Samrådsredogörelse Trafikplan för Upplands Väsby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsredogörelse Trafikplan för Upplands Väsby"

Transkript

1 Samrådsredogörelse Stadsbyggnadskontoret Axel Nelstrand Dnr Fax KS/2010:289 Samrådsredogörelse Trafikplan för Upplands Väsby Bakgrund till planen Kommunstyrelsen gav vid sitt sammanträde 11 oktober 2010 uppdraget att arbeta fram ett förslag till Trafikplan för Upplands Väsby. Som utgångspunkt för trafikplanen ligger kommunens trafikstrategi (KS/2009:155) antagen av kommunfullmäktige 21 juni Strategin fastslår en rad inriktningar och mål för trafiken i Upplands Väsby. Trafikplanen skall konkretisera målen till åtgärder för att uppnå tidigare satta mål. Hur samrådet genomförts MPU beslutade den att sända förslaget till trafikplan daterat juni 2013 på samråd. Samrådet pågick från till och inkomna synpunkter är sammanfattade och kommenterade i denna samrådsredogörelse. Samrådet annonserades i lokaltidningen. Ett offentligt möte med ca 20 besökare och intresserade hölls via en busstur den Samrådshandlingarna fanns på kommunens hemsida, och tillgängliga för utskrift i Väsby Direkt. Nedanstående har fått skriftlig information om samrådet och beretts tillfälle att yttra sig. Swedavia PEAB Sverige BRABO Skanska Nya hem TNT Sverige NCC Fastighetsutveckling Trafikverket Brandkåren Attunda

2 2 (21) Cykelfrämjandet, Upplands Väsby Friluftsfrämjandet, Upplands Väsby Företagarna i Upplands Väsby Gröna bilister Handikappföreningarnas Samorganisation, HSO Infra City KSL Kommunförbundet Stockholms län Luftfartsverket Stockholm-Arlanda Naturvårdsverket Norrorts polismästardistrikt PRO Pensionärernas Riksorganisation, Upplands Väsby Finska PRO i Upplands Väsby SPF Väsbyveteranerna Stockholms läns landsting, Regionplanekontoret Storstockholms Lokaltrafik, SL Svenska Cykelsällskapet Svensk Handel, Region Stockholm Upplands Väsby Hembygdsförening Upplands Väsby Promotion Väsby Centrums Företagarförening Väsbyhem AB Bo i Väsby AB Väsby kvinnliga företagare Väsby Naturskyddsförening Kommunala instanser: Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Social- och äldrenämnden Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Miljö- och hälsoskyddsnämnden Byggnadsnämnden Svar har inkommit från följande: UVP KSL Luftfartsverket Claes Bjernekull Anneli Lindberg Hanna Dahl Ingrid Strindhagen Niklas Golve Thomas Öqvist Kultur och fritidswnämnde Miljö och hälsopskyddsnämnden Social och äldre nämnden Utbildningsnämnden Social- och äldrenämnden Brandkåren Attunda AB SL (nuvarnade Trafikfövaltningen) Brf Vilunda Park Centerpartiet Väsby Cyklfrämjandet Stockholm Eds församling Gröna Bilister PRO

3 3 (21) Ronny Holmström Samfälligheten Ängen SPF Väsbyveteranerna UV Hembydsföreing Väsby Labs Sammanfattning av inkomna synpunkter med kontoret för samhällsbyggnads kommentarer, uppdelat på kategori av synpunkter Övergripande allmänt Handlingsplan Skydd av luften Miljö- och hälsoskyddskontoret anser att trafikplanens handlingsplan bör behandla frågor som gäller skydd av luften. De åtgärder som tas fram i länsstyrelsens åtgärdsprogram kan senare föras in i kommunens handlingsplan. I Åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar i Stockholms län, Rapport 2012:34, Länsstyrelsen i Stockholms län listas olika åtgärder. För utvärdering och uppföljning samt generella åtgärderna är länets kommuner delansvariga. Dessa åtgärder är: utföra kontinuerliga mätningar av PM10- och NO2-halterna, förbättrad kollektivtrafik, främja gång- och cykeltrafik, effektivare godstransporter, parkeringsåtgärder, mobility management, trafikregleringar med omfördelning av vägutrymme, hastighetsdämpande åtgärder och trafiksignalåtgärder samt informations- och kommunikationsinsatser. De beslutade åtgärderna i programmet bedöms inte vara tillräckliga för att nå normerna, ytterligare åtgärder kommer att krävas. I rapporten redovisas även höga värden för luftföroreningar längs E4 inom Upplands Väsby kommun. Kommunen bör bevaka länsstyrelsens Åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar. De framtida åtgärder som tas fram i länsstyrelsens åtgärdsprogram kan senare föras in i kommunens handlingsplan. Trafikplanen kompletteras under kapitlet Trafikens påverkan på miljö och hälsa, Nulägesanalys, Luft med texten:

4 4 (21) Miljö och hälsoskyddskontoret anser att när det gäller redovisning av förslag till åtgärder, är det förvirrande att åtgärder redovisas under respektive trafikslag och/eller aspekt och att bara vissa av dessa sedan valts ut och sammanställts i en särskild åtgärdslista. I trafikplanen under kapitlet Åtgärder- sammanfattande redovisning ägnas en sida åt att beskriva hur åtgärderna redovisas. Eftersom åtgärder kan beröra flera olika trafikantgrupper har de sammanställs i karta och tabell. I sammanställningen saknas förvaltningsåtgärder och planeringåtgärder, som innebär ett förhållningssätt och inte en direkt åtgärd. Det kan vara otydligt att inte alla åtgärder kan återfinnas i samma lista. Förslag: Trafikplanens åtgärdslista föreslås kompletteras med förhållningssätt och förvaltningsåtgärder. MHN har rätt att Teknik och Fastighet bör ha angivits som delansvariga för framtagandet av dagvattenplan. Sedan remissen har dock kommunen genomgått en omorganisation. SBK och TF representeras numer av KSB, Kontoret för samhällsbyggnad. Miljö- och hälsoskyddskontoret anser att trafikplanens handlingsplan bör behandla frågor som gäller skydd av luften. De åtgärder som tas fram i länsstyrelsens åtgärdsprogram kan senare föras in i kommunens handlingsplan. Prioritering av kollektiv-, gång- och cykeltrafik Gröna bilister anser att trafikplanen bör lyfta fram vikten av att drift, underhåll och signalstyrning prioriterar kollektiv-, gång- och cykeltrafik i förhållande bil. Detta gäller inte minst vid snöröjningssituationer. Drift och underhåll för gående, cyklister och kollektivtrafik nämns på flera ställen i trafikplanen. Förutom snöröjning, nämns halkbekämpning, belysning, grus- och lövupptagning samt beläggningsunderhåll. I trafikplanen nämns under kapitlet Gångtrafik, Förvaltningsåtgärder: Prioritering av både sommar- och vinterväghållning till förmån för gående, cyklister och kollektivtrafik, t.ex. fler sandupptagningar, tidig halkbekämpning och tidig

5 5 (21) snöröjning. Snöröjning och halkbekämpning av viktiga gångstråk ges samma prioritet som gator med bussar i linjetrafik och högre än huvudgator för fordonstrafik. I trafikplanen nämns under kapitlet Cykeltrafik, Förvaltningsåtgärder bl.a: Snöröjning och halkbekämpning i det övergripande cykelnätet ges samma prioritet som gator med bussar i linjetrafik och högre än gator för fordonstrafik. Information om när snöröjning skett. I trafikplanen nämns under kapitlet Kollektivtrafik, Förvaltningsåtgärder: Prioritering av vinterväghållning längs gator med kollektivtrafik. I trafikplanen nämns under kapitlet Kollektivtrafik, Utrednings- och planeringsåtgärder att möjligheter att prioritera busstrafik i sex namngivna korsningar ska prövas. I trafikplanen kompletteras under förvaltningsåtgärder för de olika trafikslagen att en ny driftplan tas fram som säkerställer att snöröjning för gående, cyklister och kollektivtrafik prioriteras. Checklista vid planering, Planeringsförutsättningar Centerpartiet och Byggnadsnämnden anser att det är bra om tydligare riktlinjer finns med för att beskriva önskvärda trafiklösningar vid nyplanering. Centerpartiet och Byggnadsnämnden vet att det för tillfället pågår större fördjupade översiktsplaner både i sydöstra och sydvästra delarna av kommunen och här bör riktlinjer finnas med från start av projektplanerna för att säkerhetsställa hållbarhet både i miljöhänseende och för en modern och hållbar stadsplanering, som möjliggör tillgänglighet för invånare i kommunen. Byggnadsnämnden saknar en koppling mot kommunens FÖPar i trafikplanen. Även om kopplingarna kunde vara tydligare så talar aldrig något av dokumenten emot varandra. Centerpartiets förslag om tydligare riktlinjer för trafiklösningar vid nyplanering är bra. Trafikplanen bör kunna kompletteras med en checklista för hållbara transporter vid nyplanering. Checklistan föreslås utformas med ledning av trafikstrategin och trafikplanen samt kravlistan för transporter från FÖP för Nordvästra Väsby, se nedan. KRAV för transporter i FÖP för Nordvästra Väsby Högst hälften av resorna ska göras med personbil. Restidskvoten ska vara högst 1 till 1 mellan buss och bil.

6 6 (21) Hållplatser ska ligga vid mötesplatser och service, högst 300 meter från bostad. Busstrafiken ska prioriteras i framkomlighet. Turtätheten ska vara minst 1 gång var tionde minut. Kollektivtrafik ska vara i drift tidigt under inflyttningen. Direkta förbindelser med Väsby station och Väsby centrum. Bra GC-vägar med god anslutning till gång- och cykelstråk utanför stadsdelen. Parkeringsnormen för cyklar skall vara 2,0 inom kvartersmark. Cykelparkeringar vid kollektivtrafik och service. Inom varje kvarter ska parkeringsplats för bilpoolsbil finnas. Lågt parkeringstal för bilar. Laddningsstolpar för elbilar. Stadsstruktur med bl.a. lokal service som minskar transportbehovet Likställa biltrafik med cykeltrafik Omprioritering Centerpartiet anmärker på att fordonsflöden enbart redovisas för biltrafik och inte cykeltrafik. Och därmed inte likställs övrig trafik. Dock är det så att cykeltrafikens flöde inte innebär nämnvärd fara för tredje person samt att flöden inte ger upphov till t.ex. kapacitetsbrist eller buller. Dessutom är cykeltrafik inte lika enkelt att mäta som biltrafik. I framtiden kanske cykeltrafik mäts och redovisas. Förslag till omfördelning av fokus och resurser för infrastruktur, från bil till cykel, får både beröm och kritik. Genom den strategiska inriktningen som antogs vi trafikstrategin är denna omfördelning nödvändig. Tillgång till Gunnes gård Kultur och fritidsnämnden vill förbättra tillgängligheten till Gunnes gård. Angöring till Gunnes gård ingår inte i trafikplanen. Åtgärden bör istället lyftas, i relevant sammanhang, till kommunens

7 7 (21) flerårsplan som investering i kommunens fastigheter/verksamheter. Buller För trafikplanen föreslås nya vägar och på dessa antas nya trafikflöden. Detta kommer påverka bullerbilden längs dessa vägar. Ingen djupgående utredning har gjorts för detta. Bullerfrågan jobbas ändå kontinuerligt med via kommunen som tillsynsmyndighet och verksamhetsutövare för väg. I handlingsplanen för trafikplanen anges att en bullerplan ska tas fram. I bullerplanen kommer frågan kring samhällsbuller utredas vidare. Gång och cykel Framkomlighet för elektriska fordon för funktionshindrade För fordon enligt ovan gäller att allmänna gångbanor respektive cykelbanor ska vara av sådan standard så att de ger framkomlighet för dessa. Ingen speciellt utpekande eller ändringar i trafikplanen behövs. Gångpassage över Mälarvägen vid Eds kyrka Eds församling önskar att korsningen vid kyrkan hastighetssäkras samt ges en trafiksäkrare utformning. Åtgärden finns med i Trafikplanen, men ingen specifik utformningslösning redovisas. Cykelnät Centerpartiet framför att trafikplanen pekar ut att det kommunala cykelvägnätet bör ansluta till grannkommunerna men att de anser att planen kan vara mer detaljerat med faktiska förslag till cykelspecifika åtgärder där man exempelvis ser en anslutning mellan Upplands Väsbys cykelleder till kringliggande kommuners cykelvägnät. I trafikplanen nämns under Mål och inriktning för cykeltrafiken gena sträckningar till flera olika mål bl. a. nämns kringliggande kommuner. Trafikplanen visar med pilar på karta var det regionala cykelnätet ansluter till grannkommunerna. Upplands Väsby kommun har ingen rådighet över hur cykelnätet dras utanför

8 8 (21) kommungränsen och därför har dessa sträckningar inte redovisats. Centerpartiet påpekar att det idag finns en plan för att bygga gång- och cykelväg över motorvägen vid Infra City och den borde lämpligen finnas angiven i trafikplanen. Centerpartiet ser ett stort behov av att knyta ihop Infra City väst och öst, detta för att undvika onödiga biltransporter och underlätta nåbarhet och tillgänglighet mellan de båda områdena. Ett exempel kan i nutid vara transporter med shuttle-bussar men på sikt bör frågan lösas inom ramen för kommunens ev. planer för införande av spårbilssystem. Cykel I gällande detaljplan och trafikplan finns det stöd för en GCbro mellan östra och västra sidan av Infra City. Åtgärden finns med i trafikplanen. Genomförande måste säkras upp genom investeringsbeslut vilket kommer att bli än mer aktuellt om Älvsundadalen byggs ut. Cykelfrämjandet anser att det är viktigt att det finns säkra och väderskyddade cykelparkeringar med tillgång till luftpumpar vid större målpunkter. De vill i det sammanhanget trycka på behovet av underhåll och skötsel av parkeringsplatserna. Som exempel pekar de på de brister som idag finns vid Upplands Väsby station när det gäller att se över låsanordningarna. De ser det också angeläget att det vid planering av bostads- och arbetsplatsområden även finns lätt tillgänglig och säker cykelparkering. I trafikplanen beskrivs cykelparkering under rubriken Cykelplan i ganska allmänna uttryck och den kan göras mer konkret. Samtidigt bör rubriken ändras till Standard på cykelparkering. Dessutom anges en ett lägsta tal för tillgången för cykelparkering i samband med nybyggnation. Nuvarande stycke under Cykelplan, Parkering ändras, se nedan: Standard på cykelparkering: Möjligheten att använda cykel för transporter underlättas av möjligheterna att smidigt ställa ifrån sig cykeln och även att det kan göras tryggt och väderskyddat. Vid större målpunkter anordnas cykelparkeringar. Parkeringar med mer än 100 platser förses med luftpumpar. Vid Upplands Väsby station samordnas gärna parkeringen med cykelverkstad m.m. Vid bostäder bör parkering finnas både utomhus nära entré och i lätt tillgängliga cykelförråd

9 9 (21) Cykelfrämjandet ser alla anläggningsåtgärder som finns angivna i förslaget som angelägna men med olika prioritet. Främjandet har svårt att ta ställning till vad som är mest angeläget, men att det kan finnas ett behov av separerad cykeltrafik längs Charlottenborgsvägen ställer de sig mycket tveksamma till. Det förekommer mycket liten biltrafik på den vägen och 2,3 milj. kr bör kunna användas till mer angelägna projekt. Cykelfrämjandet har rätt. Åtgärder för separering av cyklister från biltrafik längs Charlottenborgsvägen behövs inte. I övrigt kan dock inte cykelåtgärder i handlingsplanen tidsbestämmas eller få mer precisa information om genomförande. Förslag till separat cykelväg längs Charlottenborgsvägen tas bort ur trafikplanen. Skyltning, cykelförbud på Dragonvägen En kommunmedborgare anser att skyltning av förbjud för cykling på Dragonvägen är otillräcklig. Åtgärden lyfts istället till kommunens drift och gatuenhet. Cykelväg Breddenvägen, Vallhallavägen, Breddenskolan En kommunmedborgare efterfrågar en cykelväg längs Breddenvägen, mellan Vallhallavägen och Breddenskolan. Åtgärden finns angiven som en angelägen åtgärd i trafikplanen. Tidplan, utformning och investeringsbeslut fastställs inte genom trafikplanen. Kollektivtrafik Förutsättningar för Kollektivtrafik Stockholms läns landsting ser positivt på många av förslagen i trafikplanen och vill understryka att åtgärder som gupp inte är förenligt med en attraktiv kollektivtrafik. I trafikplanen anges att åtgärder ska ske i samarbete mellan kommunen och SL men detta kan ytterligare poängteras i texten. I trafikplanen under kapitlet Kollektivtrafik, Anläggningsåtgärder kompletteras texten med:

10 10 (21) Vid åtgärder i gatunätet, såsom korsningsombyggnader, trafiksignaler och hastighetssäkringar, bör utformning och funktion kontrolleras med SLL, Trafikförvaltningen. Busslinjer Trafikförvaltningen, SLL anger önskemål på ändringar för linjenätet och linjedragningar som de önskar att kommunen tittar närmare på. Förändringar i linjesträckningar diskuteras regelbundet med Trafikförvaltningen. Dessa förslag tas upp som enskilda utredningar och inte i trafikplanen. Inga förändringar i trafikplanen. Många kommunmedborgare anger en önska om förbättrad busstrafik. Trafikplanens inriktning medger att kollektivtrafiken ska prioriteras och utökas. Specifika linjedragningar ingår dock inte i trafikplanen. Det efterfrågas också koppling till de lokala arbetsplatsområdena. Biltrafik Farligt gods Kommunen ansvarar inte för linjedragning av bussarna, men kan medverka till att utreda möjligheterna för att anpassa busslinjerna till även arbetsplatsområdena. Väsby Labs har synpunkter på farligt gods leder i kommunen. Förslag ges att flytta klassningen av Mälarvägen som väg rekommenderad för farligt gods. Detta för att underlätta och möjliggöra förtätning i centrala Väsby. Parkering Det är länsstyrelsen i Stockholms län som äger frågan, men kommunen kan ju självklart kommunicera med länsstyrelsen. Som en del av Upplands Väsbys förvandlings arbete har redan en sådan kontakt initierats. Kommunens inriktning är att samhällsviktiga transporter och förtätning måste kunna samexistera, och hoppas på så sätt kunna möjliggögra bebyggelse även längs Mälarvägen. Förslaget till p-norm i förslaget till trafikplan har börjat prövas i den kommunala planeringsprocessen. I samband

11 11 (21) med det har behov uppstått om att expandera och nyansera bestämmelserna i planen. P-normen som idag föreslås i planen tillåts gälla (även om den på sikt avses sänkas) men trafikplanen kommer nu också innehålla riktlinjer om hur man kan tillgodose parkeringsbehovet på ett mer flexibelt och sätt. Ändringarna är omfattande och står att läsa i trafikplanen under rubriken Parkering. Driftåtgärder Förutom specifika åtgärder som prioritet av vägar för snöröjning, så anger inte trafikplanen specifika nivåer för drift av gata. Laddstationer Gröna bilister anser att en plan för att utveckla infrastrukturen för laddstationer och snabbladdningsstationer bör presenteras i trafikplanen. Här är samarbete med närliggande kommuner och med näringslivet viktigt. Vattenfall invigde nyligen en snabbladdningsstation vid Tyresö centrum, med förhoppningen att den blir startpunkten för ett större nätverk i Stockholmsområdet. Stationen drivs till viss del av solceller. En liknande station skulle göra sig mycket bra vid Upplands Väsbys resecentrum, enligt diskussionen ovan. I trafikplanen nämns under kapitlet Hållbara transporter; I samverkan med andra aktörer ska kommunen verka för en ökad användning av miljöfordon och en ökad tillgång på förnyelsebara bränslen, t.ex. genom att laddstation för el och/eller tankställe för fordonsgas tillkommer inom kommunen. Ovanstående innefattar delvis det Gröna bilister föreslås. Dock föreslås i trafikplanen ingen plan för att utveckla infrastrukturen för laddstationer. Ingen förändring föreslås i trafikplanen. Inga allmänna parkeringsavgifter för miljö- och bilpoolsbilar Gröna Bilister anser att miljöbilar ska avgiftsbefrias vad gäller parkering. Möjligheten att höja de allmänna parkeringsavgifterna nämns i trafikplanen. I linje med ambitionen att främja förnybara drivmedel och bildelning anser. Fordonsgas finns redan att tanka i Upplands Väsby, och

12 12 (21) laddstationer planeras. Bilar på gas och el kan med fördel avgiftsbefrias, för att göra reklam för dessa lokala förnybara drivmedel. För gasbilar bör rätt tankning krävas, med stickprovskontroll av gaskvitton. En sådan kombination av avgiftshöjning och avgiftsbefrielse kan göras kostnadsneutral för kommunen. I trafikplanen nämns inga avgiftsbefrielser för miljö eller bilpoolsbilar. En avgiftsbefrielse kräver att det är någorlunda lätt att veta vilka bilar som är bilpoolsbilar eller miljöfordon av hög klass. Dessutom är ofta den tillgängliga ytan begränsande och bilpoolsbilar eller miljöfordon tar lika mycket yta i anspråk som andra bilar. Ingen förändring föreslås i trafikplanen. Bilpoolsbilar prioriteras i bostadsområden Gröna bilister anser att en god avsiktsförklaring i trafikplanen vore att all om- och nybyggnation ska planeras för bilpoolsverksamhet, vilket bl. a kan handla om att reservera bra parkeringsplatser för detta ändamål.tillgång till bilpool har diskuterats i Upplands Väsby i samband med upprustning av hus från miljonprogrammet. Detta bör kopplas till en sänkt p-norm för sådana områden. Malmö har t ex i samråd med byggherrar avtalat om lägre P-norm och tillgång till bilpool i vissa nybyggda områden. En god lösning är också att ge alla som bosätter sig i ett nytt område medlemskap i en bilpool första året, något som Växjö kommun har för avsikt att göra. Gratis boendeparkering kan förbehållas poolbilar. Sänkta parkeringstal om bilpool kan garanteras har diskuterats i arbetet med trafikplanen. I trafikplanen anges att detta är möjligt efter särskild parkeringsutredning. Under kapitlet Parkering, Särskild utredning nämns: Parkeringstalen kan behöva anpassas utifrån de specifika förutsättningarna som gäller på enskilda platser. Sådana exempel är bostäder med god tillgång till bilpool, studentbostäder, äldreboende och bostäder som riktar sig till personer med högre eller lägre bilinnehav än genomsnittet. Sådan anpassning bör i första hand göras i bygglovsskedet. Ovanstående innefattar det Gröna bilister föreslår angående sänkta parkeringstal. Bilpoolsbilar tillhörande bostadsområden bör ha reserverad bilplats inom området, så att nyttjarna lätt kan hitta fordonen. Av praktiska skäl bör parkeringen vara gratis, för vem ska ansvara för parkeringsavgiften om bilen inte är bokad. Detta behöver dock inte styras i trafikplanen. Ingen förändring föreslås i trafikplanen.

13 13 (21) Integration mellan tranportslag Gröna bilister anser att trafikplanen bör slå fast att cyklar, elmopeder och bilar som används i kommunal tjänst bör integreras med fordon som är kopplade till resekort och fordonspooler för allmänheten. Detta ger ett effektivt fordonsutnyttjande, och medför att moderna fordon med den senaste miljötekniken kan komma många till del. Många kommuner delar redan bilar med allmänheten i samarbete med en kommersiell aktör. Öckerö kommun delar t ex sina elbilar med kommuninvånarna. Det är en god idé att dela cyklar och elmopeder på samma sätt. Gröna bilisters förslag att fordon som används i kommunal tjänst också ska kunna användas av allmänheten ger ett effektivt fordonsutnyttjande eftersom allmänheten ofta efterfrågar fordon på andra tider än kontorstider. Samtidigt får allmänheten på detta sätt tillgång till ny miljöteknik. Kommunen föreslås därför söka samarbete med en kommersiell aktör, så att delar av forsonsparken kan samnyttjas med allmänheten. Trafikplanen kompletteras med text under kapitlet Hållbara transporter, som beskriver ovanstående samband samt i underliggande del Åtgärder med texten: Kommunen söker samarbete med en kommersiell aktör, så att delar av fordonsparken kan samnyttjas med allmänheten. Samåkning Gröna bilister ser att en avsikt att samarbeta med stora arbetsgivare kring samåkning och fordonsdelning med fördel skrivs in i trafikplanen. Lund samarbetar på detta vis med stora arbetsgivare i kommunen, t ex Tetra Pak, för att göra det lättare för dem som åker samma sträcka att hitta varandra. I trafikplanen nämns under kapitlet Biltrafik, Mål: För att uppnå ett miljöanpassat transportsystem bör samåkning, bilpooler, infartsparkeringar och alternativa drivmedel gynnas. I trafikplanen nämns under kapitlet Hållbara transporter, Kommunen ska samarbeta med Trafikförvaltningen, SLL och arbetsgivare för att finna effektiva transportlösningar. Detta kan innefatta SL-kort kopplat till infartsparkering för bil eller cykel, stimulans till samåkning, bilpooler, nya kollektiva färdmedel mm. Hjälp för samåkning tillhandahålls via kommunens hemsida. Ovanstående bör innefatta samarbete mellan kommunen och stora arbetsgivare.

14 14 (21) Ingen förändring föreslås i trafikplanen. Alternativa drivmedel Gröna Bilister fokuserar på flera av trafikplanens åtgärdsförslag för en utökad användning av förnybara hållbara drivmedel, t.ex: Kommunens fordon ska successivt bytas ut till miljöfordon. En informationskampanj om trafikens miljöpåverkan genomförs. Den bör ge information om miljöpåverkan, färdmedelsval, val av fordonstyp och däck, körsätt mm. Infrastruktur för el-bilar är inte ett kommunlat ansvarsområde, men kommunen bör ändå verka för ett införande i ett tidigt skede. Trafikplanen kompletteras med stycke kring detta. Gröna bilister anser att trafikplanen vissa delar kan konkretiseras, främst vad gäller integration av trafikslag, fordonsdelning och planering av infrastruktur för förnybara drivmedel. Utvecklingen går snabbt inom detta område, och utan skarpare förslag är risken att trafikplanen om några få år släpar efter verkligheten istället för att vara det riktmärke som är avsikten. Flera av trafikplanens åtgärdsförslag har relevans för de områden Gröna Bilister fokuserar på, t.ex: Kommunens fordon ska successivt bytas ut till miljöfordon. En informationskampanj om trafikens miljöpåverkan genomförs. Den bör ge information om miljöpåverkan, färdmedelsval, val av fordonstyp och däck, körsätt mm. Trafiknät Centerpartiet skulle gärna se fler lösningar i hur medborgare och genomresande kan resa med bil i nord-sydlig riktning öster om Stockholmsvägen. Exempelvis så om man skall åka bil mellan Södervikskolan och Brunnby-Vik så måste man åka runt området, vilket innebär en resa om ca 4,5 kilometer för en sträcka som omfattar cirka 200 meter. De vill gärna se ett förbättrat alternativ på vägsträcka. Det är inga långa gångavstånd mellan bostäderna i Brunnby- Vik och Söderbyskolan. Det är också ur miljösynpunkt fördelaktigt att gångavståndet är kortare för gående än för bilister. Gående och cyklisters framkomlighet bör prioriteras framför bil-framkomlighet.

15 15 (21) Om en bilväg öppnas mellan Vallentunavägen och Brunnby- Vik finns risk för genomfartstrafik genom bostadsområdet, vilket ger ökade olycksrisker. Fler kommunmedborgare klagar på en omfattande genomfartstrafik på Sandavägen. Även om vägen har ett bra geografiskt läge så är vägen och bebyggelsen inte anpassad för den trafiken. Skolor I Trafikplanen finns åtgärder för att styra över trafiken till andra vägar. Bland annat så föreslås korsningen Sandavägen/Breddenvägen byggas om för att leda in trafiken på Breddenvägen. Utbildningsnämnden vill poängtera betydelsen av noggrann planering av gatunät i närheten till skolor och förskolor, framförallt i planeringen av nya gatunät och anläggningar. Vid planering bör skolor och förskolor inte vändas med entréer mot gator med tät trafik. Trafikplanen kompletteras under kapitlet Trafiksäkerhet med: Av- och påstigningszoner för barn och föräldrar bör anläggas i närheten av skolor men inte så nära att de hindrar andra elever och föräldrar som anländer gående eller med cykel. Lastzoner för gods i närhet till skolbyggnader bör anläggas utan backning över gångytor. Handikappanpassning Social- och äldrenämnden understryker betydelsen av smidiga av- och påstigningszoner i närhet till boenden för såväl äldre som personer med funktionsnedsättning och att handikapparkeringar i direkt närhet till viktiga vardagliga servicefunktioner är av stor betydelse och bör beaktas i planeringen av nya serviceområden. Enligt PBL 8 kap 1 ska en byggnad vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Enligt BFS 2008:6 (Boverkets författningssamling) ska en angöringsplats för bilar finnas och en parkeringsplats för rörelsehindrade kunna ordnas inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. Markbeläggningen på sådana angöringsplatser och parkeringsplatser ska vara fast, jämn och halkfri.

16 16 (21) Trafikplanens kapitel Parkering föreslås förtydligas med ovanstående. Dessutom kompletteras med en text som visar rekommenderade mått på parkeringsplatser för rörelsehindrade. Parkering till aktiviteter och verksamheter Kultur och fritidsnämnden vill säkerställa tillgängligheten till kommunalt finansierad verksamhet. Som en inriktning i trafikplanen gäller att service, kultur och aktiviteter ska lokaliseras till lokala platser. Sådana lägen bör ligga inom ett rimligt gång- och cykelavstånd för många närboende samt dessutom betjänas av god kollektivtrafik. I sådana lägen är det orimligt och inte önskvärt att erbjuda enkel parkering. Hastighetsbegränsning Många svarande nämner hastighetsbegränsning som en viktig fråga. Motiven till viss höjning av hastighetsbegränsning är många och återges i trafikplanen. Flest synpunkter har gällt 30- sträckor i anslutning till bostäder som föreslås höjas till 40- sträckor. Rädslan finns att den faktiska medelhastigheten ska höjas motsvarande 10 km/h. Metoden för att sätta hastighetsgränsen bygger på en inventering av gaturummet, och vilken hastighet den inbjuder till. Därför anser inte kommunen att det är risk för markant höjning av medelhastigheten på vägarna. Snarare anpassas hastighetsbegränsningen till gatans form. Med hjälp av inventeringen av gaturummen så är det även möjligt att identifiera och hastighetssäkra de korsningspunkter som innebär en trafiksäkerhetsrisk. Samt ger bättre underlag för bedömningen av bullerskyddsåtgärder. Efter svar från gatu-enheten på Kontoret för samhällsbyggnad har dock föreslaget att höja hastigheten på Oxundavägen, Tunavägen, Borgbyvägen och Sandavägen strukits. Panka Hållbart resande Miljöpåverkan

17 17 (21) Förslag till förändringar av trafikplanen Nedan listas genomförda förändringar inför godkännande i Kommunstyrelsen: 1. All text som hänvisar till SBK eller TF inom Upplands Väsby kommun ändras till KSB. 2. All text som hänvisar till AB SL ändras till SLL Trafikförvaltningen. 3. Regionalt cykelstråk Cykellänkar längs Väsbyvägen, Ladbrovägen och Edsvägen markeras i karta som framtida regionala cykelstråk. 4. Borgbyvägens hastighet Trafikplanen kompletteras under kapitlet Biltrafik, Åtgärder med: Hastighetssäkring av befintliga överfarter längs Borgbyvägen. Åtgärden läggs in i tabeller och texter.

18 18 (21) 5. Av- och påstigningszoner, äldre m.fl. Trafikplanens kapitel Parkering förtydligas med nedanstående faktatexter. Enligt PBL 8 kap 1 ska en byggnad vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Enligt BFS 2008:6 (Boverkets författningssamling) ska en angöringsplats för bilar finnas och en parkeringsplats för rörelsehindrade kunna ordnas inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. Markbeläggningen på sådana angöringsplatser och parkeringsplatser ska vara fast, jämn och halkfri. Dessutom kompletteras med rekommenderade mått på parkeringsplatser för rörelsehindrade. 6. Av- och påstigningszoner, barn Trafikplanen kompletteras under kapitlet Hållbara transporter med: Skolor och förskolor lokaliseras så att skolvägarna uppfattas såsom enklare för gående och cyklister samt med kollektivtrafik jämfört med biltransporter. Trafikplanen kompletteras under kapitlet Trafiksäkerhet med: Vid planering bör skolor och förskolor inte vändas med entréer mot gator med tät trafik. Av- och påstigningszoner för barn och föräldrar bör anläggas i närheten av skolor men inte så nära att de hindrar andra barn och föräldrar som anländer gående eller med cykel. Lastzoner för gods i närhet till skolbyggnader måste anläggas utan backning över gångytor. 7. Hastighetssäkring I trafikplanen under kapitlet Kollektivtrafik, Anläggningsåtgärder kompletteras med: Vid åtgärder i gatunätet, såsom korsningsombyggnader, trafiksignaler och hastighetssäkringar, bör utformning och funktion kontrolleras med planerarna på SLL Trafikförvaltningen. 8. Miljökrav vid nyplanering Trafikplanen kompletteras under kapitlet Hållbara transporter med en inledande text och en checklista för transporter vid nyplanering. Inledande text: Vid nyplanering är målet att högst hälften av resorna ska göras med personbil, helst färre. I nedanstående checklista anges krav som om de genomförs ger goda förhållanden för kollektivtrafikresande.

19 19 (21) Checklista för hållbara transporter vid nyplanering Kollektivtrafikens standard Hållplatser ska ligga vid mötesplatser, handel och service. Minst 80 % av bostäderna ska ligga inom 400 meter från hållplatserna. Turtätheten ska vara minst 1 gång var tionde minut under högtrafik. Viktiga målpunkter såsom pendeltågsstation och kommuncentrum ska kunna nås utan byten. Kollektivtrafik ska vara i drift tidigt under inflyttningen. Kollektivtrafik relativt biltrafik Restidskvoten mellan kollektivtrafik och bil ska vara högst 1 till 1 till vanliga resmål. Kollektivtrafikens framkomlighet i gatunätet prioriteras relativt biltrafiken. Kompletterande gång- och cykelnät Gena och trygga gång- och cykelvägar till kollektivtrafikens hållplatser. Väderskyddade och trygga cykelparkeringar vid kollektivtrafikens hållplatser. Bra utformade gång- och cykelvägar med god anslutning till stråk utanför stadsdelen. Cykelparkeringar vid handel och service. Parkeringsplatser för cyklar skall vara minst en per boende och 0,25 per lägenhet för besökande inom kvartersmark och lätt tillgängliga. Bilparkering Antalet parkeringsplatser för bilar beräknas lågt men tillräckligt. Inom varje kvarter ska parkeringsplats för bilpoolsbil finnas. Laddningsstolpar för elbilar övervägs. Stadsdelsfunktioner Stadsdelen ska ha ett utbud av handel, service och kultur, som minskar transportbehovet. 9. God standard på cykelparkeringar Nuvarande stycke under Cykelplan, Parkering ändras till nedanstående. Standard på cykelparkering Möjligheten att använda cykel för transporter underlättas av möjligheterna att smidigt ställa ifrån sig cykeln och även att det kan göras tryggt och väderskyddat. Vid större målpunkter anordnas cykelparkeringar. Parkeringar med mer än 100 platser förses med luftpumpar. Vid Upplands Väsby station samordnas gärna parkeringen med cykelverkstad m.m. Vid bostäder bör parkering finnas både utomhus nära entré och i lätt tillgängliga cykelförråd. 10. Cykelstråk längs Charlottenborgsvägen Förslag till separat cykelväg längs Charlottenborgsvägen och Gamla Lasarettsvägen tas bort ur trafikplanen. 11. Integration mellan transportslag Trafikplanen kompletteras med text under kapitlet Hållbara

20 20 (21) transporter, som beskriver ovanstående samband samt i underliggande del Åtgärder med texten: Kommunen söker samarbete med en aktör, så att delar av fordonsparken kan samnyttjas med allmänheten. 12. Laddstationer Nedanstående text läggs även in under Hållbara transporter. (Står nu under kapitlet Trafikens påverkan på miljö och hälsa, Åtgärder) I samverkan med andra aktörer ska kommunen verka för en ökad användning av miljöfordon och en ökad tillgång på förnyelsebara bränslen, t.ex. genom att laddstation för el och/eller tankställe för fordonsgas tillkommer inom kommunen. Under Hållbara transporter kompletteras med: Kommunen utreder att förse allmänna parkeringar för både cyklar och bilar med möjlighet till elladdning. Kommunen ställer krav på att en del av parkeringsplatserna både för cyklar och bilar på kvartersmark har möjlighet till elladdning. 13. Prioritering av kollektiv-, gång- och cykeltrafik I trafikplanen kompletteras under förvaltningsåtgärder för de olika trafikslagen att en ny driftplan tas fram som säkerställer att snöröjning för gående, cyklister och kollektivtrafik prioriteras. 14. Redovisning av åtgärder Trafikplanens åtgärdslista kompletteras med Förvaltning. 15. Delat ansvar inom kommunen vad gäller dagvatten och grundvatten All text i trafikplanen som hänvisar till SBK eller TF inom Upplands Väsby kommun ändras till KSB. 16. Bevakning av länsstyrelsens åtgärdsprogram Trafikplanen kompletteras under kapitlet Trafikens påverkan på miljö och hälsa, Nulägesanalys, Luft med texten: Trafiken ger klimatpåverkande utsläpp. På lokal nivå är utsläppen av kvävedioxider och partiklar det största miljö- och hälsoproblemet. Miljökvalitetsnorm för partiklar överskridas i omedelbar närhet av E4. De av länsstyrelsen idag beslutade åtgärderna bedöms inte vara tillräckliga för att nå miljökvalitetsnormerna. Ytterligare åtgärder kommer att krävas, men det är ännu oklart vilka. Risken för låg luftkvalitet i trånga gaturum måste också uppmärksammas vid förtätning. Även om en norm inte överskrids

21 21 (21) kan luftkvaliteten vara så försämrad att det finns risk för hälsopåverkan, framför allt hos barn. Trafikplanen kompletteras under kapitlet Trafikens påverkan på miljö och hälsa, Förvaltningsåtgärder med texten: Kommunen bevakar vilka ytterligare åtgärder som kommer att krävas för att i länet nå miljökvalitetsnormerna för luft. 17. Språket och dispositionen Texten i trafikplanen förslås rättas vad gäller ordet förbi. Sidorna med åtgärdslistor föreslås få en egen utformning så att de enkelt kan skiljas från övriga delar av trafikplanen. 18. Spårbilsinförande Planer på att införa spårbilar ändras till utreder möjligheter till att införa spårbilar. 19. GC övergång vid Infra City Åtgärd GC15 ges hög prioritet i åtgärdslistan. Kontoret för samhällsbyggnad Thomas Thunblom Chef kontoret för samhällsbyggnads Axel Nelstrand Trafikplanerare

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Huddinges befolkning ökar precis som antalet transporter. Dagens och morgondagens växande behov kräver ett

Läs mer

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION www.sollentuna.se Cykla är lycka Undersökningar visar att cyklister är lyckligare än bilister. Hela tre gånger lyckligare faktiskt. Majoriteten av alla bilresor

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder Medborgardialog Skellefteås satsningar på Näringsliv Infrastruktur Bostäder VARFÖR EN TRAFIKSTRATEGI? Avsiktsförklaring samt samarbetsavtal med Trafikverket Avsiktsförklaringen innebär att kommunen och

Läs mer

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs,

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs, Utställningsutlåtande Kontoret för samhällsbyggnad 2013-09-22 Anna Silver 08-590 000 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2008:487 anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL Trafiknytt från SKL Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj Patrik Wirsenius, SKL Aktuella SKL-projekt inom trafik - TRAST 3, ny utgåva 2014-15 - Gångbar stad, ny handbok - Trafiksäkra staden, ny handbok

Läs mer

En god ljudmiljö i Örebro kommun

En god ljudmiljö i Örebro kommun En god ljudmiljö i Örebro kommun Örebro kommuns åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) Bullerseminarium 26 mars 2013 Tidplan 11 maj 2012: Kartläggningen presenterades

Läs mer

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT ETT FÖRORD Bakgrund Åtgärdsprogram Nuläget 2009 Mål, renare stadsluft KORTSIKTLIGA

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT UPPDRAG Hållbarhetsprogram Storsjö strand UPPDRAGSNUMMER 1157603 UPPDRAGSLEDARE Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV Sverker Hanson DATUM 05-16 Bild; Storsjö Strands Översiktsplan, Östersunds kommun 1 (10)

Läs mer

Trafikplan. Upplands Väsby kommun April 2013

Trafikplan. Upplands Väsby kommun April 2013 Trafikplan Upplands Väsby kommun April 2013 2 INRIKTNINGSLANERING ÖVERSIKTSLAN STRATEGISK KOMMUNLAN TRAFIKSTRATEGI ÅTGÄRDSLANERING TRAFIKLAN med åtgärdsförslag för de olika trafikslagen samt för trafiksäkerhet,

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Synpunkter på förslag till Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun utställningsversionen

Synpunkter på förslag till Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun utställningsversionen Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret Trafikgruppen Synpunkter på förslag till Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun utställningsversionen Trafikgruppen noterar med tillfredsställelse det positiva beskedet

Läs mer

Smarta resor och transporter

Smarta resor och transporter Smarta resor och transporter Läs mer... om blandning av olika funktioner i program D. Vi behöver smarta resor och transporter för ett hållbart samhälle. I Luleå ska vi ha bra förutsättningar för invånare

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN Dokumenttitel: Gång- och cykelplan Lindesberg Skapat av: Andreas Asp, VAP Kontaktperson: Frida Nilsson, Bergslagens Miljö och Byggförvaltning Dokumentdatum: 2015-09-28

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 MILJÖSTADSDELEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN 2030 ; 12 000 lägenhet och 35 000 arbetsplatser Några övergripande miljömål;

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala

Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala Helen Barda Länsstyrelsen i Stockholm 2013-10-02 1 Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholms län Åtgärdprogram (ÅGP)

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 4 Diariekod: 146 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Larissa Karimson (MP) om att alla offentliganstäilda i Sollentuna

Läs mer

Trafikstrategi för Alvesta kommun

Trafikstrategi för Alvesta kommun 2015-04-28 Trafikstrategi för Alvesta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-24 19 INNEHÅLL Vision och strategi... 3 BILAGOR Bakgrund... 6 Förslag på fortsatt arbete... 11 Ordförklaring... 12 Referenslitteratur...

Läs mer

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar 1 (6) Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar Inledning För att få med tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Läs mer

Välkommen till cykelfrukostseminarium

Välkommen till cykelfrukostseminarium Välkommen till cykelfrukostseminarium WSP 2013-03-12 Björn Hugosson (moderator) Gruppchef på trafikavdelningen Foto: ubrayj02 @ flickr. Creative Commons BY 2.0 2013-03-12 Välkommen! à Program 08.00 08.30

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Cykelplan för Tyresö kommun

Cykelplan för Tyresö kommun Cykelplan för Tyresö kommun Tyresö kommun / 2013-05-19 2 (13) Tyresö kommun / 2013-05-02 3 (13) Innehållsförteckning Bakgrund och mål... 4 Dagens cykelvägnät... 5 Det regionala cykelvägnätet... 5 Huvudstråken

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun 2013-10-08 Sam 113/2013 Parkeringsriktlinjer Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Olika typer av parkering...3 Mål...4 Att stadsutvecklingen sker i balans...4 En väl balanserad tillgänglighet...4

Läs mer

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Förord Alla människor är rörelsehindrade under någon del av livet. Under det första året sker transporten i en rullstol som kallas

Läs mer

Satsa på cykeln i Norrtälje

Satsa på cykeln i Norrtälje Satsa på cykeln i Norrtälje Program för hur Norrtäljecentern vill satsa på cykeln C Man kan även cykla på vintern om det finns bra snöröjda och grusade cykelvägar Cykelleder genom staden Cykelfil Bergsgatan

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun Dokumentnamn Do kumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Gång- och cykelplan Plan 2011-03-21 54 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Trafikplan för Upplands Väsby 2012. Lämpligt foto med flera trafikslag

Trafikplan för Upplands Väsby 2012. Lämpligt foto med flera trafikslag Trafikplan för Upplands Väsby 2012 Lämpligt foto med flera trafikslag Arbetsgrupp: Upplands Väsby kommun Axel Nelstrand, trafikplanerare, april 2010 - t.v. Mats Olsson, trafikplanerare jan 2011-maj 2011

Läs mer

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING Granskningsutlåtande 1(8) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Tulpanen 18 inom Gamla staden i Norrköping den 11 april 2013 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 Detaljplanen

Läs mer

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1 PM 2015:25 Paulina Soliman Jesper Nordlund 2015-05-04 Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1. Bakgrund Diligentia planerar att tillföra 39 hyreslägenheter till befintlig bostadsfastighet

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Tekniska förvaltningen Gatu- och trafikkontoret Tjänsteskrivelse 1(6) Erik Nilsgart 046-3555232 erik.nilsgart@lund.se Tekniska nämnden Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Sammanfattning

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II Varmt välkomna! Projektplanen Melissa Safer, Trafikverket Region Stockholm Syfte Syftet med projektet är att skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING 2015-05-08 Uppdrag 262340, Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: 2015-05-08 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Centerpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Parker och grönområden utgör välbehövlig plats för återhämtning

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Antagen av gatunämnden 22 mars, 2010 Förord Alla människor har ett behov av rörelse för att förflytta oss, underhålla vår kropp och vår själ. För att få ihop det

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2014-04-30 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BOU 2014-171 Klas Lind Dnr KS 2014-345 Barn- och ungdomsnämnden Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet

Läs mer

SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2

SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2 Bilaga 5 SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2 WS 2 Hållbart resande Njurunda Sundsvall 1 Tänk om! Ansvarig respektive åtgärdsförslag Genomförbarhet Cykel- och Cykel- och gångvägar gångvägar separeras från breda

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun Cykelstrategi för Falköpings kommun Innehållsförteckning Inledning 3 dokument 3 Nulägesanalys 4 Vision Falköping som cykelkommun 6 Åtgärdsområden 6 Infrastruktur 6 Säkerhet och trygghet 7 Drift och underhåll

Läs mer

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun 2013-10-08 Handlingsplan för parkering Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Planera och samverka för god tillgänglighet...4 1. Uppdatera p-normen...4 2. Utred parkeringsköpet...4 3. Gör områdesvisa

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

SATSA II Regional cykelstrategi

SATSA II Regional cykelstrategi SATSA II Regional cykelstrategi Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt underlag

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II VÄLKOMNA! Agenda 08:30 Inledning Kort uppdatering Nuläge 2012 i länet Trafikverket och Stockholms stad 09:00 Cykel till och på kollektivtrafik - Pelle Envall 09:45 Regionala

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Regeringen fastställer i detta åtgärdsprogram att de åtgärder som framgår av bilagan behöver vidtas för att bidra till att miljökvalitetsnormen

Regeringen fastställer i detta åtgärdsprogram att de åtgärder som framgår av bilagan behöver vidtas för att bidra till att miljökvalitetsnormen Regeringsbeslut 17 2004-12-09 M2003/1912/Mk Miljödepartementet Länsstyrelsen i Västra Götalands län 403 40 GÖTEBORG Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Göteborgsregionen 1 bilaga

Läs mer

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden Tjänsteutlåtande Avdelningschef teknik 2015-01-07 Carl Bachman 08-590 977 17 Dnr: Carl.Bachman@upplandsvasby.se KSTFU/2015:1 10053 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan - Gator

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Hållbart resande i praktiken

Hållbart resande i praktiken Hållbart resande i praktiken Trafik och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Björn Wendle, Lund 11 maj 2011 Idéskrift om Hållbart Resande Del av den Den Goda Staden, på initiativ av Temagrupp Hållbart

Läs mer

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC.

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC. Välkommen till TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? Det goda livet TRIVECTOR TRAFFIC Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 90 anställda, Traffic 50 Kontor i Lund,

Läs mer

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Fotgängarnas förening (FOT) är positiva till att Stockholm stad tagit fram

Läs mer

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör Mål och riktlinjer Ny bebyggelse ska lokaliseras så att kollektivtrafik och cykling främjas. Kommunen ska arbeta för att öka trafiksäkerheten med inriktning mot att nå nollvisionen. Ett sätt är att genomföra

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter.

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Helsingborg 5 mars 2007 Enligt sändlista (VGV) Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Den nu gällande parkeringsnormen

Läs mer

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214 Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola) I Köpingebro Ystads kommun, Skåne län GRANSKNINGEN (UTSTÄLLNINGEN) Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola), upprättad 2012-12-07,

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Utredning Kommunalt parkeringsbolag TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2013-11-04 KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning

Läs mer

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön Nacka 2014-05-12 Promemoria Avsändare: Atrium Ljungberg AB Planenheten Nacka kommun Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön 1. Sammanfattning Parkeringstal är riktvärden för

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Datum Ärendebeteckning 2014-04-08 KS 2013/0658 Kommunfullmäktige Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande

Läs mer

Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar

Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar Planering Cykelbanor behöver utrymme och planeras väl efter framtagen standard och därför är det viktigt att det i tidigt skede i planprocessen finns trafikkompetens.

Läs mer

MM Öresund 20140327 1

MM Öresund 20140327 1 1 Samhället vill att vi ska cykla för klimat och miljö för att skapa en attraktiv stad för folkhälsan Vi har cykelplaner och cykelstrategier Vi genomför cykelkampanjer och cykelaktiviteter Vi ger tips

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av. parkeringsplatsbehov. Antagen av Kommunstyrelsen 2010-04-06

Riktlinjer för bedömning av. parkeringsplatsbehov. Antagen av Kommunstyrelsen 2010-04-06 Riktlinjer för bedömning av parkeringsplatsbehov Antagen av Kommunstyrelsen 2010-04-06 Handlingen är framtagen av Stadsbyggnadskontoret, Partille kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2010-04-06. Ledningsgrupp:

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Cykelplan för Sollentuna kommun

Cykelplan för Sollentuna kommun Cykelplan för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Cykla är lycka Undersökningar visar att cyklister är lyckligare än bilister. Hela tre gånger lyckligare faktiskt. Majoriteten av alla bilresor i Sollentuna

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer