Tekniska nämndens mål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämndens mål 2015 2017"

Transkript

1 Beslutad av tekniska nämnden den 29 oktober 2014, 113

2 Innehåll Kommunfullmäktiges vision och strategiska områden 1 och mått 2 Inspirerande livsmiljö Måltider bestående av helfabrikat Gång- och cykelvägar Gatuunderhåll Trafiksäkerhet vid skolor och förskolor Trygghet Tomtmark för småhusbebyggelse Tomtmark för lägenheter i flerfamiljshus Stabilitetsåtgärder Dricksvatten Miljöbilar Ekologiska livsmedel Miljöförbättrande åtgärder på kommunalt ägd mark Fördjupad översiktsplan Parker och grönområden... 6 Inspirerande lärande. 7 Inspirerande arbete Tomtmark för industri- och handelsverksamhet... 8 Inspirerande organisation Inspirerande organisation tekniska förvaltningen Frisktal 9 dokument baseras på kommunfullmäktiges Strategisk och ekonomisk plan

3 Kommunfullmäktiges vision och strategiska områden Visionen 2026 är Arboga plats för inspiration. Utmaningen är att i alla sammanhang och över tid uppnå visionen. Visionen fylls med de strategiska områdena och dess inriktningstext. De strategiska områdena är de områden som är viktigast för kommunen för att uppnå visionen. Genom inriktningstexterna inom de strategiska områdena förtydligas den politiska viljan. De strategiska områdena: Inspirerande livsmiljö Inspirerande lärande Inspirerande arbete Inspirerande organisation Inom de strategiska områdena finns nio övergripande mål och 21 mått för de kommande åren. I de kommande avsnitten redovisas tekniska nämndens mål och mått utifrån de strategiska områdena, dess inriktningstexter och kommunfullmäktiges övergripande mål. 1

4 och mått Inspirerande livsmiljö Inriktning I Arboga finns plats för inspiration, här finns plats att utveckla idéer och tänka nya tankar. Fritids- och kulturlivet är rikt och erbjuder något för alla. De unika miljöerna i Arboga tas till vara och utvecklas. Här finns många alternativ för boende och pendlingsmöjligheterna är bra. Det gör att allt fler väljer att bosätta sig i Arboga. Det känns tryggt att bo och vistas i Arboga. Kommunen arbetar förebyggande mot brott genom att skapa trygga miljöer och stärka de sociala nätverken både på grupp- och individnivå. En god social välfärd erbjuds utsatta grupper. Servicen till invånarna är bra, i staden och på landsbygden. Arbogaborna känner att de bor i en kommun med tillgängliga och väl fungerande verksamheter som bidrar till god livskvalitet i livets alla skeden. Det finns möjlighet för alla att vara med och påverka kommunens verksamheter. Arboga är ett demokratiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Här råder hög tolerans och människor är jämlika och jämställda. Naturresurser som vatten och luft skyddas och används på ett varsamt sätt. Kommunövergripande mål Arbogaborna ska ha en god livskvalitet. Arboga kommun ska verka för att invånarna upplever att de har inflytande i kommunen. Arboga kommun ska verka för en ekologisk hållbarhet inom alla områden. Det ska finnas goda möjligheter till pendling med kollektivtrafik till och från Arboga. 1. Måltider bestående av helfabrikat Andelen måltider som består av helfabrikat ska minska. Andelen måltider bestående av helfabrikat ska minska med 10 % jämfört med föregående år. (Basår 2013) Mätning görs av måltidens huvudkomponent (exempel på huvudkomponent av helfabrikat är köttbullar, panerad fisk, potatisbullar). 2. Gång- och cykelvägar Tillgången till gång- och cykelvägar ska vara god. Antal kvadratmeter gång- och cykelvägar ska öka samt förbättras jämfört med föregående år. (Basår 2013) 2

5 Gatuunderhåll Gatuunderhållet ska förbättras. I begreppet gatuunderhåll ingår många olika delar så som stensättning, asfaltering med mera. Fokus läggs i detta sammanhang på asfalteringsarbete. För att upprätthålla nivån på gatuunderhållet krävs en beläggning på m 2 yta per år m 2 yta ska beläggas per år. 4. Trafiksäkerhet Förutsättningarna för en god trafiksäkerhet ska öka. Antalet döda och svårt skadade till följd av trafikolyckor inom alla trafikantslag bör, i enlighet med nollvisionen, fortlöpande minska. Trafiksäkerheten ska beaktas i all planering. Barnens trafiksäkerhet ska vara i fokus. Antalet polisrapporterade olyckor på det kommunala vägnätet ska minska. 5. Trygghet Offentliga miljöer ska vara utformade så de är tillgängliga, trygga och säkra för alla. Upplevelsen av trygghet är individuell men kan påverkas av hur omgivningarna man rör sig i, de offentliga rummen och hur trafikmiljön är utformad. Minst fem trygghetsskapande åtgärder ska utföras per år. Trygghetsaspekter ska beaktas i förvaltningens alla projekt. 6. Tomtmark för småhusbebyggelse God planberedskap ska finnas för att möjliggöra byggnation av småhusbebyggelse. Det ska alltid finnas 20 stycken tomter för småhusbebyggelse klara för försäljning. 3

6 Tomtmark för lägenheter i flerfamiljshus God planberedskap ska finnas för att möjliggöra byggnation av lägenheter i flerfamiljshus. Det ska alltid finnas tomtmark klar för försäljning som räcker till 40 stycken lägenheter. 8. Stabilitetsåtgärder Stabilitetsförhållandena utmed åkanten ska förbättras. Totalt bedöms cirka meter åkant behöva förbättras. Stabilitetshöjandeåtgärder av etapp 2 och 9 ska vara utförda till minst 50 % under målperioden Dricksvatten Säkerställa en långsiktig produktion och leverans av ett hälsosamt, godkänt och bra dricksvatten genom provtagning av vattenkvalitén och underhållsinsatser på ledningsnätet. Förnyelsen av Sveriges VAledningsnät är en viktig strategisk fråga och branchorganisationen Svenskt Vatten rekommenderar att förnyelsetakten av vattenledningsnätet bör ligga på 0,7 % Andel otjänliga prover vid Arboga vattenverk ska vara 0. Andel tjänliga prover med anmärkning ska vara mindre än 2 stycken av 50 stycken prov. Andelen vattenläckor ska vara mindre än 1,5 per 10 km ledning och år. Förnyelsetakten av ledningsnätet för dricksvatten ska vara minst 0,7 procent per år av dricksvattenledningsnätets totala längd. 4

7 Miljöbilar Andelen miljöbilar av totala antalet bilar inom kommunkoncernen ska öka. Andel (%) ägda/leasade personbilar som uppfyller miljöbilskrav ska öka jämfört med föregående år. (Basår 2013) Miljöbil utifrån SKLs mätning och Miljöfordon Syd(MFS): För fordon registrerade 2013 och 2014 Som miljöfordon 2013 räknas alla fordon som är märkta som sådant i Transportstyrelsens register. Definitionen miljöbil 2013 gäller även lätta lastbilar. För fordon registrerade före år 2013 Som miljöfordon 2007 räknas varje fordon som uppfyller den nationella definitionen om skattebefrielse för miljöbilar enligt förordning (TSFS 2009:140 och skattelagstiftningen 2006:227 kap 2 11a ) och/eller den tidigare förordningen om miljöbilspremie (2007:380). 11. Ekologiska livsmedel Andelen ekologiska livsmedel ska öka. Andel inköpta ekologiska livsmedel (%) av de totala livsmedelsinköpen per år ska öka jämfört föregående år. (Basår 2013) 12. Miljöförbättrande åtgärder på kommunalt ägd mark Planera för miljöförbättrande åtgärder på kommunalt ägd mark i området mellan Arbogaån och järnvägen utefter Norra Ågatan. Upprätta en handlingsplan för miljöförbättrande åtgärder inom aktuellt område under målperioden Fördjupad översiktsplan Upprätta en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Arboga stadskärna. Med stadskärna avses området mellan järnvägen/österled och Strömsnäsbron/Herrgårdsbron. Upprättandet av en fördjupad översiktsplan för Arboga stadskärna kan ske först när kommunens översiktsplan har reviderats. Den fördjupade översiktsplanen för Arboga stadskärna färdigställs för antagande i kommunfullmäktige under målperioden

8 Parker och grönområden Arboga kommuns parker och grönområden ska bevaras och utvecklas för dagens och framtida generationers kommuninvånare. Arboga ska ha en god bebyggd miljö(vilken också är ett nationellt miljömål), som bland annat innebär att kulturhistoriska och estetiska värden i park och naturmark ska tillvaratas. Upprätta skötselplaner för kommunens parker och grönområden under målperioden

9 Inspirerande lärande Inriktning Trygghet, delaktighet, kreativitet och kompetens är ledord för Arbogas förskolor, fritidshem och skolor. Alla barn och elever blir sedda och får uppmärksamhet. Arbogas skolor inspirerar till nyfikenhet och lust att lära. Kompetenta lärare och ett bra ledarskap på alla nivåer bidrar till en god lärmiljö där eleverna utmanas, utvecklas och lyckas utifrån egna förutsättningar. Mötet, samspelet och dialogen mellan pedagog, barn, elev och föräldrar genomsyrar hela skoltiden. Vasagymnasiet håller hög kvalitet och det goda samarbetet med näringslivet utvecklas ytterligare. Det ger eleverna goda kunskaper och bra förutsättningar att gå vidare till högre studier eller arbete efter avslutad utbildning. Vuxenutbildningen bidrar till det livslånga lärandet och ger alla en ny chans. Kommunövergripande mål Arbogas förskolor ska ha hög kvalitet och vara trygga. Tekniska nämnden har inga verksamhetsspecifika mål inom området. 7

10 Inspirerande arbete Inriktning Arboga erbjuder en varierad arbetsmarknad inom många olika branscher. En god service från kommunens alla verksamheter och organisationer uppmuntrar till företagande och bidrar till att näringslivet växer och utvecklas. Attraktiva etableringsområden och god tillgång på arbetskraft skapar förutsättningar för nya branscher och företag. Arbogas unika kulturmiljö, rika historia och goda värdskap lockar besökare, vilket gör besöksnäringen till en allt större näringsgren. Kommunövergripande mål Arboga ska vara känd som en företagsvänlig kommun. 15. Tomtmark för industri- och handelsverksamhet God planberedskap ska finnas för att möjliggöra byggnation för industrioch handelsverksamhet. I Arboga kommun ska det alltid finnas kvm industrimark tillgänglig för byggnation inom 8 månader efter beslut om genomförande och finansiering. 8

11 Inspirerande organisation Inriktning Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna utvecklas och är delaktiga. Arbetsmiljön är god och hälsofrämjande. Ambitionen är att erbjuda alla den sysselsättningsgrad de önskar. Medarbetare som trivs och mår bra är en förutsättning för en inspirerande organisation. Kommunens organisation är effektiv, tillgänglig och tydlig för medarbetare, medborgare och företagare. Ett gott bemötande ger god service och inbjuder till dialog. Ekonomin är i balans och kommunens resurser används alltid på bästa sätt såväl på kort som på lång sikt. Kommunövergripande mål Arboga kommun ska ha effektiva och tillgängliga tjänster. Arboga kommun är och upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Arboga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning. 16. Inspirerande organisation tekniska förvaltningen Tekniska förvaltningen som arbetsplats ska kännetecknas av delaktighet, kompetensutveckling, god teknisk utrustning och konkurrenskraftiga löner. Det är en jämställd arbetsplats där män och kvinnors begåvningar, resurser och erfarenheter tas tillvara. Samtliga medarbetare vid tekniska förvaltningen ska varje år erbjudas kompetensutveckling. 17. Frisktal Arbetsmiljön vid tekniska förvaltningen ska vara god, hälsosam och trivsam. Förvaltningens hälsofrämjande arbete är förbyggande och utvecklande med medarbetare som trivs och mår bra. Frisktalet på förvaltningen ska öka jämfört med föregående år. (Basår 2013) 9

12 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Blad 4 TN 113 TNAU 87 D nr 83/ Enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 maj 2011, 105, är dagens sammanträde med tekniska nämnden offentligt i den del som gäller tekniska nämndens budget och mål för år Annonsering om offentligt sammanträde samordnades med kommunens andra nämnder i Arboga tidning. I Arboga kommun tillämpas målstyrning. Kommunfullmäktige beslutar om Arboga kommuns vision, strategiska områden samt övergripande mål och mått i "Strategisk och ekonomisk plan" för aktuell målperiod. Visionen 2026 ärarbogn-plats för inspiration. Utifrån visionen, strategiska områdena och kommunfullmäktiges övergripande mål beslutar tekniska nämnden om mål och mått för sina verksamheter. Partiernas förslag till mållämnades in till tekniska förvaltningen i slutet av augusti. Förslag har inkommit från Kristdemokraterna. Tekniska förvaltningen har utifrån inkomna förslag från partierna samt kommunfullmäktiges "Strategisk och ekonomisk plan " arbetat fram ett förslag till måldokument för tekniska nämnden Nämndens måldokument för perioden ska lämnas till ekonomikontoret den 4 november Tekniska nämndens beslut Upprättat förslag till mål för tekniska nämnden antas. Mikael von Melsted (MP), Hans Svangvist (M), Bo Axelsson (M), Per-Arne Käck (MP), Richard Fallqvist (FP) och Ingemar Johansson (FP) avstod från att delta i beslutet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Skickas till: Kommunfullmäktige, Ekonomikontoret, Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande ~

13 Tekniska förvaltningen Teknisk chef Bo Antonsson Datum (8) Konsekvensbeskrivning avseende tekniska nämndens beslutade budgetram 2015 inklusive förslag till beslut Tekniska nämnden har i underlag till strategisk och ekonomisk plan redovisat önskvärda förändringar av driftsram avseende den skattefinansierade delen för 2015 enligt nedan. Skattefinansierade verksamhetsdelar, tkr Önskvärd ramökning enligt underlag till strategisk och ekonomisk plan , beslutad av TN Förändring enligt strategisk plan , beslutad av KF Fondering deponi Utvidgad undersökning MIFO Parkunderhåll inkl. trygghetsskapande åtgärder Bidrag vägsamfälligheter och föreningar Skötselytor som tillkommit Driftkostnadsökning pga. investeringar Totalt, tkr I samband med upprättande av underlag för den strategiska och ekonomiska planen identifierades behovet av ramökning om tkr för år Den beslutade strategiska och ekonomiska planen avseende år 2015 medger ökad ram med tkr. Konsekvenserna av reduceringen redovisas enligt nedan. Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org. nr Box 45 Smedjegatan Arboga

14 2 (8) Fondering deponi Det finns en kommunal deponi i drift och ett antal nedlagda deponier som ska kontrolleras. Kallstenstippen genererar intäkter som i dagsläget räcker till den dagliga driften av deponin. Det finns dock krav att avsätta medel för framtida täckning och övervakning av deponin och denna fondering sker från tekniska nämndens ram. Möjligheten till ökade intäkter bedöms som liten. För att ha medel till sluttäckning av deponier har inriktning varit att fondera medel. I samband med den strategiska och ekonomiska planen begärdes kr för fondering. Resultatet av ramökningen innebär att kr kan användas för fondering. Konsekvensen av reducerat anslag innebär att det tar längre tid att få ihop medel för sluttäckning. Parkunderhåll inkl. trygghetsskapande åtgärder Neddragningar inom parkunderhåll har varit nödvändiga för att uppnå bättre gatuunderhåll. Tidigare har driftmedel inte tillförts för tillkommande skötselytor vilket också försämrat kvalitén. För att kompensera detta har det bedömts åtgå 2,1 mnkr. Resultatet av ramökningen innebär att kr kan läggas på parkunderhåll vilket är en förbättring. Kvalitén på parkunderhållet är naturligtvis helt beroende på vilka insatser som kan göras i vår gemensamma miljö. Parkerna är viktiga inslag i staden och utgör en betydande del i första intrycket av Arboga. Om det finns en önskan att det första intrycket ska vara en bild av en välskött stad bör resurserna för parkunderhållet öka ytterligare. Det är också viktigt parker upplevs inbjudande och trygga. Bidrag vägsamfälligheter och föreningar I samband med den strategiska och ekonomiska planen begärdes kr för att kunna bibehålla beslutad bidragsnivå. Resultatet av ramökningen innebär att kr kan användas för att täcka en del av kostnaden för bidrag. Om inte ytterligare medel kan tillföras innebär det att dessa medel tas inom befintlig ram med konsekvenser för övrig drift.

15 3 (8) Skötselytor som tillkommit I samband med den strategiska och ekonomiska planen begärdes kr för de skötselytor som tillkommit. Resultatet av ramökningen innebär att kr kan användas för att täcka en del av kostnaden för tillkommande ytor. Konsekvensen innebär reducering av den totala drift- och underhållsinsatsen vilket i förlängningen kan innebära att Arboga upplevs som ovårdat. Driftkostnadsökning pga. investeringar En del av investeringarna som genomfördes 2014 genererar en driftkostnadsökning, vilket tidigare har redovisats. Det är önskvärt att driftmedel avsätts i samband med beslut om investeringsarbeten. I samband med den strategiska och ekonomiska planen begärdes kr för driftkostnadsökning pga. investeringar. Resultatet av ramökningen innebär att kr kan användas för att täcka en del av kostnaden för driftkostnadsökningarna. Konsekvensen innebär reducering av den totala drift- och underhållsinsatsen vilket i förlängningen kan innebära att Arboga upplevs som ovårdat. Driftkostnader gemensamma för kommunen Geodatasamverkan Geodata är beskrivningar av sådant som har ett geografiskt läge, till exempel byggnader, sjöar och vägar men också vegetation och befolkning. Vanliga synonymer på geodata är geografisk information eller geografiska data. Kommuner är beroende av geodata, till exempel information om vägsträckningar, naturskydd, jordarter, miljöpåverkan mm. En stor del av informationen produceras i den egna verksamheten. Information måste även hämtas in från andra geodataproducenter, lagras och hållas uppdaterad. Geodatasamverkan är ett samarbete där statliga myndigheter, kommuner och andra organisationer tecknar avtal för att få använda ett samlat utbud av geodata. Cirka 20 myndigheter delar ut sin information till de som är med i samverkan. Den årliga kostnaden för geodatasamverkan uppgår år 2015 till kr. Frågan har aktualiserats efter att GIS-utvecklaren anställdes.

16 4 (8) Investeringskostnader gemensamma för kommunen VA-plan Vattenmyndigheterna har tillsammans med länsstyrelserna för respektive län bedömt statusen i alla större vattendrag, sjöar, kustvatten och grundvatten. För att uppnå miljökvalitetsnormerna för alla vattenförekomster har Vattenmyndigheten fastställt ett åtgärdsprogram. Genom programmet har kommuner och myndigheter fått ansvaret för att genomföra vattenförbättrande åtgärder inom sina respektive ansvarsområden. En av åtgärderna i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram är att kommunerna i samverkan med länsstyrelserna, behöver utveckla vattenoch avloppsvattenplaner. Tekniska förvaltningen anordnade den 20 maj 2014 ett seminarium där en mängd frågor rörande kommunal vattenplanering och ansvaret belystes. Vid seminariet informerade Vattenmyndigheten om åtgärdsprogrammet och Länsstyrelsen informerade om utpekade områden samt krav och rättsfall utifrån lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Vid seminariet informerade även Västra Mälardalens Myndighetsförbund om tillsynsarbetet avseende enskilda avlopp. I Arboga har tillsyn gjorts på 96,5 % av de enskilda avloppen. Bland de avlopp som har dömts ut är vissa belägna inom områden som bedöms aktuella för en framtida anslutning till kommunalt vatten- och avlopp. En kommunal VA-plan är ett styrdokument som beskriver hur VAförsörjningen ska lösas i hela kommunen, både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. VA-planen är ett stöd i kommunens arbete och utgör ett viktigt underlag enligt följande: Långsiktig investeringsplanering. Underlag vid samråd med länsstyrelsen om planerad VA-försörjning i utpekade områden. Stöd för tillsynsmyndigheten och fastighetsägare i frågor rörande enskilda avlopp. Arbetet med framtagande av en VA-plan kommer att kräva kommunens egna resurser och konsultstöd vilket kostnadsbedöms till ca kr.

17 5 (8) Frågan om en VA-plan är komplex och kopplad till översiktsplanering samt övrig planering och berör i första hand kommunstyrelsens, Västra Mälardalens Myndighetsförbunds och tekniska nämndens ansvarsområden. Arbetet med att ta fram en VA-plan är angeläget och behöver omgående påbörjas. För att hitta en struktur i arbetet krävs politisk förankring samt beslut om uppdrag och finansiering. Behovet nämndes i tekniska nämndes underlag till strategisk och ekonomisk plan Frågan har fått ökad aktualitet efter seminariet och efter att Västra Mälardalens Myndighetsförbund arbetat vidare med inventering av enskilda avlopp. Investeringar inom tekniska nämndens verksamhetsområde Den beslutade ramen för investeringar avseende den skattefinansierade delen uppgår enligt strategisk och ekonomisk plan till tkr och motsvarande för VA uppgår till tkr. Utöver beslutad ram i strategisk och ekonomisk plan erfordras medel för: Omvandlingsområden och exploatering Hällarna. Beloppet avser första årets investering och avser kostnader för vägar och förrättningar mm. Investeringen är tidigarelagd mot vad som beskrivs i strategisk och ekonomisk plan på grund av förväntningar om igångsättning. Igångsättningen är beroende av detaljplanens antagande tkr Konsekvensen av att inte ha tillgång till redovisade medel efter detaljplanens antagande innebär ytterligare försening av fastighetsbildning och utbyggnad av vatten- och avlopp. VA-kostnader i för överföringsledning sträckan Frösshammar- Nannberga-Arboga, etapp 1*. Investeringen är tidigarelagd mot vad som beskrivs i strategisk och ekonomisk plan på grund av förväntningar om att lösa VA-försörjningen i Hällarna. Länsstyrelsen har också uppmärksammat VA-förhållandena i området och begärt uppgifter om vilka åtgärder kommunen avser att genomföra tkr

18 6 (8) Konsekvensen av att inte ha tillgång till redovisade medel under 2015 kan innebära svårigheter att möta länsstyrelsens förväntade krav om VA-sanering. Det är också angeläget att arbetet kommer igång med hänsyn till den långa processtid som förflutit. Råvattenbrunnen i Lunger som försörjer Götlunda, Lunger, Björkudden, Sjölunda och Furuskallen med dricksvatten har något förhöjda halter av nitrat. VA-avdelning har fått påstötning från Västra Mälardalens Myndighetsförbund om att åtgärda nitrathalterna. En ny brunn har borrats c:a 2 km söder om vattenverket, omfattande provpumpningar har genomförts från den nya brunnen. Resultatet visar att nitrathalterna i nya brunnen är under gränsvärdet, av den anledningen bör den nya brunnen kopplas in under Detta kräver ledningsarbeten mellan brunnen och befintligt vattenverk. Investeringen är tidigarelagd mot vad som beskrivs i strategisk och ekonomisk plan med hänsyn till att det nu finns tillgång till vatten med god kvalitet och att det är angeläget att leverera bra dricksvatten. Råvattenledning, dricksvattenledning och avloppsledning samförläggs för att möjliggöra anslutning av Lungers udde. Konsekvensen av att inte ha tillgång till redovisade medel under 2015 innebär försening av planerade förbättringsåtgärder. I underlaget till strategisk och ekonomisk plan redovisades ett behov för fastigheter som ligger under tekniska nämndens ansvarsområde på tkr år Underhållsåtgärder enligt ny underhållsplan samt nödvändiga arbetsmiljöåtgärder för fastigheter visar ett behov om tkr tkr Konsekvensen av att inte ha tillgång till redovisade medel 2015 innebär ytterligare försening av arbetsmiljöåtgärder med de påfrestningar som detta medför för personal. Fastighetens skick försämras ytterligare. Kostnaden fördelar sig enligt följande: Kostnad för tak fönster och väggar Kostnad för två ventilationsaggregat Rådhuset, hus B och F Kostnad för två ventilationsaggregat Rådhuset, hus D (ITavdelningen) Ritning bifogas, se bilaga 4. Summa tkr tkr tkr tkr *I vilken utsträckning denna del är skatte- eller VA-finansierad är beroende av beslut om VA-taxa.

19 7 (8) Mot ovanstående bakgrund föreslås justeringar avseende drift- och investeringsram samt godkännande av förslag till utnyttjande av befintlig ram. Förslag till beslut i tekniska nämnden 1. Godkänna redovisad konsekvensbeskrivning avseende tekniska nämndens beslutade budgetram 2015, daterad 21 oktober Godkänna föreliggande förslag till budget, daterat 8 oktober 2014, avseende den del som ligger inom beslutad driftram för tekniska nämnden år Godkänna föreliggande förslag till budget, daterat 8 oktober 2014, avseende den del som ligger inom beslutad investeringsram för tekniska nämnden år Föreslå kommunfullmäktige att driftmedel om kr reserveras för geodatasamverkan. 5. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om framtagande av VA-plan samt anslå investeringsmedel om kr för VA-planen. 6. Föreslå kommunfullmäktige att anslå investeringsmedel om kr för att påbörja arbetena inom omvandlingsområdet Hällarna. 7. Föreslå kommunfullmäktige att anslå investeringsmedel om kr för överföringsledning avseende vatten och avlopp sträckan Frösshammar-Nannberga-Arboga, etapp Föreslå kommunfullmäktige att anslå investeringsmedel om kr för att möjliggöra för implementering av ny råvattenbrunn i Lungersudde. 9. Föreslå kommunfullmäktige att anslå investeringsmedel om kr för underhållsarbeten för tak fönster och väggar. 10. Föreslå kommunfullmäktige att anslå investeringsmedel om kr för underhållsarbeten för två ventilationsaggregat Rådhuset, hus B och F. 11. Föreslå kommunfullmäktige att anslå investeringsmedel om kr för två ventilationsaggregat Rådhuset, hus D (ITavdelningen).

20 ARBOGA KOMMUN

21 1 (1) Tekniska förvaltningen ARB300 v Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org.nr Box 45 Smedjegatan 5 vx Arboga

22 Budget 2015 TEKNISKA NÄMNDEN, Tekniska förvaltningen Driftbudget, tkr Skattefinansierad Utfall 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Intäkter Personalkostnader Övr.kostnader exkl kapitalkostn Intern ränta Avskrivningar Summa kapitalkostnad Nettokostnad(+) / intäkt(-) VA-avdelningen Utfall 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Intäkter Personalkostnader Övr.kostnader exkl kapitalkostn Intern ränta Avskrivningar Summa kapitalkostnad Nettokostnad(+) / intäkt(-)

23 Tekniska förvaltningen Förslag Investeringsbudget 2015 Förändring Avskriv. Driftskostnads- Budget Kommentar driftkostnad tid Skattefinansierad, tkr påverkan antal år Plan- och trafikavdelningen 1 Geografiska informationssystem Beräknas inte påverka driftskostnaderna Norra Ågatan miljöförbättrande åtgärder Beräknas inte påverka driftskostnaderna 155 I tekniska nämndens mål ingår att planera för miljöförbättrande åtgärder på kommunalt ägd mark i området mellan Arbogaån och järnvägen utefter Norra Ågatan. Investeringen avser upprättande av handlingsplan för miljöförbättrande åtgärder inom aktuellt område. Arbetena påbörjades hösten Projektavdelningen Utbyggnad av gång- och cykelvägar. Budgeterade medel 2015 avser kommunens kostnader efter beviljade bidrag om 50 %. Broplan förfrågningsunderlag och bygghandlingar En utbyggnad av gång- och cykelvägsnätet medför ökade driftkostnader Ansökan om stadsbidrag har lämnats för utbyggnad av gång och cykelvägar. Kommunala medel behövs för att täcka de kostnader som inte är bidragsfinansierade. Avsikten är att säkerställa broar/tunnlars kontition, samt att förebygga med en åtgärdsplan. Arbete med broplanen pågår under Fördjupad stabilitetsutredning Villagatsområdet 200 Projektet har enligt beslut i tekniska nämnden påbörjats under hösten 2014 och bör färdigställas unde Trafiksäkerh.åtgärder När man gör trafiksäkerhetshöjande åtgärder tillämpas ofta sådana lösningar som ger en ökad driftskostnad tex genom att man tvingas handsopa runt stolpar. Den trafiksäkerhetshöjande effekten anses så god att den motiverar en driftkostnadsökning. 300 Hastighetsdämpande åtgärder efterfrågas på flera platser och bedöms som angelägna Gatubelysning Driftkostnaderna beräknas minska eftersom effekten kan minskas med nya armaturer Fortsatt utbyte av kvicksilverarmaturer till LED är nödvändig eftersom tillverkningen av kvicksilverarmaturer upphör

24 Tekniska förvaltningen Förslag Investeringsbudget 2015 Förändring Avskriv. Driftskostnads- Budget Kommentar driftkostnad tid Skattefinansierad, tkr påverkan antal år Driftavdelningen 8 Trygghetsskapande åtgärder Driftkostnaderna är beroende av åtgärd. 500 I tekniska nämndens mål ingår trygghetsskapande åtgärder och dessa anpassas efter behov Lekplatser 300 Komplettering av befintliga lekplatser Fordon o maskiner Beräknas inte påverka driftskostnaderna Beläggningsunderhåll 5500 En midjestyrd redskapsbärare samt en mindre traktor upphandlas. En stor hjullastare samt minitraktor avyttras pga ålder. I tekniska nämndens mål ingår beläggningsarbeten med kvm per år Dammluckor Herrg.bron, projektering och förfrågningsunderlag Beräknas inte påverka driftskostnaderna 1000 Tidigare har utskovet under gamla Elverket åtgärdats och som tidigare påtalats återstår fyra st befintliga manuellt reglerade dammluckor. 50 Summa Beslutad ram enligt strategisk plan

25 Tekniska förvaltningen Förslag Investeringsbudget 2015 Förändring Avskriv. Driftskostnads- Budget Kommentar driftkostnad tid Skattefinansierad, tkr påverkan antal år Omvandlingsområden och exploatering 13 Hällarna fastighetsbildning vägar mm. skattefinansierad Driftkostnadsökning Avser åtgärder inom den kommunalt ägda marken inom planområdet vid Hällarna. 33 Summa omvandlingsområden och exploatering Åtgärder enligt under 2014 upprättad underhållsplan avseende fastigheter som driftas av tekniska nämnden 14 Ombyggn. tak mm Rådhuset hus B,D,F Två ventilationsaggregat Rådhuset hus 15 B/F Två ventilationsaggregat Rådhuset för 16 arbetsmiljön i IT-avdelningen mm, hus D 17 Väggputsning Rådhus husa,b,c,d,f Beräknas inte påverka driftskostnaderna 1280 Effektiviseringens storlek är inte klarlagt i dagsläget 3500 Beräknas inte påverka driftskostnaderna 2500 Beräknas inte påverka driftskostnaderna 600 Beräknas inte påverka driftskostnaderna 150 Taken läcker på ett flertal ställen och måste åtgärdas för att inte skadorna ska förvärras. 40 Klarar OVK men är dyr i drift eftersom den inte har någon återvinning på frånluft. 30 Ventilationsaggregat samt kanaler är så dåliga att OVK inte kan utföras. Av arbetsmiljöskäl måste åtgärderna utföras. 30 Väggputsning bör göras i samband med takbyte för att undvika extra kostnader för ställningsbyggnader. 30 Fönsterbyten bör göras i samband med takbyte för att undvika extra kostnader för ställningsbyggnader Fönster Rådhusgatan hus D,F Beräknas inte påverka 19 Rådhuset gårdshus/garage målning driftskostnaderna 108 Ommålning enligt underhållsplan. 10 Summa fastigheter 8138 Summa tekniska förvaltningen, skattefinansierad Summa exploatering och omvandlingsområden Summa fastigheter Summa totalt Beslutad ram enligt strategisk plan Avvikelse från beslutad ram i strategisk plan

26 Tekniska förvaltningen Förslag Investeringsbudget 2015 Förändring Driftkostnads- Budget Kommentar driftkostnad Avskriv. VA-avdelningen, tkr påverkan tid (år) VATTEN 1 Nya V-serviser bef. nät (dricksvatten) Reinvest vattenledningsnätet 2100 TN mål renoveringstakt på 0,7 % / år beräknas uppnås Uppgrävning långsamfilter 1, 2, 3, 4, Rengöring av sandbädd Bassängblock renov. långsamfilter Renovering av betong efter frysskador AVV vattenverk energisparåtgärder 600 Byte primär värmekälla Ombyggnad mekaniska reningen AVV 1300 Byte mikrosilar för att förbättra avskiljning av alger och partiklar Säkerhetshöjande åtgärder, ny lagstiftning 50 Fortsatt arbete med att förbättra skalskyddet AVLOPP 8 Nya S-serviser bef. nät (Spillvatten) Reinvest spillvattenledningsnätet 4700 Av Svenskt vatten rekommenderad renoveringstakt är 0,5 % vilket bedöms uppnås. 10 Avloppspumpstationer renov. o omb. 150 Byte teknisk utrustning Ombyggnad yttre verk 350 Tillbyggnad för kemikalietank Götlunda avloppsreningsverk samt byte tak och panel på Lungers vatten- och avloppsreningsverk 12 Renovering bassängblock ARV 500 Reparation av betongskador

27 Tekniska förvaltningen Förslag Investeringsbudget 2015 Förändring Driftkostnads- Budget Kommentar driftkostnad Avskriv. VA-avdelningen, tkr påverkan tid (år) 13 Ombyggnad rötkammare 2 projektering 100 Befintlig använd rötkammare 1 börjar bli rejält sliten. För att klara utsläppskrav och nya säkerhetskrav för drift, uppgraderas rötkammare 2 för att kopplas in som ordinarie. Projektering påbörjas DAGVATTEN 14 Nya D-serviser bef. nät (Dagvatten) Reinvestering dagvattenledningsnätet 1100 Dikesrensning och ledningsbyten samt dagvattenseparation. 16 Dagvattenpumpstationer renov. o omb. 50 Byte teknisk utrustning 25 Summa Beslutad ram enligt strategisk plan

28 Tekniska förvaltningen Förslag Investeringsbudget 2015 Förändring Driftkostnads- Budget Kommentar driftkostnad Avskriv. VA-avdelningen, tkr påverkan tid (år) OMVANDLINGSOMRÅDEN OCH EXPLOATERING, VA 18 Hällarna VA överföringsledning sträckan Frösshammar-Nannberga- Arboga etapp 1, taxe-/skattefinansierad 4600 Förberedelsearbete i form av projektering. Lst har inkommit med förfrågan med stöd av lagen om allmänna vattentjänster vilket kan innebära krav om lösning av kommunalt vatten och avlopp för Hällarna. Kostnadstäckningen för omvandlingsområden är beroende av anläggningsavgiften i VAtaxan. 25 / Implementering nya brunnen Lungersudde, Vattendom, marklösen 5000 En ny brunn för råvatten har anlagts på Lungersudde. Implementering av brunnen utförs Lungersudde är ett område som är utpekat av Lst enligt 6 lagen om allmänna vattentjänster. I samband med förläggningen av ny råvattenledning samförläggs dricksvatten- och avloppsvattenledningar mellan Lungers VA-verk- Lungersudde /65 Summa omvandlingsområden och exploatering 9600 Summa vatten och avlopp, lånefinansierad Summa omvandlingsområden och exploatering Summa totalt Beslutad ram enligt strategisk plan Avvikelse från beslutad ram i strategisk plan

29 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Blad 2 TN 112 TNAU 88 Dnr 83/ Tekniska nämndens budget 2015 Enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 maj 2011, 105, är dagens sammanträde med tekniska nämnden offentligt i den del som gäller tekniska nämndens budget och mål för år Annonsering om offentligt sammanträde samordnades med kommunens andra nämnder i Arboga tidning. När målstyrning började tillämpas i Arboga kommun år 2008 infördes också rambudgetering. Det innebär att nämnderna erhåller en ekonomisk ram för drift- respektive investeringsbudget Kommunfullmäktige fastställer nämndernas ekonomiska ramar för budget i "Strategisk och ekonomisk plan" för den kommande 3-årsperioden. Under hösten arbetar nämnderna fram budget för sina verksamheter utifrån tilldelad ekonomisk ram. Förslag till budget utifrån tilldelad ekonomisk ram för drift- och investeringar för tekniska nämnden år 2015 redovisas. I tekniska nämndens underlag till strategisk och ekonomisk plan redovisades ett behov av en ramökning för tekniska nämndens verksamheter om tkr för år Den beslutade strategiska och ekonomiska planen medger ökad ram med l 661 tkr för år Konsekvenser av reducerat anslag utifrån redovisat behov av ramökning väntas bland annat inom verksamhetsområdena fondering för sluttäckning av deponi, parkunderhåll inklusive trygghetsskapande åtgärder samt drift- och underhållsinsatser. Efter att tekniska nämndens underlag till strategisk och ekonomisk plan togs fram har också driftkostnader för geodatasamverkan och investeringskostnader för V A-plan tillkommit som är gemensamma för kommunen. Drift- och investeringsramen föreslås därför justeras. Konsekvenser av reducerat anslag utifrån redovisat behov av ramökning i tekniska nämndens underlag till strategisk och ekonomisk plan samt drift- och investeringskosh1ader som är gemensamma för kommunen redovisas i konsekvensbeskrivning avseende tekniska nämndens beslutade budgetram 2015, daterad den 21 oktober Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

30 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Blad 3 Tekniska nämndens beslut 1. Godkänna redovisad konsekvensbeskrivning avseende tekniska nämndens beslutade budgetram 2015, daterad den 21 oktober Godkänna föreliggande förslag till budget, daterad den 8 oktober 2014, avseende den del som ligger inom beslutad driftfram för tekniska nämnden år Godkänna föreliggande förslag till budget, daterad den 8 oktober 2014, avseende den del som ligger inom beslutad investeringsram för tekniska nämnden år Tekniska nämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Reservera driftmedel om kronor för geodatasamverkan. 2. Besluta om framtagande av VA-plan samt anslå investeringsmedel om kronor för VA-planen. 3. Anslå investeringsmedel om kronor för att påbörja arbetena inom omvandlingsområdet Hällarna. 4. Anslå investeringsmedel om kronor för överföringsledning avseende vatten och avlopp sträckan Frösshammar-Nannberga Arboga, etapp Anslå investeringsmedel om kronor för att möjliggöra för implementering av ny råvattenbrunn i Lungersudde. 6. Anslå investeringsmedel om kronor för underhållsarbeten för tak fönster och väggar. 7. Anslå investeringsmedel om kronor för underhållsarbeten för två ventilationsaggregat i rådhuset, hus B och F. 8. Anslå investeringsmedel om kronor för två ventilationsaggregat i rådhuset, hus D. Mikael von Melsted (MP), Hans Svanqvist (M), Bo Axelsson (M), Per-Arne Käck (MP), Richard Fallqvist (FP) och Ingemar Johansson (FP) avstod från att delta i beslutet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Skickas till: Kommunfullmäktige, Ekonomikontoret, Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 0--

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Slutredovisning av stabilitetshöjande åtgärder etapp 1, Arboga hamn

Slutredovisning av stabilitetshöjande åtgärder etapp 1, Arboga hamn SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-15 Blad 5 Ks80 Au 79 Dnr 278/2010/043 Slutredovisning av stabilitetshöjande åtgärder etapp 1, Arboga hamn Från tekniska nämndens sammanträde

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande

Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande Tekniska nämndens arbetsutskott 2016-11-23 Plats och tid Ahllöfsrummet rådhuset 08.00 08.20 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas

Läs mer

VA-planering så funkar det. Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop

VA-planering så funkar det. Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop VA-planering så funkar det Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop VA-plan VA-planering Vattenplan Vattenplanering 2 VA-planen i kommunens planering - Bild från Värmdös VA-plan Åtgärd 37. Kommunerna behöver,

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-07 Ks/2012:210 011 Planfrågor Sida 1(4) Planläggning och VA-utredning inom

Läs mer

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S)

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-09-21 Plats och tid 08.30-11.20 Beslutande Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Övriga deltagare Thomas Lindberg skolchef,

Läs mer

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016.

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-08 Kommunstyrelsen Hans Tjulin VA-Ingenjör Telefon 08 555 014 75 hans.tjulin@nykvarn.se samt utökning av verksamhetsområde VA KS/2015:279 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden 2013-05-29

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden 2013-05-29 TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden 2013-05-29 1(6) Kommunfullmäktige Begäran om anslag för investering i utbyggnad av vatten- och avloppsledningar till Norra Gylle, Fröjdenborg, Långskiftet och Väster

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Upplåtelse kvarteret Rönnen. Kommunstyrelsen. Ks 45 Au 37 Dnr 192/2011-043 SAMMANTRADESPROTOKOLL. Blad 14

ARBOGA KOMMUN. Upplåtelse kvarteret Rönnen. Kommunstyrelsen. Ks 45 Au 37 Dnr 192/2011-043 SAMMANTRADESPROTOKOLL. Blad 14 SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-04-10 Blad 14 Ks 45 Au 37 Dnr 192/2011-043 Upplåtelse kvarteret Rönnen Detaljplanen för kvarteret Rönnen m.m. syftar till att ligga till grund

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle Krister Törneke Tyréns AB Vatten, avlopp & kretslopp Uppsala, 8 april 2011 VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram:

Läs mer

Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull

Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull Kommunstyrelsen Sammanhädesdatum 2012-09-11 Blad 30 Ks 130 Au 122 Dnr 183/2011-101 Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull Från Janina Isaksson, KD, och Jonas Stenzelius,

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

VA-policy. Oskarshamns kommun

VA-policy. Oskarshamns kommun VA-policy VA-policy Antagen av KF 2013-04-08, 59 Upprättad som ett samarbetsprojekt mellan samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Arbetet med planen utförs med stöd av Länsstyrelsen (LOVA). Postadress

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP)

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-04-06 Plats och tid Ahllöfsrummet kl. 07.30-08.40 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Bo Antonsson teknisk

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) Andreas Silversten (S) Mikael von Melsted (MP)

Carl-Erik Almskoug (OPA) Andreas Silversten (S) Mikael von Melsted (MP) Tekniska nämndens arbetsutskott 2016-02-17 Plats och tid Ahllöfsrummet, rådhuset 08.00 09.45 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Andreas Silversten (S) Mikael von Melsted (MP) Mimmi Öberg

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott Tekniska nämndens arbetsutskott 2010-03-04 Plats och tid Wasarummet kl. 8.00-9.50 Beslutande Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Carl Egegren (m) Övriga deltagare Bo Antonsson teknisk chef, Tommy Ahlberg

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-05-10

Sammanträdesdatum 2010-05-10 Kommunstyrelsen 2010-05-10 Blad 6 Ks 57 Au 59 Dnr 192/2007-101 Svar på motion om klimatförändringarnas påverkan på byggnader Centerpartiet har genom Kerstin Rosenkvist, Arne Berglund och Jörgen Johansson

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Miljöbalken Miljöbalken innehåller allmänna hänsynsregler och detaljerade bestämmelser om avloppsvattenrening.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Utbyggnadsplan för vatten och avlopp 2014-2024 i Örebro kommun

Utbyggnadsplan för vatten och avlopp 2014-2024 i Örebro kommun Sam 4/2012 2014-03-12 Programnämnd Samhällsbyggnad Utbyggnadsplan för vatten och avlopp 2014-2024 i Örebro kommun Sammanfattning 2007 kom den nya lagen om allmänna vattentjänster. I och med den skärptes

Läs mer

VA-policy. Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun. Version

VA-policy. Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun. Version VA-policy Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun Version 2016-05-24 Sida 2 av 7 Innehåll INLEDNING... 4 Samhällsutveckling... 4 Vision Rättviks kommun... 4 Utveckling... 4 UTMANINGAR... 5

Läs mer

VA-planering i brett perspektiv?

VA-planering i brett perspektiv? VA-planering i brett perspektiv? Mats Johansson Ecoloop Vattendagarna Kristianstad 26 november 2014 1 1. Inledning 2. Vad är VA-planering? - Vägledning och Kommunexempel 3. Vad är vattenplanering? - Definition

Läs mer

Verksamhetsberättelse helår 2015

Verksamhetsberättelse helår 2015 Verksamhetsberättelse helår 2015 Tekniska nämnden Tekniska nämnden 2016-02-03, 2, dnr 83/2014-041 Sammanfattning, Tekniska nämndens verksamhetsberättelse helår 2015 De sänkta priserna på ledig planlagd

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

13. ARBOGA KOMMUN. Förvärv av fastigheten Brattberget 1:6. MvttJ 5 ^ p ('.Nuhel. Kommunstyrelsen. Ks 20 Dnr 69/2010-252 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

13. ARBOGA KOMMUN. Förvärv av fastigheten Brattberget 1:6. MvttJ 5 ^ p ('.Nuhel. Kommunstyrelsen. Ks 20 Dnr 69/2010-252 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. ARBOGA KOMMUN MvttJ 5 ^ p ('.Nuhel SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-03-08 Blad 2 Ks 20 Dnr 69/2010-252 Förvärv av fastigheten Brattberget 1:6 Från tekniska nämnden har den

Läs mer

Ordförand~. -;:.:...-;::1::f.. ;;";;;::~.:::=:-:~...,.;;;;:;. C.:~.~... -Carl-Erik Almskoug SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. .f j)' Underskrifter 110

Ordförand~. -;:.:...-;::1::f.. ;;;;;::~.:::=:-:~...,.;;;;:;. C.:~.~... -Carl-Erik Almskoug SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. .f j)' Underskrifter 110 Plats och tid Ahllöfsrurnmet kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedsh öm (V) Mikael von Melsted (MP) BoAntonsson teknisk chef, Mikael Norman projektchef, Marie-Louise

Läs mer

Förslag till höjning av VA-taxan 2017

Förslag till höjning av VA-taxan 2017 SIDAN: 1 (9) Förslag till höjning av VA-taxan 2017 FÖRSLAG TILL BESLUT att att att Österåkersvatten föreslår till kommunfullmäktige att besluta om höjning av anläggningstaxan med 10 % från och med 1 januari

Läs mer

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år 15 år Vision 2030 Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen Prioriterade områden 5 års period Vardagsliv Boende, fritid, kultur, miljö Välfärd Vård, utbildning, omsorg Näringsliv Företagande,

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum

Kallelse Sammanträdesdatum Kallelse Sammanträdesdatum 2016-11-24 Plats Stadshuset, plan 3, Hamnen Tid Torsdagen den 24 november kl. 16:30-19:30 Ledamöter Elisabeth Mattsson (L) Ordförande Thomas Alpner (M) Vice ordförande Pia Gillerstedt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

upprättat en Vatten och avloppsplan för områden med enskild VAförsörjning. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till Tekniska nämnden

upprättat en Vatten och avloppsplan för områden med enskild VAförsörjning. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till Tekniska nämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2012-11-05 Tekniska nämnden Dnr Ten 2012/619 Fastställande av Vatten och avloppsplan för områden med enskild VAförsörjning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

2014-11-05. Dnr Kst 2014/188 Ingen övergödning, strategi för Stockholms län- svar på remiss. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2014-11-05. Dnr Kst 2014/188 Ingen övergödning, strategi för Stockholms län- svar på remiss. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-11-05 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/188 Ingen övergödning, strategi för Stockholms län- svar på remiss Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Övergripande plan med budget 2013-2015

Övergripande plan med budget 2013-2015 s handling 8/2012 Övergripande plan med budget 2013-2015 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012 1 Ansvarsområde med verksamhetsfakta 1.1 Ansvarsområde Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 8 KS/2013:695. Prissättning av småhustomter inom Östra Olofstorp etapp 2.

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 8 KS/2013:695. Prissättning av småhustomter inom Östra Olofstorp etapp 2. Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-01-25 1 (1) Sida 8 KS/2013:695 Prissättning av småhustomter inom Östra Olofstorp etapp 2. För helt nya områden som kommunen planlägger

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl. Tekniska nämnden -05-07 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30-05-07 kl. 18:30-20:15 Beslutande Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C), vice ordförande, kl

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till Arboga kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till Arboga kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 14 Ks 78 Au 74 Dnr 130/2007-252 Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till kommunen Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde

Läs mer

POLICY VATTEN OCH AVLOPP

POLICY VATTEN OCH AVLOPP POLICY VATTEN OCH AVLOPP Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Plan och budget 2015-2017. Stadsbyggnadsnämnden

Plan och budget 2015-2017. Stadsbyggnadsnämnden Plan och budget 2015-2017 Stadsbyggnadsnämnden Innehållsförteckning Uppdrag... Verksamhet... Styrkort 2015... Stadsbyggnadsnämnd, Strategisk Plan och Budget 2015-2017 1(4) Uppdrag Stadsbyggnadsnämndens

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Delårsrapport 2014. Tekniska nämnden. Tekniska förvaltningen 2014-09-12

Delårsrapport 2014. Tekniska nämnden. Tekniska förvaltningen 2014-09-12 Delårsrapport 2014 Tekniska nämnden Tekniska förvaltningen 2014-09-12 Innehåll 1 Sammanfattning nämndrapport delår 2014 5 2 Kommunfullmäktiges strategiska områden 9 2.1 Inspirerande livsmiljö... 9 2.2

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Revidering av VMKF renhållningstaxa år 2014 för Arboga kommun

Revidering av VMKF renhållningstaxa år 2014 för Arboga kommun ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-04 Blad 15 Ks9 Au 5 Dnr 253/2013-041 Revidering av VMKF renhållningstaxa år 2014 för Arboga kommun Vid kommunfullmäktiges sammanträde

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3 PROTOKOLL Nummer 64 4.12.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Camilla Gunell Vattenbiolog

Läs mer

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-07 Ks/2012:210 011 Planfrågor Sida 1(4) Planläggning och VA-utredning inom

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Ahllöfsrummet, rådhuset 08.00-10.45. Carl-Erik Almskoug (OP A) Andreas Silversten (S) Mikael von Melsted (MP) Andreas Silversten, S

Ahllöfsrummet, rådhuset 08.00-10.45. Carl-Erik Almskoug (OP A) Andreas Silversten (S) Mikael von Melsted (MP) Andreas Silversten, S l ARBOGA KOMMUN Plats och tid Beslutande Ahllöfsrummet, rådhuset 08.00-10.45 Carl-Erik Almskoug (OP A) Andreas Silversten (S) Mikael von Melsted (MP) Övriga deltagare Bo Antonsson teknisk chef, Ulf Zackrisson

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Sven-Inge Eriksson (KD) 1:e vice ordförande Björn Nilsson (S) Ledamot Sven Olsson (C) Tjänstgörande ersättare

Sven-Inge Eriksson (KD) 1:e vice ordförande Björn Nilsson (S) Ledamot Sven Olsson (C) Tjänstgörande ersättare Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, 11 april 2017, kl. 11.00 11.55 Beslutande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen)

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Ärende 12 Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 SBN 45 SBN 2014.0292 Tärnan 14 (gamla brandstationen) - försäljning

Läs mer

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 069 Yttrande över budget

Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 069 Yttrande över budget Samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-23 Sbn 069 Yttrande över budget 2015...2 Samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-23 1 Plats och tid Tekniska kontoren sammanträdesrum kl 10.30-10.55 Beslutande Lotta Bergstrand

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde

Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde Gäller från och med 2015-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Avgifter och allmänna principer för anslutning av fastigheter

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 16 Ks 80 Au 76 Dnr 143/2010-042 Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 april 2010 lämnade t1 fastighetschef

Läs mer

Kristianstads kommun

Kristianstads kommun PM Uppföljning: Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse Kristianstads kommun Mattias Haraldsson December2012 Sammanfattande bedömning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har genomfört

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Gunnar Karlsson (C), Kungsör Carina Sjölund (M), Kungsör Förbundschef Thomas Åkesson Direktionssekreterare Lotta Alm

Gunnar Karlsson (C), Kungsör Carina Sjölund (M), Kungsör Förbundschef Thomas Åkesson Direktionssekreterare Lotta Alm Förbundsdirektion 2013-09-18 Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset i Kungsör kl.13.30-15.00 Beslutande Övriga deltagare Dan Avdic Karlsson (V) ordförande, Arboga Urban Dahlgren (S), Kungsör Ingolf

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00

Sammanträdesdatum Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-22 PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare 1 Information om kommunens

Läs mer

Ajournering 14.20-15.00

Ajournering 14.20-15.00 Tekniska nämnden 2010-08-31 Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-15.20 Ajournering 14.20-15.00 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (S) Börje Blomkvist (S) Karl-Bertil Eklund (S) Hans Jansson

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org. nr Box 45

Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org. nr Box 45 ARB2000, v2.1, 2014-01-30 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Tekniska förvaltningen Plan- och trafikavdelningen Planeringschef, Mimmi Öberg 0589-871 60, 073-765 71 60 mimmi.oberg@arboga.se Datum 2015-04-08 Yttrande

Läs mer

Va-policy Emmaboda kommun

Va-policy Emmaboda kommun Va-policy Emmaboda kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-16, 76, registernr. 54.4 Va-policy Emmaboda kommun Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade

Läs mer

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram webbenkäten Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter och

Läs mer

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 2015-04-15 Investeringsbudget 2015 Investeringsplan 2015-2017 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2015 2016 2017 Tkr Tkr Tkr INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING

Läs mer

Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten

Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten 1 (7) DATUM DNR 2015-02-24 KS/2015:37 Yttrande Vattenmyndigheten.vastmanland@ lansstyrelsen.se Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post:

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post: Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Skövde kommun / kommunstyrelsen@skovde.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-02

Läs mer

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: VATTEN OCH AVLOPP

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på:  VATTEN OCH AVLOPP KS 2015/0385 Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: www.kalmar.se/vaplan VATTEN OCH AVLOPP Tematiskt tillägg till översiktsplanen Antagen

Läs mer

VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12

VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12 VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. PLAN INOM NUVARANDE VERKSAMHETSOMRÅDE... 4 2.1. Återkommande mindre investeringsprojekt... 6 2.2. Vatten... 6 2.3. Spillvatten...

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16. Emma Nilsson 08-508 264 68. Förslag till beslut

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16. Emma Nilsson 08-508 264 68. Förslag till beslut Dnr Sida 1 (11) 2015-09-03 Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16 Till Exploateringsnämnden 2015-09-24 Emma Nilsson 08-508 264 68 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg till

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen

Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen Meddelande 1(1) Datum Vårt dnr 2015-2362 Ingela Danielsson 0346-88 50 41 ingela.danielsson@falkenberg.se Kommunstyrelsen Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen

Läs mer

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning Tjänsteskrivelse 2015-02-18 KFN 2015.0033 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Remissyttrande - Investeringspolicy Sammanfattning Kultur- och föreningenämnden har beretts tillfälle att

Läs mer