Temadag Skogsriket. Gratis inträde Tipspromenad Mat och kaffe finns att köpa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Temadag Skogsriket. Gratis inträde Tipspromenad Mat och kaffe finns att köpa"

Transkript

1 LokalEko Mora, Orsa, Älvdalen och Malung-Sälens kommuner Norra Dalarnas distrikt Skogens Dag Välkomna till Skogens Dag i Siljansfors! Datum: 2juni Tid: Skogen är vår viktigaste resurs i Dalarna. Hur gör vi för att leva av den? Kom till Siljansfors och ta reda på det. Hålltider Inledning. Monika Stridsman, generaldirektör Skogsstyrelsen och Maria Norrfalk, Landshövding Dalarna Exkursioner i försöksparken och i skogen Timbersportuppvsining Exkursioner i försöksparken och i skogen Föredrag i Milan: Hur lockar vi unga till skogen? Elisabet Salander Björklund, Bergvik Skog Pär Larsson, Skogsstyrelsen Timbersportuppvisning Avslut Temadag Skogsriket Gratis inträde Tipspromenad Mat och kaffe finns att köpa Skogsriket är landsbygdsminister Eskil Erlandssons vision för att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen med anknytning till skogen och därigenom bidra till ekonomisk utveckling på landsbygden och i småortssverige. Skogsriket vilar på det hållbara brukandet och basen är de jämställda målen miljö och produktion. Text & foto: Maria Nilsson Se utförligare program i kommande annonser på Information från Skogsstyrelsen

2 Personal & adresser Ledare Särna Lima Mora Tallvägen Mora Tfn Fax Älvdalen Ribbholmsvägen Älvdalen Tfn Fax Malung Östra Bangatan Malung Tfn Fax Älvdalen Malung Mora Lima Tfn Besök enligt överenskommelse Särna Tfn Besök enligt överenskommelse Vi som jobbar på Norra Dalarnas distrikt Mora Thomas Östlund Distriktschef Lars Ambrosiusson (Ampe) Naturvård, Biotopskydd, Naturvårdsavtal, Omarronderingsfrågor, Bränning Emma Andersson Stf distriktschef, Lagfrågor, Miljöhänsyn Avverkningsanmälan Lina Bergquist Inventeringar, Rådgivning, Avverkningsanmälan Tysk Björn Hermansson Grön Skogsbruksplan, Skogens Mångfald, Kurser Maria Hindemo Föräldraledig Staffan Larsson Kulturmiljövård, Skogsbilvägar, Vilt, Grön Skogsbruksplan, Värdering Ulf Lindenbaum Inventeringar, Naturvård, Uppdrag Ola Norrlander Lagfrågor, Avverkningsanmälan, Inventering, Praktiskt naturvårdsarbete Hans-Olov Olsson Värdering, Grön Skogsbruksplan Susanne Pihiven Skog och hälsa, Sociala värden, Regional utveckling Sofia Österdahl Föräldrarledig till september 2012 Älvdalen Raine Larsson Lagfrågor, Avverkningsanmälan Maria Nilsson Rådgivning, Nokås, Skogens Mångfald Daniel Palm Vattenvård, Rådgivning, Sociala värden, Klimatfrågor Ulf Tegnér Rådgivning, Uppdrag åt Älvdalens besparingsskog Malung Anders Berggren Lagfrågor, Föryngring, Avverkningsanmälan Christina Enfjäll Biotopskydd, Naturvårdsavtal, Rådgivning, Kurser, Avverkningsanmälan Per-Anders Gilius Grön Skogsbruksplan, Värdering Anna Jonsson Cabrajic Naturvård, Kurser, Biotopskydd Andreas Öster Rådgivning, Inventering, Naturvård Ledare Foto: Maria Hindemo Lyft blicken! Lyft blicken! Under 1800-talet och början av 1900-talet var Norra Dalarna genom bristen på bra åkermark beroende av Under 1800 talet och början av 1900 talet var Norra Dalarna myrar för att slåtta hö till kreaturen. Myrar gav inkomster, samtidigt genom bristen på bra åkermark beroende av myrar för att slåtta hö som till kreaturen. skogen inte Myrar sågs gav som inkomster, mycket värd. samtidigt som Det fanns skogen gott inte om sågs skog, som men mycket den nyttjades värd. Det mest fanns till gott om skog, byggnadsvirke men den och nyttjades brännved. mest De till senaste byggnadsvirke 50 åren och har brännved. situationen De senaste förändrats. 50 åren Pappers- har situationen och sågverksindustrins förändrats. Pappers och utveckling sågverksindustrins gör att efterfrågan utveckling på virke gör ständigt att efterfrågan ökar. på virke ständigt ökar. Vi står nu i ett vägskäl. Många intressen vill använda skogen till mer än vad vi gör idag. Bioenergianvändningen ökar Vi står nu i ett vägskäl. Många intressen vill använda skogen till i Sverige, mer än vad turismbranschen vi gör idag. Bioenergianvändningen vill ha fler upplevelser, jägarna ökar i Sverige, vill ha turismbranschen mer i frysboxen vill och ha fler mer upplevelser, rekreation, jägarna vill pappers- ha och mer sågverksindustrin i frysboxen och mer vill rekreation, ha råvara, pappers samtidigt och som naturvårdsintressena sågverksindustrin vill vill ha värna råvara, den samtidigt biologiska som mångfalden naturvårdsintressena och i förlängningen vill värna kanske den också biologiska vår egen mångfalden existens. och Räcker i förlängningen skogen till kanske för alla också önskemål? vår egen existens. Räcker skogen till för alla önskemål? I Dalarna finns en stark tradition och kultur kring hur man brukar skogen. Det är bra. Men det kan bli ännu I Dalarna finns en stark tradition och kultur kring hur man bättre om brukar vi ibland skogen. prövar Det är nytt bra. och Men utvecklar. det kan bli Istället ännu bättre för om vi att fastna ibland i fokus prövar på den nytt enda och utvecklar. procent nyckelbiotoper Istället för att fastna i fokus som finns på den vill vi enda också procent poängtera nyckelbiotoper vikten av som att röja, finns gallra vill vi också och skapa poängtera bra föryngringar. vikten av att Det röja, är gallra då, när och markens skapa bra fulla produktionsförmåga föryngringar. Det utnyttjas, är då, när som markens vi skapar fulla förutsättningar produktionsförmåga att kunna möta alla utnyttjas, de intressen som vi som skapar på förutsättningar olika sätt vill för ta del att kunna av resursen möta alla skog. de Arealer intressen för som naturvård på olika sätt vill ta och arealer del av för resursen skogsproduktion skog. Arealer måste för naturvård kunna finnas och arealer för sida vid skogsproduktion sida. Nyckelbiotopsarealen måste kunna motsvarar finnas sida en vid årsavverkning Nyckelbiotopsarealen och är sålunda en kortsiktig motsvarar lösning en årsavverkning på dagens och är sida. efterfrågan sålunda på virke. en kortsiktig Vi tar gärna lösning bollen på dagens och diskuterar efterfrågan på virke. nyttan med Vi tar en gärna bra bollen skogsproduktion och diskuterar för nyttan att kunna med få en ut bra mer av skogsproduktion skogen. för att kunna få ut mer av skogen. Lyft blicken! Lyft blicken! Det finns Det stora finns stora möjligheter möjligheter för Norra för Norra Dalarnas Dalarnas skog skog i framtiden. i Redaktör: Lina Bergquist Grafisk produktion: Annika Fong Ekstrand

3 Invigning av Eggarnas reservat! Eggarna i Malung Sälens kommun - ett givet utflyktsmål Bildandet av reservatet började på 90-talet med att byborna i Yttermalung gjorde kommunen uppmärksam på vilka värden som kunde gå förlorade om området avverkades. Detta ledde till ett markägarbyte och beslutet att bilda det kommunala reservatet på ca 30 ha togs Unikt landskap Genom området löper den geologiskt intressanta Malungsåsen. Skarpa åsryggar, ofta flera parallella, har gett namn åt området. Dessa åsar, eggar, ger upphov till en mycket variationsrik terräng och ett mångskiftande skogslandskap. Öppet för alla Genom hela reservatet finns ett system av stigar i varierad svårighetsgrad. Delar av området är handikappanpassat. Området har delvis höga naturvärden och är av stort rekreationsintresse för ortsbefolkning och allmänhet. Naturvårdsinriktad skötsel För att öka rekreationsvärdena samtidigt med den biologiska mångfalden har valda delar av området lämnats orörda medan andra plockhuggits för att öka ljusinsläpp och gynna ljusälskande trädslag. Många engagerade Huggningen har utförts med motorsåg av skogsbrukselever från Stöllets Folkhögskola. Utförseln av virket har till stor del skett på traditionellt sätt med häst. Iordningställandet har varit ett samarbete mellan Malung-Sälens kommun, Här finns vackra utsiktsplatser över älven och fina fiskemöjligheter. Skogsstyrelsen, Yttermalungs bygdegårdsförening, Arbetsförmedlingen, Naturskyddsföreningen och boende i närområdet. Onsdagen 30 maj klockan 18:00 är alla intresserade välkomna att se hur rekreationsreservatet Eggarna har blivit. Plats: Yttermalung västra sidan älven norr om bron. Skyltat. För mer information, kontakta: Mats Larsson tfn Malung-Sälens kommun Christina Enfjäll tfn Skogsstyrelsen Skolskogslådan En friskhetsfaktor för elever och personal Skolorna i Norra Dalarnas distrikt välkomnas att kostnadsfritt låna skolskogslådan hos Skogsstyrelsen. I lådan finns övningar och material som gör det enkelt att komma igång i skolskogen. Lådan passar till elever i hela grundskolan och särskolan. Med skolskogslådan vill vi uppmuntra till ökad utomhuspedagogik och fysisk aktivitet. Vårt syfte är också att öka intresset för och kunskaperna om skogen och alla dess värden. Lådan finns att låna på våra kontor i Malung, Älvdalen och Mora. Kontakt: Susanne Pihiven, tfn , Text: Susanne Pihiven

4 Vägspecial Vägar till bra väg Ligger skogen långt från närmsta väg? Går du i vägbyggartankar? Här får du några tips och råd om vad du bör tänka på när du ska bygga väg. Båtnad Det första du bör göra är att förvissa dig om att en väg vore lönsam att bygga. Du bör också tänka över hur vägen bör dras för att den ska bli så lönsam som möjligt. Många gånger kan det vara fördelaktigt att samarbeta mellan flera fastigheter för att optimera nyttan. För att bestämma vägens fångstområde (båtnadsområde) är det lämpligt att titta på kartan och avgränsa mot naturliga drivningshinder såsom exempelvis berg, stora myrar och stora vattendrag. Båtnaden (nyttan) med vägen beräknas genom att man uppskattar hur mycket man tjänar in på kortare skotningsavstånd jämfört med kostnaden för vägbygget. Miljön Vid planering av vägbygget är det också viktigt att du tänker miljömässigt rätt. Det gäller att undvika känsliga naturområden, inte påverka naturliga vattendrag mer än nödvändigt samt att undvika kulturmiljöer. Om det är nödvändigt att dra vägen över vattendrag eller känsliga naturområden, fundera på hur du kan göra det på ett så skonsamt sätt som möjligt. Vid flera vägar som byggts på senaste tiden har ett primärt skäl också varit att få bort tung trafik från boendemiljöer. Byggande Vid vägbygget är det viktigt att beställningen görs tydligt så både du som beställare och entreprenören är överens om vad som ska byggas. Se till att dimensionera trummor och diken så att de klarar att ta emot vattnet. Vilken åtkomst du vill ha på vägen bestämmer också Vägsamråd Att bryta skogsbilväg kan väsentligt påverka naturmiljön, därför bör man alltid samråda med Skogsstyrelsen 6 veckor innan arbetet påbörjas. Till anmälan ska en karta bifogas som visar vägens tänkta dragning samt på vilka sätt man tänkt ta hänsyn till natur- och kulturmiljön. Hur gör man? -Om vägen dras i stående skog så att man måste avverka en väggata som överstiger 0,5 ha ska det anmälas på en vanlig avverkningsanmälningsblankett, säger Maria Hindemo som handlägger lagärenden på Skogsstyrelsen. Kryssa då i Avverkning för omläggning. Mindre vägar då? -Om vägen kräver mindre avverkning än 0,5 ha eller om den ska byggas på ett hygge behöver man ju inte anmäla någon avverkning utan då ska man använda samrådsblanketten. Blanketter finns att hämta hos oss eller på vår hemsida, karta ska bifogas och man ska ange på vilket sätt man tänkt ta hänsyn till natur- och kulturmiljön. Ta kontakt med oss om du är tveksam. Vad händer sen? -När anmälan kommer in till oss så granskar vi den mot det kartmaterial som vi har och gör eventuellt fältbesök. Beroende på om

5 vägklassen. Ta gärna hjälp av kunnig projektör så att många fallgropar undviks. En bra planerad och byggd väg behöver inte så dyrt underhåll och blir därför billigare i längden. En normal skogsbilväg med bärlager (0-35 mm) kostar i många fall ca kr/längdmeter väg. Förvaltning När vägen är byggd så ska den förvaltas på något sätt. Är man endast några få delägare kan en frivillig överenskommelse räcka. Där är varje ägare medlem i vägföreningen. Är man många delägare i vägen behövs det oftast en gemensamhetsanläggning genom lantmäteriförrättning av vägen där fastigheten då har andelar i vägen och vägföreningen har lättare att förvalta och sköta vägen. Text: Staffan Larsson Foto: Fredrik Ekedahl Vattenvägar i skogen Foto: Daniel Palm Att byta ut hindrande vägtrummor mot valvbågar kan vara klokt ur klimatperspektiv. Dessutom gynnar det vattendragets fauna. Vägen som byggs ska hålla i många år, därmed bör man också behöva tänka på förväntade klimatförändringar med häftigare regn och flera tjällossningar. vägen berör känsliga områden eller inte så tar vi upp det som ett så kallat samråd. Vad är ett samråd? -Ett samråd innebär dels att vi inhämtar yttrande från Länsstyrelsen och ev kommunen men det viktiga är att vi för en dialog med markägaren eller verksamhetsutövaren kring åtgärden. Tillsammans kan vi förhoppningsvis enas om anpassningar eller alternativa vägdragningar som är bättre lösningar både för vägen och för miljön. Om man inte blir överens då? -Själva samrådet är, precis som det låter, ett råd som vi ger. I slutändan är det alltid utföraren som är ansvarig för att vägen blir byggd på ett så bra sätt som möjligt. Men, om vi bedömer att det finns tveksamheter eller stor risk för miljöpåverkan så kan vi skriva förbud som man måste följa. Åtgärden kan även kräva tillstånd från Länsstyrelsen om man inte gör anpassningar. Vad ska man tänka på? -Ju mer information vi får via blanketten desto snabbare kan vi handlägga ärendet. Beskriv dina åtgärder och ge oss en tydlig karta (se bildexempel). Kom ihåg att åtgärden inte får påbörjas förrän samrådet är klart eller sex veckor passerat, detta gäller även avverkning av väggatan. Text: Lina Bergquist De flesta djur som lever i rinnande vattendrag, t.ex. fiskar och insekter, är i stort behov av att kunna förflytta sig upp- och nedströms i vattendragen för att långsiktigt kunna överleva. Vägtrummor som används för byggnation av skogsbilvägar har ofta liten diameter, stark lutning, litet vattendjup, onaturlig botten och hög vattenhastighet. Dessa vägtrummor utgör vandringshinder för många arter, särskilt om det finns ett vattenfall på nedströmssidan av trumman. Rätt placerade halvtrummor eller s.k. valvbågar påverkar inte djurens vandringsmöjligheter lika negativt. Valvbågarna har betydligt större diameter, tillåter ett naturligt bottensubstrat och släpper in mer ljus. Att se över sina vägtrummor är klokt även ur ett klimatförändringsperspektiv. I Dalarna har nederbörden redan ökat och kommer på sikt öka med 20 %. Det regn som faller kommer i större del att falla som häftiga skurar. Detta ställer större krav på dimensioneringen av våra vägtrummor så att de skall kunna svälja mer vatten per tidsenhet. Underdimensionerade trummor kan orsaka vägras vid höga flöden. För den som vill ersätta en vägtrumma med valvbåge finns ekonomiskt stöd att få. Nokås-bidraget (natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen) kan ersätta 70 % av dina kostnader när du främjar skogens växter och djur. Stöd kan bland annat lämnas för grävarbete, material och transport av grävmaskin och grus. Kontakta Maria Nilsson för mer information. tfn , Text: Daniel Palm & Maria Nilsson

6 Lokalt naturvårdsprojekt Kungsörn i Mora och Orsa kommun Skogsstyrelsen driver under ett projekt med målet att förenkla möjligheterna för skogsägare att ta hänsyn till kungsörnen i sitt brukande av skogen. Lokal information I ett första skede handlar det främst om att registrera lokal information om kungsörnsrevir i Skogsstyrelsens kartsystem, till detta arbete har vi stor hjälp av Kungsörnsgruppen i Dalarna som ideellt samlar in och delger Skogsstyrelsens information om kungsörnens utbredning. Rådgivning till skogsägare När skogsstyrelsen får in en anmälan om avverkning kommer vi framöver att granska anmälan mot förekomst av kungsörnsrevir inom Mora och Orsa kommun. Det ger oss möjligheter att förmedla kunskap och ge rådgivning om hur du som skogsägare utför bästa tänkbara hänsyn till en boplats och ge information om vilket ansvar man har som utförare av skogsbruksåtgärder i ett kungsörnsrevir. För att fortleva i nuvarande nivå är Dalörnarna beroende av inflyttning från andra län. 23 häckningar i Dalarna Riksdagen har tagit beslut om att minst 600 häckande par bör finnas i Sverige, i dagsläget är bedömningen att det finns 500 häckande par. Trenden hos den svenska kungsörns-stammen tyder på att den har ökat på senare år, framförallt i södra Sverige. Antal häckningar i Dalarnas län 2011 är 23, varav 18 lyckades få fram ungar. Hör av dig till oss För skogsbruksåtgärder som kan vara negativa för häckande kungsörn, t.ex. röjning, gallring, föryngringsavverkning eller markberedning ansvarar markägaren för att ta reda på den information som krävs för att utföra åtgärden på ett bra sätt. Är du osäker och känner på dig att ett område kan vara en lämplig miljö för kungsörn så hör gärna av dig till oss på skogsstyrelsen, då kan vi förhoppningsvis ge ett svar på om det finns kungsörnsrevir i närheten. Infraröda satellitbilder Tolkning av bilder från ovan Text: Emma Andersson Skogsstyrelsen genomför varje år satellitbildsanalyser av förändringar i skogens utseende. Dessa används bland annat till vårt arbete med lagtillsyn och rådgivning för ökad produktion. Analyserna görs utifrån bilder av skogsmarken som den till vänster, med ett infrarött satellitbildsfilter ovanpå ett svartvitt ortofoto. Foto: Pär Johansson/NATURTON Nyupptagna hyggen Skogsstyrelsen genomför varje år satellitanalyser av förändringar i skogens utseende. I denna process får vi bland annat veta vilken areal som avverkats under perioden mellan två olika satellitbildstagningar. I år upptäcktes ovanligt många avverkningar på områden som inte hade en registrerad avverkningsanmälan. Föryngringsavverkningar större än 0,5 hektar måste anmälas, oanmälda avverkningar leder till en åtalsanmälan. Försäkra dig därför om att du som skogsägare fått en bekräftelse på din anmälan och att sex veckor från ankomstdatum passerat innan du går vidare med avverkningen. Röjningsindex Röjning är en viktig skogsbruksåtgärd där man har stor möjlighet att påverka det framtida beståndets egenskaper vad det gäller trädslagsblandning, kvalitet och framtida naturvärden. För att öka röjningsaktiviteten i skogen så genomför Skogsstyrelsen en analys av satellitdata för att kartlägga skogar med stort röjningsbehov. Efter identifiering av lövrika ungskogsbestånd skickas ett rådgivningsbrev till skogsägaren som informerar om det förmodade röjningsbehovet tillsammans med en kartskiss över objektet. Under 2012 så kommer Malung/Sälens kommun att analyseras Text: Ola Norrlander & Björn Hermansson

7 Miljömålsarbetet Hur ska Dalarna nå Levande skogar? Det finns mycket få naturskogsartade skogar kvar i vårt land, men här i Dalarna har vi trots allt en högre andel att värna om än riksgenomsnittet. Foto: Hans-Olov Olsson Under vintern och våren har Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen fört en dialog med skogsnäringen och ideella miljörörelsen kring åtgärder för att nå miljömålet Levande skogar i Dalarna. Höga ambitioner Miljömålet Levande Skogar beskriver den kvalitet man vill uppnå i skogen, till exempel att de skogliga arterna ska kunna fortleva, att kulturlämningar inte förstörs i skogsbruket, att marken inte skadas och att vattnet ska behålla sin ekologiska funktion. Målet andas höga ambitioner, men finns det egentligen något alternativ? Brist på naturskogar Frågan berör och är angelägen. Det finns inte mycket naturskogar kvar i landet i sin helhet, eller i Dalarna, men här finns trots allt en högre andel än rikets genomsnitt. Dessutom anklagas den miljöhänsyn som lämnas vid avverkning för att vara otillräcklig eller missriktad. Samtidigt finns också positiva tecken. Många markägare lämnar frivilliga avsättningar med höga naturvärden och mängden död ved i skogen ökar ved som är livsviktig för många svampar och insekter. Förändringsarbete tar tid En dialog innebär att tala och att lyssna inte nödvändigtvis att vara överens. Det är inte lätt, men visst löser samtal fler knutar än det skapar på sikt? Den tiden finns inte, menar de ideella miljöorganisationer som hoppat av dialogen, i protest mot att vi inte når målet Levande Skogar i Dalarna med de lokala åtgärder som tagits fram i denna dialog. Trots detta är de fortsatt delaktiga i det lokala dialogarbetet och lägger ner mycket fritid på dessa frågor. Lokalt och nationellt arbete Åsikten som framförts är befogad. Kan vi lösa denna fråga själva i Dalarna? Naturligtvis inte! För att vi i Dalarna ska få de levande skogar som miljömålet beskriver är vi också beroende av nationella processer och beslut, oavsett viktiga lokala initiativ. Detta kan vara mycket frustrerande, att någon annan har makt över utgången i våra skogar. Starkt engagemang Därmed inte sagt att vi är maktlösa på det lokala planet. Det visar det breda deltagandet i denna dialog från såväl skognäring som ideell naturvård och myndigheter. Tvärtom, dessa frågor väcker starkt engagemang hos många. Det är den kraften vi måste ta till vara och fortsätta kommunicera med varandra för att jobba framåt. Det är både skogsnäring och ideell naturvård överens om. Text: Anna Jonsson Cabrajic

8 Allemansrätten Upptäck skogens pärlor I Lima finns det ett berg som är fullt av upplevelser. Dess namn härstammar från en dispyt mellan två jättar varav den som bodde på berget var vred dvs. hörrmin eller harmsen på den andra. Linné nyfiken Många säger än idag Horrmundberget men vissa kallar det Kläppen efter den skidanläggning som byggts på berget. Carl von Linné ville besöka den grotta som finns där och som kallas för Trollstärhuset men lyckades inte få någon guide då ortsbona inte ville komma i otal med de troll som höll till där. Trollens boning Om man inte räds trollen kan ett besök vid Klittfallet starkt rekommenderas. Det är sannerligen trollens boning och Backholsbäcken kastar sig här utför lodytor som omhuldas av forsdimma året om. Bäcken bildar flera fall på sin strida väg nedför berget. Vintertid bildas fantastiska isformationer här. Ett besök i regnväder är en särskild upplevelse. Inte störa eller förstöra Om du besöker denna magiska plats så rekommenderas tåliga kläder, god mat- säck och gott om tid. Och var försiktig, stenarna är hala och marken sluttar. Kom ihåg allemansrätten: Inte störa eller förstöra. Ta bara foton och lämna bara fotsteg. Hitta hit För att hitta hit svänger du av 71:an strax söder om Kläppens skidanläggning. Du åker in på den skogsväg som letar sig upp mot berget. Håll vänster och stanna sedan på lämplig plats efter att du korsat bäcken. Tänk på att parkera så att du inte hindrar övrig trafik. Följ sedan bäcken uppströms tills du når det stora fallet. Kalendarium våren 2012 Mer information och fler aktiviteter kan du se på hemsidan eller genom att kontakta oss. Text & foto: Andreas Öster Kostnadsfria aktiviteter Datum Tid Plats Klimat, bioenergi och vatten - Informationskväll 21 maj Mora, Skogsstyrelsen Klimat, bioenergi och vatten - Temadag 25 maj Malung, Skogsstyrelsen Klimat, bioenergi och vatten - Informationskväll 4 juni Malung, Skogsstyrelsen Klimat, bioenergi och vatten - Temadag 8 juni Mora, Skogsstyrelsen Klimat, bioenergi och vatten - Informationskväll 18 juni Orsa, Jordägarkontoret Klimat, bioenergi och vatten - Temadag 21 juni Älvdalen, Skogsstyrelsen Klimat, bioenergi och vatten - Temadag 29 juni Malung, Skogsstyrelsen Klimat, bioenergi och vatten - Informationskväll 2 juli Malung, Skogsstyrelsen Klimat, bioenergi och vatten - Informationskväll 13 augusti Mora, Skogsstyrelsen Klimat, bioenergi och vatten - Temadag 17 augusti Mora, Skogsstyrelsen Klimat, bioenergi och vatten - Informationskväll 20 augusti Malung, Skogsstyrelsen Klimat, bioenergi och vatten - Temadag 24 augusti Transtrand, Plats anges senare Klimat, bioenergi och vatten - Informationskväll 3 september Sollerön, Plats anges senare Klimat, bioenergi och vatten - Temadag 7 september Sollerön, Plats anges senare Klimat, bioenergi och vatten - Informationskväll 1 oktober Mora, Skogsstyrelsen Klimat, bioenergi och vatten - Temadag 5 oktober Malung, Skogsstyrelsen Klimat, bioenergi och vatten - Informationskväll 15 oktober Kättbo, Plats anges senare Privat rådgivning Enl.ö.k Enl.ö.k Din fastighet, Dalarna Utbildningar Datum Plats Kontakt för priser och tider Skogsdikning; markavvattning, dikesrensning, skyddsdikning m.m. 16 maj Siljansfors Daniel Palm Motorsågskörkort nivå AB juni Mora Björn Hermansson Röjsågskörkort nivå RA+RB juni Mora Björn Hermansson Natur- och kulturmiljövård (Grönt kort) Grundkurs 4 dagar 29 maj-1 juni Mora Björn Hermansson Natur- och kulturmiljövård (Grönt kort) Förnyelse 1 dag 19 juni Mora Björn Hermansson *Skogsstyrelsen bjuder på kaffe och smörgås under informationskvällar samt lunch under temadagar. Anmälan senast en vecka i förväg. Först till kvarn gäller då antalet platser är begränsade. För mer information och anmälan kontakta Daniel Palm, tfn

Ledaren Vi vill att vårt arbete ger effekt i skogen

Ledaren Vi vill att vårt arbete ger effekt i skogen LokalEko 2 2014 Mora, Orsa, Älvdalen och Malung-Sälens kommuner Norra Dalarnas distrikt Ledaren Vi vill att vårt arbete ger effekt i skogen Skogsstyrelsen har tillsammans med skogsnäringen tagit fram målbilder

Läs mer

Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län

Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län I arbetsgruppen för att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för miljömålet Levande skogar i Gävleborgs län har följande deltagare medverkat. Jonas Geholm

Läs mer

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt 10.00 11.00 Varför bryr vi oss om vatten 11.00 11.30 Vad gäller enligt lagen, Länsstyrelsen Vattenverksamhet

Läs mer

Att anlägga vägtrummor. En samlande kra!

Att anlägga vägtrummor. En samlande kra! Att anlägga vägtrummor En samlande kra! Råd vid anläggning av vägtrummor En vägtrumma ska transportera undan vatten men vägtrumman blir ofta ett hinder för de djur som lever i och runt vattnet. Hinder

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog Lokal information till skogsägare i Uppland Henrik Larsson in på livet... Mitt namn är Henrik Larsson och jag är från och med i höst virkesköpare och kontaktperson hos Korsnäs inom distriktet Uppland Östra.

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län Ägare Borlänge Kommun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2008 2011-2020 Rickard Larsson

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Ansökan om stöd Nokås 1(12)

Ansökan om stöd Nokås 1(12) Ansökan om stöd Nokås 1(12) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Läs mer

Länsstyrelsens nyhetsbrev för alla som äger eller sköter ängsmark i Värmland

Länsstyrelsens nyhetsbrev för alla som äger eller sköter ängsmark i Värmland Slåtterbladet nr 2/2013 Länsstyrelsens nyhetsbrev för alla som äger eller sköter ängsmark i Värmland Liefestival vid Långban 6 juli Jordläggning av lien Annonser för slåttergillen, kurser, mm Karin Bäck

Läs mer

Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011

Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011 www.hogg.se Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011 Kontakt: Skogsstyrelsen Norra Dalarnas distrikt Projektledare: Susanne Pihiven Tfn: 0250 59 51 09, E-post: susanne.pihiven@skogsstyrelsen.se

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Lokaleko. Få mer kunskap om skogen på vår hemsida

Lokaleko. Få mer kunskap om skogen på vår hemsida Lokaleko Information från Skogsstyrelsen Nummer 2 I 2015 Norra och södra Dalarnas distrikt Ledare. Emma Andersson, DISTRIKTSCHEF, norra Dalarna Rune Arvidsson, distriktchef, södra dalarna Få mer kunskap

Läs mer

Asp - vacker & värdefull

Asp - vacker & värdefull Asp - vacker & värdefull Asp blir alltmer sällsynt i Sverige. I den här foldern berättar vi hur du med några enkla åtgärder kan hjälpa aspen. Du känner nog till hur en asp ser ut. Aspen lyser som en brinnande

Läs mer

Verksamhetsstrategi FÖR SKOGSSTYRELSEN

Verksamhetsstrategi FÖR SKOGSSTYRELSEN Verksamhetsstrategi FÖR 2014 Foto: Josefina Sköld Innehåll Inledning 5 Vårt uppdrag 6 Bruka utan att förbruka 6 Skogsriket med värden för världen 7 Skogspolitiska mål 7 Produktionsmålet 7 Miljömålet 7

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer

Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun 131 81 Nacka, Sweden

Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun 131 81 Nacka, Sweden Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun 131 81 Nacka, Sweden Under SCS Program för Uthålligt Skogsbruk Certifikat Nummer: SCS-FM-00022N Utfärdat Juni

Läs mer

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Gå ut och upptäck mångfalden i en sjö, bäck eller å. Eleverna får dokumentera vilka djurgrupper som hittas och sedan göra näringskedjor och fundera kring hur arterna

Läs mer

Minimera reservatsarealen Om kostnadseffektiva vägar att nå miljömålet i skogen

Minimera reservatsarealen Om kostnadseffektiva vägar att nå miljömålet i skogen Minimera reservatsarealen Om kostnadseffektiva vägar att nå miljömålet i skogen Magnus Nilsson 2013-03-22 Den svenska skogen Skogsmark, 1000 ha Skyddad skogsmark, 1000 ha Andel skyddad skogsmark (%) Produktiv

Läs mer

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10 SCA Skog Contortatall Umeå 2015-02-10 Kort historik 50-talet (40-60 m 3 sk/ha) Avveckling av skräpskogar Björkavverkningar 60-talet Inriktning mot gles äldre skog Öka tillväxten med gödsling 70-talet Lite

Läs mer

ansvaret för friheten?

ansvaret för friheten? Att hitt ätt till V h Att hitta rätt tillsammans Vem har ansvaret för friheten? Ett handslag eller hårdare reglering? Översyn och framtagande av nya nationella skogliga sektorsmål under 2010 och 2011 Regeringsuppdrag

Läs mer

Skoterkörning på åker- och skogsmark

Skoterkörning på åker- och skogsmark www.snöskoterrådet.se Skoterkörning på åker- och skogsmark Var får jag köra snöskoter? Var får jag köra snöskoter? I lagen står det att körning med motordrivet fordon är förbjuden på snötäckt jordbruksmark

Läs mer

DEN FANTASTISKA SKOGEN

DEN FANTASTISKA SKOGEN DEN FANTASTISKA SKOGEN Massor av skog Som ett grönt täcke bäddar skogen in oss. Bortsett från kalfjällen och de större jordbruksbygderna så finns det skog överallt i vårt land. Skogen är till nytta på

Läs mer

En svala gör ingen sommar

En svala gör ingen sommar Inbjudan med program En svala gör ingen sommar Jordbruksverkets miljömålseminarium om Ett rikt odlingslandskap 2014 Foto: Johan Wallander När: 10 och 11 november 2014 Var: Scandic Klara, Slöjdgatan 7,

Läs mer

GENERELLA BESTÄMMELSER. Om en delägare äger flera fastigheter räknas fastigheterna som en brukningsenhet.

GENERELLA BESTÄMMELSER. Om en delägare äger flera fastigheter räknas fastigheterna som en brukningsenhet. GENERELLA BESTÄMMELSER Gäller fr. o m 1 januari 2015 Utdelning till jord- och skogsbruket sker endast till fastigheter inom kommunen där styrkt delaktighet i Allmänningen föreligger. Utdelningen får nyttjas

Läs mer

Grönt är bara en färg

Grönt är bara en färg El är aldrig grön Grönt är bara en färg Välj el märkt Bra Miljöval Varför du ska välja el märkt Bra Miljöval Du som väljer el märkt Bra Miljöval... All elproduktion har en miljöpåverkan, det är oundvikligt.

Läs mer

Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas?

Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas? Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas? Bo Karlsson, Skogforsk, Sverige Oljekommissionen 2006 Kommissionen föreslår: att skogens tillväxt ökas långsiktigt med 15-20

Läs mer

Modell för hänsyn till friluftsliv och rekreation inom Skogsriket Norrbotten

Modell för hänsyn till friluftsliv och rekreation inom Skogsriket Norrbotten Modell för hänsyn till friluftsliv och rekreation inom Skogsriket Norrbotten Inledning Modellen är framtagen av Skogsriket Norrbottens arbetsgrupp för Dialog och Konflikthantering bestående av medlemmar

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Skogsbruksbyrån I, N40

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Skogsbruksbyrån I, N40 PROTOKOLL Nummer 6 22.9.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Skogsbruksbyrån I, N40 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Landskapsforstmästare

Läs mer

Verksamhets strategi FÖR SKOGSSTYRELSEN

Verksamhets strategi FÖR SKOGSSTYRELSEN Verksamhets strategi FÖR 2013 Foto: Kristian Svedberg Innehåll Inledning 5 Vårt uppdrag 6 Bruka utan förbruka 6 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 7 Miljömålet 7

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

Bildande av naturreservatet Pipmossens domänreservat i Finspångs kommun

Bildande av naturreservatet Pipmossens domänreservat i Finspångs kommun LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten Maria Taberman BESLUT åååå-04-22 1(5) 2310-10289-95 0562-204 Assi Domän AB 105 22 STOCKHOLM Bildande av naturreservatet Pipmossens domänreservat i Finspångs

Läs mer

16 Natur- och kulturmiljövård

16 Natur- och kulturmiljövård 16 Natur- och kulturmiljövård Natur- och kulturmiljövård är i många fall nära förbundna med och beroende av varandra. Människans bruk av de nyttor som naturen förmedlar ska ske på ett sådant sätt att arters

Läs mer

VATTENDRAGSVANDRING 29 november 2014. MAGASINERING och FÖRDRÖJNING ETT HELHETSGREPP

VATTENDRAGSVANDRING 29 november 2014. MAGASINERING och FÖRDRÖJNING ETT HELHETSGREPP VATTENDRAGSVANDRING 29 november 2014 MAGASINERING och FÖRDRÖJNING ETT HELHETSGREPP I SAMVERKAN Torsås kommun Vattenrådet Kustmiljögruppen Länsstyrelsen i Kalmar län LOVA -Lokala vattenvårdsprojekt NOKÅS

Läs mer

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Fornlämningar Bedömning Fast fornlämning Se kommentar till respektive fornlämning. Bevakningsobjekt, Uppgift om, Övrig kulturhistorisk lämning Se kommentar till respektive

Läs mer

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län Ägare Adress Dagrun Fransson Hjälmseryd 570 02 Stockaryd Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20120823

Läs mer

Blå målklasser i skogsbruksplan

Blå målklasser i skogsbruksplan Bå måkasser i skogsbrukspan Mats Bomberg näringspoitisk samordnare Södra Vattenförvatning i skogen Umeå 22-23 jan 2014 Utbidningskampanj - Skogens vatten Utbidningspaket med studieförbundet Vuxenskoan

Läs mer

Storskogsbrukets sektorsansvar

Storskogsbrukets sektorsansvar Storskogsbrukets sektorsansvar Åke Granqvist Bergvik Skog Örebro 2011 03 29 Vad är Bergvik Skog? Bildades 2004, säte i Falun Marker från Stora Enso resp Korsnäs 1,9 Mha produktiv (2,3 Mha tot) 50 milj

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Yttrande gällande åtgärdsprogram för Nedre Arbogaåns åtgärdsområde (Dnr 537-5058-14) LRF:s kommungrupp i Arboga Mälardalen har fått möjlighet att lämna synpunkter på åtgärdsprogram

Läs mer

Certifierad skog enligt FSC och PEFC

Certifierad skog enligt FSC och PEFC Certifierad skog enligt FSC och PEFC Innehåll Certifiering av skogsbruk "Att låta Holmen certifiera min skog var ingen uppoffring, det var en självklarhet." Sid. 4 Konsumenternas efterfrågan på certifierade

Läs mer

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Skogsfastighet i Purkijaur

Skogsfastighet i Purkijaur Skogsfastighet i Purkijaur Fin skogsfastighet med två skogsskiften belägna strax utanför Jokkmokk. Ett skifte ligger längs med väg 374 mot Arvidsjaur, skiftet har flera fina äldre tallskogar färdiga för

Läs mer

B e r ä t t e l s e ö v e r Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings verksamhet 2012-01-01 12-31.

B e r ä t t e l s e ö v e r Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings verksamhet 2012-01-01 12-31. B e r ä t t e l s e ö v e r Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings verksamhet 2012-01-01 12-31. 1 Aktiviteter under året. 2 Ordinarie Årsmöte Den 21 maj höll föreningen ordinarie föreningsstämma på Skogsstyrelsens

Läs mer

GENERELLA BESTÄMMELSER

GENERELLA BESTÄMMELSER GENERELLA BESTÄMMELSER Utdelning till jord- och skogsbruket sker endast till fastigheter inom kommunen där styrkt delaktighet i Allmänningen föreligger. Utdelningen får nyttjas endast av sådana fastigheter

Läs mer

Naturvärden i nordvästra Sverige

Naturvärden i nordvästra Sverige Naturvärden i nordvästra Sverige Området nordvästra Sverige Fjällnära skog Detaljbild över området Analys Jämförelse av uppgifter mellan nordvästra Sverige och övriga landet Gammal skog 120% Beståndsålder

Läs mer

Bildande av naturreservatet Fågelmossens domänreservat i Motala kommun

Bildande av naturreservatet Fågelmossens domänreservat i Motala kommun LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten Maria Taberman BESLUT åååå-03-27 2310-10288-95 0583-214 1(5) Assi Domän AB 105 22 STOCKHOLM Bildande av naturreservatet Fågelmossens domänreservat i Motala

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5) Innehållsförteckning Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort, samrådsyttrande... 3 Upphävande av beslut 162... 4 Information... 5 1 Kommunstyrelsens

Läs mer

Ersättningsmark för skydd av natur en bra affär. Resultat av markbyten 2013 2015

Ersättningsmark för skydd av natur en bra affär. Resultat av markbyten 2013 2015 Ersättningsmark för skydd av natur en bra affär Resultat av markbyten 2013 2015 Resultat i korthet + 450 nya naturreservat: Totalt omfattar de värdefulla områden som nu ges långsiktig skydd en yta om drygt

Läs mer

EN DROPPE AV H 2 OPP

EN DROPPE AV H 2 OPP EN DROPPE AV H 2 OPP Om vattenkraften idag och i framtiden. Vi svenskar lever i symbios med vatten. Sverige har 240 mil kust. Den sträcker sig hela vägen från Haparanda i norr till Strömstad i väster.

Läs mer

Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla

Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla I den här manualen kan du läsa om hur du kan arbeta med Puls Geografi Sverige år 4 på en interaktiv skrivtavla. Tanken är att övningarna ska

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi

Läs mer

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1 (9) ANVISNINGAR 2015-03-26 Ärendenr: NV-06416-14 SKS 2014/2313 Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1. Bakgrund 1.1. Övergripande mål 1.1.1. Konventionen om biologisk mångfald

Läs mer

En kväll med OS-skytten Nathalie Larsson

En kväll med OS-skytten Nathalie Larsson Lokal information till skogsägare i Uppland Avs.: Korsnäs AB, Karl Kihlboms väg 11, 748 30 Östebybruk En kväll med OS-skytten Nathalie Larsson Ett 30-tal skogsägare kom och lyssnade på Nathalie Larsson

Läs mer

Skogsstyrelsens återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Skogsstyrelsens återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet 1(15) Datum Diarienr 2011-02-28 2011/97 Skogsenheten Elisabet Andersson elisabet.andersson@skogsstyrelsen.se Tfn 090-158317 Skogsstyrelsens återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

MILJÖFÖRBUNDET JORDENS VÄNNERS SKOGSPROJEKT KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN BILDER

MILJÖFÖRBUNDET JORDENS VÄNNERS SKOGSPROJEKT KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN BILDER MILJÖFÖRBUNDET JORDENS VÄNNERS SKOGSPROJEKT KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN BILDER Ödenäs kyrkby: skiktad heterogen skog. Rekommenderad att brukas med k-skogsbruk (kontinuitetsskogsbruk), kalhyggesfritt

Läs mer

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län.

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Kulturmiljöanalys Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Ellinor Johansson 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Sammanställning rådgivare/handläggare

Sammanställning rådgivare/handläggare Bilaga 3 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning rådgivare/handläggare 1. Vad anser du om att vi har använt demonstrationsgårdar inom projektet Mångfald på slätten? Medelvärde 4,63

Läs mer

Uppstartsträff för arbetsgrupper för utveckling av målbilder för god miljöhänsyn Stockholm 2015-03-26

Uppstartsträff för arbetsgrupper för utveckling av målbilder för god miljöhänsyn Stockholm 2015-03-26 Uppstartsträff för arbetsgrupper för utveckling av målbilder för god miljöhänsyn Stockholm 2015-03-26 Målbilderna i ett större sammanhang Monika Stridsman, Generaldirektör Skogsstyrelsen Sten Frohm, Skogsdirektör

Läs mer

Våra nordiska smådjur

Våra nordiska smådjur SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! Våra nordiska smådjur Åk4 - Åk6 Lektion på Lill-Skansen Innehåll Inledning... 1 Innan... 1 Notebook Smartboard... 1 Power Point... 1 Under lektionen.... 2 Efter lektionen...

Läs mer

Landsbygdsdepartementet (2011) Konkurrenskraft kräver jämställdhet

Landsbygdsdepartementet (2011) Konkurrenskraft kräver jämställdhet Andelen kvinnliga skogsägare i Sverige idag uppgår till 38%. Fortfarande är dock skogsnäringen av tradition en manlig domän som utgår från att det är mannens uppgift att äga och sköta skog (Regeringskansliet

Läs mer

Eksjö Boarp 1:4, Änga 1:15

Eksjö Boarp 1:4, Änga 1:15 Eksjö Boarp 1:4, Änga 1:15 Smålandsgård 47 ha Vackert belägen i byn Boarp ca 25 km öster om Eksjö. Bostadshus samt enklare ekonomibyggnader. 8 ha inägomark, 37 ha skogsmark med ett virkesförråd om 4 700

Läs mer

Fungerande naturvård i skogen

Fungerande naturvård i skogen Fungerande naturvård i skogen Magnus Nilsson 1. Fastslagna politiska mål är helt OK Den biologiska mångfalden och den genetiska variationen skall säkerställas. Växt och djursamhällen bevaras så att i landet

Läs mer

Uppstartsmöte arbetsgrupp Vattenkraften och miljön 2013-05-13 Gullspångsälvens vattenråd

Uppstartsmöte arbetsgrupp Vattenkraften och miljön 2013-05-13 Gullspångsälvens vattenråd Uppstartsmöte arbetsgrupp Vattenkraften och miljön 2013-05-13 Gullspångsälvens vattenråd Deltagare (längst ned i dokumentet finns en lista med epostadresser till deltagarna) Person Organisation Anders

Läs mer

Vättersö Nya Samfällighetsförening (VNSF) Bilaga 4. Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år)

Vättersö Nya Samfällighetsförening (VNSF) Bilaga 4. Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år) Bilaga 4 Gallring av skog Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år) 1. Småskalig röjning i område efter område. Varje område får komma överens om att man vill få

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Knäred MAGASIN. UTSIKTSPUNKTER Fantastiska vyer. FISKE Populär fritidsaktivitet. PARKEN Härligt landskap. VINDKRAFTSSAFARI Upplev på nära håll

Knäred MAGASIN. UTSIKTSPUNKTER Fantastiska vyer. FISKE Populär fritidsaktivitet. PARKEN Härligt landskap. VINDKRAFTSSAFARI Upplev på nära håll UTSIKTSPUNKTER Fantastiska vyer Nummer 4 1/2015 FISKE Populär fritidsaktivitet PARKEN Härligt landskap VINDKRAFTSSAFARI Upplev på nära håll BROPROJEKTET Ny bro över Krokån Digitalt magasin med information

Läs mer

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1 (9) PM Förslag 2014-12-12 Ärendenr: NV-06416-14 SKS 2014/2313 Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1. Bakgrund 1.1. Övergripande mål 1.1.1. Konventionen om biologisk mångfald

Läs mer

Din skog syns bättre om den märks

Din skog syns bättre om den märks Din skog syns bättre om den märks FSC -certifiering av mindre skogsbruk ett starkt konkurrensmedel Alltfler konsumenter frågar efter FSC -märkta produkter. FSC-märket berättar att en vara innehåller virkesråvara

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-834 Naturvårdsverkets föreskrifter om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt NFS 004:19 Utkom från trycket den december 004 beslutade den 8 december

Läs mer

Så bildas naturreservat. svar på vanliga frågor från markägare

Så bildas naturreservat. svar på vanliga frågor från markägare Så bildas naturreservat svar på vanliga frågor från markägare Så bildas ett naturreservat en snabbguide Inventering, samråd och förslag Länsstyrelsen inventerar värdefulla områden. Länsstyrelsen samråder

Läs mer

Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla

Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla Kvällens program Inledning och presentation av föredragande Information om GEAB Teknisk presentation av projektet Tillståndsprocessen

Läs mer

METSO handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna 2008 2016. Skogsägarens val till förmån för Finlands natur

METSO handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna 2008 2016. Skogsägarens val till förmån för Finlands natur METSO handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna 2008 2016 Skogsägarens val till förmån för Finlands natur Frivillighet är utgångspunkten METSO har gett skogen en ny betydelse. Med METSO-handlingsplanen

Läs mer

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Sanne Wikström och Ulf Grindgärds Varför bygga fibernät när vi redan har telefonledningen till alla hus? Och ett modem kostar ju inte så mycket idag. Det är en ganska

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Skogsstyrelsens Skogsdataportal beskrivning

Skogsstyrelsens Skogsdataportal beskrivning Skogsstyrelsens Skogsdataportal Datum Projektnr Skogsstyrelsens Skogsdataportal beskrivning Skapad Reviderad Filnamn Skogsstyrelsen Skogsstyrelsens Skogsdataportal 2(15) Innehållsförteckning Skogsstyrelsens

Läs mer

Användning av Nationell Höjdmodell för identifiering av naturrelaterade risker vid väg och järnväg. Forum för Naturkatastrofer (CNDS) 2013-10-16

Användning av Nationell Höjdmodell för identifiering av naturrelaterade risker vid väg och järnväg. Forum för Naturkatastrofer (CNDS) 2013-10-16 Användning av Nationell Höjdmodell för identifiering av naturrelaterade risker vid väg och järnväg Forum för Naturkatastrofer (CNDS) 2013-10-16 Syfte Detta projekt bygger vidare på tidigare arbeten och

Läs mer

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar samt skogsrevision av PEFC och FSC-certifierade fastigheter 2013

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar samt skogsrevision av PEFC och FSC-certifierade fastigheter 2013 1 1 (12) Dokumentet upprättat 140110 Beteckning Tjänsteställe, handläggare Södra Skog/Miljöavdelningen Gustaf Aulén Senast uppdaterat 140123 Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar samt skogsrevision

Läs mer

Bildande av naturreservatet Lustigkulle domänreservat i Motala kommun

Bildande av naturreservatet Lustigkulle domänreservat i Motala kommun LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten Maria Taberman BESLUT 1998-02-11 sid Fel! Okänt (Fel! Okänt ) 2310-10287-95 0583-213 Assi Domän AB 105 22 STOCKHOLM Bildande av naturreservatet Lustigkulle

Läs mer

Skogsfastighet Pello. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda senast 2015-10-22.

Skogsfastighet Pello. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda senast 2015-10-22. Skogsfastighet Pello ÖVERTORNEÅ PELLO 3:2 Skogsfastighet fördelat på tre skiften runt byn Pello. Fastigheten består av 233 ha varav 89 ha utgör produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 8 729 m³sk. Jakträtt

Läs mer

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015 Båttur i Sankt Anna skärgård Följ med på båtutflykt i Sankt Annas skärgård söndag 5 juli. Vår naturvårdsförvaltare guidar bland djur och växter, berättar om livet i skärgården och vad det är som gör Sankt

Läs mer

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Vinnare! Närmaste gissning och mest antal rätt i tipspromenaden har: Vuxenfrågor 1. Hugo Sandberg, Täby 2. Thomas Granbohm,

Läs mer

Policy Brief Nummer 2010:1

Policy Brief Nummer 2010:1 Policy Brief Nummer 2010:1 Fritidsfiskebaserade företag hur kan de utvecklas? Fritidsfiskebaserade företag upplever i olika grad hinder för sin utveckling beroende på företagets inriktning, storlek och

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

Skogsegendom 2 i Råsele

Skogsegendom 2 i Råsele Skogsegendom 2 i Råsele VILHELMINA RÅSELE 1:50 Skogsfastighet om totalt ca 256 ha, varav skogsmark 172 ha. Uppskattat virkesförråd ca 18.000 m³sk. Ingår i Råsele jaktlag som jagar på 5.710 ha. Utgångspris:

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 8 december 2010, 214 Dnr: 318/10-831. Strategi för Båstads kommuns skogsinnehav

Antagen av kommunfullmäktige den 8 december 2010, 214 Dnr: 318/10-831. Strategi för Båstads kommuns skogsinnehav Antagen av kommunfullmäktige den 8 december 2010, 214 Dnr: 318/10-831 Strategi för Båstads kommuns skogsinnehav 2 (9) Innehållsförteckning sid Bakgrund 3 Skogens rekreationsvärde 4 Viltvård 4 Övergripande

Läs mer

Ett ungt gäng med väldigt stort engagemang. Text: Jonathan Jansson Foto: Sista Droppen

Ett ungt gäng med väldigt stort engagemang. Text: Jonathan Jansson Foto: Sista Droppen Ett ungt gäng med väldigt stort engagemang Text: Jonathan Jansson Foto: Sista Droppen ista Droppen är ett drygt tvåårigt filmprojekt som handlar om ekologi, fiskevård, ekoturism och hur stor negativ påverkan

Läs mer

Skogsskifte i Teurajärvi

Skogsskifte i Teurajärvi Skogsskifte i Teurajärvi Ett skogsskifte från fastigheten Teurajärvi 11:15 utbjudes till försäljning genom anbud. Försäljningsobjektet består av ett skogsskifte med skog i olika åldersklasser. Jakträtt

Läs mer

Följ med en forskare in i de vilda björnarnas rike!

Följ med en forskare in i de vilda björnarnas rike! Björnexkursioner Presentationer Guidningar Information Forskning Stugbyn Kvarnberg Följ med en forskare in i de vilda björnarnas rike! Säg den som på ett eller annat sätt inte fascineras då ordet björn

Läs mer

Vetlanda Björkö 1:11

Vetlanda Björkö 1:11 Vetlanda Björkö 1:11 Smålandsgård 33 ha Skogsgård med fritidsboende, belägen 15 km nordväst om Vetlanda. Fritidshus i 1½ plan. Ekonomibyggnader. Inägomark om 8,6 ha. Skogsmark om 13,6 ha med ett virkesförråd

Läs mer

Målbilder för god miljöhänsyn vid skogliga åtgärder till friluftsliv och rekreation Innehåll

Målbilder för god miljöhänsyn vid skogliga åtgärder till friluftsliv och rekreation Innehåll Datum 2015-09-03 1(24) Skogsenheten Sofia Blomquist sofia.blomquist@skogsstyrelsen.se Målbilder för god miljöhänsyn vid skogliga åtgärder till friluftsliv och rekreation Innehåll Målbilder för god miljöhänsyn

Läs mer

Restaurering av små vattendrag 10p 2004. Högskolan i Kristianstad, Institutionen för teknik.

Restaurering av små vattendrag 10p 2004. Högskolan i Kristianstad, Institutionen för teknik. Per Ingvarsson Namn: Per Ingvarsson Titel: Vattenvårdsingenjör och vattenekolog Födelsedatum: 610812 Födelseplats: Borås Nationalitet: Svensk Civilstånd: Sambo Hemadress: Apelgatan 6, 312 31 Laholm Tel:

Läs mer