Tekniska nämndens mål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämndens mål 2015 2017"

Transkript

1 Beslutad av tekniska nämnden den 29 oktober 2014, 113

2 Innehåll Kommunfullmäktiges vision och strategiska områden 1 och mått 2 Inspirerande livsmiljö Måltider bestående av helfabrikat Gång- och cykelvägar Gatuunderhåll Trafiksäkerhet vid skolor och förskolor Trygghet Tomtmark för småhusbebyggelse Tomtmark för lägenheter i flerfamiljshus Stabilitetsåtgärder Dricksvatten Miljöbilar Ekologiska livsmedel Miljöförbättrande åtgärder på kommunalt ägd mark Fördjupad översiktsplan Parker och grönområden... 6 Inspirerande lärande. 7 Inspirerande arbete Tomtmark för industri- och handelsverksamhet... 8 Inspirerande organisation Inspirerande organisation tekniska förvaltningen Frisktal 9 dokument baseras på kommunfullmäktiges Strategisk och ekonomisk plan

3 Kommunfullmäktiges vision och strategiska områden Visionen 2026 är Arboga plats för inspiration. Utmaningen är att i alla sammanhang och över tid uppnå visionen. Visionen fylls med de strategiska områdena och dess inriktningstext. De strategiska områdena är de områden som är viktigast för kommunen för att uppnå visionen. Genom inriktningstexterna inom de strategiska områdena förtydligas den politiska viljan. De strategiska områdena: Inspirerande livsmiljö Inspirerande lärande Inspirerande arbete Inspirerande organisation Inom de strategiska områdena finns nio övergripande mål och 21 mått för de kommande åren. I de kommande avsnitten redovisas tekniska nämndens mål och mått utifrån de strategiska områdena, dess inriktningstexter och kommunfullmäktiges övergripande mål. 1

4 och mått Inspirerande livsmiljö Inriktning I Arboga finns plats för inspiration, här finns plats att utveckla idéer och tänka nya tankar. Fritids- och kulturlivet är rikt och erbjuder något för alla. De unika miljöerna i Arboga tas till vara och utvecklas. Här finns många alternativ för boende och pendlingsmöjligheterna är bra. Det gör att allt fler väljer att bosätta sig i Arboga. Det känns tryggt att bo och vistas i Arboga. Kommunen arbetar förebyggande mot brott genom att skapa trygga miljöer och stärka de sociala nätverken både på grupp- och individnivå. En god social välfärd erbjuds utsatta grupper. Servicen till invånarna är bra, i staden och på landsbygden. Arbogaborna känner att de bor i en kommun med tillgängliga och väl fungerande verksamheter som bidrar till god livskvalitet i livets alla skeden. Det finns möjlighet för alla att vara med och påverka kommunens verksamheter. Arboga är ett demokratiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Här råder hög tolerans och människor är jämlika och jämställda. Naturresurser som vatten och luft skyddas och används på ett varsamt sätt. Kommunövergripande mål Arbogaborna ska ha en god livskvalitet. Arboga kommun ska verka för att invånarna upplever att de har inflytande i kommunen. Arboga kommun ska verka för en ekologisk hållbarhet inom alla områden. Det ska finnas goda möjligheter till pendling med kollektivtrafik till och från Arboga. 1. Måltider bestående av helfabrikat Andelen måltider som består av helfabrikat ska minska. Andelen måltider bestående av helfabrikat ska minska med 10 % jämfört med föregående år. (Basår 2013) Mätning görs av måltidens huvudkomponent (exempel på huvudkomponent av helfabrikat är köttbullar, panerad fisk, potatisbullar). 2. Gång- och cykelvägar Tillgången till gång- och cykelvägar ska vara god. Antal kvadratmeter gång- och cykelvägar ska öka samt förbättras jämfört med föregående år. (Basår 2013) 2

5 Gatuunderhåll Gatuunderhållet ska förbättras. I begreppet gatuunderhåll ingår många olika delar så som stensättning, asfaltering med mera. Fokus läggs i detta sammanhang på asfalteringsarbete. För att upprätthålla nivån på gatuunderhållet krävs en beläggning på m 2 yta per år m 2 yta ska beläggas per år. 4. Trafiksäkerhet Förutsättningarna för en god trafiksäkerhet ska öka. Antalet döda och svårt skadade till följd av trafikolyckor inom alla trafikantslag bör, i enlighet med nollvisionen, fortlöpande minska. Trafiksäkerheten ska beaktas i all planering. Barnens trafiksäkerhet ska vara i fokus. Antalet polisrapporterade olyckor på det kommunala vägnätet ska minska. 5. Trygghet Offentliga miljöer ska vara utformade så de är tillgängliga, trygga och säkra för alla. Upplevelsen av trygghet är individuell men kan påverkas av hur omgivningarna man rör sig i, de offentliga rummen och hur trafikmiljön är utformad. Minst fem trygghetsskapande åtgärder ska utföras per år. Trygghetsaspekter ska beaktas i förvaltningens alla projekt. 6. Tomtmark för småhusbebyggelse God planberedskap ska finnas för att möjliggöra byggnation av småhusbebyggelse. Det ska alltid finnas 20 stycken tomter för småhusbebyggelse klara för försäljning. 3

6 Tomtmark för lägenheter i flerfamiljshus God planberedskap ska finnas för att möjliggöra byggnation av lägenheter i flerfamiljshus. Det ska alltid finnas tomtmark klar för försäljning som räcker till 40 stycken lägenheter. 8. Stabilitetsåtgärder Stabilitetsförhållandena utmed åkanten ska förbättras. Totalt bedöms cirka meter åkant behöva förbättras. Stabilitetshöjandeåtgärder av etapp 2 och 9 ska vara utförda till minst 50 % under målperioden Dricksvatten Säkerställa en långsiktig produktion och leverans av ett hälsosamt, godkänt och bra dricksvatten genom provtagning av vattenkvalitén och underhållsinsatser på ledningsnätet. Förnyelsen av Sveriges VAledningsnät är en viktig strategisk fråga och branchorganisationen Svenskt Vatten rekommenderar att förnyelsetakten av vattenledningsnätet bör ligga på 0,7 % Andel otjänliga prover vid Arboga vattenverk ska vara 0. Andel tjänliga prover med anmärkning ska vara mindre än 2 stycken av 50 stycken prov. Andelen vattenläckor ska vara mindre än 1,5 per 10 km ledning och år. Förnyelsetakten av ledningsnätet för dricksvatten ska vara minst 0,7 procent per år av dricksvattenledningsnätets totala längd. 4

7 Miljöbilar Andelen miljöbilar av totala antalet bilar inom kommunkoncernen ska öka. Andel (%) ägda/leasade personbilar som uppfyller miljöbilskrav ska öka jämfört med föregående år. (Basår 2013) Miljöbil utifrån SKLs mätning och Miljöfordon Syd(MFS): För fordon registrerade 2013 och 2014 Som miljöfordon 2013 räknas alla fordon som är märkta som sådant i Transportstyrelsens register. Definitionen miljöbil 2013 gäller även lätta lastbilar. För fordon registrerade före år 2013 Som miljöfordon 2007 räknas varje fordon som uppfyller den nationella definitionen om skattebefrielse för miljöbilar enligt förordning (TSFS 2009:140 och skattelagstiftningen 2006:227 kap 2 11a ) och/eller den tidigare förordningen om miljöbilspremie (2007:380). 11. Ekologiska livsmedel Andelen ekologiska livsmedel ska öka. Andel inköpta ekologiska livsmedel (%) av de totala livsmedelsinköpen per år ska öka jämfört föregående år. (Basår 2013) 12. Miljöförbättrande åtgärder på kommunalt ägd mark Planera för miljöförbättrande åtgärder på kommunalt ägd mark i området mellan Arbogaån och järnvägen utefter Norra Ågatan. Upprätta en handlingsplan för miljöförbättrande åtgärder inom aktuellt område under målperioden Fördjupad översiktsplan Upprätta en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Arboga stadskärna. Med stadskärna avses området mellan järnvägen/österled och Strömsnäsbron/Herrgårdsbron. Upprättandet av en fördjupad översiktsplan för Arboga stadskärna kan ske först när kommunens översiktsplan har reviderats. Den fördjupade översiktsplanen för Arboga stadskärna färdigställs för antagande i kommunfullmäktige under målperioden

8 Parker och grönområden Arboga kommuns parker och grönområden ska bevaras och utvecklas för dagens och framtida generationers kommuninvånare. Arboga ska ha en god bebyggd miljö(vilken också är ett nationellt miljömål), som bland annat innebär att kulturhistoriska och estetiska värden i park och naturmark ska tillvaratas. Upprätta skötselplaner för kommunens parker och grönområden under målperioden

9 Inspirerande lärande Inriktning Trygghet, delaktighet, kreativitet och kompetens är ledord för Arbogas förskolor, fritidshem och skolor. Alla barn och elever blir sedda och får uppmärksamhet. Arbogas skolor inspirerar till nyfikenhet och lust att lära. Kompetenta lärare och ett bra ledarskap på alla nivåer bidrar till en god lärmiljö där eleverna utmanas, utvecklas och lyckas utifrån egna förutsättningar. Mötet, samspelet och dialogen mellan pedagog, barn, elev och föräldrar genomsyrar hela skoltiden. Vasagymnasiet håller hög kvalitet och det goda samarbetet med näringslivet utvecklas ytterligare. Det ger eleverna goda kunskaper och bra förutsättningar att gå vidare till högre studier eller arbete efter avslutad utbildning. Vuxenutbildningen bidrar till det livslånga lärandet och ger alla en ny chans. Kommunövergripande mål Arbogas förskolor ska ha hög kvalitet och vara trygga. Tekniska nämnden har inga verksamhetsspecifika mål inom området. 7

10 Inspirerande arbete Inriktning Arboga erbjuder en varierad arbetsmarknad inom många olika branscher. En god service från kommunens alla verksamheter och organisationer uppmuntrar till företagande och bidrar till att näringslivet växer och utvecklas. Attraktiva etableringsområden och god tillgång på arbetskraft skapar förutsättningar för nya branscher och företag. Arbogas unika kulturmiljö, rika historia och goda värdskap lockar besökare, vilket gör besöksnäringen till en allt större näringsgren. Kommunövergripande mål Arboga ska vara känd som en företagsvänlig kommun. 15. Tomtmark för industri- och handelsverksamhet God planberedskap ska finnas för att möjliggöra byggnation för industrioch handelsverksamhet. I Arboga kommun ska det alltid finnas kvm industrimark tillgänglig för byggnation inom 8 månader efter beslut om genomförande och finansiering. 8

11 Inspirerande organisation Inriktning Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna utvecklas och är delaktiga. Arbetsmiljön är god och hälsofrämjande. Ambitionen är att erbjuda alla den sysselsättningsgrad de önskar. Medarbetare som trivs och mår bra är en förutsättning för en inspirerande organisation. Kommunens organisation är effektiv, tillgänglig och tydlig för medarbetare, medborgare och företagare. Ett gott bemötande ger god service och inbjuder till dialog. Ekonomin är i balans och kommunens resurser används alltid på bästa sätt såväl på kort som på lång sikt. Kommunövergripande mål Arboga kommun ska ha effektiva och tillgängliga tjänster. Arboga kommun är och upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Arboga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning. 16. Inspirerande organisation tekniska förvaltningen Tekniska förvaltningen som arbetsplats ska kännetecknas av delaktighet, kompetensutveckling, god teknisk utrustning och konkurrenskraftiga löner. Det är en jämställd arbetsplats där män och kvinnors begåvningar, resurser och erfarenheter tas tillvara. Samtliga medarbetare vid tekniska förvaltningen ska varje år erbjudas kompetensutveckling. 17. Frisktal Arbetsmiljön vid tekniska förvaltningen ska vara god, hälsosam och trivsam. Förvaltningens hälsofrämjande arbete är förbyggande och utvecklande med medarbetare som trivs och mår bra. Frisktalet på förvaltningen ska öka jämfört med föregående år. (Basår 2013) 9

12 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Blad 4 TN 113 TNAU 87 D nr 83/ Enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 maj 2011, 105, är dagens sammanträde med tekniska nämnden offentligt i den del som gäller tekniska nämndens budget och mål för år Annonsering om offentligt sammanträde samordnades med kommunens andra nämnder i Arboga tidning. I Arboga kommun tillämpas målstyrning. Kommunfullmäktige beslutar om Arboga kommuns vision, strategiska områden samt övergripande mål och mått i "Strategisk och ekonomisk plan" för aktuell målperiod. Visionen 2026 ärarbogn-plats för inspiration. Utifrån visionen, strategiska områdena och kommunfullmäktiges övergripande mål beslutar tekniska nämnden om mål och mått för sina verksamheter. Partiernas förslag till mållämnades in till tekniska förvaltningen i slutet av augusti. Förslag har inkommit från Kristdemokraterna. Tekniska förvaltningen har utifrån inkomna förslag från partierna samt kommunfullmäktiges "Strategisk och ekonomisk plan " arbetat fram ett förslag till måldokument för tekniska nämnden Nämndens måldokument för perioden ska lämnas till ekonomikontoret den 4 november Tekniska nämndens beslut Upprättat förslag till mål för tekniska nämnden antas. Mikael von Melsted (MP), Hans Svangvist (M), Bo Axelsson (M), Per-Arne Käck (MP), Richard Fallqvist (FP) och Ingemar Johansson (FP) avstod från att delta i beslutet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Skickas till: Kommunfullmäktige, Ekonomikontoret, Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande ~

13 Tekniska förvaltningen Teknisk chef Bo Antonsson Datum (8) Konsekvensbeskrivning avseende tekniska nämndens beslutade budgetram 2015 inklusive förslag till beslut Tekniska nämnden har i underlag till strategisk och ekonomisk plan redovisat önskvärda förändringar av driftsram avseende den skattefinansierade delen för 2015 enligt nedan. Skattefinansierade verksamhetsdelar, tkr Önskvärd ramökning enligt underlag till strategisk och ekonomisk plan , beslutad av TN Förändring enligt strategisk plan , beslutad av KF Fondering deponi Utvidgad undersökning MIFO Parkunderhåll inkl. trygghetsskapande åtgärder Bidrag vägsamfälligheter och föreningar Skötselytor som tillkommit Driftkostnadsökning pga. investeringar Totalt, tkr I samband med upprättande av underlag för den strategiska och ekonomiska planen identifierades behovet av ramökning om tkr för år Den beslutade strategiska och ekonomiska planen avseende år 2015 medger ökad ram med tkr. Konsekvenserna av reduceringen redovisas enligt nedan. Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org. nr Box 45 Smedjegatan Arboga

14 2 (8) Fondering deponi Det finns en kommunal deponi i drift och ett antal nedlagda deponier som ska kontrolleras. Kallstenstippen genererar intäkter som i dagsläget räcker till den dagliga driften av deponin. Det finns dock krav att avsätta medel för framtida täckning och övervakning av deponin och denna fondering sker från tekniska nämndens ram. Möjligheten till ökade intäkter bedöms som liten. För att ha medel till sluttäckning av deponier har inriktning varit att fondera medel. I samband med den strategiska och ekonomiska planen begärdes kr för fondering. Resultatet av ramökningen innebär att kr kan användas för fondering. Konsekvensen av reducerat anslag innebär att det tar längre tid att få ihop medel för sluttäckning. Parkunderhåll inkl. trygghetsskapande åtgärder Neddragningar inom parkunderhåll har varit nödvändiga för att uppnå bättre gatuunderhåll. Tidigare har driftmedel inte tillförts för tillkommande skötselytor vilket också försämrat kvalitén. För att kompensera detta har det bedömts åtgå 2,1 mnkr. Resultatet av ramökningen innebär att kr kan läggas på parkunderhåll vilket är en förbättring. Kvalitén på parkunderhållet är naturligtvis helt beroende på vilka insatser som kan göras i vår gemensamma miljö. Parkerna är viktiga inslag i staden och utgör en betydande del i första intrycket av Arboga. Om det finns en önskan att det första intrycket ska vara en bild av en välskött stad bör resurserna för parkunderhållet öka ytterligare. Det är också viktigt parker upplevs inbjudande och trygga. Bidrag vägsamfälligheter och föreningar I samband med den strategiska och ekonomiska planen begärdes kr för att kunna bibehålla beslutad bidragsnivå. Resultatet av ramökningen innebär att kr kan användas för att täcka en del av kostnaden för bidrag. Om inte ytterligare medel kan tillföras innebär det att dessa medel tas inom befintlig ram med konsekvenser för övrig drift.

15 3 (8) Skötselytor som tillkommit I samband med den strategiska och ekonomiska planen begärdes kr för de skötselytor som tillkommit. Resultatet av ramökningen innebär att kr kan användas för att täcka en del av kostnaden för tillkommande ytor. Konsekvensen innebär reducering av den totala drift- och underhållsinsatsen vilket i förlängningen kan innebära att Arboga upplevs som ovårdat. Driftkostnadsökning pga. investeringar En del av investeringarna som genomfördes 2014 genererar en driftkostnadsökning, vilket tidigare har redovisats. Det är önskvärt att driftmedel avsätts i samband med beslut om investeringsarbeten. I samband med den strategiska och ekonomiska planen begärdes kr för driftkostnadsökning pga. investeringar. Resultatet av ramökningen innebär att kr kan användas för att täcka en del av kostnaden för driftkostnadsökningarna. Konsekvensen innebär reducering av den totala drift- och underhållsinsatsen vilket i förlängningen kan innebära att Arboga upplevs som ovårdat. Driftkostnader gemensamma för kommunen Geodatasamverkan Geodata är beskrivningar av sådant som har ett geografiskt läge, till exempel byggnader, sjöar och vägar men också vegetation och befolkning. Vanliga synonymer på geodata är geografisk information eller geografiska data. Kommuner är beroende av geodata, till exempel information om vägsträckningar, naturskydd, jordarter, miljöpåverkan mm. En stor del av informationen produceras i den egna verksamheten. Information måste även hämtas in från andra geodataproducenter, lagras och hållas uppdaterad. Geodatasamverkan är ett samarbete där statliga myndigheter, kommuner och andra organisationer tecknar avtal för att få använda ett samlat utbud av geodata. Cirka 20 myndigheter delar ut sin information till de som är med i samverkan. Den årliga kostnaden för geodatasamverkan uppgår år 2015 till kr. Frågan har aktualiserats efter att GIS-utvecklaren anställdes.

16 4 (8) Investeringskostnader gemensamma för kommunen VA-plan Vattenmyndigheterna har tillsammans med länsstyrelserna för respektive län bedömt statusen i alla större vattendrag, sjöar, kustvatten och grundvatten. För att uppnå miljökvalitetsnormerna för alla vattenförekomster har Vattenmyndigheten fastställt ett åtgärdsprogram. Genom programmet har kommuner och myndigheter fått ansvaret för att genomföra vattenförbättrande åtgärder inom sina respektive ansvarsområden. En av åtgärderna i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram är att kommunerna i samverkan med länsstyrelserna, behöver utveckla vattenoch avloppsvattenplaner. Tekniska förvaltningen anordnade den 20 maj 2014 ett seminarium där en mängd frågor rörande kommunal vattenplanering och ansvaret belystes. Vid seminariet informerade Vattenmyndigheten om åtgärdsprogrammet och Länsstyrelsen informerade om utpekade områden samt krav och rättsfall utifrån lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Vid seminariet informerade även Västra Mälardalens Myndighetsförbund om tillsynsarbetet avseende enskilda avlopp. I Arboga har tillsyn gjorts på 96,5 % av de enskilda avloppen. Bland de avlopp som har dömts ut är vissa belägna inom områden som bedöms aktuella för en framtida anslutning till kommunalt vatten- och avlopp. En kommunal VA-plan är ett styrdokument som beskriver hur VAförsörjningen ska lösas i hela kommunen, både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. VA-planen är ett stöd i kommunens arbete och utgör ett viktigt underlag enligt följande: Långsiktig investeringsplanering. Underlag vid samråd med länsstyrelsen om planerad VA-försörjning i utpekade områden. Stöd för tillsynsmyndigheten och fastighetsägare i frågor rörande enskilda avlopp. Arbetet med framtagande av en VA-plan kommer att kräva kommunens egna resurser och konsultstöd vilket kostnadsbedöms till ca kr.

17 5 (8) Frågan om en VA-plan är komplex och kopplad till översiktsplanering samt övrig planering och berör i första hand kommunstyrelsens, Västra Mälardalens Myndighetsförbunds och tekniska nämndens ansvarsområden. Arbetet med att ta fram en VA-plan är angeläget och behöver omgående påbörjas. För att hitta en struktur i arbetet krävs politisk förankring samt beslut om uppdrag och finansiering. Behovet nämndes i tekniska nämndes underlag till strategisk och ekonomisk plan Frågan har fått ökad aktualitet efter seminariet och efter att Västra Mälardalens Myndighetsförbund arbetat vidare med inventering av enskilda avlopp. Investeringar inom tekniska nämndens verksamhetsområde Den beslutade ramen för investeringar avseende den skattefinansierade delen uppgår enligt strategisk och ekonomisk plan till tkr och motsvarande för VA uppgår till tkr. Utöver beslutad ram i strategisk och ekonomisk plan erfordras medel för: Omvandlingsområden och exploatering Hällarna. Beloppet avser första årets investering och avser kostnader för vägar och förrättningar mm. Investeringen är tidigarelagd mot vad som beskrivs i strategisk och ekonomisk plan på grund av förväntningar om igångsättning. Igångsättningen är beroende av detaljplanens antagande tkr Konsekvensen av att inte ha tillgång till redovisade medel efter detaljplanens antagande innebär ytterligare försening av fastighetsbildning och utbyggnad av vatten- och avlopp. VA-kostnader i för överföringsledning sträckan Frösshammar- Nannberga-Arboga, etapp 1*. Investeringen är tidigarelagd mot vad som beskrivs i strategisk och ekonomisk plan på grund av förväntningar om att lösa VA-försörjningen i Hällarna. Länsstyrelsen har också uppmärksammat VA-förhållandena i området och begärt uppgifter om vilka åtgärder kommunen avser att genomföra tkr

18 6 (8) Konsekvensen av att inte ha tillgång till redovisade medel under 2015 kan innebära svårigheter att möta länsstyrelsens förväntade krav om VA-sanering. Det är också angeläget att arbetet kommer igång med hänsyn till den långa processtid som förflutit. Råvattenbrunnen i Lunger som försörjer Götlunda, Lunger, Björkudden, Sjölunda och Furuskallen med dricksvatten har något förhöjda halter av nitrat. VA-avdelning har fått påstötning från Västra Mälardalens Myndighetsförbund om att åtgärda nitrathalterna. En ny brunn har borrats c:a 2 km söder om vattenverket, omfattande provpumpningar har genomförts från den nya brunnen. Resultatet visar att nitrathalterna i nya brunnen är under gränsvärdet, av den anledningen bör den nya brunnen kopplas in under Detta kräver ledningsarbeten mellan brunnen och befintligt vattenverk. Investeringen är tidigarelagd mot vad som beskrivs i strategisk och ekonomisk plan med hänsyn till att det nu finns tillgång till vatten med god kvalitet och att det är angeläget att leverera bra dricksvatten. Råvattenledning, dricksvattenledning och avloppsledning samförläggs för att möjliggöra anslutning av Lungers udde. Konsekvensen av att inte ha tillgång till redovisade medel under 2015 innebär försening av planerade förbättringsåtgärder. I underlaget till strategisk och ekonomisk plan redovisades ett behov för fastigheter som ligger under tekniska nämndens ansvarsområde på tkr år Underhållsåtgärder enligt ny underhållsplan samt nödvändiga arbetsmiljöåtgärder för fastigheter visar ett behov om tkr tkr Konsekvensen av att inte ha tillgång till redovisade medel 2015 innebär ytterligare försening av arbetsmiljöåtgärder med de påfrestningar som detta medför för personal. Fastighetens skick försämras ytterligare. Kostnaden fördelar sig enligt följande: Kostnad för tak fönster och väggar Kostnad för två ventilationsaggregat Rådhuset, hus B och F Kostnad för två ventilationsaggregat Rådhuset, hus D (ITavdelningen) Ritning bifogas, se bilaga 4. Summa tkr tkr tkr tkr *I vilken utsträckning denna del är skatte- eller VA-finansierad är beroende av beslut om VA-taxa.

19 7 (8) Mot ovanstående bakgrund föreslås justeringar avseende drift- och investeringsram samt godkännande av förslag till utnyttjande av befintlig ram. Förslag till beslut i tekniska nämnden 1. Godkänna redovisad konsekvensbeskrivning avseende tekniska nämndens beslutade budgetram 2015, daterad 21 oktober Godkänna föreliggande förslag till budget, daterat 8 oktober 2014, avseende den del som ligger inom beslutad driftram för tekniska nämnden år Godkänna föreliggande förslag till budget, daterat 8 oktober 2014, avseende den del som ligger inom beslutad investeringsram för tekniska nämnden år Föreslå kommunfullmäktige att driftmedel om kr reserveras för geodatasamverkan. 5. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om framtagande av VA-plan samt anslå investeringsmedel om kr för VA-planen. 6. Föreslå kommunfullmäktige att anslå investeringsmedel om kr för att påbörja arbetena inom omvandlingsområdet Hällarna. 7. Föreslå kommunfullmäktige att anslå investeringsmedel om kr för överföringsledning avseende vatten och avlopp sträckan Frösshammar-Nannberga-Arboga, etapp Föreslå kommunfullmäktige att anslå investeringsmedel om kr för att möjliggöra för implementering av ny råvattenbrunn i Lungersudde. 9. Föreslå kommunfullmäktige att anslå investeringsmedel om kr för underhållsarbeten för tak fönster och väggar. 10. Föreslå kommunfullmäktige att anslå investeringsmedel om kr för underhållsarbeten för två ventilationsaggregat Rådhuset, hus B och F. 11. Föreslå kommunfullmäktige att anslå investeringsmedel om kr för två ventilationsaggregat Rådhuset, hus D (ITavdelningen).

20 ARBOGA KOMMUN

21 1 (1) Tekniska förvaltningen ARB300 v Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org.nr Box 45 Smedjegatan 5 vx Arboga

22 Budget 2015 TEKNISKA NÄMNDEN, Tekniska förvaltningen Driftbudget, tkr Skattefinansierad Utfall 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Intäkter Personalkostnader Övr.kostnader exkl kapitalkostn Intern ränta Avskrivningar Summa kapitalkostnad Nettokostnad(+) / intäkt(-) VA-avdelningen Utfall 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Intäkter Personalkostnader Övr.kostnader exkl kapitalkostn Intern ränta Avskrivningar Summa kapitalkostnad Nettokostnad(+) / intäkt(-)

23 Tekniska förvaltningen Förslag Investeringsbudget 2015 Förändring Avskriv. Driftskostnads- Budget Kommentar driftkostnad tid Skattefinansierad, tkr påverkan antal år Plan- och trafikavdelningen 1 Geografiska informationssystem Beräknas inte påverka driftskostnaderna Norra Ågatan miljöförbättrande åtgärder Beräknas inte påverka driftskostnaderna 155 I tekniska nämndens mål ingår att planera för miljöförbättrande åtgärder på kommunalt ägd mark i området mellan Arbogaån och järnvägen utefter Norra Ågatan. Investeringen avser upprättande av handlingsplan för miljöförbättrande åtgärder inom aktuellt område. Arbetena påbörjades hösten Projektavdelningen Utbyggnad av gång- och cykelvägar. Budgeterade medel 2015 avser kommunens kostnader efter beviljade bidrag om 50 %. Broplan förfrågningsunderlag och bygghandlingar En utbyggnad av gång- och cykelvägsnätet medför ökade driftkostnader Ansökan om stadsbidrag har lämnats för utbyggnad av gång och cykelvägar. Kommunala medel behövs för att täcka de kostnader som inte är bidragsfinansierade. Avsikten är att säkerställa broar/tunnlars kontition, samt att förebygga med en åtgärdsplan. Arbete med broplanen pågår under Fördjupad stabilitetsutredning Villagatsområdet 200 Projektet har enligt beslut i tekniska nämnden påbörjats under hösten 2014 och bör färdigställas unde Trafiksäkerh.åtgärder När man gör trafiksäkerhetshöjande åtgärder tillämpas ofta sådana lösningar som ger en ökad driftskostnad tex genom att man tvingas handsopa runt stolpar. Den trafiksäkerhetshöjande effekten anses så god att den motiverar en driftkostnadsökning. 300 Hastighetsdämpande åtgärder efterfrågas på flera platser och bedöms som angelägna Gatubelysning Driftkostnaderna beräknas minska eftersom effekten kan minskas med nya armaturer Fortsatt utbyte av kvicksilverarmaturer till LED är nödvändig eftersom tillverkningen av kvicksilverarmaturer upphör

24 Tekniska förvaltningen Förslag Investeringsbudget 2015 Förändring Avskriv. Driftskostnads- Budget Kommentar driftkostnad tid Skattefinansierad, tkr påverkan antal år Driftavdelningen 8 Trygghetsskapande åtgärder Driftkostnaderna är beroende av åtgärd. 500 I tekniska nämndens mål ingår trygghetsskapande åtgärder och dessa anpassas efter behov Lekplatser 300 Komplettering av befintliga lekplatser Fordon o maskiner Beräknas inte påverka driftskostnaderna Beläggningsunderhåll 5500 En midjestyrd redskapsbärare samt en mindre traktor upphandlas. En stor hjullastare samt minitraktor avyttras pga ålder. I tekniska nämndens mål ingår beläggningsarbeten med kvm per år Dammluckor Herrg.bron, projektering och förfrågningsunderlag Beräknas inte påverka driftskostnaderna 1000 Tidigare har utskovet under gamla Elverket åtgärdats och som tidigare påtalats återstår fyra st befintliga manuellt reglerade dammluckor. 50 Summa Beslutad ram enligt strategisk plan

25 Tekniska förvaltningen Förslag Investeringsbudget 2015 Förändring Avskriv. Driftskostnads- Budget Kommentar driftkostnad tid Skattefinansierad, tkr påverkan antal år Omvandlingsområden och exploatering 13 Hällarna fastighetsbildning vägar mm. skattefinansierad Driftkostnadsökning Avser åtgärder inom den kommunalt ägda marken inom planområdet vid Hällarna. 33 Summa omvandlingsområden och exploatering Åtgärder enligt under 2014 upprättad underhållsplan avseende fastigheter som driftas av tekniska nämnden 14 Ombyggn. tak mm Rådhuset hus B,D,F Två ventilationsaggregat Rådhuset hus 15 B/F Två ventilationsaggregat Rådhuset för 16 arbetsmiljön i IT-avdelningen mm, hus D 17 Väggputsning Rådhus husa,b,c,d,f Beräknas inte påverka driftskostnaderna 1280 Effektiviseringens storlek är inte klarlagt i dagsläget 3500 Beräknas inte påverka driftskostnaderna 2500 Beräknas inte påverka driftskostnaderna 600 Beräknas inte påverka driftskostnaderna 150 Taken läcker på ett flertal ställen och måste åtgärdas för att inte skadorna ska förvärras. 40 Klarar OVK men är dyr i drift eftersom den inte har någon återvinning på frånluft. 30 Ventilationsaggregat samt kanaler är så dåliga att OVK inte kan utföras. Av arbetsmiljöskäl måste åtgärderna utföras. 30 Väggputsning bör göras i samband med takbyte för att undvika extra kostnader för ställningsbyggnader. 30 Fönsterbyten bör göras i samband med takbyte för att undvika extra kostnader för ställningsbyggnader Fönster Rådhusgatan hus D,F Beräknas inte påverka 19 Rådhuset gårdshus/garage målning driftskostnaderna 108 Ommålning enligt underhållsplan. 10 Summa fastigheter 8138 Summa tekniska förvaltningen, skattefinansierad Summa exploatering och omvandlingsområden Summa fastigheter Summa totalt Beslutad ram enligt strategisk plan Avvikelse från beslutad ram i strategisk plan

26 Tekniska förvaltningen Förslag Investeringsbudget 2015 Förändring Driftkostnads- Budget Kommentar driftkostnad Avskriv. VA-avdelningen, tkr påverkan tid (år) VATTEN 1 Nya V-serviser bef. nät (dricksvatten) Reinvest vattenledningsnätet 2100 TN mål renoveringstakt på 0,7 % / år beräknas uppnås Uppgrävning långsamfilter 1, 2, 3, 4, Rengöring av sandbädd Bassängblock renov. långsamfilter Renovering av betong efter frysskador AVV vattenverk energisparåtgärder 600 Byte primär värmekälla Ombyggnad mekaniska reningen AVV 1300 Byte mikrosilar för att förbättra avskiljning av alger och partiklar Säkerhetshöjande åtgärder, ny lagstiftning 50 Fortsatt arbete med att förbättra skalskyddet AVLOPP 8 Nya S-serviser bef. nät (Spillvatten) Reinvest spillvattenledningsnätet 4700 Av Svenskt vatten rekommenderad renoveringstakt är 0,5 % vilket bedöms uppnås. 10 Avloppspumpstationer renov. o omb. 150 Byte teknisk utrustning Ombyggnad yttre verk 350 Tillbyggnad för kemikalietank Götlunda avloppsreningsverk samt byte tak och panel på Lungers vatten- och avloppsreningsverk 12 Renovering bassängblock ARV 500 Reparation av betongskador

27 Tekniska förvaltningen Förslag Investeringsbudget 2015 Förändring Driftkostnads- Budget Kommentar driftkostnad Avskriv. VA-avdelningen, tkr påverkan tid (år) 13 Ombyggnad rötkammare 2 projektering 100 Befintlig använd rötkammare 1 börjar bli rejält sliten. För att klara utsläppskrav och nya säkerhetskrav för drift, uppgraderas rötkammare 2 för att kopplas in som ordinarie. Projektering påbörjas DAGVATTEN 14 Nya D-serviser bef. nät (Dagvatten) Reinvestering dagvattenledningsnätet 1100 Dikesrensning och ledningsbyten samt dagvattenseparation. 16 Dagvattenpumpstationer renov. o omb. 50 Byte teknisk utrustning 25 Summa Beslutad ram enligt strategisk plan

28 Tekniska förvaltningen Förslag Investeringsbudget 2015 Förändring Driftkostnads- Budget Kommentar driftkostnad Avskriv. VA-avdelningen, tkr påverkan tid (år) OMVANDLINGSOMRÅDEN OCH EXPLOATERING, VA 18 Hällarna VA överföringsledning sträckan Frösshammar-Nannberga- Arboga etapp 1, taxe-/skattefinansierad 4600 Förberedelsearbete i form av projektering. Lst har inkommit med förfrågan med stöd av lagen om allmänna vattentjänster vilket kan innebära krav om lösning av kommunalt vatten och avlopp för Hällarna. Kostnadstäckningen för omvandlingsområden är beroende av anläggningsavgiften i VAtaxan. 25 / Implementering nya brunnen Lungersudde, Vattendom, marklösen 5000 En ny brunn för råvatten har anlagts på Lungersudde. Implementering av brunnen utförs Lungersudde är ett område som är utpekat av Lst enligt 6 lagen om allmänna vattentjänster. I samband med förläggningen av ny råvattenledning samförläggs dricksvatten- och avloppsvattenledningar mellan Lungers VA-verk- Lungersudde /65 Summa omvandlingsområden och exploatering 9600 Summa vatten och avlopp, lånefinansierad Summa omvandlingsområden och exploatering Summa totalt Beslutad ram enligt strategisk plan Avvikelse från beslutad ram i strategisk plan

29 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Blad 2 TN 112 TNAU 88 Dnr 83/ Tekniska nämndens budget 2015 Enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 maj 2011, 105, är dagens sammanträde med tekniska nämnden offentligt i den del som gäller tekniska nämndens budget och mål för år Annonsering om offentligt sammanträde samordnades med kommunens andra nämnder i Arboga tidning. När målstyrning började tillämpas i Arboga kommun år 2008 infördes också rambudgetering. Det innebär att nämnderna erhåller en ekonomisk ram för drift- respektive investeringsbudget Kommunfullmäktige fastställer nämndernas ekonomiska ramar för budget i "Strategisk och ekonomisk plan" för den kommande 3-årsperioden. Under hösten arbetar nämnderna fram budget för sina verksamheter utifrån tilldelad ekonomisk ram. Förslag till budget utifrån tilldelad ekonomisk ram för drift- och investeringar för tekniska nämnden år 2015 redovisas. I tekniska nämndens underlag till strategisk och ekonomisk plan redovisades ett behov av en ramökning för tekniska nämndens verksamheter om tkr för år Den beslutade strategiska och ekonomiska planen medger ökad ram med l 661 tkr för år Konsekvenser av reducerat anslag utifrån redovisat behov av ramökning väntas bland annat inom verksamhetsområdena fondering för sluttäckning av deponi, parkunderhåll inklusive trygghetsskapande åtgärder samt drift- och underhållsinsatser. Efter att tekniska nämndens underlag till strategisk och ekonomisk plan togs fram har också driftkostnader för geodatasamverkan och investeringskostnader för V A-plan tillkommit som är gemensamma för kommunen. Drift- och investeringsramen föreslås därför justeras. Konsekvenser av reducerat anslag utifrån redovisat behov av ramökning i tekniska nämndens underlag till strategisk och ekonomisk plan samt drift- och investeringskosh1ader som är gemensamma för kommunen redovisas i konsekvensbeskrivning avseende tekniska nämndens beslutade budgetram 2015, daterad den 21 oktober Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

30 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Blad 3 Tekniska nämndens beslut 1. Godkänna redovisad konsekvensbeskrivning avseende tekniska nämndens beslutade budgetram 2015, daterad den 21 oktober Godkänna föreliggande förslag till budget, daterad den 8 oktober 2014, avseende den del som ligger inom beslutad driftfram för tekniska nämnden år Godkänna föreliggande förslag till budget, daterad den 8 oktober 2014, avseende den del som ligger inom beslutad investeringsram för tekniska nämnden år Tekniska nämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Reservera driftmedel om kronor för geodatasamverkan. 2. Besluta om framtagande av VA-plan samt anslå investeringsmedel om kronor för VA-planen. 3. Anslå investeringsmedel om kronor för att påbörja arbetena inom omvandlingsområdet Hällarna. 4. Anslå investeringsmedel om kronor för överföringsledning avseende vatten och avlopp sträckan Frösshammar-Nannberga Arboga, etapp Anslå investeringsmedel om kronor för att möjliggöra för implementering av ny råvattenbrunn i Lungersudde. 6. Anslå investeringsmedel om kronor för underhållsarbeten för tak fönster och väggar. 7. Anslå investeringsmedel om kronor för underhållsarbeten för två ventilationsaggregat i rådhuset, hus B och F. 8. Anslå investeringsmedel om kronor för två ventilationsaggregat i rådhuset, hus D. Mikael von Melsted (MP), Hans Svanqvist (M), Bo Axelsson (M), Per-Arne Käck (MP), Richard Fallqvist (FP) och Ingemar Johansson (FP) avstod från att delta i beslutet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Skickas till: Kommunfullmäktige, Ekonomikontoret, Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 0--

Årsredovisning 2013. Tekniska nämnden. Antagen av tekniska nämnden 2014-02-19, 4

Årsredovisning 2013. Tekniska nämnden. Antagen av tekniska nämnden 2014-02-19, 4 Årsredovisning 2013 Tekniska nämnden Antagen av tekniska nämnden 2014-02-19, 4 Innehåll 1 Sammanfattning nämndrapport 2013 1 2 Kommunfullmäktiges strategiska områden och övergripande mål 5 2.1 Inspirerande

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan 2015-2017

Strategisk och ekonomisk plan 2015-2017 Strategisk och ekonomisk plan 2015-2017 Fastställd KF 2014-11-27 ORGANISATIONSÖVERSIKT Personalutskottet föreslås upphöra från och med år 2015. Överförmyndare kommer samordnas i en gemensam nämnd med Köpings

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-06-14 ORGANISATIONSÖVERSIKT Arboga kommun 2012 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress:

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 Delårsrapport -08-31 Fastställd av KF -10-24 1 Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E-post: aboga.kommun@arboga.se

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-10-08 Blad 6 Ks 118 Au 145 Dnr 195/2013-041 Information om samtliga nämnders mål och Ekonomichefen informerar kortfattat om

Läs mer

Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2015 2017

Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2015 2017 Kommunstyrelsens handling nr 32/2014 Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2015 2017 Kommunstyrelsen 2015 Beslutad av kommunstyrelsen 2014-08-27 138 Kommunstyrelsen 1 Inledning Planeringsarbetet

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden Reviderad 2014-10-07 Strategi och budget 2015-2016 Stadsbyggnadsnämnden 1. INLEDNING 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 4 2. ANSVARSOMRÅDE OCH ORGANISATION 5 2.1. Nämndens ansvarsområde 5 2.2. Förvaltningens

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 Fastställd av Stadsbyggnadsnämnden 2013-10-30 Stadsbyggnadsnämnden 1. Inledning 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 3 2. Ansvarsområde och organisation 5 2.1. Nämndens ansvarsområde

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan åren 2012-2014

Strategisk och ekonomisk plan åren 2012-2014 Strategisk och ekonomisk plan åren 2012-2014 Version 2011-06-07, utskick KF Innehåll 1 Beslut i kommunfullmäktige 5 2 Utredningsuppdrag att hanteras av kommunstyrelsen 6 3 Förord 7 4 Kommunfullmäktiges

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan åren 2012-2014

Strategisk och ekonomisk plan åren 2012-2014 Strategisk och ekonomisk plan åren 2012-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-16 Innehåll 1 Beslut i kommunfullmäktige 5 2 Utredningsuppdrag att hanteras av kommunstyrelsen 6 3 Förord 7 4 Kommunfullmäktiges

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan

Budget- och verksamhetsplan Budget- och verksamhetsplan 2011-2013 Hjo kommun BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Organisation 1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Innehåll Organisation 1 Innehåll 2 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 3 Kommunstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. 2 december 2014, reviderad 9 december 2014

Verksamhetsplan 2015. 2 december 2014, reviderad 9 december 2014 1 Verksamhetsplan 2015 Budget för år 2015 med inriktning för 2016 2017 2 december 2014, reviderad 9 december 2014 2 Innehållsförteckning Upplands-Bro idag och imorgon... 3 Förslag till Verksamhetsplan

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 AN-2015/140.182 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08 535 378 17 christina.lofberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Årsbokslut 2012. Teknik- och servicenämnden. Version till TSN 2013-01-31

Årsbokslut 2012. Teknik- och servicenämnden. Version till TSN 2013-01-31 Årsbokslut 2012 Teknik- och servicenämnden Version till TSN 2013-01-31 2012 var ett år där vi både bromsade och gasade, ofta samtidigt. Anledningen var kommunens befarade underskott tillsammans med många

Läs mer

Budget 2015. Samt plan för 2016-17

Budget 2015. Samt plan för 2016-17 Samt plan för 2016-17 Innehåll Sida Förutsättningar för 2015 års budget 4 Kommunfullmäktiges mål 2015 10 Kommunstyrelsen 11 Servicenämnden 13 Miljö- och byggnadsnämnden 15 Bildningsnämnden 17 Socialnämnden

Läs mer

Anmäls i Gatunämnden 15 april 2013 Dnr 521/11. Verksamhetsberättelse 2012 Gatunämnden

Anmäls i Gatunämnden 15 april 2013 Dnr 521/11. Verksamhetsberättelse 2012 Gatunämnden Anmäls i Gatunämnden 15 april 2013 Dnr 521/11 Verksamhetsberättelse 2012 Gatunämnden Bilder: Tobias Berntsson, Kenneth Molin, Lena Lundqvist (sid 40), Lena Martinsson, m fl. Innehållsförteckning Gatukontorets

Läs mer