U Utredarstaben. Tjänsteskrivelse..Social och omsorgskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "U Utredarstaben. Tjänsteskrivelse..Social och omsorgskontoret 2008-09-11"

Transkript

1 SÖDERTÄLJE KOMMUtll Tjänsteskrivelse..Social och omsorgskontoret U Utredarstaben Ann Louise Brolin Södertälje kommuns riktlinjer rör tillstånd - och tillsynsverksamhet av alkohol- och tobaksrörsäljning samt detaljhandelns mrsäljning av nikotinläkemedel. '- I',,"):, <. o~/ 2 c~.~ Sammanfattning av ärendet Social och arbetsmarknadsnämnden beslutade att anta förslag till reviderade riktlinjer för tillstånd - och tillsynsverksamhet av alkohol - och tobaksförsäljning i Södertälje kommun. Syftet var främst att uppdatera riktlinjerna i förhållande till förändringar i lag och praxis. Förändringar föreslogs främst vad avser serveringstider, handläggningstider och kravet på serveringsansvarigs kunskap i alkohollagstiftningen. Kommunstyrelsen beslutade att återemittera de föreslagna riktlinjerna för ytterligare översyn. Riktlinjerna har nu kompletterats med skrivningar om rådgivning, information och service samt förslag att uteserveringstillstånd ska kunna beviljas året runt även för servering som är belägen på kommunal mark under förutsättning att gatuhållningen inte hindrar detta. Med anledning av ny lag från 1 mars 2008 om detaljhandelns försäljning av nikotinläkemedel har riktlinjerna kompletterats med ett avsnitt om kommunens tillsynsansvar. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Riktlinjer Bamchecklista Kommunförvaltningen förslag till beslut Social och omsorgsnämnden tillstyrker förvaltningens förslag till riktlinjer för tillstånd - och tillsynsverksamheten av alkohol - och tobaksförsäljning samt detaljhandelns försäljning av nikotinläkemedel i Södertälje kommun. Kommunstyrelsen tillstyrker förvaltningens förslag till riktlinjer för tillstånd - och tillsynsverksamheten av alkohol - och tobaksförsäljning samt detaljhandelns försäljning av nikotinläkemedel i Södertälje kommun. Postadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org.nummer Södertälje E-postadress:

2 2 Kommunförvaltningen förslag till beslut Kommunfullmäktige antar förvaltningens förslag till riktlinjer för tillstånd - och tillsynsverksamheten av alkohol - och tobaksförsäljning samt detaljhandelns försäljning av nikotinläkemedel i Södertälje kommun.,t!{~a:~l:~;r Ulla~ari:Hellen~g Stadsdirektör!, / ~ / / X1f(~///!/ Karl Gudmundsson Socialchef

3 SODERTÄUE KOMMU/'iI " Social och omsorgskontoret Ny text är markerad med rutor. Postadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org.nummer Södertälje E-postadress:

4 SÖDERTÄLJE KOMMUrsl " Social och omsorgskontorel Riktlinjer för Södertälje kommuns handläggning av serveringstillstånd och tillsyn av alkohol - och tobaksförsäljning. 1. Övergripande för verksamheten 1.1 Inriktning Regleringen av serveringstillstånd och tillsyn av alkohol och tobaksförsäljning är huvudsakligen tänkt som skyddslagstiftning för att förebygga de skadeverkning ar som kan uppkomma med konsumtion av alkohol och tobak. Att servera och sälja alkohol och tobak medför ett betydande socialt ansvar vilket prövas och tillses av myndighet. Vilken nämnd inom kommunen som är ansvarig myndighet fastställs i reglemente. 1.2 Tillstånd Företag och slutna sällskap som önskar att servera alkohol skall till nämnden ansöka om tillstånd för detta jämlikt 6 kap 1 Alkohollagen. Vid servering och/eller försäljning av folköl klass II behöver tillstånd inte inhämtas. Dock måste den som serverar eller säljer folköl anmäla dettajämlikt 6 kap la och 5 kap 6 Alkohollagen. Vid försäljning av folköl i butik är en förutsättning att även matvaror säljs i butiken. Anmälan skall också göras vid försäljning av to bak jämlikt Tobakslagen 12a. 1.3 Tillsyn Enligt 8 kapitlet 1 Alkohollagen utövar kommun och polismyndighet den ome delbara tillsynen över bestämmelserna om servering av starköl, vin och sprit drycker efterlevs. Kommunen utövar även tillsyn av servering och försäljning av folköl klass II och tobak hos restauratörer och detaljister. Ny text 1.4 Service i form av rådgivning och information Kommunens tillståndsmyndighet ska tillsammans med näringsidkare och andra myndigheter arbeta aktivt för att skapa goda restaurang- och boendemiljöer samt konkurrens på lika villkor. I den förebyggande tillsynen ingår service till näringsidkare i form av konsultation och andra informativa insatser kring alkohollagstiftning, ansvarsfull alkoholservering, tobakslagstiftning, ansvarsfull marknadsföring och närliggande områden. Tjänstemännen ska ha hög tillgänglighet för rådgivning då sådan efterfrågas och ska aktivt bistå med konsultation i framtagande av egentillsynsprogram. Föreligger behov av mer övergripande utbildningar i ovanstående frågor skall nämndens tjänstemän anordna detta. 2 Alkoholpolitiska riktlinjer för servering av alkohol I förarbetena till Alkohollagen, prop. 1994/95:89 anges bland annat följande: Uppfylls vissa på/örhand angivna, delvis stränga, krav skall tillstånd ges att servera alkohol. I de/all en servering bedöms/öra medsig alkoholpolitiska olä- Postadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org.nummer Södertälje E-postadress:

5 2 genheter måste inskränkningar kunna göras. Sådana inskränkningar förutsätter en prövning i det enskilda/allet mot bakgrund av en alkoholpolitisk helhetsbedömning. I intresse- och normkollision mellan å ena sidan näringsfriheten och å andra skyddet/ör mänskors hälsa, bör skyddsaspekterna ta över. Kommunens riktlinjer för serveringstillstånd utgår från Alkohollagen, dess f'örarbeten, rättspraxis samt Allmänna råd för tillämpning och handläggning'av alkohollagstiftningen. Regelverket är närmare preciserat och kommenterat i den Handbok i Alkohollagen som utarbetats av Statens folkhälsoinstitut. Av Kap 7 9 AL stadgas att" Om serveringen kan befaras medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt, får serveringstillstånd vägras även om ( de allmänna) kraven enl 7 och 8 är uppfyllda ". Tillståndprövningen ska utgå från objektiva, tydliga och de i lag och myndighetsföreskrifter fastställda kriterierna. Dock har kommunen möjlighet att inom alkohollagens ram utforma alkoholpolitiska program med riktlinjer för tillståndsgivningen. Av riktlinjerna bör framgå vilka kriterier kommunen avser att tillämpa vid bedömningen av om en servering kan medföra alkoholpolitiska olägenheter. I förarbetena till AL framhålls som exempel på områden som kan behandlas i kommunala riktlinjer: o Serveringstider o Restaurangens inriktning o Restaurangtäthet o Närhet till idrotts- eller nöjesanläggning o Hur ungdomar ska skyddas o Etablering i närheten av trafikleder o Etablering i områden med känd missbruksproblematik eller hög brottsbelastning o Restaurangetablering i bostadsområden 3. Allmänna kriterier ror meddelande av serveringstillstånd 3.1 Lämplighetsprövning Serveringstillstånd kan meddelas till allmänheten eller förening, företag eller annat slutet sällskap jämlikt 7 kapitlet 5 Alkohollagen. Enligt 7 kapitlet 7 samma lag får serveringstillstånd meddelas endast då den sökande visar att han/hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Vid prövning skall särskild hänsyn tas till om den sökanden är laglydig och benägen att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna. När det gäller en juridisk person måste lämplighetskraven även riktas mot den eller de fysiska personer som har ett inflytande i rörelsen, exempelvis VD, styrelseledamot, bolagsdelägare eller aktieägare med betydande aktieinnehav. Även annan ekonomisk intressent kan komma att innefattas i prövningen. 3.2 Kunskaper i alkohollagstiftning Sökanden skall enl Kap 7 7 AL kunna visa att han / hon har erforderliga kunskaper i alkohollagstiftning för den sökta serveringen. Omfatfuingen av vilka kunskaper som är nödvändiga avgörs av verksamhetens karaktär och omfattning.

6 3 Vid servering till allmänheten ställs kunskapskravet högt och kräver i normalfallet att sökanden har genomgått utbildning i alkohollagen. Vid tillfällig servering till slutna sällskap är kravet lägre och det är i de flesta fall tillräckligt att sökanden genomgår ett mindre kunskapstest. För sökande som återkommande skall ansvara for servering i stora slutna sällskap kan kravet likställas med servering till allmänhet. ' 3.3 Kravatt kunna servera lagad mat Enligt 7 kapitlet 8 AL rar tillstånd för servering till allmänheten året runt eller årligen under en viss tidsperiod endast meddelas om serveringsstället har ett kök för allsidig matlagning och tillhandahåller lagad mat. Serveringsstället skall med hänsyn till omständigheterna ha ett tillräckligt antal sittplatser för gäster. Tillstånd för servering under enstaka tidsperiod och vid enstaka tillfälle rar meddelas om serveringsstället tillhandahåller lagad mat, det finns inga krav avseende kök. Detsamma gäller beträffande tillstånd for servering i slutet sällskap. 3.4 Olägenheter gällande ordning och nykterhet eller särskild risk iör människors hälsa. I 7 kapitlet 9 alkohollagen anges att serveringstillstånd rar vägras om serveringen kan befaras medföra olägenheter gällande ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Lagen lämnar här utrymme åt kommunen att själv bedöma vilka kriterier som kan ses som olägenheter. Exempel på forhållanden där det föreligger sådana olägenheter och då tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker ej bör medges är: Då polisen avstyrker ansökan på grund av risk för ordningsproblem på serveringsstället eller i dess närmaste omgivning. Då miljönämnd avstyrker ansökan på grund av risk för störning från buller och liknande som befaras orsaka olägenhet för människors hälsa. Då missforhållanden på serveringsstället är kända eller då den sökande ej är lämplig. Då serveringsstället ligger i ett särskilt alkoholkänsligt område, t ex nära fritidsgårdar, idrottsplatser, trafikleder eller bostadsområden med känd missbrukarproblematik. Då ansökan avser verksamhet med pornografiska inslag, verksamhet som präglas av spel och dobbel, uttalat rasistiska organisationer och uttalat drogliberala verksamheter. Då ansökan avser restaurang som vänder sig till en uttalat ungdomlig publik under 20 år. Då ansökan avser en restaurang i område där det på grund av överetablering kan uppstå olägenheter av ovanstående karaktär. Stor restriktivitet ska gälla att medge tillfälliga serveringstillstånd vid arrangemang riktade till ungdomar och ungdomsverksamhet. För arenaanläggningar kan serveringstillstånd beviljas om restaurangen uppfyller de krav på utrustning för allsidig matlagning som regleras i 7 kap 8 alkohollagen. Särskilda regler för servering kan komma att villkoras i ser

7 4 veringstillståndet. Servering på läktarplats i samband med idrottsevenemang beviljas inte. Bedömning av varje enskild ansökan Tillstånd kan vägras redan vid farhågor om att alkoholpolitiska olägenheter skall uppstå. Det krävs dock att det redovisas vilka olägenheter det är fråga om och grunden för att olägenheter är att'befara, till exempel sakförhållanden i närområdet, om alkoholpolitiska problem redan förekommer i området eller bedömningar från andra myndigheter. Om polismyndigheten befarar att en restaurangetablering innebär en risk utifrån allmänna ordningssynpunkter eller om miljöförvaltningen bedömer att etableringen innebär risk för störningar för närboende bör det ha stor betydelse. Tillståndsmyndigheten måste dock i varje enskilt ärende göra en egen bedömning och motivera varje beslut utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Hänvisning till kommunala riktlinjer är inte tillräckligt. 3.5 Serveringstider Södertälje kommun tillämpar alkohollagens normaltider för servering av alko hol. Servering av starköl, vin och spritdrycker rar tidigast påbörjas klockan och skall vara avslutad klockan Serveringstid efter klockan medges efter särskild prövning och kan då komma att villkoras. Serveringstid efter klockan medges endast i undantagsfall efter särskild prövning, fort ex servering på nyårsafton. Finns skäl att meddela kortare serveringstid än normaltiden kan så ske. Sådana skäl kan till exempel vara att polismyndigheten eller miljönämnden rekommenderar en kortare serveringstid. Serveringstider på uteservering Uteservering i direkt anslutning till bostad (bottenvåning i flerfamiljshus) beviljas i de flesta fall tillstånd i enlighet med miljönämndens och polismyndighetens yttranden. Om dessa myndigheter anger olika serveringstider, medges den kortaste tiden. 3.6 Villkor om ordningsvakter Nämnden kan villkora serveringsstället att ha ordningsvakter i lokalen. Ord ningsvakt skall vara forordnad av polismyndigheten. 3.7 Prövotid Vid befarad störning för närboende eller ordningsstörning kan utökad ser veringstid medges under en prövotid. Innan periodens slut ska en omprövning ske innan den senare serveringstiden eventuellt permanentas. 3.8 Ändring av beviljat tillstånd Nämnden kan när som helst meddela villkor för serveringstillståndet om det framkommer att serveringen medfor olägenheter gällande ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Vid brott mot gällande regleringar kan tillstånd begränsas eller återkallas efter beslut av nämnden.

8 5 4. Olika kategorier av serveringstillstånd rör röretag 4.1 Ny ansökan om permanent serveringstillstånd Ansökningskategorin avser restauratörs ansökan om nytt tillstånd året runt eller årligen under en viss period. Ärendet skall behandlas via remissförfarande och det tänkta serveringsstället besökas. Den sökandes vandel och ekonomiska förutsättningar for verksamheten skall granskas. 4.2 Ändring i serveringstillstånd Utvidgat tillstånd kan t ex avse tillståndsinnehavare som vill utöka serveringen av starköl och vin till att även omfatta starksprit. Ansökan kan även gälla utöka de öppettider, utökad lokalyta eller begäran om annan ändring, t ex antal ord ningsvakter. I dessa fall finns i allmänhet kännedom om den sökande och ser veringsstället varför remiss- och utredningsforfarandet kan förenklas. Vid hand läggning av ansökan om utökad serveringstid skall yttrande inhämtas från po lismyndighet och miljönämnd. 4.3 Servering på uteservering Endast for uteservering som är belägen i anslutning till, eller i omedelbar närhet av restaurangen kan serveringstillstånd medges. Uteserveringen skall vara tydligt avgränsad. Ny text Tillstånd for uteservering kan beviljas året runt för serveringar belägna på privat mark och där markägaren har lämnat sig medgivande. För servering belägen på kommunal mark kan tillstånd för servering året runt beviljas under förutsättning att gatuhållningen inte hindras. I övriga fall kan tillstånd beviljas för uteservering belägen på kommunal mark under perioden slutet av april till slutet av september. Ansökan görs årsvis där bevis om markupplåtelse skall bifogas ansökan. Tillstånd för uteservering året runt medges inledningsvis under en prövotid om ett år. Därefter skall ny ansökan ske och prövotiden utvärderas innan permanent tillstånd kan erhållas. 4.4 Pausservering Tillstånd för så kallad pausservering beviljas endast då serveringen sker under paus i konsert- eller teaterföreställningar. 4.5 Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten Serveringstillstånd meddelas endast i de fall serveringen ingår som en del i ett större arrangemang där serveringen inte är det primära utan del i arrangemanget. Vid tillfälliga serveringstillstånd ställs enligt 7 kapitlet 8 alkohollagen inte lika höga krav på kök/mat som vid ett permanent serveringstillstånd. Lagad mat skall dock tillhandahållas. Arrangemang som huvudsakligen vänder sig till publik över 18 år kan erhålla detta tillstånd. Serveringstider längre än till klockan medges i regel inte. I undantagsfall kan dock tid till medges.

9 6 Sökande ska styrka rätten till att disponera marken för arrangemanget. För att möjliggöra tillsyn vid festivaler med flera arrangörer är enskilda tillfälliga tillstånd begränsade till enskild restauratörs serveringsyta. Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten medges max 10 gånger per lokal och år. 5 Olika kategorier av serveringstillstånd för slutna sällskap Tillståndskategorin avser tillfälliga tillstånd för servering i en förening, ett företag eller på en privat fest. Slutet sällskap definieras som en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse utöver den ifrågavarande tillställningen med alkoholservering. En ideell förening eller stiftelse som söker tillstånd skall ha en tillfredsställande organisation. Den skall vidare ha ett namn som kan särskiljas från andra och ha antagit stadgar. En sökande som har tilldelats organisationsnummer av skatteverket anses i normalfallet uppfylla dessa krav. Härutöver krävs att föreningen visat sig vara i stånd att bedriva ideell eller annan verksamhet samt att verksamheten kan bedömas bli bestående. Förening, eller motsvarande, som ansöker om tillfälligt tillstånd för servering till slutna sällskap skall innan tillstånd medges ha en styrelse, behörig firmatecknare och antagna stadgar. Sammanslutningens syfte skall vara annat än att möjliggöra alkoholförtäring. 5 1 Tillfälliga serveringstillstånd ror slutna sällskap Vid varje tillfälle då alkoholservering till slutet sällskap sker skall arrangören på förhand veta vilka personer som skall delta. Serveringslokalen rar inte vara öppen för insläpp av nya gäster under pågående tillställning. Om entreavgift tas ut och om lokalen är öppen för andra gäster medför det att serveringen får anses riktad till allmänheten. Detsamma gäller i de fall då annonsering sker i tidningar, på allmänna. anslagstavlor, via direktreklam, hemsida eller liknande. Ett slutet sällskap får ej bildas på stället. Det är ej förenligt med bestämmelserna att medlemsavgift säljs i entren till en fest eller i samband med biljettförsäljning. Vid tillfälliga tillstånd ställs enligt 7 kapitlet 8 alkohollagen inte lika höga krav på kök/mat som vid permanent serveringstillstånd. Lagad mat skall dock tillhandahållas. Tillfälliga tillstånd för servering till slutna sällskap medges till högst tio tillfällen per lokal och år. 5.2 Permanenta serveringstillstånd till slutna sällskap Ansökningskategorin avser ansökan om permanent serveringstillstånd för slutna sällskap. Vid permanent tillstånd till slutna sällskap ställs samma krav på den sökande som vid ansökan om permanent serveringstillstånd till allmänheten. Dock ställs inte samma krav på köket. Köket skall tillhandahålla lagad mat och vara godkänt för detta ändamål av miljönämnd. Ärendet skall bearbetas via remissförfarande. Den sökandes vandel skall granskas.

10 7 6. Handläggning 6.1 Ansökningshandlingar Sökanden skall bifoga följande handlingar/uppgifter till ansökan: Sökanden måste vara minst 20 år. Kvitto på inbetald anspkningsavgift Ansökan, undertecknad av behörig firmatecknare (el. dyl.) Personbevis för serveringstillstånd ( erhålls hos Skatteverket) Anmälan om serveringsansvarig personal. Kopia av sökandes hyreskontrakt (undertecknat av båda parter) eller bevis om annan rätt att disponera lokalen och/eller mark. Bevis om kunskap i alkohollagen. Bevis om miljönämndens godkännande av verksamheten. Uppgift om verksamhetsinriktning, matutbud, dans, underhållning, spel etc. Planritning över lokal och i förekommande fall uteservering och drinkbar. Registreringsbevis för bolaget/föreningen ej äldre än 3 månader. Registreringsbevis för mervärdesskatt/intyg att anmälan är inlämnad till skatteverket. Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag/andelsfördelning i handelsbolag. Finansieringsplan med verifikationer över investerat kapital. Handlingen "uppdrag som funktionär" från Bolagsverket som visar vilka aktiebolagihandelsbolag bolagsföreträdarna är och har varit verksamma i. Av behörig koq.sult upprättad brandskyddsdokumentation. Information om vem som utsetts till brandskyddsansvarig vid serveringsstället. Anmälan av kassaregister ( särskild blankett ). För vissa ansökningskategorier kan ett urval av ovanstående uppgifter räcka för handläggning. I vissa fall kan nämnden begära in ytterligare handlingar från den sökande. 6.2 Remissförfarande Då samtliga ansökningshandlingar är inkomna sammanställs ärendet och remit teras till Polismyndigheten, Miljönämnden, Brandmyndigheten samt Skattemyn digheten. Av polismyndighetens yttrande skall den sökandes lämplighet framgå. Därutöver skall yttrandet innehålla en bedömning av det allmänna ordningsläget kring det aktuella serveringsstället. Av miljönämndens yttrande skall framgå om lokalerna är godkända av miljönämnden. Därutöver skall yttrandet innehålla en bedömning av eventuell risk för störning som kan uppkomma i anslutning till serveringsstället, samt om köket uppfyller alkohollagens krav på allsidig matlagning. Av brandmyndighetens yttrande skall det framgå om lokalen anses godkänd ur säkerhetssynpunkt samt det högsta antalet personer som får vistas i lokalerna samtidigt...

11 8 Av Skatteverket yttrande skall det framgå att bolaget är moms- och arbetsgivarregistrerat. Vidare skall de svara på om bolaget och/eller dess företrädare är föremål för revision. Slutligen skall de även svara på om bolaget eller dess företrädare inkommit med deklarationer och i övrigt uppfyllt sina skyldigheter gentemot det allmänna. Vid oklarheter i ett ärende kan ovan remisser kompletteras med ytterligare frågor. Även andra myndigheter kan komma att remitteras. Exempel på myndigheter som kan förekomma är länsstyrelsen och ekobrottsmyndigheten. För vissa ansökningskategorier, exempelvis en förening som ansöker om enstaka tillfälligt tillstånd för servering till medlemmar i egen lokal, kan ett förenklat remissförfarande räcka. 6.3 Ansökningsavgifter Avgifter uttages av nämnden vid behandling av ansökan om serveringstillstånd. Nivå för av giften skall motsvara nämndens självkostnad för handläggningen av olika former av tillstånd. Avgiften fastställs årligen av Kommunfullmäktige i samband med beslut om Mål&Budget för kommande år. Ansökningsavgiften skall ha betalats och bevis därom ingivits till tillståndsmyndigheten innan beslut meddelas. Vid avslag på ansökan återbetalas inte ansökningsavgiften., 6.4 Handläggningstider Under förutsättning att nämnden har erhållit alla erforderliga handlingar och att remissinstanserna svarat inom utsatt remisstid är inriktningen att följande handläggningstider ska gälla: Permanent tillstånd servering allmänheten Ändring av serveringstillstånd Tillfälliga serveringstillstånd allmänheten Permanenta tillstånd slutna sällskap Tillfälliga serveringstillstånd slutna sällskap 3 mån 2 mån 2 mån 3 mån 1 mån II Ny text För att motverka långa handläggningstider ska tillståndsenheten ha hög tillgänglighet för råd och information till tillståndssökande näringsidkare i samband med ansökningsförfarandet. Likaså ska ett aktivt arbete bedrivas tillsammans med andra myndigheter for korta remisstider och samordnad tillståndsprövning. Konkursbo Enligt 7 kapitlet 17 alkohollagen upphör serveringstillståndet omedelbart att gälla vid konkurs. Vill konkursboet fortsätta driva rörelsen skall ansökan göras hos nämnden. Enligt alkohollagen skall sådan ansökan behandlas med förtur. I författningskommentarerna till den nya alkohollagen anges att en rimlig handläggningstid för denna typ av ärende är högst l vecka.

12 9 6.5 Individuell prövning Enligt alkohollagens bestämmelser måste alltid en individuell prövning göras vid tillståndsgivning med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Enligt förvaltningslagens bestämmelser skall alltid ett avslag på ansökan motiveras. 7. Riktlinjer för tillsyn Grundtanken är att tillsyn ska förebygga överträdelser av alkohollagen. Tillsyn genom löpande dialog, rådgivning och direkta påpekanden av felaktigheter ska ha förebyggande verkan, att egen rättelse kan göras, och administrativa tvångs medel om möjligt undvikas. 7.1 Inriktning Tillsynen ska genomföras med utgångspunkt från ALs tre huvudbestämmelser; o servering av alkoholdrycker får endast ske i sådan omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet på serveringsställena inte uppstår, o som ett särskilt skydd för ungdomen ska finnas åldergränser, o förutsättningarna för att få tillstånd ska vara uppfyllda även sedan tillstånd meddelats, d v s krav på tillståndshavarens fortsatta lämplighet. Kommunen ska enligt lagen bedriva tillsyn över att alkohollagens bestämmelser efterlevs. När missförhållanden föreligger ska kommunen återkalla serveringstillståndet enligt 7 kap 19 AL. Om särskilda skäl föreligger finns möjlighet att i enlighet med 7 kap 20 AL meddela varning istället för återkallelse. Bestämmelserna om administrativa ingripanden, såsom varning och återkallelse av serveringstillstånd, är till för att få bort missförhållanden och för att förhindra att nya uppstår. Åtgärder mot en tillståndshavare har inte syftet att vara ett straff utan är medel för att skapa en god restaurangmiljö. 7.2 Tillsynsplan Nämnden antar vaije år en tillsynsplan för det innevarande årets tillsynsarbete. 7.3 Tillsynens innehåll Tillsyn innefattar, utöver kontroll,förebyggande arbete. Nämnden skall aktivt verka för att förebyggande insatser på området kommer till stånd och utvecklas. Kontrollerande tillsyn sker via besök hos restauratör och detaljist, så kallad yttre tillsyn. Vidare kan inre tillsyn bedrivas som innebär en administrativ kontroll av att förutsättningarna för tillstånd fortfarande föreligger. Sådan tillsyn sker minst en gång per år och tillståndshavare. 7.4 Förebyggande arbete Restauratörer och detaljister skall av nämndens tjänstemän besökas för konsulta tion och andra informativa insatser kring alkohollagstiftning, ansvarsfull alko holservering, tobakslagstiftning, ansvarsfull marknadsföring och närliggande områden. Tjänstemännen finns också tillgängliga för rådgivning då sådan efter frågas. Föreligger behov av mer övergripande utbildningar i ovanstående frågor skall nämndens tjänstemän anordna detta.

13 10 Detaljister skall i samband med meddelande om försäljning av folköl upprätta ett så kallat "egentillsynsprogram" som vägledning i försäljningen. Programmet är en, för ägare och personal, intern arbetsplan där regler och policy vad gäller folköl och tobaksförsäljning finns nedtecknat. Nämnden skall aktivt bistå med konsultation i framtagande av egentillsynsprograrn och tillse dokumentens användande. Den enskilda medborgaren är en viktig informant i frågor som rör olaglig eller olämplig försäljning eller marknadsföring av alkohol och tobak. En del av tillsynsarbetets förebyggande delar innefattar att anordna och samordna insatser, exempelvis utbildning och informationskampanjer, för att främja och underlätta allmänhetens deltagande i tillsynsarbetet. Frivilligorganisationer är viktiga samverkansparter i sammanhanget varför nämnden aktivt skall verka för frivilligorganisationer delaktighet i tillsynen. 7.4 Yttre tillsyn av restauratörer Den kontrollerande tillsynsverksamheten genomförs via besök hos restauratörer. I samband med kontroll skallfortsattafärebyggande insatser erbjudas. Yttre tillsynsbesök kan uppdelas i rutinbesök, påkallade besök och uppföljningsbesök. I tillsynsplanen ingår minst ett rutinbesök per tillståndshavare och år. Påkallade besök görs då inre tillsyn givit anledning till det. Uppföljningsbesök blir aktuella då missförhållanden förelegat vid tidigare besök. Normalt skertillsynen öppet, d v s den som utför kontrollen ger sig tillkänna. Enstaka kontrollbesök av anonym tjänsteman som uppträder som vanlig gäst kan förekomma t ex vid uppföljning av tidigare besök när missförhållanden förelegat. Vid behov kan tillsyn av restauratörer genomföras i samarbete med andra myndigheter; polis, miljönämnd, brandmyndighet och Skatteverket, så kallad samlad tillsyn. Vid den samlade tillsynen kontrollerar varje myndighet utifrån respektive ansvarsområde. Nämndens tjänstemän skall vid yttre tillsyn kunna legitimera sig. Vid yttre tillsyn görs företrädesvis: Kontroll av ordning och nykterhet Kontroll av ålder på restaurangens gäster för att tillse att servering och försäljning av alkohol och tobak inte sker till minderåriga. Kontroll av säkerhet i lokalen (vid samlad tillsyn) Kontroll av marknadsföring Kontroll av ordningsvakts förordnande (vid samlad tillsyn) Kontroll att serveringsansvarig finns på plats Kontroll att lokalen/kökets funktion motsvarar de krav som ställs på det och att lagad mat tillhandahålls (vid samlad tillsyn) Kontroll av personuppgifter på tjänstgörande personal (vid samlad tillsyn) Kontroll av personalliggare (vid samlad tillsyn) Kontroll av kassa för att tillse: att all försäljning (mat, dryck, entre, garderob etc) registreras i kassaregister, att kassaregister visar alla genomförda trans

14 11 aktioner, att inslagen summa stämmer med tillgångarna i kassalåda, att kvitto erbjuds kunden. Kontroll att ekonomisk rapportering finns upprättad och tillgänglig Protokoll skall upprättas efter att tillsynen genomförts och kommuniceras med tillståndshavaren som om det är påkallat bereds tillfälle att yttra sig. Missförhålhinden ska påtalas direkt till tillståndshavaren eller serv~tingsansvarig som tjänstgör vid tillfället. Om det vid tillsyn framgår att restauratören inte uppfyller de regler och krav som är en förutsättning för dennes tillståndsinnehav skall tillståndet återkallas. Om restauratören vidtar adekvata åtgärder för att komma tillrätta med problemet, kan nämnden istället besluta att meddela varning. Nämnden kan även förena serveringstillståndet med villkor för försäljningen. Vid brott mot gällande lagstiftning kan polisanmälan göras. Polisanmälan görs av nämnden utsedd delegat. 7.5 Yttre tillsyn av detaljister Tillsynen av detaljisters försäljning av öl klass II och tobak skall särskilt upp märksammas på så sätt att eventuell försäljning till minderåriga inte förekom mer. Genomgång och uppföljning av egentillsynsprogram skall göras vid besök i butik. I samband medkontroll skallfortsattaförebyggande insatser erbjudas. Om det vid tillsyn framgår att detaljisten inte uppfyller de regler och krav som är en förutsättning för dennes försäljning av folköl kan nämnden utdela varning och krav på ändring eller utverka förbud mot fortsatt försäljning i 6 månader. Upprepas regelbrotten kan försäljningsförbud el 12 månader utfärdas. Om detaljisten inte uppfyller regler och krav för tobaksförsäljning kan varning och krav på ändring utdelas. Vid återupprepad eller grov förseelse rar tillståndsmyndigheten beslagta tobaksvarorna jämlikt 21 Tobakslagen. Enligt samma lagrum skall varan återlämnas om detaljisten vidtar rättelse. Vid brott mot gällande lagstiftning kan polisanmälan göras. Polisanmälan görs av nämnden utsedd delegat. 7.6 Inre tillsyn Inre tillsyn innebär en administrativ kontroll av att förutsättningarna för tillstånd fortfarande föreligger. Sådan tillsyn sker minst en gång per år och tillståndshava re. Uppgift om hur en tillståndshavare sköter sig i ekonomiskt hänseende inhämtas från skattemyndigheten eller kronofogdemyndigheten. Restaurangrapporten, som är restauratörens redogörelse över de slag och volym av alkoholdrycker som sålts, granskas med avseende på avvikelser; t ex att en orimligt stor del avomsättningen härrör från alkoholförsäljning. Uppgift om personlig lämplighet inhämtas via polisen ur belastnings- och misstankeregister. Uppgift kan även hämtas från Bolagsverket för kontroll av huruvida den personkrets som lämplighetsprövades inför tillståndsgivningen består, eller om förändringar i denna har skett utan att anmälas till tillsynsmyndigheten. Inre tillsyn kan också aktualiseras genom information via t ex samverkande myndigheter,allmänhet och media.

15 12 Uppföljning ska ske av uppgifter som indikerar att en tillståndshavares lämplighet ur personlig eller ekonomisk synvinkel kan ifrågasättas. Om det vid yttre tillsyn uppkommer indicier på exempelvis ekonomiska oegentligheter iverksamheten kan även inre tillsyn bedrivas där information samlas från olika källor. Informanter är vid inre tillsyn Skatteverket, kronofogdemyndighet, polismyndighet med flera. ' 7.7 Tillsynsavgifter Tillsynsavgift tas ut motsvarande nämndens självkostnad för tillsynsverksamhe ten. Avgiften fastställs årligen av Kommunfullmäktige i samband med beslut om Mål&Budget för kommande år.

16 SÖDERTÄLJE KOMMUN " Social och Arbetsmarknadskontoret Kommunens tillsyn av detaljhandelns försäljning av nikotinläkemedel 1.1 Inledning Riksdagen beslutade att Apoteket AB inte längre ska ha ensamrätt att bedriva detaljhandel med receptfria nikotinläkemedel. Lagen trädde i kraft den 1 mars Syftet är att öka tillgängligheten till nikotinläkemedel och därigenom ta fler rökare att använda sådana produkter i samband med rökavvänjning. Nikotinläkemedel rar inte säljas till personer under 18 år. Eftersom nikotin är beroendeframkallande är det viktigt att nikotinläkemedlen används på rätt sätt. Överträdelse av :llirbudet är belagt med böter eller fångelse högst sex månader. Samma ansvar gäller vid utebliven anmälan till kommunen Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet för :llirsäljning av nikotinläkemedel och kan utfärda föreskrifter. 1.2 Anmälan Den näringsidkare som ska sälja nikotinläkemedel måste först anmäla handeln till den kommun där handeln ska bedrivas. Anmälan ska göras innan verksamheten påbörjas. Kommunen ska därefter snarast underrätta Läkemedelsverket när en anmälan inkommit. 1.3 Tillsyn Näringsidkare är, i likhet med vad som gäller vid tobaksförsäljning, skyldiga att upprätta och utövaegenkontrollprogram :llir verksamheten. Egenkontrollen är tänkt att ge näringsidkare hjälp med att kvalitetssäkra försäljningsverksamheten Egenkontrollen underlättar och effektiviserar även tillsynen. Kommunen ansvara :llir tillsynen på försäljningsställena, bl a ålderskontroll och egenkontrollprogrammet. Upptäckta brister rapporteras till Läkemedelsverket. Läkemedelsverket ansvarar:llir den övergripande tillsynen och har möjlighet att :llirelägga och förbjuda verksamhet som inte bedrivs i enlighet med gällande lag och föreskrifter. Näringsidkaren ska rapportera :llirsäljningsstatistik till Läkemedelsverket. 1.4 Tillsynsplan Nämnden antar varje år en tillsynsplan :llir det innevarande årets tillsynsarbete. 1.5 Tillsynsavgift Tillsynsavgift tas ut motsvarande nämndens självkostnad för tiilsynsverksamhe ten. Avgiften fastställs årligen av Kommunfullmäktige i samband med beslut om Mål&Budget :llir kommande år. Postadress Telefon Telefax Södertälje E-postadress: Postgiro Bankgiro Org.nummer

17 BARNCHECKLISTA för Södertälje kommun Bilaga l Ärende: Södertälje kommuns riktlinjer för tillstånds och tillsynsverksamheten beträffande alkohol och tobak: samt detaljhandelns försäljning av nikotinläkemedel Handläggare Ann Louise Brolin BARNCHECKLISTA som ska användas under beredningen av ärenden och därmed klargöra vilka beslut som kan beröra barn och ungdomar och därför behöver få en särskild barnkonsekvensanalys Den är avsedd att användas som ett redskap i Södertälje komm uns strävan att tillämpa principerna i FN:s barnkonvention. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? JaX NejD På vilket sätt? / Varför inte? I syftet med tillstånds och tillsyndverksamheten ingår skyddande regler för barn och unga Vid -JA- ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i: l. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? JaX På vilkt sätt? / Varför inte? Nej 2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? JaD Nej X På vilket sätt? / VariOr inte? 3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor beaktas med tanke på bl a kön, etniskt ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning? Ja NejD På vilket sätt? / VariOr inte? 4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? JaD Nej X På vilket sätt? / Varför inte? Övrigt som bör tas hänsyn till

18

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker STYRDOKUMENT 1(5) Beteckning Hälsa och omsorg Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 139 Dnr 859/99 Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker Tillstånd att tillsvidare servera alkoholdrycker till

Läs mer

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga:

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga: 2009-04-16 Serveringstillstånd Tillstånd beviljas utifrån följande kriterier. Sökandens lämplighet (AL 7 kap 7 ) Serveringsställets lämplighet (AL 7 kap 8 ) Olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt (AL

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I BOXHOLMS KOMMUN Kf 81 20120924 Dnr 12.224.700 Sn 107 20120822 Dnr 12.018.750 Riktlinjer för alkoholservering i Boxholms kommun Alkohollagen (2010:1622), som är en skyddslag,

Läs mer

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft 1995 01 01 och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

Information angående. serveringstillstånd

Information angående. serveringstillstånd Information angående serveringstillstånd Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II 1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II ALKOHOLLAGEN/ALLMÄNNA RIKTLINJER Riksdagen beslutade att införa en ny Alkohollag (1994-1738), som från och med 1995-01-01 ersatt Lagen

Läs mer

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738)

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Riktlinjer Servering till allmänheten Det är möjligt att ansöka om tillstånd för servering

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJER SOCIALNÄMNDEN socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJE antas av socialnämnden Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete.

Läs mer

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel 1 (7) Anders Rickler Alkoholhandläggare 2008-11-14 Dan Ottosson Alkohol- och drogsamordnare Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel Inledning Den gällande alkohollagen antogs

Läs mer

Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd

Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd och för detaljhandel med ÖL klass II Kommunstyrelsen Antagen 091006 av mbn 82. Fastställd av fullmäktige 2009-11-23, 91 och för detaljhandel med öl klass II

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd för serveringstillstånd samt tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-20, 48, dnr KS 2012/79 Innehåll Inledning... 3 Handläggning vid ansökan... 3 Kommunens informationsskyldighet

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun RIKTLINJER Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun 2 Innehåll Bakgrund... 3 Mål... 3 Inledning... 4 Servering av alkoholdrycker... 4 Ansökan... 4 Serveringstillstånd... 4 Kunskapsprov...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II

RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II Fastställd av kommunfullmäktige 2009-09-28 1 ( 12) INLEDNING Från och med 2002-04-01 kommer Essunga kommun att köpa en restaurangsinspektörstjänst från

Läs mer

enligt alkohollagen, läkemedelsförordningen

enligt alkohollagen, läkemedelsförordningen Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och läkemedelsförordningen Fastställda av Kommunfullmäktige 66, 2010-08-30 Justerade av Kommunfullmäktige 15, 2012-03-26 1 2 Kommunens

Läs mer

Alkoholpolitiskt program med riktlinjer för serveringstillstånd och folköl.

Alkoholpolitiskt program med riktlinjer för serveringstillstånd och folköl. 1 (8) 2005-01-18 Dnr 2004.251 Alkoholpolitiskt program med riktlinjer för serveringstillstånd och folköl. BAKGRUND Alkohollagen (1994:1738) trädde i kraft den 1 januari 1995. Under 1995 hade kommunen ett

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för alkoholservering Alkoholservering 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Alkoholservering i Ljungby kommun

Alkoholservering i Ljungby kommun www.ljungby.se Alkoholservering i Ljungby kommun Riktlinjer för serveringstillstånd anvisningar för allmänheten 2013-05-16 Ett rikt restaurangliv - en levande kommun I dialog och samverkan med restaurangbranschen

Läs mer

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid.

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid. Anvisningar för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd För att du ska få din ansökan om serveringstillstånd behandlad måste den vara fullständig det vill säga alla de dokument som efterfrågas har

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN Socialförvaltningen RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN SN 2004-02-25 ETT VARIERAT OCH SPÄNNANDE KROGLIV BIDRAR TILL ETT LEVANDE SIMRISHAMN Simrishamns kommun har

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö Riktlinjer för alkoholservering Socialnämnden i Mullsjö Inledning Alkohollagen är en skyddslag. Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt för kommunerna är att skyddet

Läs mer

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND 2 ETT RIKT RESTAURANGLIV - EN LEVANDE STAD I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 ANSÖKAN om serveringstillstånd Ansökan sänds till: LESSEBO KOMMUN Socialnämnden Att: Alkoholtillstånd Box 13

Läs mer

Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap.

Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap. Alkoholservering till slutet sällskap Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap. Vad är ett slutet sällskap? För att det skall kunna vara fråga om ett slutet

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun

Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun RIKTLINJER 2014-02-27 DNR: 2013-000217 Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun Laholms kommun Socialkontoret Postadress: 312 80 Laholm Besöksadress: Trädgårdsgatan 15 Växel: 0430-150 00 Fax: 0430-711

Läs mer

Alkoholservering i Lessebo kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22

Alkoholservering i Lessebo kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22 Alkoholservering i Lessebo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22 Inledning De kommunala riktlinjerna för alkoholservering utgår från alkohollagen och dess

Läs mer

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Ansökan Vad en ansökningshandling skall innehålla. Vem som söker serveringstillstånd (den fysiska eller juridiska personen som driver verksamheten)

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Härjedalens kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Härjedalens kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Härjedalens kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2012 Myndighetsnämnden ansvarar för tillståndsgivning, tillsyn och sanktionsärenden enligt Alkohollagen (SFS 2010:1622)

Läs mer

Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31

Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31 Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31 1 (12) Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 1 Allmänt Alkohollagen (2010:1622) (i texten benämnd som AL) är en social skyddslagstiftning

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och detaljhandel med öl klass II. avgifter för ansökan och tillsyn

Riktlinjer för serveringstillstånd och detaljhandel med öl klass II. avgifter för ansökan och tillsyn 2012-12-29 Riktlinjer för serveringstillstånd och detaljhandel med öl klass II samt avgifter för ansökan och tillsyn Riktlinjer för serveringstillstånd och detaljhandel med öl klass II samt avgifter för

Läs mer

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622).

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622). Sida 1 av 6 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Leif Antonsson, alkoholhandläggare Telefon: 0370-37 72 13 (direkt) 0370-37 70 00 (växel) E-post: leif.g.antonsson@varnamo.se Hemsida: www.varnamo.se Alkoholpolitiskt

Läs mer

Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd) Alkoholdrycker som serveringstillståndet ska utökas med:

Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd) Alkoholdrycker som serveringstillståndet ska utökas med: ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Organisationsnummer/ Personnummer Telefonnummer Adress Faxnummer E-post Serveringsställe Restaurangnummer Gatuadress Postnummer och postort Ansökan avser Utökning avser Bifoga

Läs mer

Information om att ansöka om serveringstillstånd

Information om att ansöka om serveringstillstånd Information om att ansöka om serveringstillstånd Detta är en information framtagen av Vingåkers kommun 2013-08-01 för dig som vill veta mer om att ansöka om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Läs mer

Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen Riktlinje 2010-09-03 Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen SN 163-2010 Antagen av socialnämnden 2010-09-03 Syftet med riktlinjerna är att ge en sammanfattande vägledning till beslutsfattare

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda Antaget av myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 2013-03-12 32 Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda 2(14) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Alkohollagen

Läs mer

Alkoholpolitiskt program

Alkoholpolitiskt program STRÄNGNÄS KOMMUN Dnr: 40/2003-705 Alkoholpolitiskt program Riktlinjer för serveringstillstånd 2 Antagna av KF 2003-12-15, 289 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Alkoholpolitik 3 Riktlinjer 4 Tillfälliga

Läs mer

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett.

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Följande uppgifter ska framgå av ansökan: Uppgifter om sökande

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa Personuppgifter i denna handling kommer att behandlas i enlighet med PUL (personuppgiftslagen). Du medger

Läs mer

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd 1 Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga nr på handlingar som medföljer ansökan och streckmarkera de som saknas. Ansökan om tillstånd

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN 1(6) RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN ALKOHOLLAGEN Nya Alkohollagen gäller från och med den 1 januari 2011 och ersätter tidigare lagar om tillverkning av och handel med alkoholdrycker.

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad. Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11

Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad. Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11 Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 När behövs provsmaknings- eller serveringstillstånd? 3 ANSÖKAN OCH HANDLÄGGNING

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer för serveringstillstånd för Alvesta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-12-12 188 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 2. När behövs ett serveringstillstånd?... 3 3. Ansökan

Läs mer

Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11

Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11 Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11 2 Tillsynsplan enligt Alkohollagen (2010:1622) Alkohollagen är en skyddslagstiftning med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 2012-12-12, 139 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Alkoholpolitiska mål... 2 3 Kommunens informationsskyldighet... 2 4 Ansökan... 2 5 Handläggning

Läs mer

ALKOHOLSERVERING I HÖGANÄS KOMMUN

ALKOHOLSERVERING I HÖGANÄS KOMMUN ALKOHOLSERVERING I HÖGANÄS KOMMUN Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av socialnämnden 2002-05-22 Senast reviderad i socialnämnden 2009-02-11 12 1 ETT VARIERAT OCH SPÄNNANDE KROGLIV BIDRAR TILL

Läs mer

Information om serveringstillstånd

Information om serveringstillstånd 1 Information om serveringstillstånd 2011-09-20 2 Information om serveringstillstånd Innehållsförteckning: Innehållsförteckning 2 Inledning 3 När tillstånd inte behövs 3 Alkohollagen 3 Om riktlinjer 3-4

Läs mer

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och

Läs mer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer ANMÄLAN Betydande förändring 1 (1) Kretsen av personer med ett betydande inflytande i det tillståndshavande bolaget förändras. Exempelvis ändrad ägare, styrelse, bolagsmän, restaurangchef eller liknande.

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1

Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1 Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen DNR SMN-0055/2013 1 (11) r för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1 1 Godkända på stadsbyggnads- och miljönämndens sammanträde den 14 november 2012

Läs mer

Vännäs kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622)

Vännäs kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) Vännäs kommun Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) Innehåll 1.0 INLEDNING... 3 2.0 SERVERINGSTILLSTÅND TILL ALLMÄNHETEN... 6 3.0 SERVERINGSTILLSTÅND FÖR SLUTET SÄLLSKAP...

Läs mer

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh Kävlinge kommun SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh för serveringstillstånd i Kävlinge kommun enligt alkohollagen (2010:1622) Bakgrund Kommunen skall enligt kap 8 9 Alkohollagen tillhandahålla information

Läs mer

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och fruktviner)

Läs mer

Ansökan om stadigavarande och tillfälligt serveringstillstånd

Ansökan om stadigavarande och tillfälligt serveringstillstånd Blad 1 RIKTLINJER OCH AVGIFTSSYSTEM VID TILLSTÅND FÖR SERVERING AV SPRITDRYCKER, VIN, STARKÖL OCH ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER SAMT FÖR FÖRSÄLJNING AV FOLKÖL Antagna av kommunfullmäktige den 10 december

Läs mer

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org. nr / Pnr. Tel. nr Adress

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för alkoholservering Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Riktlinjer för alkoholservering ANTAGET AV: Samverkansnämnden miljö och bygg DATUM: 2014-12-12 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Enhetschef miljö

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun Antaget av Socialnämnden Mariestad 2013-05-14 Reviderad 2014-09-16 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Allmänna bestämmelser om försäljning...4

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Hudiksvalls kommun Förstasidesbilder: B-O Rylander Anna Storm Anna Krathmann Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Innehållsförteckning Inledning... 4 Ansökan

Läs mer

Att söka serveringstillstånd

Att söka serveringstillstånd Att söka serveringstillstånd 2014 01 14 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Alkohollagen... 3 Riktlinjer... 4 Avgifter... 4 Serveringstillstånd... 5 Kunskapsprov... 5 Tillsyn...

Läs mer

Organisationsnummer. Postnummer och postort. Fax. Restaurang Provsmakning vid tillverkningsställe Cateringverksamhet för slutet sällskap.

Organisationsnummer. Postnummer och postort. Fax. Restaurang Provsmakning vid tillverkningsställe Cateringverksamhet för slutet sällskap. Socialnämnden ANSÖKAN STADIGVARANDE TILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 4, 7 alkohollagen (2010:1622) SÖKANDE Organisationsnummer Gatuadress Postnummer och postort Telefon Fax Epostadress ANSöKAN AVSER Restaurang

Läs mer

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m)

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m) Ansökan sänds till: Leksands kommun Miljöavdelningen 793 80 Leksand ANSÖKAN stadigvarande - om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande

Läs mer

Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte

Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte 1 (6) Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte För att få servera alkohol till allmänheten behöver du ett serveringstillstånd.

Läs mer

i Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla

i Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 206/2008 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN i Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla ETT VARIERAT OCH SPÄNNANDE KROGLIV BIDRAR TILL EN LEVANDE

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Sollefteå kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Fastställda av Individ- och omsorgsnämnden 2012-11-08, 178 Bakgrund sidan 3 När behövs serveringstillstånd? 3 Vilka typer av serveringstillstånd finns?

Läs mer

ALKOHOLSERVERING I SÄVSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

ALKOHOLSERVERING I SÄVSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ALKOHOLSERVERING I SÄVSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND SENAST REVIDERADE 2012-05-03 ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-04-22 Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill vi bidra

Läs mer

Riktlinjer. för alkoholservering, detaljhandel öl klass II enligt alkohollagen (2010:1622) samt försäljning av tobaksvaror och nikotinläkemedel

Riktlinjer. för alkoholservering, detaljhandel öl klass II enligt alkohollagen (2010:1622) samt försäljning av tobaksvaror och nikotinläkemedel Riktlinjer för alkoholservering, detaljhandel öl klass II enligt alkohollagen (2010:1622) samt försäljning av tobaksvaror och nikotinläkemedel Tillsyn och avgifter Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-24,

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-19, och gäller tillsvidare. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Anvisningar vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar vid ansökan om permanent serveringstillstånd LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (8) Anvisningar vid ansökan om permanent serveringstillstånd A) Handläggningen hos kommunen Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsen skall fullgöra kommunens uppgifter enligt

Läs mer

i Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla

i Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN i Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla SN 2008-09-24 ETT VARIERAT OCH SPÄNNANDE KROGLIV BIDRAR TILL EN LEVANDE KOMMUN Simrishamns, Sjöbo, Skurups

Läs mer

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen Dnr-2014-50.466 gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen Fastställd av Miljö- och byggnämnden 2014-03-18, 25 Miljö- och byggförvaltningen Ansökan och handläggning Handläggningstider vid ansökan

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Socialförvaltningen Lisbet Sander RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND Riktlinjer för serveringstillstånd Dokumenttyp Riktlinjer för serveringstillstånd Serveringstillstånd Riktlinjer Fastställd/upprättad

Läs mer

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011.

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. 1 Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. Ändringar: Serveringsansvarig personal Den eller de som du från

Läs mer

Vad krävs för att få servera alkohol? Vilka regler gäller i Örebro kommun? Örebro kommun Tillståndsenheten orebro.se/serveringstillstand 019-21 10 00

Vad krävs för att få servera alkohol? Vilka regler gäller i Örebro kommun? Örebro kommun Tillståndsenheten orebro.se/serveringstillstand 019-21 10 00 Vad krävs för att få servera alkohol? Vilka regler gäller i Örebro kommun? Örebro kommun Tillståndsenheten orebro.se/serveringstillstand 019-21 10 00 Att söka serveringstillstånd Tillståndsenhetens tjänstemän

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

BJUVS KOMMUN Riktlinjer för serveringstillstånd

BJUVS KOMMUN Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-28 2 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID INLEDNING 4 RIKTLINJER FÖR SERVERININGSTILLSTÅND 5 RIKTLINJER VID ANSÖKAN 5 HANDLÄGGNINGSTIDER

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 45/2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Riktlinjer för serveringstillstånd Antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I TRANÅS KOMMUN. Antagna av Kommunfullmäktige i Tranås kommun 2012-08-20, 128

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I TRANÅS KOMMUN. Antagna av Kommunfullmäktige i Tranås kommun 2012-08-20, 128 RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I TRANÅS KOMMUN Antagna av Kommunfullmäktige i Tranås kommun 2012-08-20, 128 Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill vi bidra till att skapa goda restaurang-

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och folköl

Riktlinjer för serveringstillstånd och folköl Riktlinjer för serveringstillstånd och folköl Antaget av Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2015-04-16 Alkohollagen - en skyddslag Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska

Läs mer

Fastställd av Kommunstyrelsen Paragraf 107

Fastställd av Kommunstyrelsen Paragraf 107 Riktlinje Upprättad 2012-06-04 Framtagen av Birgitta Kåberger Fastställd av Kommunstyrelsen Paragraf 107 Sociala avdelningen Servering Myndighetsenheten Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen

Läs mer

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL Insändes till Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen, kansli 374 81 Karlshamn Telefon 0454-81100 E-post kommunkansli@karlshamn.se 1(6) ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER,

Läs mer

Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person

Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person Tillståndsenheten 2010-12-28 Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person Den ifyllda ansökningsblanketten ska undertecknas av behörig person och skickas

Läs mer

Ansökan Tillfälligt/Slutet Sällskap

Ansökan Tillfälligt/Slutet Sällskap 1 Ansökan Tillfälligt/Slutet Sällskap Försättsblad/Innehållsförteckning Kryssa för vilka handlingar som medföljer ansökan. Ansökan skickas till Socialförvaltningen, 642 82 FLEN Ansökan Kvitto på betald

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering 2012-11-26

Riktlinjer för alkoholservering 2012-11-26 Riktlinjer för alkoholservering 2012-11-26 1 INLEDNING 3 1.1 När behövs ett serveringstillstånd? 3 1.1.1 Olika typer av serveringstillstånd 3 1.1.2 Handläggningstider 4 1.2 Vad krävs för att få ett serveringstillstånd?

Läs mer

Regler för serveringstillstånd

Regler för serveringstillstånd Regler för serveringstillstånd Reviderat 2009-09-23 Regler för serveringstillstånd Innehållsförteckning Tillämpningsområde för alkohollagen... 3 Servering av spritdrycker, vin och starköl... 3 Definition

Läs mer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

Riktlinjer för tillämpning Innehållsförteckning

Riktlinjer för tillämpning Innehållsförteckning Verksamhet Karl-Axel Hill, Näringslivschef Karl-Axel.Hill@ostragoinge.se Tel: 044-775 64 10 Mob: 0709-53 64 10 Till: Tillsyns- och tillståndsnämnden Tjänsteskrivelse Dnr TT2013/25.003 Riktlinjer för tillämpning

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för alkoholservering

Författningssamling. Riktlinjer för alkoholservering Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2013-01-31 8 Reviderad: Riktlinjer för alkoholservering Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill Nässjö kommun bidra till att skapa

Läs mer

Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning

Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning 1 Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning

Läs mer

Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel

Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel Datum Sida 2015-05-18 1 (13) Antagna av miljö- och bygglovsnämnden 2015-03-11, 18 Innehållsförteckning Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och alkoholservering i Nacka kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd och alkoholservering i Nacka kommun RIKTLINJER Riktlinjer för serveringstillstånd och alkoholservering i Nacka kommun Dokumentets syfte Enligt alkohollagen (2010:1622) ska kommunen skriva riktlinjer för att på ett enkelt sätt tydliggöra

Läs mer

Riktlinjer för. serveringstillstånd enligt alkohollagen tillsyn enligt tobakslagen handel med vissa receptfria läkemedel

Riktlinjer för. serveringstillstånd enligt alkohollagen tillsyn enligt tobakslagen handel med vissa receptfria läkemedel Datum 2012-04-24 On 97, 2012-05-22 Antal sidor 15 för serveringstillstånd enligt alkohollagen tillsyn enligt tobakslagen handel med vissa receptfria läkemedel Anna Ryttegård alkoholhandläggare Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Information om kunskapsprovet i alkohollagen

Information om kunskapsprovet i alkohollagen Information om kunskapsprovet i alkohollagen Bestämmelser Alla som ansöker om serveringstillstånd ska enligt 8 kap. 12 alkohollagen avlägga ett prov för att visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen

Läs mer

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2015-03-31 Nämnden för arbete och välfärd Avgifter för och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) beslut Nämnden för arbete och välfärd beslutar att anta förslaget till nya er och hos kommunfullmäktige

Läs mer

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten samt anvisningar till ansökan

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten samt anvisningar till ansökan Sid. 1 av 12 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten samt anvisningar till ansökan Förteckning o Anvisningar till ansökan och till de handlingar som sökande behöver lämna in tillsammans

Läs mer

Översyn av ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen

Översyn av ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen 1 (6) Sociala nämndernas stab Urban Soneryd Telefon: 021-39 11 27 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Individ- och familjenämnden Delges Kommunstyrelsen Översyn av ansöknings- och tillsynsavgifter enligt

Läs mer

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se SLUTLIG BEDÖMNING Ärendenummer: FO 2007-001 Datum: 2007-03-12 Utredare: Mårten Hyltner Utredning om indragna serveringstillstånd

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och folköl

Riktlinjer för serveringstillstånd och folköl Riktlinjer för serveringstillstånd och folköl Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och

Läs mer