UNDERLAG INFÖR SAMRÅD November 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNDERLAG INFÖR SAMRÅD November 2008"

Transkript

1 UNDERLAG INFÖR SAMRÅD November 2008 Ansökan om att bedriva vindbruk inom Svartnäs-området Göran Kindlund Vattenfall Power Consultant

2 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev. nr. Rapportdatum Uppdragsnummer SAMRÅDSUNDERL Författare Göran Kindlund, Vattenfall Power Consultant Uppdragsnamn Ansökan om att bedriva vindbruk inom Svartnäsområdet Beställare Bergvik Skog AB Granskad av Bengt Göransson Godkänd av Peter Svantesson Delgivning Antal sidor Antal bilagor 16 5 UNDERLAG INFÖR SAMRÅD November 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ADMINISTRATIVA UPPGIFTER ÄRENDET Bakgrund Frågan om betydande miljöpåverkan PLANERAD VERKSAMHET Lokalisering Alternativa lokaliseringar Teknisk beskrivning Vindkraftverk Fundamentering Parklayout Elanslutning Infrastruktur/markförhållanden OMRÅDESBESKRIVNING Fornminnen och riksintressen för kulturmiljö Fågelskydd Naturreservat, riksintressen naturvård och Natura Strandskydd Nyckelbiotoper och sumpskogar Kommunal planering Detalj- och byggplaner FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN SAMRÅDSUNDERLAG 1 (16)

3 FIGURER Figur 1: Lokalisering...5 Figur 2: Svartnäs-området...6 Figur 3: Alternativ lokalisering...7 Figur 4: Preliminär lokalisering av vindkraftverk inom Svartnäs-området...8 Figur 5: Resultat av ljudberäkning...9 Figur 6: Område utsett till riksintresse för vindbruk...11 Figur 7: Fornminnen...12 Figur 8: Naturreservat, riksintressen naturvård och Natura Figur 9: Nyckelbiotoper och sumpskogar...15 BILAGOR Kartor utvisande: Svartnäs-området Resultat av ljudberäkning Fornminnen Naturreservat, riksintressen naturvård och Natura 2000 Nyckelbiotoper och sumpskogar SAMRÅDSUNDERLAG 2 (16)

4 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Verksamhetsutövare: Organisationsnummer: Ägarrepresentant: Platsnamn: Verksamhet enligt: Län Kommun: Bergvik Skog AB Peter Svantesson / Bergvik Skog AB, Fastigheter Trotzgatan 25, Falun Svartnäs B (Gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat med en sammanlagd effekt uteffekt av mer än 25 MW) B (Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter) Dalarnas län Falu kommun Ansvarig för ansökan och MKB Mottagare av handlingar: Göran Kindlund / Vattenfall Power Consultant AB, Box 527, Stockholm 1 ÄRENDET Bergvik Skog AB (nedan kallat Bergvik) har för avsikt att bedriva vindbruk i ett område runt Svartnäs (nedan kallat Svartnäs-området), ca 20 km nordost om Svärdsjö. Bergvik kommer att söka tillstånd enligt miljöbalken för att uppföra vindkraftverk med en installerad effekt av ca 450 MW el. Vidare kommer Bergvik att söka tillstånd till täkt inom Svartnäs-området för försörjning med naturgrus till erforderliga byggnationer. För tillstånd enligt ellagen, s k nätkoncession, kommer en särskild ansökan att göras hos Energimarknadsinspektionen. Denna ansökan måste göras av ett särskilt nätbolag, nätet kan inte ägas av den som producerar elen. Även en ansökan om nätkoncession kräver en SAMRÅDSUNDERLAG 3 (16)

5 miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken, inklusive samråd med bl a länsstyrelsen. Samråd i det ärendet kommer att hållas vid en senare tidpunkt. Vattenfall Power Consultant AB har fått i uppdrag att bistå Bergvik i tillståndsprocessen. 1.1 Bakgrund I regeringens proposition Miljövänlig el med vindkraft - åtgärder för ett livskraftigt vindbruk (prop. 2005/06:143) sätts målet att den förnyelsebara elproduktionen bör öka till 17 TWh per år från Regeringen bedömer att detta förutsätter en omfattande utbyggnad av Vindkraften och att utbyggnad skall ske på kommersiella grunder. I den tidigare propositionen Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning (prop. 2001/02:143) angavs ett planeringsmål för vindkraft till 10 TWh el per år från På regeringens uppdrag tog Energimyndigheten, i slutet av 2007, fram ett nytt planeringsmål för vindkraftsutbyggnaden: 30 GWh vindkraft till år Att använda vindkraft för att producera el är dels miljövänligt och dels ett bra komplement till basen i det svenska kraftsystemet, vattenkraft och kärnkraft. År 2007 producerades ca 1,4 TWh el med vindkraft. Lite förenklat kan man säga att 1 TWh vindkraftsproducerad el kräver vindkraftverk (beroende på installerade storlekar och vindförhållanden). Utbyggnadsmålet kräver således att över 2000 vindkraftverk installeras till 2017 (och över 4000 vindkraftverk till 2020). Bergvik planerar att investera i vindkraft i ett flertal län. Nuvarande målsättning är att bygga 300 MW inom 5 år. Med den aktuella vindkraftssatsningen vill Bergvik bidra med mer förnybar energi och samtidigt långsiktigt trygga produktionen av densamma. 1.2 Frågan om betydande miljöpåverkan Enligt 3, och bilaga 1, förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska en gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat med en sammanlagd effekt uteffekt av mer än 25 MW alltid antas medföra en betydande miljöpåverkan. Att verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan har, enligt 6 kap. 4 och 7 miljöbalken, betydelse för omfattningen av samråd och MKB: - Utöver samråd med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda ska samråd även ske med övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. - Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) skall alltid innehålla: 1. en beskrivning av verksamheten eller åtgärden med uppgifter om lokalisering, utformning och omfattning, 2. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar skall undvikas, minskas eller avhjälpas, t.ex. hur det skall undvikas att verksamheten eller åtgärden medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. överträds, 3. de uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga inverkan på människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten samt andra resurser som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra, SAMRÅDSUNDERLAG 4 (16)

6 4. en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa utformningar tillsammans med dels en motivering varför ett visst alternativ har valts, dels en beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd, och 5. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i PLANERAD VERKSAMHET Bergvik har för avsikt att bedriva vindbruk på vissa delar av sin skogsmark. Ett sådant område är det som här kallas Svartnäs (se Figur 1). Bergvik bedömer att det är praktiskt möjligt att installera ca 150 vindkraftverk med en sammanlagd installerad effekt av ca 450 MW inom Svartnäs-området. 2.1 Lokalisering Svartnäs-området är beläget nordost om Svärdsjö, och sträcker sig mellan Vintjärn i sydväst och gränsen mot Gävleborgs län i norr och öster (se Figur 1). Figur 1: Lokalisering Svartnäs ligger ungefär mitt i området, som ligger i Falu kommun och Dalarnas län. Svartnäs-området kan delas in i 8 delområden, inom vilka vindkraftverk kan uppföras (se Figur 2): Himmelsberget Spaksjöberget Mörtåsen Hynsbacken Båtpersberget Enviksberget SAMRÅDSUNDERLAG 5 (16)

7 Räkenberget Ånglarna Figur 2: Svartnäs-området För större karta, se bilaga Svartnäs-området omfattar brutto ca 500 km 2 och rymmer upp till 300 vindkraftverk. Efter att ha inventerat området med avseende på bebyggelse, befintliga vägar m m gör Bergvik bedömningen att ca 150 vindkraftverk kan etableras uppdelat på de 8 delområdena Alternativa lokaliseringar Som framgår av punkt 4 i avsnitt 1.2 ovan ska MKB:n innehålla en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga. Det finns tre huvudkrav som måste vara uppfyllda för att en plats ska kunna anses tänkbar för vindbruk: 1. Bra vindförhållanden 2. Möjlighet att ansluta till elnätet 3. Tillgång till marken. SAMRÅDSUNDERLAG 6 (16)

8 Att en plats uppfyller dessa tre huvudkrav innebär dock inte att den med automatik är lämplig. Det får inte heller förekomma risk för sådana miljöstörningar att verksamheten inte kan anses tillåtlig enligt de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Bergvik äger 1,9 miljoner hektar produktiv skogsmark och har letat upp och utvärderat ett antal platser utifrån ovanstående kriterier. För närvarande finns ett 20-tal platser som utvärderas över hela landet. Av de platser som utvärderats finns naturligtvis även ett antal platser som av olika skäl inte anses lämpliga, och som därmed kan utgöra exempel på alternativa lokaliseringar. En alternativ placering som studerats men valts bort på grund av sämre vindförhållanden är belägen ca 8 km sydost om Lillhärdal i Härjedalens kommun, Jämtlands län (se Figur 3). Figur 3: Alternativ lokalisering 2.2 Teknisk beskrivning En översiktlig teknisk utredning har gjorts för Svartnäs-området. Utredningen omfattar framtagandet av en preliminär parklayout samt möjligheter för elnätanslutning. Även infrastruktur, såsom befintligt vägnät och markförhållanden har studerats översiktligt Vindkraftverk Typ av vindkraftverk har inte bestämts. Det finns en möjlighet att det blir olika fabrikat för olika delar av Svartnäs-området. Inriktningen är aggregat med följande grunddata: Effekt 2 3 MW Rotordiameter m Navhöjd m Totalhöjd m SAMRÅDSUNDERLAG 7 (16)

9 2.2.2 Fundamentering Det finns två olika principer för fundamentering: Bergförankring, som innebär att aggregaten förankras i berggrunden med förspända kablar i borrhål och att ett enkelt betongfundament ger en avvägd yta för tornet. Gravitationsfundament, som utgörs av ett armerat betongfundament som via sin egentyngd och underliggande mark upptar alla laster från vindkraftverket. Vilken fundamentstyp som slutligen väljs kommer att avgöras senare i projektet och kan komma att variera från verk till verk. Marken inom Svartnäs-området domineras emellertid av moränlager, endast på enstaka ställen finns berg i dagen, så sannolikt är gravitationsfundament att föredra. Eftersom gravitationsfundament kräver förhållandevis stora mängder betong kan det bli aktuellt att etablera en betongstation i området. För det ändamålet, och för material till vägbyggnad, kommer också en eller flera täkter att etableras inom Svartnäs-området Parklayout Figur 4: Preliminär lokalisering av vindkraftverk inom Svartnäs-området SAMRÅDSUNDERLAG 8 (16)

10 I Figur 4 presenteras en preliminär parklayout för en vindkraftpark inom Svartnäs-området baserat på en anläggning bestående av 126 stycken 2 MW vindkraftverk med 90 meters rotor. Utplaceringen av verk är baserad på följande kriterier: Områdets topografi; utgångspunkten är att placera verk på höglänta områden där vindtillgången bedöms vara som bäst. Branta områden undviks. Inga verk inom nyckelbiotoper, sumpmark eller blockig mark. Tillräckligt avstånd till sjöar och vattendrag. Inga verk vid kända fornminnen Inbördes avstånd mellan verk på minst 5 rotordiametrar (rotordiametern förväntas vara i storleksordningen 90 m). I Figur 5 presenteras resultatet av en ljudberäkning som utförts för ovan redovisade layout. 35 db(a) 40 db(a) 50 db(a) Figur 5: Resultat av ljudberäkning För större karta, se bilaga SAMRÅDSUNDERLAG 9 (16)

11 2.2.4 Elanslutning Det interna nätet kan troligen utan svårighet läggas med kabel i vägar inom de olika delområdena. Eventuellt måste flera transformatorstationer med samlingspunkter byggas eftersom delområdena har stor geografisk spridning och det är frågan om stora effekter. Tre olika anslutningsalternativ till det regionala nätet kommer att utredas: 1. Genom området går en 400 kv-ledning och en anslutning till denna inom området är möjlig. Det alternativet innebär en transformatorstation med ställverk inne i området i anslutning till 400 kv-ledningen någonstans mellan Nilsmyren och Vintjärn. 2. En 2 x 220 kv-ledning går genom området ner till Hofors. Parallellt med befintlig ledningsgata byggs en ny 130 kv-ledning från parkens fördelningsstation ner till anslutningspunkten i Hofors. 3. En helt ny 130 kv-ledning från parkens fördelningsstation ner till Fortums nät med en anslutningspunkt mellan Borlänge och Falun. Även här finns möjlighet att utnyttja befintliga ledningsgator i stor utsträckning Infrastruktur/markförhållanden Terrängen är kuperad med höjdnivåer från 280 till 450 möh. Marken domineras av moränlager med täta inslag av våtmark. På enstaka ställen finns berg i dagen. Befintligt vägnät kan i stor utsträckning användas. Vägarna är i mycket bra skick och oftast raka och utan hinder. I några fall finns behov för breddning, rätning och utjämning av backkrön. Alla skogsvägar bedöms ha god bärighet. Alla allmänna vägar verkar ha bärighet BK 1. Krav på vägbredd för transport av vindkraftverk är normalt 5.0 m. Det finns några broar inom området som behöver åtgärdas (broräcken demonteras t ex) i samband med transporterna. Det finns gott om plats för uppläggning och mellanlager av aggregatdelar. Aggregatleverantörerna kräver en fri transporthöjd av 5,5 m, vilket innebär att normal fri höjd överskrids. Inom området eller längs vägen Gävle Svartnäs finns ingen svårare höjdbegränsning. Hamn i Gävle, alternativt Sundsvall, kan utnyttjas som inskeppningshamn. 3 OMRÅDESBESKRIVNING Svartnäs-området omfattar ca 500 kvadratkilometer av övervägande skogsmark med mindre inslag av odlingsmark. Höjdskalan är m och höjden över havet varierar från m. På området bedrivs storskaligt industriellt skogsbruk. Tall och tallhedar dominerar men där finns även blandskog med inslag av gran, björk och asp. Tallskogen är ofta upp till 20 m hög medan blandskogen i lägre partier kan gå upp till ca 30 m. Mycket stora områden består av kalhyggen med nyplantering. Marken består till mycket stor del av moränmark med täta inslag av våtmark. En del av området är utsett till riksintresse för vindkraft, se Figur 6. SAMRÅDSUNDERLAG 10 (16)

12 Figur 6: Område utsett till riksintresse för vindbruk Källa: Energimyndigheten Det finns en del bebyggelse inom Svartnäs-området. En preliminär inventering visar på ett antal platser som kan påverka vindkraftparkens layout, se Tabell 1. Tabell 1: Bebyggelse inom Svartnäsområdet Typ av bebyggelse Namn Närmaste delområde Mindre ort Vintjärn Räkenberget Hynsbacken Svartnäs Båtpersberget By Nilslarsberg Himmelsberget Spaksjöberget Båtpers Båtpersberget Lilla Björnmossen Enviksberget Enstaka boställe Råbacken Mörtåsen Vällingbäck Mörtåsen Lars-Hindersgårdana Spaksjöberget SAMRÅDSUNDERLAG 11 (16)

13 Typ av bebyggelse Namn Närmaste delområde Enstaka boställe Västra Svartnäs Himmelsberget Längfäbodarna Enviksberget Fritids/kulturbebyggelse Nysjö fäbodar Himmelsberget Spaksjön Ryssjön Svartnäs-området bedöms vara väl lämpat för vindbruk. Spaksjöberget Mörtåsen Enviksberget Hynsbacken 3.1 Fornminnen och riksintressen för kulturmiljö Den trakt där Svartnäs-området är beläget är relativt rikt på fornminnen (se Figur 7). Runt Vintjärn finns rester från gammal gruvdrift inklusive transportleder (järnvägsbank). I övrigt finns gott om gamla fäbodar/fäbodlämningar. Figur 7: Fornminnen Källa: Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen. För större karta, se bilaga SAMRÅDSUNDERLAG 12 (16)

14 Några fäbodslämningar finns inom delområdena Hynsbacken, Enviksberget och Räkenberget. Inom Båtpersberget finns också en gammal minnessten invid en skogsväg. I övrigt finns inga registrerade fornminnen eller riksintressen för kulturmiljön inom de olika delområdena. 3.2 Fågelskydd Inget av de naturskyddsområden som finns inom, eller i närheten av Svartnäs-området omfattar fågelskydd. 3.3 Naturreservat, riksintressen naturvård och Natura 2000 Det finns inga naturreservat inom Svartnäs-området. Däremot finns ett Natura 2000 område inom delområdet Himmelsberget och ett i omedelbar anslutning till delområdet Hynsbacken (Berg-Annas Berg). Utanför Svartnäs-området finns ett antal skyddade områden. Se Figur 8. Figur 8: Naturreservat, riksintressen naturvård och Natura 2000 Källa: Länsstyrelsen. För större karta, se bilaga SAMRÅDSUNDERLAG 13 (16)

15 Det finns ett riksintresse för naturvård (Nr 104, Smöret), som delvis omfattar delområdet Enviksberget. Smöret utgör en sockertoppsformig och i stort sett symmetrisk kulle som höjer sig nära 40 m över en i nordost gränsande myr. Området är skyddat p g a stora geovetenskapliga värden samt dess betydelse ur landskapsbildssynpunkt. Bevarandevärdena för Natura 2000 områdena Himmelsberget och Berg-Annas Berg, och för områdena i anslutning till Ågsjön, är knutna till den stora mängden högstubbar och lågor och den stora åldersspridningen i trädskiktet. Många av naturskogens arter som återfinns i detta område är ovanliga, hotade eller rödlistade. Sörmyren utgör ett myr-/mossområde. Omedelbart väster om Ågsjön finns ett naturreservat, som heter Mossgräsberget (är sannolikt 1 också utsett till Natura 2000 område), med samma skogliga bevarandevärden som beskrivs för områdena ovan. 3.4 Strandskydd Frågan om strandskydd regleras i miljöbalken, 7 kap Strandskydd gäller bl a vid alla sjöar, oavsett storlek, och vattendrag som ritas med dubbla streck på terrängkartan (1:50000). Inom Svartnäs-området finns några småsjöar, som omfattas av strandskyddsbestämmelserna. 3.5 Nyckelbiotoper och sumpskogar Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden. Dessa skogar har egenskaper som gör att de har en nyckelroll för skogens missgynnade och hotade djur och växter (typ träd med döda grenar eller håligheter, höga stubbar etc). För att bevara sumpskogarnas naturvärden är det avgörande att vattnets flöden och beskuggningen av marken kan bibehållas. De arter som är beroende av stabila förhållanden i form av fuktighet, temperatur, ljus och vind slås annars lätt ut. Inom Svartnäs-området finns relativt många sumpskogar samt ett mindre antal nyckelbiotoper. Utanför området finns förhållandevis gott om nyckelbiotoper, de flesta utsedda av Bergvik själva enligt storskogsbruksprincipen och många sammanfallande med de Natura 2000 områden som beskrivs i kapitel 3.3. Se Figur 9. 1 Det finns upptaget som ett Natura 2000 område i Naturvårdsverkets lista men inte på länsstyrelsens kartmaterial SAMRÅDSUNDERLAG 14 (16)

16 Figur 9: Nyckelbiotoper och sumpskogar Källa: Skogsstyrelsen. För större karta, se bilaga 3.6 Kommunal planering Den gällande översiktsplanen för Falu kommun antogs den 14 mars 1991 och en revidering pågår. Därtill har kommunen startat ett arbete med en fördjupad översiktsplan för vindkraft Detalj- och byggplaner Det finns inga detalj- eller byggplaner inom Svartnäs-området SAMRÅDSUNDERLAG 15 (16)

17 4 FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN I Naturvårdsverkets Branschfakta Vind på land anges följande som förutsebara miljöaspekter: Visuell påverkan Ljud Skuggor och reflexer Påverkan på mark och hydrologi Påverkan på fauna Utsläpp och avfall Haverier och driftstörningar Som framgår av den preliminära ljudberäkningen (se Figur 5) kommer ingen bebyggelse att hamna innanför 40 db(a) kurvan, möjligen med några undantag som kommer att studeras närmare. Det finns heller inga utpekade skyddsvärden inom området som indikerar att fauna, mark och hydrologi kommer att påverkas. Det finns generella diskussioner om påverkan på fågeloch fladdermushabitat men relativt lite kunskap om faktisk påverkan, i synnerhet för vindbruk i skogsmiljö. Den visuella påverkan är sannolikt den som uppmärksammas mest. I Vind på land säger Naturvårdsverket att upplevelsen av vindkraftverk är individuell och påverkas förutom av avståndet, av landskapstyp, topografi, vegetation, anläggningens utformning m.m. Rimligtvis är det färre människor som påverkas i ett glesbebyggt skogslandskap, som Svartnäs-området, än i mer bebodda jordbrukslandskap. SAMRÅDSUNDERLAG 16 (16)

18

19

20

21

22

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Underlag inför samråd enligt 6 kap. miljöbalken Sakägare, allmänheten, föreningar och organisationer Oktober 2011

Underlag inför samråd enligt 6 kap. miljöbalken Sakägare, allmänheten, föreningar och organisationer Oktober 2011 Underlag inför samråd enligt 6 kap. miljöbalken Sakägare, allmänheten, föreningar och organisationer Oktober 2011 Gruppstation för vindkraft inom projektområde Näsudden i Gotland kommun och län Vattenfall

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03 Vindpark Boge Projektbeskrivning- 2012-01-03 Boge Vindbruk AB bildades sommaren 2010 och bolaget är baserat på Gotland. Företaget avserattsökatillståndtillattbyggaenvindkraftsparkinomdetområdeibogesockenpå

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25 2009-05-25 SÄTILA VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5,

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Vindkraftprojektet Stora Uvberget

Vindkraftprojektet Stora Uvberget Vindkraftprojektet Stora Uvberget Projektpresentation, september 2010 1 Projektets bakgrund Vindkraftprojektet Stora Uvberget initierades under 2007 av Ekoklimat Sverige AB. För projektets fortsatta utveckling

Läs mer

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter.

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter. Samrådsunderlag Svenska Vindbolaget projektutvecklar ett område för vindkraft i Hässleholms kommun. Projektet heter Ballingslöv och omfattar 9 vindkraftverk vilket motsvarar hushållsel för ungefär 14 500

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Förstudie. Siene Vindkraftspark

Förstudie. Siene Vindkraftspark Förstudie Siene Vindkraftspark Augusti 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Miljöanmälan... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar Vindkraft Solberg Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö

BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö 2009 10-30 ÄDp 5004 UTSTÄLLNINGSHANDLING BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte gällande ny kraftledning Stenkumla-Näs

Välkommen till samrådsmöte gällande ny kraftledning Stenkumla-Näs Välkommen till samrådsmöte gällande ny kraftledning Stenkumla-Näs Kvällens program Inledning och presentation av föredragande Information om GEAB Teknisk presentation av projektet Tillståndsprocessen Markupplåtelse

Läs mer

RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03-19. för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna

RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03-19. för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna 2009-03-19 RÅDMANSÖ VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna Rådmansö-Gillberga 1:12, 1:19, 3:7, 1:25, 1:4, 3:3, 2:4 och Rådmansö 1:1 samt Riddersholm

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

Vindkraft Hönsholma Perstorps kommun Projektbeskrivning KRAFTÖ AB

Vindkraft Hönsholma Perstorps kommun Projektbeskrivning KRAFTÖ AB Vindkraft Hönsholma Perstorps kommun Projektbeskrivning KRAFTÖ AB Stockholms Frihamn Hus D 115 56 Stockholm Kontaktperson: Malin Löfgren Tfn 08 505 35 449 malin.lofgren@krafto.se 1 Inledning Kraftö AB

Läs mer

UPPVIDINGEKLUSTRET SVERIGES FRÄMSTA TRÖSKELEFFEKTSPROJEKT?

UPPVIDINGEKLUSTRET SVERIGES FRÄMSTA TRÖSKELEFFEKTSPROJEKT? UPPVIDINGEKLUSTRET SVERIGES FRÄMSTA TRÖSKELEFFEKTSPROJEKT? Dan Sandros Projektchef Stena Renewable KRITERIER ATT UPPFYLLA De områden som ska prioriteras bör uppfylla vissa kriterier för att förslaget ska

Läs mer

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008 Samråd 17 april 2009 enligt MB med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:30 2, 1:30 3, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10, 2:9,

Läs mer

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Bilaga till inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-05-31 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT MIDSOMMARBERGET

Läs mer

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Sammanfattning fördelar med att inte koordinatsätta Energiutbytet blir så högt som möjligt i förhållande till omgivningspåverkan - Rätt vindkraftverk

Läs mer

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning Glötesvålens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING GLÖTESVÅLEN 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar förnybara energianläggningar i Norden. Vi driver omställningen till en hållbar

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv markkabel/luftledning mellan Nässjö och Sävsjö E med avgreningarna från Bäckafall till Hallhult och från Gödeberg

Läs mer

Vindkraftsplan för Ljusdals kommun -Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande vindkraft

Vindkraftsplan för Ljusdals kommun -Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande vindkraft Vindkraftsplan för Ljusdals kommun -Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande vindkraft SAMRÅDSFÖRSLAG Del 2: Planförslag Tematiskt tillägg tillöversiktsplanen gällande vindkraft- SAMRÅD 1 Innehåll

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

Frågor och svar från informationsmöte

Frågor och svar från informationsmöte Frågor och svar från informationsmöte Nedan listas de frågor som har dokumenterats från informationsmötet den 12 juni. Svaren har i vissa fall utvecklats med mer information än vad som gavs muntligt på

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun

Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun Upprättad: 2012-03-22 Uppdaterad: 2014-02-17 Innehåll 1 BAKGRUNDSINFORMATION... 1 1.1 OM PROJEKTET... 1 1.2 SYFTET MED SAMRÅDET... 1 1.3

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Global Wind Day 15 juni 2014 Jokkmokksliden Malå kommun

Global Wind Day 15 juni 2014 Jokkmokksliden Malå kommun VindByar Global Wind Day 15 juni 2014 Jokkmokksliden Malå kommun VindByar VindByar Urvalskriterier i reviderad vindbruksplan, daterad 2014-05-07, för kommunerna Norsjö och Malå För att ett område ska

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindkraftpark Ödmården samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindkraftpark Ödmården samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2013-03-20 1(10) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

- --I Energimarknadsinspektionen

- --I Energimarknadsinspektionen Swedish Energy Markets lnspectorate BESLUT 1 (4) Sökande wpd Storgrundet Nät AB Ferkens gränd 3 111 30 Stockholm 55 6873-1722 Ombud: Motpart Affärsverket svenska kraftnät Box 1200 172 24 Sundbyberg 202100-4284

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

Samrådshandling Vindkraftpark Jättendal

Samrådshandling Vindkraftpark Jättendal Samrådshandling Vindkraftpark Jättendal Nordex Sverige AB Kungsängsvägen 21 753 23 Uppsala Tel: 018-18 59 00 E-post: awiding@nordex-online.com Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 FÖRETAGET...3 1.2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige?

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Lars Thomsson, Vindkraftssamordnare Region Mitt Lars Thomsson - Mitt Vindkraftsamordnare region mitt sen 1 maj 2011 Kommunalråd samhällsbyggnad och byggnadsnämndens

Läs mer

2012-06-07 VINDKRAFT KAJSBERGET

2012-06-07 VINDKRAFT KAJSBERGET 2012-06-07 VINDKRAFT KAJSBERGET Underlag för samråd med allmänheten och särskilt berörda inför uppförande av vindkraftpark Kajsberget i Vansbro kommun, Dalarnas län Beställare: Bergvik Skog AB Konsult:

Läs mer

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 RIKTLINJER FÖR PLACERING AV MOBILRADIOSTATIONER Godkänd i miljönämnden 2002-01-30 Allmänt Det moderna samhället medför behov av en mängd anläggningar

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Stöllsäterberget Miljökonsekvensbeskrivning

Stöllsäterberget Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraftspark Stöllsäterberget Miljökonsekvensbeskrivning % F D F N C F S 2013 Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraftspark Stöllsäterberget Text wpd Scandinavia AB Studier natur, fågel, fladdermöss och

Läs mer

Kommuner og sentrale myndigheters rolle i lokal forankring?

Kommuner og sentrale myndigheters rolle i lokal forankring? NordVind - VINDKRAFT OG LOKAL FORANKRING Kommuner og sentrale myndigheters rolle i lokal forankring? Projektledare Jens Sperens / Vindfyr Agenda Vindfyr Tack till finansiär Vad kommuner gör idag för ökad

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PROJEKT SÄTTRAVALLEN STEFAN LARSSON

SAMRÅDSHANDLING PROJEKT SÄTTRAVALLEN STEFAN LARSSON SAMRÅDSHANDLING PROJEKT SÄTTRAVALLEN STEFAN LARSSON Figur 1. Översiktskarta som visar projekteringsområdets placering Samrådshandling Sättravallen, reviderad version 3 SAMRÅDSHANDLING Projekt Sättravallen

Läs mer

Lyngsåsa Vindbrukspark

Lyngsåsa Vindbrukspark Malmö den 21 januari 2015, reviderad den 2 februari 2015 Lyngsåsa Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

Behovsbedömning för detaljplaneprogram för fastigheterna Vita Sannar Bråna 4:1, 1:46, 1:47

Behovsbedömning för detaljplaneprogram för fastigheterna Vita Sannar Bråna 4:1, 1:46, 1:47 Version 1.00 Projekt 7317 Upprättad 2011-03-28 Behovsbedömning för detaljplaneprogram för fastigheterna Vita Sannar Bråna 4:1, 1:46, 1:47 Melleruds Kommun Västra Götalands Län Behovsbedömning Sammanfattning

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖP 02

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖP 02 TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖP 02 VINDBRUK Bollebygds kommun Västra Götalands län Samrådshandling med miljökonsekvensbeskrivning 2010-11-04 rev. 2010-11-08 Samrådshandlingen godkändes av kommunstyrelsen 2010-11-04

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla

Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla Kvällens program Inledning och presentation av föredragande Information om GEAB Teknisk presentation av projektet Tillståndsprocessen

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Allmänna anvisningar: Del A och B: För att påskynda rättningen skall nytt blad användas till varje ny del.

Allmänna anvisningar: Del A och B: För att påskynda rättningen skall nytt blad användas till varje ny del. Vindkraftteknik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: tentamen 41No1B En2, En3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2012-03-14 Tid: 9-13 Hjälpmedel:

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

byter Vi ser till riktning att tankarna

byter Vi ser till riktning att tankarna Sverige Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids största globala utmaningar. Sida 2 Till stor del

Läs mer

Samrådsunderlag inför samråd den 13 november 2007

Samrådsunderlag inför samråd den 13 november 2007 Samrådsunderlag inför samråd den 13 november 2007 Planerad utbyggnad av befintlig vindkraftpark på Risholmen. Göteborg Energi AB avser att ansöka tillstånd enligt miljöbalken för en utbyggnad av den befintliga

Läs mer

Nationell strategi för hållbar vattenkraft

Nationell strategi för hållbar vattenkraft Nationell strategi för hållbar vattenkraft Bakgrund Sveriges regering och riksdag har fastställt nationella mål inom vattenmiljöområdet och energiområdet. Sverige har även förbundit sig att genomföra olika

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

VINDKRAFT I HÅBO. Håbo Vindkrafts AB Anders Nilsson. 1990 grundade Anders Nilsson Håbo Rör Företaget var verksamt till 2010 men är numera lagt på is.

VINDKRAFT I HÅBO. Håbo Vindkrafts AB Anders Nilsson. 1990 grundade Anders Nilsson Håbo Rör Företaget var verksamt till 2010 men är numera lagt på is. Håbo Vindkrafts AB Anders Nilsson 1990 grundade Anders Nilsson Håbo Rör Företaget var verksamt till 2010 men är numera lagt på is. 1993 grundade Anders Nilsson Håbo Vindkrafts AB Byggde 1993 ett 150 kw:s

Läs mer

Inventering av naturvärden med anledning. av detaljplan för del av Resö 8:69. Linda Andersson

Inventering av naturvärden med anledning. av detaljplan för del av Resö 8:69. Linda Andersson Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69 Linda Andersson Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69 Linda Andersson RIO GÖTEBORG NATUR-

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Hedbodbergets vindpark. Projektbeskrivning

Hedbodbergets vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HEDBODBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON

FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON VINDKRAFT I SVERIGE Både EU och Sverige har formulerat ambitiösa mål som anger en kraftigt ökad utbyggnad av förnybar energi. EU har som mål att 20 procent av energin

Läs mer

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING Älvsbyns kommun Norrbottens län Tillägg till planbeskrivning HANDLINGAR - plankarta med bestämmelser - planbeskrivning (denna handling) - Fastighetsförteckning

Läs mer

Samrådsunderlag Jan 12, 2011

Samrådsunderlag Jan 12, 2011 Samrådsunderlag Jan 12, 2011 Vindkraft Ljustorp, Timrå och Sundsvall kommun Page 1 of 27 Innehåll ÄRENDE... 3 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 KONTAKTPERSONER... 3 3 BAKGRUND TILL PROJEKTET... 5 4 VARFÖR

Läs mer

Blekinge Offshore. 2012 Blekinge Offshore AB, www.blekingeoffshore.se

Blekinge Offshore. 2012 Blekinge Offshore AB, www.blekingeoffshore.se Blekinge Offshore Projektbeskrivning Projektet omfattar uppförande av i första hand 700 vindkraftverk med en kapacitet på 2 500 MW och en beräknad produktion på 7-8 TWh per år inom Sveriges elområde 4.

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindkraftens rolle i energisystemet nya krav på vindkraft och på elmarknaden Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindenheten Hållbart nyttjande av vindresursen Med ett hållbart nyttjande av vindresursen

Läs mer

Bilaga 1 Samrådsredogörelse

Bilaga 1 Samrådsredogörelse Bilaga 1 Samrådsredogörelse Informations/samrådsmöte med Kiruna kommun angående vindkraftanläggning i Luongastunturi-området, Kiruna kommun. Tid: 2007-03-14, 13:00-14:30 Plats: Partiberedningens möte i

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Gabrielsbergets vindkraftpark - kontrollprogram med avseende på fåglar Kontrollprogrammet kommer att behandla habitatförluster och störningar för häckande fåglar samt påverkan på flyttande fåglar. Nedan

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. Vindpark Buråsen. Dals-Eds kommun. Upprättad av WSP Sverige AB på uppdrag av Rabbalshede Kraft AB 2013-12-13

Miljökonsekvensbeskrivning. Vindpark Buråsen. Dals-Eds kommun. Upprättad av WSP Sverige AB på uppdrag av Rabbalshede Kraft AB 2013-12-13 Miljökonsekvensbeskrivning Vindpark Buråsen Dals-Eds kommun Upprättad av WSP Sverige AB på uppdrag av Rabbalshede Kraft AB 2013-12-13 Medverkande Beställare: rabbalshede Kraft AB Konsult: WSP Sverige AB

Läs mer