Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!"

Transkript

1 K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndag 7 juni 2010 kl. 09:00 i Smedjan, Masugnen, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! Anders Larsson Ordförande Leif Björnfot Sekreterare Föredragningslista Nr Dnr Ärende Miljöberedningen uppföljning av kommunens miljöbilar och bilpool Barn- och utbildningsnämnden lokalplan för fordons- och byggprogrammen omflyttningar och ombyggnationer på Lindeskolan Kommunledningsstaben Vedevågsvisionen ekonomiska förenings ansökan om kommunal borgen Kommuninvest inbjudan till teckning av förlagslån utgivna av Kommuninvest ekonomisk förening Barn- och utbildningsförvaltningen utökade resurser för ungdomar som har svårigheter att följa den ordinarie undervisningen Barn- och utbildningsförvaltningen nationellt program på gymnasiesärskolan i Lindesberg Utvecklingsenheten logotyp för arenahallen 1

2 2

3 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2 Kommunstyrelsen Dnr Miljöberedningen uppföljning av kommunens miljöbilar och bilpool Ärendet Uppföljning av kommunens miljöbilar och bilpool. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen godkände den 17 juni 2008 miljöberedningens förslag den 20 maj 2008 om kommunens miljöbilar och bilpool. Miljöberedningen inkom den 20 maj 2009 med ett förslag till kommunstyrelsen om att uppföljning sker av kommunens miljöbilar och bilpool enligt de sju åtgärder som anges i beslutet om miljöbilar och bilpool. För att påskynda behandlingen av ärendet remitterade kommunstyrelsens kansli det den 7 augusti 2009 till kommunkontoret för yttrande senast den 1 oktober Kommunkontoret inkom den 1 december 2009 med sitt yttrande i ärendet. Sammandrag av yttrandet redovisas nedan. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande 3

4 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 3 Kommunstyrelsen Forts. 1 Bakgrund I Lindesbergs kommuns bilpool finns 125 bilar, varav 112 leasas och 13 ägs av Lindesbergs kommun. Ca 1/3 av bilparken byts ut varje år. Lindesbergs kommun övergår vid bilbyten till finansiell leasing. Bilpoolen har 1,5 årsarbetare anställd, en administratör och en vaktmästare på halvtid. Under första halvåret 2009 kördes mil totalt. Körda mil per bil blir då 862 mil. Snittkostnaden per bil och mil är 37,44 kronor. Under första halvåret har 14 skadetillfällen rapporterats och åtgärdats. Kommunstyrelsen beslutade i november 2008 att godkänna miljöberedningens förslag att behålla bilpoolen i kommunens regi samt att anvisa medel för inköp av ett modernt verktyg för administration av bilpoolen. Enligt förslaget skulle administrationen av bilpoolen minska från 1,0 tjänst till 0,5 tjänst efter införandet av det nya verktyget. Efter att beslutet fattats framfördes planer på att handla upp och lägga ut administrationen av bilpoolen på en extern entreprenör så att bilarna också skulle kunna hyras av kommuninvånare när de inte användes för resor i tjänsten. De nya planerna har medfört att något nytt administrativt system inte har införskaffats. Uppföljning I texten nedan redovisas läget när det gäller miljöberedningens förslag om kommunens miljöbilar och bilpool. 1. Behåll bilpoolen i nuvarande regi Detta är fullt möjligt men kräver att det nya verktyget köps in. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande 4

5 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 4 Kommunstyrelsen Forts Miljöstatus på kommunens fordon I enlighet med statens miljöbilsdefinition (se nedan) finns idag 2-3 fordon i kommunens bilpark klassificerade som miljöfordon. Nästan alla fordon är moderna bränslesnåla dieslar med partikelfilter men storleken på fordonen gör att koldioxidutsläppen ligger strax över 120 g/km. De flesta av dessa fordon är fast stationerade i förvaltningarna och verksamheternas behov kräver fordon som är lite större än så kallade citybilar. En del av fordonen borde ändå kunna bytas ut till en storlek mindre, på sikt även till fordon med andra drivmedel såsom biogas och el. Statens miljöbilsdefinition: Bensin- och dieseldrivna fordon inklusive elhybridmodeller som släpper ut max 120 g/km koldioxid per km (motsvarar c:a 5,0 lit bensin respektive 4,5 liter diesel per 100 km) måste tillhöra miljöklass 2005 (bensinbilar) respektive miljöklass 2005PM (dieselbilar). Miljöklasskravet på dieselbilar innebär att de måste ha partikelfilter eller annan effektiv rening som släpper ut maximalt 5 mg partiklar per km. Fordon som drivs med etanol E85. Miljöbilar som drivs med E85 får maximalt förbruka motsvarande 9,2 liter bensin per 100 km och måste tillhöra miljöklass Fordon som drivs med naturgas/biogas (metan). Miljöbilar som drivs med gas får maximalt förbruka 9,7 kubikmeter gas per 100 km och måste tillhöra miljöklass Automatväxlade versioner av alternativbränsledrivna bilar tillåts förbruka mer bränsle än maximal-nivåerna som anges ovan om de är identiska i övrigt med en manuellt växlad modell som klarar kraven. Nuvarande ramavtal möjliggör avrop av de flesta på marknaden befintliga bilmodeller och bränslen. I framtida fordonsupphandlingar finns idag inga planer på att förändra dessa förutsättningar. 3. Biogas Ett förslag till biogasstrategi har tagits fram av miljöberedningen. Planerings- och utvecklingsutskottet föreslagit kommunstyrelsen att strategin antas. 4. Behovsinventering En inventering och sammanställning har gjorts av kommunens samtliga leasingbilar. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande 5

6 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 5 Kommunstyrelsen Forts. 1 De flesta bilarna är placerade direkt ute i verksamheterna. Cirka 15 bilar är placerade i kommunens bilpool vid Kommunhuset och Gamla Kirurgen i Lindesberg. Flera av bilarna ute i verksamheterna används dygnet runt, till exempel inom hemtjänsten. Samtliga bilar administreras av ekonomienhetens biladministratör. 5 och 6. Anskaffning av modernt verktyg Ska bilpoolen finnas i kommunens regi är ett modernt verktyg för att administrera kommunens bilpark nödvändigt. Systemet ska kunna föreslå samåkning, dela kostnaden i milkostnad och timkostnad samt enkelt kunna integreras i kommunens ekonomisystem. Bokningsrutinen som ska finnas för användarna ska vara enkel och lättillgänglig. Systemet skall kunna utvecklas med ytterligare funktioner, till exempel ska statistik kunna tas ut. Av skäl som nämnts ovan har något modernt verktyg inte införskaffats. 7. Policy för tjänsteresor Denna punkt är inte åtgärdad Slutsats Kommunstyrelsen har i juni 2008 fattat beslut om att behålla kommunens bilpool i egen regi och att ett modernt verktyg för administration ska inköpas. Därefter har planer framförts på upphandling av bilpoolen, det skulle för kommunens del röra sig om cirka 15 bilar. Det är fullt möjligt att upphandla en bilpool bestående av miljöfordon som kan nyttjas av kommuninvånare då kommunens förvaltningar inte använder dessa, främst kvällar och helger. En sådan upphandling kräver ett tjugotal bilar som är centralt placerade för att vara tillräckligt intressant för marknadens bilpoolsaktörer. Frågeställningar som bör beaktas inför ett beslut om extern bilpool är om kommunen ska konkurrera med befintliga aktörer i kommunen. Biluthyrning av miljöfordon till låga priser görs idag redan av ett flertal aktörer. Ett beslut om upphandling bör föregås av en marknadsanalys för att få reda på hur stor efterfrågan av denna tjänst faktiskt är hos kommunens invånare. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande 6

7 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 6 Kommunstyrelsen Forts. 1 Kommunstyrelsen beslutade den 26 januari 2010: Kommunkontorets yttrande inkommet den 1 december 2009 läggs till handlingarna. Det uppdras till kommunledningsstaben att: genomföra en övergripande behovsinventering av kommunkoncernens transportbehov och att föreslå alternativa lösningar som innebär minskat resande föreslå verktyg/lösningar för administration av totala resandebehovet, samåkning, val av transportmedel, kostnadsredovisning för olika alternativ mm se över kommunkoncernens regler för tjänstebilshantering utifrån ett miljö- och nyttjandeperspektiv belysa ur ett kostnads- och användarperspektiv administration av bilpoolsverksamheten i egen regi, i sin helhet som upphandlad tjänst eller i ett alternativ där viss del är upphandlad. Redovisning av uppdraget sker vid beredande kommunstyrelsen i maj Transportsamordnaren inkom den 1 juni 2010 med följande förslag: Kommunkoncernens resor och fordonshantering har utretts enligt uppdrag från kommunstyrelsen den 26 januari Särskild vikt har lagts vid frågan om kommunen bör upphandla en bilpool med bokningsbara bilar i extern regi. Utredningen visar att alternativet Egen regi innebär lägst kostnader, medan alternativet Extern bilpool innebär störst miljönytta. För beslut krävs därför en prioritering mellan ekonomi och miljö som överlämnas åt kommunstyrelsen. Oavsett inriktning bedöms det lämpligt att vissa förvaltningsknutna bilar öppnas upp så att de kan bokas av personal från flera förvaltningar. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande 7

8 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 7 Kommunstyrelsen Forts. 1 Kostnader för kommunförvaltningens fordonshantering Egen regi Extern bilpool Adminis tration Drift- och underhåll Fordonskostnader ton CO2 per år Minskade koldioxidutsläpp från kommunförvaltningens fordonshantering Bilpool allmänheten Minskat bilresande Miljöbilar 50 0 Egen regi Extern bilpool Om kommunstyrelsen väljer att behålla bokningsbara bilar i egen regi föreslås att även kommunförvaltningens fasta bilar administreras i egen regi. Om valet i stället blir att upphandla bilpool för bokningsbara bilar i extern regi föreslås att även de fasta bilarna administreras i extern regi. I övrigt visar utredningen att det finns vissa brister i förutsättningarna för att följa resedirektiven. Bland annat behövs fler cyklar och kollektivtrafikkort på arbetsplatserna, liksom utrustning för telefon-, webb- och videokonferens. Detaljerna kring detta behöver utredas vidare. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande 8

9 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 8 Kommunstyrelsen Forts. 1 Förslag till beslut Utifrån utredningen föreslås följande: 1. Ekonomienheten får i uppdrag att handla upp ett datorstöd för fordonshanteringen och ett bilbokningssystem för bokningsbara bilar i egen regi. Finansieras i form av en pay back-investering. eller 2. Koncernledningsstaben får i uppdrag att handla upp en bilpool med bokningsbara bilar i extern regi och även administration av fasta fordon i extern regi. Finansiering hanteras i budgetprocessen inför år Oavsett inriktning ovan föreslås vidare: Koncernledningsstaben får i uppdrag att handla upp ett datorstöd som vägleder personalen vid val av färdmedel, i enlighet med kommunens resedirektiv. Ungefärlig kostnad kronor, finansieras från kommunstyrelsens strukturfond. Detaljer kring resedirektiv, placering av bokningsbara bilar och hantering av cyklar, kollektivtrafikkort och utrustning för resfria möten utreds vidare av koncernledningsstaben tillsammans med förvaltningar och bolag. Justerande Utdragsbestyrkande 9

10 10

11 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 Kommunstyrelsen Dnr Barn- och utbildningsnämnden lokalplan för fordonsoch byggprogrammen, omflyttningar och ombyggnationer på Lindeskolan Ärendet Lokalplan för fordons- och byggprogrammen, omflyttningar och ombyggnationer på Lindeskolan Ärendets tidigare behandling Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 17 december 2009 att överlämna förvaltningschefens skrivelse i ärendet till kommunstyrelsen. Skrivelsens sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden önskar därför: Använda nuvarande idrottshallen till byggprogrammet Anpassa lokalerna för ändamålet med hjälp av ett elevprojekt Använda området vid nuvarande idrottshallen till byggård Anpassa markytorna med hjälp av elever från fordonsprogrammet Flytta fordonsprogrammets personbilsinriktning till R-huset Anpassa lokalerna för fordonsprogrammets behov Använda H-husets nuvarande lokaler för fordonsprogrammet till annan verksamhet Anpassa lokalerna till nya verksamheter. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande 11

12 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 Kommunstyrelsen Forts. 2 Kommunstyrelsen uppdrog den 26 januari 2010 till barn- och utbildningsförvaltningen att till beredande kommunstyrelsen i februari 2010 komplettera skrivelsen med en redogörelse över vilka ekonomiska effekter i form av investeringar och tillkommande driftskostnader m.m. som förslaget till lokalplan medför. Vid beredande kommunstyrelsen den 15 mars 2010 informerade barnoch utbildningschefen kommunstyrelsens ledamöter om det aktuella läget i ärendet. Kommunstyrelsen beslutade den 23 mars 2010 att ta upp ärendet till ny behandling i kommunstyrelsen i april Barn- och utbildningsförvaltningen inkommer senast vid beredande kommunstyrelsen den 7 juni 2010 med kompletterande beslutsunderlag i ärendet. Justerande Utdragsbestyrkande 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 11 Kommunstyrelsen Dnr Kommunledningsstaben Vedevågsvisionen Ekonomiska Förenings ansökan om kommunal borgen Ärendet Vedevågsvisionen Ekonomiska Förenings ansökan om kommunal borgen för att återfå en livsmedelsbutik i Vedevåg. Ärendets tidigare behandling Kommunledningsstaben inkom den 4 mars 2010 med följande yttrande: Från Vedevågsvisionen Ekonomiska förening har inkommit en ansökan om kommunal borgen om kronor. Bakgrunden är den att man på orten Vedevåg för en tid sedan blev av med den enda verksamma livsmedelsaffären. Avbräcket upplevs som mycket negativt för orten och har varit en bidragande orsak till bildandet av ovan nämnda förening för att på olika sätt stötta och marknadsföra orten Vedevåg. Bland annat är föreningen mycket positiv till den förstudie och de indikationer från Banverket som pekar på möjligheten till ett tågstopp i Vedevåg med resandeutbyte. Förstudierna syftar till att dels undersöka möjligheten att anlägga ett resecentrum inklusive pendlarparkering, dels anläggande av en perrong för av- och påstigning på tåg. Kommunen har även satsat på att marknadsföra vakanta tomter på orten med hänvisning till att ett kommande tågstopp i Vedevåg kommer att innebära en åktid med tåg på ca 20 minuter från orten till centrala Örebro. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande 17

18 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 12 Kommunstyrelsen Forts. 3 I kommunallagens andra kapitel 8 som lyder enligt följande: Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det, medges en kommuns rätt att vidta åtgärder för att främja näringslivet i kommunen. I en kommentar till ovan nämnda paragraf i boken Den nya kommunallagen av Paulsson, Riberdahl och Westerling, sida 119 lämnas följande kommentar: När servicenivån sjunker klart under det acceptabla kan kommunen ha rätt att ekonomiskt understödja enskilda näringsidkare för att garantera en viss minimistandard av kommersiell service till hushållen. Tidigare använde sig Lindesbergs kommun av metoden att lämna hemkörningsbidrag till livsmedelshandlare i glesbygden. I det här fallet rör det sig om en ansökan från en sammanslutning av föreningar och företag på orten Vedevåg som vill återskapa en minimistandard på orten och samtidigt marknadsföra orten som en bra plats att bosätta sig på samt hänvisa till att det även finns ett antal arbetsgivare som har personalbehov. Efter kontakt med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har information lämnats om att utlämnande av kommunal borgen av ovan nämna skäl bör motiveras väl då denna typ av ärenden, även om de är inom det kommunala kompetensområdet, ändå är så sällan förekommande att någon rättspraxis ännu inte erhållits. Då frågeställningen är ny för planerings- och utvecklingsutskottet föreslås att ansökan tas upp till övervägande samt att det samtidigt undersöks om ett positivt ställningstagande harmonierar med de av kommunen fastställda reglerna för lämnande av kommunal borgen. Planerings- och utvecklingsutskottet uppdrog den 22 mars 2010 till kommunchefen att till beredande kommunstyrelsen den 19 april 2010 inkomma med fördjupat material om kommunala borgensåtaganden. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande 18

19 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 13 Kommunstyrelsen Forts. 3 Kommunchefen inkom den 11 maj 2010 med följande förslag till tillägg till gällande riktlinjer för kommunens borgensåtagande: När den kommersiella servicenivån sjunker klart under det acceptabla i en av kommunens tätorter kan kommunen ställa en kommunal borgen till enskild näringsidkare eller lokal förening som innebär att en viss miniminivå av kommersiell service säkerställs för ortens hushåll. Sture Åtterås, Vedevågsvisionen ekonomiska förening, informerade den 25 maj 2010 kommunstyrelsens ledamöter om planerna för en dagligvarubutik i Vedevåg. Han informerade också om tankarna omkring projektet med badplatsen i Vedevåg. Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2010 att lägga Sture Åtterås information till handlingarna. Justerande Utdragsbestyrkande 19

20 20

21 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 14 Kommunstyrelsen Dnr Kommuninvest inbjudan till teckning av förlagslån utgivna av Kommuninvest ekonomisk förening Ärendet Kommuninvest inkom den 30 mars 2010 med inbjudan till teckning av förlagslån utgivna av Kommuninvest ekonomiska förening. Ärendets tidigare behandling För att påskynda behandlingen av ärendet remitterade kommunstyrelsens kansli det den 8 april 2010 till kommunchefen för yttrande senast den 28 april Ekonomichefen inkom den 1 juni 2010 med följande förslag: Genom förlagslån till Kommuninvest ekonomiska förening låna ut högst 3,2 miljoner kronor (pro rata-beloppet) på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars Finansiering av utlåningen ska ske genom disposition av kommunens rörelsekapital. Det uppdras till kommunstyrelsens ordförande Anders Larsson och ekonomichef Gunilla Sandgren att i förening underteckna en bindande teckningsanmälan och övriga lånehandlingar. Justerande Utdragsbestyrkande 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 15 Kommunstyrelsen Dnr Barn- och utbildningsförvaltningen utökade resurser för ungdomar som har svårigheter att följa den ordinarie undervisningen Ärendet Utökade resurser till barn- och utbildningsnämnden för ungdomar som har svårigheter att följa den ordinarie undervisningen. Ärendets tidigare behandling Barn- och utbildningschefen inkom den 19 april 2010 med begäran om utökade resurser till barn- och utbildningsnämnden för ungdomar som har svårigheter att följa den ordinarie undervisningen. För hösten 2010 ansöker nämnden om ett tilläggsanslag med kronor och för år 2011 ansöks om ett tilläggsanslag med 1 miljon kronor. Kommunstyrelsen återremitterade den 25 maj 2010 ärendet till barnoch utbildningsförvaltningen för redovisning av kostnads- och intäktskalkyl senast till beredande kommunstyrelsen den 7 juni Justerande Utdragsbestyrkande 29

30 30

31 31

32 32

33 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 16 Kommunstyrelsen Dnr Barn- och utbildningsförvaltningen nationellt program på gymnasiesärskolan i Lindesberg Ärendet Förslag om att det inrättas ett nationellt program på gymnasiesärskolan i Lindesberg. Ärendets tidigare behandling Barn- och utbildningschefen inkom den 19 april 2010 med förslag om att det inrättas ett nationellt program inom gymnasiesärskolan. För hösten 2010 ansöker nämnden om ett tilläggsanslag med kronor och för år 2011 ansöks om ett tilläggsanslag med kronor för att utveckla minst ett nationellt program inom gymnasiesärskolan. Kommunstyrelsen återremitterade den 25 maj 2010 ärendet till barnoch utbildningsförvaltningen för redovisning av kostnads- och intäktskalkyl senast till beredande kommunstyrelsen den 7 juni Justerande Utdragsbestyrkande 33

34 34

35 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 17 Kommunstyrelsen Dnr Utvecklingsenheten logotyp för Arenahallen Ärendet Logotyp för Arenahallen. Ärendets tidigare behandling Utvecklingschefen föreslog muntligt den 1 juni 2010 att en särskild logotyp skapas för Arenahallen. Justerande Utdragsbestyrkande 35

Kommunens resor och fordonshantering. Analys och förslag

Kommunens resor och fordonshantering. Analys och förslag Kommunens resor och fordonshantering Analys och förslag Koncernledningsstaben David Larsson Juni 2010 Sammanfattning Att arbeta med kommunal verksamhet innebär bland annat att resa. Det kan vara resor

Läs mer

RAPPORT. Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark. Analys & Strategi 2013-02-12

RAPPORT. Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark. Analys & Strategi 2013-02-12 RAPPORT Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark 2013-02-12 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! 1 K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndag 20 april 2009 kl. 09:00 i Lasarettets konferensrum 6, plan 6, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Bilpoolsutredning med fokus på kostnadskalkyl

Bilpoolsutredning med fokus på kostnadskalkyl TRAFFIC AB RAPPORT 2008:85 VERSION 1.0 Bilpoolsutredning med fokus på kostnadskalkyl Effekter av en bilpool på Stadshuset i Malmö Dokumentinformation Titel: Bilpoolskalkyl Effekter av en förvaltningsgemensam

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2014

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2014 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2014 Ärende 1 Ärende 2 Ärende 3 Ärende 4 Ärende 5 Ärende 6 Ärende 7 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) Tillväxtkontoret Handläggare Datum Diarienummer

Läs mer

Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009

Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009 Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009 oéîkommvjmvjor Thomas Hylén & Rainer Weich Miljöförvaltningen Stewe Roos Servicekontoret fååéü ää Bilpoolsrapport 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Lena Stengaard Administrativa enheten +46155247295 2013-10-23 HBN13-026-1 Ä R E N D E G Å N G Hållbarhetsnämnden Landstingsstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 maj 2015 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2011 R Wallin. Kungsörs kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt

Revisionsrapport nr 1, 2011 R Wallin. Kungsörs kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt Revisionsrapport nr 1, 2011 R Wallin Kungsörs kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och avgränsning... 3 2.2. Genomförande... 3 2.3. Revisionsfrågor...

Läs mer

Stockholms stads miljöbilsdefinition och mål för stadens fordonsflotta 2011-2014

Stockholms stads miljöbilsdefinition och mål för stadens fordonsflotta 2011-2014 Utlåtande 2010:20 RII (Dnr 303-1466/2009) Stockholms stads miljöbilsdefinition och mål för stadens fordonsflotta 2011-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 1. Miljöbilsdefinition

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 336-378 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 336-378 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 16:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Vd Närljus Lars Forslöf, 336 Utredare Robert Hed, 337 Kostchef Maria Persson, 337 Samhällsbyggnadschef K-G Wikander,

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-11:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen 2010-10-25

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen 2010-10-25 Sammanträdesdatum 461 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-15.00 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag Kommunledningsförvaltningen Anneli Wiker,0550-85899 anneli.wiker@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-06-04 Ks/2015:30 000 Organisation Sida 1(3) Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer