ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen. Sefiren. i Helsingborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013. Bostadsrättsföreningen. Sefiren. i Helsingborg"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013 Bostadsrättsföreningen Sefiren i Helsingborg

2 Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att bo i en viss lägenhet i föreningens hus. Du som bor i bostadsrättsföreningen har stora möjligheter att påverka ditt boende. Du kan på föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ, vara med och påverka många viktiga beslut. Tillsammans med de andra bostadsrättshavarna väljer du en styrelse som har till uppgift att på bästa sätt förvalta föreningens hus och mark. Det är styrelsen som fastställer föreningens årsavgift. Avgiften ska täcka föreningens kostnader samtidigt som föreningen ska klara att göra avsättningar till kommande planerat underhåll. I föreningens stadgar anges bl.a. vem som har ansvar för underhållet i föreningens hus. En tumregel är att du alltid är ansvarig för det som syns inne i lägenheten - med undantag för uppvärmningsanordning (t ex radiatorer och termostater). Allt annat är föreningens ansvar. Det är viktigt att du har en hemförsäkring och att det finns bostadsrättstillägg tecknat. Eventuellt har din förening tecknat en kollektiv tillläggsförsäkring, kolla med styrelsen. Du kan läsa mer om bostadsrättsboendet på HSBs hemsida. HSB Nordvästra Skåne HSB Nordvästra Skåne arbetar på uppdrag av föreningens styrelse med hela eller delar av föreningens förvaltning. HSB Nv Skåne är ett fullserviceföretag med lång erfarenhet med fokus på bostadsrätter. Omfattningen på tjänsterna bestäms i det/de avtal som styrelsen tecknat. HSB Nordvästra Skåne är en ekonomisk förening som ägs av våra medlemmar och HSBs bostadsrättsföreningar i nordvästra Skåne. Huvudinriktningen på verksamheten är tjänster till fastighetsägare såsom drift, underhåll, förvaltning åt bostadsrättsföreningar, renovering och ombyggnad av föreningarnas fastigheter samt nyproduktion av bostäder. Tjänsterna kan indelas i följande grupper: Administrativ förvaltning innebär att HSB tar hand om det ekonomiska och all administration som är en del av det dagliga i föreningen. Vi har full koll på de juridiska krav som berör föreningens ekonomiska och administrativa frågor. Vi ser alltid till föreningens bästa. Vi hjälper föreningen med avgiftsoch hyresuppbörd, löpande redovisning, budget och flerårsprognoser med resultat och likviditet, bokslut och årsredovisningar, resultatrapportering, analyser, besiktning, uppdatering av underhållsplaner och rådgivning i bostadsrättsfrågor. Du som är medlem i HSB har också tillgång till vår allmänna rådgivning. Du har t.ex. alltid rätt att ringa HSB juristjour som är öppen var dagar mellan på telefon Du hittar också bra och nyttig information på vår hemsida. Områdesförvaltning innebär bl.a. att HSB avlastar styrelsen så allt det dagliga arbetet löper bekymmersfritt. Vi samordnar boende, hyresgäster, entreprenörer och föreningens styrelse. Fastighetsskötsel har som motto Det ska märkas att det är HSB!. Du som boende ska mötas av en vacker trädgård och rena trapphus. Det ska vara roligt att komma hem och du ska kunna känna glädje över att bjuda hem dina goda vänner till en välskött bostadsrättsförening. En välvårdad fastighet med välskötta trädgårdsytor ökar din trivsel och det bidrar dessutom positivt till värdeutvecklingen i föreningen. Projektledning ROT Ibland krävs det lite större åtgärder i fastigheten för att hålla den i gott skick. HSBs projektledare är utbildade för hela processen från idé och en teknisk utredning till beslutsfattande, upphandling, kvalitetskontroll och besiktning samt garantiåtaganden. Vi har lång erfarenhet och kan hjälpa föreningen genom snåriga regelverk som styr olika typer av byggprojekt. Vi bistår även styrelsen i det många gånger komplicerade arbetet med korrekt och lätttillgänglig information till de boende i föreningen.

3 å:u:k5 vstyrelsenvförvrostadsrättsföreningenvsefirenhvorgunrvm"t"&matcnvhvfårvhärmedvavgevredovisningvför vföreningensvverksamhetvundervräkenskapsåretvv&iga&ia&ivavv&igaivagiu FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten yföreningensyändamål v)öreningenvharvtillvändamålvattvfrämjavmedlemmarnasvekonomiskavintressevgenomvattvivföreningens vhusvupplåtavbostadslägenhetervmedvnyttjanderättvochvutanvtidsbegränsningu ygrundfaktayomyföreningen vrostadsrättsföreningenvregistreradesvv&&va&iavtuv)öreningensvnuvarandevekonomiskavplan vregistreradesvv&&xa&nav&uv)öreningensvnuvarandevstadgarvregistreradesvv&&va&iavtvochvreviderades vv&&ta&mainu yfastighetsfakta v)astighetsbeteckningövsefirenvimhvoelsingborgsvkommunu v)örvärvsårvv&&xu v)astighetenvärvfullvärdesförsäkradvgenomv)olksamhvförsäkringsnrvv&&nvmu vånsvarsförsäkringvförvstyrelsenvingåru vryggnadensvuppvärmningvärvfjärrvärmeu v)astighetenvärvettvflerbostadshusvivuavformvmedvxvavtvvåningarhvbyggnadsårvit"cu vryggnadensvtotalytavärviguix&vkvmhvfördeladevpåvivu"g&vkvmvlägenhetsytavochvxv&vkvmvlokalytau ylägenheteryochylokaler v)öreningenvupplåtervinmvlägenhetervmedvbostadsrätthvmvlägenhetervochvgvlokalervmedvhyresrättu vwärutövervharvföreningenvenvsamlingslokalvsomvinrymmervstyrelsensvkontorvsamtven vövernattningslägenhethvjämtevettvantalvmindrevkällarförrådvförvinternvuthyrningu vrostadsrättslägenheternavärvfördeladevenligtvföljandeö vivrumvfvkökhvvvmvst vvvrumvfvkökhvgcvst vgvrumvfvkökhvmvvst vnvrumvfvkökhvimvst vxvrumvfvkökhvv&vst vévlokalernavbedrivsvföljandevverksamheterö vvakanthvtidigarev%odishörnanvvvvvvvvicnvkvmvivvvplanvvvvv vnaprapatvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvi&nvkvm v)airflexvgrossistvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvtivkvm vuthyrdvlokalvochvuootelluvvvvvvvvvvvvvvvvvmxvkvm vsamlingslokalhvsefirensvkontorvvvvvvvvv""vkvm v)öreningenvärvfrivilligtvmomsregistreradvavseendevverksamhetslokaleru ygarageyochybilplatsery vévkällargaragevfinnsvtvvplatserhvvaravvivvhyrsvutvtillvexternavhyresgästeruvnågravplatservärvtommah vdelvisvsomvreservvinförvreparationvavvplattanuvvivförsökervhyravutvdessavpåvkortvtiduv)öreningenvharvgc vparkeringsplatservvaravv"vhyrsvutvexterntuvévkällargaragetvfinnsvävenvnågrav LAplatserUvv

4 åbu:k5 yövernattningslägenhetenyuhotelletu voyrsvutvtillvmedlemmarnahvplatsvförvxvpersoneru ybyggnadensytekniskaystatus v)öreningensvunderhållsplanvharvhittillsvbeståttvavvstyrelsensvegnavuppskattningarvavvplaneratvunderhåll vtillvochvmedvårvv&i"vochvharvpresenteratsvivtidigarevårsredovisninguvnuvharvvivenvaktuellvochvmycket vspecificeradvunderhållsplanvsomvsträckervsigvtillvv&ggu yförvaltning vosrvnordvästravskånevärvföreningensvförvaltarevsedanvig&i&ihvvadvgällervadministrativvochvteknisk vförvaltningvsamtvträdgårdsskötseluv v)öreningenvärvmedlemvivsåvälv)astighetsägarnavsomvrostadsrätternahvochvvivkanvdärvfåvhjälpvmed vförhandlingsavochvjuridiskavfrågoruvrostadsrätternavharvundervåretvskapatvmöjlighetervochvtekniskt vunderlagvförvattvutvecklavföreningensvhemsidavavvårvsträvanvärvattvaktiveravdennau ycomhem v)öreningenvharvgruppavtalvmedvlomoemhvvarigenomvallavmedlemmarvharvtillgångvtillvbådevdet vdigitalavochvanalogavtvanätethvbredbandsanslutninghvliksomvtelefoniu yöverlåtelser våvvmedlemslägenheternavharvivvöverlåtitsvundervåretvochvenvhyresrättvharvsåltsuvöverlåtelseavoch vpantsättningsavgiftvtasvutvenligtvstadgarnauvöverlåtelseavgiftenvbetalasvavvköparenuv vpantsättningsavgiftenvbetalasvavvpantsättarenu VäsentligaEhändelserEunderEåret vrådevstyrelsevochvmedlemmarvvänjervsigvsuccessivtvtillvförhållandetvattvosrvnordvästravskånevnuvär vårvförvaltarevochvvivservenvstorvvinstvmedvdettauvvivharvettvmycketvdetaljeratvförvaltningsavtalu vstyrelsenvharvblandvannatvenvskyldighetvattvårligenvlåtavbesiktigavfastighetenvochvdäravvföljerven vunderhållsplanhvsomvivosrösvversionvärvmycketvomfattandevochvdetaljeradhvochvsomvvarjevårvreviderasu vvarjevdelvivfastighetenvfinnsvivunderhållsplanenuvwenvsträckervsigvivtidvtillvv&ggkvunderhållsplanen vutgörvenvviktigvbasvförvbudgetplaneringenuvosrvgervkontinuerligtvresultatrapporthvbudgetvoch vbudgetprognoshvdelsvpåvkortvsikthvdelsvsomvi&aårsprognosuv)örvaltarensvrepresentantvgervossvvarje vmånadvenvförvaltarrapporthvenvvärdefullvuppdateringhvochvförvaltarenvmedverkarvvidvbehovvpå vstyrelsemötenahvvilketvvivsättervstortvvärdevpåu vundervvårenvochvvidvstämmanvdiskuteradesvåtervdispositionenvavvgarageplatservochvundervåretvharvdet vskapatsvettvklartvregelverkvförvuthyrninguvosrvadministrerarvdettauvjällarutgångarvfrånvgaragevharvfått vbelysninguvstämmanvgavvocksåvstyrelsenvivuppdragvattvutredavproblemetvmedvkällarfuktvpå vjronborgsgatanv"vochvcuvträdplanteringvifrågasattesuvévsefirenvénfovnrvndigvredovisadesvutförligt vomständigheternauv(nligtvstyrelsensvmeningvärvfråganvdärmedvutredduvéngetvtalarvförvframtidavriskuvé vmarsvfattadesvbeslutvomvattvflyttavstyrelsensvkontorvtillbakavtillvkällarlokalenvpåvtågagatanvthvenvlokal vsomvocksåvkanvanvändasvsomvsamlingslokaluvwetvtidigarevkontoretvpåvpersgatanvnxvharvkunnatvhyras vutuv vundervhöstenvdiskuteradesvnyttvgruppavtalvmedvlomoemuvvivharvinformeratsvvidvmötevmed vrepresentantvfrånvlomoemvochvinformationsmaterialvharvskickatsvtillvmedlemmarnauvvivharvnuvfåttvett vnyttvavtalhvytterligarevfördelaktigtvjämförtvmedvdetvtidigareuvwetvgervtillgångvtillvtelefonivochvbredband vtillvmycketvlågtvprisvochvbådevtillvanalogvochvdigitalvtvaanslutninguv vvadvgällervinglasningvavvbalkongervharvvivnuvfåttvdetvdefinitivavbeskedetvattvgenerelltvbygglovvfinns vsomvsträckervsigvtillvix&xgiuvjontaktavstyrelsenvvidvintresseuv

5 åpu:k5 yunderhålly vundervåretvharvdevtrapporvmotvplattanvsomvvaritvivsämstvskickvrenoveratsuvytterligarevrenoveringvav vtrapporvkanvblivaktuelltuvundervvårenvv&invkommervdetvläckandevgaragetaketvattvreparerasvoch vprojekteringvinförvbalkongrenoveringvstartasuv vresiktningvharvutförtsvavvosrvnordvästravskånevivsambandvmedvupprättandetvavvföreningens vunderhållsplanuv)öreningenvharvundervåretvuppdateratvsinvunderhållsplanu yåretsyresultatyochyställning våretsvresultatveftervdispositionvavvunderhållvuppgårvtillvaxctvn"gvkrhvvilketvkanvjämförasvmed vföregåendevårvdåvresultatveftervdispositionvavvunderhållvvarvam"&vg"tvkruvv Årets intäkter vnettoomsättningenvharvvaritvknapptvi&"v&&&vkrvhögrevjämförtvmedvföregåendevåruvwenvivjulivv&ig vhöjdesvavgifternavmedvmvprocentuvränteintäkternavärvcavmgv&&&vkrvlägrevivförhållandevtillvföregåendevåru Årets kostnader vwriftskostnadernavharvvaritvcavvn"v&&&vkrvhögrevjämförtvmedvföregåendevåruvévdennavpostvingårvde vhyresförlustervsomvföreningenvhaftvundervåretvochvsomvuppgåttvtillvdrygtviigv&&&vkruv)örvmer vinformationvochvjämförelservsevnotvgu v_öpandevunderhållvuppgårvtillvcavxcxv&&&vkrhvföregåendevårvvarvmotsvarandevdrygtvivnn"v&&&vkru vwennavpostvkanvvarieravmycketvmellanvårenveftersomvdenvframföralltvbestårvavvoförutseddavkostnader vsåsomvexempelvisvreparationeruv vplaneratvunderhållvstyrsvtillvstorvdelvavvunderhållsplanenvochvävenvdennavpostvkanvvarieravmycket vmellanvårenuv)örvräkenskapsårvv&igvuppgårvkostnadenvtillvcav"gvv&&&vkrvochvdenvstörstavdelenvavser vrenoveringenvavvdevutvändigavtrappornauvv v)astighetsavgiftendskattenvärvcavinv&&&vkrvlägrevochvberorvpåvenvgenerellvsänkningvavvdetvfasta vmaxbeloppetvsomvfastighetsavgiftenvberäknasvpåuv våvskrivningarnavärvcavcv&&&vkrvhögrevochvberorvpåvattvbådevföreningensvbyggnadervsamtvomavoch vtillbyggnadervskrivsvavvenligtvprogressivavavskrivningsplaneruv(nvprogressivvavskrivningsplanvinnebär vattvavskrivningarnavökarvförvvarjevåruvnyavavskrivningarvförvåretvavservdatoru vévpostenvräntekostnadervingårvdelsvräntekostnadervpåvlånenvdelsvkostnadvförvswaparvsomvtvåvavvlånen varitvknutnavtilluv)ramvtillsvsistevjunivhadevföreningenvränteswaparvpåvtvåvavvsinavlånhvlånetvpåvn&v kr vochvlånetvpåvx&v kruvwenvtotalavräntekostnadenvsamtvkostnadvförvswaparvharvvaritvdrygtvvvtv&&&vkr vlägrevänvföregåendevåruvundervräkenskapsåretvharvföreningenvomplaceratvlånetvpåvn&v krvochvdevnya vräntevillkorenvblevvbetydligtvlägrevänvtidigareuvswapenvförvdettavlånvförföllvdenvsistevjuniuvévsamband vmedvomplaceringenvamorteradesvnv kruvvv Balansställning per vwevlikvidavmedlenvuppgickvtillvnvtccv"xmvkrvrespektivev"v&ivvttxvkrvföregåendevåru

6 EkonomiskEutveckling 2I13 2I12 2I11 2I1I åau:k5 Nettoomsättning/åtkr M BAB M :PO M S:S U MMP Åretsåresultat/åtkr DBB: DKOS D:AB D: :UB Resultatåefterådispositionåavåunderhåll/åtkr DIUM DKOS D:AB D: :UB.ondåföråyttreåunderhåll/åtkr : IPS : :OB : :OB K:: Årsavgiftsnivååföråbostäder/åkrÖkvm OBU IUK IUK IUK %riftskostnader/åkrökvm BKM BOS D D Låneskuld/åkrÖkvm O OAK O MAM O MAM O MAM Överlåtelsevärdeåiågenomsnitt/åkrÖkvm PS SUA D D D vundervåretvharvivvlägenhetervöverlåtitsvbenligtvinflyttningsdatumcu yföreningensyekonomiy vundervfleravårvharvingenvavgiftshöjningvsketthvmedvettvunderskottvivfinansernavsomvföljduvwenvtidigare vstyrelsenvsågvivdecembervv&ivvdärförvbehovetvavvattvhöjavavgiftenvmedvmv3uv anvavvaktadevosrös vbedömningvundervvårenhvochvdenvgenomgångvsomvgjortsvavvekonominuvrehovetvavvfortsattvunderhåll vmedvmeravintevbaravmotiveradevföreslagenvhöjninghvutanvvisadevocksåvattvdenvintevvarvtillräckliguvwärav vhöjningenvvidvårsskiftetvv&igdv&invmedvx3u vvidvkontaktvmedvs(rhvdärvvivharvvåravlånvharvstyrelsenvförståttvattvmanvfästervstortvavseendevvidvden vförbättradevorganisationvvivnuvharvskaffatvossvgenomvosruvrankenvvärdesättervdenvstrukturerade vunderhållsplanenvochvbudgetplaneringenuvwettavharvbetydelsevförvbankensvvärderingvavvvårvstabilitet vochvekonomiskavstyrkavochvharvdärmedvbetydelsevförvfortsattavlånevillkoruvwenvmycketvomfattande vplanvförvunderhålletvsomvosrvredovisarvgervgrundvförvplaneringvpåvsiktuvwetvsomvnuvförestårvär vreparationenvavvgaragetakethvuplattanuuvvivhoppasvdetvskallvvisavsigvattvdetvräckervmedvlagningvavvden vdilatationsfogvsomvgårvövervplattanuvwetvärvivanslutningvtillvdennavsomvläckagevföreliggeruvwetvkan vdockvvisavsigvbehövasvstörrevinsatseruvundervvårenvinledsvenvundersökningvavvbalkongernasvtillståndva vhärvfinnsvbehovvavvreparationervochvrenoveringarvavivnulägetvoklartvvadvdetvkommervattvkostau vslutligenhvstyrelsensvmålvärvattvhavenvvälsköttvföreningvmedvgodvekonomivivbalansu FörväntningarEavseendeEdenEframtidaEutvecklingen yunderhåll v)öljandevstörrevunderhållsåtgärdervförväntasvutförasvinomvdevkommandevfemvtillvtiovårenö vav_agningvavvläckandevgaragetakuv vavutredningvavvbehovvavvbalkongrenoveringuvv v(nligtvföreningensvunderhållsplanvberäknasvdevnärmastevtiovårensvkostnadervför vunderhålldinvesteringarvtillvföljandevbavrundatvtillvjämnavtusentalcö vv&inav&ixöv"vciivtkr vv&i"av&imövvv"t&vtkr vv&icav&itövivivmvtkr vv&v&av&viövtvcvmvtkr vv&vvav&vgövvvvgt"vtkr

7 åiu:k5 yekonomi vwenvivjanuarivv&invhöjdesvavgiftenvmedvx3uv(ftervdennavhöjningvuppgårvårsavgiftenvtillvivgenomsnitt v"xtöxmvkrdm vv vbostadsytauvwennavhöjningvinnebärvcavgcvv&&&vkrvivhögrevintäktervpervåruv v)öreningenvharvsjuvlägenhetervsomvännuvintevärvsåldauvwenvdagvdessavupplåtsvkommervföreningenvfåvett vtillskottvavvlikvidavmedeluv vwenvivjunivv&igvomplaceradesvföreningensvlånvpåvn&v kruvévsambandvmedvdettavgjordesvenvextra vamorteringvpåvnv kruvresterandevg"v krvfördeladesvpåvfyravlånvpåvvarderavtv kruvwetvtidigarevlånet varvknutetvtillvenvränteswapvsomvlöptevutvdenvsistevjunivv&iguvräntekostnadenvförvdessavlånvblev vbetydligtvlägrevochvnästavräkenskapsårvfårvdettavfullveffektuvvv v)öreningensvlånvpåvx&v krvärvknutetvtillvenvränteswapuvwennavränteswapvförfallervdenvg&vdecember vv&i"uvtroligtvisvfinnsvdetvdåvmöjlighetervattvfåvnervräntekostnadenvförvdettavlånvomvräntemarknaden vintevförändrasvalltvförvmycketvframvtillsvdessuv yk2yochyk3 vnyttvregelverkvinnebärvattvföreningensvårsredovisningvfrånvochvmedvårvv&invkommervupprättasvenligt vettvsåvkallatvjaregelverkvbkategorivvvochvgcuv)örändringarvkommervtroligtvisvattvskevvadvgällervsynenvpå vavskrivningarhvinvesteringarvochvunderhållhvvilketvkanvinnebäravattvframtidavresultatvochvjämförelsetal vkommervattvavvikavfrånvdennavårsredovisningu

8 åou:k5 Föreningsfrågor vordinarievföreningsstämmavhöllsvdenvvgvmajvv&iguvpåvstämmanvdeltogvcgvröstberättigadevmedlemmar varavvvivrepresenteradesvgenomvfullmaktu ystyrelse vwenvtidigarevstyrelsenvhadevundervvårenviivprotokollfördavsammanträdenhvdenvstyrelsevsomvtillträdde vig&xvgvharvhaftviivprotokollfördavsammanträdenuv vstyrelsenvharvhaftvföljandevsammansättningvförvperiodenvivjanuarivavvgvmajvv&igö v_eifvnilssonvvvvvvvvvvvvvvvvordförande vjerstinvniléhnvvvvvvvvvvvvvicevordförandev véngelavrjörnbergvvvvvvvvvledamot véngervwanielssonvvvvvvvvvledamot vjarlv%ustavvoallvvvvvvvvvledamot v_inneavswenssonvvvvvvvvsuppleant v audvöstrandvvvvvvvvvvvvvsuppleant vv vpåvårsstämmanvvgvmajvv&igvvaldesvdelvisvenvnyvstyrelsevmedvföljandevsammansättningö vårnevjlebergvvvvvvvvvvvvvvvordförande vlatharinavwenehedvvvvvvicevordförandehvavgickvjanuarivv&inv v_eifvnilssonvvvvvvvvvvvvvvvvvledamothvomvalv véngervwanielssonvvvvvvvvvvledamothvomvalvv v audvöstrandvvvvvvvvvvvvvvledamothvomvalv v ariannevåldgårdvvvvvvvsuppleanthvnyval vstefanv_arssonvvvvvvvvvvvvvsuppleanthvnyvalhvavgickvdecembervv&ig vévturvattvavgåvvidvkommandevordinarievföreningsstämmavärvledamöternavårnevjleberghv_eifvnilssonh v audvöstrandvsamtvsuppleantenv ariannevåldgårduv)yllnadsvalvskervförvlatharinavwenehedvsamt vstefanv_arssonvsomvavgåttvundervåretuv yrevisorer v(xternrevisorvharvvaritvåfroditavlristeavfrånvrorevisionvmedvwohannavpredalvsomvsuppleanthvvalda vidvföreningsstämmanuvénternrevisorvharvvaritv%unvorv_eghammarvmedvsixtenv)orsbergvsom vsuppleantuv yvalberedning vvalberedningvharvvaritv(bbavpergervbsammankallandechv%öranv_eghammarvochvjerstinvniléhnu yinformationyochyaktiviteter Information till medlemmar och boende vundervåretvharvstyrelsenvgettvutvxvnummervavvsefirenvénfou vvälkomstmappvharvdelatsvutvtillvallavnyinflyttadehvoftastvvidvpersonligtvbesöku Medlemsaktiviteter vvalborgsfirandevmedveldkorgarhvmingelvochvbubbelu vtidigtvivaugustivordnadevenvmedlemvgrillträffvpåvplattanhvhadevsläktningarvsomvframträddevmedvsång vochvmusiku vwulgranständningenvkombineradesvmedvglöggvochvmingelu

9 åku:k5 FörslagEtillEdispositionEavEföreningensEresultat ö StämmanåharåattåtaåställningåtillH xalanseratåresultat Åretsåresultat BalanserasEiEnyEräkningEenligtEstyrelsensEförslag DA I:A AK:/MA DBB: BIO/:P 7O KÅU K9P4,K vvadvbeträffarvföreningensvresultatvochvställningvivövrigtvhänvisasvtillvefterföljandevresultatavoch vbalansräkningvmedvtillhörandevbokslutskommentareru

10 åuu:k5 Resultaträkning Beloppöiökr Not 2I13UI1UI1U 2I12UI1UI1U 2I13U12U31 2I12U12U31 Nettoomsättning 2 M BA: OUK M :PI UAS Fastighetskostnader %riftskostnader 1L3L6 DP OUU BIM DP AAB I:: Löpandeåunderhåll 4 DIUI :MO D: AAO P:S Planeratåunderhåll DOP: KMP DBUK SSS.astighetsavgift 5 DBIU I:S DBKB UUS évskrivningar DAKI SBP DAOK BAA DI OPU KU: DI M:I MAI Rörelseresultat Å M,9 C,M Å 96C PCU Ränteintäkteråochåliknandeåresultatposter 7 KA MUM :AK UMM Räntekostnaderåochåliknandeåresultatposter 8 DP UMM :I: DA :BU :OP ResultatEföreEskatt UM 7KM, ÅMC ÅretsEresultat UM 7KM, ÅMC ResultatförändringEefterEdispositionEavEunderhållE Åretsåresultat DBB: BIO DKOS POM Ianspråktagandeåavå.ondåföråyttreåunderhåll OP: KMP AIS US: Reserveringåtillå.ondåföråyttreåunderhåll D: SSS SSS DAIS US: ResultatEefterEdispositionEavEunderhåll 7UPC OMÅ 7KM, ÅMC véanspråktagandevavvfondvförvyttrevunderhållvmotsvararvåretsvkostnadvförvplaneratvunderhålluv vreserveringvtillvfondvförvyttrevunderhållvbaserasvpåvunderhållsplanenu

11 åmu:k5 Balansräkning Beloppöiökr Not 2I13U12U31 2I12U12U31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiellayanläggningstillgångar 9 xyggnaderåochåmark BSU SBK MSI BSU AKU AU: OmDåochåtillbyggnader U BMU BPO U P:M ABO Inventarier/åverktygåochåinstallationer O I:P D B:O PPB OIA B:O KMK MSK SummaEanläggningstillgångar 96M ÅÅ9 MUO 96M KCK C,K Omsättningstillgångar Kortfristigayfordringar évgiftsfordringarökundfordringar :U USB :MP KOA Skattefordringar D :BA PKA Övrigaåfordringar 1I PK IKP AB OM:.örutbetaldaåkostnaderåochåupplupnaåintäkter 11 :SO AMS :BS OII :OB UOI AU: AUA Kortfristigayplaceringar 12 P SKS UKI : SIS IKB Kassayochybank 13 : M:K KUB A MOB ABP SummaEomsättningstillgångar U 6U6 U99 M OCO OKC SUMMAETILLGÅNGAR 996 OPO 6KM 99Å 9C9 ÅPM

12 å:su:k5 Balansräkning Beloppöiökr Not 2I13U12U31 2I12U12U31 EGETEKAPITALEOCHESKULDER EgetEkapital 14 Bundetyegetykapital Insatser ::O KAS OKK ::I UKB :PS Upplåtelseavgifter :U POU KSP :O OPK BIS.ondåföråyttreåunderhåll : IPS SPU : :O: UP: :PO OPM A:U :PP OK: B:: Ansamladyförlust xalanseratåresultat DA I:A AKB DP PUI UMO Åretsåresultat DBB: BIO DKOS POM DA KPI KBU DA :AO BOI SummaEegetEkapital 6Å6 C,Å MC, 69C U9O COM Skulder Långfristigayskulder Skulderåtillåkreditinstitut 15 UU SSS SSS MB SSS SSS UU SSS SSS MB SSS SSS Kortfristigayskulder Leverantörsskulder IKI SKU APA BBU Skatteskulder BU UIO D Övrigaåskulder 16 P AMM BA OSP Upplupnaåkostnaderåochåförutbetaldaåintäkter 17 MKP SIP : PSU OSM : IUS AUO : KOK AAS SummaEskulder PC UP, OPM CÅ KMK OO, SUMMAEEGETEKAPITALEOCHESKULDER 996 OPO 6KM 99Å 9C9 ÅPM StälldaEsäkerheter 2I13U12U31 2I12U12U31 Panteröochösäkerheteröföröegnaöskulder.astighetsinteckningar/åseånotå:I ::S SSS SSS ::S SSS SSS Summa 66,,,,,,, 66,,,,,,,

13 å::u:k5 RedovisningsprinciperEochEbokslutskommentarer vreloppvivkrvomvingetvannatvangesu AllmännaEredovisnings7EochEvärderingsprinciper v)öreningenvföljervårsredovisningslagenvochvrokföringsnämndensvallmännavrådvomvintevannatvanges vnedanu vtillgångarhvavsättningarvochvskuldervharvvärderatsvtillvanskaffningsvärdenvomvingetvannatvangesvnedanu v_ikvidavräkningenvmellanvbostadsrättsföreningenvochvosrvnordvästravskånevredovisasvunder vjortfristigavfordringaru v)ondvförvinrevunderhållhvmedlemmarnasvfondhvredovisasvundervjortfristigavskulderu Fordringar v)ordringarvharveftervindividuellvvärderingvupptagitsvtillvbeloppvvarmedvdevberäknasvinflytau Avskrivningsprinciperyföryanläggningstillgångar vånläggningstillgångarvskrivsvavvenligtvplanvövervdenvberäknadevekonomiskavlivslängdenuv)öljande vavskrivningstidervharvtillämpatsö Anläggningstillgångar Typöavöplan Antalöår Dxyggnader énnuitet :SS DMarkanläggning énnuitet BS DOmbyggnader énnuitet :SS DInventarier/åverktygåochåinstallationer Rak P Fondyföryyttreyunderhåll vreserveringvförvframtidavunderhållvavvföreningensvfastighetervskervgenomvresultatdispositionvenligt vföreningensvunderhållsplanu Likvidayplaceringar v_ikvidavplaceringarvvärderasvivenlighetvmedvårsredovisningslagenvtillvdetvlägstavavvanskaffningsvärdet vochvverkligavvärdetu Inkomstskatt vjapitalinkomstervbeskattasvmedvvvvprocentuvtidigarevbeskattadesvävenvränteintäkterhvmenvenligtvnya vdirektivvskavränteintäktervhänförligavtillvfastighetenvejvlängrevtasvuppvförvbeskattningu

14 å:bu:k5 Noter NotE6EEEAnställdaEsamtEarvode7EochElönekostnader Medelantaletyanställda v)öreningenvharvundervåretvsamtvföregåendevårvintevhaftvnågonvanställdu Löner,yandrayersättningaryochysocialaykostnader ö 2I13UI1UI1U 2I12UI1UI1U ö 2I13U12U31 2I12U12U31 StyrelseDåochårevisorsarvodeåuinternrevisor5 :SK BPA :AS USS Kostnadsersättningar D AMU Socialaåkostnader A IBK B AAI Summa 666 KM6 6OÅ KOÅ vårvodevbetalasvutvfrånvstämmavtillvstämmauv(nligtvbeslutvpåvstämmahvmajvv&ighvärvarvodetvtill vstyrelsenvc&&vkrvpervlägenhetuv)öreningenvharvixnvlägenhetervochvarvodetvblirvivgvv&&vkrvförvstyrelsenu vårvodevtillvinternrevisorvärvxv&&&vkrvpervåruvévåretsvbokslutvärvdetvräknatvmedvdessavbeloppuv vsocialavavgiftervpåvarvodevsomvbetalasvutveftervstämmanvv&invärvuppskattadevtillvv&3uvjostnadenvför vsocialavavgiftervuppgårvtillvnvxvmvkrvförvv&igveftersomvdetvivföregåendevårsvbokslutvreserveratsvett vhögrevbeloppvänvvadvsomvbetalatsvutvundervåretuvvv vévföregåendevårsvarvodevingårvvvv&&&vkrvförvstyrelsensvmerarbetehvvilkavharvåterbetalatsvv&iguvnotvi vingårvävenvsomvenvdelvivnotvghvsevlönervochvarvodenu NotE9EENettoomsättning ö 2I13UI1UI1U 2I12UI1UI1U ö 2I13U12U31 2I12U12U31 Årsavgifteråbostäder K PKI IPB K SU: IKB Hyror : OMO KI: : KUU POM Övrigaåavgifter :OO SMU :IU UAB Övrigaåintäkter P PSO :SK SIK Summa C 9O6 MPK C 6ÅU PO, vwenvivjulivv&igvhöjdesvårsavgifternavmedvmvprocentuvévslutetvavvfebruarivv&igvsåldevföreningenvenvav vlägenheternauvwettavinnebärvattvhyresintäkternavminskarvochvårsavgifternavökaruvövrigavavgiftervavser vkabelatvvsomvbetalasvavvmedlemmarnau

15 å:pu:k5 NotEÅEEDriftskostnader 2I13UI1UI1U 2I12UI1UI1U 2I13U12U31 2I12U12U31 wl BAP KI: BKS UIM Uppvärmning : BB: BP: : BIK BS: Vatten BUI KOP BUO S:S Renhållning :A: OIK :AU MBB.astighetsservice AOS AMK IAO UOB.örsäkring KA KSK KS UPM Kommunikation PAU OSP PPA PA:.örvaltningåenligtåavtal PBA B:O BSM IUP édministrationåövrigt PPB S:U :PS MIO Medlemsverksamhet PS IOI AP :MI Löneråochåarvoden ::: KO: :AP KAP.örlusteråpååhyresfordringar ::P AMS D Summa Å MPP 9UC Å OO9 U66 vpostenvförvaltningvenligtvavtalvavservadministrativvochvtekniskvförvaltninguvådministrationvövrigtvavser vfleravdelpostervsåsomvblandvannatvkonsultkostnaderhvarvodevexternvrevisorvsamtvkostnadervförvstämmau vundervv&igvingårvävenvkostnadervsomvprovisionvtillvmäklarevmedvcavngv&&&vkrvochvupprättandevav vunderhållsplanvmedvcavmnv&&&vkruvévadministrationvövrigtvförvv&igvingårvcav"cv&&&vkrvförvexternvrevisor vochvadministrativvservicevsomvavservårvv&ivu NotEOEELöpandeEunderhåll 2I13UI1UI1U 2I12UI1UI1U 2I13U12U31 2I12U12U31 Löpandeåunderhåll B:A OIO : AAO P:S Löpandeåunderhåll/åhissar ::O KM: D Löpandeåunderhåll/åtvättstugor BP UO: D Löpandeåunderhåll/åvattenåmåavlopp OP OKI D Löpandeåunderhåll/åvärmeåmåventilation AA MUO D Löpandeåunderhåll/åutemiljö OK I:U D Löpandeåunderhåll/åbelysning IP KSM D Summa UPU 6CM 6 OOM Å6, v_öpandevunderhållvförvv&igvharvdelatsvuppvpåvfleravolikavkontonvberoendevpåvvadvsomvavsesu v)öregåendevårsvkostnadvharvredovisatsvenligtvenvannanvuppställningvochvkanvdärförvintevdelasvuppu NotEUEEFastighetsavgift v)öreningensvfastighetvärvtaxeradvsomvhyreshusuv)astighetsavgiftvpåvhyreshusvärv&hg3vavvtaxeringsa värdetvmenvmedvettvmaxbeloppvförvv&igvpåvivvi&vkrvpervlägenhetuv)örvrrfvsefirenvberäknasvfastighetsa vavgiftenvutifrånvmaxbeloppetuv)astighetsskattvförvlokalervochvgaragevärvi3vavvtaxeringsvärdetu NotEMEEErsättningEtillErevisorer ö 2I13UI1UI1U 2I12UI1UI1U ö 2I13U12U31 2I12U12U31 xorevision :P BIS D PWTåÖhrlings AU M:S I: USS Internrevisor I SSS I SSS Summa MK 6M, UM P,, vpostenvarvodevtillvpwlvundervv&igvavservkostnadervförvv&ivuvårvodevtillvpwlvochvrorevisionvingår vävenvsomvenvdelvavvpostenvadministrationvövrigtvivnotvgvochvarvodevtillvinternrevisornvingårvsomvenvdel vavvlönervochvarvodenvivnotvguvårvodevtillvinternrevisorvfinnsvävenvmedvsomvenvdelvivnotenviu

16 å:au:k5 NotEKEERänteintäkterEochEliknandeEresultatposter ö 2I13UI1UI1U 2I12UI1UI1U ö 2I13U12U31 2I12U12U31 Ränteintäkter KA MUM :AK UMM Summa KO CPC 6OK PCC NotEPEERäntekostnaderEochEliknandeEresultatposter ö 2I13UI1UI1U 2I12UI1UI1U ö 2I13U12U31 2I12U12U31 Räntekostnaderålån : UMU AAS A :BU :OP Övrigaåfinansiellaåkostnader B SSS K:: D Summa Å PCC 6U6 O 69P 6MÅ vövrigavfinansiellavkostnadervavservkostnadervförvränteswapu NotECEEMateriellaEanläggningstillgångar Byggnaderyochymark 2I13U12U31 2I12U12U31 Ursprungligtåanskaffningsvärde Dåxyggnader :OS IKI :OS :OS IKI :OS DåMark IS KSK :SS IS KSK :SS B:: BUB BOS B:: BUB BOS éckumuleradeåavskrivningaråenligtåplanh DåVidååretsåbörjan DB UBS IUB DB PU: OU: DåÅretsåavskrivningåenligtåplan DAAM UKA DAPU MS: DP BKS AIO DB UBS IUB Markanläggningar Ursprungligtåanskaffningsvärde :K AUU D DÅretsåanskaffningar D :K AUU :K AUU :K AUU éckumuleradeåavskrivningaråenligtåplanh DåVidååretsåbörjan DOUI D DåÅretsåavskrivningåenligtåplan DKSB DOUI D: PUK DOUI PlanenligtErestvärdeEvidEåretsEslut 9,P,9K C,U 9,P OKP OP6 varavåbyggnader :IK PBS USI :IK KK: PU: varavåmark IS KSK :SS IS KSK :SS v)öreningensvbyggnadervskrivsvavvenligtvenvi&&aårigvprogressivvavskrivningsplanuvsistavåretvattvskriva vavvpåvbyggnadernavblirvenligtvnuvarandevavskrivningsplanvårvvi&muv arkanläggningarnavskrivsvav venligtvenvv&aårigvprogressivvavskrivningsplanvochvsistavåretvförvavskrivningvblirvårvv&giu Taxeringsvärdenypåyfastigheter Hustyp Byggnad Mark Totalt Hyreshusåbostäder UA SSS SSS OM SSS SSS 6UÅ,,,,,, Hyreshusålokaler O ASS SSS U:K SSS K 96K,,, Summa MS ASS SSS OM U:K SSS 6M, 96K,,,

17 å:iu:k5 Om-yochytillbyggnader ö 2I13U12U31 2I12U12U31 éckumuleradeåanskaffningsvärdenh DVidååretsåbörjanH xalkonger BIS SSS BIS SSS.asad :KS IMA :KS IMA SophusÖsoprum BIP PUM BIP PUM ÖvrigaåomDåochåtillbyggnader K KI: M:B K KI: M:B U ABI UMI U ABI UMI éckumuleradeåavskrivningaråenligtåplanh DVidååretsåbörjan D:SO AOM DUI KMI DÅretsåavskrivningåenligtåplan DB: :MS DBS OKA D:BK OIM D:SO AOM PlanenligtErestvärdeEvidEåretsEslut P 9CP 9ÅM P Å6C O9M vövrigavomavochvtillbyggnadervavservstandardförbättringarhvelanläggninghvportdsäkerhetsdörrarhvfönster vochvtaku Maskineryochyinventarier ö 2I13U12U31 2I12U12U31 éckumuleradeåanskaffningsvärdenh DVidååretsåbörjan PA M:K PA M:K DNyanskaffningar/ådator M KKS D Dévyttringaråochåutrangeringar DPA M:K D M KKS PA M:K éckumuleradeåavskrivningaråenligtåplanh DVidååretsåbörjan DPA M:K DBK MPP Dévyttringaråochåutrangeringar PA M:K D DÅretsåavskrivningåenligtåplan DP BIK DO MUA DP BIK DPA M:K PlanenligtErestvärdeEvidEåretsEslut M U6Å 7 NotE6,EEÖvrigaEfordringar ö 2I13U12U31 2I12U12U31 Skattekonto BO OBA BI IIP Personalskatt/åfordranåSkatteverket O OSS D Momsfordran A PAM D Övrigaåfordringar D :K :PU Summa ÅK UKÅ O9 MC6 NotE66EEFörutbetaldaEkostnaderEochEupplupnaEintäkter ö 2I13U12U31 2I12U12U31.örsäkringspremieåOsséen D BM SPK.örsäkringspremieåénticimex D P UMU TVDavgiftåmåbredband UA UB: UP I:I RänteintäktåSwx O :UO A BSI TomåHem AUS D Larmövervakning A AMU D Löpandeåunderhåll/åutemiljö :S ISI D Summa 6,M OC, 69, MUU

18 å:ou:k5 NotE69EEKortfristigaEplaceringar ö Ränta Löptid 2I13U12U31 2I12U12U31.astränteplacering/åSwx :/USN BS:ADS:D:P IPM OKU IBM P:K.astränteplacering/åSwx :/KSN BS:ADSBDSP IP: :MK IB: BII.astränteplacering/åSwx :/KSN BS:ADSPDSP B SSS SSS D Summa Å,K, PKU 6,U, UK9 NotE6ÅEEKassaEochEbank 2I13U12U31 2I12U12U31 Swx : :BP OPA : :KO MAK Swedbank D B :KP PIK Resursxank KMA :AU : O:B ::M Summa 6 C6K KP9 O CM9 O9Å NotE6OEEEgetEkapital ö ö Upplåtelse Fondöyttre Balanserat Åretsö ö Insatser avgifter underhåll resultat resultat VidååretsåbörjanåenlLåfastställdåxR ::I UKB :PS :O OPK BIS : :O: UP: DP PUI UMO DKOS POM %ispositionåenligtåstämmobeslut DKOS POM KOS POM Ianspråktagandeåavåfondåföråyttreåunderhåll DOP: KMP OP: KMP Reserveringåtillåfondåföråyttreåunderhåll : SSS SSS D: SSS SSS Underååretåerlagdaåinsatser UOU IAK : KP: AIP Åretsåresultat DBB: BIO VidEåretsEslut 66M KO, MKK 6P ÅMP K,Å 6 UÅ,,ÅP 7O U6O OK UM NotE6UEESkulderEtillEkreditinstitut Långivare Ränta Bindningöränta Bindningölån 2I13U12U31 2I12U12U31 Swx :/MUN BS:ADSPD:M BS:AD:BDBU IS SSS SSS IS SSS SSS Swx :/PKN BS:PDSIDP: BS:PDSIDP: löstålån AS SSS SSS Swx S/MMN BS:PD:BDPS BS:OD:BDPS B SSS SSS B SSS SSS Swx B/BPN BS:IDSIDBU BS:IDSIDBU M SSS SSS nyttålån Swx B/OPN BS:KDSIDBU BS:KDSIDBU M SSS SSS nyttålån Swx P/SBN BS:MDSIDBU BS:MDSIDBU M SSS SSS nyttålån Swx B/KKN BS:UDSIDBU BS:UDSIDBU M SSS SSS nyttålån Summa PP,,,,,, C9,,,,,, v)öreningenvharvingenvfastvamorteringvutanvamorterarvnärvmöjlighetvgesuvundervv&igvharvföreningen vamorteratvnv krvivsambandvmedvlåneomläggningvavvlånetvpåvn&v kruv_ånetvpåvx&v krvärvknutetvtillven vränteswapvmedvgamånadersvräntauvränteswappenvförfallervv&i"aivag&uvränteswappensvmarknadsvärde vv&igaivagivuppgårvtillvagvvg"vgigvkru Ställdaysäkerheterytillykreditinstitut ö 2I13U12U31 2I12U12U31 Uttagnaåfastighetsinteckningar ::S SSS SSS ::S SSS SSS Varavåiåegetåförvar D D Summa 66,,,,,,, 66,,,,,,,

19 Bostadsrättsföreningen Sefiren (17) Not 16 Övriga skulder Moms övriga kortfristiga skulder Summa Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter E lavgift Fjärrvärmeavgift Vattenavgift Renhållningsavgift Arvode extern revisor Arvode styrelse & internrevisor Redovisning Bankavgifter Underhåll Semesterlöneskuld och sociala avgifter Räntekostnader lån Förutbetalda avgifter och hyror Summa Underskrifter Helsingborg, C4-lj /) Y}tt~ ~I(Ui:;//i ~be~~. Maud östrand Inger D~ielsson t>=c/ Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits O 7- ZJ Afrodita Cristea BaRevision AB Av föreningen vald revisor

20 Revisionsberättelse Till foreningsstämman i Bostadsrättsforeningen Sefiren Organisationsnummer Rapport om årsredovisningen Vi harutforten revision av årsredovisningen for Bostadsrättsforeningen Sefiren for år Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret for att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och for den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig for att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utforts enligt god revisionssed. För revisorn från BaRevision AB innebär detta att denne har utfort revisionen enligt International standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att revisorn foljer yrkesetiska krav samt planerar och utfor revisionen for att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utforas, bland annat genom att bedöma riskerna for väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta for hur foreningen upprättar årsredovisningen for att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i foreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund for våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av foreningens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat for året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är forenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därfor att foreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen for foreningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra rörfattningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfort en revision av forslaget till dispositioner beträffande foreningens vinst eller forlust samt styrelsens forvaltning for Bostadsrättsforeningen Sefiren for år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner beträffande foreningens vinst eller forlust, och det är styrelsen som har ansvaret for forvaltningen enligt bostadsrättslagen.

21 Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med bostadsrätts lagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. V i har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Helsingborg~ () ~ 2014 revisor ~ Afrodita Cristea BoRevision AB A v föreningen vald revisor

22 Anteckningar

23 Information om årsredovisningen Bostadsrättsföreningens årsredovisning består av tre delar: Förvaltningsberättelsen är styrelsens översiktsbild av föreningens verksamhet samt ekonomiska ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen redovisar även väsentliga händelser under räkenskapsåret och styrelsens förväntningar avseende framtiden. Resultaträkning är en uppställning av föreningens intäkter och kostnader under verksamhetsåret. Intäkter minus kostnader ger årets resultat. Balansräkning är en ögonblicksbild på bokslutsdagen. Balansräkningen består av två sidor. Den ena sidan visar föreningens tillgångar, d.v.s. var de bokförda tillgångsvärdena finns i föreningen. Det kan till exempel vara bokförda värden i byggnader och mark, fordringar och föreningens banktillgodohavanden. På den andra sidan visas skulder och eget kapital, d.v.s. hur tillgångarna har finansierats eller var pengarna kommer ifrån. Här finns föreningens upplåtelseavgifter, fond för yttre underhåll, föreningens samlade resultat, banklån samt kortfristiga skulder som t.ex. inkomna men på bokslutsdagen ej betalda fakturor. Noter är kopplade till resultat- och balansräkningen och de ska ses som förklaringar och fördjupad information om vissa uppgifter. Ekonomisk ordlista Amortering är en avbetalning på skuld till kreditgivare. Anläggningstillgångar är tillgångar för långvarigt bruk, som t.ex. fastigheter. Avskrivning görs eftersom kostnaden för en anläggningstillgång periodiseras, d.v.s. delas upp på flera år beroende på hur lång ekonomisk livslängd tillgången har. Värdet på tillgången minskar därmed med tiden. Byggnader kan exempelvis skrivas av på femtio år. Balanserat resultat är summan av tidigare års vinster och förluster som inte använts för reservering till yttre fond. Balansomslutning är balansräkningens summerade tillgångar respektive skulder och eget kapital. Basbelopp/prisbasbelopp fastställs av regeringen en gång om året. Budget är en ekonomisk handlingsplan för framtiden. Driftskostnader är det som krävs för att driva föreningen t.ex. uppvärmning, avfallshantering, försäkringar, arvoden, vatten & avlopp. Eget kapital kan utgöras av bostadsrättshavarnas insatser, fond för yttre underhåll, balanserat resultat samt årets resultat. Fastighetsavgift beräknas på taxeringsvärdet för bostäder och tillhörande bostadsmark eller enligt ett maxbelopp per bostadslägenhet. Fastighetsskatt beräknas på taxeringsvärdet för lokaler med tillhörande mark. Finansiella intäkter är t.ex. intäktsräntor på bankmedel. Finansiella kostnader är t.ex. räntekostnader på banklån. Fond för yttre underhåll enligt stadgarna (HSB normalstadgar) skall föreningen göra reservering till fond för yttre underhåll i enlighet med underhållsplanen. Fordringar är pengar som utomstående är skyldiga föreningen Kontoplan är det system som föreningen använder för att särskilja olika typer av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Kortfristiga skulder betalas inom ett år. Likvida medel är kontanta pengar, banktillgodohavanden och HSB i avräkning. Likviditet är föreningens förmåga att vid ett visst tillfälle betala sina kortfristiga skulder. Räknas fram genom att man dividerar omsättningstillgångar med kortfristiga skulder. Om kvoten blir >1 (som den bör vara i normalfallet) så har man en positiv likviditet. Långfristiga skulder betalas först efter ett eller flera år. Löpande underhåll är underhåll som inte är planerat, t.ex. reparationer och skadegörelse. Nettoomsättning är föreningens samlade intäkter under en viss period. Omsättningstillgångar är t.ex. kontanter, bankmedel och kundfordringar. Planerat underhåll framgår av underhållsplanen och gäller t.ex. trapphusmålning. Räkenskapsår är den period som årsredovisningen avser. Om räkenskapsåret inte följer kalenderåret benämns det brutet räkenskapsår. Sociala avgifter betalas på arvoden och löner. Soliditet visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital, vilket visar den långsiktiga överlevnadsförmågan. Årsavgiften ska vara tillräcklig för att täcka föreningens kostnader under året, reservering till fond för yttre underhåll och amorteringar. Årsavgiften fördelas efter bostadsrätternas andelstal och ska erläggas månadsvis av bostadsrättshavarna enligt avtal. Det är styrelsen som fastställer föreningens årsavgifter. Överlåtelsevärde i genomsnitt är det genomsnittliga pris per kvm som betalts för bostadsrätter i föreningen under en viss period.

24 Materialet sammanställt av HSB Nordvästra Skåne

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Ängslyckan. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Ängslyckan. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Ängslyckan i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Adolfsberg i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Margaretaplatsen i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Brf Palsternackan

ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Brf Palsternackan ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Brf Palsternackan I Helsingborg Med Kallelse till ordinarie stämma BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Dahlian. i Åstorp

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Dahlian. i Åstorp ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Dahlian i Åstorp Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015. HSB Bostadsrättsförening. Facklan. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2015. HSB Bostadsrättsförening. Facklan. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2015 HSB Bostadsrättsförening Facklan i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Gullander. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Gullander. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Gullander i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vinbäret. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vinbäret. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Vinbäret i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Jägaren i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen. Bruksgatan 14. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen. Bruksgatan 14. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 Bostadsrättsföreningen Bruksgatan 14 i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Liljan. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Liljan. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Liljan i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening SVEA. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening SVEA. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening SVEA i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Heden. i Ljungbyhed

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Heden. i Ljungbyhed ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Heden i Ljungbyhed Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Humlan 1. i Ängelholm

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Humlan 1. i Ängelholm ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Humlan 1 i Ängelholm Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Haganäs. i Åstorp

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Haganäs. i Åstorp ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Haganäs i Åstorp Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Hustomten. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Hustomten. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Hustomten i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ringen. i Klippan

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ringen. i Klippan ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ringen i Klippan Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Örnen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Örnen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Örnen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015. HSB Bostadsrättsförening. Björnen. i Bjuv

ÅRSREDOVISNING 2015. HSB Bostadsrättsförening. Björnen. i Bjuv ÅRSREDOVISNING 2015 HSB Bostadsrättsförening Björnen i Bjuv BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Västersjöns Samfällighetsförening

ÅRSREDOVISNING 2014. Västersjöns Samfällighetsförening ÅRSREDOVISNING 2014 Västersjöns Samfällighetsförening Västersjöns samfällighetsförening 1(10) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Västersjöns samfällighetsförening () får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Vinkeln. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Vinkeln. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2010 HSB Bostadsrättsförening Vinkeln i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vanja. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vanja. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Vanja i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Silversmeden. i Ängelholm

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Silversmeden. i Ängelholm ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Silversmeden i Ängelholm Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vitsippan. i Åstorp

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vitsippan. i Åstorp ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Vitsippan i Åstorp Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Täppan. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Täppan. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2015 HSB Bostadsrättsförening Täppan i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Margaretaplatsen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Tre Gudor. i Viken

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Tre Gudor. i Viken ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Tre Gudor i Viken Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Viskan. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Viskan. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Viskan i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Västerbris i Nacka

Styrelsen för HSB Brf Västerbris i Nacka Styrelsen för Org.nr: 716416-4761 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 848

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Skogsfrun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ostronet. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ostronet. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ostronet i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2015 HSB Bostadsrättsförening Jägaren i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vinkeln. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vinkeln. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Vinkeln i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Utsikten. i Ängelholm

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Utsikten. i Ängelholm ÅRSREDOVISNING 2015 HSB Bostadsrättsförening Utsikten i Ängelholm Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ugnen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ugnen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ugnen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Valhall. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Valhall. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2015 HSB Bostadsrättsförening Valhall i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769608-7902 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 377

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen. Bjuvshus 2. i Bjuv

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen. Bjuvshus 2. i Bjuv ÅRSREDOVISNING 2015 Bostadsrättsföreningen Bjuvshus 2 i Bjuv Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2015 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 19 maj 215 Sid 1 Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 214 214 Hsb 214 Hsb Brf Brf Vinga Vinga i i Göteborg Hsb Brf Vinga i Göteborg Göteborg HSB 19 maj Ekonomisk 215 redovisning Sid 192 maj 215 Sid 2 Sid 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2010 HSB Bostadsrättsförening Skogsfrun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015. HSB Bostadsrättsförening. Nyponet. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2015. HSB Bostadsrättsförening. Nyponet. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2015 HSB Bostadsrättsförening Nyponet i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Bostadsrättsföreningen. Karl XI Norra 23

ÅRSREDOVISNING 2014. Bostadsrättsföreningen. Karl XI Norra 23 ÅRSREDOVISNING 2014 Bostadsrättsföreningen Karl XI Norra 23 Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Duvan. i Ljungbyhed

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Duvan. i Ljungbyhed ÅRSREDOVISNING 2015 HSB Bostadsrättsförening Duvan i Ljungbyhed BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ättekulla. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ättekulla. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ättekulla i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen. Nordöstan. i Rydebäck

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen. Nordöstan. i Rydebäck ÅRSREDOVISNING 2014 Bostadsrättsföreningen Nordöstan i Rydebäck Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Pollux. i Klippan

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Pollux. i Klippan ÅRSREDOVISNING 2015 HSB Bostadsrättsförening Pollux i Klippan BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2014 Hsb Brf Alströmer i Alingsås Sid 2 INTÄKTER INTÄKTER 2014 5% 4% 4% 17% Årsavgifter Hyror Vattenintäkter Övriga intäkter El intäkter 2014 2013 Årsavgifter 5 081 076 5 082

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015. HSB Bostadsrättsförening. Klostret. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2015. HSB Bostadsrättsförening. Klostret. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2015 HSB Bostadsrättsförening Klostret i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Öbacka Strand 4, Umeå

Årsredovisning. Brf Öbacka Strand 4, Umeå Årsredovisning för Brf Öbacka Strand 4, Umeå 769625-2670 Räkenskapsåret 2014 Brf Öbacka Strand 4, Umeå 1 (8) Styrelsen för Brf Öbacka Strand 4, Umeå får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö Styrelsen för Org.nr: 716407-1479 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 Resultaträkning 2014-08-31 2013-08-31 Nettoomsättning Not 1 3 072

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Trasten. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Trasten. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2015 HSB Bostadsrättsförening Trasten i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Gullander. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Gullander. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2015 HSB Bostadsrättsförening Gullander i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Bostadsrättsföreningen. Kaplanen 9. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. Bostadsrättsföreningen. Kaplanen 9. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 Bostadsrättsföreningen Kaplanen 9 i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening. Brf Karl X. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening. Brf Karl X. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2015 Bostadsrättsförening Brf Karl X i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Silversmeden. i Ängelholm

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Silversmeden. i Ängelholm ÅRSREDOVISNING 2015 HSB Bostadsrättsförening Silversmeden i Ängelholm BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer