ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen. Sefiren. i Helsingborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013. Bostadsrättsföreningen. Sefiren. i Helsingborg"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013 Bostadsrättsföreningen Sefiren i Helsingborg

2 Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att bo i en viss lägenhet i föreningens hus. Du som bor i bostadsrättsföreningen har stora möjligheter att påverka ditt boende. Du kan på föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ, vara med och påverka många viktiga beslut. Tillsammans med de andra bostadsrättshavarna väljer du en styrelse som har till uppgift att på bästa sätt förvalta föreningens hus och mark. Det är styrelsen som fastställer föreningens årsavgift. Avgiften ska täcka föreningens kostnader samtidigt som föreningen ska klara att göra avsättningar till kommande planerat underhåll. I föreningens stadgar anges bl.a. vem som har ansvar för underhållet i föreningens hus. En tumregel är att du alltid är ansvarig för det som syns inne i lägenheten - med undantag för uppvärmningsanordning (t ex radiatorer och termostater). Allt annat är föreningens ansvar. Det är viktigt att du har en hemförsäkring och att det finns bostadsrättstillägg tecknat. Eventuellt har din förening tecknat en kollektiv tillläggsförsäkring, kolla med styrelsen. Du kan läsa mer om bostadsrättsboendet på HSBs hemsida. HSB Nordvästra Skåne HSB Nordvästra Skåne arbetar på uppdrag av föreningens styrelse med hela eller delar av föreningens förvaltning. HSB Nv Skåne är ett fullserviceföretag med lång erfarenhet med fokus på bostadsrätter. Omfattningen på tjänsterna bestäms i det/de avtal som styrelsen tecknat. HSB Nordvästra Skåne är en ekonomisk förening som ägs av våra medlemmar och HSBs bostadsrättsföreningar i nordvästra Skåne. Huvudinriktningen på verksamheten är tjänster till fastighetsägare såsom drift, underhåll, förvaltning åt bostadsrättsföreningar, renovering och ombyggnad av föreningarnas fastigheter samt nyproduktion av bostäder. Tjänsterna kan indelas i följande grupper: Administrativ förvaltning innebär att HSB tar hand om det ekonomiska och all administration som är en del av det dagliga i föreningen. Vi har full koll på de juridiska krav som berör föreningens ekonomiska och administrativa frågor. Vi ser alltid till föreningens bästa. Vi hjälper föreningen med avgiftsoch hyresuppbörd, löpande redovisning, budget och flerårsprognoser med resultat och likviditet, bokslut och årsredovisningar, resultatrapportering, analyser, besiktning, uppdatering av underhållsplaner och rådgivning i bostadsrättsfrågor. Du som är medlem i HSB har också tillgång till vår allmänna rådgivning. Du har t.ex. alltid rätt att ringa HSB juristjour som är öppen var dagar mellan på telefon Du hittar också bra och nyttig information på vår hemsida. Områdesförvaltning innebär bl.a. att HSB avlastar styrelsen så allt det dagliga arbetet löper bekymmersfritt. Vi samordnar boende, hyresgäster, entreprenörer och föreningens styrelse. Fastighetsskötsel har som motto Det ska märkas att det är HSB!. Du som boende ska mötas av en vacker trädgård och rena trapphus. Det ska vara roligt att komma hem och du ska kunna känna glädje över att bjuda hem dina goda vänner till en välskött bostadsrättsförening. En välvårdad fastighet med välskötta trädgårdsytor ökar din trivsel och det bidrar dessutom positivt till värdeutvecklingen i föreningen. Projektledning ROT Ibland krävs det lite större åtgärder i fastigheten för att hålla den i gott skick. HSBs projektledare är utbildade för hela processen från idé och en teknisk utredning till beslutsfattande, upphandling, kvalitetskontroll och besiktning samt garantiåtaganden. Vi har lång erfarenhet och kan hjälpa föreningen genom snåriga regelverk som styr olika typer av byggprojekt. Vi bistår även styrelsen i det många gånger komplicerade arbetet med korrekt och lätttillgänglig information till de boende i föreningen.

3 å:u:k5 vstyrelsenvförvrostadsrättsföreningenvsefirenhvorgunrvm"t"&matcnvhvfårvhärmedvavgevredovisningvför vföreningensvverksamhetvundervräkenskapsåretvv&iga&ia&ivavv&igaivagiu FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten yföreningensyändamål v)öreningenvharvtillvändamålvattvfrämjavmedlemmarnasvekonomiskavintressevgenomvattvivföreningens vhusvupplåtavbostadslägenhetervmedvnyttjanderättvochvutanvtidsbegränsningu ygrundfaktayomyföreningen vrostadsrättsföreningenvregistreradesvv&&va&iavtuv)öreningensvnuvarandevekonomiskavplan vregistreradesvv&&xa&nav&uv)öreningensvnuvarandevstadgarvregistreradesvv&&va&iavtvochvreviderades vv&&ta&mainu yfastighetsfakta v)astighetsbeteckningövsefirenvimhvoelsingborgsvkommunu v)örvärvsårvv&&xu v)astighetenvärvfullvärdesförsäkradvgenomv)olksamhvförsäkringsnrvv&&nvmu vånsvarsförsäkringvförvstyrelsenvingåru vryggnadensvuppvärmningvärvfjärrvärmeu v)astighetenvärvettvflerbostadshusvivuavformvmedvxvavtvvåningarhvbyggnadsårvit"cu vryggnadensvtotalytavärviguix&vkvmhvfördeladevpåvivu"g&vkvmvlägenhetsytavochvxv&vkvmvlokalytau ylägenheteryochylokaler v)öreningenvupplåtervinmvlägenhetervmedvbostadsrätthvmvlägenhetervochvgvlokalervmedvhyresrättu vwärutövervharvföreningenvenvsamlingslokalvsomvinrymmervstyrelsensvkontorvsamtven vövernattningslägenhethvjämtevettvantalvmindrevkällarförrådvförvinternvuthyrningu vrostadsrättslägenheternavärvfördeladevenligtvföljandeö vivrumvfvkökhvvvmvst vvvrumvfvkökhvgcvst vgvrumvfvkökhvmvvst vnvrumvfvkökhvimvst vxvrumvfvkökhvv&vst vévlokalernavbedrivsvföljandevverksamheterö vvakanthvtidigarev%odishörnanvvvvvvvvicnvkvmvivvvplanvvvvv vnaprapatvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvi&nvkvm v)airflexvgrossistvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvtivkvm vuthyrdvlokalvochvuootelluvvvvvvvvvvvvvvvvvmxvkvm vsamlingslokalhvsefirensvkontorvvvvvvvvv""vkvm v)öreningenvärvfrivilligtvmomsregistreradvavseendevverksamhetslokaleru ygarageyochybilplatsery vévkällargaragevfinnsvtvvplatserhvvaravvivvhyrsvutvtillvexternavhyresgästeruvnågravplatservärvtommah vdelvisvsomvreservvinförvreparationvavvplattanuvvivförsökervhyravutvdessavpåvkortvtiduv)öreningenvharvgc vparkeringsplatservvaravv"vhyrsvutvexterntuvévkällargaragetvfinnsvävenvnågrav LAplatserUvv

4 åbu:k5 yövernattningslägenhetenyuhotelletu voyrsvutvtillvmedlemmarnahvplatsvförvxvpersoneru ybyggnadensytekniskaystatus v)öreningensvunderhållsplanvharvhittillsvbeståttvavvstyrelsensvegnavuppskattningarvavvplaneratvunderhåll vtillvochvmedvårvv&i"vochvharvpresenteratsvivtidigarevårsredovisninguvnuvharvvivenvaktuellvochvmycket vspecificeradvunderhållsplanvsomvsträckervsigvtillvv&ggu yförvaltning vosrvnordvästravskånevärvföreningensvförvaltarevsedanvig&i&ihvvadvgällervadministrativvochvteknisk vförvaltningvsamtvträdgårdsskötseluv v)öreningenvärvmedlemvivsåvälv)astighetsägarnavsomvrostadsrätternahvochvvivkanvdärvfåvhjälpvmed vförhandlingsavochvjuridiskavfrågoruvrostadsrätternavharvundervåretvskapatvmöjlighetervochvtekniskt vunderlagvförvattvutvecklavföreningensvhemsidavavvårvsträvanvärvattvaktiveravdennau ycomhem v)öreningenvharvgruppavtalvmedvlomoemhvvarigenomvallavmedlemmarvharvtillgångvtillvbådevdet vdigitalavochvanalogavtvanätethvbredbandsanslutninghvliksomvtelefoniu yöverlåtelser våvvmedlemslägenheternavharvivvöverlåtitsvundervåretvochvenvhyresrättvharvsåltsuvöverlåtelseavoch vpantsättningsavgiftvtasvutvenligtvstadgarnauvöverlåtelseavgiftenvbetalasvavvköparenuv vpantsättningsavgiftenvbetalasvavvpantsättarenu VäsentligaEhändelserEunderEåret vrådevstyrelsevochvmedlemmarvvänjervsigvsuccessivtvtillvförhållandetvattvosrvnordvästravskånevnuvär vårvförvaltarevochvvivservenvstorvvinstvmedvdettauvvivharvettvmycketvdetaljeratvförvaltningsavtalu vstyrelsenvharvblandvannatvenvskyldighetvattvårligenvlåtavbesiktigavfastighetenvochvdäravvföljerven vunderhållsplanhvsomvivosrösvversionvärvmycketvomfattandevochvdetaljeradhvochvsomvvarjevårvreviderasu vvarjevdelvivfastighetenvfinnsvivunderhållsplanenuvwenvsträckervsigvivtidvtillvv&ggkvunderhållsplanen vutgörvenvviktigvbasvförvbudgetplaneringenuvosrvgervkontinuerligtvresultatrapporthvbudgetvoch vbudgetprognoshvdelsvpåvkortvsikthvdelsvsomvi&aårsprognosuv)örvaltarensvrepresentantvgervossvvarje vmånadvenvförvaltarrapporthvenvvärdefullvuppdateringhvochvförvaltarenvmedverkarvvidvbehovvpå vstyrelsemötenahvvilketvvivsättervstortvvärdevpåu vundervvårenvochvvidvstämmanvdiskuteradesvåtervdispositionenvavvgarageplatservochvundervåretvharvdet vskapatsvettvklartvregelverkvförvuthyrninguvosrvadministrerarvdettauvjällarutgångarvfrånvgaragevharvfått vbelysninguvstämmanvgavvocksåvstyrelsenvivuppdragvattvutredavproblemetvmedvkällarfuktvpå vjronborgsgatanv"vochvcuvträdplanteringvifrågasattesuvévsefirenvénfovnrvndigvredovisadesvutförligt vomständigheternauv(nligtvstyrelsensvmeningvärvfråganvdärmedvutredduvéngetvtalarvförvframtidavriskuvé vmarsvfattadesvbeslutvomvattvflyttavstyrelsensvkontorvtillbakavtillvkällarlokalenvpåvtågagatanvthvenvlokal vsomvocksåvkanvanvändasvsomvsamlingslokaluvwetvtidigarevkontoretvpåvpersgatanvnxvharvkunnatvhyras vutuv vundervhöstenvdiskuteradesvnyttvgruppavtalvmedvlomoemuvvivharvinformeratsvvidvmötevmed vrepresentantvfrånvlomoemvochvinformationsmaterialvharvskickatsvtillvmedlemmarnauvvivharvnuvfåttvett vnyttvavtalhvytterligarevfördelaktigtvjämförtvmedvdetvtidigareuvwetvgervtillgångvtillvtelefonivochvbredband vtillvmycketvlågtvprisvochvbådevtillvanalogvochvdigitalvtvaanslutninguv vvadvgällervinglasningvavvbalkongervharvvivnuvfåttvdetvdefinitivavbeskedetvattvgenerelltvbygglovvfinns vsomvsträckervsigvtillvix&xgiuvjontaktavstyrelsenvvidvintresseuv

5 åpu:k5 yunderhålly vundervåretvharvdevtrapporvmotvplattanvsomvvaritvivsämstvskickvrenoveratsuvytterligarevrenoveringvav vtrapporvkanvblivaktuelltuvundervvårenvv&invkommervdetvläckandevgaragetaketvattvreparerasvoch vprojekteringvinförvbalkongrenoveringvstartasuv vresiktningvharvutförtsvavvosrvnordvästravskånevivsambandvmedvupprättandetvavvföreningens vunderhållsplanuv)öreningenvharvundervåretvuppdateratvsinvunderhållsplanu yåretsyresultatyochyställning våretsvresultatveftervdispositionvavvunderhållvuppgårvtillvaxctvn"gvkrhvvilketvkanvjämförasvmed vföregåendevårvdåvresultatveftervdispositionvavvunderhållvvarvam"&vg"tvkruvv Årets intäkter vnettoomsättningenvharvvaritvknapptvi&"v&&&vkrvhögrevjämförtvmedvföregåendevåruvwenvivjulivv&ig vhöjdesvavgifternavmedvmvprocentuvränteintäkternavärvcavmgv&&&vkrvlägrevivförhållandevtillvföregåendevåru Årets kostnader vwriftskostnadernavharvvaritvcavvn"v&&&vkrvhögrevjämförtvmedvföregåendevåruvévdennavpostvingårvde vhyresförlustervsomvföreningenvhaftvundervåretvochvsomvuppgåttvtillvdrygtviigv&&&vkruv)örvmer vinformationvochvjämförelservsevnotvgu v_öpandevunderhållvuppgårvtillvcavxcxv&&&vkrhvföregåendevårvvarvmotsvarandevdrygtvivnn"v&&&vkru vwennavpostvkanvvarieravmycketvmellanvårenveftersomvdenvframföralltvbestårvavvoförutseddavkostnader vsåsomvexempelvisvreparationeruv vplaneratvunderhållvstyrsvtillvstorvdelvavvunderhållsplanenvochvävenvdennavpostvkanvvarieravmycket vmellanvårenuv)örvräkenskapsårvv&igvuppgårvkostnadenvtillvcav"gvv&&&vkrvochvdenvstörstavdelenvavser vrenoveringenvavvdevutvändigavtrappornauvv v)astighetsavgiftendskattenvärvcavinv&&&vkrvlägrevochvberorvpåvenvgenerellvsänkningvavvdetvfasta vmaxbeloppetvsomvfastighetsavgiftenvberäknasvpåuv våvskrivningarnavärvcavcv&&&vkrvhögrevochvberorvpåvattvbådevföreningensvbyggnadervsamtvomavoch vtillbyggnadervskrivsvavvenligtvprogressivavavskrivningsplaneruv(nvprogressivvavskrivningsplanvinnebär vattvavskrivningarnavökarvförvvarjevåruvnyavavskrivningarvförvåretvavservdatoru vévpostenvräntekostnadervingårvdelsvräntekostnadervpåvlånenvdelsvkostnadvförvswaparvsomvtvåvavvlånen varitvknutnavtilluv)ramvtillsvsistevjunivhadevföreningenvränteswaparvpåvtvåvavvsinavlånhvlånetvpåvn&v kr vochvlånetvpåvx&v kruvwenvtotalavräntekostnadenvsamtvkostnadvförvswaparvharvvaritvdrygtvvvtv&&&vkr vlägrevänvföregåendevåruvundervräkenskapsåretvharvföreningenvomplaceratvlånetvpåvn&v krvochvdevnya vräntevillkorenvblevvbetydligtvlägrevänvtidigareuvswapenvförvdettavlånvförföllvdenvsistevjuniuvévsamband vmedvomplaceringenvamorteradesvnv kruvvv Balansställning per vwevlikvidavmedlenvuppgickvtillvnvtccv"xmvkrvrespektivev"v&ivvttxvkrvföregåendevåru

6 EkonomiskEutveckling 2I13 2I12 2I11 2I1I åau:k5 Nettoomsättning/åtkr M BAB M :PO M S:S U MMP Åretsåresultat/åtkr DBB: DKOS D:AB D: :UB Resultatåefterådispositionåavåunderhåll/åtkr DIUM DKOS D:AB D: :UB.ondåföråyttreåunderhåll/åtkr : IPS : :OB : :OB K:: Årsavgiftsnivååföråbostäder/åkrÖkvm OBU IUK IUK IUK %riftskostnader/åkrökvm BKM BOS D D Låneskuld/åkrÖkvm O OAK O MAM O MAM O MAM Överlåtelsevärdeåiågenomsnitt/åkrÖkvm PS SUA D D D vundervåretvharvivvlägenhetervöverlåtitsvbenligtvinflyttningsdatumcu yföreningensyekonomiy vundervfleravårvharvingenvavgiftshöjningvsketthvmedvettvunderskottvivfinansernavsomvföljduvwenvtidigare vstyrelsenvsågvivdecembervv&ivvdärförvbehovetvavvattvhöjavavgiftenvmedvmv3uv anvavvaktadevosrös vbedömningvundervvårenhvochvdenvgenomgångvsomvgjortsvavvekonominuvrehovetvavvfortsattvunderhåll vmedvmeravintevbaravmotiveradevföreslagenvhöjninghvutanvvisadevocksåvattvdenvintevvarvtillräckliguvwärav vhöjningenvvidvårsskiftetvv&igdv&invmedvx3u vvidvkontaktvmedvs(rhvdärvvivharvvåravlånvharvstyrelsenvförståttvattvmanvfästervstortvavseendevvidvden vförbättradevorganisationvvivnuvharvskaffatvossvgenomvosruvrankenvvärdesättervdenvstrukturerade vunderhållsplanenvochvbudgetplaneringenuvwettavharvbetydelsevförvbankensvvärderingvavvvårvstabilitet vochvekonomiskavstyrkavochvharvdärmedvbetydelsevförvfortsattavlånevillkoruvwenvmycketvomfattande vplanvförvunderhålletvsomvosrvredovisarvgervgrundvförvplaneringvpåvsiktuvwetvsomvnuvförestårvär vreparationenvavvgaragetakethvuplattanuuvvivhoppasvdetvskallvvisavsigvattvdetvräckervmedvlagningvavvden vdilatationsfogvsomvgårvövervplattanuvwetvärvivanslutningvtillvdennavsomvläckagevföreliggeruvwetvkan vdockvvisavsigvbehövasvstörrevinsatseruvundervvårenvinledsvenvundersökningvavvbalkongernasvtillståndva vhärvfinnsvbehovvavvreparationervochvrenoveringarvavivnulägetvoklartvvadvdetvkommervattvkostau vslutligenhvstyrelsensvmålvärvattvhavenvvälsköttvföreningvmedvgodvekonomivivbalansu FörväntningarEavseendeEdenEframtidaEutvecklingen yunderhåll v)öljandevstörrevunderhållsåtgärdervförväntasvutförasvinomvdevkommandevfemvtillvtiovårenö vav_agningvavvläckandevgaragetakuv vavutredningvavvbehovvavvbalkongrenoveringuvv v(nligtvföreningensvunderhållsplanvberäknasvdevnärmastevtiovårensvkostnadervför vunderhålldinvesteringarvtillvföljandevbavrundatvtillvjämnavtusentalcö vv&inav&ixöv"vciivtkr vv&i"av&imövvv"t&vtkr vv&icav&itövivivmvtkr vv&v&av&viövtvcvmvtkr vv&vvav&vgövvvvgt"vtkr

7 åiu:k5 yekonomi vwenvivjanuarivv&invhöjdesvavgiftenvmedvx3uv(ftervdennavhöjningvuppgårvårsavgiftenvtillvivgenomsnitt v"xtöxmvkrdm vv vbostadsytauvwennavhöjningvinnebärvcavgcvv&&&vkrvivhögrevintäktervpervåruv v)öreningenvharvsjuvlägenhetervsomvännuvintevärvsåldauvwenvdagvdessavupplåtsvkommervföreningenvfåvett vtillskottvavvlikvidavmedeluv vwenvivjunivv&igvomplaceradesvföreningensvlånvpåvn&v kruvévsambandvmedvdettavgjordesvenvextra vamorteringvpåvnv kruvresterandevg"v krvfördeladesvpåvfyravlånvpåvvarderavtv kruvwetvtidigarevlånet varvknutetvtillvenvränteswapvsomvlöptevutvdenvsistevjunivv&iguvräntekostnadenvförvdessavlånvblev vbetydligtvlägrevochvnästavräkenskapsårvfårvdettavfullveffektuvvv v)öreningensvlånvpåvx&v krvärvknutetvtillvenvränteswapuvwennavränteswapvförfallervdenvg&vdecember vv&i"uvtroligtvisvfinnsvdetvdåvmöjlighetervattvfåvnervräntekostnadenvförvdettavlånvomvräntemarknaden vintevförändrasvalltvförvmycketvframvtillsvdessuv yk2yochyk3 vnyttvregelverkvinnebärvattvföreningensvårsredovisningvfrånvochvmedvårvv&invkommervupprättasvenligt vettvsåvkallatvjaregelverkvbkategorivvvochvgcuv)örändringarvkommervtroligtvisvattvskevvadvgällervsynenvpå vavskrivningarhvinvesteringarvochvunderhållhvvilketvkanvinnebäravattvframtidavresultatvochvjämförelsetal vkommervattvavvikavfrånvdennavårsredovisningu

8 åou:k5 Föreningsfrågor vordinarievföreningsstämmavhöllsvdenvvgvmajvv&iguvpåvstämmanvdeltogvcgvröstberättigadevmedlemmar varavvvivrepresenteradesvgenomvfullmaktu ystyrelse vwenvtidigarevstyrelsenvhadevundervvårenviivprotokollfördavsammanträdenhvdenvstyrelsevsomvtillträdde vig&xvgvharvhaftviivprotokollfördavsammanträdenuv vstyrelsenvharvhaftvföljandevsammansättningvförvperiodenvivjanuarivavvgvmajvv&igö v_eifvnilssonvvvvvvvvvvvvvvvvordförande vjerstinvniléhnvvvvvvvvvvvvvicevordförandev véngelavrjörnbergvvvvvvvvvledamot véngervwanielssonvvvvvvvvvledamot vjarlv%ustavvoallvvvvvvvvvledamot v_inneavswenssonvvvvvvvvsuppleant v audvöstrandvvvvvvvvvvvvvsuppleant vv vpåvårsstämmanvvgvmajvv&igvvaldesvdelvisvenvnyvstyrelsevmedvföljandevsammansättningö vårnevjlebergvvvvvvvvvvvvvvvordförande vlatharinavwenehedvvvvvvicevordförandehvavgickvjanuarivv&inv v_eifvnilssonvvvvvvvvvvvvvvvvvledamothvomvalv véngervwanielssonvvvvvvvvvvledamothvomvalvv v audvöstrandvvvvvvvvvvvvvvledamothvomvalv v ariannevåldgårdvvvvvvvsuppleanthvnyval vstefanv_arssonvvvvvvvvvvvvvsuppleanthvnyvalhvavgickvdecembervv&ig vévturvattvavgåvvidvkommandevordinarievföreningsstämmavärvledamöternavårnevjleberghv_eifvnilssonh v audvöstrandvsamtvsuppleantenv ariannevåldgårduv)yllnadsvalvskervförvlatharinavwenehedvsamt vstefanv_arssonvsomvavgåttvundervåretuv yrevisorer v(xternrevisorvharvvaritvåfroditavlristeavfrånvrorevisionvmedvwohannavpredalvsomvsuppleanthvvalda vidvföreningsstämmanuvénternrevisorvharvvaritv%unvorv_eghammarvmedvsixtenv)orsbergvsom vsuppleantuv yvalberedning vvalberedningvharvvaritv(bbavpergervbsammankallandechv%öranv_eghammarvochvjerstinvniléhnu yinformationyochyaktiviteter Information till medlemmar och boende vundervåretvharvstyrelsenvgettvutvxvnummervavvsefirenvénfou vvälkomstmappvharvdelatsvutvtillvallavnyinflyttadehvoftastvvidvpersonligtvbesöku Medlemsaktiviteter vvalborgsfirandevmedveldkorgarhvmingelvochvbubbelu vtidigtvivaugustivordnadevenvmedlemvgrillträffvpåvplattanhvhadevsläktningarvsomvframträddevmedvsång vochvmusiku vwulgranständningenvkombineradesvmedvglöggvochvmingelu

9 åku:k5 FörslagEtillEdispositionEavEföreningensEresultat ö StämmanåharåattåtaåställningåtillH xalanseratåresultat Åretsåresultat BalanserasEiEnyEräkningEenligtEstyrelsensEförslag DA I:A AK:/MA DBB: BIO/:P 7O KÅU K9P4,K vvadvbeträffarvföreningensvresultatvochvställningvivövrigtvhänvisasvtillvefterföljandevresultatavoch vbalansräkningvmedvtillhörandevbokslutskommentareru

10 åuu:k5 Resultaträkning Beloppöiökr Not 2I13UI1UI1U 2I12UI1UI1U 2I13U12U31 2I12U12U31 Nettoomsättning 2 M BA: OUK M :PI UAS Fastighetskostnader %riftskostnader 1L3L6 DP OUU BIM DP AAB I:: Löpandeåunderhåll 4 DIUI :MO D: AAO P:S Planeratåunderhåll DOP: KMP DBUK SSS.astighetsavgift 5 DBIU I:S DBKB UUS évskrivningar DAKI SBP DAOK BAA DI OPU KU: DI M:I MAI Rörelseresultat Å M,9 C,M Å 96C PCU Ränteintäkteråochåliknandeåresultatposter 7 KA MUM :AK UMM Räntekostnaderåochåliknandeåresultatposter 8 DP UMM :I: DA :BU :OP ResultatEföreEskatt UM 7KM, ÅMC ÅretsEresultat UM 7KM, ÅMC ResultatförändringEefterEdispositionEavEunderhållE Åretsåresultat DBB: BIO DKOS POM Ianspråktagandeåavå.ondåföråyttreåunderhåll OP: KMP AIS US: Reserveringåtillå.ondåföråyttreåunderhåll D: SSS SSS DAIS US: ResultatEefterEdispositionEavEunderhåll 7UPC OMÅ 7KM, ÅMC véanspråktagandevavvfondvförvyttrevunderhållvmotsvararvåretsvkostnadvförvplaneratvunderhålluv vreserveringvtillvfondvförvyttrevunderhållvbaserasvpåvunderhållsplanenu

11 åmu:k5 Balansräkning Beloppöiökr Not 2I13U12U31 2I12U12U31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiellayanläggningstillgångar 9 xyggnaderåochåmark BSU SBK MSI BSU AKU AU: OmDåochåtillbyggnader U BMU BPO U P:M ABO Inventarier/åverktygåochåinstallationer O I:P D B:O PPB OIA B:O KMK MSK SummaEanläggningstillgångar 96M ÅÅ9 MUO 96M KCK C,K Omsättningstillgångar Kortfristigayfordringar évgiftsfordringarökundfordringar :U USB :MP KOA Skattefordringar D :BA PKA Övrigaåfordringar 1I PK IKP AB OM:.örutbetaldaåkostnaderåochåupplupnaåintäkter 11 :SO AMS :BS OII :OB UOI AU: AUA Kortfristigayplaceringar 12 P SKS UKI : SIS IKB Kassayochybank 13 : M:K KUB A MOB ABP SummaEomsättningstillgångar U 6U6 U99 M OCO OKC SUMMAETILLGÅNGAR 996 OPO 6KM 99Å 9C9 ÅPM

12 å:su:k5 Balansräkning Beloppöiökr Not 2I13U12U31 2I12U12U31 EGETEKAPITALEOCHESKULDER EgetEkapital 14 Bundetyegetykapital Insatser ::O KAS OKK ::I UKB :PS Upplåtelseavgifter :U POU KSP :O OPK BIS.ondåföråyttreåunderhåll : IPS SPU : :O: UP: :PO OPM A:U :PP OK: B:: Ansamladyförlust xalanseratåresultat DA I:A AKB DP PUI UMO Åretsåresultat DBB: BIO DKOS POM DA KPI KBU DA :AO BOI SummaEegetEkapital 6Å6 C,Å MC, 69C U9O COM Skulder Långfristigayskulder Skulderåtillåkreditinstitut 15 UU SSS SSS MB SSS SSS UU SSS SSS MB SSS SSS Kortfristigayskulder Leverantörsskulder IKI SKU APA BBU Skatteskulder BU UIO D Övrigaåskulder 16 P AMM BA OSP Upplupnaåkostnaderåochåförutbetaldaåintäkter 17 MKP SIP : PSU OSM : IUS AUO : KOK AAS SummaEskulder PC UP, OPM CÅ KMK OO, SUMMAEEGETEKAPITALEOCHESKULDER 996 OPO 6KM 99Å 9C9 ÅPM StälldaEsäkerheter 2I13U12U31 2I12U12U31 Panteröochösäkerheteröföröegnaöskulder.astighetsinteckningar/åseånotå:I ::S SSS SSS ::S SSS SSS Summa 66,,,,,,, 66,,,,,,,

13 å::u:k5 RedovisningsprinciperEochEbokslutskommentarer vreloppvivkrvomvingetvannatvangesu AllmännaEredovisnings7EochEvärderingsprinciper v)öreningenvföljervårsredovisningslagenvochvrokföringsnämndensvallmännavrådvomvintevannatvanges vnedanu vtillgångarhvavsättningarvochvskuldervharvvärderatsvtillvanskaffningsvärdenvomvingetvannatvangesvnedanu v_ikvidavräkningenvmellanvbostadsrättsföreningenvochvosrvnordvästravskånevredovisasvunder vjortfristigavfordringaru v)ondvförvinrevunderhållhvmedlemmarnasvfondhvredovisasvundervjortfristigavskulderu Fordringar v)ordringarvharveftervindividuellvvärderingvupptagitsvtillvbeloppvvarmedvdevberäknasvinflytau Avskrivningsprinciperyföryanläggningstillgångar vånläggningstillgångarvskrivsvavvenligtvplanvövervdenvberäknadevekonomiskavlivslängdenuv)öljande vavskrivningstidervharvtillämpatsö Anläggningstillgångar Typöavöplan Antalöår Dxyggnader énnuitet :SS DMarkanläggning énnuitet BS DOmbyggnader énnuitet :SS DInventarier/åverktygåochåinstallationer Rak P Fondyföryyttreyunderhåll vreserveringvförvframtidavunderhållvavvföreningensvfastighetervskervgenomvresultatdispositionvenligt vföreningensvunderhållsplanu Likvidayplaceringar v_ikvidavplaceringarvvärderasvivenlighetvmedvårsredovisningslagenvtillvdetvlägstavavvanskaffningsvärdet vochvverkligavvärdetu Inkomstskatt vjapitalinkomstervbeskattasvmedvvvvprocentuvtidigarevbeskattadesvävenvränteintäkterhvmenvenligtvnya vdirektivvskavränteintäktervhänförligavtillvfastighetenvejvlängrevtasvuppvförvbeskattningu

14 å:bu:k5 Noter NotE6EEEAnställdaEsamtEarvode7EochElönekostnader Medelantaletyanställda v)öreningenvharvundervåretvsamtvföregåendevårvintevhaftvnågonvanställdu Löner,yandrayersättningaryochysocialaykostnader ö 2I13UI1UI1U 2I12UI1UI1U ö 2I13U12U31 2I12U12U31 StyrelseDåochårevisorsarvodeåuinternrevisor5 :SK BPA :AS USS Kostnadsersättningar D AMU Socialaåkostnader A IBK B AAI Summa 666 KM6 6OÅ KOÅ vårvodevbetalasvutvfrånvstämmavtillvstämmauv(nligtvbeslutvpåvstämmahvmajvv&ighvärvarvodetvtill vstyrelsenvc&&vkrvpervlägenhetuv)öreningenvharvixnvlägenhetervochvarvodetvblirvivgvv&&vkrvförvstyrelsenu vårvodevtillvinternrevisorvärvxv&&&vkrvpervåruvévåretsvbokslutvärvdetvräknatvmedvdessavbeloppuv vsocialavavgiftervpåvarvodevsomvbetalasvutveftervstämmanvv&invärvuppskattadevtillvv&3uvjostnadenvför vsocialavavgiftervuppgårvtillvnvxvmvkrvförvv&igveftersomvdetvivföregåendevårsvbokslutvreserveratsvett vhögrevbeloppvänvvadvsomvbetalatsvutvundervåretuvvv vévföregåendevårsvarvodevingårvvvv&&&vkrvförvstyrelsensvmerarbetehvvilkavharvåterbetalatsvv&iguvnotvi vingårvävenvsomvenvdelvivnotvghvsevlönervochvarvodenu NotE9EENettoomsättning ö 2I13UI1UI1U 2I12UI1UI1U ö 2I13U12U31 2I12U12U31 Årsavgifteråbostäder K PKI IPB K SU: IKB Hyror : OMO KI: : KUU POM Övrigaåavgifter :OO SMU :IU UAB Övrigaåintäkter P PSO :SK SIK Summa C 9O6 MPK C 6ÅU PO, vwenvivjulivv&igvhöjdesvårsavgifternavmedvmvprocentuvévslutetvavvfebruarivv&igvsåldevföreningenvenvav vlägenheternauvwettavinnebärvattvhyresintäkternavminskarvochvårsavgifternavökaruvövrigavavgiftervavser vkabelatvvsomvbetalasvavvmedlemmarnau

15 å:pu:k5 NotEÅEEDriftskostnader 2I13UI1UI1U 2I12UI1UI1U 2I13U12U31 2I12U12U31 wl BAP KI: BKS UIM Uppvärmning : BB: BP: : BIK BS: Vatten BUI KOP BUO S:S Renhållning :A: OIK :AU MBB.astighetsservice AOS AMK IAO UOB.örsäkring KA KSK KS UPM Kommunikation PAU OSP PPA PA:.örvaltningåenligtåavtal PBA B:O BSM IUP édministrationåövrigt PPB S:U :PS MIO Medlemsverksamhet PS IOI AP :MI Löneråochåarvoden ::: KO: :AP KAP.örlusteråpååhyresfordringar ::P AMS D Summa Å MPP 9UC Å OO9 U66 vpostenvförvaltningvenligtvavtalvavservadministrativvochvtekniskvförvaltninguvådministrationvövrigtvavser vfleravdelpostervsåsomvblandvannatvkonsultkostnaderhvarvodevexternvrevisorvsamtvkostnadervförvstämmau vundervv&igvingårvävenvkostnadervsomvprovisionvtillvmäklarevmedvcavngv&&&vkrvochvupprättandevav vunderhållsplanvmedvcavmnv&&&vkruvévadministrationvövrigtvförvv&igvingårvcav"cv&&&vkrvförvexternvrevisor vochvadministrativvservicevsomvavservårvv&ivu NotEOEELöpandeEunderhåll 2I13UI1UI1U 2I12UI1UI1U 2I13U12U31 2I12U12U31 Löpandeåunderhåll B:A OIO : AAO P:S Löpandeåunderhåll/åhissar ::O KM: D Löpandeåunderhåll/åtvättstugor BP UO: D Löpandeåunderhåll/åvattenåmåavlopp OP OKI D Löpandeåunderhåll/åvärmeåmåventilation AA MUO D Löpandeåunderhåll/åutemiljö OK I:U D Löpandeåunderhåll/åbelysning IP KSM D Summa UPU 6CM 6 OOM Å6, v_öpandevunderhållvförvv&igvharvdelatsvuppvpåvfleravolikavkontonvberoendevpåvvadvsomvavsesu v)öregåendevårsvkostnadvharvredovisatsvenligtvenvannanvuppställningvochvkanvdärförvintevdelasvuppu NotEUEEFastighetsavgift v)öreningensvfastighetvärvtaxeradvsomvhyreshusuv)astighetsavgiftvpåvhyreshusvärv&hg3vavvtaxeringsa värdetvmenvmedvettvmaxbeloppvförvv&igvpåvivvi&vkrvpervlägenhetuv)örvrrfvsefirenvberäknasvfastighetsa vavgiftenvutifrånvmaxbeloppetuv)astighetsskattvförvlokalervochvgaragevärvi3vavvtaxeringsvärdetu NotEMEEErsättningEtillErevisorer ö 2I13UI1UI1U 2I12UI1UI1U ö 2I13U12U31 2I12U12U31 xorevision :P BIS D PWTåÖhrlings AU M:S I: USS Internrevisor I SSS I SSS Summa MK 6M, UM P,, vpostenvarvodevtillvpwlvundervv&igvavservkostnadervförvv&ivuvårvodevtillvpwlvochvrorevisionvingår vävenvsomvenvdelvavvpostenvadministrationvövrigtvivnotvgvochvarvodevtillvinternrevisornvingårvsomvenvdel vavvlönervochvarvodenvivnotvguvårvodevtillvinternrevisorvfinnsvävenvmedvsomvenvdelvivnotenviu

16 å:au:k5 NotEKEERänteintäkterEochEliknandeEresultatposter ö 2I13UI1UI1U 2I12UI1UI1U ö 2I13U12U31 2I12U12U31 Ränteintäkter KA MUM :AK UMM Summa KO CPC 6OK PCC NotEPEERäntekostnaderEochEliknandeEresultatposter ö 2I13UI1UI1U 2I12UI1UI1U ö 2I13U12U31 2I12U12U31 Räntekostnaderålån : UMU AAS A :BU :OP Övrigaåfinansiellaåkostnader B SSS K:: D Summa Å PCC 6U6 O 69P 6MÅ vövrigavfinansiellavkostnadervavservkostnadervförvränteswapu NotECEEMateriellaEanläggningstillgångar Byggnaderyochymark 2I13U12U31 2I12U12U31 Ursprungligtåanskaffningsvärde Dåxyggnader :OS IKI :OS :OS IKI :OS DåMark IS KSK :SS IS KSK :SS B:: BUB BOS B:: BUB BOS éckumuleradeåavskrivningaråenligtåplanh DåVidååretsåbörjan DB UBS IUB DB PU: OU: DåÅretsåavskrivningåenligtåplan DAAM UKA DAPU MS: DP BKS AIO DB UBS IUB Markanläggningar Ursprungligtåanskaffningsvärde :K AUU D DÅretsåanskaffningar D :K AUU :K AUU :K AUU éckumuleradeåavskrivningaråenligtåplanh DåVidååretsåbörjan DOUI D DåÅretsåavskrivningåenligtåplan DKSB DOUI D: PUK DOUI PlanenligtErestvärdeEvidEåretsEslut 9,P,9K C,U 9,P OKP OP6 varavåbyggnader :IK PBS USI :IK KK: PU: varavåmark IS KSK :SS IS KSK :SS v)öreningensvbyggnadervskrivsvavvenligtvenvi&&aårigvprogressivvavskrivningsplanuvsistavåretvattvskriva vavvpåvbyggnadernavblirvenligtvnuvarandevavskrivningsplanvårvvi&muv arkanläggningarnavskrivsvav venligtvenvv&aårigvprogressivvavskrivningsplanvochvsistavåretvförvavskrivningvblirvårvv&giu Taxeringsvärdenypåyfastigheter Hustyp Byggnad Mark Totalt Hyreshusåbostäder UA SSS SSS OM SSS SSS 6UÅ,,,,,, Hyreshusålokaler O ASS SSS U:K SSS K 96K,,, Summa MS ASS SSS OM U:K SSS 6M, 96K,,,

17 å:iu:k5 Om-yochytillbyggnader ö 2I13U12U31 2I12U12U31 éckumuleradeåanskaffningsvärdenh DVidååretsåbörjanH xalkonger BIS SSS BIS SSS.asad :KS IMA :KS IMA SophusÖsoprum BIP PUM BIP PUM ÖvrigaåomDåochåtillbyggnader K KI: M:B K KI: M:B U ABI UMI U ABI UMI éckumuleradeåavskrivningaråenligtåplanh DVidååretsåbörjan D:SO AOM DUI KMI DÅretsåavskrivningåenligtåplan DB: :MS DBS OKA D:BK OIM D:SO AOM PlanenligtErestvärdeEvidEåretsEslut P 9CP 9ÅM P Å6C O9M vövrigavomavochvtillbyggnadervavservstandardförbättringarhvelanläggninghvportdsäkerhetsdörrarhvfönster vochvtaku Maskineryochyinventarier ö 2I13U12U31 2I12U12U31 éckumuleradeåanskaffningsvärdenh DVidååretsåbörjan PA M:K PA M:K DNyanskaffningar/ådator M KKS D Dévyttringaråochåutrangeringar DPA M:K D M KKS PA M:K éckumuleradeåavskrivningaråenligtåplanh DVidååretsåbörjan DPA M:K DBK MPP Dévyttringaråochåutrangeringar PA M:K D DÅretsåavskrivningåenligtåplan DP BIK DO MUA DP BIK DPA M:K PlanenligtErestvärdeEvidEåretsEslut M U6Å 7 NotE6,EEÖvrigaEfordringar ö 2I13U12U31 2I12U12U31 Skattekonto BO OBA BI IIP Personalskatt/åfordranåSkatteverket O OSS D Momsfordran A PAM D Övrigaåfordringar D :K :PU Summa ÅK UKÅ O9 MC6 NotE66EEFörutbetaldaEkostnaderEochEupplupnaEintäkter ö 2I13U12U31 2I12U12U31.örsäkringspremieåOsséen D BM SPK.örsäkringspremieåénticimex D P UMU TVDavgiftåmåbredband UA UB: UP I:I RänteintäktåSwx O :UO A BSI TomåHem AUS D Larmövervakning A AMU D Löpandeåunderhåll/åutemiljö :S ISI D Summa 6,M OC, 69, MUU

18 å:ou:k5 NotE69EEKortfristigaEplaceringar ö Ränta Löptid 2I13U12U31 2I12U12U31.astränteplacering/åSwx :/USN BS:ADS:D:P IPM OKU IBM P:K.astränteplacering/åSwx :/KSN BS:ADSBDSP IP: :MK IB: BII.astränteplacering/åSwx :/KSN BS:ADSPDSP B SSS SSS D Summa Å,K, PKU 6,U, UK9 NotE6ÅEEKassaEochEbank 2I13U12U31 2I12U12U31 Swx : :BP OPA : :KO MAK Swedbank D B :KP PIK Resursxank KMA :AU : O:B ::M Summa 6 C6K KP9 O CM9 O9Å NotE6OEEEgetEkapital ö ö Upplåtelse Fondöyttre Balanserat Åretsö ö Insatser avgifter underhåll resultat resultat VidååretsåbörjanåenlLåfastställdåxR ::I UKB :PS :O OPK BIS : :O: UP: DP PUI UMO DKOS POM %ispositionåenligtåstämmobeslut DKOS POM KOS POM Ianspråktagandeåavåfondåföråyttreåunderhåll DOP: KMP OP: KMP Reserveringåtillåfondåföråyttreåunderhåll : SSS SSS D: SSS SSS Underååretåerlagdaåinsatser UOU IAK : KP: AIP Åretsåresultat DBB: BIO VidEåretsEslut 66M KO, MKK 6P ÅMP K,Å 6 UÅ,,ÅP 7O U6O OK UM NotE6UEESkulderEtillEkreditinstitut Långivare Ränta Bindningöränta Bindningölån 2I13U12U31 2I12U12U31 Swx :/MUN BS:ADSPD:M BS:AD:BDBU IS SSS SSS IS SSS SSS Swx :/PKN BS:PDSIDP: BS:PDSIDP: löstålån AS SSS SSS Swx S/MMN BS:PD:BDPS BS:OD:BDPS B SSS SSS B SSS SSS Swx B/BPN BS:IDSIDBU BS:IDSIDBU M SSS SSS nyttålån Swx B/OPN BS:KDSIDBU BS:KDSIDBU M SSS SSS nyttålån Swx P/SBN BS:MDSIDBU BS:MDSIDBU M SSS SSS nyttålån Swx B/KKN BS:UDSIDBU BS:UDSIDBU M SSS SSS nyttålån Summa PP,,,,,, C9,,,,,, v)öreningenvharvingenvfastvamorteringvutanvamorterarvnärvmöjlighetvgesuvundervv&igvharvföreningen vamorteratvnv krvivsambandvmedvlåneomläggningvavvlånetvpåvn&v kruv_ånetvpåvx&v krvärvknutetvtillven vränteswapvmedvgamånadersvräntauvränteswappenvförfallervv&i"aivag&uvränteswappensvmarknadsvärde vv&igaivagivuppgårvtillvagvvg"vgigvkru Ställdaysäkerheterytillykreditinstitut ö 2I13U12U31 2I12U12U31 Uttagnaåfastighetsinteckningar ::S SSS SSS ::S SSS SSS Varavåiåegetåförvar D D Summa 66,,,,,,, 66,,,,,,,

19 Bostadsrättsföreningen Sefiren (17) Not 16 Övriga skulder Moms övriga kortfristiga skulder Summa Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter E lavgift Fjärrvärmeavgift Vattenavgift Renhållningsavgift Arvode extern revisor Arvode styrelse & internrevisor Redovisning Bankavgifter Underhåll Semesterlöneskuld och sociala avgifter Räntekostnader lån Förutbetalda avgifter och hyror Summa Underskrifter Helsingborg, C4-lj /) Y}tt~ ~I(Ui:;//i ~be~~. Maud östrand Inger D~ielsson t>=c/ Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits O 7- ZJ Afrodita Cristea BaRevision AB Av föreningen vald revisor

20 Revisionsberättelse Till foreningsstämman i Bostadsrättsforeningen Sefiren Organisationsnummer Rapport om årsredovisningen Vi harutforten revision av årsredovisningen for Bostadsrättsforeningen Sefiren for år Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret for att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och for den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig for att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utforts enligt god revisionssed. För revisorn från BaRevision AB innebär detta att denne har utfort revisionen enligt International standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att revisorn foljer yrkesetiska krav samt planerar och utfor revisionen for att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utforas, bland annat genom att bedöma riskerna for väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta for hur foreningen upprättar årsredovisningen for att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i foreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund for våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av foreningens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat for året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är forenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därfor att foreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen for foreningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra rörfattningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfort en revision av forslaget till dispositioner beträffande foreningens vinst eller forlust samt styrelsens forvaltning for Bostadsrättsforeningen Sefiren for år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner beträffande foreningens vinst eller forlust, och det är styrelsen som har ansvaret for forvaltningen enligt bostadsrättslagen.

21 Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med bostadsrätts lagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. V i har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Helsingborg~ () ~ 2014 revisor ~ Afrodita Cristea BoRevision AB A v föreningen vald revisor

22 Anteckningar

23 Information om årsredovisningen Bostadsrättsföreningens årsredovisning består av tre delar: Förvaltningsberättelsen är styrelsens översiktsbild av föreningens verksamhet samt ekonomiska ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen redovisar även väsentliga händelser under räkenskapsåret och styrelsens förväntningar avseende framtiden. Resultaträkning är en uppställning av föreningens intäkter och kostnader under verksamhetsåret. Intäkter minus kostnader ger årets resultat. Balansräkning är en ögonblicksbild på bokslutsdagen. Balansräkningen består av två sidor. Den ena sidan visar föreningens tillgångar, d.v.s. var de bokförda tillgångsvärdena finns i föreningen. Det kan till exempel vara bokförda värden i byggnader och mark, fordringar och föreningens banktillgodohavanden. På den andra sidan visas skulder och eget kapital, d.v.s. hur tillgångarna har finansierats eller var pengarna kommer ifrån. Här finns föreningens upplåtelseavgifter, fond för yttre underhåll, föreningens samlade resultat, banklån samt kortfristiga skulder som t.ex. inkomna men på bokslutsdagen ej betalda fakturor. Noter är kopplade till resultat- och balansräkningen och de ska ses som förklaringar och fördjupad information om vissa uppgifter. Ekonomisk ordlista Amortering är en avbetalning på skuld till kreditgivare. Anläggningstillgångar är tillgångar för långvarigt bruk, som t.ex. fastigheter. Avskrivning görs eftersom kostnaden för en anläggningstillgång periodiseras, d.v.s. delas upp på flera år beroende på hur lång ekonomisk livslängd tillgången har. Värdet på tillgången minskar därmed med tiden. Byggnader kan exempelvis skrivas av på femtio år. Balanserat resultat är summan av tidigare års vinster och förluster som inte använts för reservering till yttre fond. Balansomslutning är balansräkningens summerade tillgångar respektive skulder och eget kapital. Basbelopp/prisbasbelopp fastställs av regeringen en gång om året. Budget är en ekonomisk handlingsplan för framtiden. Driftskostnader är det som krävs för att driva föreningen t.ex. uppvärmning, avfallshantering, försäkringar, arvoden, vatten & avlopp. Eget kapital kan utgöras av bostadsrättshavarnas insatser, fond för yttre underhåll, balanserat resultat samt årets resultat. Fastighetsavgift beräknas på taxeringsvärdet för bostäder och tillhörande bostadsmark eller enligt ett maxbelopp per bostadslägenhet. Fastighetsskatt beräknas på taxeringsvärdet för lokaler med tillhörande mark. Finansiella intäkter är t.ex. intäktsräntor på bankmedel. Finansiella kostnader är t.ex. räntekostnader på banklån. Fond för yttre underhåll enligt stadgarna (HSB normalstadgar) skall föreningen göra reservering till fond för yttre underhåll i enlighet med underhållsplanen. Fordringar är pengar som utomstående är skyldiga föreningen Kontoplan är det system som föreningen använder för att särskilja olika typer av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Kortfristiga skulder betalas inom ett år. Likvida medel är kontanta pengar, banktillgodohavanden och HSB i avräkning. Likviditet är föreningens förmåga att vid ett visst tillfälle betala sina kortfristiga skulder. Räknas fram genom att man dividerar omsättningstillgångar med kortfristiga skulder. Om kvoten blir >1 (som den bör vara i normalfallet) så har man en positiv likviditet. Långfristiga skulder betalas först efter ett eller flera år. Löpande underhåll är underhåll som inte är planerat, t.ex. reparationer och skadegörelse. Nettoomsättning är föreningens samlade intäkter under en viss period. Omsättningstillgångar är t.ex. kontanter, bankmedel och kundfordringar. Planerat underhåll framgår av underhållsplanen och gäller t.ex. trapphusmålning. Räkenskapsår är den period som årsredovisningen avser. Om räkenskapsåret inte följer kalenderåret benämns det brutet räkenskapsår. Sociala avgifter betalas på arvoden och löner. Soliditet visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital, vilket visar den långsiktiga överlevnadsförmågan. Årsavgiften ska vara tillräcklig för att täcka föreningens kostnader under året, reservering till fond för yttre underhåll och amorteringar. Årsavgiften fördelas efter bostadsrätternas andelstal och ska erläggas månadsvis av bostadsrättshavarna enligt avtal. Det är styrelsen som fastställer föreningens årsavgifter. Överlåtelsevärde i genomsnitt är det genomsnittliga pris per kvm som betalts för bostadsrätter i föreningen under en viss period.

24 Materialet sammanställt av HSB Nordvästra Skåne

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Dahlian. i Åstorp

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Dahlian. i Åstorp ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Dahlian i Åstorp Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Liljan. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Liljan. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Liljan i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Jägaren i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Humlan 1. i Ängelholm

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Humlan 1. i Ängelholm ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Humlan 1 i Ängelholm Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening SVEA. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening SVEA. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening SVEA i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ringen. i Klippan

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ringen. i Klippan ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ringen i Klippan Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Heden. i Ljungbyhed

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Heden. i Ljungbyhed ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Heden i Ljungbyhed Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Vinkeln. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Vinkeln. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2010 HSB Bostadsrättsförening Vinkeln i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Västersjöns Samfällighetsförening

ÅRSREDOVISNING 2014. Västersjöns Samfällighetsförening ÅRSREDOVISNING 2014 Västersjöns Samfällighetsförening Västersjöns samfällighetsförening 1(10) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Västersjöns samfällighetsförening () får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Silversmeden. i Ängelholm

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Silversmeden. i Ängelholm ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Silversmeden i Ängelholm Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vanja. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vanja. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Vanja i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Margaretaplatsen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Skogsfrun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Tre Gudor. i Viken

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Tre Gudor. i Viken ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Tre Gudor i Viken Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ugnen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ugnen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ugnen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vinkeln. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vinkeln. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Vinkeln i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Bostadsrättsföreningen. Karl XI Norra 23

ÅRSREDOVISNING 2014. Bostadsrättsföreningen. Karl XI Norra 23 ÅRSREDOVISNING 2014 Bostadsrättsföreningen Karl XI Norra 23 Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ättekulla. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ättekulla. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ättekulla i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769608-7902 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 377

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Palsternackan. i Helsingborg med kallelse till årsstämman

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Palsternackan. i Helsingborg med kallelse till årsstämman ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Palsternackan i Helsingborg med kallelse till årsstämman Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag)

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 19 maj 215 Sid 1 Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 214 214 Hsb 214 Hsb Brf Brf Vinga Vinga i i Göteborg Hsb Brf Vinga i Göteborg Göteborg HSB 19 maj Ekonomisk 215 redovisning Sid 192 maj 215 Sid 2 Sid 2

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Melonen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Melonen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Melonen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2014 Hsb Brf Alströmer i Alingsås Sid 2 INTÄKTER INTÄKTER 2014 5% 4% 4% 17% Årsavgifter Hyror Vattenintäkter Övriga intäkter El intäkter 2014 2013 Årsavgifter 5 081 076 5 082

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Årsredovisning för BRF Berget 3

Årsredovisning för BRF Berget 3 , 16/02 2012 Bostadsrättsföreningen Berget 3 Årsredovisning för BRF Berget 3 (769606-5817) Räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Rönne. i Ängelholm

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Rönne. i Ängelholm ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Rönne i Ängelholm Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2005 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2005 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2005 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(7) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Dynan i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Dynan i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702000-4078 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

BRF SLOTTSDALEN i Gustavsberg

BRF SLOTTSDALEN i Gustavsberg BRF SLTTSDALEN i Gustavsberg ÅRSREDVISNING rg.nr 769600-1267 Räkenskapsåret 2009 2010-04-28 Brf SLTTS DA LEN Årsredovisning 2009 rgnr 769600-1267 Samlad bedömning och åtgärder: Till följd av minskade

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Palatinen i Nacka

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Palatinen i Nacka Styrelsen för Org.nr: 769617-6317 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 4 418

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2012 till och med 31 december 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Adolfsberg i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2010 HSB Bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Berga. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Berga. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Berga i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening 1(H)) Årsredovisning 2011-01-01 - Vardkasens Vägförening Box 16 179 03 Stenhamra Kontaktperson: Cornelia von Bargen Årsredovisning lor Vardkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2011-01-01- Upprättad

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(12) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4 Årsredovisning för BRF Ugglan Mindre 4 769609-9337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltnings berättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar 1 4 5 7 l ( 11) Styrelsen för BRF

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2012 Brf Rönninge källa 1(10) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/10

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Musteriet i Stockholm

Styrelsen för HSB Brf Musteriet i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 716416-6485 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 2 581

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull ÅRSREDOVISNING Brf Södertull Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer