Handels kongress den 29 maj 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handels kongress den 29 maj 2011"

Transkript

1 Handels kongress den 29 maj 2011

2

3 Söndagen den 29 maj (16) Förhandlingarna började klockan Arbetsmarknadspolitiken Arbetsförmedlingens roll Anna Åteg Avd16 Christoffer Bergren Avd29 Inga-Lis Karlsson Förbundsstyrelsens föredragande Styrelsens förslag till beslut Anna Åteg, avd 16, yrkar bifall på motion S.3.8 Anna Åteg, avd 16, yrkar textändring på sid 60 rad 23. Ny text; Ingen ska anvisas ett arbete på ett företag som ägnar sig åt ekonomiska oegentligheter eller saknar kollektivavtal. Resten stryks. Bifölls av förbundsstyrelsen Christoffer Bergren, avd 29, yrkar på textändring Sid 60 rad 25: Ny text i meningen rad 23-25: "Ingen ska anvisas arbete på ett företag som ägnar sig åt ekonomiska oegentligheter eller saknar kollektivavtal, eller bryter mot lagar. Att bifalla motion S.3.8 Att bifalla Anna Åtegs, avd 16 textändringsförslag Efter votering, begärd av Ann-Louise Hallström, avdelning 6, att även bevilja textändringsförslag från Christer Bergren, avdelning 29, med siffrorna Bifall till förbundsstyrelsen 104 Bifall till motion 149 Avstår 3 Ej röstat 30 Att i övrigt godkänna styrelsens förslag till text och behandling av motionerna Beslutad text En enhetlig, offentlig och nationell Arbetsförmedling som håller en hög kvalitet, både till bemötande och att tillsammans med den enskilda arbetslösa bedöma behov av insatser för att kunna ställa om, är avgörande för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Alla arbetslösa, även deltids- och tillfälligt anställda måste känna att Arbetsförmedlingen har resurser och kompetens att erbjuda när man blir arbetslös. Arbetsförmedlingens främsta uppgift ska vara att stödja arbetssökande i att hitta lämpliga jobb alternativt åtgärder som behövs för att kunna få jobb, till exempel i form av utbildning. När Arbetsförmedlingen anvisar ett arbete ska man försäkra sig om att arbetsgivaren är seriös. Ingen ska anvisas ett arbete på ett företag som ägnar sig åt ekonomiska oegentligheter eller saknar kollektivavtal, eller bryter mot lagar.

4 2 (16) En väsentlig andel av de lediga jobben förmedlas på annat sätt än genom Arbetsförmedlingen, inte minst via kontakter och liknande. Det behövs en politik som gör att en klar majoritet av lediga jobb kan sökas och förmedlas via en offentlig förmedlingsverksamhet, som inte tvingas stå tillbaka för privata arbetsförmedlingar och bemanningsföretag. Handels ska motverka privatiseringar av Arbetsförmedlingen och istället arbeta för att den nationella, enhetliga och offentliga arbetsförmedlingsverksamheten håller hög kvalité och stärks. Arbetsmarknadspolitiken Arbetslöshetsförsäkringen Patrik Årman Avd13 Christoffer Bergren Avd29 Harald Petersson Förbundsstyrelsens föredragande Patrik Årman Avd13 Styrelsens förslag till beslut Patrik Årman, bifall till motion S.3.9 samt motion S.3.10 Att bifalla motion S.3.9 Att efter votering, begärd av Daniel Wigh, avdelning 13, bifalla tredje att-satsen i motion 3.10 med utslaget Bifall till förbundsstyrelsen 108 Bifall till motionen 151 Avstår 5 Ej röstat 22 Att i övrigt godkänna styrelsens förslag till text och behandling av motionerna Beslutad text Arbetslöshetsförsäkringen har flera viktiga funktioner i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Dels ska den vara en omställningsförsäkring som garanterar ekonomisk trygghet för den som drabbas av arbetslöshet, till dess att han eller hon hittar ett nytt arbete. Dels ska den vara en löneförsäkring för alla som arbetar genom en hög ersättningsnivå som gör att arbetslösa inte tvingas konkurrera om jobb genom sänkta lönekrav. Att fackföreningarna, dess förtroendevalda och medlemmar är bärare av arbetslöshetsförsäkringen är då helt avgörande. Arbetslöshetsförsäkringen måste göras om i grunden. Den ska vara lätt att förstå, lätt att bli medlem i och lätt att kvalificera sig till. Grundläggande principer är vidare att försäkringen ska vara frivillig, skötas av fackligt anknutna arbetslöshetskassor, finansieras solidariskt, i kombination med en låg och likvärdig egenavgift för alla. Avgiften till a-kassan ska vara avdragsgill. Såväl arbetsvillkor som medlems- och inträdesvillkor måste vara rättvist utformade utifrån de skilda arbetsmarknadsstrukturer som kvinnor och män, unga och äldre, med eller utan utländsk bakgrund, möter. Rätten till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen ska tjänas in genom arbete, men det ska vara möjligt att studera i perioder utan att förlora sin rätt till a-kassa vid eventuell senare

5 3 (16) arbetslöshet. Handels ska verka för att studerandevillkoret återinförs. Ersättningsnivån ska vara hög och taket ska vara sådant att de allra flesta löntagare har sin lön försäkrad, vilket också ställer krav på löneindexering. Målet är att 90 procent av löntagarna ska få 90 procent i ersättning vid arbetslöshet. Den som blir uppsagd ska inte drabbas av någon karenstid. Arbetslöshetsförsäkringens regler vid deltidsarbetslöshet ska vara rimliga och rättvisa och likvärdigt utifrån vad som gäller vid heltidsarbetslöshet. Handels ska verka för att arbetslöshetsförsäkringens regler ändras så att tid då man får aktivitetsstöd blir överhoppningsbar. Hinder för att engagera sig fackligt eller politiskt ska undanröjas. Uttalande Palestinafrågan Lars-Anders Häggström, förbundsordförande Redaktionskommitténs förslag Att bifalla redaktionskommitténs förslag Uttalande Tyst på jobbet Lars-Anders Häggström, förbundsordförande Urban Lindell, avdelning 31 Redaktionskommitténs förslag Urban Lindell, avdelning 31, yrkade på att tillföra texten något om hur anställda tvingats att skriva på papper om att säga upp sig själva Redaktionskommittén föreslog ett texttillägg: - Andra styckets andra mening tillförs: till och med utsatta för repressalier. Att bifalla redaktionskommitténs förslag med ändring. Utbildningspolitiken - Från förskolan till och med gymnasiet Magnus Johansson Avd 09 Jan Zetterqvist Avd 11 Marie Ende Avd 20 Jan Zetterqvist Avd 11 Per Ribacke Avd 31 Kerstin Hake Avd 01

6 4 (16) Styrelsens förslag till beslut Jan Zetterqvist bifall till motion S.4.5 och textändring sidan 62, rad Handels vill att friskolesystemet avskaffas, så att stat och kommun kan ta ett större ansvar för utbildning och utbildningsplatser i sin helhet. Att efter votering, begärd av Jan Zetterqvist, avslå Jan Zetterqvists förslag av ändring i text. Att godkänna styrelsens förslag till text och behandling av motionerna Beslutad text Utbildning ska motverka klyftor och segregation och bidra till en demokratisk samhällsutveckling med jämlika individer. Handels vill ha en skattefinansierad, helt avgiftsfri och likvärdig utbildning som kommer alla till del på lika villkor, från förskolan till och med gymnasiet. Skolan ska hålla hög kvalité och ha resurser samt behovsanpassat stöd som möjliggör goda studieresultat för alla elever. Barn och unga från olika bakgrunder ska mötas i skolan. Stora ansträngningar ska göras för att bryta både könsrollsbundna utbildningsval och social snedrekrytering till gymnasieoch högre utbildning. Skolan ska vara förberedande för kommande arbetsliv och bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Staten ska ansvara för att det finns en balans i utbildningsutbud i förhållande till arbetsmarknadens behov. Skolan ska även bygga på demokratiska principer, och ha som målsättning att alla elever ges verktyg för att vara samhällskritiska medborgare. Ett statligt ansvar för grund- och gymnasieskola skulle möjliggöra en bättre omfördelning av resurser i syfte att nå en likvärdig utbildning för alla. Handels menar att ansvaret för skolan ska flyttas från kommunerna till staten, och att friskolesystemet ska avskaffas. Kravet på att vid mycket unga år välja både rätt skola och rätt utbildning skapar stress och en hård press på väldigt unga personer, som inte har en rimlig chans att överblicka ett helt arbetsliv. I dagsläget konkurrerar kommuner med varandra genom att erbjuda sådana utbildningar som anses attraktiva. Utbildningspolitiken ska ta sitt avstamp i att dagens unga inte möter en arbetsmarknad där man arbetar i samma yrke hela sitt liv. Handels vill se breda ingångar som möjliggör byte av studieinriktning under gymnasietiden. Gymnasiet ska ge alla elever, oavsett bakgrund, en god utbildningsnivå och behörighet till högskola och annan eftergymnasial utbildning. Att alla lämnar gymnasiet med denna grund är avgörande för att man ska kunna tillgodogöra sig nya kunskaper och kompetensutveckling även senare i livet. Det är viktigt att unga människor som kommer ut i arbetslivet känner till dess spelregler. Grund- och gymnasieskolan måste därför bli bättre på att undervisa om arbetsrätt, arbetsmiljöfrågor och partsmodellen på arbetsmarknaden. Arbetarrörelsens liksom arbetsgivarnas historia är en bärande del av det svenska samhällets historia och ska därför också ingå i undervisningen.

7 Utbildningspolitiken - Högskola, vuxenutbildning och livslångt lärande 5 (16) Patrik Bergvall Avd 20 Jenni Tervo Avd 12 Malin Skoglund Avd 20 Marie Ende Avd 20 Rasmus Tallén Avd 20 Styrelsens förslag till beslut Patrik Bergvall, avdelning 20, yrkade bifall till motion S Återtaget Patrik Bergvall, avdelning 20, yrkade på textändring sidan 63 rad 16-17: Vid antagningen ska även arbetslivserfarenhet värderas. Bifölls av förbundsstyrelsen. Jenny Tervo, avdelning 12, yrkade på textändring sid 63 rad 17 Vid antagning ska hänsyn tas till bland annat arbetslivserfarenhet och yrkes eller KY-utbildning. Bifölls av förbundsstyrelsen? Malin Skoglund, avdelning 20, yrkade på att skicka textändringsförslag innebärande att det inte ska vara en begränsning på åtta års giltighet för ofullständiga betyg till redaktionskommittén. Återtogs Rasmus Tallén, avdelning 20, yrkade på texttillägg sid 63 rad 10: från den nivå man redan uppnått. Återtaget Förbundsstyrelsen yrkade på textändring: Sid 63, rad 17.Tidigare utbildning ska genom validering kunna räknas vid antagning. Att besvara motion S.4.15 Att bifalla Patrik Bergvalls förslag till textändring Att bifalla Jenny Tervos förslag till textändring Att godkänna styrelsens förslag till text och behandling av motionerna Beslutad text Utbildningspolitiken för det livslånga lärandet behöver stärkas. Det kräver en tydlig samordning mellan arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt en gränslinje mot det kompetensutvecklingsansvar arbetsgivare har för sina anställda. Det måste vidare finnas möjligheter för alla att genom olika studieformer och en god tillgång på studieplatser ta igen missad grundskoleutbildning, men även bygga på tidigare utbildning eller gå vidare till högskolestudier. Folkhögskolor och studieförbundet ABF erbjuder studieformer som är viktiga inom vuxenutbildningen. I den eftergymnasiala utbildningen ska det finnas möjlighet att komplettera och bygga på utbildning, för att bli färdig i sitt yrke. Högskolestudier och annan typ av kommunal eller statlig vuxeneller yrkesutbildning ska vara helt avgiftsfri. Vid antagningen ska även arbetslivserfarenhet och yrkes- eller KY-utbildning värderas. Tidigare utbildning ska genom validering kunna räknas vid antagning. Utan goda ekonomiska förutsättningar för att studera som vuxen faller en utbildningspolitik för livslångt lärande platt. Det måste därför garanteras att det finns

8 6 (16) bra studiestöd på plats. Utgångspunkten för dessa ska vara att de ligger på en sådan nivå att studenter, för att nå en skälig levnadsstandard, inte tvingas jobba i så hög grad att studierna försummas. Studiestöden ska också utformas så att de motverkar social snedrekrytering till vuxen- och högre studier och att särskild hänsyn tas till studerande med barn. 5. Näringspolitiken Styrelsens förslag till beslut Att godkänna styrelsens förslag till text och behandling av motionerna Beslutad text Näringspolitik handlar om att utveckla näringsliv och regioner i syfte att nå en mer ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar produktion, att få till stånd innovationer och infrastruktursatsningar. Utveckling av näringspolitiken ska ske i samverkan mellan arbetsmarknadens parter, myndigheter, forskning och övrigt näringsliv. Det är väsentligt med en forsknings- och utvecklingspolitik som speglar olika sektorers betydelse för ekonomin. Handels ska arbeta för att en tydlig nationell strategi för forskning inom tjänstesektorn kommer på plats samt för en näringspolitik som inriktas på att stimulera omställning till en miljömässigt hållbar produktion och ett klimatsmart samhälle. I ett fackligt perspektiv ingår att näringspolitiken ska bidra till att stärka den svenska arbetsmarknads- och välfärdsmodellen utifrån goda kunskaper om den växande tjänstesektorn. I grunden handlar det om att välja samhällsmodell och att göra en avvägning mellan offentlig eller privat tjänstesektor. En strategisk näringspolitik för tjänstesektorn ska motverka framväxten av en låglönesektor på arbetsmarknaden. I Sverige har den politiska strategin för detta varit att genom höga skatter stimulera ökad sysselsättning i offentlig tjänstesektor, med relativt bra villkor och höga löner. Näringspolitiken ska vidare syfta till att upprätthålla ett strukturomvandlingstryck i ekonomin genom en utbildningspolitik som gör att den svenska arbetskraften har en hög utbildningsnivå samt mycket goda möjligheter till omställning. Den särskilda fackliga uppgiften är att verka för en solidarisk lönepolitik, med rättvisa och jämlika löner, där olönsamma företag som inte kan betala goda löner slås ut. Näringspolitiken ska skapa goda villkor för företag som verkar i Sverige, förutsatt att dessa håller sig till de spelregler som lagstiftning och kollektivavtal sätter upp. Detta är viktigt för att Sverige ska bibehålla positionen som ett starkt och konkurrenskraftigt land. Näringspolitiken - Ekonomisk brottslighet Per Lilja, avdelning 11 Hans Rosengren, förbundskontoret

9 David Eklind, förbundskontoret 7 (16) Styrelsens förslag till beslut Per Lilja, avd1, bifall motion S.5.1 sjunde att-satsen att kraftfullt öka insatser gällande upplysning, information och samverkan i syfte att bekämpa ekobrott. Att efter rösträkning begärd av presidiet bifalla motion S.5.1 sjunde att-satsen med röstsiffrorna Förbundsstyrelsen 128 Mot 135 Avstod 5 röstade ej 18 Att i övrigt godkänna styrelsens förslag till text och behandling av motionerna Beslutad text Ekonomisk brottslighet Ekonomisk brottslighet är ett mycket allvarligt samhällsproblem. Skattemoralen urholkas samtidigt som finansieringen av den gemensamma välfärden försvåras. Handels ska kraftfullt öka sina insatser gällande upplysning, information och samverkan i syfte att bekämpa ekobrott. Centralt i arbetet med att bekämpa ekonomisk brottslighet är att minimera förekomsten av företag som inte lever upp till kollektivavtalade villkor och löner. Oseriösa företag ska inte kunna breda ut sig och tvinga in seriösa företag i en ojust konkurrenssituation. Många utnyttjas också som svart arbetskraft. För den enskilda innebär det en mycket utsatt situation, där varken lön, villkor, social- och avtalsförsäkringar eller annat skydd gäller. Det behövs många olika typer av insatser för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Handels vill att system med schablonbeskattning testas i branscher med många små företag och stor kontanthantering. Åtgärder som oannonserade kontrollbesök och godkända kassaregister måste utvecklas. Kassaregistrering och kvitto ska krävas även av torghandlare och liknande. De företag som inte kan redovisa närvaron på annat sätt ska ha personalliggare och arbetsgivare och anställda ska ha legitimation. Lönespecifikation ska lämnas vid varje löneutbetalning. En månatlig källskatts- och socialredovisning på individnivå ska införas. Alla arbetsgivare ska visa att de känner till de spelregler som gäller och därefter erhålla ett obligatoriskt körkort. Även andra kontrollinsatser, men även myndighetssamverkan måste stärkas. Handels vill att en strategi med effektiva och träffsäkra metoder tas fram för att stärka arbetet med att minimera den ekonomiska brottslighetens utbredning i samhället. En sådan strategi ska särskilt tag fasta på att förhindra att oseriösa företag breder ut sig. 6. Miljöpolitiken

10 Daniel Tillgren, avdelning 18 Maria Vängbo, avdelning 29 Soili Sollén, avdelning 27 Kristoffer Öhrn, avdelning 13 Bengt Lindgren, avdelning 13 Daniel Söderberg Talebi, avdelning 20 Hans Rosengren, förbundsstyrelsens föredragande 8 (16) Styrelsens förslag till beslut Marie Vängbo, avd 29 förslog texttillägg sid 66, rad 15 och att vi ska bidra till en hållbar värld att leva och verka i för kommande generationer. Bifall från förbundsstyrelsen Daniel Tillgren, avdelning 18, textändring sidan 66 rad 10, ordet kärnkraft stryks och ersätts av sättet att producera kärnkraft idag. Daniel Söderberg Talebi, avdelning 20 med flera, yrkade avslag på Daniel Tillgrens textändringsförslag. Att bifalla Marie Vängbos texttillägg Att avslå Daniel Tillgrens textändringsförslag Att i övrigt godkänna styrelsens förslag till text och behandling av motionerna Beslutad text Mänsklighetens påverkan på naturen har lett till att vi står inför mycket allvarliga miljöhot. Utsläppen av växthusgaser leder till en global uppvärmning som riskerar bli en självalstrande process, där allt större delar av världen blir obeboelig. Tillgången på billig energi kommer med all sannolikhet att inom kort begränsas kraftigt. Människors och andra arters överlevnad hotas och konflikter om de begränsade resurserna kommer att öka. Miljöförstöringen orsakas av samma krafter som orsakar den sociala ojämlikheten. Så länge ekonomin organiseras i syfte att maximera vinsterna för ett fåtal kommer både människor och naturen tvingas betala ett högt pris. Miljöproblemen kräver därför strukturella lösningar som ökar den demokratiska kontrollen över ekonomin. Våra gemensamma intressen inte vinstintresset måste tillåtas styra. Kampen för jämlikhet och kampen för en beboelig planet går därför hand i hand. En miljöpolitik som försvagar löntagarnas ställning kommer aldrig lösa de problem vi står inför. Handels ska verka för en utvecklig av handelssektorn som är både socialt rättvis och ekologiskt hållbar. Handels ska vidare verka för klimatsmarta investeringar. Byggnation av hyresrätter och energieffektivisering av det befintliga bostadsbeståndet ger fler bostäder, fler jobb och minskad miljöförstöring. Väl utbyggd och förbilligad kollektivtrafik ger ökad trafiksäkerhet, förbättrad service och minskad miljöförstöring. Det måste vara möjligt för alla att ta sig till och från jobbet med kollektiva färdmedel, oavsett vilka arbetstider man har. Kärnkraften är förenad med stora risker, varför forskning om och satsningar på förnyelsebara energikällor måste prioriteras. Det ger inte bara minskad miljöförstöring utan också spetskompetens och

11 9 (16) fler jobb. I alla dessa åtgärder måste gälla att hela landet ska leva och att vi ska bidra till en hållbar värld att leva och verka i för kommande generationer. 20. Förslag till stadgar som inte behandlats under ovanstående punkter Lars-Anders Häggström, förbundsordförande Styrelsens förslag till beslut Att bifalla förbundsstyrelsens förslag Att därmed fastställa stadgarna i sin helhet 21. Fastställande av tidpunkt för stadgarnas ikraftträdande. Lars-Anders Häggström, förbundsordförande Styrelsens förslag till beslut om att de nya stadgarna ska börja gälla 1 januari 2012 Att bifalla förbundsstyrelsens förslag Att därmed fastställa stadgarna i sin helhet Förhandlingarna ajournerades Förhandlingarna återupptogs Justering av dagsprotokoll Lennart Grönberg, huvudsekreterare Att överlåta åt justerarna och kongressordförandena att justera återstående protokoll. Om oprotokollerade beslut återfinns på ljudfilerna införs dessa i slutprotokollet Att godkänna Lennart Grönbergs förslag till hantering av återstående protokoll.

12 22. Tid och plats för nästa kongress Lars-Anders Häggström, förbundsordförande 10 (16) Nästa kongress kommer att äga rum 2016, tid och plats kommer att beslutas av förbundsstyrelsen. Att godkänna styrelsens förslag 23. Kongressens avslutning Tacktal Pia Håkansson, som representerade de svenska gästerna tackade för en trevlig kongress. Kamratskap har genomsyrat en väldig trevlig kongress. Ett speciellt tack riktades till ordförandena för kongressen som i princip har arbetat dygnet runt, och hanterat den nya tekniken på ett fantastiskt sätt. Lars-Anders Häggström, förbundsordförande: avtackningar av Revisorer - Så var det dags för avtackningar. Ganska många den här gången. Låt oss börja med våra avgående revisorer: Inger Persson, Ann-Christine Liljeros och Sonja Sennevall. De valdes 2001 och har haft uppdraget i tio år. Ni har varit fantastiska och har varit ett stort stöd för oss i vårt arbete. Alla har alltid funnits på plats. Ni har gjort ett kanonjobb! Ett hjärtligt tack ska ni ha! Revisorerna tackade genom Inger Persson. Revisorsuppleanter - Till protokollet. Ett stort tack till: Lars Fällström och Urban Dahlgren. Conny Carlsson avgår men fortsätter som ordniarie revisor. Förbundsstyrelsen Lennart Bäck, avdelning 10 Borås Lennart Bäck hade inte möjligheten att komma upp till kongressen. Honom har förbundsstyrelsen därför avtackat vid ett tidigare tillfälle. Åsa Kratz, avdelning 18 Västerås - Jag tror ni förstå vad jag menar, i alla fall ni som kommer från Mälardalen, att hon kom in som ett yrväder. Åsa har sin anställning på IF Metalls expedition i Eskilstuna, jag säger anställning för jag vet inte om jag vågar säga att hon arbetar där utifrån hennes enorma engagemang på alla håll och kanter, inte minst inom Handels. Hennes bakgrund är brokig, som hela hon skulle jag vilja säga; Sällan har jag träffat en så mångfasseterad individ som Åsa. Hon har trots sin relativt ringa ålder hunnit

13 11 (16) med att; vara anställd, driva eget företag, bli fackligt aktiv, politiskt aktiv, teaterapa med en fantastisk sångröst. Åsa har varit aktiv i Handels sedan 2000: o Mars 2000 blev hon suppleant i AFO klubbens styrelse o Mars 2000 suppleant i representantskapet för avd 8, Eskilstuna o April 2000 suppleant revisor i avdelningen o Mars 2001 ordinarie i AFO klubbens styrelse o April 2001 Handelsombud och skyddsombud för IF Metall, Eskilstuna o April 2002 Suppleant avdelningsstyrelsen för avd 8, Eskilstuna o April 2003 vice ordförande avdelningsstyrelsen avd 8 o April 2003 Suppleant förbundsrådet o Maj 2006 Ledamot förbundsstyrelsen o Klubbordförande AFO-klubben avd 8 o April 2008 Avdelningsordförande avd 18, Västerås, vilket hon fotfarande är. - Första gången jag träffade Åsa var när jag 2005 presenterade tankarna i Parlamentariska utredningen för Mälardalsavdelningarna. Kan inte säga att hon var alltför entusiastisk inför det jag sa. Åsa var den som var mest aktiv och ställde konstruktiva frågor, uttrycket missnöje med vissa saker för att hålla med om andra. Men i efterhand har vi konstaterat att det blev inte så tokigt i alla fall. Vill nog påstå att den typ av ärliga och uppriktiga diskussioner som vi hade på den där konferensen aktivt bidrog till att utforma det slutgiltiga förslaget. För Åsa gjorde det jag tycker är så bra, hon tog diskussionen direkt och inte i korridorerna, med sitt ärliga och uppriktiga sätt utövade hon inflytande. Hon blev invald i förbundsstyrelsen Hennes kännetecken är: Ett enormt samhällsengagemang. Hon sprider glädje och en känsla av att allt går att fixa med glatt humör. Ingenting sitter fast. Hon har ett stort kontaktnät som hon använder vid behov. Hon sätter ned foten och stannar upp när det behövs och kräver rapportering på det hon känner sig osäker på. Hon lägger sig sällan i hurfrågorna men vill ha koll på vart vi i FS är på väg. Hon är ständigt i rörelse och alltid på väg till nästa ställe, men är på plats när hon är på plats. Bor på vischan, har man och stort menageri, det är inte alltid så lätta att säga om det är tuppen katten eller Björn som går först. Men jag har nog trots allt en bestämd känsla att det är mannen Björn som prioriteras högst. - När du nu väljer att sluta ditt uppdrag vill säga ett stort TACK till dig för allt arbete du lagt ner i förbundsstyrelsen. Vi kommer att sakna dig Åsa, dina kloka inlägg, din nyfikenhet och oräddhet och inte minst din sång och ditt alltid lika glada humör. Vill som ett synbarligt bevis överlämna en gåva från förbundet som tack. Tack Åsa! Agneta Ramberg, avdelning 36 Uppsala - Agneta har sin anställning hos H/M. Skulle vilja säga att hon tillhör de där genuina fackliga företrädarna som gör ett så fantastiskt arbete i det tysta. De där som bara

14 12 (16) gör det som ska göras och inte mer med det. De där som är så ovärderliga för oss som organisation. Agneta har varit aktiv i Handels sedan Sitt första styrelseuppdrag i avdelningen fick hon 1990 där hon var vice ordförande ett antal år för att 1998 ta över ordförandeklubban. Första gången jag träffade Agneta var när jag 1995 höll en utbildning för avdelningsordförande och vice ordförande. Under den utbildningen såg jag ett drag hos Agneta som hon aldrig skulle kännas vid. I utbildningen ingick bland annat krishantering som vi genomförde som i form av spel. Den egenskap jag såg hos henne var att ju tuffare inspel vi kom med desto lugnare blev Agneta. Hon har med andra ord väldigt hög stresströskel, en mycket god egenskap. Agneta blev invald i förbundsstyrelsen Hennes kännetecken är att hon är oerhört lojal i den meningen att hon alltid sätter medlemmarna före sin egen bekvämlighet. Hon tar ett obekvämt beslut om hon tror att det är rätt för medlemmarna, oavsett att hon vet att hon får kritik för det. Hon är med andra ord den typen av person som ser till att vi som organisation flyttar fram sina positioner. Agneta bildar sig en egen uppfattning och när hon väl gjort detta står hon för det. Hon kanske inte är den som alltid pratar, men när hon gör det så lyssnar omgivningen. Eftersom vi alla vet att nu har Agneta tänkt klart. Hon är väldigt noggrann, rätt ska vara rätt, trampar aldrig på någon och hon respekterar allas uppfattning, även om hon inte delar den. Jag har fått mig berättat att du har en säregen otur med din logi under dina uppdrag. Du får alltd det minsta rummet, eller det ostädade rummet, eller varför inte det redan upptagna rummet, men som vanligt med ditt orubbliga lugn och din sans så har du hanterat även detta. När du nu väljer att lämna ditt uppdrag vill säga ett stort TACK till dig för allt arbete du under 10 år lagt ner i förbundsstyrelsen. Vi kommer att sakna dig Agneta, ditt lugn, dina kloka inlägg, din trofasthet mot organisationen och din rakrygghet. Vill som ett synbarligt bevis överlämna en gåva från förbundet som tack. Tack Agneta! Helen Sandgren Stenmark, avdelning 24 Göteborg Helen har sin anställning på Flüggers färg i Göteborg. I förbundsstyrelsen, som hon tillhört i hela 15 år, har hon blivit vår ordningsman. Den där som försynt påpekar att det där kan inte vara rätt och som en förlägen förbundsledning skamset konstatera att så är det nog. Helen har varit aktiv i Handels sedan mitten på 80 talet, då som förtroendeman på sin arbetsplats i en skoaffär och som styrelseelev i gamla avd 38 Ludvika. Kärleken och arbete förde henne till Göteborg, där hon övergick till färgbranschen, som hon fortfarande är kvar i. Någon gång -89/-90, har inte riktigt kunna få exakt kläm på när, blev hon facklig förtroendeman på sin arbetsplats i Göteborg, i samband med ett uppsökeri avdelningen genomförde. I avdelningsstyrelsen gick hon in som suppleant , för att 1995 i ett fyllnadsval gå in som vice avdelningsordförande.1996 valdes hon till avdelningsordförande och samma år till ledamot i förbundsstyrelsen.

15 13 (16) Helen är mycket korrekt (ordning och reda) järnkoll på allt från stadgar till vem som fyller år i FS. Helen är inte den som kan kännetecknas som den stora agitatorn, men väl den som försöker hålla ihop gruppen och arbeta kollektivt. Hon har absolut inga prolem att ta till orda inför grupp vilket väl inte minst bevisas av att hon svingat klubban på Handelskongresser vid inte mindre än tre tillfällen, 2001, 2006 och Lojalitet mot organisationen finns också där i stora mått. Ett bevis på detta är när jag ringde ca två veckor före senaste LO kongressen med en fråga ifall hon med kort varsel kunde ställa upp som ordförande då man fått ett sent återbud. Svaret kom utan några större åthävor eller omtumlande utrop. Svaret var ett kontrollerat Det kan jag väl göra, men då måste jag snabbt få möjlighet att sätt mig in i frågorna. Så agerar ett fullblodsproffs - stort Helen!! Hon är inte den som förhäver sig eller inte låter andra ta utrymme, men likväl gör hon alltid sitt jobb på ett excellent sätt. Mot den bakgrunden av kontroll och ordning och reda ter det sig som nästan ofattbart att hon av alla ska ha missat ett flyg på väg till ett fackligt uppdrag. Att det inte rör sig om förbundsstyrelsen vet jag, men källorna är alltför tillförlitliga för att jag inte ska tro att det är sant. Men jag ska ändå låta det vara osagt. När du nu väljer att lämna ditt uppdrag vill säga ett stort TACK till dig för allt arbete du under hela 15 år lagt ner i förbundsstyrelsen. Vi kommer att sakna dig Helen, din ordning och reda, din omsorg om dina kamrater. Din sociala kompetens och ditt engagemang. Vill som ett synbarligt bevis äverlämna en gåva från förbundet som tack. Tack Helen! Maria Bosdotter, avdelning 20 Stockholm Maria har sitt ursprung i AFO och en anställning på Arbetarrörelsens arkiv. Hon har varit aktiv i Handels i princip hela sitt vuxna liv, man kan gott säga att hon är en ikon i vårt förbund. Hon har varit aktiv i Handels sedan slutet av 60-talet, har inte gått att få fram exakta uppgifter i några arkiv. Hennes första uppdrag var i klubbstyrelsen. Hon blev vald när hela styrelsen plötsligt avgick.1973 blev hon ledamot i avdelningens studie- och informationsråd. Sitt första styrelseuppdrag i avdelningen fick hon 1976 som styrelsesuppleant. Från 1977 ordinarie i avdelningsstyrelsen. Det innebär att hon suttit i avdelning 20 styrelse i 38 år! Den 30 mars 1983 valdes hon till avdelningsordförande i avdelning 20 i Stockholm. Hela 28 år hade hon alltså innehaft detta uppdrag när hon nu i april i år lämnade det. Samma sak var det när hon blev vald på ett årsmöte där valberedningen några timmar för mötet inte hade klart sitt förslag. Hon fick frågan en timme före årsmötets början. Lite kort varsel kanske, inte blev det bättre att valet sedan överklagades, men befanns helt korrekt. Första gången jag träffade Maria var på kongressen Sedan har det blivit ett antal tillfällen att samarbeta, i stadgekommittén, avgiftskommittén, i förbundsstyrelsen och så vidare. Det finns många minnen som dyker upp, inte minst minns jag hennes engagemang när vi skulle starta upp arbetet med att stärka vår

16 14 (16) arbetsplatsorganisation. Ett arbete som Maria väldigt aktivt och ivrigt stöttade. Lika så satsningen på studierna i mitten på 90-talet. Maria blev invald i förbundsstyrelsen 1986, har alltså gjort hela 25 år i förbundsstyrelsen. Hon brukar säga att hon förbrukat tre förbundsordförande men hann inte förbruka den fjärde. I sanning imponerande mot bakgrund att det bara varit 10 ordförande i förbundets historia. Hon är oerhört påläst. Ingen som förstår hur hon hinner läsa allt. Men själv säger hon att hon använder nätterna. Enormt allmänt brett kunnande om samhället och dess funktioner. Strategiskt tänkande, gör inget utan att ha tänkt ett steg till. Har varit mycket tongivande och värdefull i styrelse arbetet genom alla år. Hon är väldigt noggrann, rätt skall vara rätt, ner på kommatecken nivå ibland. Hennes breda politiska engagemang. Hennes nyfikenhet och vilja att alltid gå vidare, aldrig stanna upp. Hur jag än luskat så har jag inte hittat några dråpligheter tror det kan hänga samman med Marias förmåga att alltid ha koll. Antingen har du inte gjort något eller så har det suddats ut. Det enda jag komma på är nu inför kongressen är en djupt ångerfull Maria. Inför kongressen har hon jobbat i arbetsgruppen för stadgekommittén. En gång efter ett möte där hon kommit med ett antal påpekande ringde hon en dag upp Gustaf och sa det är en djupt ångerfull Maria som ringer. Det var inte rätt det jag sa. Det är nog det närmaste jag kan komma. När du nu med ålderns rätt väljer att lämna ditt uppdrag vill säga ett jättestort TACK till dig för allt arbete du under 25 år lagt ner i förbundsstyrelsen till gagn för medlemsgrupperna. Vi kommer att sakna dig Maria. Din noggrannhet, dina synpunkter och inlägg, din trofasthet mot organisationen och ditt engagemang. Slutligen vill jag läsa upp en hyllning som jag skrivit bara för dig Maria. Jag kallar det för Makalösa Maria. Madam Maria, moderaternas mäktiga motståndare, medlemmarnas madonna Maria, manslukerska, motionär, modelejon, mannekäng, mjäkig, mallig, mycket minimalt. Maria minsann mamma, mestadels medveten, modig, metodisk, marig, mild, medlidsam, matematisk, melankolisk, miljövänlig, morgontrött medkännande människa. Marias minne makalöst magiskt, memorerar magnifikt, misstänksamt massa metaforer. Medvetandegör mötesdeltagarna mjukt, motiverar, manar massorna marknadsmotstånd, Marxs manifest minns Maria. Majoritetsbeslut Marias melodi Mässar maktlystet manssamhällets mossiga maktstruktur. Manar militärens majorer medla. Motsträviga, maktfullkomliga motståndare massakrerar Maria. Marias mycket myckna metodiska mullvadsarbete minnesvärt, motparterna mjuknar

17 15 (16) Marias motto mot medarbetarna, mångfaldiga medlemsantalet Maria menar, mediumstekt middagsbiff misslyckad, Marias middagsdryck magnumbutelj mineralvatten Marias mandatperiod minnesvärt mandomsprov, mottag mitt Merci Maria!! Tack från avgående förbundsstyrelseledamöter genom Maria Bosdotter Maria Bosdotter tackar för sin och sina kamraters tid som ledamöter i Handels förbundsstyrelse och önskade all lycka till den nya förbundsstyrelsen. - Och alla de kloka beslut ni nu ska förverkliga. Från oss tack till alla er! Tack till övriga Lars-Anders Häggström, förbundsordförande Nu vill jag tacka ett antal andra personer. Särskilt en Handels medlem Mats Abrahamsson, Programbolaget. Men jag vill också tacka Svante Rosengren, Easymeet, bild- och ljudtekniker, alla personal på City konferenscenter och alla utställare. Vill också tacka kongressgeneral Lars Jönsson och de arbetsgrupper som jobbat inför kongressen. All egen personal både från förbundskontoret och administrativa kontoret. Vill också rikta ett speciellt tack till ordföranden i kongresskommittén, Sanna Gideonsson och våra sekreterare. Ett stort tack till alla andra som på något sätt bidragit till att vi kunnat genomföra kongressen på ett framgångsrikt sätt. Slutligen tack till vårt fantastiska precidium! Helen Sandgren-Stenmark tackade för presidiet - När vi började vår resa i onsdags pratade vi om respekt. Tack för den respekt vi fått från er ombud. Hoppas att ni känner samma från oss. Tack med ett varmt hjärta till er alla! Avslutning förbundsordförande Lars-Anders Häggström Kongressdeltagare, ärade gäster, åhörare. Vi är nu framme där vi ska avsluta vår kongress. En kongress som visar att våra strävanden att förbättra demokratin i vårt förbund bär frukt. Som jag sa igår när jag hälsade välkommen till kongressfesten så har ni ombud verkligen gjort kongressen till den demokratiska process den ska vara. Vi har haft en kongress där vi har haft öppna diskussioner. Gett och tagit argument. Ingen kom hit med bundna mandat. Därefter har vi gått till beslut. Det här har inneburit att vi fattat kloka beslut som mål för förbundet. Vi står oss starka inför framtiden. Tack för allt kamrater! Det kommer att behövas, vi står inför stora utmaningar. Jag ska ge ett par exempel: - Avtalsrörelsen Handels Direkt - Att påverka politiken i den riktning vi vill. Klart vi ska ha facklig politisk samverkan men vi måste fundera och finna lösningar på hur.

18 - Medverka till att stärka fackföreningsrörelsen internationellt. - Den kanske största är att öka trycket i branschfrågorna. 16 (16) Vi vet att tjänstesektorn växer. Därför måste vi öka insatserna där. Vårt förbund måste ha stor kunskap om hur våra branscher utvecklas och förstå vad som händer. Vi måste ha beredskap och det kan vi endast göra om vi har kunskap. Det är också en förutsättning när vi ska utforma våra strategier. Som ett exempel ser vi till exempel att parti- och detaljhandeln företagen blir allt färre och allt större. För att vidta rätt åtgärder måste vi kunna och förstå branschfrågorna. Nu kamrater har vi en mängd bra beslut. Nu återstår arbetet med att förverkliga dem. Nu ska ni åka hem för att vara med om att påbörja arbetet med att förverkliga besluten. Om vi alla var och en gör detta så kommer vi att åstadkomma ett 286 bitars pussel. Kan vi informera och motivera alla våra fackligt aktiva i Handels - då åstadkommer vi ett bitars pussel. Och då är vi oslagbara!! Med den bilden med er så säger vi tack och hej för den här gången. På återseende! Handelskören Internationalen unison sång Kongressen avslutades Under dagen godkända permissioner Matti Holopainen avdelning 20 Tuija Jansson avdelning 11 Hela dagen Eva Gynning avdelning 20 Dan Lind avdelning 20 Kerstin Frisk avdelning Eva Lilja avdelning 1 Eva Tärnström avdelning 20 Patrik Olofsson avdelning Emma Almgren avdelning Ulf Bäcker avdelning 26 Kent Tina avdelning Birgitta Näs avdelning

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Handels kongress den 26 maj 2011:2

Handels kongress den 26 maj 2011:2 Handels kongress den 26 maj 2011:2 Torsdagen den 26 maj 2011 1 (11) Förhandlingarna återupptogs klockan 19.10 Grunden för vårt uppdrag - Medlemskapet rad 36 sid 6 - rad 18 sid 7 Margareta Forss, avd 18

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 2 Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv Prop. 2012/2 I framtiden kommer de flesta av oss att behöva arbeta längre och byta karriär oftare.

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Internationellt DAGORDNINGSPUNKT. nr 75 76

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Internationellt DAGORDNINGSPUNKT. nr 75 76 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Internationellt DAGORDNINGSPUNKT nr 75 76 Sid 2 Internationellt HEM Innehåll Dagordningspunkt 75... 3 Motion nr 117 Angående TTIP/CETA... 3 Förbundsstyrelsens utlåtande över motion

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR

Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4, 6 Program...5 Val av regionstyrelse...7 Val av ombud...8 Valberedningen...9

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

A-kassan. frågor och svar

A-kassan. frågor och svar A-kassan frågor och svar Ett material om arbetslöshetskassan och vad den borgerliga regeringens förändringar av den kan få för konsekvenser. Materialet är i första hand avsett att användas av fackligt

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN?

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? 7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? MEDLEM Allt startar med medlemmen i föreningen. FÖRENING Medlemmen påverkar föreningen på årsmötet i februari. DISTRIKT Medlemmen tillsammans med föreningen påverkar distriktet

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden Med sikte på framtiden inspirationstexter extrakongress 17 18 mars 2007 i Stockholm Med sikte på framtiden Socialdemokratin är en folkrörelse på demokratins grund. Partiets politiska vision för samhället

Läs mer

Regionråd 2016. 19 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. December 2015, version 2

Regionråd 2016. 19 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. December 2015, version 2 Regionråd 2016 19 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR December 2015, version 2 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6 Val

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-8 Arbetsmiljöutbildningar sid 9 ABF sid 10 LO - Ung sid 11 Albins Folkhögskola sid 12 Medlemsutbildningar sid 13 LO kurser sid

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST Fackuttrycket Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning Ordförande har ordet Sida 3 Hur gör jag? Sida 4 Vilken ersättning får jag? Sida 4 Medlemsutbildning

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter

Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ungdomskurser Det finns en hel del att lära sig om man är ny inom den fackliga verksamheten eller behöver fler argument för att gå med, Hur tar jag

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen. 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan

Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen. 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan MINNESANTECKNINGAR Datum Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen Typ av möte Regionrådets höstmöte Tid 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan Plats Mötets öppnande Val av mötesordförande Val av sekreterare

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa torsdagen den 18 april 2013 klockan 13.00 Konferens Huset, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 13 oktober 2015, version 1

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 13 oktober 2015, version 1 Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 13 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av ombud

Läs mer

Remissvar - Årsmötesformer

Remissvar - Årsmötesformer Remissvar - Årsmötesformer Gruppen för normmedvetet arbete har läst igenom remissen om årsmötesformer och demokrati i Svenska Kyrkans Unga och önskar dela några reflektioner utifrån våra perspektiv. Vårt

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Inför avtalsrörelsen 2017

Inför avtalsrörelsen 2017 Inför avtalsrörelsen 2017 Avtalsrörelsens sex steg 1. Medlemmarnas inflytande I god tid innan en avtalsrörelse startar ska medlemmarna i samarbete med den lokala organisationen få möjlighet att påverka

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Översyn av förbundsstyrelsens arvoden

Översyn av förbundsstyrelsens arvoden Översyn av förbundsstyrelsens arvoden Sammanfattning Förbundsstämman 2012 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att se över arvodena i förbundet. Efter en genomgång av ordförandes

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer