BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (28) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl Ajournering , , Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice ordförande (C) Ewa Stuge (M) Bengt Sundling (M) Ronny Jonsson (C) Per-Olof Lidestav (FP) Martin Berglund (S) Karin Gustafsson (S) Övriga Doris Jonsson (FP), ersättare Birgitta Dahlberg (S), ersättare Tord Classon (S), ersättare Kurt-Allan Egelby, kommunchef Torkel Arkmo, ekonom Inger Olofsson, renhållningschef Vännäs kommun 32 Elisabet Lycksell, fastighetsingenjör 32, Glenn Holmgren, datatekniker 44 Utses att justera Ersättare Plats och tid för justering Dagmar Schröder (S) Karin Gustafsson (S) Kommunkontoret, kl Underskrifter... Paragrafer Bibbi Öberg, sekreterare.... Ingemar Nyman, ordförande... Dagmar Schröder, justerare BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift... Bibbi Öberg Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ändring i föredragningslistan... 3 Årsredovisning Resultatrapport januari- februari Budgetramar Renhållningsordning med Avfallsplan och Lokala föreskrifter för Bjurholms kommun... 8 Reglemente för förtjänstgåvor och minnesgåvor Revidering av Regler för kommunalt bidrag till enskilda arbetsgivare/föreningar vid tecknande av ferieuppdrag med ungdom Energistrategi för Bjurholms kommun Hundlatrin i Bjurholms samhälle Bidrag för upprustning av skidanläggning Bidrag för resekostnader till Bjurholms IF Bidrag för lokalhyra i kyrkstugans lokaler Medfinansiering av projekt Botniaregionen en funktionell arbetsmarknad Logga på leasingbilar och arbetskläder Val av två ombud till Kommuninvest ekonomisk förening Samverkansavtal mellan Polismyndigheten och Bjurholms kommun Informationsärenden Redovisning av delegeringsbeslut Redovisning av meddelanden Hälso- och sjukvårdsinsatser vid Öregården i Örträsk... 28

3 Kommunstyrelsen Ändring i föredragningslistan Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar om nytt tillkommande ärende: 21. Hälso- och sjukvårdsinsatser vid Öregården i Örträsk.

4 Kommunstyrelsen Dnr KS Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen ska varje år upprätta en årsredovisning som ska inkludera övriga nämnders redovisningar. Årsredovisningen ska lämnas över till kommunfullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Årsredovisningen ska godkännas av kommunfullmäktige. Handlingar Årsredovisning Kultur- och utbildningsnämndens beslut 18, , Dnr KUN Omsorgsnämndens beslut 25, , inkom Miljö- och byggnämndens beslut 17, , Dnr MBN Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige

5 Kommunstyrelsen Dnr KS Resultatrapport januari- februari 2012 Kommunstyrelsen upprättar resultatrapport en gång i månaden med avstämning mot periodiserad budget (driftbudget). Resultatrapporten omfattar tiden från årets början till och med utgången av närmast föregående månad. Handlingar Ekonomens resultaträkning januari- februari Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna resultatrapport januari- februari Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige

6 Kommunstyrelsen Dnr KS Budgetramar 2013 Kommunen skall varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). Enligt 8 kap 4 kommunallagen skall budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret skall då alltid vara periodens första år. Kommunfullmäktige fastställer efter förslag från kommunstyrelsen driftbudgetramar (beloppsramar) för nämnder och styrelser för kommande budgetår. Detta sker vid sammanträde under andra kvartalet innevarande år. Ramarna anges brutto och inkluderar samtliga kostnader inklusive kapitaltjänstkostnader. Ramarna fastställs med en total bruttosumma för nämndens/kommunstyrelsens hela verksamhetsområde. Handlingar Ekonomens resultaträkning, inkom Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att nämnderna tilldelas medel för budgetåret 2013 enligt följande: Kommunstyrelsen tkr (Besparing 465 tkr) Kultur- och utbildningsnämnden tkr (Besparing 495 tkr) Omsorgsnämnden tkr (Besparing 515 tkr) Miljö- och byggnämnden 769 tkr (Besparing 8 tkr) Internräntan i kapitaltjänsten har sänkts från 4,2 % till 2,9 %, vilket innebär en sänkning av kapitaltjänsten med tkr i jämförelse med budget Detta innebär motsvarande sänkning av budgetramarna i jämförelse med budget 2012 utan att detta påverkar årets resultat och besparingar. 96 % av kapitaltjänsten finns i kommunstyrelsens verksamhetsområde. Bortsett från kapitaltjänst har budgetramarna för 2013 höjts med 1 % i jämförelse med budget Med en beräknad löneökning och inflation på 2 % innebär detta ett besparingsbeting på 465 tkr för kommunstyrelsen (inklusive en extra besparing på 200 tkr avseende Infrastruktur, skydd m.m. ), 495 tkr för kultur- och utbildningsnämnden, 515 tkr för omsorgsnämnden (här föreslås en omfördelning med 200 tkr från LSS till Särskilt boende ) och 8 tkr för miljö- och byggnämnden. Sammantaget besparingsbeting uppgår till tkr för budgetåret 2013 i jämförelse med budget 2012.

7 Kommunstyrelsen (forts) Dnr KS Prognosen för budgetramar för budgetåret 2014 innebär en höjning i förhållande till förslaget till budgetramar för år 2013 med 1,4 % och prognosen för budgetramar för budgetåret 2015 innebär en höjning i förhållandet till prognosen för budgetramar för år 2014 med 1,5 %. Förslaget delges respektive nämnd för yttrande. Yttrande ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast Beslutet expedieras till Miljö- och byggnämnden Omsorgsnämnden Kultur- och utbildningsnämnden Efter beredning i nämnderna till kommunstyrelsen den 22/5 och fullmäktige den 11/6

8 Kommunstyrelsen Dnr KS Renhållningsordning med Avfallsplan och Lokala föreskrifter för Bjurholms kommun Bjurholm har tillsammans med Nordmaling, Vindeln och Vännäs kommuner arbetat fram en renhållningsordning, vilket består av en avfallsplan och lokala föreskrifter. Förslagen till renhållningsordningen har varit utställd under hösten 2011 och inkomna synpunkter redovisas i separat bilaga. Dessa redovisar hur kommunmedborgare och företagare har tagit ställning till föreslagna renhållningsordningar. De inlämna synpunkterna har beaktats och förslagen finns redovisade i bilagan. Där redovisas vilka förslagen är till förändringar i renhållningsordningen. Det som kommunen nu har att ta ställning till förutom själva avfallsplanen är de föreslagna målen i planen då detta har inverkan på den upphandling som är gjord avseende insamling av hushållsavfall. Ett av de viktigast ställningstaganden som Bjurholms kommun ska ta ställning och fatta beslut om är om kommunen ska införa utsortering av matavfall. Det andra är om man ska införa vägning av hushållsavfallet. Bjurholms kommun måste lämna ett besked till entreprenören om hur kommunen tar ställning till dessa två (2) frågeställningar utifrån att entreprenören i god tid ska kunna planera inköp av fordon och utrustning. Handlingar Kommunchefens tjänsteskrivelse, inkom Inkomna synpunkter under utställning. Renhållningsordning med avfallsplan och lokala föreskrifter. Miljö- och byggnämndens beslut 63,

9 Kommunstyrelsen (forts) Dnr KS Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta Renhållningsordning med Avfallsplan och Lokala föreskrifter för Bjurholms kommun. Bjurholms kommun inför vägning av hushållsavfall Bjurholms kommun avvaktar med att införa utsortering av matavfall. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige

10 Kommunstyrelsen Dnr KS Reglemente för förtjänstgåvor och minnesgåvor Riktlinjer för uppvaktning av arbetstagare och förtroendevalda, fastställda 1990, har reviderats. Förslag till Reglemente har utarbetats för förtjänstgåvor och minnesgåvor. Reglementet omfattar tillsvidareanställda med månadslön som under de sista 5 åren haft kommunen som huvudarbetsgivare. Vid kommunstyrelsens sammanträde beslutades om återremiss för justeringar i underlaget, vilket nu är utfört. Handlingar Personalsekreterarens tjänsteskrivelse, daterad Reglemente för förtjänstgåvor och minnesgåvor Riktlinjer för uppvaktning. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta Reglemente för förtjänstgåvor och minnesgåvor att gälla från och med Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige

11 Kommunstyrelsen Dnr KS Revidering av Regler för kommunalt bidrag till enskilda arbetsgivare/föreningar vid tecknande av ferieuppdrag med ungdom Kommunstyrelsen reviderade enligt beslut Regler för kommunalt bidrag till enskilda arbetsgivare/föreningar vid tecknande av ferieuppdrag med ungdom, giltigt från och med I reglerna anges datum i punkt 7 som komplicerar hanteringen av anmälningar/ ansökningar för företag/föreningar, ungdomar och kommunen då förutsättningarna skiftar mellan åren. Handlingar Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse, daterad Regler för kommunalt bidrag till enskilda arbetsgivare/föreningar vid tecknande av ferieuppdrag med ungdom, antagen av kommunstyrelsen 36, Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att punkt 7 a, första stycket samt 7 b, första stycket ändras enligt följande: 7 a.) Arbetsgivaren/föreningen anmäler till kommunen inom fastställd tidsram aktuellt år antalet aktuella ferieuppdrag under sommaren. 7 b.) Önskemål om bidrag samt för vilken ungdom det avses anmäls till kommunen inom fastställd tid aktuellt år (beviljas enligt punkt 2). Beslutet expedieras till Kommunsekreterare Reglemente/Policypärm

12 Kommunstyrelsen Dnr KS Energistrategi för Bjurholms kommun Bjurholms kommun har ansökt om och beviljats energieffektiviseringsstöd inom ramen för Energieffektiviseringsstöd till kommuner och landsting. I enlighet med stödet ingår följande: 1. fastställa en strategi för energieffektivisering 2. aktivt arbeta för att genomföra strategin och 3. genomföra minst två av sex åtgärder enligt förordningen om energieffektivisering. Enligt punkt tre ovan ska minst två av följande åtgärder genomföras: 1. utnyttja finansieringsinstrument för energibesparingar, däribland avtal om energiprestanda, där mätbara och förutbestämda energibesparingar ställs som krav 2. köpa in utrustning på grundval av förteckningar som Statens energimyndighet tillhandahåller och som innehåller energieffektiva produktspecifikationer för olika kategorier av utrustning 3. köpa in utrustning med effektiv energianvändning i alla lägen, även i viloläge 4. byta ut eller modifiera befintlig utrustning med den utrustning som avses i 2 och 3 5. utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa 6. köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller delar av dessa, eller vidta åtgärder för att göra byggnader som myndigheten redan äger eller hyr mer energieffektiva. Se vidare under punkt 5 Handlingsplan i Energistrategidokumentet. Energieffektiviseringsstödet får inte användas till investeringar utan endast till mjuka insatser såsom inventeringar, utredningar mm. Strategin ska revideras årligen av kommunstyrelsen och av kommunfullmäktige vart fjärde år. Förslaget till energistrategi för Bjurholms kommun har tagits fram av Exergi B(y)rån på uppdrag av tekniska avdelningen. Nämnder och de politiska partierna har haft förslaget på remiss.

13 Kommunstyrelsen (forts) Dnr KS Handlingar Fastighetsingenjörens tjänsteskrivelse, daterad Sammanställning av remissvar. Miljö- och byggnämndens beslut 2, , dnr MBN Socialdemokraternas remissvar, daterad Centerpartiets remissvar, daterad Kultur- och utbildningsnämndens beslut 11, , dnr KUN Omsorgsnämndens beslut 21, , dnr ON Fastighetsingenjörens tjänsteskrivelse, daterad Energistrategi för Bjurholms kommun, daterad Sammanställning remissvar och fastighetsingenjörens förslag Remissvar från Ursprunglig text Remissförslag till Fastighetsingenjörens förslag textändring Miljö- och byggnämnden 2.5 Övriga uppgifter.. - ÖP, DP, arbete med dessa påbörjades 2009, energifrågor integreras i dessa Rättelse: Någon detaljplan med energifokus har inte påbörjats Ny lydelse: - Beslut om ny översiktsplan, ÖP, kommer att tas under Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Socialdemokraterna i Bjurholm 3.1 Vision.. Visionen är att anpassa byggnaders och transporternas energianvändning så att den i första hand blir förnybar. 3.2 Indikatorer/mätbara mål Mål Andelen förnybar energi som uppvärmningskälla ska uppgå till 75% 3.2 Indikatorer/mätbara mål Mål Transporter Andelen miljöfordon ska öka till 25% samt andelen förnybart fordonsbränsle ska öka till 25%. Mål Transporter Andelen miljöfordon ska vara 50% och mängden förnybara bränslen ska öka till minst 50% Kommunens mål ska vara att alltid köpa förnybar energi. Andelen förnybar energi som uppvärmningskälla ska uppgå till minst 90%. Andelen miljöfordon ska öka till 50% samt andelen förnybart fordonsbränsle ska öka till 50%. Andelen miljöfordon ska vara 75% och mängden förnybara bränslen ska öka till minst 75% borde alla av kommunen leasade personbilar vara miljöfordon som drivs med förnybart bränsle. Att den ursprungliga texten enligt punkt 3.1 kvarstår. Andelen förnybar energi som uppvärmningskälla ska uppgå till minst 75%. Oförändrat, dock med tillägg inom parentes: Andelen miljöfordon ska öka till 25% samt andelen förnybart fordonsbränsle ska öka till 25%. (En förutsättning är att det blir möjligt att tanka sådana bränslen i kommunen). Andelen miljöfordon ska vara 50% och mängden förnybara bränslen ska öka till minst 50%

14 Kommunstyrelsen (forts) Dnr KS Remissvar från Ursprunglig text Remissförslag till textändring Socialdemokraterna i Bjurholm Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Socialdemokraterna i Bjurholm 4.1 Organisation och uppföljning Organisationen som har huvudansvaret för genomförandet av energistrategin är en styrgrupp bestående av: KS ordförande, kommunchef, fastighetsansvarig, näringslivsrepresentant. Sammankallande: energioch klimatrådgivaren 4.5 Synergieffekter Hållbara Att satsa på tågtrafik inom Umeåregionen som slår ut bussar är ineffektivt, tågtrafiken ska ersätta de transporter som är sämst ur energi- och klimatsynpunkt. Återinförande av tågtrafik ska synkroniseras med informationsinsatser om effektiva transporter, kampanjer med lockpriser m m. 5.2 Konkreta åtgärder Aktiviteter Utveckling av uppföljningssystem.. Verkställande ansvar Fastighetsansvarig, Energiansvarig 5.2 Konkreta åtgärder Aktiviteter Uppdatering av policy dokument för bl a upphandling, energiplan I styrgruppen bör en företrädare från oppositionen finnas med, t ex KS 1:e vice ordförande Vad som avses i sista stycket om tågtrafik under punkt 4.5 bör förtydligas. I tabellen 5.2 ska sannolikt Vibo liksom Energiansvarig strykas. (3) Upphandlingspolicy för lokalproducerade varor och tjänster som tar hänsyn till energianvändning i framställningsprocessen och ur transportsynpunkt. Fastighetsingenjörens förslag 4.5 Synergieffekter Hållbara Att satsa på tågtrafik inom Umeåregionen som slår ut bussar är ineffektivt, tågtrafiken ska ersätta de transporter som är sämst ur energi- och klimatsynpunkt. Återinförande av tågtrafik ska synkroniseras med informationsinsatser om effektiva transporter, kampanjer med lockpriser m m. Anm. Förslag att texten i övrigt ej ändras. Men infoinsatser kan vara om tågpendeln Lycksele-Vännäs- Umeå och kommande Vännäs- Umeå-Luleå samt att det finns mvplatser i anslutning till stationerna. Vibo och Energiansvarig stryks. Uppdatering av policydokument för upphandling inkl. upphandling av lokalproducerade varor och tjänster, energiplan mm.

15 Kommunstyrelsen (forts) Dnr KS Remissvar från Ursprunglig text Remissförslag till textändring Socialdemokraterna i Forts 5.2 Aktiviteter (2) Inventering av aktuell Bjurholm Ny aktivitet återvinningspraxis inom kommunens alla verksamheter och en plan för hur vi kan utöka återvinningen inom alla verksamhetsområden. (1) och (2) förutsätter info och Socialdemokraterna i Bjurholm Socialdemokraterna i Bjurholm och Omsorgsnämnden Centerpartiet Bjurholm Kultur- och utbildningsnämnden Forts 5.2, Aktiviteter Utveckling av uppföljningssystem med statistikföring, nyckeltal m m. Forts 5.2, Aktiviteter Energieffektivisering av lokaler, bostäder och andra byggnader Forts 5.2 Aktiviteter Utbildnings- och diskussionsmöten med näringslivsorganisationer och företag om energieffektivisering och upphandling med energifokus. Verkställande ansvar Företagsorganisationer, Näringslivsservice, EKR utbildning. Under punkten Utveckling av uppföljningssystem.. borde det förtydligas att energideklarationen måste optimeras med klimatskalsåtgärder så att det tydligt går att utläsa var någonstans åtgärder för energieffektivisering ska sättas in. (1) Inför kallhyra för alla kommunägda hyreslägenheter och industrifastigheter för att stimulera hyresgästernas effektivare energianvändning. I tabellen har man nämnt Näringslivsservice. Istället bör det stå Tillväxt- och Utvecklingskontoret eller näringslivsansvarig Nämnden har inget att anmärka eller tillägga Fastighetsingenjörens förslag Inventering av aktuell återvinningspraxis inom kommunens alla verksamheter och en plan, inkl. utbildningsinsatser, för hur vi kan utöka återvinningen inom alla verksamhetsområden. Anm. Ansvar kommunchef, löpande Genomgång av klimatskalsåtgärder, ventilation och övrig energi-effektivisering i nämnd ordning. Utveckling av uppföljningssystem med statistikföring, nyckeltal m m. Energieffektivisering av lokaler, bostäder och andra byggnader. Se över möjligheterna till individuell mätning och debitering av uppvärmning i hyreslägenheter och industrifastig-heter. Anm. Det är lättare att införa individuell mätning och debitering än att ändra till kallhyra. Företagsorganisationer, näringslivsansvarig, EKR Kultur- och utbildningsnämnden Propositionsordning Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med fastighetsingenjörens förslag.

16 Kommunstyrelsen (forts) Dnr KS Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Energistrategi för Bjurholms kommun med följande ändringar: 2.5 Övriga uppgifter ändras till Beslut om ny översiktsplan, ÖP, kommer att tas under Vision, den ursprungliga texten kvarstår. 3.2 Indikatorer/mätbara mål, Mål 2014 ändras till Andelen förnybar energi som uppvärmningskälla ska uppgå till minst 75 %. 3.2 Indikatorer/mätbara mål, Mål 2014, Mål 2020, Transporter, oförändrat tillägg inom parantes (En förutsättning är att det blir möjligt att tanka sådana bränslen i kommunen). 4.1 Organisation och uppföljning, Kommunstyrelsens 1: e vice ordförande ska finnas med i styrgruppen. 4.5 Synergieffekter, Kampanjer med lockpriser plockar bort. 5.2 Konkreta åtgärder, Aktiviteter, Vibo och Energiansvarig stryks. 5.2 Konkreta åtgärder, Aktiviteter, ändras till Uppdatering av policydokument för upphandling inkl. upphandling av närproducerade varor och tjänster, energiplan mm. Forts 5.2, Aktiviteter, ny aktivitet, ändras till Inventering av aktuell återvinningspraxis inom kommunens alla verksamheter och en plan, inkl. utbildningsinsatser, för hur vi kan utöka återvinningen inom alla verksamhetsområden. Forts 5.2, Aktiviteter, ändras till Genomgång av klimatskalsåtgärder, ventilation och övrig energieffektivisering i nämnd ordning. Utveckling av uppföljningssystem med statistikföring, nyckeltal mm. Forts 5.2, Aktiviteter, ändras till Energieffektivisering av lokaler, bostäder och andra byggnader. Ha som mål att övergå till individuell mätning och debitering av uppvärmning i hyreslägenheter och industrifastigheter. Forts 5.2, Aktiviteter, ändras till Företagsorganisationer, Tillväxt. Och Utvecklingskontoret, Energi- och klimatrådgivare (EKR). Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige

17 Kommunstyrelsen Dnr KS Hundlatrin i Bjurholms samhälle Många som rastar sina hundar tar inte upp avföringen efter sitt husdjur. Detta medför dels olägenheter för allmänheten dels olägenheter för tekniska avdelningens personal vid skötsel av gräsytor mm. Intill anslagstavlan mittemot Bävertorget finns sedan tidigare en soptunna med sopsäck utplacerad och denna föreslås även kunna utnyttjas för lämning av väl förslutna hundbajspåsar. Soptunnan bör förses med en skylt för hundlatrin. Handlingar Fastighetsingenjörens tjänsteskrivelse, daterad Miljö- och byggnämndens beslut 18, , dnr MBN Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att en hundlatrin anordnas intill anslagstavlan mittemot Bävertorget. Informeras i Kommunal Information (KI). Beslutet expedieras till Fastighetsingenjör

18 Kommunstyrelsen Dnr KS Bidrag för upprustning av skidanläggning Skidsektionen i Bjurholms IF har inkommit med en skrivelse där man ansöker om att få disponera kvarvarande medel från den skogsavverkning som gjort i anslutning till området runt skidspåret. Förbättringskostnader under 2011 uppgår till ca kronor för belysning, exklusive investering i en nya begagnad pistmaskin för kronor. Den årliga löpande driftskostnaden uppgår till ca kronor. De åtgärder som skall utföras är: teknikspåret med belysning och övergång, viadukt, underlag för spåret, markarbeten av spåret 2,5 km. Garagebyggnad med vallabod och målning av skidstugan mm. Handlingar Kommunchefens tjänsteskrivelse. Inkom Skidsektionen (BIF) skrivelse, daterad Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar till fastighetsingenjör att bereda ärendet ytterligare för beslut vid kommande sammanträde. Beslutet expedieras till Fastighetsingenjör

19 Kommunstyrelsen Dnr KS Bidrag för resekostnader till Bjurholms IF Efter flera års uppehåll har Bjurholms IF under de senaste två åren startat upp och deltagit i seriespel med ett seniorlag i herrfotboll. Huvudstommen i laget består av ungdomar med invandrarbakgrund av olika nationaliteter. Inför kommande säsong har laget avancerat till division 5. Bjurholms IF ansöker om ett bidrag med kronor för att täcka delar av resekostnaderna. Handlingar Kommunchefens tjänsteskrivelse, inkom Bjurholms IF: s ansökan, daterad Förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen förelås besluta att bevilja Bjurholms IF bidrag på kronor för att täcka delar av resekostnaderna. 2. Medelsanvisning verksamhet Flyktingmottagande. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen avslår ansökan om bidrag för resekostnader till Bjurholms IF. Beslutet expedieras till Bjurholms IF Ekonomisekreterare

20 Kommunstyrelsen Dnr KS Bidrag för lokalhyra i kyrkstugans lokaler Bjurholm pensionärsföreningar, SPF Kontakt och PRO ansöker hos kommunen om ett bidrag till lokalhyran på kyrkstugan. Från och med 1 januari 2010 måste föreningarna betala hyra för lokaler i Kyrkstugan. Tidigare har föreningarna kunnat nyttja lokalerna kostnadsfritt. Föreningarna ansöker vardera om kronor för 2010 och kronor för Handlingar Kommunchefens tjänsteskrivelse, inkom SPF och PRO: s skrivelse, daterad Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen avslår ansökan om bidrag för lokalhyra i kyrkstugans lokaler. 2. Kommunen tillhandahåller lokaler gratis till föreningar i kommunen. 3. Retroaktiva bidrag beviljas av princip inte. Beslutet expedieras till: SPF Kontakt Bjurholm PRO Bjurholm

21 Kommunstyrelsen Dnr KS Medfinansiering av projekt Botniaregionen en funktionell arbetsmarknad I Umeåregionen pågår arbetet med att ta fram en projektskiss för samverkan mellan Umeåregionen och Örnsköldsviks kommun. Syftet med projektet är att verka för en vidgad lokal arbetsmarknad. I dagsläget är Umeå centralort i en lokal arbetsmarknad som även omfattar kranskommunerna. Örnsköldsvik kommun utgör i sin tur en egen lokal arbetsmarknad. Bildandet av lokala arbetsmarknader sker utifrån hur pendlingsmönstren ser ut på kommunnivå. Genom regionförstoring stärks de lokala arbetsmarknaderna i Umeå och Örnsköldsvik i konkurrensen när det gäller lokalisering av företagsetableringar. Projektettiden är juni 2012 oktober Projektsumma kronor. Bjurholms kommuns medfinansiering för projektet under projekttiden föreslås bli kronor. Handlingar Kommunchefens tjänsteskrivelse, inkom Medfinansieringsintyg. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att Bjurholms kommun medfinansierar projekt Botniaregionen en funktionell arbetsmarknadsregion med kronor under projekttiden. 2. Medelsanvisning Övriga projekt. Beslutet expedieras till Umeå kommun Ekonomisekreterare

22 Kommunstyrelsen Dnr KS Logga på leasingbilar och arbetskläder Margreth Jakobsson har lämnat in en skrivelse där hon vill att det ska finnas logga på leasingbilarna och arbetskläderna i hemtjänsten. Handlingar Margreth Jakobssons skrivelse, inkom Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchef och Operativa gruppen att utreda Bjurholms logotyp. Beslutet expedieras till Omsorgsnämnden Kommunchef Operativa Gruppen

23 Kommunstyrelsen Dnr KS Val av två ombud till Kommuninvest ekonomisk förening Kommunstyrelsen ska utse två ombud till Kommuninvest ekonomisk förening. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen utser Ingemar Nyman (M) och Dagmar Schröder (S) som ombud till Kommuninvest ekonomisk förening. Beslutet expedieras till Kommuninvest Ingemar Nyman Dagmar Schröder Lönekontoret

24 Kommunstyrelsen Dnr KS Samverkansavtal mellan Polismyndigheten och Bjurholms kommun Samhället har allt att vinna på minskad brottslighet och ökad trygghet. För att förebygga brott och öka tryggheten i kommunen krävs samverkan. Samverkan mellan olika aktörer, sker redan på en rad olika områden och överenskommelsen syftar till att bredda, fördjupa och utveckla denna samverkan ytterligare. Handlingar Samverkansavtal. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Bjurholms kommun ingår samverkansavtal med Polismyndigheten Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige

25 Kommunstyrelsen Informationsärenden Vid varje sammanträde avsätts tid för information om aktuella händelser. Digitalisering för politiker, datatekniker informerar. Affärsplan för Bjurholms Wärdshus, kommunchefen informerar, Dnr KS

26 Kommunstyrelsen Redovisning av delegeringsbeslut Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsens antagna delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. 1. 2: e vice ordförande Yttrande över ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling Balsjö Vägteknik AB, Dnr KS Räddningschef Medgivande om sotning på fastigheten Agnäs 1:50, Dnr KS Medgivande om sotning på fastigheten Konvaljen 1, Dnr KS Förvaltningssekreterare Lotteritillstånd Balsjö Sportfiskeklubb perioden , Dnr KS

27 Kommunstyrelsen Redovisning av meddelanden Länsstyrelsen, Beslut om naturreservat för Lidberget i Bjurholms kommun, Dnr KS Bjurholms återrapportering 2011 i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, Dnr KS Samrådhandling: Tillägg till översiktsplan Strandskydd i Umeåregionen, Dnr KS Bjurholms Golfklubb, sponsoravtal 2012, Dnr KS ESF- rådet, beslut om ändring avseende stöd från Europeiska socialfonden, Dnr KS Entreprenör Centrum, Slutrapport Norrbotten och Västerbotten från följeforskare Anna Kremel , Dnr KS Samråd Översiktsplan 2012, Dnr KS , MBN

28 Kommunstyrelsen Dnr KS Hälso- och sjukvårdsinsatser vid Öregården i Örträsk Efter en längre tids politiska diskussioner i Lycksele kommun om framtiden för det särskilda boendet Öregården i Örträsk har beslut fattats om att boendet skall bli kvar och att samverkanslösningar skall utredas ihop med Bjurholms kommun. Vi träffar mellan kommunledningarna uppdrogs till tjänstemännen att utreda möjligheten att Bjurholms kommun åtar sig uppdraget att utföra hälso- och sjukvårdinsatser vid Öregården samt att en kartläggning görs av intresset hos de äldre i Bjurholms kommun av att ha ett särskilt boende på Öregården. Under de senaste månaderna har på tjänstemanna nivå förts konkreta förhandlingar om att Bjurholms kommun skall utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter åt Lycksele kommun vid Öregården. I det upplägg som diskuteras ingår sjuksköterskeansvar under samtliga dagar och under dygnets samtliga timmar. Lycksele behåller MASfunktionen. För att detta skall var möjligt personalmässigt krävs att Bjurholms kommuns nattsköterska görs disponibel för insatser i Örträsk samt att även sjukskötersketid dagtid planeras i Örträsk. För Bjurholm innebär detta en utökad bemanning med tre underskötersketjänster nattetid samt utökning av sjukskötersketjänsterna med ca 1,1 tjänst. Bjurholms kommun fakturerar Lycksele kommun för den merkostnad som insatsen kräver. Handlingar. Bjurholms kommuns skrivelse till Lycksele kommun med bifogad tjänsteskrivelse. Lyckseles kommunstyrelse protokoll daterad Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att Bjurholms kommun mot kostnadstäckning utför hälso- och sjukvårdinsatser vid särskilda boendet Öregården. Kommunchefen och äldreomsorgsledningen får uppdraget att slutföra förhandlingarna enligt det förslag som ovan beskrivits. Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen 2014-05-27 1(20) Martin Berglund. Karin Gustafsson (S) Kommunkontoret, 2014-05-28 kl.09.00.... Ingemar Nyman, ordförande

Kommunstyrelsen 2014-05-27 1(20) Martin Berglund. Karin Gustafsson (S) Kommunkontoret, 2014-05-28 kl.09.00.... Ingemar Nyman, ordförande Kommunstyrelsen 2014-05-27 1(20) Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl. 09.00-15.15 Ajournering 09.50-10.15, 12.00 13.00, 14.05 14.35 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice

Läs mer

Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl. 08.00-16.05 Ajournering 09.15-09.35, 12.20 13.10, 14.20 15.35

Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl. 08.00-16.05 Ajournering 09.15-09.35, 12.20 13.10, 14.20 15.35 Kommunstyrelsen 2010-09-28 1(23) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl. 08.00-16.05 Ajournering 09.15-09.35, 12.20 13.10, 14.20 15.35 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (m) Folke Jonsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-09-24 1(16) Karin Gustafsson (S)

Kommunstyrelsen 2013-09-24 1(16) Karin Gustafsson (S) Kommunstyrelsen 2013-09-24 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl. 08.00-13.25 Ajournering 09.30-09.50, 11.50 13.00 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering 2011-02-28 Paragrafer 123 Kommunstyrelsens ärendelista 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar 125 Ekonomisk uppföljning preliminärt koncernbokslut 126 Delmål för energieffektivisering inom kommunkoncernen

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-06-15 1 (24) Folkets hus, kl.13.00-15.30

Kommunfullmäktige 2015-06-15 1 (24) Folkets hus, kl.13.00-15.30 Kommunfullmäktige 2015-06-15 1 (24) Plats och tid Folkets hus, kl.13.00-15.30 Ajournering 13.12-13.43 Beslutande 24 ordinarie och 5 ersättare Övriga närvarande Håkan Wretling, kommunchef 18-32 Utses att

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Munkfors Förenings- och Konferenscenter, klockan 18.30-19.25. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 100)

Munkfors Förenings- och Konferenscenter, klockan 18.30-19.25. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 100) Kommunfullmäktige 2011-02-08 1 Plats och tid Munkfors Förenings- och Konferenscenter, klockan 18.30-19.25 Beslutande Ledamöter Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 100) Övriga deltagare Tjänstemän/

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

4055 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 55 (94) 2009-03-31

4055 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 55 (94) 2009-03-31 4055 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 55 (94) GÄLLI Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 3 tisdag den 31 mars 2009, kl 10.00-16:30 ande Övriga deltagande Klas Holmgren (s), ordförande Margareta

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson, personalchef, 102 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson, personalchef, 102 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-13:30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Sören Görgård (C), ersättare för

Läs mer

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Yvonne Broberg (S) Nielas Persson (S) Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.15 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (33)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (33) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (33) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-12-17 kl.13.30 14.50 Ajournering kl. 14.30-14.40 för överläggningar, 150 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Therese Granström

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13.

2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13. 2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer