U Utredarstaben. Tjänsteskrivelse..Social och omsorgskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "U Utredarstaben. Tjänsteskrivelse..Social och omsorgskontoret 2008-09-11"

Transkript

1 SÖDERTÄLJE KOMMUtll Tjänsteskrivelse..Social och omsorgskontoret U Utredarstaben Ann Louise Brolin Södertälje kommuns riktlinjer rör tillstånd - och tillsynsverksamhet av alkohol- och tobaksrörsäljning samt detaljhandelns mrsäljning av nikotinläkemedel. '- I',,"):, <. o~/ 2 c~.~ Sammanfattning av ärendet Social och arbetsmarknadsnämnden beslutade att anta förslag till reviderade riktlinjer för tillstånd - och tillsynsverksamhet av alkohol - och tobaksförsäljning i Södertälje kommun. Syftet var främst att uppdatera riktlinjerna i förhållande till förändringar i lag och praxis. Förändringar föreslogs främst vad avser serveringstider, handläggningstider och kravet på serveringsansvarigs kunskap i alkohollagstiftningen. Kommunstyrelsen beslutade att återemittera de föreslagna riktlinjerna för ytterligare översyn. Riktlinjerna har nu kompletterats med skrivningar om rådgivning, information och service samt förslag att uteserveringstillstånd ska kunna beviljas året runt även för servering som är belägen på kommunal mark under förutsättning att gatuhållningen inte hindrar detta. Med anledning av ny lag från 1 mars 2008 om detaljhandelns försäljning av nikotinläkemedel har riktlinjerna kompletterats med ett avsnitt om kommunens tillsynsansvar. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Riktlinjer Bamchecklista Kommunförvaltningen förslag till beslut Social och omsorgsnämnden tillstyrker förvaltningens förslag till riktlinjer för tillstånd - och tillsynsverksamheten av alkohol - och tobaksförsäljning samt detaljhandelns försäljning av nikotinläkemedel i Södertälje kommun. Kommunstyrelsen tillstyrker förvaltningens förslag till riktlinjer för tillstånd - och tillsynsverksamheten av alkohol - och tobaksförsäljning samt detaljhandelns försäljning av nikotinläkemedel i Södertälje kommun. Postadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org.nummer Södertälje E-postadress:

2 2 Kommunförvaltningen förslag till beslut Kommunfullmäktige antar förvaltningens förslag till riktlinjer för tillstånd - och tillsynsverksamheten av alkohol - och tobaksförsäljning samt detaljhandelns försäljning av nikotinläkemedel i Södertälje kommun.,t!{~a:~l:~;r Ulla~ari:Hellen~g Stadsdirektör!, / ~ / / X1f(~///!/ Karl Gudmundsson Socialchef

3 SODERTÄUE KOMMU/'iI " Social och omsorgskontoret Ny text är markerad med rutor. Postadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org.nummer Södertälje E-postadress:

4 SÖDERTÄLJE KOMMUrsl " Social och omsorgskontorel Riktlinjer för Södertälje kommuns handläggning av serveringstillstånd och tillsyn av alkohol - och tobaksförsäljning. 1. Övergripande för verksamheten 1.1 Inriktning Regleringen av serveringstillstånd och tillsyn av alkohol och tobaksförsäljning är huvudsakligen tänkt som skyddslagstiftning för att förebygga de skadeverkning ar som kan uppkomma med konsumtion av alkohol och tobak. Att servera och sälja alkohol och tobak medför ett betydande socialt ansvar vilket prövas och tillses av myndighet. Vilken nämnd inom kommunen som är ansvarig myndighet fastställs i reglemente. 1.2 Tillstånd Företag och slutna sällskap som önskar att servera alkohol skall till nämnden ansöka om tillstånd för detta jämlikt 6 kap 1 Alkohollagen. Vid servering och/eller försäljning av folköl klass II behöver tillstånd inte inhämtas. Dock måste den som serverar eller säljer folköl anmäla dettajämlikt 6 kap la och 5 kap 6 Alkohollagen. Vid försäljning av folköl i butik är en förutsättning att även matvaror säljs i butiken. Anmälan skall också göras vid försäljning av to bak jämlikt Tobakslagen 12a. 1.3 Tillsyn Enligt 8 kapitlet 1 Alkohollagen utövar kommun och polismyndighet den ome delbara tillsynen över bestämmelserna om servering av starköl, vin och sprit drycker efterlevs. Kommunen utövar även tillsyn av servering och försäljning av folköl klass II och tobak hos restauratörer och detaljister. Ny text 1.4 Service i form av rådgivning och information Kommunens tillståndsmyndighet ska tillsammans med näringsidkare och andra myndigheter arbeta aktivt för att skapa goda restaurang- och boendemiljöer samt konkurrens på lika villkor. I den förebyggande tillsynen ingår service till näringsidkare i form av konsultation och andra informativa insatser kring alkohollagstiftning, ansvarsfull alkoholservering, tobakslagstiftning, ansvarsfull marknadsföring och närliggande områden. Tjänstemännen ska ha hög tillgänglighet för rådgivning då sådan efterfrågas och ska aktivt bistå med konsultation i framtagande av egentillsynsprogram. Föreligger behov av mer övergripande utbildningar i ovanstående frågor skall nämndens tjänstemän anordna detta. 2 Alkoholpolitiska riktlinjer för servering av alkohol I förarbetena till Alkohollagen, prop. 1994/95:89 anges bland annat följande: Uppfylls vissa på/örhand angivna, delvis stränga, krav skall tillstånd ges att servera alkohol. I de/all en servering bedöms/öra medsig alkoholpolitiska olä- Postadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org.nummer Södertälje E-postadress:

5 2 genheter måste inskränkningar kunna göras. Sådana inskränkningar förutsätter en prövning i det enskilda/allet mot bakgrund av en alkoholpolitisk helhetsbedömning. I intresse- och normkollision mellan å ena sidan näringsfriheten och å andra skyddet/ör mänskors hälsa, bör skyddsaspekterna ta över. Kommunens riktlinjer för serveringstillstånd utgår från Alkohollagen, dess f'örarbeten, rättspraxis samt Allmänna råd för tillämpning och handläggning'av alkohollagstiftningen. Regelverket är närmare preciserat och kommenterat i den Handbok i Alkohollagen som utarbetats av Statens folkhälsoinstitut. Av Kap 7 9 AL stadgas att" Om serveringen kan befaras medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt, får serveringstillstånd vägras även om ( de allmänna) kraven enl 7 och 8 är uppfyllda ". Tillståndprövningen ska utgå från objektiva, tydliga och de i lag och myndighetsföreskrifter fastställda kriterierna. Dock har kommunen möjlighet att inom alkohollagens ram utforma alkoholpolitiska program med riktlinjer för tillståndsgivningen. Av riktlinjerna bör framgå vilka kriterier kommunen avser att tillämpa vid bedömningen av om en servering kan medföra alkoholpolitiska olägenheter. I förarbetena till AL framhålls som exempel på områden som kan behandlas i kommunala riktlinjer: o Serveringstider o Restaurangens inriktning o Restaurangtäthet o Närhet till idrotts- eller nöjesanläggning o Hur ungdomar ska skyddas o Etablering i närheten av trafikleder o Etablering i områden med känd missbruksproblematik eller hög brottsbelastning o Restaurangetablering i bostadsområden 3. Allmänna kriterier ror meddelande av serveringstillstånd 3.1 Lämplighetsprövning Serveringstillstånd kan meddelas till allmänheten eller förening, företag eller annat slutet sällskap jämlikt 7 kapitlet 5 Alkohollagen. Enligt 7 kapitlet 7 samma lag får serveringstillstånd meddelas endast då den sökande visar att han/hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Vid prövning skall särskild hänsyn tas till om den sökanden är laglydig och benägen att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna. När det gäller en juridisk person måste lämplighetskraven även riktas mot den eller de fysiska personer som har ett inflytande i rörelsen, exempelvis VD, styrelseledamot, bolagsdelägare eller aktieägare med betydande aktieinnehav. Även annan ekonomisk intressent kan komma att innefattas i prövningen. 3.2 Kunskaper i alkohollagstiftning Sökanden skall enl Kap 7 7 AL kunna visa att han / hon har erforderliga kunskaper i alkohollagstiftning för den sökta serveringen. Omfatfuingen av vilka kunskaper som är nödvändiga avgörs av verksamhetens karaktär och omfattning.

6 3 Vid servering till allmänheten ställs kunskapskravet högt och kräver i normalfallet att sökanden har genomgått utbildning i alkohollagen. Vid tillfällig servering till slutna sällskap är kravet lägre och det är i de flesta fall tillräckligt att sökanden genomgår ett mindre kunskapstest. För sökande som återkommande skall ansvara for servering i stora slutna sällskap kan kravet likställas med servering till allmänhet. ' 3.3 Kravatt kunna servera lagad mat Enligt 7 kapitlet 8 AL rar tillstånd för servering till allmänheten året runt eller årligen under en viss tidsperiod endast meddelas om serveringsstället har ett kök för allsidig matlagning och tillhandahåller lagad mat. Serveringsstället skall med hänsyn till omständigheterna ha ett tillräckligt antal sittplatser för gäster. Tillstånd för servering under enstaka tidsperiod och vid enstaka tillfälle rar meddelas om serveringsstället tillhandahåller lagad mat, det finns inga krav avseende kök. Detsamma gäller beträffande tillstånd for servering i slutet sällskap. 3.4 Olägenheter gällande ordning och nykterhet eller särskild risk iör människors hälsa. I 7 kapitlet 9 alkohollagen anges att serveringstillstånd rar vägras om serveringen kan befaras medföra olägenheter gällande ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Lagen lämnar här utrymme åt kommunen att själv bedöma vilka kriterier som kan ses som olägenheter. Exempel på forhållanden där det föreligger sådana olägenheter och då tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker ej bör medges är: Då polisen avstyrker ansökan på grund av risk för ordningsproblem på serveringsstället eller i dess närmaste omgivning. Då miljönämnd avstyrker ansökan på grund av risk för störning från buller och liknande som befaras orsaka olägenhet för människors hälsa. Då missforhållanden på serveringsstället är kända eller då den sökande ej är lämplig. Då serveringsstället ligger i ett särskilt alkoholkänsligt område, t ex nära fritidsgårdar, idrottsplatser, trafikleder eller bostadsområden med känd missbrukarproblematik. Då ansökan avser verksamhet med pornografiska inslag, verksamhet som präglas av spel och dobbel, uttalat rasistiska organisationer och uttalat drogliberala verksamheter. Då ansökan avser restaurang som vänder sig till en uttalat ungdomlig publik under 20 år. Då ansökan avser en restaurang i område där det på grund av överetablering kan uppstå olägenheter av ovanstående karaktär. Stor restriktivitet ska gälla att medge tillfälliga serveringstillstånd vid arrangemang riktade till ungdomar och ungdomsverksamhet. För arenaanläggningar kan serveringstillstånd beviljas om restaurangen uppfyller de krav på utrustning för allsidig matlagning som regleras i 7 kap 8 alkohollagen. Särskilda regler för servering kan komma att villkoras i ser

7 4 veringstillståndet. Servering på läktarplats i samband med idrottsevenemang beviljas inte. Bedömning av varje enskild ansökan Tillstånd kan vägras redan vid farhågor om att alkoholpolitiska olägenheter skall uppstå. Det krävs dock att det redovisas vilka olägenheter det är fråga om och grunden för att olägenheter är att'befara, till exempel sakförhållanden i närområdet, om alkoholpolitiska problem redan förekommer i området eller bedömningar från andra myndigheter. Om polismyndigheten befarar att en restaurangetablering innebär en risk utifrån allmänna ordningssynpunkter eller om miljöförvaltningen bedömer att etableringen innebär risk för störningar för närboende bör det ha stor betydelse. Tillståndsmyndigheten måste dock i varje enskilt ärende göra en egen bedömning och motivera varje beslut utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Hänvisning till kommunala riktlinjer är inte tillräckligt. 3.5 Serveringstider Södertälje kommun tillämpar alkohollagens normaltider för servering av alko hol. Servering av starköl, vin och spritdrycker rar tidigast påbörjas klockan och skall vara avslutad klockan Serveringstid efter klockan medges efter särskild prövning och kan då komma att villkoras. Serveringstid efter klockan medges endast i undantagsfall efter särskild prövning, fort ex servering på nyårsafton. Finns skäl att meddela kortare serveringstid än normaltiden kan så ske. Sådana skäl kan till exempel vara att polismyndigheten eller miljönämnden rekommenderar en kortare serveringstid. Serveringstider på uteservering Uteservering i direkt anslutning till bostad (bottenvåning i flerfamiljshus) beviljas i de flesta fall tillstånd i enlighet med miljönämndens och polismyndighetens yttranden. Om dessa myndigheter anger olika serveringstider, medges den kortaste tiden. 3.6 Villkor om ordningsvakter Nämnden kan villkora serveringsstället att ha ordningsvakter i lokalen. Ord ningsvakt skall vara forordnad av polismyndigheten. 3.7 Prövotid Vid befarad störning för närboende eller ordningsstörning kan utökad ser veringstid medges under en prövotid. Innan periodens slut ska en omprövning ske innan den senare serveringstiden eventuellt permanentas. 3.8 Ändring av beviljat tillstånd Nämnden kan när som helst meddela villkor för serveringstillståndet om det framkommer att serveringen medfor olägenheter gällande ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Vid brott mot gällande regleringar kan tillstånd begränsas eller återkallas efter beslut av nämnden.

8 5 4. Olika kategorier av serveringstillstånd rör röretag 4.1 Ny ansökan om permanent serveringstillstånd Ansökningskategorin avser restauratörs ansökan om nytt tillstånd året runt eller årligen under en viss period. Ärendet skall behandlas via remissförfarande och det tänkta serveringsstället besökas. Den sökandes vandel och ekonomiska förutsättningar for verksamheten skall granskas. 4.2 Ändring i serveringstillstånd Utvidgat tillstånd kan t ex avse tillståndsinnehavare som vill utöka serveringen av starköl och vin till att även omfatta starksprit. Ansökan kan även gälla utöka de öppettider, utökad lokalyta eller begäran om annan ändring, t ex antal ord ningsvakter. I dessa fall finns i allmänhet kännedom om den sökande och ser veringsstället varför remiss- och utredningsforfarandet kan förenklas. Vid hand läggning av ansökan om utökad serveringstid skall yttrande inhämtas från po lismyndighet och miljönämnd. 4.3 Servering på uteservering Endast for uteservering som är belägen i anslutning till, eller i omedelbar närhet av restaurangen kan serveringstillstånd medges. Uteserveringen skall vara tydligt avgränsad. Ny text Tillstånd for uteservering kan beviljas året runt för serveringar belägna på privat mark och där markägaren har lämnat sig medgivande. För servering belägen på kommunal mark kan tillstånd för servering året runt beviljas under förutsättning att gatuhållningen inte hindras. I övriga fall kan tillstånd beviljas för uteservering belägen på kommunal mark under perioden slutet av april till slutet av september. Ansökan görs årsvis där bevis om markupplåtelse skall bifogas ansökan. Tillstånd för uteservering året runt medges inledningsvis under en prövotid om ett år. Därefter skall ny ansökan ske och prövotiden utvärderas innan permanent tillstånd kan erhållas. 4.4 Pausservering Tillstånd för så kallad pausservering beviljas endast då serveringen sker under paus i konsert- eller teaterföreställningar. 4.5 Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten Serveringstillstånd meddelas endast i de fall serveringen ingår som en del i ett större arrangemang där serveringen inte är det primära utan del i arrangemanget. Vid tillfälliga serveringstillstånd ställs enligt 7 kapitlet 8 alkohollagen inte lika höga krav på kök/mat som vid ett permanent serveringstillstånd. Lagad mat skall dock tillhandahållas. Arrangemang som huvudsakligen vänder sig till publik över 18 år kan erhålla detta tillstånd. Serveringstider längre än till klockan medges i regel inte. I undantagsfall kan dock tid till medges.

9 6 Sökande ska styrka rätten till att disponera marken för arrangemanget. För att möjliggöra tillsyn vid festivaler med flera arrangörer är enskilda tillfälliga tillstånd begränsade till enskild restauratörs serveringsyta. Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten medges max 10 gånger per lokal och år. 5 Olika kategorier av serveringstillstånd för slutna sällskap Tillståndskategorin avser tillfälliga tillstånd för servering i en förening, ett företag eller på en privat fest. Slutet sällskap definieras som en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse utöver den ifrågavarande tillställningen med alkoholservering. En ideell förening eller stiftelse som söker tillstånd skall ha en tillfredsställande organisation. Den skall vidare ha ett namn som kan särskiljas från andra och ha antagit stadgar. En sökande som har tilldelats organisationsnummer av skatteverket anses i normalfallet uppfylla dessa krav. Härutöver krävs att föreningen visat sig vara i stånd att bedriva ideell eller annan verksamhet samt att verksamheten kan bedömas bli bestående. Förening, eller motsvarande, som ansöker om tillfälligt tillstånd för servering till slutna sällskap skall innan tillstånd medges ha en styrelse, behörig firmatecknare och antagna stadgar. Sammanslutningens syfte skall vara annat än att möjliggöra alkoholförtäring. 5 1 Tillfälliga serveringstillstånd ror slutna sällskap Vid varje tillfälle då alkoholservering till slutet sällskap sker skall arrangören på förhand veta vilka personer som skall delta. Serveringslokalen rar inte vara öppen för insläpp av nya gäster under pågående tillställning. Om entreavgift tas ut och om lokalen är öppen för andra gäster medför det att serveringen får anses riktad till allmänheten. Detsamma gäller i de fall då annonsering sker i tidningar, på allmänna. anslagstavlor, via direktreklam, hemsida eller liknande. Ett slutet sällskap får ej bildas på stället. Det är ej förenligt med bestämmelserna att medlemsavgift säljs i entren till en fest eller i samband med biljettförsäljning. Vid tillfälliga tillstånd ställs enligt 7 kapitlet 8 alkohollagen inte lika höga krav på kök/mat som vid permanent serveringstillstånd. Lagad mat skall dock tillhandahållas. Tillfälliga tillstånd för servering till slutna sällskap medges till högst tio tillfällen per lokal och år. 5.2 Permanenta serveringstillstånd till slutna sällskap Ansökningskategorin avser ansökan om permanent serveringstillstånd för slutna sällskap. Vid permanent tillstånd till slutna sällskap ställs samma krav på den sökande som vid ansökan om permanent serveringstillstånd till allmänheten. Dock ställs inte samma krav på köket. Köket skall tillhandahålla lagad mat och vara godkänt för detta ändamål av miljönämnd. Ärendet skall bearbetas via remissförfarande. Den sökandes vandel skall granskas.

10 7 6. Handläggning 6.1 Ansökningshandlingar Sökanden skall bifoga följande handlingar/uppgifter till ansökan: Sökanden måste vara minst 20 år. Kvitto på inbetald anspkningsavgift Ansökan, undertecknad av behörig firmatecknare (el. dyl.) Personbevis för serveringstillstånd ( erhålls hos Skatteverket) Anmälan om serveringsansvarig personal. Kopia av sökandes hyreskontrakt (undertecknat av båda parter) eller bevis om annan rätt att disponera lokalen och/eller mark. Bevis om kunskap i alkohollagen. Bevis om miljönämndens godkännande av verksamheten. Uppgift om verksamhetsinriktning, matutbud, dans, underhållning, spel etc. Planritning över lokal och i förekommande fall uteservering och drinkbar. Registreringsbevis för bolaget/föreningen ej äldre än 3 månader. Registreringsbevis för mervärdesskatt/intyg att anmälan är inlämnad till skatteverket. Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag/andelsfördelning i handelsbolag. Finansieringsplan med verifikationer över investerat kapital. Handlingen "uppdrag som funktionär" från Bolagsverket som visar vilka aktiebolagihandelsbolag bolagsföreträdarna är och har varit verksamma i. Av behörig koq.sult upprättad brandskyddsdokumentation. Information om vem som utsetts till brandskyddsansvarig vid serveringsstället. Anmälan av kassaregister ( särskild blankett ). För vissa ansökningskategorier kan ett urval av ovanstående uppgifter räcka för handläggning. I vissa fall kan nämnden begära in ytterligare handlingar från den sökande. 6.2 Remissförfarande Då samtliga ansökningshandlingar är inkomna sammanställs ärendet och remit teras till Polismyndigheten, Miljönämnden, Brandmyndigheten samt Skattemyn digheten. Av polismyndighetens yttrande skall den sökandes lämplighet framgå. Därutöver skall yttrandet innehålla en bedömning av det allmänna ordningsläget kring det aktuella serveringsstället. Av miljönämndens yttrande skall framgå om lokalerna är godkända av miljönämnden. Därutöver skall yttrandet innehålla en bedömning av eventuell risk för störning som kan uppkomma i anslutning till serveringsstället, samt om köket uppfyller alkohollagens krav på allsidig matlagning. Av brandmyndighetens yttrande skall det framgå om lokalen anses godkänd ur säkerhetssynpunkt samt det högsta antalet personer som får vistas i lokalerna samtidigt...

11 8 Av Skatteverket yttrande skall det framgå att bolaget är moms- och arbetsgivarregistrerat. Vidare skall de svara på om bolaget och/eller dess företrädare är föremål för revision. Slutligen skall de även svara på om bolaget eller dess företrädare inkommit med deklarationer och i övrigt uppfyllt sina skyldigheter gentemot det allmänna. Vid oklarheter i ett ärende kan ovan remisser kompletteras med ytterligare frågor. Även andra myndigheter kan komma att remitteras. Exempel på myndigheter som kan förekomma är länsstyrelsen och ekobrottsmyndigheten. För vissa ansökningskategorier, exempelvis en förening som ansöker om enstaka tillfälligt tillstånd för servering till medlemmar i egen lokal, kan ett förenklat remissförfarande räcka. 6.3 Ansökningsavgifter Avgifter uttages av nämnden vid behandling av ansökan om serveringstillstånd. Nivå för av giften skall motsvara nämndens självkostnad för handläggningen av olika former av tillstånd. Avgiften fastställs årligen av Kommunfullmäktige i samband med beslut om Mål&Budget för kommande år. Ansökningsavgiften skall ha betalats och bevis därom ingivits till tillståndsmyndigheten innan beslut meddelas. Vid avslag på ansökan återbetalas inte ansökningsavgiften., 6.4 Handläggningstider Under förutsättning att nämnden har erhållit alla erforderliga handlingar och att remissinstanserna svarat inom utsatt remisstid är inriktningen att följande handläggningstider ska gälla: Permanent tillstånd servering allmänheten Ändring av serveringstillstånd Tillfälliga serveringstillstånd allmänheten Permanenta tillstånd slutna sällskap Tillfälliga serveringstillstånd slutna sällskap 3 mån 2 mån 2 mån 3 mån 1 mån II Ny text För att motverka långa handläggningstider ska tillståndsenheten ha hög tillgänglighet för råd och information till tillståndssökande näringsidkare i samband med ansökningsförfarandet. Likaså ska ett aktivt arbete bedrivas tillsammans med andra myndigheter for korta remisstider och samordnad tillståndsprövning. Konkursbo Enligt 7 kapitlet 17 alkohollagen upphör serveringstillståndet omedelbart att gälla vid konkurs. Vill konkursboet fortsätta driva rörelsen skall ansökan göras hos nämnden. Enligt alkohollagen skall sådan ansökan behandlas med förtur. I författningskommentarerna till den nya alkohollagen anges att en rimlig handläggningstid för denna typ av ärende är högst l vecka.

12 9 6.5 Individuell prövning Enligt alkohollagens bestämmelser måste alltid en individuell prövning göras vid tillståndsgivning med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Enligt förvaltningslagens bestämmelser skall alltid ett avslag på ansökan motiveras. 7. Riktlinjer för tillsyn Grundtanken är att tillsyn ska förebygga överträdelser av alkohollagen. Tillsyn genom löpande dialog, rådgivning och direkta påpekanden av felaktigheter ska ha förebyggande verkan, att egen rättelse kan göras, och administrativa tvångs medel om möjligt undvikas. 7.1 Inriktning Tillsynen ska genomföras med utgångspunkt från ALs tre huvudbestämmelser; o servering av alkoholdrycker får endast ske i sådan omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet på serveringsställena inte uppstår, o som ett särskilt skydd för ungdomen ska finnas åldergränser, o förutsättningarna för att få tillstånd ska vara uppfyllda även sedan tillstånd meddelats, d v s krav på tillståndshavarens fortsatta lämplighet. Kommunen ska enligt lagen bedriva tillsyn över att alkohollagens bestämmelser efterlevs. När missförhållanden föreligger ska kommunen återkalla serveringstillståndet enligt 7 kap 19 AL. Om särskilda skäl föreligger finns möjlighet att i enlighet med 7 kap 20 AL meddela varning istället för återkallelse. Bestämmelserna om administrativa ingripanden, såsom varning och återkallelse av serveringstillstånd, är till för att få bort missförhållanden och för att förhindra att nya uppstår. Åtgärder mot en tillståndshavare har inte syftet att vara ett straff utan är medel för att skapa en god restaurangmiljö. 7.2 Tillsynsplan Nämnden antar vaije år en tillsynsplan för det innevarande årets tillsynsarbete. 7.3 Tillsynens innehåll Tillsyn innefattar, utöver kontroll,förebyggande arbete. Nämnden skall aktivt verka för att förebyggande insatser på området kommer till stånd och utvecklas. Kontrollerande tillsyn sker via besök hos restauratör och detaljist, så kallad yttre tillsyn. Vidare kan inre tillsyn bedrivas som innebär en administrativ kontroll av att förutsättningarna för tillstånd fortfarande föreligger. Sådan tillsyn sker minst en gång per år och tillståndshavare. 7.4 Förebyggande arbete Restauratörer och detaljister skall av nämndens tjänstemän besökas för konsulta tion och andra informativa insatser kring alkohollagstiftning, ansvarsfull alko holservering, tobakslagstiftning, ansvarsfull marknadsföring och närliggande områden. Tjänstemännen finns också tillgängliga för rådgivning då sådan efter frågas. Föreligger behov av mer övergripande utbildningar i ovanstående frågor skall nämndens tjänstemän anordna detta.

13 10 Detaljister skall i samband med meddelande om försäljning av folköl upprätta ett så kallat "egentillsynsprogram" som vägledning i försäljningen. Programmet är en, för ägare och personal, intern arbetsplan där regler och policy vad gäller folköl och tobaksförsäljning finns nedtecknat. Nämnden skall aktivt bistå med konsultation i framtagande av egentillsynsprograrn och tillse dokumentens användande. Den enskilda medborgaren är en viktig informant i frågor som rör olaglig eller olämplig försäljning eller marknadsföring av alkohol och tobak. En del av tillsynsarbetets förebyggande delar innefattar att anordna och samordna insatser, exempelvis utbildning och informationskampanjer, för att främja och underlätta allmänhetens deltagande i tillsynsarbetet. Frivilligorganisationer är viktiga samverkansparter i sammanhanget varför nämnden aktivt skall verka för frivilligorganisationer delaktighet i tillsynen. 7.4 Yttre tillsyn av restauratörer Den kontrollerande tillsynsverksamheten genomförs via besök hos restauratörer. I samband med kontroll skallfortsattafärebyggande insatser erbjudas. Yttre tillsynsbesök kan uppdelas i rutinbesök, påkallade besök och uppföljningsbesök. I tillsynsplanen ingår minst ett rutinbesök per tillståndshavare och år. Påkallade besök görs då inre tillsyn givit anledning till det. Uppföljningsbesök blir aktuella då missförhållanden förelegat vid tidigare besök. Normalt skertillsynen öppet, d v s den som utför kontrollen ger sig tillkänna. Enstaka kontrollbesök av anonym tjänsteman som uppträder som vanlig gäst kan förekomma t ex vid uppföljning av tidigare besök när missförhållanden förelegat. Vid behov kan tillsyn av restauratörer genomföras i samarbete med andra myndigheter; polis, miljönämnd, brandmyndighet och Skatteverket, så kallad samlad tillsyn. Vid den samlade tillsynen kontrollerar varje myndighet utifrån respektive ansvarsområde. Nämndens tjänstemän skall vid yttre tillsyn kunna legitimera sig. Vid yttre tillsyn görs företrädesvis: Kontroll av ordning och nykterhet Kontroll av ålder på restaurangens gäster för att tillse att servering och försäljning av alkohol och tobak inte sker till minderåriga. Kontroll av säkerhet i lokalen (vid samlad tillsyn) Kontroll av marknadsföring Kontroll av ordningsvakts förordnande (vid samlad tillsyn) Kontroll att serveringsansvarig finns på plats Kontroll att lokalen/kökets funktion motsvarar de krav som ställs på det och att lagad mat tillhandahålls (vid samlad tillsyn) Kontroll av personuppgifter på tjänstgörande personal (vid samlad tillsyn) Kontroll av personalliggare (vid samlad tillsyn) Kontroll av kassa för att tillse: att all försäljning (mat, dryck, entre, garderob etc) registreras i kassaregister, att kassaregister visar alla genomförda trans

14 11 aktioner, att inslagen summa stämmer med tillgångarna i kassalåda, att kvitto erbjuds kunden. Kontroll att ekonomisk rapportering finns upprättad och tillgänglig Protokoll skall upprättas efter att tillsynen genomförts och kommuniceras med tillståndshavaren som om det är påkallat bereds tillfälle att yttra sig. Missförhålhinden ska påtalas direkt till tillståndshavaren eller serv~tingsansvarig som tjänstgör vid tillfället. Om det vid tillsyn framgår att restauratören inte uppfyller de regler och krav som är en förutsättning för dennes tillståndsinnehav skall tillståndet återkallas. Om restauratören vidtar adekvata åtgärder för att komma tillrätta med problemet, kan nämnden istället besluta att meddela varning. Nämnden kan även förena serveringstillståndet med villkor för försäljningen. Vid brott mot gällande lagstiftning kan polisanmälan göras. Polisanmälan görs av nämnden utsedd delegat. 7.5 Yttre tillsyn av detaljister Tillsynen av detaljisters försäljning av öl klass II och tobak skall särskilt upp märksammas på så sätt att eventuell försäljning till minderåriga inte förekom mer. Genomgång och uppföljning av egentillsynsprogram skall göras vid besök i butik. I samband medkontroll skallfortsattaförebyggande insatser erbjudas. Om det vid tillsyn framgår att detaljisten inte uppfyller de regler och krav som är en förutsättning för dennes försäljning av folköl kan nämnden utdela varning och krav på ändring eller utverka förbud mot fortsatt försäljning i 6 månader. Upprepas regelbrotten kan försäljningsförbud el 12 månader utfärdas. Om detaljisten inte uppfyller regler och krav för tobaksförsäljning kan varning och krav på ändring utdelas. Vid återupprepad eller grov förseelse rar tillståndsmyndigheten beslagta tobaksvarorna jämlikt 21 Tobakslagen. Enligt samma lagrum skall varan återlämnas om detaljisten vidtar rättelse. Vid brott mot gällande lagstiftning kan polisanmälan göras. Polisanmälan görs av nämnden utsedd delegat. 7.6 Inre tillsyn Inre tillsyn innebär en administrativ kontroll av att förutsättningarna för tillstånd fortfarande föreligger. Sådan tillsyn sker minst en gång per år och tillståndshava re. Uppgift om hur en tillståndshavare sköter sig i ekonomiskt hänseende inhämtas från skattemyndigheten eller kronofogdemyndigheten. Restaurangrapporten, som är restauratörens redogörelse över de slag och volym av alkoholdrycker som sålts, granskas med avseende på avvikelser; t ex att en orimligt stor del avomsättningen härrör från alkoholförsäljning. Uppgift om personlig lämplighet inhämtas via polisen ur belastnings- och misstankeregister. Uppgift kan även hämtas från Bolagsverket för kontroll av huruvida den personkrets som lämplighetsprövades inför tillståndsgivningen består, eller om förändringar i denna har skett utan att anmälas till tillsynsmyndigheten. Inre tillsyn kan också aktualiseras genom information via t ex samverkande myndigheter,allmänhet och media.

15 12 Uppföljning ska ske av uppgifter som indikerar att en tillståndshavares lämplighet ur personlig eller ekonomisk synvinkel kan ifrågasättas. Om det vid yttre tillsyn uppkommer indicier på exempelvis ekonomiska oegentligheter iverksamheten kan även inre tillsyn bedrivas där information samlas från olika källor. Informanter är vid inre tillsyn Skatteverket, kronofogdemyndighet, polismyndighet med flera. ' 7.7 Tillsynsavgifter Tillsynsavgift tas ut motsvarande nämndens självkostnad för tillsynsverksamhe ten. Avgiften fastställs årligen av Kommunfullmäktige i samband med beslut om Mål&Budget för kommande år.

16 SÖDERTÄLJE KOMMUN " Social och Arbetsmarknadskontoret Kommunens tillsyn av detaljhandelns försäljning av nikotinläkemedel 1.1 Inledning Riksdagen beslutade att Apoteket AB inte längre ska ha ensamrätt att bedriva detaljhandel med receptfria nikotinläkemedel. Lagen trädde i kraft den 1 mars Syftet är att öka tillgängligheten till nikotinläkemedel och därigenom ta fler rökare att använda sådana produkter i samband med rökavvänjning. Nikotinläkemedel rar inte säljas till personer under 18 år. Eftersom nikotin är beroendeframkallande är det viktigt att nikotinläkemedlen används på rätt sätt. Överträdelse av :llirbudet är belagt med böter eller fångelse högst sex månader. Samma ansvar gäller vid utebliven anmälan till kommunen Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet för :llirsäljning av nikotinläkemedel och kan utfärda föreskrifter. 1.2 Anmälan Den näringsidkare som ska sälja nikotinläkemedel måste först anmäla handeln till den kommun där handeln ska bedrivas. Anmälan ska göras innan verksamheten påbörjas. Kommunen ska därefter snarast underrätta Läkemedelsverket när en anmälan inkommit. 1.3 Tillsyn Näringsidkare är, i likhet med vad som gäller vid tobaksförsäljning, skyldiga att upprätta och utövaegenkontrollprogram :llir verksamheten. Egenkontrollen är tänkt att ge näringsidkare hjälp med att kvalitetssäkra försäljningsverksamheten Egenkontrollen underlättar och effektiviserar även tillsynen. Kommunen ansvara :llir tillsynen på försäljningsställena, bl a ålderskontroll och egenkontrollprogrammet. Upptäckta brister rapporteras till Läkemedelsverket. Läkemedelsverket ansvarar:llir den övergripande tillsynen och har möjlighet att :llirelägga och förbjuda verksamhet som inte bedrivs i enlighet med gällande lag och föreskrifter. Näringsidkaren ska rapportera :llirsäljningsstatistik till Läkemedelsverket. 1.4 Tillsynsplan Nämnden antar varje år en tillsynsplan :llir det innevarande årets tillsynsarbete. 1.5 Tillsynsavgift Tillsynsavgift tas ut motsvarande nämndens självkostnad för tiilsynsverksamhe ten. Avgiften fastställs årligen av Kommunfullmäktige i samband med beslut om Mål&Budget :llir kommande år. Postadress Telefon Telefax Södertälje E-postadress: Postgiro Bankgiro Org.nummer

17 BARNCHECKLISTA för Södertälje kommun Bilaga l Ärende: Södertälje kommuns riktlinjer för tillstånds och tillsynsverksamheten beträffande alkohol och tobak: samt detaljhandelns försäljning av nikotinläkemedel Handläggare Ann Louise Brolin BARNCHECKLISTA som ska användas under beredningen av ärenden och därmed klargöra vilka beslut som kan beröra barn och ungdomar och därför behöver få en särskild barnkonsekvensanalys Den är avsedd att användas som ett redskap i Södertälje komm uns strävan att tillämpa principerna i FN:s barnkonvention. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? JaX NejD På vilket sätt? / Varför inte? I syftet med tillstånds och tillsyndverksamheten ingår skyddande regler för barn och unga Vid -JA- ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i: l. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? JaX På vilkt sätt? / Varför inte? Nej 2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? JaD Nej X På vilket sätt? / VariOr inte? 3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor beaktas med tanke på bl a kön, etniskt ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning? Ja NejD På vilket sätt? / VariOr inte? 4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? JaD Nej X På vilket sätt? / Varför inte? Övrigt som bör tas hänsyn till

18

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-19, och gäller tillsvidare. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 45/2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Riktlinjer för serveringstillstånd Antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Riktlinjer Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd)

Läs mer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

1(18) Riktlinjer gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak. Styrdokument

1(18) Riktlinjer gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak. Styrdokument 1(18) gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak Styrdokument 2(18) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-03-14, 62 Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Vad krävs för att få serveringstillstånd

Riktlinjer för alkoholservering. Vad krävs för att få serveringstillstånd Riktlinjer för alkoholservering Vad krävs för att få serveringstillstånd A N T A G N A A V K O M M U N S T Y R E L S E N 2 0 1 4 - XX- X X, Ä R E N D E E C O S 2 0 1 3-1 5 4 1 Innehållsförteckning Allmänt...

Läs mer

GEMENSAMMA RIKTLINJER I DALSLAND Serveringstillstånd samt folköl- och tobaksförsäljning

GEMENSAMMA RIKTLINJER I DALSLAND Serveringstillstånd samt folköl- och tobaksförsäljning Förslag 2012-03-09, Reviderat 2012-03-27 Bengtsfors Dnr MN 2012.061.701 Dals Ed Dnr SN 2012/51.702 Färgelanda Dnr MN 2012/176 Mellerud Dnr SN 2012/66.701 Åmål Dnr VoN 2012/69 GEMENSAMMA RIKTLINJER I DALSLAND

Läs mer

Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel

Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel Datum Sida 2015-05-18 1 (13) Antagna av miljö- och bygglovsnämnden 2015-03-11, 18 Innehållsförteckning Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för alkoholservering 2012-08-28 för alkoholservering vapen en symbol för Gästgiveri Fastställda av Kommunfullmäktige 2012-09-27 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Kommunerna ska ha tydliga och aktuella riktlinjer...

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1

Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1 Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen DNR SMN-0055/2013 1 (11) r för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1 1 Godkända på stadsbyggnads- och miljönämndens sammanträde den 14 november 2012

Läs mer

Eslövs kommuns riktlinjer avseende

Eslövs kommuns riktlinjer avseende Eslövs kommuns riktlinjer avseen nde - Alkoholservering - - Tobaks- och Handel med folkölsförsäljning receptfria läkemedel Dokumentet tillstånd antagen av VON 2012-04-18 är antaget av Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622).

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622). Sida 1 av 6 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Leif Antonsson, alkoholhandläggare Telefon: 0370-37 72 13 (direkt) 0370-37 70 00 (växel) E-post: leif.g.antonsson@varnamo.se Hemsida: www.varnamo.se Alkoholpolitiskt

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN En ansvarsfull servering och försäljning av alkohol Antagen av socialnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING En ansvarsfull servering av alkohol...

Läs mer

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14 UDDEVALLA KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDE Socialnämnden PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Bäve, 2012-11-21 kl. 8:30 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Elving Andersson Florence

Läs mer

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft 1995 01 01 och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker

Läs mer

Serveringsställe Gatuadress Postnummer Postort

Serveringsställe Gatuadress Postnummer Postort ÅTVIDABERGS KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen ANSÖKAN om stadigvarande tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen (1994:1738) för servering av alkoholdrycker 1 (12) Ansökan avser Nytt tillstånd/ägarskifte

Läs mer

Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Utredningen ställer en hel del frågor och ger valbara alternativ. Saknar konkret förslag vilket gör det svårt att besvara remissen. och reglerat förhållande genom avtal

Läs mer

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Ansökan Vad en ansökningshandling skall innehålla. Vem som söker serveringstillstånd (den fysiska eller juridiska personen som driver verksamheten)

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram i Bollebygd * Målsättning och riktlinjer i det drogförebyggande arbetet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Utgångspunkter / Grundsyn... 4 Syfte... 5 Definition

Läs mer

I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till.

I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till. Studiematerial alkohollagen I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till. Innehåll Alkoholpolitiska grunder.. sid. 3 Inledning och definitioner. sid. 5 Tillverkning

Läs mer

Datum Mål nr Dom Lr Uppdat.

Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. DOMAR 2006 Uppdatering Nr 11 domar tom 2006-12-31 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2006 Datum Mål nr Dom Kammarrätten nr Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. 2006-05-10 5986-05 Ej pt Gbg 2005-10-07 6319-04 *) O 5 *) Kommunen

Läs mer

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol A nsvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol 1 Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en mycket

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING BYGGLOVTAXA... 2 KOMMUNALA FÖRESKRIFTER ENLIGT MILJÖBALKEN FÖR GNOSJÖ KOMMUN... 3 FELPARKERINGSAVGIFT... 7 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET, TAXA... 8 DELEGATIONSORDNING...

Läs mer

Kunskapsprov för den som söker serveringstillstånd införs. Kunskapsfrågorna fördelas på fyra områden:

Kunskapsprov för den som söker serveringstillstånd införs. Kunskapsfrågorna fördelas på fyra områden: MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSKONTORET Leif Antonsson, alkoholhandläggare Telefon 0370-37 72 13 E-post: Leif.G.Antonsson@varnamo.se Ny alkohollag från den 1 januari 2011 (2010:1636). 2011-01-01 2 1 (13) Några

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:125

Regeringens proposition 2009/10:125 Regeringens proposition 2009/10:125 En ny alkohollag Prop. 2009/10:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002 1 (71) Statens folkhälsoinstitut Av Regeringsrätten, kammarrätterna och länsrätterna avgjorda serveringsärenden m.m. år 2002. Nedanstående sammanställning utgörs av de ärenden (domar och beslut) som nämnda

Läs mer

NY ALKOHOLLAG FRÅN DEN 1 JANUARI 2011

NY ALKOHOLLAG FRÅN DEN 1 JANUARI 2011 NY ALKOHOLLAG FRÅN DEN 1 JANUARI 2011 Den 1 januari 2011 trädde den nya alkohollagen i kraft. Några av de viktigaste förändringarna i den nya alkohollagen när det gäller servering av alkohol på restaurang

Läs mer

Information om kunskapsprovet i alkohollagen

Information om kunskapsprovet i alkohollagen Information om kunskapsprovet i alkohollagen Bestämmelser Alla som ansöker om serveringstillstånd ska enligt 8 kap. 12 alkohollagen avlägga ett prov för att visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Sid. 1 av 16 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Förteckning o Grundläggande information om serveringstillstånd. o Anvisningar till ansökan och till de handlingar

Läs mer