsnämndens beslut om en entreprenadupphandling inom vissa delar av handikappomsorgen. yrkade vi socialdemokrater att "personal anställd hos utförare har rätt att uttala sig i enlighet med den meddelar- och yttrandefrihet som enligt lag gäller för anställda i offentlig sektor" skulle skrivas in. Detta därför att vi dels inte anser att personal i verksamheter som läggs ut på entreprenad ska ges sämre villkor än personal i den egna verksamheten. Men dels är det också en fråga om trygghet för dem vi är till för och deras anhöriga. Vi vill värna de demokratiska värdena. Det finns eempel på privat vårdföretag som tecknat avtal som ger de anställda meddelarfrihet. Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar att i upphandlingar där kommunal driven verksamhet läggs ut på entreprenad skall meddelarfrihet ställas som krav i förfrågningsunderlagen. Karlstad Christian Norlin (S) Inga-Maj Thyberg (S)

8 sid 8 ( 13) ARBETSMARKNA DS OCH SOCIALNÄMNDEN Protokoll 25 januari 20 I 2 Kommunstyrelsen Dnr. ICS - J.1)//-6# IDpl. /y [Handlllggare:.b~-" 5 Motion - Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar Dnr ASN Dpl14 Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag tm kommunstyrelsen Motionen avslås eftersom frågan om eventuell ändring i lagstiftningen för att stärka meddelarskyddet för privat anställda bereds i konstitutionsutskottet under våren Reservationer ChristIan Norlin (S) meddelar att socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Parvane Assadbegli(V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Sammanfattning av ärendet I en motion till kommunfullmäktige föreslår Christian Norlin (S) och Inga-Maj Thyberg (S) att meddelarfrihet skall ställas som krav i förfrågningsunderlagen vid upphandlingar där kommunalt finansierad verksamhet läggs ut på entreprenad. När frågan debatterades i riksdagen under våren 2011 underströks att det står kommunerna fritt att i avtal förstärka meddelarskyddet. Samtidigt påpekar juridisk epertis att sådana lokala avtal troligen är underordnade lojalitetsplikten för privat anställda, vilket gör att den anställde ändå kan sägas upp om man kan påvisa att företagets konkurrenskraft skadats. Beslutsunderlag Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 december Kommunledningskontorets remiss den 3 november Kommunfullmäktiges protokoll den 27 oktober 20 Il. Socialdemokraternas motion den 26 oktober Yrkanden Christian Norlin (S) yrkar bifall till motionen. Parvane Assadbegli (V) yrkar bifall till motionen. Daniel Berghel (M) meddelar att majoriteten yrkar avslag till motionen. Postadress: Arbetsmarknads- och socialförvaltnngen, Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 18 karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgi ro:

9 sic! 9 (13) Beslutsgång Daniel Berghel CM) ställer proposition på de två yrkanden och finner att nämnden bifallit förvaltningens förslag, att motionen ska avslås. Christian Norlin (S) yrkar omröstning. Daniel Berghel CM) följande beslutsgång: Ja-röst för avslag till motionen. Nej-röst för bifall till motionen. Beslutsgången godkänns. Omröstningsresultat Ledamot Daniel Berghel (M) ordförande Christian Norlin (S) 1:e vice ordförande Marianne Rahm (KO) Helene Torvaidsdotter Dehring (M) Asso Zand (M P) Gunilla Forssander Karlsson (FP) Erika Holmgren (FP) Lina Larhult (S) Mathias Casserlund (S) Thomas Gustafsson ( S) Parvane Assadbegli (V) Summa Ja Nej 6 5 Avstår Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster har nämnden beslutat att avslå motionen. Beslutet skickas till Kommunledningskontoret V ård- och omsorgsförvaltningen Christian Norlin Inga-Maj Thyberg Postadress: Arbetsmarknads- och socialförvaltnngen Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 18 karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

10 Kommunstyrelsen AiRlBETSMARKfllADS OCH SOC~A tl förvatl TiN I NGEN Staben Tjänst eskrivelse Mats Fackel, socialnämnden ('\\J'.,\ _ I '\.l n,.. \ \.~ ' ''', '<;-"1... ~ \...' <. - ~ Motion - Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar Dnr KS Dpl14 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag Motionen avslås eftersom frågan om eventuell ändring i lagstiftningen för att stärka meddelarskyddet för privat anställda bereds i konstitutionsutskottet under våren Sammanfattning av ärendet I en motion till kommunfullmäktige föreslår Christian Norlin (S) och Inga-Maj Thyberg (S) att meddelarfrihet skall ställas som krav i förfrågningsunderlagen vid upphandlingar där kommunalt finansierad verksamhet läggs ut på entreprenad. När frågan debatterades i riksdagen under våren 2011 underströks att det står kommunerna fritt att i avtal förstärka meddelarskyddet. Samtidigt påpekar juridisk epertis att sådana lokala avtal troligen är underordnade lojalitetsplikten för privat anställda, vilket gör att den anställde ändå kan sägas upp om man kan påvisa att företagets konkurrensluaft skadats. Beslutsunderlag Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänstesluivelse den 28 december Kommunfullmäktiges protokoll, 32, den 27 oktober Christian Norlins och Inga-Maj Thybergs motion den 26 oktober Ärende Yttrandefriheten är, liksom informationsfriheten, en av de grundläggande fri- och rättigheter som medborgarna är tillförsäluade gentemot det allmänna enligt regeringsformen (RF). Särskilda bestämmelser finns i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) Meddelarfriheten är alltså stadfåst i svensk lag. I tryckfrihetsförordningen föreskrivs att det står var och en fritt att, i de fall inte annat är föresluivet i förordningen, meddela uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande i tryckt sluift. Motsvarande bestämmelse finns i yttrandefrihetsgrundlagen. Undantag från regeln finns, och i offentlighets- och sekretesslagen räknas de tystnadsplikter upp som har företräde framför principen om meddelarfrihet. I TF Postadress: ASF/Staben, Karlstad Besöksadress: Kungsg 18 karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: Plus Giro: Bankgiro:

11 Dnr KS Dpl14 sid 2 (2) finns också bestämmelser om anonymitetsskydd för meddelare. En del i anonymitetsskyddet är efterforskningsförbudet, som innebär att myndigheter och andra allmänna organ inte får efterforska vem som lämnat en uppgift med stöd av sin meddelarfrihet. Även repressalieförbudet (regleras i TF och YGL) är en komponent i anonymitetsskyddet. Repressalieförbudet innebär att myndighet eller annat allmänt organ inte får ingripa mot någon som brukat sin tryckfrihet respektive yttrandefrihet. Det finns således en meddelarfrihet även för privat anställda, men de omfattas inte av efterforskningsförbudet och heller inte av repressalieförbudet. Det gör att deras anonymitet inte är skyddad och de är heller inte skyddade från repressalier från arbetsgivaren. Privat anställda har istället starka krav på lojalitet gentemot arbetsgivaren, och brott mot denna utgör saklig grund för uppsägning. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om le Sarah, regleras skyldigheten att rapportera och utreda samt avhjälpa och undanröja missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Där regleras även anmälningsskyldigheten till Socialstyrelsen vid allvarliga missförhållanden eller påtagliga risker för allvarliga missförhållanden. Dessa föreskrifter skall tillämpas i all verksamhet inom socialtjänsten, i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade och vid Statens institutionsstyrelse. Detta gäller alltså även privat verksamhet. Frågan är föremål för relativt stort politiskt intresse. Under hösten 20 Il har flera motioner till riksdagen inkommit i frågan. Beredning kommer att ske under våren Under våren 2011 överlades i riksdagens kammare konstitutionsutskottets betänkande 20 l 0/11 :KU22. Betänkandet behandlade 21 motioner gällande tryckoch yttrandefrihet. Flertalet berörde frågan om meddelarfrihet för privat anställda i offentligt finansierad verksamhet. Utskottet föreslog ett ogillande av motionerna. När frågan debatterades underströks dock att det står kommunerna fritt att i avtal mellan kommun och utförare förstärka meddelarskyddet. Samtidigt påpekar juridisk epertis att sådana avtal troligen är underordnade lojalitetsplikten för privat anställda, vilket gör att den anställde ändå kan sägas upp om man kan påvisa att företagets konkurrenskraft skadats. Något avgörande i domstol finns ännu inte, me.n. den juridiska statusen på sådana lokalt.~.e. cjillade av~al å. r ts.å oklar. ~'\ i~ ~_ j\j\ /'"", ".'?,,', _,. Ii (Je? i~-. i ;-0 l v\.y e,l... L\... './ J o i',~ \ \i\j( ~":-'/, Monica Persson. v J Mats Facket. socialdirektör verksamhets strateg Beslutet skickas till Kommunledningskontoret V ård- och omsorgsförvaltningen Christian N odin Inga-Maj Thyberg

12 sid 10 (23) VARD. OCH OMSORGSNÄMNDEN Protokoll Yttrande över motion - Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar Dnr VON Dpl14 Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen 1. Motionen avslås i avvaktan på regeringsbeslut. 2. Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning av ärendet I en motion till kommunfullmäktige från Christian Norlin (S) och Inga-May Thyberg (S) samt i en skrivelse från Handikappföreningarna Karlstad föreslås att meddelarfrihet skrivs in i upphandlingar i Karlstads kommun där kommunalt driven verksamhet läggs ut på entreprenad. Beslutsunderlag Vård- och omsorgsfdrvaltningens tjänsteskrivelse den 21 december 20 Il. Kommunfullmäktiges protokoll den 27 oktober Motion - Infdr rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar från Christian Norlin (S) och Inga-May Thyberg (S) den 26 oktober 20 Il. Skrivelse från Handikappfdreningarna Karlstad/Lennart Björk den 8 november 201l. Yrkanden Ingela Wretling (S) yrkar bifall till motionen. Gun Partanen (V) yrkar bifall till motionen. Marlene Lund Kopparklint (M) yrkar att motionen avslås i avvaktan på regeringsbeslut. Beslutsgång Ordfdrande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att vård- och omsorgsnämnden avslår motionen i avvaktan på regeringsbeslut. Votering begärs och genomfdrs. Postadress: Vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Järnvägsgatan 4 karlstad.se Tel: Fa: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

13 sid 11 (23) Vård- och omsorgsnämnden godkänner följande: Ja-röst för Marlene Lund Kopparklints (M) yrkande om att avslå motionen i avvaktan på regeringsbeslut. Nej-röst för Ingela Wretlings (S) och Gun Partanens (V) yrkande om att bifalla motionen. Omröstningsresultat Ledamot Ja Ne.i Avstår Marlene Lund Kopparklint (M) ordförande Ingela Wretling (S) 1:e vice ordförande Ingegerd Gagnerud Johanna Larsson (M) Ingrid Rohlin (MP) Eva Wikström Hallonsten (FP) Niclas Jacobsson (KD) Mats Thuner (S) Sofia Magnusson (S) Jan Bergergård (S) Gun Partanen (V) Summa 6 5 Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar vård- och omsorgsnämnden att motionen avslås i avvaktan på regeringsbeslut. Beslutet skickas till Kommunledningskontoret Per Danielsson Karin Frejsjö Christina Millner Lena Jonsson Linda Eklind Postadress: Vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Järnvägsgatan 4 karlstad.se Tel: Fa: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

14 KARLSTADS KOMMU~ \Pllfd'~~~&1 öffi~or.fsh'ämn~w ~, Dnr Dpl VON-cZc-W'P2'~a /7" VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningsledningskontoret Tjänsteskrivelse Karin Frejsjö, Vård- och omsorgsnämnden Kommunstyrelsen i Dur. O -$)/1- ~ I DpIJy.fJmdlllggare: Yttrande över motion - Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar Dnr VON Dpl14 Vård- och omsorgsförvaltningens förslag 1. Motionen avslås i avvaktan på regeringsbeslut. 2. Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning av ärendet I en motion till kommunfullmäktige från Christian Norlin (S) och Inga-May Thyberg (S) samt i en skrivelse från Handikappföreningarna Karlstad föreslås att meddelarfrihet slcrivs in i upphandlingar i Karlstads kommun där kommunalt driven verksamhet läggs ut på entreprenad. Beslutsunderlag Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 december Kommunfullmäktiges protokoll den 27 oktober Motion - Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar :från Christian Norlin (S) och Inga-May Thyberg (S) den 26 oktober Skrivelse från Handikappföreningarna Karlstad/Lennart Björk den 8 november Ärende I en motion samt skrivelse från Handikappföreningarna Karlstad föreslås att vårdoch omsorgsnämnden, Karlstads kommun inför en skrivning om meddelarfrihet i samtliga entreprenadavtal. Meddelarfriheten regleras i grundlagen tryckfrihetsförordningen och syftar på rätten att fritt och anonymt lämna uppgifter för publicering. En person som lämnat ut uppgifter får inte straffas för det. Med denna frihet följer också meddelarskyddet som innebär en tystnadsplikt för journalister och ett förbud för det allmänna att efterforska vem eller vilka som talat med medier, det så kallade efterforslmingsförbudet. Patientsekretess och information som är mycket känslig för rikets säkerhet är eempel på begränsningar av meddelarfriheten där sekretessen väger tyngre. Postadress: Vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Järnvägsgatan 4 karlstad.se Tel: E-post: rlstad.se Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

15 DnrVON Dp! 14 sid 2 (3) Komple fråga juridiskt sett Detta är en ytterst komple fråga juridiskt sett Olika lagstiftning gäller för offentlig och privat verksamhet eftersom de verkar under olika förutsättningar. Frågan om ökad insyn i offentligt finansierad verksamhet har utretts vid ett antal tillfällen av lagstiftaren. Någon reell lösning har ännu inte tagits fram. Vissa förslag har fått dras tillbaka på grund av mycket hård kritik från remissinstanser. Men hur tungt skulle en meddelarfrihet som inte är lagstadgad väga i skarpt läge? Ännu har det inte prövats juridiskt. Det kan, enligt förvaltningens mening finnas risk för att meddelarfrihet som regleras i uppdragsavtal blir tomma paroller och löften från en specifik vårdgivare blir mer av "retorisk kosmetika". Om meddelarfriheten kränks av den privata arbetsgivaren som har denna reglering i uppdragsavtal, vad händer då? De står inte under tillsyn av JO, såsom offentlig verksamhet Därmed finns risk att en inskrivning av meddelarfrihet i avtal blir tandlöst i sin praktiska tillämpning. Här finns dock även problem på den offentliga sidan. JO kan eempelvis inte alltid ingripa på grund av bland annat bevissvårigheter. Obehaget i att göra en anmälan till JO är också en spärr. Meddelarfriheten har ett komplicerat regelverk som inte är enkelt att föra över till ett upphandlings avtal. Än viktigare vid den praktiska tillämpningen av meddelarfriheten, än en avtalsparagraf, är att personalen inom företaget har kunskap om betydelsen av meddelarfrihet och att företaget ger personalen utbildning inom området Skyldighet att anmäla missförhållanden enligt lag Alla anställda i inom socialtjänsten är skyldiga enligt lag att anmäla missförhållanden när kund far illa enligt Le Sarah. Det är därför inte Idarlagt att det skulle finnas ett behov av meddelarfrihet även i privata verksamheter. Allmänhetens insyn - klausul i kommunens entreprenadavtal Kommunen har redan idag bestämmelser som möjliggör för medborgarna att få insyn i vårdentreprenader. Detta regleras genom en klausul om allmänhetens insyn. Det finns alltså skrivningar som har för avsikt att säkerställa medborgarnas insyn i entreprenadverksamheten i nuvarande entreprenadavtal. Svårigheter kring lagstiftning om meddelarfrihet Avsikten torde vara att yttrandefriheten för personal som övergår i privatanställning inte skall försämras. Men eftersom regelverket är så olika för offentliganställda och privatanställda så är det inte så enkelt som att skriva en kort paragraf. Utredningar på regeringsnivå visar att det skulle vara komplicerat även med lagstiftning. En specifik fråga som rör den privata sektorn är dock föremål för utredning i samband med att hela Lagen om skydd för företagshemligheter ses över. Inom den utredningen ska man titta på om undantaget som skyddar så kallade "whistleblowers" är tillräckligt starkt. Normalt kan avslöjande aven företagshemlighet leda till fängelse. Skyddet för "visselblåsare" undantar

16 DnrVON Dpl14 sid 3 (3) avslöjanden om allvarliga brott eller missförhållanden inom företaget. Men eventuellt är det alltför svårt för "visselblåsare" att avgöra var gränsen för det straffbara går. Utredningen på regeringsnivå ska vara klar i maj Entreprenörens ansvar som arbetsgivare Ytterst åligger det alltid entreprenören att informera berörd personal om den meddelarfrihet som ska råda i verksamheten. I detta sammanhang blir kundval och valfrihetssystem än viktigare. I och med att vi går mot en vård och omsorg som blir mer styrd av individen, där jag som kund fattar beslut om vård- och omsorgs-. utförare så blir det ju intressant för företagen att visa att just de är bra. Att utvidga reglerna i det offentliga till att även gälla privata aktörer genom en paragraf om meddelarfrihet i avtal, behöver per automatik inte vara det bästa och mest effektiva lösningen. Vård- och omsorgsförvaltningen delar inte uppfattning att meddelarfriheten skulle stärkas genom inslaivning i entreprenadavtal. Meddelarfrihet som stödjer sig på ett avtal är mycket svagare än det som följer av grundlagen. Det är oklart vilken förändring det därför skulle medföra. Det finns inga rättsfall som behandlat vad ett avtalsvillkor om meddelarfrihet egentligen skulle få för konsekvenser. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att förslaget om inslaivning av meddelarfrihet i vård- och omsorgsnämndens entreprenadavtal ska avslås. Beslutet skickas till Kommunledningskontoret Per Danielsson Karin Frej sj ö Christina Millner Lena Jonsson Linda Eklind

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00 sid 1 (10) Tid och plats Onsdag den 12 juni 2013, kl. 9.00-15.12 (Information kl 9.00 12.15) Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajournerades för lunch 12.15-13.00 samt för gruppmöte 13.45-14.30 Tjänstgörande

Läs mer

Onsdag den 24 oktober 2012 kl. 13.00-14.45 Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajourneras för gruppmöte kl. 13.15-13.50

Onsdag den 24 oktober 2012 kl. 13.00-14.45 Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajourneras för gruppmöte kl. 13.15-13.50 sid 1 (14) Tid och plats Ledamöter Ersättare Onsdag den 24 oktober 2012 kl. 13.00-14.45 Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajourneras för gruppmöte kl. 13.15-13.50 Marléne Lund Kopparklint (M) ordförande

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm. Dir. 2013:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2013

Kommittédirektiv. Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm. Dir. 2013:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2013 Kommittédirektiv Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm Dir. 2013:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över skyddet för arbetstagare som

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund Om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom området personlig assistans i enskild regi.

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av landstingets tillämpning av regelverket för meddelar- och yttrandefrihet

Svar på revisorernas granskning av landstingets tillämpning av regelverket för meddelar- och yttrandefrihet BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD14/03256 Uppdnr 959 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

TALA, TWITTRA ELLER HÅLLA TYST?

TALA, TWITTRA ELLER HÅLLA TYST? TALA, TWITTRA ELLER HÅLLA TYST? 1 2 Fackförbundet ST 2013 Artikelnr 1067 ÖPPENHET OCH INSYN - RÄTTEN ATT SÄGA SIN MENING. Arbetsplatserna ska präglas av ett öppet arbetsklimat. Det ska vara tydligt och

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 80 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 54 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Datum 2014-06-11. att anta förändring och komplettering av Riktlinjer för upphandling i enlighet med bilaga,

Datum 2014-06-11. att anta förändring och komplettering av Riktlinjer för upphandling i enlighet med bilaga, KS 7 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frenander Charlotta Malmberg Jan Sandmark Mats Datum 2014-06-11 Diarienummer KSN-2014-0660 Kommunstyrelsen Revidering av riktlinjer för upphandling

Läs mer

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 158 Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Angående Din begäran om att få ta del av vissa handlingar

Angående Din begäran om att få ta del av vissa handlingar Datum Dnr 8322-14-30 Aktbil. Erik J Olsson (erikj.olsson@academicrightswatch.se Angående Din begäran om att få ta del av vissa handlingar Du har i en skrivelse som kom in till Justitiekanslem den 23 oktober

Läs mer

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31)

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31) 2014-10-30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Vår referens: 2014/BK/860 Er referens: A2014/2170/ARM Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet

Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-09-18 Dnr KS 2014-686 Fredrik Eriksson Kommunstyrelsen Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Stockholm den 30 oktober 2014

Stockholm den 30 oktober 2014 R-2014/1112 Stockholm den 30 oktober 2014 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2014/2170/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3 KARLSTADS KOMMUN Ärende 3 sid 17 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 8 Politiskt initiativ från majoriteten - Användande av sociala medier för medborgardialog - återrapportering Dnr KS-2011-535 Dpl

Läs mer

2014-11-19. Sara Törnblom den 13 november 2014 Sociala medier och chefsansvaret i offentlig verksamhet. Lindahl i korthet

2014-11-19. Sara Törnblom den 13 november 2014 Sociala medier och chefsansvaret i offentlig verksamhet. Lindahl i korthet 2014-11-19 Sara Törnblom den 13 november 2014 Sociala medier och chefsansvaret i offentlig verksamhet Lindahl i korthet En av Sveriges största advokatbyråer Kontor i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Malmö,

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 Blad 16 Ks16 Au 7 Dnr 153/2009-101 Svar på motion om företrädare i kommunala bolag Från Kerstin Rosenkvist, c, Mats Öhgren, m, Göran Edlund,

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

slutrapport Sveriges 1 (6) Kommuner 2012-10-16 och Landsting CIRKULÄR 12:42 Kommundirektörer Landstingsdirektörer S ocialnämnder S ocialchefer/leo-chefer Informationschefer kommun Informationschefer landsting

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Pliktverkets riktlinjer

Pliktverkets riktlinjer Pliktverkets riktlinjer Riktlinjer för Pliktverkets tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser om anmälan om missförhållanden 2004:1 Generaldirektören fastställer dessa riktlinjer till stöd för Pliktverkets

Läs mer

RiR 2008:21. Statens styrning av kvalitet i privat äldreomsorg

RiR 2008:21. Statens styrning av kvalitet i privat äldreomsorg RiR 2008:21 Statens styrning av kvalitet i privat äldreomsorg ISBN 978 91 7086 160 4 RiR 2008:21 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2008 Till regeringen Socialdepartementet Datum 2008-10-23 Dnr 31-2007-1094

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 11 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 11 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 11 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10 Kf 92 Ks 131 Au 146 KS/2009 0089 Mobilitetsstöd Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Civilutskottets betänkande 2009/10:CU20 Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2009/10:192 samt en motion

Läs mer

Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20

Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20 Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Plats och tid Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Jimmy Ekborg (c) Karl-Gösta

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 KARLSTADS KOMMUN Ärende 2 sid 6 (24) KA.U.&TADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-06-19 3 Utökning av möjligheter till bruttolöneavdrag för kommunens anställda - återrapportering av politiskt initiativ

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Innehåll Inledning... 4 Fakta om PuL... 5 Så här kan du få rättelse... 6 Rätten till registerutdrag... 6 Möjligheten att själv

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Motion 8/2014 - Nästa statliga kasino till Umeå.

Motion 8/2014 - Nästa statliga kasino till Umeå. Sida 1 av 5 82 Diarienr: KS-2014/00694 Motion 8/2014 - Nästa statliga kasino till Umeå. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att avslå motion nr 8/2014 Nästa statliga kasino till Umeå. Moderaterna, Sverigedemokraterna

Läs mer

Åtta sidor om sekretess. inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Åtta sidor om sekretess. inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten Åtta sidor om sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten 1 Offentlighet och sekretess Sekretesslagen Sekretesslagen (1980:100) och sekretessförordningen (1980:657) innehåller bestämmelser

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 00 Peder.cristvall@pts.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En mer rättssäker

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m.

Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m. JO UJLU RIKSDAGENS OMBUDSMÄN Datum St f justitieombudsmannen 2013 "05 - O 6 Hans Ragnemalm Dnr 2265-2012 Sid l ^ Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Arende 2

KARLSTADS KOMMUN. Arende 2 KARLSTADS KOMMUN Arende 2 Dnr KS-2012-149 Dpl16 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Koncernstöd Tjänsteskrivelse 2012-06-04 Peter Bäckstrand, 054 540 10 82 peter. backstrand@karlstad.se Utökning

Läs mer

\~~ Tove Klette. Vård- och omsorgsnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-10-22

\~~ Tove Klette. Vård- och omsorgsnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-10-22 LUND 1 Plats och tid: Ordförande: Vice ordförande: Ledamöter: Ersättare: s sammanträdessal, Fäladstorget l, Lund, kl20.10 20.45 Tove Klette (FP) Ann-Margreth Olsson (S) Lena Arnesen (M) John Lager (C)

Läs mer

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 FALKENBERG 31 Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Lex Sarah Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet Betänkande av Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet Stockholm 2013 SOU 2013:79

Läs mer

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten och LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar enligt LSS, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-10-25

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-10-25 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-10-25 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 17 oktober

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2010:4 Innehåll Sammanfattning 13 Författningsförslag

Läs mer

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Yttrande Diarienr 2010-06-21 552-2010 Ert diarienr Ju2010/1020/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Datainspektionen

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Dnr KS-2014-57 Dpl 25 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-03-26 Elin Mlakar, 054-540 10 35 elin.mlakar@karlstad.se Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning

Läs mer

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31)

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31) 1(13) Beredningsdatum 2014-10-30 Arbetsmarknadsdepartementet Lise Donovan 103 33 STOCKHOLM 070-28 56 210 lise.donovan@tco.se Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Läs mer

DOM 2012-12-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-12-19 Meddelad i Stockholm DOM 2012-12-19 Meddelad i Stockholm Sida l (8) KLAGANDE Socialstyrelsen Rättsliga rådet l 06 30 Stockholm MOTPART sekretessbelagda uppgii1er, se bilaga A Ombud: Juristen Kerstin Burman Diskrimineringsbyrån

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:97 1 (5) LS 312-3044 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:76 av Jan Liliemark (fp) om att informera om skatteutjämningssystemets avgifter på landstingets lönebesked Föredragande

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET Nämndledamöters ansvar REVISIONSKONTORET Avsikten med denna skrift är att belysa vilket ansvar det är som nämnden och dess ledamöter har det ansvar som granskas och prövas. Det är också att informera om

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 10 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:930 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3 LEX SARAH Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS. Innehållsförteckning Riktlinje och rutiner för

Läs mer

ENKÄTUNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND NOVEMBER 2008. Tystade lärare. Om att kunna framföra kritik i media

ENKÄTUNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND NOVEMBER 2008. Tystade lärare. Om att kunna framföra kritik i media NOVEMBER 2008 Tystade lärare Om att kunna framföra kritik i media Innehåll Sammanfattning... 4 Bakrund och metod... 5 Ett aktuellt fall... 6 Redovisning av enkätundersökning... 7 Analys... 11 2 Förord

Läs mer

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-04-04 ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen Beslut Dnr 2008-03-26 1202-2007 Tyco Electronics Svenska AB Ombud: Jur. Kand. Patrik Ottosson Maqs Law Firm Advokatbyrå AB Box 119 18 404 39 GÖTEBORG Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-01-07. Nytt ändamål för PKU-biobanken

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-01-07. Nytt ändamål för PKU-biobanken 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-01-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Nytt ändamål för PKU-biobanken

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-16. Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström samt regeringsråden Karin Almgren och Nils Dexe.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-16. Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström samt regeringsråden Karin Almgren och Nils Dexe. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-16 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström samt regeringsråden Karin Almgren och Nils Dexe. Ersättningsetablering m.m. för vissa privata vårdgivare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2011-11-23 82 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-17.30 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande 71-75, 77-78 Maria Rönnehäll (S), ordförande 70, 76 Hans Forssell

Läs mer