Handels kongress den 29 maj 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handels kongress den 29 maj 2011"

Transkript

1 Handels kongress den 29 maj 2011

2

3 Söndagen den 29 maj (16) Förhandlingarna började klockan Arbetsmarknadspolitiken Arbetsförmedlingens roll Anna Åteg Avd16 Christoffer Bergren Avd29 Inga-Lis Karlsson Förbundsstyrelsens föredragande Styrelsens förslag till beslut Anna Åteg, avd 16, yrkar bifall på motion S.3.8 Anna Åteg, avd 16, yrkar textändring på sid 60 rad 23. Ny text; Ingen ska anvisas ett arbete på ett företag som ägnar sig åt ekonomiska oegentligheter eller saknar kollektivavtal. Resten stryks. Bifölls av förbundsstyrelsen Christoffer Bergren, avd 29, yrkar på textändring Sid 60 rad 25: Ny text i meningen rad 23-25: "Ingen ska anvisas arbete på ett företag som ägnar sig åt ekonomiska oegentligheter eller saknar kollektivavtal, eller bryter mot lagar. Att bifalla motion S.3.8 Att bifalla Anna Åtegs, avd 16 textändringsförslag Efter votering, begärd av Ann-Louise Hallström, avdelning 6, att även bevilja textändringsförslag från Christer Bergren, avdelning 29, med siffrorna Bifall till förbundsstyrelsen 104 Bifall till motion 149 Avstår 3 Ej röstat 30 Att i övrigt godkänna styrelsens förslag till text och behandling av motionerna Beslutad text En enhetlig, offentlig och nationell Arbetsförmedling som håller en hög kvalitet, både till bemötande och att tillsammans med den enskilda arbetslösa bedöma behov av insatser för att kunna ställa om, är avgörande för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Alla arbetslösa, även deltids- och tillfälligt anställda måste känna att Arbetsförmedlingen har resurser och kompetens att erbjuda när man blir arbetslös. Arbetsförmedlingens främsta uppgift ska vara att stödja arbetssökande i att hitta lämpliga jobb alternativt åtgärder som behövs för att kunna få jobb, till exempel i form av utbildning. När Arbetsförmedlingen anvisar ett arbete ska man försäkra sig om att arbetsgivaren är seriös. Ingen ska anvisas ett arbete på ett företag som ägnar sig åt ekonomiska oegentligheter eller saknar kollektivavtal, eller bryter mot lagar.

4 2 (16) En väsentlig andel av de lediga jobben förmedlas på annat sätt än genom Arbetsförmedlingen, inte minst via kontakter och liknande. Det behövs en politik som gör att en klar majoritet av lediga jobb kan sökas och förmedlas via en offentlig förmedlingsverksamhet, som inte tvingas stå tillbaka för privata arbetsförmedlingar och bemanningsföretag. Handels ska motverka privatiseringar av Arbetsförmedlingen och istället arbeta för att den nationella, enhetliga och offentliga arbetsförmedlingsverksamheten håller hög kvalité och stärks. Arbetsmarknadspolitiken Arbetslöshetsförsäkringen Patrik Årman Avd13 Christoffer Bergren Avd29 Harald Petersson Förbundsstyrelsens föredragande Patrik Årman Avd13 Styrelsens förslag till beslut Patrik Årman, bifall till motion S.3.9 samt motion S.3.10 Att bifalla motion S.3.9 Att efter votering, begärd av Daniel Wigh, avdelning 13, bifalla tredje att-satsen i motion 3.10 med utslaget Bifall till förbundsstyrelsen 108 Bifall till motionen 151 Avstår 5 Ej röstat 22 Att i övrigt godkänna styrelsens förslag till text och behandling av motionerna Beslutad text Arbetslöshetsförsäkringen har flera viktiga funktioner i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Dels ska den vara en omställningsförsäkring som garanterar ekonomisk trygghet för den som drabbas av arbetslöshet, till dess att han eller hon hittar ett nytt arbete. Dels ska den vara en löneförsäkring för alla som arbetar genom en hög ersättningsnivå som gör att arbetslösa inte tvingas konkurrera om jobb genom sänkta lönekrav. Att fackföreningarna, dess förtroendevalda och medlemmar är bärare av arbetslöshetsförsäkringen är då helt avgörande. Arbetslöshetsförsäkringen måste göras om i grunden. Den ska vara lätt att förstå, lätt att bli medlem i och lätt att kvalificera sig till. Grundläggande principer är vidare att försäkringen ska vara frivillig, skötas av fackligt anknutna arbetslöshetskassor, finansieras solidariskt, i kombination med en låg och likvärdig egenavgift för alla. Avgiften till a-kassan ska vara avdragsgill. Såväl arbetsvillkor som medlems- och inträdesvillkor måste vara rättvist utformade utifrån de skilda arbetsmarknadsstrukturer som kvinnor och män, unga och äldre, med eller utan utländsk bakgrund, möter. Rätten till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen ska tjänas in genom arbete, men det ska vara möjligt att studera i perioder utan att förlora sin rätt till a-kassa vid eventuell senare

5 3 (16) arbetslöshet. Handels ska verka för att studerandevillkoret återinförs. Ersättningsnivån ska vara hög och taket ska vara sådant att de allra flesta löntagare har sin lön försäkrad, vilket också ställer krav på löneindexering. Målet är att 90 procent av löntagarna ska få 90 procent i ersättning vid arbetslöshet. Den som blir uppsagd ska inte drabbas av någon karenstid. Arbetslöshetsförsäkringens regler vid deltidsarbetslöshet ska vara rimliga och rättvisa och likvärdigt utifrån vad som gäller vid heltidsarbetslöshet. Handels ska verka för att arbetslöshetsförsäkringens regler ändras så att tid då man får aktivitetsstöd blir överhoppningsbar. Hinder för att engagera sig fackligt eller politiskt ska undanröjas. Uttalande Palestinafrågan Lars-Anders Häggström, förbundsordförande Redaktionskommitténs förslag Att bifalla redaktionskommitténs förslag Uttalande Tyst på jobbet Lars-Anders Häggström, förbundsordförande Urban Lindell, avdelning 31 Redaktionskommitténs förslag Urban Lindell, avdelning 31, yrkade på att tillföra texten något om hur anställda tvingats att skriva på papper om att säga upp sig själva Redaktionskommittén föreslog ett texttillägg: - Andra styckets andra mening tillförs: till och med utsatta för repressalier. Att bifalla redaktionskommitténs förslag med ändring. Utbildningspolitiken - Från förskolan till och med gymnasiet Magnus Johansson Avd 09 Jan Zetterqvist Avd 11 Marie Ende Avd 20 Jan Zetterqvist Avd 11 Per Ribacke Avd 31 Kerstin Hake Avd 01

6 4 (16) Styrelsens förslag till beslut Jan Zetterqvist bifall till motion S.4.5 och textändring sidan 62, rad Handels vill att friskolesystemet avskaffas, så att stat och kommun kan ta ett större ansvar för utbildning och utbildningsplatser i sin helhet. Att efter votering, begärd av Jan Zetterqvist, avslå Jan Zetterqvists förslag av ändring i text. Att godkänna styrelsens förslag till text och behandling av motionerna Beslutad text Utbildning ska motverka klyftor och segregation och bidra till en demokratisk samhällsutveckling med jämlika individer. Handels vill ha en skattefinansierad, helt avgiftsfri och likvärdig utbildning som kommer alla till del på lika villkor, från förskolan till och med gymnasiet. Skolan ska hålla hög kvalité och ha resurser samt behovsanpassat stöd som möjliggör goda studieresultat för alla elever. Barn och unga från olika bakgrunder ska mötas i skolan. Stora ansträngningar ska göras för att bryta både könsrollsbundna utbildningsval och social snedrekrytering till gymnasieoch högre utbildning. Skolan ska vara förberedande för kommande arbetsliv och bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Staten ska ansvara för att det finns en balans i utbildningsutbud i förhållande till arbetsmarknadens behov. Skolan ska även bygga på demokratiska principer, och ha som målsättning att alla elever ges verktyg för att vara samhällskritiska medborgare. Ett statligt ansvar för grund- och gymnasieskola skulle möjliggöra en bättre omfördelning av resurser i syfte att nå en likvärdig utbildning för alla. Handels menar att ansvaret för skolan ska flyttas från kommunerna till staten, och att friskolesystemet ska avskaffas. Kravet på att vid mycket unga år välja både rätt skola och rätt utbildning skapar stress och en hård press på väldigt unga personer, som inte har en rimlig chans att överblicka ett helt arbetsliv. I dagsläget konkurrerar kommuner med varandra genom att erbjuda sådana utbildningar som anses attraktiva. Utbildningspolitiken ska ta sitt avstamp i att dagens unga inte möter en arbetsmarknad där man arbetar i samma yrke hela sitt liv. Handels vill se breda ingångar som möjliggör byte av studieinriktning under gymnasietiden. Gymnasiet ska ge alla elever, oavsett bakgrund, en god utbildningsnivå och behörighet till högskola och annan eftergymnasial utbildning. Att alla lämnar gymnasiet med denna grund är avgörande för att man ska kunna tillgodogöra sig nya kunskaper och kompetensutveckling även senare i livet. Det är viktigt att unga människor som kommer ut i arbetslivet känner till dess spelregler. Grund- och gymnasieskolan måste därför bli bättre på att undervisa om arbetsrätt, arbetsmiljöfrågor och partsmodellen på arbetsmarknaden. Arbetarrörelsens liksom arbetsgivarnas historia är en bärande del av det svenska samhällets historia och ska därför också ingå i undervisningen.

7 Utbildningspolitiken - Högskola, vuxenutbildning och livslångt lärande 5 (16) Patrik Bergvall Avd 20 Jenni Tervo Avd 12 Malin Skoglund Avd 20 Marie Ende Avd 20 Rasmus Tallén Avd 20 Styrelsens förslag till beslut Patrik Bergvall, avdelning 20, yrkade bifall till motion S Återtaget Patrik Bergvall, avdelning 20, yrkade på textändring sidan 63 rad 16-17: Vid antagningen ska även arbetslivserfarenhet värderas. Bifölls av förbundsstyrelsen. Jenny Tervo, avdelning 12, yrkade på textändring sid 63 rad 17 Vid antagning ska hänsyn tas till bland annat arbetslivserfarenhet och yrkes eller KY-utbildning. Bifölls av förbundsstyrelsen? Malin Skoglund, avdelning 20, yrkade på att skicka textändringsförslag innebärande att det inte ska vara en begränsning på åtta års giltighet för ofullständiga betyg till redaktionskommittén. Återtogs Rasmus Tallén, avdelning 20, yrkade på texttillägg sid 63 rad 10: från den nivå man redan uppnått. Återtaget Förbundsstyrelsen yrkade på textändring: Sid 63, rad 17.Tidigare utbildning ska genom validering kunna räknas vid antagning. Att besvara motion S.4.15 Att bifalla Patrik Bergvalls förslag till textändring Att bifalla Jenny Tervos förslag till textändring Att godkänna styrelsens förslag till text och behandling av motionerna Beslutad text Utbildningspolitiken för det livslånga lärandet behöver stärkas. Det kräver en tydlig samordning mellan arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt en gränslinje mot det kompetensutvecklingsansvar arbetsgivare har för sina anställda. Det måste vidare finnas möjligheter för alla att genom olika studieformer och en god tillgång på studieplatser ta igen missad grundskoleutbildning, men även bygga på tidigare utbildning eller gå vidare till högskolestudier. Folkhögskolor och studieförbundet ABF erbjuder studieformer som är viktiga inom vuxenutbildningen. I den eftergymnasiala utbildningen ska det finnas möjlighet att komplettera och bygga på utbildning, för att bli färdig i sitt yrke. Högskolestudier och annan typ av kommunal eller statlig vuxeneller yrkesutbildning ska vara helt avgiftsfri. Vid antagningen ska även arbetslivserfarenhet och yrkes- eller KY-utbildning värderas. Tidigare utbildning ska genom validering kunna räknas vid antagning. Utan goda ekonomiska förutsättningar för att studera som vuxen faller en utbildningspolitik för livslångt lärande platt. Det måste därför garanteras att det finns

8 6 (16) bra studiestöd på plats. Utgångspunkten för dessa ska vara att de ligger på en sådan nivå att studenter, för att nå en skälig levnadsstandard, inte tvingas jobba i så hög grad att studierna försummas. Studiestöden ska också utformas så att de motverkar social snedrekrytering till vuxen- och högre studier och att särskild hänsyn tas till studerande med barn. 5. Näringspolitiken Styrelsens förslag till beslut Att godkänna styrelsens förslag till text och behandling av motionerna Beslutad text Näringspolitik handlar om att utveckla näringsliv och regioner i syfte att nå en mer ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar produktion, att få till stånd innovationer och infrastruktursatsningar. Utveckling av näringspolitiken ska ske i samverkan mellan arbetsmarknadens parter, myndigheter, forskning och övrigt näringsliv. Det är väsentligt med en forsknings- och utvecklingspolitik som speglar olika sektorers betydelse för ekonomin. Handels ska arbeta för att en tydlig nationell strategi för forskning inom tjänstesektorn kommer på plats samt för en näringspolitik som inriktas på att stimulera omställning till en miljömässigt hållbar produktion och ett klimatsmart samhälle. I ett fackligt perspektiv ingår att näringspolitiken ska bidra till att stärka den svenska arbetsmarknads- och välfärdsmodellen utifrån goda kunskaper om den växande tjänstesektorn. I grunden handlar det om att välja samhällsmodell och att göra en avvägning mellan offentlig eller privat tjänstesektor. En strategisk näringspolitik för tjänstesektorn ska motverka framväxten av en låglönesektor på arbetsmarknaden. I Sverige har den politiska strategin för detta varit att genom höga skatter stimulera ökad sysselsättning i offentlig tjänstesektor, med relativt bra villkor och höga löner. Näringspolitiken ska vidare syfta till att upprätthålla ett strukturomvandlingstryck i ekonomin genom en utbildningspolitik som gör att den svenska arbetskraften har en hög utbildningsnivå samt mycket goda möjligheter till omställning. Den särskilda fackliga uppgiften är att verka för en solidarisk lönepolitik, med rättvisa och jämlika löner, där olönsamma företag som inte kan betala goda löner slås ut. Näringspolitiken ska skapa goda villkor för företag som verkar i Sverige, förutsatt att dessa håller sig till de spelregler som lagstiftning och kollektivavtal sätter upp. Detta är viktigt för att Sverige ska bibehålla positionen som ett starkt och konkurrenskraftigt land. Näringspolitiken - Ekonomisk brottslighet Per Lilja, avdelning 11 Hans Rosengren, förbundskontoret

9 David Eklind, förbundskontoret 7 (16) Styrelsens förslag till beslut Per Lilja, avd1, bifall motion S.5.1 sjunde att-satsen att kraftfullt öka insatser gällande upplysning, information och samverkan i syfte att bekämpa ekobrott. Att efter rösträkning begärd av presidiet bifalla motion S.5.1 sjunde att-satsen med röstsiffrorna Förbundsstyrelsen 128 Mot 135 Avstod 5 röstade ej 18 Att i övrigt godkänna styrelsens förslag till text och behandling av motionerna Beslutad text Ekonomisk brottslighet Ekonomisk brottslighet är ett mycket allvarligt samhällsproblem. Skattemoralen urholkas samtidigt som finansieringen av den gemensamma välfärden försvåras. Handels ska kraftfullt öka sina insatser gällande upplysning, information och samverkan i syfte att bekämpa ekobrott. Centralt i arbetet med att bekämpa ekonomisk brottslighet är att minimera förekomsten av företag som inte lever upp till kollektivavtalade villkor och löner. Oseriösa företag ska inte kunna breda ut sig och tvinga in seriösa företag i en ojust konkurrenssituation. Många utnyttjas också som svart arbetskraft. För den enskilda innebär det en mycket utsatt situation, där varken lön, villkor, social- och avtalsförsäkringar eller annat skydd gäller. Det behövs många olika typer av insatser för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Handels vill att system med schablonbeskattning testas i branscher med många små företag och stor kontanthantering. Åtgärder som oannonserade kontrollbesök och godkända kassaregister måste utvecklas. Kassaregistrering och kvitto ska krävas även av torghandlare och liknande. De företag som inte kan redovisa närvaron på annat sätt ska ha personalliggare och arbetsgivare och anställda ska ha legitimation. Lönespecifikation ska lämnas vid varje löneutbetalning. En månatlig källskatts- och socialredovisning på individnivå ska införas. Alla arbetsgivare ska visa att de känner till de spelregler som gäller och därefter erhålla ett obligatoriskt körkort. Även andra kontrollinsatser, men även myndighetssamverkan måste stärkas. Handels vill att en strategi med effektiva och träffsäkra metoder tas fram för att stärka arbetet med att minimera den ekonomiska brottslighetens utbredning i samhället. En sådan strategi ska särskilt tag fasta på att förhindra att oseriösa företag breder ut sig. 6. Miljöpolitiken

10 Daniel Tillgren, avdelning 18 Maria Vängbo, avdelning 29 Soili Sollén, avdelning 27 Kristoffer Öhrn, avdelning 13 Bengt Lindgren, avdelning 13 Daniel Söderberg Talebi, avdelning 20 Hans Rosengren, förbundsstyrelsens föredragande 8 (16) Styrelsens förslag till beslut Marie Vängbo, avd 29 förslog texttillägg sid 66, rad 15 och att vi ska bidra till en hållbar värld att leva och verka i för kommande generationer. Bifall från förbundsstyrelsen Daniel Tillgren, avdelning 18, textändring sidan 66 rad 10, ordet kärnkraft stryks och ersätts av sättet att producera kärnkraft idag. Daniel Söderberg Talebi, avdelning 20 med flera, yrkade avslag på Daniel Tillgrens textändringsförslag. Att bifalla Marie Vängbos texttillägg Att avslå Daniel Tillgrens textändringsförslag Att i övrigt godkänna styrelsens förslag till text och behandling av motionerna Beslutad text Mänsklighetens påverkan på naturen har lett till att vi står inför mycket allvarliga miljöhot. Utsläppen av växthusgaser leder till en global uppvärmning som riskerar bli en självalstrande process, där allt större delar av världen blir obeboelig. Tillgången på billig energi kommer med all sannolikhet att inom kort begränsas kraftigt. Människors och andra arters överlevnad hotas och konflikter om de begränsade resurserna kommer att öka. Miljöförstöringen orsakas av samma krafter som orsakar den sociala ojämlikheten. Så länge ekonomin organiseras i syfte att maximera vinsterna för ett fåtal kommer både människor och naturen tvingas betala ett högt pris. Miljöproblemen kräver därför strukturella lösningar som ökar den demokratiska kontrollen över ekonomin. Våra gemensamma intressen inte vinstintresset måste tillåtas styra. Kampen för jämlikhet och kampen för en beboelig planet går därför hand i hand. En miljöpolitik som försvagar löntagarnas ställning kommer aldrig lösa de problem vi står inför. Handels ska verka för en utvecklig av handelssektorn som är både socialt rättvis och ekologiskt hållbar. Handels ska vidare verka för klimatsmarta investeringar. Byggnation av hyresrätter och energieffektivisering av det befintliga bostadsbeståndet ger fler bostäder, fler jobb och minskad miljöförstöring. Väl utbyggd och förbilligad kollektivtrafik ger ökad trafiksäkerhet, förbättrad service och minskad miljöförstöring. Det måste vara möjligt för alla att ta sig till och från jobbet med kollektiva färdmedel, oavsett vilka arbetstider man har. Kärnkraften är förenad med stora risker, varför forskning om och satsningar på förnyelsebara energikällor måste prioriteras. Det ger inte bara minskad miljöförstöring utan också spetskompetens och

11 9 (16) fler jobb. I alla dessa åtgärder måste gälla att hela landet ska leva och att vi ska bidra till en hållbar värld att leva och verka i för kommande generationer. 20. Förslag till stadgar som inte behandlats under ovanstående punkter Lars-Anders Häggström, förbundsordförande Styrelsens förslag till beslut Att bifalla förbundsstyrelsens förslag Att därmed fastställa stadgarna i sin helhet 21. Fastställande av tidpunkt för stadgarnas ikraftträdande. Lars-Anders Häggström, förbundsordförande Styrelsens förslag till beslut om att de nya stadgarna ska börja gälla 1 januari 2012 Att bifalla förbundsstyrelsens förslag Att därmed fastställa stadgarna i sin helhet Förhandlingarna ajournerades Förhandlingarna återupptogs Justering av dagsprotokoll Lennart Grönberg, huvudsekreterare Att överlåta åt justerarna och kongressordförandena att justera återstående protokoll. Om oprotokollerade beslut återfinns på ljudfilerna införs dessa i slutprotokollet Att godkänna Lennart Grönbergs förslag till hantering av återstående protokoll.

12 22. Tid och plats för nästa kongress Lars-Anders Häggström, förbundsordförande 10 (16) Nästa kongress kommer att äga rum 2016, tid och plats kommer att beslutas av förbundsstyrelsen. Att godkänna styrelsens förslag 23. Kongressens avslutning Tacktal Pia Håkansson, som representerade de svenska gästerna tackade för en trevlig kongress. Kamratskap har genomsyrat en väldig trevlig kongress. Ett speciellt tack riktades till ordförandena för kongressen som i princip har arbetat dygnet runt, och hanterat den nya tekniken på ett fantastiskt sätt. Lars-Anders Häggström, förbundsordförande: avtackningar av Revisorer - Så var det dags för avtackningar. Ganska många den här gången. Låt oss börja med våra avgående revisorer: Inger Persson, Ann-Christine Liljeros och Sonja Sennevall. De valdes 2001 och har haft uppdraget i tio år. Ni har varit fantastiska och har varit ett stort stöd för oss i vårt arbete. Alla har alltid funnits på plats. Ni har gjort ett kanonjobb! Ett hjärtligt tack ska ni ha! Revisorerna tackade genom Inger Persson. Revisorsuppleanter - Till protokollet. Ett stort tack till: Lars Fällström och Urban Dahlgren. Conny Carlsson avgår men fortsätter som ordniarie revisor. Förbundsstyrelsen Lennart Bäck, avdelning 10 Borås Lennart Bäck hade inte möjligheten att komma upp till kongressen. Honom har förbundsstyrelsen därför avtackat vid ett tidigare tillfälle. Åsa Kratz, avdelning 18 Västerås - Jag tror ni förstå vad jag menar, i alla fall ni som kommer från Mälardalen, att hon kom in som ett yrväder. Åsa har sin anställning på IF Metalls expedition i Eskilstuna, jag säger anställning för jag vet inte om jag vågar säga att hon arbetar där utifrån hennes enorma engagemang på alla håll och kanter, inte minst inom Handels. Hennes bakgrund är brokig, som hela hon skulle jag vilja säga; Sällan har jag träffat en så mångfasseterad individ som Åsa. Hon har trots sin relativt ringa ålder hunnit

13 11 (16) med att; vara anställd, driva eget företag, bli fackligt aktiv, politiskt aktiv, teaterapa med en fantastisk sångröst. Åsa har varit aktiv i Handels sedan 2000: o Mars 2000 blev hon suppleant i AFO klubbens styrelse o Mars 2000 suppleant i representantskapet för avd 8, Eskilstuna o April 2000 suppleant revisor i avdelningen o Mars 2001 ordinarie i AFO klubbens styrelse o April 2001 Handelsombud och skyddsombud för IF Metall, Eskilstuna o April 2002 Suppleant avdelningsstyrelsen för avd 8, Eskilstuna o April 2003 vice ordförande avdelningsstyrelsen avd 8 o April 2003 Suppleant förbundsrådet o Maj 2006 Ledamot förbundsstyrelsen o Klubbordförande AFO-klubben avd 8 o April 2008 Avdelningsordförande avd 18, Västerås, vilket hon fotfarande är. - Första gången jag träffade Åsa var när jag 2005 presenterade tankarna i Parlamentariska utredningen för Mälardalsavdelningarna. Kan inte säga att hon var alltför entusiastisk inför det jag sa. Åsa var den som var mest aktiv och ställde konstruktiva frågor, uttrycket missnöje med vissa saker för att hålla med om andra. Men i efterhand har vi konstaterat att det blev inte så tokigt i alla fall. Vill nog påstå att den typ av ärliga och uppriktiga diskussioner som vi hade på den där konferensen aktivt bidrog till att utforma det slutgiltiga förslaget. För Åsa gjorde det jag tycker är så bra, hon tog diskussionen direkt och inte i korridorerna, med sitt ärliga och uppriktiga sätt utövade hon inflytande. Hon blev invald i förbundsstyrelsen Hennes kännetecken är: Ett enormt samhällsengagemang. Hon sprider glädje och en känsla av att allt går att fixa med glatt humör. Ingenting sitter fast. Hon har ett stort kontaktnät som hon använder vid behov. Hon sätter ned foten och stannar upp när det behövs och kräver rapportering på det hon känner sig osäker på. Hon lägger sig sällan i hurfrågorna men vill ha koll på vart vi i FS är på väg. Hon är ständigt i rörelse och alltid på väg till nästa ställe, men är på plats när hon är på plats. Bor på vischan, har man och stort menageri, det är inte alltid så lätta att säga om det är tuppen katten eller Björn som går först. Men jag har nog trots allt en bestämd känsla att det är mannen Björn som prioriteras högst. - När du nu väljer att sluta ditt uppdrag vill säga ett stort TACK till dig för allt arbete du lagt ner i förbundsstyrelsen. Vi kommer att sakna dig Åsa, dina kloka inlägg, din nyfikenhet och oräddhet och inte minst din sång och ditt alltid lika glada humör. Vill som ett synbarligt bevis överlämna en gåva från förbundet som tack. Tack Åsa! Agneta Ramberg, avdelning 36 Uppsala - Agneta har sin anställning hos H/M. Skulle vilja säga att hon tillhör de där genuina fackliga företrädarna som gör ett så fantastiskt arbete i det tysta. De där som bara

14 12 (16) gör det som ska göras och inte mer med det. De där som är så ovärderliga för oss som organisation. Agneta har varit aktiv i Handels sedan Sitt första styrelseuppdrag i avdelningen fick hon 1990 där hon var vice ordförande ett antal år för att 1998 ta över ordförandeklubban. Första gången jag träffade Agneta var när jag 1995 höll en utbildning för avdelningsordförande och vice ordförande. Under den utbildningen såg jag ett drag hos Agneta som hon aldrig skulle kännas vid. I utbildningen ingick bland annat krishantering som vi genomförde som i form av spel. Den egenskap jag såg hos henne var att ju tuffare inspel vi kom med desto lugnare blev Agneta. Hon har med andra ord väldigt hög stresströskel, en mycket god egenskap. Agneta blev invald i förbundsstyrelsen Hennes kännetecken är att hon är oerhört lojal i den meningen att hon alltid sätter medlemmarna före sin egen bekvämlighet. Hon tar ett obekvämt beslut om hon tror att det är rätt för medlemmarna, oavsett att hon vet att hon får kritik för det. Hon är med andra ord den typen av person som ser till att vi som organisation flyttar fram sina positioner. Agneta bildar sig en egen uppfattning och när hon väl gjort detta står hon för det. Hon kanske inte är den som alltid pratar, men när hon gör det så lyssnar omgivningen. Eftersom vi alla vet att nu har Agneta tänkt klart. Hon är väldigt noggrann, rätt ska vara rätt, trampar aldrig på någon och hon respekterar allas uppfattning, även om hon inte delar den. Jag har fått mig berättat att du har en säregen otur med din logi under dina uppdrag. Du får alltd det minsta rummet, eller det ostädade rummet, eller varför inte det redan upptagna rummet, men som vanligt med ditt orubbliga lugn och din sans så har du hanterat även detta. När du nu väljer att lämna ditt uppdrag vill säga ett stort TACK till dig för allt arbete du under 10 år lagt ner i förbundsstyrelsen. Vi kommer att sakna dig Agneta, ditt lugn, dina kloka inlägg, din trofasthet mot organisationen och din rakrygghet. Vill som ett synbarligt bevis överlämna en gåva från förbundet som tack. Tack Agneta! Helen Sandgren Stenmark, avdelning 24 Göteborg Helen har sin anställning på Flüggers färg i Göteborg. I förbundsstyrelsen, som hon tillhört i hela 15 år, har hon blivit vår ordningsman. Den där som försynt påpekar att det där kan inte vara rätt och som en förlägen förbundsledning skamset konstatera att så är det nog. Helen har varit aktiv i Handels sedan mitten på 80 talet, då som förtroendeman på sin arbetsplats i en skoaffär och som styrelseelev i gamla avd 38 Ludvika. Kärleken och arbete förde henne till Göteborg, där hon övergick till färgbranschen, som hon fortfarande är kvar i. Någon gång -89/-90, har inte riktigt kunna få exakt kläm på när, blev hon facklig förtroendeman på sin arbetsplats i Göteborg, i samband med ett uppsökeri avdelningen genomförde. I avdelningsstyrelsen gick hon in som suppleant , för att 1995 i ett fyllnadsval gå in som vice avdelningsordförande.1996 valdes hon till avdelningsordförande och samma år till ledamot i förbundsstyrelsen.

15 13 (16) Helen är mycket korrekt (ordning och reda) järnkoll på allt från stadgar till vem som fyller år i FS. Helen är inte den som kan kännetecknas som den stora agitatorn, men väl den som försöker hålla ihop gruppen och arbeta kollektivt. Hon har absolut inga prolem att ta till orda inför grupp vilket väl inte minst bevisas av att hon svingat klubban på Handelskongresser vid inte mindre än tre tillfällen, 2001, 2006 och Lojalitet mot organisationen finns också där i stora mått. Ett bevis på detta är när jag ringde ca två veckor före senaste LO kongressen med en fråga ifall hon med kort varsel kunde ställa upp som ordförande då man fått ett sent återbud. Svaret kom utan några större åthävor eller omtumlande utrop. Svaret var ett kontrollerat Det kan jag väl göra, men då måste jag snabbt få möjlighet att sätt mig in i frågorna. Så agerar ett fullblodsproffs - stort Helen!! Hon är inte den som förhäver sig eller inte låter andra ta utrymme, men likväl gör hon alltid sitt jobb på ett excellent sätt. Mot den bakgrunden av kontroll och ordning och reda ter det sig som nästan ofattbart att hon av alla ska ha missat ett flyg på väg till ett fackligt uppdrag. Att det inte rör sig om förbundsstyrelsen vet jag, men källorna är alltför tillförlitliga för att jag inte ska tro att det är sant. Men jag ska ändå låta det vara osagt. När du nu väljer att lämna ditt uppdrag vill säga ett stort TACK till dig för allt arbete du under hela 15 år lagt ner i förbundsstyrelsen. Vi kommer att sakna dig Helen, din ordning och reda, din omsorg om dina kamrater. Din sociala kompetens och ditt engagemang. Vill som ett synbarligt bevis äverlämna en gåva från förbundet som tack. Tack Helen! Maria Bosdotter, avdelning 20 Stockholm Maria har sitt ursprung i AFO och en anställning på Arbetarrörelsens arkiv. Hon har varit aktiv i Handels i princip hela sitt vuxna liv, man kan gott säga att hon är en ikon i vårt förbund. Hon har varit aktiv i Handels sedan slutet av 60-talet, har inte gått att få fram exakta uppgifter i några arkiv. Hennes första uppdrag var i klubbstyrelsen. Hon blev vald när hela styrelsen plötsligt avgick.1973 blev hon ledamot i avdelningens studie- och informationsråd. Sitt första styrelseuppdrag i avdelningen fick hon 1976 som styrelsesuppleant. Från 1977 ordinarie i avdelningsstyrelsen. Det innebär att hon suttit i avdelning 20 styrelse i 38 år! Den 30 mars 1983 valdes hon till avdelningsordförande i avdelning 20 i Stockholm. Hela 28 år hade hon alltså innehaft detta uppdrag när hon nu i april i år lämnade det. Samma sak var det när hon blev vald på ett årsmöte där valberedningen några timmar för mötet inte hade klart sitt förslag. Hon fick frågan en timme före årsmötets början. Lite kort varsel kanske, inte blev det bättre att valet sedan överklagades, men befanns helt korrekt. Första gången jag träffade Maria var på kongressen Sedan har det blivit ett antal tillfällen att samarbeta, i stadgekommittén, avgiftskommittén, i förbundsstyrelsen och så vidare. Det finns många minnen som dyker upp, inte minst minns jag hennes engagemang när vi skulle starta upp arbetet med att stärka vår

16 14 (16) arbetsplatsorganisation. Ett arbete som Maria väldigt aktivt och ivrigt stöttade. Lika så satsningen på studierna i mitten på 90-talet. Maria blev invald i förbundsstyrelsen 1986, har alltså gjort hela 25 år i förbundsstyrelsen. Hon brukar säga att hon förbrukat tre förbundsordförande men hann inte förbruka den fjärde. I sanning imponerande mot bakgrund att det bara varit 10 ordförande i förbundets historia. Hon är oerhört påläst. Ingen som förstår hur hon hinner läsa allt. Men själv säger hon att hon använder nätterna. Enormt allmänt brett kunnande om samhället och dess funktioner. Strategiskt tänkande, gör inget utan att ha tänkt ett steg till. Har varit mycket tongivande och värdefull i styrelse arbetet genom alla år. Hon är väldigt noggrann, rätt skall vara rätt, ner på kommatecken nivå ibland. Hennes breda politiska engagemang. Hennes nyfikenhet och vilja att alltid gå vidare, aldrig stanna upp. Hur jag än luskat så har jag inte hittat några dråpligheter tror det kan hänga samman med Marias förmåga att alltid ha koll. Antingen har du inte gjort något eller så har det suddats ut. Det enda jag komma på är nu inför kongressen är en djupt ångerfull Maria. Inför kongressen har hon jobbat i arbetsgruppen för stadgekommittén. En gång efter ett möte där hon kommit med ett antal påpekande ringde hon en dag upp Gustaf och sa det är en djupt ångerfull Maria som ringer. Det var inte rätt det jag sa. Det är nog det närmaste jag kan komma. När du nu med ålderns rätt väljer att lämna ditt uppdrag vill säga ett jättestort TACK till dig för allt arbete du under 25 år lagt ner i förbundsstyrelsen till gagn för medlemsgrupperna. Vi kommer att sakna dig Maria. Din noggrannhet, dina synpunkter och inlägg, din trofasthet mot organisationen och ditt engagemang. Slutligen vill jag läsa upp en hyllning som jag skrivit bara för dig Maria. Jag kallar det för Makalösa Maria. Madam Maria, moderaternas mäktiga motståndare, medlemmarnas madonna Maria, manslukerska, motionär, modelejon, mannekäng, mjäkig, mallig, mycket minimalt. Maria minsann mamma, mestadels medveten, modig, metodisk, marig, mild, medlidsam, matematisk, melankolisk, miljövänlig, morgontrött medkännande människa. Marias minne makalöst magiskt, memorerar magnifikt, misstänksamt massa metaforer. Medvetandegör mötesdeltagarna mjukt, motiverar, manar massorna marknadsmotstånd, Marxs manifest minns Maria. Majoritetsbeslut Marias melodi Mässar maktlystet manssamhällets mossiga maktstruktur. Manar militärens majorer medla. Motsträviga, maktfullkomliga motståndare massakrerar Maria. Marias mycket myckna metodiska mullvadsarbete minnesvärt, motparterna mjuknar

17 15 (16) Marias motto mot medarbetarna, mångfaldiga medlemsantalet Maria menar, mediumstekt middagsbiff misslyckad, Marias middagsdryck magnumbutelj mineralvatten Marias mandatperiod minnesvärt mandomsprov, mottag mitt Merci Maria!! Tack från avgående förbundsstyrelseledamöter genom Maria Bosdotter Maria Bosdotter tackar för sin och sina kamraters tid som ledamöter i Handels förbundsstyrelse och önskade all lycka till den nya förbundsstyrelsen. - Och alla de kloka beslut ni nu ska förverkliga. Från oss tack till alla er! Tack till övriga Lars-Anders Häggström, förbundsordförande Nu vill jag tacka ett antal andra personer. Särskilt en Handels medlem Mats Abrahamsson, Programbolaget. Men jag vill också tacka Svante Rosengren, Easymeet, bild- och ljudtekniker, alla personal på City konferenscenter och alla utställare. Vill också tacka kongressgeneral Lars Jönsson och de arbetsgrupper som jobbat inför kongressen. All egen personal både från förbundskontoret och administrativa kontoret. Vill också rikta ett speciellt tack till ordföranden i kongresskommittén, Sanna Gideonsson och våra sekreterare. Ett stort tack till alla andra som på något sätt bidragit till att vi kunnat genomföra kongressen på ett framgångsrikt sätt. Slutligen tack till vårt fantastiska precidium! Helen Sandgren-Stenmark tackade för presidiet - När vi började vår resa i onsdags pratade vi om respekt. Tack för den respekt vi fått från er ombud. Hoppas att ni känner samma från oss. Tack med ett varmt hjärta till er alla! Avslutning förbundsordförande Lars-Anders Häggström Kongressdeltagare, ärade gäster, åhörare. Vi är nu framme där vi ska avsluta vår kongress. En kongress som visar att våra strävanden att förbättra demokratin i vårt förbund bär frukt. Som jag sa igår när jag hälsade välkommen till kongressfesten så har ni ombud verkligen gjort kongressen till den demokratiska process den ska vara. Vi har haft en kongress där vi har haft öppna diskussioner. Gett och tagit argument. Ingen kom hit med bundna mandat. Därefter har vi gått till beslut. Det här har inneburit att vi fattat kloka beslut som mål för förbundet. Vi står oss starka inför framtiden. Tack för allt kamrater! Det kommer att behövas, vi står inför stora utmaningar. Jag ska ge ett par exempel: - Avtalsrörelsen Handels Direkt - Att påverka politiken i den riktning vi vill. Klart vi ska ha facklig politisk samverkan men vi måste fundera och finna lösningar på hur.

18 - Medverka till att stärka fackföreningsrörelsen internationellt. - Den kanske största är att öka trycket i branschfrågorna. 16 (16) Vi vet att tjänstesektorn växer. Därför måste vi öka insatserna där. Vårt förbund måste ha stor kunskap om hur våra branscher utvecklas och förstå vad som händer. Vi måste ha beredskap och det kan vi endast göra om vi har kunskap. Det är också en förutsättning när vi ska utforma våra strategier. Som ett exempel ser vi till exempel att parti- och detaljhandeln företagen blir allt färre och allt större. För att vidta rätt åtgärder måste vi kunna och förstå branschfrågorna. Nu kamrater har vi en mängd bra beslut. Nu återstår arbetet med att förverkliga dem. Nu ska ni åka hem för att vara med om att påbörja arbetet med att förverkliga besluten. Om vi alla var och en gör detta så kommer vi att åstadkomma ett 286 bitars pussel. Kan vi informera och motivera alla våra fackligt aktiva i Handels - då åstadkommer vi ett bitars pussel. Och då är vi oslagbara!! Med den bilden med er så säger vi tack och hej för den här gången. På återseende! Handelskören Internationalen unison sång Kongressen avslutades Under dagen godkända permissioner Matti Holopainen avdelning 20 Tuija Jansson avdelning 11 Hela dagen Eva Gynning avdelning 20 Dan Lind avdelning 20 Kerstin Frisk avdelning Eva Lilja avdelning 1 Eva Tärnström avdelning 20 Patrik Olofsson avdelning Emma Almgren avdelning Ulf Bäcker avdelning 26 Kent Tina avdelning Birgitta Näs avdelning

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

dag- och arbetsordning

dag- och arbetsordning dag- och arbetsordning dag- och arbetsordning 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1313 Förslag till dagordning

Läs mer

Översyn av förbundsstyrelsens arvoden

Översyn av förbundsstyrelsens arvoden Översyn av förbundsstyrelsens arvoden Sammanfattning Förbundsstämman 2012 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att se över arvodena i förbundet. Efter en genomgång av ordförandes

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014

fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014 1 Stämmans öppnande Erik Georgii, ordförande i arbetslöshetskassan, öppnade stämman.

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte 2 Sammanfattning Den här rapporten presenterar den första undersökning som på ett systematiskt sätt besvarar frågan hur

Läs mer

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, förbundsordförande, Kerstin Rosén-Ljusenius, v.ordf, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Leif Bolin, Ingegerd Lusensky (from 3), Jan Olofsson ( tom

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SLFF.NU VÄLKOMMEN TILL Svensk lokförarförening - SLFF HISTORIK Ett missnöje började gro redan 1989 när de etablerade facken inte försvarade lokförarnas rätt till pension vid 60.

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 I motion B7 föreslås att förbundet ska tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag om åtgärder för att vända trenden med sjunkande

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 A Städning i offentliga lokaler Motionär: Anna Fjellman, Konsument och medborgarservice När en städfirma upphandlas för att städa på våra arbetsplatser som kontor, skolor

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent

IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent Kongress var 3e år - 300 valda ombud från avdelningarna. - Högst beslutande organ. - Beslutar om mål och

Läs mer

Regionrådets årsmöte

Regionrådets årsmöte Kallelse till Regionrådets årsmöte Nu närmar sig Regionrådets årsmöte utöver sedvanliga årsmötet kommer slutligt beslut om att slå ihop Regionerna Skaraborg och Väst att tas. Dagen avslutas med en intressant

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

A-KASSAN (AKA) Motionerna AKA 1 AKA 27

A-KASSAN (AKA) Motionerna AKA 1 AKA 27 A-KASSAN (AKA) Motionerna AKA 1 AKA 27 MOTION AKA 1 Byggnads MellanNorrland Då A-kassans regelverk p.g.a. den s.k. alliansens arbetarfientliga politik stramats åt, kan vi inte ens neka ett jobb i ett företag

Läs mer

Distriktskongress 2013

Distriktskongress 2013 Distriktskongress 2013 Lördagen den 27 april Ronneby Motioner jämte utlåtanden 2 (8) Motion nr 1 En trygg och modern A-kassa En trygg och modern a-kassa är en viktig del av den svenska modellen. Den svenska

Läs mer

Tillväxt genom entreprenörskap och företagande

Tillväxt genom entreprenörskap och företagande Tillväxt genom entreprenörskap och företagande Orups gränd 3 Den svenska politiken har under många år präglats av en misstänksamhet mot företag och då framförallt små företag. I sann saltsjöbadsanda har

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Stark tillsammans Verksamhets- förslag

Stark tillsammans Verksamhets- förslag ns a m k r a St m a s till Verksamhets- förslag 24 VERKSAMHETSFÖRSLAG I samhället Stark tillsammans i samhället 1. HANDELS PÅVERKAR POLITIKEN 25 1.1 Politiken och arbetslivet 25 1.2 Handels och samhällslivet

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 2015-06-26 Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) DIK har tagit del av betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21). DIK är akademikerfacket för kultur och kommunikation.

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller ihop värnar vi

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer