Berättelse över verksamheten 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Berättelse över verksamheten 2011"

Transkript

1 Berättelse över verksamheten 2011

2 Bild på framsida: Skivomslag som ingår i arkivet för Nevis Gymnastikförening. Verksamhetsberättelse 2011 MEDLEMMAR Skånes Arkivförbund hade vid utgången av året 193 medlemmar. Fyra organisationer har utgått varav två på grund av att den regionala organisationen numer tar ansvar för dess lokalavdelningars deponerade arkivmaterial, och en på grund av att dess verksamhet upphört. 18 organisationer har tillkommit vilket glädjande är tangerat rekord för antalet nya medlemmar under ett verksamhetsår. Skånes Arkivförbund har under 2011 varit medlem i följande organisationer: Arbetsgivaralliansen, Arbetarrörelsens kulturhistoriska sällskap, Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona, Folkrörelsernas Arkivförbund, Handikapphistoriska föreningen, PRO Memoria, Skånes Hembygdsförbund, Svenska Arkivsamfundet, Svenska Idrottshistoriska föreningen och Sveriges Länsarkivarieförening. Skånes Arkivförbund hälsar nya medlemmar varmt välkomna! Föreningen Frenningeboken Föreningen Gamla Lund Mölle Byförening DHR Skåne läns distrikt Riksteatern Skåne Bostadsrättsföreningen Tre Högar Hövdingen Strutharald Samfällighetsförening Stiftelsen De Lekande Barnens Fond IOGT-NTO 5607 Sydkusten Lunds Diakoniförening Lärarförbundets lokalavdelning Östra Göinge Nevis Gymnastikförening S:t Lukas i Lund S:t Lukas i Malmö SPF Goda Vänner Södra Sandby SPF Lundensis Svalorna Indien-Bangladesh Veberöds Tennisförening STYRELSE Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ledamöter: Lars Bergwall, ordf. Lunds kommun /Lunds Centerkrets Gustav Hofvander, vice ordf. Byggnads Skåne Sven-Erik Davidsson, kassör Studieförbundet Bilda Britt Sofie Zethsson Folkpartiet i Skåne Sten Andersson ABF Skåne Britt Persson Lunds Arbetarkommun Robert Ruthberg Distr.styr. Soc.dem. för Tro och Solidaritet Curt Jacobsson Distr.styr. Soc.dem. för Tro och Solidaritet Sven Rosborn Skånska Akademien Carl Aspegren Skånes Näringslivsarkiv Hans Wilsson Skånes Hembygdsförbund Revisorer: Lars Jörwall Riksarkivets avdelning Landsarkivet i Lund Hans Jerenäs Skånska Akademien Revisorsuppleant: Lennart Englesson Skåneländska Gastronomiska Akademien Valberedning: Sven-Olle R. Olsson Skåneländska Gastronomiska Akademien /Skånska Akademien Bo Gustafsson Ramlösa, Helsingborg Christer Hovbrand Folkets Hus i Lund Sida 2 av 21

3 PERSONAL Anna Ketola Arkiv- och verksamhetschef 100 % sedan 2004 (anställd 2002). Ingrid Andersson Arkivarie 100 % sedan Ansvarar för arkivets samlingar och databaser samt förbundets forskarservice. Handledare till arkivassistenter, praktikanter och arkivstudenter. Åke Sundell Arkivassistent 75 % sedan Arbetar med ordnings- och förteckningsarbete samt en del forskarservice rörande arbetarrörelsens material. Anita Nodbäck Arkivassistent 75 % sedan Arbetar med ordnings- och förteckningsarbete samt ansvarat för arkivets referensbibliotek. Christel Palmqvist Arkivassistent 75 % sedan Arbetar med registervård. Helena Preutz Arkivarie/arkivpedagog 100 % 1 mars 31 juli. Ansvar för förmedlingsoch arkivpedagogisk verksamheten. Tobias Lundqvist Arkivarie/arkivpedagog 100 %. Började sin anställning 1 september. Ansvar för förmedlings- och arkivpedagogisk verksamheten. Under perioden januari-februari gjorde Kim Olsen en praktik hos arkivet inom ramen för sin mastersutbildning i Historiska studier vid Lunds universitet. Kim arbetade med en förstudie rörande föreningsarkiv i Höörs kommun utifrån ett historiskt perspektiv. Arkivet tog dessutom emot Teresa Steinick som arkivpraktikant från grundkursen i arkivvetenskap Fysiska och digitala arkiv (15p) vid Lunds universitet under perioden februari-mars. Teresa fick följa arkivets verksamhet samt ordna och förteckna arkiv. Under v 18 gjorde Emma Gran från Svaleboskolan (åk8) sin PRAO på arkivet liksom Ludvig Sporre från Järnåkraskolan (åk9) under v MÖTEN Årsmöte hölls den 7 april i Ringsjöskolans matsal i Höör. 30 personer deltog och programmet inleddes med att Höör kommuns kulturchef Freddy Friberg hälsade deltagarna välkomna till Höörs kommun. Arkivchef Anna Ketola berättade därefter om arkivförbundets målsättning att initiera ett dokumentationsprojekt av föreningslivet i Höörs kommun. Som mötesordförande valdes Ellinor Dahlgren (ordförande i kommunfullmäktige i Höör). Kvällen avslutades som traditionen påbjuder med kaffe och smörgåstårta. Styrelsen samt arbetsutskottet har under året haft möten vid fem respektive sju tillfällen. I december genomfördes ett gemensamt diskussions- och utvecklingsseminarium med arkivförbundets styrelse och personal. LOKALER Skånes Arkivförbunds lokaler ingår sedan april 2003 i samverkans- och samlokaliseringsprojektet Arkivcentrum Syd (ACS) vid Gastelyckan i Lund. Landsarkivet i Lund, Regionarkivet för Skåne län och Lunds universitetsarkiv är huvudmän för projektet. Förutom Skånes Arkivförbund ingår också Lunds stadsarkiv och Polismyndigheten i Skåne i denna samlokalisering. Dessutom har föreningarna SGF Skåne och DIS-Syd valt att placera sina kanslier här. På ACS delar institutionerna expedition, forskarsal, pausrum för forskare, referensbibliotek, grupprum och föreläsningssal. Skånes Arkivförbund disponerar magasin, kontorsrum, konferensrum och personalutrymmen i Landsarkivets depå på Porfyrvägen 19 (Gaste 1) som ingår i samlokaliseringsprojektet. Dessutom hyr arkivförbundet hyllutrymme i Lunds universitets arkivmagasin inom ACS. Under 2011 påverkades verksamheten i mycket av den omfattande ut- och ombyggnad av ACSområdet som pågått sedan 2010 och ska bli klart under våren Ombyggnaden påverkar också Sida 3 av 21

4 arkivförbundets lokalsituation. Arkivförbundet har under året arbetat för en god lösning på arkivets lokalbehov och under 2012 kommer omflyttningar att ske inom befintliga lokaler och vi får regionarkivet som ny hyresvärd. Arkivförbundets publika verksamhet kommer att i huvudsak förläggas till de nya publika lokalerna inom ACS. VERKSAMHET Representation och förtroendeuppdrag I december presenterades arkivförbundets verksamhet tillsammans med Skånes Hembygdsförbund och Skånes Hemslöjdsförbund för Region Skånes kulturnämnd. Under året har arkivchefen ingått i Arkivcentrum Syds (ACS) samverkansgrupp och råd. Dessutom har hon med anledning av utbyggnaden av ACS ingått i arbetsgruppen för utåtriktad verksamhet och Ingrid Andersson i gruppen rörande inredningsfrågor. Anna Ketola medverkar också i det regionala nätverket ABM-Skånes möten samt har deltagit i Kultur Skånes samrådsmöten kring samverkansmodellen och regional kulturverksamhet. Utöver detta ingår Anna också i arbetsgruppen för det regionala kompetensutvecklingsprojektet Norm, nation och kultur i Skåne där också Regionmuseet i Kristianstad, Skånes hembygdsförbund, Lunds universitet och Örebro länsmuseum ingår. Hon har också ingått som regional representant för Skåne i gruppen för nationell samordning av Arkivens dag, samt ingår i referensgruppen för den arkivvetenskapliga utbildningen vid Lunds universitet. Anna Ketola valdes under året som sekreterare i Föreningen Sveriges Länsarkivarier samt som vice ordförande i Folkrörelsernas Arkivförbund (FA), och hon ingår också i FA:s utbildningsgrupp och representerade under våren FA vid arbetsgruppen för den nationella Arkivveckan (AVEC), dessutom som FA:s representant i det nationella nätverket Svenska Arkiv för Samverkan (SASS) arbetsgrupp för förmedlingsfrågor. Skånes Arkivförbunds kassör Sven-Eric Davidsson är utsedd som revisor i FA. Ingrid Andersson representerar arkivförbundet i Skånes Näringslivsarkivs styrelse. Representation vid seminarier och konferenser 17/3 Seminarium: Learning and new media in the Archives. Arr: ODA organisationen danske Arkiver, Hellerup Danmark /5 Folkrörelsernas Arkivförbunds stämma och konferens, LO-borgen, Stockholm 16/5 Skånes Näringslivsarkivs årsmöte, Helsingborg. 13/9 Samrådsmöte med Kultur Skåne och chefer på kulturinstitutioner som omfattas av kofferten, Tangopalatset, Malmö. 14/9 Konferens: Hus med Historia, Arr: Sveriges hembygdsförbund och Skånes hembygdsförbund m.fl., Dunkers kulturhus, Helsingborg 20/9 Samrådsmöte med Kultur Skåne och det skånska kulturlivet om den regionala kulturplanen. Magasinet, Lund. 20/9 Inspirationsträff rörande Kulturbryggan. Arr: Kultur Skåne och Kulturbryggan. 13/10 Seminarium: Att utveckla kultur. Arr: Kultur Skåne och Inst. för Kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Kulturanatomen, Lund /10 ABM-konferens: Rätten till kulturarv. Arr. Västarvet. Göteborgs stadsmuseum. 27/10 Rantafej. Arr: Kultur Skåne. Malmö /11 Arkivens plats i historieförmedlingen. Arr: SASS och Riksarkivet. Stockholm. Sida 4 av 21

5 Samlingar Leveranser Arkivförbundets har med anledning av ombyggnaden av Arkivcentrum Syd under året haft små möjligheter att ta emot större leveranser. En del deponenter har därför blivit placerade i kö i väntan på att vi får utökat magasinsutrymme. Årets leveranser har ändå utökat våra samlingar med såväl nytillkomna förvärv som kompletterande tillägg. Liksom tidigare finns en stor bredd i leveranserna både vad gäller dess ursprung som typ av verksamhet. För att nämna ett urval har vi fått ta emot handlingar från Health Action International Sweden, ett internationellt nätverk som bl a arbetar för att öka tillgängligheten till nödvändig medicin. Handlingarna är från nätverkets Sverige-sektion som numera är nerlagd. En av våra nya medlemmar har också levererat arkivmaterial; Författarcentrum Syd, en kulturell förening som arbetar för att hjälpa författare att nå ut till en bredare publik och för att stärka litteraturens ställning i samhället. IOGT-NTO Skåne har fortsatt inventera och samla in handlingar från lokala loger runt om i distriktet. Detta har gett arkivförbundet några nya medlemmar och handlingar från flera loger inom nykterhetsrörelsen har räddats till tryggt bevarande i våra samlingar. Arkiv som tidigare har sänts ut till regionerna från Arbetarrörelsens Arkiv och bibliotek i Stockholm (ARAB) har registrerats och tillförts våra samlingar. Ofta har materialet haft karaktär av arkivfragment men det kan i ett samlat sammanhang ge god orientering i vår tidiga arbetarrörelse. På så vis har t ex våra arkiv från det tidiga 1900-talets arbetslöshetsföreningar utökats med ytterligare ett femtontal föreningar. Slutligen kan nämnas att våra samlingar har berikats med flera privata brevsamlingar från Fribaptistsamfundets missionärer och predikanter och vi har också fått ta emot ett loppisfynd i form av en protokollsbok från DUF Juniorförening Senapskornet i Gärds Köping. Accession: En leverans från en arkivlämnare kan innehålla flera arkivbildare. Var och en räknas som en accession och får ett exklusivt löpnummer oavsett om material tidigare levererats eller om arkivbildaren är ny. Ordnings- och förteckningsarbete Arbetet med att ordna och förteckna våra samlingar är en viktig hörnsten i arkivförbundets verksamhet då vår funktion grundas på att arkiven används. Trots att detta arbete ständigt fortgår och att flera av personalen deltar i arbetet kvartstår ett stort antal oförtecknade arkiv. Arkiv som fått sina handlingar ordnade och förtecknade är t ex Dövas Idrottsklubb Crian, klubben bildades 1953 i Kristianstad och verkade fram till Klubben inledde med friidrott som senare kompletterades med bl a bowling och bordtennis. Arkivet från Fastighetsanställdas förbund avd 5 i Lund har också fått en upprättad arkivförteckning. Avdelningen har sitt ursprung i Lunds värmeskötare- och gårdskarlförening som bildades 1920, ett arbete med bisysslekaraktär medförde länge en låg organisationsgrad. Sida 5 av 21

6 I år har även arkivets personal genomfört ett omfattande inventeringsarbete över förvarat deponerat arkivmaterial dels som förberedelse inför kommande omflyttningar i arkivmagasin dels för komplettering i underlag för debitering av hyllavgifter. Övergång till att använda förteckningsprogrammet Visual Arkiv har i övrigt präglat årets ordningsoch förteckningsarbete. Tidigare förteckningar ska konverteras till det nya förteckningsprogrammet och under året har nära hälften av alla arkivets förteckningar förts över. I samband med detta registreringsarbete har flera arkiv fått sina förteckningar kompletterade, t ex Skånes FN-distrikt och Frälsningsarméns kårer i Osby och Båstad. Projektet med att överföra tidigare förteckningar till det nya systemet beräknas vara klart i slutet av 2012, och under 2013 är arkivets förhoppning att efter hänsyn till deponenters förbehåll kunna publicera arkivförteckningar på Internet. Projekt: Förtecknande av Svenska Fribaptistsamfundet Under 2010 beviljades arkivförbundet projektmedel från Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv för arbetet med att ordna och förteckna Svenska Fribaptistsamfundets arkiv. Arbetet med att ordna och förteckna handlingarna från Fribaptistsamfundet har fortsatt under 2011 och beräknas vara slutfört under början av Arkivet består bland annat av en omfattande brevsamling med korrespondens främst från samfundets predikanter och dess missionärer i Afrika och i Kina under 1900-talet. Ett brevskrivareregister har utarbetats i samband med ordnings- och förteckningsarbetet vilket medför att breven är sökbara utifrån brevskrivare och ort eller land. Arkivet består även av en stor fotosamling som kommer att registreras i samband med kommande digitaliseringsprojekt Forskarservice Vi upplevde en angenäm trend under årets första halva med ett ökat antal forskare som sökte uppgifter i våra samlingar. Tyvärr avtog denna utvecklingsriktning under hösten och under året har vi tagit emot 53 forskare som vi tagit fram 155 volymer till. Forskningen i våra samlingar har haft en god bredd, vi har haft historiker som tittat i Helsingborgs LS, forskare från omsorgs- och vårdvetenskap har tittat i Röda Korsets handlingar och från musikvetenskap har vi haft forskning i arkivet från Musikfrämjandet i Kullabygden. Utöver vår forskarservice i forskarsalen har 29 forskarärenden besvarats. Skåneregistret har uppdaterats kontinuerligt med uppgifter om inkommande leveranser och upprättade arkivförteckningar. Genom utskick till övriga medverkande arkivinstitutioner får vi in rapportering om nyförvärv av enskilda arkiv som inte förvaras hos Skånes Arkivförbund. Skåneregistret innehåller nu uppgifter om 4571 poster/ arkivbildare, 2212 av dessa förvaras hos arkivförbundet och resterande poster motsvarar arkivbildare som finns förvarade på andra arkivinstitutioner. Externa uppdrag Högskola och universitet Skånes Arkivförbunds samarbete med Institutionen för Kulturvetenskaper vid Lunds universitet har fortsatt även under Personalen har genomfört föreläsningar och workshops samt tagit emot studiebesök och varit delaktiga vid paneldiskussioner för studenterna som går ABMmastersprogrammet. Arkivförbundet har också medverkat i undervisningen på grundutbildningen i arkivvetenskap samt engagerats som föreläsare i utbildningen inom ämnet Idé- och lärdomshistoria. Sida 6 av 21

7 Folkrörelsernas Arkivförbund Skånes Arkivförbund har på uppdrag av Folkrörelsernas Arkivförbund administrerat webbplatsen Folk i rörelse ( Enligt statistikunderlag kan vi konstatera en ökning på 40 % av antalet besök på webbplatsen jämfört med 2010 (omkring besök per månad). Som tidigare år har Skånes Arkivförbund regelbundet kontrollerat webbplatsens e-postlåda och kontrollerat dess status i olika webbläsare. Arkivpedagogisk verksamhet Årets pedagogiska verksamhet har påverkats stort av att arkivets tidigare mycket duktiga arkivpedagog slutade för en ny tjänst på Malmö stadsarkiv. Under året har arkivet tyvärr varit tvunget att genomföra nyrekrytering av ansvarig personal på området vid två tillfällen vilket påverkat antalet utförda pedagogiska aktiviteter och projekt. Omsättningen av personal har dock medfört att arkivförbundets förmedlings- och pedagogiska verksamhet internt har diskuterats och utvärderats. Tidigare projekt, aktiviteter och studiematerial har inventerats och verksamhetsmål har analyserats för fortsatt utveckling av arkivets verksamhet inom området. Vi ser fram emot fortsatt hög nivå av aktiviteter och kreativa projekt under kommande period. Under den senare halvan av 2011 har arkivets möjligheter för förmedlingsverksamhet också påverkats av att ombyggnaden av ACS gick in i ett mer intensivt skede. Den gemensamma forskarsalen flyttades för en tillfällig placering på Gaste1 där arkivförbundet har sina kontor. På grund av den platsbrist detta medförde upprättades ett tillfälligt klassrum i arkivets uppackningsrum. Denna lösning har inneburit att arkivet endast haft möjlighet att ta emot ett fåtal skolklasser och studiegrupper. Tillfälliga lösningar har gjorts vid besök av större grupper men lokalproblematiken har försvårat möjligheterna att ta emot skolklasser och antalet besökande skolungdomar har därför varit mycket lägre än tidigare år. Ett antal elevgrupper har dock besökt arkivet och dessa kom från både grund- och gymnasienivå. Aktiviteterna har främst fokuserats på rundvandringar och källkritiska diskussioner. Arkivväskor och studielådor har under året lånats ut till skolor runt om i regionen. Här har användningen varit relativt oförändrad jämfört med tidigare år och väskorna har varit populära inslag i undervisningen. Under hösten kontaktades arkivförbundet av biblioteket i Älmhult. Med anledning av att biblioteket har inlett ett arbete med att utveckla ett antal minnesväskor för dementa inom äldrevården har arkivförbudet engagerats för hjälp med material och kompetens kring frågor om upphovsrätt och bilder. Satisfaction Arkivförbundets stora pedagogiska satsning under 2010 var utvecklingsoch samarbetsprojektet Satisfaction och utvärdering av projektet genomfördes under En rapport har upprättats och finns att nå digitalt via arkivförbundets webbplats samt redovisning har sänts till Kultur Skåne som med utvecklingsmedel finansierade projektet. Projektet har också presenterats under hösten vid ett Cresco-seminarium i Varberg för personal från Södra Götalands museer samt genom en artikel i tidskriften Arkiv i december. Sida 7 av 21

8 Övrig utåtriktad verksamhet Programverksamhet Arkivet som mötesplats för Nytta och Nöje har fortsatt även under Liksom tidigare var huvudarrangörer Skånes Arkivförbund, Landsarkivet i Lund och Malmö stadsarkiv. Våren februari Ordning och reda i föreningens dokument - fortsättningskurs, 5 deltagare 23 mars Filmvisning med föredrag: Utan invandrare inget Trelleborg AB, 20 deltagare 13 april Föredrag: Fostrande förpliktelser, 5 deltagare 5 maj Seminarium om Upphovsrätt, samarrangemang med SHF, 46 deltagare 18 maj Ordning och reda i föreningens dokument grundkurs, 14 deltagare Hösten september Ordning och reda i föreningens dokument grundkurs, 9 deltagare 13 oktober Ordning och reda i föreningens dokument fortsättningskurs, 5 deltagare 1 december Seminarium: Sök dina släktingar i föreningsarkiven, 15 deltagare Arkivets ansvariga personal har under hösten och vintern utvärderat arkivförbundets del i programverksamheten som genomförts inom ramen för Nytta och Nöje sedan samarbetets början Erfarenheter från denna utvärdering kommer ligga till grund för arkivets fortsatta prioriteringar och arbete med program och aktiviteter för medlemmar, forskare och allmänhet. Studiebesök och arkivförbundets kurser Förändringar i arkivets lokalsituation samt omsättning på personal har medfört att antal besökare under 2011 varit lägre än tidigare år. Utöver skolungdomar i den pedagogiska verksamheten har ytterligare 350 personer i större och mindre grupper besökt arkivet. Liksom tidigare år har arkivförbundet deltagit och medverkat i seminarier och konferenser relevanta för verksamhetsområdet. Arkivet har också besökt medlemsorganisationer, representanter från föreningar och organisationer, kommuner och Region Skåne samt samarbetspartners och kollegor lokalt, regionalt samt nationellt och internationellt. Under året genomförda föredrag: 1/2 Föreläsning på grundkursen i arkivvetenskap vid Lunds universitet av Anna Ketola: Förmedling och arkivpedagogik. 2/2 Föreläsning på ABM-mastern i arkivvetenskap av Anna Ketola: Enskilda arkiv, dess historia och utmaningar. Lunds universitet. 17/2 Anna Ketola föredrog om webbplatsen Folk i rörelse vid seminarium: De nya läroplanera och arkiven. Arr: Svenska Arkiv i Samverkan för Synlighet och Riksarkivet. Stockholm /3 Anna Ketola presenterade Arkivförbundets medverkan i arbetet med regional kulturplan i Skåne vid Riksarkivets konferens för FA:s och NAF:s chefer. Stockholm. 10/5 Utbildning i dokumenthantering för FA:s organisationsmedlemmar. Anna Ketola tillsammans med Per Lundin, Blekingearkivet. ARAB, Stockholm. 10/10 Föreläsning på ABM-mastern av Anna Ketola: Strategisk planering vid av/hos arkiv. Lunds universitet. 12/10 Föredrag om Satisfaction av Anna Ketola. Crescoseminarium för Götalands museer, Varberg stadshotell. 15/11 Föreläsning på ABM-mastern av Anna Ketola: Enskilda arkiv. Lunds universitet. Sida 8 av 21

9 14/12 Anna Ketola presenterar Skånes Arkivförbunds verksamhet för Region Skånes kulturnämnd. Regionmuseet i Kristianstad. Arkivens dag 2011 Regional samordning Skånes Arkivförbund har sedan Arkivens dag genomfördes första gången (1998) fungerat som regional samordnare i Skåne. Enligt verksamhetsplan ska arkivförbundet öka sina insatser i den regionala samordningen av arrangemangen i Skåne. Arkivförbundet har under året representerat Skåne vid två nationella samordningsmöten och arkivet har även varit distributör av de nationella Arkivkaramellerna som förmedlas till beställande arrangörer runt om i landet. Inom ramen för den regionala samordningen arrangerades ett regionalt uppstartmöte i mars där utvärdering av 2010 års aktiviteter diskuterades samt gemensamma frågor togs upp för förmedling till den nationella samordningen. Ett regionalt kickoff-möte genomfördes också i september där arrangörer från Skåne samlades för inspiration, utbyte och diskussion kring mål och målgrupper för arrangemanget. På arkivförbundets webbplats förmedlades under hösten information till arrangörer samt lokala program för eventuella besökare. Enligt resultatet av en enkätundersökning utsänd till nätverket för Arkivens dag i Skåne kan man utläsa en mindre ökning av antalet aktiviteter och arrangemang samt en ökning av antalet besökare jämfört med tidigare år. Man har visat uppskattning för de ökade resurser arkivförbundet lagt på samordning och antalet registrerade besök på webbplatsen ökade betydligt i anslutning till genomförandet av Arkivens dag. Arkivens dag i Höörs kommunbibliotek Med anledning av att det inte kunde genomföras något arrangemang under Arkivens dag på Arkivcentrum Syd valde Skånes Arkivförbund att istället utföra ett samarbetsprojekt i Höör och i Höörs kommunbibliotek. Att vi valde Höör berodde främst på att det låg i linje med vårt planerade dokumentations- och inventeringsprojekt som bland annat ska genomföras i Höör. Under arrangemanget av Arkivens Dag i Höör medverkade bland annat arkivets kassör Sven Eric Davidsson som visade hur man kan restaurera och laga skadade bokryggar. Foto: Christel Palmqvist Sida 9 av 21

10 Arrangemanget genomfördes som en mindre mässa med informationsskärmar och utställningar, bokbord och databasvisningar samt ett par mindre föredrag i bibliotekslokalen. Samarbetspartners var förutom Höörs kommun, kommunbibliotek och kommunarkiv också Landsarkivet i Lund, Lunds universitets Kyrkohistoriska Arkiv, Skånes Hembygdsförbund samt den lokala släktforskarföreningen i Eslöv-Höör Släkt- och folklivsforskare och Höörs föreläsningsförening. Biblioteket besöktes denna dag av c:a 200 personer och ur resultatet av den utvärdering som gjordes av medverkande organisationer kan vi utläsa att initiativet var mycket lyckat och modellen är värd att upprepa under kommande år. Publicering Ny utformning på arkivförbundets webbplats 29 april hade arkivförbundet webbrelease för vår nya utformning av vår hemsida Med hjälp från IT-företaget INKA Interactive investerade arkivet i ett nytt webbvektyg och en ny webblayout och en ny logotyp. Arkivets nya logga har implementerats under året samt webbplatsen har strukturerats och fyllts med innehåll av arkivets personal. Målsättning för webbplatsen är att den ska fungera som informationsresurs för medlemmar, blivande medlemmar, forskare, studenter, lärare och elever samt andra intresserade av arkivförbundets verksamhet. Webbplatsen är ett viktigt forum för marknadsföring av arkivförbundets verksamhet. Modellen är att webbplatsen ska ha en tydlig struktur, ljus och luftig layout med mycket bilder i huvudsak från verksamheten, lättfattliga texter och använda tydliga hänvisningar. Reaktionerna på vår nya webbplats har varit mycket positiva. Under perioden maj-december 2011 hade webbplatsen besökare och 108 sidrubriker visades gånger. Publicerat övrigt Skånes Arkivförbund Programbroschyr: Arkiv för Nytta och Nöje distribuerades i början av januari och september. Broschyr: Ge namnen liv! En släktforskningsguide till enskilda arkiv. Facebook*: *Arkivförbundet finns sedan hösten 2009 på Facebook och sidan uppdateras kontinuerligt med bilder och information från verksamheten. I december 2011 var det 75 som följde sidan. Rapport: Satisfaction ett pedagogiskt utvecklingsprojekt. Skånes Arkivförbund Artikel: Anna Ketola; Satisfaction. Tidningen ARKIV nr 4/2011. Akademiska arbeten och uppsatser Av de arbeten arkivet fått tillgång till: Alexander Smith: Helsingborgsyndikalister vid vägvalet: revolt eller revolution? En ideologianalys av en syndikalistisk lokal samorganisation, perioden , C-uppsats, HISK01, Historiska institutionen, Lunds universitet Ingrid Andersson: Minns ditt 70-tal en genomgång och analys av minnesberättelser om 1970-talet, inlämningsuppgift, Livsberättelser, Fakulteten för kultur och samhälle, Malmö högskola. Kim Olsen: Höörs kommuns föreningsliv i ett historiskt perspektiv. Praktikarbete, mastersutbildningen Historiska studier, Lunds universitet. Sida 10 av 21

11 SLUTORD Skånes Arkivförbund avslutar härmed sitt 18:e verksamhetsår och framtiden ljusnar alltmer. Lokalfrågan, som under några års tid varit ett påtagligt orosmoment, ser nu ut att gå mot en hållbar lösning. Våra tydligare relationer med regionens Kulturnämnd borgar också för en ekonomi som kan planeras längre än med ettårsperspektiv. Personalsituationen för arkivets pedagogiska verksamhet är nu förhoppningsvis löst. Vi har fortsatt vårt arbete med att i ökad omfattning vara närvarande hos medlemmarna i hela Skåne. Under 2012 kommer det att manifesteras med ett medlemsforum i maj på det nyöppnade Arkivcentrum Syd. Avslutningsvis vill styrelsen rikta ett stort tack till våra medlemsorganisationer och enskilda medlemmar samt inte minst till vår mycket duktiga, engagerade och kunniga personal. Vi vill också rikta ett varmt tack till Kultur Skåne och till kommunerna Lund, Klippan, Kristianstad, Landskrona och Lomma samt Osby för bidrag till verksamheten. Vi är dessutom tacksamma för det goda samarbetet vi i en rad sammanhang haft med Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet, Skånes Hembygdsförbund och Landsarkivet i Lund samt alla organisationer/institutioner vid Arkivcentrum Syd, Malmö stadsarkiv och andra arkiv i Skåne och Sverige. Ni har alla bidragit till att arkivförbundets verksamhet har kunnat genomföras med sådan framgång under Lund februari 2011 Lars Bergwall Gustav Hofvander Sven E. Davidsson ordförande vice ordförande kassör Britt Sofie Zethson Sten Andersson Britt Persson Roberth Ruthberg Carl Aspegren Curt Jacobsson Sven Rosborn Hans Wilsson Sida 11 av 21

12 Medlemmar 2011 Arkivföreningar Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona Arbetarrörelsens arkiv i Trelleborg Arbetarrörelsens arkiv i Örkelljunga Arbetarrörelsens arkiv i Skåne, Malmö Folkrörelsearkivet i Helsingborg Folkrörelsearkivet i Kristianstad Folkrörelsearkivet i Ängelholm Helsingborgs Idrottsmuseum Hässleholms Folkrörelsearkiv Idrottsmuseet i Malmö Skånes Näringslivsarkiv Offentlig förvaltning Helsingborgs Stadsarkiv Hässleholms kommunarkiv Kristianstads kommunarkiv Kävlinge kommunarkiv Landsarkivet i Lund Lomma kommuns centralarkiv Malmö Stadsarkiv Simrishamns kommunarkiv Stadsarkivet i Lund Staffanstorps kommunarkiv Trelleborgs kommunarkiv Vellinge kommunarkiv Hembygdsföreningar och lokalhistoriska museer/sällskap Billesholmstraktens Hembygdsförening Föreningen Frenningeboken NY Föreningen Gamla Båstad Föreningen Gamla Lund NY Gärds Härads Hembygdsförening Göinge Hembygdsförening Limhamns Museiförening Mölle Byförening NY Ängelholms Hembygdsförening Riksorganisationer Frälsningsarméns DHK Gammaldansarnas Riksförbund Rotary Norden Seriefrämjandet Svenska Arabhästförening Sv. Service- och Signalhundsförbundet Regionala, läns- och distriktsorganisationer ABF Skåne Afasiföreningen i Skåne län Byggnads i Skåne Celeakiföreningen i Skåne län DHR Skåne läns distrikt NY Distriktsstyrelsen Soc.dem. för Tro och Solidaritet EFS i Sydsverige Fastighetsanställdas förbund Region Syd Folkdansringen, Skåne Folkpartiet i Skåne Föreningen Skånska Möllor Författarcentrum Syd Försvarsutbildarna, Skåne GS avdelning 1, Västra Skåne Hela Människan i Skåne och Blekinge Husmödrarna Skåne Hyresgästföreningen Region Södra Skåne Lantbrukarnas provinsförbund i Skåne Lunds stifts Kyrkomusikerförening Medborgarskolans Skånedistrikt MHF Region Skåne Museiföreningen Skånska Järnvägar Museiföreningen Skånska Möllor Riksteatern Skåne NY Rädda Barnens distriktsförbund i Skåne Röda Korset Region Syd Sensus distrikt Skåne-Blekinge SISU Skåne Vision Centret i Malmö Skåneländska Gastronomiska Akademien Skånes Bildningsförbund Skånes distrikt av IOGT-NTO Skånes Dövas Länsförbund Skånes FN-distrikt Skånes Hembygdsförbund Skånes Nykterhetsförbund Skånes Orienteringsförbund Skånes Scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Skånes Spelmansförbund Skånska Akademien SMK/SMU i Södra Götaland SPF Skånedistriktet Studiefrämjandet Skåne-Blekinge Studieförbundet Bilda, Skåne Studieförbundet Vuxenskolan, Skåne Svensk Handel Syd Sida 12 av 21

13 Sydskånska Kennelklubben Vita Bandet Skånedistriktet Vårdförbundet, Skåne Ekonomiska organisationer Bostadsrättsföreningen Bommen Nr: 7, Lund Bostadsrättsföreningen Själabodarna, Lund Bostadsrättsföreningen Tre Högar NY Böste Sommarstugeförening, Västra Torp ek.för. Daggmaskens Förskola Fiddevången vägförening, Falsterbo Folkets Hus, Lund Föräldrakooperativet Kossan, Lund Hövdingen Strutharald Samfällighetsförening NY Lunds Idrottsföreningars Samorganisation Rättshjälpskassan Standard Skånes Soldathem Stenålderns Samfällighetsförening Stiftelsen De Lekande Barnens Fond NY Vellinge Strandmarksägare Lokala föreningar Bjuvs Missionsförsamling Burlövs Ryttarförening Club Italiano Dalbybygdens pensionärsklubb DHR Malmöavdelningen EFS-Kyrkan i Ängelholm EFS Missionsförening i Lund EFS Missionsförening i Staffanstorp Eslöv-Sallerup Rotaryklubb Eslövs Scoutkår Estniska föreningen i Lund Falsterbo Golfklubb Flommens Golfklubb Folkdansens vänner, Malmö Folkdanslaget Lundagillet Frälsningsarmén i Helsingborg Frälsningsarmén i Landskrona Frälsningsarmén i Limhamn Frälsningsarmén i Ystad Föreningen Sirmiones Skeppslag Hardeberga Bollklubb Hörby UNF Hörselskadades förening i Lund IFK Lund IF Metall Sydvästra Skåne Ingelsträde Missions- och Ungdomsförening IOGT-NTO 2019 Kronan, Eslöv IOGT-NTO 5607 Sydkusten NY IOGT-NTO Lugnet, Lund Kristianstads FN-förening Kullabygdens diabetesförening Kävlinge Furulunds Missionsförsamling Landskrona Cykelklubb Landskrona Kyrkliga Scoutkår Ljunghusens Golfklubb LO-facken i Lund Logen Kärnan nr 608, Helsingborg LUGI Innebandyklubb Lund-Dalby Rotaryklubb Lund-Klosters Rotaryklubb Lunds Arbetarekommun Lunds Bollklubb Lunds Centerkrets Lunds Diakoniförening NY Lunds Fot- och Cykelfolk Lunds Husmodersförening Lunds Kammarmusiksällskap Lunds Konståkningsklubb Lunds Släktforskarförening Lunds Soroptimistklubb Läkaresällskapet i Lund Lärarförbundets lokalavdelning Östra Göinge NY Malmö Squash Rackets club Malmö-Limhamn Soroptimistklubb Miljöpartiet De Gröna i Lomma Musikfrämjandet i Kullabygden Naturskyddsföreningen i Vemmenhögsbygden Nevis Gymnastikförening NY Nordvästra Skånes Scoutmuseiförening Näsby IF Postens Kamratklubb i Lund Råå Betelförsamling av SMF Råå/Helsingborg Metodistförsamling Rädda Barnens lokalför. i Lund S:t Knuts Rotaryklubb S:t Lukas i Lund NY S:t Lukas i Malmö NY Scoutkåren Vikingen, Ekeby Scoutkåren Pilen, Malmö Simklubben Poseidon Släktför. Rusth. C. Sörensens o. M. Christensdotters ättlingar Smålands Gille i Lund Socialdemokraterna i Osby SPF Goda Vänner Södra Sandby NY SPF Lomma Södra Sida 13 av 21

14 SPF Lund Öster SPF Stångby SPF Lundakretsen SPF Lundensis NY SRF Lundabygden Staffanstorps Cykelklubb Stödkommittén för Centralamerikas folk Svalorna Indien-Bangladesh NY Vandrarföreningen GångGång, Lund Veberöds Tennisklubb NY Vision avd 281 Region Skåne Vänsterpartiet, Lund Willands arrendatorsförening Y:s Mens Club i Lund Östermalmkyrkan i Kristianstad Sida 14 av 21

15 Bokslut 2011 Resultaträkning - intäkter Anslag Statligt bidrag Riksarkivet , ,80 0,00 Kultur Skåne , , ,00 Kultur Skåne - pedagog , , ,00 Lunds kommun , , ,00 Övriga kommunala bidrag , , ,00 Gåvor 0,00 0, ,00 Arbetsmarknadsverket , , ,00 Summa anslag , , ,00 Projekt Satisfaction 2 0, ,00 0,00 Fribaptistsamfundet 3 0, , ,00 Summa projekt 0, , ,00 Uppdrag Lunds universitet , , ,00 Malmö högskola , ,00 0,00 Nationellt uppdrag i arkivpedagogik ,36 0,00 0,00 FA: Folk i rörelse 0, , ,00 Övriga uppdrag 2 500,00 0, ,00 Summa uppdrag , , ,00 Medelms- & hyllavgifter Medlemsavgifter , , ,00 Hyllavgifter , , ,00 Summa avgifter , , ,00 Försäljning Baptism och fribaptism i Skåne/HUG nr 1 100,00 100,00 250,00 Historia på riktigt 2 330, , ,00 Krumelurer i arkiven 4 510, , ,00 Orostid - ofredsår 1 100, ,00 700,00 Tur och Retur på minnenas spår 200,00 500,00 250,00 Tösabitar - saxat ur livet 1 110, ,00 400,00 Försäljning övrigt , , ,00 Summa försäljning , , ,00 1 Inkl. statligt anslag från Kulturrådet: ,00 2 Utvecklingsbidrag från Kultur Skåne 3 Projektbidrag från Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv 4 Institutionen för kulturvetenskaper 5 Lärarutbildningen 6 Projektperiod och från dåvarande Utbildnings- och kulturdepartementet Sida 15 av 21

16 Ränteintäkter 888,33 0,00 0,00 Övriga intäkter Arkivpedagog 5 810, ,00 0,00 Programverksamhet 3 730,00 670,00 550,00 Övriga intäkter , , ,00 Summa övriga intäkter , , ,00 Intäktskorrigering/öresutjämning -15,55-11,39-18,23 SUMMA INTÄKTER , , ,77 Resultaträkning - KOSTNADER Personalkostnader Löner & sociala avgifter , , ,59 Försäkringsavgifter , , ,00 Sjuk- och personalvård 6 170, , ,00 Resor & traktamenten , , ,97 Utbildning & konferens , , ,00 Summa personalkostnader , , ,56 Lokaler - hyror , , ,00 Övriga kostnader Kontorsmaterial , , ,00 Arkivvårdsmaterial , , ,00 Tryck, kopiering & publicering 7 250, , ,00 Telefon , , ,00 Porto , , ,68 Programunderhåll , , ,75 Försäkringar 3 168, , ,00 Tidningar, tidskrifter & facklitteratur 4 051, , ,00 Produktion, utställningar & marknadsföring , , ,00 Programverksamhet , , ,50 Arkivens dag 2 549,00 700, ,72 Föreningsavgifter , , ,00 Representation & årsmöte 9 896, , ,92 Styrelsearvoden , , ,00 Revisorarvoden 1 000, ,00 500,00 Resekostnad & övriga utlägg styrelsen 4 322, , ,40 Diverse kostnader 7 096, , ,78 Summa övriga kostnader , , ,75 Kostnader projekt och uppdrag Satisfaction 0, ,00 0,00 Fribaptistsamfundet 0, , ,00 7 Adm.avg. fr. Nationellt uppdrag ingår: ,01 Sida 16 av 21

17 Nationellt uppdrag i arkivpedagogik ,36 0,00 0,00 Summa projekt och uppdrag , , ,00 SUMMA KOSTNADER , , ,31 Avskrivning inventarier , , ,25 Årets resultat , , ,79 SUMMA , , ,77 Sida 17 av 21

18 Balansräkning TILLGÅNGAR Kassa 61, , ,50 Plusgiro , , ,98 Bankgiro , , ,22 Fodringar , , ,00 Summa , , ,70 Inventarier , , ,00 Värdeminskning inventarier , , ,25 Summa , , ,75 Summa tillgångar , , ,45 SKULDER Reserveringar Fribaptistsamfundet 0, ,00 0,00 Publicering , , ,00 Verksamhetsutveckling , , ,42 SPP-medel , , ,80 Summa , , ,22 Diverse skulder 3 403, , ,94 Upplupna semesterlöner 8 068, , ,70 Skuld sociala avgifter semesterlöner 2 662, , ,78 Upplupna sociala avgifter , , ,07 Upplupen personalskatt , , ,00 Summa , , ,49 Summa skulder , , ,71 EGET KAPITAL Eget kapital , , ,53 Årets resultat , , ,79 Summa , , ,74 Skulder och eget kapital , , ,45 Sida 18 av 21

19 Revisionsberättelse Undertecknade revisorer har idag granskat Skånes Arkivförbunds räkenskaper mot verksamhetsårets protokoll för tiden 1 januari 2011 till 31 december 2011 samt tagit del av verksamhetsberättelsen. Vi har funnit räkenskaperna väl förda och styrkta med verifikat. Vi föreslår att den redovisade balansräkningen fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Lund Lars Jörwall Hans Jerenäs Sida 19 av 21

20 Verksamhetsplan ORGANISATION OCH MEDLEMSVÅRD Mål under perioden: Arbeta för att avtal tecknas mellan arkivförbundet och Region Skåne om hyra och bruk av kontors- och magasinslokaler på Gaste 1 samt upprätta avtal med samverkande parter rörande publika delar av Arkivcentrum Syd. Genomföra flytt av personal och material i kontorsrum och i magasinsutrymmen. Genomföra en förstudie i Höör och Burlöv i syfte att utveckla en metod för vidgad kännedom om arkivförbundets verksamhet i regionens kommuner. Målgrupp är dels politiker och ansvariga tjänstemän inom kommunal förvaltning dels aktörer inom föreningslivet och andra inom den civila sektorn. Utveckla och etablera forum för samverkan och informationsutbyte med våra systerorganisationer i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län inför eventuell kommande regionsammanslagning. Utöka verksamheten kring medlemsvärvning genom riktade informationsinsatser till landskapets regionala verksamheter. Arbeta för gott samarbete, samförstånd och utbyte mellan arkivförbundet och dess arkivmedlemmar. Särskilt vill arkivförbundet fullfölja en utökad samverkan med Skånes Näringslivsarkiv. Skapa och utveckla forum för förmedlings- och kunskapsuppbyggnad inom arkivförbundets verksamhetsområde för arkivets medlemmar. SAMLINGAR OCH DOKUMENTATION Mål under perioden: Genomföra dokumentations- och inventeringsprojektet av föreningsverksamhet i kommunerna Burlöv och Höör samt utarbeta en plan för efterföljande projekt inom ramen för projektet Rörelser i Skåne. Avsluta projektet att ordna och förteckna arkiven från Svenska Fribaptistförbundet. Slutföra projektet att konvertera tidigare förteckningar till Visual Arkiv. Genomföra inventering av oförtecknade arkiv i arkivförbundets samlingar för upprättande av prioriteringsordning och resursbehov. Undersöka eventuellt nytt system för debitering av hyllavgifter. Genomföra inventering av befintliga medlemmars behov av förvaring av arkiv. Sida 20 av 21

21 Utarbeta en ändamålsenlig databas för tillgängliggörande av arkivförbundet registrerade fotografier samt inleda ett omfattande registerarbete för överföring av uppgifter till denna databas. Befästa rutiner för uppdatering av arkivets digitala arkivdatabas Skåneregistret och dataleveranser till den Nationella Databasen (NAD) samt utarbeta en förstudie för utvidgning av uppgiftslämnare till registret. Upprätta en förstudie för digitaliseringsprojekt av arkivförbundets affischsamling. Upprätta en förstudie för transkriberingsprojekt av kassettbandinspelningar som bevaras i arkivets samlingar. Upprätta en förstudie för digitaliseringsprojekt av VHS-material i arkivets samlingar. Skapa möjligheter för kunskapsuppbyggnad kring elektroniska arkiv. UTÅTRIKTAD- OCH FÖRMEDLINGSVERKSAMHET Mål under perioden: Utvärdera och strategiskt planera arkivförbundets programverksamhet. Upprätta en portabel vandringsutställning rörande arkivförbundets verksamhet i regionen. Vara en aktiv deltagare i arrangemang kring Arkivens Dag och ta ett tydligt initiativ i det regionala samordningsarbetet inför evenemanget. Utarbeta strategier för ett anpassat kursutbud för arkivförbundets olika medlemskategorier. Utvärdera och utveckla arkivförbundets verksamhet som folkbildningsorganisation. Vidmakthålla och vidareutveckla samarbetet med universitets- och högskoleutbildningar i regionen. Vidareutveckla arkivförbundets webbplats för ökad medlems- och brukarservice. Arbeta för utökade resurser till arkivets förmedlings- och programverksamhet. Utveckla arkivförbundets pedagogiska programutbud för skolorna och skapa nytt informationsmaterial om arkivets olika erbjudanden till pedagogisk verksamhet. Upprätta programutbud och genomföra fortbildning av lärare med anledning av nya läroplaner (fr. 2011). Utveckla arkivförbundets pedagogiska programutbud för verksamheter inom vård- och omsorg samt undervisning och introduktion för nya medborgare. Vårda det pedagogiska samarbetet med Skånes Hembygdsförbund och andra kultur- och utbildningsinstitutioner/organisationer i regionen. Möjliggöra utgivning av material från tidigare 70-talsprojekt samt påbörja arbetet med ett nytt nummer av arkivets skriftserie HUG. Sida 21 av 21

Berättelse över verksamheten 2012

Berättelse över verksamheten 2012 Berättelse över verksamheten 2012 Bild på framsida: Nål för Frosta Härads Trädgårdsutställning i Höör, 1913 ur Höörs Försköningsförenings arkiv som bevaras i kommunarkivet i Höör. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Berättelse över verksamheten 2013

Berättelse över verksamheten 2013 Berättelse över verksamheten 2013 Bilder på framsida: Foto från Arkivens Dag i Kävlinge kommunhus samt från årets omflyttningar av arkivmaterial i magasin. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MEDLEMMAR Skånes Arkivförbund

Läs mer

1Skånes Arkivförbund. Verksamheten 2014

1Skånes Arkivförbund. Verksamheten 2014 1Skånes Arkivförbund, Verksamheten 2014 Bilder på framsida: Några av bilderna från "Månadens bild" som publiceras på Skånes Arkivförbunds webbplats www.skanearkiv.se. Mars: "Gymnoster pri bom, Baltiska

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för i Halland, verksamhetsåret 2010 Styrelse och funktionärer Ordförande Barbro Maijgren Vice ordförande Olle Nilsson Sekreterare Bengt Lindqvist Kassör Allan Berg Ledamot Asta Berg

Läs mer

Arkivbildare våren 2015 Solidaritets- och Välgörenhetsorganisationer

Arkivbildare våren 2015 Solidaritets- och Välgörenhetsorganisationer Arkivbildare våren 2015 Solidaritets- och Välgörenhetsorganisationer Arkivbildare Handl startår Handl slutår Hyllm Volymer Förtecknat Amnesty International grupp 141, Lund Arbetsklassens barnhem i Lund

Läs mer

Arkivbildare våren 2015 Distrikts-, läns- och regionala organisationer

Arkivbildare våren 2015 Distrikts-, läns- och regionala organisationer Arkivbildare våren 2015 Distrikts-, läns- och regionala organisationer Arkivbildare Handl start Handl slut Volymer Hyllm Förtecknat Bildnings- och Studieorganisationer Frikyrkliga Studieförbundet i Skåne-Blekinge

Läs mer

FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND Verksamhetsberättelse för år 2012. Styrelsen vill härmed avge följande berättelse.

FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND Verksamhetsberättelse för år 2012. Styrelsen vill härmed avge följande berättelse. FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND Verksamhetsberättelse för år 2012 Styrelsen vill härmed avge följande berättelse. Styrelsen Styrelsen, som består av 11 ordinarie ledamöter med en mandatperiod om två år, har

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Närvarande: Caroline Ekblad, Maria Johansson, Jens Olsson, Kristin Svensson och Viktoria Wallin.

Läs mer

Berättelse över verksamheten 2010

Berättelse över verksamheten 2010 Berättelse över verksamheten 2010 Verksamhetsberättelse 2010 MEDLEMMAR Skånes Arkivförbund hade vid utgången av året 178 medlemmar. Tre organisationer har utgått varav en på grund av att verksamheten upphört.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2011

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2011 Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2011 Nykterhetsfolkets länsarkiv Styrelse och funktionärer Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Revisorer

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 FÖRENINGEN NORDEN SKÅNEDISTRIKTET Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Föreningen Norden, lämnar följande redogörelse för verksamheten år 2012. Styrelse Ulla Stenow ordförande Ängelholm Sonja Svensson

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 Helsingborg Verksamhetsberättelse för år 2011 Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Hans Johansson Olle Borg Dan Karlsson Anders Kjellvard Ann-Christine

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2015

Verksamhetsberättelse för år 2015 Verksamhetsberättelse för år 2015 Helsingborg Verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Personal och arkivansvarig samt adjungerad sekreterare Revisorer Hans

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Kulturnämnden BILAGA 1 (3) Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Region Skånes inträde i samverkansmodellen innebar ett större ansvar för övergripande kulturarvsfrågor. Samråd med de regionala

Läs mer

Arkivbildare våren 2016

Arkivbildare våren 2016 Arkivbildare våren 2016 Övriga organisationer Boende Bostadsrättsföreningar och Samfällighetsföreningar finns bland Ekonomiska organisationer Bostadsrättföreningen Tre Högar HSB Malmö 1944 1964 1 0,05

Läs mer

Välkomna till vårens Geodataseminarium

Välkomna till vårens Geodataseminarium Välkomna till vårens Geodataseminarium Info från GDSS Styrgrupp den 18 mars Enkäten om våra träffar Resultat Slutsatser Möten med Lantmäteriet Allmän info/diskussioner Arbetet med Nationellt/Regionalt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2013

Verksamhetsberättelse för år 2013 Verksamhetsberättelse för år 2013 Helsingborg Verksamhetsberättelse för år 2013 Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Revisorer Personal och arkivansvarig samt adjungerad sekreterare Hans

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2014

Verksamhetsberättelse för år 2014 Verksamhetsberättelse för år 2014 Helsingborg Verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Personal och arkivansvarig samt adjungerad sekreterare Hans Johansson

Läs mer

Arkivbildare våren 2015

Arkivbildare våren 2015 Arkivbildare våren 2015 Övriga organisationer Boende Bostadsrättsföreningar och Samfällighetsföreningar finns bland Ekonomiska organisationer Bostadsrättföreningen Tre Högar Hyresgästernas Fritidsorganisation,

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER APRIL 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på april 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-april 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2009

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2009 Arbetsplan Verksamhetsberättelse för i Halland, verksamhetsåret 2009 Styrelse och funktionärer Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Barbro Maijgren, tf ordförande fram till årsmötet

Läs mer

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017 Företagsklimatet i stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Arkivbildare våren 2015 Helsingborg

Arkivbildare våren 2015 Helsingborg Arkivbildare våren 2015 Helsingborg Arkivbildare Handl startår Handl slutår Volymer Hyllmeter Förtecknat Bildnings- och studieorganisationer ABF:s lokalavdelning i Helsingborg 1920 1965 2 Ja ABF:s lokalavdelning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen )

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen ) VERKSAMHETSPLAN 2013 (Fastställd av styrelsen 2012-11-29) ORGANISATION Hallands bildningsförbund är folkbildningens samverkansorganisation i Hallands län. Verksamheten har till syfte att ge stärka folkbildningen

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

&nöje. nytta. Program för hösten 2009. förarkiv. Landsarkivet i Lund Malmö stadsarkiv Skånes Arkivförbund. Foto Malmö Museer

&nöje. nytta. Program för hösten 2009. förarkiv. Landsarkivet i Lund Malmö stadsarkiv Skånes Arkivförbund. Foto Malmö Museer Foto Malmö Museer förarkiv nytta &nöje Landsarkivet i Lund Malmö stadsarkiv Skånes Arkivförbund Program för hösten 2009 15/9 22/9 29/9 22/9 Introduktion i släktforskning för nybörjare Omfattar 3 träffar

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) 1 Plats och tid: Grå, 2013-09-26 kl 13:15-16:30 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Länstal 2016 2015-11-17 Län Anvisningsbara platser Planeringstal, självbosatta Totalt Fördelningsnycklar Arbetsmarknad 34% Arbetslösa 34% Omsättning 33%

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

PRIO Hur gick det i Skåne?

PRIO Hur gick det i Skåne? PRIO 2015 Hur gick det i Skåne? Tabell 5. Kommuner som inte uppfyller grundkraven Kommuner Grundkrav 1 Grundkrav 2 Bjurholm Ej skickat underlag Ej skickat underlag Båstad Ej skickat underlag Ej skickat

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

DIS-Bergslagen. Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Verksamhetsberättelse 2012

DIS-Bergslagen. Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Verksamhetsberättelse 2012 DIS-Bergslagen Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen Verksamhetsberättelse 2012 Årsmöte DIS-Bergslagen Söndagen den 24 februari 2013 kl. 15.00 Culturen, Västerås. Förslag

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överenskommelse Kommun Länsstyrelse Hälsosamtal Region Skåne EBO eller ABO, MiV Asylsökande - Bosättning Af MiV - Etableringsplanering Af - Etableringsersättning

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Riksarkivets nämnd PROTOKOLL Dnr 62-2008/3887 för enskilda arkiv Sammanträdesdatum 2009-01-28

Riksarkivets nämnd PROTOKOLL Dnr 62-2008/3887 för enskilda arkiv Sammanträdesdatum 2009-01-28 1 Riksarkivets nämnd PROTOKOLL Dnr 62-2008/3887 för enskilda arkiv Sammanträdesdatum 2009-01-28 Tid: kl. 09.30 Plats: Riksarkivets styrelserum Närvarande: Tomas Lidman (ordförande) Yvonne Bergman Mats

Läs mer

Arkivbildare våren 2015 Bildnings- och studieorganisationer

Arkivbildare våren 2015 Bildnings- och studieorganisationer Arkivbildare våren 2015 Bildnings- och studieorganisationer Arkivbildare Handl startår Handl slutår Hyllmeter Volymer Förtecknat ABF.s lokalavdelning i Hyllinge 1941 1941 - Ja ABF.s lokalavdelning i Vellinge

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Vad bör göras i respektive kommun i Skåne? Företagsklimat Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Framtidsfrågor Skånes hembygdsförbund fick av stämman 2009 i uppdrag att låta en arbetsgrupp ta fram en proposition som presenteras på stämman 2010 (se

Läs mer

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 FUB SKÅNE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 Styrelsen för FUB SKÅNE (föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) avger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden 1/1 31/12 2006. Föreningens

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

Företagsamheten 2017 Skåne län

Företagsamheten 2017 Skåne län Företagsamheten 2017 Skåne län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Styrelsens och arbetsgruppernas uppdrag Styrelsen och arbetsgrupperna är sammansatta av föräldrar som har barn med olika funktionshinder. Vi bor på olika platser i upptagningsområdet, vilket gör att vi

Läs mer

Företagsklimat Ranking Malmö

Företagsklimat Ranking Malmö Företagsklimat Ranking 2012 Malmö 2012 04 23 Varför är företagsklimatet viktigt? Bättre företagsklimat Fler och växande företag Fler jobb arbetsmarknaden vidgas Grupper som stängs ute kommer in 1 Unga

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening 1 (12) Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening Tid: Torsdagen, den 23 mars 2017, kl. 17.30 19.30 Plats: KompetensCenter idéburna Malmö, Nobelvägen 21,

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2013 Beslutad av styrelsen 2012-12-12 Några basdata 2012 Ca 85 tillsvidareanställda. 40 säsongs-,

Läs mer

Kurser, konferenser och aktiviteter våren 2016

Kurser, konferenser och aktiviteter våren 2016 Kurser, konferenser och aktiviteter våren 2016 Välkommen till kurser och konferenser våren 2016 Som förtroendevald eller tilltänkt förtroendevald inbjuds du till ett antal kurser och konferenser som vi

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN

2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN 2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN Gör en annan värld möjlig. 2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN ABF Skånes Strategiska utvecklingsplan 2016-2019 reglerar det arbete och den verksamhet som ska ske i distriktet. Den tar sin

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening

Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening Riksbyggens intresseförening utvecklar engagemanget för din bostadsrättsförening. 10081 1.0 2 (14) INNEHÅLL INNEHÅLL...3 RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENINGARS

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Kartläggning Idéburen sektor i Skåne IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015

NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Kartläggning Idéburen sektor i Skåne IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015 IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015 1 Skånes idéburna sektor i siffror NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne (NÄTVERKET) gjorde 2006 en kartläggning av idéburen sektor i Skåne för att illustrera den

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING Augusti 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i augusti 2014 samt en jämförelse mot läget i augusti månad

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och Näringsliv Skåne Foto: Anders Ebefeldt Studio e Konjunktur och arbetsmarknad Rapport januari 2012 1 Konjunktur och arbetsmarknad Konjunkturläget Konjunkturprognoserna fortsätter att bli allt dystrare.

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens tolfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2006. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Den svenska ekonomin präglas fortfarande av en stor osäkerhet. Arbetsgivarnas varsel om kommande personaluppsägningar har

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg har Trelleborgs kommun som sitt verksamhetsområde. Styrelsen under verksamhetsåret 2014

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer