Regeringen fastställde i december

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regeringen fastställde i december"

Transkript

1 JUNI 2005 Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Göteborgsregionen Regeringen fastställde i december 2004 åtgärdsprogram för att klara MKN i Stockholm och Göteborg. Det betyder att myndigheter och kommuner nu måste vidta åtgärder i Göteborgsregionen för att klara normerna för kvävedioxid, och i Stockholms län för att klara normerna för kvävedioxid och partiklar. Påverkar hälsan Ur hälsosynpunkt är det viktigt att minska halterna av kvävedioxid. Kvävedioxider orsakar många olika typer av besvär, är bl.a. irriterande på andningsvägarna och kan orsaka luftvägssjukdomar. Kvävedioxid har också visat sig värdefull som indikator för trafikrelaterade utsläpp. Exempelvis har åtgärder som minskat kvävedioxidhalten kunnat sättas i samband med bättre hälsa hos barn. De största utsläppen av kväveoxider kommer från vägtrafik, sjöfart, arbetsmaskiner och olika industriprocesser. Av dessa är utsläppen från vägtrafiken den främsta orsaken till hälsoproblem, eftersom de sker i gatunivå där människor vistas. Utsläppen från varje enskilt fordon har minskat betydligt sedan lagen om katalytisk avgasrening kom år Renare bränslen har också bidragit till att minska utsläppen. Men samtidigt ökar trafikmängderna, vilket delvis har ätit upp vinsterna med den nya tekniken. Läget i regionen Mätningar och prognoser har visat att miljökvalitetsnormen (MKN) för kvävedioxid kommer att överskridas i delar av Göteborgsregionen, i första hand längs de stora trafiklederna och vid tunnelmynningar, om inga förändringar görs. Därför har Länsstyrelsen Västra Götaland tillsammans med andra myndigheter tagit fram Frisk luft på väg ett förslag till åtgärdsprogram för att uppfylla MKN för kvävedioxid i Göteborgsregionen. Våren 2003 överlämnade Länsstyrelsen förslaget Frisk luft på väg till regeringen. Efter ett och ett halvt års handläggning fattade regeringen sitt beslut. Bild från kampanjen I stan utan bil, 2004 i Göteborg. Åtgärder behövs nu GR-kommunerna tillsammans med Vägverket och Västra Götalandsregionen är ansvariga för flertalet åtgärder, se faktaruta nästa sida. Åtgärderna bör vara genomförda senast 31 december Regeringen har i beslutet utelämnat ett antal åtgärder i Länsstyrelsens förslagna åtgärdsprogram Frisk luft på väg. Utelämnade åtgärder berör i huvudsak lagändringar samt åtgärder som kräver statliga medel, dvs. åtgärder som vi på regional nivå inte råder över. Kompletterande program För att kompensera bortplockade åtgärder så har Länsstyrelsen fått i uppgift att ta fram ett kompletterande åtgärdsprogram som ska vara klart senast 31 december Styrgruppen och arbetsgruppen för MKN jobbar för att ha ett förslag klart efter sommaren. Förslaget ska sedan remitteras i regionen. Därefter kan Länsstyrelsen fastställa programmet. Länsstyrelsen har tillskrivit regeringen för att ytterligare trycka på om behovet av statliga nationella beslut om ändrad lagstiftning och andra åtgärder på nationell nivå, vilka undantogs i beslutet. Läs mer i regeringsbeslutet för Göteborgsregionen med bilaga. Beslutade åtgärder finns på nästa sida... INFORMATION FRÅN DET REGIONALA LUFTVÅRDSPROGRAMMET I GÖTEBORGSREGIONEN

2 Fakta: Åtgärder för att klara MKN för kväveoxid Beslutade åtgärder (Ansvarig myndighet eller kommun) 1. Åtgärder för att öka utbudet av kollektivtrafik i Göteborgsregionen (Västra Götalandsregionen och kommunerna i Göteborgsregionen) 2. Åtgärder för att öka framkomligheten för bussar inom Göteborgsregionen. (Vägverket, Västra Götalandsregionen och kommunerna i Göteborgsregionen) 3. Åtgärder för att förbättra trafikinformationen i Göteborgsregionen. (Vägverket, Västra Götalandsregionen och kommunerna i Göteborgsregionen) 4. Åtgärder för att informera allmänheten om nyttan av att välja andra färdmedel än bil. (Kommunerna i Göteborgsregionen) 5. Åtgärder för att informera större arbetsgivare och affärsidkare om nyttan av att upprätta s.k. gröna resplaner för anställda och kunder. (Vägverket, Västra Götalandsregionen och kommunerna i Göteborgsregionen) 6. Åtgärder inom parkeringspolitikens område för att motverka en ökning av personbilstrafiken i centrala Göteborg. (Göteborgs Stad) 7. Åtgärder för att följa upp tillämpningen av reglerna om förmånsbeskattning av fri parkering som tillhandahålls av arbetsgivaren i Göteborgsregionen. (Skatteverket) 8. Åtgärder för att öka fyllnadsgraden för distributionsfordon i inre delar av miljözonen. (Göteborgs Stad) 9. Åtgärder för att geografiskt utvidga miljözonen för tung trafik i Göteborg. (Göteborgs Stad) 10. Åtgärder för att utveckla och tillämpa särskilda miljökrav vid myndigheters och kommuners upphandling av persontransporter som skall utföras i Göteborgsregionen. (Myndigheter och kommuner med verksamhet inom Göteborgsregionen) Åtgärdsprogram för partiklar i Göteborg? Avgörandet om åtgärdsprogram eller inte ligger hos regeringen. Naturvårdsverket rekommenderar regeringen att låta Länsstyrelsen Västra Götaland ta fram ett förslag till åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) i Göteborg. Skälet till Naturvårdsverkets bedömning är dels lagstiftningen kring åtgärdsprogram och dels det faktum att normen inte får överskridas från och med 1 januari Vidare poängterar Naturvårdsverket att en fortsatt kartläggning av partikelhalterna i Göteborg utgör ett viktigt underlag för kommande åtgärdsarbete. Naturvårdsverket har noterat att bland annat Göteborgs Stad och Länsstyrelsen redan på ett föredömligt sätt arbetar med lösningar på problemet. Emellertid anser Naturvårdsverket i frågan om ett åtgärdsprogram behövs eller inte, att det åligger regeringen att fatta ett sådant beslut. Länsstyrelsen och Göteborgs Stad har yttrat sig till regeringen över förslaget. Båda anser att ett åtgärdsprogram inte bör upprättas i nuläget då man ännu inte har en klar bild av partikelsituationen i Göteborg samt att åtgärder redan inletts. Man ser inte i dagsläget att arbetet med ett åtgärdsprogram skulle underlätta arbetet med att uppnå förbättringar. Kontaktperson på Länsstyrelsen, Rolf Hammarling Tel: , e-post: Nya rapporter Rapporterna finner du på vår hemsida, Gaturumsmätningar av VOC vid Sprängkullsgatan i Göteborg vintern 2004/05. Rapport 139, Lavar och luftföroreningar Förändringar av lavfloran på trädstammar i Göteborgsområdet 1999 och 2004, Rapport 138, Partikel- och bensensituationen i Göteborgsregionen Rapport 137, Luftutredning Partille Februari juni Rapport 136, Gaturumsmätningar av VOC vid Sprängkullsgatan i Göteborg vintern 2003/04. Rapport 135, Kolväten i Göteborgsluften Industrins påverkan på luftkvaliteten på Hisingen. Rapport 134, Utsläppsberäkning Beräkning av utsläpp från småskalig uppvärmning år 2002 och 2010, Rapport 133,

3 Hur är luften i Kungsbacka? Under februari maj har vi mätt luftkvalitén i Kungsbacka. Klarar vi de normer och målvärden som finns för utomhusluft? Mätningarna ska ta reda på hur luften är i centrum där många människor bor och vistas och trafiken är betydande. En mätvagn har varit placerad vid Vallgatan i centrala Kungsbacka. Miljöförvaltningen Göteborg har skött mätningarna på uppdrag av Luftvårdsprogrammet. Luftföroreningarna vi mätt är kvävedioxid (NO2), partiklar (PM10) och bensen (ett kolväte), vilka alla i detta fall har koppling till trafikens utsläpp. En bedömning av hur luftkvaliteten i Kungsbacka är i förhållande till miljökvalitetsnormerna samt de nationella miljömålen ska göras. Efter sommaren finns en rapport att hämta på Samtidigt som luftvårdsprogrammet utför mätning, så gör Kungsbacka kommun egna insatser för att ta reda på hur luften är. Luftberäkningar kommer att utföras för hela Kungsbacka tätort samt för några utvalda gaturum i centrum. Beräkningarna kommer att presenteras i form av spridningskartor. Luftmätningar i Alingsås Icentrala Alingsås har luftmätningar utförts under februari april i år med avseende på partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2). I anslutning till mätningen görs också en spridningsberäkning över centralorten samt för ett antal utvalda gaturum. Detta för att få en mer heltäckande bild av luftsituationen. Miljöförvaltningen Göteborg utför uppdraget åt Alingsås kommun och Luftvårdsprogrammet. Utifrån mätresultaten kommer en bedömning att göras hur luftkvaliteten i Alingsås förhåller sig till miljökvalitetsnormer samt nationella miljömål som finns för luftföroreningarna. Efter sommaren väntas en rapport finnas att hämta på Miljöbilarna blir allt fler Antalet miljöbilar fortsätter öka i Göteborgsområdet. Vid årsskiftet fanns 5000 lätta och tunga miljöfordon. Flest var gasbilarna, 2300 stycken. De ökade med 40 procent. Största ökningen stod elhybriderna för, vilka mer än fördubblades under året. Etanolbilarna ökade också kraftigt. Deras antal ökade från 700 till drygt stycken, vilket motsvarar en ökning med 70 procent. En beräkning visar att utsläppen av fossilt koldioxid blev ton lägre och NOx 20 ton lägre år 2004 än de skulle varit om konventionella bilar använts istället för miljöfordon. Info: Mats-Ola Larsson, Miljöfordon i Göteborg, tel , e-post: Nytt EU-direktiv för tungmetaller och PAH Nytt dotterdirektiv för luft har trätt i kraft för ämnena arsenik (As), kadmium (Cd), kvicksilver (Hg), nickel (Ni) och polyaromatiska kolväten (PAH). Direktivet ska in i svensk lagstiftning senast 2007 och de satta värdena ska vara uppfyllda senast 31 december 2012 för alla ämnen utom Hg. Vandrande skolbuss ersätter bilar Som en följd av det lyckade projektet med Vandrande Skolbuss i Hällsvik så har även Torslandaskolan i Göteborg startat bussar i nästan alla klasser. Detta har inneburit att problemet med alla bilar vid skolan på morgonen i princip har försvunnit! En Vandrande skolbuss är ett organiserat samgående där flera familjer turas om att följa sina egna och andras barn till och från skolan. Man får motion, gemenskap, träning att vistas i trafiken och goda vanor inför det fram- 3 tida resandet. Man kan även ha en cyklande skolbuss för de äldre barnen, år. När det gäller barnens resvanor är skjutsningen till och från skolan och olika aktiviteter ett stort problem. Miljön kring skolan blir dålig, barnen får inte tillräcklig motion och rör sig för lite. För att råda bot på detta startade Hällsviksskolan Vandrande skolbussar våren Information gavs vid föräldramöten och föräldrarna organiserade bussarna med hjälp av lärarna. Resultatet blev lysande: färre bilar, piggare barn och bättre miljö kring skolan. Trafikproblemen har i princip försvunnit kring skolorna. Info: Erén Andersson, SDN Torslanda, tel , e-post:

4 Luftmiljön i Göteborgsregionen Luftvårdsprogrammet mäter luften kontinuerligt vid mätstationer i Mölndal vid Mölndals Bro, i Göteborg vid Järntorget och Gårda. I Gårda sker mätningarna i gatunivå, vilket syftar till att visa hur luftföroreningssituationen ser ut på en särskilt utsatt plats ur utsläppssynpunkt (i detta fall trafikens utsläpp). Vid de andra stationerna sker mätningarna i takhöjd för att få en mer generell bild av luftkvaliteten i Göteborg och Mölndal. Miljöförvaltningen Göteborg har liknande mätstationer på Femmanhusets tak och i Haga, i tak- respektive gatunivå. Här presenteras ett urval av mätresultat som uppmätts under perioden Mätresultaten jämförs med gällande miljökvalitetsnormer, delmål och generationsmål. I diagram 1-3 visas kvävedioxidhalterna för år, timma respektive dygn. Någon trend för kvävedioxidhalterna under perioden kan inte ses. Årsmedelvärdet i Gårda ligger för samtliga år, förutom 2002, över MKN. I takhöjd ligger årsvärdena under MKN, men över delmålet. Timmedelvärdena i gatunivå i Gårda ligger en bra bit över MKN, men klaras i takhöjd. Dygnsnormen får överskridas max 7 dygn per år. I gatunivå överträds den kvoten med flertalet dygn under Diagram 1.Årsmedelvärden av kvävedioxidhalten vid mätstation Femman (takhöjd) och vid Gårda (gaturum) i Göteborg. Årsvärde kvävedioxid Diagram percentil av timmedelvärdet av kvävedioxidhalten i takhöjd och i gatunivå vid Gårda i Göteborg. Kvävedioxidhalten i takhöjd är ett medelvärde från mätstationerna Femman, Järntorget och Mölndals Bro. Timvärde kvävedioxid Diagram 3. Antal dygn med kvävedioxidhalter över 60 ug/m 3 under Normen får överskridas 7 dygn per år Dagsnorm kvävedioxid 4

5 Partikelhalten har tidigare mätts endast vid Femmans mätstation, men fr.o.m oktober 2004 mäts partiklar även i Gårda. PM10-halten i takhöjd ligger klart under MKN för år, men en ökning kan ses från 2000 och framåt. I diagram 5 har antal dygnsöverskridande sammanställts för de senaste åtta månaderna, så länge som mätningar pågått i Gårda. Normvärdet på 50 ug/m 3 får överskridas 35 dygn per helår, exakt så många som hittills uppmätts i Gårda. Bensenhalten har sjunkit markant sedan mätningarna inleddes vinterhalvåret 1997/98. Haltminskningen kan till stor del förklaras av minskade bensenutsläpp från vägtrafiken till följd av en ökad andel katalysatorförsedda bilar och minskat benseninnehåll i bensin. De senaste åren så har halterna sjunkit under MKN. Däremot är det en bit kvar att nå generationsmålet. Diagram 4. Partikelhalten vid Göteborgs mätstation på Femmanhusets tak i jämförelse med MKN och föreslaget delmål för Årsvärde partiklar (PM10) Diagram 5. Antal dygn med PM10-halter över 50 ug/m 3 under de senaste åtta månaderna ( ). Normen får överskridas 35 gånger per år. Dygnsnorm partiklar (PM10) Diagram 6. Bensenhalten vid Sprängkullsgatan (gaturummet) i Göteborg. Årsvärden är baserade på uppmätta vinterhalvårsmedelvärden. Årsvärde bensen Vi finansierar luftvårdsprogrammet Kommunerna i Göteborgsregionen samt Arla Foods Mejerier, Västtrafik Göteborgsområdet, Vägverket Region Väst, Schenker AB, Stena Line, Taxi Göteborg, Göteborg Energi, Göteborgs Hamn, Luftfartsverket Göteborg Landvetter Flygplats, Mölndal Energi, Nynäs Refining, Preem Raffinaderi, Renova, Shell Raffinaderi, Tefco, Volvo Lastvagnar, Volvo Personvagnar ALE ALINGSÅSGÖTEBORG HÄRRYDA KUNGSBACKA KUNGÄLV LERUM LILLAEDET MÖLNDAL PARTILLE STENUNGSUND TJÖRN ÖCKERÖ Göteborgsregionens luftvårdsprogram c/o Miljöförvaltningen i Göteborg Adress Karl Johansgatan 23 25, Göteborg Tel Fax e-post

Regeringen fastställer i detta åtgärdsprogram att de åtgärder som framgår av bilagan behöver vidtas för att bidra till att miljökvalitetsnormen

Regeringen fastställer i detta åtgärdsprogram att de åtgärder som framgår av bilagan behöver vidtas för att bidra till att miljökvalitetsnormen Regeringsbeslut 17 2004-12-09 M2003/1912/Mk Miljödepartementet Länsstyrelsen i Västra Götalands län 403 40 GÖTEBORG Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Göteborgsregionen 1 bilaga

Läs mer

Hur mycket påverkas luften av skorstensutsläpp?

Hur mycket påverkas luften av skorstensutsläpp? JUNI 29 Hur mycket påverkas luften av skorstensutsläpp? En kartläggning av hur utsläppen från luftvårdsprogrammets medlemsföretag påverkar luftkvaliteten är nu färdig. Därmed finns en aktuell bild av hur

Läs mer

Under två sommarveckor 2007 utfördes mätningar av bensen på

Under två sommarveckor 2007 utfördes mätningar av bensen på JUNI 8 Bra luft i småbåtshamnar Under två sommarveckor 7 utfördes mätningar av bensen på Tjörn i Skärhamn och Rönnäng. Syftet var att öka kunskapen om luftsituationen vid småbåtshamnar att kunna förbättra

Läs mer

Miljöförvaltningen i Göteborg sammanställer

Miljöförvaltningen i Göteborg sammanställer Det ligger i luften ETT NYHETSBREV JUNI 2013 FRÅN Luftkvaliteten i Göteborgsområdet Årsrapport 2012 Miljöförvaltningen i Göteborg sammanställer varje år en rapport över luftkvaliteten i Göteborgsområdet.

Läs mer

WWFs globala program Climate Savers involverar. Det ligger i luften. Volvo utvidgar klimatsamarbete med WWF ETT NYHETSBREV JUNI 2012 FRÅN

WWFs globala program Climate Savers involverar. Det ligger i luften. Volvo utvidgar klimatsamarbete med WWF ETT NYHETSBREV JUNI 2012 FRÅN Det ligger i luften ETT NYHETSBREV JUNI 2012 FRÅN Volvo utvidgar klimatsamarbete med WWF Volvo Anläggningsmaskiner och Volvo Bussar ansluter sig till Volvokoncernens samarbete med WWFs program Climate

Läs mer

Det ligger i luften. Ny hemsida och nytt namn. Den nya hemsidan hittar man numera direkt på startsidan ETT NYHETSBREV JUNI 2010 FRÅN

Det ligger i luften. Ny hemsida och nytt namn. Den nya hemsidan hittar man numera direkt på startsidan ETT NYHETSBREV JUNI 2010 FRÅN Det ligger i luften ETT NYHETSBREV JUNI 2010 FRÅN Ny hemsida och nytt namn Under våren sjösattes luftvårdsprogrammets nya hemsida. Nu kan du botanisera i en mer användarvänlig, mer innehållsrik och snyggare

Läs mer

Program för samordnad kontroll Kontrollstrategi och kvalitetssäkringsprogram

Program för samordnad kontroll Kontrollstrategi och kvalitetssäkringsprogram Program för samordnad kontroll Kontrollstrategi och kvalitetssäkringsprogram Viktoria Viklander, samordnare Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Hung Nguyen, miljöutredare miljöförvaltningen, Göteborgs

Läs mer

Logistiklösning ger bättre luft i Göteborg

Logistiklösning ger bättre luft i Göteborg OKT 2003 Logistiklösning ger bättre luft i Göteborg Ökad ekonomisk tillväxt leder ofta till ett ökat transportbehov. Transportbranschen påverkar hela samhället inte bara här hemma, utan också ute i världen.

Läs mer

Reviderat åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen - fastställt av Länsstyrelsen

Reviderat åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen - fastställt av Länsstyrelsen Reviderat åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen - fastställt av Länsstyrelsen 2018-06-19 Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid klaras inte i Göteborgsregionen Dygnsvärden av NO 2 (98-percentil)

Läs mer

Ren Regionluft Beräkningar av kvävedioxid i Öckerö kommun 2006

Ren Regionluft Beräkningar av kvävedioxid i Öckerö kommun 2006 Ren Regionluft Beräkningar av kvävedioxid i Öckerö kommun 2006 Malin Andersson Miljöförvaltningen Göteborg Delrapport 145 Februari 2008 2 Göteborgsregionens luftvårdsprogram Miljökvalitetsnormer Sedan

Läs mer

Därför kommer EU-kommissionen under 2013 att. Det ligger i luften är Luftens år! ETT NYHETSBREV DEC 2012 FRÅN

Därför kommer EU-kommissionen under 2013 att. Det ligger i luften är Luftens år! ETT NYHETSBREV DEC 2012 FRÅN Det ligger i luften ETT NYHETSBREV DEC 2012 FRÅN 2013 är Luftens år! 2013 är utsett till Luftens år inom EU. Luftkvaliteten i Europa har förbättrats stadigt de senaste 20 åren men mycket arbete återstår

Läs mer

Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall.

Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall. Miljökontoret Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall. Luften i Sundsvall Sida 2 av 10 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL...

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Juni 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... November 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luften i Sundsvall 2013. Miljökontoret

Luften i Sundsvall 2013. Miljökontoret Luften i Sundsvall 2013 Miljökontoret Luften i Sundsvall Sida 2 av 10 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL... 4 3 MÄTNINGAR AV LUFTFÖRORENINGAR I SUNDSVALL...

Läs mer

Luften i Umeå. Sammanställning av mätningar vid Storgatan 113,

Luften i Umeå. Sammanställning av mätningar vid Storgatan 113, Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Storgatan 113, 2008-11-03 2009-11-03 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av kvävedioxidmätningar (NO2) vid Storgatan 113 öst på stan under perioden

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Mars 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386 Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009 Dnr. 2008-MH1386 Sammanfattning Det finns miljökvalitetsnormer () beträffande kvalitet på utomhusluft som ska kontrolleras av

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... Oktober 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juli 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juli 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Juli 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juli 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Efter införandet av trängselskatten vid årsskiftet. Det ligger i luften. Bättre luft med trängselskatt ETT NYHETSBREV DEC 2013 FRÅN

Efter införandet av trängselskatten vid årsskiftet. Det ligger i luften. Bättre luft med trängselskatt ETT NYHETSBREV DEC 2013 FRÅN Det ligger i luften ETT NYHETSBREV DEC 2013 FRÅN Bättre luft med trängselskatt Foto: Tomas Wisell. Efter införandet av trängselskatten vid årsskiftet har trafiken minskat på Göteborgs gator. Det innebär

Läs mer

Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen

Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen Ann-Christine Stjernberg Miljöutredare, SLB-analys, Kvällens upplägg Luftföroreningar i Stockholm normer och mätningar

Läs mer

Luften i Sundsvall 2012

Luften i Sundsvall 2012 Luften i Sundsvall 2012 Miljökontoret jan 2013 Tel (expeditionen): 19 11 90 DOKUMENTNAMN: LUFTEN I SUNDSVALL 2011 ÄNDRAT : 2013-01-31 14:28 Luften i Sundsvall 1(8) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Göteborgsregionens luftvårdsprogram, verksamhetsplan 2010

Göteborgsregionens luftvårdsprogram, verksamhetsplan 2010 Göteborgsregionens luftvårdsprogram, verksamhetsplan 2010 BAKGRUND OCH MÅLSÄTTNING I Göteborgsregionens luftvårdsprogram samarbetar Göteborgsregionens kommuner, Vägverket region Väst och företag, för att

Läs mer

Det ligger i luften. Lägsta kvävedioxidhalterna i taknivå på 40 år Halterna av kvävedioxid i taknivå är de lägsta ETT NYHETSBREV JUNI 2015 FRÅN

Det ligger i luften. Lägsta kvävedioxidhalterna i taknivå på 40 år Halterna av kvävedioxid i taknivå är de lägsta ETT NYHETSBREV JUNI 2015 FRÅN Det ligger i luften ETT NYHETSBREV JUNI 215 FRÅN Foto:Viktoria Viklander. Mätstationen på femmanhuset. Lägsta kvävedioxidhalterna i taknivå på 4 år Halterna av kvävedioxid i taknivå är de lägsta sedan

Läs mer

Ren regionluft mät- och beräkningsstrategi för Göteborgsregionens luftvårdsprogram,

Ren regionluft mät- och beräkningsstrategi för Göteborgsregionens luftvårdsprogram, 2008-11-10 Ren regionluft mät- och beräkningsstrategi för Göteborgsregionens luftvårdsprogram, 2009-13 Luftvårdsprogrammet har i uppgift att övervaka och informera om den regionala luftmiljön. En fortsatt

Läs mer

Göteborg 2013-03-26. Till Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Kallelse

Göteborg 2013-03-26. Till Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Kallelse Göteborg 2013-03-26 Till Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Kallelse Ledamöter hälsas härmed välkomna till sammanträde med styrgruppen för Luftvårdsprogrammet tisdagen den 26 mars, kl. 13.00 16.00

Läs mer

Miljökontoret. Luften i Sundsvall 2017

Miljökontoret. Luften i Sundsvall 2017 Miljökontoret Luften i Sundsvall 2017 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL... 4 3 MÄTNINGAR AV LUFTFÖRORENINGAR I SUNDSVALL... 5 3.1 PARTIKLAR... 5 3.2 KVÄVEDIOXID...

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, januari Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, januari Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... Januari 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, januari 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern

Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern 2006-2007 Erik Bäck Miljöförvaltningen Göteborg Rapport 144 Augusti 2007 1 Förord Miljöförvaltningen i Göteborg har av Göteborgsregionens luftvårdsprogram fått

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, augusti Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, augusti Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... Augusti 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, augusti 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftföroreningar i tätorter är ett hälsoproblem. De orsakar en ökad

Luftföroreningar i tätorter är ett hälsoproblem. De orsakar en ökad Miljömålet Frisk luft Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Sist i kapitlet finns miljömålet i sin helhet med precisering av dess innebörd Ja Nära

Läs mer

Ren regionluft mät- och beräkningsstrategi för Göteborgsregionens luftvårdsprogram,

Ren regionluft mät- och beräkningsstrategi för Göteborgsregionens luftvårdsprogram, 2009-10-26 Ren regionluft mät- och beräkningsstrategi för Göteborgsregionens luftvårdsprogram, 2010-14 Luftvårdsprogrammet har i uppgift att övervaka och informera om den regionala luftmiljön. En fortsatt

Läs mer

Luftkvaliteten i Trelleborg Resultat från mätningar. Året 2010

Luftkvaliteten i Trelleborg Resultat från mätningar. Året 2010 Luftkvaliteten i Trelleborg Resultat från mätningar Året 2010 Miljöförvaltningens rapport nr 6/2011 Luftkvaliteten i Trelleborg... 1 Resultat från mätningar... 1 Året 2009... 1 Miljöförvaltningens rapport

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen

Verksamhetsplan 2016 Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Verksamhetsplan 2016 Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen BAKGRUND OCH MÅLSÄTTNING I luftvårdsprogrammet samarbetar Göteborgsregionens kommuner, Trafikverket Region Väst, Länsstyrelsen och företag för

Läs mer

Ren regionluft Mät- och beräkningsstrategi för

Ren regionluft Mät- och beräkningsstrategi för Ren regionluft 2012-16 Mät- och beräkningsstrategi för Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Program för samordnad kontroll Luftvårdsprogrammet har i uppgift att övervaka och informera om den regionala

Läs mer

Luften i Sundsvall 2011

Luften i Sundsvall 2011 Luften i Sundsvall 2011 Miljökontoret april 2012 Tel (expeditionen): 19 11 77 Luften i Sundsvall 1(8) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 2 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL... 3 3 MÄTNINGAR AV

Läs mer

Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata

Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata Miljöförvaltningen Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata Utredningsrapport 2016:16 www.goteborg.se Förord Miljöförvaltningen har gjort en utredning av luftkvaliteten vid kontorslokalen Smedjan på

Läs mer

Väg 155, Öckeröleden, avsnitt Lilla Varholmen Gossbydal, Göteborg Stad.

Väg 155, Öckeröleden, avsnitt Lilla Varholmen Gossbydal, Göteborg Stad. Uppdragsnr:1014 2837 1 (8) 2013-04-16 PM Luftkvalité Reviderad 2013-04-19 Nytt scenarioår 2030 Väg 155, Öckeröleden, avsnitt Lilla Varholmen Gossbydal, Göteborg Stad. Inledning I detta reviderade PM har

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juli Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juli Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Juli 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juli 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftkvaliteten i Köping 2012/13 och 2013/14. Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet

Luftkvaliteten i Köping 2012/13 och 2013/14. Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet Luftkvaliteten i Köping 2012/13 och 2013/14 Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet Köpings kommun Rapporten skriven av: Lars Bohlin, 2014-12-12 Rapporten finns även att läsa och ladda

Läs mer

I detta PM pressenteras därför endast resultaten från mätningarna vid Othem Ytings 404 som utförts till och med 30 september.

I detta PM pressenteras därför endast resultaten från mätningarna vid Othem Ytings 404 som utförts till och med 30 september. Bakgrund och syfte Mellan 21 april och 31 oktober 2017 utfördes mätningar av partiklar (PM10 och PM2.5) kring Cementas anläggning i Slite på Gotland, mätningarna utfördes på tre platser, se Figur 1. Syftet

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, februari Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, februari Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... Februari 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, februari 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Haltbidragsberäkning av kvävedioxid - för några av Luftvårdsprogrammet medlemsföretag år 2009

Haltbidragsberäkning av kvävedioxid - för några av Luftvårdsprogrammet medlemsföretag år 2009 Haltbidragsberäkning av kvävedioxid - för några av Luftvårdsprogrammet medlemsföretag år 2009 Malin Andersson Björn Nilsson Miljöförvaltningen Göteborg Rapport 149 Juni 2009 1 2 Förord På uppdrag av Luftvårdsprogrammet

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, februari Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, februari Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... Februari 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, februari 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Härryda kommun 2009

Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Härryda kommun 2009 Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Härryda kommun 2009 Malin Andersson och Maria Holmes Miljöförvaltningen Göteborg Rapport 152 - Härryda Oktober 2010 Miljökvalitetsnormer Sedan 1999 gäller

Läs mer

Luften i Sundsvall 2010

Luften i Sundsvall 2010 Luften i Sundsvall 2010 Sammanfattning Nivåerna av kvävedioxid har varit högre under 2010 och 2011 än under tidigare år. Miljökvalitetsnormen klarades med knapp marginal vid Skolhusallén under 2010. Under

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd. Rapport Luften i Umeå. Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010

Miljö- och hälsoskydd. Rapport Luften i Umeå. Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010 Miljö- och hälsoskydd Rapport 2010-01 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar från kommunens

Läs mer

Hur kan kommunerna arbeta för bättre luftkvalitet? Vilket ansvar har kommunerna att mäta?

Hur kan kommunerna arbeta för bättre luftkvalitet? Vilket ansvar har kommunerna att mäta? FAH 2015-04-16 Hur kan kommunerna arbeta för bättre luftkvalitet? Vilket ansvar har kommunerna att mäta? Allmänt Kontroll av halter Åtgärdsprogram Per Andersson, Naturvårdsverket (NV) Per.andersson@naturvardsverket.se

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, april Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, april Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... April 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, april 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... November 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Öckerö kommun 2009

Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Öckerö kommun 2009 Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Öckerö kommun 2009 Malin Andersson och Maria Holmes Miljöförvaltningen Göteborg Rapport 152 - Öckerö Oktober 2010 Miljökvalitetsnormer Sedan 1999 gäller miljökvalitetsnormer

Läs mer

Luftkvalitetsutredning. Krokslätt 182:2. bild. Karta: Göteborgs Stad

Luftkvalitetsutredning. Krokslätt 182:2. bild. Karta: Göteborgs Stad Luftkvalitetsutredning Krokslätt 182:2 bild Karta: Göteborgs Stad Förord Luftkvalitetsutredningen är utförd av miljöförvaltningen på uppdrag av stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad. Beräkningar och rapport

Läs mer

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Tjörns kommun Helene Olofson Miljöförvaltningen Göteborg

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Tjörns kommun Helene Olofson Miljöförvaltningen Göteborg Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Tjörns kommun 2015 Helene Olofson Miljöförvaltningen Göteborg Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Miljökvalitetsnormer och miljömål... 4 Utredningskommun

Läs mer

Kompletterande luftkvalitetsutredning för Forsåker

Kompletterande luftkvalitetsutredning för Forsåker Author Markus Olofsgård Phone +46 10 505 00 00 Mobile +46703566210 E-mail markus.olofsgard@afconsult.com Date 2015-02-11 Project ID 702782 MölnDala Fastighets AB Kompletterande luftkvalitetsutredning för

Läs mer

Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Stenungsunds kommun 2009

Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Stenungsunds kommun 2009 Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Stenungsunds kommun 2009 Malin Andersson och Maria Holmes Miljöförvaltningen Göteborg Rapport 152 - Stenungsund Oktober 2010 Miljökvalitetsnormer Sedan 1999

Läs mer

Inledande kartläggning av luftkvalitet

Inledande kartläggning av luftkvalitet 2018-06-27 Inledande kartläggning av luftkvalitet VILHELMINA KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Vilhelmina kommun 1. Kartläggningens syfte Varje kommun är skyldig att kontrollera sin luftkvalitet i relation

Läs mer

Mätningar av luftföroreningar i Karlstad 2012

Mätningar av luftföroreningar i Karlstad 2012 Mätningar av luftföroreningar i Karlstad 2012 Dnr MN-2013-1943 MILJÖFÖRVALTNINGEN Tillsynsavdelning Rapport 2013-09-06 Jonas Neu, 054-540 46 65 miljoforvaltningen@karlstad.se 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... Oktober 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

En sammanställning av luftmätningar genomförda i Habo och Mullsjö kommuner under åren Malin Persson

En sammanställning av luftmätningar genomförda i Habo och Mullsjö kommuner under åren Malin Persson En sammanställning av luftmätningar genomförda i Habo och Mullsjö kommuner under åren 1999-2003 Malin Persson 2003-08-26 Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner Rapport 1:2003 2(13) Innehållsförteckning

Läs mer

Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Alingsås kommun 2009

Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Alingsås kommun 2009 Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Alingsås kommun 2009 Malin Andersson och Maria Holmes Miljöförvaltningen Göteborg Rapport 152 - Alingsås Oktober 2010 Miljökvalitetsnormer Sedan 1999 gäller

Läs mer

Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Mölndals kommun 2009

Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Mölndals kommun 2009 Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Mölndals kommun 2009 Malin Andersson och Maria Holmes Miljöförvaltningen Göteborg Rapport 152 - Mölndal Oktober 2010 Miljökvalitetsnormer Sedan 1999 gäller

Läs mer

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA KOMMUN

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA KOMMUN Miljöförvaltningen LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA KOMMUN Sommaren 2005 Vintern 2005/2006 Resultat från mätningar inom URBAN-projektet Rose-Marie Stigsdotter Miljöinspektör Rapport 2006:13 Miljöförvaltningen

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012 Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012 Umeå kommun Miljö- och hälsoskydd Rapport 2013-01 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar 2012 från

Läs mer

Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget

Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget 2006-04-05 Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget SAMMANFATTNING På uppdrag av gatukontoret har miljöförvaltningen kartlagt luftkvaliteten vid planerad byggnation av garage under Davidshallstorg

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, maj Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, maj Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi?... 1 Maj 216 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, maj 216... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi?... 1 Årets överskridanden av miljökvalitetsnormer... 2 Sammanfattning

Läs mer

Luftutredning Distansgatan

Luftutredning Distansgatan Miljöförvaltningen Luftutredning Distansgatan www.goteborg.se Förord Miljöförvaltningen i Göteborg har på uppdrag av stadsbyggnadskontoret undersökt luftkvaliteten runt Distansgatan i Göteborg och hur

Läs mer

Ren regionluft

Ren regionluft Ren regionluft 2014-2018 Mät- och beräkningsstrategi 2014-2018 för Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Program för samordnad kontroll Luftvårdsprogrammets uppgift är att övervaka och informera om den

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, april Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, april Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... April 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, april 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, januari Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, januari Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi?... 1 Januari 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, januari 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer... 2

Läs mer

Luftutredning Briljant- och Smaragdgatan

Luftutredning Briljant- och Smaragdgatan Miljöförvaltningen Luftutredning Briljant- och Smaragdgatan Utredningsrapport 2016:9 www.goteborg.se Förord Miljöförvaltningen i Göteborg har på uppdrag av stadsbyggnadskontoret undersökt luftkvaliteten

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Juni 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA Miljöförvaltningen LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA Kalenderåret 2008 och vinterhalvåret 2008/2009 Resultat från mätningar inom Urbanmätnätet Amir Ghazvinizadeh Rapport 2010:5 Miljöinspektör Miljöförvaltningen

Läs mer

PM Luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Siv i centrala Uppsala

PM Luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Siv i centrala Uppsala Erik Hävermark Rikshem Box 307 101 26 Stockholm PM 2017-06-02 Luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Siv i centrala Uppsala I följande PM redovisas en beräkning av halten partiklar (PM10)

Läs mer

PM Luftkvalitet i Östra Kroppkärr, reviderad

PM Luftkvalitet i Östra Kroppkärr, reviderad Sid 1(9) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plan- och byggavdelningen 2018-07-04, reviderad 2019-03-06 Karolina Norlin, 054-540 45 40 PM Luftkvalitet i Östra Kroppkärr, reviderad SYFTE Denna PM tas fram för att

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, maj Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, maj Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Maj 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, maj 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING Luftkvalitetspolicy i Malmö 10 december Matthew Ross-Jones, Enheten för Luft och Klimat Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

Regeringen har fastställt tio preciseringar av miljökvalitetsmålet Frisk luft om högsta halt av olika ämnen, se tabell 3.

Regeringen har fastställt tio preciseringar av miljökvalitetsmålet Frisk luft om högsta halt av olika ämnen, se tabell 3. Bilaga 2 Vilka miljökvalitetsnormer och mål är det som gäller? Miljökvalitetsnormer infördes som begrepp i och med att miljöbalken trädde i kraft 1999. Om en miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar

Läs mer

Ren regionluft - Lerums kommun Beräkningar av kvävedioxid i. Tomas Wisell Miljöförvaltningen Göteborg

Ren regionluft - Lerums kommun Beräkningar av kvävedioxid i. Tomas Wisell Miljöförvaltningen Göteborg Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Lerums kommun 2012 Tomas Wisell Miljöförvaltningen Göteborg Rapport 157 Lerum December 2013 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND OCH SYFTE...

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi?... 1 Mars 216 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 216... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi?... 1 Årets överskridanden av miljökvalitetsnormer... 2 Sammanfattning

Läs mer

Sammanställning av halter PM10/PM2,5 och NO2 vid Svärdsjögatan 3 i Falun

Sammanställning av halter PM10/PM2,5 och NO2 vid Svärdsjögatan 3 i Falun Sammanställning av halter PM10/PM2,5 och NO2 vid Svärdsjögatan 3 i Mätningar av PM10/PM2,5 och NO 2 under kalenderåret 2016 och NO 2 under januariapril år 2017 Magnus Brydolf och Billy Sjövall På uppdrag

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007 Samhällsbyggnadskontoret Miljö och hälsoskydd Rapport 2007-03 Sammanfattning Uppmätta halter av kvävedioxid (NO 2 ) som dygns- och

Läs mer

Ren regionluft. Beräkningar av kvävedioxid i Kungsbacka kommun Helene Olofson Miljöförvaltningen Göteborg

Ren regionluft. Beräkningar av kvävedioxid i Kungsbacka kommun Helene Olofson Miljöförvaltningen Göteborg Ren regionluft Beräkningar av kvävedioxid i Kungsbacka kommun 2015 Helene Olofson Miljöförvaltningen Göteborg Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Miljökvalitetsnormer och miljömål... 4 Utredningskommun

Läs mer

kan dröja sig kvar, medan utsläpp på hög höjd sprids (se foto nästa sida). Den omfattande sjöfarten är också Söderhamn Sandviken Jönköping Köping

kan dröja sig kvar, medan utsläpp på hög höjd sprids (se foto nästa sida). Den omfattande sjöfarten är också Söderhamn Sandviken Jönköping Köping DEC 9 Halterna av NO 2 högst i Göteborg Göteborg har högst halter av kvävedioxid i Sverige. Miljökvalitetsnormen nås inte på långa vägar i göteborgsregionen trots allt renare fordon och ett i stort sett

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun 2007:25 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER. SLB-ANALYS, JUNI 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förord... 2

Läs mer

Sammanfattning av luftkvalitet och väder i Göteborgsområdet september Var mäter vi?... 1

Sammanfattning av luftkvalitet och väder i Göteborgsområdet september Var mäter vi?... 1 September 217 Innehållsförteckning Sammanfattning av luftkvalitet och väder i Göteborgsområdet september 217... 1 Vad mäter vi?... 1 Var mäter vi?... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Luftföroreningar

Läs mer

Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen

Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Verksamhetsplan 2013 Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen BAKGRUND OCH MÅLSÄTTNING I luftvårdsprogrammet samarbetar Göteborgsregionens kommuner, Trafikverket Region Väst och företag, för att gemensamt

Läs mer

Exponering för luftföroreningar i ABCDX län PM10 och NO 2. Boel Lövenheim, SLB-analys

Exponering för luftföroreningar i ABCDX län PM10 och NO 2. Boel Lövenheim, SLB-analys Exponering för luftföroreningar i ABCDX län PM10 och NO 2 Boel Lövenheim, SLB-analys Inom OSLVF bor det ca 3 miljoner människor 23 500, knappt 1 %, exponeras för halter över miljökvalitetsnormen. 179 000,

Läs mer

Ren regionluft

Ren regionluft Ren regionluft 2013-2017 mät och beräkningsstrategi 2013-2017 för Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Program för samordnad kontroll Luftvårdsprogrammet uppgift är att övervaka och informera om den

Läs mer

Bild på framsidan: Placering av miljöförvaltningens 3 mobila mätstationer i centrala Göteborg. (Bild: Göteborgs stad)

Bild på framsidan: Placering av miljöförvaltningens 3 mobila mätstationer i centrala Göteborg. (Bild: Göteborgs stad) Februari 2013 Innehållsförteckning Syftet med rapporten... 1 Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, februari 2013... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Sammanfattning av luftkvalitet och väder i Göteborgsområdet oktober Var mäter vi?... 1

Sammanfattning av luftkvalitet och väder i Göteborgsområdet oktober Var mäter vi?... 1 Oktober 17 Innehållsförteckning Sammanfattning av luftkvalitet och väder i Göteborgsområdet oktober 17... 1 Vad mäter vi?... 1 Var mäter vi?... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Luftföroreningar oktober

Läs mer

Sammanfattning av luftkvalitet och väder i Göteborgsområdet juni Var mäter vi? Luftföroreningar juni Samlad bedömning...

Sammanfattning av luftkvalitet och väder i Göteborgsområdet juni Var mäter vi? Luftföroreningar juni Samlad bedömning... Juni 217 Innehållsförteckning Sammanfattning av luftkvalitet och väder i Göteborgsområdet juni 217... 1 Vad mäter vi?... 1 Var mäter vi?... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Luftföroreningar juni 217...

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola

Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola Sandra Johannesson Yrkes- och miljöhygieniker Göteborg den 4 april 2014 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin

Läs mer

PM Luftföroreningshalter vid ny bebyggelse i Huvudsta, Solna

PM Luftföroreningshalter vid ny bebyggelse i Huvudsta, Solna Pernilla Troberg Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm PM 2017-12-13 Luftföroreningshalter vid ny bebyggelse i Huvudsta, Solna I följande PM redovisas beräknade halter av partiklar (PM10) och kvävedioxid

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen

Verksamhetsplan 2017 Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Verksamhetsplan 2017 Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen BAKGRUND OCH MÅLSÄTTNING I Luftvårdsprogrammet samarbetar Göteborgsregionens kommuner, Trafikverket Region Väst, Länsstyrelsen i Västra Götalands

Läs mer

Rapporten är utarbetad av: Maria Holmes, Stadsmiljö, Miljöförvaltningen Tel

Rapporten är utarbetad av: Maria Holmes, Stadsmiljö, Miljöförvaltningen Tel Juni 2013 Innehållsförteckning Syftet med rapporten... 1 Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2013... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer... 2

Läs mer

Rapporten är utarbetad av: Maria Holmes, Stadsmiljö, Miljöförvaltningen Tel

Rapporten är utarbetad av: Maria Holmes, Stadsmiljö, Miljöförvaltningen Tel Mars 2013 Innehållsförteckning Syftet med rapporten... 1 Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2013... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer... 2

Läs mer

Luftkvalitetsutredning för kvarteret tändstickan 2

Luftkvalitetsutredning för kvarteret tändstickan 2 RAPPORT Handläggare Markus Olofsgård Tel +46 10 505 94 07 Mobil +46 70 356 62 10 Fax +46 10 505 30 09 Markus.olofsgard@afconsult.com 1 (16) Datum 2014-12-16 Uppdragsnr 702964:2 Skanska Fastigheter Göteborg

Läs mer

Ny förordning och nya föreskrifter om luftkvalitet

Ny förordning och nya föreskrifter om luftkvalitet Ny förordning och nya föreskrifter om luftkvalitet Helena Sabelström Naturvårdsverket 4 september 00 Jönköping 00-09-9 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency Utveckling av förordning

Läs mer

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Partille kommun Helene Olofson Miljöförvaltningen Göteborg

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Partille kommun Helene Olofson Miljöförvaltningen Göteborg Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Partille kommun 2015 Helene Olofson Miljöförvaltningen Göteborg Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Miljökvalitetsnormer och miljömål... 4 Utredningskommun

Läs mer