Berättelse över verksamheten 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Berättelse över verksamheten 2011"

Transkript

1 Berättelse över verksamheten 2011

2 Bild på framsida: Skivomslag som ingår i arkivet för Nevis Gymnastikförening. Verksamhetsberättelse 2011 MEDLEMMAR Skånes Arkivförbund hade vid utgången av året 193 medlemmar. Fyra organisationer har utgått varav två på grund av att den regionala organisationen numer tar ansvar för dess lokalavdelningars deponerade arkivmaterial, och en på grund av att dess verksamhet upphört. 18 organisationer har tillkommit vilket glädjande är tangerat rekord för antalet nya medlemmar under ett verksamhetsår. Skånes Arkivförbund har under 2011 varit medlem i följande organisationer: Arbetsgivaralliansen, Arbetarrörelsens kulturhistoriska sällskap, Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona, Folkrörelsernas Arkivförbund, Handikapphistoriska föreningen, PRO Memoria, Skånes Hembygdsförbund, Svenska Arkivsamfundet, Svenska Idrottshistoriska föreningen och Sveriges Länsarkivarieförening. Skånes Arkivförbund hälsar nya medlemmar varmt välkomna! Föreningen Frenningeboken Föreningen Gamla Lund Mölle Byförening DHR Skåne läns distrikt Riksteatern Skåne Bostadsrättsföreningen Tre Högar Hövdingen Strutharald Samfällighetsförening Stiftelsen De Lekande Barnens Fond IOGT-NTO 5607 Sydkusten Lunds Diakoniförening Lärarförbundets lokalavdelning Östra Göinge Nevis Gymnastikförening S:t Lukas i Lund S:t Lukas i Malmö SPF Goda Vänner Södra Sandby SPF Lundensis Svalorna Indien-Bangladesh Veberöds Tennisförening STYRELSE Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ledamöter: Lars Bergwall, ordf. Lunds kommun /Lunds Centerkrets Gustav Hofvander, vice ordf. Byggnads Skåne Sven-Erik Davidsson, kassör Studieförbundet Bilda Britt Sofie Zethsson Folkpartiet i Skåne Sten Andersson ABF Skåne Britt Persson Lunds Arbetarkommun Robert Ruthberg Distr.styr. Soc.dem. för Tro och Solidaritet Curt Jacobsson Distr.styr. Soc.dem. för Tro och Solidaritet Sven Rosborn Skånska Akademien Carl Aspegren Skånes Näringslivsarkiv Hans Wilsson Skånes Hembygdsförbund Revisorer: Lars Jörwall Riksarkivets avdelning Landsarkivet i Lund Hans Jerenäs Skånska Akademien Revisorsuppleant: Lennart Englesson Skåneländska Gastronomiska Akademien Valberedning: Sven-Olle R. Olsson Skåneländska Gastronomiska Akademien /Skånska Akademien Bo Gustafsson Ramlösa, Helsingborg Christer Hovbrand Folkets Hus i Lund Sida 2 av 21

3 PERSONAL Anna Ketola Arkiv- och verksamhetschef 100 % sedan 2004 (anställd 2002). Ingrid Andersson Arkivarie 100 % sedan Ansvarar för arkivets samlingar och databaser samt förbundets forskarservice. Handledare till arkivassistenter, praktikanter och arkivstudenter. Åke Sundell Arkivassistent 75 % sedan Arbetar med ordnings- och förteckningsarbete samt en del forskarservice rörande arbetarrörelsens material. Anita Nodbäck Arkivassistent 75 % sedan Arbetar med ordnings- och förteckningsarbete samt ansvarat för arkivets referensbibliotek. Christel Palmqvist Arkivassistent 75 % sedan Arbetar med registervård. Helena Preutz Arkivarie/arkivpedagog 100 % 1 mars 31 juli. Ansvar för förmedlingsoch arkivpedagogisk verksamheten. Tobias Lundqvist Arkivarie/arkivpedagog 100 %. Började sin anställning 1 september. Ansvar för förmedlings- och arkivpedagogisk verksamheten. Under perioden januari-februari gjorde Kim Olsen en praktik hos arkivet inom ramen för sin mastersutbildning i Historiska studier vid Lunds universitet. Kim arbetade med en förstudie rörande föreningsarkiv i Höörs kommun utifrån ett historiskt perspektiv. Arkivet tog dessutom emot Teresa Steinick som arkivpraktikant från grundkursen i arkivvetenskap Fysiska och digitala arkiv (15p) vid Lunds universitet under perioden februari-mars. Teresa fick följa arkivets verksamhet samt ordna och förteckna arkiv. Under v 18 gjorde Emma Gran från Svaleboskolan (åk8) sin PRAO på arkivet liksom Ludvig Sporre från Järnåkraskolan (åk9) under v MÖTEN Årsmöte hölls den 7 april i Ringsjöskolans matsal i Höör. 30 personer deltog och programmet inleddes med att Höör kommuns kulturchef Freddy Friberg hälsade deltagarna välkomna till Höörs kommun. Arkivchef Anna Ketola berättade därefter om arkivförbundets målsättning att initiera ett dokumentationsprojekt av föreningslivet i Höörs kommun. Som mötesordförande valdes Ellinor Dahlgren (ordförande i kommunfullmäktige i Höör). Kvällen avslutades som traditionen påbjuder med kaffe och smörgåstårta. Styrelsen samt arbetsutskottet har under året haft möten vid fem respektive sju tillfällen. I december genomfördes ett gemensamt diskussions- och utvecklingsseminarium med arkivförbundets styrelse och personal. LOKALER Skånes Arkivförbunds lokaler ingår sedan april 2003 i samverkans- och samlokaliseringsprojektet Arkivcentrum Syd (ACS) vid Gastelyckan i Lund. Landsarkivet i Lund, Regionarkivet för Skåne län och Lunds universitetsarkiv är huvudmän för projektet. Förutom Skånes Arkivförbund ingår också Lunds stadsarkiv och Polismyndigheten i Skåne i denna samlokalisering. Dessutom har föreningarna SGF Skåne och DIS-Syd valt att placera sina kanslier här. På ACS delar institutionerna expedition, forskarsal, pausrum för forskare, referensbibliotek, grupprum och föreläsningssal. Skånes Arkivförbund disponerar magasin, kontorsrum, konferensrum och personalutrymmen i Landsarkivets depå på Porfyrvägen 19 (Gaste 1) som ingår i samlokaliseringsprojektet. Dessutom hyr arkivförbundet hyllutrymme i Lunds universitets arkivmagasin inom ACS. Under 2011 påverkades verksamheten i mycket av den omfattande ut- och ombyggnad av ACSområdet som pågått sedan 2010 och ska bli klart under våren Ombyggnaden påverkar också Sida 3 av 21

4 arkivförbundets lokalsituation. Arkivförbundet har under året arbetat för en god lösning på arkivets lokalbehov och under 2012 kommer omflyttningar att ske inom befintliga lokaler och vi får regionarkivet som ny hyresvärd. Arkivförbundets publika verksamhet kommer att i huvudsak förläggas till de nya publika lokalerna inom ACS. VERKSAMHET Representation och förtroendeuppdrag I december presenterades arkivförbundets verksamhet tillsammans med Skånes Hembygdsförbund och Skånes Hemslöjdsförbund för Region Skånes kulturnämnd. Under året har arkivchefen ingått i Arkivcentrum Syds (ACS) samverkansgrupp och råd. Dessutom har hon med anledning av utbyggnaden av ACS ingått i arbetsgruppen för utåtriktad verksamhet och Ingrid Andersson i gruppen rörande inredningsfrågor. Anna Ketola medverkar också i det regionala nätverket ABM-Skånes möten samt har deltagit i Kultur Skånes samrådsmöten kring samverkansmodellen och regional kulturverksamhet. Utöver detta ingår Anna också i arbetsgruppen för det regionala kompetensutvecklingsprojektet Norm, nation och kultur i Skåne där också Regionmuseet i Kristianstad, Skånes hembygdsförbund, Lunds universitet och Örebro länsmuseum ingår. Hon har också ingått som regional representant för Skåne i gruppen för nationell samordning av Arkivens dag, samt ingår i referensgruppen för den arkivvetenskapliga utbildningen vid Lunds universitet. Anna Ketola valdes under året som sekreterare i Föreningen Sveriges Länsarkivarier samt som vice ordförande i Folkrörelsernas Arkivförbund (FA), och hon ingår också i FA:s utbildningsgrupp och representerade under våren FA vid arbetsgruppen för den nationella Arkivveckan (AVEC), dessutom som FA:s representant i det nationella nätverket Svenska Arkiv för Samverkan (SASS) arbetsgrupp för förmedlingsfrågor. Skånes Arkivförbunds kassör Sven-Eric Davidsson är utsedd som revisor i FA. Ingrid Andersson representerar arkivförbundet i Skånes Näringslivsarkivs styrelse. Representation vid seminarier och konferenser 17/3 Seminarium: Learning and new media in the Archives. Arr: ODA organisationen danske Arkiver, Hellerup Danmark /5 Folkrörelsernas Arkivförbunds stämma och konferens, LO-borgen, Stockholm 16/5 Skånes Näringslivsarkivs årsmöte, Helsingborg. 13/9 Samrådsmöte med Kultur Skåne och chefer på kulturinstitutioner som omfattas av kofferten, Tangopalatset, Malmö. 14/9 Konferens: Hus med Historia, Arr: Sveriges hembygdsförbund och Skånes hembygdsförbund m.fl., Dunkers kulturhus, Helsingborg 20/9 Samrådsmöte med Kultur Skåne och det skånska kulturlivet om den regionala kulturplanen. Magasinet, Lund. 20/9 Inspirationsträff rörande Kulturbryggan. Arr: Kultur Skåne och Kulturbryggan. 13/10 Seminarium: Att utveckla kultur. Arr: Kultur Skåne och Inst. för Kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Kulturanatomen, Lund /10 ABM-konferens: Rätten till kulturarv. Arr. Västarvet. Göteborgs stadsmuseum. 27/10 Rantafej. Arr: Kultur Skåne. Malmö /11 Arkivens plats i historieförmedlingen. Arr: SASS och Riksarkivet. Stockholm. Sida 4 av 21

5 Samlingar Leveranser Arkivförbundets har med anledning av ombyggnaden av Arkivcentrum Syd under året haft små möjligheter att ta emot större leveranser. En del deponenter har därför blivit placerade i kö i väntan på att vi får utökat magasinsutrymme. Årets leveranser har ändå utökat våra samlingar med såväl nytillkomna förvärv som kompletterande tillägg. Liksom tidigare finns en stor bredd i leveranserna både vad gäller dess ursprung som typ av verksamhet. För att nämna ett urval har vi fått ta emot handlingar från Health Action International Sweden, ett internationellt nätverk som bl a arbetar för att öka tillgängligheten till nödvändig medicin. Handlingarna är från nätverkets Sverige-sektion som numera är nerlagd. En av våra nya medlemmar har också levererat arkivmaterial; Författarcentrum Syd, en kulturell förening som arbetar för att hjälpa författare att nå ut till en bredare publik och för att stärka litteraturens ställning i samhället. IOGT-NTO Skåne har fortsatt inventera och samla in handlingar från lokala loger runt om i distriktet. Detta har gett arkivförbundet några nya medlemmar och handlingar från flera loger inom nykterhetsrörelsen har räddats till tryggt bevarande i våra samlingar. Arkiv som tidigare har sänts ut till regionerna från Arbetarrörelsens Arkiv och bibliotek i Stockholm (ARAB) har registrerats och tillförts våra samlingar. Ofta har materialet haft karaktär av arkivfragment men det kan i ett samlat sammanhang ge god orientering i vår tidiga arbetarrörelse. På så vis har t ex våra arkiv från det tidiga 1900-talets arbetslöshetsföreningar utökats med ytterligare ett femtontal föreningar. Slutligen kan nämnas att våra samlingar har berikats med flera privata brevsamlingar från Fribaptistsamfundets missionärer och predikanter och vi har också fått ta emot ett loppisfynd i form av en protokollsbok från DUF Juniorförening Senapskornet i Gärds Köping. Accession: En leverans från en arkivlämnare kan innehålla flera arkivbildare. Var och en räknas som en accession och får ett exklusivt löpnummer oavsett om material tidigare levererats eller om arkivbildaren är ny. Ordnings- och förteckningsarbete Arbetet med att ordna och förteckna våra samlingar är en viktig hörnsten i arkivförbundets verksamhet då vår funktion grundas på att arkiven används. Trots att detta arbete ständigt fortgår och att flera av personalen deltar i arbetet kvartstår ett stort antal oförtecknade arkiv. Arkiv som fått sina handlingar ordnade och förtecknade är t ex Dövas Idrottsklubb Crian, klubben bildades 1953 i Kristianstad och verkade fram till Klubben inledde med friidrott som senare kompletterades med bl a bowling och bordtennis. Arkivet från Fastighetsanställdas förbund avd 5 i Lund har också fått en upprättad arkivförteckning. Avdelningen har sitt ursprung i Lunds värmeskötare- och gårdskarlförening som bildades 1920, ett arbete med bisysslekaraktär medförde länge en låg organisationsgrad. Sida 5 av 21

6 I år har även arkivets personal genomfört ett omfattande inventeringsarbete över förvarat deponerat arkivmaterial dels som förberedelse inför kommande omflyttningar i arkivmagasin dels för komplettering i underlag för debitering av hyllavgifter. Övergång till att använda förteckningsprogrammet Visual Arkiv har i övrigt präglat årets ordningsoch förteckningsarbete. Tidigare förteckningar ska konverteras till det nya förteckningsprogrammet och under året har nära hälften av alla arkivets förteckningar förts över. I samband med detta registreringsarbete har flera arkiv fått sina förteckningar kompletterade, t ex Skånes FN-distrikt och Frälsningsarméns kårer i Osby och Båstad. Projektet med att överföra tidigare förteckningar till det nya systemet beräknas vara klart i slutet av 2012, och under 2013 är arkivets förhoppning att efter hänsyn till deponenters förbehåll kunna publicera arkivförteckningar på Internet. Projekt: Förtecknande av Svenska Fribaptistsamfundet Under 2010 beviljades arkivförbundet projektmedel från Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv för arbetet med att ordna och förteckna Svenska Fribaptistsamfundets arkiv. Arbetet med att ordna och förteckna handlingarna från Fribaptistsamfundet har fortsatt under 2011 och beräknas vara slutfört under början av Arkivet består bland annat av en omfattande brevsamling med korrespondens främst från samfundets predikanter och dess missionärer i Afrika och i Kina under 1900-talet. Ett brevskrivareregister har utarbetats i samband med ordnings- och förteckningsarbetet vilket medför att breven är sökbara utifrån brevskrivare och ort eller land. Arkivet består även av en stor fotosamling som kommer att registreras i samband med kommande digitaliseringsprojekt Forskarservice Vi upplevde en angenäm trend under årets första halva med ett ökat antal forskare som sökte uppgifter i våra samlingar. Tyvärr avtog denna utvecklingsriktning under hösten och under året har vi tagit emot 53 forskare som vi tagit fram 155 volymer till. Forskningen i våra samlingar har haft en god bredd, vi har haft historiker som tittat i Helsingborgs LS, forskare från omsorgs- och vårdvetenskap har tittat i Röda Korsets handlingar och från musikvetenskap har vi haft forskning i arkivet från Musikfrämjandet i Kullabygden. Utöver vår forskarservice i forskarsalen har 29 forskarärenden besvarats. Skåneregistret har uppdaterats kontinuerligt med uppgifter om inkommande leveranser och upprättade arkivförteckningar. Genom utskick till övriga medverkande arkivinstitutioner får vi in rapportering om nyförvärv av enskilda arkiv som inte förvaras hos Skånes Arkivförbund. Skåneregistret innehåller nu uppgifter om 4571 poster/ arkivbildare, 2212 av dessa förvaras hos arkivförbundet och resterande poster motsvarar arkivbildare som finns förvarade på andra arkivinstitutioner. Externa uppdrag Högskola och universitet Skånes Arkivförbunds samarbete med Institutionen för Kulturvetenskaper vid Lunds universitet har fortsatt även under Personalen har genomfört föreläsningar och workshops samt tagit emot studiebesök och varit delaktiga vid paneldiskussioner för studenterna som går ABMmastersprogrammet. Arkivförbundet har också medverkat i undervisningen på grundutbildningen i arkivvetenskap samt engagerats som föreläsare i utbildningen inom ämnet Idé- och lärdomshistoria. Sida 6 av 21

7 Folkrörelsernas Arkivförbund Skånes Arkivförbund har på uppdrag av Folkrörelsernas Arkivförbund administrerat webbplatsen Folk i rörelse (http://www.folkirorelse.se). Enligt statistikunderlag kan vi konstatera en ökning på 40 % av antalet besök på webbplatsen jämfört med 2010 (omkring besök per månad). Som tidigare år har Skånes Arkivförbund regelbundet kontrollerat webbplatsens e-postlåda och kontrollerat dess status i olika webbläsare. Arkivpedagogisk verksamhet Årets pedagogiska verksamhet har påverkats stort av att arkivets tidigare mycket duktiga arkivpedagog slutade för en ny tjänst på Malmö stadsarkiv. Under året har arkivet tyvärr varit tvunget att genomföra nyrekrytering av ansvarig personal på området vid två tillfällen vilket påverkat antalet utförda pedagogiska aktiviteter och projekt. Omsättningen av personal har dock medfört att arkivförbundets förmedlings- och pedagogiska verksamhet internt har diskuterats och utvärderats. Tidigare projekt, aktiviteter och studiematerial har inventerats och verksamhetsmål har analyserats för fortsatt utveckling av arkivets verksamhet inom området. Vi ser fram emot fortsatt hög nivå av aktiviteter och kreativa projekt under kommande period. Under den senare halvan av 2011 har arkivets möjligheter för förmedlingsverksamhet också påverkats av att ombyggnaden av ACS gick in i ett mer intensivt skede. Den gemensamma forskarsalen flyttades för en tillfällig placering på Gaste1 där arkivförbundet har sina kontor. På grund av den platsbrist detta medförde upprättades ett tillfälligt klassrum i arkivets uppackningsrum. Denna lösning har inneburit att arkivet endast haft möjlighet att ta emot ett fåtal skolklasser och studiegrupper. Tillfälliga lösningar har gjorts vid besök av större grupper men lokalproblematiken har försvårat möjligheterna att ta emot skolklasser och antalet besökande skolungdomar har därför varit mycket lägre än tidigare år. Ett antal elevgrupper har dock besökt arkivet och dessa kom från både grund- och gymnasienivå. Aktiviteterna har främst fokuserats på rundvandringar och källkritiska diskussioner. Arkivväskor och studielådor har under året lånats ut till skolor runt om i regionen. Här har användningen varit relativt oförändrad jämfört med tidigare år och väskorna har varit populära inslag i undervisningen. Under hösten kontaktades arkivförbundet av biblioteket i Älmhult. Med anledning av att biblioteket har inlett ett arbete med att utveckla ett antal minnesväskor för dementa inom äldrevården har arkivförbudet engagerats för hjälp med material och kompetens kring frågor om upphovsrätt och bilder. Satisfaction Arkivförbundets stora pedagogiska satsning under 2010 var utvecklingsoch samarbetsprojektet Satisfaction och utvärdering av projektet genomfördes under En rapport har upprättats och finns att nå digitalt via arkivförbundets webbplats samt redovisning har sänts till Kultur Skåne som med utvecklingsmedel finansierade projektet. Projektet har också presenterats under hösten vid ett Cresco-seminarium i Varberg för personal från Södra Götalands museer samt genom en artikel i tidskriften Arkiv i december. Sida 7 av 21

8 Övrig utåtriktad verksamhet Programverksamhet Arkivet som mötesplats för Nytta och Nöje har fortsatt även under Liksom tidigare var huvudarrangörer Skånes Arkivförbund, Landsarkivet i Lund och Malmö stadsarkiv. Våren februari Ordning och reda i föreningens dokument - fortsättningskurs, 5 deltagare 23 mars Filmvisning med föredrag: Utan invandrare inget Trelleborg AB, 20 deltagare 13 april Föredrag: Fostrande förpliktelser, 5 deltagare 5 maj Seminarium om Upphovsrätt, samarrangemang med SHF, 46 deltagare 18 maj Ordning och reda i föreningens dokument grundkurs, 14 deltagare Hösten september Ordning och reda i föreningens dokument grundkurs, 9 deltagare 13 oktober Ordning och reda i föreningens dokument fortsättningskurs, 5 deltagare 1 december Seminarium: Sök dina släktingar i föreningsarkiven, 15 deltagare Arkivets ansvariga personal har under hösten och vintern utvärderat arkivförbundets del i programverksamheten som genomförts inom ramen för Nytta och Nöje sedan samarbetets början Erfarenheter från denna utvärdering kommer ligga till grund för arkivets fortsatta prioriteringar och arbete med program och aktiviteter för medlemmar, forskare och allmänhet. Studiebesök och arkivförbundets kurser Förändringar i arkivets lokalsituation samt omsättning på personal har medfört att antal besökare under 2011 varit lägre än tidigare år. Utöver skolungdomar i den pedagogiska verksamheten har ytterligare 350 personer i större och mindre grupper besökt arkivet. Liksom tidigare år har arkivförbundet deltagit och medverkat i seminarier och konferenser relevanta för verksamhetsområdet. Arkivet har också besökt medlemsorganisationer, representanter från föreningar och organisationer, kommuner och Region Skåne samt samarbetspartners och kollegor lokalt, regionalt samt nationellt och internationellt. Under året genomförda föredrag: 1/2 Föreläsning på grundkursen i arkivvetenskap vid Lunds universitet av Anna Ketola: Förmedling och arkivpedagogik. 2/2 Föreläsning på ABM-mastern i arkivvetenskap av Anna Ketola: Enskilda arkiv, dess historia och utmaningar. Lunds universitet. 17/2 Anna Ketola föredrog om webbplatsen Folk i rörelse vid seminarium: De nya läroplanera och arkiven. Arr: Svenska Arkiv i Samverkan för Synlighet och Riksarkivet. Stockholm /3 Anna Ketola presenterade Arkivförbundets medverkan i arbetet med regional kulturplan i Skåne vid Riksarkivets konferens för FA:s och NAF:s chefer. Stockholm. 10/5 Utbildning i dokumenthantering för FA:s organisationsmedlemmar. Anna Ketola tillsammans med Per Lundin, Blekingearkivet. ARAB, Stockholm. 10/10 Föreläsning på ABM-mastern av Anna Ketola: Strategisk planering vid av/hos arkiv. Lunds universitet. 12/10 Föredrag om Satisfaction av Anna Ketola. Crescoseminarium för Götalands museer, Varberg stadshotell. 15/11 Föreläsning på ABM-mastern av Anna Ketola: Enskilda arkiv. Lunds universitet. Sida 8 av 21

9 14/12 Anna Ketola presenterar Skånes Arkivförbunds verksamhet för Region Skånes kulturnämnd. Regionmuseet i Kristianstad. Arkivens dag 2011 Regional samordning Skånes Arkivförbund har sedan Arkivens dag genomfördes första gången (1998) fungerat som regional samordnare i Skåne. Enligt verksamhetsplan ska arkivförbundet öka sina insatser i den regionala samordningen av arrangemangen i Skåne. Arkivförbundet har under året representerat Skåne vid två nationella samordningsmöten och arkivet har även varit distributör av de nationella Arkivkaramellerna som förmedlas till beställande arrangörer runt om i landet. Inom ramen för den regionala samordningen arrangerades ett regionalt uppstartmöte i mars där utvärdering av 2010 års aktiviteter diskuterades samt gemensamma frågor togs upp för förmedling till den nationella samordningen. Ett regionalt kickoff-möte genomfördes också i september där arrangörer från Skåne samlades för inspiration, utbyte och diskussion kring mål och målgrupper för arrangemanget. På arkivförbundets webbplats förmedlades under hösten information till arrangörer samt lokala program för eventuella besökare. Enligt resultatet av en enkätundersökning utsänd till nätverket för Arkivens dag i Skåne kan man utläsa en mindre ökning av antalet aktiviteter och arrangemang samt en ökning av antalet besökare jämfört med tidigare år. Man har visat uppskattning för de ökade resurser arkivförbundet lagt på samordning och antalet registrerade besök på webbplatsen ökade betydligt i anslutning till genomförandet av Arkivens dag. Arkivens dag i Höörs kommunbibliotek Med anledning av att det inte kunde genomföras något arrangemang under Arkivens dag på Arkivcentrum Syd valde Skånes Arkivförbund att istället utföra ett samarbetsprojekt i Höör och i Höörs kommunbibliotek. Att vi valde Höör berodde främst på att det låg i linje med vårt planerade dokumentations- och inventeringsprojekt som bland annat ska genomföras i Höör. Under arrangemanget av Arkivens Dag i Höör medverkade bland annat arkivets kassör Sven Eric Davidsson som visade hur man kan restaurera och laga skadade bokryggar. Foto: Christel Palmqvist Sida 9 av 21

10 Arrangemanget genomfördes som en mindre mässa med informationsskärmar och utställningar, bokbord och databasvisningar samt ett par mindre föredrag i bibliotekslokalen. Samarbetspartners var förutom Höörs kommun, kommunbibliotek och kommunarkiv också Landsarkivet i Lund, Lunds universitets Kyrkohistoriska Arkiv, Skånes Hembygdsförbund samt den lokala släktforskarföreningen i Eslöv-Höör Släkt- och folklivsforskare och Höörs föreläsningsförening. Biblioteket besöktes denna dag av c:a 200 personer och ur resultatet av den utvärdering som gjordes av medverkande organisationer kan vi utläsa att initiativet var mycket lyckat och modellen är värd att upprepa under kommande år. Publicering Ny utformning på arkivförbundets webbplats 29 april hade arkivförbundet webbrelease för vår nya utformning av vår hemsida Med hjälp från IT-företaget INKA Interactive investerade arkivet i ett nytt webbvektyg och en ny webblayout och en ny logotyp. Arkivets nya logga har implementerats under året samt webbplatsen har strukturerats och fyllts med innehåll av arkivets personal. Målsättning för webbplatsen är att den ska fungera som informationsresurs för medlemmar, blivande medlemmar, forskare, studenter, lärare och elever samt andra intresserade av arkivförbundets verksamhet. Webbplatsen är ett viktigt forum för marknadsföring av arkivförbundets verksamhet. Modellen är att webbplatsen ska ha en tydlig struktur, ljus och luftig layout med mycket bilder i huvudsak från verksamheten, lättfattliga texter och använda tydliga hänvisningar. Reaktionerna på vår nya webbplats har varit mycket positiva. Under perioden maj-december 2011 hade webbplatsen besökare och 108 sidrubriker visades gånger. Publicerat övrigt Skånes Arkivförbund Programbroschyr: Arkiv för Nytta och Nöje distribuerades i början av januari och september. Broschyr: Ge namnen liv! En släktforskningsguide till enskilda arkiv. Facebook*: *Arkivförbundet finns sedan hösten 2009 på Facebook och sidan uppdateras kontinuerligt med bilder och information från verksamheten. I december 2011 var det 75 som följde sidan. Rapport: Satisfaction ett pedagogiskt utvecklingsprojekt. Skånes Arkivförbund Artikel: Anna Ketola; Satisfaction. Tidningen ARKIV nr 4/2011. Akademiska arbeten och uppsatser Av de arbeten arkivet fått tillgång till: Alexander Smith: Helsingborgsyndikalister vid vägvalet: revolt eller revolution? En ideologianalys av en syndikalistisk lokal samorganisation, perioden , C-uppsats, HISK01, Historiska institutionen, Lunds universitet Ingrid Andersson: Minns ditt 70-tal en genomgång och analys av minnesberättelser om 1970-talet, inlämningsuppgift, Livsberättelser, Fakulteten för kultur och samhälle, Malmö högskola. Kim Olsen: Höörs kommuns föreningsliv i ett historiskt perspektiv. Praktikarbete, mastersutbildningen Historiska studier, Lunds universitet. Sida 10 av 21

11 SLUTORD Skånes Arkivförbund avslutar härmed sitt 18:e verksamhetsår och framtiden ljusnar alltmer. Lokalfrågan, som under några års tid varit ett påtagligt orosmoment, ser nu ut att gå mot en hållbar lösning. Våra tydligare relationer med regionens Kulturnämnd borgar också för en ekonomi som kan planeras längre än med ettårsperspektiv. Personalsituationen för arkivets pedagogiska verksamhet är nu förhoppningsvis löst. Vi har fortsatt vårt arbete med att i ökad omfattning vara närvarande hos medlemmarna i hela Skåne. Under 2012 kommer det att manifesteras med ett medlemsforum i maj på det nyöppnade Arkivcentrum Syd. Avslutningsvis vill styrelsen rikta ett stort tack till våra medlemsorganisationer och enskilda medlemmar samt inte minst till vår mycket duktiga, engagerade och kunniga personal. Vi vill också rikta ett varmt tack till Kultur Skåne och till kommunerna Lund, Klippan, Kristianstad, Landskrona och Lomma samt Osby för bidrag till verksamheten. Vi är dessutom tacksamma för det goda samarbetet vi i en rad sammanhang haft med Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet, Skånes Hembygdsförbund och Landsarkivet i Lund samt alla organisationer/institutioner vid Arkivcentrum Syd, Malmö stadsarkiv och andra arkiv i Skåne och Sverige. Ni har alla bidragit till att arkivförbundets verksamhet har kunnat genomföras med sådan framgång under Lund februari 2011 Lars Bergwall Gustav Hofvander Sven E. Davidsson ordförande vice ordförande kassör Britt Sofie Zethson Sten Andersson Britt Persson Roberth Ruthberg Carl Aspegren Curt Jacobsson Sven Rosborn Hans Wilsson Sida 11 av 21

12 Medlemmar 2011 Arkivföreningar Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona Arbetarrörelsens arkiv i Trelleborg Arbetarrörelsens arkiv i Örkelljunga Arbetarrörelsens arkiv i Skåne, Malmö Folkrörelsearkivet i Helsingborg Folkrörelsearkivet i Kristianstad Folkrörelsearkivet i Ängelholm Helsingborgs Idrottsmuseum Hässleholms Folkrörelsearkiv Idrottsmuseet i Malmö Skånes Näringslivsarkiv Offentlig förvaltning Helsingborgs Stadsarkiv Hässleholms kommunarkiv Kristianstads kommunarkiv Kävlinge kommunarkiv Landsarkivet i Lund Lomma kommuns centralarkiv Malmö Stadsarkiv Simrishamns kommunarkiv Stadsarkivet i Lund Staffanstorps kommunarkiv Trelleborgs kommunarkiv Vellinge kommunarkiv Hembygdsföreningar och lokalhistoriska museer/sällskap Billesholmstraktens Hembygdsförening Föreningen Frenningeboken NY Föreningen Gamla Båstad Föreningen Gamla Lund NY Gärds Härads Hembygdsförening Göinge Hembygdsförening Limhamns Museiförening Mölle Byförening NY Ängelholms Hembygdsförening Riksorganisationer Frälsningsarméns DHK Gammaldansarnas Riksförbund Rotary Norden Seriefrämjandet Svenska Arabhästförening Sv. Service- och Signalhundsförbundet Regionala, läns- och distriktsorganisationer ABF Skåne Afasiföreningen i Skåne län Byggnads i Skåne Celeakiföreningen i Skåne län DHR Skåne läns distrikt NY Distriktsstyrelsen Soc.dem. för Tro och Solidaritet EFS i Sydsverige Fastighetsanställdas förbund Region Syd Folkdansringen, Skåne Folkpartiet i Skåne Föreningen Skånska Möllor Författarcentrum Syd Försvarsutbildarna, Skåne GS avdelning 1, Västra Skåne Hela Människan i Skåne och Blekinge Husmödrarna Skåne Hyresgästföreningen Region Södra Skåne Lantbrukarnas provinsförbund i Skåne Lunds stifts Kyrkomusikerförening Medborgarskolans Skånedistrikt MHF Region Skåne Museiföreningen Skånska Järnvägar Museiföreningen Skånska Möllor Riksteatern Skåne NY Rädda Barnens distriktsförbund i Skåne Röda Korset Region Syd Sensus distrikt Skåne-Blekinge SISU Skåne Vision Centret i Malmö Skåneländska Gastronomiska Akademien Skånes Bildningsförbund Skånes distrikt av IOGT-NTO Skånes Dövas Länsförbund Skånes FN-distrikt Skånes Hembygdsförbund Skånes Nykterhetsförbund Skånes Orienteringsförbund Skånes Scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Skånes Spelmansförbund Skånska Akademien SMK/SMU i Södra Götaland SPF Skånedistriktet Studiefrämjandet Skåne-Blekinge Studieförbundet Bilda, Skåne Studieförbundet Vuxenskolan, Skåne Svensk Handel Syd Sida 12 av 21

13 Sydskånska Kennelklubben Vita Bandet Skånedistriktet Vårdförbundet, Skåne Ekonomiska organisationer Bostadsrättsföreningen Bommen Nr: 7, Lund Bostadsrättsföreningen Själabodarna, Lund Bostadsrättsföreningen Tre Högar NY Böste Sommarstugeförening, Västra Torp ek.för. Daggmaskens Förskola Fiddevången vägförening, Falsterbo Folkets Hus, Lund Föräldrakooperativet Kossan, Lund Hövdingen Strutharald Samfällighetsförening NY Lunds Idrottsföreningars Samorganisation Rättshjälpskassan Standard Skånes Soldathem Stenålderns Samfällighetsförening Stiftelsen De Lekande Barnens Fond NY Vellinge Strandmarksägare Lokala föreningar Bjuvs Missionsförsamling Burlövs Ryttarförening Club Italiano Dalbybygdens pensionärsklubb DHR Malmöavdelningen EFS-Kyrkan i Ängelholm EFS Missionsförening i Lund EFS Missionsförening i Staffanstorp Eslöv-Sallerup Rotaryklubb Eslövs Scoutkår Estniska föreningen i Lund Falsterbo Golfklubb Flommens Golfklubb Folkdansens vänner, Malmö Folkdanslaget Lundagillet Frälsningsarmén i Helsingborg Frälsningsarmén i Landskrona Frälsningsarmén i Limhamn Frälsningsarmén i Ystad Föreningen Sirmiones Skeppslag Hardeberga Bollklubb Hörby UNF Hörselskadades förening i Lund IFK Lund IF Metall Sydvästra Skåne Ingelsträde Missions- och Ungdomsförening IOGT-NTO 2019 Kronan, Eslöv IOGT-NTO 5607 Sydkusten NY IOGT-NTO Lugnet, Lund Kristianstads FN-förening Kullabygdens diabetesförening Kävlinge Furulunds Missionsförsamling Landskrona Cykelklubb Landskrona Kyrkliga Scoutkår Ljunghusens Golfklubb LO-facken i Lund Logen Kärnan nr 608, Helsingborg LUGI Innebandyklubb Lund-Dalby Rotaryklubb Lund-Klosters Rotaryklubb Lunds Arbetarekommun Lunds Bollklubb Lunds Centerkrets Lunds Diakoniförening NY Lunds Fot- och Cykelfolk Lunds Husmodersförening Lunds Kammarmusiksällskap Lunds Konståkningsklubb Lunds Släktforskarförening Lunds Soroptimistklubb Läkaresällskapet i Lund Lärarförbundets lokalavdelning Östra Göinge NY Malmö Squash Rackets club Malmö-Limhamn Soroptimistklubb Miljöpartiet De Gröna i Lomma Musikfrämjandet i Kullabygden Naturskyddsföreningen i Vemmenhögsbygden Nevis Gymnastikförening NY Nordvästra Skånes Scoutmuseiförening Näsby IF Postens Kamratklubb i Lund Råå Betelförsamling av SMF Råå/Helsingborg Metodistförsamling Rädda Barnens lokalför. i Lund S:t Knuts Rotaryklubb S:t Lukas i Lund NY S:t Lukas i Malmö NY Scoutkåren Vikingen, Ekeby Scoutkåren Pilen, Malmö Simklubben Poseidon Släktför. Rusth. C. Sörensens o. M. Christensdotters ättlingar Smålands Gille i Lund Socialdemokraterna i Osby SPF Goda Vänner Södra Sandby NY SPF Lomma Södra Sida 13 av 21

14 SPF Lund Öster SPF Stångby SPF Lundakretsen SPF Lundensis NY SRF Lundabygden Staffanstorps Cykelklubb Stödkommittén för Centralamerikas folk Svalorna Indien-Bangladesh NY Vandrarföreningen GångGång, Lund Veberöds Tennisklubb NY Vision avd 281 Region Skåne Vänsterpartiet, Lund Willands arrendatorsförening Y:s Mens Club i Lund Östermalmkyrkan i Kristianstad Sida 14 av 21

15 Bokslut 2011 Resultaträkning - intäkter Anslag Statligt bidrag Riksarkivet , ,80 0,00 Kultur Skåne , , ,00 Kultur Skåne - pedagog , , ,00 Lunds kommun , , ,00 Övriga kommunala bidrag , , ,00 Gåvor 0,00 0, ,00 Arbetsmarknadsverket , , ,00 Summa anslag , , ,00 Projekt Satisfaction 2 0, ,00 0,00 Fribaptistsamfundet 3 0, , ,00 Summa projekt 0, , ,00 Uppdrag Lunds universitet , , ,00 Malmö högskola , ,00 0,00 Nationellt uppdrag i arkivpedagogik ,36 0,00 0,00 FA: Folk i rörelse 0, , ,00 Övriga uppdrag 2 500,00 0, ,00 Summa uppdrag , , ,00 Medelms- & hyllavgifter Medlemsavgifter , , ,00 Hyllavgifter , , ,00 Summa avgifter , , ,00 Försäljning Baptism och fribaptism i Skåne/HUG nr 1 100,00 100,00 250,00 Historia på riktigt 2 330, , ,00 Krumelurer i arkiven 4 510, , ,00 Orostid - ofredsår 1 100, ,00 700,00 Tur och Retur på minnenas spår 200,00 500,00 250,00 Tösabitar - saxat ur livet 1 110, ,00 400,00 Försäljning övrigt , , ,00 Summa försäljning , , ,00 1 Inkl. statligt anslag från Kulturrådet: ,00 2 Utvecklingsbidrag från Kultur Skåne 3 Projektbidrag från Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv 4 Institutionen för kulturvetenskaper 5 Lärarutbildningen 6 Projektperiod och från dåvarande Utbildnings- och kulturdepartementet Sida 15 av 21

16 Ränteintäkter 888,33 0,00 0,00 Övriga intäkter Arkivpedagog 5 810, ,00 0,00 Programverksamhet 3 730,00 670,00 550,00 Övriga intäkter , , ,00 Summa övriga intäkter , , ,00 Intäktskorrigering/öresutjämning -15,55-11,39-18,23 SUMMA INTÄKTER , , ,77 Resultaträkning - KOSTNADER Personalkostnader Löner & sociala avgifter , , ,59 Försäkringsavgifter , , ,00 Sjuk- och personalvård 6 170, , ,00 Resor & traktamenten , , ,97 Utbildning & konferens , , ,00 Summa personalkostnader , , ,56 Lokaler - hyror , , ,00 Övriga kostnader Kontorsmaterial , , ,00 Arkivvårdsmaterial , , ,00 Tryck, kopiering & publicering 7 250, , ,00 Telefon , , ,00 Porto , , ,68 Programunderhåll , , ,75 Försäkringar 3 168, , ,00 Tidningar, tidskrifter & facklitteratur 4 051, , ,00 Produktion, utställningar & marknadsföring , , ,00 Programverksamhet , , ,50 Arkivens dag 2 549,00 700, ,72 Föreningsavgifter , , ,00 Representation & årsmöte 9 896, , ,92 Styrelsearvoden , , ,00 Revisorarvoden 1 000, ,00 500,00 Resekostnad & övriga utlägg styrelsen 4 322, , ,40 Diverse kostnader 7 096, , ,78 Summa övriga kostnader , , ,75 Kostnader projekt och uppdrag Satisfaction 0, ,00 0,00 Fribaptistsamfundet 0, , ,00 7 Adm.avg. fr. Nationellt uppdrag ingår: ,01 Sida 16 av 21

17 Nationellt uppdrag i arkivpedagogik ,36 0,00 0,00 Summa projekt och uppdrag , , ,00 SUMMA KOSTNADER , , ,31 Avskrivning inventarier , , ,25 Årets resultat , , ,79 SUMMA , , ,77 Sida 17 av 21

18 Balansräkning TILLGÅNGAR Kassa 61, , ,50 Plusgiro , , ,98 Bankgiro , , ,22 Fodringar , , ,00 Summa , , ,70 Inventarier , , ,00 Värdeminskning inventarier , , ,25 Summa , , ,75 Summa tillgångar , , ,45 SKULDER Reserveringar Fribaptistsamfundet 0, ,00 0,00 Publicering , , ,00 Verksamhetsutveckling , , ,42 SPP-medel , , ,80 Summa , , ,22 Diverse skulder 3 403, , ,94 Upplupna semesterlöner 8 068, , ,70 Skuld sociala avgifter semesterlöner 2 662, , ,78 Upplupna sociala avgifter , , ,07 Upplupen personalskatt , , ,00 Summa , , ,49 Summa skulder , , ,71 EGET KAPITAL Eget kapital , , ,53 Årets resultat , , ,79 Summa , , ,74 Skulder och eget kapital , , ,45 Sida 18 av 21

19 Revisionsberättelse Undertecknade revisorer har idag granskat Skånes Arkivförbunds räkenskaper mot verksamhetsårets protokoll för tiden 1 januari 2011 till 31 december 2011 samt tagit del av verksamhetsberättelsen. Vi har funnit räkenskaperna väl förda och styrkta med verifikat. Vi föreslår att den redovisade balansräkningen fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Lund Lars Jörwall Hans Jerenäs Sida 19 av 21

20 Verksamhetsplan ORGANISATION OCH MEDLEMSVÅRD Mål under perioden: Arbeta för att avtal tecknas mellan arkivförbundet och Region Skåne om hyra och bruk av kontors- och magasinslokaler på Gaste 1 samt upprätta avtal med samverkande parter rörande publika delar av Arkivcentrum Syd. Genomföra flytt av personal och material i kontorsrum och i magasinsutrymmen. Genomföra en förstudie i Höör och Burlöv i syfte att utveckla en metod för vidgad kännedom om arkivförbundets verksamhet i regionens kommuner. Målgrupp är dels politiker och ansvariga tjänstemän inom kommunal förvaltning dels aktörer inom föreningslivet och andra inom den civila sektorn. Utveckla och etablera forum för samverkan och informationsutbyte med våra systerorganisationer i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län inför eventuell kommande regionsammanslagning. Utöka verksamheten kring medlemsvärvning genom riktade informationsinsatser till landskapets regionala verksamheter. Arbeta för gott samarbete, samförstånd och utbyte mellan arkivförbundet och dess arkivmedlemmar. Särskilt vill arkivförbundet fullfölja en utökad samverkan med Skånes Näringslivsarkiv. Skapa och utveckla forum för förmedlings- och kunskapsuppbyggnad inom arkivförbundets verksamhetsområde för arkivets medlemmar. SAMLINGAR OCH DOKUMENTATION Mål under perioden: Genomföra dokumentations- och inventeringsprojektet av föreningsverksamhet i kommunerna Burlöv och Höör samt utarbeta en plan för efterföljande projekt inom ramen för projektet Rörelser i Skåne. Avsluta projektet att ordna och förteckna arkiven från Svenska Fribaptistförbundet. Slutföra projektet att konvertera tidigare förteckningar till Visual Arkiv. Genomföra inventering av oförtecknade arkiv i arkivförbundets samlingar för upprättande av prioriteringsordning och resursbehov. Undersöka eventuellt nytt system för debitering av hyllavgifter. Genomföra inventering av befintliga medlemmars behov av förvaring av arkiv. Sida 20 av 21

21 Utarbeta en ändamålsenlig databas för tillgängliggörande av arkivförbundet registrerade fotografier samt inleda ett omfattande registerarbete för överföring av uppgifter till denna databas. Befästa rutiner för uppdatering av arkivets digitala arkivdatabas Skåneregistret och dataleveranser till den Nationella Databasen (NAD) samt utarbeta en förstudie för utvidgning av uppgiftslämnare till registret. Upprätta en förstudie för digitaliseringsprojekt av arkivförbundets affischsamling. Upprätta en förstudie för transkriberingsprojekt av kassettbandinspelningar som bevaras i arkivets samlingar. Upprätta en förstudie för digitaliseringsprojekt av VHS-material i arkivets samlingar. Skapa möjligheter för kunskapsuppbyggnad kring elektroniska arkiv. UTÅTRIKTAD- OCH FÖRMEDLINGSVERKSAMHET Mål under perioden: Utvärdera och strategiskt planera arkivförbundets programverksamhet. Upprätta en portabel vandringsutställning rörande arkivförbundets verksamhet i regionen. Vara en aktiv deltagare i arrangemang kring Arkivens Dag och ta ett tydligt initiativ i det regionala samordningsarbetet inför evenemanget. Utarbeta strategier för ett anpassat kursutbud för arkivförbundets olika medlemskategorier. Utvärdera och utveckla arkivförbundets verksamhet som folkbildningsorganisation. Vidmakthålla och vidareutveckla samarbetet med universitets- och högskoleutbildningar i regionen. Vidareutveckla arkivförbundets webbplats för ökad medlems- och brukarservice. Arbeta för utökade resurser till arkivets förmedlings- och programverksamhet. Utveckla arkivförbundets pedagogiska programutbud för skolorna och skapa nytt informationsmaterial om arkivets olika erbjudanden till pedagogisk verksamhet. Upprätta programutbud och genomföra fortbildning av lärare med anledning av nya läroplaner (fr. 2011). Utveckla arkivförbundets pedagogiska programutbud för verksamheter inom vård- och omsorg samt undervisning och introduktion för nya medborgare. Vårda det pedagogiska samarbetet med Skånes Hembygdsförbund och andra kultur- och utbildningsinstitutioner/organisationer i regionen. Möjliggöra utgivning av material från tidigare 70-talsprojekt samt påbörja arbetet med ett nytt nummer av arkivets skriftserie HUG. Sida 21 av 21

Berättelse över verksamheten 2012

Berättelse över verksamheten 2012 Berättelse över verksamheten 2012 Bild på framsida: Nål för Frosta Härads Trädgårdsutställning i Höör, 1913 ur Höörs Försköningsförenings arkiv som bevaras i kommunarkivet i Höör. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Berättelse över verksamheten 2013

Berättelse över verksamheten 2013 Berättelse över verksamheten 2013 Bilder på framsida: Foto från Arkivens Dag i Kävlinge kommunhus samt från årets omflyttningar av arkivmaterial i magasin. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MEDLEMMAR Skånes Arkivförbund

Läs mer

FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND Verksamhetsberättelse för år 2012. Styrelsen vill härmed avge följande berättelse.

FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND Verksamhetsberättelse för år 2012. Styrelsen vill härmed avge följande berättelse. FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND Verksamhetsberättelse för år 2012 Styrelsen vill härmed avge följande berättelse. Styrelsen Styrelsen, som består av 11 ordinarie ledamöter med en mandatperiod om två år, har

Läs mer

Arkivbildare våren 2015 Distrikts-, läns- och regionala organisationer

Arkivbildare våren 2015 Distrikts-, läns- och regionala organisationer Arkivbildare våren 2015 Distrikts-, läns- och regionala organisationer Arkivbildare Handl start Handl slut Volymer Hyllm Förtecknat Bildnings- och Studieorganisationer Frikyrkliga Studieförbundet i Skåne-Blekinge

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Framtidsfrågor Skånes hembygdsförbund fick av stämman 2009 i uppdrag att låta en arbetsgrupp ta fram en proposition som presenteras på stämman 2010 (se

Läs mer

Riksarkivets nämnd PROTOKOLL Dnr 62-2008/3887 för enskilda arkiv Sammanträdesdatum 2009-01-28

Riksarkivets nämnd PROTOKOLL Dnr 62-2008/3887 för enskilda arkiv Sammanträdesdatum 2009-01-28 1 Riksarkivets nämnd PROTOKOLL Dnr 62-2008/3887 för enskilda arkiv Sammanträdesdatum 2009-01-28 Tid: kl. 09.30 Plats: Riksarkivets styrelserum Närvarande: Tomas Lidman (ordförande) Yvonne Bergman Mats

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson

Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse 2008 Styrelsens sammansättning Ordinarie (2 år): Mats O Karlsson ordf. (vald 2008) Ingalill Andersson vice ordf. (t.o.m. 2008-05-12) Christina Gullström (vald 2007, vice ordf. fr.o.m.

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Förord. Medlemmar. Förtroendevalda

Förord. Medlemmar. Förtroendevalda VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Danderyds Föreningsarkiv foto: Björn Vidalve Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Seminarium på Mångkulturellt centrum 13/6 2006

Seminarium på Mångkulturellt centrum 13/6 2006 Seminarium på Mångkulturellt centrum 13/6 2006 År 2006 har av regeringen utsetts till Mångkulturåret. Man menar att det offentliga kulturlivet måste bli bättre på att spegla och ta tillvara medborgarnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. Styrelseprotokoll A 2 1957 1994 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Verksamhets- och

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet DNR 9.4-18439/14 Sida 1 (8) 2014-12-15 Arkivmyndighetens beslut 2014:32 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Kulturnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms

Läs mer

A 1 060101 Leasingavgift datorer 0101-0331 A 2 060102 Nykterhetsfolkets länsarkiv A 3 060104 Populär historia 5 prenumerationer

A 1 060101 Leasingavgift datorer 0101-0331 A 2 060102 Nykterhetsfolkets länsarkiv A 3 060104 Populär historia 5 prenumerationer Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 1 A 1 060101 Leasingavgift datorer 0101-0331 6040 Datorkostnader 5 145,00 1720 Förbetalda leasingsavgifter 5 145,00 A 2 060102 Nykterhetsfolkets länsarkiv

Läs mer

A 1 060101 Leasingavgift datorer 0101-0331 A 2 060102 Nykterhetsfolkets länsarkiv A 3 060104 Populär historia 5 prenumerationer

A 1 060101 Leasingavgift datorer 0101-0331 A 2 060102 Nykterhetsfolkets länsarkiv A 3 060104 Populär historia 5 prenumerationer Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 1 A 1 060101 Leasingavgift datorer 0101-0331 6040 Datorkostnader 5 145,00 1720 Förbetalda leasingsavgifter 5 145,00 A 2 060102 Nykterhetsfolkets länsarkiv

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Närvarande: Bilagor: Viktor Sjögren Sebastian Hellvin Johan Skarin Sofia Carlsson Gawain Nordlander Johan Lundbäck Josefin Hellvin Bilaga A, Verksamhetsberättelse Bilaga B,

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Närvarande: Caroline Ekblad, Hanna Olin Petersson, Kristina Frisell, Konrad Ekenberg, och

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Föreningen för Arkiv & Informationsförvaltning

Föreningen för Arkiv & Informationsförvaltning Årsbokslut För Föreningen för Arkiv & Informationsförvaltning 802475-9097 Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Innehåll Sida -verksamhetsberättelse 2 -resultaträkning 5 -balansräkning 6 -tilläggsupplysningar

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

SV Västra Götalands Stadgar

SV Västra Götalands Stadgar SV Västra Götalands Stadgar Stadgar för SV Västra Götaland (SVs Regionförbund i Västra Götalandsregionen) 1 Syfte SVs Regionförbund i Västra Götaland (SV Västra Götaland) är en ideell förening som har

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR IDEELLA FÖRENINGEN folkrörelsernas arkiv I NORRA HALLAND 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR IDEELLA FÖRENINGEN folkrörelsernas arkiv I NORRA HALLAND 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR IDEELLA FÖRENINGEN folkrörelsernas arkiv I NORRA HALLAND 2008 STYRELSEN Denna har utgjorts av ordförande Åke Bendix (Föreningen Varbergs Museum), Varberg, med Hans-Erik Qvarnström,

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Vi rekommenderar att organisationer planerar rutiner för vad som skall lämnas till oss och med vilka intervall. Kontakta gärna oss i dessa frågor.

Vi rekommenderar att organisationer planerar rutiner för vad som skall lämnas till oss och med vilka intervall. Kontakta gärna oss i dessa frågor. BILAGA 1 ATT LEVERERA ARKIVMATERIAL TILL ARAB Leveranser till ARAB en översikt Förbund, större organisationer Små föreningar m.fl. Urval av material 10 år och äldre Verifikationer gallrade Tryckdubbletter

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

Granskning av ungdomsorganisationer

Granskning av ungdomsorganisationer www.pwc.se Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av ungdomsorganisationer Region Skåne Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 1 1.1. Metod...

Läs mer

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-2 Tid och plats 070329 kl 19.00 i Södertälje Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Henry Lindblad Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförvarare: Eksjö museum 57580 Eksjö Arkivbildare: Jan Engdahl, Eksjö museum Titel: Eksjö Folkets Park Omfång: 0.25 hyllmeter Tid: 1940-tal

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

ARKIVCENTRUM SYD Program

ARKIVCENTRUM SYD Program ARKIVCENTRUM SYD Program våren 2015 Välkomna till Arkivcentrum Syd I vår händer det mycket på Arkivcentrum Syd. Förutom spännande onsdagscaféer, med kaffe och dopp från kl. 14.30, kommer vi att ha extra

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma 2013. Kallelsen har skickats ut tidigare via epost 2013-08-11 Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm Tid:

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

Rapport av projektet Flottning och Folkliv

Rapport av projektet Flottning och Folkliv Dnr HLA 59-2010/20380 Rapport av projektet Flottning och Folkliv 2009-2010 Innehållsförteckning Syfte med projektet... 3 Projektets utformning... 3 Projektets genomförande och resultat... 4 Ekonomisk redovisning...

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

1. Vårens kurser från Skånes hembygdsförbund För mer information och anmälan: http://www.skaneshembygdsforbund.se, klicka på Kalendarium och kurser

1. Vårens kurser från Skånes hembygdsförbund För mer information och anmälan: http://www.skaneshembygdsforbund.se, klicka på Kalendarium och kurser Visa nyhetsbrevet i webbläsaren Nyhetsbrev nr. 9, december 2010 För optimal distribution av julklappar bör tomten bo på ett berg i Kirgizistan enligt uträkning av teknikkonsultföretag. Men han måste ändå

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND

SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND Nummer 7 2014 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Skånes Bågskytteförbund tisdagen den 9 december 2014 i Anette Anderssons bostad i Kristianstad. Närvarande: Anette Andersson,

Läs mer

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare.

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare. LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF SKÅNE PROTOKOLL Nr 1/2015 Valberedningen LRF Skåne Datum Tid 09.00-11.00 Plats Närvarande Förhinder LRF-kontoret Höör Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson

Läs mer