Hälsoval Skåne Granskning av informationsflöde och momshantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsoval Skåne Granskning av informationsflöde och momshantering"

Transkript

1 Hälsoval Skåne Granskning av informationsflöde och momshantering Maj 2009 Johan Rasmusson Auktoriserad revisor Certifierad kommunal yrkesrevisor Josefin Permsjö Godkänd revisor

2 Innehåll Sammanfattning... 2 Slutsatser och bedömningar... 2 Informationsflöde... 2 Momsgranskning... 3 Fakturautformning... 3 Pasis certifierade kassaregister... 4 Inledning... 5 Bakgrund... 5 Uppdraget... 6 Avgränsning... 6 Utförande... 7 Sammanställning ersättningsmodellen... 8 Momsgranskning av ersättningsmodellen... 9 Vårdersättning till interna vårdenheter... 9 Vårdersättning till privat verksamma vårdgivare... 9 Vidarefakturering av läkemedel Kostnadsallokering av läkemedel samt hjälpmedel till interna vårdenheter Vidarefakturering av läkemedel till privat verksamma vårdgivare Vidarefakturering av hjälpmedel Vidarefakturering av hjälpmedel till privat verksamma vårdgivare Fakturautformning Skattemässigt perspektiv Fakturakrav Fakturainnehåll Redovisningsmässigt perspektiv Enligt ackrediteringsvillkoren Elektronisk faktura Självfakturering Pasis krav på certifierat kassaregister Krav från Skatteverket Undantag från tillämpning av certifierade kassaregister Mjuk tillämpning Deloitte Region Skåne 1

3 Sammanfattning Slutsatser och bedömningar Informationsflöde Hälsoval Skåne startades den 1 maj 2009 (BVC den 1 januari 2009) och Region Skåne har i skrivande stund ännu inte färdigställt de rutiner och de IT-system som ska administrera verksamheten. Det är således en mycket sen process. Eftersom implementeringen av Hälsoval Skåne inte var slutförd vid granskningstillfället, har granskningens fokus delvis blivit att kartlägga det planerade informationsflödet och ta ställning till vilka interna kontroller som bör finnas för att säkerställa flödet. Utan att ha gjort en fullständig riskanalys har vi ändå lyft fram de identifierade risker eller frågeställningar som bör beaktas. Nedan sammanställs de generella iakttagelser som gjorts vid granskningen. Mer specifika iakttagelser har noterats vid respektive ersättnings flödesbeskrivning i Bilaga 1. Arbetet med att förbereda IT-systemen för Hälsovalsreformen bedrivs i stor utsträckning av en enda person. Detta innebär att det finns ett mycket stort personberoende vilket ökar riskerna för Region Skåne. Det innebär vidare att betydelsen av väl dokumenterade IT system ökar. Det är väsentligt att arbetet inom driftavdelningen på RSIT, som planeras ansvara för informationsflödet i ersättningsmodellen när denna är implementerad, fördelas på mer än en person för att säkerställa en långsiktig intern kontroll. En väldokumenterad överlämning från programmeringen till driftavdelningen är väsentlig för att säkerställa driften. Driftavdelningen bör upprätta en tydlig rutinbeskrivning på detaljnivå för hur processen ska genomföras och dokumenteras, samt göra en ansvarsfördelning som anger vilken person som är ansvarig för respektive område i processen för att säkerställa att alla nödvändiga moment genomförs. En fullständig granskning av databasernas programmering och flöde samt tester av utflödet i rapporterna bör utföras av IT-expertis när implementeringen är slutförd. Region Skåne bör utnyttja sin möjlighet att kontrollera att vårdenheterna registrerar korrekta uppgifter i Pasis respektive Lissy, eftersom det är dessa system som ligger till grund för majoriteten av ersättningarna i ersättningsmodellen. Det saknas möjlighet att återskapa rapporter i dess ursprungliga utformning i efterhand eftersom systemen möjliggör efterregistreringar av vårdkontakter. För att få möjlighet att återskapa rapporterna är det av vikt att backup även fortsättningsvis görs dagligen. Eftersom ersättningsmodellen blir en del av bokföringsmaterialet är det också väsentligt att en välfungerande arkiveringsrutin införs för att säkerställa förvaring i tio år. Deloitte Region Skåne 2

4 Inga interna kontroller har implementerats ännu. Vi rekommenderar att en total riskanalys utförs när modellen är fastlagd och i bruk. Genom att belysa väsentligheter och risker inom processen och transaktionsflödet kan också en slutlig bedömning göras var de väl fungerande interna kontrollerna bör implementeras. Momsgranskning Vårdersättning till interna vårdenheter är att anse som allokering av kostnader för sjukvård. Denna allokering ska inte hanteras mervärdesskattemässigt eftersom det ses som en transaktion inom samma juridiska och legala person. Vårdersättning till privat verksamma vårdgivare ska ses som undantagen från mervärdesskatt under förutsättning att det är fråga om ersättning för från mervärdesskatt undantagen sjukvård. Region Skåne är berättigad till ersättning för ökade kostnader enligt kommunkontosystemet. Det vederlag som Region Skåne ger till Apoteket AB avseende läkemedel är, enligt Skatteverket, att anse som ett kopplat bidrag (där den underliggande transaktionen är undantagen från mervärdesskatt) eftersom bidraget är direkt kopplat till priset för läkemedel som utlämnas enligt recept. Det vederlag som Region Skåne ger till Apoteket AB avseende hjälpmedel är, enligt Skatteverket, att anse som ett kopplat bidrag (där den underliggande transaktionen är mervärdesskattepliktig) eftersom bidraget är direkt kopplat till priset för hjälpmedel. Allokeringen av kostnader för läkemedel samt hjälpmedel från Region Skåne till de interna vårdenheterna ska inte hanteras mervärdesskattemässigt eftersom det ses som en transaktion inom samma juridiska och legala person. Läkemedels- samt hjälpmedelsvederlag från privat verksamma vårdgivare till Region Skåne är, enligt Skatteverket, att anse som en icke-omsättning (omfattas inte av mervärdesskattelagen) som således inte ska hanteras mervärdesskattemässigt. Vi har utgått från att vederlag för läkemedel från privat verksamma vårdgivare till Region Skåne hanteras/regleras som en fristående transaktion i förhållande till vårdersättningen. Fakturautformning Vad gäller faktureringskrav är det vår bedömning att Region Skåne inte behöver ställa ut fakturor i någon av de bedömda situationerna. I de fall Region Skåne är berättigad till ersättning enligt kommunkontosystemet är det dock viktigt att dokumentationen är tillräcklig för att Skatteverket ska kunna fatta beslut om kompensation. Dokumentationskravet i dessa fall torde ungefär överensstämma med mervärdesskattelagens krav på fakturainnehåll. Däremot måste underlaget för utbetalningen följa Bokföringslagens krav på verifikationens innehåll. Bland annat bör hänvisning till ackrediteringsvillkoren göras på avräkningen. Vi ser inga hinder för att Region Skåne skulle kunna tillämpa självfakturering samt elektronisk fakturering. Deloitte Region Skåne 3

5 Pasis certifierade kassaregister Privata vårdenheter är inte undantagna från kravet att tillämpa lagen om certifierade kassaregister. Avgörande i inledningsskedet är att leverantören/tillverkaren av systemet lämnar in en tillverkardeklaration som garanterar att kassaregistret uppfyller de tekniska kraven. Den 20 april 2009 gick Skatteverket ut med en skrivelse där de garanterar en mjuk tillämpning av lagen om kassaregister under en längre tid eftersom det ännu inte finns några certifierade kassaregister på marknaden. Det finns möjlighet för verksamheter att ansöka om undantag om särskilda skäl föreligger. Deloitte Region Skåne 4

6 Inledning Bakgrund Den 23 september 2008 beslutade Regionfullmäktige att införa ett medborgarstyrt hälsoval inom primärvården. I Hälsoval Skåne kan varje skånsk medborgare välja bland ackrediterade, privata eller offentliga vårdenheter och barnavårdscentraler. Hälsoval Skåne startade för barnhälsovården den 1 januari 2009 och för övriga primärvården den 1 maj Den ekonomiska ersättningsmodell, som Regionstyrelsen beslutade om den 5 februari 2009, fördelar ersättningar baserat på olika parametrar från Hälso- och Sjukvårdsnämnden till respektive vårdenhet. I enlighet med ackrediteringsvillkoren kommer vårdenheten få en fast ersättning baserat på antalet listade vårdtagare viktad efter kön, ålder samt medicinsk diagnos. Dessutom kommer vårdenheten få ersättningar baserat på antal besök från icke listade vårdtagare, tillika avdrag om en av enhetens listade vårdtagare söker vård hos annan vårdenhet. Vidare kommer vårdenheten bland annat få ersättningar avseende basläkemedel, eventuella tilläggsuppdrag samt bonus baserat på uppnådda kvalitetsmål. Ovan beskrivna ersättningar är inte uttömmande. Deloitte Region Skåne 5

7 Uppdraget Från programkontoret, som koordinerar införandet av Hälsoval Skåne, har uttryckts en osäkerhet om funktionaliteten i vissa väl avgränsade och definierade rutiner och system. Dessa är av stor betydelse inför första faktureringen som kommer att ske i mitten av juni månad. Osäkerhetens art och beskaffenhet samt ärendets brådskande karaktär har påkallat en extra insats från revisionens sida. Deloitte AB har biträtt revisorerna i detta granskningsarbete. De frågeställningar som inkluderades i uppdraget sammanfattas nedan: 1. Kartlägga och granska informationsflödet mellan IT-systemen och databaser vilka bland annat sammanställer respektive skånsk medborgares vårdval, kön, ålder samt andra parametrar som styr beräkningsgrunderna för respektive ersättning. Granska informationsflödet i rapportgeneratorn för att säkerställa spårbarheten i fakturor samt fakturaunderlag. Bedöma interna kontroller för att garantera spårbarheten. 2. Granska att avräkningen/vidarefaktureringen hanteras korrekt ur ett momsperspektiv. 3. Bedöma utformningen av faktura och fakturaunderlag ur ett redovisnings- och skatteperspektiv. Bedöma om underlagen innehåller den information som krävs i enlighet med ackrediteringsvillkoren (framförallt gällande de externa vårdenheterna). 4. Bedöma om Pasis följer kraven för Certifierat kassaregister som börjar gälla den 1 januari Granskningen är baserad på den information och dokumentation vi erhållit från Region Skåne avseende Hälsoval Skåne. Läsaren av rapporten förutsätts ha en viss grundkunskap om innebörden av införandet av Hälsoval Skåne. Avgränsning Hälsoval Skåne började gälla för barnavårdscentraler den 1 januari 2009 och för övriga vårdenheter inom primärvården den 1 maj Eftersom ersättningsmodellen för primärvårdens vårdenheter är mer komplex och vissa av barnavårdcentralens frågeställningar täcks in av primärvårdens ersättningsmodell har vi kartlagt och granskat denna. Kartläggning och granskning av informationsflödet inom Hälsoval Skåne utfördes i slutet av april. Under denna period höll Region Skånes projektgrupp på att slutföra implementeringen av ersättningsmodellen. Då databaserna som kommer att samla informationen som utgör underlag för vårdenheternas ersättning inte var klara hade vi inte möjlighet att testa varken programmeringen eller utflödet av rapporter från databaserna. Vi betonar att det är av vikt att en sådan granskning görs och att tester utförs i samband med färdigställandet för att säkerställa att ersättningarna till vårdenheterna är korrekta och fullständiga enligt ackrediteringsvillkoren. Deloitte Region Skåne 6

8 Vidare har projektgruppen ännu inte planerat vilka interna kontroller som behöver införas för att säkerställa att informationsflödet hanteras på ett korrekt sätt. I vår kartläggning har möjliga kontroller i flödet angetts som en önskvärd kontroll vilken bör införas för att minska risken för felaktigheter. Utförande Fokus i vår granskning har varit att kartlägga flödena kring systemen och databaserna för att få förståelse för vilka risker som finns och vilka kontroller som är möjliga att implementera. Observera att kartläggningen som gjorts baseras på de rutiner och moment i processen som projektgruppen planerar att införa. Momenten är således ännu inte tillämpade utan är planerade att tas i bruk under maj inför första utbetalningen av ersättningarna. I Bilaga 1 presenteras en beskrivning av flödet mellan databaserna. Denna inleds med en presentation av IT-flödena där en övergripande bild visar de viktigaste flödena. Vidare ges en beskrivning av inflödet till de grundläggande systemen, dvs Lissy, Pasis och Priva. Ett urval har gjorts av de väsentliga ersättningarna för att granska och kartlägga hur informationen flödar kring dessa och vilka kontroller som bör finnas för att säkerställa flödet. För att få information om ersättningsmodellen i Hälsoval Skåne har vi under vår granskning varit i kontakt med följande personer: Cecilia Lindén (Projektledare Ekonomihantering Hälsoval Skåne, controller CVPA) Chatarina Blohmé (Delprojektledare Ekonomihantering Hälsoval Skåne, controller CVPA) Arvo Jääskeläinen (Transaktionsgruppen Hälsoval Skåne, Avdelning för Privata vårdgivare) Katrine Bhiladvala (Programmerare RSIT) Bernt-Arne Svensson (Hantering av ACG-körning) Stellan Persson (Hantering av läkemedelsdatabasen, Controller CVPA) Förutom intervjuer med ovanstående personer har vi även tagit del av ackrediteringsvillkoren samt utkast avseende utformning av fakturaunderlag som kommer att ligga till grund för utbetalningen av ersättningarna. Deloitte Region Skåne 7

9 Sammanställning ersättningsmodellen Nedan visas en schematisk bild av Hälsoval Skånes ersättningsmodell. Ett urval har gjorts av de väsentliga ersättningarna för att kartlägga hur informationen flödar kring dessa. För kartläggning och granskning av informationsflödet hänvisas till Bilaga 1. Beskrivning av ersättning Hänvisning i ackrediteringsvillkoren Hänvisning i Bilaga 1 Fast vårdersättning: ACG och CNI Sida 7 Basläkemedel: Ersättning samt avdrag för Sida 9 kostnad relaterad till förbrukat läkemedel Bonusersättning Målrelaterad ersättning: Vid uppfyllande av kvalitetsmål Täckningsgrad * Sida 12 Tolk: Ersättning vid användning av tolk Sida 14 Rörliga ersättningar: Ersättning för besök Sida 12 av icke förtecknad medborgare Momshantering: Särskild momskompensation för privata Sida 7 vårdenheter Kostnadsansvar inom basuppdrag: Besök Sida 12 vid annan enhet på primärvårdsnivå Provtagning för annans räkning Sida 12 Tilläggsuppdrag: Separat ersättning för tilläggsuppdrag 9.3 Sida 14 För att få en grundläggande förståelse för vilka parametrar som är erforderliga för att beräkna respektive ersättning, beskrivs ersättningen kortfattat i bilagan vid respektive flödesbeskrivning (se hänvisning i tabellen). För ytterligare förståelse görs en hänvisning till ackrediteringsvillkoren. Flertalet av ersättningarna utbetalas månatligen till vårdenheterna med start den 15 juni Som noterats i tabellen kommer vårdenheterna årligen få möjlighet att erhålla en bonus baserat på om uppsatta kvalitetsmål har uppnåtts. De sex kvalitetsmålen framgår i i ackrediteringsvillkoren. Då uppföljning av dessa kvalitetsmål kommer att ske en gång årligen med start i slutet av 2009 har projektgruppen valt att inte fokusera på denna ersättning initialt i projektet. Därför har denna ersättning heller inte varit del av vår kartläggning. Deloitte Region Skåne 8

10 Momsgranskning av ersättningsmodellen Vårdersättning till interna vårdenheter Oavsett om det är fråga om vårdersättning för listade personer, icke listade personer, tilläggsuppdrag eller vårdersättning baserat på täckningsgrad är mervärdesskattehanteringen densamma. Enligt erhållen information tillhör Region Skåne och de interna vårdenheterna samma juridiska och legala person. Transaktioner inom samma juridiska och legala person anses inte utgöra en mervärdesskattepliktig transaktion varför vårdersättningen från Region Skåne till de interna vårdenheterna inte ska hanteras mervärdesskattemässigt utan endast ses som en allokering av kostnader för sjukvård mellan olika verksamheter inom samma juridiska och legala person. Mot bakgrund av att ovan nämnda transaktion sker inom ramen för samma juridiska och legala person finns det inget krav på fakturering. Vårdersättning till privat verksamma vårdgivare Oavsett om det är fråga om vårdersättning för listade personer, icke listade personer, tilläggsuppdrag eller vårdersättning baserat på täckningsgrad är mervärdesskattehanteringen densamma. Enligt 3 kap. 4 mervärdesskattelagen (ML) undantas från skatteplikt omsättning av tjänster som utgör sjukvård, tandvård eller social omsorg. Undantaget är formulerat så att det är tillämpligt oberoende av i vilket led tjänsten tillhandahålls, så länge som tjänsten avser vård eller omsorg. Även upphandlade vårdtjänster omfattas således av undantaget. För sjukvård krävs emellertid att tillhandahållandet sker på ett visst sätt för att undantaget ska gälla. I 3 kap. 5 ML definieras sjukvård. Med sjukvård förstås åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar, kroppsfel och skador samt vård vid barnsbörd. En förutsättning för att åtgärderna ska anses som sjukvård är att de antingen tillhandahålls vid en sjukvårdsinrättning eller av någon som innehar särskild sjukvårdslegitimation. Med sjukvård förstås även sjuktransporter som utförs med transportmedel som är särskilt inrättade för sådana transporter. Vi har vid vår mervärdesskatterättsliga bedömning nedan förutsatt att de privat verksamma vårdgivarna uppfyller de krav som ställs för att tillhandahållen sjukvård ska anses vara undantagen från mervärdesskatt enligt ML. Deloitte Region Skåne 9

11 Mot bakgrund av att även upphandlade vårdtjänster omfattas av undantaget, är det vår bedömning att de privat verksamma vårdgivarnas tillhandahållande av sjukvård gentemot Region Skåne är undantaget från mervärdesskatt. Således ska det inte debiteras någon mervärdesskatt på den vårdersättning som utgår från Region Skåne till de privat verksamma vårdgivarna för tillhandahållen sjukvård. Enligt 5 lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting har kommuner och landsting efter ansökan rätt till ersättning för de ökade kostnader som till följd av bestämmelserna i ML uppkommer vid upphandling av verksamhet inom sjukvård. Man har rätt till ersättning när man lämnar bidrag till näringsidkare för dennes verksamhet inom nämnt område. Storleken av ersättningarna som avses enligt dessa regler beräknas enligt schablon och finns beskrivna i förordning 2005:811. Ersättning lämnas med 6 % av kostnaden vid upphandling och bidragsgivning eller, om det framgår att viss del avser lokalkostnad, med 18 % för denna del och 5 % för resterande del. Enligt 11 kap. 2 ML föreligger inte någon skyldighet att utfärda faktura för omsättningar som avses i 3 kap. 4, dvs från mervärdesskatt undantagen sjukvård. Det är av vikt att notera att dokumentationen avseende ersättningen till de privat verksamma vårdgivarna är tillräcklig för att Skatteverket ska kunna fatta beslut om kompensation enligt kommunkontosystemet. Dokumentationskravet i dessa fall torde ungefär överensstämma med mervärdesskattelagens krav på fakturainnehåll. Det är vår bedömning att dokumentationen är tillräcklig vad gäller ökade kostnader vid upphandling och bidragsgivning inom sjukvård. Har Region Skåne även för avsikt att ansöka om kompensation för lokalkostnad är det dock vår bedömning att dokumentationen inte är tillräcklig. Vidarefakturering av läkemedel Vårdenheterna inom Hälsoval Skåne har kostnadsansvar för förmånskostnaden avseende de basläkemedel som enhetens förtecknade medborgare konsumerar, oavsett förskrivare. Under 2009 har vårdenheterna kostnadsansvar för 50 procent av dessa kostnader och för 2010 planeras ett fullt kostnadsansvar. Enligt erhållen information kommer Apoteket att fakturera Region Skåne för den del av kostnaden som patienten själv inte betalar vid uthämtning av läkemedel mot recept hos Apoteket. Läkemedel som utlämnas enligt recept eller säljs till sjukhus undantas enligt 3 kap p. från skatteplikt. Skattefriheten gäller oavsett om läkemedlet är receptbelagt eller inte under förutsättning att det lämnas ut mot recept. Försäljning av läkemedel som lämnas ut utan recept omfattas därmed inte av undantaget även om det aktuella läkemedlet kan tillhandahållas på apotek mot recept. Begreppet läkemedel definieras i läkemedelslagen (1992:859). Mot bakgrund av ovan ska Apoteket vid fakturering till Region Skåne inte debitera någon mervärdesskatt på sålda läkemedel eftersom det ses som läkemedel som utlämnas enligt recept. Deloitte Region Skåne 10

12 Enligt 11 kap. 2 ML föreligger inte någon skyldighet att utfärda faktura för omsättningar som avses i 3 kap p., dvs från mervärdesskatt undantagen försäljning av läkemedel. Någon rätt till kompensation enligt kommunkontosystemet föreligger inte. Kostnadsallokering av läkemedel samt hjälpmedel till interna vårdenheter Enligt erhållen information tillhör Region Skåne och de interna vårdenheterna samma juridiska och legala person. Allokeringen av kostnader för läkemedel samt hjälpmedel från de interna vårdenheterna till Region Skåne ska inte hanteras mervärdesskattemässigt eftersom det ses som en transaktion inom samma juridiska och legala person. Mot bakgrund av att ovan nämnda transaktion sker inom ramen för samma juridiska och legala person finns det inget krav på fakturering. Vidarefakturering av läkemedel till privat verksamma vårdgivare Vederlag avseende läkemedel från privat verksamma vårdgivare till Region Skåne är, enligt Skatteverket, att anse som en icke omsättning (omfattas inte av mervärdesskattelagen) som således inte ska hanteras mervärdesskattemässigt. Det föreligger inget krav att utfärda faktura för icke-omsättningar som inte omfattas av mervärdesskattelagen. Vidarefakturering av hjälpmedel Vårdenheterna inom Hälsoval Skåne har fullt kostnadsansvar för förmånskostnaden avseende de hjälpmedel som enhetens förtecknade medborgare konsumerar, oavsett förskrivare. Enligt erhållen information kommer Apoteket att fakturera Region Skåne för den del av kostnaden som patienten själv inte betalar vid uthämtning av hjälpmedel hos Apoteket. Tillhandahållande av hjälpmedel är mervärdesskattepliktigt enligt ML. Mot bakgrund av ovan ska Apoteket vid fakturering till Region Skåne debitera mervärdesskatt på sålda hjälpmedel. Det är Skatteverkets bedömning att Region Skåne enligt kommunkontosystemet är berättigad till kompensation för den ingående mervärdesskatt som inte får dras av enligt mervärdesskattelagen. Det är av vikt att notera att dokumentationen avseende ersättningen till Apoteket är tillräcklig för att Skatteverket ska kunna fatta beslut om kompensation enligt kommunkontosystemet. Dokumentationskravet i dessa fall torde ungefär överensstämma med mervärdesskattelagens krav på fakturainnehåll. Det är vår bedömning att dokumentationen är tillräcklig eftersom Apoteket bör ställa ut en faktura till Region Skåne som uppfyller mervärdesskattelagens krav på fakturainnehåll. Vidarefakturering av hjälpmedel till privat verksamma vårdgivare Vederlag avseende hjälpmedel från privat verksamma vårdgivare till Region Skåne är, enligt Skatteverket, att anse som en icke omsättning (omfattas inte av mervärdesskattelagen) som således inte ska hanteras mervärdesskattemässigt. Det föreligger inget krav att utfärda faktura för icke-omsättningar som inte omfattas av mervärdesskattelagen. Deloitte Region Skåne 11

13 Fakturautformning Skattemässigt perspektiv Fakturakrav Enlig 11 kap. 1 ML ska varje näringsidkare säkerställa att faktura utfärdas av honom själv eller i hans namn och för hans räkning av köparen eller en tredje person, för omsättning av varor eller tjänster som görs till en annan näringsidkare eller till en juridisk person som inte är näringsidkare. Ansvaret för att en faktura utfärdas ligger således på säljaren (den som utfört omsättningen) även om denne väljer att låta köparen eller någon annan utfärda fakturan. Enligt 11 kap. 2 ML föreligger inte någon skyldighet att utfärda faktura/ avräkningsnota för omsättningar som avses i 3 kap. 4 samt 23 2 p., dvs från moms undantagen sjukvård samt från moms undantagen försäljning av läkemedel. Det föreligger dock skyldighet att utfärda faktura/avräkningsnota vid tillhandahållande av skattepliktiga läkemedel. Enligt 8 kap. 5 ML föreligger rätt till avdrag för ingående moms endast om det kan styrkas genom faktura. Vad gäller faktureringskrav är det vår bedömning att Region Skåne inte behöver ställa ut fakturor i någon av de bedömda situationerna. I de fall Region Skåne är berättigad till ersättning enligt kommunkontosystemet är det dock viktigt att dokumentationen är tillräcklig för att Skatteverket ska kunna fatta beslut om kompensation. Dokumentationskravet i dessa fall torde ungefär överensstämma med mervärdesskattelagens krav på fakturainnehåll. Det är vår bedömning att dokumentationen är tillräcklig vad gäller ökade kostnader vid upphandling och bidragsgivning inom sjukvård. Har Region Skåne även för avsikt att ansöka om kompensation för lokalkostnad är det dock vår bedömning att dokumentationen inte är tillräcklig. Fakturainnehåll I 11 kap. 8 ML anges vilka uppgifter som krävs för att en handling ska kunna betecknas som en faktura. Detta innebär att det avgörande inte är själva namnet på underlaget utan i stället själva innehållet. Skatteverket anser således att det saknar betydelse om underlaget exempelvis kallas kvitto, räkning eller inköpsnota. Det avgörande är i stället att detta underlag innehåller samtliga uppgifter som krävs enligt ML. Deloitte Region Skåne 12

14 En faktura ska innehålla följande uppgifter: 1. datum för utfärdandet 2. ett löpnummer baserat på en eller flera serier, som ensamt identifierar fakturan 3. säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt under vilket varorna eller tjänsterna har omsatts 4. kundens momsregistreringsnummer 5. säljarens och köparens namn och adress 6. de omsatta varornas mängd och art eller de omsatta tjänsternas omfattning och art 7. datum då omsättningen av varorna eller tjänsterna utförts eller slutförts 8. beskattningsunderlaget för varje skattesats eller undantag, enhetspriset exklusive mervärdesskatt 9. tillämpad skattesats 10. det mervärdesskattebelopp som ska betalas 11. vid befrielse från skatt en hänvisning till den relevanta bestämmelsen i ML. Redovisningsmässigt perspektiv Bokföringslagens krav avseende fakturainnehåll faller inom ramen för de skattemässiga kraven. Skatteverket ställer högre krav på fakturans utformning än vad som görs redovisningsmässigt. Enligt Bokföringslagen ska en verifikation innehålla 1. när fakturan har sammanställts (fakturadatum) 2. fakturanummer 3. när affärshändelsen har inträffat 4. vad fakturan avser 5. belopp 6. vilken motpart som berörs 7. upplysning om handlingar eller andra uppgifter som har legat till grund för affärshändelsen samt var dessa finns tillgängliga. I aktuellt fall bör alltså ovanstående parametrar inkluderas och dessutom bör ersättningen specificeras så att vårdenheterna erhåller en sammanställning av beräkningsunderlaget. Utkasten till fakturautformning som vi tagit del av har tillräcklig information om vad affärstransaktionen avser. Dessutom bör en hänvisning till ackrediteringsvillkoren göras i enlighet med den sista punkten ovan. Enligt ackrediteringsvillkoren Enligt ackrediteringsvillkoren ska Region Skåne lämna underlag för utbetalningen till vårdenheterna. Detta kommer att ske dels genom översiktlig information på fakturan, dels information på detaljnivå på fakturaspecifikation. Ackrediteringsvillkoren anger inte omfattningen av den information som ska lämnas på underlaget. För att underlätta analysen för respektive vårdenhet och för att möjliggöra uppföljningar för att kunna påverka sin situation bör detaljinformation avseende respektive ersättning finnas. Den information som lämnas kan utökas efterhand som önskemål framkommer från vårdenheterna. Deloitte Region Skåne 13

15 Nedan anges förslag på vilken typ av information som skulle kunna göras tillgänglig för vårdenheterna. Ersättning Möjlig detaljinformation på fakturaspecifikationen Fast vårdersättning Basläkemedel Rörliga ersättningar och avdrag Antal listade Ålder på antal listade Antal listade inom samma vårdtyngdsgrupp Förändring mellan grupper från tidigare period Underlag från SCB avseende vilka parametrar som vägts in Vilken typ av läkemedel som skrivits ut Vilken enhet som skrivit ut respektive läkemedel Kostnad inom ålderskategori och kön Eventuella förändringar av klassificering av basläkemedel Möjlighet till uppföljning mot föregående period Antal besök av listad person hos annan vårdenhet Typ av besök hos annan enhet Mottagna besök: från vilken enhet, typ av besök Åldersfördelning och kön på patienterna Antal besök med asyl, gömda osv Patientavgifternas karaktär (antal besök) Antal andra öppenvårdsbesök (fördelat på enhet eller typ av enhet) som utgör en parameter i TG-beräkningen Elektronisk faktura I 1 kap. 17 a ML anges att med överföring av fakturor eller andra handlingar på elektronisk väg avses att handlingarna överförs eller ställs till mottagarens förfogande med hjälp av utrustning för elektronisk behandling (inbegripet digital signalbehandling). Av 1 kap 17 ML framgår bland annat att faktura även kan utgöras av dokument eller meddelanden i elektronisk form om de uppfyller de fakturakrav som anges i 11 kap. ML. I 11 kap. 6 ML anges att överföring av en faktura på elektronisk väg endast får ske om mottagaren godkänner det. Bestämmelserna i Skattebetalningslagen samt Bokföringslagen reglerar bl a hanteringen av fakturor som ställs ut och tas emot. Det ska vara möjligt att med hjälp av systemdokumentation få överblick över bokföringssystemets organisation och uppbyggnad hos ett företag. Det ska också vara möjligt att utan svårighet följa och förstå de enskilda bokföringsposternas behandling. Det finns även krav på oföränderlighet av räkenskapsinformation. När det gäller kontroll av att en faktura är korrekt ställs samma krav som för en pappersfaktura. För det företag som har tagit emot en elektronisk faktura gäller att denna även ska lagras elektroniskt. Enligt huvudregeln i 7 kap. 1 BFL ska räkenskapsinformation bevaras i sin ursprungsform. Det är visserligen tillåtet för företaget att anpassa (konvertera) mottagen maskinläsbar räkenskapsinformation till sitt eget informationssystem. Informationen får dock inte förändras. En säljare kanske överför flera fakturor samlat på elektronisk väg till en köpare. Av 11 kap. 7 2 st. ML framgår att det då är tillräckligt att gemensamma uppgifter i fakturorna endast anges en gång, under förutsättning att alla uppgifter är åtkomliga för varje faktura. Deloitte Region Skåne 14

16 Mot bakgrund av ovanstående ser vi inget hinder mot att Region Skåne skulle kunna tillämpa elektronisk fakturering. I detta fall ställs det dock krav på att det finns lagringsmöjligheter i Qlickview samt välfungerande backup-rutiner. Självfakturering Självfakturering innebär att det är köparen som ställer ut en faktura. Detta är tillåtet vid omsättningar både inom och utom landet. I 11 kap. 4 finns dock nedanstående förutsättningar för självfakturering vid omsättning inom landet. 1. att det finns ett i förväg träffat avtal om detta mellan säljaren och köparen 2. att det finns ett förfarande för säljarens godkännande av varje faktura och 3. att det framgår av fakturan att köparen utfärdat den. Något krav på att avtalet enligt punkt 1 ska vara skriftligt finns inte. Ett förfarande för godkännande enligt punkt 2 kan tänkas fungera så att säljaren helt enkelt inte agerar med anledning av den faktura som köparen ställt ut. När det gäller kravet på uppgift enligt punkt 3 är det, enligt Skatteverkets uppfattning, inte nödvändigt att själva ordet självfakturering anges. Däremot måste det framgå av fakturan att det är köparen som har utfärdat den. Detta kan exempelvis ske genom att köparen på fakturan tydligt, t ex genom avvikande text, anger att fakturan är upprättad av köparen. Förutom ovan nämnda ska en självfaktureringsfaktura innehålla samma uppgifter som en vanlig faktura enligt ovan. Mot bakgrund av ovanstående ser vi inget hinder mot att Region Skåne skulle kunna tillämpa självfakturering. Deloitte Region Skåne 15

17 Pasis krav på certifierat kassaregister Krav från Skatteverket Från den 1 januari 2010 ställs krav på att verksamheter med kontanthantering ska använda sig av certifierat kassaregister. För att ett kassasystem ska uppfylla kraven för certifierade kassaregister krävs bland annat att följande rapporter är möjliga att generera: Kassakvitto. Z-dagrapport dvs sammanställning av dagsförsäljning och löpande användning. Med löpande användning avses förutom kassakvitto också kontrollkod, ändring av priser, rättelser, lådöppningar, uttag av rapporter. X-dagrapport dvs samtliga registreringar sedan senaste Z-dagrapporten. Dessutom finns krav på att samtliga kassaenheter ska ha ett unikt modellnummer, tillverkningsnummer och versionsnummer. Vidare får kassaregistret inte vara anslutet till eller integrerat med utrustning eller programvara som påverkar de funktioner som anges ovan. Avgörande i inledningsskedet är att leverantören/tillverkaren av systemet lämnar in en tillverkardeklaration som garanterar att kassaregistret uppfyller de tekniska kraven. Region Skåne bör alltså vända sig till Tieto, som är leverantör av Pasis, för att erhålla information om möjligheterna till att anpassa Pasis för att uppfylla kraven på certifierat kassaregister. Ett annat alternativ är att de berörda enheterna använder ett godkänt kassaregister parallellt med Pasis. Ovanstående kriterier avseende kraven på certifierat kassaregister är inte uttömmande. Undantag från tillämpning av certifierade kassaregister Vissa typer av verksamheter är undantagna från kravet vilket gäller bland annat landsting som är befriade från inkomstskatt. Detta undantag gäller dock inte privata vårdenheter. Om särskilda skäl föreligger kan det dock finnas möjlighet att ansöka om undantag. Särskilda skäl som eventuellt skulle kunna bli aktuella för de privata vårdenheterna är att man för Skatteverket kan presentera ett annat tillförlitligt underlag för skattekontroll. För tillförlitligt underlag för ett enskilt företag (vårdenhet i detta fall) gäller följande: Ingen med ägarinflytande får delta i kontantredovisningen eller den löpande bokföringen. Tydlig ansvarsfördelning för kassaredovisning. Erforderliga interna kontrollrutiner. Deloitte Region Skåne 16

18 För tillförlitligt underlag för en kedja av företag gäller följande: Mjuk tillämpning 2010 Samtliga kassaregister hos varje företag i kedjan ingår i gemensamt kassaregistreringssystem. Centrala rutiner garanterar de enskilda företagens kassaredovisningar. Den 20 april 2009 gick Skatteverket ut med en skrivelse där de garanterar en mjuk tillämpning av lagen om kassaregister under en längre tid eftersom det ännu inte finns några certifierade kassaregister på marknaden. Deloitte Region Skåne 17

Hälsoval Skåne Granskning av informationsflöde

Hälsoval Skåne Granskning av informationsflöde Bilaga Hälsoval Skåne Granskning av informationsflöde Bilaga Bilaga 009 Deloitte AB Innehåll Sida Överblick IT-flöden Pasis och Priva 6 Fast vårdersättning: ACG och CNI 7 Läkemedel: Vårdersättning och

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation 1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2012:342 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Sida 1(5) xxx xxxxx. Svea hovrätt har hemställt att Bokföringsnämnden ska inkomma med yttrande i målet.

Sida 1(5) xxx xxxxx. Svea hovrätt har hemställt att Bokföringsnämnden ska inkomma med yttrande i målet. Sida 1(5) 2010-01-26 Svea hovrätt Avdelning 10 Box 2290 103 17 Stockholm Yttrande i mål nr X xxxxxxx YTTRANDE De i målet aktuella reverserna är mottagna uppgifter om affärshändelser och ska då enligt 5

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Mats Andersson, Risk Manager Henrik Friang, Risk Manager September 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2003:1134 Utkom från trycket den 19 december 2003 utfärdad den 11 december 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Redovisning av mervärdesskatt

Redovisning av mervärdesskatt Revisionsrapport Redovisning av mervärdesskatt Lena Blomstedt, Skattejurist Norrbottens läns landsting Göran Persson Lingman, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Nynäshamns kommun Granskning av rutiner för redovisning av moms

Nynäshamns kommun Granskning av rutiner för redovisning av moms Nynäshamns kommun Granskning av rutiner för redovisning av moms Oktober 2010 Jonas Eriksson Åsa Sandgren Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte och revisionsfråga... 1 Avgränsning och revisionsmetod...

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om myndigheters bokföring; SFS 2000:606 Utkom från trycket den 4 juli 2000 utfärdad den 31 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser Förordningens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2005 B 2879-03 KLAGANDE CF Offentlig försvarare och ombud: advokaten RS MOTPART Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Revisionsrapport Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Marks kommun November 2009 Henrik Bergh Innehållsförteckning 1 Uppdrag och genomförande... 3 2 Bakgrund... 3 3 Revisionsfråga...

Läs mer

6.3 Riktlinjer för fakturautställare

6.3 Riktlinjer för fakturautställare 6.3 Riktlinjer för fakturautställare Dokumentbeskrivning: Detta dokument ska användas av B som en del i det underlag och de anvisningar som lämnas till inför start av fakturering via e-giro eller e-faktura.

Läs mer

Samir Sandberg Åsa Sandgren

Samir Sandberg Åsa Sandgren Revisionsrapport Granskning av rutiner för momsredovisning Tyresö Kommun Samir Sandberg Åsa Sandgren Granskning av rutiner för momsredovisning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer....

Läs mer

Kommentarer till Skatteverkets förslag till föreskrifter (SKVFS 2013:X) om kontrollsystem till kassaregister

Kommentarer till Skatteverkets förslag till föreskrifter (SKVFS 2013:X) om kontrollsystem till kassaregister 2013-10-28 131 647171-13/111 Kommentarer till Skatteverkets förslag till föreskrifter (SKVFS 2013:X) om kontrollsystem till kassaregister Innehållsförteckning 1 Lagstiftningen om kassaregister 2 Bakgrunden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning; SFS 2000:890 Utkom från trycket den 1 december 2000 utfärdad den 23 november 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Nya bokföringslagen vad innebär förändringarna? Katharina Prager, Bra Arkiv

Nya bokföringslagen vad innebär förändringarna? Katharina Prager, Bra Arkiv Nya bokföringslagen vad innebär förändringarna? Katharina Prager, Bra Arkiv Litet företag med stora kunder Grundade företaget 1999 Vi har genomfört över 500 uppdrag hos flera än 160 organisationer Ordning

Läs mer

Läkemedelsfakturor intern kontroll

Läkemedelsfakturor intern kontroll 1 Revisorerna Johan Magnusson 2005-09-29 Rev/05045 Läkemedelsfakturor intern kontroll Rapport 4-05 2 Läkemedelsfakturor intern kontroll Bakgrund Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Kassalagen, Lag (2007:592) om kassaregister m.m Lag (2007:592) om kassaregister m.m.

Kassalagen, Lag (2007:592) om kassaregister m.m Lag (2007:592) om kassaregister m.m. Kassalagen, Lag (2007:592) om kassaregister m.m Lag (2007:592) om kassaregister m.m. SFS nr: 2007:592 Departement/myndighet: Finansdepartementet Utfärdad: 2007-06-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2009:852 Registeruppgifter

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Revisionsrapport* Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Norrbottens läns landsting Februari 2007 PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 2 juli 2012 399/2012 Lag om ändring av mervärdesskattelagen Utfärdad i Nådendal den 29 juni 2012 I enlighet med riksdagens beslut ändras i mervärdesskattelagen

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

Kommunernas moms ETT HÄFTE OM KOMMUNKONTOSYSTEMET 2010

Kommunernas moms ETT HÄFTE OM KOMMUNKONTOSYSTEMET 2010 Kommunernas moms ETT HÄFTE OM KOMMUNKONTOSYSTEMET 2010 Kommunernas moms ETT HÄFTE OM KOMMUNKONTOSYSTEMET Upplysningar om innehållet: Mona Fridell, mona.fridell@skl.se Kajsa Jansson, kajsa.jansson@skl.se

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Revisionsrapport Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning - sektorn för socialtjänst samt sektorn för utbildning och kultur Härryda kommun Juni 2009 Henrik Bergh Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

Hällefors kommun. Granskning av mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 30 maj 2007 Antal sidor: 6

Hällefors kommun. Granskning av mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 30 maj 2007 Antal sidor: 6 Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 30 maj 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser 2 5.1.1 Kontering av moms

Läs mer

Rekommendationer för Samordningsförbund angående ansökan om momsersättning

Rekommendationer för Samordningsförbund angående ansökan om momsersättning Arbetsgruppen ekonomi/juridik Skara 2013-02-14 Rekommendationer för Samordningsförbund angående ansökan om momsersättning Med momsersättning till kommuner menas bestämmelser som gör att kommuner, landsting,

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister; beslutade den xx månad xxxx. Kassaregister Utkom från trycket den Skatteverket föreskriver 1

Läs mer

(I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region)

(I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region) Dagar om lagar 4 5 november 2014 Bo Thalén Vem äger patientjournalerna? (I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region) Kan patientjournaler överlämnas från en vårdgivare

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 24 oktober 2011 KLAGANDE Big Bowl Sverige AB, 556519-1987 Box 3058 200 22 Malmö MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Granskning av rutiner för momsredovisning

Granskning av rutiner för momsredovisning www.pwc.se Revisionsrapport Camilla Engström Sandra Feiff Granskning av rutiner för momsredovisning Botkyrka kommun Granskning av rutiner för momsredovisning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggarstöd

Arbetsförmedlingens handläggarstöd Arbetsförmedlingens handläggarstöd AFHS 18/2011 Sida: 1 av 7 Gäller fr.o.m. 20141022 Beslutad av: Henrietta Stein Beslutsdatum: 20141022 Version: 3.0 Dnr: Af-2014/091296 Medicinska underlag Medicinska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kassaregister m.m.; SFS 2007:592 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

17 Fakturering. 17.1 Allmänt. Fakturering, Avsnitt 17 401

17 Fakturering. 17.1 Allmänt. Fakturering, Avsnitt 17 401 Fakturering, Avsnitt 17 401 17 Fakturering Faktureringsdirektivet Nytt 11 kap. ML Skrivelser från SKV 17.1 Allmänt Bestämmelser om skyldighet att utfärda faktura, vad fakturan ska innehålla och när en

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Förslag till... Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister; beslutade den 12 januari 2009. (preliminärt beslutsdatum) Kassaregister Utkom

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Peter Aschberg Stefan Fredriksson Karlstads kommun 1 Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Information till öppenvårdsapotek 1(8) Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Inledning Instruktionen avser öppenvårdsapotekens fakturering av kostnader för följande

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2001:971 Utkom från trycket den 7 december 2001 utfärdad den 29 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

* Skatteverket YTTRANDE

* Skatteverket YTTRANDE Datum 2013-02-22 131 815036-12/112 Dnr 1(7) Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 Stockholm Bokföringsnämndens förslag till allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (dnr 10-19) Skatteverket tillstyrker

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna 2008-06-18 Rev /08041 Johan Magnusson Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 1 Köpt vård intern kontroll Inledning Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:940 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Revisionsrapport Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, genomförande

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning av Rekryteringstjänster 2013. Sida 1

Avropsstöd. Vägledning av Rekryteringstjänster 2013. Sida 1 Avropsstöd Vägledning av Rekryteringstjänster 2013 Sida 1 1 Innehåll 2 Inledning... 3 3 Omfattning... 3 3.1 Inriktningar... 3 3.2 Avgränsning... 4 4 Avrop på Ramavtalet... 4 4.1 Avropsförfrågans innehåll

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Uppföljning av rapport 2002-02-04 gällande rutiner för intern kontroll på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet.

Uppföljning av rapport 2002-02-04 gällande rutiner för intern kontroll på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet. Revisionsrapport* Uppföljning av rapport 2002-02-04 gällande rutiner för intern kontroll på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet. Vänersborgs kommun 2007-11-06 Henrik Bergh *connectedthinking

Läs mer

Anvisning för registrering av fakturaunderlag samt redovisning av projektstöd

Anvisning för registrering av fakturaunderlag samt redovisning av projektstöd 1 Anvisning för registrering av fakturaunderlag samt redovisning av projektstöd Allmänt Projektledaren är ansvarig för att beviljade medel används i enlighet med de regler som finns angivna i avtalet samt

Läs mer

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Revisionsrapport KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning/underlag 2 5. Metod 3 6. Projektorganisation 3 7. Utbetalningar via PA-system

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2008 B 378-07 KLAGANDE BS Ombud och offentlig försvarare: Advokat TÖ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Medhjälp

Läs mer

Johan Rasmusson, Deloitte Bo-Arne Olsson och Benny Persson, Deloitte Momsgranskning Region Skåne - Skånetrafiken

Johan Rasmusson, Deloitte Bo-Arne Olsson och Benny Persson, Deloitte Momsgranskning Region Skåne - Skånetrafiken Deloitte AB Box 386, Hjälmaregatan3 201 23 Malmö Sverige Tel: + 46 40 669 61 00 Fax: +46 40 23 68 80 Memo Datum: 30 november 2006 Till: Från: Ärende: Johan Rasmusson, Deloitte Bo-Arne Olsson och Benny

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Remiss av promemorian Nya faktureringsregler vad gäller mervärdesskatt

Remiss av promemorian Nya faktureringsregler vad gäller mervärdesskatt Remiss Fi2011/3586 REGERINGSKANSL1ET 2011-08-29 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter, S2 Christoffer Andersson Calafatis Telefon +46 8 405 12 30 E-post

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Läs mer

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Allmänna villkor som måste vara uppfyllda för att kunna vara leverantör till Titania. 1. Ditt företag måste inneha svenskt F-skattebevis.

Läs mer

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen.

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGSNÄMNDEN KORT OM BOKFÖRINGSNÄMNDEN BFN är en statlig myndighet som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed. BFN är statens

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget i Östergötland

Revisionsrapport Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Sjukresor - granskning av räkenskapsmaterial Landstinget i Östergötland Lars Edgren Stefan Knutsson Eva Andlert, Certifierade kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Nya regler från 1 juli 2007 Syfte Att motverka momsfusk där köparen gör avdrag för ingående moms som

Läs mer

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Bilaga 10 Faktureringsrutiner SID 1 (7) Bilaga 10 Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag 1. Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem 2. Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

NEA. Genomgång av EU:s nya faktureringsdirektiv

NEA. Genomgång av EU:s nya faktureringsdirektiv NEA Genomgång av EU:s nya faktureringsdirektiv 2 Agenda Inledning Elektronisk fakturering Vad är en elektronisk faktura Krav vid elektronisk fakturering Fakturan äkthet, integritet och läsbarhet Definitioner

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv Dokumenthantering i EU-projekt Dokumenthantering i EU-projekt Vad vi ska prata om: Varför ska vi bevara Exempel på handlingar Diarieföring Gallring Arkivsäkerhet

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

RAPPORT Conny Svensson/ Lars Lundh Datum Dnr 010-573 50 01/ 010-574 99 95 2011-01-31 131 95719-11/2011

RAPPORT Conny Svensson/ Lars Lundh Datum Dnr 010-573 50 01/ 010-574 99 95 2011-01-31 131 95719-11/2011 * Skatteverket Dnr 131 95719-11/2011 1(9) Iakttagelser och slutsatser efter genomförd kontroll 2008-2010 av torgoch marknadshandeln Sammanfattning Inom ramen för Riksprojektet Kontanthandel samt den samordnade

Läs mer

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN EFR-BIDRAGSAVTAL BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING RIKTLINJER FÖR EN OBEROENDE RAPPORT OM DE FAKTISKA RESULTATEN RÖRANDE METODEN FÖR ETT EFR-BIDRAGSAVTAL SOM FINANSIERAS

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 juni 2009 KLAGANDE Car & Van Sweden AB, 556330-7445 Jutebacken Ryd 560 25 Bottnaryd MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Författningskommentarer bilaga B

Författningskommentarer bilaga B Bilaga Författningskommentarer bilaga B Ändringarna i fält 8 Sjätte stycket Hänvisningen i sjätte stycket till 3 kap. 30 andra stycket mervärdesskattelagen 1994:20) 1 tas bort eftersom Tullverket inte

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

Innehåll. Rekommendationens bindande verkan. Lagregler. Definitioner

Innehåll. Rekommendationens bindande verkan. Lagregler. Definitioner Bokföring Innehåll Rekommendationens bindande verkan Lagregler Definitioner Denna rekommendation innehåller bestämmelser om löpande bokföring, verifikationer, arkivering av räkenskapsinformation samt systemdokumentation

Läs mer