BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (28) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl Ajournering , , Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice ordförande (C) Ewa Stuge (M) Bengt Sundling (M) Ronny Jonsson (C) Per-Olof Lidestav (FP) Martin Berglund (S) Karin Gustafsson (S) Övriga Doris Jonsson (FP), ersättare Birgitta Dahlberg (S), ersättare Tord Classon (S), ersättare Kurt-Allan Egelby, kommunchef Torkel Arkmo, ekonom Inger Olofsson, renhållningschef Vännäs kommun 32 Elisabet Lycksell, fastighetsingenjör 32, Glenn Holmgren, datatekniker 44 Utses att justera Ersättare Plats och tid för justering Dagmar Schröder (S) Karin Gustafsson (S) Kommunkontoret, kl Underskrifter... Paragrafer Bibbi Öberg, sekreterare.... Ingemar Nyman, ordförande... Dagmar Schröder, justerare BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift... Bibbi Öberg Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ändring i föredragningslistan... 3 Årsredovisning Resultatrapport januari- februari Budgetramar Renhållningsordning med Avfallsplan och Lokala föreskrifter för Bjurholms kommun... 8 Reglemente för förtjänstgåvor och minnesgåvor Revidering av Regler för kommunalt bidrag till enskilda arbetsgivare/föreningar vid tecknande av ferieuppdrag med ungdom Energistrategi för Bjurholms kommun Hundlatrin i Bjurholms samhälle Bidrag för upprustning av skidanläggning Bidrag för resekostnader till Bjurholms IF Bidrag för lokalhyra i kyrkstugans lokaler Medfinansiering av projekt Botniaregionen en funktionell arbetsmarknad Logga på leasingbilar och arbetskläder Val av två ombud till Kommuninvest ekonomisk förening Samverkansavtal mellan Polismyndigheten och Bjurholms kommun Informationsärenden Redovisning av delegeringsbeslut Redovisning av meddelanden Hälso- och sjukvårdsinsatser vid Öregården i Örträsk... 28

3 Kommunstyrelsen Ändring i föredragningslistan Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar om nytt tillkommande ärende: 21. Hälso- och sjukvårdsinsatser vid Öregården i Örträsk.

4 Kommunstyrelsen Dnr KS Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen ska varje år upprätta en årsredovisning som ska inkludera övriga nämnders redovisningar. Årsredovisningen ska lämnas över till kommunfullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Årsredovisningen ska godkännas av kommunfullmäktige. Handlingar Årsredovisning Kultur- och utbildningsnämndens beslut 18, , Dnr KUN Omsorgsnämndens beslut 25, , inkom Miljö- och byggnämndens beslut 17, , Dnr MBN Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige

5 Kommunstyrelsen Dnr KS Resultatrapport januari- februari 2012 Kommunstyrelsen upprättar resultatrapport en gång i månaden med avstämning mot periodiserad budget (driftbudget). Resultatrapporten omfattar tiden från årets början till och med utgången av närmast föregående månad. Handlingar Ekonomens resultaträkning januari- februari Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna resultatrapport januari- februari Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige

6 Kommunstyrelsen Dnr KS Budgetramar 2013 Kommunen skall varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). Enligt 8 kap 4 kommunallagen skall budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret skall då alltid vara periodens första år. Kommunfullmäktige fastställer efter förslag från kommunstyrelsen driftbudgetramar (beloppsramar) för nämnder och styrelser för kommande budgetår. Detta sker vid sammanträde under andra kvartalet innevarande år. Ramarna anges brutto och inkluderar samtliga kostnader inklusive kapitaltjänstkostnader. Ramarna fastställs med en total bruttosumma för nämndens/kommunstyrelsens hela verksamhetsområde. Handlingar Ekonomens resultaträkning, inkom Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att nämnderna tilldelas medel för budgetåret 2013 enligt följande: Kommunstyrelsen tkr (Besparing 465 tkr) Kultur- och utbildningsnämnden tkr (Besparing 495 tkr) Omsorgsnämnden tkr (Besparing 515 tkr) Miljö- och byggnämnden 769 tkr (Besparing 8 tkr) Internräntan i kapitaltjänsten har sänkts från 4,2 % till 2,9 %, vilket innebär en sänkning av kapitaltjänsten med tkr i jämförelse med budget Detta innebär motsvarande sänkning av budgetramarna i jämförelse med budget 2012 utan att detta påverkar årets resultat och besparingar. 96 % av kapitaltjänsten finns i kommunstyrelsens verksamhetsområde. Bortsett från kapitaltjänst har budgetramarna för 2013 höjts med 1 % i jämförelse med budget Med en beräknad löneökning och inflation på 2 % innebär detta ett besparingsbeting på 465 tkr för kommunstyrelsen (inklusive en extra besparing på 200 tkr avseende Infrastruktur, skydd m.m. ), 495 tkr för kultur- och utbildningsnämnden, 515 tkr för omsorgsnämnden (här föreslås en omfördelning med 200 tkr från LSS till Särskilt boende ) och 8 tkr för miljö- och byggnämnden. Sammantaget besparingsbeting uppgår till tkr för budgetåret 2013 i jämförelse med budget 2012.

7 Kommunstyrelsen (forts) Dnr KS Prognosen för budgetramar för budgetåret 2014 innebär en höjning i förhållande till förslaget till budgetramar för år 2013 med 1,4 % och prognosen för budgetramar för budgetåret 2015 innebär en höjning i förhållandet till prognosen för budgetramar för år 2014 med 1,5 %. Förslaget delges respektive nämnd för yttrande. Yttrande ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast Beslutet expedieras till Miljö- och byggnämnden Omsorgsnämnden Kultur- och utbildningsnämnden Efter beredning i nämnderna till kommunstyrelsen den 22/5 och fullmäktige den 11/6

8 Kommunstyrelsen Dnr KS Renhållningsordning med Avfallsplan och Lokala föreskrifter för Bjurholms kommun Bjurholm har tillsammans med Nordmaling, Vindeln och Vännäs kommuner arbetat fram en renhållningsordning, vilket består av en avfallsplan och lokala föreskrifter. Förslagen till renhållningsordningen har varit utställd under hösten 2011 och inkomna synpunkter redovisas i separat bilaga. Dessa redovisar hur kommunmedborgare och företagare har tagit ställning till föreslagna renhållningsordningar. De inlämna synpunkterna har beaktats och förslagen finns redovisade i bilagan. Där redovisas vilka förslagen är till förändringar i renhållningsordningen. Det som kommunen nu har att ta ställning till förutom själva avfallsplanen är de föreslagna målen i planen då detta har inverkan på den upphandling som är gjord avseende insamling av hushållsavfall. Ett av de viktigast ställningstaganden som Bjurholms kommun ska ta ställning och fatta beslut om är om kommunen ska införa utsortering av matavfall. Det andra är om man ska införa vägning av hushållsavfallet. Bjurholms kommun måste lämna ett besked till entreprenören om hur kommunen tar ställning till dessa två (2) frågeställningar utifrån att entreprenören i god tid ska kunna planera inköp av fordon och utrustning. Handlingar Kommunchefens tjänsteskrivelse, inkom Inkomna synpunkter under utställning. Renhållningsordning med avfallsplan och lokala föreskrifter. Miljö- och byggnämndens beslut 63,

9 Kommunstyrelsen (forts) Dnr KS Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta Renhållningsordning med Avfallsplan och Lokala föreskrifter för Bjurholms kommun. Bjurholms kommun inför vägning av hushållsavfall Bjurholms kommun avvaktar med att införa utsortering av matavfall. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige

10 Kommunstyrelsen Dnr KS Reglemente för förtjänstgåvor och minnesgåvor Riktlinjer för uppvaktning av arbetstagare och förtroendevalda, fastställda 1990, har reviderats. Förslag till Reglemente har utarbetats för förtjänstgåvor och minnesgåvor. Reglementet omfattar tillsvidareanställda med månadslön som under de sista 5 åren haft kommunen som huvudarbetsgivare. Vid kommunstyrelsens sammanträde beslutades om återremiss för justeringar i underlaget, vilket nu är utfört. Handlingar Personalsekreterarens tjänsteskrivelse, daterad Reglemente för förtjänstgåvor och minnesgåvor Riktlinjer för uppvaktning. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta Reglemente för förtjänstgåvor och minnesgåvor att gälla från och med Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige

11 Kommunstyrelsen Dnr KS Revidering av Regler för kommunalt bidrag till enskilda arbetsgivare/föreningar vid tecknande av ferieuppdrag med ungdom Kommunstyrelsen reviderade enligt beslut Regler för kommunalt bidrag till enskilda arbetsgivare/föreningar vid tecknande av ferieuppdrag med ungdom, giltigt från och med I reglerna anges datum i punkt 7 som komplicerar hanteringen av anmälningar/ ansökningar för företag/föreningar, ungdomar och kommunen då förutsättningarna skiftar mellan åren. Handlingar Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse, daterad Regler för kommunalt bidrag till enskilda arbetsgivare/föreningar vid tecknande av ferieuppdrag med ungdom, antagen av kommunstyrelsen 36, Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att punkt 7 a, första stycket samt 7 b, första stycket ändras enligt följande: 7 a.) Arbetsgivaren/föreningen anmäler till kommunen inom fastställd tidsram aktuellt år antalet aktuella ferieuppdrag under sommaren. 7 b.) Önskemål om bidrag samt för vilken ungdom det avses anmäls till kommunen inom fastställd tid aktuellt år (beviljas enligt punkt 2). Beslutet expedieras till Kommunsekreterare Reglemente/Policypärm

12 Kommunstyrelsen Dnr KS Energistrategi för Bjurholms kommun Bjurholms kommun har ansökt om och beviljats energieffektiviseringsstöd inom ramen för Energieffektiviseringsstöd till kommuner och landsting. I enlighet med stödet ingår följande: 1. fastställa en strategi för energieffektivisering 2. aktivt arbeta för att genomföra strategin och 3. genomföra minst två av sex åtgärder enligt förordningen om energieffektivisering. Enligt punkt tre ovan ska minst två av följande åtgärder genomföras: 1. utnyttja finansieringsinstrument för energibesparingar, däribland avtal om energiprestanda, där mätbara och förutbestämda energibesparingar ställs som krav 2. köpa in utrustning på grundval av förteckningar som Statens energimyndighet tillhandahåller och som innehåller energieffektiva produktspecifikationer för olika kategorier av utrustning 3. köpa in utrustning med effektiv energianvändning i alla lägen, även i viloläge 4. byta ut eller modifiera befintlig utrustning med den utrustning som avses i 2 och 3 5. utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa 6. köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller delar av dessa, eller vidta åtgärder för att göra byggnader som myndigheten redan äger eller hyr mer energieffektiva. Se vidare under punkt 5 Handlingsplan i Energistrategidokumentet. Energieffektiviseringsstödet får inte användas till investeringar utan endast till mjuka insatser såsom inventeringar, utredningar mm. Strategin ska revideras årligen av kommunstyrelsen och av kommunfullmäktige vart fjärde år. Förslaget till energistrategi för Bjurholms kommun har tagits fram av Exergi B(y)rån på uppdrag av tekniska avdelningen. Nämnder och de politiska partierna har haft förslaget på remiss.

13 Kommunstyrelsen (forts) Dnr KS Handlingar Fastighetsingenjörens tjänsteskrivelse, daterad Sammanställning av remissvar. Miljö- och byggnämndens beslut 2, , dnr MBN Socialdemokraternas remissvar, daterad Centerpartiets remissvar, daterad Kultur- och utbildningsnämndens beslut 11, , dnr KUN Omsorgsnämndens beslut 21, , dnr ON Fastighetsingenjörens tjänsteskrivelse, daterad Energistrategi för Bjurholms kommun, daterad Sammanställning remissvar och fastighetsingenjörens förslag Remissvar från Ursprunglig text Remissförslag till Fastighetsingenjörens förslag textändring Miljö- och byggnämnden 2.5 Övriga uppgifter.. - ÖP, DP, arbete med dessa påbörjades 2009, energifrågor integreras i dessa Rättelse: Någon detaljplan med energifokus har inte påbörjats Ny lydelse: - Beslut om ny översiktsplan, ÖP, kommer att tas under Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Socialdemokraterna i Bjurholm 3.1 Vision.. Visionen är att anpassa byggnaders och transporternas energianvändning så att den i första hand blir förnybar. 3.2 Indikatorer/mätbara mål Mål Andelen förnybar energi som uppvärmningskälla ska uppgå till 75% 3.2 Indikatorer/mätbara mål Mål Transporter Andelen miljöfordon ska öka till 25% samt andelen förnybart fordonsbränsle ska öka till 25%. Mål Transporter Andelen miljöfordon ska vara 50% och mängden förnybara bränslen ska öka till minst 50% Kommunens mål ska vara att alltid köpa förnybar energi. Andelen förnybar energi som uppvärmningskälla ska uppgå till minst 90%. Andelen miljöfordon ska öka till 50% samt andelen förnybart fordonsbränsle ska öka till 50%. Andelen miljöfordon ska vara 75% och mängden förnybara bränslen ska öka till minst 75% borde alla av kommunen leasade personbilar vara miljöfordon som drivs med förnybart bränsle. Att den ursprungliga texten enligt punkt 3.1 kvarstår. Andelen förnybar energi som uppvärmningskälla ska uppgå till minst 75%. Oförändrat, dock med tillägg inom parentes: Andelen miljöfordon ska öka till 25% samt andelen förnybart fordonsbränsle ska öka till 25%. (En förutsättning är att det blir möjligt att tanka sådana bränslen i kommunen). Andelen miljöfordon ska vara 50% och mängden förnybara bränslen ska öka till minst 50%

14 Kommunstyrelsen (forts) Dnr KS Remissvar från Ursprunglig text Remissförslag till textändring Socialdemokraterna i Bjurholm Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Socialdemokraterna i Bjurholm 4.1 Organisation och uppföljning Organisationen som har huvudansvaret för genomförandet av energistrategin är en styrgrupp bestående av: KS ordförande, kommunchef, fastighetsansvarig, näringslivsrepresentant. Sammankallande: energioch klimatrådgivaren 4.5 Synergieffekter Hållbara Att satsa på tågtrafik inom Umeåregionen som slår ut bussar är ineffektivt, tågtrafiken ska ersätta de transporter som är sämst ur energi- och klimatsynpunkt. Återinförande av tågtrafik ska synkroniseras med informationsinsatser om effektiva transporter, kampanjer med lockpriser m m. 5.2 Konkreta åtgärder Aktiviteter Utveckling av uppföljningssystem.. Verkställande ansvar Fastighetsansvarig, Energiansvarig 5.2 Konkreta åtgärder Aktiviteter Uppdatering av policy dokument för bl a upphandling, energiplan I styrgruppen bör en företrädare från oppositionen finnas med, t ex KS 1:e vice ordförande Vad som avses i sista stycket om tågtrafik under punkt 4.5 bör förtydligas. I tabellen 5.2 ska sannolikt Vibo liksom Energiansvarig strykas. (3) Upphandlingspolicy för lokalproducerade varor och tjänster som tar hänsyn till energianvändning i framställningsprocessen och ur transportsynpunkt. Fastighetsingenjörens förslag 4.5 Synergieffekter Hållbara Att satsa på tågtrafik inom Umeåregionen som slår ut bussar är ineffektivt, tågtrafiken ska ersätta de transporter som är sämst ur energi- och klimatsynpunkt. Återinförande av tågtrafik ska synkroniseras med informationsinsatser om effektiva transporter, kampanjer med lockpriser m m. Anm. Förslag att texten i övrigt ej ändras. Men infoinsatser kan vara om tågpendeln Lycksele-Vännäs- Umeå och kommande Vännäs- Umeå-Luleå samt att det finns mvplatser i anslutning till stationerna. Vibo och Energiansvarig stryks. Uppdatering av policydokument för upphandling inkl. upphandling av lokalproducerade varor och tjänster, energiplan mm.

15 Kommunstyrelsen (forts) Dnr KS Remissvar från Ursprunglig text Remissförslag till textändring Socialdemokraterna i Forts 5.2 Aktiviteter (2) Inventering av aktuell Bjurholm Ny aktivitet återvinningspraxis inom kommunens alla verksamheter och en plan för hur vi kan utöka återvinningen inom alla verksamhetsområden. (1) och (2) förutsätter info och Socialdemokraterna i Bjurholm Socialdemokraterna i Bjurholm och Omsorgsnämnden Centerpartiet Bjurholm Kultur- och utbildningsnämnden Forts 5.2, Aktiviteter Utveckling av uppföljningssystem med statistikföring, nyckeltal m m. Forts 5.2, Aktiviteter Energieffektivisering av lokaler, bostäder och andra byggnader Forts 5.2 Aktiviteter Utbildnings- och diskussionsmöten med näringslivsorganisationer och företag om energieffektivisering och upphandling med energifokus. Verkställande ansvar Företagsorganisationer, Näringslivsservice, EKR utbildning. Under punkten Utveckling av uppföljningssystem.. borde det förtydligas att energideklarationen måste optimeras med klimatskalsåtgärder så att det tydligt går att utläsa var någonstans åtgärder för energieffektivisering ska sättas in. (1) Inför kallhyra för alla kommunägda hyreslägenheter och industrifastigheter för att stimulera hyresgästernas effektivare energianvändning. I tabellen har man nämnt Näringslivsservice. Istället bör det stå Tillväxt- och Utvecklingskontoret eller näringslivsansvarig Nämnden har inget att anmärka eller tillägga Fastighetsingenjörens förslag Inventering av aktuell återvinningspraxis inom kommunens alla verksamheter och en plan, inkl. utbildningsinsatser, för hur vi kan utöka återvinningen inom alla verksamhetsområden. Anm. Ansvar kommunchef, löpande Genomgång av klimatskalsåtgärder, ventilation och övrig energi-effektivisering i nämnd ordning. Utveckling av uppföljningssystem med statistikföring, nyckeltal m m. Energieffektivisering av lokaler, bostäder och andra byggnader. Se över möjligheterna till individuell mätning och debitering av uppvärmning i hyreslägenheter och industrifastig-heter. Anm. Det är lättare att införa individuell mätning och debitering än att ändra till kallhyra. Företagsorganisationer, näringslivsansvarig, EKR Kultur- och utbildningsnämnden Propositionsordning Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med fastighetsingenjörens förslag.

16 Kommunstyrelsen (forts) Dnr KS Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Energistrategi för Bjurholms kommun med följande ändringar: 2.5 Övriga uppgifter ändras till Beslut om ny översiktsplan, ÖP, kommer att tas under Vision, den ursprungliga texten kvarstår. 3.2 Indikatorer/mätbara mål, Mål 2014 ändras till Andelen förnybar energi som uppvärmningskälla ska uppgå till minst 75 %. 3.2 Indikatorer/mätbara mål, Mål 2014, Mål 2020, Transporter, oförändrat tillägg inom parantes (En förutsättning är att det blir möjligt att tanka sådana bränslen i kommunen). 4.1 Organisation och uppföljning, Kommunstyrelsens 1: e vice ordförande ska finnas med i styrgruppen. 4.5 Synergieffekter, Kampanjer med lockpriser plockar bort. 5.2 Konkreta åtgärder, Aktiviteter, Vibo och Energiansvarig stryks. 5.2 Konkreta åtgärder, Aktiviteter, ändras till Uppdatering av policydokument för upphandling inkl. upphandling av närproducerade varor och tjänster, energiplan mm. Forts 5.2, Aktiviteter, ny aktivitet, ändras till Inventering av aktuell återvinningspraxis inom kommunens alla verksamheter och en plan, inkl. utbildningsinsatser, för hur vi kan utöka återvinningen inom alla verksamhetsområden. Forts 5.2, Aktiviteter, ändras till Genomgång av klimatskalsåtgärder, ventilation och övrig energieffektivisering i nämnd ordning. Utveckling av uppföljningssystem med statistikföring, nyckeltal mm. Forts 5.2, Aktiviteter, ändras till Energieffektivisering av lokaler, bostäder och andra byggnader. Ha som mål att övergå till individuell mätning och debitering av uppvärmning i hyreslägenheter och industrifastigheter. Forts 5.2, Aktiviteter, ändras till Företagsorganisationer, Tillväxt. Och Utvecklingskontoret, Energi- och klimatrådgivare (EKR). Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige

17 Kommunstyrelsen Dnr KS Hundlatrin i Bjurholms samhälle Många som rastar sina hundar tar inte upp avföringen efter sitt husdjur. Detta medför dels olägenheter för allmänheten dels olägenheter för tekniska avdelningens personal vid skötsel av gräsytor mm. Intill anslagstavlan mittemot Bävertorget finns sedan tidigare en soptunna med sopsäck utplacerad och denna föreslås även kunna utnyttjas för lämning av väl förslutna hundbajspåsar. Soptunnan bör förses med en skylt för hundlatrin. Handlingar Fastighetsingenjörens tjänsteskrivelse, daterad Miljö- och byggnämndens beslut 18, , dnr MBN Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att en hundlatrin anordnas intill anslagstavlan mittemot Bävertorget. Informeras i Kommunal Information (KI). Beslutet expedieras till Fastighetsingenjör

18 Kommunstyrelsen Dnr KS Bidrag för upprustning av skidanläggning Skidsektionen i Bjurholms IF har inkommit med en skrivelse där man ansöker om att få disponera kvarvarande medel från den skogsavverkning som gjort i anslutning till området runt skidspåret. Förbättringskostnader under 2011 uppgår till ca kronor för belysning, exklusive investering i en nya begagnad pistmaskin för kronor. Den årliga löpande driftskostnaden uppgår till ca kronor. De åtgärder som skall utföras är: teknikspåret med belysning och övergång, viadukt, underlag för spåret, markarbeten av spåret 2,5 km. Garagebyggnad med vallabod och målning av skidstugan mm. Handlingar Kommunchefens tjänsteskrivelse. Inkom Skidsektionen (BIF) skrivelse, daterad Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar till fastighetsingenjör att bereda ärendet ytterligare för beslut vid kommande sammanträde. Beslutet expedieras till Fastighetsingenjör

19 Kommunstyrelsen Dnr KS Bidrag för resekostnader till Bjurholms IF Efter flera års uppehåll har Bjurholms IF under de senaste två åren startat upp och deltagit i seriespel med ett seniorlag i herrfotboll. Huvudstommen i laget består av ungdomar med invandrarbakgrund av olika nationaliteter. Inför kommande säsong har laget avancerat till division 5. Bjurholms IF ansöker om ett bidrag med kronor för att täcka delar av resekostnaderna. Handlingar Kommunchefens tjänsteskrivelse, inkom Bjurholms IF: s ansökan, daterad Förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen förelås besluta att bevilja Bjurholms IF bidrag på kronor för att täcka delar av resekostnaderna. 2. Medelsanvisning verksamhet Flyktingmottagande. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen avslår ansökan om bidrag för resekostnader till Bjurholms IF. Beslutet expedieras till Bjurholms IF Ekonomisekreterare

20 Kommunstyrelsen Dnr KS Bidrag för lokalhyra i kyrkstugans lokaler Bjurholm pensionärsföreningar, SPF Kontakt och PRO ansöker hos kommunen om ett bidrag till lokalhyran på kyrkstugan. Från och med 1 januari 2010 måste föreningarna betala hyra för lokaler i Kyrkstugan. Tidigare har föreningarna kunnat nyttja lokalerna kostnadsfritt. Föreningarna ansöker vardera om kronor för 2010 och kronor för Handlingar Kommunchefens tjänsteskrivelse, inkom SPF och PRO: s skrivelse, daterad Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen avslår ansökan om bidrag för lokalhyra i kyrkstugans lokaler. 2. Kommunen tillhandahåller lokaler gratis till föreningar i kommunen. 3. Retroaktiva bidrag beviljas av princip inte. Beslutet expedieras till: SPF Kontakt Bjurholm PRO Bjurholm

21 Kommunstyrelsen Dnr KS Medfinansiering av projekt Botniaregionen en funktionell arbetsmarknad I Umeåregionen pågår arbetet med att ta fram en projektskiss för samverkan mellan Umeåregionen och Örnsköldsviks kommun. Syftet med projektet är att verka för en vidgad lokal arbetsmarknad. I dagsläget är Umeå centralort i en lokal arbetsmarknad som även omfattar kranskommunerna. Örnsköldsvik kommun utgör i sin tur en egen lokal arbetsmarknad. Bildandet av lokala arbetsmarknader sker utifrån hur pendlingsmönstren ser ut på kommunnivå. Genom regionförstoring stärks de lokala arbetsmarknaderna i Umeå och Örnsköldsvik i konkurrensen när det gäller lokalisering av företagsetableringar. Projektettiden är juni 2012 oktober Projektsumma kronor. Bjurholms kommuns medfinansiering för projektet under projekttiden föreslås bli kronor. Handlingar Kommunchefens tjänsteskrivelse, inkom Medfinansieringsintyg. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att Bjurholms kommun medfinansierar projekt Botniaregionen en funktionell arbetsmarknadsregion med kronor under projekttiden. 2. Medelsanvisning Övriga projekt. Beslutet expedieras till Umeå kommun Ekonomisekreterare

22 Kommunstyrelsen Dnr KS Logga på leasingbilar och arbetskläder Margreth Jakobsson har lämnat in en skrivelse där hon vill att det ska finnas logga på leasingbilarna och arbetskläderna i hemtjänsten. Handlingar Margreth Jakobssons skrivelse, inkom Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchef och Operativa gruppen att utreda Bjurholms logotyp. Beslutet expedieras till Omsorgsnämnden Kommunchef Operativa Gruppen

23 Kommunstyrelsen Dnr KS Val av två ombud till Kommuninvest ekonomisk förening Kommunstyrelsen ska utse två ombud till Kommuninvest ekonomisk förening. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen utser Ingemar Nyman (M) och Dagmar Schröder (S) som ombud till Kommuninvest ekonomisk förening. Beslutet expedieras till Kommuninvest Ingemar Nyman Dagmar Schröder Lönekontoret

24 Kommunstyrelsen Dnr KS Samverkansavtal mellan Polismyndigheten och Bjurholms kommun Samhället har allt att vinna på minskad brottslighet och ökad trygghet. För att förebygga brott och öka tryggheten i kommunen krävs samverkan. Samverkan mellan olika aktörer, sker redan på en rad olika områden och överenskommelsen syftar till att bredda, fördjupa och utveckla denna samverkan ytterligare. Handlingar Samverkansavtal. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Bjurholms kommun ingår samverkansavtal med Polismyndigheten Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige

25 Kommunstyrelsen Informationsärenden Vid varje sammanträde avsätts tid för information om aktuella händelser. Digitalisering för politiker, datatekniker informerar. Affärsplan för Bjurholms Wärdshus, kommunchefen informerar, Dnr KS

26 Kommunstyrelsen Redovisning av delegeringsbeslut Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsens antagna delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. 1. 2: e vice ordförande Yttrande över ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling Balsjö Vägteknik AB, Dnr KS Räddningschef Medgivande om sotning på fastigheten Agnäs 1:50, Dnr KS Medgivande om sotning på fastigheten Konvaljen 1, Dnr KS Förvaltningssekreterare Lotteritillstånd Balsjö Sportfiskeklubb perioden , Dnr KS

27 Kommunstyrelsen Redovisning av meddelanden Länsstyrelsen, Beslut om naturreservat för Lidberget i Bjurholms kommun, Dnr KS Bjurholms återrapportering 2011 i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, Dnr KS Samrådhandling: Tillägg till översiktsplan Strandskydd i Umeåregionen, Dnr KS Bjurholms Golfklubb, sponsoravtal 2012, Dnr KS ESF- rådet, beslut om ändring avseende stöd från Europeiska socialfonden, Dnr KS Entreprenör Centrum, Slutrapport Norrbotten och Västerbotten från följeforskare Anna Kremel , Dnr KS Samråd Översiktsplan 2012, Dnr KS , MBN

28 Kommunstyrelsen Dnr KS Hälso- och sjukvårdsinsatser vid Öregården i Örträsk Efter en längre tids politiska diskussioner i Lycksele kommun om framtiden för det särskilda boendet Öregården i Örträsk har beslut fattats om att boendet skall bli kvar och att samverkanslösningar skall utredas ihop med Bjurholms kommun. Vi träffar mellan kommunledningarna uppdrogs till tjänstemännen att utreda möjligheten att Bjurholms kommun åtar sig uppdraget att utföra hälso- och sjukvårdinsatser vid Öregården samt att en kartläggning görs av intresset hos de äldre i Bjurholms kommun av att ha ett särskilt boende på Öregården. Under de senaste månaderna har på tjänstemanna nivå förts konkreta förhandlingar om att Bjurholms kommun skall utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter åt Lycksele kommun vid Öregården. I det upplägg som diskuteras ingår sjuksköterskeansvar under samtliga dagar och under dygnets samtliga timmar. Lycksele behåller MASfunktionen. För att detta skall var möjligt personalmässigt krävs att Bjurholms kommuns nattsköterska görs disponibel för insatser i Örträsk samt att även sjukskötersketid dagtid planeras i Örträsk. För Bjurholm innebär detta en utökad bemanning med tre underskötersketjänster nattetid samt utökning av sjukskötersketjänsterna med ca 1,1 tjänst. Bjurholms kommun fakturerar Lycksele kommun för den merkostnad som insatsen kräver. Handlingar. Bjurholms kommuns skrivelse till Lycksele kommun med bifogad tjänsteskrivelse. Lyckseles kommunstyrelse protokoll daterad Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att Bjurholms kommun mot kostnadstäckning utför hälso- och sjukvårdinsatser vid särskilda boendet Öregården. Kommunchefen och äldreomsorgsledningen får uppdraget att slutföra förhandlingarna enligt det förslag som ovan beskrivits. Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Sid. Kommunfullmäktige 2012-04-23 1 (36) Plats och tid Folkets hus aula, kl.13.00 16.45 Ajournering 13.50 14.00, 15.10 15.33 Beslutande 27 ordinarier och två ersättare Övriga Torkel Arkmo, ekonom 3, 5

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(16) Karin Gustafsson (S) Kommunkontoret, 2013-04-02 kl.11.00.... Ingemar Nyman, ordförande

Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(16) Karin Gustafsson (S) Kommunkontoret, 2013-04-02 kl.11.00.... Ingemar Nyman, ordförande Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(16) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl. 08.00-13.00 Ajournering 09.00-09.20 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunfullmäktige 2010-10-18 1 (16) Plats och tid Folkets hus aula, kl. 13.00 14.31 Ajournering kl.13.13-13-15 Beslutande 25 ordinarie ledamöter och 4 ersättare Övriga Torkel Arkmo, ekonom 43, 45-46, 48

Läs mer

Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl. 08.00-16.35 Ajournering 09.05-09.30, 12.10 14.05, 14.25 15.15

Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl. 08.00-16.35 Ajournering 09.05-09.30, 12.10 14.05, 14.25 15.15 Kommunstyrelsen 2011-03-24 1(21) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl. 08.00-16.35 Ajournering 09.05-09.30, 12.10 14.05, 14.25 15.15 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder,

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Sid. Kommunfullmäktige 2010-12-13 1 (16) Plats och tid Folkets hus aula, kl. 13.20 15.15 Ajournering 13.30 13.35, 14.07 14.45 Beslutande 27 ordinarie och fyra ersättare Övriga Kurt-Allan Egelby, kommunchef

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2012-09-25 1(20) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl. 08.00-14.40 Ajournering 09.00-09.25, 12.00 13.00, 13.35 14.15 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl. 08.00-09.00 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 2: e vice ordförande (S) Sverker Holgersson Ewa Stuge (M) Bengt

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl Ajournering , ,

Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl Ajournering , , Kommunstyrelsen 2010-02-16 1(19) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl. 08.00-15.05 Ajournering 09.30-09.50, 12.15 13.05, 14.05 14.45. Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (m) Folke Jonsson,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-04-28 1(17) Folkets hus, kl.13.00 14.05. Kommunkontoret, 2014-05-05 kl.07.30.... Maria Bahlenberg, ordförande

Kommunfullmäktige 2014-04-28 1(17) Folkets hus, kl.13.00 14.05. Kommunkontoret, 2014-05-05 kl.07.30.... Maria Bahlenberg, ordförande Kommunfullmäktige 2014-04-28 1(17) Plats och tid Folkets hus, kl.13.00 14.05 Ajournering 13.05 13.20 Beslutande 23 ordinarie och tre ersättare Övriga närvarande Lars Nilsson, revisor 4 Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Plats och tid IS/IT-enheten, Mora, kl. 09.00-11.05 Beslutande Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Nils-Åke Norman (M), ersättare för Kjell Tenn, (C),

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-12-03 1 (21)

Kommunfullmäktige 2012-12-03 1 (21) Kommunfullmäktige 2012-12-03 1 (21) Plats och tid Folkets hus aula, kl. 13.00 16.30 Ajournering 14.54 15.30 Beslutande 27 ordinarie och fyra ersättare Övriga ltagande de Hans-Åke Donnersvärd, verksamhetschef

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum MÖTESPROTOKOLL Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret kl. 13:00-14:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande),

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

Sture Hallén. Ewa Sallova. Avfallsnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2015-03-17. Beslutande organ

Sture Hallén. Ewa Sallova. Avfallsnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2015-03-17. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hovden, kl. 13.00 13.55 Beslutande Sven-Inge Eriksson (KD) ordförande Jan Hassel (S) vice ordförande Sture Hallén (S)

Läs mer

Birgitta Dahlberg (S) Kommunkontoret, 2015-09-30, kl.08.30.... Ingemar Nyman, ordförande

Birgitta Dahlberg (S) Kommunkontoret, 2015-09-30, kl.08.30.... Ingemar Nyman, ordförande Kommunstyrelsen 2015-09-28 Sid. 1(34) Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl. 08.00-16.15 Ajournering 10.20 10.40, 12.05 13.05, 13.55 15.05 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Maria Bahlenberg,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(36) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl. 08.00-16.00 Ajournering 10.10 10.40, 11.45 12.45, 14.20 15.00 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S) Kommunstyrelsen 1(5) Tid och plats: Kl.18.00 18.20 Serveringen, Folkets Hus Avser : 19 Beslutande: Göran Adrian ( ), ordförande Sten Myreback (C) Benny Pedersén (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid Holmberg

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50 Beslutande ledamöter Sune G Jansson (M), ordf. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Övriga närvarande: Bengt Larsson (M) Göran Hammarlund

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, , kl. 09:00-11:40

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, , kl. 09:00-11:40 Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, 2016-06-16, kl. 09:00-11:40 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7. torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50

Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7. torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50 Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7 Plats och tid Ånge kommunkontor, Flataklocken, rum 563 torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50 Beslutande Hanne Soukas (s), ordförande Erhard Lundqvist (s) Kristina Erhardsson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP)

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr Ks 141 Dnr Redovisning ekonomi förvaltningschefer Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-26, 65, att förvaltningschefer framöver ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och göra en kort avrapportering

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) - SOCIALA NÄMNDEN - Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-10.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10 2010-08-19 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-08-19 klockan 09:00 12:10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Björn Vallin (FP) Carina Stenman

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2012-11-13 1(24) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl. 08.00-15.20 Ajournering 09.15-09.35, 12.15 13.15, 13.35 14.35 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder,

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-09-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.25, Sammanträdesrum E-plan, Nämndhuset Birgitta Höijer (C), ordförande Annika Engelbrektsson (S) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson

Läs mer

Valnämnden. Plats och tid: Stadhuset, sammanträdesrum Grön, 2014-02-25, kl. 16:00

Valnämnden. Plats och tid: Stadhuset, sammanträdesrum Grön, 2014-02-25, kl. 16:00 Plats och tid: Stadhuset, sammanträdesrum Grön, 2014-02-25, kl. 16:00 ande: Hans Hammargren (FP) Bo Lager (M) Lars-Olle Tuvesson (S) Gunilla Lindström (M) Lars Linde (C) Bertil Burström (KD) Bengt Sävström

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 12.30-13.30 Beslutande Eva Aanerud-Karlsson (V) ordförande Arne Guldbrandsson (S) ersättare för Jan-Erik Nilsson (S) Bo Guldbrandsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING. Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010. Miljöanpassad upphandling

GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING. Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010. Miljöanpassad upphandling GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010 MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPDRAG Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan inom miljöanpassad offentlig

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

Stefan Yngstrand (FP)

Stefan Yngstrand (FP) Kommunstyrelsen 2015-03-12 1 (6) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kl. 08:30-11:00 (ajournering 09:00-10:10) Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Håkan Bengtsson (C) tjg.ers. Marie-Louice Lindström

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (9) Servicenämnden 2014-04-23

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (9) Servicenämnden 2014-04-23 Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Nämndrummet, kommunalhuset kl 13.00 15.15 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Bertil Jonasson (C) Sara Asp (S) Thomas Bäckman (S) Marianne Carlsson (KD) Tommy Hartman

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-05-21 1(28) Karin Gustafsson (S) Kommunkontoret, 2013-05-28 kl.08.00.... Ingemar Nyman, ordförande

Kommunstyrelsen 2013-05-21 1(28) Karin Gustafsson (S) Kommunkontoret, 2013-05-28 kl.08.00.... Ingemar Nyman, ordförande Kommunstyrelsen 2013-05-21 1(28) Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl. 08.00-15.00 Ajournering 09.15-09.35, 12.15 14.00 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.45 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 14.00-15.45 1 (18) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Stefan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl 13.00-14.40 Ajournering: 13.55-14.05 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) 27-29 Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 Övriga deltagare

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(6) Kulturnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-24 Plats och tid Nissans sammanträdesrum, kommunhuset kl 14.00-16.10 Beslutande Ylva Samuelsson (S), ordförande Bosse Linde (S) Laila Andersson (S) ersätter

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Överförmyndarnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Överförmyndarnämnden Plats och tid Mölndals stadshus, rum 1115, kl. 17:00 17:50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Beslutande Jan Åke Johansson (S), ordförande Ulla Nilmander Jensen (L), vice ordförande Anders Fredén (MP) Övriga

Läs mer

Christer Söderberg (S) Kenneth Jonsson (V) ej 35 Monica Granath (M)

Christer Söderberg (S) Kenneth Jonsson (V) ej 35 Monica Granath (M) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.00 med ajournering kl 16.00-16.15 Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer