Regler för serveringstillstånd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler för serveringstillstånd"

Transkript

1 Regler för serveringstillstånd Reviderat

2 Regler för serveringstillstånd Innehållsförteckning Tillämpningsområde för alkohollagen... 3 Servering av spritdrycker, vin och starköl... 3 Definition av slutet sällskap... 3 Servering av öl (folköl klass II)... 3 Tillståndsmyndighet... 3 Tillståndets omfattning... 4 Tillståndets giltighet... 4 Ansökan... 4 Prövningsavgift... 4 Faktura... 4 Handläggning av ansökan... 4 Personlig lämplighet... 4 Kök... 5 Serveringslokal... 5 Sittplatser... 5 Drinkbar... 5 Brandsäkerhet... 5 Uteservering... 5 Olägenheter eller särskild risk för människors hälsa... 5 Villkor för tillstånd... 5 Information... 6 Webbplats... 6 Alkoholpolitiska riktlinjer... 6 Allmänt... 6 Inköp av alkoholdrycker... 6 Tillståndsbevis... 6 Prissättning av alkoholdrycker... 6 Kassaregister (FHIFS 2003:2)... 6 Bokföring... 7 Redovisning... 7 Otillbörlig marknadsföring... 7 Alkoholfritt alternativ (FHIFS 2002:6)... 7 Serveringsförbud... 7 Ansvar och tillsyn... 7 Förtärings- och förvaringsförbud... 7 Förbud mot att ta med alkoholdrycker från serveringsställe... 8 Förbud mot att sälja alkoholdrycker... 8 Serveringstid... 8 Stängningstid... 8 Alkoholfri servering efter serveringstidens utgång... 8 Anmälningsplikt... 8 Förändring av ägarförhållandena... 8 Ombyggnad av serveringsställe... 8 Anmälan ska ske i förväg... 8 Tillsynsmyndighets tillträdesrätt mm... 9 Straffansvar... 9 Förverkande... 9 Gåvoförbud... 9 Information... 9 Statens folkhälsoinstitut... 9 Blanketter... 9 Alkoholhandläggare Sidan 2 av 9

3 Regler för serveringstillstånd Tillämpningsområde för alkohollagen (SFS 1994:1738) (ändrad senast ) Servering av spritdrycker, vin och starköl Definition av slutet sällskap Servering av öl (folköl klass II) Begreppet alkoholdrycker omfattar enligt 1 kap 3 alkohollagen drycker med mer än 2,25 volymprocent alkohol. Alkoholdrycker delas i denna lag in i spritdrycker, vin, starköl och öl. Enligt 1 kap 8 alkohollagen innebär begreppet servering att alkoholdrycker säljs för förtäring på stället. Enligt 6 kap 1 samma lag får servering av spritdrycker, vin och starköl ske endast om tillstånd har meddelats. Serveringstillstånd krävs dock inte för servering av spritdrycker, vin och starköl som ordnas 1. utan vinstintresse, 2. i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker, 3. vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer (slutet sällskap), och 4. utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna. (OBS! Alla förutsättningar enligt punkt 1-4 måste vara uppfyllda för att tillstånd inte ska krävas.) För privata fester där värden/arrangören bjuder på alkoholdrycker eller om deltagarna förtär egna alkoholdrycker krävs inte och ges inte serveringstillstånd. (Se även Förtärings- och förvaringsförbud nedan.) Slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse i förening eller sammanslutning utöver ifrågavarande tillställning. Ett slutet sällskap kan vara inbjudna släktingar, vänner och kollegor vid t ex bröllop och födelsedagar. Vid varje serveringstillfälle ska en bokning finnas, gjord i förväg, angivande vilken grupp/vilket sällskap som avses samt antalet personer. Grupp/sällskap får ej bildas på stället. Servering av öl (folköl klass II) är, med de inskränkningar som föreskrivs i alkohollagen, tillåten om verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnad eller transportmedel 1. som är avsedda för stadigvarande verksamhet med livsmedel, 2. som ingår i anläggning som är godkänd av Miljö- och hälsoskyddsenheten enligt föreskrifter meddelade med stöd av 8 1 livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien. 3. samt om servering av mat samtidigt bedrivs i lokalen. (6 kap 1 a ) Den som bedriver servering av öl skall, senast när verksamheten påbörjas, anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker samt utöva särskild kontroll (egenkontroll) över serveringen. (6 kap 1 a ) Öl får även serveras i sådana fall som anges 6 kap 1 2 st samma lag samt av den som har meddelats serveringstillstånd. (6 kap 1 a ) I dessa fall behöver inte serveringen anmälas enligt ovan. Då öl (folköl klass II) får serveras utan tillstånd innefattas inte öl i begreppet alkoholdrycker i nedanstående anvisningar. Tillståndsmyndighet Tillstånd för servering av spritdrycker, vin och starköl enligt 7 kap 5 första stycket alkohollagen söks av den kommun där serveringsstället är beläget (undantag trafikservering). (7 kap 12 ) Sidan 3 av 9

4 Tillståndets Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i omfattning förening, företag eller annat slutet sällskap. (7 kap 5 ) Tillståndets Tillstånd kan avse servering året runt, årligen under en viss giltighet tidsperiod, under en enstaka tidsperiod eller vid ett visst tillfälle. Tillstånd, som avser servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod, gäller tills vidare. Socialnämnden får dock om det finns särskilda skäl begränsa tillståndets giltighet till viss tid. (7 kap 5 ) Ansökan I Motala kommun är det Socialnämnden som fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagen. (Socialnämndens reglemente) Ansökan, på särskild blankett, med bifogade handlingar enligt Anvisningar för ansökan om serveringstillstånd skickas till: Socialnämnden, Socialförvaltningen, MOTALA. Det kan erfordras att ytterligare upplysningar skall lämnas. Prövningsavgift Fastställd prövningsavgift skall erläggas av sökanden. (7 kap 13 ) 1 Nytt tillstånd året runt eller årligen under viss tidsperiod kronor 2 Utökat tillstånd (grupp, lokal eller dryck) kronor 3 Tillfälligt utvidgat tillstånd eller tillfälligt utökad serveringstid 600 kronor 4 Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten vid festival eller motsvarande kronor 5 Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten vid mässa eller motsvarande kronor 6 Tillfälligt tillstånd för servering till slutna sällskap 600 kronor Socialnämnden har rätt att jämka avgiften vid särskilda skäl. Faktura Prövningsavgift faktureras sökanden efter att ansökan inkommit. En förutsättning för att socialförvaltningen ska kunna fakturera prövningsavgift är att firma/organisation, organisationsnummer, fullständig adress och postadress samt kontaktperson anges i ansökan. Saknas någon uppgift fördröjs handläggningen av ansökan. Handläggning av Handläggningstid av en komplett ansökan är normalt 4-6 veckor. ansökan Lämna ansökan så snart som möjligt även om inte alla handlingar som ska bifogas ansökan finns tillgängliga så att handläggningen kan påbörjas. Lämna handlingar som saknas när ansökan inges så snart det kan ske. OBS! Ansökan kan avslås om den inte är komplett. Personlig lämplighet Tillstånd får meddelas endast den som visar att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. (7 kap 7 ) Kunskap i svensk alkohollagstiftning måste finnas hos personer med betydande inflytande som är aktiva i serveringsrörelsenn Sidan 4 av 9

5 Kök Serveringslokal Sittplatser Drinkbar Brandsäkerhet Uteservering Olägenheter eller särskild risk för människors hälsa Villkor för tillstånd Vid prövningen tas särskild hänsyn till att sökanden är laglydig och benägen att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna. Tillstånd för servering till allmänheten året runt eller årligen under viss tidsperiod får meddelas endast om serveringsstället har ett kök för allsidig matlagning och tillhandahåller lagad mat. Tillstånd för servering till allmänheten under en enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle får meddelas om serveringsstället tillhandahåller lagad mat. Detsamma gäller beträffande tillstånd för servering i slutet sällskap. För att det ska kunna anses vara fråga om ett sådant kök för allsidig matlagning som ger möjlighet till tillagning av ett varierat och komplett utbud av lagad mat från råvaror bör krävas att köket minst är godkänt för hantering av tvättade eller skalade rotfrukter, rensad och filéad fisk och detaljstyckat kött. För renodlade köttrestauranger bortfaller kravet på att filéad fisk ska kunna hanteras. För renodlade fiskrestauranger gäller motsvarande avseende detaljstyckat kött. (FHIFS 2002:6) Serveringstillstånd ska avse viss lokal eller annat avgränsat utrymme. (7 kap 10 ) Serveringsstället skall ha ett med hänsyn till omständigheterna tillräckligt antal sittplatser för gäster. (7 kap 7-8) Om det finns en drinkbar skall den vara en mindre väsentlig del av serveringsstället, inrättad i nära anslutning till matsal. (7 kap 7-8) Serveringsstället skall vara lämpligt för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt. (7 kap 7-8) En uteservering ska vara belägen i nära anslutning till serveringsstället samt ha en lämplig avgränsning. Uteserveringen ska upptas av bord med sittplatser för servering av lagad mat och kunna överblickas. Serveringstillstånd för sk satellitservering lämnas inte. Tillstånd för uteservering där alkoholrelaterade störningar kan befaras, t ex då uteservering är lokaliserad till gatumark (trottoarservering) eller i nära anslutning till bostäder, kan meddelas längst t o m klockan 24.00, med möjlighet till förlängd tid vid enstaka tillfälle. Om serveringen kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om kraven i 7 kap 7-8 är uppfyllda. (7:9 ) I samband med beslut om serveringstillstånd eller senare får socialnämnden meddela de vilkor som behövs för att motverka störningar och skadeeffekter av alkoholserveringen. (7 kap 5 ) Socialnämnden kan till exempel förordna om: vilka serveringslokaler som får utnyttjas och hur, att förordnade ordningsvakter skall finnas (efter samråd med polismyndigheten), att alkoholdrycker endast får serveras genom bordsservering, vilka serveringstider som ska gälla, hur och när en drinkbar får användas. Villkor beslutas och meddelas för varje enskilt serveringsställe. Ett villkor som meddelas senare än i samband med beslut om Sidan 5 av 9

6 Information Webbplats Alkoholpolitiska riktlinjer serveringstillstånd är ett ingrepp mot ett tidigare meddelat gynnande förvaltningsbeslut och måste motiveras. Skäl för att förena ett gällande serveringtillstånd med villkor kan vara att serveringsrörelsen har medfört alkoholpolitiska olägenheter. Villkor kan också meddelas för att t ex undvika ordningsstörningar vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar, t ex större idrottsevenemang. Om det för visst tillfälle anses påkallat för ordningens upprätthållande får socialnämnden förbjuda eller inskränka försäljning av alkoholdrycker (3 kap 10 ). Det kan i sistnämnda fall komma ifråga vid större lokala evenemang eller i samband med vissa helger. Ytterligare information finns på Motala kommuns webbplats: Upplysningar kan lämnas av handläggare vid Socialförvaltningen, Drottninggatan 2, Motala kommun. Blanketter för ansökan om tillstånd, anmälan av serveringsansvariga etc finns på Motala kommun webbplats: Blanketter finns även att hämta under kontorstid i receptionen i Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala. Information om öppettider: tel Alkoholpolitiska riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen har fastställts av Motala kommunfullmäktige som en del av Alkohol- och drogpolitisk strategi för Motala kommun. Dokumenten finns publicerade på Motala kommuns webbplats. Serveringsregler m m Allmänt Nedan anges kortfattat innehållet i och lagrum för alkohollagens viktigaste bestämmelser avseende servering av alkoholdrycker. Inköp av Starköl, vin och spritdrycker som behövs för serveringen ska köpas alkoholdrycker av den som har partihandelstillstånd för varan, t.ex. systembolaget eller bryggeri. Den som har tillstånd för servering i slutet sällskap vid ett enstaka tillfälle eller under en enstaka tidsperiod får köpa alkoholdrycker endast på systembolaget. Vid inköp skall i regel tillståndsbeviset visas upp. (6 kap 5 ) Tillståndsbevis Tillståndsbeviset skall finnas tillgängligt på serveringsstället och kunna uppvisas för tillsynsmyndighet. Prissättning av alkoholdrycker Kassaregister (FHIFS 2003:2) För prissättning av alkoholdrycker (6 kap 6 ) gäller priser på alkoholdrycker får vid servering inte sättas lägre än inköpspriset för varan jämte skäligt tillägg om minst 25 % för att täcka hanteringskostnaderna, priserna ska avvägas så att försäljning av drycker med högre alkoholhalt inte främjas, sänkning av priser på alkoholdrycker under viss tid på dagen bör även omfatta mat och lättdrycker. (FHIFS 2002:6) Den som har tillstånd för servering av spritdrycker, vin eller starköl till allmänheten eller stadigvarande tillstånd för servering i slutet sällskap är skyldig att registrera all försäljning i kassaregister och att vid varje försäljning ta fram och erbjuda kunden ett av registret framställt kvitto. Tillståndsmyndigheten får medge undantag för servering inom ideella föreningar eller liknande slutna sällskap. Kassaregister skall på ett tillförlitligt sätt visa alla transaktioner som gjorts. Vad ett kassaregister vid varje inslag skall registrera framgår av Sidan 6 av 9

7 Bokföring Redovisning Otillbörlig marknadsföring Alkoholfritt alternativ (FHIFS 2002:6) Serveringsförbud Ansvar och tillsyn Förtärings- och förvaringsförbud Statens folkhälsoinstituts föreskrifter om kassaregister FHIFS 2003:2. Bokföring i rörelse som är tillståndspliktig skall vara så utformad att kontroll av verksamheten är möjlig. Den som driver rörelsen är skyldig att på anfordran av en tillsynsmyndighet förete bokföringshandlingarna. Rapport om försäljning av alkoholdrycker skall lämnas en gång per år till socialnämnden. (8 kap 5 ) Det är förbjudet att söka förmå gäst att köpa alkoholdryck. (6 kap 7 ) Vid servering av alkoholdrycker ska lättdrycker finnas att tillgå i tillfredsställande urval och omfattning. (3 kap 6 ) Med lättdryck avses dryck som antingen är fri från alkohol eller innehåller högst 2,25 volymprocent alkohol. (1 kap 7 ) Urvalet bör omfatta lättöl, bordsvatten samt alkoholfria fest- eller sällskapsdrycker, minst ett alternativ till vardera rött och vitt vin. Ungdom under 18 år eller den som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel får inte serveras alkoholdrycker. Alkoholdrycker får inte lämnas ut om det finns särskild anledning anta att varan är avsedd att olovligen tillhandahållas någon. Den som lämnar ut alkoholdrycker skall förvissa sig om att mottagaren har uppnått 18 års ålder. (3 kap 8 ) Om en köpares ålder inte är känd och den kan antas understiga 25 år, bör krävas att köparen legitimerar sig med en legitimation som är godkänd enligt svensk standard, dvs. en SIS-godkänd legitimation. (FHIFS 2002:6) Servering av alkoholdrycker ska ske med återhållsamhet och får inte föranleda olägenheter ifråga om ordning och nykterhet. (6 kap 2 ) Tillståndshavaren skall till tillståndsmyndigheten anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för alkoholserveringen. Utsedd serveringsansvarig som med hänsyn till sina egenskaper och övriga omständigheter ska vara lämplig för uppgiften skall utöva tillsyn över serveringen och vara närvarande under hela serveringstiden. För servering av spritdrycker, vin och starköl får endast sådan personal anlitas som är anställd av tillståndshavaren eller som är inhyrd från ett bemanningsföretag. (6 kap 3 ) Elever som deltar i en officiellt fastlagd restaurangutbildning bör också som ett led i utbildningen kunna praktisera på restauranger med serveringstillstånd utan att vara anställda, om detta sker med utbildarens medgivande. (FHIFS 2002:6) Inga andra alkoholdrycker får förekomma på serveringsställe än de som köpts in för serveringen. Gäst eller annan person får inte föra med sig egna alkoholdrycker. Detta gäller inte på hotellrum. Inte heller får någon dricka eller tillåtas dricka alkoholdrycker på ett serveringsställe där alkoholdrycker inte får serveras eller i en lokal, som yrkesmässigt upplåts för anordnande av sådana sammankomster i slutna sällskap vid vilka mat eller dryck tillhandahålls av innehavaren eller genom dennes försorg och där servering av alkoholdrycker inte är tillåten. Alkoholdrycker som inte får serveras i en lokal som avses i denna Sidan 7 av 9

8 Förbud mot att ta med alkoholdrycker från serveringsställe Förbud mot att sälja alkoholdrycker Serveringstid Stängningstid Alkoholfri servering efter serveringstidens utgång Anmälningsplikt Förändring av ägarförhållandena Ombyggnad av serveringsställe Anmälan ska ske i förväg paragraf får inte heller förvaras i sådan lokal eller tillhörande utrymmen i annat fall än när det är uppenbart att drycken inte är avsedd att drickas på stället. (6 kap 9 ) Förtärings- och förvaringsförbud gäller inte öl (folköl klass II). Från ett serveringsställe där serveringstillstånd gäller får inte någon medföra eller tillåtas medföra spritdrycker, vin eller starköl som har serverats där. Detta gäller inte hotellrum med minibar. (6 kap 8 ) För att förhindra att gäster tar med sig serverade alkoholdrycker från ett serveringsställe bör sådana endast lämnas ut till gästerna i glas, öppnad flaska eller på liknande sätt. (FHIFS 2002:6) Spritdrycker, vin eller starköl som köpts in för serveringen och som blivit över får inte säljas eller överlåtas till annan. (3 kap 1 ) (Undantag; om överlåtelse av serveringsställe har skett får lagret säljas till den nye innehavaren om den nye innehavaren har erhållit serveringstillstånd.) Servering av spritdrycker, vin eller starköl får endast ske under den i beslutet bestämda tidsperioden. (6 kap 4 ) Om inte tillståndsmyndigheten beslutat annat får servering av spritdrycker, vin eller starköl påbörjas tidigast klockan och avslutas senast klockan (Undantag; Hotellrum med minibar.) Serveringsställe skall vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. (6 kap 4 ) Efter det att serveringsstället är utrymt bör det hållas stängt minst en timme innan det öppnas för alkoholfri servering. (FHIFS 2002:6) Den som beviljats tillstånd skall anmäla till socialnämnden när han avser att påbörja verksamheten. Anmälan skall även göras om verksamheten läggs ned eller om avbrott görs i den. Anmälan skall också göras i fall verksamhetens omfattning förändras eller om det i övrigt sker någon förändring i verksamheten som är av betydelse för tillsynen. (8 kap 3 ) Betydande förändringar av ägarförhållanden skall i förväg anmälas till socialnämnden. (8 kap 3 ) Förändring som innebär att en ägare blir majoritetsägare eller övergår från att vara majoritetsägare till att bli minoritetsägare får anses vara en betydande förändring. Även andra förändringar kan vara betydande. Så är fallet när en nytillkommande ägare får ett väsentligt inflytande över rörelsen. Detsamma gäller när en ägare ökar sin andel och detta enbart, eller i kombination med befattning i företaget ger ett väsentligt inflytande över rörelsen. (FHIFS 2002:6) Ombyggnad av serveringsställe som medför väsentlig ändring av serveringslokalerna kräver särskilt medgivande av tillståndsmyndigheten. (7 kap 11 ) Anmälan avseende verksamheten påbörjan, uppehåll eller upphörande, ombyggnad av serveringsställe eller förändring av ägarförhållandena skall göras i förväg. Om det förhållande som föranlett anmälningsskyldighet inte har kunnat förutses skall anmälan i stället göras utan dröjsmål. (8 kap 3 ) Sidan 8 av 9

9 Övrigt Tillsynsmyndighets tillträdesrätt mm Straffansvar Förverkande Gåvoförbud Information Statens folkhälsoinstitut Blanketter Alkoholhandläggare Tillsynsmyndigheter; Motala kommuns socialnämnd, polismyndighet och länsstyrelsen, har tillträdesrätt till serveringsstället med tillhörande lokaler. Tillståndsinnehavaren är skyldig att tillhandahålla de handlingar och uppgifter som tillsynsmyndighet begär samt utan ersättning hjälpa till vid tillsynen, lämna varuprover som behövs och redovisa uppgifter om verksamhetens omfattning och utveckling. (8 kap 4 ) Innehav av alkoholdrycker i uppenbart syfte att olovligen sälja dem (10 kap 5 ) och olovlig servering av alkoholdrycker (10 kap 2 ) kan medföra straffansvar. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer eller lämnar ut alkoholdrycker i strid med 3 kap. 8 till någon som inte har uppnått föreskriven ålder eller som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel döms för olovlig dryckeshantering till böter eller fängelse i högst sex månader. (10 kap 7 ) För olovlig dryckeshantering döms också den som tillåter alkoholförtäring i strid med 6 kap. 9 första eller andra stycket eller förvarar alkohol i strid med 6 kap. 9 tredje stycket. (10 kap 7 ) Alkoholdrycker som varit föremål för brott eller värdet därav samt utbyte av sådant brott skall förklaras förverkade. (11 kap 1 ) Den som tillverkar, säljer eller förmedlar försäljning av alkoholdrycker får i sin rörelse lämna sådana drycker som gåva endast i form av varuprov. (4 kap 9 ) Vid marknadsföring av tjänster eller vid försäljning av andra varor än alkoholdrycker får sådana drycker inte lämnas som gåva. (4 kap 9 ) Ytterligare information finns på Motala kommuns webbplats: Statens folkhälsoinstitut, har under rubriken Tillsyn publicerat en FAQ för korta svar på några av de vanligaste frågorna om alkohollagens bestämmelser på sin webbplats. Blanketter för ansökan om tillstånd, anmälan av serveringsansvariga, restaurangrapport etc finns på Motala kommun webbplats: Ytterligare upplysningar kan lämnas av: Rolf Frödin Socialförvaltningen Motala kommun MOTALA Tel Tel vx Fax Sidan 9 av 9

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 45/2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Riktlinjer för serveringstillstånd Antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:125

Regeringens proposition 2009/10:125 Regeringens proposition 2009/10:125 En ny alkohollag Prop. 2009/10:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Tillfälligt tillstånd till allmänheten

Tillfälligt tillstånd till allmänheten Tillfälligt tillstånd till allmänheten Tillfälligt tillstånd till allmänheten gäller alltid viss begränsad tidsperiod. Denna tidsperiod kan vara allt från en enstaka dag till maximalt tre (3) månader.

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Riktlinjer Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd)

Läs mer

Ansökan Tillfälligt/Slutet Sällskap

Ansökan Tillfälligt/Slutet Sällskap 1 Ansökan Tillfälligt/Slutet Sällskap Försättsblad/Innehållsförteckning Kryssa för vilka handlingar som medföljer ansökan. Ansökan skickas till Socialförvaltningen, 642 82 FLEN Ansökan Kvitto på betald

Läs mer

I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till.

I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till. Studiematerial alkohollagen I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till. Innehåll Alkoholpolitiska grunder.. sid. 3 Inledning och definitioner. sid. 5 Tillverkning

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-19, och gäller tillsvidare. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN En ansvarsfull servering och försäljning av alkohol Antagen av socialnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING En ansvarsfull servering av alkohol...

Läs mer

1(18) Riktlinjer gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak. Styrdokument

1(18) Riktlinjer gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak. Styrdokument 1(18) gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak Styrdokument 2(18) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-03-14, 62 Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för alkoholservering 2012-08-28 för alkoholservering vapen en symbol för Gästgiveri Fastställda av Kommunfullmäktige 2012-09-27 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Kommunerna ska ha tydliga och aktuella riktlinjer...

Läs mer

Serveringsställe Gatuadress Postnummer Postort

Serveringsställe Gatuadress Postnummer Postort ÅTVIDABERGS KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen ANSÖKAN om stadigvarande tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen (1994:1738) för servering av alkoholdrycker 1 (12) Ansökan avser Nytt tillstånd/ägarskifte

Läs mer

Eslövs kommuns riktlinjer avseende

Eslövs kommuns riktlinjer avseende Eslövs kommuns riktlinjer avseen nde - Alkoholservering - - Tobaks- och Handel med folkölsförsäljning receptfria läkemedel Dokumentet tillstånd antagen av VON 2012-04-18 är antaget av Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

Information om kunskapsprovet i alkohollagen

Information om kunskapsprovet i alkohollagen Information om kunskapsprovet i alkohollagen Bestämmelser Alla som ansöker om serveringstillstånd ska enligt 8 kap. 12 alkohollagen avlägga ett prov för att visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen

Läs mer

GEMENSAMMA RIKTLINJER I DALSLAND Serveringstillstånd samt folköl- och tobaksförsäljning

GEMENSAMMA RIKTLINJER I DALSLAND Serveringstillstånd samt folköl- och tobaksförsäljning Förslag 2012-03-09, Reviderat 2012-03-27 Bengtsfors Dnr MN 2012.061.701 Dals Ed Dnr SN 2012/51.702 Färgelanda Dnr MN 2012/176 Mellerud Dnr SN 2012/66.701 Åmål Dnr VoN 2012/69 GEMENSAMMA RIKTLINJER I DALSLAND

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622).

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622). Sida 1 av 6 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Leif Antonsson, alkoholhandläggare Telefon: 0370-37 72 13 (direkt) 0370-37 70 00 (växel) E-post: leif.g.antonsson@varnamo.se Hemsida: www.varnamo.se Alkoholpolitiskt

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Vad krävs för att få serveringstillstånd

Riktlinjer för alkoholservering. Vad krävs för att få serveringstillstånd Riktlinjer för alkoholservering Vad krävs för att få serveringstillstånd A N T A G N A A V K O M M U N S T Y R E L S E N 2 0 1 4 - XX- X X, Ä R E N D E E C O S 2 0 1 3-1 5 4 1 Innehållsförteckning Allmänt...

Läs mer

Kunskapsprov för den som söker serveringstillstånd införs. Kunskapsfrågorna fördelas på fyra områden:

Kunskapsprov för den som söker serveringstillstånd införs. Kunskapsfrågorna fördelas på fyra områden: MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSKONTORET Leif Antonsson, alkoholhandläggare Telefon 0370-37 72 13 E-post: Leif.G.Antonsson@varnamo.se Ny alkohollag från den 1 januari 2011 (2010:1636). 2011-01-01 2 1 (13) Några

Läs mer

Handbok Alkohollagen

Handbok Alkohollagen Handbok Alkohollagen I Förord II Innehållsförteckning III Förkortningar IV Läsanvisningar V Sökordsregister VI Historisk bakgrund till svensk alkoholpolitik 1. Inledande bestämmelser 17 2. Tillverkning

Läs mer

NY ALKOHOLLAG FRÅN DEN 1 JANUARI 2011

NY ALKOHOLLAG FRÅN DEN 1 JANUARI 2011 NY ALKOHOLLAG FRÅN DEN 1 JANUARI 2011 Den 1 januari 2011 trädde den nya alkohollagen i kraft. Några av de viktigaste förändringarna i den nya alkohollagen när det gäller servering av alkohol på restaurang

Läs mer

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14 UDDEVALLA KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDE Socialnämnden PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Bäve, 2012-11-21 kl. 8:30 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Elving Andersson Florence

Läs mer

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft 1995 01 01 och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker

Läs mer

Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel

Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel Datum Sida 2015-05-18 1 (13) Antagna av miljö- och bygglovsnämnden 2015-03-11, 18 Innehållsförteckning Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Sid. 1 av 16 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Förteckning o Grundläggande information om serveringstillstånd. o Anvisningar till ansökan och till de handlingar

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 ANSÖKAN om serveringstillstånd Ansökan sänds till: LESSEBO KOMMUN Socialnämnden Att: Alkoholtillstånd Box 13

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1

Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1 Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen DNR SMN-0055/2013 1 (11) r för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1 1 Godkända på stadsbyggnads- och miljönämndens sammanträde den 14 november 2012

Läs mer

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Ansökan Vad en ansökningshandling skall innehålla. Vem som söker serveringstillstånd (den fysiska eller juridiska personen som driver verksamheten)

Läs mer

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m)

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m) Ansökan sänds till: Leksands kommun Miljöavdelningen 793 80 Leksand ANSÖKAN stadigvarande - om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande

Läs mer

Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte

Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte 1 (6) Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte För att få servera alkohol till allmänheten behöver du ett serveringstillstånd.

Läs mer