U Utredarstaben. Tjänsteskrivelse..Social och omsorgskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "U Utredarstaben. Tjänsteskrivelse..Social och omsorgskontoret 2008-09-11"

Transkript

1 SÖDERTÄLJE KOMMUtll Tjänsteskrivelse..Social och omsorgskontoret U Utredarstaben Ann Louise Brolin Södertälje kommuns riktlinjer rör tillstånd - och tillsynsverksamhet av alkohol- och tobaksrörsäljning samt detaljhandelns mrsäljning av nikotinläkemedel. '- I',,"):, <. o~/ 2 c~.~ Sammanfattning av ärendet Social och arbetsmarknadsnämnden beslutade att anta förslag till reviderade riktlinjer för tillstånd - och tillsynsverksamhet av alkohol - och tobaksförsäljning i Södertälje kommun. Syftet var främst att uppdatera riktlinjerna i förhållande till förändringar i lag och praxis. Förändringar föreslogs främst vad avser serveringstider, handläggningstider och kravet på serveringsansvarigs kunskap i alkohollagstiftningen. Kommunstyrelsen beslutade att återemittera de föreslagna riktlinjerna för ytterligare översyn. Riktlinjerna har nu kompletterats med skrivningar om rådgivning, information och service samt förslag att uteserveringstillstånd ska kunna beviljas året runt även för servering som är belägen på kommunal mark under förutsättning att gatuhållningen inte hindrar detta. Med anledning av ny lag från 1 mars 2008 om detaljhandelns försäljning av nikotinläkemedel har riktlinjerna kompletterats med ett avsnitt om kommunens tillsynsansvar. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Riktlinjer Bamchecklista Kommunförvaltningen förslag till beslut Social och omsorgsnämnden tillstyrker förvaltningens förslag till riktlinjer för tillstånd - och tillsynsverksamheten av alkohol - och tobaksförsäljning samt detaljhandelns försäljning av nikotinläkemedel i Södertälje kommun. Kommunstyrelsen tillstyrker förvaltningens förslag till riktlinjer för tillstånd - och tillsynsverksamheten av alkohol - och tobaksförsäljning samt detaljhandelns försäljning av nikotinläkemedel i Södertälje kommun. Postadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org.nummer Södertälje E-postadress:

2 2 Kommunförvaltningen förslag till beslut Kommunfullmäktige antar förvaltningens förslag till riktlinjer för tillstånd - och tillsynsverksamheten av alkohol - och tobaksförsäljning samt detaljhandelns försäljning av nikotinläkemedel i Södertälje kommun.,t!{~a:~l:~;r Ulla~ari:Hellen~g Stadsdirektör!, / ~ / / X1f(~///!/ Karl Gudmundsson Socialchef

3 SODERTÄUE KOMMU/'iI " Social och omsorgskontoret Ny text är markerad med rutor. Postadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org.nummer Södertälje E-postadress:

4 SÖDERTÄLJE KOMMUrsl " Social och omsorgskontorel Riktlinjer för Södertälje kommuns handläggning av serveringstillstånd och tillsyn av alkohol - och tobaksförsäljning. 1. Övergripande för verksamheten 1.1 Inriktning Regleringen av serveringstillstånd och tillsyn av alkohol och tobaksförsäljning är huvudsakligen tänkt som skyddslagstiftning för att förebygga de skadeverkning ar som kan uppkomma med konsumtion av alkohol och tobak. Att servera och sälja alkohol och tobak medför ett betydande socialt ansvar vilket prövas och tillses av myndighet. Vilken nämnd inom kommunen som är ansvarig myndighet fastställs i reglemente. 1.2 Tillstånd Företag och slutna sällskap som önskar att servera alkohol skall till nämnden ansöka om tillstånd för detta jämlikt 6 kap 1 Alkohollagen. Vid servering och/eller försäljning av folköl klass II behöver tillstånd inte inhämtas. Dock måste den som serverar eller säljer folköl anmäla dettajämlikt 6 kap la och 5 kap 6 Alkohollagen. Vid försäljning av folköl i butik är en förutsättning att även matvaror säljs i butiken. Anmälan skall också göras vid försäljning av to bak jämlikt Tobakslagen 12a. 1.3 Tillsyn Enligt 8 kapitlet 1 Alkohollagen utövar kommun och polismyndighet den ome delbara tillsynen över bestämmelserna om servering av starköl, vin och sprit drycker efterlevs. Kommunen utövar även tillsyn av servering och försäljning av folköl klass II och tobak hos restauratörer och detaljister. Ny text 1.4 Service i form av rådgivning och information Kommunens tillståndsmyndighet ska tillsammans med näringsidkare och andra myndigheter arbeta aktivt för att skapa goda restaurang- och boendemiljöer samt konkurrens på lika villkor. I den förebyggande tillsynen ingår service till näringsidkare i form av konsultation och andra informativa insatser kring alkohollagstiftning, ansvarsfull alkoholservering, tobakslagstiftning, ansvarsfull marknadsföring och närliggande områden. Tjänstemännen ska ha hög tillgänglighet för rådgivning då sådan efterfrågas och ska aktivt bistå med konsultation i framtagande av egentillsynsprogram. Föreligger behov av mer övergripande utbildningar i ovanstående frågor skall nämndens tjänstemän anordna detta. 2 Alkoholpolitiska riktlinjer för servering av alkohol I förarbetena till Alkohollagen, prop. 1994/95:89 anges bland annat följande: Uppfylls vissa på/örhand angivna, delvis stränga, krav skall tillstånd ges att servera alkohol. I de/all en servering bedöms/öra medsig alkoholpolitiska olä- Postadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org.nummer Södertälje E-postadress:

5 2 genheter måste inskränkningar kunna göras. Sådana inskränkningar förutsätter en prövning i det enskilda/allet mot bakgrund av en alkoholpolitisk helhetsbedömning. I intresse- och normkollision mellan å ena sidan näringsfriheten och å andra skyddet/ör mänskors hälsa, bör skyddsaspekterna ta över. Kommunens riktlinjer för serveringstillstånd utgår från Alkohollagen, dess f'örarbeten, rättspraxis samt Allmänna råd för tillämpning och handläggning'av alkohollagstiftningen. Regelverket är närmare preciserat och kommenterat i den Handbok i Alkohollagen som utarbetats av Statens folkhälsoinstitut. Av Kap 7 9 AL stadgas att" Om serveringen kan befaras medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt, får serveringstillstånd vägras även om ( de allmänna) kraven enl 7 och 8 är uppfyllda ". Tillståndprövningen ska utgå från objektiva, tydliga och de i lag och myndighetsföreskrifter fastställda kriterierna. Dock har kommunen möjlighet att inom alkohollagens ram utforma alkoholpolitiska program med riktlinjer för tillståndsgivningen. Av riktlinjerna bör framgå vilka kriterier kommunen avser att tillämpa vid bedömningen av om en servering kan medföra alkoholpolitiska olägenheter. I förarbetena till AL framhålls som exempel på områden som kan behandlas i kommunala riktlinjer: o Serveringstider o Restaurangens inriktning o Restaurangtäthet o Närhet till idrotts- eller nöjesanläggning o Hur ungdomar ska skyddas o Etablering i närheten av trafikleder o Etablering i områden med känd missbruksproblematik eller hög brottsbelastning o Restaurangetablering i bostadsområden 3. Allmänna kriterier ror meddelande av serveringstillstånd 3.1 Lämplighetsprövning Serveringstillstånd kan meddelas till allmänheten eller förening, företag eller annat slutet sällskap jämlikt 7 kapitlet 5 Alkohollagen. Enligt 7 kapitlet 7 samma lag får serveringstillstånd meddelas endast då den sökande visar att han/hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Vid prövning skall särskild hänsyn tas till om den sökanden är laglydig och benägen att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna. När det gäller en juridisk person måste lämplighetskraven även riktas mot den eller de fysiska personer som har ett inflytande i rörelsen, exempelvis VD, styrelseledamot, bolagsdelägare eller aktieägare med betydande aktieinnehav. Även annan ekonomisk intressent kan komma att innefattas i prövningen. 3.2 Kunskaper i alkohollagstiftning Sökanden skall enl Kap 7 7 AL kunna visa att han / hon har erforderliga kunskaper i alkohollagstiftning för den sökta serveringen. Omfatfuingen av vilka kunskaper som är nödvändiga avgörs av verksamhetens karaktär och omfattning.

6 3 Vid servering till allmänheten ställs kunskapskravet högt och kräver i normalfallet att sökanden har genomgått utbildning i alkohollagen. Vid tillfällig servering till slutna sällskap är kravet lägre och det är i de flesta fall tillräckligt att sökanden genomgår ett mindre kunskapstest. För sökande som återkommande skall ansvara for servering i stora slutna sällskap kan kravet likställas med servering till allmänhet. ' 3.3 Kravatt kunna servera lagad mat Enligt 7 kapitlet 8 AL rar tillstånd för servering till allmänheten året runt eller årligen under en viss tidsperiod endast meddelas om serveringsstället har ett kök för allsidig matlagning och tillhandahåller lagad mat. Serveringsstället skall med hänsyn till omständigheterna ha ett tillräckligt antal sittplatser för gäster. Tillstånd för servering under enstaka tidsperiod och vid enstaka tillfälle rar meddelas om serveringsstället tillhandahåller lagad mat, det finns inga krav avseende kök. Detsamma gäller beträffande tillstånd for servering i slutet sällskap. 3.4 Olägenheter gällande ordning och nykterhet eller särskild risk iör människors hälsa. I 7 kapitlet 9 alkohollagen anges att serveringstillstånd rar vägras om serveringen kan befaras medföra olägenheter gällande ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Lagen lämnar här utrymme åt kommunen att själv bedöma vilka kriterier som kan ses som olägenheter. Exempel på forhållanden där det föreligger sådana olägenheter och då tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker ej bör medges är: Då polisen avstyrker ansökan på grund av risk för ordningsproblem på serveringsstället eller i dess närmaste omgivning. Då miljönämnd avstyrker ansökan på grund av risk för störning från buller och liknande som befaras orsaka olägenhet för människors hälsa. Då missforhållanden på serveringsstället är kända eller då den sökande ej är lämplig. Då serveringsstället ligger i ett särskilt alkoholkänsligt område, t ex nära fritidsgårdar, idrottsplatser, trafikleder eller bostadsområden med känd missbrukarproblematik. Då ansökan avser verksamhet med pornografiska inslag, verksamhet som präglas av spel och dobbel, uttalat rasistiska organisationer och uttalat drogliberala verksamheter. Då ansökan avser restaurang som vänder sig till en uttalat ungdomlig publik under 20 år. Då ansökan avser en restaurang i område där det på grund av överetablering kan uppstå olägenheter av ovanstående karaktär. Stor restriktivitet ska gälla att medge tillfälliga serveringstillstånd vid arrangemang riktade till ungdomar och ungdomsverksamhet. För arenaanläggningar kan serveringstillstånd beviljas om restaurangen uppfyller de krav på utrustning för allsidig matlagning som regleras i 7 kap 8 alkohollagen. Särskilda regler för servering kan komma att villkoras i ser

7 4 veringstillståndet. Servering på läktarplats i samband med idrottsevenemang beviljas inte. Bedömning av varje enskild ansökan Tillstånd kan vägras redan vid farhågor om att alkoholpolitiska olägenheter skall uppstå. Det krävs dock att det redovisas vilka olägenheter det är fråga om och grunden för att olägenheter är att'befara, till exempel sakförhållanden i närområdet, om alkoholpolitiska problem redan förekommer i området eller bedömningar från andra myndigheter. Om polismyndigheten befarar att en restaurangetablering innebär en risk utifrån allmänna ordningssynpunkter eller om miljöförvaltningen bedömer att etableringen innebär risk för störningar för närboende bör det ha stor betydelse. Tillståndsmyndigheten måste dock i varje enskilt ärende göra en egen bedömning och motivera varje beslut utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Hänvisning till kommunala riktlinjer är inte tillräckligt. 3.5 Serveringstider Södertälje kommun tillämpar alkohollagens normaltider för servering av alko hol. Servering av starköl, vin och spritdrycker rar tidigast påbörjas klockan och skall vara avslutad klockan Serveringstid efter klockan medges efter särskild prövning och kan då komma att villkoras. Serveringstid efter klockan medges endast i undantagsfall efter särskild prövning, fort ex servering på nyårsafton. Finns skäl att meddela kortare serveringstid än normaltiden kan så ske. Sådana skäl kan till exempel vara att polismyndigheten eller miljönämnden rekommenderar en kortare serveringstid. Serveringstider på uteservering Uteservering i direkt anslutning till bostad (bottenvåning i flerfamiljshus) beviljas i de flesta fall tillstånd i enlighet med miljönämndens och polismyndighetens yttranden. Om dessa myndigheter anger olika serveringstider, medges den kortaste tiden. 3.6 Villkor om ordningsvakter Nämnden kan villkora serveringsstället att ha ordningsvakter i lokalen. Ord ningsvakt skall vara forordnad av polismyndigheten. 3.7 Prövotid Vid befarad störning för närboende eller ordningsstörning kan utökad ser veringstid medges under en prövotid. Innan periodens slut ska en omprövning ske innan den senare serveringstiden eventuellt permanentas. 3.8 Ändring av beviljat tillstånd Nämnden kan när som helst meddela villkor för serveringstillståndet om det framkommer att serveringen medfor olägenheter gällande ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Vid brott mot gällande regleringar kan tillstånd begränsas eller återkallas efter beslut av nämnden.

8 5 4. Olika kategorier av serveringstillstånd rör röretag 4.1 Ny ansökan om permanent serveringstillstånd Ansökningskategorin avser restauratörs ansökan om nytt tillstånd året runt eller årligen under en viss period. Ärendet skall behandlas via remissförfarande och det tänkta serveringsstället besökas. Den sökandes vandel och ekonomiska förutsättningar for verksamheten skall granskas. 4.2 Ändring i serveringstillstånd Utvidgat tillstånd kan t ex avse tillståndsinnehavare som vill utöka serveringen av starköl och vin till att även omfatta starksprit. Ansökan kan även gälla utöka de öppettider, utökad lokalyta eller begäran om annan ändring, t ex antal ord ningsvakter. I dessa fall finns i allmänhet kännedom om den sökande och ser veringsstället varför remiss- och utredningsforfarandet kan förenklas. Vid hand läggning av ansökan om utökad serveringstid skall yttrande inhämtas från po lismyndighet och miljönämnd. 4.3 Servering på uteservering Endast for uteservering som är belägen i anslutning till, eller i omedelbar närhet av restaurangen kan serveringstillstånd medges. Uteserveringen skall vara tydligt avgränsad. Ny text Tillstånd for uteservering kan beviljas året runt för serveringar belägna på privat mark och där markägaren har lämnat sig medgivande. För servering belägen på kommunal mark kan tillstånd för servering året runt beviljas under förutsättning att gatuhållningen inte hindras. I övriga fall kan tillstånd beviljas för uteservering belägen på kommunal mark under perioden slutet av april till slutet av september. Ansökan görs årsvis där bevis om markupplåtelse skall bifogas ansökan. Tillstånd för uteservering året runt medges inledningsvis under en prövotid om ett år. Därefter skall ny ansökan ske och prövotiden utvärderas innan permanent tillstånd kan erhållas. 4.4 Pausservering Tillstånd för så kallad pausservering beviljas endast då serveringen sker under paus i konsert- eller teaterföreställningar. 4.5 Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten Serveringstillstånd meddelas endast i de fall serveringen ingår som en del i ett större arrangemang där serveringen inte är det primära utan del i arrangemanget. Vid tillfälliga serveringstillstånd ställs enligt 7 kapitlet 8 alkohollagen inte lika höga krav på kök/mat som vid ett permanent serveringstillstånd. Lagad mat skall dock tillhandahållas. Arrangemang som huvudsakligen vänder sig till publik över 18 år kan erhålla detta tillstånd. Serveringstider längre än till klockan medges i regel inte. I undantagsfall kan dock tid till medges.

9 6 Sökande ska styrka rätten till att disponera marken för arrangemanget. För att möjliggöra tillsyn vid festivaler med flera arrangörer är enskilda tillfälliga tillstånd begränsade till enskild restauratörs serveringsyta. Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten medges max 10 gånger per lokal och år. 5 Olika kategorier av serveringstillstånd för slutna sällskap Tillståndskategorin avser tillfälliga tillstånd för servering i en förening, ett företag eller på en privat fest. Slutet sällskap definieras som en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse utöver den ifrågavarande tillställningen med alkoholservering. En ideell förening eller stiftelse som söker tillstånd skall ha en tillfredsställande organisation. Den skall vidare ha ett namn som kan särskiljas från andra och ha antagit stadgar. En sökande som har tilldelats organisationsnummer av skatteverket anses i normalfallet uppfylla dessa krav. Härutöver krävs att föreningen visat sig vara i stånd att bedriva ideell eller annan verksamhet samt att verksamheten kan bedömas bli bestående. Förening, eller motsvarande, som ansöker om tillfälligt tillstånd för servering till slutna sällskap skall innan tillstånd medges ha en styrelse, behörig firmatecknare och antagna stadgar. Sammanslutningens syfte skall vara annat än att möjliggöra alkoholförtäring. 5 1 Tillfälliga serveringstillstånd ror slutna sällskap Vid varje tillfälle då alkoholservering till slutet sällskap sker skall arrangören på förhand veta vilka personer som skall delta. Serveringslokalen rar inte vara öppen för insläpp av nya gäster under pågående tillställning. Om entreavgift tas ut och om lokalen är öppen för andra gäster medför det att serveringen får anses riktad till allmänheten. Detsamma gäller i de fall då annonsering sker i tidningar, på allmänna. anslagstavlor, via direktreklam, hemsida eller liknande. Ett slutet sällskap får ej bildas på stället. Det är ej förenligt med bestämmelserna att medlemsavgift säljs i entren till en fest eller i samband med biljettförsäljning. Vid tillfälliga tillstånd ställs enligt 7 kapitlet 8 alkohollagen inte lika höga krav på kök/mat som vid permanent serveringstillstånd. Lagad mat skall dock tillhandahållas. Tillfälliga tillstånd för servering till slutna sällskap medges till högst tio tillfällen per lokal och år. 5.2 Permanenta serveringstillstånd till slutna sällskap Ansökningskategorin avser ansökan om permanent serveringstillstånd för slutna sällskap. Vid permanent tillstånd till slutna sällskap ställs samma krav på den sökande som vid ansökan om permanent serveringstillstånd till allmänheten. Dock ställs inte samma krav på köket. Köket skall tillhandahålla lagad mat och vara godkänt för detta ändamål av miljönämnd. Ärendet skall bearbetas via remissförfarande. Den sökandes vandel skall granskas.

10 7 6. Handläggning 6.1 Ansökningshandlingar Sökanden skall bifoga följande handlingar/uppgifter till ansökan: Sökanden måste vara minst 20 år. Kvitto på inbetald anspkningsavgift Ansökan, undertecknad av behörig firmatecknare (el. dyl.) Personbevis för serveringstillstånd ( erhålls hos Skatteverket) Anmälan om serveringsansvarig personal. Kopia av sökandes hyreskontrakt (undertecknat av båda parter) eller bevis om annan rätt att disponera lokalen och/eller mark. Bevis om kunskap i alkohollagen. Bevis om miljönämndens godkännande av verksamheten. Uppgift om verksamhetsinriktning, matutbud, dans, underhållning, spel etc. Planritning över lokal och i förekommande fall uteservering och drinkbar. Registreringsbevis för bolaget/föreningen ej äldre än 3 månader. Registreringsbevis för mervärdesskatt/intyg att anmälan är inlämnad till skatteverket. Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag/andelsfördelning i handelsbolag. Finansieringsplan med verifikationer över investerat kapital. Handlingen "uppdrag som funktionär" från Bolagsverket som visar vilka aktiebolagihandelsbolag bolagsföreträdarna är och har varit verksamma i. Av behörig koq.sult upprättad brandskyddsdokumentation. Information om vem som utsetts till brandskyddsansvarig vid serveringsstället. Anmälan av kassaregister ( särskild blankett ). För vissa ansökningskategorier kan ett urval av ovanstående uppgifter räcka för handläggning. I vissa fall kan nämnden begära in ytterligare handlingar från den sökande. 6.2 Remissförfarande Då samtliga ansökningshandlingar är inkomna sammanställs ärendet och remit teras till Polismyndigheten, Miljönämnden, Brandmyndigheten samt Skattemyn digheten. Av polismyndighetens yttrande skall den sökandes lämplighet framgå. Därutöver skall yttrandet innehålla en bedömning av det allmänna ordningsläget kring det aktuella serveringsstället. Av miljönämndens yttrande skall framgå om lokalerna är godkända av miljönämnden. Därutöver skall yttrandet innehålla en bedömning av eventuell risk för störning som kan uppkomma i anslutning till serveringsstället, samt om köket uppfyller alkohollagens krav på allsidig matlagning. Av brandmyndighetens yttrande skall det framgå om lokalen anses godkänd ur säkerhetssynpunkt samt det högsta antalet personer som får vistas i lokalerna samtidigt...

11 8 Av Skatteverket yttrande skall det framgå att bolaget är moms- och arbetsgivarregistrerat. Vidare skall de svara på om bolaget och/eller dess företrädare är föremål för revision. Slutligen skall de även svara på om bolaget eller dess företrädare inkommit med deklarationer och i övrigt uppfyllt sina skyldigheter gentemot det allmänna. Vid oklarheter i ett ärende kan ovan remisser kompletteras med ytterligare frågor. Även andra myndigheter kan komma att remitteras. Exempel på myndigheter som kan förekomma är länsstyrelsen och ekobrottsmyndigheten. För vissa ansökningskategorier, exempelvis en förening som ansöker om enstaka tillfälligt tillstånd för servering till medlemmar i egen lokal, kan ett förenklat remissförfarande räcka. 6.3 Ansökningsavgifter Avgifter uttages av nämnden vid behandling av ansökan om serveringstillstånd. Nivå för av giften skall motsvara nämndens självkostnad för handläggningen av olika former av tillstånd. Avgiften fastställs årligen av Kommunfullmäktige i samband med beslut om Mål&Budget för kommande år. Ansökningsavgiften skall ha betalats och bevis därom ingivits till tillståndsmyndigheten innan beslut meddelas. Vid avslag på ansökan återbetalas inte ansökningsavgiften., 6.4 Handläggningstider Under förutsättning att nämnden har erhållit alla erforderliga handlingar och att remissinstanserna svarat inom utsatt remisstid är inriktningen att följande handläggningstider ska gälla: Permanent tillstånd servering allmänheten Ändring av serveringstillstånd Tillfälliga serveringstillstånd allmänheten Permanenta tillstånd slutna sällskap Tillfälliga serveringstillstånd slutna sällskap 3 mån 2 mån 2 mån 3 mån 1 mån II Ny text För att motverka långa handläggningstider ska tillståndsenheten ha hög tillgänglighet för råd och information till tillståndssökande näringsidkare i samband med ansökningsförfarandet. Likaså ska ett aktivt arbete bedrivas tillsammans med andra myndigheter for korta remisstider och samordnad tillståndsprövning. Konkursbo Enligt 7 kapitlet 17 alkohollagen upphör serveringstillståndet omedelbart att gälla vid konkurs. Vill konkursboet fortsätta driva rörelsen skall ansökan göras hos nämnden. Enligt alkohollagen skall sådan ansökan behandlas med förtur. I författningskommentarerna till den nya alkohollagen anges att en rimlig handläggningstid för denna typ av ärende är högst l vecka.

12 9 6.5 Individuell prövning Enligt alkohollagens bestämmelser måste alltid en individuell prövning göras vid tillståndsgivning med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Enligt förvaltningslagens bestämmelser skall alltid ett avslag på ansökan motiveras. 7. Riktlinjer för tillsyn Grundtanken är att tillsyn ska förebygga överträdelser av alkohollagen. Tillsyn genom löpande dialog, rådgivning och direkta påpekanden av felaktigheter ska ha förebyggande verkan, att egen rättelse kan göras, och administrativa tvångs medel om möjligt undvikas. 7.1 Inriktning Tillsynen ska genomföras med utgångspunkt från ALs tre huvudbestämmelser; o servering av alkoholdrycker får endast ske i sådan omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet på serveringsställena inte uppstår, o som ett särskilt skydd för ungdomen ska finnas åldergränser, o förutsättningarna för att få tillstånd ska vara uppfyllda även sedan tillstånd meddelats, d v s krav på tillståndshavarens fortsatta lämplighet. Kommunen ska enligt lagen bedriva tillsyn över att alkohollagens bestämmelser efterlevs. När missförhållanden föreligger ska kommunen återkalla serveringstillståndet enligt 7 kap 19 AL. Om särskilda skäl föreligger finns möjlighet att i enlighet med 7 kap 20 AL meddela varning istället för återkallelse. Bestämmelserna om administrativa ingripanden, såsom varning och återkallelse av serveringstillstånd, är till för att få bort missförhållanden och för att förhindra att nya uppstår. Åtgärder mot en tillståndshavare har inte syftet att vara ett straff utan är medel för att skapa en god restaurangmiljö. 7.2 Tillsynsplan Nämnden antar vaije år en tillsynsplan för det innevarande årets tillsynsarbete. 7.3 Tillsynens innehåll Tillsyn innefattar, utöver kontroll,förebyggande arbete. Nämnden skall aktivt verka för att förebyggande insatser på området kommer till stånd och utvecklas. Kontrollerande tillsyn sker via besök hos restauratör och detaljist, så kallad yttre tillsyn. Vidare kan inre tillsyn bedrivas som innebär en administrativ kontroll av att förutsättningarna för tillstånd fortfarande föreligger. Sådan tillsyn sker minst en gång per år och tillståndshavare. 7.4 Förebyggande arbete Restauratörer och detaljister skall av nämndens tjänstemän besökas för konsulta tion och andra informativa insatser kring alkohollagstiftning, ansvarsfull alko holservering, tobakslagstiftning, ansvarsfull marknadsföring och närliggande områden. Tjänstemännen finns också tillgängliga för rådgivning då sådan efter frågas. Föreligger behov av mer övergripande utbildningar i ovanstående frågor skall nämndens tjänstemän anordna detta.

13 10 Detaljister skall i samband med meddelande om försäljning av folköl upprätta ett så kallat "egentillsynsprogram" som vägledning i försäljningen. Programmet är en, för ägare och personal, intern arbetsplan där regler och policy vad gäller folköl och tobaksförsäljning finns nedtecknat. Nämnden skall aktivt bistå med konsultation i framtagande av egentillsynsprograrn och tillse dokumentens användande. Den enskilda medborgaren är en viktig informant i frågor som rör olaglig eller olämplig försäljning eller marknadsföring av alkohol och tobak. En del av tillsynsarbetets förebyggande delar innefattar att anordna och samordna insatser, exempelvis utbildning och informationskampanjer, för att främja och underlätta allmänhetens deltagande i tillsynsarbetet. Frivilligorganisationer är viktiga samverkansparter i sammanhanget varför nämnden aktivt skall verka för frivilligorganisationer delaktighet i tillsynen. 7.4 Yttre tillsyn av restauratörer Den kontrollerande tillsynsverksamheten genomförs via besök hos restauratörer. I samband med kontroll skallfortsattafärebyggande insatser erbjudas. Yttre tillsynsbesök kan uppdelas i rutinbesök, påkallade besök och uppföljningsbesök. I tillsynsplanen ingår minst ett rutinbesök per tillståndshavare och år. Påkallade besök görs då inre tillsyn givit anledning till det. Uppföljningsbesök blir aktuella då missförhållanden förelegat vid tidigare besök. Normalt skertillsynen öppet, d v s den som utför kontrollen ger sig tillkänna. Enstaka kontrollbesök av anonym tjänsteman som uppträder som vanlig gäst kan förekomma t ex vid uppföljning av tidigare besök när missförhållanden förelegat. Vid behov kan tillsyn av restauratörer genomföras i samarbete med andra myndigheter; polis, miljönämnd, brandmyndighet och Skatteverket, så kallad samlad tillsyn. Vid den samlade tillsynen kontrollerar varje myndighet utifrån respektive ansvarsområde. Nämndens tjänstemän skall vid yttre tillsyn kunna legitimera sig. Vid yttre tillsyn görs företrädesvis: Kontroll av ordning och nykterhet Kontroll av ålder på restaurangens gäster för att tillse att servering och försäljning av alkohol och tobak inte sker till minderåriga. Kontroll av säkerhet i lokalen (vid samlad tillsyn) Kontroll av marknadsföring Kontroll av ordningsvakts förordnande (vid samlad tillsyn) Kontroll att serveringsansvarig finns på plats Kontroll att lokalen/kökets funktion motsvarar de krav som ställs på det och att lagad mat tillhandahålls (vid samlad tillsyn) Kontroll av personuppgifter på tjänstgörande personal (vid samlad tillsyn) Kontroll av personalliggare (vid samlad tillsyn) Kontroll av kassa för att tillse: att all försäljning (mat, dryck, entre, garderob etc) registreras i kassaregister, att kassaregister visar alla genomförda trans

14 11 aktioner, att inslagen summa stämmer med tillgångarna i kassalåda, att kvitto erbjuds kunden. Kontroll att ekonomisk rapportering finns upprättad och tillgänglig Protokoll skall upprättas efter att tillsynen genomförts och kommuniceras med tillståndshavaren som om det är påkallat bereds tillfälle att yttra sig. Missförhålhinden ska påtalas direkt till tillståndshavaren eller serv~tingsansvarig som tjänstgör vid tillfället. Om det vid tillsyn framgår att restauratören inte uppfyller de regler och krav som är en förutsättning för dennes tillståndsinnehav skall tillståndet återkallas. Om restauratören vidtar adekvata åtgärder för att komma tillrätta med problemet, kan nämnden istället besluta att meddela varning. Nämnden kan även förena serveringstillståndet med villkor för försäljningen. Vid brott mot gällande lagstiftning kan polisanmälan göras. Polisanmälan görs av nämnden utsedd delegat. 7.5 Yttre tillsyn av detaljister Tillsynen av detaljisters försäljning av öl klass II och tobak skall särskilt upp märksammas på så sätt att eventuell försäljning till minderåriga inte förekom mer. Genomgång och uppföljning av egentillsynsprogram skall göras vid besök i butik. I samband medkontroll skallfortsattaförebyggande insatser erbjudas. Om det vid tillsyn framgår att detaljisten inte uppfyller de regler och krav som är en förutsättning för dennes försäljning av folköl kan nämnden utdela varning och krav på ändring eller utverka förbud mot fortsatt försäljning i 6 månader. Upprepas regelbrotten kan försäljningsförbud el 12 månader utfärdas. Om detaljisten inte uppfyller regler och krav för tobaksförsäljning kan varning och krav på ändring utdelas. Vid återupprepad eller grov förseelse rar tillståndsmyndigheten beslagta tobaksvarorna jämlikt 21 Tobakslagen. Enligt samma lagrum skall varan återlämnas om detaljisten vidtar rättelse. Vid brott mot gällande lagstiftning kan polisanmälan göras. Polisanmälan görs av nämnden utsedd delegat. 7.6 Inre tillsyn Inre tillsyn innebär en administrativ kontroll av att förutsättningarna för tillstånd fortfarande föreligger. Sådan tillsyn sker minst en gång per år och tillståndshava re. Uppgift om hur en tillståndshavare sköter sig i ekonomiskt hänseende inhämtas från skattemyndigheten eller kronofogdemyndigheten. Restaurangrapporten, som är restauratörens redogörelse över de slag och volym av alkoholdrycker som sålts, granskas med avseende på avvikelser; t ex att en orimligt stor del avomsättningen härrör från alkoholförsäljning. Uppgift om personlig lämplighet inhämtas via polisen ur belastnings- och misstankeregister. Uppgift kan även hämtas från Bolagsverket för kontroll av huruvida den personkrets som lämplighetsprövades inför tillståndsgivningen består, eller om förändringar i denna har skett utan att anmälas till tillsynsmyndigheten. Inre tillsyn kan också aktualiseras genom information via t ex samverkande myndigheter,allmänhet och media.

15 12 Uppföljning ska ske av uppgifter som indikerar att en tillståndshavares lämplighet ur personlig eller ekonomisk synvinkel kan ifrågasättas. Om det vid yttre tillsyn uppkommer indicier på exempelvis ekonomiska oegentligheter iverksamheten kan även inre tillsyn bedrivas där information samlas från olika källor. Informanter är vid inre tillsyn Skatteverket, kronofogdemyndighet, polismyndighet med flera. ' 7.7 Tillsynsavgifter Tillsynsavgift tas ut motsvarande nämndens självkostnad för tillsynsverksamhe ten. Avgiften fastställs årligen av Kommunfullmäktige i samband med beslut om Mål&Budget för kommande år.

16 SÖDERTÄLJE KOMMUN " Social och Arbetsmarknadskontoret Kommunens tillsyn av detaljhandelns försäljning av nikotinläkemedel 1.1 Inledning Riksdagen beslutade att Apoteket AB inte längre ska ha ensamrätt att bedriva detaljhandel med receptfria nikotinläkemedel. Lagen trädde i kraft den 1 mars Syftet är att öka tillgängligheten till nikotinläkemedel och därigenom ta fler rökare att använda sådana produkter i samband med rökavvänjning. Nikotinläkemedel rar inte säljas till personer under 18 år. Eftersom nikotin är beroendeframkallande är det viktigt att nikotinläkemedlen används på rätt sätt. Överträdelse av :llirbudet är belagt med böter eller fångelse högst sex månader. Samma ansvar gäller vid utebliven anmälan till kommunen Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet för :llirsäljning av nikotinläkemedel och kan utfärda föreskrifter. 1.2 Anmälan Den näringsidkare som ska sälja nikotinläkemedel måste först anmäla handeln till den kommun där handeln ska bedrivas. Anmälan ska göras innan verksamheten påbörjas. Kommunen ska därefter snarast underrätta Läkemedelsverket när en anmälan inkommit. 1.3 Tillsyn Näringsidkare är, i likhet med vad som gäller vid tobaksförsäljning, skyldiga att upprätta och utövaegenkontrollprogram :llir verksamheten. Egenkontrollen är tänkt att ge näringsidkare hjälp med att kvalitetssäkra försäljningsverksamheten Egenkontrollen underlättar och effektiviserar även tillsynen. Kommunen ansvara :llir tillsynen på försäljningsställena, bl a ålderskontroll och egenkontrollprogrammet. Upptäckta brister rapporteras till Läkemedelsverket. Läkemedelsverket ansvarar:llir den övergripande tillsynen och har möjlighet att :llirelägga och förbjuda verksamhet som inte bedrivs i enlighet med gällande lag och föreskrifter. Näringsidkaren ska rapportera :llirsäljningsstatistik till Läkemedelsverket. 1.4 Tillsynsplan Nämnden antar varje år en tillsynsplan :llir det innevarande årets tillsynsarbete. 1.5 Tillsynsavgift Tillsynsavgift tas ut motsvarande nämndens självkostnad för tiilsynsverksamhe ten. Avgiften fastställs årligen av Kommunfullmäktige i samband med beslut om Mål&Budget :llir kommande år. Postadress Telefon Telefax Södertälje E-postadress: Postgiro Bankgiro Org.nummer

17 BARNCHECKLISTA för Södertälje kommun Bilaga l Ärende: Södertälje kommuns riktlinjer för tillstånds och tillsynsverksamheten beträffande alkohol och tobak: samt detaljhandelns försäljning av nikotinläkemedel Handläggare Ann Louise Brolin BARNCHECKLISTA som ska användas under beredningen av ärenden och därmed klargöra vilka beslut som kan beröra barn och ungdomar och därför behöver få en särskild barnkonsekvensanalys Den är avsedd att användas som ett redskap i Södertälje komm uns strävan att tillämpa principerna i FN:s barnkonvention. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? JaX NejD På vilket sätt? / Varför inte? I syftet med tillstånds och tillsyndverksamheten ingår skyddande regler för barn och unga Vid -JA- ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i: l. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? JaX På vilkt sätt? / Varför inte? Nej 2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? JaD Nej X På vilket sätt? / VariOr inte? 3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor beaktas med tanke på bl a kön, etniskt ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning? Ja NejD På vilket sätt? / VariOr inte? 4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? JaD Nej X På vilket sätt? / Varför inte? Övrigt som bör tas hänsyn till

18

Riktlinjer. - för Södertälje kommuns handläggning av serveringstillstånd och tillsyn av alkohol - och tobaksförsäljning.

Riktlinjer. - för Södertälje kommuns handläggning av serveringstillstånd och tillsyn av alkohol - och tobaksförsäljning. Social- och omsorgskontoret] Riktlinjer - för Södertälje kommuns handläggning av serveringstillstånd och tillsyn av alkohol - och tobaksförsäljning. Datum: 2010-12-07 Handläggare: Helena Forslund, Sk/Vuxenenheten

Läs mer

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 TILLSYNSPLAN AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN ÅR 2015 Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 1 Innehållsförteckning TILLSYNSPLAN... 0 1. TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2015 KATRINEHOLMS KOMMUN... 2 2. BAKGRUND

Läs mer

Tillsynsplan av serveringstillstånd

Tillsynsplan av serveringstillstånd Tillsynsplan av serveringstillstånd Innehåll Tillsynsplan av serveringstillstånd... 1 Innehåll... 2 Tillsynsplan... 3 Bakgrund och beskrivning av tillsynsplanens innehåll... 4 Inledning... 4 Alkohollagens

Läs mer

Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun. Socialnämnden

Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun. Socialnämnden Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun Socialnämnden 2016 Innehållsförteckning 1. TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2016 KATRINEHOLMS KOMMUN... 3 2. BAKGRUND OCH BESKRIVNING AV TILLSYNSPLANENS INNEHÅLL...

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker STYRDOKUMENT 1(5) Beteckning Hälsa och omsorg Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 139 Dnr 859/99 Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker Tillstånd att tillsvidare servera alkoholdrycker till

Läs mer

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 859/99 1999-12-20 702 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER TILLSTÅND ATT TILLSVIDARE SERVERA ALKOHOLDRYCKER TILL ALLMÄN-

Läs mer

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 Division Social omsorg TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014 Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 1 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen...

Läs mer

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga:

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga: 2009-04-16 Serveringstillstånd Tillstånd beviljas utifrån följande kriterier. Sökandens lämplighet (AL 7 kap 7 ) Serveringsställets lämplighet (AL 7 kap 8 ) Olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt (AL

Läs mer

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Krokoms kommun Alkoholpolicy Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Policy antagen av Kommunstyrelsen Serveringsbestämmelser, allmänna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I BOXHOLMS KOMMUN Kf 81 20120924 Dnr 12.224.700 Sn 107 20120822 Dnr 12.018.750 Riktlinjer för alkoholservering i Boxholms kommun Alkohollagen (2010:1622), som är en skyddslag,

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Information angående. serveringstillstånd

Information angående. serveringstillstånd Information angående serveringstillstånd Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker 1 (8) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: SN 2012-05-02 Uppdateras: Riktlinjer för servering av alkoholdrycker Innehållsförteckning 1. Allmänt 2. Utredning och beslut om

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2006-11-01

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2006-11-01 1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2006-11-01 Ersätter tidigare uppgraderade riktlinjer mbn 030930. ALKOHOLLAGEN/ALLMÄNNA RIKTLINJER Riksdagen beslutade att införa

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun RIKTLINJER Gäller från och med 2012-12-01 och tillsvidare Antaget av fullmäktige 2012-11-12 124 RIKTLINJER 1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och öl klass II. Antaget i socialnämnden 2006-09-27 Dnr 06/soc 113

Riktlinjer för serveringstillstånd och öl klass II. Antaget i socialnämnden 2006-09-27 Dnr 06/soc 113 Riktlinjer för serveringstillstånd och öl klass II Antaget i socialnämnden 2006-09-27 Dnr 06/soc 113 1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2005-11-15 Ersätter tidigare

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJER SOCIALNÄMNDEN socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJE antas av socialnämnden Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete.

Läs mer

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft 1995 01 01 och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II 1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II ALKOHOLLAGEN/ALLMÄNNA RIKTLINJER Riksdagen beslutade att införa en ny Alkohollag (1994-1738), som från och med 1995-01-01 ersatt Lagen

Läs mer

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln 2017 Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND Servering av starköl, vin, spritdrycker och

Läs mer

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738)

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Riktlinjer Servering till allmänheten Det är möjligt att ansöka om tillstånd för servering

Läs mer

Kommunala riktlinjer för alkoholservering

Kommunala riktlinjer för alkoholservering Kommunala riktlinjer för alkoholservering Allmänna krav Som medlem i EU har Sverige förbundit sig att följa bestämmelserna i EG-rätten. Enligt EU:s rättsregler skall kriterier vid tillståndsgivning vara

Läs mer

Antagen av socialnämnden SN2012/0158

Antagen av socialnämnden SN2012/0158 RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND I DANDERYD Antagen av socialnämnden 2012-12-17 SN2012/0158 1 Krogmiljön i Danderyd kan sammanfattas som angenäm och trevlig. Danderyds kommun kommer att arbeta för

Läs mer

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd:

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: Sida 1 (5) ANVISNINGAR A2 TILLFÄLLIGT TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: 1. Tillfälligt tillstånd för servering

Läs mer

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER En kort presentation från enheten för serveringstillstånd Lite historik 1467 Brännvinet

Läs mer

Förslag till riktlinjer för alkoholservering

Förslag till riktlinjer för alkoholservering Styrdokument 1 (6) 2016-10-27 Fastställd: Kommunfullmäktige år-månaddag x Gäller för: Dokumentansvarig: Bygg- och miljöchef Dnr : 81714 Förslag till riktlinjer för alkoholservering Postadress Besöksadress

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel 1 (7) Anders Rickler Alkoholhandläggare 2008-11-14 Dan Ottosson Alkohol- och drogsamordnare Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel Inledning Den gällande alkohollagen antogs

Läs mer

Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd

Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd och för detaljhandel med ÖL klass II Kommunstyrelsen Antagen 091006 av mbn 82. Fastställd av fullmäktige 2009-11-23, 91 och för detaljhandel med öl klass II

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer för serveringstillstånd MBN Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa

Riktlinjer. Riktlinjer för serveringstillstånd MBN Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa MBN16-102 407 Riktlinjer för serveringstillstånd Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2016-02-24 Beslutade av MBN 2016-03-10 5 Innehåll RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND...

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan för år 2016 1. Kommunens tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen Alkohollagen ar

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för alkoholservering Alkoholservering 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen 2010:1622 Prop. 2009/10:125 Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före

Läs mer

Strängnäs kommun. Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen

Strängnäs kommun. Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen 1 Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen 2 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen... 3 Tillståndsprövning av serveringstillstånd... 4 Förebyggande arbete... 4 Inre tillsyn...

Läs mer

ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND 1 INLEDNING Syftet med socialnämndens riktlinjer för serveringstillstånd är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion

Läs mer

STRÖMSTADS RIKTLINJER FÖR TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN OCH STARKÖL SAMT TILLSYNS- OCH AVGIFTSSYSTEM (GÄLLER FR O M 2004-01-01)

STRÖMSTADS RIKTLINJER FÖR TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN OCH STARKÖL SAMT TILLSYNS- OCH AVGIFTSSYSTEM (GÄLLER FR O M 2004-01-01) STRÖMSTADS KOMMUN 1 OMSORGSFÖRVALTNINGEN STRÖMSTADS RIKTLINJER FÖR TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN OCH STARKÖL SAMT TILLSYNS- OCH AVGIFTSSYSTEM (GÄLLER FR O M 2004-01-01) Alkohollagen som gäller

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering Tillsynsplan 2013 Tillsynsplan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt tobakslagen samt försäljning av vissa receptfria läkemedel. Alkoholservering

Läs mer

Utredning och beslut om serveringstillstånd. Sökandens lämplighet (alkohollagen 7 kap, 7)

Utredning och beslut om serveringstillstånd. Sökandens lämplighet (alkohollagen 7 kap, 7) Socialnämnden Policy för servering av alkoholdrycker i Härjedalens kommun fr o m 2002-01-01, antagen av kommunfullmäktige 2001-11-26, 105 Serveringsbestämmelser, allmänna överväganden Det övergripande

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och alkoholtillsyn

Riktlinjer för serveringstillstånd och alkoholtillsyn 2007-09-25 DNR.671-2007 STADSBYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för serveringstillstånd och alkoholtillsyn Ett rikt restaurangliv- en levande stad Syftet med riktlinjer för serveringstillstånd är att

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen

Tillsynsplan enligt alkohollagen Datum 2013-01-02 Handläggare SN Tillsynsplan enligt alkohollagen En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen i en effektivare tillsyn av restauranger med serveringstillstånd. Den ska hjälpa till med

Läs mer

enligt alkohollagen, läkemedelsförordningen

enligt alkohollagen, läkemedelsförordningen Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och läkemedelsförordningen Fastställda av Kommunfullmäktige 66, 2010-08-30 Justerade av Kommunfullmäktige 15, 2012-03-26 1 2 Kommunens

Läs mer

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD Tjänsteskrivelse 1(6) Ulrika Söderlund 2011-09-05 Översyn av taxor och avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel (Dnr SMN2011/277)

Läs mer

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum Ärendenummer 1 (6) FÖRSLAG TILL BESLUT MRN/2017:67 Robert Janeling Miljö- och räddningstjänstnämnden Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin ESLÖVS KOMMUN Vård och Omsorg Anette Borglin 0413-621 55 Vo0.2012.0098 2012-03-29 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till tillsynsplan 2012 Ärendebeskrivning En ny alkohollag (2010:1622) trädde i kraft den

Läs mer

Namn. Restaurangnummer. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest e dyl) gäster. Starköl Vin Spritdrycker Andra jästa alkoholdrycker

Namn. Restaurangnummer. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest e dyl) gäster. Starköl Vin Spritdrycker Andra jästa alkoholdrycker ANSÖKAN - BESLUT om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) (1994:1738) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org nr/

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II

RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II Fastställd av kommunfullmäktige 2009-09-28 1 ( 12) INLEDNING Från och med 2002-04-01 kommer Essunga kommun att köpa en restaurangsinspektörstjänst från

Läs mer

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en ansvarsfull

Läs mer

I Mark Socialförvaltningen

I Mark Socialförvaltningen I Mark ALKOHOLSERVERING I MARK för serveringstillstånd Inledning Varje kommun beslutar om tillstånd för servering och provsmakning som sker i kommunen. Kommunen ska informera om alkohollagen (010:16),

Läs mer

RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2012-05-29 RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND 1. Bakgrund 2005 fattades ett beslut av riksdagen om en nationell handlingsplan för det långsiktiga förebyggande arbetet för att minska

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun RIKTLINJER Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun 2 Innehåll Bakgrund... 3 Mål... 3 Inledning... 4 Servering av alkoholdrycker... 4 Ansökan... 4 Serveringstillstånd... 4 Kunskapsprov...

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd för serveringstillstånd samt tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-20, 48, dnr KS 2012/79 Innehåll Inledning... 3 Handläggning vid ansökan... 3 Kommunens informationsskyldighet

Läs mer

Riktlinjer för. Serveringstillstånd, Öl klass II, Tobaksförsäljning, Handel med receptfria läkemedel samt Tillsyn

Riktlinjer för. Serveringstillstånd, Öl klass II, Tobaksförsäljning, Handel med receptfria läkemedel samt Tillsyn för Serveringstillstånd, Öl klass II, Tobaksförsäljning, Handel med receptfria läkemedel samt Tillsyn na gäller fr.o.m. 2016-01-01 Beslut av miljö- och byggnadsnämnden den 18 december 2015, 217 Innehållsförteckning

Läs mer

Alkoholpolitiskt program med riktlinjer för serveringstillstånd och folköl.

Alkoholpolitiskt program med riktlinjer för serveringstillstånd och folköl. 1 (8) 2005-01-18 Dnr 2004.251 Alkoholpolitiskt program med riktlinjer för serveringstillstånd och folköl. BAKGRUND Alkohollagen (1994:1738) trädde i kraft den 1 januari 1995. Under 1995 hade kommunen ett

Läs mer

Tillsynsplan 2015-2018

Tillsynsplan 2015-2018 Dnr 2015/402.700 Id 22829 Socialförvaltningen Tillsynsplan 2015-2018 enligt Alkohollagen (2010:1622), Tobakslagen (1993:581) och Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) Antagna av socialnämnden

Läs mer

Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap.

Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap. Alkoholservering till slutet sällskap Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap. Vad är ett slutet sällskap? För att det skall kunna vara fråga om ett slutet

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd, öl klass II, tobaksförsäljning samt tillsyn

Riktlinjer för serveringstillstånd, öl klass II, tobaksförsäljning samt tillsyn Antaget av Kommunstyrelsen 2016-01-27 34 Dnr 2015-000468 Riktlinjer för serveringstillstånd, öl klass II, tobaksförsäljning samt tillsyn Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx: 0322-60

Läs mer

Alkoholservering i Ljungby kommun

Alkoholservering i Ljungby kommun www.ljungby.se Alkoholservering i Ljungby kommun Riktlinjer för serveringstillstånd anvisningar för allmänheten 2013-05-16 Ett rikt restaurangliv - en levande kommun I dialog och samverkan med restaurangbranschen

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 1 för alkoholservering 2013-02-07, Dnr 2013/23-702 Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 2 Innehåll Inledning... 3 Syfte och målsättning med kommunala riktlinjer... 3 Ansökan

Läs mer

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND 2 ETT RIKT RESTAURANGLIV - EN LEVANDE STAD I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Riktlinjer för alkoholservering ÖFS 2013:14 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 4:19 Dnr KS 2012/506-702 2013-14 Riktlinjer för alkoholservering v 4 13-05-20 13:15

Läs mer

Permanent serveringstillstånd - Riktlinjer

Permanent serveringstillstånd - Riktlinjer Permanent serveringstillstånd - Riktlinjer Alkoholpolitiska riktlinjer för tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl Bakgrund Alkohollagen (1994:1738) trädde i kraft den 1 januari 1995. Från

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö Riktlinjer för alkoholservering Socialnämnden i Mullsjö Inledning Alkohollagen är en skyddslag. Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt för kommunerna är att skyddet

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen. Tillsyn av serveringstillstånd

Tillsynsplan enligt alkohollagen. Tillsyn av serveringstillstånd ÅTVIDABERGS KOMMUN Sid 1 av 7 Tillsynsplan enligt alkohollagen Alkohollagen är en skyddslagsstiftning med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen har företräde framför

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN Socialförvaltningen RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN SN 2004-02-25 ETT VARIERAT OCH SPÄNNANDE KROGLIV BIDRAR TILL ETT LEVANDE SIMRISHAMN Simrishamns kommun har

Läs mer

Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Västerviks Kommun Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2007-06-19, 141 med ändring 2011-01-25, 8 Innehåll SAMMANFATTNING 1 FÖRORD 2 INLEDNING 3 UTGÅNGSPUNKT

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering 2012-2016

Riktlinjer för alkoholservering 2012-2016 1 2012-05-04 Son 2012/142 r för alkoholservering 2012-2016 Alkohollagen - en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar samt att skydda människors hälsa, tex. berusningsdrickande

Läs mer

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel KS-2010/212

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel KS-2010/212 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-01 Kommunstyrelsen Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Förslag till

Läs mer

Riktlinjer gällande serveringstillstånd

Riktlinjer gällande serveringstillstånd gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen, riktlinjer enligt tobakslagen och riktlinjer enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel i Sunne kommun Bakgrund... 2 Ansökan och handläggning...

Läs mer

Information om att ansöka om serveringstillstånd

Information om att ansöka om serveringstillstånd Information om att ansöka om serveringstillstånd Detta är en information framtagen av Vingåkers kommun 2013-08-01 för dig som vill veta mer om att ansöka om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Läs mer

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd 2013-03-05 2(9) Sammanfattning Målsättningen med Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd är att skapa förutsättningar

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten Skickas till: Trosa kommun Miljökontoret 619 80 Trosa Personuppgifter

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Tillsynsplan 2014 Plan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker och folköl enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt

Läs mer

Malmö Stad. Malmö stads riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Malmö Stad. Malmö stads riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Malmö Stad Malmö stads riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Malmö stads Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Inledning Tidigare riktlinjer... Förändringar i alkohollagen... Ny nationell handlingsplan...

Läs mer

RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2015-02-24 RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND 1. Allmänt 2005 fattades ett beslut av riksdagen om en nationell handlingsplan för det långsiktiga förebyggande arbetet för att minska

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 13 (23) Vård- och omsorgsnämnden 2008-12-17

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 13 (23) Vård- och omsorgsnämnden 2008-12-17 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 13 (23) Vård- och omsorgsnämnden 2008-12-17 92 RIKTLINJER FÖR ALKOHOL, TOBAK OCH NIKOTINLÄKEMEDEL Ärendebeskrivning Förvaltningen har i samverkan med kommunens drogsamordnare utarbetat

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn i Karlskoga kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn i Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse 1(9) SN 2011.0035 Handläggare: Ulf Fogelberg Socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn i Karlskoga kommun Sammanfattning Sverige fick en ny alkohollag den 1 januari

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND Socialförvaltningen Datum Beteckning 2005-10-24 Handläggare Ert datum Er beteckning RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND Inledning Ett grunddrag i svensk alkohollagstiftning sedan länge är att motverka risken

Läs mer

Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd) Alkoholdrycker som serveringstillståndet ska utökas med:

Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd) Alkoholdrycker som serveringstillståndet ska utökas med: ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Organisationsnummer/ Personnummer Telefonnummer Adress Faxnummer E-post Serveringsställe Restaurangnummer Gatuadress Postnummer och postort Ansökan avser Utökning avser Bifoga

Läs mer

TAXA. för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Gäller fr.o.m.

TAXA. för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Gäller fr.o.m. TAXA för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Gäller fr.o.m. 2014-02-02 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-01-27, beslut KF 14 Allmänna

Läs mer

Karlshamns kommuns riktlinjer för. - försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel

Karlshamns kommuns riktlinjer för. - försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel Karlshamns kommuns riktlinjer för - servering av alkohol - försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel Riktlinjerna är antagna av Kommunfullmäktige 2012-12-05, reviderade i Kommunstyrelsen 2014-10-21

Läs mer

Skickas till: Permanent tillstånd, allmänheten Permanent tillstånd, slutet sällskap Cateringtillstånd Ändring i tillstånd

Skickas till: Permanent tillstånd, allmänheten Permanent tillstånd, slutet sällskap Cateringtillstånd Ändring i tillstånd ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND För servering av alkoholdrycker Blankettanvisning Personuppgifter i denna handling kommer att behandlas i enlighet med PUL (personuppgiftslagen). Du medger

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19) Socialnämndens arbetsutskott 2015-05-11 63 Ansökan om stadigvarande utökad serveringstid, Nya Våning 1 (SN 2015.081) Beslut Arbetsutskottet beslutar att

Läs mer

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid.

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid. Anvisningar för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd För att du ska få din ansökan om serveringstillstånd behandlad måste den vara fullständig det vill säga alla de dokument som efterfrågas har

Läs mer

Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd. (AU 91) KS 2014-116

Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd. (AU 91) KS 2014-116 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-04-08 93 Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd. (AU 91) KS 2014-116 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) M. 2.1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I LOMMA KOMMUN 1. Bakgrund Ett huvudmål för svensk alkoholpolitik är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion

Läs mer

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun 1(6) Hanna Bergström Direkt: 010-224 86 02 hanna.bergstrom@lansstyrelsen.se Örebro kommun Socialnämnd Öster 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun Beslut Länsstyrelsen har uppmärksammat

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Ansökan Vad en ansökningshandling skall innehålla. Vem som söker serveringstillstånd (den fysiska eller juridiska personen som driver verksamheten)

Läs mer

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Den här blanketten används för: Tillfälligt tillstånd till allmänheten För att det ska vara fråga om ett tillfälligt tillstånd får serveringen inte

Läs mer

Alkoholservering i Lessebo kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22

Alkoholservering i Lessebo kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22 Alkoholservering i Lessebo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22 Inledning De kommunala riktlinjerna för alkoholservering utgår från alkohollagen och dess

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2017

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2017 Tjänsteskrivelse 2017-01 - 17 Handläggare Renée Roslycke Utvecklingsavdelningen Diarienummer 2017SCN/0007 Socialnämnden Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer för serveringstillstånd avseende alkoholservering i Uppvidinge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-26 15 Inledning De kommunala riktlinjerna för alkoholservering utgår från alkohollagen

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 ANSÖKAN om serveringstillstånd Ansökan sänds till: LESSEBO KOMMUN Socialnämnden Att: Alkoholtillstånd Box 13

Läs mer

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Den här broschyren är tänkt som ett stöd för dig som är politiker/beslutsfattare i kommunen och har till uppgift att fatta beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Har du frågor eller vill beställa

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun

Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun RIKTLINJER 2014-02-27 DNR: 2013-000217 Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun Laholms kommun Socialkontoret Postadress: 312 80 Laholm Besöksadress: Trädgårdsgatan 15 Växel: 0430-150 00 Fax: 0430-711

Läs mer