Väg 964, breddning av väg vid Björnlidmon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg 964, breddning av väg vid Björnlidmon"

Transkript

1 GRANSKNINGSHANDLING Väg 964, breddning av väg vid Björnlidmon Dals-Eds kommun, Västra Götalands Län Vägplanbeskrivning med miljöbeskrivning Projektnummer:

2 Dokumenttitel: Samråds-/Gransknings-/Fastställelsehandling Skapat av: Annika Johansson/Karin Sandqvist/Annelie Thor Dokumentdatum: Dokumenttyp: Rapport DokumentID: Ärendenummer: TRV/1046 Projektnummer: Version: 0.5 Publiceringsdatum: Utgivare: Trafikverket, Vassbottengatan 14, Vänersborg, telefon: Kontaktperson: Annika Karlén Uppdragsansvarig: Annika Johansson, Sweco Tryck: Fotograf: Sweco om inget annat anges Distributör: Trafikverket, Vassbottengatan 14, Vänersborg, telefon:

3 Innehåll 1 Sammanfattning Beskrivning av projektets bakgrund, förutsättningar, ändamål och projektmål6 2.2 Byggnadstekniska förutsättningar Miljöförutsättningar Behov av förändringar Ändamål och projektmål Hela utbyggnadsprojektet och projektets del i detta Den planerade vägens/järnvägens lokalisering och utformning med motiv Åtgärdsvalsstudier (eller motsvarande) Val av lokalisering Val av utformning Trafik Plan- och profil Typsektioner Korsningar och anslutningar Jord- och luftledningar Geologi och geoteknik Hydrologi och hydroteknik Kollektivtrafik Beläggning Vägmarkering Inarbetade miljöanpassningar och skyddsåtgärder Nollalternativ Konsekvenser av förslaget Trafiktekniska konsekvenser Överensstämmelse med de transportpolitiska målen Framkomlighet Trafiksäkerhet Miljöbeskrivning Avgränsning Miljöförutsättningar och intressen Miljöeffekter och konsekvenser Skyddsåtgärder och försiktighetsmått Markanspråk och konsekvenser för pågående markanvändning Påverkan under byggnadstiden

4 5 Genomförande och finansiering Formell hantering Genomförande Finansiering Referenser

5 1 Sammanfattning Projektet omfattar ca 600 meter av väg 964 som är en mycket lågt trafikerad väg i Dals- Eds kommun, Västra Götalands län. Projektets syfte och mål är att höja vägens bärighet. Vattenfall bygger ut sitt elnät och kommer att etablera en ny transformatorstation i området. Transformatorn levereras som en enhet och det innebär att en mycket tung transport kommer att gå på vägen mellan korsningen väg 964/164 och planerat stationsområde ca 600 m sydväst om korsningen. Vägen har idag bärighetsklass 2 och för att klara denna transport måste bärigheten höjas. Väg 964 är en allmän väg och Vattenfall har tillstånd av Trafikverket att förstärka och bredda vägen på aktuell sträcka. Projektet finansieras av Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall). Landskapet runt vägen är främst skogsmark med inslag av våtmark. Området som berörs av vägplanen är glest befolkat, och inga bostadsfastigheter finns i vägens direkta närhet. Delar av Björnlidsmossen som ligger i direkt anslutning till korsningen väg 964/164 ligger inom Enningsdalsälvens riksintresse för vattendrag som inte får byggas ut för vattenkraftsändamål. Området gränsar även till Kynne älv och Kynne älvs riksintresse för naturvård. Med föreslagna åtgärder som innebär förstärkningsåtgärder i befintlig sträckning bedöms de sammantagna effekterna och konsekvenserna för miljön som små. De föreslagna åtgärderna påverkar i första hand diken och vägkanter med tillhörande fauna och flora. Dikesåtgärder och breddning av väg innebär intrång i skogsmark och jordbruksmark utanför vägområdet. Figur 1. Orienteringskarta 5

6 2 Beskrivning av projektets bakgrund, förutsättningar, ändamål och projektmål 2.1 Nuvarande förhållande Väg 964 är en länsväg i Bohuslän och Dalsland som sträcker sig från väg 164 ca 1,5 mil sydväst om Ed till väg 960 söder om Bullarebygden. Detta projekt omfattar delen från korsningen 964/164 och ca 600 meter sydväst. Vägbredden är ca 4 meter. Trafikmängden uppmättes år 2004 till ca 20 fordon/årsmedeldygn, varav 0 % tung trafik. Hastigheten på aktuell sträcka är satt till 70 km/h. Det förekommer ingen kollektivtrafik eller skolskjutsar på sträckan. Enligt olycksdatasystemet STRADA har, för perioden , en olycka inträffat. Då en moped körde in i en annan stillastående moped. 2.2 Byggnadstekniska förutsättningar De geotekniska förhållandena har huvudsakligen bedömts utifrån utförda geotekniska fält- och laboratoriearbeten i området. Till viss del har tillgängliga jordartskartor (SGU) varit stöd i bedömningen. Djupet till fast botten varierar mellan 0 m och ca 8 m i de undersökta punkterna utförda i vägren eller vid sidan av vägen. Jordlagren utgörs från markytan av: Vägbank/vegetationsjordlager Silt (saknas ställvis) Torrskorplera Lera (saknas ställvis) Friktionsjord Vägbanken består huvudsakligen av siltig grusig sand med en tjocklek på ca 0.5 m. Vattenkvoten i jordlagret har uppmätts till ca 15 %. De flesta sonderingar har utförts vid sidan av vägen och där finns ett vegetationsjordlager som är siltigt och innehåller mycket växtdelar och har en hög vattenkvot på ca %. Vegetationsjordlagret har en tjocklek på ca m. Silten som ställvis är lerig har torrskorpekaraktär har en huvudsakligen uppmätt tjocklek på ca 0-2 m. Vattenkvoten har uppmätts variera mellan ca %. Jordlagret bedöms tillhöra tjälfarlighetsklass 4. Torrskorpeleran är siltig och har en tjocklek på ca 1-4 m. Vattenkvoten har uppmätts till ca 30 %. Jordlagret bedöms tillhöra tjälfarlighetsklass 4. Leran är siltig och har en tjocklek på ca 0-5m. Vattenkvoten har uppmätts till ca %. Konflytgränsen har uppmätts i en punkt till ca 35 %. Jordlagret bedöms tillhöra tjälfarlighetsklass 4. Skjuvhållfastheten har uppmätts till mellan ca kpa. Friktionsjordslagret har en tjocklek på ca m. Detta jordlager har inte undersökts närmare men bedöms vara siltigt. 6

7 2.3 Miljöförutsättningar Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte bedöms leda till någon betydande miljöpåverkan. Detta innebär att någon miljökonsekvensbeskrivning inte behöver tas fram utan i stället görs en miljöbeskrivning. I detta projekt redovisas miljöbeskrivningen som en del av vägplanens beskrivning, se kapitel 4.2. I miljöbeskrivningen redovisas även miljöeffekter och konsekvenser. 2.4 Behov av förändringar I Norra Bohuslän och Dalsland pågår en storskalig utbyggnad av vindkraft. Vattenfall avser att bygga ut sitt regionnät för att kunna ansluta vindkraftparker och samla upp den producerade energin för att föra den vidare till stamnätet. Dessa ledningar kommer att ansluta till den planerade transformatorstationen. Stationen kommer att vara belägen ca 600 meter sydväst om korsningen väg 964/164, se figur 2. Figur 2. Längdmätning aktuell sträcka samt läge för planerad transformatorstation Avsnittet mellan korsningen väg 164/964 vid Björnlidmon och infartsvägen till tranformatorstationen behöver breddas och förstärkas inför den mycket tunga transporten av transformatorn. Vägen är idag av bärighetsklass 2 (BK 2). Väg 964 är en allmän väg. Vattenfall har tillstånd av Trafikverket att bredda och förstärka aktuell sträcka. 2.5 Ändamål och projektmål Målet med att förstärka och bredda vägsträckan är att klara mycket tunga transporter i samband med Vattenfalls etablering av ny transformatorstation i området och framtida transporter i samband med underhåll. Efter ombyggnaden kommer den ombyggda delen att klassas om från BK2 till BK1 väg. 7

8 2.6 Hela utbyggnadsprojektet och projektets del i detta Breddningen av vägen är en del av utbyggnaden av transformatorstationen. 2.7 Riksintressen Delar av området ligger inom Enningdalsälvens riksintresse för vattendrag som enligt miljöbalkens 4 kap 6 inte får byggas ut för vattenkraftsändamål. Området gränsar till Kynne älv och Kynnefjälls riksintresse för naturvård enligt miljöbalkens 3 kap 6. Värdet i detta riksintresse ligger dels i områdets landskapsbild med glesa hällmarkstallskogar och vidsträckta myrar. Floran i området uppvisar inslag av flera nordliga arter, som exempelvis fjällbjörk. Kynne älv har flera forsar och fall och havsöring och lax vandrar upp i nedre delen av älven. Bottefaunan i Kynne älv är artrik med förekomst av bland annat flodpärlmussla. (Värdebeskrivning riksintresse för naturvård Västra Götalands län) Inget Natura 2000 område berörs av vägplanen. 2.8 Planens överensstämmelse med miljöbalkens allmänna hänsynsregler och miljökvalitetsnormer De allmänna hänsynsreglerna Miljöbalkens andra kapitel innehåller hänsynsregler som syftar till att främja en hållbar utveckling. Dessa regler ska ligga till grund för planering och utformning av vägar. 1 Bevisbörderegeln innebär att verksamhetsutövaren ska visa att hänsynsreglerna följts. I detta projekt har regeln beaktats genom att aktuella miljöförutsättningarna har utretts i en miljöbeskrivning till vägplanen. 2 Kunskapskravet har tillgodosetts genom att Vattenfall har inhämtat de kunskaper och den information som behövs för planering, genomförande och uppföljning av projektet. God kännedom beträffande miljö-, natur- och kulturintressen kring det berörda området har inhämtats genom arkivstudier, fältbesök, myndighetskontakter och samråd med berörda parter. Utifrån denna kunskap har sedan det färdiga planförslaget utarbetats. 3 Försiktighetsprincipen, bästa möjliga teknik har beaktats genom samråd med sakkunniga och personer med lokalkunskap där möjliga skador har utretts. Vattenfall kommer att tillse att erforderliga skyddsåtgärder vidtas i syfte att begränsa eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter av planerade åtgärder. 4 Produktvalsprincipen tillgodoses genom att val av kemiska produkter, varor och material görs utifrån de krav som ställs i Vattenfalls miljökrav vid upphandling av entreprenader och andra dokument avseende kemiska produkter och krav och kriterier avseende farliga ämnen i varor och material. 5 Hushållnings- och kretsloppsprincipen beaktas genom att återanvändning av material kommer att ske i den utsträckning det är möjligt. Projektet strävar efter att uppnå massbalans. 6 Lokaliseringsprincipen har främst beaktats i tidigare skeden där lokaliseringen av transformatorstationen utreddes. Olika alternativ beaktades då och det samhällsekonomiskt mest lämpliga alternativet valdes. 7 Skälighetsregeln innebär att Hänsynsreglerna skall tillämpas till den grad att det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid en skälighetsavvägning skall nyttan av åtgärder 8

9 jämföras med kostnaderna. Skälighetsprincipen följs genom att Vattenfall beaktat vägens befintliga utformning, samt vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat. 8 Skadeansvaret innebär att den som orsakat en skada eller olägenhet för miljön ansvarar för att avhjälpa denna. Vattenfall ansvarar i detta fall för att breddningen av vägen utförs på ett miljömässigt riktigt sätt och för de negativa miljöeffekter som kan uppstå som en följd av byggnadsarbetena. I skadeansvaret inbegrips även principen om att förorenaren ska betala, vilket innebär att det alltid är den som orsakar eller riskerar att orsaka en miljöstörning som ska bekosta de förebyggande eller avhjälpande åtgärder som ska vidtas för att uppfylla miljöbalkens hänsynsregler. Vattenfall bekostar de utredningar som behövs för att klarlägga behovet av eventuella skyddsåtgärder samt ansvarar för att de skyddsåtgärder som krävs kommer till stånd Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel i miljölagstiftningen gällande kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt och regleras i miljöbalkens 5 kapitel. De används för att förebygga eller åtgärda miljöproblem genom att fastlägga en högsta förorenings- eller störningsnivå som människor eller miljö kan belastas med. Om denna nivå överskrids ska ett åtgärdsprogram tas fram för att kunna klara normen. De miljökvalitetsnormer som är aktuella i detta projekt är miljökvalitetsnormerna för ytoch grundvatten (SFS 2004:660). Avrinningen från området går till Södra Kornsjön. Sjön har bedömts ha måttlig ekologisk status och god kemisk status med undantag för kvicksilver. Bedömningen måttlig ekologisk status grundas på att sjön är försurad, men kalkas. Miljökvalitetsnormen är satt till att sjön ska uppnå god ekologisk och kemisk status till På grund av försurningen finns det dock en risk att vattnet inte uppnår god ekologisk status till (VISS 2013) Områden som undantas från förbud enligt miljöbalken Denna vägplan kommer att fastställas. Enligt lagstiftningen behöver inte en separat dispens sökas för åtgärder inom strandskyddat område eller för generella biotopskydd om de behandlas inom en vägplan som fastställs. Undantag från strandskydd gäller enligt miljöbalken kap Det generella biotopskyddet regleras i miljöbalken kap 7 11a. Skyldigheten att göra en anmälan för samråd enligt miljöbalken kap 12 6 gäller inte heller om byggande av väg eller järnväg om verksamheten eller åtgärden anges i en fastställd plan. Detta projekt påverkar inte något strandskyddat område, men det påverkar ett biotopskyddsobjekt Miljökvalitetsmål Riksdagen beslutade år 1999 om 15 nationella miljökvalitetsmål. Därefter har ytterligare ett miljömål tillkommit. Miljökvalitetsmål som bedöms relevanta i projektet beskrivs nedan, inklusive projektets påverkan på dem: Begränsad klimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 9

10 klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås. Projektet kommer inte leda till vare sig minskade eller ökade utsläpp från biltrafiken. Syftet med projektet är att kunna transportera en transformator till Vattenfalls nya ställverk och ansluta vindkraftparker och samla upp den producerade energin och föra den vidare ut på stamnätet. Detta överordnade projekt har en positiv inverkan på utsläppen av växthusgaser. Frisk luft Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Projektet kommer inte leda till vare sig minskade eller ökade utsläpp från biltrafiken. Syftet med projektet är att kunna transportera en transformator till Vattenfalls nya ställverk och ansluta vindkraftparker och samla upp den producerade energin och föra den vidare ut på stamnätet. Detta överordnade projekt har en positiv inverkan på utsläppen till luft. Myllrande våtmarker Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. Projektet tar hänsyn till våtmarken i området. Genom att förlägga breddningssidan så att intrånget i Björnlidmomossen och därmed den hydrologiska påverkan minimeras så bibehålls och bevaras denna våtmark för framtiden. Levande skogar Skogens och skogsmarkernas värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Projektet kommer att innebära att en mindre andel produktionsskog tas i anspråk. Åtgärderna kommer inte att försvåra möjligheten för vare sig skogsbruk eller annat nyttjande av skogen. Den skogsmark som tas i anspråk har inte bedömts hysa några större naturvärden. God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Projektets lokalisering och utformning har valts med hänsyn till minsta möjliga intrång. Hänsyn har även tagits till att uppfylla de allmänna hänsynsreglerna. 10

11 Ett rikt växt och djurliv "Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd." Projektet tar hänsyn till biotoper som är viktiga för den biologiska mångfalden genom bland annat val av breddningssida, skyddsåtgärder vid arbeten i vatten etc. och verkar därmed i målets riktning (Miljömålsprotalen 2014). 3 Den planerade vägens/järnvägens lokalisering och utformning med motiv. 3.1 Åtgärdsvalsstudier (eller motsvarande) Ingen åtgärdsvalsstudie har tagits fram för detta projekt. Ett samrådsunderlag (Vägplan) togs fram februari I samrådsunderlaget har åtgärder för att uppnå projektmålen analyserats enligt fyrstegsprincipen och för aktuellt projekt kan konstateras att steg 3 är tillämpbart genom förstärkning av befintlig väg. Enligt beslut från Länsstyrelsen anses projektet inte vara av den art att det kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 3.2 Val av lokalisering Lokaliseringen av åtgärderna i denna vägplan följer befintlig väg. Breddningen av vägen sker i den riktning som anses bäst utifrån områdets naturvärden. Den naturinventering som har utförts visade att närmiljön på den västra delen av vägen var avverkad. På den östra sidan av vägen fanns ett mindre biflöde till ett vattendrag. Med en breddning på vägens västra sida sker minst påverkan på vattendrag och områdets naturvärden. 3.3 Val av utformning Vägplanen omfattar breddning av befintlig väg. Aktuell vägsträcka kommer att breddas till 5 meter belagd bredd Trafik Med hjälp av uppmätta värden från år 2004 har en indexuppräkning av trafikmängden för väg 964 gjorts till år 2030, se nedan. Tabell 1. Uppmätta trafikflöden på väg 964 enligt Trafikverkets trafikinformation, samt beräknade flöden för år Trafikflöde (ÅDT) Personbil (år) Lastbil (år) Väg

12 Det totala trafikflödet på sträckan är 20 fordon per genomsnittsdygn. Fram till år 2030 beräknas det ske en trafikökning och det kommer då färdas 26 fordon under ett genomsnittsdygn Plan- och profil Breddningen av vägen görs enkelsidigt. Breddning sida på vägen har valts utifrån förekommande naturvärden i området. På sträckan 0/000-0/500 görs breddningen på vägens västra sida för att minimera påverkan på Björnlidmomossen. Efter 0/500 och till slutet av vägplanen vid 0/620 görs breddningen på östra sidan för att minimera ingreppen i den bäck som korsar väg 964 vid sektion 0/570 för att sedan löpa parallellt med vägen på dess västra sida i cirka 60 meter. Profilen justeras något uppåt i samband med de bärighetshöjande årgärderna. I sektion 0/370 0/430 föreslås en profiljustering för att minska en svacka (breddningssida- se figur 3). Figur 3: Bild breddningssida Typsektioner Befintlig väg breddas cirka 1 meter. Figur 4: Typsektion 12

13 Korsningar och anslutningar För att säkerställa att den långa och tunga transporten kommer runt i korsningen väg 964/164 föreslås en ökning av radien på östra sidan. Transporten är planerad att komma norrifrån. En del av breddningen görs temporärt inför specialtransporten för att sedan anpassas till normalt behov. Vägen beläggs efter att transporten passerat och beläggningen i korsningen görs enligt VGU:s krav på linjeföring Jord- och luftledningar El-teleledningar kommer att märkas ut och eventuellt bitvis flyttas i samråd ledningsägaren. En högspänningsledning korsar i sektion 0/620 men påverkas inte. Inför etableringen av Vattenfalls nya transformatorstaton kommer elledningar i mark att grävas ner, dessa anpassas till ny föreslagen vägbreddning Geologi och geoteknik Grundläggningsförhållandena längs sträckan bedöms huvudsakligen vara goda om vegetationsjordlagret (0.3 m) schaktas bort. Längs några delar av sträcka behövs mindre urgrävningar utföras i väggrenen som återfylls med kross för att få till tillräcklig bärighet och stabilitet mot dikena. På västra sidan vägen bedöms urgrävning behöva utföras i vägren och under den breddade delen ned till ca m djup längs sträckorna 0/170-0/260 På östra sidan av vägen bedöms urgrävning behöva utföras i vägren och under den breddade delen ned till ca m djup längs sträckorna 0/250-0/280 och 0/430-0/470. Längs sträckan 0/370 0/430 finns under vägen relativt mäktiga jordlager med lera. Vägen bedöms ha satt sig längs sträckan och vatten står högt i dikena. Det finns risk att vägen fortsätter sätta sig vid profilhöjning. Det rekommenderas att sträckan förstärks genom avlastning med lättklinker. Vid infarten till transformatorstationen finns på västra sidan av vägen en ravin med relativt stora höjdskillnader mellan vägen och släntfoten, längdmätning ca 0/580-0/650. Om vägen börjar svänga av vid 0/580 mot transformatorstationen (åt öster)är stabiliteten tillfredställande. Det rekommenderas att vägslänterna utförs med minsta släntlutning 1: Hydrologi och hydroteknik Vägsträckan kommer även i fortsättningen att avvattnas via öppna diken Kollektivtrafik Befintlig kollektivtrafik bedöms inte bli berörd Beläggning Vägsträckan föreslås bli belagd med slitlager av asfalt Vägmarkering Ny vägbana målas med kantlinjer 1+2 meter (1 m målad linje +2 m uppehåll). 13

14 Inarbetade miljöanpassningar och skyddsåtgärder Placering av vägdikesmassor är viktigt att planera noggrant. Dikning kan utföras så att den får större eller mindre påverkan på naturmiljön. För dikning gäller att följa allmänna hänsynsregler enligt 2 kap miljöbalken. Det är viktigt att inte placera vägdikesmassor nära skyddsvärda områden, därför krävs kännedom om naturvärden och befintliga fornlämningar. Anmälan eller motsvarande krävs om massorna; läggs nära forn- eller kulturhistoriska lämningar, KML (1988:950) väsentligt ändrar naturmiljön, MB 12 kap. 6 Fyndplatser för känsliga arter behöver skyddas under arbetet. 3.4 Nollalternativ I konsekvensbeskrivningen jämförs utbyggnadsalternativet med ett nollalternativ. Nollalternativet innebär att inga åtgärder utöver det normala underhållet vidtas. Vid analys av nollalternativet har jämförelseåret 2030 används. Situationen längs vägsträckningen kommer då att vara likvärdig dagens situation. Konsekvenserna av nollalternativet är att ingen ny mark tas i anspråk. Ingen förändring sker för naturvärden, vattenmiljö och landskapsbilden förblir oförändrad. Nollalternativet innebär att inga arbeten utförs vid trummor och ingen påverkan sker på vägkant. 4 Konsekvenser av förslaget 4.1 Trafiktekniska konsekvenser Överensstämmelse med de transportpolitiska målen Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Det övergripande målet stöds av två huvudmål, funktionsmål och hänsynsmål. Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för resor och transporter. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter som ett hållbart transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa. Föreslagen åtgärd överensstämmer med de transportpolitiska målen Framkomlighet Framkomligheten ökar för de tyngre fordonen och vägsträckan klassas om från BK2 till BK1. 14

15 Trafiksäkerhet En bredare väg ökar säkerheten för oskyddade trafikanter och underlättar för fordon att mötas. 4.2 Miljöbeskrivning Avgränsning Utredningsområdet är geografiskt avgränsat till vägens direkta närområde. Influensområdet kan vara större och har avgjorts från fall till fall beroende på vilken miljöaspekt som är aktuell. Den tidsmässiga avgränsningen görs dels i byggtiden och dels långsiktig påverkan. En tidsgräns för den långsiktiga påverkan är svår att göra generellt då den är olika beroende på olika miljöaspekter och miljöförhållanden. Avgränsning i sak har gjorts utifrån tabell 2 nedan. De kända värden som finns i området framgår av karta figur 6 nedan. 15

16 Tabell 2. Avgränsning av miljöaspekter. Hälsa och säkerhet Befintlig situation Bortvald miljöfaktor Behandlad miljöfaktor Kommentar Buller och vibrationer Området som berörs av vägplanen är glest befolkat och inga bostadsfastigheter berörs direkt av planen Genomförandet av projektet kommer inte att ge upphov till ökad trafik, och därmed heller inte ökade buller eller vibrationsnivåer. Förorenad mark Finns ingen känd förekomst/risk för förekomst av förorenad mark Då åtgärderna görs i anslutning till befintlig väg finns alltid risk för markförorening från tidigare olycka eller liknande. I samband med byggskedet ska alltid särskild uppsikt hållas. Luftföroreningar Är i dagsläget låga trafikflöden (ca 20 ÅDT 2004) Genomförandet av projektet kommer inte att resultera i ökade trafikvolymer, och därmed inte heller ökade utsläpp. Olycka med farligt gods Ingen tung trafik förekommer på vägen idag. Ingen särskild åtgärd kommer att vidtas då det är låg risk för olycka. Miljöintressen Landskap och barriäreffekter Omgivande mark bestående av produktionsskog med inslag av våtmarker. Vägen kommer bli mer markerad i landskapet, samt utgöra en bredare barriär för vilda djur att passera. Naturmiljö Området gränsar till Kynnefjäll med Kynne älvs riksintresse för naturvård enligt MB 3:6 Avrinningen från området mynnar i Södra Kornsjön som ingår i riksintresset Inga kända förekomster av rödlistade eller hotade arter inrapporterade till artdatabanken (uttag ). Naturinventering visade att det fanns leklokaler för vanlig groda på båda sidor av vägen och revlummer på öster sida av vägen. Några lekmiljöer för fridlysta grodor påverkas genom vägförslaget. Inga andra hotade/rödlistade arter påverkas av åtgärderna. Vattenmiljö Björnlidmomossen är upptagen som våtmark med värdeklass 1 i länsstyrelsens våtmarksinventering. De första 100 metrarna av väg 964 går parallellt med mossen. Breddningssida har valts för att minimera påverkan på mossen. Breddningssida har även valts för att undvika skada på bäcken. Den norra delen av sträckan behöver grävas om och flyttas ut åt väster. Bäck som mynnar i Södra kornsjön korsar väg 964 vid 0/570, och löper sedan parallellt med vägen i cirka 70 meter. Bäcken hyser inga kända naturvärden. Biotopkartering av bäcken visade att vattendraget var delvis påverkat av dikning. Inga fynd av fisk eller musslor gjordes, men möjligheten finns för fisk att vandra upp från sjön. Breddningssida väljs så att påverkan på bäcken minimeras. Vägbreddningen kommer att innebära att en del av sträckan behöver flyttas österut, ca sektion Kulturmiljö Inga kända fornlämningar i närområdet Fornlämningar påverkas ej av projektet. Friluftsliv Visst friluftsliv av de få boende i området, samt eventuellt av tillresta. Åtgärderna kommer inte försvåra det friluftsliv som förekommer i området. Naturresurser 16

17 Markanvändning och naturresurser Inga kända grus- eller mineralfyndigheter i området. (SGU) Inga fyndigheter påverkas av projektet. Vid anläggandet kommer ny mark att tas i anspråk och nya massor behövas. Projektet eftersträvar massbalans. Vatten Inget vattenskyddsområde i området. Grundvattenförhållandena kommer inte att påverkas. Skog Omgivande marker består av produktionsskog Liten andel produktiv skogsmark tas i anspråk för nytt vägområde. Breddningen av vägen kommer att gynna möjligheterna till virkestransport i området Miljöförutsättningar och intressen Hälsa och säkerhet Inga närboende bedöms beröras av projektet. Ombyggnaden innebär en upprustning och förstärkning som medför säkrare transport den här delsträckan av väg 964. Landskap och barriäreffekter Området ingår i Bullarebygden Kynnefjälls storskaliga sprickdalslandskap. Det storskaliga sprickdalslandskapet karakteriseras av större sprickdalar i nord-sydlig riktning och mindre dalar i öst-västlig riktning. Höjdskillnaderna är stora, mellan meter, och en stor del av landskapet ligger ovan högsta kustlinjen. Landskapet är till största delen skogsklätt, och är generellt rikt på vatten, men sjöar och älvar som följer dalgångarna. I dalgångarna, ofta i anslutning till vattnen återfinns bebyggelse, vägar och den odlade marken. Mellan dalarna är området glest bebyggt. (Trafikverket 2012) Naturmiljö Området gränsar till Kynne älv och Kynnefjälls riksintresse för naturvård enligt miljöbalkens 3 kap 6. Se skrivning om detta ovan i kapitel 2. (Utpekade miljövärdense figur 4) En naturinventering genomfördes i området under april-maj 2014 (Sweco 2014). Se figur 5, översiktskarta fältinventeringsresultat. Sträckans omgivning och närmiljö domineras av granskog, både yngre och äldre produktionsskog. Vid fältbesök visade det sig att ett område på vägens västra sida redan var avverkad. En kabel hade förlagts i den avverkade gatan. Inventeringen visade att det fanns några leklokaler för vanlig groda på båda sidor om vägen. Fynd gjordes även av revlummer på vägens östra sida. Vanlig groda och revlummer är fridlysta arter. I områdets nordvästra del finns en öppen jordbruksmark i nära anslutning till vägen. Marken har tecken på att tidigare ha plöjts och den har även tydliga spår av dikning. Det fanns även några små vattenansamlingar och öppna diken (3a och 3B) som omfattas av generellt biotopskydd, 7 kap 11 Miljöbalken. Naturvärden i vägens närområde är i dagsläget påverkad av den avverkning och kabelförläggning som har skett längs vägkantens västra sida, avverkning i kraftledningsgata och den pågående verksamheten invid nätstationen i söder. Vägkanten bedöms hysa låga naturvärden och förutsättningar för biologisk mångfald i sin helhet, med undantag för fynd av fridlysta lummerväxter. För närmare beskrivning av naturvärden, se rapport (Sweco 2014). 17

18 Figur 4. Kända miljövärden i anslutning till väg 964 Vattenmiljö Cirka 570 meter söder om korsningen väg 964/164 korsar vägen en bäck. Bäcken (ej namngiven i tillgängligt kartmaterial- men kallas här för Gäddviksbäcken ) kommer från en mosse (Valpetjärn) öster om vägen. Denna bäck rinner sedan parallellt med vägen på dess västra sida i cirka 70 meter innan den viker av västerut, för att så småningom mynna i Södra Kornsjön vid Gäddvik. Denna sista bit är vattendraget rätat. Någon specifik information om naturvärden i bäcken finns inte från vattenmyndigheten eller länsstyrelsen. Södra Kornsjön ingår i Enningdalsälvens vattensystem uppströms riksgränsen och är av Naturvårdsveket klassat som särskilt värdefullt vatten. I beskrivningen av avrinningsområdet står att det har hög grad av naturlighet och mångformighet och är ett av Sydsveriges få oreglerade större vattensystem. Det är dessutom ett viktigt uppväxtområde för ål. Sjön har provfiskats en gång, Vid detta provfiske fångades abborre, gädda, mört, sik, siklöja och sutare. (http://aquarapport.slu.se/default.aspx?id=2) Södra Kornsjön omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten och grundvatten (SFS 2004:660). Sjön har bedömts ha måttlig ekologisk status och god kemisk status med undantag för kvicksilver. Bedömningen måttlig ekologisk status grundas på att sjön är försurad. Miljökvalitetsnormen är satt till att den ska uppnå god ekologisk och kemisk status till Direkt söder om korsningen väg 964/164 ligger Björnlidsmossen på östra sidan av väg 964. Denna mosse ingår i ett myrkomplex som är upptagen i länsstyrelsen våtmarksinventering med värdeklass 1. Mossens värden härrör till dess botaniska värden. Hela myrkomplexet är lokalt påverkat genom dikning och de båda vägarna 164 och 964. (Länsstyrelsen i Västra Götalands län) Detta område är även utpekat i Skogsstyrelsens sumpskogsinventering. 18

19 Vid naturinventering utförd under april-maj 2014, visade det sig att det fanns en mindre bäck i vägens närområde. Bäcken har ett litet avrinningsområde och vattenföringen är därmed också liten. Sannolikt uppstår därför uttorkningsproblem under längre torrperioder. Bäcken är mestadels svagt strömmande- lugnflytande över en botten bestående av sand och till vissa delar grus, ofta överlagrat av findetritus. På mindre beskuggade delar är förekomsten av vattenvegetation riklig. Av den inventerade delen finns endast förutsättningar för öringlek på delsträcka A4 (lämplig strömhastighet och botten). Vattendraget bedömdes inte ha någon större betydelse för fisk i de övre delarna, d.v.s. de delar av vattendraget som denna inventering omfattar. Längre nedströms ökar vattenföringen då ytterligare tillrinningar tillkommer. Närmare utloppet i Södra Kornsjön är det sannolikt att fisk åtminstone periodvis vandrar upp i vattendraget. Arter som gädda och mört kan utnyttja vattendraget för lek. Inventering av bäcken visade att vattendraget delvis var grävt och påverkat av dikning. Det fanns vissa förutsättningar för förekomst av fisk, och uppvandringsmöjligheterna är goda, men provfisket gav inget resultat om stationär fisk på den aktuella sträckan. Grodor uppehöll sig i vattendraget och hade lekt på fyra platser i den norra delen av inventeringsområdet. Figur 5. Inventerade delsträckor, fyndplatser och biotopskydd 19

20 Markanvändning och naturresurser Marken i den direkta närheten av vägen består till största delen av skogsmark, med inslag av våtmarker. En kraftledningsgata korsar vägen cirka 600 meter sydväst om korsningen väg 964/164. Det kommunala naturvårdsprogrammet berör området, då Björnlidmomossen som ligger i direkt anslutning till korsningen väg 964/164 är upptagen i detta program som en värdefull våtmark. Något särskilt ställningstagande angående mossen görs inte i naturvårdsprogrammet. Delar av området ligger inom Enningsdalsälvens riksintresse för vattendrag som enligt miljöbalkens 4 kap 6 inte får byggas ut för vattenkraftsändamål. Området gränsar även till Kynne älv och Kynne älvs riksintresse för naturvård enligt MB 3 kap 6. Marken i den direkta närheten av vägen består till största delen av produktionsskog, med inslag av våtmarker. Det finns inget vattenskyddsområde eller några kända grusoch mineralfyndigheter i området som påverkas av anläggningen. Omgivande skog är produktionsskog Miljöeffekter och konsekvenser Vid en bedömning av miljökonsekvenser sker en jämförelse med ett Nollalternativ. Nollalternativet är det scenario som sker om åtgärden inte utförs. För varje miljöområde görs en bedömning av detta projekts effekter och konsekvenser för de värden som berörs. Effekten är den direkta påverkan som projektet medför. Konsekvensen utgår från en analys av hur värdet påverkas och en bedömning av i vilken grad konsekvensen är negativ eller positiv för värdet. Konsekvensen bedöms efter nedanstående gradering, se tabell 3 nedan. Tabell 3. Bedömningsgrund för värdering av konsekvenser. Värdering Bedömningsgrund för värdering Stor negativ konsekvens Måttlig negativ konsekvens Liten negativ konsekvens Likvärdigt med nollalternativet Liten positiv konsekvens Måttlig positiv konsekvens Stor positiv konsekvens Värdet försvinner, påverkar många, stor konflikt med aktuellt miljöintresse. Värdet minskar, skador uppstår, nya grupper människor drabbas, konflikt med intresse. Värdet påverkas negativt, ej obetydligt men behöver ej innebära skada. Värdet ändras inte eller i mindre och obetydlig grad. Värdet förstärks något. Värdet förstärks genom att tidigare skador åtgärdas. Miljöupprustning. Nya värden tillförs. Landskap och barriäreffekter Landskapsbilden i området är redan i dagsläget påverkat av vägen och kraftledningsgatan. Den breddning som kommer att göras kommer innebära att vägen blir något mer markerad i landskapet och får en något större barriäreffekt för djurlivet. Denna påverkan är dock liten och bedöms vara en liten negativ konsekvens. Åtgärderna bedöms inte få någon påverkan på den storskaliga landskapsbilden, då vägen fortsatt kommer att gå i samma väglinje som tidigare. 20

21 Naturmiljö Breddningen kommer inte att beröra Kynne älv och Kynnefjälls riksintresse för naturmiljö. Breddningen av vägen kommer att innebära att ny mark tas i anspråk. Denna mark är i dagsläget påverkat av både befintlig väg och det skogsbruk som bedrivs. I och med att närområdet på vägens västra sida redan är avverkat, så bedöms den negativa konsekvensen som liten. Konskevensen för Björnlidmomossen bedöms bli obetydlig eftersom vägen breddas på motsatt sida. Två av fyra lekplatser för grodor (1A och 1C) kommer att påverkas i samband med breddningen. Vid den ena platsen (1c) kommer diket att behöva flyttas ut åt väster. Vid den andra platsen (1A) kommer trumman att behöva förlängas. Genom att vägdiket/vattendraget flyttas ut, kommer förutsättningen för grodlek att kvarstå efter att arbetet är utfört. Fyndet av lummer intill vattendraget (2B) kommer inte att påverkas av åtgärderna. Men det andra fyndet, som var beläget vid en mindre avfart för skog (2A), kommer att behöva flyttas. Det krävs dispens från Artskyddsförordningen för att gräva upp och flytta fyndet. I och med att den västra sidan av vägen redan var avverkad, bedöms påverkan från den breddade vägen få en liten negativ konsekvens för naturmiljön. Vattenmiljö Den planerade breddningen bedöms enbart få en påverkan på vattenkvalitén i samband med byggnationen, då risk för grumling föreligger. Påverkan på vattendraget minimeras eftersom breddningen görs på väster sida av vägen och den största delen av biflödet finns på vägens östra sida. Den samlade bedömningen är att det blir en liten, temporär negativ påverkan från vägen i samband med byggnationen. Markanvändning och naturresurser En yta om ca 1500 m 2 kommer att nyttjas som uppställningsplats för arbetsbodar etc. Denna yta används i en nu pågående entreprenad för samma ändamål. Överskottsmassor kommer inte att läggas upp i området utan fraktas bort direkt till godkänd tipp. Uppfyllelse av mål och lagar I norra Bohuslän och Dalsland pågår en storskalig utbyggnad av vindkraft. Vattenfall håller på och bygger ut sitt regionnät för att kunna ansluta dessa vindkraftparker och samla upp den producerade energin för att föra den vidare till stamnätet. Som en del i det arbetet kommer en ny transformatorstation etableras i anslutning till befintlig kraftledningsgata i området. Den nya transformatorn kommer att levereras som en enhet, och för att vägen ska klara denna transport behöver vägens bärighet höjas. Likaså behöver bärigheten höjas för att klara framtida transporter i samband med underhåll av anläggningen. Utbyggnaden av vindkraft är av nationellt intresse för att kunna minska användningen av fossila bränslen och därmed kunna klara det nationella miljömålet 21

22 Begränsad klimatpåverkan. De ingrepp som blir i den lokala naturmiljön bedöms som små i förhållande till de nationella effekterna utbyggnaden av vindkraft resulterar i. Den breddade vägen kommer inte att innebära att utsläppen av försurande ämnen till Södra Kornsjön ökar, och därmed påverkar miljökvalitetsnormen negativt. 4.3 Skyddsåtgärder och försiktighetsmått Följande inarbetade skyddsåtgärder kommer att göras i projektet: Breddningen av vägen kommer att ske enkelsidigt. Val av sida har gjorts utifrån förekomsten av naturvärden i området. Detta innebär att breddning på sträckan 0/000-0/500 sker på vägens västra sida för att minimera intrånget och påverkan på Björnlidmomossen. På resterande de av vägen görs breddningen på den östra sidan av vägen. Detta görs att minska påverkan på bäcken. Genom att lägga breddningen på den östra sidan kommer enbart en trumförlängning av krävas där bäcken korsar väg 964. Underbyggnad och bärlager på vägen förbi Björnlidmomossen kommer att utföras med sprängsten. Detta gör att vattnet kan flöda fritt under vägen och minimerar vägens påverkan på våtmarkens hydrologi. Trumförlängningen kommer att genomföras under lågvatten för att minimera grumling. Likaså kommer sedimentfälla att läggas ut för att förhindra spridning av den grumling som blir. Tidsmässigt kommer arbeten i vatten att begränsas till november-mars, för att undvika lek- och yngelperiod för grodor. De nya dikena täcks med befintliga dikesmassor med befintlig fröbank för att påskynda etablering av dikesvegetation för att minimera tiden med grumling från nyanlagda diken. Platser för tillfälliga upplag samt uppställningsplatser för arbetsmaskiner och fordon kommer att förläggas i vägens närområde, men utpekade naturvärden kommer att undvikas. Uppställning av eventuell dieselcistern kommer att göras i anslutning till nätstationen. Ett skydds avstånd om minst 30 m från vattendraget ska hållas. Samtliga arbetsredskap kommer vara utrustade med utrustning för hantering av eventuellt olje- eller kemikaliespill. 4.4 Markanspråk och konsekvenser för pågående markanvändning Vägområde för allmän väg med vägrätt Vägrätt uppkommer genom att väghållaren tar i anspråk mark eller annat utrymme för väg med stöd av en upprättad vägplan. Vägrätten ger väghållaren rätt att nyttja mark eller annat utrymme som berörs för vägen. Väghållaren får rätt att i fastighetsägarens ställe bestämma över marken eller utrymmets användning under den tid vägrätten består. Vidare får myndigheten tillgodogöra sig jord- och bergmassor och andra tillgångar som kan utvinnas ur marken eller utrymmet. Vägrätten upphör när vägen dras in. Byggandet av vägen kan starta när väghållaren har fått vägrätt, även om man inte har träffat någon ekonomisk uppgörelse för intrånget och annan skada. Värdetidpunkten för intrånget är den dag då marken togs i anspråk. Den slutliga ersättningen räknas upp från dagen för ianspråktagandet med ränta och index tills ersättningen betalats. Eventuella tvister om ersättningen avgörs i domstol. 22

23 I denna vägplan omfattar vägplan omfattar nytt vägområde med vägrätt för allmän väg totalt ca 5910 kvadratmeter. Det nya vägområdet finns redovisat på plankartorna. Omfattningen av ianspråktagen mark fördelat på markslag framgår av tabell 4. Tabell 4. Ianspråktagen mark fördelat på markslag. Vägrätt Varav inskränkt vägrätt Tillfällig nyttjanderätt Jordbruksmark Skogsmark Hagmark 460 Totalt Vägområde inom detaljplan Vägområde inom detaljplan är ej aktuellt i detta projekt. Område med inskränkt vägrätt Område med inskränkt vägrätt är ej aktuellt i detta projekt. Område med tillfällig nyttjanderätt I vägplanen föreslås cirka 1500 kvadratmeter mark tas i anspråk med tillfällignyttjanderätt. Området har markerats på plankartorna. Området kommer att användas som uppställningsyta och upplag. Nyttjanderätten kommer att gälla 6 månader från byggstart. Marken kommer att återställas innan den återlämnas. 4.5 Påverkan under byggnadstiden Den påverkan som kan bli under byggtiden är främst i form av grumling av vattendraget i samband med arbeten i vatten. Genom att lägga ut sedimentfällor kan denna påverkan minimeras. Risk finns även för spill av bränsle, olja eller kemikalier under byggtiden. Genom val av uppställningsplats och att samtliga arbetsredskap är utrustade med utrustning för hantering av detta minimeras konsekvensen av ett eventuellt spill. I samband med byggnationen kan även bullerstörning förekomma. Då det inte finns några boende i direkt anslutning till vägen bedöms detta inte orsaka några problem för kringboende. För biltrafiken kommer framkomligheten att försvåras då arbete kommer att ske på befintlig väg. Vissa arbetsmoment kräver att vägen stängs av och då leds trafiken om på väg 164. Byggtiden är planerad till 1-2 månader. 23

24 5 Genomförande och finansiering 5.1 Formell hantering Denna vägplan kommer att kungöras för gransking och genomgå fastställelseprövning. Under granskningstiden kan berörda sakägare inkomma med synpunkter på planen. De synpunkter som inkommer sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande som upprättas då granskningstiden är slut. De inkomna synpunkterna kan föranleda att väghållningsmyndigheten residerar vägplanen. En revidering genomförs och de sakägare som berörs av denna kontaktas och får ta del av ändringen. Vägplan samt det upprättade utlåtandet översänds till länsstyrelsen som yttrar sig över vägplanen. Därefter överlämnas vägplanen för Trafikverkets enhet för planprövning i Borlänge med begäran om fastställelse. Fastställelseprövningen inleds alltid med att de som anmärkt mot vägplanen ges möjlighet att ta del av det upprättade utlåtandet. Efter denna så kallade kommunikation kan fastställelsebeslut fattas, om planen uppfyller Väglagens krav. Det eventuella fastställelsebeslutet kungörs och berörda sakägare ges möjlighet att överklaga beslutet till regeringen. Om ingen överklagar vinner vägplanen laga kraft. Vid en eventuell regeringsprövning avgörs om vägplanen skall återsändas till Trafikverket för omarbetning eller om överklagandet skall avslås. Hur vägplanen kungörs, granskas och fastställs regleras i Väglagen samt i Vägförordningen. Plankartor och eventuella skyddsåtgärder och försiktighetsmått fastställs. Rättsverkan av fastställelsebeslutet Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger följande rättsverkningar: Väghållningsmyndigheten erhåller tillstånd till byggande av allmän väg i enlighet med beslutet och dess villkor. Vad som utgör väganordning läggs fast. Väghållningsmyndigheten erhåller rätt att ta i anspråk mark med vägrätt. Vad som utgör avgränsning av det allmänna väghållaransvaret läggs fast. 5.2 Genomförande Fastställande av vägplanen beräknas ske under 2014/2015. Under förutsättning att vägplanen vinner laga kraft är ombyggnaden planerad att starta under våren/sommaren Arbetet med bygghandlingen beräknas utföras under vintern 2014/2015. Arbetet kommer att innebära inskränkningar i framkomligheten i anslutning till vägplaneområdet då arbetet kommer att ske på befintlig väg. Vissa arbetsmoment kräver att vägen stängs av, trafiken leds då om på väg Finansiering Projektet har beräknats till en total kostnad av cirka 3 miljoner kronor och finansieras helt av Vattenfall. 24

25 6 Referenser Informationskartan Västra Götaland, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljömålsportalen, SGU, Sveriges geologiska undersökning, Trafikverket, Landskap i långsiktig planering, Pilotstudie i Västra Götaland, publikation 2011:122 del 1, april 2012 VISS, VattenInformationsSystem Sverige, uttag Värdebeskrivning riksintresse för naturvård Västra Götalands län, Beslut , uppdaterat SLUs databas för provfisken i sjöar, STRADA, Transportstyrelsen Sweco och Milva AB, Naturinventeringar -vid Björnlidmon och bedömning av påverkan av vägbreddning för väg 964, Dals Ed, Trafikflödeskartan, Trafikverket Kartor med trafikflöden - Trafikverket NVDB, Trafikverket NVDB på webb

26 Trafikverket, Vänersborg. Besöksadress: Vassbottengatan 14. Telefon: , Texttelefon:

Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län

Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län Miljöbeskrivning för vägplan Granskningshandling Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län Objektnummer: 885838 2014-04-14 Dokumenttitel: Miljöbeskrivning, vägplan, Granskningshandling,

Läs mer

Snipåsvägen VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning. Yta för bild

Snipåsvägen VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning. Yta för bild VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING Snipåsvägen Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning 2014-08-11 Projektnummer: 106595 Yta för bild TMALL 0092 Mall planbeskrivning 1.0 Dokumenttitel:

Läs mer

Beskrivning Arbetsplan

Beskrivning Arbetsplan Beskrivning Arbetsplan Väg 1029 Rot - Z-länsgräns Delen Jöllen-Dyverdalen Älvdalens kommun, Dalarnas län 2010-04-30 Objekt: 83358410 Uppdragsnr: 10124118 1 (25) L:\5580\2009\10124118\3_Dokument\37_Beskrivningar\Beskrivning

Läs mer

Väg 136 Ottenby Borgholm delen korsning vid Ekerum

Väg 136 Ottenby Borgholm delen korsning vid Ekerum VÄG 136 BORGHOLM OTTENBY, DELEN KORSNING EKERUM SAMRÅDSHANDLING 2015 04 27 GRANSKNINGSHANDLING Väg 136 Ottenby Borgholm delen korsning vid Ekerum Borgholms Kommun, Kalmar Län Plan- och miljöbeskrivning,

Läs mer

Väg E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

Väg E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Arbetsplanens Beskrivning Väg E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds kommun, Stockholms län UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-04-01 Uppdragsnummer: 107294 Dokumenttitel: Arbetsplanens

Läs mer

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga PLANBESKRIVNING Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga Eslövs kommun, Skåne län GRANSKNINGSHANDLING, 2013-03-01 Projektnummer: V8850429 Yta för bild eller mönster Titel: Planbeskrivning

Läs mer

För naturmiljö och mark- och vattenanvändning innebär förslaget små negativa konsekvenser, genom att en ny trumma läggs i Weabäcken.

För naturmiljö och mark- och vattenanvändning innebär förslaget små negativa konsekvenser, genom att en ny trumma läggs i Weabäcken. 7. Samlad bedömning För naturmiljö och mark- och vattenanvändning innebär förslaget små negativa konsekvenser, genom att en ny trumma läggs i Weabäcken. Den sammanfattande bedömningen avseende miljöaspekterna

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Vägplan Väg E4, delen Sikeå - Gumboda. Robertsfors kommun, Västerbottens län. Granskningshandling: 2015-08-17. Objektnummer: 880904

PLANBESKRIVNING. Vägplan Väg E4, delen Sikeå - Gumboda. Robertsfors kommun, Västerbottens län. Granskningshandling: 2015-08-17. Objektnummer: 880904 PLANBESKRIVNING Vägplan Väg E4, delen Sikeå - Gumboda Robertsfors kommun, Västerbottens län Granskningshandling: 2015-08-17 Objektnummer: 880904 Dokumenttitel: PLANBESKRIVNING Vägplan Väg E4, delen Sikeå

Läs mer

Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats Flädie

Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats Flädie ARBETSPLAN Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats Flädie Ombyggnad av trafikplats Flädie Lomma kommun, Skåne län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats

Läs mer

2.9 Sammanfattning av samhällsekonomisk bedömning

2.9 Sammanfattning av samhällsekonomisk bedömning Projektet bedöms inte medföra någon trafikökning och planerade åtgärder för dagvatten bedöms inte innebära någon ökad belastning av flöden eller föroreningar jämfört med dagens situation. Med föreslagna

Läs mer

Gång- och cykelväg Eskilstuna- Sundbyholm

Gång- och cykelväg Eskilstuna- Sundbyholm SMRÅDSHNDLING Gång- och cykelväg Eskilstuna- Sundbyholm Eskilstuna kommun, Södermanlands län Vägplan- och miljöbeskrivning, 2015-02-02 Projektnummer: 133586 TMLL 0092 Mall planbeskrivning v.2.0 Trafikverket

Läs mer

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg SAMRÅDSUNDERLAG Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg Ystad kommun, Skåne län Vägplan, 2015-04-22 Projektnummer: 144882 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket

Läs mer

Väg 32, delen Traneryd - Sommen

Väg 32, delen Traneryd - Sommen Förstudie Väg 32, delen Traneryd - Sommen Tranås kommun, Jönköpings län Förslagshandling 2010-11-15 Objekt: 87 633 373 Titel: Väg 32, delen Traneryd-Sommen, Förstudie - förslagshandling Utgivningsdatum:

Läs mer

Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län

Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Förstudie Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Beslutshandling, Februari 2013 Objektnr: 10 81 50 Beställare: Trafikverket Hamntorget 652 26 Karlstad Tel 0771-921 921 Projektledare:

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 315 Utanbergsvallarna - Rätan Bergs kommun. Förslagshandling 2010-02-02. Objektnummer 83358400

FÖRSTUDIE Väg 315 Utanbergsvallarna - Rätan Bergs kommun. Förslagshandling 2010-02-02. Objektnummer 83358400 FÖRSTUDIE Väg 315 Utanbergsvallarna - Rätan Bergs kommun Förslagshandling 2010-02-02 Objektnummer 83358400 Hur kan jag/vi delta i projektet? Om du har frågor som rör de planerade åtgärderna på väg 315

Läs mer

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät.

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät. PROJEKTORGANISATION SVENSKA KRAFTNÄT Projektledare Tillstånd och MKB ENETJÄRN NATUR AB Uppdragsansvarig Kartor och texter Kvalitetsgranskning Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn

Läs mer

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa FÖRSTUDIE Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa Alvesta kommun, Kronobergs län Förslagshandling 2011-06-29 Objekt: 87 733 364 PÄRM 1 Titel: Förstudie, Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa, Förslagshandling

Läs mer

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Bro över Kolbäcksån Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Samrådshandling, utökat samråd 2014-01-14 Objektnummer: 106906 Titel: Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan

Läs mer

Väg 16, delen Flädie Lund.

Väg 16, delen Flädie Lund. ARBETSPLAN Väg 16, delen Flädie Lund. Ombyggnad av väg 16 till fyrfältsväg Lomma och Lunds kommun, Skåne Län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg 16, Flädie Lund. Ombyggnad av

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Länsstyrelsen i Västernorrland Miljöprövningsdelegationen 871 86 HÄRNÖSAND 2015-06-26 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner,

Läs mer

E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge

E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge Miljökonsekvensbeskrivning till vägplan 2013-08-20 Yta för bild eller mönster E20, Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning 2014 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning Förord Jämtkraft Elnät planerar en ny 130 kv kraftledning för att ansluta vindkraftsområdet

Läs mer

Gång- och cykelväg Mittsund Marstrand

Gång- och cykelväg Mittsund Marstrand Väg 168 Gång- och cykelväg Mittsund Marstrand KUNGÄLVS KOMMUN Kungälvs kommun Miljökonsekvensbeskrivning Godkännandehandling 2009-08-26 Beställare Kungälvs kommun Projektledare: Johan Pihlgren Mark och

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan

FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan Stenungsunds kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSHANDLING 2013-02-19 Objekt nr: 130986 Beställare: Projektledare: Trafikverket Mark Rodger

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Kablifiering av del av 45 kv-ledning L118 vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Juni 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer