Uppdrag och kvalitetskrav Anhörigstöd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag och kvalitetskrav Anhörigstöd"

Transkript

1 1 (17) Uppdrag och kvalitetskrav Anhörigstöd Antaget av socialnämnden

2 2 (17) Innehåll Inledning... 4 Historik... 4 Styrkort... 5 Lagstiftning... 5 Strategi... 6 Beskrivning av det stöd som erbjuds anhöriga... 6 Målgrupp... 6 Anhörigstöd allmän inriktad service... 6 Vilket stöd finns för anhöriga i omsorgen om äldre?... 7 Behovsprövat stöd till anhöriga... 7 Vilket stöd finns för anhöriga i omsorgen om funktionshindrade och individoch familjeomsorgen?... 7 Kvalitetskrav på anhörigstödet... 8 Anhörigkonsulent... 8 Anhörigombud... 9 Information... 9 Individuellt stöd... 9 Anhöriggrupp... 9 Anhörigcenter/mötesplatser Utbildning, föreläsningar och teman Nätverk Kostnadsfri avlösning Trygghetsplatser Ledning, styrning och organisation Ledning och styrning Handläggning och dokumentation Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ansvar Processer och rutiner Samverkan och samarbete Egenkontroll Synpunkter och klagomål på verksamheten Rapporteringsskyldighet Personal och kompetensförsörjning... 14

3 3 (17) Kompetensutveckling Krav på anhörigkonsulent Krav på anhörigombud Övrigt Sekretess Anmälningsskyldighet Den enskildes behov av skydd Polisanmälan Miljöarbete Definitioner utgår från socialstyrelsens termbank och meddelandeblad... 16

4 4 (17) Inledning Historik Anhörigas betydelse, situation och behov av stöd lyftes redan 1999 i nationella handlingsplanen för äldrepolitiken som antogs i riksdagen i juni Med den tillsattes också statliga stimulansmedel för utveckling av anhörigstöd i regionerna och kommunerna, i första hand var målgruppen anhöriga till äldre personer. I socialförvaltningen har sedan 1999 pågått arbete med att bygga upp olika stödformer till anhöriga som hjälper en äldre närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Stimulansmedlen och de stödformer som byggts upp har i första hand varit riktade till personer 65 år och äldre. Beräkningsgrunden för de statliga stimulansmedlen har varit baserad på antal personer 65 år och äldre. För Gotland har det inneburit fyra handlingsplaner och medel med totalt kr under åren År 2002 beslutade socialnämnden tillsätta medel för att permanenta det stöd som byggts upp under projekttiden. Stimulansmedlen och arbetsinsatserna har fokuserat på att integrera anhörigperspektivet i äldreomsorgens alla verksamheter inklusive handläggarnas arbete bemötande och attitydfrågor samarbete med föreningar och frivilligorganisationer stöd till anhöriga individuellt och i grupp avlösning organisera en struktur för stöd till anhöriga De statliga stimulansmedlen har också använts till utbildningssatsningar för politiker, chefer, handläggare, enhetschefer och personal inom äldreomsorgen, frivilliga medhjälpare och anhöriga. Seminarier och konferenser har hållits i anhörigfrågor. Varje anhörigsituation är unik och utgångspunkten är att en anhörig själv avgör hur stort ansvar hon eller han vill ta för att vårda, bistå och stödja en närstående. Anhöriga som av egen fri vilja ger stöd och insatser skall få ett erkännande för det arbete som de utför och det är angeläget att förebygga att den anhörige inte blir fysiskt och psykiskt utsliten. Den förebyggande och preventiva ansatsen har lyfts som en viktig intention i arbetet. Anhörigstöd omfattar det direkt riktade stödet till anhöriga. Insatser riktade till den närstående som också kan vara ett stöd till den anhörige är ett indirekt stöd som inte tagits med i denna beskrivning.

5 5 (17) Stödet till anhöriga vilar på tre ben (se nedanstående bild); avlösning, information, kunskap, råd och stöd samt hälsofrämjande insatser och aktiviteter. Den inre cirkeln omfattar anhörigperspektiv och stöd i verksamheterna; respekt, delaktighet och medinflytande, vilken all personal i vården och omsorgen ansvarar för. Alla verksamheter har ett ansvar för att stimulera till anhörigvänliga attityder. Vid kartläggningen av de nya målgrupperna har i stort sett samma behov av stöd kommit fram inom socialtjänstens olika verksamhetsområden. Att arbeta med ett anhörigperspektiv som respekt, delaktighet och medinflytande i verksamheterna har visat påverka anhörigas upplevelse av hälsa till det bättre. Avlösning respekt delaktighet medinflytande Information, kunskap råd och stöd Hälsofrämjande aktiviteter Styrkort Region Gotland använder styrkort för målstyrning. Målet i brukarperspektivet är att den enskilde ska få tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta. I socialnämndens styrkort är en av framgångsfaktorerna, fungerande anhörigstöd. En av strategierna i socialnämndens styrkort är att socialnämnden agerar förebyggande, främja folkhälsa och tillgänglighet. Lagstiftning Från 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 SoL som anger att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. De nya bestämmelserna om anhörigstöd innebär att stödet också skall omfatta anhöriga till personer under 65 år.

6 6 (17) Med lagskärpningen vill man från samhällets sida stärka och utveckla stödet till anhöriga för att underlätta i den omsorgssituation de befinner sig i samt förebygga ohälsa hos anhöriga. Socialstyrelsens definition för anhörig är den som ger hjälp och stöd och med närstående menas den som får eller tar emot hjälpen. Strategi En övergripande intention med stöd till anhöriga är att främja hälsa och förbygga ohälsa hos anhöriga. För äldreomsorgens verksamheter är anhörigperspektivet lyft och finns med i beställarvdelningens kvalitetsdokument vid upphandling av tjänster. Äldreomsorgen i egen regi har policydokument, riktlinjer och rutiner för anhörigstöd i verksamheten. Motsvarande dokument saknas inom OOF och IFO: s verksamheter och behöver arbetas fram. Beskrivning av det stöd som erbjuds anhöriga Målgrupp Med anledning av ändringen och skärpningen i socialtjänstlagen att stöd ska erbjudas alla anhöriga genomförde socialförvaltningen hösten 2011 och våren 2012 en kartläggning för att inventera vilket stöd som erbjuds och vilket stöd anhöriga behöver för de nya målgrupperna. Det hölls fem blandade fokusgrupper med anhöriga, personal och chefer inom omsorgen om funktionsnedsatta och individ- och familjeomsorgens boendestöd (rapporten delgavs SON ). Resultatet visar i stort på likvärdiga behov av stöd som idag kan erbjudas anhöriga till äldre. Vilket stöd anhöriga erbjuds är uppdelat i områdena äldreomsorgen, omsorgen om funktionsnedsatta och individ- och familjeomsorgen. Stödet omfattar serviceinsatser utan behovsprövning och insatser med behovsprövning med beslut av handläggare. Anhörigstöd allmän inriktad service De stödformer som beskrivs nedan och erbjuds anhöriga omfattar det stöd som är riktade till alla medborgare utan behovsprövning. Allmänt inriktad service är samlingsbenämning på utbud av aktiviteter som kommunen ansvarar för, där utnyttjande eller deltagande inte förutsätter/kräver en individuell behovsprövning och biståndsbeslut (enligt SoL eller LSS). Denna service kan utföras av kommunens

7 7 (17) egen personal eller av annan verksamhet finansierad av kommunen. Servicen kan vara gratis eller avgiftsbelagd. Vilket stöd finns för anhöriga i omsorgen om äldre? Anhörigstödet permanentades i socialnämnden år 2002 och Idag finns en heltidstjänst som anhörigkonsulent och två tjänster som lokala anhörigombud motsvarande 1,75 % tjänstgöringsgrad. Stöd till anhöriga som service omfattar anhörigkonsulent och två lokala anhörigombud (telefon, mottagning, hembesök) stöd individuellt och i grupp information, råd och stöd hjälp att bli lotsad till andra verksamheter anhörigcenter och mötesplatser för anhöriga och deras närstående i samarbete med föreningar och frivilligorganisationer (Fårösund, Slite, Roma, Visby, Hemse, Klintehamn och Burgsvik) föreläsningar, utbildning och teman för anhöriga informationsbroschyr och hemsida Behovsprövat stöd till anhöriga Särskilt riktade insatser till anhöriga som behovsprövas av biståndshandläggare är - kostnadsfri avlösning upp till 10 timmar per månad - trygghetsplats till den närstående då anhöriga behöver snabb avlösning (två platser, varav en är för personer med demenssjukdom). Vilket stöd finns för anhöriga i omsorgen om funktionshindrade och individ- och familjeomsorgen? Inom omsorgen om funktionshindrade finns ett relativt gott stöd för anhöriga upp till barnet är i vuxen ålder (21 eller 20 år). Anhöriga har också rätt till avlösning enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). LSShandläggare kan informera om rättigheter enligt LSS- lagstiftningen. Det finns möjlighet till individuellt stöd för anhöriga och grupper (habiliteringen inom HSF har handlingsprogram där det finns beskrivet). När barnet uppnår vuxen ålder uppger anhöriga att stödet försvinner. I kartläggning av anhörigstöd på Gotland (från ) finns olika förbättringsområden beskrivet.

8 8 (17) Förbättringsområden som kommit fram omfattar fram för allt direkt riktat stöd till anhöriga. Individuellt stöd som information om LSS- lagstiftningen och hjälp som finns att ansöka om, kunskapsförmedling och stödsamtal är behov som identifierats. Det finns också efterfrågan på stöd i grupp. Hemsidorna behöver ses över med länkar till aktuella sidor. Stöd som kan erbjudas anhöriga inom omsorgen för funktionsnedsatta är Anhörigkonsulent och anhörigombud för råd, stöd och lotsning. Anhörigkonsulenten kan ingå som en resurs till verksamheten i utvecklingsarbetet. Inom individ- och familjeomsorgen finns en tradition av arbete med anhöriga som samarbetspartners i behandlingen av den närstående. Till viss del kan anhöriga där få ett indirekt stöd som anhörig. Direkt riktat stöd till anhörig kan erbjudas framförallt anhöriga vid alkohol- och drogmissbruk. Stöd som kan erbjudas anhöriga inom individ- och familjeomsorgen är Anhörigkonsulent och anhörigombud för råd, stöd och lotsning. Anhörigkonsulent/anhörigombud kan i samarbete med personal inom boendestödet starta upp anhöriggrupper för anhöriga till personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning. Anhörigkonsulenten kan i samarbete med personal från psykiatrin inom hälso- och sjukvården starta upp en anhöriggrupp till anhöriga med närstående med psykisk sjukdom. Anhörigperspektiv i verksamheten behöver stärkas med policy- och styrdokument motsvarande de som finnas i äldreomsorgen. Kvalitetskrav på anhörigstödet Anhörigkonsulent Anhörigkonsulenten är en sakkunnig tjänsteman i anhörigfrågor. Anhörigkonsulenten ansvarar för omvärldsbevakning och att följa nationell kunskap i anhörigfrågor. Anhörigkonsulentens är en resurs i anhörigfrågor såväl inom förvaltningen som externt ute i samhället. Anhörigkonsulenten arbetar med att utveckla anhörigstöd och medverkar som resurs vid utvecklingsarbeten för anhöriga. Anhörigkonsulenten ingår i förvaltningens samarbete för anhörigstöd med frivilligorganisationerna. Anhörigkonsulenten leder centralt nätverk med representanter från olika frivilligorganisationer.

9 9 (17) Anhörigkonsulenten leder arbetet och planerar verksamheten med anhörigombuden. I uppdraget ingår att ge information, råd och stöd till anhöriga, enskilt och i grupp. Anhörigkonsulenten medverkar i arbetet mot våld i nära relation och ingår som representant i FREDA- gruppen. Anhörigombud Det finns två tjänster som anhörigombud. Anhörigombuden är lokala stödpersoner för anhöriga. Anhörigombuden leder lokala nätverk och ingår i det central nätverket. De planerar tillsammans med frivilliga medhjälpare innehåll och program på anhörigcenter. I uppdraget ingår att ge information, råd och stöd till anhöriga individuellt och i grupp. Anhörigombuden medverkar i arbetet mot våld i nära relation och är nyckelpersoner i lokala nätverk. Information Anhörigkonsulent/anhörigombud ska ge information till anhöriga, personal och allmänhet om vilket stöd som finns att tillgå och kunna lotsa vidare till andra verksamheter och samhällstjänster. Individuellt stöd Anhörigkonsulent/anhörigombud ska ha en god tillgänglighet på telefon för att ge råd och stöd. Anhörigkonsulent/anhörigombud kan ge samtalsstöd till enskilda anhöriga. Enskilt samtal (definierat av Socialstyrelsen) är en planerad samtalskontakt med viss struktur och varaktighet, skilt från spontana, enstaka eller tillfälliga kontakter. Samtalet kan ge möjligheter till personligt stöd, att reflektera över sin situation som anhörig och relationen till den närstående, föräldrarollen och syskonrollen. Samtalet kan också bestå av information om utbud av stöd och hjälp, råd hur man kan gå tillväga för att ansöka om insatser, samt hjälp att planera tillvaron för egen del och omsorgen om den närstående. Stödet kan även ges i hemmet. Anhöriggrupp Anhörigkonsulent/anhörigombud ska planera, genomföra och följa upp anhöriggrupper till anhöriga med äldre närstående. Anhörigkonsulenten genomför utbildningsgrupper vid nydiagnostisering av demenssjukdom i samarbete med minnesmottagningen. Anhöriggrupper ska utformas för anhöriga till närstående med långvarig psykisk sjukdom. Grupperna ska planeras i samarbete med IFO: s boendestöd och i samarbete med hälso- och sjukvårdens psykiatri.

10 10 (17) Anhöriggrupper till yngre personer med funktionsnedsättning ska planeras i den samverkansgrupp som finns inom OOF. Anhörigkonsulenten kan ingå som en rådgivande resurs i arbetet. Anhörigcenter/mötesplatser ska i samverkan med frivilligorganisationer och frivilliga driva anhörigcenter och mötesplatser för anhöriga. Anhörigcenter/mötesplatser erbjuder social gemenskap, hälsofrämjande aktiviteter, kunskap och information samt sociala nätverk som stärker och underlättar för den anhörige. Anhörigombuden ska tillsammans med frivilliga på anhörigcenter/mötesplatser planera innehåll och program två gånger per år. Anhörigombuden medverkar på anhörigcenter minst en gång per månad. Frivilliga medhjälpare ger tystnadslöfte. Utbildning, föreläsningar och teman Anhörigkonsulent/anhörigombud ska anordna utbildningstillfällen till anhöriga på anhörigcenter och som tillfälligt riktad satsning för specifika målgrupper högst två gånger per år. Anhörigkonsulenten medverkar vid minnesmottagningens utbildningsgrupper kring demens som riktas till anhöriga. Frivilliga ska erbjudas ett utbildningstillfälle per år i samband med nätverksträff för alla frivilliga medhjälpare. Anhörigkonsulent/anhörigombud medverkar i olika utbildningar och konferenser med sakkunskap i anhörigfrågor. Nätverk Anhörigkonsulenten ansvarar tillsammans med enhetschefen för handläggarna för Centralt nätverk. I nätverket ingår representanter från föreningar och frivilligorganisationer, kyrkan, avdelningschef för hemtjänsten och omsorgen om funktionsnedsatta, anhörigkonsulent, anhörigombud och enhetschef för handläggarenheten (SOL). Anhörigkonsulent/anhörigombud ska ansvara för följande nätverk: Frivilliga (en gång per år) Anhöriglänkar från äldreomsorgens verksamheter (två gånger per år)

11 11 (17) Erfarenhetsutbyte i lokala nätverk (frivilligorganisationer, handläggare, enhetschefer, frivilliga, tre gånger per år). Anhörigkonsulenten/anhörigombuden ska medverka i följande nätverk: Anhörigkonsulenten deltar två gånger per år i ett nationellt nätverk för landets regioner. Anhörigkonsulenten ingår i lärande nätverk som leds av Nationella kompetenscentrat för anhöriga i Kalmar och är gruppledare för lokalt nätverk på Gotland. Anhörigombuden deltar i Nationella kompetenscentrats mötesdagar i anhörigfrågor och medverkar i lokalt lärande nätverk. Anhörigkonsulenten ingår i Freda- gruppen och anhörigombuden är nyckelpersoner i arbetet med våld i nära relationer på Gotland. Kostnadsfri avlösning Kostnadsfri avlösning är en insats som utreds av biståndshandläggare. Den kan beviljas med högst tio timmar per månad. Anhöriga kan vid behov ansöka om fler timmar för avlösning. Timmar som beviljas utöver tio är inte kostnadsfria. Anhörigkonsulent/anhörigombud ska informera anhöriga om möjligheten till kostnadsfri avlösning och vid behov hänvisa till biståndshandläggaren. Trygghetsplatser Det finns två trygghetsplatser att tillgå när anhörig är i behov av snabb avlösning. Plats kan beviljas i högst tio dagar och är kostnadsfri. Anhörigkonsulent/anhörigombud ska informera anhöriga om möjligheten till trygghetsplats och var de ska vända sig, Ledning, styrning och organisation Ledning och styrning Beställarchef/enhetschef ansvarar för ledning och styrning av verksamheten, personal och ekonomi. Anhörigkonsulent och anhörigombud ingår i Handläggarenheten som ligger i Beställaravdelningen. Enhetschef är närmaste chef. Anhörigkonsulenten är utvecklingsledare på 50 %, vilken ingår i beställaravdelningens utvecklingsenhet.

12 12 (17) Anhörigkonsulenten är teamledare för anhörigteamet och ingår i handläggarenhetens teamledarträffar en gång per månad. Centralt nätverk för samverkan i anhörigstöd leds av anhörigkonsulent i samarbete med enhetschef för handläggarenheten. Anhörigkonsulenten ingår som en resurs i OOF: s och IFO: s utvecklingsarbete med anhörigstöd. Lokala nätverk och planeringsgrupp för anhörigcenter leds av anhörigombuden. Anhörigombuden ingår i centralt nätverk för anhörigstöd. För den samverkan som utvecklats i anhörigstöd med ideella organisationer och frivilliga finns Riktlinjer för samverkan mellan kommunen, föreningar, organisationer och frivilliga i frivillig socialt arbete från Den har praxis idag men överenskommelsen behöver ses över och revideras vad gäller socialförvaltningens organisation. Handläggning och dokumentation Handläggning och dokumentation vid stöd till anhöriga tas upp i socialstyrelsens meddelandeblad från april 2010 Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation. Stöd till anhöriga i form av service är tillgänglig för alla utan föregående behovsprövning. Det är den enskilde själv som bedömer om hon eller han vill nyttja den service som kommunen erbjuder. Det förs ingen dokumentation om den som deltar i sådan insats. Namnuppgifter med arbetsanteckningar skrivs och lämnas till den enskilde eller förstörs när kontakten inte är aktuell längre. Stöd genom avlösning till anhöriga är en insats som riktar sig till den närstående och samtycke till arrangemanget måste inhämtas från båda parterna. Den anhörige måste önska bli avlöst från sitt frivilliga åtagande och den närstående vilja göra en ansökan om insatsen. Handläggaren gör en utredning och fattar beslut. Dokumentation av utredning, beslut och genomförande av insatsen görs i den närståendes akt/journal. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten om man inte är nöjd.

13 13 (17) Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Handläggarenheten ska ha ett ledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL (SOSFS 2011:9) Ansvar Enhetschef har ett samlat ledningsansvar för att verksamheterna bedriver en god vård och omsorg med hög kvalitet och patientsäkerhet. Medarbetare har ansvar för att känna till och arbeta i enlighet med riktlinjer och rutiner utifrån ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete. Processer och rutiner Verksamheten ska identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. För varje aktivitet ska verksamheten utarbeta och fastställa de rutiner som behövs för att säkra kvaliteten. Samverkan och samarbete Handläggarenheten ska samverka med närstående/legal företrädare och för den enskilde andra viktiga personer i den utsträckning som den enskilde medger. Alla led i planering kring den enskilde ska föregås av denna samverkan. Anhörigkonsulent/anhörigombud ska samverka med chefer och personal i vård och omsorg i syfte att ge stöd till anhöriga. Anhörigkonsulent/anhörigombud ska ha ett nära samarbete med handläggarna. Anhörigstödet ska samverka med frivilliga och frivilligorganisationer.

14 14 (17) Egenkontroll Verksamheten ska bedriva egenkontroll, d v s systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. Synpunkter och klagomål på verksamheten Handläggarenheten ska följa Region Gotlands system Säg vad du tycker för hur den enskilde/företrädare/närstående kan lämna synpunkter på verksamheten. Detta system ska vara känt bland enskilda/företrädare och personal. Synpunkter och klagomål från den enskilde och dennes företrädare/närstående är en viktig informationskälla för att åtgärda brister och för att identifiera områden som behöver förbättras och utvecklas. Synpunkter och klagomål ska tas på allvar och ska betraktas som en möjlighet att förbättra och utveckla verksamheten. Region Gotland har även ett gemensamt system för alla verksamheter inom regionen Tyck till som kan användas. För mer information se, Rapporteringsskyldighet Verksamheten ska följa gällande föreskrifter SOFSF 2011:5 och 2005:28 samt regionens riktlinjer för hantering av avvikelser, Lex Sarah och Lex Maria, (del av riktlinjer för Ledningssystemet för kvalitet LÄNK). Handläggarenheten ansvarar för att det finns rutiner inom verksamheten för hantering, analys och förbättringsåtgärder utifrån inrapporterade avvikelser. Personal och kompetensförsörjning Kompetensutveckling Personalen inom anhörigstödet ska ha den utbildning och kompetens som behövs, för att utföra och utveckla verksamheten engagerat och professionellt. För all personal ska det årligen upprättas en individuell kompetensutvecklingsplan för fortbildning och vidareutbildning och personalen ska erbjudas regelbunden handledning. Kompetensutveckling ska svara mot verksamhetens behov inom verksamhetsområdet.

15 15 (17) Krav på anhörigkonsulent Anhörigkonsulent ska ha en högskoleexamen. Krav på anhörigombud Anhörigombuden ska ha adekvat grundutbildning på lägst gymnasienivå och ha fortbildning inom anhörigstöd. Övrigt Sekretess Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men (Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap 1 ). Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (Offentlighets- och sekretesslagen 25 kap 1 ). Handläggarenheten ska svara för att personalen har kunskap om bestämmelserna och undertecknar förbindelse om tystnadsplikt. Anmälningsskyldighet Samtliga verksamma inom yrkesmässig bedriven verksamhet inom hälso- och sjukvård eller på socialtjänstens område är enligt Socialtjänstlagen skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Handläggarenheten ansvarar för att personalen informeras om och iakttar gällande lagstiftning och Socialstyrelsens föreskrifter om anmälningsplikt. Den enskildes behov av skydd All personal inom handläggarenheten ska vara uppmärksam på om någon enskild kan vara utsatt för våld och behöva stöd och skydd. Enheten ska säkra att all personal har kunskap om bemötande och förhållningssätt samt kännedom om vilket stöd en våldsutsatt person har rätt att få.

16 16 (17) Polisanmälan I situationer där det finns misstanke om brott mot den enskilde ska frågan om polisanmälan prövas skyndsamt. Utgångspunkten är alltid att det är den enskildes sak att polisanmäla, men om den enskilde/företrädare väljer att inte göra anmälan, eller inte har förmåga att göra det, måste det prövas om verksamheten ska ta ansvar för polisanmälan. Innan polisanmälan görs måste bedömning ske om uppgifter kan lämnas ut enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess bryts vid vissa typer av brott. Miljöarbete Personalen inom handläggarenheten ska följa Region Gotlands miljöpolicy. Definitioner utgår från socialstyrelsens termbank och meddelandeblad Den enskilde Anhörig Närstående Företrädare Beställare Utförare Vård och omsorg Bistånd Beviljad insats Genomförandeplan Avser såväl brukare inom socialtjänsten som patient inom hälso- och sjukvården. Avser här den person som ger omsorg, vård och stöd till en närstående. Person som den enskilde anser sig ha en nära relation med. Begreppet används här om den person som mottar hjälp. God man/förvaltare. Socialnämnden. Egen (kommunal) regi, upphandlade entreprenad och enskild (privat) regi. Åtgärder och insatser till enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och service till funktionshindrade samt hälso- och sjukvård enligt gällande lagar. Individuellt behovsprövad insats som beslutas med stöd av socialtjänstlagen. Insats som den enskilde är berättigad till enligt beslut av socialnämnd. Plan som beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras.

17 17 (17) Journal Socialtjänst Journalhandling Hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig Sjuksköterska Medicinteknisk produkt Rehabilitering Sekretess Tystnadsplikt Verksamhetschef för hälso- och sjukvård SoL HSL LVM Enskilt samtal (avser här enskilt samtal med anhörig) Del av en personakt där anteckningar av betydelse för handläggning av ett ärende och genomförande av insatser görs kontinuerligt och i kronologisk ordning. Handling som upprättas eller inkommer i samband med vården av en patient och som innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden eller om vidtagna eller planerade vårdåtgärder MAS Sjuksköterska som har ett särskilt medicinskt ansvar för hälso- och sjukvården i en kommun. Produkt som används för att påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom och eller kompensera en skada eller funktionsnedsättning eller undersöka, ändra eller ersätta anatomi eller fysiologisk process. Insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt och aktivt deltagande i samhällslivet. Förbud att röja uppgift vare sig det sker muntligt eller genom att en allmän handling lämnas ut eller på annat sätt. I kommunal hälso- och sjukvård svarar verksamhetschefen för de ledningsuppgifter som inte ankommer på MAS. Socialtjänstlagen. Hälso- och sjukvårdslagen Lagen om vård av missbrukare i vissa fall Är en planerad samtalskontakt med viss struktur och varaktighet, skilt från spontana, enstaka eller tillfälliga kontakter. Samtalet kan ge möjligheter till personligt stöd, att reflektera över sin situation som anhörig och relationen till den närstående, föräldrarollen, syskonrollen. Samtalet kan också bestå av information om utbud av stöd och hjälp, råd hur man kan gå tillväga för att ansöka om insatser, samt hjälp att planera tillvaron för egen del och omsorgen om den närstående.

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Uppdrag och kvalitetskrav Kontaktfamilj inom Region Gotland

Uppdrag och kvalitetskrav Kontaktfamilj inom Region Gotland Uppdrag och kvalitetskrav Kontaktfamilj inom Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl E-post registrator-son@gotland.se Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3 Org nr

Läs mer

KONTAKTPERSON 9:4 LSS

KONTAKTPERSON 9:4 LSS Kvalitetsdokument KONTAKTPERSON 9:4 LSS Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23 44 Reviderat SON 2010-12-08 146 Socialförvaltningen Gotlands Kommun Innehåll Kontaktperson 3 Beslut 3 Verkställighet

Läs mer

Uppdrag och kvalitetskrav Ledsagarservice 9 3 LSS inom Region Gotland

Uppdrag och kvalitetskrav Ledsagarservice 9 3 LSS inom Region Gotland 1 (10) Uppdrag och kvalitetskrav Ledsagarservice 9 3 LSS inom Region Gotland 2 (10) Innehållsförteckning INLEDNING... 3 BESKRIVNING AV INSATSEN... 3 LEDSAGARSERVICE... 3 FRÅN BESLUT TILL VERKSTÄLLIGHET...

Läs mer

Uppdrag och kvalitetskrav dagverksamhet för personer med demenssjukdom SoL inom Region Gotland

Uppdrag och kvalitetskrav dagverksamhet för personer med demenssjukdom SoL inom Region Gotland Uppdrag och kvalitetskrav dagverksamhet för personer med demenssjukdom SoL inom Region Gotland Antaget av socialnämnden 2012-04-20 2 (13) Innehållsförteckning INLEDNING... 4 MÅLGRUPP... 5 SYFTET... 5 FRÅN

Läs mer

Uppdrag och kvalitetskrav Familjebehandling inom Region Gotland

Uppdrag och kvalitetskrav Familjebehandling inom Region Gotland Uppdrag och kvalitetskrav Familjebehandling inom Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl E-post registrator-son@gotland.se Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3 Org

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Socialförvaltningen. Uppdrag och kvalitetskrav Trygghetslarm inom Region Gotland

Socialförvaltningen. Uppdrag och kvalitetskrav Trygghetslarm inom Region Gotland Uppdrag och kvalitetskrav Trygghetslarm inom Region Gotland 2 (11) Innehållsförteckning INLEDNING... 3 BESKRIVNING AV INSATSEN... 3 MÅLGRUPP... 3 INSATSEN... 4 FRÅN BESLUT TILL VERKSTÄLLIGHET... 4 BESLUT...

Läs mer

Uppdrag och kvalitetskrav Familjehemsplacering inom Region Gotland

Uppdrag och kvalitetskrav Familjehemsplacering inom Region Gotland Uppdrag och kvalitetskrav Familjehemsplacering inom Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl E-post registrator-son@gotland.se Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Uppdrag och kvalitetskrav hemtjänst inom Region Gotland

Uppdrag och kvalitetskrav hemtjänst inom Region Gotland Uppdrag och kvalitetskrav hemtjänst inom Region Gotland Antaget av socialnämnden 2010-12-08, SON 129 Reviderat av socialnämnden 2012-06-08 Reviderat av socialnämnden 2012-12-14 SON 2012/490 2 (15) Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Uppdrag och kvalitetskrav Korttidsvistelse 9 6 LSS inom Region Gotland

Uppdrag och kvalitetskrav Korttidsvistelse 9 6 LSS inom Region Gotland 1 (11) Uppdrag och kvalitetskrav Korttidsvistelse 9 6 LSS inom Region Gotland 2 (11) Innehållsförteckning INLEDNING... 3 BESKRIVNING AV INSATSEN... 3 KORTTIDSVISTELSE... 3 FRÅN BESLUT TILL VERKSTÄLLIGHET...

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

- Anhörigstöd - Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet

- Anhörigstöd - Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet - Anhörigstöd - Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet Introduktionsutbildning 2017-02-07 Louise Odengard avdelning för individ och familjeomsorg samt funktionshinder Stadsledningskontoret Denna

Läs mer

Göteborgs Stads stöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående. Riktlinje för anhörigstöd

Göteborgs Stads stöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående. Riktlinje för anhörigstöd Göteborgs Stads stöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för anhörigstöd Innehåll Syfte och mål... 3 Syfte...3 Mål...3 Målgrupp för riktlinjen... 3 Lagstiftning... 3 Socialtjänstlagen...3

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd

Läs mer

Uppdrag och kvalitetskrav för daglig verksamhet 9.10 LSS inom Region Gotland

Uppdrag och kvalitetskrav för daglig verksamhet 9.10 LSS inom Region Gotland 1 (16) Uppdrag och kvalitetskrav för daglig verksamhet 9.10 LSS inom Region Gotland Antaget av socialnämnden 2012-04-20 Reviderad av socialnämnden 2012-12-14 SON 2012/491 2 (16) 3 (16) Innehållsförteckning

Läs mer

Vad innebär lagändringen?

Vad innebär lagändringen? Stöd d till anhöriga Vad innebär lagändringen? Vellinge den 19 november 2009 Britta Mellfors Äldreenheten, Socialstyrelsen Disposition Nya lagtexten. - Vad är nytt och vad står det för? Vem är anhörig?

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

Socialnämndens anvisning för anhörigkontakter gällande personer med långvarig sjukdom eller funktionshinder

Socialnämndens anvisning för anhörigkontakter gällande personer med långvarig sjukdom eller funktionshinder Socialnämndens anvisning för anhörigkontakter gällande personer med långvarig sjukdom eller funktionshinder SOCIALFÖRVALTNINGEN Innehåll I anhöriganvisningen ingår... 3 Inledning... 4 Kompetens... 5 Information

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Verksamheten för funktionshinder Antagen i socialnämnd 2013-08-21 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens ledningsgrupp Socialförvaltningens ledningssystem Dokumenttyp: Information Titel: Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens

Läs mer

Dokumentnamn: Rapport - översyn av vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd

Dokumentnamn: Rapport - översyn av vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd Sida: 1 (7) Bakgrund Vård- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att göra en översyn av kommunens anhörigstöd i sin helhet och ge förslag på hur det kan vidareutvecklas. I detta dokument

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för Anhörigstöd Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida.

Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida. sida 1 (7) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida.

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun Socialförvaltningen Anhörigstöd Förslag Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Bergengrenska gården TELEFON: 0414-81 91 65 FAX: 0414-81 97

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun

Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för familjerådgivning i Varbergs kommun är antagna av socialnämnden 2015-01-29 14. Dessa ersätter tidigare kvalitetskrav

Läs mer

AKTUELL LAGSTIFTNING. Baskurs Missbruks- och beroendefrågor den 26 november 2010

AKTUELL LAGSTIFTNING. Baskurs Missbruks- och beroendefrågor den 26 november 2010 AKTUELL LAGSTIFTNING Baskurs Missbruks- och beroendefrågor den 26 november 2010 Berörda lagar en översikt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) HSL Socialtjänstlagen (2001:453), SoL Lagen (1988:870) om

Läs mer

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt bedrivna enskilda verksamheter inom socialtjänsten Nr 3/2012 Februari

Läs mer

Gemensamma bestämmelser

Gemensamma bestämmelser Uppdrag och kvalitetskrav Gemensamma bestämmelser Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum 2016-04-20 Ärendenr SON 2016/138 Version [1.0] Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna Mars 2010 Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

1(7) Familjerådgivning. Styrdokument

1(7) Familjerådgivning. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2017-02-07, 6 Dokumentansvarig Områdeschef IFO/Myndighetsenheten Reviderad 3(7) Innehållsförteckning 1 Insatsen...4

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga 1 (11) Typ: Program Gäller from: 2017-02-23 Version: 2.0 Fastställt: SN 2010-06-09 70, 2013-02-21 12, 2017-02-23 22 NVN 2013-03-15 12, 2017-03-13 23 Uppdateras: 2019-03 Program för stöd till anhöriga 2017-2019

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:10 (M och S) och allmänna råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Bakgrund Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 Socialtjänstlagen. Den anger att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 2/6 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 5 Anmälningsskyldighet... 5 Handläggning och hantering av anmälan... 6 Information

Läs mer

Sammanställning 1 Nätverk 2 Lärande nätverk utveckling av anhörigstöd enligt 5 kap. 10 SoL

Sammanställning 1 Nätverk 2 Lärande nätverk utveckling av anhörigstöd enligt 5 kap. 10 SoL Sammanställning 1 Nätverk 2 Lärande nätverk utveckling av anhörigstöd enligt 5 kap. 10 SoL Bakgrund Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 socialtjänstlagen. Den anger att socialnämnden

Läs mer

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV Bilaga 7 System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV 2010-10-26 1 Innehåll 1. System för uppföljning och granskning... 3 Styrdokument... 3 Grundsyn för uppföljning...

Läs mer

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad 1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Bilaga 16 Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Uppdrag och kvalitetskrav Bostad med särskild service 9 9 LSS inom Region Gotland

Uppdrag och kvalitetskrav Bostad med särskild service 9 9 LSS inom Region Gotland 1 (13) Uppdrag och kvalitetskrav Bostad med särskild service 9 9 LSS inom Region Gotland 2 (13) Innehållsförteckning INLEDNING... 3 BESKRIVNING AV INSATSEN... 3 BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE FÖR VUXNA...

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

Information anhörigstöd 2015

Information anhörigstöd 2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN Katharina Johansson, katharina.johansson@kil.se INFORMATION 2015-05-19 Information anhörigstöd 2015 SOCIALNÄMNDEN I KILS KOMMUN KIL1000, v1.0, 2013-06-14 Sida 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

förmedlingsmedel/egna medel

förmedlingsmedel/egna medel RIKTLINJER förmedlingsmedel/egna medel Dokumentets syfte Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare samt ge information till medborgare. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Välkommen! En angelägen konferens om stöd till anhöriga och närstående till person med missbruk!

Välkommen! En angelägen konferens om stöd till anhöriga och närstående till person med missbruk! Välkommen! En angelägen konferens om stöd till anhöriga och närstående till person med missbruk! Arrangörer: Kommunal utveckling, Region Jönköpings län Länsstyrelsen Jönköpings län Sofia Rosén, Länsstyrelsen

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer