Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!"

Transkript

1 K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndag 7 juni 2010 kl. 09:00 i Smedjan, Masugnen, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! Anders Larsson Ordförande Leif Björnfot Sekreterare Föredragningslista Nr Dnr Ärende Miljöberedningen uppföljning av kommunens miljöbilar och bilpool Barn- och utbildningsnämnden lokalplan för fordons- och byggprogrammen omflyttningar och ombyggnationer på Lindeskolan Kommunledningsstaben Vedevågsvisionen ekonomiska förenings ansökan om kommunal borgen Kommuninvest inbjudan till teckning av förlagslån utgivna av Kommuninvest ekonomisk förening Barn- och utbildningsförvaltningen utökade resurser för ungdomar som har svårigheter att följa den ordinarie undervisningen Barn- och utbildningsförvaltningen nationellt program på gymnasiesärskolan i Lindesberg Utvecklingsenheten logotyp för arenahallen 1

2 2

3 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2 Kommunstyrelsen Dnr Miljöberedningen uppföljning av kommunens miljöbilar och bilpool Ärendet Uppföljning av kommunens miljöbilar och bilpool. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen godkände den 17 juni 2008 miljöberedningens förslag den 20 maj 2008 om kommunens miljöbilar och bilpool. Miljöberedningen inkom den 20 maj 2009 med ett förslag till kommunstyrelsen om att uppföljning sker av kommunens miljöbilar och bilpool enligt de sju åtgärder som anges i beslutet om miljöbilar och bilpool. För att påskynda behandlingen av ärendet remitterade kommunstyrelsens kansli det den 7 augusti 2009 till kommunkontoret för yttrande senast den 1 oktober Kommunkontoret inkom den 1 december 2009 med sitt yttrande i ärendet. Sammandrag av yttrandet redovisas nedan. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande 3

4 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 3 Kommunstyrelsen Forts. 1 Bakgrund I Lindesbergs kommuns bilpool finns 125 bilar, varav 112 leasas och 13 ägs av Lindesbergs kommun. Ca 1/3 av bilparken byts ut varje år. Lindesbergs kommun övergår vid bilbyten till finansiell leasing. Bilpoolen har 1,5 årsarbetare anställd, en administratör och en vaktmästare på halvtid. Under första halvåret 2009 kördes mil totalt. Körda mil per bil blir då 862 mil. Snittkostnaden per bil och mil är 37,44 kronor. Under första halvåret har 14 skadetillfällen rapporterats och åtgärdats. Kommunstyrelsen beslutade i november 2008 att godkänna miljöberedningens förslag att behålla bilpoolen i kommunens regi samt att anvisa medel för inköp av ett modernt verktyg för administration av bilpoolen. Enligt förslaget skulle administrationen av bilpoolen minska från 1,0 tjänst till 0,5 tjänst efter införandet av det nya verktyget. Efter att beslutet fattats framfördes planer på att handla upp och lägga ut administrationen av bilpoolen på en extern entreprenör så att bilarna också skulle kunna hyras av kommuninvånare när de inte användes för resor i tjänsten. De nya planerna har medfört att något nytt administrativt system inte har införskaffats. Uppföljning I texten nedan redovisas läget när det gäller miljöberedningens förslag om kommunens miljöbilar och bilpool. 1. Behåll bilpoolen i nuvarande regi Detta är fullt möjligt men kräver att det nya verktyget köps in. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande 4

5 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 4 Kommunstyrelsen Forts Miljöstatus på kommunens fordon I enlighet med statens miljöbilsdefinition (se nedan) finns idag 2-3 fordon i kommunens bilpark klassificerade som miljöfordon. Nästan alla fordon är moderna bränslesnåla dieslar med partikelfilter men storleken på fordonen gör att koldioxidutsläppen ligger strax över 120 g/km. De flesta av dessa fordon är fast stationerade i förvaltningarna och verksamheternas behov kräver fordon som är lite större än så kallade citybilar. En del av fordonen borde ändå kunna bytas ut till en storlek mindre, på sikt även till fordon med andra drivmedel såsom biogas och el. Statens miljöbilsdefinition: Bensin- och dieseldrivna fordon inklusive elhybridmodeller som släpper ut max 120 g/km koldioxid per km (motsvarar c:a 5,0 lit bensin respektive 4,5 liter diesel per 100 km) måste tillhöra miljöklass 2005 (bensinbilar) respektive miljöklass 2005PM (dieselbilar). Miljöklasskravet på dieselbilar innebär att de måste ha partikelfilter eller annan effektiv rening som släpper ut maximalt 5 mg partiklar per km. Fordon som drivs med etanol E85. Miljöbilar som drivs med E85 får maximalt förbruka motsvarande 9,2 liter bensin per 100 km och måste tillhöra miljöklass Fordon som drivs med naturgas/biogas (metan). Miljöbilar som drivs med gas får maximalt förbruka 9,7 kubikmeter gas per 100 km och måste tillhöra miljöklass Automatväxlade versioner av alternativbränsledrivna bilar tillåts förbruka mer bränsle än maximal-nivåerna som anges ovan om de är identiska i övrigt med en manuellt växlad modell som klarar kraven. Nuvarande ramavtal möjliggör avrop av de flesta på marknaden befintliga bilmodeller och bränslen. I framtida fordonsupphandlingar finns idag inga planer på att förändra dessa förutsättningar. 3. Biogas Ett förslag till biogasstrategi har tagits fram av miljöberedningen. Planerings- och utvecklingsutskottet föreslagit kommunstyrelsen att strategin antas. 4. Behovsinventering En inventering och sammanställning har gjorts av kommunens samtliga leasingbilar. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande 5

6 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 5 Kommunstyrelsen Forts. 1 De flesta bilarna är placerade direkt ute i verksamheterna. Cirka 15 bilar är placerade i kommunens bilpool vid Kommunhuset och Gamla Kirurgen i Lindesberg. Flera av bilarna ute i verksamheterna används dygnet runt, till exempel inom hemtjänsten. Samtliga bilar administreras av ekonomienhetens biladministratör. 5 och 6. Anskaffning av modernt verktyg Ska bilpoolen finnas i kommunens regi är ett modernt verktyg för att administrera kommunens bilpark nödvändigt. Systemet ska kunna föreslå samåkning, dela kostnaden i milkostnad och timkostnad samt enkelt kunna integreras i kommunens ekonomisystem. Bokningsrutinen som ska finnas för användarna ska vara enkel och lättillgänglig. Systemet skall kunna utvecklas med ytterligare funktioner, till exempel ska statistik kunna tas ut. Av skäl som nämnts ovan har något modernt verktyg inte införskaffats. 7. Policy för tjänsteresor Denna punkt är inte åtgärdad Slutsats Kommunstyrelsen har i juni 2008 fattat beslut om att behålla kommunens bilpool i egen regi och att ett modernt verktyg för administration ska inköpas. Därefter har planer framförts på upphandling av bilpoolen, det skulle för kommunens del röra sig om cirka 15 bilar. Det är fullt möjligt att upphandla en bilpool bestående av miljöfordon som kan nyttjas av kommuninvånare då kommunens förvaltningar inte använder dessa, främst kvällar och helger. En sådan upphandling kräver ett tjugotal bilar som är centralt placerade för att vara tillräckligt intressant för marknadens bilpoolsaktörer. Frågeställningar som bör beaktas inför ett beslut om extern bilpool är om kommunen ska konkurrera med befintliga aktörer i kommunen. Biluthyrning av miljöfordon till låga priser görs idag redan av ett flertal aktörer. Ett beslut om upphandling bör föregås av en marknadsanalys för att få reda på hur stor efterfrågan av denna tjänst faktiskt är hos kommunens invånare. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande 6

7 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 6 Kommunstyrelsen Forts. 1 Kommunstyrelsen beslutade den 26 januari 2010: Kommunkontorets yttrande inkommet den 1 december 2009 läggs till handlingarna. Det uppdras till kommunledningsstaben att: genomföra en övergripande behovsinventering av kommunkoncernens transportbehov och att föreslå alternativa lösningar som innebär minskat resande föreslå verktyg/lösningar för administration av totala resandebehovet, samåkning, val av transportmedel, kostnadsredovisning för olika alternativ mm se över kommunkoncernens regler för tjänstebilshantering utifrån ett miljö- och nyttjandeperspektiv belysa ur ett kostnads- och användarperspektiv administration av bilpoolsverksamheten i egen regi, i sin helhet som upphandlad tjänst eller i ett alternativ där viss del är upphandlad. Redovisning av uppdraget sker vid beredande kommunstyrelsen i maj Transportsamordnaren inkom den 1 juni 2010 med följande förslag: Kommunkoncernens resor och fordonshantering har utretts enligt uppdrag från kommunstyrelsen den 26 januari Särskild vikt har lagts vid frågan om kommunen bör upphandla en bilpool med bokningsbara bilar i extern regi. Utredningen visar att alternativet Egen regi innebär lägst kostnader, medan alternativet Extern bilpool innebär störst miljönytta. För beslut krävs därför en prioritering mellan ekonomi och miljö som överlämnas åt kommunstyrelsen. Oavsett inriktning bedöms det lämpligt att vissa förvaltningsknutna bilar öppnas upp så att de kan bokas av personal från flera förvaltningar. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande 7

8 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 7 Kommunstyrelsen Forts. 1 Kostnader för kommunförvaltningens fordonshantering Egen regi Extern bilpool Adminis tration Drift- och underhåll Fordonskostnader ton CO2 per år Minskade koldioxidutsläpp från kommunförvaltningens fordonshantering Bilpool allmänheten Minskat bilresande Miljöbilar 50 0 Egen regi Extern bilpool Om kommunstyrelsen väljer att behålla bokningsbara bilar i egen regi föreslås att även kommunförvaltningens fasta bilar administreras i egen regi. Om valet i stället blir att upphandla bilpool för bokningsbara bilar i extern regi föreslås att även de fasta bilarna administreras i extern regi. I övrigt visar utredningen att det finns vissa brister i förutsättningarna för att följa resedirektiven. Bland annat behövs fler cyklar och kollektivtrafikkort på arbetsplatserna, liksom utrustning för telefon-, webb- och videokonferens. Detaljerna kring detta behöver utredas vidare. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande 8

9 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 8 Kommunstyrelsen Forts. 1 Förslag till beslut Utifrån utredningen föreslås följande: 1. Ekonomienheten får i uppdrag att handla upp ett datorstöd för fordonshanteringen och ett bilbokningssystem för bokningsbara bilar i egen regi. Finansieras i form av en pay back-investering. eller 2. Koncernledningsstaben får i uppdrag att handla upp en bilpool med bokningsbara bilar i extern regi och även administration av fasta fordon i extern regi. Finansiering hanteras i budgetprocessen inför år Oavsett inriktning ovan föreslås vidare: Koncernledningsstaben får i uppdrag att handla upp ett datorstöd som vägleder personalen vid val av färdmedel, i enlighet med kommunens resedirektiv. Ungefärlig kostnad kronor, finansieras från kommunstyrelsens strukturfond. Detaljer kring resedirektiv, placering av bokningsbara bilar och hantering av cyklar, kollektivtrafikkort och utrustning för resfria möten utreds vidare av koncernledningsstaben tillsammans med förvaltningar och bolag. Justerande Utdragsbestyrkande 9

10 10

11 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 Kommunstyrelsen Dnr Barn- och utbildningsnämnden lokalplan för fordonsoch byggprogrammen, omflyttningar och ombyggnationer på Lindeskolan Ärendet Lokalplan för fordons- och byggprogrammen, omflyttningar och ombyggnationer på Lindeskolan Ärendets tidigare behandling Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 17 december 2009 att överlämna förvaltningschefens skrivelse i ärendet till kommunstyrelsen. Skrivelsens sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden önskar därför: Använda nuvarande idrottshallen till byggprogrammet Anpassa lokalerna för ändamålet med hjälp av ett elevprojekt Använda området vid nuvarande idrottshallen till byggård Anpassa markytorna med hjälp av elever från fordonsprogrammet Flytta fordonsprogrammets personbilsinriktning till R-huset Anpassa lokalerna för fordonsprogrammets behov Använda H-husets nuvarande lokaler för fordonsprogrammet till annan verksamhet Anpassa lokalerna till nya verksamheter. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande 11

12 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 Kommunstyrelsen Forts. 2 Kommunstyrelsen uppdrog den 26 januari 2010 till barn- och utbildningsförvaltningen att till beredande kommunstyrelsen i februari 2010 komplettera skrivelsen med en redogörelse över vilka ekonomiska effekter i form av investeringar och tillkommande driftskostnader m.m. som förslaget till lokalplan medför. Vid beredande kommunstyrelsen den 15 mars 2010 informerade barnoch utbildningschefen kommunstyrelsens ledamöter om det aktuella läget i ärendet. Kommunstyrelsen beslutade den 23 mars 2010 att ta upp ärendet till ny behandling i kommunstyrelsen i april Barn- och utbildningsförvaltningen inkommer senast vid beredande kommunstyrelsen den 7 juni 2010 med kompletterande beslutsunderlag i ärendet. Justerande Utdragsbestyrkande 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 11 Kommunstyrelsen Dnr Kommunledningsstaben Vedevågsvisionen Ekonomiska Förenings ansökan om kommunal borgen Ärendet Vedevågsvisionen Ekonomiska Förenings ansökan om kommunal borgen för att återfå en livsmedelsbutik i Vedevåg. Ärendets tidigare behandling Kommunledningsstaben inkom den 4 mars 2010 med följande yttrande: Från Vedevågsvisionen Ekonomiska förening har inkommit en ansökan om kommunal borgen om kronor. Bakgrunden är den att man på orten Vedevåg för en tid sedan blev av med den enda verksamma livsmedelsaffären. Avbräcket upplevs som mycket negativt för orten och har varit en bidragande orsak till bildandet av ovan nämnda förening för att på olika sätt stötta och marknadsföra orten Vedevåg. Bland annat är föreningen mycket positiv till den förstudie och de indikationer från Banverket som pekar på möjligheten till ett tågstopp i Vedevåg med resandeutbyte. Förstudierna syftar till att dels undersöka möjligheten att anlägga ett resecentrum inklusive pendlarparkering, dels anläggande av en perrong för av- och påstigning på tåg. Kommunen har även satsat på att marknadsföra vakanta tomter på orten med hänvisning till att ett kommande tågstopp i Vedevåg kommer att innebära en åktid med tåg på ca 20 minuter från orten till centrala Örebro. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande 17

18 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 12 Kommunstyrelsen Forts. 3 I kommunallagens andra kapitel 8 som lyder enligt följande: Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det, medges en kommuns rätt att vidta åtgärder för att främja näringslivet i kommunen. I en kommentar till ovan nämnda paragraf i boken Den nya kommunallagen av Paulsson, Riberdahl och Westerling, sida 119 lämnas följande kommentar: När servicenivån sjunker klart under det acceptabla kan kommunen ha rätt att ekonomiskt understödja enskilda näringsidkare för att garantera en viss minimistandard av kommersiell service till hushållen. Tidigare använde sig Lindesbergs kommun av metoden att lämna hemkörningsbidrag till livsmedelshandlare i glesbygden. I det här fallet rör det sig om en ansökan från en sammanslutning av föreningar och företag på orten Vedevåg som vill återskapa en minimistandard på orten och samtidigt marknadsföra orten som en bra plats att bosätta sig på samt hänvisa till att det även finns ett antal arbetsgivare som har personalbehov. Efter kontakt med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har information lämnats om att utlämnande av kommunal borgen av ovan nämna skäl bör motiveras väl då denna typ av ärenden, även om de är inom det kommunala kompetensområdet, ändå är så sällan förekommande att någon rättspraxis ännu inte erhållits. Då frågeställningen är ny för planerings- och utvecklingsutskottet föreslås att ansökan tas upp till övervägande samt att det samtidigt undersöks om ett positivt ställningstagande harmonierar med de av kommunen fastställda reglerna för lämnande av kommunal borgen. Planerings- och utvecklingsutskottet uppdrog den 22 mars 2010 till kommunchefen att till beredande kommunstyrelsen den 19 april 2010 inkomma med fördjupat material om kommunala borgensåtaganden. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande 18

19 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 13 Kommunstyrelsen Forts. 3 Kommunchefen inkom den 11 maj 2010 med följande förslag till tillägg till gällande riktlinjer för kommunens borgensåtagande: När den kommersiella servicenivån sjunker klart under det acceptabla i en av kommunens tätorter kan kommunen ställa en kommunal borgen till enskild näringsidkare eller lokal förening som innebär att en viss miniminivå av kommersiell service säkerställs för ortens hushåll. Sture Åtterås, Vedevågsvisionen ekonomiska förening, informerade den 25 maj 2010 kommunstyrelsens ledamöter om planerna för en dagligvarubutik i Vedevåg. Han informerade också om tankarna omkring projektet med badplatsen i Vedevåg. Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2010 att lägga Sture Åtterås information till handlingarna. Justerande Utdragsbestyrkande 19

20 20

21 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 14 Kommunstyrelsen Dnr Kommuninvest inbjudan till teckning av förlagslån utgivna av Kommuninvest ekonomisk förening Ärendet Kommuninvest inkom den 30 mars 2010 med inbjudan till teckning av förlagslån utgivna av Kommuninvest ekonomiska förening. Ärendets tidigare behandling För att påskynda behandlingen av ärendet remitterade kommunstyrelsens kansli det den 8 april 2010 till kommunchefen för yttrande senast den 28 april Ekonomichefen inkom den 1 juni 2010 med följande förslag: Genom förlagslån till Kommuninvest ekonomiska förening låna ut högst 3,2 miljoner kronor (pro rata-beloppet) på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars Finansiering av utlåningen ska ske genom disposition av kommunens rörelsekapital. Det uppdras till kommunstyrelsens ordförande Anders Larsson och ekonomichef Gunilla Sandgren att i förening underteckna en bindande teckningsanmälan och övriga lånehandlingar. Justerande Utdragsbestyrkande 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 15 Kommunstyrelsen Dnr Barn- och utbildningsförvaltningen utökade resurser för ungdomar som har svårigheter att följa den ordinarie undervisningen Ärendet Utökade resurser till barn- och utbildningsnämnden för ungdomar som har svårigheter att följa den ordinarie undervisningen. Ärendets tidigare behandling Barn- och utbildningschefen inkom den 19 april 2010 med begäran om utökade resurser till barn- och utbildningsnämnden för ungdomar som har svårigheter att följa den ordinarie undervisningen. För hösten 2010 ansöker nämnden om ett tilläggsanslag med kronor och för år 2011 ansöks om ett tilläggsanslag med 1 miljon kronor. Kommunstyrelsen återremitterade den 25 maj 2010 ärendet till barnoch utbildningsförvaltningen för redovisning av kostnads- och intäktskalkyl senast till beredande kommunstyrelsen den 7 juni Justerande Utdragsbestyrkande 29

30 30

31 31

32 32

33 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 16 Kommunstyrelsen Dnr Barn- och utbildningsförvaltningen nationellt program på gymnasiesärskolan i Lindesberg Ärendet Förslag om att det inrättas ett nationellt program på gymnasiesärskolan i Lindesberg. Ärendets tidigare behandling Barn- och utbildningschefen inkom den 19 april 2010 med förslag om att det inrättas ett nationellt program inom gymnasiesärskolan. För hösten 2010 ansöker nämnden om ett tilläggsanslag med kronor och för år 2011 ansöks om ett tilläggsanslag med kronor för att utveckla minst ett nationellt program inom gymnasiesärskolan. Kommunstyrelsen återremitterade den 25 maj 2010 ärendet till barnoch utbildningsförvaltningen för redovisning av kostnads- och intäktskalkyl senast till beredande kommunstyrelsen den 7 juni Justerande Utdragsbestyrkande 33

34 34

35 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 17 Kommunstyrelsen Dnr Utvecklingsenheten logotyp för Arenahallen Ärendet Logotyp för Arenahallen. Ärendets tidigare behandling Utvecklingschefen föreslog muntligt den 1 juni 2010 att en särskild logotyp skapas för Arenahallen. Justerande Utdragsbestyrkande 35

Tillägg 2. Kommunfullmäktiges sammanträde Nr Dnr Ärende

Tillägg 2. Kommunfullmäktiges sammanträde Nr Dnr Ärende Tillägg 2 Kommunfullmäktiges sammanträde 2010-06-14 Kompletterande handlingar till ärenden Nr Dnr Ärende 1 2009.0207 Bergslagens Kommunalteknik ny förbundsordning (handlingar utskickade med ordinarie kallelse)

Läs mer

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndagen den 15 november 2010 kl. 09:00 i Smedjan, Masugnen, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Spara handlingarna

Läs mer

K A L L E L S E. Information om exploatering av Sörlunda och Näsby 24:7 i Frövi Magnus Nordkvist. Information om organisationsutredning Mercuri Urval

K A L L E L S E. Information om exploatering av Sörlunda och Näsby 24:7 i Frövi Magnus Nordkvist. Information om organisationsutredning Mercuri Urval 1 K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 8 mars 2010 kl. 09:00 i Pipan, Masugnen, Lindesberg. OBS! Lokal! OBS! PU kommer att pågå

Läs mer

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! 1 K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndag 18 januari 2010 kl. 09:00 i Masugnspipan, Masugnen, Lindesberg. OBS! Ny lokal! Gäller för hela 2010! V.g. tänk på allergikerna,

Läs mer

K A L L E L S E. Information om planläggningsfrågor stadsarkitektkontoret. Information om lokalbokning utvecklingschefen

K A L L E L S E. Information om planläggningsfrågor stadsarkitektkontoret. Information om lokalbokning utvecklingschefen 1 K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 12 april 2010 kl. 09:00 i Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att

Läs mer

Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen! (Ordinarie kallelse samt två tilläggskallelser)

Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen! (Ordinarie kallelse samt två tilläggskallelser) K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 25 maj 2010 kl. 09:00 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Ta med handlingarna

Läs mer

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndagen den 18 oktober 2010 kl. 09:00 i Smedjan, Masugnen, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Spara handlingarna

Läs mer

Kommunens resor och fordonshantering. Analys och förslag

Kommunens resor och fordonshantering. Analys och förslag Kommunens resor och fordonshantering Analys och förslag Koncernledningsstaben David Larsson Juni 2010 Sammanfattning Att arbeta med kommunal verksamhet innebär bland annat att resa. Det kan vara resor

Läs mer

K A L L E L S E. Information och diskussion om organisationsförändringar Peter Bring, kommunchef

K A L L E L S E. Information och diskussion om organisationsförändringar Peter Bring, kommunchef K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 8 augusti 2011 kl. 09:00 i Leja, kommunhuset, Lindesberg OBS! LOKAL Ledamot som är förhindrad

Läs mer

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen !

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen ! K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 16 juni 2009 kl. 09:00 i Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Ta

Läs mer

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15!

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15! 1 K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 23 februari 2010 kl. 09:00 i Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, onsdagen den 14 december 2016 efter beslutande kommunstyrelsen i Näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

KALLELSE TILL PU. Information om arbetet med den fördjupade översiktsplanen Anders Ceder (S)

KALLELSE TILL PU. Information om arbetet med den fördjupade översiktsplanen Anders Ceder (S) KALLELSE TILL PU Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med planerings- och utvecklingsutskottet måndagen den 9 januari 2012 kl. 09:00 i Leja, kommunhuset, Lindesberg Ledamot som är förhindrad att

Läs mer

Anvisningar Övriga mått Kommunens kvalitet i korthet 2012

Anvisningar Övriga mått Kommunens kvalitet i korthet 2012 Anvisningar Övriga mått Kommunens kvalitet i korthet 2012 Nyckeltalen Nyckeltalen i denna del är de nyckeltal som ingår i Kommunens kvalitet i korthet (Kkik) och som ska publiceras i Kolada, men som inte

Läs mer

Anvisningar Övriga mått Kommunens kvalitet i korthet 2013

Anvisningar Övriga mått Kommunens kvalitet i korthet 2013 Anvisningar Övriga mått Kommunens kvalitet i korthet 2013 Nyckeltalen Nyckeltalen i denna del är de nyckeltal som ingår i Kommunens kvalitet i korthet (Kkik) och som ska publiceras i Kolada, men som inte

Läs mer

Närvarande 35 ordinarie fullmäktige, 8 ersättare. Leif Björnfot, kommunsekreterare Lennart Jansson, kommunchef

Närvarande 35 ordinarie fullmäktige, 8 ersättare. Leif Björnfot, kommunsekreterare Lennart Jansson, kommunchef Plats och tid Smedjan, Masugnen i Lindesberg, kl. 17:00-17:38 ande Se bilaga Närvarande 35 ordinarie fullmäktige, 8 ersättare Övriga deltagande Leif Björnfot, kommunsekreterare Lennart Jansson, kommunchef

Läs mer

K A L L E L S E. Information om ny brandstation i Lindesberg fysiska planeraren. Information om M-huset, Lindeskolan fysiska planeraren

K A L L E L S E. Information om ny brandstation i Lindesberg fysiska planeraren. Information om M-huset, Lindeskolan fysiska planeraren 1 K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 1 juni 2009 kl. 09:00 i Leja, kommunhuset, Lindesberg Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

K A L L E L S E. Vänligen tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Närradion direktsänder fullmäktiges förhandlingar på frekvens 92,6 Mhz.

K A L L E L S E. Vänligen tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Närradion direktsänder fullmäktiges förhandlingar på frekvens 92,6 Mhz. 1 K A L L E L S E Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun kallas till sammanträde i Smedjan, Masugnen, Lindesberg måndag 15 mars 2010 med början kl. 17:00. Vänligen tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Innehållsförteckning Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010

Innehållsförteckning Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010 Innehållsförteckning 2010-01-28 1 Tillförordnade förvaltningschefen presenterar sig 2 Meddelanden 3 Kurser och konferenser 4 Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010 5 Team Mikro - ansökan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad

Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) IDN 2016-09-20 2016-09-06 Handläggare Bo Andersson Telefon: 08-508 28 374 Till Idrottsnämnden Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s)

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s) ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1 Sida Plats och tid ande Kommunkontoret i Ånge, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 februari

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Kommunfullmäktige 2008-04-28 97 223 Kommunstyrelsen 2009-04-14 89 215 Arbets- och personalutskottet 2009-03-16 63 134 Dnr 08.305-008 aprilkf23 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

K A L L E L S E. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

K A L L E L S E. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! 1 K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 26 januari 2009 kl. 09:00 i sammanträdesrum Leja i Kommunhuset, Lindesberg Ledamot som är

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-02-22

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-02-22 planerings- och utvecklingsutskott 2010-02-22 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Kindla, Lindesberg, kl. 09:00-11:35 Beslutande Anders Larsson (C), ordf. Anniette Lindvall (M), ersättare för Pär-Ove

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-13 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 13 januari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Kallelse till sammanträde med ekoutskottet

Kallelse till sammanträde med ekoutskottet Kommunkontoret Emma Svedin Nämndsekreterare 0156-522 50 emma.svedin@trosa.se Kallelse Datum 2016-08-31 Tid: måndag 5 september, kl 12.00 Plats: Trosa kommunhus, sammanträdesrummet Kl 14.00 studiebesök

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel.

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel. I fordonsunderlaget som baseras på personbilar och lätta lastbilar, ingår både kommuners och landstings filialer (förvaltningar) och bolag. Information om vilka bolag som finns har hämtats från SCB. På

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-01-11

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-01-11 planerings- och utvecklingsutskott 2010-01-11 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Kindla, Lindesberg, kl. 09:00-11:42 Beslutande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Ingrid Åberg (KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-20.

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-20. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 å. AU 9:8 Dnr. KS 2013/0103-410 Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

K A L L E L S E. Information om Lindesjön Runt ekonomichefen samt stabschefen

K A L L E L S E. Information om Lindesjön Runt ekonomichefen samt stabschefen K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 24 januari 2011 kl. 09:00 i Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-04-12

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-04-12 planerings- och utvecklingsutskott 2010-04-12 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Kindla, Lindesberg, kl. 09:00-12:38 Beslutande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Patrik Öhrström (FP),

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Finansiering av miljöbussar

Finansiering av miljöbussar 1(5) 2009-08-18 Vår referens Gunnel Forsberg 08 686 1418 Styrelsen Dokumenttyp Finansiering av miljöbussar Bakgrund SLs inriktning har, alltsedan upphandling av busstrafiken inleddes i början på 1990-talet,

Läs mer

Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad

Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad Skärholmens stadsdelsförvaltning Stadsutveckling och medborgarservice Tjänsteutlåtande Dnr 1.5.1./646-2016 Sida 1 (5) 2016-08-29 Handläggare Anna Björklund Telefon: 076-825 08 39 Till Skärholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, måndagen den 4 mars 203 kl. 9- i Leja,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 5

Kommunfullmäktige. Ärende 5 Kommunfullmäktige Ärende 5 Kommunledningsstaben, Ekonomiavdelningen Johan Örnberg, 0571-281 13 johan.ornberg@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-10-08 Sida 1(3) Kommunal borgen till fiberföreningar

Läs mer

Växjö Tabell 1

Växjö Tabell 1 I fordonsunderlaget ingår både kommuners och landstings filialer och bolag. Information om vilka bolag som finns har hämtats från SCB. På www.miljofordonsdiagnos.se visas endast resultat för de organisationer

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Beslutsdatum: 2017-09-07 Beslutande: Kommunfullmäktige Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Kommunchef Upprättad av: Miljöstrateg FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN SYFTE Detta dokument reglerar anskaffning,

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2009-12-21

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2009-12-21 planerings- och utvecklingsutskott 2009-12-21 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 13:00-15:20 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Ingrid Åberg (KD) Inger Griberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2009-01-13 Ärendelista Sid nr Justering...2 526 Information om arenor för idrott och kultur...3 527 Information om översyn renodla penningströmmarna mellan kommunen och Stadsbacken

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämndens arbetsutskott 2004-04-15 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skilingehus 2004-04-15 kl. 14.00 16.45 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Förslag till ny miljöbilsdefinition för Stockholm stad

Förslag till ny miljöbilsdefinition för Stockholm stad TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Kontaktperson trafikkontoret Göran Westberg Avdelningen för trafikplanering Telefon: 08-508 273 61 goran.westberg@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

OBS! Lokal! Kindla finns två trappor upp i kommunhuset

OBS! Lokal! Kindla finns två trappor upp i kommunhuset 1 K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 11 januari 2010 kl. 09:00 i Kindla, kommunhuset, Lindesberg. OBS! Lokal! Kindla finns två

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 65 Arrende för jaktskyttebana Funäsdalen 31:3 66 Ändring av tekniska nämndens delegationsreglemente 67 Köp av hyresmodul

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Tjänsteutlåtande 0 Österåker S«Samhällsb/ggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2014-10-20 Dnr KS 2013/0103-410 Till Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Beslutsförslag

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Sammanträdesrum Myggdalen, Kommunhuset, Tyresö centrum Torsdagen den 24 oktober 2013, kl 18.30

Sammanträdesrum Myggdalen, Kommunhuset, Tyresö centrum Torsdagen den 24 oktober 2013, kl 18.30 Tyresö kommun Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Plats och tid: Sammanträdesrum Myggdalen, Kommunhuset, Tyresö centrum Torsdagen den 24 oktober 2013, kl 18.30 90 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen

Läs mer

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S)

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina

Läs mer

K A L L E L S E. Vänligen tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Närradion direktsänder fullmäktiges förhandlingar på frekvens 92,6 Mhz.

K A L L E L S E. Vänligen tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Närradion direktsänder fullmäktiges förhandlingar på frekvens 92,6 Mhz. K A L L E L S E Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun kallas till sammanträde i Smedjan, Masugnen, Lindesberg måndag 13 december 2010 med början kl. 14:00. Vänligen tänk på allergikerna, undvik stark

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

K A L L E L S E. Vänligen tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Närradion direktsänder fullmäktiges förhandlingar på frekvens 92,6 Mhz.

K A L L E L S E. Vänligen tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Närradion direktsänder fullmäktiges förhandlingar på frekvens 92,6 Mhz. K A L L E L S E Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun kallas till sammanträde i Smedjan, Masugnen, Lindesberg måndag 15 november 2010 med början kl. 17:00. Vänligen tänk på allergikerna, undvik stark

Läs mer

Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen! (Ordinarie kallelse samt två tilläggskallelser)

Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen! (Ordinarie kallelse samt två tilläggskallelser) K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndag 7 juni 2010 direkt efter beredande kommunstyrelsen, Smedjan, Masugnen, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Exempeluppgift Delprov A2 Granska information, kommunicera och ta ställning

Exempeluppgift Delprov A2 Granska information, kommunicera och ta ställning Exempeluppgift Delprov A Granska information, kommunicera och ta ställning Nya bilar till hemtjänsten. En kommun ska hyra 0 stycken nya bilar. Bilarna ska användas av personalen när de ska besöka sina

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor

Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor Tjänsteutlåtande 2012-06-13 Anders Nilfjord Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0160 BUN-2 Barn- och ungdomsnämnden Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor Förslag till beslut

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson

Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 19 april 2007, kl 08.30-12.15 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric

Läs mer

Yttrande motion Färdtjänst i egen regi

Yttrande motion Färdtjänst i egen regi Tjänsteskrivelse H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andren, förvaltningschef 2014-09-17 HU-HOH14-145 Nämnden för Habilitering och Utbildning Yttrande motion Färdtjänst i egen regi Bakgrund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

K A L L E L S E. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.

K A L L E L S E. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. 1 K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 23 februari 2009 kl. 09:00 i Smedjan, Masugnen, Lindesberg OBS! Plats! Ledamot som är förhindrad

Läs mer

KÖPA MILJÖBIL MED NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET

KÖPA MILJÖBIL MED NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET KÖPA MILJÖBIL MED NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET JURIDIKEN Direktiv 2009/33/EU om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon Lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; SFS 2009:1 Utkom från trycket den 20 januari 2009 utfärdad den 8 januari 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 26 januari 2009, kl 09.00-14.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Promemoria 2009-06-26 Finansdepartementet 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Författningstext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Varför effektivisera resor och transporter? Trafikens miljöpåverkan Trafikens hälsopåverkan Samhällsplanering Samhällsekonomi Varför effektivisera

Läs mer

Policy för Persontransporter och Fordonshantering

Policy för Persontransporter och Fordonshantering FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.41) Policy för Persontransporter och Fordonshantering (ägda eller leasade) Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Fordonshantering Ägare/ansvarig Kommunstyrelsen Antagen av KS 2005-02-02

Läs mer

Riktlinjer. Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05. Antagen av kommundirektören 2015-11-05. Gäller fr.o.m : Rubrik 8

Riktlinjer. Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05. Antagen av kommundirektören 2015-11-05. Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Riktlinjer Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05 Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Antagen av kommundirektören 2015-11-05 Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte... 1 Organisation... 1 Omfattning... 1 Fordonsanskaffning...

Läs mer

Bättre luft. Mindre buller. Klimat

Bättre luft. Mindre buller. Klimat Klimat Bättre luft Mindre buller Tyst sida avsteg från bullerriktvärden Områden med stadskaraktär, kvartersstruktur och god kollektivtrafik 65 db(a) bullrig sida - < 50 db(a) tyst sida 1 Koldioxidminskning

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-09-15 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-09-15 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-09-15 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 137 Mottagandeservice/turistbyråverksamhet i Hede och Vemdalen 2011 138 Skötsel av hållplatser

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer