Väg 964, breddning av väg vid Björnlidmon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg 964, breddning av väg vid Björnlidmon"

Transkript

1 GRANSKNINGSHANDLING Väg 964, breddning av väg vid Björnlidmon Dals-Eds kommun, Västra Götalands Län Vägplanbeskrivning med miljöbeskrivning Projektnummer:

2 Dokumenttitel: Samråds-/Gransknings-/Fastställelsehandling Skapat av: Annika Johansson/Karin Sandqvist/Annelie Thor Dokumentdatum: Dokumenttyp: Rapport DokumentID: Ärendenummer: TRV/1046 Projektnummer: Version: 0.5 Publiceringsdatum: Utgivare: Trafikverket, Vassbottengatan 14, Vänersborg, telefon: Kontaktperson: Annika Karlén Uppdragsansvarig: Annika Johansson, Sweco Tryck: Fotograf: Sweco om inget annat anges Distributör: Trafikverket, Vassbottengatan 14, Vänersborg, telefon:

3 Innehåll 1 Sammanfattning Beskrivning av projektets bakgrund, förutsättningar, ändamål och projektmål6 2.2 Byggnadstekniska förutsättningar Miljöförutsättningar Behov av förändringar Ändamål och projektmål Hela utbyggnadsprojektet och projektets del i detta Den planerade vägens/järnvägens lokalisering och utformning med motiv Åtgärdsvalsstudier (eller motsvarande) Val av lokalisering Val av utformning Trafik Plan- och profil Typsektioner Korsningar och anslutningar Jord- och luftledningar Geologi och geoteknik Hydrologi och hydroteknik Kollektivtrafik Beläggning Vägmarkering Inarbetade miljöanpassningar och skyddsåtgärder Nollalternativ Konsekvenser av förslaget Trafiktekniska konsekvenser Överensstämmelse med de transportpolitiska målen Framkomlighet Trafiksäkerhet Miljöbeskrivning Avgränsning Miljöförutsättningar och intressen Miljöeffekter och konsekvenser Skyddsåtgärder och försiktighetsmått Markanspråk och konsekvenser för pågående markanvändning Påverkan under byggnadstiden

4 5 Genomförande och finansiering Formell hantering Genomförande Finansiering Referenser

5 1 Sammanfattning Projektet omfattar ca 600 meter av väg 964 som är en mycket lågt trafikerad väg i Dals- Eds kommun, Västra Götalands län. Projektets syfte och mål är att höja vägens bärighet. Vattenfall bygger ut sitt elnät och kommer att etablera en ny transformatorstation i området. Transformatorn levereras som en enhet och det innebär att en mycket tung transport kommer att gå på vägen mellan korsningen väg 964/164 och planerat stationsområde ca 600 m sydväst om korsningen. Vägen har idag bärighetsklass 2 och för att klara denna transport måste bärigheten höjas. Väg 964 är en allmän väg och Vattenfall har tillstånd av Trafikverket att förstärka och bredda vägen på aktuell sträcka. Projektet finansieras av Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall). Landskapet runt vägen är främst skogsmark med inslag av våtmark. Området som berörs av vägplanen är glest befolkat, och inga bostadsfastigheter finns i vägens direkta närhet. Delar av Björnlidsmossen som ligger i direkt anslutning till korsningen väg 964/164 ligger inom Enningsdalsälvens riksintresse för vattendrag som inte får byggas ut för vattenkraftsändamål. Området gränsar även till Kynne älv och Kynne älvs riksintresse för naturvård. Med föreslagna åtgärder som innebär förstärkningsåtgärder i befintlig sträckning bedöms de sammantagna effekterna och konsekvenserna för miljön som små. De föreslagna åtgärderna påverkar i första hand diken och vägkanter med tillhörande fauna och flora. Dikesåtgärder och breddning av väg innebär intrång i skogsmark och jordbruksmark utanför vägområdet. Figur 1. Orienteringskarta 5

6 2 Beskrivning av projektets bakgrund, förutsättningar, ändamål och projektmål 2.1 Nuvarande förhållande Väg 964 är en länsväg i Bohuslän och Dalsland som sträcker sig från väg 164 ca 1,5 mil sydväst om Ed till väg 960 söder om Bullarebygden. Detta projekt omfattar delen från korsningen 964/164 och ca 600 meter sydväst. Vägbredden är ca 4 meter. Trafikmängden uppmättes år 2004 till ca 20 fordon/årsmedeldygn, varav 0 % tung trafik. Hastigheten på aktuell sträcka är satt till 70 km/h. Det förekommer ingen kollektivtrafik eller skolskjutsar på sträckan. Enligt olycksdatasystemet STRADA har, för perioden , en olycka inträffat. Då en moped körde in i en annan stillastående moped. 2.2 Byggnadstekniska förutsättningar De geotekniska förhållandena har huvudsakligen bedömts utifrån utförda geotekniska fält- och laboratoriearbeten i området. Till viss del har tillgängliga jordartskartor (SGU) varit stöd i bedömningen. Djupet till fast botten varierar mellan 0 m och ca 8 m i de undersökta punkterna utförda i vägren eller vid sidan av vägen. Jordlagren utgörs från markytan av: Vägbank/vegetationsjordlager Silt (saknas ställvis) Torrskorplera Lera (saknas ställvis) Friktionsjord Vägbanken består huvudsakligen av siltig grusig sand med en tjocklek på ca 0.5 m. Vattenkvoten i jordlagret har uppmätts till ca 15 %. De flesta sonderingar har utförts vid sidan av vägen och där finns ett vegetationsjordlager som är siltigt och innehåller mycket växtdelar och har en hög vattenkvot på ca %. Vegetationsjordlagret har en tjocklek på ca m. Silten som ställvis är lerig har torrskorpekaraktär har en huvudsakligen uppmätt tjocklek på ca 0-2 m. Vattenkvoten har uppmätts variera mellan ca %. Jordlagret bedöms tillhöra tjälfarlighetsklass 4. Torrskorpeleran är siltig och har en tjocklek på ca 1-4 m. Vattenkvoten har uppmätts till ca 30 %. Jordlagret bedöms tillhöra tjälfarlighetsklass 4. Leran är siltig och har en tjocklek på ca 0-5m. Vattenkvoten har uppmätts till ca %. Konflytgränsen har uppmätts i en punkt till ca 35 %. Jordlagret bedöms tillhöra tjälfarlighetsklass 4. Skjuvhållfastheten har uppmätts till mellan ca kpa. Friktionsjordslagret har en tjocklek på ca m. Detta jordlager har inte undersökts närmare men bedöms vara siltigt. 6

7 2.3 Miljöförutsättningar Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte bedöms leda till någon betydande miljöpåverkan. Detta innebär att någon miljökonsekvensbeskrivning inte behöver tas fram utan i stället görs en miljöbeskrivning. I detta projekt redovisas miljöbeskrivningen som en del av vägplanens beskrivning, se kapitel 4.2. I miljöbeskrivningen redovisas även miljöeffekter och konsekvenser. 2.4 Behov av förändringar I Norra Bohuslän och Dalsland pågår en storskalig utbyggnad av vindkraft. Vattenfall avser att bygga ut sitt regionnät för att kunna ansluta vindkraftparker och samla upp den producerade energin för att föra den vidare till stamnätet. Dessa ledningar kommer att ansluta till den planerade transformatorstationen. Stationen kommer att vara belägen ca 600 meter sydväst om korsningen väg 964/164, se figur 2. Figur 2. Längdmätning aktuell sträcka samt läge för planerad transformatorstation Avsnittet mellan korsningen väg 164/964 vid Björnlidmon och infartsvägen till tranformatorstationen behöver breddas och förstärkas inför den mycket tunga transporten av transformatorn. Vägen är idag av bärighetsklass 2 (BK 2). Väg 964 är en allmän väg. Vattenfall har tillstånd av Trafikverket att bredda och förstärka aktuell sträcka. 2.5 Ändamål och projektmål Målet med att förstärka och bredda vägsträckan är att klara mycket tunga transporter i samband med Vattenfalls etablering av ny transformatorstation i området och framtida transporter i samband med underhåll. Efter ombyggnaden kommer den ombyggda delen att klassas om från BK2 till BK1 väg. 7

8 2.6 Hela utbyggnadsprojektet och projektets del i detta Breddningen av vägen är en del av utbyggnaden av transformatorstationen. 2.7 Riksintressen Delar av området ligger inom Enningdalsälvens riksintresse för vattendrag som enligt miljöbalkens 4 kap 6 inte får byggas ut för vattenkraftsändamål. Området gränsar till Kynne älv och Kynnefjälls riksintresse för naturvård enligt miljöbalkens 3 kap 6. Värdet i detta riksintresse ligger dels i områdets landskapsbild med glesa hällmarkstallskogar och vidsträckta myrar. Floran i området uppvisar inslag av flera nordliga arter, som exempelvis fjällbjörk. Kynne älv har flera forsar och fall och havsöring och lax vandrar upp i nedre delen av älven. Bottefaunan i Kynne älv är artrik med förekomst av bland annat flodpärlmussla. (Värdebeskrivning riksintresse för naturvård Västra Götalands län) Inget Natura 2000 område berörs av vägplanen. 2.8 Planens överensstämmelse med miljöbalkens allmänna hänsynsregler och miljökvalitetsnormer De allmänna hänsynsreglerna Miljöbalkens andra kapitel innehåller hänsynsregler som syftar till att främja en hållbar utveckling. Dessa regler ska ligga till grund för planering och utformning av vägar. 1 Bevisbörderegeln innebär att verksamhetsutövaren ska visa att hänsynsreglerna följts. I detta projekt har regeln beaktats genom att aktuella miljöförutsättningarna har utretts i en miljöbeskrivning till vägplanen. 2 Kunskapskravet har tillgodosetts genom att Vattenfall har inhämtat de kunskaper och den information som behövs för planering, genomförande och uppföljning av projektet. God kännedom beträffande miljö-, natur- och kulturintressen kring det berörda området har inhämtats genom arkivstudier, fältbesök, myndighetskontakter och samråd med berörda parter. Utifrån denna kunskap har sedan det färdiga planförslaget utarbetats. 3 Försiktighetsprincipen, bästa möjliga teknik har beaktats genom samråd med sakkunniga och personer med lokalkunskap där möjliga skador har utretts. Vattenfall kommer att tillse att erforderliga skyddsåtgärder vidtas i syfte att begränsa eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter av planerade åtgärder. 4 Produktvalsprincipen tillgodoses genom att val av kemiska produkter, varor och material görs utifrån de krav som ställs i Vattenfalls miljökrav vid upphandling av entreprenader och andra dokument avseende kemiska produkter och krav och kriterier avseende farliga ämnen i varor och material. 5 Hushållnings- och kretsloppsprincipen beaktas genom att återanvändning av material kommer att ske i den utsträckning det är möjligt. Projektet strävar efter att uppnå massbalans. 6 Lokaliseringsprincipen har främst beaktats i tidigare skeden där lokaliseringen av transformatorstationen utreddes. Olika alternativ beaktades då och det samhällsekonomiskt mest lämpliga alternativet valdes. 7 Skälighetsregeln innebär att Hänsynsreglerna skall tillämpas till den grad att det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid en skälighetsavvägning skall nyttan av åtgärder 8

9 jämföras med kostnaderna. Skälighetsprincipen följs genom att Vattenfall beaktat vägens befintliga utformning, samt vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat. 8 Skadeansvaret innebär att den som orsakat en skada eller olägenhet för miljön ansvarar för att avhjälpa denna. Vattenfall ansvarar i detta fall för att breddningen av vägen utförs på ett miljömässigt riktigt sätt och för de negativa miljöeffekter som kan uppstå som en följd av byggnadsarbetena. I skadeansvaret inbegrips även principen om att förorenaren ska betala, vilket innebär att det alltid är den som orsakar eller riskerar att orsaka en miljöstörning som ska bekosta de förebyggande eller avhjälpande åtgärder som ska vidtas för att uppfylla miljöbalkens hänsynsregler. Vattenfall bekostar de utredningar som behövs för att klarlägga behovet av eventuella skyddsåtgärder samt ansvarar för att de skyddsåtgärder som krävs kommer till stånd Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel i miljölagstiftningen gällande kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt och regleras i miljöbalkens 5 kapitel. De används för att förebygga eller åtgärda miljöproblem genom att fastlägga en högsta förorenings- eller störningsnivå som människor eller miljö kan belastas med. Om denna nivå överskrids ska ett åtgärdsprogram tas fram för att kunna klara normen. De miljökvalitetsnormer som är aktuella i detta projekt är miljökvalitetsnormerna för ytoch grundvatten (SFS 2004:660). Avrinningen från området går till Södra Kornsjön. Sjön har bedömts ha måttlig ekologisk status och god kemisk status med undantag för kvicksilver. Bedömningen måttlig ekologisk status grundas på att sjön är försurad, men kalkas. Miljökvalitetsnormen är satt till att sjön ska uppnå god ekologisk och kemisk status till På grund av försurningen finns det dock en risk att vattnet inte uppnår god ekologisk status till (VISS 2013) Områden som undantas från förbud enligt miljöbalken Denna vägplan kommer att fastställas. Enligt lagstiftningen behöver inte en separat dispens sökas för åtgärder inom strandskyddat område eller för generella biotopskydd om de behandlas inom en vägplan som fastställs. Undantag från strandskydd gäller enligt miljöbalken kap Det generella biotopskyddet regleras i miljöbalken kap 7 11a. Skyldigheten att göra en anmälan för samråd enligt miljöbalken kap 12 6 gäller inte heller om byggande av väg eller järnväg om verksamheten eller åtgärden anges i en fastställd plan. Detta projekt påverkar inte något strandskyddat område, men det påverkar ett biotopskyddsobjekt Miljökvalitetsmål Riksdagen beslutade år 1999 om 15 nationella miljökvalitetsmål. Därefter har ytterligare ett miljömål tillkommit. Miljökvalitetsmål som bedöms relevanta i projektet beskrivs nedan, inklusive projektets påverkan på dem: Begränsad klimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 9

10 klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås. Projektet kommer inte leda till vare sig minskade eller ökade utsläpp från biltrafiken. Syftet med projektet är att kunna transportera en transformator till Vattenfalls nya ställverk och ansluta vindkraftparker och samla upp den producerade energin och föra den vidare ut på stamnätet. Detta överordnade projekt har en positiv inverkan på utsläppen av växthusgaser. Frisk luft Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Projektet kommer inte leda till vare sig minskade eller ökade utsläpp från biltrafiken. Syftet med projektet är att kunna transportera en transformator till Vattenfalls nya ställverk och ansluta vindkraftparker och samla upp den producerade energin och föra den vidare ut på stamnätet. Detta överordnade projekt har en positiv inverkan på utsläppen till luft. Myllrande våtmarker Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. Projektet tar hänsyn till våtmarken i området. Genom att förlägga breddningssidan så att intrånget i Björnlidmomossen och därmed den hydrologiska påverkan minimeras så bibehålls och bevaras denna våtmark för framtiden. Levande skogar Skogens och skogsmarkernas värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Projektet kommer att innebära att en mindre andel produktionsskog tas i anspråk. Åtgärderna kommer inte att försvåra möjligheten för vare sig skogsbruk eller annat nyttjande av skogen. Den skogsmark som tas i anspråk har inte bedömts hysa några större naturvärden. God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Projektets lokalisering och utformning har valts med hänsyn till minsta möjliga intrång. Hänsyn har även tagits till att uppfylla de allmänna hänsynsreglerna. 10

11 Ett rikt växt och djurliv "Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd." Projektet tar hänsyn till biotoper som är viktiga för den biologiska mångfalden genom bland annat val av breddningssida, skyddsåtgärder vid arbeten i vatten etc. och verkar därmed i målets riktning (Miljömålsprotalen 2014). 3 Den planerade vägens/järnvägens lokalisering och utformning med motiv. 3.1 Åtgärdsvalsstudier (eller motsvarande) Ingen åtgärdsvalsstudie har tagits fram för detta projekt. Ett samrådsunderlag (Vägplan) togs fram februari I samrådsunderlaget har åtgärder för att uppnå projektmålen analyserats enligt fyrstegsprincipen och för aktuellt projekt kan konstateras att steg 3 är tillämpbart genom förstärkning av befintlig väg. Enligt beslut från Länsstyrelsen anses projektet inte vara av den art att det kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 3.2 Val av lokalisering Lokaliseringen av åtgärderna i denna vägplan följer befintlig väg. Breddningen av vägen sker i den riktning som anses bäst utifrån områdets naturvärden. Den naturinventering som har utförts visade att närmiljön på den västra delen av vägen var avverkad. På den östra sidan av vägen fanns ett mindre biflöde till ett vattendrag. Med en breddning på vägens västra sida sker minst påverkan på vattendrag och områdets naturvärden. 3.3 Val av utformning Vägplanen omfattar breddning av befintlig väg. Aktuell vägsträcka kommer att breddas till 5 meter belagd bredd Trafik Med hjälp av uppmätta värden från år 2004 har en indexuppräkning av trafikmängden för väg 964 gjorts till år 2030, se nedan. Tabell 1. Uppmätta trafikflöden på väg 964 enligt Trafikverkets trafikinformation, samt beräknade flöden för år Trafikflöde (ÅDT) Personbil (år) Lastbil (år) Väg

12 Det totala trafikflödet på sträckan är 20 fordon per genomsnittsdygn. Fram till år 2030 beräknas det ske en trafikökning och det kommer då färdas 26 fordon under ett genomsnittsdygn Plan- och profil Breddningen av vägen görs enkelsidigt. Breddning sida på vägen har valts utifrån förekommande naturvärden i området. På sträckan 0/000-0/500 görs breddningen på vägens västra sida för att minimera påverkan på Björnlidmomossen. Efter 0/500 och till slutet av vägplanen vid 0/620 görs breddningen på östra sidan för att minimera ingreppen i den bäck som korsar väg 964 vid sektion 0/570 för att sedan löpa parallellt med vägen på dess västra sida i cirka 60 meter. Profilen justeras något uppåt i samband med de bärighetshöjande årgärderna. I sektion 0/370 0/430 föreslås en profiljustering för att minska en svacka (breddningssida- se figur 3). Figur 3: Bild breddningssida Typsektioner Befintlig väg breddas cirka 1 meter. Figur 4: Typsektion 12

13 Korsningar och anslutningar För att säkerställa att den långa och tunga transporten kommer runt i korsningen väg 964/164 föreslås en ökning av radien på östra sidan. Transporten är planerad att komma norrifrån. En del av breddningen görs temporärt inför specialtransporten för att sedan anpassas till normalt behov. Vägen beläggs efter att transporten passerat och beläggningen i korsningen görs enligt VGU:s krav på linjeföring Jord- och luftledningar El-teleledningar kommer att märkas ut och eventuellt bitvis flyttas i samråd ledningsägaren. En högspänningsledning korsar i sektion 0/620 men påverkas inte. Inför etableringen av Vattenfalls nya transformatorstaton kommer elledningar i mark att grävas ner, dessa anpassas till ny föreslagen vägbreddning Geologi och geoteknik Grundläggningsförhållandena längs sträckan bedöms huvudsakligen vara goda om vegetationsjordlagret (0.3 m) schaktas bort. Längs några delar av sträcka behövs mindre urgrävningar utföras i väggrenen som återfylls med kross för att få till tillräcklig bärighet och stabilitet mot dikena. På västra sidan vägen bedöms urgrävning behöva utföras i vägren och under den breddade delen ned till ca m djup längs sträckorna 0/170-0/260 På östra sidan av vägen bedöms urgrävning behöva utföras i vägren och under den breddade delen ned till ca m djup längs sträckorna 0/250-0/280 och 0/430-0/470. Längs sträckan 0/370 0/430 finns under vägen relativt mäktiga jordlager med lera. Vägen bedöms ha satt sig längs sträckan och vatten står högt i dikena. Det finns risk att vägen fortsätter sätta sig vid profilhöjning. Det rekommenderas att sträckan förstärks genom avlastning med lättklinker. Vid infarten till transformatorstationen finns på västra sidan av vägen en ravin med relativt stora höjdskillnader mellan vägen och släntfoten, längdmätning ca 0/580-0/650. Om vägen börjar svänga av vid 0/580 mot transformatorstationen (åt öster)är stabiliteten tillfredställande. Det rekommenderas att vägslänterna utförs med minsta släntlutning 1: Hydrologi och hydroteknik Vägsträckan kommer även i fortsättningen att avvattnas via öppna diken Kollektivtrafik Befintlig kollektivtrafik bedöms inte bli berörd Beläggning Vägsträckan föreslås bli belagd med slitlager av asfalt Vägmarkering Ny vägbana målas med kantlinjer 1+2 meter (1 m målad linje +2 m uppehåll). 13

14 Inarbetade miljöanpassningar och skyddsåtgärder Placering av vägdikesmassor är viktigt att planera noggrant. Dikning kan utföras så att den får större eller mindre påverkan på naturmiljön. För dikning gäller att följa allmänna hänsynsregler enligt 2 kap miljöbalken. Det är viktigt att inte placera vägdikesmassor nära skyddsvärda områden, därför krävs kännedom om naturvärden och befintliga fornlämningar. Anmälan eller motsvarande krävs om massorna; läggs nära forn- eller kulturhistoriska lämningar, KML (1988:950) väsentligt ändrar naturmiljön, MB 12 kap. 6 Fyndplatser för känsliga arter behöver skyddas under arbetet. 3.4 Nollalternativ I konsekvensbeskrivningen jämförs utbyggnadsalternativet med ett nollalternativ. Nollalternativet innebär att inga åtgärder utöver det normala underhållet vidtas. Vid analys av nollalternativet har jämförelseåret 2030 används. Situationen längs vägsträckningen kommer då att vara likvärdig dagens situation. Konsekvenserna av nollalternativet är att ingen ny mark tas i anspråk. Ingen förändring sker för naturvärden, vattenmiljö och landskapsbilden förblir oförändrad. Nollalternativet innebär att inga arbeten utförs vid trummor och ingen påverkan sker på vägkant. 4 Konsekvenser av förslaget 4.1 Trafiktekniska konsekvenser Överensstämmelse med de transportpolitiska målen Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Det övergripande målet stöds av två huvudmål, funktionsmål och hänsynsmål. Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för resor och transporter. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter som ett hållbart transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa. Föreslagen åtgärd överensstämmer med de transportpolitiska målen Framkomlighet Framkomligheten ökar för de tyngre fordonen och vägsträckan klassas om från BK2 till BK1. 14

15 Trafiksäkerhet En bredare väg ökar säkerheten för oskyddade trafikanter och underlättar för fordon att mötas. 4.2 Miljöbeskrivning Avgränsning Utredningsområdet är geografiskt avgränsat till vägens direkta närområde. Influensområdet kan vara större och har avgjorts från fall till fall beroende på vilken miljöaspekt som är aktuell. Den tidsmässiga avgränsningen görs dels i byggtiden och dels långsiktig påverkan. En tidsgräns för den långsiktiga påverkan är svår att göra generellt då den är olika beroende på olika miljöaspekter och miljöförhållanden. Avgränsning i sak har gjorts utifrån tabell 2 nedan. De kända värden som finns i området framgår av karta figur 6 nedan. 15

16 Tabell 2. Avgränsning av miljöaspekter. Hälsa och säkerhet Befintlig situation Bortvald miljöfaktor Behandlad miljöfaktor Kommentar Buller och vibrationer Området som berörs av vägplanen är glest befolkat och inga bostadsfastigheter berörs direkt av planen Genomförandet av projektet kommer inte att ge upphov till ökad trafik, och därmed heller inte ökade buller eller vibrationsnivåer. Förorenad mark Finns ingen känd förekomst/risk för förekomst av förorenad mark Då åtgärderna görs i anslutning till befintlig väg finns alltid risk för markförorening från tidigare olycka eller liknande. I samband med byggskedet ska alltid särskild uppsikt hållas. Luftföroreningar Är i dagsläget låga trafikflöden (ca 20 ÅDT 2004) Genomförandet av projektet kommer inte att resultera i ökade trafikvolymer, och därmed inte heller ökade utsläpp. Olycka med farligt gods Ingen tung trafik förekommer på vägen idag. Ingen särskild åtgärd kommer att vidtas då det är låg risk för olycka. Miljöintressen Landskap och barriäreffekter Omgivande mark bestående av produktionsskog med inslag av våtmarker. Vägen kommer bli mer markerad i landskapet, samt utgöra en bredare barriär för vilda djur att passera. Naturmiljö Området gränsar till Kynnefjäll med Kynne älvs riksintresse för naturvård enligt MB 3:6 Avrinningen från området mynnar i Södra Kornsjön som ingår i riksintresset Inga kända förekomster av rödlistade eller hotade arter inrapporterade till artdatabanken (uttag ). Naturinventering visade att det fanns leklokaler för vanlig groda på båda sidor av vägen och revlummer på öster sida av vägen. Några lekmiljöer för fridlysta grodor påverkas genom vägförslaget. Inga andra hotade/rödlistade arter påverkas av åtgärderna. Vattenmiljö Björnlidmomossen är upptagen som våtmark med värdeklass 1 i länsstyrelsens våtmarksinventering. De första 100 metrarna av väg 964 går parallellt med mossen. Breddningssida har valts för att minimera påverkan på mossen. Breddningssida har även valts för att undvika skada på bäcken. Den norra delen av sträckan behöver grävas om och flyttas ut åt väster. Bäck som mynnar i Södra kornsjön korsar väg 964 vid 0/570, och löper sedan parallellt med vägen i cirka 70 meter. Bäcken hyser inga kända naturvärden. Biotopkartering av bäcken visade att vattendraget var delvis påverkat av dikning. Inga fynd av fisk eller musslor gjordes, men möjligheten finns för fisk att vandra upp från sjön. Breddningssida väljs så att påverkan på bäcken minimeras. Vägbreddningen kommer att innebära att en del av sträckan behöver flyttas österut, ca sektion Kulturmiljö Inga kända fornlämningar i närområdet Fornlämningar påverkas ej av projektet. Friluftsliv Visst friluftsliv av de få boende i området, samt eventuellt av tillresta. Åtgärderna kommer inte försvåra det friluftsliv som förekommer i området. Naturresurser 16

17 Markanvändning och naturresurser Inga kända grus- eller mineralfyndigheter i området. (SGU) Inga fyndigheter påverkas av projektet. Vid anläggandet kommer ny mark att tas i anspråk och nya massor behövas. Projektet eftersträvar massbalans. Vatten Inget vattenskyddsområde i området. Grundvattenförhållandena kommer inte att påverkas. Skog Omgivande marker består av produktionsskog Liten andel produktiv skogsmark tas i anspråk för nytt vägområde. Breddningen av vägen kommer att gynna möjligheterna till virkestransport i området Miljöförutsättningar och intressen Hälsa och säkerhet Inga närboende bedöms beröras av projektet. Ombyggnaden innebär en upprustning och förstärkning som medför säkrare transport den här delsträckan av väg 964. Landskap och barriäreffekter Området ingår i Bullarebygden Kynnefjälls storskaliga sprickdalslandskap. Det storskaliga sprickdalslandskapet karakteriseras av större sprickdalar i nord-sydlig riktning och mindre dalar i öst-västlig riktning. Höjdskillnaderna är stora, mellan meter, och en stor del av landskapet ligger ovan högsta kustlinjen. Landskapet är till största delen skogsklätt, och är generellt rikt på vatten, men sjöar och älvar som följer dalgångarna. I dalgångarna, ofta i anslutning till vattnen återfinns bebyggelse, vägar och den odlade marken. Mellan dalarna är området glest bebyggt. (Trafikverket 2012) Naturmiljö Området gränsar till Kynne älv och Kynnefjälls riksintresse för naturvård enligt miljöbalkens 3 kap 6. Se skrivning om detta ovan i kapitel 2. (Utpekade miljövärdense figur 4) En naturinventering genomfördes i området under april-maj 2014 (Sweco 2014). Se figur 5, översiktskarta fältinventeringsresultat. Sträckans omgivning och närmiljö domineras av granskog, både yngre och äldre produktionsskog. Vid fältbesök visade det sig att ett område på vägens västra sida redan var avverkad. En kabel hade förlagts i den avverkade gatan. Inventeringen visade att det fanns några leklokaler för vanlig groda på båda sidor om vägen. Fynd gjordes även av revlummer på vägens östra sida. Vanlig groda och revlummer är fridlysta arter. I områdets nordvästra del finns en öppen jordbruksmark i nära anslutning till vägen. Marken har tecken på att tidigare ha plöjts och den har även tydliga spår av dikning. Det fanns även några små vattenansamlingar och öppna diken (3a och 3B) som omfattas av generellt biotopskydd, 7 kap 11 Miljöbalken. Naturvärden i vägens närområde är i dagsläget påverkad av den avverkning och kabelförläggning som har skett längs vägkantens västra sida, avverkning i kraftledningsgata och den pågående verksamheten invid nätstationen i söder. Vägkanten bedöms hysa låga naturvärden och förutsättningar för biologisk mångfald i sin helhet, med undantag för fynd av fridlysta lummerväxter. För närmare beskrivning av naturvärden, se rapport (Sweco 2014). 17

18 Figur 4. Kända miljövärden i anslutning till väg 964 Vattenmiljö Cirka 570 meter söder om korsningen väg 964/164 korsar vägen en bäck. Bäcken (ej namngiven i tillgängligt kartmaterial- men kallas här för Gäddviksbäcken ) kommer från en mosse (Valpetjärn) öster om vägen. Denna bäck rinner sedan parallellt med vägen på dess västra sida i cirka 70 meter innan den viker av västerut, för att så småningom mynna i Södra Kornsjön vid Gäddvik. Denna sista bit är vattendraget rätat. Någon specifik information om naturvärden i bäcken finns inte från vattenmyndigheten eller länsstyrelsen. Södra Kornsjön ingår i Enningdalsälvens vattensystem uppströms riksgränsen och är av Naturvårdsveket klassat som särskilt värdefullt vatten. I beskrivningen av avrinningsområdet står att det har hög grad av naturlighet och mångformighet och är ett av Sydsveriges få oreglerade större vattensystem. Det är dessutom ett viktigt uppväxtområde för ål. Sjön har provfiskats en gång, Vid detta provfiske fångades abborre, gädda, mört, sik, siklöja och sutare. (http://aquarapport.slu.se/default.aspx?id=2) Södra Kornsjön omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten och grundvatten (SFS 2004:660). Sjön har bedömts ha måttlig ekologisk status och god kemisk status med undantag för kvicksilver. Bedömningen måttlig ekologisk status grundas på att sjön är försurad. Miljökvalitetsnormen är satt till att den ska uppnå god ekologisk och kemisk status till Direkt söder om korsningen väg 964/164 ligger Björnlidsmossen på östra sidan av väg 964. Denna mosse ingår i ett myrkomplex som är upptagen i länsstyrelsen våtmarksinventering med värdeklass 1. Mossens värden härrör till dess botaniska värden. Hela myrkomplexet är lokalt påverkat genom dikning och de båda vägarna 164 och 964. (Länsstyrelsen i Västra Götalands län) Detta område är även utpekat i Skogsstyrelsens sumpskogsinventering. 18

19 Vid naturinventering utförd under april-maj 2014, visade det sig att det fanns en mindre bäck i vägens närområde. Bäcken har ett litet avrinningsområde och vattenföringen är därmed också liten. Sannolikt uppstår därför uttorkningsproblem under längre torrperioder. Bäcken är mestadels svagt strömmande- lugnflytande över en botten bestående av sand och till vissa delar grus, ofta överlagrat av findetritus. På mindre beskuggade delar är förekomsten av vattenvegetation riklig. Av den inventerade delen finns endast förutsättningar för öringlek på delsträcka A4 (lämplig strömhastighet och botten). Vattendraget bedömdes inte ha någon större betydelse för fisk i de övre delarna, d.v.s. de delar av vattendraget som denna inventering omfattar. Längre nedströms ökar vattenföringen då ytterligare tillrinningar tillkommer. Närmare utloppet i Södra Kornsjön är det sannolikt att fisk åtminstone periodvis vandrar upp i vattendraget. Arter som gädda och mört kan utnyttja vattendraget för lek. Inventering av bäcken visade att vattendraget delvis var grävt och påverkat av dikning. Det fanns vissa förutsättningar för förekomst av fisk, och uppvandringsmöjligheterna är goda, men provfisket gav inget resultat om stationär fisk på den aktuella sträckan. Grodor uppehöll sig i vattendraget och hade lekt på fyra platser i den norra delen av inventeringsområdet. Figur 5. Inventerade delsträckor, fyndplatser och biotopskydd 19

20 Markanvändning och naturresurser Marken i den direkta närheten av vägen består till största delen av skogsmark, med inslag av våtmarker. En kraftledningsgata korsar vägen cirka 600 meter sydväst om korsningen väg 964/164. Det kommunala naturvårdsprogrammet berör området, då Björnlidmomossen som ligger i direkt anslutning till korsningen väg 964/164 är upptagen i detta program som en värdefull våtmark. Något särskilt ställningstagande angående mossen görs inte i naturvårdsprogrammet. Delar av området ligger inom Enningsdalsälvens riksintresse för vattendrag som enligt miljöbalkens 4 kap 6 inte får byggas ut för vattenkraftsändamål. Området gränsar även till Kynne älv och Kynne älvs riksintresse för naturvård enligt MB 3 kap 6. Marken i den direkta närheten av vägen består till största delen av produktionsskog, med inslag av våtmarker. Det finns inget vattenskyddsområde eller några kända grusoch mineralfyndigheter i området som påverkas av anläggningen. Omgivande skog är produktionsskog Miljöeffekter och konsekvenser Vid en bedömning av miljökonsekvenser sker en jämförelse med ett Nollalternativ. Nollalternativet är det scenario som sker om åtgärden inte utförs. För varje miljöområde görs en bedömning av detta projekts effekter och konsekvenser för de värden som berörs. Effekten är den direkta påverkan som projektet medför. Konsekvensen utgår från en analys av hur värdet påverkas och en bedömning av i vilken grad konsekvensen är negativ eller positiv för värdet. Konsekvensen bedöms efter nedanstående gradering, se tabell 3 nedan. Tabell 3. Bedömningsgrund för värdering av konsekvenser. Värdering Bedömningsgrund för värdering Stor negativ konsekvens Måttlig negativ konsekvens Liten negativ konsekvens Likvärdigt med nollalternativet Liten positiv konsekvens Måttlig positiv konsekvens Stor positiv konsekvens Värdet försvinner, påverkar många, stor konflikt med aktuellt miljöintresse. Värdet minskar, skador uppstår, nya grupper människor drabbas, konflikt med intresse. Värdet påverkas negativt, ej obetydligt men behöver ej innebära skada. Värdet ändras inte eller i mindre och obetydlig grad. Värdet förstärks något. Värdet förstärks genom att tidigare skador åtgärdas. Miljöupprustning. Nya värden tillförs. Landskap och barriäreffekter Landskapsbilden i området är redan i dagsläget påverkat av vägen och kraftledningsgatan. Den breddning som kommer att göras kommer innebära att vägen blir något mer markerad i landskapet och får en något större barriäreffekt för djurlivet. Denna påverkan är dock liten och bedöms vara en liten negativ konsekvens. Åtgärderna bedöms inte få någon påverkan på den storskaliga landskapsbilden, då vägen fortsatt kommer att gå i samma väglinje som tidigare. 20

21 Naturmiljö Breddningen kommer inte att beröra Kynne älv och Kynnefjälls riksintresse för naturmiljö. Breddningen av vägen kommer att innebära att ny mark tas i anspråk. Denna mark är i dagsläget påverkat av både befintlig väg och det skogsbruk som bedrivs. I och med att närområdet på vägens västra sida redan är avverkat, så bedöms den negativa konsekvensen som liten. Konskevensen för Björnlidmomossen bedöms bli obetydlig eftersom vägen breddas på motsatt sida. Två av fyra lekplatser för grodor (1A och 1C) kommer att påverkas i samband med breddningen. Vid den ena platsen (1c) kommer diket att behöva flyttas ut åt väster. Vid den andra platsen (1A) kommer trumman att behöva förlängas. Genom att vägdiket/vattendraget flyttas ut, kommer förutsättningen för grodlek att kvarstå efter att arbetet är utfört. Fyndet av lummer intill vattendraget (2B) kommer inte att påverkas av åtgärderna. Men det andra fyndet, som var beläget vid en mindre avfart för skog (2A), kommer att behöva flyttas. Det krävs dispens från Artskyddsförordningen för att gräva upp och flytta fyndet. I och med att den västra sidan av vägen redan var avverkad, bedöms påverkan från den breddade vägen få en liten negativ konsekvens för naturmiljön. Vattenmiljö Den planerade breddningen bedöms enbart få en påverkan på vattenkvalitén i samband med byggnationen, då risk för grumling föreligger. Påverkan på vattendraget minimeras eftersom breddningen görs på väster sida av vägen och den största delen av biflödet finns på vägens östra sida. Den samlade bedömningen är att det blir en liten, temporär negativ påverkan från vägen i samband med byggnationen. Markanvändning och naturresurser En yta om ca 1500 m 2 kommer att nyttjas som uppställningsplats för arbetsbodar etc. Denna yta används i en nu pågående entreprenad för samma ändamål. Överskottsmassor kommer inte att läggas upp i området utan fraktas bort direkt till godkänd tipp. Uppfyllelse av mål och lagar I norra Bohuslän och Dalsland pågår en storskalig utbyggnad av vindkraft. Vattenfall håller på och bygger ut sitt regionnät för att kunna ansluta dessa vindkraftparker och samla upp den producerade energin för att föra den vidare till stamnätet. Som en del i det arbetet kommer en ny transformatorstation etableras i anslutning till befintlig kraftledningsgata i området. Den nya transformatorn kommer att levereras som en enhet, och för att vägen ska klara denna transport behöver vägens bärighet höjas. Likaså behöver bärigheten höjas för att klara framtida transporter i samband med underhåll av anläggningen. Utbyggnaden av vindkraft är av nationellt intresse för att kunna minska användningen av fossila bränslen och därmed kunna klara det nationella miljömålet 21

22 Begränsad klimatpåverkan. De ingrepp som blir i den lokala naturmiljön bedöms som små i förhållande till de nationella effekterna utbyggnaden av vindkraft resulterar i. Den breddade vägen kommer inte att innebära att utsläppen av försurande ämnen till Södra Kornsjön ökar, och därmed påverkar miljökvalitetsnormen negativt. 4.3 Skyddsåtgärder och försiktighetsmått Följande inarbetade skyddsåtgärder kommer att göras i projektet: Breddningen av vägen kommer att ske enkelsidigt. Val av sida har gjorts utifrån förekomsten av naturvärden i området. Detta innebär att breddning på sträckan 0/000-0/500 sker på vägens västra sida för att minimera intrånget och påverkan på Björnlidmomossen. På resterande de av vägen görs breddningen på den östra sidan av vägen. Detta görs att minska påverkan på bäcken. Genom att lägga breddningen på den östra sidan kommer enbart en trumförlängning av krävas där bäcken korsar väg 964. Underbyggnad och bärlager på vägen förbi Björnlidmomossen kommer att utföras med sprängsten. Detta gör att vattnet kan flöda fritt under vägen och minimerar vägens påverkan på våtmarkens hydrologi. Trumförlängningen kommer att genomföras under lågvatten för att minimera grumling. Likaså kommer sedimentfälla att läggas ut för att förhindra spridning av den grumling som blir. Tidsmässigt kommer arbeten i vatten att begränsas till november-mars, för att undvika lek- och yngelperiod för grodor. De nya dikena täcks med befintliga dikesmassor med befintlig fröbank för att påskynda etablering av dikesvegetation för att minimera tiden med grumling från nyanlagda diken. Platser för tillfälliga upplag samt uppställningsplatser för arbetsmaskiner och fordon kommer att förläggas i vägens närområde, men utpekade naturvärden kommer att undvikas. Uppställning av eventuell dieselcistern kommer att göras i anslutning till nätstationen. Ett skydds avstånd om minst 30 m från vattendraget ska hållas. Samtliga arbetsredskap kommer vara utrustade med utrustning för hantering av eventuellt olje- eller kemikaliespill. 4.4 Markanspråk och konsekvenser för pågående markanvändning Vägområde för allmän väg med vägrätt Vägrätt uppkommer genom att väghållaren tar i anspråk mark eller annat utrymme för väg med stöd av en upprättad vägplan. Vägrätten ger väghållaren rätt att nyttja mark eller annat utrymme som berörs för vägen. Väghållaren får rätt att i fastighetsägarens ställe bestämma över marken eller utrymmets användning under den tid vägrätten består. Vidare får myndigheten tillgodogöra sig jord- och bergmassor och andra tillgångar som kan utvinnas ur marken eller utrymmet. Vägrätten upphör när vägen dras in. Byggandet av vägen kan starta när väghållaren har fått vägrätt, även om man inte har träffat någon ekonomisk uppgörelse för intrånget och annan skada. Värdetidpunkten för intrånget är den dag då marken togs i anspråk. Den slutliga ersättningen räknas upp från dagen för ianspråktagandet med ränta och index tills ersättningen betalats. Eventuella tvister om ersättningen avgörs i domstol. 22

23 I denna vägplan omfattar vägplan omfattar nytt vägområde med vägrätt för allmän väg totalt ca 5910 kvadratmeter. Det nya vägområdet finns redovisat på plankartorna. Omfattningen av ianspråktagen mark fördelat på markslag framgår av tabell 4. Tabell 4. Ianspråktagen mark fördelat på markslag. Vägrätt Varav inskränkt vägrätt Tillfällig nyttjanderätt Jordbruksmark Skogsmark Hagmark 460 Totalt Vägområde inom detaljplan Vägområde inom detaljplan är ej aktuellt i detta projekt. Område med inskränkt vägrätt Område med inskränkt vägrätt är ej aktuellt i detta projekt. Område med tillfällig nyttjanderätt I vägplanen föreslås cirka 1500 kvadratmeter mark tas i anspråk med tillfällignyttjanderätt. Området har markerats på plankartorna. Området kommer att användas som uppställningsyta och upplag. Nyttjanderätten kommer att gälla 6 månader från byggstart. Marken kommer att återställas innan den återlämnas. 4.5 Påverkan under byggnadstiden Den påverkan som kan bli under byggtiden är främst i form av grumling av vattendraget i samband med arbeten i vatten. Genom att lägga ut sedimentfällor kan denna påverkan minimeras. Risk finns även för spill av bränsle, olja eller kemikalier under byggtiden. Genom val av uppställningsplats och att samtliga arbetsredskap är utrustade med utrustning för hantering av detta minimeras konsekvensen av ett eventuellt spill. I samband med byggnationen kan även bullerstörning förekomma. Då det inte finns några boende i direkt anslutning till vägen bedöms detta inte orsaka några problem för kringboende. För biltrafiken kommer framkomligheten att försvåras då arbete kommer att ske på befintlig väg. Vissa arbetsmoment kräver att vägen stängs av och då leds trafiken om på väg 164. Byggtiden är planerad till 1-2 månader. 23

24 5 Genomförande och finansiering 5.1 Formell hantering Denna vägplan kommer att kungöras för gransking och genomgå fastställelseprövning. Under granskningstiden kan berörda sakägare inkomma med synpunkter på planen. De synpunkter som inkommer sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande som upprättas då granskningstiden är slut. De inkomna synpunkterna kan föranleda att väghållningsmyndigheten residerar vägplanen. En revidering genomförs och de sakägare som berörs av denna kontaktas och får ta del av ändringen. Vägplan samt det upprättade utlåtandet översänds till länsstyrelsen som yttrar sig över vägplanen. Därefter överlämnas vägplanen för Trafikverkets enhet för planprövning i Borlänge med begäran om fastställelse. Fastställelseprövningen inleds alltid med att de som anmärkt mot vägplanen ges möjlighet att ta del av det upprättade utlåtandet. Efter denna så kallade kommunikation kan fastställelsebeslut fattas, om planen uppfyller Väglagens krav. Det eventuella fastställelsebeslutet kungörs och berörda sakägare ges möjlighet att överklaga beslutet till regeringen. Om ingen överklagar vinner vägplanen laga kraft. Vid en eventuell regeringsprövning avgörs om vägplanen skall återsändas till Trafikverket för omarbetning eller om överklagandet skall avslås. Hur vägplanen kungörs, granskas och fastställs regleras i Väglagen samt i Vägförordningen. Plankartor och eventuella skyddsåtgärder och försiktighetsmått fastställs. Rättsverkan av fastställelsebeslutet Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger följande rättsverkningar: Väghållningsmyndigheten erhåller tillstånd till byggande av allmän väg i enlighet med beslutet och dess villkor. Vad som utgör väganordning läggs fast. Väghållningsmyndigheten erhåller rätt att ta i anspråk mark med vägrätt. Vad som utgör avgränsning av det allmänna väghållaransvaret läggs fast. 5.2 Genomförande Fastställande av vägplanen beräknas ske under 2014/2015. Under förutsättning att vägplanen vinner laga kraft är ombyggnaden planerad att starta under våren/sommaren Arbetet med bygghandlingen beräknas utföras under vintern 2014/2015. Arbetet kommer att innebära inskränkningar i framkomligheten i anslutning till vägplaneområdet då arbetet kommer att ske på befintlig väg. Vissa arbetsmoment kräver att vägen stängs av, trafiken leds då om på väg Finansiering Projektet har beräknats till en total kostnad av cirka 3 miljoner kronor och finansieras helt av Vattenfall. 24

25 6 Referenser Informationskartan Västra Götaland, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljömålsportalen, SGU, Sveriges geologiska undersökning, Trafikverket, Landskap i långsiktig planering, Pilotstudie i Västra Götaland, publikation 2011:122 del 1, april 2012 VISS, VattenInformationsSystem Sverige, uttag Värdebeskrivning riksintresse för naturvård Västra Götalands län, Beslut , uppdaterat SLUs databas för provfisken i sjöar, STRADA, Transportstyrelsen Sweco och Milva AB, Naturinventeringar -vid Björnlidmon och bedömning av påverkan av vägbreddning för väg 964, Dals Ed, Trafikflödeskartan, Trafikverket Kartor med trafikflöden - Trafikverket NVDB, Trafikverket NVDB på webb

26 Trafikverket, Vänersborg. Besöksadress: Vassbottengatan 14. Telefon: , Texttelefon:

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Väg 549, stabilitetshöjande åtgärder

Väg 549, stabilitetshöjande åtgärder ANALYSUNDERLAG Väg 549, stabilitetshöjande åtgärder Delen Slamby Charlottenlund, Härryda kn, Västra Götalands län Projektnummer: 145008 2015-10-26 Dokumenttitel: Analysunderlag Väg 549, stabilitetshöjande

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

Samrådsmöte. Vägplan. Väg 2879 Gång- och cykelväg Högaliden-Hjo. Hjo kommun Västra Götalands län. 3 september 2013

Samrådsmöte. Vägplan. Väg 2879 Gång- och cykelväg Högaliden-Hjo. Hjo kommun Västra Götalands län. 3 september 2013 Samrådsmöte Vägplan Väg 2879 Gång- och cykelväg Högaliden-Hjo Hjo kommun Västra Götalands län 3 september 2013 Medverkande Trafikverket Marita Karlsson, projektledare Vectura Pär-Anders Emanuelsson, ansvarig

Läs mer

E22 Karlskrona Kalmar Delen förbi Rinkabyholm. Plan- och miljöbeskrivning ÄNDRING AV VÄGPLAN. Uppdragsnummer: Granskningshandling

E22 Karlskrona Kalmar Delen förbi Rinkabyholm. Plan- och miljöbeskrivning ÄNDRING AV VÄGPLAN. Uppdragsnummer: Granskningshandling VÄG 136 BORGHOLM OTTENBY, DELEN KORSNING EKERUM SAMRÅDSHANDLING 2015-04-27 ÄNDRING AV VÄGPLAN E22 Karlskrona Kalmar Delen förbi Rinkabyholm Uppdragsnummer: 108396 Plan- och miljöbeskrivning 1 (9) Ändring

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Väg 919, Vadstena-Motala Gång- och cykelväg

Väg 919, Vadstena-Motala Gång- och cykelväg Tekniskt PM Avvattning och ledningar Väg 919, Vadstena-Motala Vadstena och Motala kommun, Östergötlands län Granskningshandling 2017-10-06 Dokumenttitel: Tekniskt PM Avvattning och ledningar Skapat av:

Läs mer

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga 24 Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga vattensamlingar inom utpekade sträckor. Samtliga

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Miljömålen i Västerbottens län

Miljömålen i Västerbottens län Miljömålen i Västerbottens län Förutom det övergripande generationsmålet har vi 16 miljömål som styr inriktningen av miljöpolitiken och som anger vår gemensamma målbild. Varje miljömål har en särskild

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun. Samrådsmöte

Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun. Samrådsmöte Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun Samrådsmöte Välkomna till samrådsmöte angående Väg 27, viltstängsel, Tranemo och Svenljunga kommun Västra Götalands län 2015-06-16 2 2015-06-10 2 2015-06-10

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center SAMRÅDSUNDERLAG Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center Falköpings kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2013-12-13 Projektnummer: 138960 Dokumenttitel: Samrådsunderlag, Väg 46, Cirkulationsplats

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Vägutredning väg 288 delen Gimo-Börstil

Vägutredning väg 288 delen Gimo-Börstil Samrådsunderlag för utökning av utredningsområde Vägutredning väg 288 delen Gimo-Börstil Östhammar, Uppsala län Samrådsunderlag 2011-11-21 Projektnummer: 880007 Dokumenttitel: Vägutredning väg 288 delen

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål Koppling mellan de nationella en och miljömål Nationella Begränsadklimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-systemet inte

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län. Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208

SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län. Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208 SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket Postadress: Trafikverket,

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING Inledning Denna checklista används som hjälpmedel när det kommer till att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning. Checklistan används även för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan

Läs mer

Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83).

Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83). Hägersten 2009-11-17 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83). Inledning Utredningens förslag ger miljömålssystemet ett tydligare internationellt perspektiv.

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T Bilaga M1 Jämförelse med miljömål Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun 2016-02-01 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. E18 Köping-Västjädra. Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län. PM Kommunal planering

GRANSKNINGSHANDLING. E18 Köping-Västjädra. Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län. PM Kommunal planering GRANSKNINGSHANDLING E18 Köping-Västjädra Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län PM Kommunal planering 2016-09-30 Dokumenttitel: PM Kommunal planering Skapat av: Mia Jameson Dokumentdatum:

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 14. Våmåns avrinningsområde Version 1.0 2015-04-01 2 14. Våmåns avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 2 BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR SJÖRÖD LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Trafikverket planerar för att bygga om E8 mellan och. Sträckan är cirka km lång, mycket olycksdrabbad och brister i såväl framkomlighet

Läs mer

Väg 1589 Grimsås GRANSKNINGSHANDLING. GC-väg Järnväg Fridhemsgatan Tranemo kommun, Västra Götalands län

Väg 1589 Grimsås GRANSKNINGSHANDLING. GC-väg Järnväg Fridhemsgatan Tranemo kommun, Västra Götalands län GRANSKNINGSHANDLING Väg 1589 Grimsås GC-väg Järnväg Fridhemsgatan Tranemo kommun, Västra Götalands län Vägplanbeskrivning med miljöbeskrivning 2013-11-01 Projektnummer: 130934 Dokumenttitel: Granskningshandling,

Läs mer

Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp

Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp Samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken inför tillståndsprövning av vattenverksamhet: Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp Östra Göinge kommun, Skåne län Samrådsunderlag 2016-09-19 UNDERLAG

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

Väg 1759 GRANSKNINGSHANDLING. Gång- och cykelväg, delen Skolvägen Örelidsvägen i Olsfors Bollebygds kommun, Västra Götalands län

Väg 1759 GRANSKNINGSHANDLING. Gång- och cykelväg, delen Skolvägen Örelidsvägen i Olsfors Bollebygds kommun, Västra Götalands län GRANSKNINGSHANDLING Väg 1759 Gång- och cykelväg, delen Skolvägen Örelidsvägen i Olsfors Bollebygds kommun, Västra Götalands län Vägplanbeskrivning med miljöbeskrivning 2014-10-06 Projektnummer: 130958

Läs mer

Dikning skyddar vägen

Dikning skyddar vägen 1 Foto: Torbjörn Svensson Dikning, dikningsjord och andra överskottsmassor ska hanteras med hänsyn till kringliggande miljö, artrikedom samt natur- och kulturskyddade områden. Sådana arbeten får inte utföras

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun Planens syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen är dels att möjliggöra uppförande

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. BEDÖMNINGSOBJEKT: Detaljplan för område väster om Gamla Faluvägen i

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 11 februari 2011 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN:

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Väg 1758 bro över Nolån

Väg 1758 bro över Nolån ARBETSPLAN BESKRIVNING Väg 1758 bro över Nolån 2012-04-18 Objektnr: 5815211 Objektdata Vägnr: 1758 Vägnamn: Objektnamn: Objektnr: 5815211 Kommun: Län: Dokumentdata Titel: Bollebygd Töllsjövägen Väg 1758

Läs mer

Behovsbedömning. Förslag till upphävande för del av detaljplan SPL (Äreporten 4), Södra Munksjön, Jönköpings kommun

Behovsbedömning. Förslag till upphävande för del av detaljplan SPL (Äreporten 4), Södra Munksjön, Jönköpings kommun Samrådshandling 2016-12-06 Dnr: 2016:312 Behovsbedömning Förslag till upphävande för del av detaljplan SPL850312 (Äreporten 4), Södra Munksjön, Jönköpings kommun 1 Bedömning av miljöpåverkan En miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem

Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem PROTOKOLL 1 (6) Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem Tid: 18:30 ca 21:00 Datum: 2016-05-31 Plats: Varnhemsgården, Varnhem Föredragande deltagare: Trafikverket Mikael Rintala, Projektledare

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för

Bedömning av miljöpåverkan för Bedömning av för detaljplan HOGSTAD 13:1 m fl i Hogstad, Mjölby kommun Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag: www.mjolby.se/planer Miljöar för planer och program Om en plan eller ett program

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(7) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420 Dokumentnummer Sida 1 (7) Handläggare/upprättad av Tyréns Granskad Tyréns Godkänd Tyréns 3445-00-010 Datum Nils-Erik Ångman Handläggare namn/sign. TrV Handling förvaltningsgranskad TrV Ketil KIndestam

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Vägplan: Gång- och cykelväg utmed Ryggebolvägen och Skallsjövägen. Samråd 2 september 2016

Vägplan: Gång- och cykelväg utmed Ryggebolvägen och Skallsjövägen. Samråd 2 september 2016 Vägplan: Gång- och cykelväg utmed Ryggebolvägen och Skallsjövägen Samråd 2 september 2016 Innehåll 1. Planeringsprocess enligt väglagen 2. Planeringsprocessen för gång- och cykelväg i Ryggebol 3. Syfte

Läs mer

Väg 84 Hede gång- och cykelväg

Väg 84 Hede gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 84 Hede gång- och cykelväg Härjedalens kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-28 Projektnummer: 145074 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186, 871

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 16. Ryssåns avrinningsområde Version 1.0 2015-04-10 2 16. Ryssåns avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade

Läs mer

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande Dnr Ks 2011.0056 Behovsbedömning MKB Datum 2010-12-29 1 (6) Detaljplan för BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och samt del av fastigheten Högby 1:2 Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4 Dnr: Upprättad: 2011-01-20 Detaljplan för del av Granås 1:4 Samråd om miljöpåverkan Lagen om Miljöbedömningar av planer och program Enligt

Läs mer

Samråd på orten 24 augusti Cirkulationsplats E45 /Svedjärnsvägen/ Malungsvägen. Välkommen!

Samråd på orten 24 augusti Cirkulationsplats E45 /Svedjärnsvägen/ Malungsvägen. Välkommen! Samråd på orten 24 augusti 2015 Cirkulationsplats E45 /Svedjärnsvägen/ Malungsvägen Välkommen! Agenda 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i väglagen (1971:948); SFS 2012:439 Utkom från trycket den 25 juni 2012 utfärdad den 14 juni 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om väglagen (1971:948)

Läs mer

Samrådsmöte. Vägplan(er) Väg 2578 Gång- och cykelväg, Gamla Läckövägen- Alvetorp. Väg 2578 Gång- och cykelväg, Alvetorp - Kyrkhagen

Samrådsmöte. Vägplan(er) Väg 2578 Gång- och cykelväg, Gamla Läckövägen- Alvetorp. Väg 2578 Gång- och cykelväg, Alvetorp - Kyrkhagen Samrådsmöte Vägplan(er) Väg 2578 Gång- och cykelväg, Gamla Läckövägen- Alvetorp Väg 2578 Gång- och cykelväg, Alvetorp - Kyrkhagen Lidköpings Kommun Västra Götalands län 17 Februari 2014 2 2014-02-12 Dagordning

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Samrådsmöte på orten Väg 84 delen Älvros - Hunnilsjön

Samrådsmöte på orten Väg 84 delen Älvros - Hunnilsjön Samrådsmöte på orten 20160323 Väg 84 delen Älvros - Hunnilsjön DAGORDNING FÖR SAMRÅDSMÖTE 1. Mötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Närvarolista 4. Redogörelse för vägplanens formella handläggning

Läs mer

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten 1(8) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Porten 11 med närområde inom Hageby i Norrköping den 12 juni 2013 ANTAGANDEHANDLING Antagen: 2013-09-10, 158 Laga kraft: 2013-10-17 Genomförandetidens

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

Skogsstyrelsens författningssamling

Skogsstyrelsens författningssamling Skogsstyrelsens författningssamling ISSN 0347-5212 Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken avseende skogsbruksåtgärder beslutade den

Läs mer

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Miljölagstiftning s 59-67 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle

Läs mer

Gång- och cykelväg mellan Bäckaskog och Gualöv

Gång- och cykelväg mellan Bäckaskog och Gualöv GRANSKNINGSHANDLING Gång- och cykelväg mellan Bäckaskog och Gualöv Kristianstad kommun och Bromölla kommun, Skåne län Plan- och miljöbeskrivning 2014-11-10 Projektnummer: 133719 Dokumenttitel: Granskningshandling,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Sundsberg 2:13 och del av 1:64, Selma. SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Sundsberg 2:13 och del av 1:64, Selma. SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Sundsberg 2:13 och del av 1:64, Selma. SUNNE KOMMUN Värmlands län 2015-05-05 Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

Samråd. Väg E22/118, Trafikplats Hammar

Samråd. Väg E22/118, Trafikplats Hammar Samråd Väg E22/118, Trafikplats Hammar Fyrstegsprincipen 1 Tänk om 2 Optimera 3 Bygg om 4 Bygg nytt Åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av transportsätt Åtgärder som effektiviserar nyttjandet

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Rektorn (Rektorn 3 samt del av Rektorn 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för del av kv. Rektorn (Rektorn 3 samt del av Rektorn 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för del av kv. Rektorn (Rektorn 3 samt del av Rektorn 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Program Samrådsredogörelse 1 Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Handen

Väg 73 Trafikplats Handen ARBETSPLAN - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Väg 73 Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län Utställelsehandling 2012-01-27 Revidering 1: 2012-09-10 Objektnummer:884232 Revidering 1: Kap. 2.1 sid 18

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Madeleine Turén (kompletterad av Louise Eriksson) Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Planens

Läs mer

2. Miljölagstiftning

2. Miljölagstiftning 2. Miljölagstiftning Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle Lagen om skötsel av jordbruksmark Renhållningslagen

Läs mer

Arbetsplanens Beskrivning VÄG 1195, KARÖSUNDET. Östhammars Kommun, Uppsala Län. SAMRÅDSHANDLING 2011-09-29 Projektnummer: 863397

Arbetsplanens Beskrivning VÄG 1195, KARÖSUNDET. Östhammars Kommun, Uppsala Län. SAMRÅDSHANDLING 2011-09-29 Projektnummer: 863397 Arbetsplanens Beskrivning VÄG 1195, KARÖSUNDET Östhammars Kommun, Uppsala Län SAMRÅDSHANDLING 2011-09-29 Projektnummer: 863397 Dokumenttitel: Arbetsplanens Beskrivning Skapat av: Rickard Sundström Dokumentdatum:

Läs mer

Lokala miljömål för Tranemo kommun

Lokala miljömål för Tranemo kommun Lokala miljömål för Tranemo kommun Sveriges riksdag har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål för en hållbar utveckling, varav 14 är tillämpliga för Tranemo kommun. Målet är att Sverige år 2020 ska

Läs mer

Figur 12 Bäcken rinner mot Kåbdalisjaure

Figur 12 Bäcken rinner mot Kåbdalisjaure Figur 10 Bäck under E45 Figur 11 Bäck under E45 Figur 12 Bäcken rinner mot Kåbdalisjaure En pågående naturvärdesinventering håller på avslutas. Det har påträffats äldre barrträd och lummer i anslutning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

Tillhörande detaljplan för del av

Tillhörande detaljplan för del av B E H O V S B E D Ö M N I N G AV M I L J Ö B E D Ö M N I N G Tillhörande detaljplan för del av H A L M S TA D 1 0 : 1, S p å r v ä e l b y t e FURET/SANNARP, HALMSTADS KOMMUN Plan E308 K Enkelt förfarande,

Läs mer

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl 1/5 1. av miljöbedömning En miljöbedömning skall göras för planer och program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. en är den analys som leder fram till ställningstagandet

Läs mer

Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd

Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd SAMRÅDSHANDLING Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd Karlshamns kommun, Blekinge län Vägplanbeskrivning med miljöbeskrivning 2014-08-25 Projektnummer: 87933198

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt 2009 2015 Rapportnr: 2010:3 ISSN: 1403-624X Titel: Miljökonsekvensbeskrivning Bottenhavets vattendistrikt 2009-2015 Utgivare: Vattenmyndigheten

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Hån 1:54 m fl. Ski Sunne. SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Hån 1:54 m fl. Ski Sunne. SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Hån 1:54 m fl. Ski Sunne SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Dnr: KS 2013/233 PLNR: 153 GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Inledning Varje detaljplan som medför en

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

Del av STUVERUM 1:6, Lofta

Del av STUVERUM 1:6, Lofta Del av STUVERUM 1:6, Lofta Ekhagens golfbana Västerviks kommun, Kalmar län BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Västerviks kommun Kommunledningskontoret 2007-11-05, reviderad 2011-05-17

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2014-0331 Illustration: White arkitekter BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. SAMRÅDSHANDLING 1(7) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län.

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län. PROTOKOLL 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2015/310 139060 E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte Protokoll från samrådsmöte med sakägare som

Läs mer