BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (28) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl Ajournering , , Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice ordförande (C) Ewa Stuge (M) Bengt Sundling (M) Ronny Jonsson (C) Per-Olof Lidestav (FP) Martin Berglund (S) Karin Gustafsson (S) Övriga Doris Jonsson (FP), ersättare Birgitta Dahlberg (S), ersättare Tord Classon (S), ersättare Kurt-Allan Egelby, kommunchef Torkel Arkmo, ekonom Inger Olofsson, renhållningschef Vännäs kommun 32 Elisabet Lycksell, fastighetsingenjör 32, Glenn Holmgren, datatekniker 44 Utses att justera Ersättare Plats och tid för justering Dagmar Schröder (S) Karin Gustafsson (S) Kommunkontoret, kl Underskrifter... Paragrafer Bibbi Öberg, sekreterare.... Ingemar Nyman, ordförande... Dagmar Schröder, justerare BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift... Bibbi Öberg Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ändring i föredragningslistan... 3 Årsredovisning Resultatrapport januari- februari Budgetramar Renhållningsordning med Avfallsplan och Lokala föreskrifter för Bjurholms kommun... 8 Reglemente för förtjänstgåvor och minnesgåvor Revidering av Regler för kommunalt bidrag till enskilda arbetsgivare/föreningar vid tecknande av ferieuppdrag med ungdom Energistrategi för Bjurholms kommun Hundlatrin i Bjurholms samhälle Bidrag för upprustning av skidanläggning Bidrag för resekostnader till Bjurholms IF Bidrag för lokalhyra i kyrkstugans lokaler Medfinansiering av projekt Botniaregionen en funktionell arbetsmarknad Logga på leasingbilar och arbetskläder Val av två ombud till Kommuninvest ekonomisk förening Samverkansavtal mellan Polismyndigheten och Bjurholms kommun Informationsärenden Redovisning av delegeringsbeslut Redovisning av meddelanden Hälso- och sjukvårdsinsatser vid Öregården i Örträsk... 28

3 Kommunstyrelsen Ändring i föredragningslistan Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar om nytt tillkommande ärende: 21. Hälso- och sjukvårdsinsatser vid Öregården i Örträsk.

4 Kommunstyrelsen Dnr KS Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen ska varje år upprätta en årsredovisning som ska inkludera övriga nämnders redovisningar. Årsredovisningen ska lämnas över till kommunfullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Årsredovisningen ska godkännas av kommunfullmäktige. Handlingar Årsredovisning Kultur- och utbildningsnämndens beslut 18, , Dnr KUN Omsorgsnämndens beslut 25, , inkom Miljö- och byggnämndens beslut 17, , Dnr MBN Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige

5 Kommunstyrelsen Dnr KS Resultatrapport januari- februari 2012 Kommunstyrelsen upprättar resultatrapport en gång i månaden med avstämning mot periodiserad budget (driftbudget). Resultatrapporten omfattar tiden från årets början till och med utgången av närmast föregående månad. Handlingar Ekonomens resultaträkning januari- februari Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna resultatrapport januari- februari Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige

6 Kommunstyrelsen Dnr KS Budgetramar 2013 Kommunen skall varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). Enligt 8 kap 4 kommunallagen skall budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret skall då alltid vara periodens första år. Kommunfullmäktige fastställer efter förslag från kommunstyrelsen driftbudgetramar (beloppsramar) för nämnder och styrelser för kommande budgetår. Detta sker vid sammanträde under andra kvartalet innevarande år. Ramarna anges brutto och inkluderar samtliga kostnader inklusive kapitaltjänstkostnader. Ramarna fastställs med en total bruttosumma för nämndens/kommunstyrelsens hela verksamhetsområde. Handlingar Ekonomens resultaträkning, inkom Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att nämnderna tilldelas medel för budgetåret 2013 enligt följande: Kommunstyrelsen tkr (Besparing 465 tkr) Kultur- och utbildningsnämnden tkr (Besparing 495 tkr) Omsorgsnämnden tkr (Besparing 515 tkr) Miljö- och byggnämnden 769 tkr (Besparing 8 tkr) Internräntan i kapitaltjänsten har sänkts från 4,2 % till 2,9 %, vilket innebär en sänkning av kapitaltjänsten med tkr i jämförelse med budget Detta innebär motsvarande sänkning av budgetramarna i jämförelse med budget 2012 utan att detta påverkar årets resultat och besparingar. 96 % av kapitaltjänsten finns i kommunstyrelsens verksamhetsområde. Bortsett från kapitaltjänst har budgetramarna för 2013 höjts med 1 % i jämförelse med budget Med en beräknad löneökning och inflation på 2 % innebär detta ett besparingsbeting på 465 tkr för kommunstyrelsen (inklusive en extra besparing på 200 tkr avseende Infrastruktur, skydd m.m. ), 495 tkr för kultur- och utbildningsnämnden, 515 tkr för omsorgsnämnden (här föreslås en omfördelning med 200 tkr från LSS till Särskilt boende ) och 8 tkr för miljö- och byggnämnden. Sammantaget besparingsbeting uppgår till tkr för budgetåret 2013 i jämförelse med budget 2012.

7 Kommunstyrelsen (forts) Dnr KS Prognosen för budgetramar för budgetåret 2014 innebär en höjning i förhållande till förslaget till budgetramar för år 2013 med 1,4 % och prognosen för budgetramar för budgetåret 2015 innebär en höjning i förhållandet till prognosen för budgetramar för år 2014 med 1,5 %. Förslaget delges respektive nämnd för yttrande. Yttrande ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast Beslutet expedieras till Miljö- och byggnämnden Omsorgsnämnden Kultur- och utbildningsnämnden Efter beredning i nämnderna till kommunstyrelsen den 22/5 och fullmäktige den 11/6

8 Kommunstyrelsen Dnr KS Renhållningsordning med Avfallsplan och Lokala föreskrifter för Bjurholms kommun Bjurholm har tillsammans med Nordmaling, Vindeln och Vännäs kommuner arbetat fram en renhållningsordning, vilket består av en avfallsplan och lokala föreskrifter. Förslagen till renhållningsordningen har varit utställd under hösten 2011 och inkomna synpunkter redovisas i separat bilaga. Dessa redovisar hur kommunmedborgare och företagare har tagit ställning till föreslagna renhållningsordningar. De inlämna synpunkterna har beaktats och förslagen finns redovisade i bilagan. Där redovisas vilka förslagen är till förändringar i renhållningsordningen. Det som kommunen nu har att ta ställning till förutom själva avfallsplanen är de föreslagna målen i planen då detta har inverkan på den upphandling som är gjord avseende insamling av hushållsavfall. Ett av de viktigast ställningstaganden som Bjurholms kommun ska ta ställning och fatta beslut om är om kommunen ska införa utsortering av matavfall. Det andra är om man ska införa vägning av hushållsavfallet. Bjurholms kommun måste lämna ett besked till entreprenören om hur kommunen tar ställning till dessa två (2) frågeställningar utifrån att entreprenören i god tid ska kunna planera inköp av fordon och utrustning. Handlingar Kommunchefens tjänsteskrivelse, inkom Inkomna synpunkter under utställning. Renhållningsordning med avfallsplan och lokala föreskrifter. Miljö- och byggnämndens beslut 63,

9 Kommunstyrelsen (forts) Dnr KS Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta Renhållningsordning med Avfallsplan och Lokala föreskrifter för Bjurholms kommun. Bjurholms kommun inför vägning av hushållsavfall Bjurholms kommun avvaktar med att införa utsortering av matavfall. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige

10 Kommunstyrelsen Dnr KS Reglemente för förtjänstgåvor och minnesgåvor Riktlinjer för uppvaktning av arbetstagare och förtroendevalda, fastställda 1990, har reviderats. Förslag till Reglemente har utarbetats för förtjänstgåvor och minnesgåvor. Reglementet omfattar tillsvidareanställda med månadslön som under de sista 5 åren haft kommunen som huvudarbetsgivare. Vid kommunstyrelsens sammanträde beslutades om återremiss för justeringar i underlaget, vilket nu är utfört. Handlingar Personalsekreterarens tjänsteskrivelse, daterad Reglemente för förtjänstgåvor och minnesgåvor Riktlinjer för uppvaktning. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta Reglemente för förtjänstgåvor och minnesgåvor att gälla från och med Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige

11 Kommunstyrelsen Dnr KS Revidering av Regler för kommunalt bidrag till enskilda arbetsgivare/föreningar vid tecknande av ferieuppdrag med ungdom Kommunstyrelsen reviderade enligt beslut Regler för kommunalt bidrag till enskilda arbetsgivare/föreningar vid tecknande av ferieuppdrag med ungdom, giltigt från och med I reglerna anges datum i punkt 7 som komplicerar hanteringen av anmälningar/ ansökningar för företag/föreningar, ungdomar och kommunen då förutsättningarna skiftar mellan åren. Handlingar Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse, daterad Regler för kommunalt bidrag till enskilda arbetsgivare/föreningar vid tecknande av ferieuppdrag med ungdom, antagen av kommunstyrelsen 36, Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att punkt 7 a, första stycket samt 7 b, första stycket ändras enligt följande: 7 a.) Arbetsgivaren/föreningen anmäler till kommunen inom fastställd tidsram aktuellt år antalet aktuella ferieuppdrag under sommaren. 7 b.) Önskemål om bidrag samt för vilken ungdom det avses anmäls till kommunen inom fastställd tid aktuellt år (beviljas enligt punkt 2). Beslutet expedieras till Kommunsekreterare Reglemente/Policypärm

12 Kommunstyrelsen Dnr KS Energistrategi för Bjurholms kommun Bjurholms kommun har ansökt om och beviljats energieffektiviseringsstöd inom ramen för Energieffektiviseringsstöd till kommuner och landsting. I enlighet med stödet ingår följande: 1. fastställa en strategi för energieffektivisering 2. aktivt arbeta för att genomföra strategin och 3. genomföra minst två av sex åtgärder enligt förordningen om energieffektivisering. Enligt punkt tre ovan ska minst två av följande åtgärder genomföras: 1. utnyttja finansieringsinstrument för energibesparingar, däribland avtal om energiprestanda, där mätbara och förutbestämda energibesparingar ställs som krav 2. köpa in utrustning på grundval av förteckningar som Statens energimyndighet tillhandahåller och som innehåller energieffektiva produktspecifikationer för olika kategorier av utrustning 3. köpa in utrustning med effektiv energianvändning i alla lägen, även i viloläge 4. byta ut eller modifiera befintlig utrustning med den utrustning som avses i 2 och 3 5. utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa 6. köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller delar av dessa, eller vidta åtgärder för att göra byggnader som myndigheten redan äger eller hyr mer energieffektiva. Se vidare under punkt 5 Handlingsplan i Energistrategidokumentet. Energieffektiviseringsstödet får inte användas till investeringar utan endast till mjuka insatser såsom inventeringar, utredningar mm. Strategin ska revideras årligen av kommunstyrelsen och av kommunfullmäktige vart fjärde år. Förslaget till energistrategi för Bjurholms kommun har tagits fram av Exergi B(y)rån på uppdrag av tekniska avdelningen. Nämnder och de politiska partierna har haft förslaget på remiss.

13 Kommunstyrelsen (forts) Dnr KS Handlingar Fastighetsingenjörens tjänsteskrivelse, daterad Sammanställning av remissvar. Miljö- och byggnämndens beslut 2, , dnr MBN Socialdemokraternas remissvar, daterad Centerpartiets remissvar, daterad Kultur- och utbildningsnämndens beslut 11, , dnr KUN Omsorgsnämndens beslut 21, , dnr ON Fastighetsingenjörens tjänsteskrivelse, daterad Energistrategi för Bjurholms kommun, daterad Sammanställning remissvar och fastighetsingenjörens förslag Remissvar från Ursprunglig text Remissförslag till Fastighetsingenjörens förslag textändring Miljö- och byggnämnden 2.5 Övriga uppgifter.. - ÖP, DP, arbete med dessa påbörjades 2009, energifrågor integreras i dessa Rättelse: Någon detaljplan med energifokus har inte påbörjats Ny lydelse: - Beslut om ny översiktsplan, ÖP, kommer att tas under Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Socialdemokraterna i Bjurholm 3.1 Vision.. Visionen är att anpassa byggnaders och transporternas energianvändning så att den i första hand blir förnybar. 3.2 Indikatorer/mätbara mål Mål Andelen förnybar energi som uppvärmningskälla ska uppgå till 75% 3.2 Indikatorer/mätbara mål Mål Transporter Andelen miljöfordon ska öka till 25% samt andelen förnybart fordonsbränsle ska öka till 25%. Mål Transporter Andelen miljöfordon ska vara 50% och mängden förnybara bränslen ska öka till minst 50% Kommunens mål ska vara att alltid köpa förnybar energi. Andelen förnybar energi som uppvärmningskälla ska uppgå till minst 90%. Andelen miljöfordon ska öka till 50% samt andelen förnybart fordonsbränsle ska öka till 50%. Andelen miljöfordon ska vara 75% och mängden förnybara bränslen ska öka till minst 75% borde alla av kommunen leasade personbilar vara miljöfordon som drivs med förnybart bränsle. Att den ursprungliga texten enligt punkt 3.1 kvarstår. Andelen förnybar energi som uppvärmningskälla ska uppgå till minst 75%. Oförändrat, dock med tillägg inom parentes: Andelen miljöfordon ska öka till 25% samt andelen förnybart fordonsbränsle ska öka till 25%. (En förutsättning är att det blir möjligt att tanka sådana bränslen i kommunen). Andelen miljöfordon ska vara 50% och mängden förnybara bränslen ska öka till minst 50%

14 Kommunstyrelsen (forts) Dnr KS Remissvar från Ursprunglig text Remissförslag till textändring Socialdemokraterna i Bjurholm Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Socialdemokraterna i Bjurholm 4.1 Organisation och uppföljning Organisationen som har huvudansvaret för genomförandet av energistrategin är en styrgrupp bestående av: KS ordförande, kommunchef, fastighetsansvarig, näringslivsrepresentant. Sammankallande: energioch klimatrådgivaren 4.5 Synergieffekter Hållbara Att satsa på tågtrafik inom Umeåregionen som slår ut bussar är ineffektivt, tågtrafiken ska ersätta de transporter som är sämst ur energi- och klimatsynpunkt. Återinförande av tågtrafik ska synkroniseras med informationsinsatser om effektiva transporter, kampanjer med lockpriser m m. 5.2 Konkreta åtgärder Aktiviteter Utveckling av uppföljningssystem.. Verkställande ansvar Fastighetsansvarig, Energiansvarig 5.2 Konkreta åtgärder Aktiviteter Uppdatering av policy dokument för bl a upphandling, energiplan I styrgruppen bör en företrädare från oppositionen finnas med, t ex KS 1:e vice ordförande Vad som avses i sista stycket om tågtrafik under punkt 4.5 bör förtydligas. I tabellen 5.2 ska sannolikt Vibo liksom Energiansvarig strykas. (3) Upphandlingspolicy för lokalproducerade varor och tjänster som tar hänsyn till energianvändning i framställningsprocessen och ur transportsynpunkt. Fastighetsingenjörens förslag 4.5 Synergieffekter Hållbara Att satsa på tågtrafik inom Umeåregionen som slår ut bussar är ineffektivt, tågtrafiken ska ersätta de transporter som är sämst ur energi- och klimatsynpunkt. Återinförande av tågtrafik ska synkroniseras med informationsinsatser om effektiva transporter, kampanjer med lockpriser m m. Anm. Förslag att texten i övrigt ej ändras. Men infoinsatser kan vara om tågpendeln Lycksele-Vännäs- Umeå och kommande Vännäs- Umeå-Luleå samt att det finns mvplatser i anslutning till stationerna. Vibo och Energiansvarig stryks. Uppdatering av policydokument för upphandling inkl. upphandling av lokalproducerade varor och tjänster, energiplan mm.

15 Kommunstyrelsen (forts) Dnr KS Remissvar från Ursprunglig text Remissförslag till textändring Socialdemokraterna i Forts 5.2 Aktiviteter (2) Inventering av aktuell Bjurholm Ny aktivitet återvinningspraxis inom kommunens alla verksamheter och en plan för hur vi kan utöka återvinningen inom alla verksamhetsområden. (1) och (2) förutsätter info och Socialdemokraterna i Bjurholm Socialdemokraterna i Bjurholm och Omsorgsnämnden Centerpartiet Bjurholm Kultur- och utbildningsnämnden Forts 5.2, Aktiviteter Utveckling av uppföljningssystem med statistikföring, nyckeltal m m. Forts 5.2, Aktiviteter Energieffektivisering av lokaler, bostäder och andra byggnader Forts 5.2 Aktiviteter Utbildnings- och diskussionsmöten med näringslivsorganisationer och företag om energieffektivisering och upphandling med energifokus. Verkställande ansvar Företagsorganisationer, Näringslivsservice, EKR utbildning. Under punkten Utveckling av uppföljningssystem.. borde det förtydligas att energideklarationen måste optimeras med klimatskalsåtgärder så att det tydligt går att utläsa var någonstans åtgärder för energieffektivisering ska sättas in. (1) Inför kallhyra för alla kommunägda hyreslägenheter och industrifastigheter för att stimulera hyresgästernas effektivare energianvändning. I tabellen har man nämnt Näringslivsservice. Istället bör det stå Tillväxt- och Utvecklingskontoret eller näringslivsansvarig Nämnden har inget att anmärka eller tillägga Fastighetsingenjörens förslag Inventering av aktuell återvinningspraxis inom kommunens alla verksamheter och en plan, inkl. utbildningsinsatser, för hur vi kan utöka återvinningen inom alla verksamhetsområden. Anm. Ansvar kommunchef, löpande Genomgång av klimatskalsåtgärder, ventilation och övrig energi-effektivisering i nämnd ordning. Utveckling av uppföljningssystem med statistikföring, nyckeltal m m. Energieffektivisering av lokaler, bostäder och andra byggnader. Se över möjligheterna till individuell mätning och debitering av uppvärmning i hyreslägenheter och industrifastig-heter. Anm. Det är lättare att införa individuell mätning och debitering än att ändra till kallhyra. Företagsorganisationer, näringslivsansvarig, EKR Kultur- och utbildningsnämnden Propositionsordning Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med fastighetsingenjörens förslag.

16 Kommunstyrelsen (forts) Dnr KS Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Energistrategi för Bjurholms kommun med följande ändringar: 2.5 Övriga uppgifter ändras till Beslut om ny översiktsplan, ÖP, kommer att tas under Vision, den ursprungliga texten kvarstår. 3.2 Indikatorer/mätbara mål, Mål 2014 ändras till Andelen förnybar energi som uppvärmningskälla ska uppgå till minst 75 %. 3.2 Indikatorer/mätbara mål, Mål 2014, Mål 2020, Transporter, oförändrat tillägg inom parantes (En förutsättning är att det blir möjligt att tanka sådana bränslen i kommunen). 4.1 Organisation och uppföljning, Kommunstyrelsens 1: e vice ordförande ska finnas med i styrgruppen. 4.5 Synergieffekter, Kampanjer med lockpriser plockar bort. 5.2 Konkreta åtgärder, Aktiviteter, Vibo och Energiansvarig stryks. 5.2 Konkreta åtgärder, Aktiviteter, ändras till Uppdatering av policydokument för upphandling inkl. upphandling av närproducerade varor och tjänster, energiplan mm. Forts 5.2, Aktiviteter, ny aktivitet, ändras till Inventering av aktuell återvinningspraxis inom kommunens alla verksamheter och en plan, inkl. utbildningsinsatser, för hur vi kan utöka återvinningen inom alla verksamhetsområden. Forts 5.2, Aktiviteter, ändras till Genomgång av klimatskalsåtgärder, ventilation och övrig energieffektivisering i nämnd ordning. Utveckling av uppföljningssystem med statistikföring, nyckeltal mm. Forts 5.2, Aktiviteter, ändras till Energieffektivisering av lokaler, bostäder och andra byggnader. Ha som mål att övergå till individuell mätning och debitering av uppvärmning i hyreslägenheter och industrifastigheter. Forts 5.2, Aktiviteter, ändras till Företagsorganisationer, Tillväxt. Och Utvecklingskontoret, Energi- och klimatrådgivare (EKR). Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige

17 Kommunstyrelsen Dnr KS Hundlatrin i Bjurholms samhälle Många som rastar sina hundar tar inte upp avföringen efter sitt husdjur. Detta medför dels olägenheter för allmänheten dels olägenheter för tekniska avdelningens personal vid skötsel av gräsytor mm. Intill anslagstavlan mittemot Bävertorget finns sedan tidigare en soptunna med sopsäck utplacerad och denna föreslås även kunna utnyttjas för lämning av väl förslutna hundbajspåsar. Soptunnan bör förses med en skylt för hundlatrin. Handlingar Fastighetsingenjörens tjänsteskrivelse, daterad Miljö- och byggnämndens beslut 18, , dnr MBN Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att en hundlatrin anordnas intill anslagstavlan mittemot Bävertorget. Informeras i Kommunal Information (KI). Beslutet expedieras till Fastighetsingenjör

18 Kommunstyrelsen Dnr KS Bidrag för upprustning av skidanläggning Skidsektionen i Bjurholms IF har inkommit med en skrivelse där man ansöker om att få disponera kvarvarande medel från den skogsavverkning som gjort i anslutning till området runt skidspåret. Förbättringskostnader under 2011 uppgår till ca kronor för belysning, exklusive investering i en nya begagnad pistmaskin för kronor. Den årliga löpande driftskostnaden uppgår till ca kronor. De åtgärder som skall utföras är: teknikspåret med belysning och övergång, viadukt, underlag för spåret, markarbeten av spåret 2,5 km. Garagebyggnad med vallabod och målning av skidstugan mm. Handlingar Kommunchefens tjänsteskrivelse. Inkom Skidsektionen (BIF) skrivelse, daterad Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar till fastighetsingenjör att bereda ärendet ytterligare för beslut vid kommande sammanträde. Beslutet expedieras till Fastighetsingenjör

19 Kommunstyrelsen Dnr KS Bidrag för resekostnader till Bjurholms IF Efter flera års uppehåll har Bjurholms IF under de senaste två åren startat upp och deltagit i seriespel med ett seniorlag i herrfotboll. Huvudstommen i laget består av ungdomar med invandrarbakgrund av olika nationaliteter. Inför kommande säsong har laget avancerat till division 5. Bjurholms IF ansöker om ett bidrag med kronor för att täcka delar av resekostnaderna. Handlingar Kommunchefens tjänsteskrivelse, inkom Bjurholms IF: s ansökan, daterad Förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen förelås besluta att bevilja Bjurholms IF bidrag på kronor för att täcka delar av resekostnaderna. 2. Medelsanvisning verksamhet Flyktingmottagande. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen avslår ansökan om bidrag för resekostnader till Bjurholms IF. Beslutet expedieras till Bjurholms IF Ekonomisekreterare

20 Kommunstyrelsen Dnr KS Bidrag för lokalhyra i kyrkstugans lokaler Bjurholm pensionärsföreningar, SPF Kontakt och PRO ansöker hos kommunen om ett bidrag till lokalhyran på kyrkstugan. Från och med 1 januari 2010 måste föreningarna betala hyra för lokaler i Kyrkstugan. Tidigare har föreningarna kunnat nyttja lokalerna kostnadsfritt. Föreningarna ansöker vardera om kronor för 2010 och kronor för Handlingar Kommunchefens tjänsteskrivelse, inkom SPF och PRO: s skrivelse, daterad Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen avslår ansökan om bidrag för lokalhyra i kyrkstugans lokaler. 2. Kommunen tillhandahåller lokaler gratis till föreningar i kommunen. 3. Retroaktiva bidrag beviljas av princip inte. Beslutet expedieras till: SPF Kontakt Bjurholm PRO Bjurholm

21 Kommunstyrelsen Dnr KS Medfinansiering av projekt Botniaregionen en funktionell arbetsmarknad I Umeåregionen pågår arbetet med att ta fram en projektskiss för samverkan mellan Umeåregionen och Örnsköldsviks kommun. Syftet med projektet är att verka för en vidgad lokal arbetsmarknad. I dagsläget är Umeå centralort i en lokal arbetsmarknad som även omfattar kranskommunerna. Örnsköldsvik kommun utgör i sin tur en egen lokal arbetsmarknad. Bildandet av lokala arbetsmarknader sker utifrån hur pendlingsmönstren ser ut på kommunnivå. Genom regionförstoring stärks de lokala arbetsmarknaderna i Umeå och Örnsköldsvik i konkurrensen när det gäller lokalisering av företagsetableringar. Projektettiden är juni 2012 oktober Projektsumma kronor. Bjurholms kommuns medfinansiering för projektet under projekttiden föreslås bli kronor. Handlingar Kommunchefens tjänsteskrivelse, inkom Medfinansieringsintyg. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att Bjurholms kommun medfinansierar projekt Botniaregionen en funktionell arbetsmarknadsregion med kronor under projekttiden. 2. Medelsanvisning Övriga projekt. Beslutet expedieras till Umeå kommun Ekonomisekreterare

22 Kommunstyrelsen Dnr KS Logga på leasingbilar och arbetskläder Margreth Jakobsson har lämnat in en skrivelse där hon vill att det ska finnas logga på leasingbilarna och arbetskläderna i hemtjänsten. Handlingar Margreth Jakobssons skrivelse, inkom Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchef och Operativa gruppen att utreda Bjurholms logotyp. Beslutet expedieras till Omsorgsnämnden Kommunchef Operativa Gruppen

23 Kommunstyrelsen Dnr KS Val av två ombud till Kommuninvest ekonomisk förening Kommunstyrelsen ska utse två ombud till Kommuninvest ekonomisk förening. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen utser Ingemar Nyman (M) och Dagmar Schröder (S) som ombud till Kommuninvest ekonomisk förening. Beslutet expedieras till Kommuninvest Ingemar Nyman Dagmar Schröder Lönekontoret

24 Kommunstyrelsen Dnr KS Samverkansavtal mellan Polismyndigheten och Bjurholms kommun Samhället har allt att vinna på minskad brottslighet och ökad trygghet. För att förebygga brott och öka tryggheten i kommunen krävs samverkan. Samverkan mellan olika aktörer, sker redan på en rad olika områden och överenskommelsen syftar till att bredda, fördjupa och utveckla denna samverkan ytterligare. Handlingar Samverkansavtal. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Bjurholms kommun ingår samverkansavtal med Polismyndigheten Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige

25 Kommunstyrelsen Informationsärenden Vid varje sammanträde avsätts tid för information om aktuella händelser. Digitalisering för politiker, datatekniker informerar. Affärsplan för Bjurholms Wärdshus, kommunchefen informerar, Dnr KS

26 Kommunstyrelsen Redovisning av delegeringsbeslut Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsens antagna delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. 1. 2: e vice ordförande Yttrande över ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling Balsjö Vägteknik AB, Dnr KS Räddningschef Medgivande om sotning på fastigheten Agnäs 1:50, Dnr KS Medgivande om sotning på fastigheten Konvaljen 1, Dnr KS Förvaltningssekreterare Lotteritillstånd Balsjö Sportfiskeklubb perioden , Dnr KS

27 Kommunstyrelsen Redovisning av meddelanden Länsstyrelsen, Beslut om naturreservat för Lidberget i Bjurholms kommun, Dnr KS Bjurholms återrapportering 2011 i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, Dnr KS Samrådhandling: Tillägg till översiktsplan Strandskydd i Umeåregionen, Dnr KS Bjurholms Golfklubb, sponsoravtal 2012, Dnr KS ESF- rådet, beslut om ändring avseende stöd från Europeiska socialfonden, Dnr KS Entreprenör Centrum, Slutrapport Norrbotten och Västerbotten från följeforskare Anna Kremel , Dnr KS Samråd Översiktsplan 2012, Dnr KS , MBN

28 Kommunstyrelsen Dnr KS Hälso- och sjukvårdsinsatser vid Öregården i Örträsk Efter en längre tids politiska diskussioner i Lycksele kommun om framtiden för det särskilda boendet Öregården i Örträsk har beslut fattats om att boendet skall bli kvar och att samverkanslösningar skall utredas ihop med Bjurholms kommun. Vi träffar mellan kommunledningarna uppdrogs till tjänstemännen att utreda möjligheten att Bjurholms kommun åtar sig uppdraget att utföra hälso- och sjukvårdinsatser vid Öregården samt att en kartläggning görs av intresset hos de äldre i Bjurholms kommun av att ha ett särskilt boende på Öregården. Under de senaste månaderna har på tjänstemanna nivå förts konkreta förhandlingar om att Bjurholms kommun skall utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter åt Lycksele kommun vid Öregården. I det upplägg som diskuteras ingår sjuksköterskeansvar under samtliga dagar och under dygnets samtliga timmar. Lycksele behåller MASfunktionen. För att detta skall var möjligt personalmässigt krävs att Bjurholms kommuns nattsköterska görs disponibel för insatser i Örträsk samt att även sjukskötersketid dagtid planeras i Örträsk. För Bjurholm innebär detta en utökad bemanning med tre underskötersketjänster nattetid samt utökning av sjukskötersketjänsterna med ca 1,1 tjänst. Bjurholms kommun fakturerar Lycksele kommun för den merkostnad som insatsen kräver. Handlingar. Bjurholms kommuns skrivelse till Lycksele kommun med bifogad tjänsteskrivelse. Lyckseles kommunstyrelse protokoll daterad Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att Bjurholms kommun mot kostnadstäckning utför hälso- och sjukvårdinsatser vid särskilda boendet Öregården. Kommunchefen och äldreomsorgsledningen får uppdraget att slutföra förhandlingarna enligt det förslag som ovan beskrivits. Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl. 08.00-09.00 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 2: e vice ordförande (S) Sverker Holgersson Ewa Stuge (M) Bengt

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-04-28 1(17) Folkets hus, kl.13.00 14.05. Kommunkontoret, 2014-05-05 kl.07.30.... Maria Bahlenberg, ordförande

Kommunfullmäktige 2014-04-28 1(17) Folkets hus, kl.13.00 14.05. Kommunkontoret, 2014-05-05 kl.07.30.... Maria Bahlenberg, ordförande Kommunfullmäktige 2014-04-28 1(17) Plats och tid Folkets hus, kl.13.00 14.05 Ajournering 13.05 13.20 Beslutande 23 ordinarie och tre ersättare Övriga närvarande Lars Nilsson, revisor 4 Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr Ks 141 Dnr Redovisning ekonomi förvaltningschefer Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-26, 65, att förvaltningschefer framöver ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och göra en kort avrapportering

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-09-24 1(16) Karin Gustafsson (S)

Kommunstyrelsen 2013-09-24 1(16) Karin Gustafsson (S) Kommunstyrelsen 2013-09-24 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl. 08.00-13.25 Ajournering 09.30-09.50, 11.50 13.00 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-05-27 1(20) Martin Berglund. Karin Gustafsson (S) Kommunkontoret, 2014-05-28 kl.09.00.... Ingemar Nyman, ordförande

Kommunstyrelsen 2014-05-27 1(20) Martin Berglund. Karin Gustafsson (S) Kommunkontoret, 2014-05-28 kl.09.00.... Ingemar Nyman, ordförande Kommunstyrelsen 2014-05-27 1(20) Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl. 09.00-15.15 Ajournering 09.50-10.15, 12.00 13.00, 14.05 14.35 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10. BESLUTANDE Ledamöter:

Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10. BESLUTANDE Ledamöter: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-16 Sida 1 av 14 Blad Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s), ordförande Birgitta Höijer (c) Annika Engelbrektsson (s) Bjarne

Läs mer

GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING. Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010. Miljöanpassad upphandling

GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING. Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010. Miljöanpassad upphandling GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010 MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPDRAG Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan inom miljöanpassad offentlig

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi.

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi. KS14-269 003 Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-09-09 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 65 Giltighetstid

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8)

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Folkets Hus D-salen kl 9.00-11.00 Annika Engelbrektsson ordf. (s) Yvonne Karlsson (s) Fred Kiberu Mpiso (s) Ove

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 13-15.00. Kenneth Nygren, ekonom Bengt Åberg (s), ersättare. Kommunkontoret, 2006-03-20, kl 10.

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 13-15.00. Kenneth Nygren, ekonom Bengt Åberg (s), ersättare. Kommunkontoret, 2006-03-20, kl 10. 1 (10) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 13-15.00 Beslutande: Övriga närvarande: Assar Nilsson (s), ordförande Inger Israelsson (v) Chatarina Gustafsson (m) Christer Holm (s) Anders Jonsson

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(9) Plats och tid: Alerummet, Kommunkontoret, Alafors Kl. 15.00 16.30 Beslutande Jarl Karlsson Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Rolf Johannesson PRO Surte/Bohus Hans Hellman PRO Ale

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.00 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg, tjänstgörande ersättare Ritva

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS 1 Kommunstyrelsen 2010-06-23 Plats och tid Stala Församlinghem 2010-06-23 18:00-18:20 Beslutande Gunilla Josefsson Bengt Torstensson Anders Fröjdö Lars-Åke Gustavsson Birgit Strömberg Bengt Johansson Ingrid

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens 2013-01-15 arbetsutskott

Kultur- och utbildningsnämndens 2013-01-15 arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen Pajala, 2013-01-15, kl 1300-1615 ande Åke Johdet, S Perarne Sanglert, S Britta Tervaniemi, V Roger Tuomas, M, insynsplats Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Utses att justera: Pontus Wessman (MP) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Kommunkontoret, Kisa. Paragrafer: 170-180

Utses att justera: Pontus Wessman (MP) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Kommunkontoret, Kisa. Paragrafer: 170-180 Kommunstyrelsen 2013-10-14 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-10-14 klockan 13.00 17.30 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Malin Svensson (M) Roger Rydström (S) Ing-Britt Andersson (S)

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef. Annika Javinder (s) och Astrid Dahl (v)

Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef. Annika Javinder (s) och Astrid Dahl (v) LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 19.10 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08 Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 12.15 13.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer