Väg 964, breddning av väg vid Björnlidmon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg 964, breddning av väg vid Björnlidmon"

Transkript

1 GRANSKNINGSHANDLING Väg 964, breddning av väg vid Björnlidmon Dals-Eds kommun, Västra Götalands Län Vägplanbeskrivning med miljöbeskrivning Projektnummer:

2 Dokumenttitel: Samråds-/Gransknings-/Fastställelsehandling Skapat av: Annika Johansson/Karin Sandqvist/Annelie Thor Dokumentdatum: Dokumenttyp: Rapport DokumentID: Ärendenummer: TRV/1046 Projektnummer: Version: 0.5 Publiceringsdatum: Utgivare: Trafikverket, Vassbottengatan 14, Vänersborg, telefon: Kontaktperson: Annika Karlén Uppdragsansvarig: Annika Johansson, Sweco Tryck: Fotograf: Sweco om inget annat anges Distributör: Trafikverket, Vassbottengatan 14, Vänersborg, telefon:

3 Innehåll 1 Sammanfattning Beskrivning av projektets bakgrund, förutsättningar, ändamål och projektmål6 2.2 Byggnadstekniska förutsättningar Miljöförutsättningar Behov av förändringar Ändamål och projektmål Hela utbyggnadsprojektet och projektets del i detta Den planerade vägens/järnvägens lokalisering och utformning med motiv Åtgärdsvalsstudier (eller motsvarande) Val av lokalisering Val av utformning Trafik Plan- och profil Typsektioner Korsningar och anslutningar Jord- och luftledningar Geologi och geoteknik Hydrologi och hydroteknik Kollektivtrafik Beläggning Vägmarkering Inarbetade miljöanpassningar och skyddsåtgärder Nollalternativ Konsekvenser av förslaget Trafiktekniska konsekvenser Överensstämmelse med de transportpolitiska målen Framkomlighet Trafiksäkerhet Miljöbeskrivning Avgränsning Miljöförutsättningar och intressen Miljöeffekter och konsekvenser Skyddsåtgärder och försiktighetsmått Markanspråk och konsekvenser för pågående markanvändning Påverkan under byggnadstiden

4 5 Genomförande och finansiering Formell hantering Genomförande Finansiering Referenser

5 1 Sammanfattning Projektet omfattar ca 600 meter av väg 964 som är en mycket lågt trafikerad väg i Dals- Eds kommun, Västra Götalands län. Projektets syfte och mål är att höja vägens bärighet. Vattenfall bygger ut sitt elnät och kommer att etablera en ny transformatorstation i området. Transformatorn levereras som en enhet och det innebär att en mycket tung transport kommer att gå på vägen mellan korsningen väg 964/164 och planerat stationsområde ca 600 m sydväst om korsningen. Vägen har idag bärighetsklass 2 och för att klara denna transport måste bärigheten höjas. Väg 964 är en allmän väg och Vattenfall har tillstånd av Trafikverket att förstärka och bredda vägen på aktuell sträcka. Projektet finansieras av Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall). Landskapet runt vägen är främst skogsmark med inslag av våtmark. Området som berörs av vägplanen är glest befolkat, och inga bostadsfastigheter finns i vägens direkta närhet. Delar av Björnlidsmossen som ligger i direkt anslutning till korsningen väg 964/164 ligger inom Enningsdalsälvens riksintresse för vattendrag som inte får byggas ut för vattenkraftsändamål. Området gränsar även till Kynne älv och Kynne älvs riksintresse för naturvård. Med föreslagna åtgärder som innebär förstärkningsåtgärder i befintlig sträckning bedöms de sammantagna effekterna och konsekvenserna för miljön som små. De föreslagna åtgärderna påverkar i första hand diken och vägkanter med tillhörande fauna och flora. Dikesåtgärder och breddning av väg innebär intrång i skogsmark och jordbruksmark utanför vägområdet. Figur 1. Orienteringskarta 5

6 2 Beskrivning av projektets bakgrund, förutsättningar, ändamål och projektmål 2.1 Nuvarande förhållande Väg 964 är en länsväg i Bohuslän och Dalsland som sträcker sig från väg 164 ca 1,5 mil sydväst om Ed till väg 960 söder om Bullarebygden. Detta projekt omfattar delen från korsningen 964/164 och ca 600 meter sydväst. Vägbredden är ca 4 meter. Trafikmängden uppmättes år 2004 till ca 20 fordon/årsmedeldygn, varav 0 % tung trafik. Hastigheten på aktuell sträcka är satt till 70 km/h. Det förekommer ingen kollektivtrafik eller skolskjutsar på sträckan. Enligt olycksdatasystemet STRADA har, för perioden , en olycka inträffat. Då en moped körde in i en annan stillastående moped. 2.2 Byggnadstekniska förutsättningar De geotekniska förhållandena har huvudsakligen bedömts utifrån utförda geotekniska fält- och laboratoriearbeten i området. Till viss del har tillgängliga jordartskartor (SGU) varit stöd i bedömningen. Djupet till fast botten varierar mellan 0 m och ca 8 m i de undersökta punkterna utförda i vägren eller vid sidan av vägen. Jordlagren utgörs från markytan av: Vägbank/vegetationsjordlager Silt (saknas ställvis) Torrskorplera Lera (saknas ställvis) Friktionsjord Vägbanken består huvudsakligen av siltig grusig sand med en tjocklek på ca 0.5 m. Vattenkvoten i jordlagret har uppmätts till ca 15 %. De flesta sonderingar har utförts vid sidan av vägen och där finns ett vegetationsjordlager som är siltigt och innehåller mycket växtdelar och har en hög vattenkvot på ca %. Vegetationsjordlagret har en tjocklek på ca m. Silten som ställvis är lerig har torrskorpekaraktär har en huvudsakligen uppmätt tjocklek på ca 0-2 m. Vattenkvoten har uppmätts variera mellan ca %. Jordlagret bedöms tillhöra tjälfarlighetsklass 4. Torrskorpeleran är siltig och har en tjocklek på ca 1-4 m. Vattenkvoten har uppmätts till ca 30 %. Jordlagret bedöms tillhöra tjälfarlighetsklass 4. Leran är siltig och har en tjocklek på ca 0-5m. Vattenkvoten har uppmätts till ca %. Konflytgränsen har uppmätts i en punkt till ca 35 %. Jordlagret bedöms tillhöra tjälfarlighetsklass 4. Skjuvhållfastheten har uppmätts till mellan ca kpa. Friktionsjordslagret har en tjocklek på ca m. Detta jordlager har inte undersökts närmare men bedöms vara siltigt. 6

7 2.3 Miljöförutsättningar Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte bedöms leda till någon betydande miljöpåverkan. Detta innebär att någon miljökonsekvensbeskrivning inte behöver tas fram utan i stället görs en miljöbeskrivning. I detta projekt redovisas miljöbeskrivningen som en del av vägplanens beskrivning, se kapitel 4.2. I miljöbeskrivningen redovisas även miljöeffekter och konsekvenser. 2.4 Behov av förändringar I Norra Bohuslän och Dalsland pågår en storskalig utbyggnad av vindkraft. Vattenfall avser att bygga ut sitt regionnät för att kunna ansluta vindkraftparker och samla upp den producerade energin för att föra den vidare till stamnätet. Dessa ledningar kommer att ansluta till den planerade transformatorstationen. Stationen kommer att vara belägen ca 600 meter sydväst om korsningen väg 964/164, se figur 2. Figur 2. Längdmätning aktuell sträcka samt läge för planerad transformatorstation Avsnittet mellan korsningen väg 164/964 vid Björnlidmon och infartsvägen till tranformatorstationen behöver breddas och förstärkas inför den mycket tunga transporten av transformatorn. Vägen är idag av bärighetsklass 2 (BK 2). Väg 964 är en allmän väg. Vattenfall har tillstånd av Trafikverket att bredda och förstärka aktuell sträcka. 2.5 Ändamål och projektmål Målet med att förstärka och bredda vägsträckan är att klara mycket tunga transporter i samband med Vattenfalls etablering av ny transformatorstation i området och framtida transporter i samband med underhåll. Efter ombyggnaden kommer den ombyggda delen att klassas om från BK2 till BK1 väg. 7

8 2.6 Hela utbyggnadsprojektet och projektets del i detta Breddningen av vägen är en del av utbyggnaden av transformatorstationen. 2.7 Riksintressen Delar av området ligger inom Enningdalsälvens riksintresse för vattendrag som enligt miljöbalkens 4 kap 6 inte får byggas ut för vattenkraftsändamål. Området gränsar till Kynne älv och Kynnefjälls riksintresse för naturvård enligt miljöbalkens 3 kap 6. Värdet i detta riksintresse ligger dels i områdets landskapsbild med glesa hällmarkstallskogar och vidsträckta myrar. Floran i området uppvisar inslag av flera nordliga arter, som exempelvis fjällbjörk. Kynne älv har flera forsar och fall och havsöring och lax vandrar upp i nedre delen av älven. Bottefaunan i Kynne älv är artrik med förekomst av bland annat flodpärlmussla. (Värdebeskrivning riksintresse för naturvård Västra Götalands län) Inget Natura 2000 område berörs av vägplanen. 2.8 Planens överensstämmelse med miljöbalkens allmänna hänsynsregler och miljökvalitetsnormer De allmänna hänsynsreglerna Miljöbalkens andra kapitel innehåller hänsynsregler som syftar till att främja en hållbar utveckling. Dessa regler ska ligga till grund för planering och utformning av vägar. 1 Bevisbörderegeln innebär att verksamhetsutövaren ska visa att hänsynsreglerna följts. I detta projekt har regeln beaktats genom att aktuella miljöförutsättningarna har utretts i en miljöbeskrivning till vägplanen. 2 Kunskapskravet har tillgodosetts genom att Vattenfall har inhämtat de kunskaper och den information som behövs för planering, genomförande och uppföljning av projektet. God kännedom beträffande miljö-, natur- och kulturintressen kring det berörda området har inhämtats genom arkivstudier, fältbesök, myndighetskontakter och samråd med berörda parter. Utifrån denna kunskap har sedan det färdiga planförslaget utarbetats. 3 Försiktighetsprincipen, bästa möjliga teknik har beaktats genom samråd med sakkunniga och personer med lokalkunskap där möjliga skador har utretts. Vattenfall kommer att tillse att erforderliga skyddsåtgärder vidtas i syfte att begränsa eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter av planerade åtgärder. 4 Produktvalsprincipen tillgodoses genom att val av kemiska produkter, varor och material görs utifrån de krav som ställs i Vattenfalls miljökrav vid upphandling av entreprenader och andra dokument avseende kemiska produkter och krav och kriterier avseende farliga ämnen i varor och material. 5 Hushållnings- och kretsloppsprincipen beaktas genom att återanvändning av material kommer att ske i den utsträckning det är möjligt. Projektet strävar efter att uppnå massbalans. 6 Lokaliseringsprincipen har främst beaktats i tidigare skeden där lokaliseringen av transformatorstationen utreddes. Olika alternativ beaktades då och det samhällsekonomiskt mest lämpliga alternativet valdes. 7 Skälighetsregeln innebär att Hänsynsreglerna skall tillämpas till den grad att det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid en skälighetsavvägning skall nyttan av åtgärder 8

9 jämföras med kostnaderna. Skälighetsprincipen följs genom att Vattenfall beaktat vägens befintliga utformning, samt vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat. 8 Skadeansvaret innebär att den som orsakat en skada eller olägenhet för miljön ansvarar för att avhjälpa denna. Vattenfall ansvarar i detta fall för att breddningen av vägen utförs på ett miljömässigt riktigt sätt och för de negativa miljöeffekter som kan uppstå som en följd av byggnadsarbetena. I skadeansvaret inbegrips även principen om att förorenaren ska betala, vilket innebär att det alltid är den som orsakar eller riskerar att orsaka en miljöstörning som ska bekosta de förebyggande eller avhjälpande åtgärder som ska vidtas för att uppfylla miljöbalkens hänsynsregler. Vattenfall bekostar de utredningar som behövs för att klarlägga behovet av eventuella skyddsåtgärder samt ansvarar för att de skyddsåtgärder som krävs kommer till stånd Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel i miljölagstiftningen gällande kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt och regleras i miljöbalkens 5 kapitel. De används för att förebygga eller åtgärda miljöproblem genom att fastlägga en högsta förorenings- eller störningsnivå som människor eller miljö kan belastas med. Om denna nivå överskrids ska ett åtgärdsprogram tas fram för att kunna klara normen. De miljökvalitetsnormer som är aktuella i detta projekt är miljökvalitetsnormerna för ytoch grundvatten (SFS 2004:660). Avrinningen från området går till Södra Kornsjön. Sjön har bedömts ha måttlig ekologisk status och god kemisk status med undantag för kvicksilver. Bedömningen måttlig ekologisk status grundas på att sjön är försurad, men kalkas. Miljökvalitetsnormen är satt till att sjön ska uppnå god ekologisk och kemisk status till På grund av försurningen finns det dock en risk att vattnet inte uppnår god ekologisk status till (VISS 2013) Områden som undantas från förbud enligt miljöbalken Denna vägplan kommer att fastställas. Enligt lagstiftningen behöver inte en separat dispens sökas för åtgärder inom strandskyddat område eller för generella biotopskydd om de behandlas inom en vägplan som fastställs. Undantag från strandskydd gäller enligt miljöbalken kap Det generella biotopskyddet regleras i miljöbalken kap 7 11a. Skyldigheten att göra en anmälan för samråd enligt miljöbalken kap 12 6 gäller inte heller om byggande av väg eller järnväg om verksamheten eller åtgärden anges i en fastställd plan. Detta projekt påverkar inte något strandskyddat område, men det påverkar ett biotopskyddsobjekt Miljökvalitetsmål Riksdagen beslutade år 1999 om 15 nationella miljökvalitetsmål. Därefter har ytterligare ett miljömål tillkommit. Miljökvalitetsmål som bedöms relevanta i projektet beskrivs nedan, inklusive projektets påverkan på dem: Begränsad klimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 9

10 klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås. Projektet kommer inte leda till vare sig minskade eller ökade utsläpp från biltrafiken. Syftet med projektet är att kunna transportera en transformator till Vattenfalls nya ställverk och ansluta vindkraftparker och samla upp den producerade energin och föra den vidare ut på stamnätet. Detta överordnade projekt har en positiv inverkan på utsläppen av växthusgaser. Frisk luft Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Projektet kommer inte leda till vare sig minskade eller ökade utsläpp från biltrafiken. Syftet med projektet är att kunna transportera en transformator till Vattenfalls nya ställverk och ansluta vindkraftparker och samla upp den producerade energin och föra den vidare ut på stamnätet. Detta överordnade projekt har en positiv inverkan på utsläppen till luft. Myllrande våtmarker Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. Projektet tar hänsyn till våtmarken i området. Genom att förlägga breddningssidan så att intrånget i Björnlidmomossen och därmed den hydrologiska påverkan minimeras så bibehålls och bevaras denna våtmark för framtiden. Levande skogar Skogens och skogsmarkernas värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Projektet kommer att innebära att en mindre andel produktionsskog tas i anspråk. Åtgärderna kommer inte att försvåra möjligheten för vare sig skogsbruk eller annat nyttjande av skogen. Den skogsmark som tas i anspråk har inte bedömts hysa några större naturvärden. God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Projektets lokalisering och utformning har valts med hänsyn till minsta möjliga intrång. Hänsyn har även tagits till att uppfylla de allmänna hänsynsreglerna. 10

11 Ett rikt växt och djurliv "Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd." Projektet tar hänsyn till biotoper som är viktiga för den biologiska mångfalden genom bland annat val av breddningssida, skyddsåtgärder vid arbeten i vatten etc. och verkar därmed i målets riktning (Miljömålsprotalen 2014). 3 Den planerade vägens/järnvägens lokalisering och utformning med motiv. 3.1 Åtgärdsvalsstudier (eller motsvarande) Ingen åtgärdsvalsstudie har tagits fram för detta projekt. Ett samrådsunderlag (Vägplan) togs fram februari I samrådsunderlaget har åtgärder för att uppnå projektmålen analyserats enligt fyrstegsprincipen och för aktuellt projekt kan konstateras att steg 3 är tillämpbart genom förstärkning av befintlig väg. Enligt beslut från Länsstyrelsen anses projektet inte vara av den art att det kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 3.2 Val av lokalisering Lokaliseringen av åtgärderna i denna vägplan följer befintlig väg. Breddningen av vägen sker i den riktning som anses bäst utifrån områdets naturvärden. Den naturinventering som har utförts visade att närmiljön på den västra delen av vägen var avverkad. På den östra sidan av vägen fanns ett mindre biflöde till ett vattendrag. Med en breddning på vägens västra sida sker minst påverkan på vattendrag och områdets naturvärden. 3.3 Val av utformning Vägplanen omfattar breddning av befintlig väg. Aktuell vägsträcka kommer att breddas till 5 meter belagd bredd Trafik Med hjälp av uppmätta värden från år 2004 har en indexuppräkning av trafikmängden för väg 964 gjorts till år 2030, se nedan. Tabell 1. Uppmätta trafikflöden på väg 964 enligt Trafikverkets trafikinformation, samt beräknade flöden för år Trafikflöde (ÅDT) Personbil (år) Lastbil (år) Väg

12 Det totala trafikflödet på sträckan är 20 fordon per genomsnittsdygn. Fram till år 2030 beräknas det ske en trafikökning och det kommer då färdas 26 fordon under ett genomsnittsdygn Plan- och profil Breddningen av vägen görs enkelsidigt. Breddning sida på vägen har valts utifrån förekommande naturvärden i området. På sträckan 0/000-0/500 görs breddningen på vägens västra sida för att minimera påverkan på Björnlidmomossen. Efter 0/500 och till slutet av vägplanen vid 0/620 görs breddningen på östra sidan för att minimera ingreppen i den bäck som korsar väg 964 vid sektion 0/570 för att sedan löpa parallellt med vägen på dess västra sida i cirka 60 meter. Profilen justeras något uppåt i samband med de bärighetshöjande årgärderna. I sektion 0/370 0/430 föreslås en profiljustering för att minska en svacka (breddningssida- se figur 3). Figur 3: Bild breddningssida Typsektioner Befintlig väg breddas cirka 1 meter. Figur 4: Typsektion 12

13 Korsningar och anslutningar För att säkerställa att den långa och tunga transporten kommer runt i korsningen väg 964/164 föreslås en ökning av radien på östra sidan. Transporten är planerad att komma norrifrån. En del av breddningen görs temporärt inför specialtransporten för att sedan anpassas till normalt behov. Vägen beläggs efter att transporten passerat och beläggningen i korsningen görs enligt VGU:s krav på linjeföring Jord- och luftledningar El-teleledningar kommer att märkas ut och eventuellt bitvis flyttas i samråd ledningsägaren. En högspänningsledning korsar i sektion 0/620 men påverkas inte. Inför etableringen av Vattenfalls nya transformatorstaton kommer elledningar i mark att grävas ner, dessa anpassas till ny föreslagen vägbreddning Geologi och geoteknik Grundläggningsförhållandena längs sträckan bedöms huvudsakligen vara goda om vegetationsjordlagret (0.3 m) schaktas bort. Längs några delar av sträcka behövs mindre urgrävningar utföras i väggrenen som återfylls med kross för att få till tillräcklig bärighet och stabilitet mot dikena. På västra sidan vägen bedöms urgrävning behöva utföras i vägren och under den breddade delen ned till ca m djup längs sträckorna 0/170-0/260 På östra sidan av vägen bedöms urgrävning behöva utföras i vägren och under den breddade delen ned till ca m djup längs sträckorna 0/250-0/280 och 0/430-0/470. Längs sträckan 0/370 0/430 finns under vägen relativt mäktiga jordlager med lera. Vägen bedöms ha satt sig längs sträckan och vatten står högt i dikena. Det finns risk att vägen fortsätter sätta sig vid profilhöjning. Det rekommenderas att sträckan förstärks genom avlastning med lättklinker. Vid infarten till transformatorstationen finns på västra sidan av vägen en ravin med relativt stora höjdskillnader mellan vägen och släntfoten, längdmätning ca 0/580-0/650. Om vägen börjar svänga av vid 0/580 mot transformatorstationen (åt öster)är stabiliteten tillfredställande. Det rekommenderas att vägslänterna utförs med minsta släntlutning 1: Hydrologi och hydroteknik Vägsträckan kommer även i fortsättningen att avvattnas via öppna diken Kollektivtrafik Befintlig kollektivtrafik bedöms inte bli berörd Beläggning Vägsträckan föreslås bli belagd med slitlager av asfalt Vägmarkering Ny vägbana målas med kantlinjer 1+2 meter (1 m målad linje +2 m uppehåll). 13

14 Inarbetade miljöanpassningar och skyddsåtgärder Placering av vägdikesmassor är viktigt att planera noggrant. Dikning kan utföras så att den får större eller mindre påverkan på naturmiljön. För dikning gäller att följa allmänna hänsynsregler enligt 2 kap miljöbalken. Det är viktigt att inte placera vägdikesmassor nära skyddsvärda områden, därför krävs kännedom om naturvärden och befintliga fornlämningar. Anmälan eller motsvarande krävs om massorna; läggs nära forn- eller kulturhistoriska lämningar, KML (1988:950) väsentligt ändrar naturmiljön, MB 12 kap. 6 Fyndplatser för känsliga arter behöver skyddas under arbetet. 3.4 Nollalternativ I konsekvensbeskrivningen jämförs utbyggnadsalternativet med ett nollalternativ. Nollalternativet innebär att inga åtgärder utöver det normala underhållet vidtas. Vid analys av nollalternativet har jämförelseåret 2030 används. Situationen längs vägsträckningen kommer då att vara likvärdig dagens situation. Konsekvenserna av nollalternativet är att ingen ny mark tas i anspråk. Ingen förändring sker för naturvärden, vattenmiljö och landskapsbilden förblir oförändrad. Nollalternativet innebär att inga arbeten utförs vid trummor och ingen påverkan sker på vägkant. 4 Konsekvenser av förslaget 4.1 Trafiktekniska konsekvenser Överensstämmelse med de transportpolitiska målen Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Det övergripande målet stöds av två huvudmål, funktionsmål och hänsynsmål. Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för resor och transporter. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter som ett hållbart transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa. Föreslagen åtgärd överensstämmer med de transportpolitiska målen Framkomlighet Framkomligheten ökar för de tyngre fordonen och vägsträckan klassas om från BK2 till BK1. 14

15 Trafiksäkerhet En bredare väg ökar säkerheten för oskyddade trafikanter och underlättar för fordon att mötas. 4.2 Miljöbeskrivning Avgränsning Utredningsområdet är geografiskt avgränsat till vägens direkta närområde. Influensområdet kan vara större och har avgjorts från fall till fall beroende på vilken miljöaspekt som är aktuell. Den tidsmässiga avgränsningen görs dels i byggtiden och dels långsiktig påverkan. En tidsgräns för den långsiktiga påverkan är svår att göra generellt då den är olika beroende på olika miljöaspekter och miljöförhållanden. Avgränsning i sak har gjorts utifrån tabell 2 nedan. De kända värden som finns i området framgår av karta figur 6 nedan. 15

16 Tabell 2. Avgränsning av miljöaspekter. Hälsa och säkerhet Befintlig situation Bortvald miljöfaktor Behandlad miljöfaktor Kommentar Buller och vibrationer Området som berörs av vägplanen är glest befolkat och inga bostadsfastigheter berörs direkt av planen Genomförandet av projektet kommer inte att ge upphov till ökad trafik, och därmed heller inte ökade buller eller vibrationsnivåer. Förorenad mark Finns ingen känd förekomst/risk för förekomst av förorenad mark Då åtgärderna görs i anslutning till befintlig väg finns alltid risk för markförorening från tidigare olycka eller liknande. I samband med byggskedet ska alltid särskild uppsikt hållas. Luftföroreningar Är i dagsläget låga trafikflöden (ca 20 ÅDT 2004) Genomförandet av projektet kommer inte att resultera i ökade trafikvolymer, och därmed inte heller ökade utsläpp. Olycka med farligt gods Ingen tung trafik förekommer på vägen idag. Ingen särskild åtgärd kommer att vidtas då det är låg risk för olycka. Miljöintressen Landskap och barriäreffekter Omgivande mark bestående av produktionsskog med inslag av våtmarker. Vägen kommer bli mer markerad i landskapet, samt utgöra en bredare barriär för vilda djur att passera. Naturmiljö Området gränsar till Kynnefjäll med Kynne älvs riksintresse för naturvård enligt MB 3:6 Avrinningen från området mynnar i Södra Kornsjön som ingår i riksintresset Inga kända förekomster av rödlistade eller hotade arter inrapporterade till artdatabanken (uttag ). Naturinventering visade att det fanns leklokaler för vanlig groda på båda sidor av vägen och revlummer på öster sida av vägen. Några lekmiljöer för fridlysta grodor påverkas genom vägförslaget. Inga andra hotade/rödlistade arter påverkas av åtgärderna. Vattenmiljö Björnlidmomossen är upptagen som våtmark med värdeklass 1 i länsstyrelsens våtmarksinventering. De första 100 metrarna av väg 964 går parallellt med mossen. Breddningssida har valts för att minimera påverkan på mossen. Breddningssida har även valts för att undvika skada på bäcken. Den norra delen av sträckan behöver grävas om och flyttas ut åt väster. Bäck som mynnar i Södra kornsjön korsar väg 964 vid 0/570, och löper sedan parallellt med vägen i cirka 70 meter. Bäcken hyser inga kända naturvärden. Biotopkartering av bäcken visade att vattendraget var delvis påverkat av dikning. Inga fynd av fisk eller musslor gjordes, men möjligheten finns för fisk att vandra upp från sjön. Breddningssida väljs så att påverkan på bäcken minimeras. Vägbreddningen kommer att innebära att en del av sträckan behöver flyttas österut, ca sektion Kulturmiljö Inga kända fornlämningar i närområdet Fornlämningar påverkas ej av projektet. Friluftsliv Visst friluftsliv av de få boende i området, samt eventuellt av tillresta. Åtgärderna kommer inte försvåra det friluftsliv som förekommer i området. Naturresurser 16

17 Markanvändning och naturresurser Inga kända grus- eller mineralfyndigheter i området. (SGU) Inga fyndigheter påverkas av projektet. Vid anläggandet kommer ny mark att tas i anspråk och nya massor behövas. Projektet eftersträvar massbalans. Vatten Inget vattenskyddsområde i området. Grundvattenförhållandena kommer inte att påverkas. Skog Omgivande marker består av produktionsskog Liten andel produktiv skogsmark tas i anspråk för nytt vägområde. Breddningen av vägen kommer att gynna möjligheterna till virkestransport i området Miljöförutsättningar och intressen Hälsa och säkerhet Inga närboende bedöms beröras av projektet. Ombyggnaden innebär en upprustning och förstärkning som medför säkrare transport den här delsträckan av väg 964. Landskap och barriäreffekter Området ingår i Bullarebygden Kynnefjälls storskaliga sprickdalslandskap. Det storskaliga sprickdalslandskapet karakteriseras av större sprickdalar i nord-sydlig riktning och mindre dalar i öst-västlig riktning. Höjdskillnaderna är stora, mellan meter, och en stor del av landskapet ligger ovan högsta kustlinjen. Landskapet är till största delen skogsklätt, och är generellt rikt på vatten, men sjöar och älvar som följer dalgångarna. I dalgångarna, ofta i anslutning till vattnen återfinns bebyggelse, vägar och den odlade marken. Mellan dalarna är området glest bebyggt. (Trafikverket 2012) Naturmiljö Området gränsar till Kynne älv och Kynnefjälls riksintresse för naturvård enligt miljöbalkens 3 kap 6. Se skrivning om detta ovan i kapitel 2. (Utpekade miljövärdense figur 4) En naturinventering genomfördes i området under april-maj 2014 (Sweco 2014). Se figur 5, översiktskarta fältinventeringsresultat. Sträckans omgivning och närmiljö domineras av granskog, både yngre och äldre produktionsskog. Vid fältbesök visade det sig att ett område på vägens västra sida redan var avverkad. En kabel hade förlagts i den avverkade gatan. Inventeringen visade att det fanns några leklokaler för vanlig groda på båda sidor om vägen. Fynd gjordes även av revlummer på vägens östra sida. Vanlig groda och revlummer är fridlysta arter. I områdets nordvästra del finns en öppen jordbruksmark i nära anslutning till vägen. Marken har tecken på att tidigare ha plöjts och den har även tydliga spår av dikning. Det fanns även några små vattenansamlingar och öppna diken (3a och 3B) som omfattas av generellt biotopskydd, 7 kap 11 Miljöbalken. Naturvärden i vägens närområde är i dagsläget påverkad av den avverkning och kabelförläggning som har skett längs vägkantens västra sida, avverkning i kraftledningsgata och den pågående verksamheten invid nätstationen i söder. Vägkanten bedöms hysa låga naturvärden och förutsättningar för biologisk mångfald i sin helhet, med undantag för fynd av fridlysta lummerväxter. För närmare beskrivning av naturvärden, se rapport (Sweco 2014). 17

18 Figur 4. Kända miljövärden i anslutning till väg 964 Vattenmiljö Cirka 570 meter söder om korsningen väg 964/164 korsar vägen en bäck. Bäcken (ej namngiven i tillgängligt kartmaterial- men kallas här för Gäddviksbäcken ) kommer från en mosse (Valpetjärn) öster om vägen. Denna bäck rinner sedan parallellt med vägen på dess västra sida i cirka 70 meter innan den viker av västerut, för att så småningom mynna i Södra Kornsjön vid Gäddvik. Denna sista bit är vattendraget rätat. Någon specifik information om naturvärden i bäcken finns inte från vattenmyndigheten eller länsstyrelsen. Södra Kornsjön ingår i Enningdalsälvens vattensystem uppströms riksgränsen och är av Naturvårdsveket klassat som särskilt värdefullt vatten. I beskrivningen av avrinningsområdet står att det har hög grad av naturlighet och mångformighet och är ett av Sydsveriges få oreglerade större vattensystem. Det är dessutom ett viktigt uppväxtområde för ål. Sjön har provfiskats en gång, Vid detta provfiske fångades abborre, gädda, mört, sik, siklöja och sutare. (http://aquarapport.slu.se/default.aspx?id=2) Södra Kornsjön omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten och grundvatten (SFS 2004:660). Sjön har bedömts ha måttlig ekologisk status och god kemisk status med undantag för kvicksilver. Bedömningen måttlig ekologisk status grundas på att sjön är försurad. Miljökvalitetsnormen är satt till att den ska uppnå god ekologisk och kemisk status till Direkt söder om korsningen väg 964/164 ligger Björnlidsmossen på östra sidan av väg 964. Denna mosse ingår i ett myrkomplex som är upptagen i länsstyrelsen våtmarksinventering med värdeklass 1. Mossens värden härrör till dess botaniska värden. Hela myrkomplexet är lokalt påverkat genom dikning och de båda vägarna 164 och 964. (Länsstyrelsen i Västra Götalands län) Detta område är även utpekat i Skogsstyrelsens sumpskogsinventering. 18

19 Vid naturinventering utförd under april-maj 2014, visade det sig att det fanns en mindre bäck i vägens närområde. Bäcken har ett litet avrinningsområde och vattenföringen är därmed också liten. Sannolikt uppstår därför uttorkningsproblem under längre torrperioder. Bäcken är mestadels svagt strömmande- lugnflytande över en botten bestående av sand och till vissa delar grus, ofta överlagrat av findetritus. På mindre beskuggade delar är förekomsten av vattenvegetation riklig. Av den inventerade delen finns endast förutsättningar för öringlek på delsträcka A4 (lämplig strömhastighet och botten). Vattendraget bedömdes inte ha någon större betydelse för fisk i de övre delarna, d.v.s. de delar av vattendraget som denna inventering omfattar. Längre nedströms ökar vattenföringen då ytterligare tillrinningar tillkommer. Närmare utloppet i Södra Kornsjön är det sannolikt att fisk åtminstone periodvis vandrar upp i vattendraget. Arter som gädda och mört kan utnyttja vattendraget för lek. Inventering av bäcken visade att vattendraget delvis var grävt och påverkat av dikning. Det fanns vissa förutsättningar för förekomst av fisk, och uppvandringsmöjligheterna är goda, men provfisket gav inget resultat om stationär fisk på den aktuella sträckan. Grodor uppehöll sig i vattendraget och hade lekt på fyra platser i den norra delen av inventeringsområdet. Figur 5. Inventerade delsträckor, fyndplatser och biotopskydd 19

20 Markanvändning och naturresurser Marken i den direkta närheten av vägen består till största delen av skogsmark, med inslag av våtmarker. En kraftledningsgata korsar vägen cirka 600 meter sydväst om korsningen väg 964/164. Det kommunala naturvårdsprogrammet berör området, då Björnlidmomossen som ligger i direkt anslutning till korsningen väg 964/164 är upptagen i detta program som en värdefull våtmark. Något särskilt ställningstagande angående mossen görs inte i naturvårdsprogrammet. Delar av området ligger inom Enningsdalsälvens riksintresse för vattendrag som enligt miljöbalkens 4 kap 6 inte får byggas ut för vattenkraftsändamål. Området gränsar även till Kynne älv och Kynne älvs riksintresse för naturvård enligt MB 3 kap 6. Marken i den direkta närheten av vägen består till största delen av produktionsskog, med inslag av våtmarker. Det finns inget vattenskyddsområde eller några kända grusoch mineralfyndigheter i området som påverkas av anläggningen. Omgivande skog är produktionsskog Miljöeffekter och konsekvenser Vid en bedömning av miljökonsekvenser sker en jämförelse med ett Nollalternativ. Nollalternativet är det scenario som sker om åtgärden inte utförs. För varje miljöområde görs en bedömning av detta projekts effekter och konsekvenser för de värden som berörs. Effekten är den direkta påverkan som projektet medför. Konsekvensen utgår från en analys av hur värdet påverkas och en bedömning av i vilken grad konsekvensen är negativ eller positiv för värdet. Konsekvensen bedöms efter nedanstående gradering, se tabell 3 nedan. Tabell 3. Bedömningsgrund för värdering av konsekvenser. Värdering Bedömningsgrund för värdering Stor negativ konsekvens Måttlig negativ konsekvens Liten negativ konsekvens Likvärdigt med nollalternativet Liten positiv konsekvens Måttlig positiv konsekvens Stor positiv konsekvens Värdet försvinner, påverkar många, stor konflikt med aktuellt miljöintresse. Värdet minskar, skador uppstår, nya grupper människor drabbas, konflikt med intresse. Värdet påverkas negativt, ej obetydligt men behöver ej innebära skada. Värdet ändras inte eller i mindre och obetydlig grad. Värdet förstärks något. Värdet förstärks genom att tidigare skador åtgärdas. Miljöupprustning. Nya värden tillförs. Landskap och barriäreffekter Landskapsbilden i området är redan i dagsläget påverkat av vägen och kraftledningsgatan. Den breddning som kommer att göras kommer innebära att vägen blir något mer markerad i landskapet och får en något större barriäreffekt för djurlivet. Denna påverkan är dock liten och bedöms vara en liten negativ konsekvens. Åtgärderna bedöms inte få någon påverkan på den storskaliga landskapsbilden, då vägen fortsatt kommer att gå i samma väglinje som tidigare. 20

21 Naturmiljö Breddningen kommer inte att beröra Kynne älv och Kynnefjälls riksintresse för naturmiljö. Breddningen av vägen kommer att innebära att ny mark tas i anspråk. Denna mark är i dagsläget påverkat av både befintlig väg och det skogsbruk som bedrivs. I och med att närområdet på vägens västra sida redan är avverkat, så bedöms den negativa konsekvensen som liten. Konskevensen för Björnlidmomossen bedöms bli obetydlig eftersom vägen breddas på motsatt sida. Två av fyra lekplatser för grodor (1A och 1C) kommer att påverkas i samband med breddningen. Vid den ena platsen (1c) kommer diket att behöva flyttas ut åt väster. Vid den andra platsen (1A) kommer trumman att behöva förlängas. Genom att vägdiket/vattendraget flyttas ut, kommer förutsättningen för grodlek att kvarstå efter att arbetet är utfört. Fyndet av lummer intill vattendraget (2B) kommer inte att påverkas av åtgärderna. Men det andra fyndet, som var beläget vid en mindre avfart för skog (2A), kommer att behöva flyttas. Det krävs dispens från Artskyddsförordningen för att gräva upp och flytta fyndet. I och med att den västra sidan av vägen redan var avverkad, bedöms påverkan från den breddade vägen få en liten negativ konsekvens för naturmiljön. Vattenmiljö Den planerade breddningen bedöms enbart få en påverkan på vattenkvalitén i samband med byggnationen, då risk för grumling föreligger. Påverkan på vattendraget minimeras eftersom breddningen görs på väster sida av vägen och den största delen av biflödet finns på vägens östra sida. Den samlade bedömningen är att det blir en liten, temporär negativ påverkan från vägen i samband med byggnationen. Markanvändning och naturresurser En yta om ca 1500 m 2 kommer att nyttjas som uppställningsplats för arbetsbodar etc. Denna yta används i en nu pågående entreprenad för samma ändamål. Överskottsmassor kommer inte att läggas upp i området utan fraktas bort direkt till godkänd tipp. Uppfyllelse av mål och lagar I norra Bohuslän och Dalsland pågår en storskalig utbyggnad av vindkraft. Vattenfall håller på och bygger ut sitt regionnät för att kunna ansluta dessa vindkraftparker och samla upp den producerade energin för att föra den vidare till stamnätet. Som en del i det arbetet kommer en ny transformatorstation etableras i anslutning till befintlig kraftledningsgata i området. Den nya transformatorn kommer att levereras som en enhet, och för att vägen ska klara denna transport behöver vägens bärighet höjas. Likaså behöver bärigheten höjas för att klara framtida transporter i samband med underhåll av anläggningen. Utbyggnaden av vindkraft är av nationellt intresse för att kunna minska användningen av fossila bränslen och därmed kunna klara det nationella miljömålet 21

22 Begränsad klimatpåverkan. De ingrepp som blir i den lokala naturmiljön bedöms som små i förhållande till de nationella effekterna utbyggnaden av vindkraft resulterar i. Den breddade vägen kommer inte att innebära att utsläppen av försurande ämnen till Södra Kornsjön ökar, och därmed påverkar miljökvalitetsnormen negativt. 4.3 Skyddsåtgärder och försiktighetsmått Följande inarbetade skyddsåtgärder kommer att göras i projektet: Breddningen av vägen kommer att ske enkelsidigt. Val av sida har gjorts utifrån förekomsten av naturvärden i området. Detta innebär att breddning på sträckan 0/000-0/500 sker på vägens västra sida för att minimera intrånget och påverkan på Björnlidmomossen. På resterande de av vägen görs breddningen på den östra sidan av vägen. Detta görs att minska påverkan på bäcken. Genom att lägga breddningen på den östra sidan kommer enbart en trumförlängning av krävas där bäcken korsar väg 964. Underbyggnad och bärlager på vägen förbi Björnlidmomossen kommer att utföras med sprängsten. Detta gör att vattnet kan flöda fritt under vägen och minimerar vägens påverkan på våtmarkens hydrologi. Trumförlängningen kommer att genomföras under lågvatten för att minimera grumling. Likaså kommer sedimentfälla att läggas ut för att förhindra spridning av den grumling som blir. Tidsmässigt kommer arbeten i vatten att begränsas till november-mars, för att undvika lek- och yngelperiod för grodor. De nya dikena täcks med befintliga dikesmassor med befintlig fröbank för att påskynda etablering av dikesvegetation för att minimera tiden med grumling från nyanlagda diken. Platser för tillfälliga upplag samt uppställningsplatser för arbetsmaskiner och fordon kommer att förläggas i vägens närområde, men utpekade naturvärden kommer att undvikas. Uppställning av eventuell dieselcistern kommer att göras i anslutning till nätstationen. Ett skydds avstånd om minst 30 m från vattendraget ska hållas. Samtliga arbetsredskap kommer vara utrustade med utrustning för hantering av eventuellt olje- eller kemikaliespill. 4.4 Markanspråk och konsekvenser för pågående markanvändning Vägområde för allmän väg med vägrätt Vägrätt uppkommer genom att väghållaren tar i anspråk mark eller annat utrymme för väg med stöd av en upprättad vägplan. Vägrätten ger väghållaren rätt att nyttja mark eller annat utrymme som berörs för vägen. Väghållaren får rätt att i fastighetsägarens ställe bestämma över marken eller utrymmets användning under den tid vägrätten består. Vidare får myndigheten tillgodogöra sig jord- och bergmassor och andra tillgångar som kan utvinnas ur marken eller utrymmet. Vägrätten upphör när vägen dras in. Byggandet av vägen kan starta när väghållaren har fått vägrätt, även om man inte har träffat någon ekonomisk uppgörelse för intrånget och annan skada. Värdetidpunkten för intrånget är den dag då marken togs i anspråk. Den slutliga ersättningen räknas upp från dagen för ianspråktagandet med ränta och index tills ersättningen betalats. Eventuella tvister om ersättningen avgörs i domstol. 22

23 I denna vägplan omfattar vägplan omfattar nytt vägområde med vägrätt för allmän väg totalt ca 5910 kvadratmeter. Det nya vägområdet finns redovisat på plankartorna. Omfattningen av ianspråktagen mark fördelat på markslag framgår av tabell 4. Tabell 4. Ianspråktagen mark fördelat på markslag. Vägrätt Varav inskränkt vägrätt Tillfällig nyttjanderätt Jordbruksmark Skogsmark Hagmark 460 Totalt Vägområde inom detaljplan Vägområde inom detaljplan är ej aktuellt i detta projekt. Område med inskränkt vägrätt Område med inskränkt vägrätt är ej aktuellt i detta projekt. Område med tillfällig nyttjanderätt I vägplanen föreslås cirka 1500 kvadratmeter mark tas i anspråk med tillfällignyttjanderätt. Området har markerats på plankartorna. Området kommer att användas som uppställningsyta och upplag. Nyttjanderätten kommer att gälla 6 månader från byggstart. Marken kommer att återställas innan den återlämnas. 4.5 Påverkan under byggnadstiden Den påverkan som kan bli under byggtiden är främst i form av grumling av vattendraget i samband med arbeten i vatten. Genom att lägga ut sedimentfällor kan denna påverkan minimeras. Risk finns även för spill av bränsle, olja eller kemikalier under byggtiden. Genom val av uppställningsplats och att samtliga arbetsredskap är utrustade med utrustning för hantering av detta minimeras konsekvensen av ett eventuellt spill. I samband med byggnationen kan även bullerstörning förekomma. Då det inte finns några boende i direkt anslutning till vägen bedöms detta inte orsaka några problem för kringboende. För biltrafiken kommer framkomligheten att försvåras då arbete kommer att ske på befintlig väg. Vissa arbetsmoment kräver att vägen stängs av och då leds trafiken om på väg 164. Byggtiden är planerad till 1-2 månader. 23

24 5 Genomförande och finansiering 5.1 Formell hantering Denna vägplan kommer att kungöras för gransking och genomgå fastställelseprövning. Under granskningstiden kan berörda sakägare inkomma med synpunkter på planen. De synpunkter som inkommer sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande som upprättas då granskningstiden är slut. De inkomna synpunkterna kan föranleda att väghållningsmyndigheten residerar vägplanen. En revidering genomförs och de sakägare som berörs av denna kontaktas och får ta del av ändringen. Vägplan samt det upprättade utlåtandet översänds till länsstyrelsen som yttrar sig över vägplanen. Därefter överlämnas vägplanen för Trafikverkets enhet för planprövning i Borlänge med begäran om fastställelse. Fastställelseprövningen inleds alltid med att de som anmärkt mot vägplanen ges möjlighet att ta del av det upprättade utlåtandet. Efter denna så kallade kommunikation kan fastställelsebeslut fattas, om planen uppfyller Väglagens krav. Det eventuella fastställelsebeslutet kungörs och berörda sakägare ges möjlighet att överklaga beslutet till regeringen. Om ingen överklagar vinner vägplanen laga kraft. Vid en eventuell regeringsprövning avgörs om vägplanen skall återsändas till Trafikverket för omarbetning eller om överklagandet skall avslås. Hur vägplanen kungörs, granskas och fastställs regleras i Väglagen samt i Vägförordningen. Plankartor och eventuella skyddsåtgärder och försiktighetsmått fastställs. Rättsverkan av fastställelsebeslutet Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger följande rättsverkningar: Väghållningsmyndigheten erhåller tillstånd till byggande av allmän väg i enlighet med beslutet och dess villkor. Vad som utgör väganordning läggs fast. Väghållningsmyndigheten erhåller rätt att ta i anspråk mark med vägrätt. Vad som utgör avgränsning av det allmänna väghållaransvaret läggs fast. 5.2 Genomförande Fastställande av vägplanen beräknas ske under 2014/2015. Under förutsättning att vägplanen vinner laga kraft är ombyggnaden planerad att starta under våren/sommaren Arbetet med bygghandlingen beräknas utföras under vintern 2014/2015. Arbetet kommer att innebära inskränkningar i framkomligheten i anslutning till vägplaneområdet då arbetet kommer att ske på befintlig väg. Vissa arbetsmoment kräver att vägen stängs av, trafiken leds då om på väg Finansiering Projektet har beräknats till en total kostnad av cirka 3 miljoner kronor och finansieras helt av Vattenfall. 24

25 6 Referenser Informationskartan Västra Götaland, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljömålsportalen, SGU, Sveriges geologiska undersökning, Trafikverket, Landskap i långsiktig planering, Pilotstudie i Västra Götaland, publikation 2011:122 del 1, april 2012 VISS, VattenInformationsSystem Sverige, uttag Värdebeskrivning riksintresse för naturvård Västra Götalands län, Beslut , uppdaterat SLUs databas för provfisken i sjöar, STRADA, Transportstyrelsen Sweco och Milva AB, Naturinventeringar -vid Björnlidmon och bedömning av påverkan av vägbreddning för väg 964, Dals Ed, Trafikflödeskartan, Trafikverket Kartor med trafikflöden - Trafikverket NVDB, Trafikverket NVDB på webb

26 Trafikverket, Vänersborg. Besöksadress: Vassbottengatan 14. Telefon: , Texttelefon:

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420 Dokumentnummer Sida 1 (7) Handläggare/upprättad av Tyréns Granskad Tyréns Godkänd Tyréns 3445-00-010 Datum Nils-Erik Ångman Handläggare namn/sign. TrV Handling förvaltningsgranskad TrV Ketil KIndestam

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län.

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län. PROTOKOLL 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2015/310 139060 E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte Protokoll från samrådsmöte med sakägare som

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga GRANSKNINGSHANDLING Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga Ängelholms kommun, Skåne län Tekniskt PM Geoteknik 2014-12-19 Dokument nr 1G07TP01 Projektnummer: V8850565 Yta för bild Trafikverket

Läs mer

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 GRANSKNINGSHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för HÅCKSVIK INDUSTRIOMRÅDE OMFATTANDE FASTIGHETEN LISSLARP 1:18 MED FLERA i Håcksvik, Svenljunga kommun, Västra Götalands

Läs mer

Snipåsvägen VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning. Yta för bild

Snipåsvägen VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning. Yta för bild VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING Snipåsvägen Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning 2014-08-11 Projektnummer: 106595 Yta för bild TMALL 0092 Mall planbeskrivning 1.0 Dokumenttitel:

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011 Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka Samråd med allmänheten 14 december 2011 3. Planeringsprocessen enligt väglagen Förstudie Förstudien är första steget in i den fysiska vägplaneringen

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

MILJÖPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN

MILJÖPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN MILJÖPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN Antaget i kommunfullmäktige den 25 mars 2010 Sigtuna kommun Miljöprogram för Sigtuna kommun En god miljö är en förutsättning för människors och andra organismers liv på

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Joanna Dickinson, Trivector Traffic Uppdrag Utvärdering åt Miljömålsrådet Utvärdering åt länsstyrelsen i Västra Götaland Hur har miljömålen

Läs mer

Nationell strategi för hållbar vattenkraft

Nationell strategi för hållbar vattenkraft Nationell strategi för hållbar vattenkraft Bakgrund Sveriges regering och riksdag har fastställt nationella mål inom vattenmiljöområdet och energiområdet. Sverige har även förbundit sig att genomföra olika

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Utredning av MKN i berörda vattenförekomster. Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun

Utredning av MKN i berörda vattenförekomster. Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun Utredning av MKN i berörda vattenförekomster Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun 2014 Ann Bertilsson, Tina Kyrkander, Jonas Örnborg Rapport 2015:08 www.biologiochmiljo.se Ansvarig handläggare:

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö 2011-04-26 Dp 5155 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt 10.00 11.00 Varför bryr vi oss om vatten 11.00 11.30 Vad gäller enligt lagen, Länsstyrelsen Vattenverksamhet

Läs mer

Behovsbedömning MKB (checklista)

Behovsbedömning MKB (checklista) Åmåls kommun Översiktskarta med planområdets läge Ändring av detaljplan för Del av Åmål 2:1, Måkeberg Åmåls kommun, Västra Götalands län Behovsbedömning MKB (checklista) Åmål den 28 Januari 2010 PIN-Enheten

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program [till 6 kap. miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar]

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Gå ut och upptäck mångfalden i en sjö, bäck eller å. Eleverna får dokumentera vilka djurgrupper som hittas och sedan göra näringskedjor och fundera kring hur arterna

Läs mer

Behovsbedömning för detaljplaneprogram för fastigheterna Vita Sannar Bråna 4:1, 1:46, 1:47

Behovsbedömning för detaljplaneprogram för fastigheterna Vita Sannar Bråna 4:1, 1:46, 1:47 Version 1.00 Projekt 7317 Upprättad 2011-03-28 Behovsbedömning för detaljplaneprogram för fastigheterna Vita Sannar Bråna 4:1, 1:46, 1:47 Melleruds Kommun Västra Götalands Län Behovsbedömning Sammanfattning

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

Väg 161 Delen Bäcken - Rotviksbro

Väg 161 Delen Bäcken - Rotviksbro VÄGPLAN Väg 161 Delen Bäcken - Rotviksbro Jämförelse av förstärkningsåtgärder öster om ravinen, km 2/670 2/800 Uddevalla kommun, Västra Götalands län, Geoteknik Objektnummer: 102225, Geoteknik 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Länsstyrelsens roll vid urban förtätning. Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten

Länsstyrelsens roll vid urban förtätning. Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten En statlig myndighet med lång historia Inrättades av Axel Oxenstierna, år 1634 Landshövding tillsattes som högsta chef Idag, 21 länsstyrelser

Läs mer

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Kort om Enetjärn Natur Start 2001 Ekologkonsult > 20 medarbetare (biologer, jägm, miljövetare, disputerade)

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-26 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsprocessen... 3 Prioriterade områden... 5 Miljöprogrammets förhållande till andra

Läs mer

MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr.

MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr. MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING Lektionsupplägg: Vad har hänt med sjön? Försurande luftföroreningar har lett till att sjöar och skogsmarker är försurade. Eleverna får ett scenario där en sjö beskrivs

Läs mer

Behovsbedömning för MKB

Behovsbedömning för MKB 1 (7) 2015-02-25 Dnr KUS 2014/0097 KULTUR OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN Kultur och Samhällsutvecklingsförvaltningen Behovsbedömning för MKB Detaljplan för Sandviksudden, Stenåker 4:1, 4:2 Söderhamns kommun,

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 SYFTE...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 2.1 MYNDIGHETER...4 2.1.1 Länsstyrelsen Västra Götalands län...4 2.1.2 Munkedals kommun...4 2.1.3 Skogsstyrelsen...4

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Yttrande gällande åtgärdsprogram för Nedre Arbogaåns åtgärdsområde (Dnr 537-5058-14) LRF:s kommungrupp i Arboga Mälardalen har fått möjlighet att lämna synpunkter på åtgärdsprogram

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25 ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro 2013-04-25 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2013-04-25

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Torsås kommun, Kalmar län ANTAGANDEHANDLING

Behovsbedömning. Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Torsås kommun, Kalmar län ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Behovsbedömning Kalmar den 15 oktober 2010 Rev. den 4 mars 2013 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB ANTAGANDEHANDLING Behovsbedömning MKB

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Väg 136 Ottenby Borgholm delen korsning vid Ekerum

Väg 136 Ottenby Borgholm delen korsning vid Ekerum VÄG 136 BORGHOLM OTTENBY, DELEN KORSNING EKERUM SAMRÅDSHANDLING 2015 04 27 GRANSKNINGSHANDLING Väg 136 Ottenby Borgholm delen korsning vid Ekerum Borgholms Kommun, Kalmar Län Plan- och miljöbeskrivning,

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, gång- och cykelväg Gamla Särövägen 2015-05-19

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, gång- och cykelväg Gamla Särövägen 2015-05-19 Välkommen till samrådsmöte Väg 953, gång- och cykelväg Gamla Särövägen 2015-05-19 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Redogörelse för vägplanens prövning 5 Presentation

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

BILAGA 5 PM KORSNING VATTENFYLLDA DIKEN

BILAGA 5 PM KORSNING VATTENFYLLDA DIKEN BILAGA 5 PM KORSNING 546640-03 PM korsning vattenfyllda diken UPPDRAG Markkabelprojektering Gotland UPPDRAGSNUMMER 546640000 UPPDRAGSLEDARE Simon Hultgren UPPRÄTTAD AV Simon Hultgren DATUM Korsning av

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19 Umeåprojektet 2014 2 2015-01-19 Umeåprojektet är det enskilt största vägprojektet i Trafikverket Region Nord. Sedan 1980-talet har Umeå kommun och Vägverket/Trafikverket allt intensivare arbetat med att

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer

ett rikt växt- och djurliv

ett rikt växt- och djurliv Ett rikt växt- och djurliv Hur är det idag? Den biologiska mångfalden är grunden för allt mänskligt liv, den spelar en avgörande roll för människors överlevnad och välfärd och är därmed en förutsättning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun

Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun Dokumenttitel: Konsekvensutredning Turistgården, Årjängs kommun Skapat av: Rosenqvist Ola Dokumentdatum: 2013-12-16 Uppdragsansvarig: Gustav

Läs mer

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för del av HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen HALMSTADS KOMMUN Plan 1091K Normalt förfarande, KS 2013/0531 Samhällsbyggnadskontoret 2014-10-14

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten Datum Dnr 1/8 2015-03-03 BTN14/86 Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun Behovsbedömningen

Läs mer

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv markkabel/luftledning mellan Nässjö och Sävsjö E med avgreningarna från Bäckafall till Hallhult och från Gödeberg

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014.

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. 2 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM EN MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDEN. Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Varje år

Läs mer

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala 2009-09-02 Komplettering terrängstudie

Läs mer

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga PLANBESKRIVNING Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga Eslövs kommun, Skåne län GRANSKNINGSHANDLING, 2013-03-01 Projektnummer: V8850429 Yta för bild eller mönster Titel: Planbeskrivning

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS KALKYL PM VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS Objektnr: 85731485 Objektnamn: 63/763 Tullen 63/826 Brattfors Skede: Förstudie Datum: 2009-01-13 Rev datum: 1(5) 1 Bakgrund Vägverket avser att förbättra

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren UPPDRAG VÄG 798 ESARP-GENARP UPPDRAGSNUMMER 2222064 UPPDRAGSLEDARE Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV Göran Lundgren DATUM PM Avvattning Här nedan redovisas vad den planerade ombyggnaden och breddningen av vägen

Läs mer

Behovsbedömning för Detaljplan för del av Sege, Burlövs kommun, Skåne län

Behovsbedömning för Detaljplan för del av Sege, Burlövs kommun, Skåne län Upprättad 2010-02-19 1(6) Behovsbedömning för Detaljplan för del av Sege, Burlövs kommun, Skåne län Slutsats av behovsbedömning/ motivering Planen medför inte någon skada på ekologiskt känsliga områden

Läs mer

Miljöstrategi för Arvika kommun

Miljöstrategi för Arvika kommun 2015-05-06 Miljöstrategi för Arvika kommun Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Inledning Miljöfrågan är både en global och en lokal fråga. För att uppnå en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt Trafik Datum 2014-06-24 Uppdrag Beställare Från Till Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Borealis AB Felix Staffanson Åsa Åkesson Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

VATTENKRAFT OCH LEVANDE VATTENDRAG? Christer Nilsson Landskapsekologi Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap Umeå universitet

VATTENKRAFT OCH LEVANDE VATTENDRAG? Christer Nilsson Landskapsekologi Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap Umeå universitet VATTENKRAFT OCH LEVANDE VATTENDRAG? Konkurrensen om vattnet Vattendagarna 2008 Christer Nilsson Landskapsekologi Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap Umeå universitet Var är kraftverket? Var är vattnet?

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av väg 161 Ulseröd-E6/Torpmotet, delen Bäcken-Rotviksbro i Uddevalla kommun, Västra Götalands län.

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av väg 161 Ulseröd-E6/Torpmotet, delen Bäcken-Rotviksbro i Uddevalla kommun, Västra Götalands län. PROTOKOLL 1 (7) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2013/40926 102225 Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte Väg 161 Ulseröd-E6/Torpmotet, delen Bäcken-Rotviksbro Protokoll från samrådsmöte

Läs mer

Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg

Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 2011-09-05 Pia Ekström Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg Behovsbedömningen är den process vid vilket det avgörs om en

Läs mer