Regeringen fastställde i december

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regeringen fastställde i december"

Transkript

1 JUNI 2005 Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Göteborgsregionen Regeringen fastställde i december 2004 åtgärdsprogram för att klara MKN i Stockholm och Göteborg. Det betyder att myndigheter och kommuner nu måste vidta åtgärder i Göteborgsregionen för att klara normerna för kvävedioxid, och i Stockholms län för att klara normerna för kvävedioxid och partiklar. Påverkar hälsan Ur hälsosynpunkt är det viktigt att minska halterna av kvävedioxid. Kvävedioxider orsakar många olika typer av besvär, är bl.a. irriterande på andningsvägarna och kan orsaka luftvägssjukdomar. Kvävedioxid har också visat sig värdefull som indikator för trafikrelaterade utsläpp. Exempelvis har åtgärder som minskat kvävedioxidhalten kunnat sättas i samband med bättre hälsa hos barn. De största utsläppen av kväveoxider kommer från vägtrafik, sjöfart, arbetsmaskiner och olika industriprocesser. Av dessa är utsläppen från vägtrafiken den främsta orsaken till hälsoproblem, eftersom de sker i gatunivå där människor vistas. Utsläppen från varje enskilt fordon har minskat betydligt sedan lagen om katalytisk avgasrening kom år Renare bränslen har också bidragit till att minska utsläppen. Men samtidigt ökar trafikmängderna, vilket delvis har ätit upp vinsterna med den nya tekniken. Läget i regionen Mätningar och prognoser har visat att miljökvalitetsnormen (MKN) för kvävedioxid kommer att överskridas i delar av Göteborgsregionen, i första hand längs de stora trafiklederna och vid tunnelmynningar, om inga förändringar görs. Därför har Länsstyrelsen Västra Götaland tillsammans med andra myndigheter tagit fram Frisk luft på väg ett förslag till åtgärdsprogram för att uppfylla MKN för kvävedioxid i Göteborgsregionen. Våren 2003 överlämnade Länsstyrelsen förslaget Frisk luft på väg till regeringen. Efter ett och ett halvt års handläggning fattade regeringen sitt beslut. Bild från kampanjen I stan utan bil, 2004 i Göteborg. Åtgärder behövs nu GR-kommunerna tillsammans med Vägverket och Västra Götalandsregionen är ansvariga för flertalet åtgärder, se faktaruta nästa sida. Åtgärderna bör vara genomförda senast 31 december Regeringen har i beslutet utelämnat ett antal åtgärder i Länsstyrelsens förslagna åtgärdsprogram Frisk luft på väg. Utelämnade åtgärder berör i huvudsak lagändringar samt åtgärder som kräver statliga medel, dvs. åtgärder som vi på regional nivå inte råder över. Kompletterande program För att kompensera bortplockade åtgärder så har Länsstyrelsen fått i uppgift att ta fram ett kompletterande åtgärdsprogram som ska vara klart senast 31 december Styrgruppen och arbetsgruppen för MKN jobbar för att ha ett förslag klart efter sommaren. Förslaget ska sedan remitteras i regionen. Därefter kan Länsstyrelsen fastställa programmet. Länsstyrelsen har tillskrivit regeringen för att ytterligare trycka på om behovet av statliga nationella beslut om ändrad lagstiftning och andra åtgärder på nationell nivå, vilka undantogs i beslutet. Läs mer i regeringsbeslutet för Göteborgsregionen med bilaga. Beslutade åtgärder finns på nästa sida... INFORMATION FRÅN DET REGIONALA LUFTVÅRDSPROGRAMMET I GÖTEBORGSREGIONEN

2 Fakta: Åtgärder för att klara MKN för kväveoxid Beslutade åtgärder (Ansvarig myndighet eller kommun) 1. Åtgärder för att öka utbudet av kollektivtrafik i Göteborgsregionen (Västra Götalandsregionen och kommunerna i Göteborgsregionen) 2. Åtgärder för att öka framkomligheten för bussar inom Göteborgsregionen. (Vägverket, Västra Götalandsregionen och kommunerna i Göteborgsregionen) 3. Åtgärder för att förbättra trafikinformationen i Göteborgsregionen. (Vägverket, Västra Götalandsregionen och kommunerna i Göteborgsregionen) 4. Åtgärder för att informera allmänheten om nyttan av att välja andra färdmedel än bil. (Kommunerna i Göteborgsregionen) 5. Åtgärder för att informera större arbetsgivare och affärsidkare om nyttan av att upprätta s.k. gröna resplaner för anställda och kunder. (Vägverket, Västra Götalandsregionen och kommunerna i Göteborgsregionen) 6. Åtgärder inom parkeringspolitikens område för att motverka en ökning av personbilstrafiken i centrala Göteborg. (Göteborgs Stad) 7. Åtgärder för att följa upp tillämpningen av reglerna om förmånsbeskattning av fri parkering som tillhandahålls av arbetsgivaren i Göteborgsregionen. (Skatteverket) 8. Åtgärder för att öka fyllnadsgraden för distributionsfordon i inre delar av miljözonen. (Göteborgs Stad) 9. Åtgärder för att geografiskt utvidga miljözonen för tung trafik i Göteborg. (Göteborgs Stad) 10. Åtgärder för att utveckla och tillämpa särskilda miljökrav vid myndigheters och kommuners upphandling av persontransporter som skall utföras i Göteborgsregionen. (Myndigheter och kommuner med verksamhet inom Göteborgsregionen) Åtgärdsprogram för partiklar i Göteborg? Avgörandet om åtgärdsprogram eller inte ligger hos regeringen. Naturvårdsverket rekommenderar regeringen att låta Länsstyrelsen Västra Götaland ta fram ett förslag till åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) i Göteborg. Skälet till Naturvårdsverkets bedömning är dels lagstiftningen kring åtgärdsprogram och dels det faktum att normen inte får överskridas från och med 1 januari Vidare poängterar Naturvårdsverket att en fortsatt kartläggning av partikelhalterna i Göteborg utgör ett viktigt underlag för kommande åtgärdsarbete. Naturvårdsverket har noterat att bland annat Göteborgs Stad och Länsstyrelsen redan på ett föredömligt sätt arbetar med lösningar på problemet. Emellertid anser Naturvårdsverket i frågan om ett åtgärdsprogram behövs eller inte, att det åligger regeringen att fatta ett sådant beslut. Länsstyrelsen och Göteborgs Stad har yttrat sig till regeringen över förslaget. Båda anser att ett åtgärdsprogram inte bör upprättas i nuläget då man ännu inte har en klar bild av partikelsituationen i Göteborg samt att åtgärder redan inletts. Man ser inte i dagsläget att arbetet med ett åtgärdsprogram skulle underlätta arbetet med att uppnå förbättringar. Kontaktperson på Länsstyrelsen, Rolf Hammarling Tel: , e-post: Nya rapporter Rapporterna finner du på vår hemsida, Gaturumsmätningar av VOC vid Sprängkullsgatan i Göteborg vintern 2004/05. Rapport 139, Lavar och luftföroreningar Förändringar av lavfloran på trädstammar i Göteborgsområdet 1999 och 2004, Rapport 138, Partikel- och bensensituationen i Göteborgsregionen Rapport 137, Luftutredning Partille Februari juni Rapport 136, Gaturumsmätningar av VOC vid Sprängkullsgatan i Göteborg vintern 2003/04. Rapport 135, Kolväten i Göteborgsluften Industrins påverkan på luftkvaliteten på Hisingen. Rapport 134, Utsläppsberäkning Beräkning av utsläpp från småskalig uppvärmning år 2002 och 2010, Rapport 133,

3 Hur är luften i Kungsbacka? Under februari maj har vi mätt luftkvalitén i Kungsbacka. Klarar vi de normer och målvärden som finns för utomhusluft? Mätningarna ska ta reda på hur luften är i centrum där många människor bor och vistas och trafiken är betydande. En mätvagn har varit placerad vid Vallgatan i centrala Kungsbacka. Miljöförvaltningen Göteborg har skött mätningarna på uppdrag av Luftvårdsprogrammet. Luftföroreningarna vi mätt är kvävedioxid (NO2), partiklar (PM10) och bensen (ett kolväte), vilka alla i detta fall har koppling till trafikens utsläpp. En bedömning av hur luftkvaliteten i Kungsbacka är i förhållande till miljökvalitetsnormerna samt de nationella miljömålen ska göras. Efter sommaren finns en rapport att hämta på Samtidigt som luftvårdsprogrammet utför mätning, så gör Kungsbacka kommun egna insatser för att ta reda på hur luften är. Luftberäkningar kommer att utföras för hela Kungsbacka tätort samt för några utvalda gaturum i centrum. Beräkningarna kommer att presenteras i form av spridningskartor. Luftmätningar i Alingsås Icentrala Alingsås har luftmätningar utförts under februari april i år med avseende på partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2). I anslutning till mätningen görs också en spridningsberäkning över centralorten samt för ett antal utvalda gaturum. Detta för att få en mer heltäckande bild av luftsituationen. Miljöförvaltningen Göteborg utför uppdraget åt Alingsås kommun och Luftvårdsprogrammet. Utifrån mätresultaten kommer en bedömning att göras hur luftkvaliteten i Alingsås förhåller sig till miljökvalitetsnormer samt nationella miljömål som finns för luftföroreningarna. Efter sommaren väntas en rapport finnas att hämta på Miljöbilarna blir allt fler Antalet miljöbilar fortsätter öka i Göteborgsområdet. Vid årsskiftet fanns 5000 lätta och tunga miljöfordon. Flest var gasbilarna, 2300 stycken. De ökade med 40 procent. Största ökningen stod elhybriderna för, vilka mer än fördubblades under året. Etanolbilarna ökade också kraftigt. Deras antal ökade från 700 till drygt stycken, vilket motsvarar en ökning med 70 procent. En beräkning visar att utsläppen av fossilt koldioxid blev ton lägre och NOx 20 ton lägre år 2004 än de skulle varit om konventionella bilar använts istället för miljöfordon. Info: Mats-Ola Larsson, Miljöfordon i Göteborg, tel , e-post: Nytt EU-direktiv för tungmetaller och PAH Nytt dotterdirektiv för luft har trätt i kraft för ämnena arsenik (As), kadmium (Cd), kvicksilver (Hg), nickel (Ni) och polyaromatiska kolväten (PAH). Direktivet ska in i svensk lagstiftning senast 2007 och de satta värdena ska vara uppfyllda senast 31 december 2012 för alla ämnen utom Hg. Vandrande skolbuss ersätter bilar Som en följd av det lyckade projektet med Vandrande Skolbuss i Hällsvik så har även Torslandaskolan i Göteborg startat bussar i nästan alla klasser. Detta har inneburit att problemet med alla bilar vid skolan på morgonen i princip har försvunnit! En Vandrande skolbuss är ett organiserat samgående där flera familjer turas om att följa sina egna och andras barn till och från skolan. Man får motion, gemenskap, träning att vistas i trafiken och goda vanor inför det fram- 3 tida resandet. Man kan även ha en cyklande skolbuss för de äldre barnen, år. När det gäller barnens resvanor är skjutsningen till och från skolan och olika aktiviteter ett stort problem. Miljön kring skolan blir dålig, barnen får inte tillräcklig motion och rör sig för lite. För att råda bot på detta startade Hällsviksskolan Vandrande skolbussar våren Information gavs vid föräldramöten och föräldrarna organiserade bussarna med hjälp av lärarna. Resultatet blev lysande: färre bilar, piggare barn och bättre miljö kring skolan. Trafikproblemen har i princip försvunnit kring skolorna. Info: Erén Andersson, SDN Torslanda, tel , e-post:

4 Luftmiljön i Göteborgsregionen Luftvårdsprogrammet mäter luften kontinuerligt vid mätstationer i Mölndal vid Mölndals Bro, i Göteborg vid Järntorget och Gårda. I Gårda sker mätningarna i gatunivå, vilket syftar till att visa hur luftföroreningssituationen ser ut på en särskilt utsatt plats ur utsläppssynpunkt (i detta fall trafikens utsläpp). Vid de andra stationerna sker mätningarna i takhöjd för att få en mer generell bild av luftkvaliteten i Göteborg och Mölndal. Miljöförvaltningen Göteborg har liknande mätstationer på Femmanhusets tak och i Haga, i tak- respektive gatunivå. Här presenteras ett urval av mätresultat som uppmätts under perioden Mätresultaten jämförs med gällande miljökvalitetsnormer, delmål och generationsmål. I diagram 1-3 visas kvävedioxidhalterna för år, timma respektive dygn. Någon trend för kvävedioxidhalterna under perioden kan inte ses. Årsmedelvärdet i Gårda ligger för samtliga år, förutom 2002, över MKN. I takhöjd ligger årsvärdena under MKN, men över delmålet. Timmedelvärdena i gatunivå i Gårda ligger en bra bit över MKN, men klaras i takhöjd. Dygnsnormen får överskridas max 7 dygn per år. I gatunivå överträds den kvoten med flertalet dygn under Diagram 1.Årsmedelvärden av kvävedioxidhalten vid mätstation Femman (takhöjd) och vid Gårda (gaturum) i Göteborg. Årsvärde kvävedioxid Diagram percentil av timmedelvärdet av kvävedioxidhalten i takhöjd och i gatunivå vid Gårda i Göteborg. Kvävedioxidhalten i takhöjd är ett medelvärde från mätstationerna Femman, Järntorget och Mölndals Bro. Timvärde kvävedioxid Diagram 3. Antal dygn med kvävedioxidhalter över 60 ug/m 3 under Normen får överskridas 7 dygn per år Dagsnorm kvävedioxid 4

5 Partikelhalten har tidigare mätts endast vid Femmans mätstation, men fr.o.m oktober 2004 mäts partiklar även i Gårda. PM10-halten i takhöjd ligger klart under MKN för år, men en ökning kan ses från 2000 och framåt. I diagram 5 har antal dygnsöverskridande sammanställts för de senaste åtta månaderna, så länge som mätningar pågått i Gårda. Normvärdet på 50 ug/m 3 får överskridas 35 dygn per helår, exakt så många som hittills uppmätts i Gårda. Bensenhalten har sjunkit markant sedan mätningarna inleddes vinterhalvåret 1997/98. Haltminskningen kan till stor del förklaras av minskade bensenutsläpp från vägtrafiken till följd av en ökad andel katalysatorförsedda bilar och minskat benseninnehåll i bensin. De senaste åren så har halterna sjunkit under MKN. Däremot är det en bit kvar att nå generationsmålet. Diagram 4. Partikelhalten vid Göteborgs mätstation på Femmanhusets tak i jämförelse med MKN och föreslaget delmål för Årsvärde partiklar (PM10) Diagram 5. Antal dygn med PM10-halter över 50 ug/m 3 under de senaste åtta månaderna ( ). Normen får överskridas 35 gånger per år. Dygnsnorm partiklar (PM10) Diagram 6. Bensenhalten vid Sprängkullsgatan (gaturummet) i Göteborg. Årsvärden är baserade på uppmätta vinterhalvårsmedelvärden. Årsvärde bensen Vi finansierar luftvårdsprogrammet Kommunerna i Göteborgsregionen samt Arla Foods Mejerier, Västtrafik Göteborgsområdet, Vägverket Region Väst, Schenker AB, Stena Line, Taxi Göteborg, Göteborg Energi, Göteborgs Hamn, Luftfartsverket Göteborg Landvetter Flygplats, Mölndal Energi, Nynäs Refining, Preem Raffinaderi, Renova, Shell Raffinaderi, Tefco, Volvo Lastvagnar, Volvo Personvagnar ALE ALINGSÅSGÖTEBORG HÄRRYDA KUNGSBACKA KUNGÄLV LERUM LILLAEDET MÖLNDAL PARTILLE STENUNGSUND TJÖRN ÖCKERÖ Göteborgsregionens luftvårdsprogram c/o Miljöförvaltningen i Göteborg Adress Karl Johansgatan 23 25, Göteborg Tel Fax e-post

Miljökvalitetsnormer i fysisk planering

Miljökvalitetsnormer i fysisk planering Boverket Miljökvalitetsnormer i fysisk planering En orientering för handläggare Miljökvalitetsnormer i fysisk planering En orientering för handläggare Boverket april 2006 Titel: Miljökvalitetsnormer i

Läs mer

I Länsstyrelsens årsredovisning (uppdrag 54) redovisas de åtgärder och insatser som pågår eller vidtagits under 2012, se Bilaga 1

I Länsstyrelsens årsredovisning (uppdrag 54) redovisas de åtgärder och insatser som pågår eller vidtagits under 2012, se Bilaga 1 YTTRANDE 1 (3) 2013-05-20 magnus.moreau@regeringskansliet.se m.registrator@regeringskansliet.se Europeiska kommissionens formella underrättelse angående Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG

Läs mer

Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB)

Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB) RAPPORT Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB) med Göteborgs åtgärdsprogram för kvävedioxid som testfall Inger Jöborn, Mohammed Belhaj och Karin Sjöberg Martin Almgren 1 Bertil Forsberg 2

Läs mer

Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid

Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid Regeringsbeslut 18 2004-12-09 M2003/1891/Mk M2004/141/Mk Miljödepartementet Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 STOCKHOLM Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och

Läs mer

Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2011-2015

Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2011-2015 PM 10 - mätningar i Skara Foto: Ylva Sandqvist Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2011-2015 Målsättning Luft i Väst ska inom sitt verksamhetsområde vara arena för samråd och samarbete i luftvårdsfrågor.

Läs mer

Miljökvalitetsnormer för luft. En vägledning för detaljplaneläggning med hänsyn till luftkvalitet

Miljökvalitetsnormer för luft. En vägledning för detaljplaneläggning med hänsyn till luftkvalitet Miljökvalitetsnormer för luft En vägledning för detaljplaneläggning med hänsyn till luftkvalitet Möjligheterna att utveckla Stockholmsregionen är av väsenlig betydelse för hela Sverige. Efterfrågan på

Läs mer

Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2012-2016

Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2012-2016 PM 2,5 och PM 10 mätningar i Bengtsfors Foto: David Svenson Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2012-2016 Målsättning Luft i Väst ska inom sitt verksamhetsområde vara arena för samråd och samarbete

Läs mer

Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet

Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet Förord Denna utredning är genomförd av miljöförvaltningen i Göteborg. Utredningen och rapporten är framtagna för att beskriva hur trängselskatten

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07 Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala Version 2006-06-07 2 Förord Regeringen har uppdragit till Uppsala kommun att upprätta ett program

Läs mer

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386 Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009 Dnr. 2008-MH1386 Sammanfattning Det finns miljökvalitetsnormer () beträffande kvalitet på utomhusluft som ska kontrolleras av

Läs mer

Bilaga B. Gemensam Klimp-ansökan för kommunerna inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Bilaga B. Gemensam Klimp-ansökan för kommunerna inom Göteborgsregionens kommunalförbund Bilaga B Gemensam Klimp-ansökan för kommunerna inom Göteborgsregionens kommunalförbund Gemensam Klimp-ansökan för kommunerna inom Göteborgsregionens kommunalförbund Ett formellt regionalt klimatinvesteringsprogram

Läs mer

Remissupplaga oktober 2002. Förslag till Miljömål för Blekinge län

Remissupplaga oktober 2002. Förslag till Miljömål för Blekinge län Remissupplaga oktober 2002 Förslag till Miljömål för Blekinge län Miljömål för Blekinge län - remissupplaga oktober 2002 Länsstyrelsen i Blekinge län Ronnebygatan 22 371 86 KARLSKRONA telefon: 0455-870

Läs mer

Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter

Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter Rapport 2014:3 DETTA ÄR VÄSTSVENSKA PAKETET Syftet med Västsvenska paketet är att skapa en attraktiv, hållbar och växande region.

Läs mer

1. Ge medlemmarna en bättre framförhållning om vilken luftövervakning som är planerad.

1. Ge medlemmarna en bättre framförhållning om vilken luftövervakning som är planerad. PM 10 mätningar i Mariestad Foto: Håkan Magnusson Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2013-2017 1 Målsättning Luft i Väst ska inom sitt verksamhetsområde vara arena för samråd och samarbete i

Läs mer

Remiss. Rapport 2001:01. Åtgärdsprogram för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län

Remiss. Rapport 2001:01. Åtgärdsprogram för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län februari 2012 Rapport 2001:01 Åtgärdsprogram för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län Åtgärdsprogram för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län version februari 2012 Revideringen av åtgärdsprogrammet

Läs mer

Bilaga 4 Nationell presentation av emissioner och halter. Lars Gidhagen m.fl. SMHI

Bilaga 4 Nationell presentation av emissioner och halter. Lars Gidhagen m.fl. SMHI Bilaga 4 Nationell presentation av emissioner och halter Lars Gidhagen m.fl. SMHI 101 102 Nationell presentation av emissioner och halter Finansiär: Naturvårdsverket avtal 501 0711 Slutrapport september

Läs mer

Vem ansvarar för arbetspendlingens inverkan på luftkvaliteten i våra städer?

Vem ansvarar för arbetspendlingens inverkan på luftkvaliteten i våra städer? Vem ansvarar för arbetspendlingens inverkan på luftkvaliteten i våra städer? Miljöimpuls!Väst 040311 Är det arbetsgivare, myndigheter eller pendlarna själva som bär det stora ansvaret för att luften ska

Läs mer

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål Remiss Luftens och hälsans år - Remiss Utgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Redaktörer: Stefan Lundvall, Jens Mattsson Text: Stefan Lundvall, Anna Lindholm,

Läs mer

Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi

Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi Sid 1(63) Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi Dnr KS 2015-51 Karlstads kommun Webbplats karlstad.se E-post karlstadskommun@karlstad.se Organisationsnr 212000-1850 Postadress Karlstads

Läs mer

Den svenska regeringen får med anledning av skrivelsen framföra följande.

Den svenska regeringen får med anledning av skrivelsen framföra följande. 212-2-15 M211/382/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för miljö B-149 BRYSSEL Belgien Svar på Europeiska kommissionens skrivelse angående tillämpningen av

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

Kompletterande luftkvalitetsutredning för Forsåker

Kompletterande luftkvalitetsutredning för Forsåker Author Markus Olofsgård Phone +46 10 505 00 00 Mobile +46703566210 E-mail markus.olofsgard@afconsult.com Date 2015-02-11 Project ID 702782 MölnDala Fastighets AB Kompletterande luftkvalitetsutredning för

Läs mer

Stockholms stads miljöbilsdefinition och mål för stadens fordonsflotta 2011-2014

Stockholms stads miljöbilsdefinition och mål för stadens fordonsflotta 2011-2014 Utlåtande 2010:20 RII (Dnr 303-1466/2009) Stockholms stads miljöbilsdefinition och mål för stadens fordonsflotta 2011-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 1. Miljöbilsdefinition

Läs mer

Hans Backström och Sven Kindell. RAPPORT NR 2010-7 Nationella beräkningar med SIMAIR

Hans Backström och Sven Kindell. RAPPORT NR 2010-7 Nationella beräkningar med SIMAIR Hans Backström och Sven Kindell RAPPORT NR 2010-7 Nationella beräkningar med SIMAIR Pärmbild. Bilden föreställer beräknade och uppmätta halter av inhalerbara partiklar (PM-10) i bakgrundsluft på landsbygd

Läs mer

Trafikverkens miljörapport år 2000

Trafikverkens miljörapport år 2000 Trafikverkens miljörapport år 2000 Trafikverkens miljörapport år 2000 Förord Transporter innebär en stor påverkan på miljön. Utsläpp av kväveoxider, koldioxid, kolväten och partiklar påverkar människors

Läs mer

Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 2012/13

Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 2012/13 RAPPORT Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 20 Resultat från mätningar inom Urbanmätnätet Karin Persson B 2126 september 2013 Rapport godkänd Karin Sjöberg Enhetschef Luftkvaliteten i Sverige 2012

Läs mer

Delprojekt: Skrota den gamla bilen. Sammanställning av Skrota den gamla bilen projektet, Lundby, Göteborg

Delprojekt: Skrota den gamla bilen. Sammanställning av Skrota den gamla bilen projektet, Lundby, Göteborg Delprojekt: Skrota den gamla bilen Sammanställning av Skrota den gamla bilen projektet, Lundby, Göteborg april 2005 Lundby Mobility Centre, Trafikkontoret, Göteborg Projektledare Lundby Mobility Centre

Läs mer

Konsekvensbedömning för förslag till åtgärdsprogram i Malmö. Konsekvensanalyser inklusive miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensbedömning för förslag till åtgärdsprogram i Malmö. Konsekvensanalyser inklusive miljökonsekvensbeskrivning RE M ISSV E RS Konsekvensbedömning för förslag till åtgärdsprogram i Malmö Konsekvensanalyser inklusive miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådsunderlag december 2006 ION Titel: Konsekvensbedömning

Läs mer

Enger K M-konsult AB

Enger K M-konsult AB Enger K M-konsult AB Luftföroreningar i Västra Götaland Emissioner, halter och spridning Rapport 2004/05 Göteborg 2006-03-24 Uppsala 2006-03-24 Vänersborg 2006-03-24 IVL Svenska miljöinstitutet AB Enger

Läs mer

LVF 2010:7. Kv. Lagern i Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Lars Burman

LVF 2010:7. Kv. Lagern i Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Lars Burman LVF 2010:7 Kv. Lagern i Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Lars Burman SLB-ANALYS, MAJ 2010 Förord Denna utredning är genomförd av SLB-analys vid Miljöförvaltningen

Läs mer