OM SPRÅKSTÖRNING. Sv Dyslexiföreningens dag om språkstörning 13 januari Astrid Frylmark 1. Språkliga svårigheter under skolåldrarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OM SPRÅKSTÖRNING. Sv Dyslexiföreningens dag om språkstörning 13 januari 2014. Astrid Frylmark 1. Språkliga svårigheter under skolåldrarna"

Transkript

1 Språkliga svårigheter under skolåldrarna OM SPRÅKSTÖRNING Ur en dyslexidefinition från IDA En lite känd funktionsnedsättning Dyslexi är en av flera, distinkta inlärningssvårigheter. Det är en specifik, språkligt baserad, medfödd störning, som kännetecknas av svårigheter att avkoda enskilda ord, vilket i sin tur vanligen beror på nedsatt fonologisk förmåga. Svårigheterna med ordavkodning är oftast oväntade med hänsyn till ålder, övriga kognitiva förmågor och studiebegåvning; de är inte resultatet av en generell utvecklingsstörning eller sensorisk störning. Dyslexi visar sig genom språkliga problem av olika svårighetsgrad. Ofta ses, förutom lässvårigheter, ett tydligt problem med stavning och skrivning. International Dyslexia Association, IDA. Översättning: Bodil Andersson Språkutvecklingen påverkas vid.. hörselnedsättning utvecklingsstörning Downs syndrom autism ADHD och mycket annat Men bara språket???? Professor Sue Roulstone, (Turin, augusti 2013): Askungen bland diagnoser okänd och missgynnad ekonomiskt i forskningssammanhang Språkstörning ICD 10, 2011 är vanligt måste inte innefatta hörselnedsättning eller låg begåvning kan vara ärftlig kan påverkas positivt av omgivningens insatser växelverkan med kognitiv utveckling med eller utan parallella neuropsykiatriska svårigheter Specifika störningar av tal- och språkutvecklingen Perturbationes specificae progressionis linguae et sermonis Störningar av den normala språkutvecklingen som uppträder i de tidigaste utvecklingsstadierna. Tillstånden kan inte direkt tillskrivas neurologisk sjukdom, abnormitet i talapparaten, sensoriska störningar, psykisk utvecklingsstörning eller miljöfaktorer. Dessa tal- och språkstörningar är ofta följda av andra störningar såsom inlärningssvårigheter, kontaktsvårigheter, känslomässiga svårigheter och beteendestörningar. Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder Astrid Frylmark 1

2 Språk och tal och möjliga problem Den nödvändiga språkförståelsen SPRÅK består av gemensamma regler som innehåller följande: Ords betydelse (stjärna är person eller himlakropp) Hur ord böjs och bildas (vän, vänlig, ovän) Hur ord kombineras (Kalle gick in i butiken, inte Kalle butiken gick in) Vilka uttryck som passar i olika situationer (Kan du vara vänlig att flytta på dig Ur vägen Stick) TAL är sättet att kommunicera. Tal består av följande: Artikulation hur fonem bildas Röst hur stämbanden används Talflyt talets rytm (tvekpauser, upphakningar eller stamning påverkar talflyt) (efter ASHA) Social, kognitiv, pragmatisk och språklig förståelse dvs. Inte bara språk, utan också situation! Förstå bakåt Förstå framåt wear future glasses Förstå avsikt/intention Förstå när det blir fel Det är ofta svårt att upptäcka språkförståelseproblem i klassrummet 7 Presentation Title runs here l 00/00/00 8 Presentation Title runs here l 00/00/00 Språkets processer Övriga faktorer att beakta Språkets processer biologiska, kognitiva, sociala, miljömässiga (D Bishop) Språket processas långsammare på central nivå än hos kontrollgrupp (JN Montgomery) En psykolingvistisk modell (J Stackhouse) Språklig medvetenhet Arbetsminne Kognitiv förmåga Hur barnet/eleven fungerar i olika miljöer och sammanhang Parallella svårigheter (komorbiditet): språkstörning och dyslexi språkstörning och ADHD språkstörning och hörselnedsättning -men hur betraktar vi barn (Ulla Ek) 10 Undergrupper av språkstörning Eller en enklare uppdelning F O N O L O G I SYNTAX, MORFOLOGI S E M A N T I K P R A G M A T I K Planering av uttal (fonologisk programmering) Motoriska uttalsproblem (verbal dyspraxi) Grammatik och ljudsystem (fonologisk-syntaktisk språkstörning) Ord, begrepp och grammatik (lexikal-syntaktisk språkstörning) Samtalsregler, ord och begrepp (semantisk-pragmatisk språkstörning) Conti-Ramsden m.fl. En del barn och elever har talsvårigheter (fonologi + artikulation) Andra har språksvårigheter (pragmatik, semantik, syntax och morfologi) Några har både tal- och språksvårigheter Jämför Scarborough! Astrid Frylmark 2

3 För eleven är det inte lektionerna som vållar mest bekymmer DELAKTIGHET Längre fram: Att våga stå för den man är (exempel) Brittisk tonårspojke: Elev Att ha språkstörning är som att köra runt på en trehjuling när alla andra har rallybil Ur Roulstone & McLeod 2011 s 36 20,1 % av barnen med språk-, tal- och kommunikationsstörning blev retade vid 7-9 års ålder (andra barn 13,9%) Lägre självförtroende Trivs sämre i skolan Färre sociala kontakter Harrison & McCormack 2011 Vuxen Barn som inte talar Påverkar studier hela vägen Påverkar yrkesval Svårt att etablera egna vänskapsrelationer Svårt att ta och ha kontakt med myndigheter Balans i vardagen men stresstålighet Carlsson, Törnqvist & Thulin 2007 möter attityden av att de inte kan uttrycka en åsikt är vana vid att man underskattar deras förmåga till kommunikation ses som inkompetenta och i behov av beskydd förnekas möjligheten att delta i vardagliga beslut blir vana vid att omgivningen inte använder deras alternativa kommunikationsmetoder möter vuxna som är byråkratiska, vuxencentrerade och otillgängliga möter tidsbrist, resurs- och träningsbrist möter förutfattade meningar istället för att man frågar dem vad de vill Dr Agneta Franklin, London Astrid Frylmark 3

4 Forskning om delaktighet Att lyssna till barn och ungdomar med språkstörning har lärt oss tre viktiga fakta: språkstörning är genomgripande och varaktig språkstörning är isolerande språkstörning är individuell Bonnie Brinton & Martin Fujiki UPPFÖLJNINGSSTUDIER Ett flertal uppföljningsstudier visar att svårigheter hos barn i förskoleåldern finns kvar även när de är skolelever och vuxna. Dels finns språkliga svårigheter kvar, dels är en sen/avvikande språk- och talutveckling ofta ett tidigt tecken även vid andra funktionsnedsättningar. Uppföljningsstudiernas resultat The simple view of reading och språket Inget att förvånas över! Dags att vända upp och ner på innehållet i definitionen. Språkstörning hos små barn uppträder senare som olika typer av språkliga svårigheter kombinerat med varierande läs- och skrivsvårigheter (t.ex. dyslexi men även annat). Tunmer & Gough 1986, 1990 L = A Mx F Läsning = avkodning (lästeknik) x förståelse x motivation Läsproblem En fundering Snowling 2008 Ljudsystem SPRÅK (ordförråd, meningsbyggnad, språkligt/socialt samspel) Forskning om språkstörning utgår från ett barnperspektiv med utveckling i fokus Forskning om dyslexi utgår från ett vuxenperspektiv med blicken i backspegeln Astrid Frylmark 4

5 Följder i skolan för läsning och skrivning Att planera uttal (fonologisk programmering ) Motoriska uttalsproblem (verbal dyspraxi ) Grammatik och ljudsystem (fonologisk-syntaktisk språkstörning) Ord, begrepp och grammatik (lexikal-syntaktisk språkstörning) Samtalsregler, ord och begrepp (semantisk-pragmatisk språkstörning) Diskutera följderna av varje punkt med din granne! L4L language for learning Förståelse: Berättelser är komplicerade i meningsbyggnad och i händelseförlopp. Längre, svårare ord. Inferenser är nödvändiga. Paul, R. (2006) L4L language for learning, forts. Uttrycksförmåga: kunna bygga upp en berättelse, föra sociala samtal med olika personer, använda språkkunnandet vid inlärning av andra språk, analysera, planera, organisera skolarbetet, avslöja, argumentera för och emot Språket som verktyg i hela skolarbetet L4L - intervention Integrera specifik träning med det som pågår i klassrummet, t.ex. arbete med meningsbyggnad i NO och SO. Språk = innehåll! Integrera muntligt och skriftligt, ge möjligheter att uttrycka sig på flera sätt och så som det fungerar bäst. Stärk ordförrådet, den fonologiska medvetenheten där eleven befinner sig (återkommer med exempel) Öka elevens metalingvistiska kompetens samtala om språk, gör eleven medveten om sina egna processer individanpassa t.ex. metodiken i spågumman reportern konstnären detektiven - cowboyen Ordförrådsprojekt Mina intresseområden just nu Mina intresseområden just nu CELF-4 nytt standardiserat språktest från Pearson Social kommunikation användbar pragmatikbok jag översatt från engelska Ordförråd projekt med två mellanstadieskolor Narrativ utveckling VIKTIGT att uppmuntra barns och elevers berättande Vi behöver bli tydligare och bättre på att förklara och att hjälpa barn och elever att etablera nya ord och begrepp De är sedan länge vana att inte förstå Gäller elever med språkstörning, annan språklig bakgrund, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Astrid Frylmark 5

6 Elever med språkliga svårigheter i skolan KNYTA IHOP SÄCKEN Vi behöver hela språket hela tiden Skolan hittar numera dyslexi Ökad kunskap och medvetenhet hos elev, lärare och föräldrar Detsamma gäller inte andra språkliga svårigheter Dessa behöver, liksom dyslexi, noggrann observation, kartläggning och ofta även testning. Åtgärder i form av alternativa verktyg (svårare), alternativa arbetssätt, alternativa redovisningsmetoder Generella råd på webben, som föreläsningar i eftermiddag Vi bör vid utredning av läs- och skrivsvårigheter: Kerstin Nauclér & Eva Magnusson, Lund Bedöma den språkliga förmågan i tal och skrift, inklusive den narrativa förmågan Bedöma den språkliga medvetenheten, framför allt den fonologiska Analysera läsfel och stavfel Välkommen till för logopeder och pedagoger för alla Följ Språklek på: Facebook.se/spraklek webbutik Astrid Frylmark 6

Tålamod och fantasi En kvalitativ utvärdering av projektet Språk-kedjan Astrid Frylmark

Tålamod och fantasi En kvalitativ utvärdering av projektet Språk-kedjan Astrid Frylmark Tålamod och fantasi En kvalitativ utvärdering av projektet Språk-kedjan Astrid Frylmark Innehåll Sammanfattning.................................... 4 Inledning........................................ 6

Läs mer

Information- Kartläggning av språkspåret

Information- Kartläggning av språkspåret Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-05-19 Dnr: 2015/187-GSN-648 Grundskolenämnden Information- Kartläggning av språkspåret Ärendebeskrivning

Läs mer

Läsförståelse för delaktighet

Läsförståelse för delaktighet Självständigt arbete speciallärarprogrammet, 15 hp Läsförståelse för delaktighet - en studie om läsförståelsens betydelse för delaktighet hos vuxna med lindrig utvecklingsstörning Författare: Birgitta

Läs mer

Hur kan vi se på läs- och skrivsvårigheter?

Hur kan vi se på läs- och skrivsvårigheter? Hur kan vi se på läs- och skrivsvårigheter? Christer Jacobson Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter nr 4/2006 Hur

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Läs-, skriv och matematiksvårigheter

Läs-, skriv och matematiksvårigheter Läs-, skriv och matematiksvårigheter - En studie om några lärares tankar kring sambandet mellan dessa svårigheter. Patrik Holm Examensarbete 10 poäng VT 06 Examensarbete på lärarprogrammet, 140 p Institutionen

Läs mer

Kan Mohammed lära sig svenska och modersmålet med tecken som stöd till talet?

Kan Mohammed lära sig svenska och modersmålet med tecken som stöd till talet? Kan Mohammed lära sig svenska och modersmålet med tecken som stöd till talet? Utveckling av ett arbetssätt för barn med tal- och språkavvikelser Projekt inom Kompetensfonden Förskoleverksamheten Rinkeby

Läs mer

Välkommen till LOGOS certifieringskurs

Välkommen till LOGOS certifieringskurs Välkommen till LOGOS certifieringskurs erik@pedagogiskpsykologi.se b.holmgren@sumab.se logosmiske@gmail.com 0533-164 20 www.saffleutvecklingsmodell.se Om LOGOS Installation Kalibrering av ljud Inspelning

Läs mer

LÄSK-pärmen. Denna pdf-version av LÄSK-pärmen finns på www.fdb.nu.

LÄSK-pärmen. Denna pdf-version av LÄSK-pärmen finns på www.fdb.nu. LÄSK-pärmen FDB, 2011 Materialet är skyddat av Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Det är således endast tillåtet att utan särskilt medgivande från rättighetsinnehavaren

Läs mer

Dyslexi och flerspråkighet en litteraturöversikt

Dyslexi och flerspråkighet en litteraturöversikt 1(1) Dyslexi och flerspråkighet en litteraturöversikt Bodil Andersson, leg logoped, Lund email bodil.andersson@fmls.nu Denna artikel skrevs ursprungligen för SIOS (Samarbetsorgan för etniska organisationer

Läs mer

LÄSANDE KLASS CIRKELLEDARSTÖD

LÄSANDE KLASS CIRKELLEDARSTÖD EN LÄSANDE KLASS LLEDARSTÖD E K R I C Författarpresentation Toura Hägnesten är lärare, speciallärare, grupphandledare med en masterexamen i specialpedagogik samt magisterexamina i ledarskap och läs- och

Läs mer

Sambanden mellan stavning och läsförståelse. i årskurs sju. Henrik Husberg

Sambanden mellan stavning och läsförståelse. i årskurs sju. Henrik Husberg Sambanden mellan stavning och läsförståelse i årskurs sju Henrik Husberg Avhandling i specialpedagogik för pedagogie magisterexamen Åbo Akademi Pedagogiska fakulteten Vasa, 2008 ABSTRAKT Författare Årtal

Läs mer

VILL, VÅGAR OCH KAN. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009

VILL, VÅGAR OCH KAN. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009 VILL, VÅGAR OCH KAN Nio lärares erfarenheter av bedömning av svenska som andraspråkselevers texter Nancy Karam och Jessica Söderberg

Läs mer

Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt

Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt Jenny Wilder Kunskapsöversikt 2014:1 Kommunikationen hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar:

Läs mer

RÖSTKONSULTEN AB Träffgatan 4 136 44 Handen Selektiv mutism

RÖSTKONSULTEN AB Träffgatan 4 136 44 Handen Selektiv mutism Selektiv mutism Information för föräldrar, förskola och skola Vad är selektiv mutism? Selektiv mutism (SM) är ett tillstånd där någon kan tala flytande i somliga situationer, men inte i andra. Talhämningen

Läs mer

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism EXAMENSARBETE Hösten 2009 Lärarutbildningen Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism Författare Sandra Carlsson Sandra

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Läs mer

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt Linköpings universitet Lärarprogrammet Havana Marcus Det ska fungera både socialt och språkligt - Några lärares syn om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning Examensarbete 15 hp LIU-LÄR-L-A--12/95--SE

Läs mer

Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- och skrivsvårigheter

Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- och skrivsvårigheter Institutionen för Individ, Omvärld och Lärande Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- och skrivsvårigheter Rapport från Konsensusprojektet 5 september 2003 Redaktör: Mats Myrberg

Läs mer

Ökad aktivitet och delaktighet vid engelskainlärning med stöd av AKK en fallstudie av ett barn i grundskolan

Ökad aktivitet och delaktighet vid engelskainlärning med stöd av AKK en fallstudie av ett barn i grundskolan Ökad aktivitet och delaktighet vid engelskainlärning med stöd av AKK en fallstudie av ett barn i grundskolan Kristina Fransson Camilla Schmidt Sammanfattning. Forskning om hur barn med språkstörning lär

Läs mer

Reading to Learn en metodutvärdering

Reading to Learn en metodutvärdering Reading to Learn en metodutvärdering Författare Jessica Norling År 2013 Lärarprogrammet inriktning tidigare år sv/eng Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp Pedagogik Handledare: Wieland Wermke

Läs mer

Hur vet man vilket stöd man ska ge vilken elev? vid rast/fritid för elever med NPF/AST och den hittar du under samma flik.

Hur vet man vilket stöd man ska ge vilken elev? vid rast/fritid för elever med NPF/AST och den hittar du under samma flik. 1 Hur vet man vilket stöd man ska ge vilken elev? Det händer att jag får den frågan då jag handleder skolpersonal, och det är förstås en svår fråga att svara på utan att ha träffat eleven eller genomfört

Läs mer

PM av Roger Ellmin. Sammanställt för deltagarna i konferensen: Kvalitetsarbete i klassrummet samlade erfarenheter av kunskapsbedömning för år 1

PM av Roger Ellmin. Sammanställt för deltagarna i konferensen: Kvalitetsarbete i klassrummet samlade erfarenheter av kunskapsbedömning för år 1 1 PM av Roger Ellmin. Sammanställt för deltagarna i konferensen: Kvalitetsarbete i klassrummet samlade erfarenheter av kunskapsbedömning för år 1-3. Umeå universitet, 31 oktober, 2012. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv Körkort öppnar för jobb och ett annat liv En enkätundersökning som visar på de möjligheter och utmaningar som personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever som bilförare. 2014-05-06 Denna

Läs mer

S T O C K H O L M S U N I V E R S I T E T Doktorsavhandling Specialpedagogiska institutionen

S T O C K H O L M S U N I V E R S I T E T Doktorsavhandling Specialpedagogiska institutionen S T O C K H O L M S U N I V E R S I T E T Doktorsavhandling Specialpedagogiska institutionen Dyslexi genom livet Ett utvecklingsperspektiv på läs- och skrivsvårigheter Anna Fouganthine Anna Fouganthine,

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska Kommentarmaterial till kursplanen i svenska Kommentarmaterial till kursplanen i svenska Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Att utveckla ett andraspråk

Att utveckla ett andraspråk Malmö Högskola Lärarutbildningen Kultur, Språk, Medier Examensarbete 10 poäng Att utveckla ett andraspråk Developing the secondary language Anna Lindgren Lärarexamen 140 poäng. Svenska i ett mångkulturellt

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Examensarbete i lärarutbildningen - 2007 Elever i behov av särskilt stöd En undersökning av hur skolpersonal reflekterar och definierar om begreppet

Läs mer