BRF Söderhus Organisationsnr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF Söderhus Organisationsnr 746000-0792"

Transkript

1 BRF Söderhus Organisationsnr Årsredovisning För räkenskapsåret 1 januari december 2012

2 2 Brf Söderhus BRF Söderhus Förvaltningsberättelse 2012 Styrelsen i Brf Söderhus avger härmed redovisning för föreningens förvaltning för räkenskapsåret 1 januari 2012 till 31 december Styrelse, revisorer och andra funktionärer Ordinarie Ledamöter Vald t.o.m. Mattias Petersson Föreningsstämman 2013 Sara Jarmakowski Svanbom Föreningsstämman 2013 Johannes Ljungman Föreningsstämman 2014 Milena Svensson Föreningsstämman 2014 Driton Muhaxheri Föreningsstämman 2014 Styrelsesuppleanter Malin Bengtsson Föreningsstämman 2013 Hassan Mahdi Föreningsstämman 2013 Revisorer Thomas Appelgren Revisorsuppleanter Åke Stenmo Valberedning Amir Sam Adamsson Föreningsstämman 2013 Claes Eriksson Föreningsstämman 2013 Verksamhetsrevisor Lovisa Rasmusson Föreningsstämman 2013 Firmatecknare Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av två ledamöter i föreningen. Fastighetsuppgifter Föreningen äger fastigheten Advokaten 6 i Malmö kommun med därpå uppförda byggnader med 98 bostadslägenheter upplåtna med bostadsrätt samt fyra (4) lokaler. Byggnaderna är uppförda Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Dina försäkringar i Skåne. Bostadsarea 4888 m 2 Lokalyta 569 m 2 Årets taxeringsvärde kr Föregående års taxeringsvärde kr Förvaltning Förvaltningen utav föreningens ekonomi har utförts av Braheds Förvaltning AB. Fastighetsförvaltning, trädgårdsskötsel samt städning har utförts utav Tegger Fastigheter AB. Föreningen är sedan år 2009 ansluten till Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC. Underhåll och reparationer För de kommande fem åren är det beräknat underhållskostnader för cirka 2 miljoner kronor. Framtida behov av avsättning för beräknat och löpande underhåll beräknas till cirka 101 kronor/m2

3 3 Brf Söderhus Löpande underhåll utförs när något går sönder eller då behov av reparation anses finnas. Under året har bland annat följande underhåll, investeringar och reparationer utförts: borttagning av klotter på tvättstuga samt fastighet lagning av frostsprängda trappor nytt golv på takterrass på grund av läckage relining av stick och avloppsstammar i badrum spolning av stick och avloppsstammar i kök montering av grundflödespluggar i alla spaltventiler montering av spaltventiler i ett 15 tal lägenheter rensning av imkanaler i kök ommurning av skorstenar på grund av läckage ny entrédörr och dörröppnare till Glasögonmagasinet ommålning av fönster till affärslokalerna ommålning av räcken till cykelkällarna Planerat underhåll 2013 renovering av tvättstugan nytt värmesystem till Malmsko Allmänt Föreningen har under året haft en (1) ordinarie föreningsstämma samt ett informationsmöte angående reliningen. Anställda Föreningen har inga anställda. Styrelsens arbete Styrelsen har hållit nio (9) protokollförda sammanträden. Föreningen hade under våren en fixardag. På grund av mycket dåligt väder var uppslutningen låg. Styrelsen valde att fixa följande själv vid några tillfällen under våren: inoljning av bänk, möbler och dörrar, målning av detaljer på takterrass, fönsterputsning och ogräsrensning. Föreningen har ett antal medlemmar som gör diverse saker ideellt för föreningen och innefattar skötsel av takterrass, skötsel av blommor på takterrass, plantering av blommor på gården, fontänskötsel, tillsyn av miljöhuset samt tillsyn av grillplats. Information Alla i styrelsen har efter varje styrelsemöte godkänt och varit överens om vilken information som ska gå ut till medlemmarna via informationsblad. Informationen har publicerats och spridits på olika sätt. Främst via informationsblad i brevinkast och anslag i trapphus, men även via internet och telefoni. Föreningens hemsida har varit ur funktion under en längre tid under Detta är dock åtgärdat nu (eller inom kort). Nytecknade Avtal Servicom (fastighetsskötsel och trädgårdsskötsel) Rent AV (lokalvård) EP Service (serviceavtal gällande maskinpark i tvättstugan) snöröjning (MAFAB) snöröjning tak (Hellens Plåt)

4 4 Brf Söderhus brandskydd (PRESTO) Nytt avtalsunderlag. Tv (COM HEM) Nytt grundavtal. Uppsagda avtal Tegger fastigheter AB Brf Söderhus och miljön Styrelsens målsättning är att integrera miljötänket i föreningens dagliga rutiner och arbeta för att säkerhetsställa en miljömedveten förening. Exempel på detta är utfasning av vanliga glödlampor till mer energieffektiva, användning av icke miljöbelastade bekämpningsmedel i trädgården, aktiv information om sophantering samt genomgång av våra energisystem. Det som berör föreningsmedlemmarna mest vad gäller miljöarbetet är sortering av hushållsavfallet. Många boende sorterar i god utsträckning, men tyvärr är det fortfarande flera som inte respekterar vad som får slängas i de olika kärlen. Är man osäker på vad som skall läggas var så finns det information att förkovra sig i. Information finns i miljöhuset samt tillhandahålls även utav styrelsen vid förfrågan. Styrelsen har under året även påbörjat att ta fram ett egenkontrollprogram gällande inom och utomhusmiljö, ett krav som återfinns i Miljöbalken. Arbetet är inte färdigt, men beräknas bli det under Trygghet och säkerhet I enlighet med avtalet för systematiskt brandskyddsarbete görs fyra gånger per år en kontroll av fastighetens olika utrymmen. Denna genomförs av brandskyddsansvarig Milena Svensson samt en till från styrelsen. Alla måste ta ansvar för säkerhet och trygghet för dem som bor i föreningen. Både vad gäller för enskild egendom och det som tillhör oss alla. Om vi alla hjälps åt kan vi förebygga inbrott och skadegörelse.

5 5 Brf Söderhus Överlåtelser Under året har 11 lägenhetsöverlåtelser skett. I samband med lägenhetsöverlåtelser har styrelsen träffat både köpare och säljare där vi gett information till köparen och även gjort lägenhetssyn och kontrollerat det som föreningen är ansvarig för. Andrahandsuthyrning Styrelsen godkänner andrahandsuthyrning om beaktansvärda skäl uppfylls och ser hellre att medlemmar ansöker om andrahandsuthyrning och får den beviljad än att olovlig uthyrning sker. Föreningens resultat och ställning Resultat och ställning Intäkter Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Årsavgift för bostäder/m Årsavgift 1 januari 2012 höjdes årsavgiften avseende driftsdelen med fem (5) procent. Förslag till disposition av föreningens resultat Balanserat resultat Årets resultat Summa Disponibelt Styrelsens förslår följande disposition till stämman Uttag från yttre fond Årets avsättning Att balansera i ny räkning

6 6 Brf Söderhus Resultaträkning RÖRELSENS INTÄKTER Not: Nettoomsättning Sopavgift Hyresint. lokaler, momspliktig Årsavgifter Driftsdel Årsavgifter Kapitaldel Kabel TV El Badrumsrenovering Säkerhetsdörr Pantsättnings & Överlåtelseavgift Påminnelseavgifter Öresutjämning Övriga ersättningar, intäkter SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Driftskostnader Fastighetsskötsel/städning Servicekontrakt Reparationer Underhåll El Uppvärmning Vatten avlopp Avfallshantering Fastighetsförsäkring Kabel TV Bredbandsanslutning Fastighetsskatt Summa Driftskostnader Förvaltningskostnader Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Representation Kontorsmaterial Telekommunikation Postbefordran Styrelsearvoden Revisionsarvoden Års / Föreningsstämma 0 827

7 7 Brf Söderhus Förvaltning Kameral Övriga Förvaltningskostnader Ritnings och kopieringskostnader IT tjänster Konsultarvoden Bankkostnader Tidningar, tidskrifter, facklitteratur Medlemsavgifter ej avdragsgilla Lagstadgad sociala avg Summa Förvaltningskostnader Avskrivningar Avskrivning maskiner, inv Avskrivningar på datorer Summa avskrivningar RÖRELSERESULTAT Finansiella poster Räntor skattekonto Räntekostn, långfr. skulder Erhållna räntebidrag Summa finansiella poster Årets resultat

8 8 Brf Söderhus Balansräkning TILLGÅNGAR Not: 31/ / Anläggningstillgångar Byggnader, ingående ansk.värde Tilläggslånefinansierade inves Ackumulerade avskrivningar Uppskrivning av Byggnader Maskiner och inventarier Avskrivning inventarier Datorer Ackumulerade avskrivningar på datorer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres och avgiftsfordringar Skattekonto Skattefordringar Förutbet. försäkringspremier Förutbet. kostn/uppl. intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa Checkkonto Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 9 Brf Söderhus EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Inbetalda Insatser Tilläggsinsats Uppskrivningsfond Yttre Underhållsfond Balanserat Resultat Årets Resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån Swedbank Fastighetslån Nordea Fastighetslån Nordea Fastighetslån Nordea Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från hyresgäster Leverantörsskulder Skatteskulder Redovisningskonto för moms Personalskatt Övriga kortfristiga skulder Upplupna utgiftsräntor Förutbetalda hyror o avgifter Övriga förskott Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda Panter Fastighetsinteckningar ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga

10 10 Brf Söderhus Noter till Resultaträkning och Balansräkning: Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Fordringar har efter individuell prövning värderats till belopp varmed de beräknas inflyta Not 1: Not 2: Not 4: Not 5: Debiterad el justeras under nästkommande år för verklig förbrukning och pris. Under året har underhåll i form av relining av avloppsrör utförts. Avsättning till underhållsfond enligt underhållsplan Föreningens lån är fördelade enligt följande: Swedbank rörligt Föreningen band lån till en ränteswap 2006 Nordea rörligt för en ränta på 4,25 % vilket innebär att Nordea rörligt föreningen betalar 4,25 % oberoende av vad Nordea rörligt den rörliga räntan är.

11

12

13

BRF Söderhus Organisationsnr 746000-0792. Årsredovisning. För räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009

BRF Söderhus Organisationsnr 746000-0792. Årsredovisning. För räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 BRF Söderhus Organisationsnr 746000-0792 Årsredovisning För räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 2 Brf Söderhus Org.nr 746000-0792 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Söderhus får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011

ÅRSREDOVISNING  2011 ÅRSREDOVISNING Brf VALLEN Malmö 2011 1 Brf Vallen i Malmö Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 0 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 3 Balansräkning... 5 Underskrifter:... 7 Revisionsberättelse...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Hälsingör Malmö

ÅRSREDOVISNING. Brf Hälsingör Malmö ÅRSREDOVISNING Brf Hälsingör Malmö 2008 Brf Hälsingör 1 Förvaltningsberättelse... 2 Resultaträkning... 4 Balansräkning... 5 Underskrifter... 7 Revisionsberättelse... 8 Brf Hälsingör 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf Smedjehusen. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning. för. Brf Smedjehusen. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Brf Smedjehusen Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 2 Bostadsrättsföreningen Smedjehusen Org.nr 769616-8095 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Smedjehusen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF Sågen Malmö Organisationsnr 769615-2383. Årsredovisning För räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

BRF Sågen Malmö Organisationsnr 769615-2383. Årsredovisning För räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 BRF Sågen Malmö Organisationsnr 769615-2383 Årsredovisning För räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Brf Sågen i Malmö 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Sågen i Malmö får härmed avge redovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SÖDERHUS Årsredovisning

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Brf Allén. Årsredovisning för 745000-0935. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Allén. Årsredovisning för 745000-0935. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Allén Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Inland 3. Årsredovisning för 769612-0646. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning

Brf Inland 3. Årsredovisning för 769612-0646. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Inland 3 Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Rhodesia. Årsredovisning för 746000-0321. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning

Brf Rhodesia. Årsredovisning för 746000-0321. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Rhodesia Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2004. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Ladusvalan i Lund

ÅRSREDOVISNING 2004. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Ladusvalan i Lund ÅRSREDOVISNING 2004 Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Verksamhetsberättelse för Riksbyggens Brf Ladusvalan i Lund Denna verksamhetsberättelse är lite speciell eftersom år 2003 siffror

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG Brf Ingegerd i Hels ingborg Årsredovisning 2013 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG Org nr 716407-0794 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari till 31 December

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vasastaden Org nr 766600-2865 Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Vasastaden Org nr 766600-2865 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Vasastaden Årsredovisning för verksamhetsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisningen är upprättad av RevisorsCentrum i Skövde AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-X Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN 1 769601-8832 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2(17) ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Viken 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF LARSTORP. Org.nr. 746000-1972 ÅRSREDOVISNING 2011

BRF LARSTORP. Org.nr. 746000-1972 ÅRSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Brf Larstorp får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5 RESULTATRÄKNINGAR 6 BALANSRÄKNINGAR

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sida 1(5) Årsredovisning. Fastlagsvägen 40 126 47 HÄGERSTEN

Sida 1(5) Årsredovisning. Fastlagsvägen 40 126 47 HÄGERSTEN Sida 1(5) 2012 Årsredovisning Fastlagsvägen 40 126 47 HÄGERSTEN BRF MÅNHÄSTEN Årsredovisning Org.nr. 120101-121231 1(4) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Månhästen får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. BRF HARVPINNEN 8 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 714000-2200

Årsredovisning. BRF HARVPINNEN 8 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 714000-2200 Årsredovisning BRF HARVPINNEN 8 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 714000-2200 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Gjutaren i Helsingborg Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. RB BRF ÄNGSSÄTRA Org nr Årsredovisning 1/7 2011-30/6 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Byamännen 2 Org nr Årsredovisning 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Brf Gotthard. Årsredovisning för 746000-2293. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning

Brf Gotthard. Årsredovisning för 746000-2293. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Gotthard Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer