Berättelse över verksamheten 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Berättelse över verksamheten 2011"

Transkript

1 Berättelse över verksamheten 2011

2 Bild på framsida: Skivomslag som ingår i arkivet för Nevis Gymnastikförening. Verksamhetsberättelse 2011 MEDLEMMAR Skånes Arkivförbund hade vid utgången av året 193 medlemmar. Fyra organisationer har utgått varav två på grund av att den regionala organisationen numer tar ansvar för dess lokalavdelningars deponerade arkivmaterial, och en på grund av att dess verksamhet upphört. 18 organisationer har tillkommit vilket glädjande är tangerat rekord för antalet nya medlemmar under ett verksamhetsår. Skånes Arkivförbund har under 2011 varit medlem i följande organisationer: Arbetsgivaralliansen, Arbetarrörelsens kulturhistoriska sällskap, Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona, Folkrörelsernas Arkivförbund, Handikapphistoriska föreningen, PRO Memoria, Skånes Hembygdsförbund, Svenska Arkivsamfundet, Svenska Idrottshistoriska föreningen och Sveriges Länsarkivarieförening. Skånes Arkivförbund hälsar nya medlemmar varmt välkomna! Föreningen Frenningeboken Föreningen Gamla Lund Mölle Byförening DHR Skåne läns distrikt Riksteatern Skåne Bostadsrättsföreningen Tre Högar Hövdingen Strutharald Samfällighetsförening Stiftelsen De Lekande Barnens Fond IOGT-NTO 5607 Sydkusten Lunds Diakoniförening Lärarförbundets lokalavdelning Östra Göinge Nevis Gymnastikförening S:t Lukas i Lund S:t Lukas i Malmö SPF Goda Vänner Södra Sandby SPF Lundensis Svalorna Indien-Bangladesh Veberöds Tennisförening STYRELSE Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ledamöter: Lars Bergwall, ordf. Lunds kommun /Lunds Centerkrets Gustav Hofvander, vice ordf. Byggnads Skåne Sven-Erik Davidsson, kassör Studieförbundet Bilda Britt Sofie Zethsson Folkpartiet i Skåne Sten Andersson ABF Skåne Britt Persson Lunds Arbetarkommun Robert Ruthberg Distr.styr. Soc.dem. för Tro och Solidaritet Curt Jacobsson Distr.styr. Soc.dem. för Tro och Solidaritet Sven Rosborn Skånska Akademien Carl Aspegren Skånes Näringslivsarkiv Hans Wilsson Skånes Hembygdsförbund Revisorer: Lars Jörwall Riksarkivets avdelning Landsarkivet i Lund Hans Jerenäs Skånska Akademien Revisorsuppleant: Lennart Englesson Skåneländska Gastronomiska Akademien Valberedning: Sven-Olle R. Olsson Skåneländska Gastronomiska Akademien /Skånska Akademien Bo Gustafsson Ramlösa, Helsingborg Christer Hovbrand Folkets Hus i Lund Sida 2 av 21

3 PERSONAL Anna Ketola Arkiv- och verksamhetschef 100 % sedan 2004 (anställd 2002). Ingrid Andersson Arkivarie 100 % sedan Ansvarar för arkivets samlingar och databaser samt förbundets forskarservice. Handledare till arkivassistenter, praktikanter och arkivstudenter. Åke Sundell Arkivassistent 75 % sedan Arbetar med ordnings- och förteckningsarbete samt en del forskarservice rörande arbetarrörelsens material. Anita Nodbäck Arkivassistent 75 % sedan Arbetar med ordnings- och förteckningsarbete samt ansvarat för arkivets referensbibliotek. Christel Palmqvist Arkivassistent 75 % sedan Arbetar med registervård. Helena Preutz Arkivarie/arkivpedagog 100 % 1 mars 31 juli. Ansvar för förmedlingsoch arkivpedagogisk verksamheten. Tobias Lundqvist Arkivarie/arkivpedagog 100 %. Började sin anställning 1 september. Ansvar för förmedlings- och arkivpedagogisk verksamheten. Under perioden januari-februari gjorde Kim Olsen en praktik hos arkivet inom ramen för sin mastersutbildning i Historiska studier vid Lunds universitet. Kim arbetade med en förstudie rörande föreningsarkiv i Höörs kommun utifrån ett historiskt perspektiv. Arkivet tog dessutom emot Teresa Steinick som arkivpraktikant från grundkursen i arkivvetenskap Fysiska och digitala arkiv (15p) vid Lunds universitet under perioden februari-mars. Teresa fick följa arkivets verksamhet samt ordna och förteckna arkiv. Under v 18 gjorde Emma Gran från Svaleboskolan (åk8) sin PRAO på arkivet liksom Ludvig Sporre från Järnåkraskolan (åk9) under v MÖTEN Årsmöte hölls den 7 april i Ringsjöskolans matsal i Höör. 30 personer deltog och programmet inleddes med att Höör kommuns kulturchef Freddy Friberg hälsade deltagarna välkomna till Höörs kommun. Arkivchef Anna Ketola berättade därefter om arkivförbundets målsättning att initiera ett dokumentationsprojekt av föreningslivet i Höörs kommun. Som mötesordförande valdes Ellinor Dahlgren (ordförande i kommunfullmäktige i Höör). Kvällen avslutades som traditionen påbjuder med kaffe och smörgåstårta. Styrelsen samt arbetsutskottet har under året haft möten vid fem respektive sju tillfällen. I december genomfördes ett gemensamt diskussions- och utvecklingsseminarium med arkivförbundets styrelse och personal. LOKALER Skånes Arkivförbunds lokaler ingår sedan april 2003 i samverkans- och samlokaliseringsprojektet Arkivcentrum Syd (ACS) vid Gastelyckan i Lund. Landsarkivet i Lund, Regionarkivet för Skåne län och Lunds universitetsarkiv är huvudmän för projektet. Förutom Skånes Arkivförbund ingår också Lunds stadsarkiv och Polismyndigheten i Skåne i denna samlokalisering. Dessutom har föreningarna SGF Skåne och DIS-Syd valt att placera sina kanslier här. På ACS delar institutionerna expedition, forskarsal, pausrum för forskare, referensbibliotek, grupprum och föreläsningssal. Skånes Arkivförbund disponerar magasin, kontorsrum, konferensrum och personalutrymmen i Landsarkivets depå på Porfyrvägen 19 (Gaste 1) som ingår i samlokaliseringsprojektet. Dessutom hyr arkivförbundet hyllutrymme i Lunds universitets arkivmagasin inom ACS. Under 2011 påverkades verksamheten i mycket av den omfattande ut- och ombyggnad av ACSområdet som pågått sedan 2010 och ska bli klart under våren Ombyggnaden påverkar också Sida 3 av 21

4 arkivförbundets lokalsituation. Arkivförbundet har under året arbetat för en god lösning på arkivets lokalbehov och under 2012 kommer omflyttningar att ske inom befintliga lokaler och vi får regionarkivet som ny hyresvärd. Arkivförbundets publika verksamhet kommer att i huvudsak förläggas till de nya publika lokalerna inom ACS. VERKSAMHET Representation och förtroendeuppdrag I december presenterades arkivförbundets verksamhet tillsammans med Skånes Hembygdsförbund och Skånes Hemslöjdsförbund för Region Skånes kulturnämnd. Under året har arkivchefen ingått i Arkivcentrum Syds (ACS) samverkansgrupp och råd. Dessutom har hon med anledning av utbyggnaden av ACS ingått i arbetsgruppen för utåtriktad verksamhet och Ingrid Andersson i gruppen rörande inredningsfrågor. Anna Ketola medverkar också i det regionala nätverket ABM-Skånes möten samt har deltagit i Kultur Skånes samrådsmöten kring samverkansmodellen och regional kulturverksamhet. Utöver detta ingår Anna också i arbetsgruppen för det regionala kompetensutvecklingsprojektet Norm, nation och kultur i Skåne där också Regionmuseet i Kristianstad, Skånes hembygdsförbund, Lunds universitet och Örebro länsmuseum ingår. Hon har också ingått som regional representant för Skåne i gruppen för nationell samordning av Arkivens dag, samt ingår i referensgruppen för den arkivvetenskapliga utbildningen vid Lunds universitet. Anna Ketola valdes under året som sekreterare i Föreningen Sveriges Länsarkivarier samt som vice ordförande i Folkrörelsernas Arkivförbund (FA), och hon ingår också i FA:s utbildningsgrupp och representerade under våren FA vid arbetsgruppen för den nationella Arkivveckan (AVEC), dessutom som FA:s representant i det nationella nätverket Svenska Arkiv för Samverkan (SASS) arbetsgrupp för förmedlingsfrågor. Skånes Arkivförbunds kassör Sven-Eric Davidsson är utsedd som revisor i FA. Ingrid Andersson representerar arkivförbundet i Skånes Näringslivsarkivs styrelse. Representation vid seminarier och konferenser 17/3 Seminarium: Learning and new media in the Archives. Arr: ODA organisationen danske Arkiver, Hellerup Danmark /5 Folkrörelsernas Arkivförbunds stämma och konferens, LO-borgen, Stockholm 16/5 Skånes Näringslivsarkivs årsmöte, Helsingborg. 13/9 Samrådsmöte med Kultur Skåne och chefer på kulturinstitutioner som omfattas av kofferten, Tangopalatset, Malmö. 14/9 Konferens: Hus med Historia, Arr: Sveriges hembygdsförbund och Skånes hembygdsförbund m.fl., Dunkers kulturhus, Helsingborg 20/9 Samrådsmöte med Kultur Skåne och det skånska kulturlivet om den regionala kulturplanen. Magasinet, Lund. 20/9 Inspirationsträff rörande Kulturbryggan. Arr: Kultur Skåne och Kulturbryggan. 13/10 Seminarium: Att utveckla kultur. Arr: Kultur Skåne och Inst. för Kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Kulturanatomen, Lund /10 ABM-konferens: Rätten till kulturarv. Arr. Västarvet. Göteborgs stadsmuseum. 27/10 Rantafej. Arr: Kultur Skåne. Malmö /11 Arkivens plats i historieförmedlingen. Arr: SASS och Riksarkivet. Stockholm. Sida 4 av 21

5 Samlingar Leveranser Arkivförbundets har med anledning av ombyggnaden av Arkivcentrum Syd under året haft små möjligheter att ta emot större leveranser. En del deponenter har därför blivit placerade i kö i väntan på att vi får utökat magasinsutrymme. Årets leveranser har ändå utökat våra samlingar med såväl nytillkomna förvärv som kompletterande tillägg. Liksom tidigare finns en stor bredd i leveranserna både vad gäller dess ursprung som typ av verksamhet. För att nämna ett urval har vi fått ta emot handlingar från Health Action International Sweden, ett internationellt nätverk som bl a arbetar för att öka tillgängligheten till nödvändig medicin. Handlingarna är från nätverkets Sverige-sektion som numera är nerlagd. En av våra nya medlemmar har också levererat arkivmaterial; Författarcentrum Syd, en kulturell förening som arbetar för att hjälpa författare att nå ut till en bredare publik och för att stärka litteraturens ställning i samhället. IOGT-NTO Skåne har fortsatt inventera och samla in handlingar från lokala loger runt om i distriktet. Detta har gett arkivförbundet några nya medlemmar och handlingar från flera loger inom nykterhetsrörelsen har räddats till tryggt bevarande i våra samlingar. Arkiv som tidigare har sänts ut till regionerna från Arbetarrörelsens Arkiv och bibliotek i Stockholm (ARAB) har registrerats och tillförts våra samlingar. Ofta har materialet haft karaktär av arkivfragment men det kan i ett samlat sammanhang ge god orientering i vår tidiga arbetarrörelse. På så vis har t ex våra arkiv från det tidiga 1900-talets arbetslöshetsföreningar utökats med ytterligare ett femtontal föreningar. Slutligen kan nämnas att våra samlingar har berikats med flera privata brevsamlingar från Fribaptistsamfundets missionärer och predikanter och vi har också fått ta emot ett loppisfynd i form av en protokollsbok från DUF Juniorförening Senapskornet i Gärds Köping. Accession: En leverans från en arkivlämnare kan innehålla flera arkivbildare. Var och en räknas som en accession och får ett exklusivt löpnummer oavsett om material tidigare levererats eller om arkivbildaren är ny. Ordnings- och förteckningsarbete Arbetet med att ordna och förteckna våra samlingar är en viktig hörnsten i arkivförbundets verksamhet då vår funktion grundas på att arkiven används. Trots att detta arbete ständigt fortgår och att flera av personalen deltar i arbetet kvartstår ett stort antal oförtecknade arkiv. Arkiv som fått sina handlingar ordnade och förtecknade är t ex Dövas Idrottsklubb Crian, klubben bildades 1953 i Kristianstad och verkade fram till Klubben inledde med friidrott som senare kompletterades med bl a bowling och bordtennis. Arkivet från Fastighetsanställdas förbund avd 5 i Lund har också fått en upprättad arkivförteckning. Avdelningen har sitt ursprung i Lunds värmeskötare- och gårdskarlförening som bildades 1920, ett arbete med bisysslekaraktär medförde länge en låg organisationsgrad. Sida 5 av 21

6 I år har även arkivets personal genomfört ett omfattande inventeringsarbete över förvarat deponerat arkivmaterial dels som förberedelse inför kommande omflyttningar i arkivmagasin dels för komplettering i underlag för debitering av hyllavgifter. Övergång till att använda förteckningsprogrammet Visual Arkiv har i övrigt präglat årets ordningsoch förteckningsarbete. Tidigare förteckningar ska konverteras till det nya förteckningsprogrammet och under året har nära hälften av alla arkivets förteckningar förts över. I samband med detta registreringsarbete har flera arkiv fått sina förteckningar kompletterade, t ex Skånes FN-distrikt och Frälsningsarméns kårer i Osby och Båstad. Projektet med att överföra tidigare förteckningar till det nya systemet beräknas vara klart i slutet av 2012, och under 2013 är arkivets förhoppning att efter hänsyn till deponenters förbehåll kunna publicera arkivförteckningar på Internet. Projekt: Förtecknande av Svenska Fribaptistsamfundet Under 2010 beviljades arkivförbundet projektmedel från Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv för arbetet med att ordna och förteckna Svenska Fribaptistsamfundets arkiv. Arbetet med att ordna och förteckna handlingarna från Fribaptistsamfundet har fortsatt under 2011 och beräknas vara slutfört under början av Arkivet består bland annat av en omfattande brevsamling med korrespondens främst från samfundets predikanter och dess missionärer i Afrika och i Kina under 1900-talet. Ett brevskrivareregister har utarbetats i samband med ordnings- och förteckningsarbetet vilket medför att breven är sökbara utifrån brevskrivare och ort eller land. Arkivet består även av en stor fotosamling som kommer att registreras i samband med kommande digitaliseringsprojekt Forskarservice Vi upplevde en angenäm trend under årets första halva med ett ökat antal forskare som sökte uppgifter i våra samlingar. Tyvärr avtog denna utvecklingsriktning under hösten och under året har vi tagit emot 53 forskare som vi tagit fram 155 volymer till. Forskningen i våra samlingar har haft en god bredd, vi har haft historiker som tittat i Helsingborgs LS, forskare från omsorgs- och vårdvetenskap har tittat i Röda Korsets handlingar och från musikvetenskap har vi haft forskning i arkivet från Musikfrämjandet i Kullabygden. Utöver vår forskarservice i forskarsalen har 29 forskarärenden besvarats. Skåneregistret har uppdaterats kontinuerligt med uppgifter om inkommande leveranser och upprättade arkivförteckningar. Genom utskick till övriga medverkande arkivinstitutioner får vi in rapportering om nyförvärv av enskilda arkiv som inte förvaras hos Skånes Arkivförbund. Skåneregistret innehåller nu uppgifter om 4571 poster/ arkivbildare, 2212 av dessa förvaras hos arkivförbundet och resterande poster motsvarar arkivbildare som finns förvarade på andra arkivinstitutioner. Externa uppdrag Högskola och universitet Skånes Arkivförbunds samarbete med Institutionen för Kulturvetenskaper vid Lunds universitet har fortsatt även under Personalen har genomfört föreläsningar och workshops samt tagit emot studiebesök och varit delaktiga vid paneldiskussioner för studenterna som går ABMmastersprogrammet. Arkivförbundet har också medverkat i undervisningen på grundutbildningen i arkivvetenskap samt engagerats som föreläsare i utbildningen inom ämnet Idé- och lärdomshistoria. Sida 6 av 21

7 Folkrörelsernas Arkivförbund Skånes Arkivförbund har på uppdrag av Folkrörelsernas Arkivförbund administrerat webbplatsen Folk i rörelse (http://www.folkirorelse.se). Enligt statistikunderlag kan vi konstatera en ökning på 40 % av antalet besök på webbplatsen jämfört med 2010 (omkring besök per månad). Som tidigare år har Skånes Arkivförbund regelbundet kontrollerat webbplatsens e-postlåda och kontrollerat dess status i olika webbläsare. Arkivpedagogisk verksamhet Årets pedagogiska verksamhet har påverkats stort av att arkivets tidigare mycket duktiga arkivpedagog slutade för en ny tjänst på Malmö stadsarkiv. Under året har arkivet tyvärr varit tvunget att genomföra nyrekrytering av ansvarig personal på området vid två tillfällen vilket påverkat antalet utförda pedagogiska aktiviteter och projekt. Omsättningen av personal har dock medfört att arkivförbundets förmedlings- och pedagogiska verksamhet internt har diskuterats och utvärderats. Tidigare projekt, aktiviteter och studiematerial har inventerats och verksamhetsmål har analyserats för fortsatt utveckling av arkivets verksamhet inom området. Vi ser fram emot fortsatt hög nivå av aktiviteter och kreativa projekt under kommande period. Under den senare halvan av 2011 har arkivets möjligheter för förmedlingsverksamhet också påverkats av att ombyggnaden av ACS gick in i ett mer intensivt skede. Den gemensamma forskarsalen flyttades för en tillfällig placering på Gaste1 där arkivförbundet har sina kontor. På grund av den platsbrist detta medförde upprättades ett tillfälligt klassrum i arkivets uppackningsrum. Denna lösning har inneburit att arkivet endast haft möjlighet att ta emot ett fåtal skolklasser och studiegrupper. Tillfälliga lösningar har gjorts vid besök av större grupper men lokalproblematiken har försvårat möjligheterna att ta emot skolklasser och antalet besökande skolungdomar har därför varit mycket lägre än tidigare år. Ett antal elevgrupper har dock besökt arkivet och dessa kom från både grund- och gymnasienivå. Aktiviteterna har främst fokuserats på rundvandringar och källkritiska diskussioner. Arkivväskor och studielådor har under året lånats ut till skolor runt om i regionen. Här har användningen varit relativt oförändrad jämfört med tidigare år och väskorna har varit populära inslag i undervisningen. Under hösten kontaktades arkivförbundet av biblioteket i Älmhult. Med anledning av att biblioteket har inlett ett arbete med att utveckla ett antal minnesväskor för dementa inom äldrevården har arkivförbudet engagerats för hjälp med material och kompetens kring frågor om upphovsrätt och bilder. Satisfaction Arkivförbundets stora pedagogiska satsning under 2010 var utvecklingsoch samarbetsprojektet Satisfaction och utvärdering av projektet genomfördes under En rapport har upprättats och finns att nå digitalt via arkivförbundets webbplats samt redovisning har sänts till Kultur Skåne som med utvecklingsmedel finansierade projektet. Projektet har också presenterats under hösten vid ett Cresco-seminarium i Varberg för personal från Södra Götalands museer samt genom en artikel i tidskriften Arkiv i december. Sida 7 av 21

8 Övrig utåtriktad verksamhet Programverksamhet Arkivet som mötesplats för Nytta och Nöje har fortsatt även under Liksom tidigare var huvudarrangörer Skånes Arkivförbund, Landsarkivet i Lund och Malmö stadsarkiv. Våren februari Ordning och reda i föreningens dokument - fortsättningskurs, 5 deltagare 23 mars Filmvisning med föredrag: Utan invandrare inget Trelleborg AB, 20 deltagare 13 april Föredrag: Fostrande förpliktelser, 5 deltagare 5 maj Seminarium om Upphovsrätt, samarrangemang med SHF, 46 deltagare 18 maj Ordning och reda i föreningens dokument grundkurs, 14 deltagare Hösten september Ordning och reda i föreningens dokument grundkurs, 9 deltagare 13 oktober Ordning och reda i föreningens dokument fortsättningskurs, 5 deltagare 1 december Seminarium: Sök dina släktingar i föreningsarkiven, 15 deltagare Arkivets ansvariga personal har under hösten och vintern utvärderat arkivförbundets del i programverksamheten som genomförts inom ramen för Nytta och Nöje sedan samarbetets början Erfarenheter från denna utvärdering kommer ligga till grund för arkivets fortsatta prioriteringar och arbete med program och aktiviteter för medlemmar, forskare och allmänhet. Studiebesök och arkivförbundets kurser Förändringar i arkivets lokalsituation samt omsättning på personal har medfört att antal besökare under 2011 varit lägre än tidigare år. Utöver skolungdomar i den pedagogiska verksamheten har ytterligare 350 personer i större och mindre grupper besökt arkivet. Liksom tidigare år har arkivförbundet deltagit och medverkat i seminarier och konferenser relevanta för verksamhetsområdet. Arkivet har också besökt medlemsorganisationer, representanter från föreningar och organisationer, kommuner och Region Skåne samt samarbetspartners och kollegor lokalt, regionalt samt nationellt och internationellt. Under året genomförda föredrag: 1/2 Föreläsning på grundkursen i arkivvetenskap vid Lunds universitet av Anna Ketola: Förmedling och arkivpedagogik. 2/2 Föreläsning på ABM-mastern i arkivvetenskap av Anna Ketola: Enskilda arkiv, dess historia och utmaningar. Lunds universitet. 17/2 Anna Ketola föredrog om webbplatsen Folk i rörelse vid seminarium: De nya läroplanera och arkiven. Arr: Svenska Arkiv i Samverkan för Synlighet och Riksarkivet. Stockholm /3 Anna Ketola presenterade Arkivförbundets medverkan i arbetet med regional kulturplan i Skåne vid Riksarkivets konferens för FA:s och NAF:s chefer. Stockholm. 10/5 Utbildning i dokumenthantering för FA:s organisationsmedlemmar. Anna Ketola tillsammans med Per Lundin, Blekingearkivet. ARAB, Stockholm. 10/10 Föreläsning på ABM-mastern av Anna Ketola: Strategisk planering vid av/hos arkiv. Lunds universitet. 12/10 Föredrag om Satisfaction av Anna Ketola. Crescoseminarium för Götalands museer, Varberg stadshotell. 15/11 Föreläsning på ABM-mastern av Anna Ketola: Enskilda arkiv. Lunds universitet. Sida 8 av 21

9 14/12 Anna Ketola presenterar Skånes Arkivförbunds verksamhet för Region Skånes kulturnämnd. Regionmuseet i Kristianstad. Arkivens dag 2011 Regional samordning Skånes Arkivförbund har sedan Arkivens dag genomfördes första gången (1998) fungerat som regional samordnare i Skåne. Enligt verksamhetsplan ska arkivförbundet öka sina insatser i den regionala samordningen av arrangemangen i Skåne. Arkivförbundet har under året representerat Skåne vid två nationella samordningsmöten och arkivet har även varit distributör av de nationella Arkivkaramellerna som förmedlas till beställande arrangörer runt om i landet. Inom ramen för den regionala samordningen arrangerades ett regionalt uppstartmöte i mars där utvärdering av 2010 års aktiviteter diskuterades samt gemensamma frågor togs upp för förmedling till den nationella samordningen. Ett regionalt kickoff-möte genomfördes också i september där arrangörer från Skåne samlades för inspiration, utbyte och diskussion kring mål och målgrupper för arrangemanget. På arkivförbundets webbplats förmedlades under hösten information till arrangörer samt lokala program för eventuella besökare. Enligt resultatet av en enkätundersökning utsänd till nätverket för Arkivens dag i Skåne kan man utläsa en mindre ökning av antalet aktiviteter och arrangemang samt en ökning av antalet besökare jämfört med tidigare år. Man har visat uppskattning för de ökade resurser arkivförbundet lagt på samordning och antalet registrerade besök på webbplatsen ökade betydligt i anslutning till genomförandet av Arkivens dag. Arkivens dag i Höörs kommunbibliotek Med anledning av att det inte kunde genomföras något arrangemang under Arkivens dag på Arkivcentrum Syd valde Skånes Arkivförbund att istället utföra ett samarbetsprojekt i Höör och i Höörs kommunbibliotek. Att vi valde Höör berodde främst på att det låg i linje med vårt planerade dokumentations- och inventeringsprojekt som bland annat ska genomföras i Höör. Under arrangemanget av Arkivens Dag i Höör medverkade bland annat arkivets kassör Sven Eric Davidsson som visade hur man kan restaurera och laga skadade bokryggar. Foto: Christel Palmqvist Sida 9 av 21

10 Arrangemanget genomfördes som en mindre mässa med informationsskärmar och utställningar, bokbord och databasvisningar samt ett par mindre föredrag i bibliotekslokalen. Samarbetspartners var förutom Höörs kommun, kommunbibliotek och kommunarkiv också Landsarkivet i Lund, Lunds universitets Kyrkohistoriska Arkiv, Skånes Hembygdsförbund samt den lokala släktforskarföreningen i Eslöv-Höör Släkt- och folklivsforskare och Höörs föreläsningsförening. Biblioteket besöktes denna dag av c:a 200 personer och ur resultatet av den utvärdering som gjordes av medverkande organisationer kan vi utläsa att initiativet var mycket lyckat och modellen är värd att upprepa under kommande år. Publicering Ny utformning på arkivförbundets webbplats 29 april hade arkivförbundet webbrelease för vår nya utformning av vår hemsida Med hjälp från IT-företaget INKA Interactive investerade arkivet i ett nytt webbvektyg och en ny webblayout och en ny logotyp. Arkivets nya logga har implementerats under året samt webbplatsen har strukturerats och fyllts med innehåll av arkivets personal. Målsättning för webbplatsen är att den ska fungera som informationsresurs för medlemmar, blivande medlemmar, forskare, studenter, lärare och elever samt andra intresserade av arkivförbundets verksamhet. Webbplatsen är ett viktigt forum för marknadsföring av arkivförbundets verksamhet. Modellen är att webbplatsen ska ha en tydlig struktur, ljus och luftig layout med mycket bilder i huvudsak från verksamheten, lättfattliga texter och använda tydliga hänvisningar. Reaktionerna på vår nya webbplats har varit mycket positiva. Under perioden maj-december 2011 hade webbplatsen besökare och 108 sidrubriker visades gånger. Publicerat övrigt Skånes Arkivförbund Programbroschyr: Arkiv för Nytta och Nöje distribuerades i början av januari och september. Broschyr: Ge namnen liv! En släktforskningsguide till enskilda arkiv. Facebook*: *Arkivförbundet finns sedan hösten 2009 på Facebook och sidan uppdateras kontinuerligt med bilder och information från verksamheten. I december 2011 var det 75 som följde sidan. Rapport: Satisfaction ett pedagogiskt utvecklingsprojekt. Skånes Arkivförbund Artikel: Anna Ketola; Satisfaction. Tidningen ARKIV nr 4/2011. Akademiska arbeten och uppsatser Av de arbeten arkivet fått tillgång till: Alexander Smith: Helsingborgsyndikalister vid vägvalet: revolt eller revolution? En ideologianalys av en syndikalistisk lokal samorganisation, perioden , C-uppsats, HISK01, Historiska institutionen, Lunds universitet Ingrid Andersson: Minns ditt 70-tal en genomgång och analys av minnesberättelser om 1970-talet, inlämningsuppgift, Livsberättelser, Fakulteten för kultur och samhälle, Malmö högskola. Kim Olsen: Höörs kommuns föreningsliv i ett historiskt perspektiv. Praktikarbete, mastersutbildningen Historiska studier, Lunds universitet. Sida 10 av 21

11 SLUTORD Skånes Arkivförbund avslutar härmed sitt 18:e verksamhetsår och framtiden ljusnar alltmer. Lokalfrågan, som under några års tid varit ett påtagligt orosmoment, ser nu ut att gå mot en hållbar lösning. Våra tydligare relationer med regionens Kulturnämnd borgar också för en ekonomi som kan planeras längre än med ettårsperspektiv. Personalsituationen för arkivets pedagogiska verksamhet är nu förhoppningsvis löst. Vi har fortsatt vårt arbete med att i ökad omfattning vara närvarande hos medlemmarna i hela Skåne. Under 2012 kommer det att manifesteras med ett medlemsforum i maj på det nyöppnade Arkivcentrum Syd. Avslutningsvis vill styrelsen rikta ett stort tack till våra medlemsorganisationer och enskilda medlemmar samt inte minst till vår mycket duktiga, engagerade och kunniga personal. Vi vill också rikta ett varmt tack till Kultur Skåne och till kommunerna Lund, Klippan, Kristianstad, Landskrona och Lomma samt Osby för bidrag till verksamheten. Vi är dessutom tacksamma för det goda samarbetet vi i en rad sammanhang haft med Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet, Skånes Hembygdsförbund och Landsarkivet i Lund samt alla organisationer/institutioner vid Arkivcentrum Syd, Malmö stadsarkiv och andra arkiv i Skåne och Sverige. Ni har alla bidragit till att arkivförbundets verksamhet har kunnat genomföras med sådan framgång under Lund februari 2011 Lars Bergwall Gustav Hofvander Sven E. Davidsson ordförande vice ordförande kassör Britt Sofie Zethson Sten Andersson Britt Persson Roberth Ruthberg Carl Aspegren Curt Jacobsson Sven Rosborn Hans Wilsson Sida 11 av 21

12 Medlemmar 2011 Arkivföreningar Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona Arbetarrörelsens arkiv i Trelleborg Arbetarrörelsens arkiv i Örkelljunga Arbetarrörelsens arkiv i Skåne, Malmö Folkrörelsearkivet i Helsingborg Folkrörelsearkivet i Kristianstad Folkrörelsearkivet i Ängelholm Helsingborgs Idrottsmuseum Hässleholms Folkrörelsearkiv Idrottsmuseet i Malmö Skånes Näringslivsarkiv Offentlig förvaltning Helsingborgs Stadsarkiv Hässleholms kommunarkiv Kristianstads kommunarkiv Kävlinge kommunarkiv Landsarkivet i Lund Lomma kommuns centralarkiv Malmö Stadsarkiv Simrishamns kommunarkiv Stadsarkivet i Lund Staffanstorps kommunarkiv Trelleborgs kommunarkiv Vellinge kommunarkiv Hembygdsföreningar och lokalhistoriska museer/sällskap Billesholmstraktens Hembygdsförening Föreningen Frenningeboken NY Föreningen Gamla Båstad Föreningen Gamla Lund NY Gärds Härads Hembygdsförening Göinge Hembygdsförening Limhamns Museiförening Mölle Byförening NY Ängelholms Hembygdsförening Riksorganisationer Frälsningsarméns DHK Gammaldansarnas Riksförbund Rotary Norden Seriefrämjandet Svenska Arabhästförening Sv. Service- och Signalhundsförbundet Regionala, läns- och distriktsorganisationer ABF Skåne Afasiföreningen i Skåne län Byggnads i Skåne Celeakiföreningen i Skåne län DHR Skåne läns distrikt NY Distriktsstyrelsen Soc.dem. för Tro och Solidaritet EFS i Sydsverige Fastighetsanställdas förbund Region Syd Folkdansringen, Skåne Folkpartiet i Skåne Föreningen Skånska Möllor Författarcentrum Syd Försvarsutbildarna, Skåne GS avdelning 1, Västra Skåne Hela Människan i Skåne och Blekinge Husmödrarna Skåne Hyresgästföreningen Region Södra Skåne Lantbrukarnas provinsförbund i Skåne Lunds stifts Kyrkomusikerförening Medborgarskolans Skånedistrikt MHF Region Skåne Museiföreningen Skånska Järnvägar Museiföreningen Skånska Möllor Riksteatern Skåne NY Rädda Barnens distriktsförbund i Skåne Röda Korset Region Syd Sensus distrikt Skåne-Blekinge SISU Skåne Vision Centret i Malmö Skåneländska Gastronomiska Akademien Skånes Bildningsförbund Skånes distrikt av IOGT-NTO Skånes Dövas Länsförbund Skånes FN-distrikt Skånes Hembygdsförbund Skånes Nykterhetsförbund Skånes Orienteringsförbund Skånes Scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Skånes Spelmansförbund Skånska Akademien SMK/SMU i Södra Götaland SPF Skånedistriktet Studiefrämjandet Skåne-Blekinge Studieförbundet Bilda, Skåne Studieförbundet Vuxenskolan, Skåne Svensk Handel Syd Sida 12 av 21

13 Sydskånska Kennelklubben Vita Bandet Skånedistriktet Vårdförbundet, Skåne Ekonomiska organisationer Bostadsrättsföreningen Bommen Nr: 7, Lund Bostadsrättsföreningen Själabodarna, Lund Bostadsrättsföreningen Tre Högar NY Böste Sommarstugeförening, Västra Torp ek.för. Daggmaskens Förskola Fiddevången vägförening, Falsterbo Folkets Hus, Lund Föräldrakooperativet Kossan, Lund Hövdingen Strutharald Samfällighetsförening NY Lunds Idrottsföreningars Samorganisation Rättshjälpskassan Standard Skånes Soldathem Stenålderns Samfällighetsförening Stiftelsen De Lekande Barnens Fond NY Vellinge Strandmarksägare Lokala föreningar Bjuvs Missionsförsamling Burlövs Ryttarförening Club Italiano Dalbybygdens pensionärsklubb DHR Malmöavdelningen EFS-Kyrkan i Ängelholm EFS Missionsförening i Lund EFS Missionsförening i Staffanstorp Eslöv-Sallerup Rotaryklubb Eslövs Scoutkår Estniska föreningen i Lund Falsterbo Golfklubb Flommens Golfklubb Folkdansens vänner, Malmö Folkdanslaget Lundagillet Frälsningsarmén i Helsingborg Frälsningsarmén i Landskrona Frälsningsarmén i Limhamn Frälsningsarmén i Ystad Föreningen Sirmiones Skeppslag Hardeberga Bollklubb Hörby UNF Hörselskadades förening i Lund IFK Lund IF Metall Sydvästra Skåne Ingelsträde Missions- och Ungdomsförening IOGT-NTO 2019 Kronan, Eslöv IOGT-NTO 5607 Sydkusten NY IOGT-NTO Lugnet, Lund Kristianstads FN-förening Kullabygdens diabetesförening Kävlinge Furulunds Missionsförsamling Landskrona Cykelklubb Landskrona Kyrkliga Scoutkår Ljunghusens Golfklubb LO-facken i Lund Logen Kärnan nr 608, Helsingborg LUGI Innebandyklubb Lund-Dalby Rotaryklubb Lund-Klosters Rotaryklubb Lunds Arbetarekommun Lunds Bollklubb Lunds Centerkrets Lunds Diakoniförening NY Lunds Fot- och Cykelfolk Lunds Husmodersförening Lunds Kammarmusiksällskap Lunds Konståkningsklubb Lunds Släktforskarförening Lunds Soroptimistklubb Läkaresällskapet i Lund Lärarförbundets lokalavdelning Östra Göinge NY Malmö Squash Rackets club Malmö-Limhamn Soroptimistklubb Miljöpartiet De Gröna i Lomma Musikfrämjandet i Kullabygden Naturskyddsföreningen i Vemmenhögsbygden Nevis Gymnastikförening NY Nordvästra Skånes Scoutmuseiförening Näsby IF Postens Kamratklubb i Lund Råå Betelförsamling av SMF Råå/Helsingborg Metodistförsamling Rädda Barnens lokalför. i Lund S:t Knuts Rotaryklubb S:t Lukas i Lund NY S:t Lukas i Malmö NY Scoutkåren Vikingen, Ekeby Scoutkåren Pilen, Malmö Simklubben Poseidon Släktför. Rusth. C. Sörensens o. M. Christensdotters ättlingar Smålands Gille i Lund Socialdemokraterna i Osby SPF Goda Vänner Södra Sandby NY SPF Lomma Södra Sida 13 av 21

14 SPF Lund Öster SPF Stångby SPF Lundakretsen SPF Lundensis NY SRF Lundabygden Staffanstorps Cykelklubb Stödkommittén för Centralamerikas folk Svalorna Indien-Bangladesh NY Vandrarföreningen GångGång, Lund Veberöds Tennisklubb NY Vision avd 281 Region Skåne Vänsterpartiet, Lund Willands arrendatorsförening Y:s Mens Club i Lund Östermalmkyrkan i Kristianstad Sida 14 av 21

15 Bokslut 2011 Resultaträkning - intäkter Anslag Statligt bidrag Riksarkivet , ,80 0,00 Kultur Skåne , , ,00 Kultur Skåne - pedagog , , ,00 Lunds kommun , , ,00 Övriga kommunala bidrag , , ,00 Gåvor 0,00 0, ,00 Arbetsmarknadsverket , , ,00 Summa anslag , , ,00 Projekt Satisfaction 2 0, ,00 0,00 Fribaptistsamfundet 3 0, , ,00 Summa projekt 0, , ,00 Uppdrag Lunds universitet , , ,00 Malmö högskola , ,00 0,00 Nationellt uppdrag i arkivpedagogik ,36 0,00 0,00 FA: Folk i rörelse 0, , ,00 Övriga uppdrag 2 500,00 0, ,00 Summa uppdrag , , ,00 Medelms- & hyllavgifter Medlemsavgifter , , ,00 Hyllavgifter , , ,00 Summa avgifter , , ,00 Försäljning Baptism och fribaptism i Skåne/HUG nr 1 100,00 100,00 250,00 Historia på riktigt 2 330, , ,00 Krumelurer i arkiven 4 510, , ,00 Orostid - ofredsår 1 100, ,00 700,00 Tur och Retur på minnenas spår 200,00 500,00 250,00 Tösabitar - saxat ur livet 1 110, ,00 400,00 Försäljning övrigt , , ,00 Summa försäljning , , ,00 1 Inkl. statligt anslag från Kulturrådet: ,00 2 Utvecklingsbidrag från Kultur Skåne 3 Projektbidrag från Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv 4 Institutionen för kulturvetenskaper 5 Lärarutbildningen 6 Projektperiod och från dåvarande Utbildnings- och kulturdepartementet Sida 15 av 21

16 Ränteintäkter 888,33 0,00 0,00 Övriga intäkter Arkivpedagog 5 810, ,00 0,00 Programverksamhet 3 730,00 670,00 550,00 Övriga intäkter , , ,00 Summa övriga intäkter , , ,00 Intäktskorrigering/öresutjämning -15,55-11,39-18,23 SUMMA INTÄKTER , , ,77 Resultaträkning - KOSTNADER Personalkostnader Löner & sociala avgifter , , ,59 Försäkringsavgifter , , ,00 Sjuk- och personalvård 6 170, , ,00 Resor & traktamenten , , ,97 Utbildning & konferens , , ,00 Summa personalkostnader , , ,56 Lokaler - hyror , , ,00 Övriga kostnader Kontorsmaterial , , ,00 Arkivvårdsmaterial , , ,00 Tryck, kopiering & publicering 7 250, , ,00 Telefon , , ,00 Porto , , ,68 Programunderhåll , , ,75 Försäkringar 3 168, , ,00 Tidningar, tidskrifter & facklitteratur 4 051, , ,00 Produktion, utställningar & marknadsföring , , ,00 Programverksamhet , , ,50 Arkivens dag 2 549,00 700, ,72 Föreningsavgifter , , ,00 Representation & årsmöte 9 896, , ,92 Styrelsearvoden , , ,00 Revisorarvoden 1 000, ,00 500,00 Resekostnad & övriga utlägg styrelsen 4 322, , ,40 Diverse kostnader 7 096, , ,78 Summa övriga kostnader , , ,75 Kostnader projekt och uppdrag Satisfaction 0, ,00 0,00 Fribaptistsamfundet 0, , ,00 7 Adm.avg. fr. Nationellt uppdrag ingår: ,01 Sida 16 av 21

17 Nationellt uppdrag i arkivpedagogik ,36 0,00 0,00 Summa projekt och uppdrag , , ,00 SUMMA KOSTNADER , , ,31 Avskrivning inventarier , , ,25 Årets resultat , , ,79 SUMMA , , ,77 Sida 17 av 21

18 Balansräkning TILLGÅNGAR Kassa 61, , ,50 Plusgiro , , ,98 Bankgiro , , ,22 Fodringar , , ,00 Summa , , ,70 Inventarier , , ,00 Värdeminskning inventarier , , ,25 Summa , , ,75 Summa tillgångar , , ,45 SKULDER Reserveringar Fribaptistsamfundet 0, ,00 0,00 Publicering , , ,00 Verksamhetsutveckling , , ,42 SPP-medel , , ,80 Summa , , ,22 Diverse skulder 3 403, , ,94 Upplupna semesterlöner 8 068, , ,70 Skuld sociala avgifter semesterlöner 2 662, , ,78 Upplupna sociala avgifter , , ,07 Upplupen personalskatt , , ,00 Summa , , ,49 Summa skulder , , ,71 EGET KAPITAL Eget kapital , , ,53 Årets resultat , , ,79 Summa , , ,74 Skulder och eget kapital , , ,45 Sida 18 av 21

19 Revisionsberättelse Undertecknade revisorer har idag granskat Skånes Arkivförbunds räkenskaper mot verksamhetsårets protokoll för tiden 1 januari 2011 till 31 december 2011 samt tagit del av verksamhetsberättelsen. Vi har funnit räkenskaperna väl förda och styrkta med verifikat. Vi föreslår att den redovisade balansräkningen fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Lund Lars Jörwall Hans Jerenäs Sida 19 av 21

20 Verksamhetsplan ORGANISATION OCH MEDLEMSVÅRD Mål under perioden: Arbeta för att avtal tecknas mellan arkivförbundet och Region Skåne om hyra och bruk av kontors- och magasinslokaler på Gaste 1 samt upprätta avtal med samverkande parter rörande publika delar av Arkivcentrum Syd. Genomföra flytt av personal och material i kontorsrum och i magasinsutrymmen. Genomföra en förstudie i Höör och Burlöv i syfte att utveckla en metod för vidgad kännedom om arkivförbundets verksamhet i regionens kommuner. Målgrupp är dels politiker och ansvariga tjänstemän inom kommunal förvaltning dels aktörer inom föreningslivet och andra inom den civila sektorn. Utveckla och etablera forum för samverkan och informationsutbyte med våra systerorganisationer i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län inför eventuell kommande regionsammanslagning. Utöka verksamheten kring medlemsvärvning genom riktade informationsinsatser till landskapets regionala verksamheter. Arbeta för gott samarbete, samförstånd och utbyte mellan arkivförbundet och dess arkivmedlemmar. Särskilt vill arkivförbundet fullfölja en utökad samverkan med Skånes Näringslivsarkiv. Skapa och utveckla forum för förmedlings- och kunskapsuppbyggnad inom arkivförbundets verksamhetsområde för arkivets medlemmar. SAMLINGAR OCH DOKUMENTATION Mål under perioden: Genomföra dokumentations- och inventeringsprojektet av föreningsverksamhet i kommunerna Burlöv och Höör samt utarbeta en plan för efterföljande projekt inom ramen för projektet Rörelser i Skåne. Avsluta projektet att ordna och förteckna arkiven från Svenska Fribaptistförbundet. Slutföra projektet att konvertera tidigare förteckningar till Visual Arkiv. Genomföra inventering av oförtecknade arkiv i arkivförbundets samlingar för upprättande av prioriteringsordning och resursbehov. Undersöka eventuellt nytt system för debitering av hyllavgifter. Genomföra inventering av befintliga medlemmars behov av förvaring av arkiv. Sida 20 av 21

21 Utarbeta en ändamålsenlig databas för tillgängliggörande av arkivförbundet registrerade fotografier samt inleda ett omfattande registerarbete för överföring av uppgifter till denna databas. Befästa rutiner för uppdatering av arkivets digitala arkivdatabas Skåneregistret och dataleveranser till den Nationella Databasen (NAD) samt utarbeta en förstudie för utvidgning av uppgiftslämnare till registret. Upprätta en förstudie för digitaliseringsprojekt av arkivförbundets affischsamling. Upprätta en förstudie för transkriberingsprojekt av kassettbandinspelningar som bevaras i arkivets samlingar. Upprätta en förstudie för digitaliseringsprojekt av VHS-material i arkivets samlingar. Skapa möjligheter för kunskapsuppbyggnad kring elektroniska arkiv. UTÅTRIKTAD- OCH FÖRMEDLINGSVERKSAMHET Mål under perioden: Utvärdera och strategiskt planera arkivförbundets programverksamhet. Upprätta en portabel vandringsutställning rörande arkivförbundets verksamhet i regionen. Vara en aktiv deltagare i arrangemang kring Arkivens Dag och ta ett tydligt initiativ i det regionala samordningsarbetet inför evenemanget. Utarbeta strategier för ett anpassat kursutbud för arkivförbundets olika medlemskategorier. Utvärdera och utveckla arkivförbundets verksamhet som folkbildningsorganisation. Vidmakthålla och vidareutveckla samarbetet med universitets- och högskoleutbildningar i regionen. Vidareutveckla arkivförbundets webbplats för ökad medlems- och brukarservice. Arbeta för utökade resurser till arkivets förmedlings- och programverksamhet. Utveckla arkivförbundets pedagogiska programutbud för skolorna och skapa nytt informationsmaterial om arkivets olika erbjudanden till pedagogisk verksamhet. Upprätta programutbud och genomföra fortbildning av lärare med anledning av nya läroplaner (fr. 2011). Utveckla arkivförbundets pedagogiska programutbud för verksamheter inom vård- och omsorg samt undervisning och introduktion för nya medborgare. Vårda det pedagogiska samarbetet med Skånes Hembygdsförbund och andra kultur- och utbildningsinstitutioner/organisationer i regionen. Möjliggöra utgivning av material från tidigare 70-talsprojekt samt påbörja arbetet med ett nytt nummer av arkivets skriftserie HUG. Sida 21 av 21

Berättelse över verksamheten 2012

Berättelse över verksamheten 2012 Berättelse över verksamheten 2012 Bild på framsida: Nål för Frosta Härads Trädgårdsutställning i Höör, 1913 ur Höörs Försköningsförenings arkiv som bevaras i kommunarkivet i Höör. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Berättelse över verksamheten 2013

Berättelse över verksamheten 2013 Berättelse över verksamheten 2013 Bilder på framsida: Foto från Arkivens Dag i Kävlinge kommunhus samt från årets omflyttningar av arkivmaterial i magasin. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MEDLEMMAR Skånes Arkivförbund

Läs mer

Östergötlands Arkivförbund

Östergötlands Arkivförbund Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 1 Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 Vattengränden 14 602 22 Norrköping 011-12 28 90 info@ostergotlandsarkivforbund.se www.ostergotlandsarkivforbund.se

Läs mer

MARS 1999. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län. Folkrörelsernas arkiv 30 år. Folkrörelsernas arkiv har med sina snart 450 medlemsorganisationer

MARS 1999. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län. Folkrörelsernas arkiv 30 år. Folkrörelsernas arkiv har med sina snart 450 medlemsorganisationer MARS 1999 Aktstycket Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län Nya 1 Artisten Aldis Stevensen. Hon uppträdde i Folkparken i Örebro i september 1936. Foto: Walterström Atelier, Örebro. Knut Walterström drev

Läs mer

Uppslag ur en volym i Svanå bruksarkiv (Surahammars bruks AB, Svanå gård, Brandförsäkringar G15:3)

Uppslag ur en volym i Svanå bruksarkiv (Surahammars bruks AB, Svanå gård, Brandförsäkringar G15:3) Är Ni beredda? Brand, översvämningar, klimatförändringar, byggnader som rasar ihop, konflikter och hot Orosrapporterna duggar tätt i nyhetsmedierna. Vi kan nog ibland lite till mans (och kvinns) känna

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor: Medlemsförteckning Styrelsens årsredovisning Revisorernas berättelse

Innehållsförteckning. Bilagor: Medlemsförteckning Styrelsens årsredovisning Revisorernas berättelse Innehållsförteckning Förvaltning 3 - Organisation 3 - Årsmöte 3 - Styrelse- och förtroendevalda 4 - Styrelse- och AU-sammanträden 4 - Personal 5 Arkivleveranser och ordnande 5 - Arkiv 5 - Affischer 7 -

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för ArkivCentrum Örebro län

Verksamhetsberättelse 2011 för ArkivCentrum Örebro län Mars 2012 Aktstycket Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län Verksamhetsberättelse 2011 för ArkivCentrum Örebro län 2 Mars 2012 Aktstycket Verksamhetsberättelse 2011 för ArkivCentrum Örebro län Styrelsen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 information från arkiv gävleborg årgång 21 nr 1/2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Tack Barbro! Allt viktigt har gått som planerat under 2013. Arkiven har strömmat in och hanterats på sedvanligt professionellt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Vid Arkivens Dag i november var temat Orostider. Därför valde arkiven att hålla till i bergmagasinen i Zakrisdal. Besökarna möttes av soldater i olika mundering, lottor och luftskyddspersonal.

Läs mer

information från Arkiv Gävleborg årgång 12 1/2005

information från Arkiv Gävleborg årgång 12 1/2005 arkivxet information från Arkiv Gävleborg årgång 12 1/2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 Vår ordförande har ordet! För såväl styrelsen som våra anställda har det gångna året dominerats av den fråga som i

Läs mer

Östergötlands Arkivförbund

Östergötlands Arkivförbund Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2014 1 Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2014 Vattengränden 14 602 22 Norrköping 011-12 28 90 info@ostergotlandsarkivforbund.se www.ostergotlandsarkivforbund.se

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 1 Folkrörelsernas arkiv för Värmland VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 Folkrörelsernas arkiv för Värmland - centralarkiv för de ideella föreningarna i Värmlands län jobbar sedan 1949 med att förvara och förvalta

Läs mer

Förord. Medlemmar. Förtroendevalda

Förord. Medlemmar. Förtroendevalda VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Danderyds Föreningsarkiv foto: Björn Vidalve Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

Arkivutbildning och informationsvetenskap

Arkivutbildning och informationsvetenskap Arkivutbildning och informationsvetenskap BEATA LOSMAN Läsåren 1990/91 och 1991/92 har landsarkivet i Göteborg haft ett givande samarbete med Bibliotekshögskolan i Borås samt stadsarkiven i Göteborg och

Läs mer

ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND SKÅNE

ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND SKÅNE ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND SKÅNE Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ABF SKÅNE 3 Inledning ABF Skåne har under åren 2010-2012 arbetar utifrån den långsiktiga plan som

Läs mer

Aktstycket. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län MAJ 2001

Aktstycket. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län MAJ 2001 MAJ 2001 Aktstycket Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län 1 Karta över Svartå bruk upprättad 1868, Svartå hytta 1944 och utslag i hyttan 1965 med Harry Persson. 2 MAJ 2001 Verksamhetsberättelse 2000

Läs mer

Aktstycket. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län MARS 2011 UR ÖREBRO SPORTKLUBBS ARKIV.

Aktstycket. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län MARS 2011 UR ÖREBRO SPORTKLUBBS ARKIV. MARS 2011 1 Aktstycket Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län UR ÖREBRO SPORTKLUBBS ARKIV. 2 MARS 2011 Verksamhetsberättelse 2010 för ArkivCentrum Örebro län Styrelsen avger härmed verksamhetsberättelse

Läs mer

RAPPORT. Datum 2014-05-22 Dnr 1401282. Kvalitativ uppföljning av Kultursamverkansmodellen 2013

RAPPORT. Datum 2014-05-22 Dnr 1401282. Kvalitativ uppföljning av Kultursamverkansmodellen 2013 Jan Stenfell Verksamhetscontroller Tel 040-675 37 29 jan.stenfell@skane.se RAPPORT Datum 2014-05-22 Dnr 1401282 1 (29) Statens Kulturråd Kvalitativ uppföljning av Kultursamverkansmodellen 2013 Inledning

Läs mer

information från Arkiv Gävleborg årgång 14 1/2007

information från Arkiv Gävleborg årgång 14 1/2007 arkivxet information från Arkiv Gävleborg årgång 14 1/2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Verksamhetsberättelse 2006 Möten Årsmöte hölls på Hasselagården i Hassela den 22 april. 25 medlemsorganisationer var

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Förord Under 2010 genomgick Folkrörelsearkivet en förändring av särskilt slag när arkivets föreståndare sedan 40 år tillbaka, Karl-Ivar Åsander, avgick med pension i augusti.

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

MARS 2006. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län

MARS 2006. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län MARS 2006 Aktstycket Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län Örebros vackraste trädgård 1968, som tillhörde Morgan och Mayken Pernstig på Utmarksgatan (ur Läns-Postens arkiv). MARS 2006 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning IOGT-NTO Halland Innehållsförteckning Mötesprogram... Sid 3 Förslag till föredragningslista... Sid 4-5 Verksamhetsberättelse... Sid 6-11 Medlemsstatistik.... Sid 12 Resultaträkning och budget..... Sid

Läs mer

RAPPORT. Datum 2014-08-22 Dnr 1401640. Redovisning av organisationer med verksamhetsbidrag för 2013 med fördjupad redovisning av infrastruktur

RAPPORT. Datum 2014-08-22 Dnr 1401640. Redovisning av organisationer med verksamhetsbidrag för 2013 med fördjupad redovisning av infrastruktur Jan Stenfell Verksamhetscontroller Tel 040-675 37 29 jan.stenfell@skane.se RAPPORT Datum 2014-08-22 Dnr 1401640 1 (32) Redovisning av organisationer med verksamhetsbidrag för 2013 med fördjupad redovisning

Läs mer

MAJ 2002. Aktstycket. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län

MAJ 2002. Aktstycket. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län MAJ 2002 Aktstycket Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län 1 2 MAJ 2002 Verksamhetsberättelse 2001 för Örebro läns företagsarkiv Styrelsen avger härmed verksamhetsberättelse för föreningens sjuttonde

Läs mer

Ur Regionmuseets Årsredovisning 2014 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. xxx

Ur Regionmuseets Årsredovisning 2014 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. xxx Ur Regionmuseets Årsredovisning 2014 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne xxx Årsredovisning 2014 Stiftelsen Regionmuseet i Skåne Organisationsnummer 838201-3038 Stiftelsen Regionmuseet

Läs mer

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström I anslutning

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN

REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN 1 REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg har följt upp Regional

Läs mer

FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND Verksamhetsberättelse för år 2012. Styrelsen vill härmed avge följande berättelse.

FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND Verksamhetsberättelse för år 2012. Styrelsen vill härmed avge följande berättelse. FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND Verksamhetsberättelse för år 2012 Styrelsen vill härmed avge följande berättelse. Styrelsen Styrelsen, som består av 11 ordinarie ledamöter med en mandatperiod om två år, har

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FASTSTÄLLD PÅ STYRELSEMÖTE 13 FEBRUARI 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL Inledning 4 Museistatistik 6 Organisation och verksamhet 8 Styrelse 9 Redovisning av måluppfyllelse

Läs mer