Tommy Ejnarsson, v Bengt-Olof Knutsson, kd Pia Rydh, v Jonny Bengtsson Susanne Sjöblom...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tommy Ejnarsson, v Bengt-Olof Knutsson, kd Pia Rydh, v 20-33. Jonny Bengtsson Susanne Sjöblom..."

Transkript

1 1(30) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl Beslutande Bo Bergman, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Susanne Sjöblom, m Silva Andersson,s Per-Inge Petterson, c Kira Berg, s Åke Nilsson, kd Arne Fäldt, s Torbjörn Wirsenius, fp Tommy Ejnarsson, v Bengt-Olof Knutsson, kd Pia Rydh, v Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef Lennart Michanek, mp Britt Olsson, sekreterare Tommy Rälg,s Patrik Axelsson, v Gillis Gustafsson 20 Mats Stenström 21 Gunnel Stark 21 Mattias Karlsson 21 Jonny Bengtsson Susanne Sjöblom Utses att justera Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Britt Olsson. Bo Bergman... Jonny Bengtsson Susanne Sjöblom Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet Underskrift. Britt Olsson

2 Polis 2(30) KS 20/2008 Information om nya organisationen inom polisen Polischef Gillis Gustafsson informerar om hur den nya omorganisationen är uppbyggd och som trädde i kraft 1 mars 2008 med sikte på att vara klar till Gillis Gustafsson informerade också om polisarbetet i Hultsfreds kommun. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen tackar för informationen.

3 Kommunfullmäktige 3(30) KS 21/2008 Dnr 2008/ Årsredovisning för Hultsfreds kommun och kommunkoncernen 2007 Ekonomikontoret har sammanställt och utarbetat årsredovisning för Hultsfreds kommun och kommunkoncernen för år Årets resultat uppgår till 8,9 mkr. Under 2007 har kostnaderna ökat snabbare än intäkterna, varför resultatet blev betydligt lägre än 2005 och Av driftredovisningen framgår att driftbudgeten visar ett underskott på 1,1 mkr. Nettoinvesteringarna uppgick till 51,9 mkr. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen till kommunfullmäktige samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2007 samt fastställer resultatet till 8,9 mkr för år 2007.

4 Kommunkansliet Samtliga förvaltningar Samtliga partier 4(30) KS 22/2008 Dnr 2008/ Flyttat sammanträdesdatum i april för kommunstyrelsen Arbetsutskottet har beslutat om en studieresa till Aabenraa kommun, södra Jylland, Danmark. Resan är planerad till 6-8 april. I och med resan utgår arbetsutskottets sammanträde 8 april. Från kommunstyrelsen deltar förste vice ordförande Tommy Ejnarsson, andre vice ordförande Per-Inge Pettersson och ledamot Tomas Söreling. Studiebesöket ska ägnas åt bl a sociala frågor och företagsetableringar. Med anledning av att tidigare fastställt datum för kommunstyrelsens sammanträde i april kolliderar med resan föreslår arbetsutskottet att kommunstyrelsen flyttar från 8 april till 15 april. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 83/08, 115/08 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar godkänna arbetsutskottets beslut om studieresa till Aabenraa kommun. Kommunstyrelsen beslutar att flytta sammanträdesdag från 8 april till 15 april.

5 Träarbetarnas Museum Ekonomikontoret Kultur- och fritidschefen 5(30) KS 23/2008 Dnr 2008/9 048 Ansökan om finansiering för nysatsning i Träarbetarnas museum, Virserum Virserums träarbetarnas museum ansöker om finansiering för nysatsning. Träarbetarnas Museum är en ideell förening vars syfte är att bevara kommunens möbelindustrihistoria och öka kunskapen om möbelepoken som gjorde Virserum till en av landets största metropoler för tillverkning av möbler. Virserums möbelindustrimuseum, som än idag har fullt användbara maskiner, är en komplett kopia av en möbelfabrik från 1920-talet och åren framåt då möbelindustrin var som störst i Virserum. För att vara ett levande museum och ett spännande besöksmål, som intresserar nya och då även yngre besökare, krävs förnyelse och modernisering. Avsikten är att öka tillgängligheten med ny entré och handikappanpassad toalett. Vidare planeras en ny utställningshall som ska användas för olika temautställningar. Den totala kostnaden för hela projektet beräknas till kronor, vilket inkluderar inköp av ny teknik, personalkostnad för en månad samt marknadsföring. Träarbetarnas Museum har beviljats bidrag med kronor av Virserums Sparbank samt kronor från Skogs- och Träfacket och föreningen ansöker med skrivelse om ett kommunalt stöd. Kultur- och fritidskontoret föreslår kommunstyrelsen i skrivelse att bevilja ett bidrag på kronor samt att medel får belasta kommunstyrelsens budget då bidraget inte ryms inom kultur- och fritidsförvaltningens budgetramar. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 84/08 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beviljar ett bidrag på kronor som anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

6 Landstinget i Kalmar län Socialnämnden f k 6(30) KS 24/2008 Dnr 2007/ Begäran om yttrande över motion angående hospice i Vimmerby för trygg vård i livets slutskede Landstinget i Kalmar län har översänt en begäran om yttrande över motion angående hospice i Vimmerby för trygg vård av livets slutskede. Yttrandet ska skickas in senast 14 mars Gudrun Brunegård och Anders Andersson, kristdemokraterna, har lämnat en motion till landstingsfullmäktige i Kalmar län om hospice i Vimmerby för trygg vård i livets slutskede. Motionärerna vill att landstingsfullmäktige ger ett uppdrag för att undersöka möjligheten att i samverkan med Vimmerby kommun och/eller Hultsfreds kommun starta hospice i Vimmerby för att betjäna nordvästra länsdelen. Arbetsutskottet beslutade 8/ ge socialnämnden i uppdrag att lämna ett förslag till yttrande och att motionen även skulle vara med på kommande presidiemöte med socialnämnden Socialnämnden har nu översänt beslut 23/ där nämnden beslutat att anta medicinskt ansvarige sjuksköterskan Monica Örmanders yttrande som nämndens eget yttrande. Yttrandet lyder: I olika vård- och omsorgssituationer är det alltid viktigt att se till den enskilde individen och dennes behov och önskan. Alla ska kunna känna en trygghet i att få en värdig vård i slutskedet av livet. Oavsett var man bor ska man få den vård, omsorg och det stöd man behöver. Att personal finns att tillgå om behovet så kräver, kan inge trygghet för den enskilde och därigenom minska känslan av ensamhet. Då närhet till anhöriga kan betyda mycket för den enskilde är det viktigt att kunna tillgodose detta i möjligaste mån. I Hultsfreds kommun finns korttidsplatser, där den enskilde brukaren i livets slut, kan beviljas plats. Vid vård i livets slut kan även insatser i hemmet beviljas om det är den enskildes önskan och behovet går att tillgodoses i hemmet. För många är det viktigt att få behålla sin läkare på hemmaorten vilket är möjligt på korttidsboendet i kommunen eller i sitt hem.

7 7(30) Både den inre samt yttre miljön kan skapas på korttidsboendet samt att kompetensen hos de palliativa ombuden ständigt utvecklas. De palliativa ombuden är i samråd med det palliativa rådgivningsteamet, PRIVO, dess förlängda arm. Att PRIVO finns som en resurs i länet kan bara ses som positivt. Yttrandet avslutas med att som medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hultsfreds kommun bedömer Monica Örmander att behovet av insatser och stöd för de palliativa brukarna kan tillgodoses i ordinärt boende samt på korttidsboendet. Beredning Landstingsstyrelsen 208/07 Kommunstyrelsens arbetsutskott 8/08, 47/08, 118/08 Socialnämnden 23/08 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar socialnämndens beslut som sitt eget yttrande vilket avslutas med att behovet av insatser och stöd för de palliativa brukarna kan tillgodoses i ordinärt boende samt på korttidsboendet som svar på remissen.

8 Länsrätten i Kalmar 8(30) KS 25/2008 Dnr 2008/ Beslut om laglighetsprövning, avslag på yrkande om inhibition av kommunstyrelsens beslut 1/ , försäljning av fastigheter Misterhult 5:1, Björkmossa 7:1 och Björkmossa 7:3 Länsrätten i Kalmar län har översänt föreläggande till Hultsfreds kommun att yttra sig i mål nr , laglighetsprövning enligt kommunallagen, angående försäljning av fastigheter i Hjortöström. Köpeavtalet godkändes i kommunstyrelsen 1/ Länsrätten har godkänt anstånd med svar till 29 mars 2008 för att ärendet ska kunna tas upp i kommunstyrelsen 11 mars Länsrätten har även översänt beslut, daterat , där länsrätten avslår yrkandet om inhibition. Kommunjurist David Tollstern fick i uppdrag av arbetsutskottet 92/ att upprätta förslag till yttrande. Kommunjuristen redogör för följande förslag : Förelagd att yttra sig vill Hultsfreds kommun anföra följande. Köpeskillingen är baserad på det pris på råmark som Hultsfreds kommun har tillämpat under längre tid, 5 kr per m 2. Det är här fråga om icke planlagda före detta industrifastigheter och inte någon byggklar tomt för bostadsbebyggelse. Kommunen är skyldig att behandla alla lika och kan inte variera priset på råmark mellan kommunmedborgare, då det vore ett brott mot likställighetsprincipen i kommunallagens (1991:900) 2 kap. 2. Det kan vidare inte vara olagligt att behandla alla köpare av råmark lika, oavsett de är kommunmedborgare eller ej. De aktuella fastigheterna har tidigare hyst ett gjuteri och de är av Länsstyrelsen i Kalmar län klassade som potentiellt förorenade. I ett normalfall skulle köparen krävt att kommunen genomfört markundersökningar av fastigheterna. Eftersom, dyrbara, markundersökningar inte gjorts kan ett förvärv av de aktuella fastigheterna medföra ett långtgående saneringsansvar. Detta saneringsansvar har emellertid inte kommunen då kommunens förvärv skett före miljöbalkens ikraftträdande. Det är därför mycket möjligt att fastigheterna besitter ett

9 9(30) betydande negativt värde. Således är de att betrakta som råmark förenad med ett betydande risktagande från köparens sida, till skillnad från den råmark som kommunen vanligen säljer. Den riskfördelning som gjorts med köparen, i form av nedsatt köpeskilling under vissa omständigheter, ligger därför i allra högsta grad i kommunens intresse och innebär att betydande allmänna intressen tillmötesgås. Försäljning av fastigheterna till privatpersoner betraktar kommunen som omöjligt. Det föreligger ingen skyldighet för kommunen att höra annan inför en överlåtelse av fast egendom, varvid invändningarna om detta saknar relevans. I övrigt tar klagandens invändningar sikte på framtida beslut om markanvändning som det överklagade beslutet inte innefattar. Kommunjuristen avslutar yrkandet med att Hultsfreds kommun yrkar, med hänvisning till det anförda, att överklagandet avslås. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 92/08 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner förslaget som svar på Länsrättens föreläggande vilket innebär att Hultsfreds kommun yrkar med hänvisning till yttrandet att överklagandet avslås.

10 Kanslichefen Ekonomikontoret Socialnämnden f k 10(30) KS 26/2008 Dnr 2008/ Medfinansiering av Träffpunkt Hultsfred under år 2008 Kanslichef Magnus Blomberg har redovisat ett förslag till medfinansiering av Träffpunkt Hultsfred under år Mötesplatsen Träffpunkt Hultsfred startades år 2005 av ett antal ideellt arbetande personer som uppmärksammat att det fanns ett stort behov av integrationsbefrämjande aktiviteter/åtgärder i Hultsfred. Det ideella projektet övertogs under hösten 2006 av Hultsfreds kommun. Träffpunkt Hultsfred har sedan 2005 finansierats av Hultsfreds kommun och Migrationsverket med kronor vardera. Under perioden augusti 2006 till februari 2007 finansierades verksamheten inom ramen för en förstudie. Medel till förstudien har beviljats av Länsstyrelsen i Kalmar län med kronor och av Integrationsverket med kronor. En slutrapport från förstudien har redovisats hösten Resterande del av år 2007 har verksamheten finansierats av Migrationsverket med kronor och kommunen med kronor. Inför årsskiftet 2007/2008 planerades en avveckling av verksamheten då det var svårt att få fram en finansiering. Eftersom verksamheten ändå bedömdes som mycket värdefull för det fortsatta integrationsarbetet beslutades på initiativ av kommunstyrelsens ordförande att göra ett ytterligare försök att hitta finansiering av verksamheten. Arbetsutskottet beslutade 558/07 uppdra åt kanslichefen att se över möjligheterna att kombinera Träffpunkt Hultsfred med intentionerna i projekt Nystartcentrum. Träffpunktens verksamheter under år 2007 har ökat i volym och kvalitet, särskilt från och med mitten på augusti, då bemanningen ökades från en halv till en hel tjänst. Öppettiderna kunde då ökas på från halvdagar till nära heldagar. Förutom de spontana besök som sker har ett stort antal organiserade aktiviteter genomförts. Ett 10-tal olika diskussions- och samtalsgrupper har under ledning av personalen och flera frivilliga ledare ägnat sig åt ett antal olika ämnen t.ex. samhällsorientering, lokal historia, möjligheter till arbete i regionen, kulturella och religiösa frågor, datakunskap, engelska etc. Men det viktigaste av allt, diskussionerna förs på svenska förutom engelskagruppen.

11 11(30) Man arrangerar enkla torsdagsluncher till vilka man bjuder in lika delar svenskar och invandrare för samtal och för att skapa kontakter och ömsesidig förståelse. Ett antal personer från kommunhuset har deltagit liksom många andra. Under hösten har funnits utrymme för att ordna ett antal språkpraktikplatser för invandrare, en mycket uppskattad verksamhet. Under året har även ansvar tagits för att ha aktiviteter vid Träffpunkt Stationen varje fredag. Bl a har presentationer av ett antal olika nationalteter blivit mycket uppskattat efter hand. Det tar tid att bygga upp en bra verksamhet för att främja integration. Verksamheten vid Träffpunkt Hultsfred har utvecklats mycket positivt under år 2007 och täcker in aktiviteter som inte ryms inom de reguljära myndigheternas verksamheter. Nuvarande lokal på Västra Långgatan bibehålls tills vidare. Den börjar bli väl inarbetad, lagom stor för ändamålet, är bra lokaliserad och är relativt billig. Samarbetet med socialnämndens frivilligverksamhet Träffpunkt Stationsgatan utvecklas vidare liksom samverkan med föreningar och enskilda frivilliga/ideella krafter. Det påbörjade samarbetet med Röda Korset utvecklas och kan förhoppningsvis ge mereffekter. Bra bemanning är viktigt och är en grundläggande förutsättning för att mötesplatsen ska fungera samt lämpliga aktiviteter ska kunna arrangeras. Ett minialternativ är att fortsätta med nuvarande tjänstinnehavare som är väl inarbetad (en halvtidstjänst med 50 % lönebidrag) samt försöka utöka medverkan från ideellt arbetande personer/föreningar. Kostnaderna för denna omfattning på verksamheten är väl kända och kan för 2008 beräknas till Kostnader Kronor -lönekostnader hyra verksamhet Summa bidrag AF Kvar att finansiera Migrationsverket har beslutat bidra med kronor under 2008 till Träffpunkten. Föreningar och organisationer är positiva till att bidra med ideellt arbete. Det återstår att få fram ca kronor för att kunna fortsätta verksamheten även under detta år.

12 12(30) Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 112/08 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner fortsatt verksamhet av Träffpunkt Hultsfred under år 2008 och beslutar anslå kronor ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov under förutsättning att socialnämnden kan finansiera kronor ur kontot för mottagande av flyktingar.

13 Metria Ekonomikontoret Miljö- och byggnadskontoret 13(30) KS 27/2008 Dnr 2008/ Tilläggsavtal för år 2008 angående service från Metria till Hultsfreds kommun Mellan Hultsfreds kommun och Lantmäteriet upprättades ett huvudavtal. Enligt huvudavtalets 12 ska den årliga kostnaden redovisas i ett tilläggsavtal. Mellan Hultsfreds kommun och Metria träffas tilläggsavtal där beloppet för år 2008 ska vara kronor exklusive moms. Parterna konstaterade att för tiden januari-februari har kommunen erlagt kronor exklusive moms. Återstående belopp kronor ska faktureras månatligen med kronor exklusive moms. Vid fakturering mars 2008 ska kronor avräknas vilket avser tillgodohavande från Kommunchef Sven Carlsson informerar om att ytterligare kronor behövs sättas av i årets budget. Arbetsutskottet beslutade 123/ att Metria ska bjudas in till ett kommande kommunstyrelsesammanträde för att informera om arbetet i kommunen. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 123/08 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner tilläggsavtalet med Metria för år 2008 vilket innebär att kronor måste läggas till vid ombudgeteringen för år 2008.

14 Revisorerna Kultur- och fritidschefen 14(30) KS 28/2008 Dnr 2008/2 007 Svar på revisorernas granskning av kommunens hantering av föreningsbidrag De förtroendevalda revisorerna har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att göra en granskning av kommunens hantering av föreningsbidrag. Granskningen ligger inom den av revisorernas antagna granskningsplan. I rapporten redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. Revisorerna bedömer att kommunens rutiner i stort fungerar tillfredsställande men att bidragsreglerna kan förtydligas och att dokumentationen förbättras. Revisorerna överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för beaktande och åtgärd samt emotser svar på planerade åtgärder med anledning av rapporten senast 15 april Arbetsutskottet beslutade 31/ att översända rapporten till kultur- och fritidschefen Christina Brandt som fick uppdraget att återkomma med förslag till åtgärder med anledning av rapporten vilka kultur- och fritidschefen redogör. Av rapporten framgår att revisorerna bedömer att kommunens rutiner i stort fungerar tillfredsställande men att bidragsreglerna kan förtydligas samt att genomförda kontroller och undantag som görs från reglerna bör dokumenteras och återrapporteras till kommunstyrelsen. Rapporten visar också att kommunens handläggare har god kännedom om verksamheten och de föreningar som finns i kommunen och att kultur- och fritidsförvaltningen har en bra struktur i hur handlingar förvaras. Däremot krävs att handlingarna ska förvaras arkivbeständigt och med anledning av detta har ett brandsäkert arkivskåp inköpts till kontoret. I enlighet med de synpunkter som framkommer i revisionsrapporten kommer motivering och handläggning av bidragsbeslut att tydliggöras genom förbättrad dokumentation. Eventuella avsteg från bidragsbestämmelserna, som i undantagsfall kan göras efter särskild prövning, kommer att dokumenteras och rapporteras tillsammans med sammanställning över utbetalda bidrag.

15 15(30) Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en översyn och ett förtydligande av gällande bidragsregler och som nu kommer att skickas vidare för fastställande i kommunfullmäktige. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 31/08, 119/08 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar anta kultur- och fritidschefens redovisning som svar på revisorernas granskning av föreningsbidrag.

16 Kommunfullmäktige 16(30) KS 29/2008 Dnr 2008/ Revidering av bidragsregler för föreningar Kultur- och fritidsförvaltningen har med anledning av revisorernas granskningsrapport gjort en översyn och ett förtydligande av gällande bidragsregler och överlämnar den för godkännande. Kultur- och fritidschef Christina Brandt och kultur- och fritidssekreterare Ann-Marie Blixt redovisade på arbetsutskottet för de ändringar och tillägg som gjorts (kursiverad stil). Förslaget lyder: För föreningar inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområde Allmänna bestämmelser Syftet med bidragen är att stödja föreningar som har verksamhet för ungdomar, pensionärer, handikappade eller som har kulturverksamhet. Föreningar skall arbeta för att skapa en lokal kultur där ungdomar besöker drogfria platser och aktiviteter. Ledarna och andra vuxna inom föreningen skall vara förebilder för de unga. Förening som tillåter droger (alkohol, knark eller doping) i samband med ungdomsverksamheten kan mista sina bidrag. Föreningar skall även främja såväl jämlikhet mellan ungdomsgrupper som jämställdhet mellan könen. Bidragsberättigade föreningar Kommunalt bidrag utgår till förening som är ansluten till riksorganisation som får bidrag av staten. Föreningen ska ha minst 10 aktiviteter per år inom sitt verksamhetsområde. Ej i övrigt bidragsberättigad förening kan efter särskild prövning erhålla kronor för samhällsnyttiga insatser. Medlemskap För att vara bidragsberättigad förening gäller: Ungdomsförening ska ha minst 10 medlemmar i åldern 5-25 år Pensionärsförening ska ha minst 10 medlemmar som är pensionärer Handikappförening ska ha minst 10 medlemmar som har fyllt 5 år och är handikappade Kulturförening ska ha minst 10 medlemmar som har fyllt 5 år Medlemmen ska vara upptagen i medlemsmatrikel, ha erlagt medlemsavgift

17 17(30) och aktivt delta i föreningens verksamhet. Medlemskap av mer tillfällig natur såsom bingomedlem, dansmedlem, supportermedlem eller liknande anses ej som medlem. Hem- och skolaföreningar tillhör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde och erhåller ej bidrag från kultur- och fritidsförvaltningen. Skolidrottsföreningar erhåller endast aktivitetsbidrag. Ansökan Ansökan om bidrag lämnas till Kultur- och fritidskontoret på fastställda formulär. Beviljade bidrag utbetalas endast till den lokala föreningens bankkonto, post- eller bankgiro. Utbetalning sker ej till enskild person. För sent inkommen eller ofullständigt ifylld ansökningshandling kommer inte att behandlas. Granskning Förening som beviljats bidrag är skyldig att ställa sina räkenskaper och revisionshandlingar till förfogande för granskning på sätt som Kultur- och fritidsförvaltningen bestämmer. Bidragsram Kommunfullmäktige beslutar årligen om den ekonomiska ramen som är disponibel för Kultur- och fritidsförvaltningen att fördela till föreningarna. Bidragens storlek Kultur- och fritidsförvaltningen förbehåller sig rätten att pröva varje enskild ansökan och därefter fördela tillgängliga medel samt rätten att justera bidragsbeloppen i samband med den årliga budgeten. Särskild prövning Kultur- och fritidsförvaltningen kan medge undantag från bestämmelserna. Bidrag Startbidrag/Grundbidrag Nystartad förening får 835 kronor i startbidrag. Föreningen får kronor årligen i grundbidrag. Samhällsförening får årligen kronor som enda bidrag. Till ansökan ska bifogas senaste verksamhetsberättelse, ekonomisk resultatrapport med tillhörande revisionsberättelse samt arbetsplan för det löpande verksamhetsåret. Grundbidragsansökan skall vara inlämnad till Kultur-och fritidskontoret senast den 15 april. Grund- eller startbidrag är förutsättning för att få övriga kommunala föreningsbidrag. Lokalbidrag Lokalbidrag utgår med 50 % av redovisade hyreskostnader för lokaler som

18 18(30) föreningen hyr av Kultur-och fritidsförvaltningen. Hit räknas även samlingslokaler som erhåller bidrag av kommunen. För övriga lokaler kan förening få 40 % av lokalkostnader, maximalt kr. För lokal ägda av föreningar finns en särskild blankett, Specifikation av driftskostnader föreningsägda lokaler som skickas med Grundbidragansökan. Driftskostnaderna skall kunna härledas i den ekonomiska resultatrapporten. Eventuella hyresintäkter frånräknas de redovisade kostnaderna. Försvarsorganisationerna får som enda bidrag, lokalbidrag motsvarande lokalkostnaden. Kultur- och fritidsförvaltningen förbehåller sig rätten att pröva såväl förhyrning som anskaffande av lokaler samt lokalkostnaden. Lokalyta och lokaldisposition omprövas varje år i november. Samnyttjande ska eftersträvas. Aktivitetsbidrag Aktivitetsbidrag utgår med 51 kronor för rapporterad och godkänd sammankomst. Med bidragsberättigad aktivitet menas en sammankomst med minst 5 deltagare i åldrarna 7-20 år alternativt att gruppen består av pensionärer eller handikappade. Om det för verksamheten är mer lämpligt kan, efter godkännande av Kulturoch fritidsförvaltningen, färre deltagare accepteras. Där flera föreningar samverkar i s.k. föreningsskola utgår bidrag även för åldrarna 5-7 år. Ansökan ska vara Kultur- och fritidskontoret tillhanda senast, 15 augusti för vårterminen och 15 februari för höstterminen. Rätten till bidrag är förverkad om ansökan har inkommit för sent. Föreningen får ta med sammankomster som genomförts de sista 45 dagarna av föregående redovisningsperiod och som inte har rapporterats tidigare. Ordförande och kassör bestyrker och ansvarar för att uppgifterna på ansökningsblanketten är korrekta. Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att föreningen avstängs från bidrag. Övriga villkor för aktivitetsbidrag Gruppens verksamhet ska vara planlagd, d v s ha en målsättning och gruppen en sammansättning som är beslutad av föreningens styrelse eller sektion. Aktiviteten genomförs av den lokala föreningen. Ansvarig ledare ska vara utsedd av föreningen. Aktiviteten ska pågå minst 60 minuter. Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp, oavsett antalet deltagare och aktivitetens längd. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag får endast medräknas vid en av dessa sammankomster. En grupp får inte, ur redovisningssynpunkt, delas i mindre grupper för

19 19(30) erhållande av fler aktivitetsbidrag. I samma lokal eller på samma plan kan endast en grupp räknas samtidigt. Bidrag utgår inte till entrébelagda tävlingar eller arrangemang, inte heller till grupper eller studiecirklar där studieorganisationen får statsbidrag, inte heller till verksamhet med direkt ekonomisk innebörd. Vid varje sammankomst skall närvarokort föras, gruppledare eller biträdande gruppledare skall vara närvarande och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper samtidigt. Ledare ska intyga att uppgifterna på närvarokortet är riktiga. Närvarokorten ska förvaras inom föreningen i minst fyra år, för att kunna uppvisas vid en eventuell kontroll. Aktivitetsbidrag för Kulturgrupper För verksamhet inom det kulturpolitiska ansvarsområdet utgår aktivitetsbidrag med 51 kronor för rapporterad och godkänd sammankomst. Villkor a) Gruppen faller utanför åldersgränserna för lokalt aktivitetsbidrag. b) Gruppen ska som regel bestå av minst fem personer. I övrigt gäller samma regler som för aktivitetsbidrag Det kulturpolitiska området avser * åtgärder inom ordets, scenens, bildens och tonens områden * åtgärder inom massmedieområdet * vissa insatser inom folkbildning och organisationsliv * åtgärder för att bevara och levandegöra kulturarvet Utställningsbidrag Förening får bidrag med kr till utställning med konstnär som uppfyller Sveriges Konstföreningars Riksförbunds (SKR) krav för att vara ersättningsberättigad. För att få ersättning skall kostnaden styrkas. Scoutkårsbidrag Bidrag utgår till scoutkår med 313,50 kronor per år och grupp. Gruppen ska ha regelbunden verksamhet en gång per vecka. Söks i samband med grundbidraget, beräknas på föregående års verksamhet. Ledarutbildningsbidrag Bidrag utgår för deltagande i godkänd ledarutbildning enligt följande a) för kursavgift, resor, kursmaterial och dylikt med maximalt 469 kronor per dag b) bidrag utgår till ledarutbildning som omfattar minst 4 timmar och högst 4 dagar. Bidragsberättigad förening garanteras möjlighet till bidrag med minst kronor per år plus 15 kronor per aktivitetsbidragsberättigad sammankomst. Föregående års redovisning av det lokala aktivitetsbidraget utgör beräkningsgrund. För att få ledarutbildningsbidrag ska kostnaderna styrkas.

20 20(30) Ansökan görs senast en månad efter genomförd utbildning. Ändamål Bidraget är avsett till a) deltagare i central, regional eller lokal ledarutbildning b) anordnande av lokal ledarutbildning av studieförbundskaraktär Villkor a) Kursen ska vara anordnad av organisation till vilken stats- och landstingsbidrag utgår för ledarutbildning. b) Utbildningen ska bedrivas efter en av organisationen fastställd plan som i huvuddrag anger utbildningsmål, innehåll, omfattning och ekonomisk kalkyl. Planen ska bifogas ansökan c) Deltagare i ledarutbildning förutsätts vara ledare i föreningen eller inom en snar framtid bli ledare. d) Bidrag utgår inte till yrkesutbildning. Läger/kulturresebidrag Läger/kulturresebidrag utgår med 26,50 kronor per dag och deltagare. Maximalt 212 kronor per deltagare och kronor per förening och läger/resa. Lägret/resan ska omfatta minst två dagar med övernattning. Ansökan görs senast en månad efter genomfört läger/resa. Investerings- och upprustningsbidrag Bidragsberättigad förening kan ansöka om Investerings- och upprustningsbidrag med maximalt 50 % av materialkostnaden. Bidragets storlek maximeras till kronor och utbetalas när investeringen/upprustningen är genomförd och föreningen har redovisat sina kostnader med uppvisande av fakturor. Bidrag beviljas inte för investeringsobjekt som är påbörjade eller färdigställda. I budget för 2008 är avsatt kr för bidraget. Arbetet skall vara slutfört och redovisat senast 2 år efter beslut annars anses bidraget som förverkat. Driftbidrag För drift och underhåll av föreningsägda anläggningar kan följande bidrag utgå i kronor: Fotbollsplan i gräs med tillhörande omklädningsutrymmen Fotobollsplan utan omklädningsutrymmen Träningsplan, gräs Träningsplan, grus Skidbacke, Järnforsen och Målilla Skidbacke, Virserum Friidrottsanläggning Skjutbanor Tennisbanor, grus Tennisbanor, asfalt Bandybana Omklädning (bandy) Isbanor, lekbanor, inkl snöröjning 2 609

21 Elljusspår Vandringsleder, Lönnebergaleden/mil Ridhus Målilla Motorstadion inkl klubbrum Bowlinghall Järnforsens sporthall Ridpaddock, Målilla, Virserum och Tälleryd Kartbidrag Fiskevårdsområde Gräsklippare Badhusföreningar Konsertlokal, Metropol Målilla-Gårdveda hembygdspark Möbelindustrimuseet i Virserum Boulehall Hultsfred Boulehall, Virserum Stubbhult Smalspåret Träningsplan, Kalvkätte (30) Förening som får driftbidrag ska kostnadsfritt låta barn- och utbildningsnämnden disponera anläggningen för sin ordinarie verksamhet. Anläggningen ska användas till det den är avsedd för. Utrustning ingår inte. Föreningsservice Föreningarna kan mot självkostnad få hjälp med framställning av föreningsmeddelanden. Kopiering av föreningsmeddelanden och liknande får göras till självkostnadspris. Syftet är att underlätta föreningarnas administrativa verksamhet. Föreningsservicen får utnyttjas av samtliga bidragsberättigade föreningar. Arbetet utförs i mån av tid. Vid eventuella frågor kontakta: Ann-Marie Blixt Tommy Carlsson Erika Holmwall, Kulturföreningar Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 120/08 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna revideringen av bidragsbestämmelser för föreningar inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet.

22 Kommunfullmäktige 22(30) KS 30/2008 Dnr 2008/ Ansökan från Virserums konsthall om bidrag till projekt för vidareutveckling av Virserums Konsthall och Dackestop-området som besöksmål m m Virserums konsthall har tidigare beviljats medfinansiering på kronor för åren , sammanlagt kronor, under förutsättning att övriga medfinansiärer ställer upp. Detta beslutades i arbetsutskottet Virserums konsthall ansöker nu om medfinansiering för ett mindre projekt då den tidigare ansökan till länsstyrelsen har tagits tillbaka då medfinansieringen inte var tillräcklig. Konsthallen ansöker nu om att få ta del av de medel som beviljades vid den tidigare framställan. Samverkan kommer att ske med Träarbetarnas museum. Medfinansieringen skulle vara kronor för åren 2008 och 2009, sammanlagt kronor till landsbygdsprogramprojektet Minne, nutid och framtid. Några mål med projektet är : - uppgradera lokaler och utställningar hos Virserums möbelindustrimuseum - förbättrad information och marknadsföring - fortsätta gjuta av händer och intervjua virserumsbor för att på sikt ge området ytterligare en attraktion - förbereda ett forsknings- och utställningsprojekt om svensk möbelindustri och dess historia - genomföra ett nationellt seminarium om svensk möbelindustrihistoria Målgrupp för projektet är gamla och nya besökare på Dackestop kultur- och turismcentrum, virserumsbor och deras släktingar, möbelindustrin, forskarsamhället och media. Arbetsutskottet beslutade upphäva tidigare beslut 21/ Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 21/08, 114/08

23 23(30) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja medfinansiering med kronor för år 2008 och som finansieras med kronor ur kontot utvecklingsstöd och kronor ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. För år 2009 ska kronor tas med i budgetberedningens arbete. Detta under förutsättning att övriga medfinansiärer ställer upp.

24 Kommunfullmäktige 24(30) KS 31/2008 Dnr 2007/ Förslag om inrättande av ställföreträdarenhet Överförmyndarnämnden fick i uppdrag av arbetsutskottet 49/ att lämna ett förslag till ställföreträdarenhet och finansieringsförslag av densamma. Anledningen för inrättande av en ställföreträdarenhet är att det råder sådan brist på ställföreträdare att överförmyndarnämnden inte längre kan klara sitt lagstadgade uppdrag. Under de senaste åren har antalet huvudmän ungefär fördubblats till dagens ca 220 st. Det medför att ca 1,5 % av kommunens befolkning har eller borde ha förvaltare eller god man. Risken finns att det blir ny anhopning hösten 2008 om det antas en ny lag om tvångsvård av dementa. För närvarande har nämnden 26 inneliggande anmälningar om behov av ställföreträdare eller byte av befintlig ställföreträdare. Det arbete som bedrivits i syfte att rekrytera nya ställföreträdare har misslyckats och endast ett litet fåtal av de personer som tillfrågats har tackat ja till att åta sig ett ställföreträdarskap. Överförmyndarnämnden beslutade 18/ att godkänna ett förslag som nu överlämnats till arbetsutskottet enligt nedan: Hultsfreds kommun bör anordna en ställföreträdarenhet enligt följande Organisation och lokalisering Det bör anställas en professionell ställföreträdare på heltid per den 1 mars 2008 samt en projektanställd per den 1 april Ställföreträdarenheten bör helst lokaliseras i kommunhuset eller i vart fall i kommunhusets närhet. Organisatoriskt är det inte möjligt att placera enheten under överförmyndarnämnden, utan den ska placeras på annat håll. En lösning kan vara att placera denna under personalavdelningen. Administrativt innebär detta i och för sig en placering under kommunstyrelsen, vilket inte är helt lyckat då överförmyndarnämndens kansli också är det, men andra alternativ för också med sig komplikationer.

25 25(30) Kostnader Lönekostnaderna för detta under år 2008 kan sammanfattningsvis väntas bli ungefär kronor. För år 2009 beräknas den månatliga lönekostnaden till ca kronor. Därtill kommer vissa mindre kostnader för lokaler, kontorsutrustning och administration, som löneadministration. Direkta utgifter är sannolikt endast kronor för komplettering av kontorsutrustning för två kontorsplatser. Det kan vara så att det finns befintlig utrustning som går att använda, men det är inte möjligt att förutsätta detta. Om dessa ställföreträdare vardera har cirka 20 uppdrag under en tolvmånadsperiod är ca kronor per ställföreträdare att vänta i arvode från huvudmännen, som återbetalas till kommunen retroaktivt sommaren året efter. Arbetsutskottet beslutade 89/ ge kommunchef Sven Carlsson i uppdrag att skyndsamt se över den organisatoriska tillhörigheten samt förslag till finansiering för att kunna behandla ärendet i kommunfullmäktige mars Arbetsutskottet godkände även att rekryteringsåtgärder får påbörjas. Kommunchefen redogör på sammanträdet för förslag att den organisatoriska tillhörigheten blir ekonomikontoret. Finansiering av kronor föreslås ske genom dels beräknade arvoden med kronor för perioden dels anslag ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov med kronor. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 3/08, 49/08, 89/08, 101/08 Överförmyndarnämnden 6/08 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna inrättandet av en ställföreträdarenhet som organisatoriskt placeras hos ekonomikontoret. Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige att finansiering av sker med kronor genom beräknade arvoden samt kronor ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov.

26 Kommunfullmäktige 26(30) KS 32/2008 Dnr 2006/ Motion från Per-Inge Pettersson och Gunilla Aronsson, centerpartiet om inrättande av personalnämnd Fullmäktigeledamöterna Per-Inge Pettersson och Gunilla Aronsson, båda c, har inlämnat en motion till kommunfullmäktige om kommunen som arbetsgivare. Motionärerna anser att kommunen ska vara en bra arbetsgivare som anställer bra personal och föreslår att kommunen ska intensifiera personalpolitiken enligt motionen samt inrätta en personalnämnd. Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen enligt beslut 127/ Personalchefen Hans Andersson fick i uppdrag enligt arbetsutskottet 30/ att i samråd med kommunchefen att lämna ett yttrande till arbetsutskottet. Därefter ska motion och yttrande remitteras till förvaltningarna. Personalchefen har lämnat ett yttrande som skett i samråd med kommunchefen. I sammanfattningen framförs att personalchefens uppfattning är att inrättandet av en särskild personalnämnd inte skulle ge bättre förutsättningar för att åstadkomma en mer integrerad och sammanhållen personalpolitik. Tvärtom ser personalchefen en styrka i att kommunstyrelsen och dess arbetsutskott i sitt naturliga uppdrag som ledning för kommunen också i fortsättningen handhar de personalpolitiska frågorna. Att inrätta ytterligare ett organ som i bästa fall ges en beredande funktion, skulle bara splittra upp personalfrågorna ytterligare. Personalchefen välkomnar motionen som sätter fokus på det viktiga att kommunen ska kunna leva upp till att vara en bra arbetsgivare, vilket förutsätter att arbetet med det personalpolitiska arbetet intensifieras ytterligare. Eftersom motionen och yttranden nu ska ut på remiss till förvaltningarna och sedvanlig politisk behandling är det personalchefens förhoppning att det kommer fram fler synpunkter och aspekter på det personalpolitiska arbetet. Arbetsutskottet beslutade 277/ att motion och yttrande översänds till förvaltningarna för yttrande och synpunkter senast

27 27(30) Miljö- och byggnadskontoret, ekonomikontoret, kommunkansliet, kulturoch fritidskontoret, barn- och utbildningskontoret samt socialkontoret stödjer helt eller till stora delar yttrandet från personalchefen. Några förvaltningar har vidareutvecklat sina yttranden utifrån sina situationer. Motionär Per-Inge Pettersson har lämnat ett förtydligande om ambitionen som är tänkt om inrättande av personalnämnd. I detta redogörs för att politiker i olika nämnder har för lite påverkan och delaktighet i Hultsfreds kommuns personalpolitik. Ett förslag till nämndens sammansättning av ledamöter avslutar skrivelsen. Efter beslut i arbetsutskottet 527/07 skickades motionen, inkomna yttranden och förtydligandet från motionärerna till nämnder och fackliga organisationer för yttrande. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att översända yttrande där nämnden antar barn- och utbildningschefen Anders Janssons yttrande som sitt eget med tillägget dessutom underlättas insyn i och kontroll av personalärenden av väl fungerande samverkansförfaranden i de båda största förvaltningarna. Överförmyndarnämnden har genom kommunjurist David Tollstern översänt att nämnden delar ekonomichef Mats Stenströms åsikt att behålla den nuvarande organisationen. Socialnämnden beslutade att instämma i socialchef Carolina Leijonrams yttrande. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att lämna följande yttrande: Miljö- och byggnadsnämnden delar motionärernas krav på att kommunen ska ha en stark personalpolitik och anställa bra personal. Nämnden anser dock inte att det erfordras ytterligare en nämnd för att uppfylla dessa målsättningar. Ledarna har lämnat ett yttrande om att med duktiga och bra ledare, behövs ingen personalnämnd men däremot flera vidareutbildningar för att klara dagens krav och förändringar i samhällsbilden. Efter remissrundorna konstateras att det inte finns stöd för en personalnämnd. På arbetsutskottets sammanträde diskuterades hur arbetsutskottet i egenskap av personalorgan kan avsätta t ex särskilda dagar för att fördjupa sig i personalfrågor etc. Andre vice ordförande Per- Inge Pettersson yrkade i enlighet med partimotionen för inrättande av personalnämnd. Arbetsutskottet beslutade 117/ ge uppdrag till kommunchef

28 28(30) Sven Carlsson och personalchef Hans Andersson att återkomma med ett förslag om hur arbetsutskottet i egenskap av personalorgan kan förstärka arbetsgivarrollen. Beredning Kommunfullmäktige 127/06 Kommunstyrelsens arbetsutskott 30/07, 277/07, 527/07, 117/08 Miljö- och byggnadsnämnden 149/07 Barn- och utbildningsnämnden 13/08 Socialnämnden 24/08 Yttrande från överförmyndarnämnden Yrkande Per-Inge Petterson, c yrkar på förslaget om personalnämnd med motion och förtydligande som grund. Tommy Ejnarsson, v, Jonny Bengtsson och Bo Bergman, båda s, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag dels på Per- Inge Petterssons yrkande om personalnämnd. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och omröstning begärs. Omröstningsproposition Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag Nej-röst för bifall till Per-Inge Petterssons förslag Omröstningsresultat Bo Bergman ja Per-Inge Pettersson nej Tommy Ejnarsson ja Susanne Sjöblom nej Jonny Bengtsson ja Åke Bergh nej Silva Andersson ja Torbjörn Wirsenius nej Kira Berg ja Åke Nilsson nej Pia Rydh ja Bengt-Olof Knutsson nej Arne Fäldt ja Vid omröstningen som redovisas ovan beslutar kommunstyrelsen med 7 jaröster och 6 nej-röster enligt arbetsutskottets förslag att avslå motionen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om inrättande av personalnämnd. Reservation Per-Inge Pettersson, c, Åke Nilsson, kd, Åke Bergh, m, Susanne Sjöblom, m, Torbjörn Wirsenius fp och Bengt Olof Knutsson reserverar sig till förmån för Per-Inge Petterssons förslag.

29 29(30) KS 33/2008 Anmälan av delegationsbeslut m m Följande delegationsbeslut och beslut, som av annan anledning inte fordrar kommunstyrelsens handläggning, anmäls till kommunstyrelsen. Arbetsutskottets protokoll Delegationsbeslut Alkohollagshandläggaren Pkt 10.3 serveringstillstånd Pkt 10.8 dispens kassaregister (02) Pkt 10.8 dispens kassaregister (03) Pkt 10.8 dispens kassaregister (07) Pkt 10.8 dispens kassaregister (04) Pkt 10.8 dispens kassaregister (06) Pkt 10.8 dispens kassaregister (05) Kommunjuristen Anställning av assistent på överförmyndarenheten Tekniska chefen Förköp Pkt 7.3 antagande av offert E.ON Meddelanden 1. Redovisning konstinköp Tidplan för budgetarbetet obs ändrad dag från till kl 9-12 i Sessionssalen 3. Förslag från ledamot Bengt-Olof Knutsson att sammanträdet 15 april 2008 ägnas tid inför kommande budgetarbete kommunchef och ordförande förbereder upplägg med ekonomikontoret

30 Kommunfullmäktige 30(30) KS 34/2008 Dnr 2008/ Försäljning av Hultsfred-Vimmerby flygplats Kommunchef Sven Carlsson redogör från Hultsfred-Vimmerby Flygplats AB:s styrelsemöte 29 februari 2008 där frågan om försäljning av Hultsfred- Vimmerby Flygplats diskuterades. Styrelsens förslag är att flygplatsen med tillhörande mark, byggnader och anläggningar/inventarier säljs genom anbudsförfarande. Beredning Hultsfred-Vimmerby Flygplats styrelsemöte 5/ Kommunstyrelsens arbetsutskott 124/08 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna försäljning av Hultsfred-Vimmerby Flygplats med tillhörande mark, byggnader och anläggningar/inventarier genom anbudsförfarande.

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde 1 (6) För föreningar inom s verksamhetsområde Allmänna bestämmelser Syftet med bidragen är att stödja föreningar som har verksamhet för ungdomar, pensionärer, handikappade eller som har kulturverksamhet.

Läs mer

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986.

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. BIDRAGSNORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. Reviderad att gälla fr.o.m. 1991 Reviderad att gälla fr.o.m. 1993

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Nya bidragsregler från 2015-01-01 (antagna av kommunfullmäktige 2014-09-03, 125) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser Ansökan om registrering Ansökan om kommunala

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-03-30 kl. 08.30-12.00. Per-Inge Pettersson

Sessionssalen, Hultsfred 2010-03-30 kl. 08.30-12.00. Per-Inge Pettersson Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Kira Berg, s Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson,kd 45-47,52-56 Tommy Ejnarsson, v

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson,kd 45-47,52-56 Tommy Ejnarsson, v 1(14) Plats och tid Revelj, Hultsfred kl. 08:30-16.35 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson,kd 45-47,52-56 Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd

Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.10 Beslutande Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd Övriga deltagande

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Fastställda av kommunfullmäktige 2003 Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Innehåll

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1997:2 1997-12-22, 173 2000-01-31, 6 2002-02-25, 15 2004-01-26, 5 2005-08-29, 157 2008-12-22, 153 2009-12-21, 146 Reviderade av välfärdsutskottet

Läs mer

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Bilaga 1. Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa. Ett varierat

Läs mer

BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN

BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN Dessa bestämmelser för kommunalt stöd till ideella föreningars lokala verksamhet i Åsele kommun gäller fr.o.m. 1 januari 2014 och tills vidare. Villkoren för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-12.10, 17.00-18.00 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-16.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Bergh, m Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-11.30 Beslutande Kira Berg, s 92 Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Arne Fäldt, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Bidragsregler för föreningar i Tranås kommun

Bidragsregler för föreningar i Tranås kommun Antaget av Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-25 Kommunfullmäktige 2014-11-03 Bidragsregler för föreningar i Tranås kommun Gäller fr o m 2015-01-01 Bidragsberättigade organisationer Bidrag kan utgå till

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Fr.o.m. 2017-01-01 Reviderade av tekniska förvaltningen 2017-01-20 Allmänna bestämmelser Bidragsberättigade

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuet i kl. 08.30-10.40 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v ej 173 Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-04-13 kl. 08.30-11.30. Per-Inge Pettersson

Sessionssalen, Hultsfred 2010-04-13 kl. 08.30-11.30. Per-Inge Pettersson Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.30 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande

Läs mer

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se kultur och fritid BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALT BIDRAG TILL FÖRENINGAR / ORGANISATIONER I LILLA EDETS KOMMUN Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32 Adress Telefon e-post sid 1/7 Eva Sorvari

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1 2008-04-23 Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1. Bidrag från socialnämnden kan utgå till föreningar med följande former av verksamhet: verksamhet för pensionärer verksamheter för funktionshindrade

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.25 Beslutande Sivert Bergström Jonny Bengtsson Gun-Yvonne Fahlström Tommy Ejnarsson Ove Engkvist Övriga deltagande

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR STORFORS KOMMUN

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR STORFORS KOMMUN REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR I STORFORS KOMMUN REGLER För att en förening ska bli stödberättigad från kommunen ska den: Bedriva sin ideella verksamhet inom Storfors

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Dnr: 2015/37 1 (5) Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Fastställt av Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-10 136 Reviderad 2014-04-14 58 Överfört och fastställt av Kultur-

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Ove Engkvist Övriga deltagande

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

Information om Föreningsbidrag och stipendier

Information om Föreningsbidrag och stipendier VK300S v1.0 040416, Bidragsfolder uppdat. 2015 Information om Föreningsbidrag och stipendier Uppdaterad VT2015 2 (18) Innehållsförteckning Normer för kommunala bidrag till ungdomsorganisationer...3-4 Administrationsbidrag.....5

Läs mer

Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet

Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet STYRDOKUMENT 1(7) Beteckning Barn och utbildning Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktig 66 Dnr 609/06 Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet Föreliggande bestämmelser för kommunala

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-08 kl. 08.30-12.05. Per-Inge Pettersson

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-08 kl. 08.30-12.05. Per-Inge Pettersson Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-12.05 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 18 BIDRAGSNORMER FÖR BARN- OCH UNGDOMS- FÖRENINGAR SAMT PENSIONÄRS- OCH HANDIKAPPFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2005-11-28 att gälla fr o m 2006-01-01 Delar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer

Bo Bergman, s Ove Engkvist, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd 164-176 Tommy Ejnarsson, v

Bo Bergman, s Ove Engkvist, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd 164-176 Tommy Ejnarsson, v 1(18) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Bo Bergman, s Ove Engkvist, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd 164-176 Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred kl

Sessionssalen, Hultsfred kl Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-16.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2001-09-24 och gäller from 2002-01-01 Rev KF 2010-11-29, 89 Rev KF 2012-11-26 1 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS- ORGANISATIONER, VALDEMARSVIKSKORPEN,

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

Bestämmelser för kommunala bidrag

Bestämmelser för kommunala bidrag Bestämmelser för kommunala bidrag Fastställda av kommunfullmäktige 2012-09-26 74 Syftet med bidrag Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för föreningarnas samhällsnyttiga

Läs mer

Föreningsbidrag Bildningsnämnden.

Föreningsbidrag Bildningsnämnden. Föreningsbidrag Bildningsnämnden. 1. Innehållsförteckning. s.1. 2. Ansökningsförfarande. s.2. 3. Bidragsberättigade organisationer s.3. 4. Granskning..... s.3. 5. Reducering av bidrag... s.3. 6. Bidrag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.10 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Balder, Valhall, Hultsfred 27 juni 2016 kl. 14:00. Åke Bergh Tommy Ejnarsson Paragrafer......

Balder, Valhall, Hultsfred 27 juni 2016 kl. 14:00. Åke Bergh Tommy Ejnarsson Paragrafer...... Plats och tid Balder, Valhall, Hultsfred 27 juni 2016 kl. 14:00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Anders Andersson, KD Britt Idensjö, sekreterare Carl-Johan

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR

REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR Socialförvaltningen 2012-07-20 REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR Bidragsberättigade är lokalföreningar, med säte i Gislaveds kommun, som bedriver

Läs mer

Bidragsregler för kulturföreningar

Bidragsregler för kulturföreningar Bidragsregler för kulturföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till kulturföreningar m fl i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att Partille kommun

Läs mer

REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS-, HANDIKAPP- OCH INVANDRARORGANISATIONER

REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS-, HANDIKAPP- OCH INVANDRARORGANISATIONER 1(Fel! Okän FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 6.8 U06 Ersätter 6.8 U05 Gäller fr.o.m. 1996-03-04 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS-, HANDIKAPP- OCH INVANDRARORGANISATIONER Fastställd av kommunfullmäktige 1996-03-04

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media Föreningsbidrag & Regler Foto: Zebra Media 2008 Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen Ansvarig handläggare i bidragsärenden är: Louise Jönsson Tel: 0418-47 30 13 E-post: louise.jonsson@landskrona.se

Läs mer

Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2015

Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2015 Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 2. BESTÄMMELSER FÖR UNGDOMSORGANISATIONER 4 2.1 ANLÄGGNINGSBIDRAG 5 2.2 LOKALBIDRAG

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Bo Bergman, s Allan Seger, s Conny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic, v

Bo Bergman, s Allan Seger, s Conny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic, v 1(15) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman, s Allan Seger, s Conny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Christel Rudiger-Karlsson, s Tommy Ejnarsson, v Konny Bogren, s Lennart Beijer, v Åke Bergh, m Torbjörn Wirsenius,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2001- kl. 08.30-10.30 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Valhall, Hultsfred kl 14.00-16.00 ande Ove Johansson, m Lars Rundgren, s Stig Andersson, s Carola Nilsson, s Gunilla Nilsson,c ersättare för

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 96/KS310 805 KFS 1997:1 Bidragsnormer för föreningar med verksamhet inom kultur/fritid/idrott (Antagna av kommunfullmäktige den 27 januari 1997) (Gäller

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-15.20 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Sivert

Läs mer

Kultur- och Fritidsförvaltningen

Kultur- och Fritidsförvaltningen Föreningsbidrag Ideella föreningar Gällande from. 2005-01-01 Kultur- och Fritidsförvaltningen Innehållsförteckning Sidan Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 6 Hyresbidrag 8 Driftbidrag 9 Särskilda

Läs mer

Bidragsregler Ljungby kommun

Bidragsregler Ljungby kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Bidragsregler Ljungby kommun Allmänna bidragsregler Ansökningsblanketter Ansökningsblanketter finns att hämta på kultur- och fritidsförvaltningens kontor eller på kommunens

Läs mer

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Arne Fäldt, s

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Arne Fäldt, s 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14:00-15.15 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Arne Fäldt,

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2008-05-06 kl. 08.30-11.30. Per-Inge Pettersson

Sessionssalen, Hultsfred 2008-05-06 kl. 08.30-11.30. Per-Inge Pettersson 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.30 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Valhall, Hultsfred kl 14.00-16.30 Sammanträdet ajourneras kl 15.10-15.15 ande Ann Persson, s Göte Eklund, c Stig Andersson, s Hans Johansson,

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Bidragsregler - föreningslivet

Bidragsregler - föreningslivet Bidragsregler - föreningslivet Kommunala regler för stöd till ungdoms-, handikapp-, pensionärsföreningar, övriga föreningar, föreningsägda anläggningar, samlingslokaler samt ledarstipendium Kommunfullmäktige

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson,v 465-478

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson,v 465-478 1(17) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.00 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson,v 465-478 Övriga deltagande

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2007-11-20 kl. 08.30-10.45. Per-Inge Pettersson. Bo Bergman Tommy Ejnarsson 599-602 604-610 603

Sessionssalen, Hultsfred 2007-11-20 kl. 08.30-10.45. Per-Inge Pettersson. Bo Bergman Tommy Ejnarsson 599-602 604-610 603 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-10.45 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef Lars Gjörloff 82 Britt Idensjö, sekreterare Stefan Fredriksson 82 Henric Svensson 85

Lars Rönnlund, kommunchef Lars Gjörloff 82 Britt Idensjö, sekreterare Stefan Fredriksson 82 Henric Svensson 85 Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred 19 april 2016 kl. 08:30-13 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG 1 Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG UNGDOMSORGANISATIONER Fastställda av kommunfullmäktige 2000-12-20 SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Ekliden Virserum 20 oktober 2015 kl. 08.30-12.45. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C, ej 197 Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S

Ekliden Virserum 20 oktober 2015 kl. 08.30-12.45. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C, ej 197 Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Plats och tid Ekliden Virserum 20 oktober 2015 kl. 08.30-12.45 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C, ej 197 Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-04-28 kl. 13.00-15.55. Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg

Sessionssalen, Hultsfred 2014-04-28 kl. 13.00-15.55. Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 13.00-15.55 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Britt

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Bidragsregler för övriga föreningar

Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och frilufsföreningar.

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 13.30-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson, c Dennis Larsson,

Läs mer

Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet. från och med januari 2015

Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet. från och med januari 2015 Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet från och med januari 2015 Antagen av fritids- och kulturnämnden 2014-12-04 Reviderad av kultur- och utbildningsnämnden 2015-04-23 OLIKA MÅLGRUPPER

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd 1(10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00 12.15 Ajournering kl. 10.30-10.45 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Arne Fäldt, s Lars Nilsson, c Monica Nilsson, s Lennart Eklund,

Läs mer