Handels kongress den 29 maj 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handels kongress den 29 maj 2011"

Transkript

1 Handels kongress den 29 maj 2011

2

3 Söndagen den 29 maj (16) Förhandlingarna började klockan Arbetsmarknadspolitiken Arbetsförmedlingens roll Anna Åteg Avd16 Christoffer Bergren Avd29 Inga-Lis Karlsson Förbundsstyrelsens föredragande Styrelsens förslag till beslut Anna Åteg, avd 16, yrkar bifall på motion S.3.8 Anna Åteg, avd 16, yrkar textändring på sid 60 rad 23. Ny text; Ingen ska anvisas ett arbete på ett företag som ägnar sig åt ekonomiska oegentligheter eller saknar kollektivavtal. Resten stryks. Bifölls av förbundsstyrelsen Christoffer Bergren, avd 29, yrkar på textändring Sid 60 rad 25: Ny text i meningen rad 23-25: "Ingen ska anvisas arbete på ett företag som ägnar sig åt ekonomiska oegentligheter eller saknar kollektivavtal, eller bryter mot lagar. Att bifalla motion S.3.8 Att bifalla Anna Åtegs, avd 16 textändringsförslag Efter votering, begärd av Ann-Louise Hallström, avdelning 6, att även bevilja textändringsförslag från Christer Bergren, avdelning 29, med siffrorna Bifall till förbundsstyrelsen 104 Bifall till motion 149 Avstår 3 Ej röstat 30 Att i övrigt godkänna styrelsens förslag till text och behandling av motionerna Beslutad text En enhetlig, offentlig och nationell Arbetsförmedling som håller en hög kvalitet, både till bemötande och att tillsammans med den enskilda arbetslösa bedöma behov av insatser för att kunna ställa om, är avgörande för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Alla arbetslösa, även deltids- och tillfälligt anställda måste känna att Arbetsförmedlingen har resurser och kompetens att erbjuda när man blir arbetslös. Arbetsförmedlingens främsta uppgift ska vara att stödja arbetssökande i att hitta lämpliga jobb alternativt åtgärder som behövs för att kunna få jobb, till exempel i form av utbildning. När Arbetsförmedlingen anvisar ett arbete ska man försäkra sig om att arbetsgivaren är seriös. Ingen ska anvisas ett arbete på ett företag som ägnar sig åt ekonomiska oegentligheter eller saknar kollektivavtal, eller bryter mot lagar.

4 2 (16) En väsentlig andel av de lediga jobben förmedlas på annat sätt än genom Arbetsförmedlingen, inte minst via kontakter och liknande. Det behövs en politik som gör att en klar majoritet av lediga jobb kan sökas och förmedlas via en offentlig förmedlingsverksamhet, som inte tvingas stå tillbaka för privata arbetsförmedlingar och bemanningsföretag. Handels ska motverka privatiseringar av Arbetsförmedlingen och istället arbeta för att den nationella, enhetliga och offentliga arbetsförmedlingsverksamheten håller hög kvalité och stärks. Arbetsmarknadspolitiken Arbetslöshetsförsäkringen Patrik Årman Avd13 Christoffer Bergren Avd29 Harald Petersson Förbundsstyrelsens föredragande Patrik Årman Avd13 Styrelsens förslag till beslut Patrik Årman, bifall till motion S.3.9 samt motion S.3.10 Att bifalla motion S.3.9 Att efter votering, begärd av Daniel Wigh, avdelning 13, bifalla tredje att-satsen i motion 3.10 med utslaget Bifall till förbundsstyrelsen 108 Bifall till motionen 151 Avstår 5 Ej röstat 22 Att i övrigt godkänna styrelsens förslag till text och behandling av motionerna Beslutad text Arbetslöshetsförsäkringen har flera viktiga funktioner i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Dels ska den vara en omställningsförsäkring som garanterar ekonomisk trygghet för den som drabbas av arbetslöshet, till dess att han eller hon hittar ett nytt arbete. Dels ska den vara en löneförsäkring för alla som arbetar genom en hög ersättningsnivå som gör att arbetslösa inte tvingas konkurrera om jobb genom sänkta lönekrav. Att fackföreningarna, dess förtroendevalda och medlemmar är bärare av arbetslöshetsförsäkringen är då helt avgörande. Arbetslöshetsförsäkringen måste göras om i grunden. Den ska vara lätt att förstå, lätt att bli medlem i och lätt att kvalificera sig till. Grundläggande principer är vidare att försäkringen ska vara frivillig, skötas av fackligt anknutna arbetslöshetskassor, finansieras solidariskt, i kombination med en låg och likvärdig egenavgift för alla. Avgiften till a-kassan ska vara avdragsgill. Såväl arbetsvillkor som medlems- och inträdesvillkor måste vara rättvist utformade utifrån de skilda arbetsmarknadsstrukturer som kvinnor och män, unga och äldre, med eller utan utländsk bakgrund, möter. Rätten till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen ska tjänas in genom arbete, men det ska vara möjligt att studera i perioder utan att förlora sin rätt till a-kassa vid eventuell senare

5 3 (16) arbetslöshet. Handels ska verka för att studerandevillkoret återinförs. Ersättningsnivån ska vara hög och taket ska vara sådant att de allra flesta löntagare har sin lön försäkrad, vilket också ställer krav på löneindexering. Målet är att 90 procent av löntagarna ska få 90 procent i ersättning vid arbetslöshet. Den som blir uppsagd ska inte drabbas av någon karenstid. Arbetslöshetsförsäkringens regler vid deltidsarbetslöshet ska vara rimliga och rättvisa och likvärdigt utifrån vad som gäller vid heltidsarbetslöshet. Handels ska verka för att arbetslöshetsförsäkringens regler ändras så att tid då man får aktivitetsstöd blir överhoppningsbar. Hinder för att engagera sig fackligt eller politiskt ska undanröjas. Uttalande Palestinafrågan Lars-Anders Häggström, förbundsordförande Redaktionskommitténs förslag Att bifalla redaktionskommitténs förslag Uttalande Tyst på jobbet Lars-Anders Häggström, förbundsordförande Urban Lindell, avdelning 31 Redaktionskommitténs förslag Urban Lindell, avdelning 31, yrkade på att tillföra texten något om hur anställda tvingats att skriva på papper om att säga upp sig själva Redaktionskommittén föreslog ett texttillägg: - Andra styckets andra mening tillförs: till och med utsatta för repressalier. Att bifalla redaktionskommitténs förslag med ändring. Utbildningspolitiken - Från förskolan till och med gymnasiet Magnus Johansson Avd 09 Jan Zetterqvist Avd 11 Marie Ende Avd 20 Jan Zetterqvist Avd 11 Per Ribacke Avd 31 Kerstin Hake Avd 01

6 4 (16) Styrelsens förslag till beslut Jan Zetterqvist bifall till motion S.4.5 och textändring sidan 62, rad Handels vill att friskolesystemet avskaffas, så att stat och kommun kan ta ett större ansvar för utbildning och utbildningsplatser i sin helhet. Att efter votering, begärd av Jan Zetterqvist, avslå Jan Zetterqvists förslag av ändring i text. Att godkänna styrelsens förslag till text och behandling av motionerna Beslutad text Utbildning ska motverka klyftor och segregation och bidra till en demokratisk samhällsutveckling med jämlika individer. Handels vill ha en skattefinansierad, helt avgiftsfri och likvärdig utbildning som kommer alla till del på lika villkor, från förskolan till och med gymnasiet. Skolan ska hålla hög kvalité och ha resurser samt behovsanpassat stöd som möjliggör goda studieresultat för alla elever. Barn och unga från olika bakgrunder ska mötas i skolan. Stora ansträngningar ska göras för att bryta både könsrollsbundna utbildningsval och social snedrekrytering till gymnasieoch högre utbildning. Skolan ska vara förberedande för kommande arbetsliv och bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Staten ska ansvara för att det finns en balans i utbildningsutbud i förhållande till arbetsmarknadens behov. Skolan ska även bygga på demokratiska principer, och ha som målsättning att alla elever ges verktyg för att vara samhällskritiska medborgare. Ett statligt ansvar för grund- och gymnasieskola skulle möjliggöra en bättre omfördelning av resurser i syfte att nå en likvärdig utbildning för alla. Handels menar att ansvaret för skolan ska flyttas från kommunerna till staten, och att friskolesystemet ska avskaffas. Kravet på att vid mycket unga år välja både rätt skola och rätt utbildning skapar stress och en hård press på väldigt unga personer, som inte har en rimlig chans att överblicka ett helt arbetsliv. I dagsläget konkurrerar kommuner med varandra genom att erbjuda sådana utbildningar som anses attraktiva. Utbildningspolitiken ska ta sitt avstamp i att dagens unga inte möter en arbetsmarknad där man arbetar i samma yrke hela sitt liv. Handels vill se breda ingångar som möjliggör byte av studieinriktning under gymnasietiden. Gymnasiet ska ge alla elever, oavsett bakgrund, en god utbildningsnivå och behörighet till högskola och annan eftergymnasial utbildning. Att alla lämnar gymnasiet med denna grund är avgörande för att man ska kunna tillgodogöra sig nya kunskaper och kompetensutveckling även senare i livet. Det är viktigt att unga människor som kommer ut i arbetslivet känner till dess spelregler. Grund- och gymnasieskolan måste därför bli bättre på att undervisa om arbetsrätt, arbetsmiljöfrågor och partsmodellen på arbetsmarknaden. Arbetarrörelsens liksom arbetsgivarnas historia är en bärande del av det svenska samhällets historia och ska därför också ingå i undervisningen.

7 Utbildningspolitiken - Högskola, vuxenutbildning och livslångt lärande 5 (16) Patrik Bergvall Avd 20 Jenni Tervo Avd 12 Malin Skoglund Avd 20 Marie Ende Avd 20 Rasmus Tallén Avd 20 Styrelsens förslag till beslut Patrik Bergvall, avdelning 20, yrkade bifall till motion S Återtaget Patrik Bergvall, avdelning 20, yrkade på textändring sidan 63 rad 16-17: Vid antagningen ska även arbetslivserfarenhet värderas. Bifölls av förbundsstyrelsen. Jenny Tervo, avdelning 12, yrkade på textändring sid 63 rad 17 Vid antagning ska hänsyn tas till bland annat arbetslivserfarenhet och yrkes eller KY-utbildning. Bifölls av förbundsstyrelsen? Malin Skoglund, avdelning 20, yrkade på att skicka textändringsförslag innebärande att det inte ska vara en begränsning på åtta års giltighet för ofullständiga betyg till redaktionskommittén. Återtogs Rasmus Tallén, avdelning 20, yrkade på texttillägg sid 63 rad 10: från den nivå man redan uppnått. Återtaget Förbundsstyrelsen yrkade på textändring: Sid 63, rad 17.Tidigare utbildning ska genom validering kunna räknas vid antagning. Att besvara motion S.4.15 Att bifalla Patrik Bergvalls förslag till textändring Att bifalla Jenny Tervos förslag till textändring Att godkänna styrelsens förslag till text och behandling av motionerna Beslutad text Utbildningspolitiken för det livslånga lärandet behöver stärkas. Det kräver en tydlig samordning mellan arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt en gränslinje mot det kompetensutvecklingsansvar arbetsgivare har för sina anställda. Det måste vidare finnas möjligheter för alla att genom olika studieformer och en god tillgång på studieplatser ta igen missad grundskoleutbildning, men även bygga på tidigare utbildning eller gå vidare till högskolestudier. Folkhögskolor och studieförbundet ABF erbjuder studieformer som är viktiga inom vuxenutbildningen. I den eftergymnasiala utbildningen ska det finnas möjlighet att komplettera och bygga på utbildning, för att bli färdig i sitt yrke. Högskolestudier och annan typ av kommunal eller statlig vuxeneller yrkesutbildning ska vara helt avgiftsfri. Vid antagningen ska även arbetslivserfarenhet och yrkes- eller KY-utbildning värderas. Tidigare utbildning ska genom validering kunna räknas vid antagning. Utan goda ekonomiska förutsättningar för att studera som vuxen faller en utbildningspolitik för livslångt lärande platt. Det måste därför garanteras att det finns

8 6 (16) bra studiestöd på plats. Utgångspunkten för dessa ska vara att de ligger på en sådan nivå att studenter, för att nå en skälig levnadsstandard, inte tvingas jobba i så hög grad att studierna försummas. Studiestöden ska också utformas så att de motverkar social snedrekrytering till vuxen- och högre studier och att särskild hänsyn tas till studerande med barn. 5. Näringspolitiken Styrelsens förslag till beslut Att godkänna styrelsens förslag till text och behandling av motionerna Beslutad text Näringspolitik handlar om att utveckla näringsliv och regioner i syfte att nå en mer ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar produktion, att få till stånd innovationer och infrastruktursatsningar. Utveckling av näringspolitiken ska ske i samverkan mellan arbetsmarknadens parter, myndigheter, forskning och övrigt näringsliv. Det är väsentligt med en forsknings- och utvecklingspolitik som speglar olika sektorers betydelse för ekonomin. Handels ska arbeta för att en tydlig nationell strategi för forskning inom tjänstesektorn kommer på plats samt för en näringspolitik som inriktas på att stimulera omställning till en miljömässigt hållbar produktion och ett klimatsmart samhälle. I ett fackligt perspektiv ingår att näringspolitiken ska bidra till att stärka den svenska arbetsmarknads- och välfärdsmodellen utifrån goda kunskaper om den växande tjänstesektorn. I grunden handlar det om att välja samhällsmodell och att göra en avvägning mellan offentlig eller privat tjänstesektor. En strategisk näringspolitik för tjänstesektorn ska motverka framväxten av en låglönesektor på arbetsmarknaden. I Sverige har den politiska strategin för detta varit att genom höga skatter stimulera ökad sysselsättning i offentlig tjänstesektor, med relativt bra villkor och höga löner. Näringspolitiken ska vidare syfta till att upprätthålla ett strukturomvandlingstryck i ekonomin genom en utbildningspolitik som gör att den svenska arbetskraften har en hög utbildningsnivå samt mycket goda möjligheter till omställning. Den särskilda fackliga uppgiften är att verka för en solidarisk lönepolitik, med rättvisa och jämlika löner, där olönsamma företag som inte kan betala goda löner slås ut. Näringspolitiken ska skapa goda villkor för företag som verkar i Sverige, förutsatt att dessa håller sig till de spelregler som lagstiftning och kollektivavtal sätter upp. Detta är viktigt för att Sverige ska bibehålla positionen som ett starkt och konkurrenskraftigt land. Näringspolitiken - Ekonomisk brottslighet Per Lilja, avdelning 11 Hans Rosengren, förbundskontoret

9 David Eklind, förbundskontoret 7 (16) Styrelsens förslag till beslut Per Lilja, avd1, bifall motion S.5.1 sjunde att-satsen att kraftfullt öka insatser gällande upplysning, information och samverkan i syfte att bekämpa ekobrott. Att efter rösträkning begärd av presidiet bifalla motion S.5.1 sjunde att-satsen med röstsiffrorna Förbundsstyrelsen 128 Mot 135 Avstod 5 röstade ej 18 Att i övrigt godkänna styrelsens förslag till text och behandling av motionerna Beslutad text Ekonomisk brottslighet Ekonomisk brottslighet är ett mycket allvarligt samhällsproblem. Skattemoralen urholkas samtidigt som finansieringen av den gemensamma välfärden försvåras. Handels ska kraftfullt öka sina insatser gällande upplysning, information och samverkan i syfte att bekämpa ekobrott. Centralt i arbetet med att bekämpa ekonomisk brottslighet är att minimera förekomsten av företag som inte lever upp till kollektivavtalade villkor och löner. Oseriösa företag ska inte kunna breda ut sig och tvinga in seriösa företag i en ojust konkurrenssituation. Många utnyttjas också som svart arbetskraft. För den enskilda innebär det en mycket utsatt situation, där varken lön, villkor, social- och avtalsförsäkringar eller annat skydd gäller. Det behövs många olika typer av insatser för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Handels vill att system med schablonbeskattning testas i branscher med många små företag och stor kontanthantering. Åtgärder som oannonserade kontrollbesök och godkända kassaregister måste utvecklas. Kassaregistrering och kvitto ska krävas även av torghandlare och liknande. De företag som inte kan redovisa närvaron på annat sätt ska ha personalliggare och arbetsgivare och anställda ska ha legitimation. Lönespecifikation ska lämnas vid varje löneutbetalning. En månatlig källskatts- och socialredovisning på individnivå ska införas. Alla arbetsgivare ska visa att de känner till de spelregler som gäller och därefter erhålla ett obligatoriskt körkort. Även andra kontrollinsatser, men även myndighetssamverkan måste stärkas. Handels vill att en strategi med effektiva och träffsäkra metoder tas fram för att stärka arbetet med att minimera den ekonomiska brottslighetens utbredning i samhället. En sådan strategi ska särskilt tag fasta på att förhindra att oseriösa företag breder ut sig. 6. Miljöpolitiken

10 Daniel Tillgren, avdelning 18 Maria Vängbo, avdelning 29 Soili Sollén, avdelning 27 Kristoffer Öhrn, avdelning 13 Bengt Lindgren, avdelning 13 Daniel Söderberg Talebi, avdelning 20 Hans Rosengren, förbundsstyrelsens föredragande 8 (16) Styrelsens förslag till beslut Marie Vängbo, avd 29 förslog texttillägg sid 66, rad 15 och att vi ska bidra till en hållbar värld att leva och verka i för kommande generationer. Bifall från förbundsstyrelsen Daniel Tillgren, avdelning 18, textändring sidan 66 rad 10, ordet kärnkraft stryks och ersätts av sättet att producera kärnkraft idag. Daniel Söderberg Talebi, avdelning 20 med flera, yrkade avslag på Daniel Tillgrens textändringsförslag. Att bifalla Marie Vängbos texttillägg Att avslå Daniel Tillgrens textändringsförslag Att i övrigt godkänna styrelsens förslag till text och behandling av motionerna Beslutad text Mänsklighetens påverkan på naturen har lett till att vi står inför mycket allvarliga miljöhot. Utsläppen av växthusgaser leder till en global uppvärmning som riskerar bli en självalstrande process, där allt större delar av världen blir obeboelig. Tillgången på billig energi kommer med all sannolikhet att inom kort begränsas kraftigt. Människors och andra arters överlevnad hotas och konflikter om de begränsade resurserna kommer att öka. Miljöförstöringen orsakas av samma krafter som orsakar den sociala ojämlikheten. Så länge ekonomin organiseras i syfte att maximera vinsterna för ett fåtal kommer både människor och naturen tvingas betala ett högt pris. Miljöproblemen kräver därför strukturella lösningar som ökar den demokratiska kontrollen över ekonomin. Våra gemensamma intressen inte vinstintresset måste tillåtas styra. Kampen för jämlikhet och kampen för en beboelig planet går därför hand i hand. En miljöpolitik som försvagar löntagarnas ställning kommer aldrig lösa de problem vi står inför. Handels ska verka för en utvecklig av handelssektorn som är både socialt rättvis och ekologiskt hållbar. Handels ska vidare verka för klimatsmarta investeringar. Byggnation av hyresrätter och energieffektivisering av det befintliga bostadsbeståndet ger fler bostäder, fler jobb och minskad miljöförstöring. Väl utbyggd och förbilligad kollektivtrafik ger ökad trafiksäkerhet, förbättrad service och minskad miljöförstöring. Det måste vara möjligt för alla att ta sig till och från jobbet med kollektiva färdmedel, oavsett vilka arbetstider man har. Kärnkraften är förenad med stora risker, varför forskning om och satsningar på förnyelsebara energikällor måste prioriteras. Det ger inte bara minskad miljöförstöring utan också spetskompetens och

11 9 (16) fler jobb. I alla dessa åtgärder måste gälla att hela landet ska leva och att vi ska bidra till en hållbar värld att leva och verka i för kommande generationer. 20. Förslag till stadgar som inte behandlats under ovanstående punkter Lars-Anders Häggström, förbundsordförande Styrelsens förslag till beslut Att bifalla förbundsstyrelsens förslag Att därmed fastställa stadgarna i sin helhet 21. Fastställande av tidpunkt för stadgarnas ikraftträdande. Lars-Anders Häggström, förbundsordförande Styrelsens förslag till beslut om att de nya stadgarna ska börja gälla 1 januari 2012 Att bifalla förbundsstyrelsens förslag Att därmed fastställa stadgarna i sin helhet Förhandlingarna ajournerades Förhandlingarna återupptogs Justering av dagsprotokoll Lennart Grönberg, huvudsekreterare Att överlåta åt justerarna och kongressordförandena att justera återstående protokoll. Om oprotokollerade beslut återfinns på ljudfilerna införs dessa i slutprotokollet Att godkänna Lennart Grönbergs förslag till hantering av återstående protokoll.

12 22. Tid och plats för nästa kongress Lars-Anders Häggström, förbundsordförande 10 (16) Nästa kongress kommer att äga rum 2016, tid och plats kommer att beslutas av förbundsstyrelsen. Att godkänna styrelsens förslag 23. Kongressens avslutning Tacktal Pia Håkansson, som representerade de svenska gästerna tackade för en trevlig kongress. Kamratskap har genomsyrat en väldig trevlig kongress. Ett speciellt tack riktades till ordförandena för kongressen som i princip har arbetat dygnet runt, och hanterat den nya tekniken på ett fantastiskt sätt. Lars-Anders Häggström, förbundsordförande: avtackningar av Revisorer - Så var det dags för avtackningar. Ganska många den här gången. Låt oss börja med våra avgående revisorer: Inger Persson, Ann-Christine Liljeros och Sonja Sennevall. De valdes 2001 och har haft uppdraget i tio år. Ni har varit fantastiska och har varit ett stort stöd för oss i vårt arbete. Alla har alltid funnits på plats. Ni har gjort ett kanonjobb! Ett hjärtligt tack ska ni ha! Revisorerna tackade genom Inger Persson. Revisorsuppleanter - Till protokollet. Ett stort tack till: Lars Fällström och Urban Dahlgren. Conny Carlsson avgår men fortsätter som ordniarie revisor. Förbundsstyrelsen Lennart Bäck, avdelning 10 Borås Lennart Bäck hade inte möjligheten att komma upp till kongressen. Honom har förbundsstyrelsen därför avtackat vid ett tidigare tillfälle. Åsa Kratz, avdelning 18 Västerås - Jag tror ni förstå vad jag menar, i alla fall ni som kommer från Mälardalen, att hon kom in som ett yrväder. Åsa har sin anställning på IF Metalls expedition i Eskilstuna, jag säger anställning för jag vet inte om jag vågar säga att hon arbetar där utifrån hennes enorma engagemang på alla håll och kanter, inte minst inom Handels. Hennes bakgrund är brokig, som hela hon skulle jag vilja säga; Sällan har jag träffat en så mångfasseterad individ som Åsa. Hon har trots sin relativt ringa ålder hunnit

13 11 (16) med att; vara anställd, driva eget företag, bli fackligt aktiv, politiskt aktiv, teaterapa med en fantastisk sångröst. Åsa har varit aktiv i Handels sedan 2000: o Mars 2000 blev hon suppleant i AFO klubbens styrelse o Mars 2000 suppleant i representantskapet för avd 8, Eskilstuna o April 2000 suppleant revisor i avdelningen o Mars 2001 ordinarie i AFO klubbens styrelse o April 2001 Handelsombud och skyddsombud för IF Metall, Eskilstuna o April 2002 Suppleant avdelningsstyrelsen för avd 8, Eskilstuna o April 2003 vice ordförande avdelningsstyrelsen avd 8 o April 2003 Suppleant förbundsrådet o Maj 2006 Ledamot förbundsstyrelsen o Klubbordförande AFO-klubben avd 8 o April 2008 Avdelningsordförande avd 18, Västerås, vilket hon fotfarande är. - Första gången jag träffade Åsa var när jag 2005 presenterade tankarna i Parlamentariska utredningen för Mälardalsavdelningarna. Kan inte säga att hon var alltför entusiastisk inför det jag sa. Åsa var den som var mest aktiv och ställde konstruktiva frågor, uttrycket missnöje med vissa saker för att hålla med om andra. Men i efterhand har vi konstaterat att det blev inte så tokigt i alla fall. Vill nog påstå att den typ av ärliga och uppriktiga diskussioner som vi hade på den där konferensen aktivt bidrog till att utforma det slutgiltiga förslaget. För Åsa gjorde det jag tycker är så bra, hon tog diskussionen direkt och inte i korridorerna, med sitt ärliga och uppriktiga sätt utövade hon inflytande. Hon blev invald i förbundsstyrelsen Hennes kännetecken är: Ett enormt samhällsengagemang. Hon sprider glädje och en känsla av att allt går att fixa med glatt humör. Ingenting sitter fast. Hon har ett stort kontaktnät som hon använder vid behov. Hon sätter ned foten och stannar upp när det behövs och kräver rapportering på det hon känner sig osäker på. Hon lägger sig sällan i hurfrågorna men vill ha koll på vart vi i FS är på väg. Hon är ständigt i rörelse och alltid på väg till nästa ställe, men är på plats när hon är på plats. Bor på vischan, har man och stort menageri, det är inte alltid så lätta att säga om det är tuppen katten eller Björn som går först. Men jag har nog trots allt en bestämd känsla att det är mannen Björn som prioriteras högst. - När du nu väljer att sluta ditt uppdrag vill säga ett stort TACK till dig för allt arbete du lagt ner i förbundsstyrelsen. Vi kommer att sakna dig Åsa, dina kloka inlägg, din nyfikenhet och oräddhet och inte minst din sång och ditt alltid lika glada humör. Vill som ett synbarligt bevis överlämna en gåva från förbundet som tack. Tack Åsa! Agneta Ramberg, avdelning 36 Uppsala - Agneta har sin anställning hos H/M. Skulle vilja säga att hon tillhör de där genuina fackliga företrädarna som gör ett så fantastiskt arbete i det tysta. De där som bara

14 12 (16) gör det som ska göras och inte mer med det. De där som är så ovärderliga för oss som organisation. Agneta har varit aktiv i Handels sedan Sitt första styrelseuppdrag i avdelningen fick hon 1990 där hon var vice ordförande ett antal år för att 1998 ta över ordförandeklubban. Första gången jag träffade Agneta var när jag 1995 höll en utbildning för avdelningsordförande och vice ordförande. Under den utbildningen såg jag ett drag hos Agneta som hon aldrig skulle kännas vid. I utbildningen ingick bland annat krishantering som vi genomförde som i form av spel. Den egenskap jag såg hos henne var att ju tuffare inspel vi kom med desto lugnare blev Agneta. Hon har med andra ord väldigt hög stresströskel, en mycket god egenskap. Agneta blev invald i förbundsstyrelsen Hennes kännetecken är att hon är oerhört lojal i den meningen att hon alltid sätter medlemmarna före sin egen bekvämlighet. Hon tar ett obekvämt beslut om hon tror att det är rätt för medlemmarna, oavsett att hon vet att hon får kritik för det. Hon är med andra ord den typen av person som ser till att vi som organisation flyttar fram sina positioner. Agneta bildar sig en egen uppfattning och när hon väl gjort detta står hon för det. Hon kanske inte är den som alltid pratar, men när hon gör det så lyssnar omgivningen. Eftersom vi alla vet att nu har Agneta tänkt klart. Hon är väldigt noggrann, rätt ska vara rätt, trampar aldrig på någon och hon respekterar allas uppfattning, även om hon inte delar den. Jag har fått mig berättat att du har en säregen otur med din logi under dina uppdrag. Du får alltd det minsta rummet, eller det ostädade rummet, eller varför inte det redan upptagna rummet, men som vanligt med ditt orubbliga lugn och din sans så har du hanterat även detta. När du nu väljer att lämna ditt uppdrag vill säga ett stort TACK till dig för allt arbete du under 10 år lagt ner i förbundsstyrelsen. Vi kommer att sakna dig Agneta, ditt lugn, dina kloka inlägg, din trofasthet mot organisationen och din rakrygghet. Vill som ett synbarligt bevis överlämna en gåva från förbundet som tack. Tack Agneta! Helen Sandgren Stenmark, avdelning 24 Göteborg Helen har sin anställning på Flüggers färg i Göteborg. I förbundsstyrelsen, som hon tillhört i hela 15 år, har hon blivit vår ordningsman. Den där som försynt påpekar att det där kan inte vara rätt och som en förlägen förbundsledning skamset konstatera att så är det nog. Helen har varit aktiv i Handels sedan mitten på 80 talet, då som förtroendeman på sin arbetsplats i en skoaffär och som styrelseelev i gamla avd 38 Ludvika. Kärleken och arbete förde henne till Göteborg, där hon övergick till färgbranschen, som hon fortfarande är kvar i. Någon gång -89/-90, har inte riktigt kunna få exakt kläm på när, blev hon facklig förtroendeman på sin arbetsplats i Göteborg, i samband med ett uppsökeri avdelningen genomförde. I avdelningsstyrelsen gick hon in som suppleant , för att 1995 i ett fyllnadsval gå in som vice avdelningsordförande.1996 valdes hon till avdelningsordförande och samma år till ledamot i förbundsstyrelsen.

15 13 (16) Helen är mycket korrekt (ordning och reda) järnkoll på allt från stadgar till vem som fyller år i FS. Helen är inte den som kan kännetecknas som den stora agitatorn, men väl den som försöker hålla ihop gruppen och arbeta kollektivt. Hon har absolut inga prolem att ta till orda inför grupp vilket väl inte minst bevisas av att hon svingat klubban på Handelskongresser vid inte mindre än tre tillfällen, 2001, 2006 och Lojalitet mot organisationen finns också där i stora mått. Ett bevis på detta är när jag ringde ca två veckor före senaste LO kongressen med en fråga ifall hon med kort varsel kunde ställa upp som ordförande då man fått ett sent återbud. Svaret kom utan några större åthävor eller omtumlande utrop. Svaret var ett kontrollerat Det kan jag väl göra, men då måste jag snabbt få möjlighet att sätt mig in i frågorna. Så agerar ett fullblodsproffs - stort Helen!! Hon är inte den som förhäver sig eller inte låter andra ta utrymme, men likväl gör hon alltid sitt jobb på ett excellent sätt. Mot den bakgrunden av kontroll och ordning och reda ter det sig som nästan ofattbart att hon av alla ska ha missat ett flyg på väg till ett fackligt uppdrag. Att det inte rör sig om förbundsstyrelsen vet jag, men källorna är alltför tillförlitliga för att jag inte ska tro att det är sant. Men jag ska ändå låta det vara osagt. När du nu väljer att lämna ditt uppdrag vill säga ett stort TACK till dig för allt arbete du under hela 15 år lagt ner i förbundsstyrelsen. Vi kommer att sakna dig Helen, din ordning och reda, din omsorg om dina kamrater. Din sociala kompetens och ditt engagemang. Vill som ett synbarligt bevis äverlämna en gåva från förbundet som tack. Tack Helen! Maria Bosdotter, avdelning 20 Stockholm Maria har sitt ursprung i AFO och en anställning på Arbetarrörelsens arkiv. Hon har varit aktiv i Handels i princip hela sitt vuxna liv, man kan gott säga att hon är en ikon i vårt förbund. Hon har varit aktiv i Handels sedan slutet av 60-talet, har inte gått att få fram exakta uppgifter i några arkiv. Hennes första uppdrag var i klubbstyrelsen. Hon blev vald när hela styrelsen plötsligt avgick.1973 blev hon ledamot i avdelningens studie- och informationsråd. Sitt första styrelseuppdrag i avdelningen fick hon 1976 som styrelsesuppleant. Från 1977 ordinarie i avdelningsstyrelsen. Det innebär att hon suttit i avdelning 20 styrelse i 38 år! Den 30 mars 1983 valdes hon till avdelningsordförande i avdelning 20 i Stockholm. Hela 28 år hade hon alltså innehaft detta uppdrag när hon nu i april i år lämnade det. Samma sak var det när hon blev vald på ett årsmöte där valberedningen några timmar för mötet inte hade klart sitt förslag. Hon fick frågan en timme före årsmötets början. Lite kort varsel kanske, inte blev det bättre att valet sedan överklagades, men befanns helt korrekt. Första gången jag träffade Maria var på kongressen Sedan har det blivit ett antal tillfällen att samarbeta, i stadgekommittén, avgiftskommittén, i förbundsstyrelsen och så vidare. Det finns många minnen som dyker upp, inte minst minns jag hennes engagemang när vi skulle starta upp arbetet med att stärka vår

16 14 (16) arbetsplatsorganisation. Ett arbete som Maria väldigt aktivt och ivrigt stöttade. Lika så satsningen på studierna i mitten på 90-talet. Maria blev invald i förbundsstyrelsen 1986, har alltså gjort hela 25 år i förbundsstyrelsen. Hon brukar säga att hon förbrukat tre förbundsordförande men hann inte förbruka den fjärde. I sanning imponerande mot bakgrund att det bara varit 10 ordförande i förbundets historia. Hon är oerhört påläst. Ingen som förstår hur hon hinner läsa allt. Men själv säger hon att hon använder nätterna. Enormt allmänt brett kunnande om samhället och dess funktioner. Strategiskt tänkande, gör inget utan att ha tänkt ett steg till. Har varit mycket tongivande och värdefull i styrelse arbetet genom alla år. Hon är väldigt noggrann, rätt skall vara rätt, ner på kommatecken nivå ibland. Hennes breda politiska engagemang. Hennes nyfikenhet och vilja att alltid gå vidare, aldrig stanna upp. Hur jag än luskat så har jag inte hittat några dråpligheter tror det kan hänga samman med Marias förmåga att alltid ha koll. Antingen har du inte gjort något eller så har det suddats ut. Det enda jag komma på är nu inför kongressen är en djupt ångerfull Maria. Inför kongressen har hon jobbat i arbetsgruppen för stadgekommittén. En gång efter ett möte där hon kommit med ett antal påpekande ringde hon en dag upp Gustaf och sa det är en djupt ångerfull Maria som ringer. Det var inte rätt det jag sa. Det är nog det närmaste jag kan komma. När du nu med ålderns rätt väljer att lämna ditt uppdrag vill säga ett jättestort TACK till dig för allt arbete du under 25 år lagt ner i förbundsstyrelsen till gagn för medlemsgrupperna. Vi kommer att sakna dig Maria. Din noggrannhet, dina synpunkter och inlägg, din trofasthet mot organisationen och ditt engagemang. Slutligen vill jag läsa upp en hyllning som jag skrivit bara för dig Maria. Jag kallar det för Makalösa Maria. Madam Maria, moderaternas mäktiga motståndare, medlemmarnas madonna Maria, manslukerska, motionär, modelejon, mannekäng, mjäkig, mallig, mycket minimalt. Maria minsann mamma, mestadels medveten, modig, metodisk, marig, mild, medlidsam, matematisk, melankolisk, miljövänlig, morgontrött medkännande människa. Marias minne makalöst magiskt, memorerar magnifikt, misstänksamt massa metaforer. Medvetandegör mötesdeltagarna mjukt, motiverar, manar massorna marknadsmotstånd, Marxs manifest minns Maria. Majoritetsbeslut Marias melodi Mässar maktlystet manssamhällets mossiga maktstruktur. Manar militärens majorer medla. Motsträviga, maktfullkomliga motståndare massakrerar Maria. Marias mycket myckna metodiska mullvadsarbete minnesvärt, motparterna mjuknar

17 15 (16) Marias motto mot medarbetarna, mångfaldiga medlemsantalet Maria menar, mediumstekt middagsbiff misslyckad, Marias middagsdryck magnumbutelj mineralvatten Marias mandatperiod minnesvärt mandomsprov, mottag mitt Merci Maria!! Tack från avgående förbundsstyrelseledamöter genom Maria Bosdotter Maria Bosdotter tackar för sin och sina kamraters tid som ledamöter i Handels förbundsstyrelse och önskade all lycka till den nya förbundsstyrelsen. - Och alla de kloka beslut ni nu ska förverkliga. Från oss tack till alla er! Tack till övriga Lars-Anders Häggström, förbundsordförande Nu vill jag tacka ett antal andra personer. Särskilt en Handels medlem Mats Abrahamsson, Programbolaget. Men jag vill också tacka Svante Rosengren, Easymeet, bild- och ljudtekniker, alla personal på City konferenscenter och alla utställare. Vill också tacka kongressgeneral Lars Jönsson och de arbetsgrupper som jobbat inför kongressen. All egen personal både från förbundskontoret och administrativa kontoret. Vill också rikta ett speciellt tack till ordföranden i kongresskommittén, Sanna Gideonsson och våra sekreterare. Ett stort tack till alla andra som på något sätt bidragit till att vi kunnat genomföra kongressen på ett framgångsrikt sätt. Slutligen tack till vårt fantastiska precidium! Helen Sandgren-Stenmark tackade för presidiet - När vi började vår resa i onsdags pratade vi om respekt. Tack för den respekt vi fått från er ombud. Hoppas att ni känner samma från oss. Tack med ett varmt hjärta till er alla! Avslutning förbundsordförande Lars-Anders Häggström Kongressdeltagare, ärade gäster, åhörare. Vi är nu framme där vi ska avsluta vår kongress. En kongress som visar att våra strävanden att förbättra demokratin i vårt förbund bär frukt. Som jag sa igår när jag hälsade välkommen till kongressfesten så har ni ombud verkligen gjort kongressen till den demokratiska process den ska vara. Vi har haft en kongress där vi har haft öppna diskussioner. Gett och tagit argument. Ingen kom hit med bundna mandat. Därefter har vi gått till beslut. Det här har inneburit att vi fattat kloka beslut som mål för förbundet. Vi står oss starka inför framtiden. Tack för allt kamrater! Det kommer att behövas, vi står inför stora utmaningar. Jag ska ge ett par exempel: - Avtalsrörelsen Handels Direkt - Att påverka politiken i den riktning vi vill. Klart vi ska ha facklig politisk samverkan men vi måste fundera och finna lösningar på hur.

18 - Medverka till att stärka fackföreningsrörelsen internationellt. - Den kanske största är att öka trycket i branschfrågorna. 16 (16) Vi vet att tjänstesektorn växer. Därför måste vi öka insatserna där. Vårt förbund måste ha stor kunskap om hur våra branscher utvecklas och förstå vad som händer. Vi måste ha beredskap och det kan vi endast göra om vi har kunskap. Det är också en förutsättning när vi ska utforma våra strategier. Som ett exempel ser vi till exempel att parti- och detaljhandeln företagen blir allt färre och allt större. För att vidta rätt åtgärder måste vi kunna och förstå branschfrågorna. Nu kamrater har vi en mängd bra beslut. Nu återstår arbetet med att förverkliga dem. Nu ska ni åka hem för att vara med om att påbörja arbetet med att förverkliga besluten. Om vi alla var och en gör detta så kommer vi att åstadkomma ett 286 bitars pussel. Kan vi informera och motivera alla våra fackligt aktiva i Handels - då åstadkommer vi ett bitars pussel. Och då är vi oslagbara!! Med den bilden med er så säger vi tack och hej för den här gången. På återseende! Handelskören Internationalen unison sång Kongressen avslutades Under dagen godkända permissioner Matti Holopainen avdelning 20 Tuija Jansson avdelning 11 Hela dagen Eva Gynning avdelning 20 Dan Lind avdelning 20 Kerstin Frisk avdelning Eva Lilja avdelning 1 Eva Tärnström avdelning 20 Patrik Olofsson avdelning Emma Almgren avdelning Ulf Bäcker avdelning 26 Kent Tina avdelning Birgitta Näs avdelning

Stark tillsammans Verksamhets- förslag

Stark tillsammans Verksamhets- förslag ns a m k r a St m a s till Verksamhets- förslag 24 VERKSAMHETSFÖRSLAG I samhället Stark tillsammans i samhället 1. HANDELS PÅVERKAR POLITIKEN 25 1.1 Politiken och arbetslivet 25 1.2 Handels och samhällslivet

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Kongressens. protokoll

Kongressens. protokoll Kongressens protokoll Protokoll Handels kongress 25-29 maj 2011 @ 2011 Handelsanställdas förbund Foto: David Bicho & Denny Lorentzen Tryck november 2011 Artikelnummer HA 19017 Innehåll Kongressens öppnande...

Läs mer

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet kongressens beslut Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet Kongressperiod 2012 2016 @ 2011 Handelsanställdas förbund Foto David Bicho Tryck september 2011 art nr HA 19016 Innehåll att göra

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

MÖT WANJA INTERVJU MED DE RÖDGRÖNA HENKAS RÅD

MÖT WANJA INTERVJU MED DE RÖDGRÖNA HENKAS RÅD SPECIAL UTGÅVA SEPTEMBER 2010 MÖT WANJA INTERVJU MED DE RÖDGRÖNA HENKAS RÅD VAL 2010 1 ORDFÖRANDE HAR ORDET JAN-HENRIK SANDBERG S nart är det val och jag tänker, som så många andra, försöka påverka dig

Läs mer

Grupp A Jobb, utbildning och näringsliv Övergripande kommunala frågor. Grupp B Rättsväsende Övriga nationella frågor och internationellt

Grupp A Jobb, utbildning och näringsliv Övergripande kommunala frågor. Grupp B Rättsväsende Övriga nationella frågor och internationellt Grupp A Jobb, utbildning och näringsliv Övergripande kommunala frågor Grupp B Rättsväsende Övriga nationella frågor och internationellt Grupp C Folkhälsa, sjukvård och äldreomsorg Barn, skola och uppväxtvillkor

Läs mer

Innehållsförteckning del 2

Innehållsförteckning del 2 Innehållsförteckning del 2 Måndag den 31 oktober FÖRMIDDAGENS FÖRHANDLINGAR sid 3 Full sysselsättning arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkring (forts behandling sid 7 arbetsmiljö, arbetsliv och

Läs mer

Motioner till Partikongressen 2015

Motioner till Partikongressen 2015 SOCIALDEMOKRATERNA Motioner till Partikongressen 2015 Framtidens jobb REPRESENTANTSKAPSMÖTE 29 JANUARI 2015 Nr 1. En energipolitik för jobb, välfärd och fortsatt låga koldioxidutsläpp Tack vare en framsynt

Läs mer

Rätt att färdas väl genom livet

Rätt att färdas väl genom livet Rätt att färdas väl genom livet Motionerna nummer 344 576 Motioner i huvudsak om Vårt val av välfärdsmodell (344-367) Barnen främst (368-398) En skola som ger kunskap och trygghet åt alla (399-458) Ett

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Protokoll del 2 Onsdag & Torsdag. Västeråskongressen

Protokoll del 2 Onsdag & Torsdag. Västeråskongressen Protokoll del 2 Onsdag & Torsdag Västeråskongressen 5 11 november 2001 I föreliggande protokoll från den 34e ordinarie socialdemokratiska partikongressen 2001 har motioner och partistyrelsens utlåtanden

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Kompetens, var god HÖJ!

Kompetens, var god HÖJ! Av Anna Danielsson Öberg och Bengt Rolfer Kompetens, var god HÖJ! En bok om behovet av mer lärande i arbetslivet och hur det ska åstadkommas Författarna Anna Danielsson Öberg och Bengt Rolfer är frilansjournalister

Läs mer

Arbete Utbildning Välfärd. Stockholm 2-5 augusti 2011. www.ssu.se

Arbete Utbildning Välfärd. Stockholm 2-5 augusti 2011. www.ssu.se m a gr o r P Arbete Utbildning Välfärd Antagna av SSU:s 36:e kongress Stockholm 2-5 augusti 2011 www.ssu.se Program Arbete Utbildning Välfärd Antagna av SSU:s 36:e kongress Stockholm 2-5 augusti 2011 www.ssu.se

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden tt Sverige i sammanhållning Jobbkongressen 2009 Häfte H Solidaritet och ansvar för välfärden Ett Sverige i sammanhållning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

Innehåll. Kommunals Värdegrund och vision 4 Visionen 4 Värdegrunden 4. Vi lär av varandra 17 Fakta: Förtroendemannalagen 15

Innehåll. Kommunals Värdegrund och vision 4 Visionen 4 Värdegrunden 4. Vi lär av varandra 17 Fakta: Förtroendemannalagen 15 1Kommunals tre studiehäften för Kommunals arbetsplatsombud värdegrund och vision TILLHÖR: Innehåll Kommunals Värdegrund och vision 4 Visionen 4 Värdegrunden 4 Fakta: Mål så säger stadgarna 5 Rättvisa och

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Programförklaring IF Metall

Programförklaring IF Metall Programförklaring IF Metall 1 2 Innehåll Inledning 5 Sverige i världen 7 Globaliseringen utmaning utan motstycke 7 Offensivt internationellt samarbete 8 Mot hänsynslös exploatering 10 Samarbete möjlighet

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Antaget av SSU:s 35:e kongress Uppsala, 2-7 augusti 2009 Arbete Demokrati Djurskydd En solidarisk värld Feminism Fred och gemensam säkerhet HBT Hela

Läs mer

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1303 Innehåll Organisationsfrågor

Läs mer

KONGRESSPROTOKOLL BYGGNADS 16:E KONGRESS 12-15 JUNI 2014

KONGRESSPROTOKOLL BYGGNADS 16:E KONGRESS 12-15 JUNI 2014 KONGRESSPROTOKOLL BYGGNADS 16:E KONGRESS 12-15 JUNI 2014 Torsdagen den 12 juni Öppningsprogram Musikgruppen FORK från Finland Förbundsledningen uppträdde som inledning till kongressöppningen 1. KONGRESSENS

Läs mer

Unga Folkbildare Om Framtiden

Unga Folkbildare Om Framtiden Unga Folkbildare Om Framtiden En intervjuskrift om folkbildningens idé och framtid Unga Folkbildare Om Framtiden En intervjuskrift om folkbildningens idé och framtid Innehåll Förord 4 Redaktören har ordet

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Så ska Kommunal uppfattas i framtiden

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Så ska Kommunal uppfattas i framtiden Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Så ska Kommunal uppfattas i framtiden Varumärkesutredningen så ska Kommunal uppfattas i framtiden... 2 1. Inledning... 2 2. Bakgrund...

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer