Lärstämma 2011 Växtkraft för hållbart lärande. Förhållningssätt Rubrik Föreläsare Presentation av föreläsningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärstämma 2011 Växtkraft för hållbart lärande. Förhållningssätt Rubrik Föreläsare Presentation av föreläsningen"

Transkript

1 Lärstämma 2011 Växtkraft för hållbart lärande Förhållningssätt Rubrik Föreläsare Presentation av föreläsningen 1. Hur kan vi utveckla ett positivt förhållningssätt och en utvecklande dialog i mötet med andra? Britt-Inger Olsson Britt-Inger Olsson är specialpedagog, har specialpedagogisk påbyggnad inom tal,språk och kommunikation, är gymnasielärare i psykologi och barn- och fritidsvetenskap, metodiklärare, läroboksförfattare samt utbildningskonsulent inom psykologi och specialpedagogik och handledare för pedagoger och chefer. Hon är också utbildad handledare inom kognitiv psykologi och ICDP utbildare inom vägledande samspel och diplomerad coach. Följande frågeställningar kommer att behandlas utifrån ett förhållningssätt som kan vara ett stöd för en positiv personlighetsutveckling Samspel som förhållningssätt utifrån våra läroplaner, styrdokument och aktuell forskning Vilken betydelse har bemötande och samspel för lärande och ledarskap i förskola och skola?

2 Vägledande samspel som ett förebyggande arbete för mobbning och specialpedagogiska insatser Emotionsforskning och strategier för att härbärgera känslor Samtalsmetodik och lärande samtal Hur utvecklar vi ett professionellt förhållningssätt? 2. Tankens kraft och känslans makt Britt-Marie Eklöf Britt-Marie Eklöf är leg. psykolog och har i 25 år arbetat med konsultation, handledning och utbildning till pedagoger inom förskola, skola och särskola i Mölndals kommun. Arbetar sedan 20 år även med ledarutveckling. Hon har särskilt intresserat sig för hur existentiell och positiv psykologi kan tillämpas i pedagogiskt arbete och i organisationer. Föreläsningen Tankens kraft och känslans makt vill öka medvetenheten om hur tankar och känslor påverkar hur vi förhåller oss till barn och vuxna. Vilka känslor är vanliga i arbetet med barn? Hur kan vi förstå våra egna och andras känslor? Hur påverkas vi av stress? Föreläsningen utgår från praktiska erfarenheter och exempel. 3. Värdegrunden som bas för utveckling och kompetens Mari Lindahl Mari Lindahl är förskollärare och förskolechef på FSK Äventyret AB sedan Hon är tbildad coach sedan 2007 och arbetar med arbetslagsutveckling, ledningsgrupper, personlig coaching och som föreläsare. Föreläsningen handlar om att tillvarata ALL kompetens som finns i våra arbetslag och på våra enheter genom att arbeta med värdegrundsbaserade diskussioner på våra utvecklingsmöten och i vardagen!

3 "För att kunna nå ett gott arbetsklimat och ett effektivt arbetssätt behövs en förankring i förskolans uppdrag och kontinuerliga diskussioner kring vår värdegrund" Man behöver våga "blotta" sina egna tankar och värderingar och det ställer krav på ett tillåtande klimat där ALLAS åsikter är viktiga och tas i beaktande. Ett arbetsklimat/sätt som har högt i tak och vidöppna dörrar där social kompetens och glädje står i centrum för barn och vuxna! Ledarskap Rubrik Föreläsare Presentation av föreläsningen 4. Ett uppskattande ledarskap med systemteori som grund Anna Boije Anna Boije har arbetat som SO-lärare i över 20 år. Under många år har hon också arbetat som utvecklingsledare och möjliggörare inom Mölndals stad och drivit flera projekt. Sedan några år tillbaka driver hon eget konsultföretag inom utbildning, kommunikation, konflikthantering, arbetslagsutveckling och ledarskap. Anna brinner för allas rätt till en god lärande- och arbetsmiljö på sina arbetsplatser. Föreläsningen syftar till att skapa nyfikenhet kring det systemteoretiska förhållningssättet och visa på hur det kan vara hjälpsamt i utövandet av ett konkret ledarskap. Inom våra verksamheter möts vi människor med olika uppdrag, agendor, intressen och behov. Det är i detta samspel viktigt att skapa ett förhållningssätt som minimerar missförstånd och missriktad kommunikation. Detta ställer stora krav på alla oss som agerar som

4 ledare på olika vis både för barn och vuxna. Ledarskap och dess konkreta utövning av makt och ansvar, tas som utgångspunkt för att visa på hur det kan skapa möjligheter för ömsesidigt lärande och goda samarbetsmiljöer. I föreläsningen fokuserar Anna på hur ledarskapet kan användas för att lägga grunden för ett kommunikationsklimat där: allas röster blir hörda där var och en känner sig uppskattad och där alla talar hjälpsamt med varandra Anna fokuserar också på hur ett medvetet och strategiskt ledarskap lägger en hållbar grund för att: skapa effektiva arbetsgrupper där allas kompetens tas tillvara effektivt motverka att situationer uppstår där människor upplever sig illagjorda eller utsatta göra det till ett nöje att samarbeta med barn, elever, föräldrar och kollegor samt andra aktörer. 5. Pedagogens förändrade ledarskap Lasse Lindsjö Lasse Lindsjö (leg psykolog, specialistkompetens i pedagogisk psykologi), tidigare under många år anställd som psykolog i de pedagogiska verksamheterna i Malmö Stad, med vanliga psykologuppgifter inom skola och förskola och då främst med barn i behov av särskilt stöd (framför allt med utagerande barn och ungdomar. Parallellt med psykologarbetet har Lasse varit anställd på Lunds Universitet och Malmö Högskola och då mest arbetat med pedagogutbildningar, bl.a. specialpedagogutbildning och rektorsutbildning. Pedagogers ledarskap är idag betydligt mer komplext än tidigare. Många barn och ungdomar har idag helt andra uppväxtvillkor och behöver ett mer relationsinriktat och stödjande ledarskap för sin

5 utveckling och sitt lärande. Det relationsinriktade ledarskapet kräver oerhört mycket struktur för att bli framgångsrikt. Föreläsningen beskriver ett aktivt val att välja ledarstil utifrån den barngrupp/klass pedagogen möter. Även föräldrakontakten är idag mer komplex och kräver också relationsinriktade redskap i ledarskapet. Ett mer relationsinriktat arbetssätt kräver också egna strategier mot nedslitning i det mycket komplexa ledarskap pedagoger idag utövar. Kreativitet Rubrik Föreläsare Presentation av föreläsningen 6. Förskolebarns lärande i matematik Hanna Palmér Hanna Palmér är universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet, Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik. Förskolans verksamhet ska främja barns lek, kreativitet och lustfyllda lärande samt stimulera och utmana barn i deras lärande. I föreläsningen fokuseras barns lärande i matematik med utgångspunkt i den reviderade läroplanens mål. Utifrån praktiska exempel med lek, kreativitet och lustfylldhet som utgångspunkter problematiseras barns lärande i matematik samt pedagogens roll i detta lärande. 7. Utemiljön en arena för lärande i naturvetenskap och teknik med hela kroppen och alla sinnen Carina Brage Carina Brage, är förskollärare, grundskollärare, verksamhetschef på Calluna utbildning, fil.mag. i utomhuspedagogik, fil.mag. i naturvetenskap samt författare till boken Att lära Teknik ute (2009).

6 Carina har lång erfarenhet av att arbeta med att inspirera lärare i naturvetenskap och teknik genom att lämna innerummet, för att uppleva lärandet med hela kroppen och alla sinnen. Utomhusmiljöer stimulerar lärandet och kreativiteten. Till exempel Arkimedes princip, jämvikt, lufttryck och optik är naturvetenskap som med enkla medel kan genomföras på förskolegården. Tekniken i vår vardag är fascinerande eftersom det handlar om allt runt omkring oss. Det tilltalar barns naturliga upptäckarglädje. Vilka fördelar finns det med att lära ute? Vilka hinder stöter vi på och hur bemöter vi dem? Seminariet belyser lärande för kunskap, ledarskapet ute, hälsa och kreativitet. Barn är nyfikna och det måste vi ta vara på. Föreläsningen vänder sig i första hand till förskolan. 8. Dansmatte Kulturskolan i Mölndal Vi som kommer hålla i workshopen heter Evelina Lindahl och Annica Smith. Vi jobbar som danspedagoger på Mölndals kulturskola och år 2010 gick vi en utbildning i dansmatte. Just nu pågår ett pilotprojekt som erbjudits till åk 6 i Mölndalsstad. Föreläsningen riktar sig till åk 6-9. Vad är Dansmatte? I dansmatte får eleverna använda sig av dansen för att gestalta och konkretisera matematiska begrepp. Muskelminnet hjälper dem även på de vanliga mattelektionerna. För barn på lågstadiet kan det innebära att lära sig räkna och värdera vad som är mer eller mindre. På högstadiet arbetar eleverna med hjälp av dans känna, gestalta och mäta vikt, geometri, längd och procent. Genom rörelserna blir det lättare att förstå olika matematiska begrepp och eleverna kommer bättre ihåg vad de har lärt sig. Dansmatte ger en fördjupad förståelse för matematiken och erbjuder en alternativ inlärningsmetod som ett komplement till matematik-

7 undervisningen. Den skapande processen som finns inneboende i dansen och som eleverna får prova på kan leda fram till en ny typ av förståelse av matematik som ett kreativt och skapande ämne. 9. Hållbar undervisning i matematik Skola 2011 Matematikutvecklarna i Härryda kommun Föreläsare är Shaza Elba, Karin Lagerström och Barbro Mårdbrink, Matematikutvecklare i Härryda kommun. De har, sedan hösten 2008, haft kommunens uppdrag att förstärka arbetet med matematikdidaktik på kommunens grundskolor. Uppdraget är riktat mot den pedagogiska verksamheten. De har bl a genomfört studiecirklar i Kreativ matematik och medverkar i pågående matteprojekt på olika skolor som sökt och fått stadsbidrag. Vi går snart in i Skola Hur kan vi anpassa undervisningen i matematik efter den nya läro- och kursplanen? Vår föreläsning kommer att handla om den nya kursplanen i matematik. Vi berättar om, och ger exempel på, aktuell forskning kring praktisk matematik, variationsteori, individualisering och problembaserad undervisning. Vi kommer att dela med oss av våra tankar och idéer. Vi ger exempel på hur vi kan arbeta med eleverna så att de utvecklas och behåller sin motivation. Ni kommer att få möjlighet att diskutera med varandra och med oss. 10. "Bildskapande och kreativa processer" Monica Hallström Lundgren Monica Hallström Lundgren är bildpedagog och arbetar på Hagens förskola i Härryda kommun, där man valt att arbeta med bildskapande och kreativa processer som ett sätt att lära och få nya kunskaper. Föreläsningen kommer att utgå från ett antal frågor Vad är kreativitet?

8 Var kommer den ifrån? Vad krävs för att kunna utveckla sin kreativitet? Hur stöttar vi barnen i den kreativa processen? Hur skapar vi kreativa miljöer? Vad krävs av oss pedagoger för att barnen/eleverna ska bli aktiva deltagare i sitt eget kunskapssökande? Monica kommer att ge exempel från sin egen verksamhet men även ta med forskning kring ämnet. Föreläsningen kommer att varvas med stopp för korta samtal så att deltagarna kan relatera till sin egen praktik. Motivation Rubrik Föreläsare Presentation av föreläsningen 11. Att skapa goda relationer i klassrummet Margareta Normell Margareta Normell är gymnasielärare och psykoterapeut. Hon handleder lärare och skolledare och har under många år varit kursledare för Utbildning till handledare i skolan vid S:t Lukas i Uppsala. Hon är också författare till bl a böckerna Pedagogens inre rum och Från lydnad till ansvar. Hennes föreläsning Att skapa goda relationer i klassrummet handlar om de personliga kvaliteter hos läraren som bidrar till lärande och utvecklig hos eleverna. Det kommer att handla om förhållningssätt, motivation, kommunikation och ledarskap. 12. Introduktion till entreprenöriellt lärande Christer Westlund Elin Fryk En föreläsning i entreprenöriellt lärande ges ofta av pedagoger eller konsulter. Men när tidigare elever, som själva dagligen stötte på entreprenöriellt lärande i sin egen skolgång, berättar om sina

9 erfarenheter blir innehållet både levande och konkret. I denna föreläsning inleder Elin Fryk med att belysa vad som är viktigt för att elevernas intressen, drömmar och styrkor skall kunna ta plats i skolan samtidigt som undervisningens kvalitet inte försämras. Hennes beskrivning är värdefull och högst relevant att ta del av för alla pedagoger, skolledare. I föreläsningen beskriver hon sina upplevelser, bl.a. om den stora mentala omställning det innebar att gå från tidigare skolerfarenheter till nya. Sin erfarenhet hämtar hon inte bara från sin egen skolgång utan från fyra års möten med pedagoger och elever från hela Norden. Beskrivningen kompletteras med att Christer Westlund, utbildare och författare inom entreprenöriellt lärande, ger en mer teoretisk beskrivning av detta nya begrepp som nu genomsyrar styrdokumenten för samtliga skolformer. Christer har erfarenhet av entreprenöriellt lärande sedan 1992 och ger många olika konkreta exempel. 13. Bedömning för lärande Christian Lundahl Christian Lundahl är fil dr i pedagogik och docent vid pedagogiska institutionen, Uppsala universitet. Lundahl bedriver forskning om prov, betyg och intelligensmätningar i ett historiskt och internationellt perspektiv. Han undervisar också vid lärarutbildningen och rektorsutbildningen kring statlig styrning, utvärdering och bedömning. År 2006 disputerade han på avhandlingen: Viljan att veta vad andra vet. Kunskapsbedömning i tidigmodern, modern och senmodern skola. Han har också tillsammans med Oscar Öquist skrivit böckerna: Den rimliga skolan. Om skolan i livet och livet i skolan (1999) och Idén om en helhet. Utvärdering på systemteoretisk grund (2002) kom Lundahl ut med boken Varför nationella prov? framväxt, dilemman, möjligheter. Christian Lundahl är tillsammans med Maria Folke-Fichtelius aktuell med antologin Bedömning i och av skolan. Praktik, principer, politik (2010), och i mars 2011 kommer boken Bedömning för lärande ut som han skrivit

10 tillsammans med Ulf P Lundgren. Kontaktadress Bedömning är ett av de effektivaste pedagogiska redskapen för att utveckla elevers lärande, förutsatt att bedömningen genomförs på rätt sätt. Lärarens roll är helt avgörande för om bedömningar ska främja eller hämma lärandet. Genom historien har dock lärares inflytande över skolans bedömningsformer successivt blivit mindre och administrativa krav på bedömningarna har kommit att dominera. Utifrån den senaste internationella forskningen om bedömningar syftar föreläsningen till att återge lärarna initiativ i bedömningsfrågan och till att erbjuda konkreta verktyg för att utveckla bedömningspraktiken i klassrummet. Föreläsningen tar upp 1) hur det går att arbeta mer effektivt med att tydliggöra mål, kunskapskvaliteter och betygskriterier, 2) hur eleverna kan få visa vad de faktiskt kan, 3) feedback som för lärandet framåt, 4) kamratbedömning, och 5) självskattning och självbedömning. Seminariet ger också en introduktion till det nya betygssystemet och de nya nationella proven. Kommunikation Rubrik Föreläsare Presentation av föreläsningen 14. "Så som nu har det aldrig varit, så som nu kommer det aldrig mer bli." Micke Gunnarsson Micke Gunnarsson har bland mycket annat arbetat med olika film och webbprojekt tillsammans med barn och ungdomar, utbildat i media och entreprenörsskap på gymnasienivå och föreläst om digitala medier och barn och ungdomar Micke Gunnarsson ger en inspirationsföreläsning om en värld och ett

11 liv i förändring, barnatro och digitala medier. Hur påverkas vi som vuxna, föräldrar, lärare eller pedagoger när våra barn mer eller mindre föds med digitala navelsträngar? När känslan av att gå runt med all världens kunskap i handen känns på riktigt, när dela med sig kulturen bland barnen blir bannad för fusk och när vi som föräldrar står och tjatar på att de ska stänga av datorn för att maten är klar eller när Lisa hävdar att hon blir mobbad på något kallat BDB hur kan vi tänka då? Och vilken "gumma" eller "gubbe" väljer jag att vara? 15. Hur kan jag använda den lokala kulturmiljön, platser och berättelser, i undervisningen i skolan? Ebbe Westergren Klassundervisning och historiska tidsresor ute i kulturmiljön Kalmar Läns Museum har i 25 år stöttat skolorna i Kalmar län i undervisningen i lokal historia. Museet anordnar fortbildningar på alla nivåer och genomför, tillsammans med skolorna, pedagogiska program vid kulturmiljöer i skolans närhet, där allt ifrån stenåldersboplatser till hyreshusmiljöer från 1980-talet används. Arbetet fungerar som ett stöd i lärandeprocessen och som ett sätt att utgå från närmiljön i undervisningen, oavsett vilket läroämne som är i fokus. Varje år samarbetar museet med skolor i länet i lokala fortbildningar och i tidsresor vid kulturmiljöer i närheten av skolan. Inte minst tidsresorna har blivit populära och ett hundratal heldagars tidsresor genomförs i länet varje år. De ger djupinlärning och starka upplevelser och är ofta något som elever bär med sig under många år. Kalmar Läns Museum har spritt metodiken med kulturmiljöpedagogik och tidsresor både nationellt och internationellt. Museet har genomfört historiskt-pedagogiska projekt i ca 20 olika länder runt om i världen. För närvarande arbetar museet aktivt med skolor, museer och offentliga

12 Den Globala Skolan Malin Tengdahl förvaltningar i bl.a. Sydafrika, Turkiet, USA, Estland, Finland och Kenya. Kalmar läns museum är huvudinstitution för den internationella organisationen Bridging Ages. På studiedagen presenteras hur man kan arbeta med sin lokala kulturmiljö i olika åldersgrupper, förskola och grundskola och i olika ämnen, med exempel både nationellt och internationellt. Kopplingar görs till lärande och till den nya skollagen/nya lärooch kursplaner. Deltagarna får också vara med om en kort historisk tidsresa, som ett praktiskt exempel på undervisning i den historiska närmiljön. Den Globala Skolan är en del av myndigheten Internationella Programkontoret. Vårt uppdrag är att stödja skolors arbete med globala hållbarhetsfrågor och internationella utbyten. Vi anordnar kurser och seminarier för lärare över hela landet. Vi arbetar också med att främja utveckling av metoder som kan användas i undervisningen. Under lärstämman finns Den Globala Skolans representant på plats för att informera om möjligheter till fortbildning och utbyten. 16. Arbetsmodeller för ökad textförståelse Läsutvecklarna i Härryda Läsutvecklarna i Härryda Kommun, Berit Andersson, Monika Gustafsson och Ulrika Reuterberg har sedan hösten 2009 haft kommunens uppdrag att förstärka arbetet med svenskdidaktik på kommunens grundskolor med fokus på tidigaredelen. Läsutvecklarna har anordnat föreläsningar och bokcirklar som tar upp olika lässtrategier som utvecklar elevers läsförståelse. Den senaste PISA undersökningen (2009) visar att var femte elev i Sverige inte uppnår en grundläggande nivå i läsning. En nivå som är nödvändig för att kunna tillgodogöra sig annan kunskap. Hur kan

13 undervisningen bidra till att elever utvecklar förmågan att läsa och förstå olika slags texter? Vi lever i ett samhälle där det ställer allt högre krav på att vara en god läsare och det betyder att vi pedagoger behöver arbeta med läsutveckling även efter att våra elever knäckt läskoden. Lgr 11 påtalar tydligt att vi pedagoger ska undervisa i läsförståelse och under vår föreläsning och workshop kommer vi att visa på den röda tråden som finns mellan lässtrategier, ny läroplan/kursplan och Nya språket lyfter. Vi kommer att visa och ni kommer att få pröva tre olika modeller för att arbeta med läsförståelse. Föreläsning med workshop. Riktas främst till F-6 ( max antal 15 deltagare). 17. IKT i förskola och förskoleklass IT-pedagogerna i Härryda IT-pedagogerna arbetar med utveckling inom IKT-området. Till vardags finns de i kommunens skoldatatek som stödjer specialpedagoger, lärare och elever inom grundskola och förskola med olika digitala hjälpmedel. Kom och få en inblick i hur våra förskolor arbetar med IKT. Låt oss inspirera er med hur man kan arbeta med ritplattor, dokumentkamera, ipads mm. Fyra av våra projekt visar upp hur man arbetar på sin avdelning/enhet med IKT. Förmiddagen kommer också att innehålla workshop där ni kan få testa själva. Christina och Patrik visar hur man kan arbeta med ipads. Föreläsningen vänder sig i första hand till förskolan och skolans tidiga år.

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg Varmt välkommen till Inspirationsdagar i Göteborg vecka 44 26-27okt 2015 MÅNDAG 26 OKTOBER kl. 09.00-12.00 1. Pedagogiska planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmatriser Målgrupp: grundskolans

Läs mer

Vart är du på väg? Kompetensutveckling

Vart är du på väg? Kompetensutveckling Kompetensutveckling 2011 Vart är du på väg? Det vet varken du eller jag helt säkert. Världen förändras allt snabbare och mänskligheten ställs inför frågor som gårdagens kunskap och kompetens inte kan besvara.

Läs mer

Förskolan ett omsorgsfullt lärande. i Norrköping

Förskolan ett omsorgsfullt lärande. i Norrköping Förskolan ett omsorgsfullt lärande 15 16 oktober 2012 i Norrköping Arrangörer: Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) vid Linköpings universitet i samarbete med Linköpings kommun och Norrköpings

Läs mer

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Utbildningskatalog ht 2014/vt 2015 Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Innehåll Om Social utveckling 5 Nya möjligheter till fortbildning

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Pedagogik & utbildningsvetenskap. Natur & Kultur Akademisk

Pedagogik & utbildningsvetenskap. Natur & Kultur Akademisk Pedagogik & utbildningsvetenskap 2015 Natur & Kultur Akademisk Bästa läsare, FOTO: EVA LINDBLAD Det är extra roligt att publicera 2015 års katalog med nya böcker och efterfrågad backlist, eftersom vi vid

Läs mer

Arbetsplan för Wåga och Wiljas förskolor

Arbetsplan för Wåga och Wiljas förskolor Arbetsplan för Wåga och Wiljas förskolor Fröet behöver trädet för att det ska växa. Solen behöver trädet för att solen ska värma trädet och månen finns på natten och jordklotet, där bor trädet. Ett femårigt

Läs mer

UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015

UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015 UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015 VÄLKOMMEN TILL VÅRT TREDJE UTBILDNINGSFORUM! Ängelholms kommun profilerar sig som Kunskapsstaden 2020. Intentionen är att alla led i våra verksamheter ska genomsyras av

Läs mer

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet www.tankesmedjan.nu rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet Rapporter från Tankesmedjan Rapporter från

Läs mer

2010-06-24 U2010/4443/S

2010-06-24 U2010/4443/S Promemoria 2010-06-24 U2010/4443/S Utbildningsdepartementet Arbetsgrupp (U 2010:A) Förslag till vissa förtydliganden och kompletteringar av förskolans läroplan Uppdraget Bakgrund Statens skolverk har haft

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Svanens förskola Norrköping Granskning genomförd i november 2012 av Annika Gabrielsson och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Svanens förskola

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

I mån av plats tas anmälan emot fram till föreläsningsstart. www.medalgon.se telefon 08-28 66 90 info@medalgon.se

I mån av plats tas anmälan emot fram till föreläsningsstart. www.medalgon.se telefon 08-28 66 90 info@medalgon.se Föreläsningar hösten 13 GÖTEBORG Tid 18:00-21.00 Avvikelser förekommer Anmälan I mån av plats tas anmälan emot fram till föreläsningsstart. www.medalgon.se telefon 08-28 66 90 info@medalgon.se Boka tidigt-pris

Läs mer

lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program

lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program Välkommen till Mittlärande 2015! Det är med stor glädje vi öppnar dörrarna för andra året av Mittlärande i Sundsvall. Kom och låt dig inspireras

Läs mer

Tjej eller kille spelar roll?

Tjej eller kille spelar roll? Tjej eller kille spelar roll? Tillsammans för en jämställd skola En inspirationsbroschyr för ökad jämställdhet i skolan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tjej eller kille spela roll? Tillsammans för en jämställd skola...

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Surfplattan som läranderedskap i förskolan

Surfplattan som läranderedskap i förskolan EXAMENSARBETE Hösten 2013 Lärarutbildningen- yngre barn Surfplattan som läranderedskap i förskolan Författare Rebecka Lindoff Elin Eriksson Handledare Torgny Ottosson www.hkr.se Surfplattan som läranderedskap

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola av Christian Johansson Kontaktinformation: Christian Johansson E-post: christian.johansson@kalmar.se Charlotte

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA.

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA. Annsofie Falk Solgården & Tallbacksgårdens förskolor, Sandvikens Kommun Birgitta Kinnunen Pysslingen Förskolor Svampen, Johannelund, Stockholm Fördjupningsarbete i rektorsprogrammet, Block 5 HT 2012/ VT

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Verksamhetsutveckling med fokus på personalen

Verksamhetsutveckling med fokus på personalen Umeå universitet Centrum för skolledarutveckling Rektorsprogrammet, Kurs 3 Verksamhetsutveckling med fokus på personalen Teresa Montal RP10:2 teresa.montal@skola.trelleborg.se Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer