Samrådsredogörelse Trafikplan för Upplands Väsby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsredogörelse Trafikplan för Upplands Väsby"

Transkript

1 Samrådsredogörelse Stadsbyggnadskontoret Axel Nelstrand Dnr Fax KS/2010:289 Samrådsredogörelse Trafikplan för Upplands Väsby Bakgrund till planen Kommunstyrelsen gav vid sitt sammanträde 11 oktober 2010 uppdraget att arbeta fram ett förslag till Trafikplan för Upplands Väsby. Som utgångspunkt för trafikplanen ligger kommunens trafikstrategi (KS/2009:155) antagen av kommunfullmäktige 21 juni Strategin fastslår en rad inriktningar och mål för trafiken i Upplands Väsby. Trafikplanen skall konkretisera målen till åtgärder för att uppnå tidigare satta mål. Hur samrådet genomförts MPU beslutade den att sända förslaget till trafikplan daterat juni 2013 på samråd. Samrådet pågick från till och inkomna synpunkter är sammanfattade och kommenterade i denna samrådsredogörelse. Samrådet annonserades i lokaltidningen. Ett offentligt möte med ca 20 besökare och intresserade hölls via en busstur den Samrådshandlingarna fanns på kommunens hemsida, och tillgängliga för utskrift i Väsby Direkt. Nedanstående har fått skriftlig information om samrådet och beretts tillfälle att yttra sig. Swedavia PEAB Sverige BRABO Skanska Nya hem TNT Sverige NCC Fastighetsutveckling Trafikverket Brandkåren Attunda

2 2 (21) Cykelfrämjandet, Upplands Väsby Friluftsfrämjandet, Upplands Väsby Företagarna i Upplands Väsby Gröna bilister Handikappföreningarnas Samorganisation, HSO Infra City KSL Kommunförbundet Stockholms län Luftfartsverket Stockholm-Arlanda Naturvårdsverket Norrorts polismästardistrikt PRO Pensionärernas Riksorganisation, Upplands Väsby Finska PRO i Upplands Väsby SPF Väsbyveteranerna Stockholms läns landsting, Regionplanekontoret Storstockholms Lokaltrafik, SL Svenska Cykelsällskapet Svensk Handel, Region Stockholm Upplands Väsby Hembygdsförening Upplands Väsby Promotion Väsby Centrums Företagarförening Väsbyhem AB Bo i Väsby AB Väsby kvinnliga företagare Väsby Naturskyddsförening Kommunala instanser: Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Social- och äldrenämnden Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Miljö- och hälsoskyddsnämnden Byggnadsnämnden Svar har inkommit från följande: UVP KSL Luftfartsverket Claes Bjernekull Anneli Lindberg Hanna Dahl Ingrid Strindhagen Niklas Golve Thomas Öqvist Kultur och fritidswnämnde Miljö och hälsopskyddsnämnden Social och äldre nämnden Utbildningsnämnden Social- och äldrenämnden Brandkåren Attunda AB SL (nuvarnade Trafikfövaltningen) Brf Vilunda Park Centerpartiet Väsby Cyklfrämjandet Stockholm Eds församling Gröna Bilister PRO

3 3 (21) Ronny Holmström Samfälligheten Ängen SPF Väsbyveteranerna UV Hembydsföreing Väsby Labs Sammanfattning av inkomna synpunkter med kontoret för samhällsbyggnads kommentarer, uppdelat på kategori av synpunkter Övergripande allmänt Handlingsplan Skydd av luften Miljö- och hälsoskyddskontoret anser att trafikplanens handlingsplan bör behandla frågor som gäller skydd av luften. De åtgärder som tas fram i länsstyrelsens åtgärdsprogram kan senare föras in i kommunens handlingsplan. I Åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar i Stockholms län, Rapport 2012:34, Länsstyrelsen i Stockholms län listas olika åtgärder. För utvärdering och uppföljning samt generella åtgärderna är länets kommuner delansvariga. Dessa åtgärder är: utföra kontinuerliga mätningar av PM10- och NO2-halterna, förbättrad kollektivtrafik, främja gång- och cykeltrafik, effektivare godstransporter, parkeringsåtgärder, mobility management, trafikregleringar med omfördelning av vägutrymme, hastighetsdämpande åtgärder och trafiksignalåtgärder samt informations- och kommunikationsinsatser. De beslutade åtgärderna i programmet bedöms inte vara tillräckliga för att nå normerna, ytterligare åtgärder kommer att krävas. I rapporten redovisas även höga värden för luftföroreningar längs E4 inom Upplands Väsby kommun. Kommunen bör bevaka länsstyrelsens Åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar. De framtida åtgärder som tas fram i länsstyrelsens åtgärdsprogram kan senare föras in i kommunens handlingsplan. Trafikplanen kompletteras under kapitlet Trafikens påverkan på miljö och hälsa, Nulägesanalys, Luft med texten:

4 4 (21) Miljö och hälsoskyddskontoret anser att när det gäller redovisning av förslag till åtgärder, är det förvirrande att åtgärder redovisas under respektive trafikslag och/eller aspekt och att bara vissa av dessa sedan valts ut och sammanställts i en särskild åtgärdslista. I trafikplanen under kapitlet Åtgärder- sammanfattande redovisning ägnas en sida åt att beskriva hur åtgärderna redovisas. Eftersom åtgärder kan beröra flera olika trafikantgrupper har de sammanställs i karta och tabell. I sammanställningen saknas förvaltningsåtgärder och planeringåtgärder, som innebär ett förhållningssätt och inte en direkt åtgärd. Det kan vara otydligt att inte alla åtgärder kan återfinnas i samma lista. Förslag: Trafikplanens åtgärdslista föreslås kompletteras med förhållningssätt och förvaltningsåtgärder. MHN har rätt att Teknik och Fastighet bör ha angivits som delansvariga för framtagandet av dagvattenplan. Sedan remissen har dock kommunen genomgått en omorganisation. SBK och TF representeras numer av KSB, Kontoret för samhällsbyggnad. Miljö- och hälsoskyddskontoret anser att trafikplanens handlingsplan bör behandla frågor som gäller skydd av luften. De åtgärder som tas fram i länsstyrelsens åtgärdsprogram kan senare föras in i kommunens handlingsplan. Prioritering av kollektiv-, gång- och cykeltrafik Gröna bilister anser att trafikplanen bör lyfta fram vikten av att drift, underhåll och signalstyrning prioriterar kollektiv-, gång- och cykeltrafik i förhållande bil. Detta gäller inte minst vid snöröjningssituationer. Drift och underhåll för gående, cyklister och kollektivtrafik nämns på flera ställen i trafikplanen. Förutom snöröjning, nämns halkbekämpning, belysning, grus- och lövupptagning samt beläggningsunderhåll. I trafikplanen nämns under kapitlet Gångtrafik, Förvaltningsåtgärder: Prioritering av både sommar- och vinterväghållning till förmån för gående, cyklister och kollektivtrafik, t.ex. fler sandupptagningar, tidig halkbekämpning och tidig

5 5 (21) snöröjning. Snöröjning och halkbekämpning av viktiga gångstråk ges samma prioritet som gator med bussar i linjetrafik och högre än huvudgator för fordonstrafik. I trafikplanen nämns under kapitlet Cykeltrafik, Förvaltningsåtgärder bl.a: Snöröjning och halkbekämpning i det övergripande cykelnätet ges samma prioritet som gator med bussar i linjetrafik och högre än gator för fordonstrafik. Information om när snöröjning skett. I trafikplanen nämns under kapitlet Kollektivtrafik, Förvaltningsåtgärder: Prioritering av vinterväghållning längs gator med kollektivtrafik. I trafikplanen nämns under kapitlet Kollektivtrafik, Utrednings- och planeringsåtgärder att möjligheter att prioritera busstrafik i sex namngivna korsningar ska prövas. I trafikplanen kompletteras under förvaltningsåtgärder för de olika trafikslagen att en ny driftplan tas fram som säkerställer att snöröjning för gående, cyklister och kollektivtrafik prioriteras. Checklista vid planering, Planeringsförutsättningar Centerpartiet och Byggnadsnämnden anser att det är bra om tydligare riktlinjer finns med för att beskriva önskvärda trafiklösningar vid nyplanering. Centerpartiet och Byggnadsnämnden vet att det för tillfället pågår större fördjupade översiktsplaner både i sydöstra och sydvästra delarna av kommunen och här bör riktlinjer finnas med från start av projektplanerna för att säkerhetsställa hållbarhet både i miljöhänseende och för en modern och hållbar stadsplanering, som möjliggör tillgänglighet för invånare i kommunen. Byggnadsnämnden saknar en koppling mot kommunens FÖPar i trafikplanen. Även om kopplingarna kunde vara tydligare så talar aldrig något av dokumenten emot varandra. Centerpartiets förslag om tydligare riktlinjer för trafiklösningar vid nyplanering är bra. Trafikplanen bör kunna kompletteras med en checklista för hållbara transporter vid nyplanering. Checklistan föreslås utformas med ledning av trafikstrategin och trafikplanen samt kravlistan för transporter från FÖP för Nordvästra Väsby, se nedan. KRAV för transporter i FÖP för Nordvästra Väsby Högst hälften av resorna ska göras med personbil. Restidskvoten ska vara högst 1 till 1 mellan buss och bil.

6 6 (21) Hållplatser ska ligga vid mötesplatser och service, högst 300 meter från bostad. Busstrafiken ska prioriteras i framkomlighet. Turtätheten ska vara minst 1 gång var tionde minut. Kollektivtrafik ska vara i drift tidigt under inflyttningen. Direkta förbindelser med Väsby station och Väsby centrum. Bra GC-vägar med god anslutning till gång- och cykelstråk utanför stadsdelen. Parkeringsnormen för cyklar skall vara 2,0 inom kvartersmark. Cykelparkeringar vid kollektivtrafik och service. Inom varje kvarter ska parkeringsplats för bilpoolsbil finnas. Lågt parkeringstal för bilar. Laddningsstolpar för elbilar. Stadsstruktur med bl.a. lokal service som minskar transportbehovet Likställa biltrafik med cykeltrafik Omprioritering Centerpartiet anmärker på att fordonsflöden enbart redovisas för biltrafik och inte cykeltrafik. Och därmed inte likställs övrig trafik. Dock är det så att cykeltrafikens flöde inte innebär nämnvärd fara för tredje person samt att flöden inte ger upphov till t.ex. kapacitetsbrist eller buller. Dessutom är cykeltrafik inte lika enkelt att mäta som biltrafik. I framtiden kanske cykeltrafik mäts och redovisas. Förslag till omfördelning av fokus och resurser för infrastruktur, från bil till cykel, får både beröm och kritik. Genom den strategiska inriktningen som antogs vi trafikstrategin är denna omfördelning nödvändig. Tillgång till Gunnes gård Kultur och fritidsnämnden vill förbättra tillgängligheten till Gunnes gård. Angöring till Gunnes gård ingår inte i trafikplanen. Åtgärden bör istället lyftas, i relevant sammanhang, till kommunens

7 7 (21) flerårsplan som investering i kommunens fastigheter/verksamheter. Buller För trafikplanen föreslås nya vägar och på dessa antas nya trafikflöden. Detta kommer påverka bullerbilden längs dessa vägar. Ingen djupgående utredning har gjorts för detta. Bullerfrågan jobbas ändå kontinuerligt med via kommunen som tillsynsmyndighet och verksamhetsutövare för väg. I handlingsplanen för trafikplanen anges att en bullerplan ska tas fram. I bullerplanen kommer frågan kring samhällsbuller utredas vidare. Gång och cykel Framkomlighet för elektriska fordon för funktionshindrade För fordon enligt ovan gäller att allmänna gångbanor respektive cykelbanor ska vara av sådan standard så att de ger framkomlighet för dessa. Ingen speciellt utpekande eller ändringar i trafikplanen behövs. Gångpassage över Mälarvägen vid Eds kyrka Eds församling önskar att korsningen vid kyrkan hastighetssäkras samt ges en trafiksäkrare utformning. Åtgärden finns med i Trafikplanen, men ingen specifik utformningslösning redovisas. Cykelnät Centerpartiet framför att trafikplanen pekar ut att det kommunala cykelvägnätet bör ansluta till grannkommunerna men att de anser att planen kan vara mer detaljerat med faktiska förslag till cykelspecifika åtgärder där man exempelvis ser en anslutning mellan Upplands Väsbys cykelleder till kringliggande kommuners cykelvägnät. I trafikplanen nämns under Mål och inriktning för cykeltrafiken gena sträckningar till flera olika mål bl. a. nämns kringliggande kommuner. Trafikplanen visar med pilar på karta var det regionala cykelnätet ansluter till grannkommunerna. Upplands Väsby kommun har ingen rådighet över hur cykelnätet dras utanför

8 8 (21) kommungränsen och därför har dessa sträckningar inte redovisats. Centerpartiet påpekar att det idag finns en plan för att bygga gång- och cykelväg över motorvägen vid Infra City och den borde lämpligen finnas angiven i trafikplanen. Centerpartiet ser ett stort behov av att knyta ihop Infra City väst och öst, detta för att undvika onödiga biltransporter och underlätta nåbarhet och tillgänglighet mellan de båda områdena. Ett exempel kan i nutid vara transporter med shuttle-bussar men på sikt bör frågan lösas inom ramen för kommunens ev. planer för införande av spårbilssystem. Cykel I gällande detaljplan och trafikplan finns det stöd för en GCbro mellan östra och västra sidan av Infra City. Åtgärden finns med i trafikplanen. Genomförande måste säkras upp genom investeringsbeslut vilket kommer att bli än mer aktuellt om Älvsundadalen byggs ut. Cykelfrämjandet anser att det är viktigt att det finns säkra och väderskyddade cykelparkeringar med tillgång till luftpumpar vid större målpunkter. De vill i det sammanhanget trycka på behovet av underhåll och skötsel av parkeringsplatserna. Som exempel pekar de på de brister som idag finns vid Upplands Väsby station när det gäller att se över låsanordningarna. De ser det också angeläget att det vid planering av bostads- och arbetsplatsområden även finns lätt tillgänglig och säker cykelparkering. I trafikplanen beskrivs cykelparkering under rubriken Cykelplan i ganska allmänna uttryck och den kan göras mer konkret. Samtidigt bör rubriken ändras till Standard på cykelparkering. Dessutom anges en ett lägsta tal för tillgången för cykelparkering i samband med nybyggnation. Nuvarande stycke under Cykelplan, Parkering ändras, se nedan: Standard på cykelparkering: Möjligheten att använda cykel för transporter underlättas av möjligheterna att smidigt ställa ifrån sig cykeln och även att det kan göras tryggt och väderskyddat. Vid större målpunkter anordnas cykelparkeringar. Parkeringar med mer än 100 platser förses med luftpumpar. Vid Upplands Väsby station samordnas gärna parkeringen med cykelverkstad m.m. Vid bostäder bör parkering finnas både utomhus nära entré och i lätt tillgängliga cykelförråd

9 9 (21) Cykelfrämjandet ser alla anläggningsåtgärder som finns angivna i förslaget som angelägna men med olika prioritet. Främjandet har svårt att ta ställning till vad som är mest angeläget, men att det kan finnas ett behov av separerad cykeltrafik längs Charlottenborgsvägen ställer de sig mycket tveksamma till. Det förekommer mycket liten biltrafik på den vägen och 2,3 milj. kr bör kunna användas till mer angelägna projekt. Cykelfrämjandet har rätt. Åtgärder för separering av cyklister från biltrafik längs Charlottenborgsvägen behövs inte. I övrigt kan dock inte cykelåtgärder i handlingsplanen tidsbestämmas eller få mer precisa information om genomförande. Förslag till separat cykelväg längs Charlottenborgsvägen tas bort ur trafikplanen. Skyltning, cykelförbud på Dragonvägen En kommunmedborgare anser att skyltning av förbjud för cykling på Dragonvägen är otillräcklig. Åtgärden lyfts istället till kommunens drift och gatuenhet. Cykelväg Breddenvägen, Vallhallavägen, Breddenskolan En kommunmedborgare efterfrågar en cykelväg längs Breddenvägen, mellan Vallhallavägen och Breddenskolan. Åtgärden finns angiven som en angelägen åtgärd i trafikplanen. Tidplan, utformning och investeringsbeslut fastställs inte genom trafikplanen. Kollektivtrafik Förutsättningar för Kollektivtrafik Stockholms läns landsting ser positivt på många av förslagen i trafikplanen och vill understryka att åtgärder som gupp inte är förenligt med en attraktiv kollektivtrafik. I trafikplanen anges att åtgärder ska ske i samarbete mellan kommunen och SL men detta kan ytterligare poängteras i texten. I trafikplanen under kapitlet Kollektivtrafik, Anläggningsåtgärder kompletteras texten med:

10 10 (21) Vid åtgärder i gatunätet, såsom korsningsombyggnader, trafiksignaler och hastighetssäkringar, bör utformning och funktion kontrolleras med SLL, Trafikförvaltningen. Busslinjer Trafikförvaltningen, SLL anger önskemål på ändringar för linjenätet och linjedragningar som de önskar att kommunen tittar närmare på. Förändringar i linjesträckningar diskuteras regelbundet med Trafikförvaltningen. Dessa förslag tas upp som enskilda utredningar och inte i trafikplanen. Inga förändringar i trafikplanen. Många kommunmedborgare anger en önska om förbättrad busstrafik. Trafikplanens inriktning medger att kollektivtrafiken ska prioriteras och utökas. Specifika linjedragningar ingår dock inte i trafikplanen. Det efterfrågas också koppling till de lokala arbetsplatsområdena. Biltrafik Farligt gods Kommunen ansvarar inte för linjedragning av bussarna, men kan medverka till att utreda möjligheterna för att anpassa busslinjerna till även arbetsplatsområdena. Väsby Labs har synpunkter på farligt gods leder i kommunen. Förslag ges att flytta klassningen av Mälarvägen som väg rekommenderad för farligt gods. Detta för att underlätta och möjliggöra förtätning i centrala Väsby. Parkering Det är länsstyrelsen i Stockholms län som äger frågan, men kommunen kan ju självklart kommunicera med länsstyrelsen. Som en del av Upplands Väsbys förvandlings arbete har redan en sådan kontakt initierats. Kommunens inriktning är att samhällsviktiga transporter och förtätning måste kunna samexistera, och hoppas på så sätt kunna möjliggögra bebyggelse även längs Mälarvägen. Förslaget till p-norm i förslaget till trafikplan har börjat prövas i den kommunala planeringsprocessen. I samband

11 11 (21) med det har behov uppstått om att expandera och nyansera bestämmelserna i planen. P-normen som idag föreslås i planen tillåts gälla (även om den på sikt avses sänkas) men trafikplanen kommer nu också innehålla riktlinjer om hur man kan tillgodose parkeringsbehovet på ett mer flexibelt och sätt. Ändringarna är omfattande och står att läsa i trafikplanen under rubriken Parkering. Driftåtgärder Förutom specifika åtgärder som prioritet av vägar för snöröjning, så anger inte trafikplanen specifika nivåer för drift av gata. Laddstationer Gröna bilister anser att en plan för att utveckla infrastrukturen för laddstationer och snabbladdningsstationer bör presenteras i trafikplanen. Här är samarbete med närliggande kommuner och med näringslivet viktigt. Vattenfall invigde nyligen en snabbladdningsstation vid Tyresö centrum, med förhoppningen att den blir startpunkten för ett större nätverk i Stockholmsområdet. Stationen drivs till viss del av solceller. En liknande station skulle göra sig mycket bra vid Upplands Väsbys resecentrum, enligt diskussionen ovan. I trafikplanen nämns under kapitlet Hållbara transporter; I samverkan med andra aktörer ska kommunen verka för en ökad användning av miljöfordon och en ökad tillgång på förnyelsebara bränslen, t.ex. genom att laddstation för el och/eller tankställe för fordonsgas tillkommer inom kommunen. Ovanstående innefattar delvis det Gröna bilister föreslås. Dock föreslås i trafikplanen ingen plan för att utveckla infrastrukturen för laddstationer. Ingen förändring föreslås i trafikplanen. Inga allmänna parkeringsavgifter för miljö- och bilpoolsbilar Gröna Bilister anser att miljöbilar ska avgiftsbefrias vad gäller parkering. Möjligheten att höja de allmänna parkeringsavgifterna nämns i trafikplanen. I linje med ambitionen att främja förnybara drivmedel och bildelning anser. Fordonsgas finns redan att tanka i Upplands Väsby, och

12 12 (21) laddstationer planeras. Bilar på gas och el kan med fördel avgiftsbefrias, för att göra reklam för dessa lokala förnybara drivmedel. För gasbilar bör rätt tankning krävas, med stickprovskontroll av gaskvitton. En sådan kombination av avgiftshöjning och avgiftsbefrielse kan göras kostnadsneutral för kommunen. I trafikplanen nämns inga avgiftsbefrielser för miljö eller bilpoolsbilar. En avgiftsbefrielse kräver att det är någorlunda lätt att veta vilka bilar som är bilpoolsbilar eller miljöfordon av hög klass. Dessutom är ofta den tillgängliga ytan begränsande och bilpoolsbilar eller miljöfordon tar lika mycket yta i anspråk som andra bilar. Ingen förändring föreslås i trafikplanen. Bilpoolsbilar prioriteras i bostadsområden Gröna bilister anser att en god avsiktsförklaring i trafikplanen vore att all om- och nybyggnation ska planeras för bilpoolsverksamhet, vilket bl. a kan handla om att reservera bra parkeringsplatser för detta ändamål.tillgång till bilpool har diskuterats i Upplands Väsby i samband med upprustning av hus från miljonprogrammet. Detta bör kopplas till en sänkt p-norm för sådana områden. Malmö har t ex i samråd med byggherrar avtalat om lägre P-norm och tillgång till bilpool i vissa nybyggda områden. En god lösning är också att ge alla som bosätter sig i ett nytt område medlemskap i en bilpool första året, något som Växjö kommun har för avsikt att göra. Gratis boendeparkering kan förbehållas poolbilar. Sänkta parkeringstal om bilpool kan garanteras har diskuterats i arbetet med trafikplanen. I trafikplanen anges att detta är möjligt efter särskild parkeringsutredning. Under kapitlet Parkering, Särskild utredning nämns: Parkeringstalen kan behöva anpassas utifrån de specifika förutsättningarna som gäller på enskilda platser. Sådana exempel är bostäder med god tillgång till bilpool, studentbostäder, äldreboende och bostäder som riktar sig till personer med högre eller lägre bilinnehav än genomsnittet. Sådan anpassning bör i första hand göras i bygglovsskedet. Ovanstående innefattar det Gröna bilister föreslår angående sänkta parkeringstal. Bilpoolsbilar tillhörande bostadsområden bör ha reserverad bilplats inom området, så att nyttjarna lätt kan hitta fordonen. Av praktiska skäl bör parkeringen vara gratis, för vem ska ansvara för parkeringsavgiften om bilen inte är bokad. Detta behöver dock inte styras i trafikplanen. Ingen förändring föreslås i trafikplanen.

13 13 (21) Integration mellan tranportslag Gröna bilister anser att trafikplanen bör slå fast att cyklar, elmopeder och bilar som används i kommunal tjänst bör integreras med fordon som är kopplade till resekort och fordonspooler för allmänheten. Detta ger ett effektivt fordonsutnyttjande, och medför att moderna fordon med den senaste miljötekniken kan komma många till del. Många kommuner delar redan bilar med allmänheten i samarbete med en kommersiell aktör. Öckerö kommun delar t ex sina elbilar med kommuninvånarna. Det är en god idé att dela cyklar och elmopeder på samma sätt. Gröna bilisters förslag att fordon som används i kommunal tjänst också ska kunna användas av allmänheten ger ett effektivt fordonsutnyttjande eftersom allmänheten ofta efterfrågar fordon på andra tider än kontorstider. Samtidigt får allmänheten på detta sätt tillgång till ny miljöteknik. Kommunen föreslås därför söka samarbete med en kommersiell aktör, så att delar av forsonsparken kan samnyttjas med allmänheten. Trafikplanen kompletteras med text under kapitlet Hållbara transporter, som beskriver ovanstående samband samt i underliggande del Åtgärder med texten: Kommunen söker samarbete med en kommersiell aktör, så att delar av fordonsparken kan samnyttjas med allmänheten. Samåkning Gröna bilister ser att en avsikt att samarbeta med stora arbetsgivare kring samåkning och fordonsdelning med fördel skrivs in i trafikplanen. Lund samarbetar på detta vis med stora arbetsgivare i kommunen, t ex Tetra Pak, för att göra det lättare för dem som åker samma sträcka att hitta varandra. I trafikplanen nämns under kapitlet Biltrafik, Mål: För att uppnå ett miljöanpassat transportsystem bör samåkning, bilpooler, infartsparkeringar och alternativa drivmedel gynnas. I trafikplanen nämns under kapitlet Hållbara transporter, Kommunen ska samarbeta med Trafikförvaltningen, SLL och arbetsgivare för att finna effektiva transportlösningar. Detta kan innefatta SL-kort kopplat till infartsparkering för bil eller cykel, stimulans till samåkning, bilpooler, nya kollektiva färdmedel mm. Hjälp för samåkning tillhandahålls via kommunens hemsida. Ovanstående bör innefatta samarbete mellan kommunen och stora arbetsgivare.

14 14 (21) Ingen förändring föreslås i trafikplanen. Alternativa drivmedel Gröna Bilister fokuserar på flera av trafikplanens åtgärdsförslag för en utökad användning av förnybara hållbara drivmedel, t.ex: Kommunens fordon ska successivt bytas ut till miljöfordon. En informationskampanj om trafikens miljöpåverkan genomförs. Den bör ge information om miljöpåverkan, färdmedelsval, val av fordonstyp och däck, körsätt mm. Infrastruktur för el-bilar är inte ett kommunlat ansvarsområde, men kommunen bör ändå verka för ett införande i ett tidigt skede. Trafikplanen kompletteras med stycke kring detta. Gröna bilister anser att trafikplanen vissa delar kan konkretiseras, främst vad gäller integration av trafikslag, fordonsdelning och planering av infrastruktur för förnybara drivmedel. Utvecklingen går snabbt inom detta område, och utan skarpare förslag är risken att trafikplanen om några få år släpar efter verkligheten istället för att vara det riktmärke som är avsikten. Flera av trafikplanens åtgärdsförslag har relevans för de områden Gröna Bilister fokuserar på, t.ex: Kommunens fordon ska successivt bytas ut till miljöfordon. En informationskampanj om trafikens miljöpåverkan genomförs. Den bör ge information om miljöpåverkan, färdmedelsval, val av fordonstyp och däck, körsätt mm. Trafiknät Centerpartiet skulle gärna se fler lösningar i hur medborgare och genomresande kan resa med bil i nord-sydlig riktning öster om Stockholmsvägen. Exempelvis så om man skall åka bil mellan Södervikskolan och Brunnby-Vik så måste man åka runt området, vilket innebär en resa om ca 4,5 kilometer för en sträcka som omfattar cirka 200 meter. De vill gärna se ett förbättrat alternativ på vägsträcka. Det är inga långa gångavstånd mellan bostäderna i Brunnby- Vik och Söderbyskolan. Det är också ur miljösynpunkt fördelaktigt att gångavståndet är kortare för gående än för bilister. Gående och cyklisters framkomlighet bör prioriteras framför bil-framkomlighet.

15 15 (21) Om en bilväg öppnas mellan Vallentunavägen och Brunnby- Vik finns risk för genomfartstrafik genom bostadsområdet, vilket ger ökade olycksrisker. Fler kommunmedborgare klagar på en omfattande genomfartstrafik på Sandavägen. Även om vägen har ett bra geografiskt läge så är vägen och bebyggelsen inte anpassad för den trafiken. Skolor I Trafikplanen finns åtgärder för att styra över trafiken till andra vägar. Bland annat så föreslås korsningen Sandavägen/Breddenvägen byggas om för att leda in trafiken på Breddenvägen. Utbildningsnämnden vill poängtera betydelsen av noggrann planering av gatunät i närheten till skolor och förskolor, framförallt i planeringen av nya gatunät och anläggningar. Vid planering bör skolor och förskolor inte vändas med entréer mot gator med tät trafik. Trafikplanen kompletteras under kapitlet Trafiksäkerhet med: Av- och påstigningszoner för barn och föräldrar bör anläggas i närheten av skolor men inte så nära att de hindrar andra elever och föräldrar som anländer gående eller med cykel. Lastzoner för gods i närhet till skolbyggnader bör anläggas utan backning över gångytor. Handikappanpassning Social- och äldrenämnden understryker betydelsen av smidiga av- och påstigningszoner i närhet till boenden för såväl äldre som personer med funktionsnedsättning och att handikapparkeringar i direkt närhet till viktiga vardagliga servicefunktioner är av stor betydelse och bör beaktas i planeringen av nya serviceområden. Enligt PBL 8 kap 1 ska en byggnad vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Enligt BFS 2008:6 (Boverkets författningssamling) ska en angöringsplats för bilar finnas och en parkeringsplats för rörelsehindrade kunna ordnas inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. Markbeläggningen på sådana angöringsplatser och parkeringsplatser ska vara fast, jämn och halkfri.

16 16 (21) Trafikplanens kapitel Parkering föreslås förtydligas med ovanstående. Dessutom kompletteras med en text som visar rekommenderade mått på parkeringsplatser för rörelsehindrade. Parkering till aktiviteter och verksamheter Kultur och fritidsnämnden vill säkerställa tillgängligheten till kommunalt finansierad verksamhet. Som en inriktning i trafikplanen gäller att service, kultur och aktiviteter ska lokaliseras till lokala platser. Sådana lägen bör ligga inom ett rimligt gång- och cykelavstånd för många närboende samt dessutom betjänas av god kollektivtrafik. I sådana lägen är det orimligt och inte önskvärt att erbjuda enkel parkering. Hastighetsbegränsning Många svarande nämner hastighetsbegränsning som en viktig fråga. Motiven till viss höjning av hastighetsbegränsning är många och återges i trafikplanen. Flest synpunkter har gällt 30- sträckor i anslutning till bostäder som föreslås höjas till 40- sträckor. Rädslan finns att den faktiska medelhastigheten ska höjas motsvarande 10 km/h. Metoden för att sätta hastighetsgränsen bygger på en inventering av gaturummet, och vilken hastighet den inbjuder till. Därför anser inte kommunen att det är risk för markant höjning av medelhastigheten på vägarna. Snarare anpassas hastighetsbegränsningen till gatans form. Med hjälp av inventeringen av gaturummen så är det även möjligt att identifiera och hastighetssäkra de korsningspunkter som innebär en trafiksäkerhetsrisk. Samt ger bättre underlag för bedömningen av bullerskyddsåtgärder. Efter svar från gatu-enheten på Kontoret för samhällsbyggnad har dock föreslaget att höja hastigheten på Oxundavägen, Tunavägen, Borgbyvägen och Sandavägen strukits. Panka Hållbart resande Miljöpåverkan

17 17 (21) Förslag till förändringar av trafikplanen Nedan listas genomförda förändringar inför godkännande i Kommunstyrelsen: 1. All text som hänvisar till SBK eller TF inom Upplands Väsby kommun ändras till KSB. 2. All text som hänvisar till AB SL ändras till SLL Trafikförvaltningen. 3. Regionalt cykelstråk Cykellänkar längs Väsbyvägen, Ladbrovägen och Edsvägen markeras i karta som framtida regionala cykelstråk. 4. Borgbyvägens hastighet Trafikplanen kompletteras under kapitlet Biltrafik, Åtgärder med: Hastighetssäkring av befintliga överfarter längs Borgbyvägen. Åtgärden läggs in i tabeller och texter.

18 18 (21) 5. Av- och påstigningszoner, äldre m.fl. Trafikplanens kapitel Parkering förtydligas med nedanstående faktatexter. Enligt PBL 8 kap 1 ska en byggnad vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Enligt BFS 2008:6 (Boverkets författningssamling) ska en angöringsplats för bilar finnas och en parkeringsplats för rörelsehindrade kunna ordnas inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. Markbeläggningen på sådana angöringsplatser och parkeringsplatser ska vara fast, jämn och halkfri. Dessutom kompletteras med rekommenderade mått på parkeringsplatser för rörelsehindrade. 6. Av- och påstigningszoner, barn Trafikplanen kompletteras under kapitlet Hållbara transporter med: Skolor och förskolor lokaliseras så att skolvägarna uppfattas såsom enklare för gående och cyklister samt med kollektivtrafik jämfört med biltransporter. Trafikplanen kompletteras under kapitlet Trafiksäkerhet med: Vid planering bör skolor och förskolor inte vändas med entréer mot gator med tät trafik. Av- och påstigningszoner för barn och föräldrar bör anläggas i närheten av skolor men inte så nära att de hindrar andra barn och föräldrar som anländer gående eller med cykel. Lastzoner för gods i närhet till skolbyggnader måste anläggas utan backning över gångytor. 7. Hastighetssäkring I trafikplanen under kapitlet Kollektivtrafik, Anläggningsåtgärder kompletteras med: Vid åtgärder i gatunätet, såsom korsningsombyggnader, trafiksignaler och hastighetssäkringar, bör utformning och funktion kontrolleras med planerarna på SLL Trafikförvaltningen. 8. Miljökrav vid nyplanering Trafikplanen kompletteras under kapitlet Hållbara transporter med en inledande text och en checklista för transporter vid nyplanering. Inledande text: Vid nyplanering är målet att högst hälften av resorna ska göras med personbil, helst färre. I nedanstående checklista anges krav som om de genomförs ger goda förhållanden för kollektivtrafikresande.

19 19 (21) Checklista för hållbara transporter vid nyplanering Kollektivtrafikens standard Hållplatser ska ligga vid mötesplatser, handel och service. Minst 80 % av bostäderna ska ligga inom 400 meter från hållplatserna. Turtätheten ska vara minst 1 gång var tionde minut under högtrafik. Viktiga målpunkter såsom pendeltågsstation och kommuncentrum ska kunna nås utan byten. Kollektivtrafik ska vara i drift tidigt under inflyttningen. Kollektivtrafik relativt biltrafik Restidskvoten mellan kollektivtrafik och bil ska vara högst 1 till 1 till vanliga resmål. Kollektivtrafikens framkomlighet i gatunätet prioriteras relativt biltrafiken. Kompletterande gång- och cykelnät Gena och trygga gång- och cykelvägar till kollektivtrafikens hållplatser. Väderskyddade och trygga cykelparkeringar vid kollektivtrafikens hållplatser. Bra utformade gång- och cykelvägar med god anslutning till stråk utanför stadsdelen. Cykelparkeringar vid handel och service. Parkeringsplatser för cyklar skall vara minst en per boende och 0,25 per lägenhet för besökande inom kvartersmark och lätt tillgängliga. Bilparkering Antalet parkeringsplatser för bilar beräknas lågt men tillräckligt. Inom varje kvarter ska parkeringsplats för bilpoolsbil finnas. Laddningsstolpar för elbilar övervägs. Stadsdelsfunktioner Stadsdelen ska ha ett utbud av handel, service och kultur, som minskar transportbehovet. 9. God standard på cykelparkeringar Nuvarande stycke under Cykelplan, Parkering ändras till nedanstående. Standard på cykelparkering Möjligheten att använda cykel för transporter underlättas av möjligheterna att smidigt ställa ifrån sig cykeln och även att det kan göras tryggt och väderskyddat. Vid större målpunkter anordnas cykelparkeringar. Parkeringar med mer än 100 platser förses med luftpumpar. Vid Upplands Väsby station samordnas gärna parkeringen med cykelverkstad m.m. Vid bostäder bör parkering finnas både utomhus nära entré och i lätt tillgängliga cykelförråd. 10. Cykelstråk längs Charlottenborgsvägen Förslag till separat cykelväg längs Charlottenborgsvägen och Gamla Lasarettsvägen tas bort ur trafikplanen. 11. Integration mellan transportslag Trafikplanen kompletteras med text under kapitlet Hållbara

20 20 (21) transporter, som beskriver ovanstående samband samt i underliggande del Åtgärder med texten: Kommunen söker samarbete med en aktör, så att delar av fordonsparken kan samnyttjas med allmänheten. 12. Laddstationer Nedanstående text läggs även in under Hållbara transporter. (Står nu under kapitlet Trafikens påverkan på miljö och hälsa, Åtgärder) I samverkan med andra aktörer ska kommunen verka för en ökad användning av miljöfordon och en ökad tillgång på förnyelsebara bränslen, t.ex. genom att laddstation för el och/eller tankställe för fordonsgas tillkommer inom kommunen. Under Hållbara transporter kompletteras med: Kommunen utreder att förse allmänna parkeringar för både cyklar och bilar med möjlighet till elladdning. Kommunen ställer krav på att en del av parkeringsplatserna både för cyklar och bilar på kvartersmark har möjlighet till elladdning. 13. Prioritering av kollektiv-, gång- och cykeltrafik I trafikplanen kompletteras under förvaltningsåtgärder för de olika trafikslagen att en ny driftplan tas fram som säkerställer att snöröjning för gående, cyklister och kollektivtrafik prioriteras. 14. Redovisning av åtgärder Trafikplanens åtgärdslista kompletteras med Förvaltning. 15. Delat ansvar inom kommunen vad gäller dagvatten och grundvatten All text i trafikplanen som hänvisar till SBK eller TF inom Upplands Väsby kommun ändras till KSB. 16. Bevakning av länsstyrelsens åtgärdsprogram Trafikplanen kompletteras under kapitlet Trafikens påverkan på miljö och hälsa, Nulägesanalys, Luft med texten: Trafiken ger klimatpåverkande utsläpp. På lokal nivå är utsläppen av kvävedioxider och partiklar det största miljö- och hälsoproblemet. Miljökvalitetsnorm för partiklar överskridas i omedelbar närhet av E4. De av länsstyrelsen idag beslutade åtgärderna bedöms inte vara tillräckliga för att nå miljökvalitetsnormerna. Ytterligare åtgärder kommer att krävas, men det är ännu oklart vilka. Risken för låg luftkvalitet i trånga gaturum måste också uppmärksammas vid förtätning. Även om en norm inte överskrids

21 21 (21) kan luftkvaliteten vara så försämrad att det finns risk för hälsopåverkan, framför allt hos barn. Trafikplanen kompletteras under kapitlet Trafikens påverkan på miljö och hälsa, Förvaltningsåtgärder med texten: Kommunen bevakar vilka ytterligare åtgärder som kommer att krävas för att i länet nå miljökvalitetsnormerna för luft. 17. Språket och dispositionen Texten i trafikplanen förslås rättas vad gäller ordet förbi. Sidorna med åtgärdslistor föreslås få en egen utformning så att de enkelt kan skiljas från övriga delar av trafikplanen. 18. Spårbilsinförande Planer på att införa spårbilar ändras till utreder möjligheter till att införa spårbilar. 19. GC övergång vid Infra City Åtgärd GC15 ges hög prioritet i åtgärdslistan. Kontoret för samhällsbyggnad Thomas Thunblom Chef kontoret för samhällsbyggnads Axel Nelstrand Trafikplanerare

Miljö- och planutskottet Sammanträdeshandlingar

Miljö- och planutskottet Sammanträdeshandlingar Miljö- och planutskottet Sammanträdeshandlingar 2013-04-17 2013-03-25 Aktivitetslista MPU 2013 för miljöfrågor Uppdrag datum Beslut MPU 30 nov-11 Regionala frågor Uppdraget Ansvarig Tidplan Kommentar MPU

Läs mer

Remissvar från Gröna Bilister: Trafikplan, Upplands Väsby kommun

Remissvar från Gröna Bilister: Trafikplan, Upplands Väsby kommun Vittsjö, den 31 oktober 2012 Upplands Väsby kommun RegistratorKS@upplandsvasby.se axel.nelstrand@upplandsvasby.se Remissvar från Gröna Bilister: Trafikplan, Upplands Väsby kommun Inledning Som Sveriges

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla 2011-10-14 Bn 364/2010 Delegationen för hållbara städer Miljövårdsberedningen 103 33 Stockholm Komplettering av ansökan En cykelstad för alla Örebro kommun har ansökt om stöd från Delegationen för hållbara

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-29, dnr KS-2016-00911-2 Namn: Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Giltighetstid: Tills vidare Ansvarig funktion: Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Rapport Norra Tyresö Centrum 2014-05-12 Version 1,0 RAPPORT 2 (12) Datum Författare Version Ändring 2014-05-12 Karl/Hedda 1,0 RAPPORT 3 (12) Innehåll 1 Bakgrund...4

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Detaljplan för Odensgården, i Odenslunda

Detaljplan för Odensgården, i Odenslunda Utlåtande Stadsbyggnadskontoret 2012-03-26 Mats Jakobsson 08 590 970 96 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2011:23 mats.jakobsson@upplandsvasby.se Detaljplan för Odensgården, i Odenslunda Uppdrag Miljö- och planutskottet

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

BESKRIVNING, TRAFIKFUNKTIONER SVARTVIKS STRAND

BESKRIVNING, TRAFIKFUNKTIONER SVARTVIKS STRAND PM 2016-10-21 Svartviks strand Beskrivning av trafikmiljö I denna PM görs en beskrivning av planeringen för trafikfunktioner på lokal nivå i och runt nya bostadskvarteret vid Svartviks strand. Denna beskrivning

Läs mer

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Erik L'Estrade, Infrastrukturplanerare Telefon: 0176-747 26 E-post: erik.lestrade@norrtalje.se Dnr: 15-0940 Till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Antagande av parkeringsstrategi

Läs mer

Parkeringsnorm för Lomma kommun

Parkeringsnorm för Lomma kommun Bilaga 1. Parkeringsnorm för Sammanfattning Parkeringsnormerna i detta dokument är vägledande och anger minimikrav för vilken parkeringsnorm som ska användas för bland annat boende och arbetsplatser i.

Läs mer

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Huddinges befolkning ökar precis som antalet transporter. Dagens och morgondagens växande behov kräver ett

Läs mer

En god ljudmiljö i Örebro kommun

En god ljudmiljö i Örebro kommun En god ljudmiljö i Örebro kommun Örebro kommuns åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) Bullerseminarium 26 mars 2013 Tidplan 11 maj 2012: Kartläggningen presenterades

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

Parkeringspolicy. Förslag till beslut

Parkeringspolicy. Förslag till beslut 2013-02-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/296-514 Kommunstyrelsen Parkeringspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslagen parkeringspolicy. Sammanfattning Ett förslag till parkeringspolicy

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad

Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-02-05 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2011-805 Per-Erik Hahn Dnr KS 2011-610 Samhällsbyggnadsnämnden Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Riktlinjer i handboken Stockholm en stad för alla. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss

Riktlinjer i handboken Stockholm en stad för alla. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss Lennart Klaesson Trafikplanering 08-508 260 12 lennart.klaesson@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2010-02-08 Riktlinjer i handboken Stockholm en stad för alla. Skrivelse till kommunstyrelsen.

Läs mer

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan 2008-11-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Cykelstrategi... 3 3 Handlingsplan... 5 - Sid 2 - 1 Inledning Kalmar har som mål att bli en

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har

Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har TJÄNSTESKRIVELSE Datum 1(5) Johanna Johansson, 033-35 31 47 johanna.johansson@boras.se Miljö- och konsumentnämnden Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har Yttrande till Kommunstyrelsen ( 2014/KS0184)

Läs mer

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder Medborgardialog Skellefteås satsningar på Näringsliv Infrastruktur Bostäder VARFÖR EN TRAFIKSTRATEGI? Avsiktsförklaring samt samarbetsavtal med Trafikverket Avsiktsförklaringen innebär att kommunen och

Läs mer

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Roger Johansson, SWECO Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Användningen av den parkering som finns

Läs mer

Parkeringspolicy. Förslag till beslut

Parkeringspolicy. Förslag till beslut 2013-02-07 Rev 2013-03-26 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/296-514 Kommunstyrelsen Parkeringspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslagen parkeringspolicy. Sammanfattning Ett förslag till

Läs mer

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION www.sollentuna.se Cykla är lycka Undersökningar visar att cyklister är lyckligare än bilister. Hela tre gånger lyckligare faktiskt. Majoriteten av alla bilresor

Läs mer

Fördjupad utredning gällande trafikutformning

Fördjupad utredning gällande trafikutformning 2015-11-13 Fördjupad utredning gällande trafikutformning Trafikytorna kring skoltomten har studerats ur ett trafikperspektiv med utgångspunkt i det liggande förslaget till plankarta och Swecos tidigare

Läs mer

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL Trafiknytt från SKL Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj Patrik Wirsenius, SKL Aktuella SKL-projekt inom trafik - TRAST 3, ny utgåva 2014-15 - Gångbar stad, ny handbok - Trafiksäkra staden, ny handbok

Läs mer

Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256 Bollstanäs, Upplands Väsby kommun Stockholms län

Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256 Bollstanäs, Upplands Väsby kommun Stockholms län Granskningsutlåtande Kontoret för samhällsbyggnad 2016-01-22 Fredrik Drotte 08-590 000 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2015:386 fredrik.drotte@upplandsvasby.se Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256

Läs mer

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Översiktsplanen för Trelleborgs Stad 2025. Som tidigare gör kommunen

Läs mer

Cykelbanor på Torsgatan mellan Odengatan och Karlbergsvägen. Inriktningsbeslut. Olle Zetterberg Göran Gahm

Cykelbanor på Torsgatan mellan Odengatan och Karlbergsvägen. Inriktningsbeslut. Olle Zetterberg Göran Gahm GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2001-10-02 Handläggare: Örjan Widaeus Region Innerstad Park- och gatubyrån Tel: 508 261 98 orjan.widaeus@gfk.stockholm.se 2001-09-04 Till Gatu- och fastighetsnämnden

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

Bilaga 5 Lista över bortvalda åtgärder

Bilaga 5 Lista över bortvalda åtgärder 1 Friskare luft i Sundsvall: Bilaga 5 Lista över bortvalda åtgärder Steg 1: Åtgärder för att påverka resande och val av transportsätt Omfattar planering, styrning, reglering, påverkan och information riktade

Läs mer

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl ANTAGANDEHANDLING UTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Rubricerad

Läs mer

Trafikalstringsverktyg - Detaljplan för Tallbackens förskola, nuläge Användarhandledning (pdf)

Trafikalstringsverktyg - Detaljplan för Tallbackens förskola, nuläge Användarhandledning (pdf) Till Trafikverket.se Trafikalstringsverktyg - Detaljplan för Tallbackens förskola, nuläge Användarhandledning (pdf) Visa resultat Visa indata Allmänt om projektet Projektnamn Projektnamn Egna kommentarer

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-12-12 140 Yttrande, vägplan och detaljplan för Arninge resecentrum samt järnvägsplan för Roslagsbanan,

Läs mer

Remissvar från Cykelfrämjandets Storstockholmskrets på Hastighetsplan Bromma, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta- Vantör, Farsta och Skarpnäck.

Remissvar från Cykelfrämjandets Storstockholmskrets på Hastighetsplan Bromma, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta- Vantör, Farsta och Skarpnäck. Till Stockholms stad, Trafikkontoret Remissvar från Cykelfrämjandets Storstockholmskrets på Hastighetsplan Bromma, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta- Vantör, Farsta och Skarpnäck. Cykelfrämjandet (CF) har blivit

Läs mer

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Trafik- och konsekvensbeskrivning Inledning Denna beskrivning av trafiken och dess konsekvenser ingår i arbetet med planprogram för kvarteren. Därav formas

Läs mer

Framkomlighetsstrategin

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafiken 1 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms

Läs mer

Förstudie hållbart resande

Förstudie hållbart resande Förstudie hållbart resande Resande i vår region Transporterna står för 37 procent av de totala utsläppen i regionen. Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer och många skulle kunna

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

Tullinge Centrum förslag till stadsmässig centrumförnyelse - Vision

Tullinge Centrum förslag till stadsmässig centrumförnyelse - Vision Tullinge Centrum förslag till stadsmässig centrumförnyelse - Vision 2013-05-14 Bakgrund Väg 226 genom Tullinge Centrum är ca 8m bred, har en rak sträckning med två körfält och en trafikbelastning på ca

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter Underlag till Förslaget om nya hastigheter Nya hastigheter Bakgrund Hastighetsgränser infördes i Sverige första gången 1907, då var högsta tillåtna hastighet 15 km/tim under dagtid och 10 km/tim efter

Läs mer

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Antagen av kommunfullmäktige, 20 Antagen av: Kommunfullmäktige, 20 Dokumentägare: Kommundirektören Dokumentnamn: Parkeringspolicy för Örnsköldsviks

Läs mer

Grön vision för ett cyklande Stockholm

Grön vision för ett cyklande Stockholm Grön vision för ett cyklande Stockholm 40 förslag Vi sätter Stockholm i rullning Stockholms befolkning växer och fler människor ska röra sig på samma yta. Det kräver att vi reser mer effektivt. Redan nu

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs,

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs, Utställningsutlåtande Kontoret för samhällsbyggnad 2013-09-22 Anna Silver 08-590 000 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2008:487 anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel

Läs mer

Trafik-PM Västra sjöstaden

Trafik-PM Västra sjöstaden 2013-06-14 Trafik- Västra sjöstaden Ystads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Västra Sjöstaden. Som den del i detta behöver trafiken studeras med avseende på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II Varmt välkomna! Projektplanen Melissa Safer, Trafikverket Region Stockholm Syfte Syftet med projektet är att skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län

Läs mer

Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad

Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Förslag till Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Parkeringstal för cykel och bil Remissversion 2017-05-05 Titel: Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Kontaktpersoner: Jessica Elmgren och Kathrin Nordlöf

Läs mer

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Datum Upplands Väsby kommun Axel Nelstrand Grontmij AB Väg och trafik Johan Ericsson PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Uppdrag och förutsättningar Denna PM diskuterar läge för in- och utfart

Läs mer

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT ETT FÖRORD Bakgrund Åtgärdsprogram Nuläget 2009 Mål, renare stadsluft KORTSIKTLIGA

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne

Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne 16 april 2008 Hässleholm Ninnie Gustafsson Hållbart resande i Samhällsplaneringen www.huddinge.se/hrisamhallsplaneringen Hållbart Resande i Samhällsplaneringen

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Sollentuna kommun överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2013-04-09 som svar på remiss av stomnätsstrategin, etapp 2.

Tjänsteutlåtande. Sollentuna kommun överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2013-04-09 som svar på remiss av stomnätsstrategin, etapp 2. SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande Anders Hallmén Sidan 1 av 7 Diariekod: 300 Kommunstyrelsen Remiss av stomnätsstrategin, etapp 2 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår

Läs mer

2011-06-21. Renare stadsluft. Det fortsatta arbete samt uppföljning och utvärdering. Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen

2011-06-21. Renare stadsluft. Det fortsatta arbete samt uppföljning och utvärdering. Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen 2011-06-21 Renare stadsluft Det fortsatta arbete samt och utvärdering Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 HANDLINGSPLAN...4 2.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING...5 3 UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING AV

Läs mer

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (5) 2014-08-28 Handläggare Johanna Salén 08-508 260 32 Till Trafiknämnden 2014-09-25 Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP)

Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP) Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar 2016 Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP) Detta har vi lovat Vi satsar en miljard på att göra Stockholm till en cykelstad Sammanhängande cykelnät, vi rustar

Läs mer

Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015

Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015 PM 2015: RVII (Dnr 124-149/2015) Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Som

Läs mer

I föreliggande detaljplaneförslag uppfylls nedanstående ambitioner enligt stadens riktlinjer:

I föreliggande detaljplaneförslag uppfylls nedanstående ambitioner enligt stadens riktlinjer: Sida 1 (5) Checklista Antas i kommunfullmäktige Detaljplanens namn: Dnr: 2013-09481 Stadsdel: Kista Svar senast: 2016-02-01 Syfte och huvuddrag Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag

Läs mer

raka cykelvägen för Uppsala.

raka cykelvägen för Uppsala. raka cykelvägen för Uppsala. Uppsala kommuns arbete för ökad cykeltrafik Majoriteten av kommunens invånare bor i Uppsala, det vill säga ungefär 150 000. Flera mindre tätorter i kommunen ligger dessutom

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret oktober 2009 Karin Norlander SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade juni

Läs mer

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran)

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) Samhällsbyggnadskontoret Granskningsutlåtande Dnr 2015-00397-214 Detaljplan för Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) inom Brunnsäng i Södertälje Upprättad 2017-05-15 Beslut Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2015-03-24

Läs mer

MÖJLIGHETER MED MOBILITY MANAGEMENT I SAMHÄLLSPLANERINGEN. Erfarenheter från MMMiS med 12 kommuner

MÖJLIGHETER MED MOBILITY MANAGEMENT I SAMHÄLLSPLANERINGEN. Erfarenheter från MMMiS med 12 kommuner MÖJLIGHETER MED MOBILITY MANAGEMENT I SAMHÄLLSPLANERINGEN Erfarenheter från MMMiS med 12 kommuner MM Öresund 2014-03-26 Caroline Mattsson, Trivector Traffic TEST I 12 KOMMUNER Motivera svenska kommuner

Läs mer

TRAFIK-PM ODENSLUNDA SKOLA

TRAFIK-PM ODENSLUNDA SKOLA TRAFIK-PM ODENSLUNDA SKOLA KONCEPT 2013-05-27 Uppdrag: 249704 Titel på rapport: Trafik- PM Odenslunda skola Status: Koncept Datum: 2013-05-27 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Upplands Väsby kommun

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Järfälla och Upplands-Bro Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Frihamnen, Göteborg Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Dagens upplägg Kort om K&P Göteborg Det större perspektivet Pågående utvecklingar Älvstranden Utveckling Näraliggande

Läs mer

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ PM TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ 2016-11-23 1 BAKGRUND Del av kvarteren Renen och Strömsör i Skellefteå centrum planeras för nya bostäder, kontor och parkeringshus, de rödmarkerade

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun Dokumentnamn Do kumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Gång- och cykelplan Plan 2011-03-21 54 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 2007-12 Jan Rafstedt AB INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1 2. UPPDRAGET 1 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 1 4. TRAFIK 2 Trafikgenerering 3 5. STUDERADE LÖSNINGAR 4 Tpl Hofterup

Läs mer

Detaljplan Hammarby Smedby 1:461 i Johanneslund

Detaljplan Hammarby Smedby 1:461 i Johanneslund Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2013-09-25 Anna Silver 08-590 000 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2013:136 Anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan Hammarby Smedby 1:461 i Johanneslund Bakgrund

Läs mer

Skolgårdar - trafiksäkerhet

Skolgårdar - trafiksäkerhet GODA EXEMPEL Skolgårdar - trafiksäkerhet Bakgrund SISAB vill uppmärksamma och lägga fokus på att skapa trafiksäkra skolgårdar. Enligt läroplanen LGR 11 är trafikämnet ett kunskapsområde som ska integreras

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. RÄTT FART I HUDDINGE Sammanfattad version. Datum 28 februari 2012 Diarienummer GK-2011/82

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. RÄTT FART I HUDDINGE Sammanfattad version. Datum 28 februari 2012 Diarienummer GK-2011/82 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN RÄTT FART I HUDDINGE Sammanfattad version Datum 28 februari 2012 Diarienummer GK-2011/82 1 RÄTT FART I HUDDINGE Riksdag och regering beslutade den 2 maj 2008 om

Läs mer

Remissyttrande på promemorian Cykelregler

Remissyttrande på promemorian Cykelregler 1(5) Handläggare Jens Plambeck Remissyttrande på promemorian Cykelregler Stockholms läns landsting yttrar sig över förslaget till cykelregler i den nationella cykelstrategin. Förslag till yttrande har

Läs mer

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15 Rösparksområdet 2 (11) Beställare Säffle kommun Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål Telefon: 0533-68 10 00 Niklas Ekberg, Gatuchef Konsult EQC Karlstad Telefon: 010-440 57 00 Stefan Lenberg, Uppdragsledare

Läs mer

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg 1 (9) Trafikutredning Med anledning av uppförandet av ett nytt huvudkontor för Swedbank på kvarteret Cirkusängen i Sundbyberg syftar denna trafikutredning till att belysa befintlig och framtida trafiksituation.

Läs mer

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT UPPDRAG Hållbarhetsprogram Storsjö strand UPPDRAGSNUMMER 1157603 UPPDRAGSLEDARE Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV Sverker Hanson DATUM 05-16 Bild; Storsjö Strands Översiktsplan, Östersunds kommun 1 (10)

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III 2016-08-17 1 (6) PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III Bakgrund År 2011 godkände kommunfullmäktige i Järfälla kommun dokumentet Parkeringsnorm för Järfälla kommun. Dokumentet ska syfta

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala

Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala Helen Barda Länsstyrelsen i Stockholm 2013-10-02 1 Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholms län Åtgärdprogram (ÅGP)

Läs mer

Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler

Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler 1(4) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2017-08-29, punkt 15 Ärende Infosäkerhetsklass Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler Ärendebeskrivning

Läs mer

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 MILJÖSTADSDELEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN 2030 ; 12 000 lägenhet och 35 000 arbetsplatser Några övergripande miljömål;

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för fastigheterna Mimer 8 samt del av Vasastaden 1:118 i stadsdelen Norrtull i Stockholm, Dp

Samrådsredogörelse Detaljplan för fastigheterna Mimer 8 samt del av Vasastaden 1:118 i stadsdelen Norrtull i Stockholm, Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANAVDELNINGEN MARIA BORUP SID 1 (5) TFN 010 452 21 21 2014-06-30 Samrådsredogörelse Detaljplan för fastigheterna Mimer 8 samt del av Vasastaden 1:118 i stadsdelen

Läs mer

Detaljplan för Fyrklövern 1, allmän platsmark, beslut om ny granskning

Detaljplan för Fyrklövern 1, allmän platsmark, beslut om ny granskning Tjänsteutlåtande Planarkitekt 2014-11-17 Agnes Hustad 08-590 970 68 Dnr: agnes.hustad@upplandsvasby.se BN/2012:86 Byggnadsnämnden Detaljplan för Fyrklövern 1, allmän platsmark, beslut om ny granskning

Läs mer

Bostäder. FörslagTofta. Identitet Där stad möter natur(skog och sjö)/rekreation (friluftsliv, bad, golf)

Bostäder. FörslagTofta. Identitet Där stad möter natur(skog och sjö)/rekreation (friluftsliv, bad, golf) FörslagTofta Identitet Där stad möter natur(skog och sjö)/rekreation (friluftsliv, bad, golf) Karaktär Tofta östra - föreslås utvecklas som ett stugområde med inslag av bostadshus. Utmed väg 23 är området

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

Detaljplaneprogram för fastigheten Sjöstjärnan 2 Sjöberg

Detaljplaneprogram för fastigheten Sjöstjärnan 2 Sjöberg Kommunledningskontoret Plan- och exploateringsenheten Sida 1 av 10 Dnr 2007/731 KS 203 Detaljplaneprogram för fastigheten Sjöstjärnan 2 Sjöberg REMISSINSTANSER Externa remissinstanser Interna remissinstanser

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-21 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Lokalbussar som cirkulerar i Nykvarn KS/2014:373 Medborgarförslag: Förvaltningens

Läs mer