Tekniska nämndens mål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämndens mål 2015 2017"

Transkript

1 Beslutad av tekniska nämnden den 29 oktober 2014, 113

2 Innehåll Kommunfullmäktiges vision och strategiska områden 1 och mått 2 Inspirerande livsmiljö Måltider bestående av helfabrikat Gång- och cykelvägar Gatuunderhåll Trafiksäkerhet vid skolor och förskolor Trygghet Tomtmark för småhusbebyggelse Tomtmark för lägenheter i flerfamiljshus Stabilitetsåtgärder Dricksvatten Miljöbilar Ekologiska livsmedel Miljöförbättrande åtgärder på kommunalt ägd mark Fördjupad översiktsplan Parker och grönområden... 6 Inspirerande lärande. 7 Inspirerande arbete Tomtmark för industri- och handelsverksamhet... 8 Inspirerande organisation Inspirerande organisation tekniska förvaltningen Frisktal 9 dokument baseras på kommunfullmäktiges Strategisk och ekonomisk plan

3 Kommunfullmäktiges vision och strategiska områden Visionen 2026 är Arboga plats för inspiration. Utmaningen är att i alla sammanhang och över tid uppnå visionen. Visionen fylls med de strategiska områdena och dess inriktningstext. De strategiska områdena är de områden som är viktigast för kommunen för att uppnå visionen. Genom inriktningstexterna inom de strategiska områdena förtydligas den politiska viljan. De strategiska områdena: Inspirerande livsmiljö Inspirerande lärande Inspirerande arbete Inspirerande organisation Inom de strategiska områdena finns nio övergripande mål och 21 mått för de kommande åren. I de kommande avsnitten redovisas tekniska nämndens mål och mått utifrån de strategiska områdena, dess inriktningstexter och kommunfullmäktiges övergripande mål. 1

4 och mått Inspirerande livsmiljö Inriktning I Arboga finns plats för inspiration, här finns plats att utveckla idéer och tänka nya tankar. Fritids- och kulturlivet är rikt och erbjuder något för alla. De unika miljöerna i Arboga tas till vara och utvecklas. Här finns många alternativ för boende och pendlingsmöjligheterna är bra. Det gör att allt fler väljer att bosätta sig i Arboga. Det känns tryggt att bo och vistas i Arboga. Kommunen arbetar förebyggande mot brott genom att skapa trygga miljöer och stärka de sociala nätverken både på grupp- och individnivå. En god social välfärd erbjuds utsatta grupper. Servicen till invånarna är bra, i staden och på landsbygden. Arbogaborna känner att de bor i en kommun med tillgängliga och väl fungerande verksamheter som bidrar till god livskvalitet i livets alla skeden. Det finns möjlighet för alla att vara med och påverka kommunens verksamheter. Arboga är ett demokratiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Här råder hög tolerans och människor är jämlika och jämställda. Naturresurser som vatten och luft skyddas och används på ett varsamt sätt. Kommunövergripande mål Arbogaborna ska ha en god livskvalitet. Arboga kommun ska verka för att invånarna upplever att de har inflytande i kommunen. Arboga kommun ska verka för en ekologisk hållbarhet inom alla områden. Det ska finnas goda möjligheter till pendling med kollektivtrafik till och från Arboga. 1. Måltider bestående av helfabrikat Andelen måltider som består av helfabrikat ska minska. Andelen måltider bestående av helfabrikat ska minska med 10 % jämfört med föregående år. (Basår 2013) Mätning görs av måltidens huvudkomponent (exempel på huvudkomponent av helfabrikat är köttbullar, panerad fisk, potatisbullar). 2. Gång- och cykelvägar Tillgången till gång- och cykelvägar ska vara god. Antal kvadratmeter gång- och cykelvägar ska öka samt förbättras jämfört med föregående år. (Basår 2013) 2

5 Gatuunderhåll Gatuunderhållet ska förbättras. I begreppet gatuunderhåll ingår många olika delar så som stensättning, asfaltering med mera. Fokus läggs i detta sammanhang på asfalteringsarbete. För att upprätthålla nivån på gatuunderhållet krävs en beläggning på m 2 yta per år m 2 yta ska beläggas per år. 4. Trafiksäkerhet Förutsättningarna för en god trafiksäkerhet ska öka. Antalet döda och svårt skadade till följd av trafikolyckor inom alla trafikantslag bör, i enlighet med nollvisionen, fortlöpande minska. Trafiksäkerheten ska beaktas i all planering. Barnens trafiksäkerhet ska vara i fokus. Antalet polisrapporterade olyckor på det kommunala vägnätet ska minska. 5. Trygghet Offentliga miljöer ska vara utformade så de är tillgängliga, trygga och säkra för alla. Upplevelsen av trygghet är individuell men kan påverkas av hur omgivningarna man rör sig i, de offentliga rummen och hur trafikmiljön är utformad. Minst fem trygghetsskapande åtgärder ska utföras per år. Trygghetsaspekter ska beaktas i förvaltningens alla projekt. 6. Tomtmark för småhusbebyggelse God planberedskap ska finnas för att möjliggöra byggnation av småhusbebyggelse. Det ska alltid finnas 20 stycken tomter för småhusbebyggelse klara för försäljning. 3

6 Tomtmark för lägenheter i flerfamiljshus God planberedskap ska finnas för att möjliggöra byggnation av lägenheter i flerfamiljshus. Det ska alltid finnas tomtmark klar för försäljning som räcker till 40 stycken lägenheter. 8. Stabilitetsåtgärder Stabilitetsförhållandena utmed åkanten ska förbättras. Totalt bedöms cirka meter åkant behöva förbättras. Stabilitetshöjandeåtgärder av etapp 2 och 9 ska vara utförda till minst 50 % under målperioden Dricksvatten Säkerställa en långsiktig produktion och leverans av ett hälsosamt, godkänt och bra dricksvatten genom provtagning av vattenkvalitén och underhållsinsatser på ledningsnätet. Förnyelsen av Sveriges VAledningsnät är en viktig strategisk fråga och branchorganisationen Svenskt Vatten rekommenderar att förnyelsetakten av vattenledningsnätet bör ligga på 0,7 % Andel otjänliga prover vid Arboga vattenverk ska vara 0. Andel tjänliga prover med anmärkning ska vara mindre än 2 stycken av 50 stycken prov. Andelen vattenläckor ska vara mindre än 1,5 per 10 km ledning och år. Förnyelsetakten av ledningsnätet för dricksvatten ska vara minst 0,7 procent per år av dricksvattenledningsnätets totala längd. 4

7 Miljöbilar Andelen miljöbilar av totala antalet bilar inom kommunkoncernen ska öka. Andel (%) ägda/leasade personbilar som uppfyller miljöbilskrav ska öka jämfört med föregående år. (Basår 2013) Miljöbil utifrån SKLs mätning och Miljöfordon Syd(MFS): För fordon registrerade 2013 och 2014 Som miljöfordon 2013 räknas alla fordon som är märkta som sådant i Transportstyrelsens register. Definitionen miljöbil 2013 gäller även lätta lastbilar. För fordon registrerade före år 2013 Som miljöfordon 2007 räknas varje fordon som uppfyller den nationella definitionen om skattebefrielse för miljöbilar enligt förordning (TSFS 2009:140 och skattelagstiftningen 2006:227 kap 2 11a ) och/eller den tidigare förordningen om miljöbilspremie (2007:380). 11. Ekologiska livsmedel Andelen ekologiska livsmedel ska öka. Andel inköpta ekologiska livsmedel (%) av de totala livsmedelsinköpen per år ska öka jämfört föregående år. (Basår 2013) 12. Miljöförbättrande åtgärder på kommunalt ägd mark Planera för miljöförbättrande åtgärder på kommunalt ägd mark i området mellan Arbogaån och järnvägen utefter Norra Ågatan. Upprätta en handlingsplan för miljöförbättrande åtgärder inom aktuellt område under målperioden Fördjupad översiktsplan Upprätta en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Arboga stadskärna. Med stadskärna avses området mellan järnvägen/österled och Strömsnäsbron/Herrgårdsbron. Upprättandet av en fördjupad översiktsplan för Arboga stadskärna kan ske först när kommunens översiktsplan har reviderats. Den fördjupade översiktsplanen för Arboga stadskärna färdigställs för antagande i kommunfullmäktige under målperioden

8 Parker och grönområden Arboga kommuns parker och grönområden ska bevaras och utvecklas för dagens och framtida generationers kommuninvånare. Arboga ska ha en god bebyggd miljö(vilken också är ett nationellt miljömål), som bland annat innebär att kulturhistoriska och estetiska värden i park och naturmark ska tillvaratas. Upprätta skötselplaner för kommunens parker och grönområden under målperioden

9 Inspirerande lärande Inriktning Trygghet, delaktighet, kreativitet och kompetens är ledord för Arbogas förskolor, fritidshem och skolor. Alla barn och elever blir sedda och får uppmärksamhet. Arbogas skolor inspirerar till nyfikenhet och lust att lära. Kompetenta lärare och ett bra ledarskap på alla nivåer bidrar till en god lärmiljö där eleverna utmanas, utvecklas och lyckas utifrån egna förutsättningar. Mötet, samspelet och dialogen mellan pedagog, barn, elev och föräldrar genomsyrar hela skoltiden. Vasagymnasiet håller hög kvalitet och det goda samarbetet med näringslivet utvecklas ytterligare. Det ger eleverna goda kunskaper och bra förutsättningar att gå vidare till högre studier eller arbete efter avslutad utbildning. Vuxenutbildningen bidrar till det livslånga lärandet och ger alla en ny chans. Kommunövergripande mål Arbogas förskolor ska ha hög kvalitet och vara trygga. Tekniska nämnden har inga verksamhetsspecifika mål inom området. 7

10 Inspirerande arbete Inriktning Arboga erbjuder en varierad arbetsmarknad inom många olika branscher. En god service från kommunens alla verksamheter och organisationer uppmuntrar till företagande och bidrar till att näringslivet växer och utvecklas. Attraktiva etableringsområden och god tillgång på arbetskraft skapar förutsättningar för nya branscher och företag. Arbogas unika kulturmiljö, rika historia och goda värdskap lockar besökare, vilket gör besöksnäringen till en allt större näringsgren. Kommunövergripande mål Arboga ska vara känd som en företagsvänlig kommun. 15. Tomtmark för industri- och handelsverksamhet God planberedskap ska finnas för att möjliggöra byggnation för industrioch handelsverksamhet. I Arboga kommun ska det alltid finnas kvm industrimark tillgänglig för byggnation inom 8 månader efter beslut om genomförande och finansiering. 8

11 Inspirerande organisation Inriktning Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna utvecklas och är delaktiga. Arbetsmiljön är god och hälsofrämjande. Ambitionen är att erbjuda alla den sysselsättningsgrad de önskar. Medarbetare som trivs och mår bra är en förutsättning för en inspirerande organisation. Kommunens organisation är effektiv, tillgänglig och tydlig för medarbetare, medborgare och företagare. Ett gott bemötande ger god service och inbjuder till dialog. Ekonomin är i balans och kommunens resurser används alltid på bästa sätt såväl på kort som på lång sikt. Kommunövergripande mål Arboga kommun ska ha effektiva och tillgängliga tjänster. Arboga kommun är och upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Arboga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning. 16. Inspirerande organisation tekniska förvaltningen Tekniska förvaltningen som arbetsplats ska kännetecknas av delaktighet, kompetensutveckling, god teknisk utrustning och konkurrenskraftiga löner. Det är en jämställd arbetsplats där män och kvinnors begåvningar, resurser och erfarenheter tas tillvara. Samtliga medarbetare vid tekniska förvaltningen ska varje år erbjudas kompetensutveckling. 17. Frisktal Arbetsmiljön vid tekniska förvaltningen ska vara god, hälsosam och trivsam. Förvaltningens hälsofrämjande arbete är förbyggande och utvecklande med medarbetare som trivs och mår bra. Frisktalet på förvaltningen ska öka jämfört med föregående år. (Basår 2013) 9

12 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Blad 4 TN 113 TNAU 87 D nr 83/ Enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 maj 2011, 105, är dagens sammanträde med tekniska nämnden offentligt i den del som gäller tekniska nämndens budget och mål för år Annonsering om offentligt sammanträde samordnades med kommunens andra nämnder i Arboga tidning. I Arboga kommun tillämpas målstyrning. Kommunfullmäktige beslutar om Arboga kommuns vision, strategiska områden samt övergripande mål och mått i "Strategisk och ekonomisk plan" för aktuell målperiod. Visionen 2026 ärarbogn-plats för inspiration. Utifrån visionen, strategiska områdena och kommunfullmäktiges övergripande mål beslutar tekniska nämnden om mål och mått för sina verksamheter. Partiernas förslag till mållämnades in till tekniska förvaltningen i slutet av augusti. Förslag har inkommit från Kristdemokraterna. Tekniska förvaltningen har utifrån inkomna förslag från partierna samt kommunfullmäktiges "Strategisk och ekonomisk plan " arbetat fram ett förslag till måldokument för tekniska nämnden Nämndens måldokument för perioden ska lämnas till ekonomikontoret den 4 november Tekniska nämndens beslut Upprättat förslag till mål för tekniska nämnden antas. Mikael von Melsted (MP), Hans Svangvist (M), Bo Axelsson (M), Per-Arne Käck (MP), Richard Fallqvist (FP) och Ingemar Johansson (FP) avstod från att delta i beslutet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Skickas till: Kommunfullmäktige, Ekonomikontoret, Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande ~

13 Tekniska förvaltningen Teknisk chef Bo Antonsson Datum (8) Konsekvensbeskrivning avseende tekniska nämndens beslutade budgetram 2015 inklusive förslag till beslut Tekniska nämnden har i underlag till strategisk och ekonomisk plan redovisat önskvärda förändringar av driftsram avseende den skattefinansierade delen för 2015 enligt nedan. Skattefinansierade verksamhetsdelar, tkr Önskvärd ramökning enligt underlag till strategisk och ekonomisk plan , beslutad av TN Förändring enligt strategisk plan , beslutad av KF Fondering deponi Utvidgad undersökning MIFO Parkunderhåll inkl. trygghetsskapande åtgärder Bidrag vägsamfälligheter och föreningar Skötselytor som tillkommit Driftkostnadsökning pga. investeringar Totalt, tkr I samband med upprättande av underlag för den strategiska och ekonomiska planen identifierades behovet av ramökning om tkr för år Den beslutade strategiska och ekonomiska planen avseende år 2015 medger ökad ram med tkr. Konsekvenserna av reduceringen redovisas enligt nedan. Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org. nr Box 45 Smedjegatan Arboga

14 2 (8) Fondering deponi Det finns en kommunal deponi i drift och ett antal nedlagda deponier som ska kontrolleras. Kallstenstippen genererar intäkter som i dagsläget räcker till den dagliga driften av deponin. Det finns dock krav att avsätta medel för framtida täckning och övervakning av deponin och denna fondering sker från tekniska nämndens ram. Möjligheten till ökade intäkter bedöms som liten. För att ha medel till sluttäckning av deponier har inriktning varit att fondera medel. I samband med den strategiska och ekonomiska planen begärdes kr för fondering. Resultatet av ramökningen innebär att kr kan användas för fondering. Konsekvensen av reducerat anslag innebär att det tar längre tid att få ihop medel för sluttäckning. Parkunderhåll inkl. trygghetsskapande åtgärder Neddragningar inom parkunderhåll har varit nödvändiga för att uppnå bättre gatuunderhåll. Tidigare har driftmedel inte tillförts för tillkommande skötselytor vilket också försämrat kvalitén. För att kompensera detta har det bedömts åtgå 2,1 mnkr. Resultatet av ramökningen innebär att kr kan läggas på parkunderhåll vilket är en förbättring. Kvalitén på parkunderhållet är naturligtvis helt beroende på vilka insatser som kan göras i vår gemensamma miljö. Parkerna är viktiga inslag i staden och utgör en betydande del i första intrycket av Arboga. Om det finns en önskan att det första intrycket ska vara en bild av en välskött stad bör resurserna för parkunderhållet öka ytterligare. Det är också viktigt parker upplevs inbjudande och trygga. Bidrag vägsamfälligheter och föreningar I samband med den strategiska och ekonomiska planen begärdes kr för att kunna bibehålla beslutad bidragsnivå. Resultatet av ramökningen innebär att kr kan användas för att täcka en del av kostnaden för bidrag. Om inte ytterligare medel kan tillföras innebär det att dessa medel tas inom befintlig ram med konsekvenser för övrig drift.

15 3 (8) Skötselytor som tillkommit I samband med den strategiska och ekonomiska planen begärdes kr för de skötselytor som tillkommit. Resultatet av ramökningen innebär att kr kan användas för att täcka en del av kostnaden för tillkommande ytor. Konsekvensen innebär reducering av den totala drift- och underhållsinsatsen vilket i förlängningen kan innebära att Arboga upplevs som ovårdat. Driftkostnadsökning pga. investeringar En del av investeringarna som genomfördes 2014 genererar en driftkostnadsökning, vilket tidigare har redovisats. Det är önskvärt att driftmedel avsätts i samband med beslut om investeringsarbeten. I samband med den strategiska och ekonomiska planen begärdes kr för driftkostnadsökning pga. investeringar. Resultatet av ramökningen innebär att kr kan användas för att täcka en del av kostnaden för driftkostnadsökningarna. Konsekvensen innebär reducering av den totala drift- och underhållsinsatsen vilket i förlängningen kan innebära att Arboga upplevs som ovårdat. Driftkostnader gemensamma för kommunen Geodatasamverkan Geodata är beskrivningar av sådant som har ett geografiskt läge, till exempel byggnader, sjöar och vägar men också vegetation och befolkning. Vanliga synonymer på geodata är geografisk information eller geografiska data. Kommuner är beroende av geodata, till exempel information om vägsträckningar, naturskydd, jordarter, miljöpåverkan mm. En stor del av informationen produceras i den egna verksamheten. Information måste även hämtas in från andra geodataproducenter, lagras och hållas uppdaterad. Geodatasamverkan är ett samarbete där statliga myndigheter, kommuner och andra organisationer tecknar avtal för att få använda ett samlat utbud av geodata. Cirka 20 myndigheter delar ut sin information till de som är med i samverkan. Den årliga kostnaden för geodatasamverkan uppgår år 2015 till kr. Frågan har aktualiserats efter att GIS-utvecklaren anställdes.

16 4 (8) Investeringskostnader gemensamma för kommunen VA-plan Vattenmyndigheterna har tillsammans med länsstyrelserna för respektive län bedömt statusen i alla större vattendrag, sjöar, kustvatten och grundvatten. För att uppnå miljökvalitetsnormerna för alla vattenförekomster har Vattenmyndigheten fastställt ett åtgärdsprogram. Genom programmet har kommuner och myndigheter fått ansvaret för att genomföra vattenförbättrande åtgärder inom sina respektive ansvarsområden. En av åtgärderna i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram är att kommunerna i samverkan med länsstyrelserna, behöver utveckla vattenoch avloppsvattenplaner. Tekniska förvaltningen anordnade den 20 maj 2014 ett seminarium där en mängd frågor rörande kommunal vattenplanering och ansvaret belystes. Vid seminariet informerade Vattenmyndigheten om åtgärdsprogrammet och Länsstyrelsen informerade om utpekade områden samt krav och rättsfall utifrån lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Vid seminariet informerade även Västra Mälardalens Myndighetsförbund om tillsynsarbetet avseende enskilda avlopp. I Arboga har tillsyn gjorts på 96,5 % av de enskilda avloppen. Bland de avlopp som har dömts ut är vissa belägna inom områden som bedöms aktuella för en framtida anslutning till kommunalt vatten- och avlopp. En kommunal VA-plan är ett styrdokument som beskriver hur VAförsörjningen ska lösas i hela kommunen, både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. VA-planen är ett stöd i kommunens arbete och utgör ett viktigt underlag enligt följande: Långsiktig investeringsplanering. Underlag vid samråd med länsstyrelsen om planerad VA-försörjning i utpekade områden. Stöd för tillsynsmyndigheten och fastighetsägare i frågor rörande enskilda avlopp. Arbetet med framtagande av en VA-plan kommer att kräva kommunens egna resurser och konsultstöd vilket kostnadsbedöms till ca kr.

17 5 (8) Frågan om en VA-plan är komplex och kopplad till översiktsplanering samt övrig planering och berör i första hand kommunstyrelsens, Västra Mälardalens Myndighetsförbunds och tekniska nämndens ansvarsområden. Arbetet med att ta fram en VA-plan är angeläget och behöver omgående påbörjas. För att hitta en struktur i arbetet krävs politisk förankring samt beslut om uppdrag och finansiering. Behovet nämndes i tekniska nämndes underlag till strategisk och ekonomisk plan Frågan har fått ökad aktualitet efter seminariet och efter att Västra Mälardalens Myndighetsförbund arbetat vidare med inventering av enskilda avlopp. Investeringar inom tekniska nämndens verksamhetsområde Den beslutade ramen för investeringar avseende den skattefinansierade delen uppgår enligt strategisk och ekonomisk plan till tkr och motsvarande för VA uppgår till tkr. Utöver beslutad ram i strategisk och ekonomisk plan erfordras medel för: Omvandlingsområden och exploatering Hällarna. Beloppet avser första årets investering och avser kostnader för vägar och förrättningar mm. Investeringen är tidigarelagd mot vad som beskrivs i strategisk och ekonomisk plan på grund av förväntningar om igångsättning. Igångsättningen är beroende av detaljplanens antagande tkr Konsekvensen av att inte ha tillgång till redovisade medel efter detaljplanens antagande innebär ytterligare försening av fastighetsbildning och utbyggnad av vatten- och avlopp. VA-kostnader i för överföringsledning sträckan Frösshammar- Nannberga-Arboga, etapp 1*. Investeringen är tidigarelagd mot vad som beskrivs i strategisk och ekonomisk plan på grund av förväntningar om att lösa VA-försörjningen i Hällarna. Länsstyrelsen har också uppmärksammat VA-förhållandena i området och begärt uppgifter om vilka åtgärder kommunen avser att genomföra tkr

18 6 (8) Konsekvensen av att inte ha tillgång till redovisade medel under 2015 kan innebära svårigheter att möta länsstyrelsens förväntade krav om VA-sanering. Det är också angeläget att arbetet kommer igång med hänsyn till den långa processtid som förflutit. Råvattenbrunnen i Lunger som försörjer Götlunda, Lunger, Björkudden, Sjölunda och Furuskallen med dricksvatten har något förhöjda halter av nitrat. VA-avdelning har fått påstötning från Västra Mälardalens Myndighetsförbund om att åtgärda nitrathalterna. En ny brunn har borrats c:a 2 km söder om vattenverket, omfattande provpumpningar har genomförts från den nya brunnen. Resultatet visar att nitrathalterna i nya brunnen är under gränsvärdet, av den anledningen bör den nya brunnen kopplas in under Detta kräver ledningsarbeten mellan brunnen och befintligt vattenverk. Investeringen är tidigarelagd mot vad som beskrivs i strategisk och ekonomisk plan med hänsyn till att det nu finns tillgång till vatten med god kvalitet och att det är angeläget att leverera bra dricksvatten. Råvattenledning, dricksvattenledning och avloppsledning samförläggs för att möjliggöra anslutning av Lungers udde. Konsekvensen av att inte ha tillgång till redovisade medel under 2015 innebär försening av planerade förbättringsåtgärder. I underlaget till strategisk och ekonomisk plan redovisades ett behov för fastigheter som ligger under tekniska nämndens ansvarsområde på tkr år Underhållsåtgärder enligt ny underhållsplan samt nödvändiga arbetsmiljöåtgärder för fastigheter visar ett behov om tkr tkr Konsekvensen av att inte ha tillgång till redovisade medel 2015 innebär ytterligare försening av arbetsmiljöåtgärder med de påfrestningar som detta medför för personal. Fastighetens skick försämras ytterligare. Kostnaden fördelar sig enligt följande: Kostnad för tak fönster och väggar Kostnad för två ventilationsaggregat Rådhuset, hus B och F Kostnad för två ventilationsaggregat Rådhuset, hus D (ITavdelningen) Ritning bifogas, se bilaga 4. Summa tkr tkr tkr tkr *I vilken utsträckning denna del är skatte- eller VA-finansierad är beroende av beslut om VA-taxa.

19 7 (8) Mot ovanstående bakgrund föreslås justeringar avseende drift- och investeringsram samt godkännande av förslag till utnyttjande av befintlig ram. Förslag till beslut i tekniska nämnden 1. Godkänna redovisad konsekvensbeskrivning avseende tekniska nämndens beslutade budgetram 2015, daterad 21 oktober Godkänna föreliggande förslag till budget, daterat 8 oktober 2014, avseende den del som ligger inom beslutad driftram för tekniska nämnden år Godkänna föreliggande förslag till budget, daterat 8 oktober 2014, avseende den del som ligger inom beslutad investeringsram för tekniska nämnden år Föreslå kommunfullmäktige att driftmedel om kr reserveras för geodatasamverkan. 5. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om framtagande av VA-plan samt anslå investeringsmedel om kr för VA-planen. 6. Föreslå kommunfullmäktige att anslå investeringsmedel om kr för att påbörja arbetena inom omvandlingsområdet Hällarna. 7. Föreslå kommunfullmäktige att anslå investeringsmedel om kr för överföringsledning avseende vatten och avlopp sträckan Frösshammar-Nannberga-Arboga, etapp Föreslå kommunfullmäktige att anslå investeringsmedel om kr för att möjliggöra för implementering av ny råvattenbrunn i Lungersudde. 9. Föreslå kommunfullmäktige att anslå investeringsmedel om kr för underhållsarbeten för tak fönster och väggar. 10. Föreslå kommunfullmäktige att anslå investeringsmedel om kr för underhållsarbeten för två ventilationsaggregat Rådhuset, hus B och F. 11. Föreslå kommunfullmäktige att anslå investeringsmedel om kr för två ventilationsaggregat Rådhuset, hus D (ITavdelningen).

20 ARBOGA KOMMUN

21 1 (1) Tekniska förvaltningen ARB300 v Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org.nr Box 45 Smedjegatan 5 vx Arboga

22 Budget 2015 TEKNISKA NÄMNDEN, Tekniska förvaltningen Driftbudget, tkr Skattefinansierad Utfall 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Intäkter Personalkostnader Övr.kostnader exkl kapitalkostn Intern ränta Avskrivningar Summa kapitalkostnad Nettokostnad(+) / intäkt(-) VA-avdelningen Utfall 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Intäkter Personalkostnader Övr.kostnader exkl kapitalkostn Intern ränta Avskrivningar Summa kapitalkostnad Nettokostnad(+) / intäkt(-)

23 Tekniska förvaltningen Förslag Investeringsbudget 2015 Förändring Avskriv. Driftskostnads- Budget Kommentar driftkostnad tid Skattefinansierad, tkr påverkan antal år Plan- och trafikavdelningen 1 Geografiska informationssystem Beräknas inte påverka driftskostnaderna Norra Ågatan miljöförbättrande åtgärder Beräknas inte påverka driftskostnaderna 155 I tekniska nämndens mål ingår att planera för miljöförbättrande åtgärder på kommunalt ägd mark i området mellan Arbogaån och järnvägen utefter Norra Ågatan. Investeringen avser upprättande av handlingsplan för miljöförbättrande åtgärder inom aktuellt område. Arbetena påbörjades hösten Projektavdelningen Utbyggnad av gång- och cykelvägar. Budgeterade medel 2015 avser kommunens kostnader efter beviljade bidrag om 50 %. Broplan förfrågningsunderlag och bygghandlingar En utbyggnad av gång- och cykelvägsnätet medför ökade driftkostnader Ansökan om stadsbidrag har lämnats för utbyggnad av gång och cykelvägar. Kommunala medel behövs för att täcka de kostnader som inte är bidragsfinansierade. Avsikten är att säkerställa broar/tunnlars kontition, samt att förebygga med en åtgärdsplan. Arbete med broplanen pågår under Fördjupad stabilitetsutredning Villagatsområdet 200 Projektet har enligt beslut i tekniska nämnden påbörjats under hösten 2014 och bör färdigställas unde Trafiksäkerh.åtgärder När man gör trafiksäkerhetshöjande åtgärder tillämpas ofta sådana lösningar som ger en ökad driftskostnad tex genom att man tvingas handsopa runt stolpar. Den trafiksäkerhetshöjande effekten anses så god att den motiverar en driftkostnadsökning. 300 Hastighetsdämpande åtgärder efterfrågas på flera platser och bedöms som angelägna Gatubelysning Driftkostnaderna beräknas minska eftersom effekten kan minskas med nya armaturer Fortsatt utbyte av kvicksilverarmaturer till LED är nödvändig eftersom tillverkningen av kvicksilverarmaturer upphör

24 Tekniska förvaltningen Förslag Investeringsbudget 2015 Förändring Avskriv. Driftskostnads- Budget Kommentar driftkostnad tid Skattefinansierad, tkr påverkan antal år Driftavdelningen 8 Trygghetsskapande åtgärder Driftkostnaderna är beroende av åtgärd. 500 I tekniska nämndens mål ingår trygghetsskapande åtgärder och dessa anpassas efter behov Lekplatser 300 Komplettering av befintliga lekplatser Fordon o maskiner Beräknas inte påverka driftskostnaderna Beläggningsunderhåll 5500 En midjestyrd redskapsbärare samt en mindre traktor upphandlas. En stor hjullastare samt minitraktor avyttras pga ålder. I tekniska nämndens mål ingår beläggningsarbeten med kvm per år Dammluckor Herrg.bron, projektering och förfrågningsunderlag Beräknas inte påverka driftskostnaderna 1000 Tidigare har utskovet under gamla Elverket åtgärdats och som tidigare påtalats återstår fyra st befintliga manuellt reglerade dammluckor. 50 Summa Beslutad ram enligt strategisk plan

25 Tekniska förvaltningen Förslag Investeringsbudget 2015 Förändring Avskriv. Driftskostnads- Budget Kommentar driftkostnad tid Skattefinansierad, tkr påverkan antal år Omvandlingsområden och exploatering 13 Hällarna fastighetsbildning vägar mm. skattefinansierad Driftkostnadsökning Avser åtgärder inom den kommunalt ägda marken inom planområdet vid Hällarna. 33 Summa omvandlingsområden och exploatering Åtgärder enligt under 2014 upprättad underhållsplan avseende fastigheter som driftas av tekniska nämnden 14 Ombyggn. tak mm Rådhuset hus B,D,F Två ventilationsaggregat Rådhuset hus 15 B/F Två ventilationsaggregat Rådhuset för 16 arbetsmiljön i IT-avdelningen mm, hus D 17 Väggputsning Rådhus husa,b,c,d,f Beräknas inte påverka driftskostnaderna 1280 Effektiviseringens storlek är inte klarlagt i dagsläget 3500 Beräknas inte påverka driftskostnaderna 2500 Beräknas inte påverka driftskostnaderna 600 Beräknas inte påverka driftskostnaderna 150 Taken läcker på ett flertal ställen och måste åtgärdas för att inte skadorna ska förvärras. 40 Klarar OVK men är dyr i drift eftersom den inte har någon återvinning på frånluft. 30 Ventilationsaggregat samt kanaler är så dåliga att OVK inte kan utföras. Av arbetsmiljöskäl måste åtgärderna utföras. 30 Väggputsning bör göras i samband med takbyte för att undvika extra kostnader för ställningsbyggnader. 30 Fönsterbyten bör göras i samband med takbyte för att undvika extra kostnader för ställningsbyggnader Fönster Rådhusgatan hus D,F Beräknas inte påverka 19 Rådhuset gårdshus/garage målning driftskostnaderna 108 Ommålning enligt underhållsplan. 10 Summa fastigheter 8138 Summa tekniska förvaltningen, skattefinansierad Summa exploatering och omvandlingsområden Summa fastigheter Summa totalt Beslutad ram enligt strategisk plan Avvikelse från beslutad ram i strategisk plan

26 Tekniska förvaltningen Förslag Investeringsbudget 2015 Förändring Driftkostnads- Budget Kommentar driftkostnad Avskriv. VA-avdelningen, tkr påverkan tid (år) VATTEN 1 Nya V-serviser bef. nät (dricksvatten) Reinvest vattenledningsnätet 2100 TN mål renoveringstakt på 0,7 % / år beräknas uppnås Uppgrävning långsamfilter 1, 2, 3, 4, Rengöring av sandbädd Bassängblock renov. långsamfilter Renovering av betong efter frysskador AVV vattenverk energisparåtgärder 600 Byte primär värmekälla Ombyggnad mekaniska reningen AVV 1300 Byte mikrosilar för att förbättra avskiljning av alger och partiklar Säkerhetshöjande åtgärder, ny lagstiftning 50 Fortsatt arbete med att förbättra skalskyddet AVLOPP 8 Nya S-serviser bef. nät (Spillvatten) Reinvest spillvattenledningsnätet 4700 Av Svenskt vatten rekommenderad renoveringstakt är 0,5 % vilket bedöms uppnås. 10 Avloppspumpstationer renov. o omb. 150 Byte teknisk utrustning Ombyggnad yttre verk 350 Tillbyggnad för kemikalietank Götlunda avloppsreningsverk samt byte tak och panel på Lungers vatten- och avloppsreningsverk 12 Renovering bassängblock ARV 500 Reparation av betongskador

27 Tekniska förvaltningen Förslag Investeringsbudget 2015 Förändring Driftkostnads- Budget Kommentar driftkostnad Avskriv. VA-avdelningen, tkr påverkan tid (år) 13 Ombyggnad rötkammare 2 projektering 100 Befintlig använd rötkammare 1 börjar bli rejält sliten. För att klara utsläppskrav och nya säkerhetskrav för drift, uppgraderas rötkammare 2 för att kopplas in som ordinarie. Projektering påbörjas DAGVATTEN 14 Nya D-serviser bef. nät (Dagvatten) Reinvestering dagvattenledningsnätet 1100 Dikesrensning och ledningsbyten samt dagvattenseparation. 16 Dagvattenpumpstationer renov. o omb. 50 Byte teknisk utrustning 25 Summa Beslutad ram enligt strategisk plan

28 Tekniska förvaltningen Förslag Investeringsbudget 2015 Förändring Driftkostnads- Budget Kommentar driftkostnad Avskriv. VA-avdelningen, tkr påverkan tid (år) OMVANDLINGSOMRÅDEN OCH EXPLOATERING, VA 18 Hällarna VA överföringsledning sträckan Frösshammar-Nannberga- Arboga etapp 1, taxe-/skattefinansierad 4600 Förberedelsearbete i form av projektering. Lst har inkommit med förfrågan med stöd av lagen om allmänna vattentjänster vilket kan innebära krav om lösning av kommunalt vatten och avlopp för Hällarna. Kostnadstäckningen för omvandlingsområden är beroende av anläggningsavgiften i VAtaxan. 25 / Implementering nya brunnen Lungersudde, Vattendom, marklösen 5000 En ny brunn för råvatten har anlagts på Lungersudde. Implementering av brunnen utförs Lungersudde är ett område som är utpekat av Lst enligt 6 lagen om allmänna vattentjänster. I samband med förläggningen av ny råvattenledning samförläggs dricksvatten- och avloppsvattenledningar mellan Lungers VA-verk- Lungersudde /65 Summa omvandlingsområden och exploatering 9600 Summa vatten och avlopp, lånefinansierad Summa omvandlingsområden och exploatering Summa totalt Beslutad ram enligt strategisk plan Avvikelse från beslutad ram i strategisk plan

29 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Blad 2 TN 112 TNAU 88 Dnr 83/ Tekniska nämndens budget 2015 Enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 maj 2011, 105, är dagens sammanträde med tekniska nämnden offentligt i den del som gäller tekniska nämndens budget och mål för år Annonsering om offentligt sammanträde samordnades med kommunens andra nämnder i Arboga tidning. När målstyrning började tillämpas i Arboga kommun år 2008 infördes också rambudgetering. Det innebär att nämnderna erhåller en ekonomisk ram för drift- respektive investeringsbudget Kommunfullmäktige fastställer nämndernas ekonomiska ramar för budget i "Strategisk och ekonomisk plan" för den kommande 3-årsperioden. Under hösten arbetar nämnderna fram budget för sina verksamheter utifrån tilldelad ekonomisk ram. Förslag till budget utifrån tilldelad ekonomisk ram för drift- och investeringar för tekniska nämnden år 2015 redovisas. I tekniska nämndens underlag till strategisk och ekonomisk plan redovisades ett behov av en ramökning för tekniska nämndens verksamheter om tkr för år Den beslutade strategiska och ekonomiska planen medger ökad ram med l 661 tkr för år Konsekvenser av reducerat anslag utifrån redovisat behov av ramökning väntas bland annat inom verksamhetsområdena fondering för sluttäckning av deponi, parkunderhåll inklusive trygghetsskapande åtgärder samt drift- och underhållsinsatser. Efter att tekniska nämndens underlag till strategisk och ekonomisk plan togs fram har också driftkostnader för geodatasamverkan och investeringskostnader för V A-plan tillkommit som är gemensamma för kommunen. Drift- och investeringsramen föreslås därför justeras. Konsekvenser av reducerat anslag utifrån redovisat behov av ramökning i tekniska nämndens underlag till strategisk och ekonomisk plan samt drift- och investeringskosh1ader som är gemensamma för kommunen redovisas i konsekvensbeskrivning avseende tekniska nämndens beslutade budgetram 2015, daterad den 21 oktober Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

30 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Blad 3 Tekniska nämndens beslut 1. Godkänna redovisad konsekvensbeskrivning avseende tekniska nämndens beslutade budgetram 2015, daterad den 21 oktober Godkänna föreliggande förslag till budget, daterad den 8 oktober 2014, avseende den del som ligger inom beslutad driftfram för tekniska nämnden år Godkänna föreliggande förslag till budget, daterad den 8 oktober 2014, avseende den del som ligger inom beslutad investeringsram för tekniska nämnden år Tekniska nämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Reservera driftmedel om kronor för geodatasamverkan. 2. Besluta om framtagande av VA-plan samt anslå investeringsmedel om kronor för VA-planen. 3. Anslå investeringsmedel om kronor för att påbörja arbetena inom omvandlingsområdet Hällarna. 4. Anslå investeringsmedel om kronor för överföringsledning avseende vatten och avlopp sträckan Frösshammar-Nannberga Arboga, etapp Anslå investeringsmedel om kronor för att möjliggöra för implementering av ny råvattenbrunn i Lungersudde. 6. Anslå investeringsmedel om kronor för underhållsarbeten för tak fönster och väggar. 7. Anslå investeringsmedel om kronor för underhållsarbeten för två ventilationsaggregat i rådhuset, hus B och F. 8. Anslå investeringsmedel om kronor för två ventilationsaggregat i rådhuset, hus D. Mikael von Melsted (MP), Hans Svanqvist (M), Bo Axelsson (M), Per-Arne Käck (MP), Richard Fallqvist (FP) och Ingemar Johansson (FP) avstod från att delta i beslutet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Skickas till: Kommunfullmäktige, Ekonomikontoret, Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 0--

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-05-10

Sammanträdesdatum 2010-05-10 Kommunstyrelsen 2010-05-10 Blad 6 Ks 57 Au 59 Dnr 192/2007-101 Svar på motion om klimatförändringarnas påverkan på byggnader Centerpartiet har genom Kerstin Rosenkvist, Arne Berglund och Jörgen Johansson

Läs mer

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 16 Ks 80 Au 76 Dnr 143/2010-042 Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 april 2010 lämnade t1 fastighetschef

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ordförand~. -;:.:...-;::1::f.. ;;";;;::~.:::=:-:~...,.;;;;:;. C.:~.~... -Carl-Erik Almskoug SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. .f j)' Underskrifter 110

Ordförand~. -;:.:...-;::1::f.. ;;;;;::~.:::=:-:~...,.;;;;:;. C.:~.~... -Carl-Erik Almskoug SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. .f j)' Underskrifter 110 Plats och tid Ahllöfsrurnmet kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedsh öm (V) Mikael von Melsted (MP) BoAntonsson teknisk chef, Mikael Norman projektchef, Marie-Louise

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN 2014 1(7) vatten och avloppsförsörjningen 2014 Inledning Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten särredovisas

Läs mer

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 2015-04-15 Investeringsbudget 2015 Investeringsplan 2015-2017 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2015 2016 2017 Tkr Tkr Tkr INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING

Läs mer

Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller sig till prognosen.

Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller sig till prognosen. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-03-05 `0 Blad 2 Ks 23 Dnr 53/2012-107 Kapitaltäckningsgaranti Arboga Energi AB Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-10-08 Blad 6 Ks 118 Au 145 Dnr 195/2013-041 Information om samtliga nämnders mål och Ekonomichefen informerar kortfattat om

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2013 1 (5) Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A) Vilket vattendistrikt

Läs mer

Övergripande plan med budget 2013-2015

Övergripande plan med budget 2013-2015 s handling 8/2012 Övergripande plan med budget 2013-2015 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012 1 Ansvarsområde med verksamhetsfakta 1.1 Ansvarsområde Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Kompletteringsbudget år 2012 för styrelsen och nämnderna

Kompletteringsbudget år 2012 för styrelsen och nämnderna Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-04-10 ^T' Blad 26 Ks 54 Au 48 Dnr 42/2012/042 Kompletteringsbudget år 2012 för styrelsen och nämnderna Syftet med kompletteringsbudgeten är

Läs mer

Slut- och delredovisningar av investeringsprojekt inom Tekniska nämnden

Slut- och delredovisningar av investeringsprojekt inom Tekniska nämnden STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (35) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-04-26 Kf Ks 49 Au 74 Dnr KS/2012-0138 Slut- och delredovisningar av investeringsprojekt inom Tekniska nämnden

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Mellström 2015-01-05 KS 2014/0465 50029 Kommunfullmäktige Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD Förslag till beslut

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning Tjänsteskrivelse 2015-02-18 KFN 2015.0033 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Remissyttrande - Investeringspolicy Sammanfattning Kultur- och föreningenämnden har beretts tillfälle att

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott. Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande. Evert Eklind (MAP)

Tekniska nämndens arbetsutskott. Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande. Evert Eklind (MAP) Sammanträdesdatum Sida 0 ande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, kl. 14.00 16.10 ande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert Eklind

Läs mer

Återrapportering från Alingsås kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Alingsås kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Alingsås kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20. Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20. Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-11.00 Beslutande Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström, teknisk chef,

Läs mer

Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga

Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 8 Ks 7 Au 169 Dnr 224/2010-101 Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga Från Sandra Åhs, KD, och Jonas Stenzelius,

Läs mer

Komplettering till tidigare utskick

Komplettering till tidigare utskick KOMMUNFULLMÄKTGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00 Plats S~erneskolans matsal Gruppmöten: Rum finns reserverade från 16.00 Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V) Rum

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Använd hela verktygslådan! Arbeta proaktivt! Förankring! Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg.

Använd hela verktygslådan! Arbeta proaktivt! Förankring! Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg. Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg Mats Johansson Ecoloop / VERNA Ekologi AB Ny mailadress! mats.johansson@ecoloop.se Uppsala 29 september 2009 Använd hela verktygslådan!

Läs mer

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 8 (10) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-09-04 Kf 66 Ks 76 Au 111 Ks/2014-0063 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Gagnefs kommun Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 2 Dnr 2015:73/13 ----------, GAGNEFS KOMMUN Sn 31 Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Socialnämnden föreslår

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun I VA Web samlas alla nyckeltal i en databas som är tillgänglig via Internet. Nyckeltalen värderas systematiskt och används till att årligen analysera och följa

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2008-10-28 1-13 Plats och tid: Kommunkontoret, Lessebo tisdagen den 28 oktober 2008 kl 14.00 17.00 Beslutande Anders Palmengren, ordf tom 73 Rolf Söderberg Örjan Wilhelmsson Eva Kabanda

Läs mer

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-06-11 43 Plats och tid Kommunhuset kl. 18.00 19.00. Stefan Liljenberg (SD)

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-06-11 43 Plats och tid Kommunhuset kl. 18.00 19.00. Stefan Liljenberg (SD) 2012-06-11 43 Plats och tid Kommunhuset kl. 18.00 19.00 Beslutande Tjänstgörande Ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Erik Mårtensson, ordf. (KD) Olof Asserfors (S) Knut Kryger (FP) Stefan

Läs mer

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Från Carl-Erik Almskoug, OPA, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2011, 97, kommit in en motion om laddstolpar/elstolpar.

Från Carl-Erik Almskoug, OPA, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2011, 97, kommit in en motion om laddstolpar/elstolpar. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-04-10 Blad 12 Ks 43 Au 35 Dnr 126/2011-101 Svar på motion om Iaddstolpar/elstolpar Från Carl-Erik Almskoug, OPA, har till kommunfullmäktiges

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6)

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) INLEDNING Götene kommun införde från och med den 1 januari 1995 en balansräkningsmodell för tekniska kontorets VA-enhet (balansräkningsenhet). Införandet av

Läs mer

Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare Sammanträdesdatum Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen kl. 16.30 17.00 Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 13.00 14.30 Beslutande Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s) Övriga deltagande Joakim

Läs mer

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden Tjänsteutlåtande Avdelningschef teknik 2015-01-07 Carl Bachman 08-590 977 17 Dnr: Carl.Bachman@upplandsvasby.se KSTFU/2015:1 10053 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan - Gator

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-11-17 1 (16 ) Plats och tid Studiebesök Olshammar, 2003-11-17 kl. 15.00 16.00. Sammanträde Olshammarsgården, Olshammar, 2003-11-17 kl.16.00 16.45. Beslutande

Läs mer

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärenden 4-18. ***** Val av justerare, samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärenden 4-18. ***** Val av justerare, samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(20) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 26 januari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14 2013-05-23 1(14) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c)

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Miljökontoret Margareta Lindkvist Tfn. 0581-81713 BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora YTTRANDE Sidan 1 av 5 2015-04-09 Ljusnarsbergs Kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S)

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S) 1\atrineholms kommun PERSONALUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-04 1 Plats och tid Beslutande Ateljen klockan 13.15 13.35 Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Beslutande

Läs mer